Page 1


Æupanijski glasnik Sluæbeno glasilo Bjelovarsko-bilogorske æupanije Broj 13 - GODINA XVIII.

Bjelovar, 31. prosinca 2011.

ISSN 1331-3819

OPΔINA NOVA RA»A 25. Na temelju Ëlanka 39. Zakona o ProraËunu (“Narodne novine” broj 87/08, 36/09 i 46/09) i Ëlanka 30. i 83. Statuta OpÊine Nova RaËa (“Æupanijski glasnik” broj 15/09), OpÊinsko vijeÊe OpÊine Nova RaËa na 20. sjednici odræanoj dana 22. prosinca 2011. godine, donijelo je IZMJENE I DOPUNE PRORA»UNA OPΔINE NOVA RA»A ZA 2011. GODINU »lanak 1. ProraËun OpÊine Nova RaËa za 2011. godinu sadræi: Prihode u iznosu 8.397.691,00 kn Izdatke u iznosu 8.397.691,00 kn OPΔINA NOVA RA»A PRORA»UN ZA 2011. GODINU

OPΔI DIO

1

A. RA»UN PRIHODA I RASHODA Ostvareno 2010. 6

Prihodi poslovanja

7

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine

2

3

4

5

6

Plan Odstupanje Novi Plan Projekcija Projekcija 2/1 4/2 5/4 2011. +/2011. 2012. 2013.

4.181.152 7.504.198 527.264 1.070.000

-16.507 7.487.691 7.705.348 8.032.725 179 -160.000

910.000

954.054 1.196.122 203

4.142.932 2.910.534 +1.779.155 4.689.589 2.883.541 2.998.883

6/5

99 103 104 85 105 125

3

Rashodi poslovanja

4

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

460.721 5.933.664 -2.225.562 3.708.102 6.075.865 6.469.964 1288 1288 164 106

Razlika

103764 -270.000

-

-

-300.000

-240.000

70 161 61 104

-

-

-


Stranica 2 B. RA»UN ZADUŽ./FINANC. 8 Primici od financijske imovine i zaduæivanja

ÆUPANIJSKI GLASNIK Ostvareno 2010.

Broj 13

Plan Odstupanje Novi Plan Projekcija Projekcija 2/1 4/2 5/4 2011. +/2011. 2012. 2013.

6/5

424.350 300.00

-

-

330.000

300.000

71

-

-

91

5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova

- 30.000

-

-

30.000

60.000

-

-

- 200

Neto zaduæivanje/financiranje

528.114 270.000

-

-

300.000

240.000

-

-

-

80

C Raspoloæiva sredstva iz prethodnih godina (Viπak prihoda i rezerviranja) Vlastiti izvori 0 0 0 Viπak/manjak + neto zaduæivanja + raspoloæiva sredstva i prethodnih godina Manjak 1.603.307 0 0 0 »lanak 2. Prihodi i primici, te rashodi i izdaci utvruju se u Bilanci prihoda i primitaka, te rashoda i izdataka za 2011. godinu, kako slijedi Izmjene Plana ProraËuna za 2011. OPΔI DIO PROMJENA

A. RA»UN PRIHODA I RASHODA Prihodi poslovanja Prihodi od prodaje nefinancijske imovine Rashodi poslovanja Rashodi za nabavu nefinancijske imovine RAZLIKA - MANJAK B. RA»UN ZADUÆIVANJA/FINANCIRANJA Primici od financijske imovine i zaduæivanja Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova NETO ZADUÆIVANJE/FINANCIRANJE VI©AK/MANJAK + NETO ZADUÆIVANJA /FINANCIRANJA

BROJ KONTA VRSTA PRIHODA/RASHODA A. 6 61 611 613 614 63 632 633

RA»UN PRIHODA I RASHODA Prihodi poslovanja Prihodi od poreza Porez i prirez na dohodak Porezi na imovinu Porezi na robu i usluge PomoÊi iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar opÊe dræave PomoÊi od meunarodnih organizacija PomoÊi iz proraËuna

PLANIRANO

IZNOS

(%)

NOVI IZNOS

7.504.198,00 1.070.000,00 2.910.534,00 5.933.664,00 -270.000,00

-16.507,00 -160.000,00 1.779.055,00 -2.225.562,00 270.000,00

-0,22 -14,95 61,12 -37,51 -100,00

7.487.691,00 910.000,00 4.689.589,00 3.708.102,00 0,00

300.000,00 30.000,00 270.000,00

-300.000,00 -30.000,00 -270.000,00

-100,00 -100,00 -100,00

0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

PLANIRANO

PROMJENA IZNOS

7.504.198,00 1.550.000,00 1.400.000,00 100.000,00 50.000,00 4.890.698,00 300.000,00 500.000,00

(%)

NOVI IZNOS

-16.507,00 37.000,00 0,00 30.000,00 7.000,00

-0,22 2,39 0,00 30,00 14,00

7.487.691,00 1.587.000,00 1.400.000,00 130.000,00 57.000,00

-451.959,00 -300.000,00 -143.249,00

-9,24 -100,00 -28,65

4.438.739,00 0,00 356.751,00


Broj 13

ÆUPANIJSKI GLASNIK

BROJ KONTA VRSTA PRIHODA/RASHODA 634 64 641 642 65 651 652 653 66 664 68 683 7 71 711 72 721 3 31 311 312 313 32 321 322 323 329 34 342 343 35 352 36 363 37 372 38 381 384 4 42 421 422 45 451

Stranica 3

PROMJENA PLANIRANO IZNOS

PomoÊi od ostalih subjekata unutar opÊe dræave 4.090.698,00 Prihodi od imovine 466.500,00 Prihodi od financijske imovine 12.000,00 Prihodi od nefinancijske imovine 454.500,00 Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima 537.000,00 Administrativne (upravne) pristojbe 4.000,00 Prihodi po posebnim propisima 123.000,00 Komunalni doprinosi i naknade 410.000,00 Ostali prihodi 0,00 Prihodi od proraËuna za financiranje redovne djelatnosti korisnika proraËuna 0,00 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi 60.000,00 Ostali prihodi 60.000,00 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 1.070.000,00 Prihodi od prodaje ne proizved. dugotrajne imovovine 1.005.000,00 Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava 1.005.000,00 Prihodi od prodaje proizvedene dugot. imovine 65.000,00 Prihodi od prodaje graevinskih objekata 65.000,00 Rashodi poslovanja 2.910.534,00 Rashodi za zaposlene 578.070,00 PlaÊe 480.479,00 Ostali rashodi za zaposlene 14.500,00 Doprinosi na plaÊe 83.091,00 Materijalni rashodi 1.598.464,00 Naknade troπkova zaposlenima 48.000,00 Rashodi za materijal i energiju 470.000,00 Rashodi za usluge 765.464,00 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 315.000,00 Financijski rashodi 97.000,00 Kamate za primljene zajmove 30.000,00 Ostali financijski rashodi 67.000,00 Subvencije 75.000,00 Subvencije trgovaËkim druπtvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora 75.000,00 PomoÊi dane u inozemstvo i unutar opÊe dræave 25.000,00 PomoÊi unutar opÊe dræave 25.000,00 Naknade graanima i kuÊanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 100.000,00 Ostale naknade graanima i kuÊanstvima iz proraË. 100.000,00 Ostali rashodi 437.000,00 TekuÊe donacije 437.000,00 Rashodi iz proteklih godina 0,00 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 5.933.664,00 Rashodi za nabavu proizvedene dugot. imovine 5.863.664,00 Graevinski objekti 5.853.664,00 Postrojenja i oprema 10.000,00 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinan. imovini 70.000,00 Dodatna ulaganja na graevinskim objektima 70.000,00

(%) NOVI IZNOS

-8.710,00 -2.290,00 -6.375,00 4.085,00

-0,21 -0,49 -53,13 0,90

4.081.988,00 464.210,00 5.625,00 458.585,00

136.742,00 -1.000,00 23.742,00 114.000,00 298.000,00

25,46 -25,00 19,30 27,80 0,00

673.742,00 3.000,00 146.742,00 524.000,00 298.000,00

298.000,00 -34.000,00 -34.000,00 -160.000,00

0,00 -56,67 -56,67 -14,95

298.000,00 26.000,00 26.000,00 910.000,00

-155.000,00

-15,42

850.000,00

-155.000,00 -15,42 -5.000,00 -7,69 -5.000,00 -7,69 1.779.055,00 61,12 132.930,00 23,00 114.521,00 23,83 2.500,00 17,24 15.909,00 19,15 123.645,00 7,74 8.000,00 16,67 20.000,00 4,26 46.040,00 6,01 49.605,00 15,75 -15.000,00 -15,46 -30.000,00 -100,00 15.000,00 22,39 -21.735,00 -28,98

850.000,00 60.000,00 60.000,00 4.689.589,00 711.000,00 595.000,00 17.000,00 99.000,00 1.722.109,00 56.000,00 490.000,00 811.504,00 364.605,00 82.000,00 0,00 82.000,00 53.265,00

-21.735,00 0,00 0,00

-28,98 0,00 0,00

53.265,00 25.000,00 25.000,00

-9.700,00 -9.700,00 1.568.915,00 -34.392,00 1.603.307,00 -2.225.562,00 -2.181.562,00 -2.175.639,00 -5.923,00 -44.000,00 -44.000,00

-9,70 -9,70 359,02 -7,87 0,00 -37,51 -37,20 -37,17 -59,23 -62,86 -62,86

90.300,00 90.300,00 2.005.915,00 402.608,00 1.603.307,00 3.708.102,00 3.682.102,00 3.678.025,00 4.077,00 26.000,00 26.000,00


Stranica 4

ÆUPANIJSKI GLASNIK

BROJ KONTA VRSTA PRIHODA/RASHODA B. RA»UN ZADUÆIVANJA/FINANCIRANJA 8 Primici od financijske imovine i zaduæivanja 84 Primici od zaduæivanja 842 Primljeni zajmovi od banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru 5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova 542 Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru

Broj 13

PROMJENA PLANIRANO IZNOS

(%) NOVI IZNOS

300.000,00 300.000,00

-300.000,00 -100,00 -300.000,00 -100,00

0,00 0,00

300.000,00 30.000,00 30.000,00

-300.000,00 -100,00 -30.000,00 -100,00 -30.000,00 -100,00

0,00 0,00 0,00

30.000,00

-30.000,00 -100,00

0,00

Izmjene Plana ProraËuna za 2011. POSEBNI DIO BROJ KONTA VRSTA RASHODA/IZDATAKA

PROMJENA PLANIRANO IZNOS

UKUPNO RASHODI / IZDACI 8.874.198,00 RAZDJEL 000 OPΔINA NOVA RAΔA 0,00 3 Rashodi poslovanja 0,00 38 Ostali rashodi 0,00 384 Rashodi iz proteklih godina 0,00 3842 Manjak prihoda 2010. 0,00 RAZDJEL 001 PREDSTAV. I IZVR©NA TIJELA 29.000,00 GLAVA 10 OPΔINSKO VIJEΔE 26.000,00 Glavni prog. A01 VIJEΔE, OPΔ. NA»ELNIK, ODBORI 26.000,00 Program VijeÊe A01 0100 Donoπenje akata i mjera iz djelokruga predstavniËkog i izvrπnog tijela 26.000,00 Aktivnost A01 0100 A100001 OpÊinsko vijeÊe 26.000,00 3 Rashodi poslovanja 26.000,00 32 Materijalni rashodi 26.000,00 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 26.000,00 3291 Naknade Ëlanovima predstavniËkih i izvrπnih tijela i upravnih v 26.000,00 GLAVA 30 POVJERENSTVA I ODBORI 3.000,00 Glavni prog. A01 VIJEΔE, OPΔ. NA»ELNIK, ODBORI 3.000,00 Program Odbori A01 0102 Donoπenje akata i mjera iz djelokruga predstavniËkog i izvrπnog tijela 3.000,00 Aktivnost A01 0102 A100001 Odbori i povjerenstva 3.000,00 3 Rashodi poslovanja 3.000,00 32 Materijalni rashodi 3.000,00 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3.000,00 3291 Naknade Ëlanovima povjerenstava 3.000,00 RAZDJEL 002 UPRAVNI ODJEL 1.674.570,00 GLAVA 10 UPRAVNI ODJEL 1.674.570,00 Glavni prog. A02 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL 1.674.570,00 Program A02 0100 Priprema i donoπenje akata iz djelokruga tijela 1.674.570,00 Aktivnost A02 0100 A100001 Administrativno, tehniËko, struËno osoblje 1.674.570,00 3 Rashodi poslovanja 1.644.570,00 31 Rashodi za zaposlene 578.070,00

(%) NOVI IZNOS

-476.507,00 1.603.307,00 1.603.307,00 1.603.307,00 1.603.307,00 1.603.307,00 0,00 0,00 0,00

-5,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8.397.691,00 1.603.307,00 1.603.307,00 1.603.307,00 1.603.307,00 1.603.307,00 29.000,00 26.000,00 26.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

26.000,00 26.000,00 26.000,00 26.000,00 26.000,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

26.000,00 3.000,00 3.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 371.205,00 371.205,00 371.205,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22,17 22,17 22,17

3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 2.045.775,00 2.045.775,00 2.045.775,00

371.205,00

22,17

2.045.775,00

371.205,00 401.205,00 132.930,00

22,17 24,40 23,00

2.045.775,00 2.045.775,00 711.000,00


Broj 13

ÆUPANIJSKI GLASNIK

BROJ KONTA VRSTA RASHODA/IZDATAKA 311 3111 312 3121 3121 313 3132 3132 3133 32 321 3211 3211 3211 3211 3212 3213 3214 322 3221 3221 3221 3223 3223 3225 323 3231 3231 3233 3233 3237 3237 3237 3237 3238 3239 3239 3239 3239 329 3291 3292 3292 3293 3294 3299 34 342

Stranica 5

PROMJENA PLANIRANO IZNOS

PlaÊe 480.479,00 PlaÊe za zaposlene 480.479,00 Ostali rashodi za zaposlene 14.500,00 Regres za godiπnji odmor 6.250,00 Ostali nenavedeni rashodi za zaposlene 8.250,00 Doprinosi na plaÊe 83.091,00 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 72.474,00 Doprinos za obvezno zdravstveno osiguranje zaπtite zdravlja na 8.232,00 Doprinosi za obvezno osigur. u sluËaju nezaposlenosti 2.385,00 Materijalni rashodi 944.500,00 Naknade troπkova zaposlenima 48.000,00 Dnevnice za sluæbeni put u zemlji 7.000,00 Dnevnice za sluæbeni put u inozemstvu 1.000,00 Naknade za smjeπtaj na sluæbenom putu u zemlji 1.000,00 Naknade za prijevoz na sluæbenom putu u zemlji 1.000,00 Naknade za prijevoz na posao i s posla 21.000,00 Seminari, savjetovanja i simpoziji 7.000,00 Naknada za koriπtenje privatnog automobila u sluæbene svrhe 10.000,00 Rashodi za materijal i energiju 278.000,00 Uredski materijal 25.000,00 Literatura (publik., Ëasopisi, glasila, knjige i ostalo) 10.000,00 Materijal i sredstva za ËiπÊenje i odræavanje 1.000,00 ElektriËna energija 200.000,00 Plin 40.000,00 Sitni inventar 2.000,00 Rashodi za usluge 332.500,00 Usluge telefona, telefaksa 35.000,00 Poπtarina (pisma, tiskanice i sl.) 8.000,00 Elektronski mediji 5.000,00 Tisak 15.000,00 Ugovori o djelu 40.000,00 Usluge odvjetnika i pravnog savjetovanja 40.000,00 Geodetsko-katastarske usluge 30.000,00 Ostale intelektualne usluge 10.000,00 Ostale raËunalne usluge 60.000,00 GrafiËke i tiskarske usluge, usluge kopiranja i uvezivanja i sl. 10.000,00 Usluge pri registraciji prijevoznih sredstava 1.500,00 Usluge ËiπÊenja, pranja i sliËno 48.000,00 Ostale nespomenute usluge (parkiranje, cestarina i sve ostalo 30.000,00 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 286.000,00 Troπkovi izbora - parlamentarni i manjinski 150.000,00 Premije osiguranja prijevoznih sredstava 1.000,00 Premije osiguranja zaposlenih 1.000,00 Reprezentacija 80.000,00 Tuzemne Ëlanarine 4.000,00 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 50.000,00 Financijski rashodi 97.000,00 Kamate za primljene zajmove 30.000,00

114.521,00 114.521,00 2.500,00 0,00 2.500,00 15.909,00 11.526,00

(%) NOVI IZNOS 23,83 23,83 17,24 0,00 30,30 19,15 15,90

595.000,00 595.000,00 17.000,00 6.250,00 10.750,00 99.000,00 84.000,00

1.768,00 2.615,00 283.275,00 8.000,00 2.000,00 -1.000,00 -1.000,00 0,00 -2.000,00 0,00

21,48 10.000,00 109,64 5.000,00 29,99 1.227.775,00 16,67 56.000,00 28,57 9.000,00 -100,00 0,00 -100,00 0,00 0,00 1.000,00 -9,52 19.000,00 0,00 7.000,00

10.000,00 118.000,00 -5.000,00 10.000,00 2.000,00 90.000,00 20.000,00 1.000,00 107.670,00 -7.000,00 0,00 -5.000,00 15.000,00 0,00 -5.000,00 50.000,00 40.000,00 0,00

100,00 42,45 -20,00 100,00 200,00 45,00 50,00 50,00 32,38 -20,00 0,00 -100,00 100,00 0,00 -12,50 166,67 400,00 0,00

20.000,00 396.000,00 20.000,00 20.000,00 3.000,00 290.000,00 60.000,00 3.000,00 440.170,00 28.000,00 8.000,00 0,00 30.000,00 40.000,00 35.000,00 80.000,00 50.000,00 60.000,00

-10.000,00 -330,00 0,00

-100,00 -22,00 0,00

0,00 1.170,00 48.000,00

30.000,00 49.605,00 35.000,00 605,00 -1.000,00 15.000,00 0,00 0,00 -15.000,00 -30.000,00

100,00 17,34 23,33 60,50 -100,00 18,75 0,00 0,00 -15,46 -100,00

60.000,00 335.605,00 185.000,00 1.605,00 0,00 95.000,00 4.000,00 50.000,00 82.000,00 0,00


Stranica 6 BROJ KONTA VRSTA RASHODA/IZDATAKA 3422

ÆUPANIJSKI GLASNIK PROMJENA PLANIRANO IZNOS

Broj 13

(%) NOVI IZNOS

Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih financijskih instit. 30.000,00 -30.000,00 -100,00 0,00 343 Ostali financijski rashodi 67.000,00 15.000,00 22,39 82.000,00 3431 Usluge platnog prometa 12.000,00 -4.000,00 -33,33 8.000,00 3433 Zatezne kamate iz posl. odnosa - zakaπnjelo plaÊanje 50.000,00 20.000,00 40,00 70.000,00 3433 Sufinanciranje kamata Poduzetnik 2 5.000,00 -1.000,00 -20,00 4.000,00 36 PomoÊi dane u inozemstvo i unutar opÊe dræave 25.000,00 0,00 0,00 25.000,00 363 PomoÊi unutar opÊe dræave 25.000,00 0,00 0,00 25.000,00 3631 TekuÊe pomoÊi opÊinskim proraËunima - komunalno redarstvo 25.000,00 0,00 0,00 25.000,00 5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 30.000,00 -30.000,00 -100,00 0,00 54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova 30.000,00 -30.000,00 -100,00 0,00 542 Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru 30.000,00 -30.000,00 -100,00 0,00 5421 Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih banaka i ostali 30.000,00 -30.000,00 -100,00 0,00 RAZDJEL 003 KOMUNALNI ODJEL 6.558.628,00 -2.385.192,00 -36,37 4.173.436,00 GLAVA 10 ZA©TITA OKOLI©A 195.334,00 1.000,00 0,51 196.334,00 Glavni program A03 KOMUNALNI ODJEL 195.334,00 1.000,00 0,51 196.334,00 Program A03 0100 Odræavanje objekata i ureaja komunalne infrastrukture 195.334,00 1.000,00 0,51 196.334,00 Aktivnost A03 0100 A100001 Odræavanje ËistoÊe i zaπtita okoliπa na teritoriju OpÊine 195.334,00 1.000,00 0,51 196.334,00 3 Rashodi poslovanja 194.334,00 1.000,00 0,51 195.334,00 32 Materijalni rashodi 194.334,00 1.000,00 0,51 195.334,00 323 Rashodi za usluge 194.334,00 1.000,00 0,51 195.334,00 3234 Iznoπenje i odvoz smeÊa 35.000,00 -20.000,00 -57,14 15.000,00 3234 Deratizacija i dezinsekcija 1.000,00 -1.000,00 -100,00 0,00 3234 Ostale komunalne usluge - odræavanje javnih povrπina 70.334,00 0,00 0,00 70.334,00 3234 Ostale komunalne usluge 88.000,00 22.000,00 25,00 110.000,00 Korisnik PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA (KOM. NAKNADA, SP. RENTA, DOPR.) 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 3 Rashodi poslovanja 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 32 Materijalni rashodi 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 323 Rashodi za usluge 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 3234 DimnjaËarske i ekoloπke usluge 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 GLAVA 20 KOMUNALNA INFRASTRUKTURA 429.630,00 -160.630,00 -37,39 269.000,00 Glavni program A03 KOMUNALNI ODJEL 429.630,00 -160.630,00 -37,39 269.000,00 Program A03 0100 Odræavanje objekata i ureaja komunalne infrastrukture 2.000,00 58.000,00 2.900,00 60.000,00 Aktivnost A03 0100 A100001 Odræavanje ËistoÊe i zaπtita okoliπa na teritoriju OpÊine 2.000,00 58.000,00 2.900,00 60.000,00 3 Rashodi poslovanja 2.000,00 58.000,00 2.900,00 60.000,00 32 Materijalni rashodi 2.000,00 58.000,00 2.900,00 60.000,00 323 Rashodi za usluge 2.000,00 58.000,00 2.900,00 60.000,00 3232 Usluge tekuÊeg i investicijskog odræavanja postrojenja i opreme 2.000,00 58.000,00 2.900,00 60.000,00 Program A03 0101 TekuÊe i invest. odræavanje imovine 427.630,00 -218.630,00 -51,13 209.000,00 Aktivnost A03 0101 A100001 TekuÊe i investicijsko odræavanje imovine 427.630,00 -218.630,00 -51,13 209.000,00 3 Rashodi poslovanja 427.630,00 -218.630,00 -51,13 209.000,00 32 Materijalni rashodi 427.630,00 -218.630,00 -51,13 209.000,00


