Page 1


Tiraž - 200 kom

»ŽUPANIJSKI GLASNIK« Službeno glasilo Bjelovarsko-bilogorske županije ________________________________________________________________________________ Broj 15. - GODINA XVI

Bjelovar, 16. srpnja 2009.

ISSN 1331-3819

________________________________________________________________________________

SADRŽAJ OPĆINA NOVA RAČA 15. 16. 17. 18. 19. 18. 19. 20. 21.

Strana

Rješenje o osnivanju i imenovanju Komisije za Statut i Poslovnik; Rješenje o ovlaštenju raspolaganja novčanim sredstvima Proračuna Općine Nova Rača; Statut Općine Nova Rača; Poslovnik Općinskog vijeća Općine Nova Rača; Završno izvješće kandidata i zamjenika kandidata o izvorima i visini sredstava utrošenih za izbornu promidžbu; OPČINA ZRINSKI TOPOLOVAC Odluka o izboru potpredsjednika Općinskog vijeća Općine Zrinski Topolovac; Odluka o izboru predsjednika Općinskog vijeća Općine Zrinski Topolovac; Odluka o izboru predsjednika i članova Povjerenstva za izbor i imenovanja Općinskog vijeća Općine Zrinski Topolovac; Odluka o izboru predsjednika i članova mandatnog povjerenstva Općinskog vijeća Općine Zrinski Topolovac;

»Županijski glasnik« službeno glasilo Bjelovarsko-bilogorske županije izdaje Bjelovarsko-bilogorska županija, Ulica Dr. Ante Starčevića 8 - Glavni i odgovorni urednik Nikola Varga, dipl.iur., telefon: (043) 242-279 ili 221-906 - Pretplata za 2009. godinu iznosi 450,00 kuna - Tisak »Tiskara Horvat« d.o.o. Bjelovar - Oslobođeno plaćanja osnovnog poreza na promet proizvoda i usluga na temelju mišljenja Ministarstva prosvjete i športa - Poštarina plaćena u HP Bjelovar.

________________________________________________________________________________

Županijski glasnik broj 15./2009.  

Službeno glasilo Bjelovarsko-bilogorske županije Broj 15. - GODINA XVIII Bjelovar, 16. srpnja 2009. ISSN 1331-3819

Advertisement