Page 1


Tiraţ - 200 kom

»ŢUPANIJSKI GLASNIK« Sluţbeno glasilo Bjelovarsko-bilogorske ţupanije ___________________________________________________________________________ Broj 16. - GODINA XVII

Bjelovar, 8. prosinca 2010.________

ISSN 1331-3819

___________________________________________________________________________

SADRŢAJ

119.

120.

121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136.

137. 138.

AKTI ŽUPANA Odluka o dodjeli novčane nagrade;

Odluka o izmjeni Odluke o utvrĎivanju Plana rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini, nabave materijala, dijelova i usluga tekućeg i investicijskog odrţavanja osnovnih i srednjih škola i učeničkih domova Bjelovarsko-bilogorske ţupanije u 2010. godini; Odluka o povjeravanju izrade I. izmjena i dopuna PPUO Rovišće Zavodu za prostorno ureĎenje Bjelovarsko-bilogorske ţupanije; Plan nabave Bjelovarsko-bilogorske ţupanije za 2010. godinu; Rješenje o imenovanju koordinatora za provoĎenje programa prevencije ovisnosti u osnovnim i srednjim školama Bjelovarsko-bilogorske ţupanije; Rješenje o razrješenju i imenovanju člana Povjerenstva za suzbijanje zlouporabe droga na području Bjelovarsko-bilogorske ţupanije; Zaključak o davanju suglasnosti na Prijedlog Statuta Osnovne škole Nova Rača; Zaključak o davanju suglasnosti na Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Osnovne škole Berek; Zaključak o davanju suglasnosti na Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Statuta Srednje škole „August Šenoa“ Garešnica; Zaključak o davanju suglasnosti na Prijedlog Statuta Srednje škole Čazma; Zaključak o davanju suglasnosti na Prijedlog Statuta Osnovne škole Mirka Pereša Kapela; Zaključak o davanju suglasnosti na Prijedlog Statuta Osnovne škole Ivana Nepomuka Jemeršića Grubišno Polje; Zaključak o davanju suglasnosti na Prijedlog Statuta Osnovne škole Sirač; Zaključak o davanju suglasnosti na Prijedlog Statuta Češke osnovne škole J. A. Komenskog Daruvar; Zaključak o davanju suglasnosti na Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Osnovne škole Trnovitica; Zaključak o davanju suglasnosti na Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Osnovne škole Slavka Kolara Hercegovac; Zaključak o davanju suglasnosti na Prijedlog Statuta Osnovne škole Deţanovac; Zaključak o davanju suglasnosti na Odluku o usvajanju Sporazuma o formiranju i diobi nekretnine Opće bolnice Bjelovar i Doma zdravlja Bjelovarsko-bilogorske ţupanije; Zaključak o davanju suglasnosti na Prijedlog Statuta Osnovne škole Rovišće; Zaključak o davanju suglasnosti na Prijedlog Statuta Osnovne škole Mate Lovraka Veliki GrĎevac;


139. 140. 141.

39. 40. 41. 42.

41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Zaključak o davanju suglasnosti na Prijedlog Statuta Osnovne škole Velika Pisanica; Zaključak o davanju suglasnosti na Prijedlog Statuta Osnovne škole Đulovac; Zaključak o davanju suglasnosti o dozvoli naplate parkiranja Srednjoj školi „August Šenoa“ Garešnica; OPĆINA ROVIŠĆE Odluka o povratu sredstava; Odluka o usvajanju procjene ugroţenosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša od katastrofa i velikih nesreća za Općinu Rovišće; Odluka o agrotehničkim mjerama u poljoprivredi i mjerama za ureĎivanje i odrţavanje poljoprivrednih rudina na području Općine Rovišće; Odluka o izmjeni trajanja zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Rovišće za k.o. Podgorci; OPĆINA SEVERIN Odluka o usvajanju Izvješća Općinskog načelnika o radu za razdoblje od 01.01. do 30.06.2010. godine; Odluka o usvajanju Izvješća o obavljenom uvidu u proračun i financijske izvještaje Općine Severin za 2009. godinu; Odluka o zaduţivanju Općine Severin podizanjem zajma za financiranje izgradnje komunalne infrastrukture i povratka zajma Bjelovarsko-bilogorske ţupaniji; Odluka o izmjeni i dopuni Statua Općine Severin; Odluka o izmjenama i dopunama Proračuna Općine Severin za 2010; Odluka o izmjenama i dopunama Programa gradnje i odrţavanja objekata i ureĎaja komunalne infrastrukture za 2010. Odluka o izmjenama i dopunama Programa socijalnih potreba Općine Severin za 2010. Odluka o izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u kulturi i športu za 2010. Odluka o izmjeni Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Severin za 2010. Odluka o početku otvorenog postupka javne nabave male vrijednosti u predmetu: nabava kratkoročnog kredita u iznosu od 1,1 milijuna kuna GOSPODARSKO-SOCIJALNO VIJEĆE Pravilnik o mirenju u individualnim radnim sporovima; Poslovnik o radu Gospodarsko-socijalnog vijeća u Bjelovarsko-bilogorskoj ţupaniji; Odluka o imenovanju; Odluka o imenovanju; Odluka o imenovanju; Odluka o osnivanju Ureda za mirenje pri Gospodarsko-socijalnom vijeću Bjelovarsko-bilogorske ţupanije; Odluka o imenovanju; Sporazum o osnivanju Gospodarsko-socijalnog vijeća u Bjelovarsko-bilogorskoj ţupaniji;

»Ţupanijski glasnik« sluţbeno glasilo Bjelovarsko-bilogorske ţupanije izdaje Bjelovarsko-bilogorska ţupanija, Ulica Dr. Ante Starčevića 8 - Glavni i odgovorni urednik Lidija Brkić, mag.iur., telefon: (043) 242-279 ili 221-905 - Pretplata za 2010. godinu iznosi 450,00 kuna - Tisak »Tiskara Horvat« d.o.o. Bjelovar - OsloboĎeno plaćanja osnovnog poreza na promet proizvoda i usluga na temelju mišljenja Ministarstva prosvjete i športa - Poštarina plaćena u HP Bjelovar.

___________________________________________________________________________


Županijski glasnik broj 16./ 2010.  

Službeno glasilo Bjelovarsko-bilogorske županije Broj 16. - GODINA XVII Bjelovar, 08. prosinca 2010. ISSN 1331-3819

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you