Broj 13 BROJ KONTA VRSTA RASHODA/IZDATAKA 322 3223 3224

ÆUPANIJSKI GLASNIK

Stranica 7

PROMJENA PLANIRANO IZNOS

Rashodi za materijal i energiju 192.000,00 Motorni benzin i dizel gorivo 15.000,00 Materijal i dijelovi za tekuÊe i inveticijsko odræavanje graev. 150.000,00 3224 Materijal i dijelovi za tekuÊe i investicijsko odræavanje postr. 2.000,00 3224 Materijal i dijelovi za tekuÊe i investicijsko odræavanje trans. 5.000,00 3224 Ostali materijal i dijelovi za tekuÊe i investicijsko odræavanj. 20.000,00 323 Rashodi za usluge 235.630,00 3232 Usluge tekuÊeg i investicijskog odræavanja prijevoznih sredstav 230.630,00 3232 Usluge tekuÊeg i investicijskog odræavanja postrojenja i opreme 5.000,00 GLAVA 30 GRADNJA OBJEKATA 5.933.664,00 Glavni program A03 KOMUNALNI ODJEL 5.933.664,00 Program A03 0102 Izgradnja objekata 5.933.664,00 Aktivnost A03 0102 A100001 Izgradnja objekata 5.933.664,00 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 5.933.664,00 42 Rashodi za nabavu proizv. dugotrajne imovine 5.863.664,00 421 Graevinski objekti 5.853.664,00 4212 Ostali poslovni graevinski objekti - ureenje zgrade OpÊine 451.164,00 4213 Ceste 200.000,00 4213 Parkiraliπte Nova RaËa 250.000,00 4214 Ureenje Trga S. RadiÊa sa nogostupom od ulaza u Novu RaËu kana 200.000,00 4214 Kanalizacija 300.000,00 4214 Vodovod 3.850.000,00 4214 Modernizacija javne rasvjete 200.000,00 4214 Ostali graevinski objekti - Poslovna zona Nova RaËa - Drljanov 100.000,00 4214 Ureenje smetliπta Kozarevac RaËanski 180.000,00 4214 Sanacija divljih odlagaliπta otpada 10.000,00 4214 MrtvaËnica Nevinac 112.500,00 4214 Ureenje svetiπta Nova RaËa 0,00 422 Postrojenja i oprema 10.000,00 4221 RaËunala i raËunalna oprema 5.000,00 4227 Oprema 5.000,00 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinanc. imovini 70.000,00 451 Dodatna ulaganja na graevinskim objektima 70.000,00 4511 Dodatna ulaganja na graevinskim objektima 70.000,00 RAZDJEL 004 DRU©TVENE DJELATNOSTI 612.000,00 GLAVA 10 VATROGASTVO I CIVILNA ZA©TITA 80.000,00 Glavni program A04 DRU©TVENE DJELATNOSTI 80.000,00 Program A04 0100 Vatrogastvo i civilna zaπtita 80.000,00 Aktivnost A04 0100 A100001 Zaπtita od poæara i civilna zaπtita 80.000,00 3 Rashodi poslovanja 80.000,00 38 Ostali rashodi 80.000,00 381 TekuÊe donacije 80.000,00

(%) NOVI IZNOS

-98.000,00 -3.000,00

-51,04 -20,00

94.000,00 12.000,00

-75.000,00

-50,00

75.000,00

2.000,00

100,00

4.000,00

-3.000,00

-60,00

2.000,00

-19.000,00 -120.630,00

-95,00 -51,19

1.000,00 115.000,00

-120.630,00

-52,30

110.000,00

0,00 -2.225.562,00 -2.225.562,00 -2.225.562,00 -2.225.562,00 -2.225.562,00 -2.181.562,00 -2.175.639,00

0,00 -37,51 -37,51 -37,51 -37,51 -37,51 -37,20 -37,17

5.000,00 3.708.102,00 3.708.102,00 3.708.102,00 3.708.102,00 3.708.102,00 3.682.102,00 3.678.025,00

-83.474,00 800.000,00 -250.000,00

-18,50 367.690,00 400,00 1.000.000,00 -100,00 0,00

-200.000,00 -300.000,00 -1.850.000,00 -178.844,00

-100,00 0,00 -100,00 0,00 -48,05 2.000.000,00 -89,42 21.156,00

-100.000,00 38.940,00 -10.000,00 -112.500,00 70.239,00 -5.923,00 -5.000,00 -923,00 -44.000,00 -44.000,00 -44.000,00 -65.827,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00

-100,00 21,63 -100,00 -100,00 0,00 -59,23 -100,00 -18,46 -62,86 -62,86 -62,86 -10,76 12,50 12,50 12,50

0,00 218.940,00 0,00 0,00 70.239,00 4.077,00 0,00 4.077,00 26.000,00 26.000,00 26.000,00 546.173,00 90.000,00 90.000,00 90.000,00

10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00

12,50 12,50 12,50 12,50

90.000,00 90.000,00 90.000,00 90.000,00


Stranica 8 BROJ KONTA VRSTA RASHODA/IZDATAKA

ÆUPANIJSKI GLASNIK

Broj 13

PROMJENA PLANIRANO IZNOS

3811 Ostale tekuÊe donac. - Vatrogasna zajednica OpÊine 70.000,00 3811 Ostale tekuÊe donacije - civilna zaπtita 5.000,00 3811 Ostale tekuÊe donacije - DUZS 5.000,00 GLAVA 20 OSNOVNO ©KOLSTVO 35.000,00 Glavni program A04 DRU©TVENE DJELATNOSTI 35.000,00 Program A04 0101 Osnovno πkolstvo 35.000,00 Aktivnost A04 0101 A100001 Javne potrebe u πkolstvu iznad standarda 35.000,00 3 Rashodi poslovanja 35.000,00 37 Naknade graanima i kuÊanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 20.000,00 372 Ostale naknade graanima i kuÊanstvima iz pror. 20.000,00 3721 Ostale naknade iz proraËuna /mala πkola/ 20.000,00 38 Ostali rashodi 15.000,00 381 TekuÊe donacije 15.000,00 3811 Darovi u povodu Svetog Nikole 15.000,00 GLAVA 30 SOCIJALNA SKRB 160.000,00 Glavni program A04 DRU©TVENE DJELATNOSTI 160.000,00 Program A04 0102 Socijalna skrb 160.000,00 Aktivnost A04 0102 A100001 Potpore socijal. ugroæenima 160.000,00 3 Rashodi poslovanja 160.000,00 35 Subvencije 75.000,00 352 Subvencije trgovaËkim druπtvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan jav. sektora 75.000,00 3522 Subvencije trgovaËkim druπtvima izvan jav. sektora 50.000,00 3523 Subvencije poljoprivrednicima 25.000,00 37 Naknade graanima i kuÊanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 80.000,00 372 Ostale naknade gra. i kuÊanstvima iz proraËuna 80.000,00 3721 PomoÊ obiteljima i kuÊanstvima 10.000,00 3721 Ostale naknade iz proraËuna u novcu 10.000,00 3722 Sufinanciranje cijene prijevoza 60.000,00 38 Ostali rashodi 5.000,00 381 TekuÊe donacije 5.000,00 3811 Ostale tekuÊe donacije - Crveni kriæ Bjelovar 5.000,00 GLAVA 40 KULTURNE DJELATNOSTI 150.000,00 Glavni program A04 DRU©TVENE DJELATNOSTI 150.000,00 Program A04 0103 Kulturne djelatnosti 150.000,00 Aktivnost A04 0103 A100001 OËuvanje kulturnog naslijea150.000,00 3 Rashodi poslovanja 150.000,00 38 Ostali rashodi 150.000,00 381 TekuÊe donacije 150.000,00 3811 TekuÊe donacije - KUU I.V. Trnski Nova RaËa 50.000,00 3811 Ostale tekuÊe donacije - Narodna knjiænica Bjelovar 100.000,00 GLAVA 50 SPORT I TEHNI»KA KULTURA 121.000,00 Glavni program A04 DRU©TVENE DJELATNOSTI 121.000,00 Program A04 0104 Sport i tehniËka kultura 121.000,00 Aktivnost A04 0104 A100001 Unapreenje zdravog æivota 121.000,00 3 Rashodi poslovanja 121.000,00 38 Ostali rashodi 121.000,00 381 TekuÊe donacije 121.000,00 3811 TekuÊe donac. ribiËke udruge - ©RD ©tuka Nova RaËa 3.000,00

(%) NOVI IZNOS

20.000,00 -5.000,00 -5.000,00 0,00 0,00 0,00

28,57 -100,00 -100,00 0,00 0,00 0,00

90.000,00 0,00 0,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00

0,00 0,00

0,00 0,00

35.000,00 35.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -27.135,00 -27.135,00 -27.135,00 -27.135,00 -27.135,00 -21.735,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -16,96 -16,96 -16,96 -16,96 -16,96 -28,98

20.000,00 20.000,00 20.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 132.865,00 132.865,00 132.865,00 132.865,00 132.865,00 53.265,00

-21.735,00 -29.000,00 7.265,00

-28,98 -58,00 29,06

53.265,00 21.000,00 32.265,00

-9.700,00 -9.700,00 -2.200,00 -7.500,00 0,00 4.300,00 4.300,00 4.300,00 -15.000,00 -15.000,00 -15.000,00 -15.000,00 -15.000,00 -15.000,00 -15.000,00 35.000,00 -50.000,00 4.550,00 4.550,00 4.550,00 4.550,00 4.550,00 4.550,00 4.550,00 0,00

-12,13 -12,13 -22,00 -75,00 0,00 86,00 86,00 86,00 -10,00 -10,00 -10,00 -10,00 -10,00 -10,00 -10,00 70,00 -50,00 3,76 3,76 3,76 3,76 3,76 3,76 3,76 0,00

70.300,00 70.300,00 7.800,00 2.500,00 60.000,00 9.300,00 9.300,00 9.300,00 135.000,00 135.000,00 135.000,00 135.000,00 135.000,00 135.000,00 135.000,00 85.000,00 50.000,00 125.550,00 125.550,00 125.550,00 125.550,00 125.550,00 125.550,00 125.550,00 3.000,00


Broj 13 BROJ KONTA VRSTA RASHODA/IZDATAKA

ÆUPANIJSKI GLASNIK

Stranica 9

PROMJENA PLANIRANO IZNOS

TekuÊe donacije ribiËke udruge - ©RD ©aran Drljanovac 3.000,00 3811 TekuÊe donacije ribiËke udruge - ©RD ©aran Bedenik 3.000,00 3811 TekuÊe donacije NK Trnski 80.000,00 3811 TekuÊe donacije NK Bedenik 10.000,00 3811 TekuÊe donacije - Klub mladih tehniËara - modelari 1.000,00 3811 TekuÊe donacije Moto classic club 10.000,00 3811 TekuÊe donacije Aero klub Nova RaËa 1.000,00 3811 Ostale tek. donacije - LovaËko druπtvo Srna Nova RaËa 5.000,00 3811 Ostale tekuÊe donacije ostalim udrugama - Gaj Dautan 5.000,00 GLAVA 60 POLITI»KE STRANKE 30.000,00 Glavni program A04 DRU©TVENE DJELATNOSTI 30.000,00 Program A04 0105 PolitiËke stranke 30.000,00 Aktivnost A04 0105 A100001 Osnovne funkcije stranaka 30.000,00 3 Rashodi poslovanja 30.000,00 38 Ostali rashodi 30.000,00 381 TekuÊe donacije 30.000,00 3811 TekuÊe donacije politiËkim strankama 30.000,00 GLAVA 70 UDRUGE GRA–ANA 32.000,00 Glavni program A04 DRU©TVENE DJELATNOSTI 32.000,00 Program A04 0106 Udruge graana 32.000,00 Aktivnost A04 0106 A100001 Udruge graana 32.000,00 3 Rashodi poslovanja 32.000,00 38 Ostali rashodi 32.000,00 381 TekuÊe donacije 32.000,00 3811 Ostale tekuÊe donacije udrugama 5.000,00 3811 Ostale tekuÊe donacije - Klub æena MeuraËa 1.500,00 3811 Ostale tekuÊe donacije - Klub æena Sl. KovaËica 1.500,00 3811 Ostale tekuÊe donacije - Klub Æena Tociljevac 1.500,00 3811 Ostale tekuÊe donacije - Klub æena Bedenik 1.500,00 3811 Ostale tekuÊe donacije - Klub æena Orlovac 1.500,00 3811 Ostale tekuÊe donacije - Klub æena Stara RaËa 1.500,00 3811 Ostale tekuÊe donacije - Hrvatska æena Dautan 1.500,00 3811 Ostale tekuÊe donacije 10.000,00 3811 Zaπtita spolova 1.500,00 3811 Ostale tekuÊe donacije - UHDDR 5.000,00 GLAVA 80 VJERSKE I NACIONALNE ZAJEDNICE 4.000,00 Glavni program A04 DRU©TVENE DJELATNOSTI 4.000,00 Program A04 0107 Vjerske i nacionalne zajednice 4.000,00 Aktivnost A04 0107 A100001 Vjerske i nacionalne zajednice 4.000,00 3 Rashodi poslovanja 4.000,00 38 Ostali rashodi 4.000,00 381 TekuÊe donacije 4.000,00 3811 TekuÊe donacije vjerskim zajednicama 2.000,00 3811 TekuÊe donacije nacionalnim zajednicama i manjinama 2.000,00

(%) NOVI IZNOS

3811

-3.000,00 -3.000,00 20.000,00 -3.450,00 -1.000,00 -6.000,00 -1.000,00 1.000,00 1.000,00 -20.000,00 -20.000,00 -20.000,00 -20.000,00 -20.000,00 -20.000,00 -20.000,00 -20.000,00 -14.242,00 -14.242,00 -14.242,00 -14.242,00 -14.242,00 -14.242,00 -14.242,00 -3.000,00 1.000,00 0,00 -1.500,00 -1.500,00 -1.500,00 0,00 -1.162,00 -7.000,00 -1.500,00 1.920,00 -4.000,00 -4.000,00 -4.000,00 -4.000,00 -4.000,00 -4.000,00 -4.000,00 -2.000,00 -2.000,00

-100,00 -100,00 25,00 -34,50 -100,00 -60,00 -100,00 20,00 20,00 -66,67 -66,67 -66,67 -66,67 -66,67 -66,67 -66,67 -66,67 -44,51 -44,51 -44,51 -44,51 -44,51 -44,51 -44,51 -60,00 66,67 0,00 -100,00 -100,00 -100,00 0,00 -77,47 -70,00 -100,00 38,40 -100,00 -100,00 -100,00 -100,00 -100,00 -100,00 -100,00 -100,00 -100,00

0,00 0,00 100.000,00 6.550,00 0,00 4.000,00 0,00 6.000,00 6.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 17.758,00 17.758,00 17.758,00 17.758,00 17.758,00 17.758,00 17.758,00 2.000,00 2.500,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00 1.500,00 338,00 3.000,00 0,00 6.920,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

»lanak 3. Rashodi i izdaci ProraËuna u iznosu od 8.397.691,00 kn rasporeuju se po nositeljima, korisnicima i potonjim namjenama u posebnom dijelu ProraËuna, kako slijedi:


Stranica 10

ÆUPANIJSKI GLASNIK

Broj 13

»lanak 4. Ove izmjene i dopune proraËuna stupaju na snagu osmog dana od dana objave u “Æupanijskom glasniku=. KLASA: 400-08/10-01/11 URBROJ: 2103/04-02-11-2 Nova RaËa, 22. prosinca 2011. OPΔINSKO VIJEΔE OPΔINE NOVA RA»A PREDSJEDNIK OPΔINSKOG VIJEΔA Mirko ÆabjaËan, v.r.

26. Temeljem Ëlanka 14. Zakona o proraËunu (Narodne novine broj 87/08) te Ëlanka 30. i 83. Statuta OpÊine Nova RaËa (“Æupanijski glasnik” broj 15/09) OpÊinsko vijeÊe OpÊine Nova RaËa na 20. sjednici odræanoj dana 22. prosinca 2011. godine donosi ODLUKU o izmjenama i dopunama Odluke o izvrπavanju ProraËuna OpÊine Nova RaËa za 2011. godinu »lanak 1. U Odluci o izvrπavanju ProraËuna OpÊine Nova RaËa za 2011. godinu mijenja se Ëlanak 3. koji sada glasi: “Stvarna naplata prihoda i primitaka nije ograniËena procjenom prihoda u ProraËunu. Iznosi rashoda i izdataka utvreni u ProraËunu smatraju se maksimalnim svotama, tako da stvarni rashodi i izdaci OpÊine Nova RaËa u 2011. godini ne smiju prema ovom ProraËunu biti veÊi od 8.397.691,00 kuna.” Ostali Ëlanci ostaju nepromijenjeni. »lanak 2. Ova Odluka stupa na snagu danom donoπenja, a objavit Êe se u “Æupanijskom glasniku”.

OpÊinsko vijeÊe OpÊine Nova RaËa, na svojoj 20. sjednici odræanoj 22. prosinca 2011. godine, donijelo je IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA utroπka sredstava πumskog doprinosa za 2011. godinu »lanak 1. U Programu utroπka sredstava πumskog doprinosa za 2011. godinu Ëlanak 3. mijenja se i sada glasi: “U ProraËunu OpÊine Nova RaËa za 2011. godinu predviaju se sredstva πumskog doprinosa u iznosu od 115.742,00 kuna”. Sredstva iz prethodnog stavka ovog Ëlanka koristit Êe se za ureenje zgrade OpÊine Nova RaËa u iznosu od 115.742,00 kuna. »lanak 2. Ove Izmjene i dopune Program stupaju na snagu osmog dana od dana objave u “Æupanijskom glasniku”. KLASA: 321-04/10-01/01 URBROJ: 2103/04-02-11-2 Nova RaËa, 22. prosinca 2011.

KLASA: 400-08/10-01/09 URBROJ: 2103/04-02-11-2 Nova RaËa, 22. prosinca 2011.

OPΔINSKO VIJEΔE OPΔINE NOVA RA»A PREDSJEDNIK OPΔINSKOG VIJEΔA Mirko ÆabjaËan, v.r.

OPΔINSKO VIJEΔE OPΔINE NOVA RA»A PREDSJEDNIK OPΔINSKOG VIJEΔA Mirko ÆabjaËan, v.r. 27. Na temelju Ëlanka 65. stavak 3. Zakona o πumama (“Narodne novine” broj 140/05) i Ëlanka 30. Statuta OpÊine Nova RaËa (“Æupanijski glasnik” broj 15/09),

28. Na temelju Ëlanka 62. Zakona o financiranju jedinica lokalne i podruËne (regionalne) samouprave (“Narodne novine” broj 117/93, 69/97, 33/00, 73/00, 59/01, 107/01, 117/01, 150/02, 147/03, 132/06 i 73/08) te Ëlanka 30. Statuta OpÊine Nova RaËa (“Æupanijski glasnik” broj 15/09), te ProraËuna OpÊine Nova RaËa za 2011. godinu


Broj 13

ÆUPANIJSKI GLASNIK

OpÊinsko vijeÊe OpÊine Nova RaËa na 20. sjednici odræanoj dana 22. prosinca 2011. godine donijelo je IZMJENE I DOPUNE PROGRAM JAVNIH POTREBA U DRU©TVENIM DJELATNOSTIMA NA PODRU»JU OPΔINE NOVA RA»A ZA 2011. GODINU »lanak 1. U Programu javnih potreba u druπtvenim djelatnostima na podruËju OpÊine Nova RaËa za 2011. godinu mijenja se Ëlanak 3. i sada glasi: Financiranje javnih potreba u druπtvenim djelatnostima iz ProraËuna osigurava se u ProraËunu OpÊine Nova RaËa u iznosu 413.308,00 kuna. 1. SREDSTVA ZA KULTURU a) KUU “Ivan vitez Trnski” N. RaËa 85.000,00 kn b) Ostale udruge 14.758,00 kn 2. SREDSTVA ZA OBRAZOVANJE a) Narodna knjiæ. “Petar PreradoviÊ” 50.000,00 kn b) Darovi povodom Sv. Nikole 15.000,00 kn c) Ostale udruge-mala πkola 20.000,00 kn 3. SREDSTVA ZA ©PORT I TEHNI»KU KULTURU Sredstva su namijenjena financiranju πportskih djelatnosti registriranih πportskih Udruga koje promiËu πport, za prigodne πportske manifestacije i sufinanciranje troπkova natjecanja i opreme. a) NK “TRNSKI” Nova RaËa 100.000,00 kn b) NK “BEDENIK” Bedenik 6.550,00 kn c) RibiËke udruge 3.000,00 kn d) Moto classic club 4.000,00 kn e) LovaËke udruge 12.000,00 kn 4. TEKUΔE DONACIJE - OSTALO a) Vatrogasna zajednica b) Ostale donacije

90.000,00 kn 30.000,00 kn

5. SREDSTVA ZA RAD POLITI»KIH STRANAKA a) Hrvatska seljaËka stranka b) Hrvatska demokratska zajednica c) Hrvatska socijalno liberalna stranka d) Socijal demokratska partija e) Autohtona hrvatska seljaËka stranka Sredstva su namijenjena za rad politiËkih stranaka u OpÊinskom vijeÊu OpÊine Nova RaËa. 10.000,00 kn »lanak 2. Ove Izmjene i dopune Program stupa na snagu os-

Stranica 11

mog dana od dana objave u “Æupanijskom glasniku” . KLASA: 600-01/10-01/03 URBROJ: 2103/04-02-11-2 Nova RaËa, 22. prosinca 2011. OPΔINSKO VIJEΔE OPΔINE NOVA RA»A PREDSJEDNIK OPΔINSKOG VIJEΔA Mirko ÆabjaËan, v.r.

29. Na temelju Ëlanka 7. Zakona o socijalnoj skrbi (“Narodne novine” broj 73/97, 27/01, 59/01, 82/01, 103/03, 44/06 i 79/07) i Ëlanka 30. Statuta OpÊine Nova RaËa (“Æupanijski glasnik” broj 15/09), OpÊinsko vijeÊe OpÊine Nova RaËa na 20. sjednici odræanoj 22. prosinca 2011. godine donijelo je IZMJENE I DOPUNE PROGRAM SOCIJALNO-ZDRAVSTVENIH POTREBA OPΔINE NOVA RA»A ZA 2011. GODINU »lanak 1. U Programu socijalno-zdravstvenih potreba OpÊine Nova RaËa za 2011. godinu mijenja se Ëlanak 7. i sada glasi: “Ukupno planirana sredstva u ProraËunu OpÊine Nova RaËa za 2011. godinu za ostvarivanje oblika pomoÊi navedenih u Ëlanku 2. Programa iznose 77.100,00”. »lanak 2. Ove izmjene i dopune Program stupaju na snagu osmog dana od objave u “Æupanijskom glasniku”. KLASA: 550-01/10-01/05 URBROJ: 2103/04-02-11-2 Nova RaËa, 22. prosinca 2011. OPΔINSKO VIJEΔE OPΔINE NOVA RA»A PREDSJEDNIK OPΔINSKOG VIJEΔA Mirko ÆabjaËan, v.r.

30. Na temelju Ëlanka 28. Zakona o komunalnom gospodarstvu (“Narodne novine” broj 26/03 - proËiπÊeni tekst, 82/04, 178/04, 38/09 i 79/09) te Ëlanka 30. Statuta OpÊine Nova RaËa (“Æupanijski glasnik” broj 15/09),


Stranica 12

ÆUPANIJSKI GLASNIK

OpÊinsko vijeÊe OpÊine Nova RaËa, na 20. sjednici odræanoj dana 22. prosinca 2011. godine, donijelo je IZMJENE I DOPUNE PROGRAM A ODRÆAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE OPΔINE NOVA RA»A ZA 2011. GODINU »lanak 1. U Programu odræavanja komunalne infrastrukture OpÊine Nova RaËa za 2011. godinu mijenja se Ëlanak 1. koji sada glasi: Ovim Programom se odreuje odræavanje komunalne infrastrukture u 2011. godini na podruËju OpÊine Nova RaËa za komunalne djelatnosti: - odræavanje nerazvrstanih cesta 50.000,00 kn - odræavanje javne rasvjete 30.000,00 kn - utroπak elektriËne energije za javnu rasvjetu 250.000,00 kn - ostali komunalni poslovi na odræavanju 150.000,00 kn - odræavanje javnih zelenih povrπina 50.000,00 kn - odræavanje groblja 50.000,00 kn - odræavanje ËistoÊe 56.751,00 kn UKUPNO:

636.751,00 kn

»lanak 2. »lanak 2. mijenja se i sada glasi: Sredstva za ostvarivanje ovog Programa predviaju se: - komunalna naknada 450.000,00 kn - pomoÊ iz æupanijskog proraËuna za odræavanje kom. infrastrukture 186.751,00 kn UKUPNO:

636.751,00 kn

»lanak 3. Ove Izmjene i dopune Programa stupaju na snagu osmog dana od dana objave u “Æupanijskom glasniku”.

Broj 13

30. Statuta OpÊine Nova RaËa (“Æupanijski glasnik” broj 15/09), OpÊinsko vijeÊe OpÊine Nova RaËa, na 20. sjednici, odræanoj dana 22. prosinca 2011. godine, donijelo je IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA GRADNJE OBJEKATA I URE–AJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2011. GODINU »lanak 1. U Programu gradnje objekata i ureaja komunalne infrastrukture za 2011. godinu mijenja se Ëlanak 2. i sada glasi: “Program gradnje objekata i ureaja komunalne infrastrukture obuhvaÊa: - modernizacija cesta na podruËju OpÊine Nova RaËa 1,000.000,00 kn - izgradnja vodoopskrbnog sustava N. RaËa - prva faza 2,000.000,00 kn - modernizacija javne rasvjete 21.156,00 kn - ureenje smetliπta Kozarevac RaËanski 218.940,00 kn UKUPNO:

3. 240.096,00 kn

»lanak 2. »lanak 3. mijenja se i glasi: Gradnja objekata i ureaja komunalne infrastrukture financira se iz: - kapitalna pomoÊ - Æupanijska uprava za ceste 1, 000.000,00 kn - Fond za zaπtitu okoliπa 231.364,00 kn - kapitalna pomoÊ Hrvatske vode 2, 008.732,00 kn UKUPNO:

3. 240.096,00 kn

»lanak 3. Ove izmjene i dopune Program stupaju na snagu osmog dana od dana objave u “Æupanijskom glasniku” KLASA: 363-01/10-01/13 URBROJ: 2103/04-02-11-2 Nova RaËa, 22. prosinca 2011.

KLASA: 363-01/10-01/14 URBROJ: 2103/04-02-11-2 Nova RaËa, 22. prosinca 2011. OPΔINSKO VIJEΔE OPΔINE NOVA RA»A PREDSJEDNIK OPΔINSKOG VIJEΔA Mirko ÆabjaËan, v.r. 31. Na temelju Ëlanka 30. stavka 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu (“Narodne novine” broj 26/03 proËiπÊeni tekst, 82/04, 178/04, 38/09 i 79/09) te Ëlanka

OPΔINSKO VIJEΔE OPΔINE NOVA RA»A PREDSJEDNIK OPΔINSKOG VIJEΔA Mirko ÆabjaËan, v.r.


Broj 13

ÆUPANIJSKI GLASNIK

Stranica 13

32. Na temelju Ëlanka 4. Zakona o ProraËunu (“Narodne novine” broj 87/08, 36/09 i 46/09) i Ëlanka 30. i 83. Statuta OpÊine Nova RaËa (“Æupanijski glasnik” broj 9/01, 14/05 i 5/06), OpÊinsko vijeÊe OpÊine Nova RaËa na 20. sjednici odræanoj dana 22. prosinca 2011. godine, donijelo je PRORA»UN OPΔINE NOVA RA»A ZA 2012. GODINU »lanak 1. ProraËun OpÊine Nova RaËa za 2012. godinu sadræi: Prihode u iznosu 8.255.726,00 kn Izdatke u iznosu 8.255.726,00 kn OPΔINA NOVA RA»A PRORA»UN ZA 2012. GODINU OPΔI DIO A. 6 7 3 4

RA»UN PRIHODA I RASHODA Prihodi poslovanja Prihodi od prodaje nefinancijske imovine Rashodi poslovanja Rashodi za nabavu nefinancijske imovine Razlika

Plan 2012. 7.191.726 764.000 2.678.200 5.547.526 -270.000

B 8 5

RA»UN ZADUÆIVANJA / FINANCIRANJA Primici od financijske imovine i zaduæivanja 300.000 Izdaci za finan. imovinu i otplate zajmova 300.000 Neto zaduæivanje/financiranje 270.000

C

Raspoloæiva sredstva iz prethodnih godina (Viπak prihoda i rezerviranja) Vlastiti izvori

Projekcija 2013. Projekcija 2014. 7.705.348 8.032.725 954.058 1.196.122 2.883.541 2.998.883 6.075.865 6.469.964 -300.000 -240.000

330.000 30.000 300.000

30.000 60.000 240.000

0

0

0

Viπak/manjak + neto zaduæivanja + raspoloæiva sredstva iz prethodnih godina 0

0

0

2/1 107 125 108 110

3/2 104 125 104 106

110 100

91 200

»lanak 2. Prihodi i primici, te rashodi i izdaci utvruju se u Bilanci prihoda i primitaka, te rashoda i izdataka za 2012. godinu, kako slijedi: Plana ProraËuna za 2012. OPΔI DIO A. RA»UN PRIHODA I RASHODA Prihodi poslovanja Prihodi od prodaje nefinancijske imovine Rashodi poslovanja Rashodi za nabavu nefinancijske imovine RAZLIKA - MANJAK B. RA»UN ZADUÆIVANJA/FINANCIRANJA Primici od financijske imovine i zaduæivanja Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova NETO ZADUÆIVANJE/FINANCIRANJE VI©AK/MANJAK + NETO ZADUÆIVANJA/FINANCIRANJA

7.191.726,00 764.000,00 2.678.200,00 5.547.526,00 -270.000,00

300.000,00 30.000,00 270.000,00 0,00


Stranica 14 BROJ KONTA

ÆUPANIJSKI GLASNIK

VRSTA PRIHODA / RASHODA

A. RA»UN PRIHODA I RASHODA 6 Prihodi poslovanja 61 Prihodi od poreza 611 Porez i prirez na dohodak 613 Porezi na imovinu 614 Porezi na robu i usluge 63 PomoÊi iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar opÊe dræave 633 PomoÊi iz proraËuna 634 PomoÊi od ostalih subjekata unutar opÊe dræave 64 Prihodi od imovine 641 Prihodi od financijske imovine 642 Prihodi od nefinancijske imovine 65 Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima 651 Administrativne (upravne) pristojbe 652 Prihodi po posebnim propisima 653 Komunalni doprinosi i naknade 68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi 683 Ostali prihodi 7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine 711 Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava 72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine 721 Prihodi od prodaje graevinskih objekata 3 Rashodi poslovanja 31 Rashodi za zaposlene 311 PlaÊe 312 Ostali rashodi za zaposlene 313 Doprinosi na plaÊe 32 Materijalni rashodi 321 Naknade troπkova zaposlenima 322 Rashodi za materijal i energiju 323 Rashodi za usluge 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 34 Financijski rashodi 342 Kamate za primljene zajmove 343 Ostali financijski rashodi 35 Subvencije 352 Subvencije trgovaËkim druπtvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora 36 PomoÊi dane u inozemstvo i unutar opÊe dræave 363 PomoÊi unutar opÊe dræave 37 Naknade graanima i kuÊanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 372 Ostale naknade graanima i kuÊanstvima iz proraËuna 38 Ostali rashodi 381 TekuÊe donacije 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 421 Graevinski objekti 422 Postrojenja i oprema 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 451 Dodatna ulaganja na graevinskim objektima

Broj 13

PLANIRANO

7.191.726,00 1.560.000,00 1.400.000,00 110.000,00 50.000,00 4.460.726,00 257.200,00 4.203.526,00 465.000,00 10.000,00 455.000,00 675.000,00 4.000,00 136.000,00 535.000,00 31.000,00 31.000,00 764.000,00 704.000,00 704.000,00 60.000,00 60.000,00 2.678.200,00 522.500,00 433.000,00 14.500,00 75.000,00 1.355.000,00 53.000,00 388.000,00 709.000,00 205.000,00 110.000,00 30.000,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00 25.000,00 25.000,00 133.200,00 133.200,00 452.500,00 452.500,00 5.547.526,00 5.477.526,00 5.467.526,00 10.000,00 70.000,00 70.000,00


Broj 13 BROJ KONTA

ÆUPANIJSKI GLASNIK

VRSTA PRIHODA / RASHODA

B. RA»UN ZADUÆIVANJA/FINANCIRANJA 8 Primici od financijske imovine i zaduæivanja 84 Primici od zaduæivanja 842 Primljeni zajmovi od banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru 5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova 542 Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru

Stranica 15

PLANIRANO

300.000,00 300.000,00 300.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00

Plana ProraËuna za 2012. POSEBNI DIO BROJ KONTA Razdjel 001 Glava 10 3 32 329 3291 Glava 30 3 32 329 3291 Razdjel 002 Glava 10 3 31 311 3111 312 3121 313 3132 3133 32 321 3211 3212 3213 3214 322 3221 3223 3225 323 3231 3233

VRSTA RASHODA / IZDATAKA UKUPNO RASHODI / IZDACI PREDSTAVNI»KA I IZVR©NA TIJELA OpÊinsko vijeÊe Rashodi poslovanja Materijalni rashodi Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Naknade za rad predstavniËkih i izvrπnih tijela, povjerenstava i sliËno Povjerenstva i odbori Rashodi poslovanja Materijalni rashodi Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Naknade za rad predstavniËkih i izvrπnih tijela, povjerenstava i sliËno UPRAVNI ODJEL Upravni odjel Rashodi poslovanja Rashodi za zaposlene PlaÊe PlaÊe za redovan rad Ostali rashodi za zaposlene Ostali rashodi za zaposlene Doprinosi na plaÊe Doprinosi za zdravstveno osiguranje Doprinosi za zapoπljavanje Materijalni rashodi Naknade troπkova zaposlenima Sluæbena putovanja Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni æivot StruËno usavrπavanje zaposlenika Ostale naknade troπkova zaposlenima Rashodi za materijal i energiju Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Energija Sitni inventar i auto gume Rashodi za usluge Usluge telefona, poπte i prijevoza Usluge promidæbe i informiranja

PLANIRANO 8.255.726,00 29.000,00 26.000,00 26.000,00 26.000,00 26.000,00 26.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 1.564.000,00 1.564.000,00 1.534.000,00 522.500,00 433.000,00 433.000,00 14.500,00 14.500,00 75.000,00 72.500,00 2.500,00 876.500,00 53.000,00 11.000,00 20.000,00 7.000,00 15.000,00 290.000,00 38.000,00 250.000,00 2.000,00 357.500,00 38.000,00 20.000,00


Stranica 16 BROJ KONTA 3237 3238 3239 329 3291 3292 3293 3294 3299 34 342 3422

ÆUPANIJSKI GLASNIK

VRSTA RASHODA / IZDATAKA

Broj 13

PLANIRANO

Intelektualne i osobne usluge RaËunalne usluge Ostale usluge Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Naknade za rad predstavniËkih i izvrπnih tijela, povjerenstava i sliËno Premije osiguranja Reprezentacija »lanarine Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Financijski rashodi Kamate za primljene zajmove Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru 343 Ostali financijski rashodi 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 3433 Zatezne kamate 36 PomoÊi dane u inozemstvo i unutar opÊe dræave 363 PomoÊi unutar opÊe dræave 3631 TekuÊe pomoÊi unutar opÊe dræave 5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova 542 Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru 5421 Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih banaka i ostalih financijskih institucija u javnom s Razdjel 003 KOMUNALNI ODJEL Glava 10 Zaπtita okoliπa 3 Rashodi poslovanja 32 Materijalni rashodi 323 Rashodi za usluge 3234 Komunalne usluge Glava 20 Komunalna infrastruktura 3 Rashodi poslovanja 32 Materijalni rashodi 322 Rashodi za materijal i energiju 3223 Energija 3224 Materijal i dijelovi za tekuÊe i investicijsko odræavanje 323 Rashodi za usluge 3232 Usluge tekuÊeg i investicijskog odræavanja Glava 30 Gradnja objekata 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 421 Graevinski objekti 4212 Poslovni objekti 4213 Ceste, æeljeznice i sliËni graevinski objekti 4214 Ostali graevinski objekti 422 Postrojenja i oprema 4221 Uredska oprema i namjeπtaj 4227 Ureaji, strojevi i oprema za ostale namjene 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 451 Dodatna ulaganja na graevinskim objektima 4511 Dodatna ulaganja na graevinskim objektima

145.000,00 60.000,00 94.500,00 176.000,00 30.000,00 2.000,00 90.000,00 4.000,00 50.000,00 110.000,00 30.000,00 30.000,00 80.000,00 10.000,00 70.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 5.997.026,00 242.000,00 242.000,00 242.000,00 242.000,00 242.000,00 207.500,00 207.500,00 207.500,00 98.000,00 12.000,00 86.000,00 109.500,00 109.500,00 5.547.526,00 5.547.526,00 5.477.526,00 5.467.526,00 278.026,00 1.550.000,00 3.639.500,00 10.000,00 5.000,00 5.000,00 70.000,00 70.000,00 70.000,00


Broj 13

ÆUPANIJSKI GLASNIK

BROJ KONTA

VRSTA RASHODA / IZDATAKA

Razdjel 004 Glava 10 3 38 381 3811 Glava 20 3 37 372 3721 38 381 3811 Glava 30 3 35 352 3522 3523 37 372 3721 3722 38 381 3811 Glava 3 38 381 3811 Glava 3 38 381 3811 Glava 3 38 381 3811 Glava 3 38 381 3811 Glava 3 38 381 3811

40

50

60

70

80

Stranica 17

PLANIRANO

DRU©TVENE DJELATNOSTI Vatrogastvo i civilna zaπtita Rashodi poslovanja Ostali rashodi TekuÊe donacije TekuÊe donacije u novcu Osnovno πkolstvo Rashodi poslovanja Naknade graanima i kuÊanstvima na temelju osiguranja i druge naknade Ostale naknade graanima i kuÊanstvima iz proraËuna Naknade graanima i kuÊanstvima u novcu Ostali rashodi TekuÊe donacije TekuÊe donacije u novcu Socijalna skrb Rashodi poslovanja Subvencije Subvencije trgovaËkim druπtvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora Subvencije trgovaËkim druπtvima izvan javnog sektora Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima Naknade graanima i kuÊanstvima na temelju osiguranja i druge naknade Ostale naknade graanima i kuÊanstvima iz proraËuna Naknade graanima i kuÊanstvima u novcu Naknade graanima i kuÊanstvima u naravi Ostali rashodi TekuÊe donacije TekuÊe donacije u novcu Kulturne djelatnosti Rashodi poslovanja Ostali rashodi TekuÊe donacije TekuÊe donacije u novcu Sport i tehniËka kultura Rashodi poslovanja Ostali rashodi TekuÊe donacije TekuÊe donacije u novcu PolitiËke stranke Rashodi poslovanja Ostali rashodi TekuÊe donacije TekuÊe donacije u novcu Udruge graana Rashodi poslovanja Ostali rashodi TekuÊe donacije TekuÊe donacije u novcu Vjerske i nacionalne zajednice Rashodi poslovanja Ostali rashodi TekuÊe donacije TekuÊe donacije u novcu

665.700,00 85.000,00 85.000,00 85.000,00 85.000,00 85.000,00 42.200,00 42.200,00 27.200,00 27.200,00 27.200,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 196.000,00 196.000,00 80.000,00 80.000,00 50.000,00 30.000,00 106.000,00 106.000,00 46.000,00 60.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 116.000,00 116.000,00 116.000,00 116.000,00 116.000,00 45.000,00 45.000,00 45.000,00 45.000,00 45.000,00 27.500,00 27.500,00 27.500,00 27.500,00 27.500,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00


Stranica 18 Broj konta A 6 61 63 64 65 66 68 7 71 72 3 31 32 34 35 36 37 38 4 41 42 45 8 84 5 54 9

ÆUPANIJSKI GLASNIK

Vrsta prihoda/izdataka RA»UN PRIHODA I RASHODA Prihodi poslovanja Prihodi od poreza Potpore Prihodi od imovine Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima Ostali prihodi Kazne, upravne mjere i ostali prihodi Prihodi od nefinancijske imovine Prihodi od prodaje ne proizv. dugotrajne imovine Prihodi od prodaje proizv. dug. imovine Rashodi poslovanja Rashodi za zaposlene Materijalni rashodi Financijski rashodi Subvencije PomoÊi dane u inozemstvu i unutar opÊe dræave Naknade graanima i kuÊanstvima Donacije i ostali rashodi Rashodi za nabavu nefinancijske imovine Rashodi za nabavu ne proizvedene imovine Rashodi za nabavu proizv. Dug. imovine Rashodi za dodatna ulaganja u nefin. Imov. Primici od financijske imovine i zaduæivanja Primici od zaduæivanja Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova Izdaci za otplatu glavnice primlj. zajmova Vlastiti izvor

Broj 13

1 2013.

2 2014.

3 2015.

INDEX 2/1 3/2

7.191.726 1.560.000 4.460.726 465.000

7.705.348 1.581.000 5.042.310 475.830

8.032.725 1.660.050 5.239.960 499.622

117 101 113 102

104 105 10 105

675.000 310.000 764.000 704.000 60.000 2.678.200 522.500 1.355.000 110.000 80.000 25.000 133.200 452.500 5.547.526 5.477.526 70.000 300.000 300.000 30.000 30.000 -

544.768 61.440 954.0581 887.758 66.300 2.883.541 562.000 1.553.792 106.894 78.900 26.175 101.300 454.480 6.075.865 5.992.665 83.200 330.000 330.000 30.000 30.000 -

569.827 64.266 1.196.122 1.126.507 69.615 2.998.883 585.000 1.595.745 120.149 84.896 28.714 106.770 477.204 6.469.964 6.382.188 87.776 300.000 300.000 60.000 60.000 -

81 198 125 126 111 108 108 115 97 99 105 76 100 110 109 119 110 110 -

105 105 125 118 105 104 104 103 112 108 110 105 105 106 107 106 91 91 200 200 -

Obrazloæenje ProraËuna OpÊine Nova RaËa za 2012. Prihodi i primici Prihodi su planirani na bazi 2010. godine i procjene za 2011. Kapitalne pomoÊi koristiti Êemo strogo namjenski za ostvarenje kapitalnih investicija uglavnom u izgradnju komunalne infrastrukture. Rashodi i izdaci U planiranju rashoda poslovanja takoer nema znaËajnijih promjena. Iste smo planirali povezano sa oËekivanim prihodima Ministarstava i Fondova uzimajuÊi u obzir zapoËete projekte. ZAVR©NE ODREDBE »lanak 4. Ovaj proraËun stupa na snagu osmog dana od dana objave u “Æupanijskom glasnik”, a primjenjuje se od 01. sijeËnja 2012. godine . Klasa: 400-08/11-01/06 Urbroj: 2103/04-02-11-1 Nova RaËa, 22. prosinca 2011. OPΔINSKO VIJEΔE OPΔINE NOVA RA»A PREDSJEDNIK OPΔINSKOG VIJEΔA Mirko ÆabjaËan, v.r.


Broj 13

ÆUPANIJSKI GLASNIK

33. Temeljem Ëlanka 14. Zakona o proraËunu (Narodne novine broj 87/08) te Ëlanka 30. i 83. Statuta OpÊine Nova RaËa (“Æupanijski glasnik” broj 15/09) OpÊinsko vijeÊe OpÊine Nova RaËa na 20. sjednici odræanoj dana 22. prosinca 2011. godine donosi ODLUKU o izvrπavanju ProraËuna OpÊine Nova RaËa za 2012. godinu »lanak 1. U postupku izvrπavanja ProraËuna OpÊine Nova RaËa za 2012. godinu (u daljnjem tekstu: ProraËun), korisnici proraËunskih sredstava imaju prava i duænosti utvrene ovom Odlukom. »lanak 2. U ProraËunu su iskazani svi prihodi i primici πto pripadaju OpÊini Nova RaËa, te svi rashodi i izdaci za izvrπavanje Programa korisnika proraËunskih sredstava. »lanak 3. Stvarna naplata prihoda i primitaka nije ograniËena procjenom prihoda u ProraËunu. Iznosi rashoda i izdataka utvreni u ProraËunu smatraju se maksimalnim svotama, tako da stvarni rashodi i izdaci OpÊine Nova RaËa u 2012. godini ne smiju prema ovom ProraËunu biti veÊi od 8,255.726,00 kuna. »lanak 4. Nakon donoπenja ProraËuna, Jedinstveni upravni odjel obavezan je obavijestiti korisnike proraËunskih sredstava. »lanak 5. Ako tijekom godine doe do znatnije neusklaenosti planiranih prihoda i primitaka i rashoda i izdataka ProraËuna, njegovo uravnoteæenje, odnosno preraspodjela sredstava izmeu korisnika ProraËuna, predloæit Êe se OpÊinskom vijeÊu OpÊine Nova RaËa da donese Odluku o izmjenama i dopunama ProraËuna. »lanak 6. Za izvrπavanje ProraËuna u cijelosti je odgovoran opÊinski naËelnik. »lanak 7. Za financijske odnose radi pozajmljivanja sredstava ovlaπten je opÊinski naËelnik OpÊine Nova RaËa. »lanak 8. Odluku o zaduæivanju OpÊine radi kapitalnih ulaganja iznad svote utvrene ProraËunom donosi OpÊinsko vijeÊe OpÊine Nova RaËa.

Stranica 19

»lanak 9. Korisnici proraËunskih sredstava ne mogu preuzeti obveze na teret proraËunskih sredstava iznad svote koja im je ProraËunom odobrena. »lanak 10. Sredstva za tekuÊe rashode i izdatke korisnika proraËunskih sredstava izvrπavat Êe se u skladu s likvidnim moguÊnostima ProraËuna. »lanak 11. Sredstva proraËunske zalihe ProraËuna koriste se za podmirenje neplaniranih ili nedovoljno planiranih rashoda i izdataka koji nastanu tijekom proraËunske godine. Koriπtenje sredstava proraËunske zalihe odobrava opÊinski naËelnik sukladno Zakonu o proraËunu. OpÊinski naËelnik duæan je svaki mjesec izvijestiti predstavniËko tijelo o koriπtenju sredstava proraËunske zalihe ProraËuna. »lanak 12. Financijske obveze koje ne budu podmirene do 31. prosinca 2012. godine pomirit Êe se iz namjenskih sredstava koja Êe se odobriti ProraËunom za 2013. godinu. »lanak 13. OpÊinski naËelnik obvezan je izvijestiti OpÊinsko vijeÊe OpÊine Nova RaËa o izvrπavanju ProraËuna OpÊine Nova RaËa za prvo polugodiπte do 15. rujna 2012. godine. »lanak 14. Jedinstveni upravni odjel OpÊine Nova RaËa izradit Êe Godiπnji obraËun ProraËuna OpÊine i dostaviti ga OpÊinskom vijeÊu na usvajanje. »lanak 15. Korisnici proraËunskih sredstava duæni su izvijestiti Jedinstveni upravni odjel OpÊine Nova RaËa o namjenama u koje su proraËunska sredstva utroπena, kako bi se mogao vrπiti nadzor nad svrsishodnim utroπkom proraËunskih sredstava. »lanak 16. Ova Odluka objavit Êe se u “Æupanijskom glasniku”, a primjenjuje se od 01. sijeËnja 2012. godine. KLASA: 400-08/11-01/05 URBROJ: 2103/04-02-11-1 Nova RaËa, 22. prosinca 2011. OPΔINSKO VIJEΔE OPΔINE NOVA RA»A PREDSJEDNIK OPΔINSKOG VIJEΔA Mirko ÆabjaËan, v.r.


Stranica 20

ÆUPANIJSKI GLASNIK

Broj 13

34.

35.

Na temelju Ëlanka 21. stavak 1. i 2 . i Ëlanka 30. stavka 2. Zakona o postupanju s nezakonito izgraenim zgradama (“Narodne novine” broj 90/11) i Ëlanka 30. Statuta OpÊine Nova RaËa (“Æupanijski glasnik” broj 15/09), OpÊinsko vijeÊe OpÊine Nova RaËa, na svojoj 20. sjednici odræanoj 22. prosinca 2011. godine, donijelo je

Na temelju Ëlanka 65. stavak 3. Zakona o πumama (“Narodne novine” broj 140/05) i Ëlanka 30. Statuta OpÊine Nova RaËa (“Æupanijski glasnik” broj 15/09), OpÊinsko vijeÊe OpÊine Nova RaËa, na svojoj 20. sjednici odræanoj 22. prosinca 2011. godine, donijelo je

PROGRAM utroπka sredstava naknade za zadræavanje nezakonito izgraenih zgrada u prostoru za 2012. godinu »lanak 1. Programom utroπka sredstava naknade za zadræavanje nezakonito izgraene zgrade u prostoru za 2012. godinu utvruje se namjena koriπtenja i kontrola utroπka sredstava. »lanak 2. Sredstva naknade za zadræavanje nezakonito izgraene zgrade u prostoru uplaÊuju se na æiro-raËun ProraËuna OpÊine Nova RaËa broj 2402006-1828700006. »lanak 3. U ProraËunu OpÊine Nova RaËa za 2012. godinu predviaju se sredstva za zadræavanje nezakonito izgraenih zgrada u prostoru u iznosu od 30.000,00 kuna. Sredstva iz prethodnog stavka ovog Ëlanka koristit Êe se za: - nerazvrstane ceste na podr. opÊine 30.000,00 kuna »lanak 4. Kontrolu utroπka sredstava iz prethodnog Ëlanka ovog Programa obavlja OpÊinsko vijeÊe OpÊine Nova RaËa, kojem jednom godiπnje najkasnije do 31. prosinca tekuÊe godine, OpÊinski naËelnik podnosi izvjeπÊe o namjenskom koriπtenju sredstava za zadræavanje nezakonito izgraene zgrade u prostoru.

PROGRAM utroπka sredstava πumskog doprinosa za 2012. godinu »lanak 1. Programom utroπka sredstava πumskog doprinosa za 2012. godinu utvruje se namjena koriπtenja i kontrola utroπka sredstava πumskog doprinosa kojeg plaÊaju pravne osobe koje obavljaju prodaju proizvoda iskoriπtavanja πuma (drveni sortimenti) u visini od 5% od prodajne cijene proizvoda na panju. »lanak 2. Sredstva πumskog doprinosa uplaÊuju se na æiroraËun ProraËuna OpÊine Nova RaËa broj 24020061828700006. »lanak 3. U ProraËunu OpÊine Nova RaËa za 2012. godinu predviaju se sredstva πumskog doprinosa u iznosu od 110.000,00 kuna. Sredstva iz prethodnog stavka ovog Ëlanka koristit Êe se za: - Parkiraliπte Nova RaËa 110.000,00 kn »lanak 4. Kontrolu utroπka sredstava iz prethodnog Ëlanka ovog Programa obavlja OpÊinsko vijeÊe OpÊine Nova RaËa, kojem jednom godiπnje najkasnije do 31. prosinca tekuÊe godine, OpÊinski naËelnik podnosi izvjeπÊe o namjenskom koriπtenju sredstava πumskog doprinosa. »lanak 5. Nadzor nad uplatom sredstava πumskog doprinosa obavlja Financijska agencija.

»lanak 5. Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od dana objave u “Æupanijskom glasniku”, a primjenjuje se od 01. sijeËnja 2012. godine.

»lanak 6. Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od dana objave u “Æupanijskom glasniku”, a primjenjuje se od 01. sijeËnja 2012. godine.

KLASA: 350-01/11-01/05 URBROJ: 2103/04-02-11-1 Nova RaËa, 22. prosinca 2011.

KLASA: 321-04/11-01/02 URBROJ: 2103/04-02-11-1 Nova RaËa, 22. prosinca 2011.

OPΔINSKO VIJEΔE OPΔINE NOVA RA»A PREDSJEDNIK OPΔINSKOG VIJEΔA Mirko ÆabjaËan, v.r.

OPΔINSKO VIJEΔE OPΔINE NOVA RA»A PREDSJEDNIK OPΔINSKOG VIJEΔA Mirko ÆabjaËan, v.r.


Broj 13

ÆUPANIJSKI GLASNIK

36. Na temelju Ëlanka 62. Zakona o financiranju jedinica lokalne i podruËne (regionalne) samouprave (“Narodne novine” broj 117/93, 69/97, 33/00, 73/00, 59/01, 107/01, 117/01, 150/02, 147/03, 132/06 i 73/08) te Ëlanka 30. Statuta OpÊine Nova RaËa (“Æupanijski glasnik” broj 15/09), te ProraËuna OpÊine Nova RaËa za 2012. godinu OpÊinsko vijeÊe OpÊine Nova RaËa na 20. sjednici odræanoj dana 22. prosinca 2011. godine donijelo je PROGRAM JAVNIH POTREBA U DRU©TVENIM DJELATNOSTIMA NA PODRU»JU OPΔINE NOVA RA»A ZA 2012. GODINU »lanak 1. Programom javnih potreba u druπtvenim djelatnostima na podruËju OpÊine Nova RaËa za 2012. godinu (u daljnjem tekstu: Program) utvruju se aktivnosti i nositelji druπtvenih djelatnosti na podruËju OpÊine Nova RaËa za 2012. godinu. »lanak 2. Javne potrebe u druπtvenim djelatnostima na podruËju OpÊine Nova RaËa ostvaruju se preko Jedinstvenog upravnog odjela OpÊine Nova RaËa. »lanak 3. Financiranje javnih potreba u druπtvenim djelatnostima iz ProraËuna osigurava se u ProraËunu OpÊine Nova RaËa u iznosu 424.200,00 kuna. 1. SREDSTVA ZA KULTURU a) KUU “Ivan vitez Trnski” Nova RaËa b) Vjerske zajednice c) Ostale udruge

50.000,00 kn 2.000,00 kn 22.500,00 kn

2. SREDSTVA ZA OBRAZOVANJE a) Narodna knjiænica “Petar PreradoviÊ” 100.000,00 kn b) Darovi povodom Sv. Nikole 15.000,00 kn c) Ostale udruge-mala πkola 27.200,00 kn 3. SREDSTVA ZA ©PORT I TEHNI»KU KULTURU Sredstva su namijenjena financiranju πportskih djelatnosti registriranih πportskih Udruga koje promiËu πport, za prigodne πportske manifestacije i sufinanciranje troπkova natjecanja i opreme. a) NK “TRNSKI” Nova RaËa 80.000,00 kn b) NK “BEDENIK” Bedenik 12.000,00 kn c) RibiËke udruge 4.000,00 kn d) Moto classic club 10.000,00 kn

Stranica 21

e) Klub mladih tehniËara Nova RaËa f) LovaËke udruge g) Aero klub 4. TEKUΔE DONACIJE - OSTALO a) Vatrogasna zajednica b) Nacionalne manjine c) Zaπtita spolova d) Civilna zaπtita i spaπavanje e) Ostale donacije

1.000,00 kn 8.000,00 kn 1.000,00 kn

75.000,00 kn 2.000,00 kn 1.500,00 kn 10.000,00 kn 30.000,00 kn

5. SREDSTVA ZA RAD POLITI»KIH STRANAKA a) Hrvatska seljaËka stranka b) Hrvatska demokratska zajednica c) Hrvatska socijalno liberalna stranka d) Socijal demokratska partija e) Autohtona hrvatska seljaËka stranka Sredstva su namijenjena za rad politiËkih stranaka u OpÊinskom vijeÊu OpÊine Nova RaËa. 45.000,00 kn »lanak 4. Sredstva za javne potrebe u druπtvenim djelatnostima utvrena ovim Programom uplaÊivat Êe se na raËune korisnicima mjeseËno po postotku punjenja proraËuna. Ako se u ProraËunu neÊe ostvarivati planirani prihodi, sredstva iz stavka 1. ovog Ëlanka uplaÊivat Êe se prema moguÊnostima ProraËuna. Nalog za izvrπenje po ovom Programu daje opÊinski naËelnik u cijelosti, koji je duæan po isteku godine podnijeti izvjeπÊe o izvrπenju Programa OpÊinskom vijeÊu. »lanak 5. U okviru ukupno planiranih sredstava za javne potrebe u druπtvenim djelatnostima, utvrenim ovim Programom, preraspodjela planiranih sredstava dozvoljena je izmeu pojedinih korisnika ukoliko za to postoji potreba i ako to odredi OpÊinsko vijeÊe. »lanak 6. Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od dana objave u “Æupanijskom glasniku”. KLASA: 600-01/11-01/02 URBROJ: 2103/04-02-11-1 Nova RaËa, 22. prosinca 2011. OPΔINSKO VIJEΔE OPΔINE NOVA RA»A PREDSJEDNIK OPΔINSKOG VIJEΔA Mirko ÆabjaËan, v.r.


Stranica 22

ÆUPANIJSKI GLASNIK

37. Na temelju Ëlanka 7. Zakona o socijalnoj skrbi (“Narodne novine” broj 73/97, 27/01, 59/01, 82/01, 103/03, 44/06 i 79/07) i Ëlanka 30. Statuta OpÊine Nova RaËa (“Æupanijski glasnik” broj 15/09), OpÊinsko vijeÊe OpÊine Nova RaËa na 20. sjednici odræanoj 22. prosinca 2011. godine donijelo je PROGRAM SOCIJALNO-ZDRAVSTVENIH POTREBA OPΔINE NOVA RA»A ZA 2012. GODINU 1. UVODNE ODREDBE »lanak 1. Ovim Programom utvruje se raspodjela sredstava ProraËuna OpÊine Nova RaËa predvienih za socijalnu skrb, raspodjela sredstava predvienih za socijalnu skrb prema njihovoj namjeni i s obzirom na korisnike, kriteriji za raspodjelu sredstava socijalne skrbi, te nadleæna tijela koja odluËuju o dodjeli sredstava socijalne skrbi i naËinu odluËivanja. Pravo ostvarivanja po osnovama socijalne skrbi moæe ostvarivati osoba ako je dræavljanin Republike Hrvatske i ima prebivaliπte na podruËju OpÊine Nova RaËa. 2. OBLICI SOCIJALNO ZDRAVSTVENIH POTREBA I POMOΔI »lanak 2. Sredstva ProraËuna OpÊine Nova RaËa koristit Êe se iskljuËivo za: A) - pomoÊi za podmirenje troπkova stanovanja socijalno ugroæenih mjeπtana koji ispunjavaju uvjete i kriterije iz Zakona o socijalnoj skrbi - financiranje sahrane osoba koja nemaju bliskih srodnika - participacija prijevoza u æeljezniËkom prometu B) JEDNOKRATNE NOV»ANE POMOΔI: a. obiteljima s troje ili viπe djece Ëiji roditelji su nezaposleni ili su uposleni, a mjeseËno ne dobivaju plaÊu, b. sufinanciranje πkolovanja nadarenih uËenika i studenata, c. pomoÊ u lijeËenju oboljelih od teπkih neizljeËivih bolesti C)

OSTALI OBLICI POMOΔI: a. pomoÊ za sufinanciranje programa odgoja djece s teπkoÊama u razvoju b. Hrvatski crveni kriæ

Socijalna pomoÊ ostvaruje se u novcu ili naravi (higijenske potrepπtine, odjeÊa i obuÊa darovana po

Broj 13

organizaciji Crvenog kriæa i solidarnim akcijama stanovniπtva). »lanak 3. Ostvarivanje prava prikljuËaka na komunalnu infrastrukturu opÊine osigurava se stopostotnim invalidima Domovinskog rata i obiteljima poginulih i nestalih hrvatskih branitelja. »lanak 4. Sredstva iz ovog Programa ne mogu se dodjeljivati za saniranje posljedica elementarnih nepogoda. »lanak 5. Osnovica za ostvarivanje prava po osnovi socijalne sigurnosti utvruje se Uredbom Vlade Republike Hrvatske. Pravo na pomoÊ navedenu u ovom Programu imaju obitelji Ëiji ukupan prihod ne prelazi iznos iz Uredbe Vlade mjeseËno po Ëlanu domaÊinstva. »lanak 6. Koriπtenje socijalne pomoÊi temeljem odredaba Zakona o socijalnoj skrbi za koje nadleæan Centar za socijalnu skrb, ne moæe biti preprekom ostvarivanja prava temeljem ovog Programa. 3. SREDSTVA ZA OSTVARENJE PROGRAMA »lanak 7. Ukupno planirana sredstva u ProraËunu OpÊine Nova RaËa za 2012. godinu za ostvarenje oblika pomoÊi navedenih u Ëlanku 2. ovog Programa iznose 106.000,00 kuna. 4. OPSEG I NA»IN OSTVARENJA POMOΔI »lanak 8. Sve pomoÊi koje se ostvaruju na temelju ovoga Programa su nepovratne i nemaju trajni karakter, osim ako pojedinaËnim rjeπenjem o odobravanju pomoÊi nije izriËito rijeπeno drugaËije. »lanak 9. OpÊina Nova RaËa moæe preuzeti obvezu smjeπtaja osoba u neku od ustanova socijalne zaπtite ako te osobe prenesu u vlasniπtvo opÊine svoju imovinu. »lanak 10. Pravo na pomoÊ navedenu u ovom Programu ostvaruje se podnoπenjem pisane zamolbe, Jedinstvenom upravnom odjelu OpÊine Nova RaËa.


Broj 13

ÆUPANIJSKI GLASNIK

Podnositelj zamolbe duæan je priloæiti sva uvjerenja kojima Êe dokazati da udovoljava uvjetima iz ovog Programa: - zadnji odrezak od mirovine, - potvrdu o visini plaÊe, - uvjerenje o redovnom πkolovanju, - lijeËniËko uvjerenje, - smrtni list, - te druge dokaze koje zatraæi nadleæni odjel (JUO) ovisno o vrsti pomoÊi koja se traæi. Za provedbu ovoga Programa zaduæuje se OpÊinsko poglavarstvo ili tijelo koje ono za to ovlasti. 5. ZAVR©NE ODREDBE »lanak 11. Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od objave u “Æupanijskom glasniku”.

- ostali komunalni poslovi na odræavanju - odræav. javnih zelenih povrπina - odræavanje groblja - odræavanje ËistoÊe UKUPNO:

OPΔINSKO VIJEΔE OPΔINE NOVA RA»A PREDSJEDNIK OPΔINSKOG VIJEΔA Mirko ÆabjaËan, v.r. 38. Na temelju Ëlanka 28. Zakona o komunalnom gospodarstvu (“Narodne novine” broj 26/03 - proËiπÊeni tekst, 82/04, 178/04, 38/09 i 79/09) te Ëlanka 30. Statuta OpÊine Nova RaËa (“Æupanijski glasnik” broj 15/09), OpÊinsko vijeÊe OpÊine Nova RaËa, na 20. sjednici odræanoj dana 22. prosinca 2011. godine, donijelo je PROGRAM ODRÆAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE OPΔINE NOVA RA»A ZA 2012. GODINU »lanak 1. U Programu odræavanja komunalne infrastrukture OpÊine Nova RaËa za 2012. godinu mijenja se Ëlanak 1. koji sada glasi: Ovim Programom se odreuje odræavanje komunalne infrastrukture u 2012. godini na podruËju OpÊine Nova RaËa za komunalne djelatnosti: - odræavanje nerazvrstanih cesta 25.000,00 kn - odræavanje javne rasvjete 50.000,00 kn - utroπak elektriËne energije za javnu rasvjetu 150.000,00 kn

100.000,00 kn 70.000,00 kn 50.000,00 kn 20.000,00 kn 465.000,00 kn

Programom iz stavka 1. ovog Ëlanka utvruju se - opis i opseg poslova odræavanja s procjenom pojednih troπkova po djelatnostima, - iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje Programa s naznakom izvora financiranja. »lanak 2. Sredstva za ostvarivanje ovog Programa predviaju se: - komunalna naknada 400.000,00 kn - pomoÊ iz æupanijskog proraËuna za odræavanje komun. infrastrukture 65.000,00 kn UKUPNO:

KLASA: 550-05/11-01/05 URBROJ: 2103/04-02-11-1 Nova RaËa, 22. prosinca 2011.

Stranica 23

465.000,00 kn

»lanak 3. U 2012. godini odræavanje komunalne infrastrukture iz Ëlanka 1. ovog Programa u OpÊini Nova RaËa obuhvaÊa: 1. Odræavanje nerazvrstanih cesta - odræavanje asfaltnog kolnika, kolnika od kamenog materijala, odræavanje i izrada cestovnih jaraka, sanacija nogostupa - pjeπaËkih staza, te zimska sluæba ( odræavanje kolnika u zimskim uvjetima) 5.000,00 kuna. - Izvrπit Êe se nasipavanje kamenom izlaza s poljskih puteva na prometnice u naseljima opÊine. - Ukupno 50 m3 x 150,00 kn =7.500,00 kn - Rad stroja 25 sati= 7.500,00 kn - Po potrebi Êe se vrπiti kresanje granja koje ugroæava preglednost na spomenutim izlazima prema zahtjevima Mjesnih odbora 5.000,00 kn. 2. Odræavanje javne rasvjete - odræavanje stupova javne rasvjete, zamjena sijalica i ostalih dijelova, odnosno potroπnog materijala, 3. Utroπak elektriËne energije za javnu rasvjetu - podmirivanje tgroπkova elektriËne energije za rasvjetljavanje javnih povrπina, javnih cesta koje prolaze kroz naselje i nerazvrstanih cesta 4. Ostali komunalni poslovi na odræavanju - radovi koji nisu predvieni u ranijim stavkama, a odnose se na sveËnu boæiÊnu rasvjetu 5. Odræavanje javnih zelenih povrπina - odræavanje zelenih povrπina, parkova, travnjaka, djeËjih igraliπta, klupa, koπarica za smeÊe i sl.


Stranica 24

ÆUPANIJSKI GLASNIK

6. Odræavanje groblja - Ëlankom 22. stavak 1. toËka 5. Zakona o komunalnom gospodarstvu propisano je da su sredstva komunalne naknade namijenjena i za odræavanje groblja 7. Odræavanje ËistoÊe javnih povrπina - ruËno, strojno ËiπÊenje javnih povrπina, skupljanje i odvoz komunalnog otpada Nalogodavac za izvrπavanje ovog Programa u cijelosti je opÊinski naËelnik. »lanak 4. O izvrπenju ovog Programa opÊinski naËelnik duæan je podnijeti izvjeπÊe OpÊinskom vijeÊu prilikom podnoπenja zavrπnog raËuna proraËuna za proteklu godinu. »lanak 5. Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od dana objave u “Æupanijskom glasniku”. KLASA: 363-01/11-01/15 URBROJ: 2103/04-02-11-1 Nova RaËa, 22. prosinca 2011. OPΔINSKO VIJEΔE OPΔINE NOVA RA»A PREDSJEDNIK OPΔINSKOG VIJEΔA Mirko ÆabjaËan, v.r. 39. Na temelju Ëlanka 30. stavka 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu (“Narodne novine” broj 26/03 proËiπÊeni tekst, 82/04, 178/04, 38/09 i 79/09) te Ëlanka 30. Statuta OpÊine Nova RaËa (“Æupanijski glasnik” broj 15/09), OpÊinsko vijeÊe OpÊine Nova RaËa, na 20. sjednici odræanoj dana 22. prosinca 2011. godine, donijelo je PROGRAM GRADNJE OBJEKATA I URE–AJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2012. GODINU »lanak 1. Ovim Programom se utvruje opis poslova s procjenom troπkova za gradnju pojedinih objekata i ureaja komunalne infrastrukture, nabavu opreme, pribavljanje zemljiπta na kojem se grade navedeni objekti, ruπenje postojeÊih objekata i ureaja komunalne infrastrukture, te iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje Programa s naznakom izvora financiranja.

Broj 13

»lanak 2. Program gradnje objekata i ureaja komunalne infrastrukture obuhvaÊa: - modernizacija cesta na podruËju OpÊine Nova RaËa 1,300.000,00 kn - izgradnja vodoopskrbnog sustava N. RaËa - prva faza 3.050.000,00 kn - modernizacija javne rasvjete 187.000,00 kn - parkiraliπte Nova RaËa 150.000,00 kn - ureenje smetliπta Kozarevac RaËanski 180.000,00 kn - ureenje divljih odlagaliπta otpada 10.000,00 kn - mrtvaËnica Nevinac 112.500,00 kn - nogostup Bulinac 50.000,00 kn UKUPNO:

5.039.500,00 kn

»lanak 3. Gradnja objekata i ureaja komunalne infrastrukture financira se iz: - kapitalne pomoÊi iz æupanijskog proraËuna 50.000,00 kn - kapitalna pomoÊ - Æupanijska uprava za ceste 1,300.000,00 kn - komunalni doprinos 50.000,00 kn - naknada za koncesije 7.500,00 kn - prihod od iznajmljivanja mrtvaË. 7.000,00 kn - naknada za prikljuËenje na plinsku mreæu 20.000,00 kn - sufinanciranje izgradnje mrtvaËnice 1.000,00 kn - primljeni zajmovi od banaka 300.000,00 kn - sredstva iz proraËuna 385.474,00 kn - Fond za zaπtitu okoliπa 180.000,00 kn - kapitalna pomoÊ - Ministarstvo regionalnog razvoja 2.440.000,00 kn - kapitalna pomoÊ Hrvatske vode 283.526,00 kn - vodni doprinos 15.000,00 kn UKUPNO:

5.039.500,00 kn

»lanak 4. O izvrπenju ovog Programa opÊinski naËelnik duæan je podnijeti IzvjeπÊe OpÊinskom vijeÊu prilikom podnoπenja zavrπnog raËuna ProraËuna za proteklu godinu. »lanak 5. Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od dana objave u “Æupanijskom glasniku”. KLASA: 363-01/11-01/14 URBROJ: 2103/04-02-11-1 Nova RaËa, 22. prosinca 2011. OPΔINSKO VIJEΔE OPΔINE NOVA RA»A PREDSJEDNIK OPΔINSKOG VIJEΔA Mirko ÆabjaËan, v.r.


Broj 13

ÆUPANIJSKI GLASNIK

Stranica 25

ANALIZU o stanju sustava zaπtite i spaπavanja na podruËju OpÊine RoviπÊe u 2011. godini

OPΔINA ROVIŠΔE 22. Na temelju Ëlanka 183. Zakona o zdravstvenoj zaπtiti (“Narodne novine”, broj 150/08, 71/10, 139/10 i 22/11) i Ëlanka 30. stavak 1. toËka 2. Statuta OpÊine RoviπÊe (“!Æupanijski glasnik”, broj 18/09), OpÊinsko vijeÊe OpÊine RoviπÊe na 17. sjednici odræanoj dana 28. prosinca 2011. godine d o n o s i Z A K LJ U » A K I. Zbog odbijanja zdravstvenih djelatnika Ambulante opÊe medicine u RoviπÊu da obavljaju mrtvozorstvo na podruËju OpÊine RoviπÊe predlaæu se slijedeÊe izmjene i dopune Odluke o mrtvozorstvu (Klasa: 541-01/08-01/01, Urbroj: 2103/1-01-11-03) koju je donijela Æupanijska skupπtina dana 18. listopada 2011. godine: 1. umjesto podjele na tri podruËja, podruËje obavljanja mrtvozorniËke duænosti treba biti cijela OpÊina RoviπÊe sa svih 12 naselja: Domankuπ, Gornje RoviπÊe, Kakinac, KovaËevac, Kraljevac, LipovËani, Podgorci, Predavac, Prekobrdo, RoviπÊe, Tuk i Æabjak. 2. umjesto Odlukom imenovanih mrtvozornika i njihovih zamjenika za OpÊinu RoviπÊe, predlaæe se da se za mrtvozornika imenuje Suzana ΔibariÊ, medicinska sestra iz Tuka 120, dok za zamjenika mrtvozornika nema prijedloga. II. Zbog potrebe edukacije predloæenog mrtvozornika koji nije doktor medicine, predlaæe se da mrtvozorstvo na podruËju OpÊine RoviπÊe do nastupa na duænost Suzane ΔibariÊ obavljaju dr.med. Jasna BegiÊ i Karlo VarjaËiÊ iz Bjelovara Klasa: 541-01/11-01/1 Urbroj: 2103/06-01-11-6 RoviπÊe, 28. prosinca 2011. OPΔINSKO VIJEΔE OPΔINE ROVI©ΔE PREDSJEDNIK OPΔINSKOG VIJEΔA Ivan KovaËeviÊ, v.r. 23. Na temelju Ëlanka 28. stavak 1. Zakona o zaπtiti i spaπavanju (?Narodne novine broj 174/04, 79/07 i 38/09) i Ëlanka 30. stavak 1. toËka 18. Statuta OpÊine RoviπÊe (“Æupanijski glasnik”, broj 18/09), OpÊinsko vijeÊe OpÊine RoviπÊe na 17. sjednici odræanoj dana 28. prosinca 2011. godine u s v a j a

I.

Radi utvrivanja stanja pripremljenosti svih raspoloæivih snaga za provedbu zaπtite i spaπavanja ljudi i dobara na podruËju OpÊine RoviπÊe, OpÊinsko vijeÊe analizira, razmatra i usvaja IzvjeπÊe o stanju sustava zaπtite i spaπavanja.

II. U ovom IzvjeπÊu ustanovljuje se postojanje slijedeÊih snaga plana zaπtite i spaπavanja: - Plan zaπtite i spaπavanja; - Procjena ugroæenosti; - Postrojba civilne zaπtite opÊe namjene; - Povjerenici civilne zaπtite; - Stoæer zaπtite i spaπavanja OpÊine RoviπÊe; - Materijalna opremljenost i proraËunska sredstva za pojedine kategorije. Za provoenje Plana zaπtite i spaπavanja angaæiraju se sve raspoloæive snage na Ëelu sa Stoæerom zaπtite i spaπavanja, ljudstvom, materijalno-tehniËkim sredstvima i opremom, udruge i mobilizirani graani, poduzeÊa, radni strojevi i vozila pravnih i fiziËkih osoba. III. Zakonske odredbe iz oblasti zaπtite i spaπavanja: - Zakon o zaπtiti i spaπavanju (“Narodne novine” broj 174/04, 79/07 i 38/09); - Zakon o vatrogastvu (“Narodne novine” broj 139/04 i proËiπÊeni tekst 174/04); - Zakon o zaπtiti okoliπa (“Narodne novine” broj 110/07); - Pravilnik o metodologiji za izradu procjene ugroæenosti i plana zaπtite i spaπavanja (“Narodne novine” broj 38/08); - Pravilnik o minimumu tehniËke opremljenosti i sredstava vatrogasnih postrojbi (“Narodne novine” broj 43/95); - Uredbe o naËinu utvrivanja naknade za privremeno oduzete pokretnine radi provedbe mjera zaπtite i spaπavanja (“Narodne novine” broj 85/06); - Uredba o visini i uvjetima za isplatu naknade troπkova mobiliziranim graanima (“Narodne novine” broj 91/06); - Pravilnik o mobilizaciji i djelovanju operativnih snaga zaπtite i spaπavanja (“Narodne novine” broj 40/08 i 44/08) Svi navedeni zakonski i podzakonski akti koriπteni su u izradi Plana zaπtite i spaπavanja i provedbi aktivnosti Plana zaπtite i spaπavanja. IV. Procjena ugroæenosti i planovi zaπtite i spaπavanja Za podruËje OpÊine RoviπÊe izraena je Procjena


Stranica 26

ÆUPANIJSKI GLASNIK

ugroæenosti stanovniπtva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliπa od katastrofa i velikih nesreÊa koju je usvojilo OpÊinsko vijeÊe 25. studenog 2010. godine, a temeljem koje je izraen Plan zaπtite i spaπavanja usvojen na OpÊinskom vijeÊu 07. srpnja 2011, godine, sukladno Pravilniku o metodologiji za izradu procjene ugroæenosti i plana zaπtite i spaπavanja (?Narodne novine? broj 38/08). V. Organizirane snage zaπtite i spaπavanja na podruËju OpÊine RoviπÊe i Bjelovarsko-bilogorske æupanije: 1. Vatrogasna zajednica OpÊine RoviπÊe, prema privremenom Operativnom planu vatrogasnog operativnog djelovanja, a u sluËaju katastrofe, osigurat Êe 30 vatrogasaca i 4 vatrogasna vozila. 2. Stoæer zaπtite i spaπavanja; 3. Postrojba civilne zaπtite opÊe namjene - 20 ljudi; 4. Povjerenici civilne zaπtite opÊe namjene - 7 ljudi; 5. Elektrometal d.d. iz Bjelovara, distributer plina; 6. Komunalac RoviπÊe d.o.o. iz RoviπÊa, distributer vode; 7. Veterinarske stanice u RoviπÊu i Predavcu; 8. Hrvatske vode;

Broj 13

9. LovaËke udruge “SrndaÊ” i “Kuna”; 10. Zdravstvena ambulanta u RoviπÊu; 11. Profesionalna vatrogasna postrojba grada Bjelovara; 12. Sredstva ProraËuna OpÊine RoviπÊe za tu namjenu. Tijekom 2011. godine nisu bile aktivirane postrojbe civilne zaπtite i povjerenici na provjeri uËinkovitosti. Predvia se provedba u ovoj godini. Dobrovoljna vatrogasna druπtva izvrπila su 10 intervencija na otvorenim prostorima i domaÊinstvima. U ProraËunu OpÊine RoviπÊe u 2011. godini osigurana su sredstva za Vatrogasnu zajednicu opÊine u iznosu 110.000,00 kuna. U 2012. godini predvia se daljnje opremanje Vatrogasne zajednice i aktiviranje postrojbi civilne zaπtite. Klasa: 810-01/11-01/14 Urbroj: 2103/06-01-11-1 RoviπÊe, 28. prosinca 2011. OPΔINSKO VIJEΔE OPΔINE ROVI©ΔE PREDSJEDNIK OPΔINSKOG VIJEΔA Ivan KovaËeviÊ, v.r.

24. Na temelju Ëlanka 16. i 39. stavak 1. Zakona o proraËunu (“Narodne novine”, broj 87/08) i Ëlanka 30. stavak 1. toËka 4. Statuta OpÊine RoviπÊe (“Æupanijski glasnik”, broj 18/09), OpÊinsko vijeÊe OpÊine RoviπÊe na 17. sjednici odræanoj dana 28. prosinca 2011. godine d o n o s i ODLUKU O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRORA»UNA OPΔINE ROVI©ΔE ZA 2011. GODINU I. OPΔI DIO »lanak 1. U ProraËunu OpÊine RoviπÊe za 2011. godinu Ëlanak 1. mijenja se i glasi: “ProraËun OpÊine RoviπÊe za 2011. godinu sadræi: RA»UN PRIHODA I RASHODA Plan 2011. PRIHODI (klasa 6)

PoveÊanje/ smanjenje Novi plan 2011.

9.512.431,00

- 5.296.315,00

4.216.115,00

110.000,00

2.000,00

112.000,00

RASHODI (klasa 3)

4.021.631,00

- 2.185,00

4.019.446,00

Rashodi za nefenancijsku imovinu (klasa 4)

8.325.800,00

- 6.563.597,00

1.762.203,00

RAZLIKA (VI©AK/MANJAK)

2.725.000,00

- 1.271.466,00

- 1.453.534,00

Prihod od prodaje nefinancjske imovine (klasa 7)

RASPOLOÆIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA VI©AK PRIHODA

1.453.534,00


Broj 13

ÆUPANIJSKI GLASNIK

Stranica 27

Plan 2011.

PoveÊanje/ smanjenje Novi plan 2011.

RA»UN ZADUÆIVANJA/FINANCIRANJA Primici od financijske imovine i zaduæivanja (klasa 8)

3.000.000,00

- 3.000.000,00

0,00

275.000,00

- 275.000,00

0,00

2.725.000,00

- 2.725.000,00

0,00

Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova (klasa 5) RAZLIKA (VI©AK/MANJAK)

Viπak/manjak+raspoloæiva sredstva iz prethodnih godina + neto zaduæivanja

0,00

»lanak 2. »lanak 3. mijenja se i glasi: “Prihodi s naznakom izvora, a prema ekonomskoj klasifikaciji i izdaci prema organizacijskoj, programskoj, funkcijskoj i ekonomskoj klasifikaciji, te izvorima financiranja utvruju se u Bilanci prihoda i izdataka za 2011. godinu kako slijedi:

IZVOR EK. FIN. KLAS. 11 11 11 11

611 613 613 613

11

613

11

614

11 21 45

614 616 61 632

41 41 41 42

633 633 633 633

42

633 63

13 61 61 61 61

641 642 642 642 642

21 21

642 64 651

21

651

VRSTA /PRIHODA

PLAN 2011.

POVEĆ. NOVI PLAN / SMANJ. 2011.

PROJEKCIJA PROJEKCIJA 2012. 2013.

Porez na dohodak od nesam. rada 2.166.000,00 -466.000,00 1.700.000,00 Porez na kuće za odmor 30.000,00 -20.000,00 10.000,00 Porez na korištenje javnih površina 10.000,00 -6.500,00 3.500,00 Povremeni porezi na imovinu - promet nekretninama 100.000,00 -20.000,00 80.000,00 Porez na prenamjenu poljoprivrednog zemljišta 1.231,00 789,00 2.020,00 Porez na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića 40.000,00 -15.000,00 25.000,00 Porez na tvrtku odnosno naziv tvrtke 40.000,00 -5.000,00 35.000,00 Ostali neraspoređeni prihodi 6.000,00 -4.000,00 2.000,00 Prihod od poreza 2.393.231,00 -535.711,00 1.857.520,00 2.728.000,00 2.728.000,00 Pomoći od međunar. Organiz. te institucija i tijela EU 275.000,00 -275.000,00 0,00 Kapitalne potpore iz drž. proračuna 4.873.000,00 -4.673.000,00 200.000,00 Tekuće potpore iz državnog proračuna 50.000,00 390.000,00 440.000,00 Izbori 2011. godine 150.000,00 -28.505,00 121.495,00 Tekuće potpore iz županijskog proračuna 50.000,00 -50.000,00 0,00 Kapitalne potpore iz županijskog proračuna 350.000,00 -150.000,00 200.000,00 Pomoći od subjekata unutar općeg proračuna 5.748.000,00 -4.786.505,00 961.495,00 3.280.000,00 3.280.000,00 Prihodi od kamata 20.000,00 -10.000,00 10.000,00 Naknada za koncesije 20.000,00 -5.000,00 15.000,00 Prihodi od poslovnih prostora 220.000,00 0,00 220.000,00 Prihodi od sala 10.000,00 -8.000,00 2.000,00 Prihodi od zakupa poljoprivrednog zemljišta 37.000,00 -12.000,00 25.000,00 Spomenička renta 3.000,00 -1.500,00 1.500,00 Prihod od imovine 310.000,00 -36.500,00 273.500,00 308.000,00 308.000,00 Naknada za održavanje groblja – Rovišće 120.000,00 -20.000,00 100.000,00 Naknada za održavanja groblja - Predavac 50.000,00 0,00 50.000,00


Stranica 28 IZVOR EK. FIN. KLAS. 21

651

21

651

21 21 21 15

651 651 651 651

13 21 21 21 21 21 21 21 21

651 651 652 652 652 652 652 652 652 65

21

661

21

663

61

66 711 71

61

721 72

71

842

84 922

ÆUPANIJSKI GLASNIK

VRSTA /PRIHODA

11 11 11 11 11,21

311 312 313 31 321 322

POVEĆ. NOVI PLAN / SMANJ. 2011.

PROJEKCIJA PROJEKCIJA 2012. 2013.

Naknada za održavanja groblja - Podgorci 10.000,00 0,00 10.000,00 Naknada za održavanje groblja - Kakinac 5.000,00 -1.000,00 4.000,00 Naknada za održavanje ostalih groblja 2.000,00 -1.500,00 500,00 Prihodi od vagarine - Rovišće 30.000,00 -10.000,00 20.000,00 Prihodi od vagarine – Predavac 15.000,00 -2.500,00 12.500,00 Prihod od pristojbi, biljega, taksi i sudskih troškova 20.000,00 -15.000,00 5.000,00 Prihodi od troškova ovrha 2.000,00 5.600,00 7.600,00 Ostale nespomenute naknade i pristojbe 3.000,00 2.000,00 5.000,00 Komunalni doprinos 70.000,00 -10.000,00 60.000,00 Naknada za priklj. na plinsku mrežu 10.000,00 2.000,00 12.000,00 Naknada za priključenje na vodovod 30.000,00 -22.000,00 8.000,00 Komunalna naknada stambeni prostor 480.000,00 152.000,00 632.000,00 Komunalna naknada poslovni prostor 20.000,00 0,00 20.000,00 Šumski doprinos 160.000,00 -60.000,00 100.000,00 Vodni doprinos 30.000,00 -13.000,00 17.000,00 Prihodi od upravnih i administrat. pristojbi i pristojbi po posebnim propisima 1.057.000,00 56.600,00 1.113.600,00 1.057.000,00 1.057.000,00 Prihodi od usluga strojem – dug iz preth. razdoblja 2.200,00 -2.200,00 0,00 Tekuće donacije od fiz. osoba - ceste, nogostup i dr. 2.000,00 8.000,00 10.000,00 Prihodi od usluga 4.200,00 5.800,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 Prihodi od prodaje poljoprivrednog zemljišta 50.000,00 11.000,00 61.000,00 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine 50.000,00 11.000,00 61.000,00 61.000,00 61.000,00 Prihodi od prodaje stanova na kojima postoji stanarsko pravo 60.000,00 -9.000,00 51.000,00 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine 60.000,00 -9.000,00 51.000,00 60.000,00 60.000,00 Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru 3.000.000,00 -3.000.000,00 0,00 Primici od zaduživanja 3.000.000,00 -3.000.000,00 0,00 0,00 0,00 Višak prihoda iz predh. razdoblja 0,00 1.453.534,00 1.453.534,00 0,00 0,00 SVEUKUPNO PRIHODI

IZVOR EK. FIN. KLAS.

PLAN 2011.

Broj 13

VRSTA /RASHODA Plaća za zaposlene - neto Ostali rashodi za zaposlene Doprinosi za plaće Rashodi za zaposlene Naknade troškova zaposlenima Rashodi za materijal i energiju

12.622.431,00 -7.130.802,00 5.491.629,00 7.504.000,00 7.504.000,00

PLAN 2011. 333.000,00 10.000,00 149.000,00 492.000,00 62.500,00 687.000,00

POVEĆ. NOVI PLAN / SMANJ. 2011. -16.000,00 3.500,00 -2.000,00 -14.500,00 -40.500,00 -412.900,00

317.000,00 13.500,00 147.000,00 477.500,00 22.000,00 274.100,00

PROJEKCIJA PROJEKCIJA 2012. 2013.

492.000,00

492.000,00


Broj 13

ÆUPANIJSKI GLASNIK

IZVOR EK. FIN. KLAS. 11,21, 323 41,42 11 329 32 13 343 34 11,41 352 11 35 11 372

11 11 41,61 61

37 381 38 411 412 41

41,61, 421 71 61 422 42 45

542

54

VRSTA /RASHODA Rashodi za usluge

PLAN 2011. 1.306.700,00

Ostali nespomenuti rashodi posl. 256.000,00 Materijalni rashodi 2.312.200,00 Ostali financijski rashodi 15.200,00 Financijski rashodi 15.200,00 Subvencije 149.231,00 Subvencije 149.231,00 Naknada građanima i kućanstvima iz proračuna 265.000,00 Naknade građanima i kućanstvima 265.000,00 Tekuće donacije 788.000,00 Ostali rashodi 788.000,00 Otkup zemljišta za poduzetničku zonu 430.000,00 Rashodi za poslovne prostore 89.800,00 Rashodi za nabavu neproizv. dugotrajne imovine 519.800,00 Građevinski objekti

Stranica 29

POVEĆ. NOVI PLAN / SMANJ. 2011.

PROJEKCIJA PROJEKCIJA 2012. 2013.

-40.393,00 1.266.307,00 -6.905,00 249.095,00 -500.698,00 1.811.502,00 2.293.700,00 2.293.700,00 -3.150,00 12.050,00 -3.150,00 12.050,00 15.200,00 15.200,00 216.583,00 365.814,00 216.583,00 365.814,00 85.000,00 85.000,00 -50,00 -50,00 125.830,00 125.830,00 -430.000,00 9.000,00

264.950,00 264.950,00 913.830,00 913.830,00 0,00 98.800,00

-421.000,00

98.800,00

250.000,00

250.000,00

786.000,00

786.000,00

250.000,00

250.000,00

7.756.000,00 -5.993.797,00 1.762.203,00

Postrojenje i oprema 50.000,00 25.000,00 75.000,00 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 7.806.000,00 -5.968.797,00 1.837.203,00 3.332.100,00 3.332.100,00 Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru 275.000,00 -275.000,00 0,00 0,00 0,00 Izdaci za otplatu primljenih kredita i zajmova 275.000,00 -275.000,00 0,00 0,00 0,00 SVEUKUPNO RASHODI

12.622.431,00 -6.840.782,00 5.781.649,00 7.504.000,00 7.504.000,00

II. POSEBNI DIO Članak 3. Članak 4. mijenja se i glasi: “Izdaci Proračuna u iznosu od 5.781.649,00 kn raspoređuje se po nositeljima i korisnicima, te programima, aktivnostima i projektima kako slijedi”:

BR. OZN. OZNAKA FUNKC. IZVOR PROGR. AK./ PR. KLASIF. FINAN.

EK. KLAS.

OPIS PROGRAMA / AKTIVNOSTI

PLAN 2011.

POVEĆANJE NOVI PLAN PROJEKCIJA PROJEKCIJA SMANJENJE 2011. 2012. 2013.

RAZDJEL 001 - PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA GLAVA 001.01 OPĆINSKO VIJEĆE 1000 0111 11 Redovna djelatnost Općinskog vijeća A100001 322 Objava općih akata 8.000,00 -3.000,00 A100002 329 Naknade vijećnicima 15.000,00 0,00 A100003 329 Troškovi održavanja sjednica 30.000,00 0,00 32 Materijalni rashodi 53.000,00 0,00 A100004 381 Tekuće potpore polit. strankama 10.000,00 0,00 38 Tekuće donacije 10.000,00 0,00 1000 0111 11 UKUPNO PROGRAM 63.000,00 -3.000,00

5.000,00 15.000,00 30.000,00 50.000,00 10.000,00 10.000,00 60.000,00 63.000,00 63.000,00


Stranica 30

ÆUPANIJSKI GLASNIK

BR. OZN. OZNAKA FUNKC. IZVOR PROGR. AK./ PR. KLASIF. FINAN.

EK. KLAS.

GLAVA 001.02 OPĆINSKI NAČELNIK 1001 11 A100001 0111 322 A100002 0830 323 A100003 0111 323 A100004 0111 323 A100005 0111 323 A100006 0111 329 A100007 0160 329 A100008 0111 329 32 1001 11 1002

1070

11

A100001

372

A100002

372 372

A100003

372

A100004

37 38

1002 1003

1070

11

1070

11

A100001

372

A100002

372 37

1003 1004

1070

11

0170

45

A100001

542

54 0170

45

OPIS PROGRAMA / AKTIVNOSTI

PLAN 2011.

Redovna djelatnost općinskog načelnika Protokol ureda načelnika 20.000,00 Usluge promidžbe i informiranja 85.000,00 Odvjetničke usluge 15.000,00 Geodetsko - katastarske usluge 25.000,00 Ostale intelektualne usluge 150.000,00 Članarine (Udruge i dr.) 4.000,00 Reprezentacija 45.000,00 Prometna preventiva 5.000,00 Materijalni rashodi 349.000,00 UKUPNO PROGRAM 349.000,00 Socijalni program Jednokratne pomoći obiteljima i kućanstvima 70.000,00 Pom. za nabavu ogrijevnog drveta 0,00 Pomoći invalidima i hendikepiranim osobama 25.000,00 Pomoći udrugama i organizacijama građana 20.000,00 Naknade građanima i kućan. iz proračuna 115.000,00 Ostali rashodi - tekuće donacije Crvenom križu 10.000,00 UKUPNO PROGRAM 125.000,00 Prijevoz učenika Sufinanciranje cijene prijevoza HŽ Sufinanciranje cijene prijevoza u cestovnom prometu Naknade građanima i kućan. iz proračuna UKUPNO PROGRAM

Broj 13 POVEĆANJE NOVI PLAN PROJEKCIJA PROJEKCIJA SMANJENJE 2011. 2012. 2013.

0,00 -25.000,00 -10.000,00 45.000,00 -80.000,00 1.100,00 0,00 1.000,00 -67.900,00 -67.900,00

-30.000,00 40.000,00 76.950,00 76.950,00 -8.000,00

17.000,00

-10.000,00 10.000,00 28.950,00 143.950,00 -5.000,00 5.000,00 23.950,00 148.950,00 125.000,00 125.000,00

50.000,00 -25.000,00 100.000,00

20.000,00 60.000,00 5.000,00 70.000,00 70.000,00 5.100,00 45.000,00 6.000,00 281.100,00 281.100,00 349.000,00 349.000,00

-4.000,00

25.000,00 96.000,00

150.000,00 -29.000,00 121.000,00 150.000,00 -29.000,00 121.000,00 125.000,00 125.000,00

Otplata kredita - IPA, Mjera 301. Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru 275.000,00 -275.000,00 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova 275.000,00 -275.000,00 UKUPNO PROGRAM 275.000,00 -275.000,00

RAZDJEL 002 - JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL GLAVA 002.01 REDOVNA DJELATNOST JEDINSTVENOG UPRAVNOG ODJELA 1005 0131 11 Rashodi za zaposlene A100001 311 Plaća za zaposlene - neto 333.000,00 -16.000,00 A100002 312 Ostali rashodi za zaposlene 10.000,00 3.500,00 A100003 313 Doprinosi za plaće 149.000,00 -2.000,00 31 Rashodi za zaposlene 492.000,00 -14.500,00 1005 0131 11 UKUPNO PROGRAM 492.000,00 -14.500,00

0,00 0,00 0,00

0,00

1004 0,00

317.000,00 13.500,00 147.000,00 477.500,00 477.500,00 492.000,00 492.000,00


Broj 13

ÆUPANIJSKI GLASNIK

BR. OZN. OZNAKA FUNKC. IZVOR PROGR. AK./ PR. KLASIF. FINAN. 1006

0131

EK. KLAS.

11

A100001 A100002

321 321

A100003

321

A100004

321

A100005

321 32

1006

0131

11

1007 A100001

0131

11

322

A100002

0131

11

322

A100003 A100004 A100005

0435 0432 0610

11 11 11

322 322 322

A100006

0131

11

322

A100007 A100008 A100009

0131 0630 0460

11 11 11

322 323 323

A100010 A100011

0460 0610

11 11

323 323

A100012 A100013

0133 0130

11 11

323 323

A100014 A100015 A100016 A100017

0133

11

0112 0112

13 13

329 32 343 343 34

A100001 A100002

0434 0130

322 322

A100003 A100004 A100005

0130 0130 0133

322 323 329

A100006

0130

329 32

1007 1008

1008

11

11

OPIS PROGRAMA / AKTIVNOSTI

PLAN 2011.

Stranica 31 POVEĆANJE NOVI PLAN PROJEKCIJA PROJEKCIJA SMANJENJE 2011. 2012. 2013.

Naknade troškova zaposlenima Službena putovanja 40.000,00 -35.000,00 5.000,00 Naknade za prijevoz na posao i s posla 12.000,00 -3.000,00 9.000,00 Stručno usavršavanje zaposlenika - seminari 8.000,00 -2.500,00 5.500,00 Naknada za kor. privatnog automob. u službene svrhe 2.000,00 500,00 2.500,00 Ostale naknade troškova zaposl. 500,00 -500,00 0,00 Materijalni rashodi 62.500,00 -40.500,00 22.000,00 UKUPNO PROGRAM 62.500,00 -40.500,00 22.000,00 47.500,00 47.500,00 Troškovi održavanja, energije i usluga Uredski materijal - papir, tinte i toneri 50.000,00 0,00 50.000,00 Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje 7.000,00 1.000,00 8.000,00 Električna energija 40.000,00 0,00 40.000,00 Plin 30.000,00 0,00 30.000,00 Materijal i dijelovi za tekuće investicijsko održavanje 12.000,00 24.000,00 36.000,00 Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja 20.000,00 0,00 20.000,00 Sitni inventar 5.000,00 -3.200,00 1.800,00 Opskrba vodom 10.000,00 -5.000,00 5.000,00 Usluge telefona, telefaxa, interneta i mobitela 50.000,00 -5.000,00 45.000,00 Poštanske usluge 10.000,00 -1.000,00 9.000,00 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 60.000,00 5.000,00 65.000,00 Računalne usluge 15.000,00 5.000,00 20.000,00 Ostale nespomenute usluge – grafičke, tiskarske i sl. 25.000,00 0,00 25.000,00 Premija osiguranja imovine 0,00 8.500,00 8.500,00 Materijalni rashodi 334.000,00 29.300,00 363.300,00 Usluge platnog prometa 15.000,00 -3.000,00 12.000,00 Zatezne kamate iz posl. odnosa 200,00 -150,00 50,00 Financijski rashodi 15.200,00 -3.150,00 12.050,00 UKUPNO PROGRAM 349.200,00 26.150,00 375.350,00 354.200,00 354.200,00 Troškovi službenog automobila Gorivo za službena vozila 35.000,00 -10.000,00 25.000,00 Materijal i dijelovi za održavanje automobila 5.000,00 0,00 5.000,00 Auto gume 5.000,00 -2.000,00 3.000,00 Tehnički pregled 1.500,00 -600,00 900,00 Premije osiguranja prijevoznih sredstava 6.500,00 -2.500,00 4.000,00 Porez na automobil 500,00 -500,00 0,00 Materijalni rashodi 53.500,00 -15.600,00 37.900,00 UKUPNO PROGRAM 53.500,00 -15.600,00 37.900,00 47.200,00 47.200,00


Stranica 32

ÆUPANIJSKI GLASNIK

BR. OZN. OZNAKA FUNKC. IZVOR PROGR. AK./ PR. KLASIF. FINAN. 1009

0133

EK. KLAS.

61

P100001

422 42

1009

0133

61

OPIS PROGRAMA / AKTIVNOSTI

PLAN 2011.

Broj 13 POVEĆANJE NOVI PLAN PROJEKCIJA PROJEKCIJA SMANJENJE 2011. 2012. 2013.

Opremanje općinskih prostorija Nabava uredske opreme i namještaja 50.000,00 25.000,00 75.000,00 Rashodi za nabavu proizvedene dug. imovine 50.000,00 25.000,00 75.000,00 UKUPNO PROGRAM 50.000,00 25.000,00 75.000,00 50.000,00 50.000,00

GLAVA 002.02 KOMUNALNE DJELATNOSTI, OPREMA I OBJEKTI JAVNE NAMJENE 1010 21 Program održavanja komunalne infrastrukture A100001 0560 323 Odvodnja oborinskih voda 5.000,00 -2.500,00 2.500,00 A100002 0500 323 Održ. čistoće javnih površina 60.000,00 -30.000,00 30.000,00 A100003 0500 323 Održavanje javnih površina 100.000,00 0,00 100.000,00 A100004 0620 323 Održavanje nerazvrstanih cesta 250.000,00 0,00 250.000,00 A100005 0640 322 Potrošnja električne energije za javnu rasvjetu 220.000,00 30.000,00 250.000,00 A100006 0640 323 Usluge tekućeg održavanja javne rasvjete 200.000,00 0,00 200.000,00 A100007 0510 323 Usluga odvoza otpada 32.000,00 -12.000,00 20.000,00 A100008 0620 323 Održavanja groblja 150.000,00 0,00 150.000,00 A100009 0660 323 Ostali poslovi održavanja 5.000,00 -4.000,00 1.000,00 32 Materijalni rashodi 1.022.000,00 -18.500,00 1.003.500,00 1010 21 UKUPNO PROGRAM 1.022.000,00 -18.500,00 1.003.500,00 1.052.000,00 1.052.000,00 1011 P100001

0620

41

421

A100001

0621

41

421

P100002 P100003

0451 0620

15 42,61

421 421

P100004

0451

41

421

A100002 P100005 P100006

0620 0640 0620

21,61 41 41

421 421 421

A100004

0621

41

421

A100005

0620

42

421

A100006

0160

42

421 42

1011 1012 A100001

0610

41

322

A100002 A100003

0610 0500

41 21

322 323

Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture Izgradnja nogostupa na području općine 100.000,00 -90.000,00 10.000,00 Projektna dokumentacija za nogostupe 50.000,00 -18.000,00 32.000,00 Autobusne kućice 15.000,00 0,00 15.000,00 Obnova spomenika palim hrvatskim braniteljima 25.000,00 0,00 25.000,00 Rekonstrukcija lokalnih nerazvrstanih cesta 3.100.000,00-3.000.000,00 100.000,00 Rashodi za uređenje groblja 100.000,00 0,00 100.000,00 Modernizacija javne rasvjete 920.000,00 -914.900,00 5.100,00 Izgradnja vodovoda po fazama - I. faza 1.500.000,00-1.500.000,00 0,00 Izrada Glavnog projekta odvodnje – I. faza 350.000,00 -350.000,00 0,00 Vodni doprinosi za potvrde glavnih projekata 150.000,00 -140.000,00 10.000,00 Naknada za korištenje cestovnog zemljišta – magistralni vodovod 9.000,00 0,00 9.000,00 Rashodi za nabavu proizv. dug. imovine 6.319.000,00-6.012.900,00 306.100,00 UKUPNO PROGRAM 6.319.000,00-6.012.900,00 306.100,00 2.746.100,00 2.746.100,00 Ulaganja u komunalni standard i objekte javne namjene Nabava kanti za komunalni otpad i kontejneri 220.000,00 -220.000,00 0,00 Sitan inventar-košarice za otpad 0,00 26.000,00 26.000,00 Deratizacija i dezinsekcija 8.000,00 -8.000,00 0,00


Broj 13

ÆUPANIJSKI GLASNIK

BR. OZN. OZNAKA FUNKC. IZVOR PROGR. AK./ PR. KLASIF. FINAN. A100004 0500

A100005

0610

41

13,61

EK. KLAS. 323 32 412 41

P100001

0620

41

421

A100006

0621

41

421

P100002

0620

42

421

A100007 A100008

0625 0620

11 42

421 421

A100009

0133

42

421

A100010

0620

61,42

421 42

1012

OPIS PROGRAMA / AKTIVNOSTI Sanacija divljih odlagališta otpada

PLAN 2011.

Stranica 33 POVEĆANJE NOVI PLAN PROJEKCIJA PROJEKCIJA SMANJENJE 2011. 2012. 2013.

50.200,00 -50.200,00

Materijalni rashodi 278.200,00 -252.200,00 26.000,00 Rashodi za poslovne prostore u vlasništvu općine 89.800,00 9.000,00 98.800,00 Rashodi za nab. neproizvedene dug. imovine 89.800,00 9.000,00 98.800,00 Obnova fasada i stolarije na Društvenim domovima u Rovišću i Predavcu 1.190.000,00 -73.197,001.116.803,00 Projektna dokumentacija za izgradnju Društvenih domova 20.000,00 0,00 20.000,00 Uređenje dječjih i školskih igrališta 30.000,00 -3.000,00 27.000,00 Rashodi za uređenje sajmišta 0,00 48.000,00 48.000,00 Uređenje građevinskih objekata u naseljima općine 50.000,00 20.000,00 70.000,00 Izmjene i dopune PPU Općine Rovišće 30.000,00 -16.500,00 13.500,00 Detaljni plan uređenja centra naselja Rovišće 50.000,00 -50.000,00 0,00 Rashodi za nabavu proizvedene dug. imovine 1.370.000,00 -74.697,001.295.303,00 UKUPNO PROGRAM 1.738.000,00 -317.897,001.420.103,00 878.000,00 878.000,00

GLAVA 002.03 PODUZETNIŠTVO, POLJOPRIVREDA I RURALNI TURIZAM 1013 Poduzetničke zone A100001 0160 41,42 411 Otkup zemljišta za poduzetničku zonu 430.000,00 -430.000,00 41 Rashodi za nab. neproizvedene dug. imovine 430.000,00 -430.000,00 1013 UKUPNO PROGRAM 430.000,00 -430.000,00 1014

1070 A100001

61

352

A100002

61

352

A100003

15

352

A100004

61

352

A100005

41

352 35

1014

1070

1015 P100001

062

42

421

P100002

062

41

421

0,00

Razvoj poljoprivredne proizvodnje Subvencije u poljoprivredi – veterinarske usluge 60.000,00 Sufinanciranje osiguranja poljoprivrednih kultura Pomoć Udruzi voćara, vinogradara i povrćara „ROVIŠĆE“ 5.000,00 Subvencija nabave sadnog materijala 10.000,00 Elementarna nepogoda - suša Subvencije 125.000,00 UKUPNO PROGRAM 125.000,00 Razvoj ruralnog turizma Uređenje trase biciklističke i koljičke staze Izgradnja vidikovca - Čardak kule na trasi staze

-43.000,00

0,00 0,00 0,00 100.000,00 100.000,00

17.000,00

50.000,00-25.500,0024.500,00 0,00

5.000,00

-5.000,00

5.000,00

290.000,00 290.000,00 216.500,00 341.500,00 216.500,00 341.500,00 85.000,00 85.000,00

5.000,00 57.000,00

62.000,00

62.000,00 -62.000,00

0,00


Stranica 34

ÆUPANIJSKI GLASNIK

BR. OZN. OZNAKA FUNKC. IZVOR PROGR. AK./ PR. KLASIF. FINAN.

EK. KLAS. 42

A100001

0800

11

061

11

381

1015 1016 A100001

A100002 1016

352

1070

11

061

11

35 381

Broj 13

OPIS PROGRAMA / AKTIVNOSTI

PLAN 2011.

POVEĆANJE NOVI PLAN PROJEKCIJA PROJEKCIJA SMANJENJE 2011. 2012. 2013.

Rashodi za nabavu proizv. dug. imovine Manifestacije u turizmu UKUPNO PROGRAM

67.000,00 5.000,00 72.000,00

-5.000,00 62.000,00 0,00 5.000,00 -5.000,00 67.000,00 69.000,00 69.000,00

Pomoći gospodarskim subjektima Subvencija “Komunalcu Rovišće” d.o.o 24.231,00 0,00 24.231,00 Subvencije 24.231,00 0,00 24.231,00 Tekuće donacije “Komunalcu Rovišće” d.o.o 0,00 42.100,00 42.100,00 UKUPNO PROGRAM 24.231,00 42.100,00 66.331,00 10.000,00 10.000,00

GLAVA 002.04 ODGOJ, OBRAZOVANJE, ŠPORT, KULTURA I UDRUGE GRAĐANA 1017 Dječji vrtić A100001 051 61 322 Troškovi održavanja Dječjeg vrtića 10.000,00 -5.000,00 5.000,00 A100002 0911 11 381 Sufinanciranje troškova Dječjeg vrtića 330.000,00 -5.000,00 325.000,00 A100003 0911 41 381 Tekuće donacije za malu školu 33.000,00 -7.000,00 26.000,00 38 Ostali rashodi 373.000,00 -17.000,00 356.000,00 1017 UKUPNO PROGRAM 373.000,00 -17.000,00 356.000,00 355.000,00 355.000,00 1018 A100001

0912

11

381

A100002

0912

11

381

A100003

0912

11

381 38

1018 1019

11 A100001

081

381

A100002

062

381

A100003

0810

381 38

1019

11

1020

11 A100001

1070

381

A100002

1070

381

A100003

0820

381 38

1020

11

Osnovnoškolsko obrazovanje Tekuće donacije Osnovnoj školi Rovišće Prometna preventiva učenika Osnovne škole Školskoj zadruzi Osnovne škole Rovišće Ostali rashodi UKUPNO PROGRAM

0,00 14.530,00 0,00

1.200,00

14.530,00 1.200,00

0,00 2.000,00 2.000,00 0,00 17.730,00 17.730,00 0,00 17.730,00 17.730,00 15.000,00 15.000,00

Program javnih potreba u športu Tekuće donacije športskim društvima za natjecanja 115.000,00 0,00 115.000,00 Uređenje i održavanje športskih objekata 20.000,00 0,00 20.000,00 Susreti, manifest. i rekreacija 20.000,00 -10.000,00 10.000,00 Ostali rashodi 155.000,00 -10.000,00 145.000,00 UKUPNO PROGRAM 155.000,00 -10.000,00 145.000,00 155.000,00 155.000,00 Program javnih potreba u kulturi Potpore djelovanju udruga i pojedin. u kulturi 35.000,00 Kapitalna ulaganja u kulturi - sakralni objekti 50.000,00 Organiziranje kulturnih manifestacija i susreta 15.000,00 Ostali rashodi 100.000,00 UKUPNO PROGRAM 100.000,00

-35.000,00

0,00

10.090,00

60.090,00

-5.000,00 10.000,00 -29.910,00 70.090,00 -29.910,00 70.090,00 85.000,00 85.000,00


Broj 13

ÆUPANIJSKI GLASNIK

BR. OZN. OZNAKA FUNKC. IZVOR PROGR. AK./ PR. KLASIF. FINAN. 1021

1070

11

A100001 A100002 1021

EK. KLAS. 381 381 38

1070

11

OPIS PROGRAMA / AKTIVNOSTI

PLAN 2011.

Udruge civilnog društva Donacije lovačkim društvima Donacije Odredu izviđača Ostali rashodi UKUPNO PROGRAM

15.000,00 15.000,00 30.000,00 30.000,00

GLAVA 002.05 VATROGASTVO, ZAŠTITA I SPAŠAVANJE 1022 0320 11 Općinska vatrogasna zajednica A100001 381 Tekuće donacije VZO - u 110.000,00 A100002 0320 381 Sufinanciranje troškova JVP Grad Bjelovar 0,00 38 Ostali rashodi 110.000,00 1022 0320 11 UKUPNO PROGRAM 110.000,00 1023

0220

11

A100001 1023

381 38 0220

11

Sustav zaštite i spašavanja Tekuće donacije civilnoj zaštiti Ostali rashodi UKUPNO PROGRAM

5.000,00 5.000,00 5.000,00

Stranica 35 POVEĆANJE NOVI PLAN PROJEKCIJA PROJEKCIJA SMANJENJE 2011. 2012. 2013. 0,00 15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 30.000,00 0,00 30.000,00 20.000,00 20.000,00

112.000,00 222.000,00 16.000,00 16.000,00 128.000,00 238.000,00 128.000,00 238.000,00 126.000,00 126.000,00

-5.000,00 -5.000,00 -5.000,00

0,00 0,00 0,00

5.000,00

5.000,00

RAZDJEL 003 - OPĆINSKO IZBORNO POVJERENSTVO GLAVA 003.01 REDOVNA DJELATNOST OIP 1024 0111 41 Rashodi za parlamentarne izbore 329 Naknade biračkim odborima i članovima OIP 150.000,00 -28.505,00 121.495,00 32 Materijalni rashodi 150.000,00 -28.505,00 121.495,00 1024 0111 41 UKUPNO PROGRAM 150.000,00 -28.505,00 121.495,00 150.000,00 150.000,00 SVEUKUPNO RASHODI

12.622.431,00 -7.130.802,00 5.491.629,00 7.504.000,00 7.504.000,00

PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA ZA 2011. GODINU BR. OZN. OZNAKA FUNKC. IZVOR EK. PROGR. AK./ PR. KLASIF. FINAN. KLAS. 1010 P100001 P100002 P100003 P100004 A100002 P100005 P100006

0620 0451 0620 0451 0620 0640 0620

41 15 42,61 71 21,61 41 41

421 421 421 421 421 421 421

A100004 P100001

0610 0620

13,61 41

412 421

P100002 A100006

0620 0620

41 61

421 421

1010 1011

1011

OPIS PROGRAMA / AKTIVNOSTI Program gradnje objekata i ureaja komunalne infrastrukture Izgradnja nogostupa na podruËju opÊine Autobusne kuÊice Obnova spomenika palim hrvatskim braniteljima Rekonstrukcija lokalnih nerazvrstanih cesta Rashodi za ureenje groblja Modernizacija javne rasvjete Izgradnja vodovoda po fazama - I. faza UKUPNO PROGRAM Ulaganja u komunalni standard i objekte javne namjene Rashodi za poslovne prostore u vlasniπtvu opÊine Obnova fasada i stolarije na Druπtvenim domovima u RoviπÊu i Predavcu Ureenje djeËjih i πkolskih igraliπta Ureenje graevinskih objekata u naseljima opÊine UKUPNO PROGRAM

PLAN 2011. 10.000,00 15.000,00 25.000,00 100.000,00 100.000,00 5.100,00 0,00 255.100,00

98.800,00 1.116.803,00 27.000,00 70.000,00 1.312.603,00


Stranica 36

ÆUPANIJSKI GLASNIK

BR. OZN. OZNAKA FUNKC. IZVOR EK. PROGR. AK./ PR. KLASIF. FINAN. KLAS. 1014 P100001 P100002

062 062

42 41

421 421

1014

Broj 13

OPIS PROGRAMA / AKTIVNOSTI

PLAN 2011.

Razvoj ruralnog turizma Ureenje trase biciklistiËke i konjiËke staze Izgradnja vidikovca - »ardak kule na trasi staze UKUPNO PROGRAM

62.000,00 0,00 62.000,00

SVEUKUPNO RAZVOJNI PROGRAMI:

1.629.703,00

»lanak 4. Ova Odluka stupa na snagu osam dana od objave u “Æupanijskom glasniku”. Klasa: 400-06/11-01/8 Urbroj: 2103/06-01-11-1 RoviπÊe, 28. prosinca 2011. OPΔINSKO VIJEΔE OPΔINE ROVI©ΔE PREDSJEDNIK OPΔINSKOG VIJEΔA Ivan KovaËeviÊ, v.r.

25. Na temelju Ëlanka 16. i 39. stavak 1. Zakona o proraËunu (?Narodne novine?, broj 87/08) i Ëlanka 30. stavak 1. toËka 4. Statuta OpÊine RoviπÊe (?Æupanijski glasnik BBÆ?, broj 18/09), OpÊinsko vijeÊe OpÊine RoviπÊe na 17. sjednici odræanoj dana 28. prosinca 2011. godine d o n o s i PRORA»UN OPΔINE ROVI©ΔE ZA 2012. GODINU I. OPΔI DIO »lanak 1. ProraËun OpÊine RoviπÊe za 2012. godinu sadræi: RA»UN PRIHODA I RASHODA PRIHODI (klasa 6) Prihod od prodaje nefinancjske imovine (klasa 7)

7.383.000,00 121.000,00

RASHODI (klasa 3)

3.971.900,00

Rashodi za nefenancijsku imovinu (klasa 4)

3.532.100,00

»lanak 2. Sastavni dio ProraËuna je Plan razvojnih programa koji sadræi planirane rashode na nefinancijskoj imovini i plan kapitalnih pomoÊi i donacija u 2012. godini, s iskazanim izvorima prihoda za provedbu programa. »lanak 3. Prihodi s naznakom izvora, a prema ekonomskoj klasifikaciji i izdaci prema organizacijskoj, programskoj, funkcijskoj i ekonomskoj klasifikaciji, te izvorima financiranja utvruju se u Bilanci prihoda i izdataka za 2012. godinu kako slijedi:


Broj 13

ÆUPANIJSKI GLASNIK

IZVOR EKONOM. FINANC. KLASIF. 11 11 11 11

611 613 613 613

11 11

613 614

11 21

614 616 61 633 633 633 633 633 63 641 642 642 642 642 642 64 651 651 651 651 651 651 651 651

41 41 41 42 42 13 61 61 61 61 21 21 21 21 21 21 21 21 15 13 21 21 21 21 21 21 21 21

651 651 652 652 652 652 652 652 652 65

21

663

61 61

66 711 71 721 72

VRSTA PRIHODA

Stranica 37 PLAN 2012.

Porez na dohodak od nesamostalnog rada 2.500.000,00 Porez na kuće za odmor 30.000,00 Porez na korištenje javnih površina 10.000,00 Povremeni porezi na imovinu- promet nekretninama 100.000,00 Porez na prenamjenu poljopriv. zemljišta 2.000,00 Porez na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića 40.000,00 Porez na tvrtku odnosno naziv tvrtke 40.000,00 Ostali neraspoređeni prihodi 6.000,00 Prihod od poreza 2.728.000,00 Kapitalne potpore iz državnog proračuna 2.700.000,00 Tekuće potpore iz državnog proračuna 80.000,00 Referendum za ulazak u EU 150.000,00 Tekuće potpore iz županijskog proračuna 50.000,00 Kapitalne potpore iz županijskog proračuna 300.000,00 Pom. od subjekata unutar općeg pror. 3.280.000,00 Prihodi od kamata 20.000,00 Naknada za koncesije 20.000,00 Prihodi od poslovnih prostora 220.000,00 Prihodi od sala 20.000,00 Prihodi od zakupa poljoprivr. zemljišta 25.000,00 Spomenička renta 3.000,00 Prihod od imovine 308.000,00 Naknada za održavanje groblja – Rovišće 120.000,00 Naknada za održavanja groblja - Predavac 50.000,00 Naknada za održavanja groblja - Podgorci 10.000,00 Naknada za održavanje groblja - Kakinac 5.000,00 Naknada za održavanje ostalih groblja 2.000,00 Prihodi od vagarine - Rovišće 30.000,00 Prihodi od vagarine – Predavac 15.000,00 Prihod od pristojbi, biljega, taksi i sudskih troškova 20.000,00 Prihodi od troškova ovrha 2.000,00 Ostale nespomenute naknade i pristojbe 3.000,00 Komunalni doprinos 70.000,00 Naknada za priključke na plinsku mrežu 10.000,00 Naknada za priključenje na vodovod 30.000,00 Komunalna naknada stambeni prostor 480.000,00 Komunalna naknada poslovni prostor 20.000,00 Šumski doprinos 160.000,00 Vodni doprinos 30.000,00 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi i pristojbi po poseb. propisima 1.057.000,00 Tekuće donacije od fizičkih osoba - ceste, nogostup i dr. 10.000,00 Prihodi od usluga 10.000,00 Prihodi od prodaje poljoprivrednog zemljišta 61.000,00 Prihodi od prodaje neproizv. dugot. imov. 61.000,00 Prihodi od prodaje stanova na kojima postoji stanarsko pravo 60.000,00 Prihodi od prodaje proizv. dugotrajne imov.60.000,00 SVEUKUPNO PRIHODI

7.504.000,00

PROJEKCIJA 2013.

PROJEKCIJA 2014.

2.728.000,00

2.728.000,00

3.280.000,00

3.280.000,00

308.000,00

308.000,00

1.057.000,00

1.057.000,00

10.000,00

10.000,00

61.000,00

61.000,00

60.000,00

60.000,00

7.504.000,00

7.504.000,00


Stranica 38

ÆUPANIJSKI GLASNIK

IZVOR EKONOM. FINANC. KLASIF. 11 11 11

311 312 313 31 11 321 11,21 322 11,21,41,42 323 329 32 13 343 34 11 352 11 35 11 372

11 11 41,61 61

41,61 61

37 381 38 411 412 41 421 422 42

VRSTA RASHODA

PLAN 2012.

Plaća za zaposlene - neto 333.000,00 Ostali rashodi za zaposlene 10.000,00 Doprinosi za plaće 149.000,00 Rashodi za zaposlene 492.000,00 Naknade troškova zaposlenima 47.500,00 Rashodi za materijal i energiju 628.000,00 Rashodi za usluge 1.353.700,00 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 264.500,00 Materijalni rashodi 2.293.700,00 Ostali financijski rashodi 15.200,00 Financijski rashodi 15.200,00 Subvencije 85.000,00 Subvencije 85.000,00 Naknada građanima i kućanstvima iz proračuna 250.000,00 Naknade građanima i kućanstvima 250.000,00 Tekuće donacije 786.000,00 Ostali rashodi 786.000,00 Otkup zemljišta za poduzetničku zonu 100.000,00 Rashodi za poslovne prostore 100.000,00 Rashodi za nabavu neproizv. dugotrajne imovine 200.000,00 Građevinski objekti 3.332.100,00 Postrojenje i oprema 50.000,00 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 3.382.100,00 SVEUKUPNO RASHODI

7.504.000,00

Broj 13 PROJEKCIJA 2013.

PROJEKCIJA 2014.

492.000,00

492.000,00

11 2.293.700,00

2.293.700,00

15.200,00

15.200,00

85.000,00

85.000,00

250.000,00

250.000,00

786.000,00

786.000,00

200.000,00

200.000,00

3.382.100,00

3.382.100,00

7.504.000,00

7.504.000,00

II. POSEBNI DIO Članak 4. Izdaci Proračuna u iznosu od 7.504.000,00 kn raspoređuju se po nositeljima i korisnicima, te programima, aktivnostima i projektima kako slijedi:

BR. OZN. OZNAKA FUNKC. IZVOR EKON. PROGR. AKT./ PRO. KLASIF. FINAN. KLAS.

OPIS PROGRAMA / AKTIVNOSTI

PLAN PROJEKCIJA PROJEKCIJA 2012. 2013. 2014.

RAZDJEL 001 - PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA GLAVA 001.01 OPĆINSKO VIJEĆE 1000 0111 11 Redovna djelatnost Općinskog vijeća A100001 322 Objava općih akata 8.000,00 A100002 329 Naknade vijećnicima 15.000,00 A100003 329 Troškovi održavanja sjednica 30.000,00 32 Materijalni rashodi 53.000,00 A100004 381 Tekuće potpore polit. strankama 10.000,00 38 Tekuće donacije 10.000,00 1000 0111 11 UKUPNO PROGRAM 63.000,00

63.000,00 63.000,00


Broj 13

ÆUPANIJSKI GLASNIK

BR. OZN. OZNAKA FUNKC. IZVOR EKON. PROGR. AKT./ PRO. KLASIF. FINAN. KLAS. GLAVA 001.02 OPĆINSKI NAČELNIK 1001 11 A100001 0111 322 A100002 0830 323 A100003 0111 323 A100004 0111 323 A100005 0111 323 A100006 0111 329 A100007 0160 329 A100008 0111 329 32 1001 11 1002

1070

11

A100001

372

A100002

372

A100003

372 37

A100004 1002 1003

38 1070

11

1070

11

A100001 A100002

372 372 37

1003

1070

11

OPIS PROGRAMA / AKTIVNOSTI

0131

11

A100001 A100002

321 321

A100003

321

A100004

321

A100005

321

PLAN PROJEKCIJA PROJEKCIJA 2012. 2013. 2014.

Redovna djelatnost općinskog načelnika Protokol ureda načelnika 20.000,00 Usluge promidžbe i informiranja 85.000,00 Odvjetničke usluge 15.000,00 Geodetsko - katastarske usluge 25.000,00 Ostale intelektualne usluge 150.000,00 Članarine (Udruge i dr.) 4.000,00 Reprezentacija 45.000,00 Prometna preventiva 5.000,00 Materijalni rashodi 349.000,00 UKUPNO PROGRAM 349.000,00 349.000,00 349.000,00 Socijalni program Jednokratne pomoći obiteljima i kućanstvima 55.000,00 Pomoći invalidima i hendikepiranim osobama 15.000,00 Pomoći udrugama i organizacijama građana 15.000,00 Naknade građanima i kućan. iz proračuna 85.000,00 Ostali rashodi - tekuće donacije Crvenom križu 40.000,00 UKUPNO PROGRAM 125.000,00 125.000,00 125.000,00 Prijevoz učenika Sufinan. cijene prijevoza HŽ 25.000,00 Sufinanciranje cijene prijevoza u cestovnom prometu 100.000,00 Naknade građ. i kućanstvima iz proračuna 125.000,00 UKUPNO PROGRAM 125.000,00 125.000,00 125.000,00

RAZDJEL 002 - JEDINSTVENI UPRAVNI GLAVA 002.01 REDOVNA DJELATNOST JU ODJELA 1004 0131 11 Rashodi za zaposlene A100001 311 Plaća za zaposlene - neto A100002 312 Ostali rashodi za zaposlene A100003 313 Doprinosi za plaće 31 Rashodi za zaposlene 1004 0131 11 UKUPNO PROGRAM 1005

Stranica 39

ODJEL

333.000,00 10.000,00 149.000,00 492.000,00 492.000,00 492.000,00 492.000,00

Naknade troškova zaposlenima Službena putovanja 25.000,00 Naknade za prijevoz na posao i s posla 12.000,00 Stručno usavršavanje zaposlenika - seminari 8.000,00 Naknada za kor. privatnog autom. u službene svrhe 2.000,00 Ostale naknade troškova zaposlenih 500,00


Stranica 40

ÆUPANIJSKI GLASNIK

BR. OZN. OZNAKA FUNKC. IZVOR EKON. PROGR. AKT./ PRO. KLASIF. FINAN. KLAS. 32 1005

0131

11

A100001

0131

11

322

A100002

0131

11

322

A100003 A100004 A100005

0435 0432 0610

11 11 11

322 322 322

A100006

0131

11

322

A100007 A100008 A100009

0131 0630 0460

11 11 11

322 323 323

A100010 A100011

0460 0610

11 11

323 323

A100012 A100013

0133 0130

11 11

323 323

A100014 A100015 A100016 A100017

0113

11

0112 0112

13 13

329 32 343 343 34

A100001 A100002

0434 0130

322 322

A100003 A100004 A100005

0130 0130 0133

322 323 329

A100006

0130

329 32

1006

1006 1007

11

1007

11

1008

0133

61

P100001

1008

1009

422 42 0133

61

OPIS PROGRAMA / AKTIVNOSTI Materijalni rashodi UKUPNO PROGRAM

Broj 13 PLAN PROJEKCIJA PROJEKCIJA 2012. 2013. 2014. 47.500,00 47.500,00

47.500,00 47.500,00

Troškovi održavanja, energije i usluga Uredski materijal - papir, tinte i toneri 50.000,00 Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje 7.000,00 Električna energija 40.000,00 Plin 30.000,00 Materijal i dijelovi za tekuće investicijsko održavanje 12.000,00 Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja 20.000,00 Sitni inventar 5.000,00 Opskrba vodom 5.000,00 Usluge telefona, telefaxa, interneta i mobitela 45.000,00 Poštanske usluge 10.000,00 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 60.000,00 Računalne usluge 20.000,00 Ostale nespomenute usluge – grafičke, tiskarske i sl. 25.000,00 Premija osiguranja imovine 10.000,00 Materijalni rashodi 339.000,00 Usluge platnog prometa 15.000,00 Zatezne kamate iz poslov. odnosa 200,00 Financijski rashodi 15.200,00 UKUPNO PROGRAM 354.200,00 354.200,00 354.200,00 Troškovi službenog automobila Gorivo za službena vozila Materijal i dijelovi za održavanje automobila Auto gume Tehnički pregled Premije osiguranja prijevoznih sredstava Porez na automobil Materijalni rashodi UKUPNO PROGRAM

30.000,00 5.000,00 5.000,00 1.700,00 5.000,00 500,00 47.200,00 47.200,00

47.200,00 47.200,00

Opremanje općinskih prostorija Nabava ured. opreme i namješ. 50.000,00 Rashodi za nabavu proizvedene dug. imovine 50.000,00 UKUPNO PROGRAM 50.000,00

50.000,00 50.000,00

GLAVA 002.02 KOMUNALNE DJELATNOSTI, OPREMA I OBJEKTI JAVNE NAMJENE 21 Program održavanja komunalne infrastrukture A100001 0560 323 Odvodnja oborinskih voda 5.000,00


Broj 13

ÆUPANIJSKI GLASNIK

BR. OZN. OZNAKA FUNKC. IZVOR EKON. PROGR. AKT./ PRO. KLASIF. FINAN. KLAS. A100002 A100003 A100004 A100005

0500 0500 0620 0640

323 323 323 322

A100006

0640

323

A100007 A100008 A100009

0510 0620 0660

323 323 323 32

1009

21

1010 P100001

0620

41

421

A100001

0621

41

421

P100002 P100003

0451 0620

15 42,61

421 421

P100004 A100002 P100005 P100006

0451 0620 0640 0620

41 21,61 41 41

421 421 421 421

A100003

0621

41

421

A100004

0620

42

421 42

1010 1011 A100001

0610

41

322

A100002 A100003

0500 0500

21 41

323 323

A100004

0610

13,61

32 412 41

P100001 A100005

0620 0621

41 41

421 421

P100002

0620

42

421

A100006

0620

42

421

OPIS PROGRAMA / AKTIVNOSTI

Stranica 41 PLAN PROJEKCIJA PROJEKCIJA 2012. 2013. 2014.

Održ. čistoće javnih površina 60.000,00 Održavanje javnih površina 100.000,00 Održavanje nerazvrstanih cesta 250.000,00 Potrošnja električne energije za javnu rasvjetu 250.000,00 Usluge tekućeg održavanja javne rasvjete 200.000,00 Usluga odvoza otpada 32.000,00 Održavanja groblja 150.000,00 Ostali poslovi održavanja 5.000,00 Materijalni rashodi 1.052.000,00 UKUPNO PROGRAM 1.052.000,00 1.052.000,00 1.052.000,00 Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture Izgradnja nogostupa na području općine 300.000,00 Projektna dokumentacija za nogostupe 55.000,00 Autobusne kućice 15.000,00 Obnova spomenika palim hrvatskim braniteljima 25.000,00 Modernizacija općinskih cesta 200.000,00 Rashodi za uređenje groblja 100.000,00 Modernizacija javne rasvjete 551.100,00 Izgradnja vodovoda po fazama - I. faza 1.000.000,00 Izrada Glavnog projekta odvodnje – I. faza 350.000,00 Vodni doprinosi za potvrde glavnih projekata 150.000,00 Rashodi za nabavu proizvedene dug. imovine 2.746.100,00 UKUPNO PROGRAM 2.746.100,00 2.746.100,00 2.746.100,00 Ulaganja u komunalni standard i objekte javne namjene Nabava kanti za komunalni otpad i kontejneri 200.000,00 Deratizacija i dezinsekcija 8.000,00 Sanacija divljih odlagališta otpada 50.000,00 Materijalni rashodi 258.000,00 Rashodi za poslovne prostore u vlasništvu općine 100.000,00 Rashodi za nabavu neproizvedene dug. imovine 100.000,00 Projekt održive gradnje 200.000,00 Projektna dokumentacija za izgradnju Društvenih domova 30.000,00 Uređenje dječjih i školskih igrališta 60.000,00 Uređenje građevinskih objekata u naseljima općine 150.000,00


Stranica 42

ÆUPANIJSKI GLASNIK

BR. OZN. OZNAKA FUNKC. IZVOR EKON. PROGR. AKT./ PRO. KLASIF. FINAN. KLAS. A100007

0133

42

421

A100008

0620

61,42

421 42

1011

OPIS PROGRAMA / AKTIVNOSTI

Broj 13 PLAN PROJEKCIJA PROJEKCIJA 2012. 2013. 2014.

Izmjene i dopune PPU Općine Rovišće 30.000,00 Detaljni plan uređenja centra naselja Rovišće 50.000,00 Rashodi za nabavu proizvedene dug. imovine 520.000,00 UKUPNO PROGRAM 878.000,00 878.000,00 878.000,00

GLAVA 002.03 PODUZETNIŠTVO, POLJOPRIVREDA I RURALNI TURIZAM 1012 Poduzetničke zone A100001 0160 41,42 411 Otkup zemljišta za poduzetničku zonu 100.000,00 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dug. imovine 100.000,00 1012 UKUPNO PROGRAM 100.000,00 100.000,00 100.000,00 1013

1070 A100001

61

352

A100002 A100003

21 61

352 352

A100004

15

352

A100005

61

352 35

1013

1070

1014 P100001

062

42

421

P100002

062

41

421 42

A100001

0800

11

381

1014 1015

061

11

A100001

381 38

1015

061

11

Razvoj poljoprivredne proizvodnje Subvencije u poljoprivredi – veterinarske usluge 30.000,00 Troškovi održavanja sajma 10.000,00 Sufinanciranje osiguranja poljoprivrednih kultura 30.000,00 Pomoć Udruzi voćara, vinogradara i povrćara „ROVIŠĆE“ 5.000,00 Subvencija nabave sadnog materijala 10.000,00 Subvencije 85.000,00 UKUPNO PROGRAM 85.000,00

85.000,00 85.000,00

Razvoj ruralnog turizma Uređenje trase biciklističke i konjičke staze 15.000,00 Uređenje info punkta 49.000,00 Rashodi za nabavu proizvedene dug. imovine 64.000,00 Manifestacije u turizmu 5.000,00 UKUPNO PROGRAM 69.000,00

69.000,00 69.000,00

Pomoći gospodarskim subjektima Tekuće donacije “Komunalcu Rovišće” d.o.o 10.000,00 Donacije 10.000,00 UKUPNO PROGRAM 10.000,00

10.000,00 10.000,00

GLAVA 002.04 ODGOJ, OBRAZOVANJE, ŠPORT, KULTURA I UDRUGE GRAĐANA 1016 Dječji vrtić A100001 051 61 322 Troškovi održavanja Dječjeg vrtića 10.000,00 32 Materijalni rashodi 10.000,00 A100003 0911 11 381 Tekuće donacije za malu školu 20.000,00 A100002 0911 11 381 Sufinanciranje troškova Dječjeg vrtića 325.000,00


Broj 13

ÆUPANIJSKI GLASNIK

BR. OZN. OZNAKA FUNKC. IZVOR EKON. PROGR. AKT./ PRO. KLASIF. FINAN. KLAS. 38 1016 1017 A100004

0912

11

381 38

1017 1018

11 A100001

081

381

A100002 A100003

062 0810

381 381 38

1018

11

1019

11 A100001

1070

381

A100002

1070

381

A100003

0820

381 38

1019

11

1020

1070

11

A100001 A100002 1020

381 381 38 1070

11

Stranica 43

OPIS PROGRAMA / AKTIVNOSTI

PLAN PROJEKCIJA PROJEKCIJA 2012. 2013. 2014.

Ostali rashodi UKUPNO PROGRAM

345.000,00 355.000,00 355.000,00 355.000,00

Osnovnoškolsko obrazovanje Tekuće donacije Osnovnoj školi Rovišće Ostali rashodi UKUPNO PROGRAM

15.000,00 15.000,00 15.000,00

Program javnih potreba u športu Tekuće donacije športskim društvima za natjecanja 125.000,00 Uređ. i održ. športskih objekata 15.000,00 Susreti, manifestacije i rekreacija 15.000,00 Ostali rashodi 155.000,00 UKUPNO PROGRAM 155.000,00 155.000,00 155.000,00 Program javnih potreba u kulturi Potpore djelovanju udruga i pojedinaca u kulturi 20.000,00 Kapitalna ulaganja u kulturi - sakralni objekti 50.000,00 Organiziranje kulturnih manifestacija i susreta 15.000,00 Ostali rashodi 85.000,00 UKUPNO PROGRAM 85.000,00

85.000,00 85.000,00

Udruge civilnog društva Donacije lovačkim društvima Donacije Odredu izviđača Ostali rashodi UKUPNO PROGRAM

20.000,00 20.000,00

10.000,00 10.000,00 20.000,00 20.000,00

GLAVA 002.05 VATROGASTVO, ZAŠTITA I SPAŠAVANJE 1021 0320 11 Vatrogastvo A100001 381 Tekuće donacije VZO - u A100002 381 Sufinanciranje troškova JVP Grad Bjelovar 38 Ostali rashodi 1021 0320 11 UKUPNO PROGRAM 1021 1022

0220

11 381 38

110.000,00 16.000,00 126.000,00 126.000,00 126.000,00 126.000,00

Sustav zaštite i spašavanja Tekuće donacije civilnoj zaštiti Ostali rashodi UKUPNO PROGRAM

5.000,00 5.000,00 5.000,00

5.000,00

5.000,00

RAZDJEL 003 - OPĆINSKO IZBORNO POVJERENSTVO GLAVA 003.01 REDOVNA DJELATNOST OIP 1023 0111 41 Rashodi za referendum 329 Troškovi referenduma za ulazak u EU 150.000,00 32 Materijalni rashodi 150.000,00 1023 0111 41 UKUPNO PROGRAM 150.000,00

0,00

0,00

1022

A100001

15.000,00 15.000,00

0220

11

SVEUKUPNO RASHODI

7.504.000,00


Stranica 44

ÆUPANIJSKI GLASNIK

Broj 13

PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA ZA 2012. GODINU BR. OZN. OZNAKA FUNKC. IZVOR EK. PROGR. AK./ PR. KLASIF. FINAN. KLAS. 1010 P100001 P100002 P100003 P100004 A100002 P100005 P100006

0620 0451 0620 0451 0620 0640 0620

41 15 42,61 71 21,61 41 41

421 421 421 421 421 421 421

1010 1011 A100004 P100001 P100002 A100006

0610 0620 0620 0620

13,61 41 41 61

412 421 421 421

P100001 P100002

062 062

42 41

421 421

1011 1014

1014

OPIS PROGRAMA / AKTIVNOSTI

PLAN 2012.

Program gradnje objekata i ureaja komunalne infrastrukture Izgradnja nogostupa na podruËju opÊine 300.000,00 Autobusne kuÊice 15.000,00 Obnova spomenika palim hrvatskim braniteljima 25.000,00 Modernizacija opÊinskih cesta 200.000,00 Rashodi za ureenje groblja 100.000,00 Modernizacija javne rasvjete 551.100,00 Izgradnja vodovoda po fazama - I. faza 1000.000,00 UKUPNO PROGRAM 1.191.100,00 Ulaganja u komunalni standard i objekte javne namjene Rashodi za poslovne prostore u vlasniπtvu opÊine Projekt odræive gradnje Ureenje djeËjih i πkolskih igraliπta Ureenje graevinskih objekata u naseljima opÊine UKUPNO PROGRAM Razvoj ruralnog turizma Ureenje trase biciklistiËke i konjiËke staze Ureenje info punkta UKUPNO PROGRAM SVEUKUPNO RAZVOJNI PROGRAMI:

100.000,00 200.000,00 60.000,00 150.000,00 510.000,00

15.000,00 49.000,00 64.000,00 1.765.100,00

»lanak 5. Ovaj ProraËun stupa na snagu osam dana od objave u “Æupanijskom glasniku”, a primjenjuje se od 01. sijeËnja 2012. godine. Klasa: 400-06/11-01/9 Urbroj: 2103/06-01-11-1 RoviπÊe, 28. prosinca 2011. OPΔINSKO VIJEΔE OPΔINE ROVI©ΔE PREDSJEDNIK OPΔINSKOG VIJEΔA Ivan KovaËeviÊ, v.r


Broj 13

ÆUPANIJSKI GLASNIK

26.

Stranica 45 »lanak 6.

Na temelju Ëlanka 14. stavak 1. Zakona o proraËunu (“Narodne novine”, broj 87/08) i Ëlanka 30. stavak 1. toËka 4. Statuta OpÊine RoviπÊe (“Æupanijski glasnik”, broj 18/09), OpÊinsko vijeÊe OpÊine RoviπÊe na 17. sjednici odræanoj dana 28. prosinca 2011. godine donosi ODLUKU O IZVR©AVANJU PRORA»UNA OPΔINE ROVI©ΔE ZA 2012. GODINU I. OPΔE ODREDBE »lanak 1. Ovom Odlukom ureuje se naËin izvrπavanja ProraËuna OpÊine RoviπÊe za 2012. godinu (nadalje u tekstu: ProraËun), upravljanje prihodima - primicima i rashodima - izdacima ProraËuna, te propisuju prava i obveze korisnika proraËunskih sredstava. »lanak 2. Stvarna naplata prihoda nije ograniËena procjenom prihoda u ProraËunu, a iznosi rashoda utvreni u ProraËunu smatraju se maksimalnim svotama. »lanak 3. Za podmirivanje hitnih i nepredvienih izdataka koji se pojave tijekom proraËunske godine koriste se sredstva planirana u ProraËunu na stavkama koje sadræajno odgovaraju vrsti izdatka. Koriπtenje sredstava iz stavka 1. ovoga Ëlanka odobrava opÊinski naËelnik, u skladu sa Zakonom o proraËunu. II. STRUKTURA PRORA»UNA »lanak 4. ProraËun se sastoji od opÊeg i posebnog dijela, te plana razvojnih programa. OpÊi dio ProraËuna se sastoji od raËuna prihoda i rashoda. Posebni dio ProraËuna se sastoji od plana rashoda i izdataka proraËunskih korisnika rasporeenih za tekuÊu proraËunsku godinu prema organizacijskoj, programskoj, funkcijskoj, ekonomskoj i lokacijskoj klasifikaciji, te izvorima financiranja. III. ODRDBE ZA IZVR©AVANJE PRORA»UNA »lanak 5. U postupku izvrπavanja ProraËuna, korisnici odnosno nositelji proraËunskih sredstava imaju ovlasti i obveze utvrene ovim ProraËunom.

ProraËunski korisnici duæni su sredstva ProraËuna koristiti za namjene kako su rasporeene u posebnom dijelu ProraËuna, te ne mogu preuzimati obveze iznad iznosa utvrenog u izdacima bilance posebnog dijela ProraËuna. »lanak 7. ProraËun se izvrπava u skladu s ostvarenjem prihoda. Zbog neravnomjernog priliva sredstava u ProraËun moæe se izmijeniti dinamika doznaËivanja sredstava pojedinim korisnicima. »lanak 8. U okviru proraËunskih sredstava dopuπtena je preraspodjela utvrenih sredstava izmeu pojedinih stavaka izdataka ili izmeu pojedinih proraËunskih korisnika prema odobrenju opÊinskog naËelnika. Preraspodjela prema odredbi iz stavka 1. ovoga Ëlanka ne moæe biti veÊa od 5% sredstava utvrenih na stavci koja se umanjuje. »lanak 9. Pogreπno ili viπe uplaÊeni prihodi ProraËuna vraÊaju se uplatiteljima na teret tih prihoda, na temelju rjeπenja o povratu sredstava koje donosi opÊinski naËelnik. »lanak 10. Slobodna novËana sredstava na raËunu ProraËuna mogu se plasirati u obliku depozita ili pozajmice. Plasman slobodnih novËanih sredstava iz stavka 1. ovoga Ëlanka izvrπava opÊinski naËelnik. Prihodi od upravljanja slobodnim novËanim sredstvima uplaÊuju se u ProraËun. »lanak 11. OpÊinski naËelnik u sluËaju potrebe moæe u okviru ukupno utvrenog iznosa izdataka ProraËuna izmijeniti namjene i visine sredstava planiranih na odreenim pozicijama izdataka. »lanak 12. Aktivnosti i projekti koji se financiraju iz pretpristupnih programa pomoÊi Europske unije, te kapitalni projekti u sluËaju kada nisu izvrπeni do kraja tekuÊe godine mogu se prenijeti i izvrπavati u sljedeÊoj godini pod uvjetom da proraËunska sredstva osigurana u ProraËunu tekuÊe godine za aktivnosti i projekte koji se prenose, ostanu na kraju tekuÊe godine neizvrπena ili izvrπena u iznosu manjem od planiranog, bez izvrπenih preraspodjela tijekom tekuÊe godine.


Stranica 46

ÆUPANIJSKI GLASNIK

»lanak 13. ProraËun se izvrπava u skladu s odredbama Zakona o proraËunu. Za izvrπavanje ProraËuna odgovoran je opÊinski naËelnik, koji je ujedno i naredbodavac za izvrπenje ProraËuna u cjelini. »lanak 14. Sastavni dio ProraËuna je Plan razvojnih programa koji je iskazan na odgovarajuÊim tabelama u njegovom prilogu. IV. ZADUÆIVANJE »lanak 15. OvlaπÊuje se opÊinski naËelnik da se moæe zaduæiti kod poslovne banke do ukupnog iznosa koji mora biti iskazan u raËunu financiranja ProraËuna. TekuÊe otplate glavnice moguÊeg opÊinskog duga, iskazane u RaËunu financiranja ProraËuna, te pripadajuÊe kamate, imaju u izvrπavanju ProraËuna prednost pred svim ostalim izdacima. V. PRIJELAZNA I ZAVR©NA ODREDBA »lanak 16. Ova Odluka stupa na snagu osam dana od objave u “Æupanijskom glasniku”, a primjenjuje se od 01. sijeËnja 2012. godine.

Broj 13

1. Marija Pukec iz RoviπÊa, Matije Gupca 10; 2. Josip DukiÊ iz Æabjaka 7c; 3. Marija Kukal iz RoviπÊa, Trg hrvatskih branitelja 4; 4. Marija StakiÊ iz KovaËevca 132; 5. Damir Kriæan iz Predavca, Trg hrvatskih graniËara 56; 6. Vlatko Prygl iz Podgoraca 55; 7. Zdenka ©togl iz RoviπÊa, Trg hrvatskih branitelja 24. II. Za suce porotnike na OpÊinskom sudu u Bjelovaru za suenje u predmetima za mladeæ predlaæu se: 1. Jasmina BunËiÊ iz RoviπÊa, ZagrebaËka 54; 2. Marija JakovljeviÊ iz Dugog Sela, OsjeËka 21; 3. Ivana KuπtoviÊ iz Bjelovara, ©arengradska 26; 4. Davorka MedvedoviÊ iz Bjelovara, Naselje kralja Zvonimira 4/1. III. Ova odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u “Æupanijskom glasniku”. Klasa: 711-01/11-01/1 Urbroj: 2103/06-01-11-3 RoviπÊe, 28. prosinca 2011. OPΔINSKO VIJEΔE OPΔINE ROVI©ΔE PREDSJEDNIK OPΔINSKOG VIJEΔA Ivan KovaËeviÊ, v.r.

Klasa: 400-06/11-01/10 Urbroj: 2103/06-01-11-1 RoviπÊe, 28. prosinca 2011. OPΔINSKO VIJEΔE OPΔINE ROVI©ΔE PREDSJEDNIK OPΔINSKOG VIJEΔA Ivan KovaËeviÊ, v.r. 27. Na temelju Ëlanka 133. Zakona o sudovima (“Narodne novine”, broj 150/05) i Ëlanka 30. stavak 1. toËka 2. Statuta OpÊine RoviπÊe (“Æupanijski glasnik”, broj 18/09), OpÊinsko vijeÊe OpÊine RoviπÊe na 17. sjednici odræanoj dana 28. prosinca 2011. godine donosi

28. Na temelju Ëlanka 133. Zakona o sudovima (“Narodne novine”, broj 150/05) i Ëlanka 30. stavak 1. toËka 2. Statuta OpÊine RoviπÊe (“Æupanijski glasnik”, broj 18/09), OpÊinsko vijeÊe OpÊine RoviπÊe na 17. sjednici odræanoj dana 28. prosinca 2011. godine donosi ODLUKU O UTVR–IVANJU PRIJEDLOGA KANDIDATA ZA IMENOVANJE SUDACA POROTNIKA

ODLUKU O UTVR–IVANJU PRIJEDLOGA KANDIDATA ZA IMENOVANJE SUDACA POROTNIKA

I. Utvruje se prijedlog kandidata za imenovanje sudaca porotnika na Æupanijskom sudu u Bjelovaru kako slijedi: Marko IvanËeviÊ iz Æabjaka 135.

I. Utvruje se prijedlog kandidata za imenovanje sudaca porotnika na OpÊinskom sudu u Bjelovaru kako slijedi:

II. Za suca porotnika na Æupanijskom sudu u Bjelovaru za suenje u predmetima maloljetnika predlaæe se: Verica Blagus iz RoviπÊa, Trg hrvatskih branitelja 24.


Broj 13

ÆUPANIJSKI GLASNIK III.

Ova odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u “Æupanijskom glasniku”. Klasa: 711-01/11-01/2 Urbroj: 2103/06-01-11-2 RoviπÊe, 28. prosinca 2011. OPΔINSKO VIJEΔE OPΔINE ROVI©ΔE PREDSJEDNIK OPΔINSKOG VIJEΔA Ivan KovaËeviÊ, v.r.

29. Na temelju Ëlanka 46. stavka 1. Zakona o cestovnom prometu (“Narodne novine”, broj 178/04, 48/05, 151/05, 111/06, 63/08 i 124/09) i Ëlanka 30. stavak 1. toËka 2. Statuta OpÊine RoviπÊe (“Æupanijski glasnik”, broj 18/09), OpÊinsko vijeÊe OpÊine RoviπÊe na 17. sjednici odræanoj dana 28. prosinca 2011. godine d o n o s i ODLUKU o autotaksi prijevozu na podruËju OpÊine RoviπÊe I. OPΔE ODREDBE »lanak 1. Ovom se Odlukom ureuju uvjeti i naËin obavljanja autotaksi prijevoza na podruËju OpÊine RoviπÊe. »lanak 2. Autotaksi prijevoz na podruËju OpÊine RoviπÊe moæe obavljati prijevoznik koji ima dozvolu za obavljanje autotaksi prijevoza, ako ispunjava uvjete propisane Zakonom o prijevozu u cestovnom prometu (u daljnjem tekstu: Zakon) i ovom Odlukom. »lanak 3. Autotaksi prijevoz u smislu ove Odluke je javni, slobodni, povremeni prijevoz putnika na podruËju i s podruËja OpÊine RoviπÊe za koji se relacija dogovara izmeu putnika i autotaksi vozaËa, pri Ëemu voænja zapoËinje na podruËju OpÊine RoviπÊe. Autotaksi prijevoz obavlja se po unaprijed utvrenom Cjeniku i uvjetima iz ove Odluke. »lanak 4. Pojedini izrazi u smislu ove Odluke imaju slijedeÊe znaËenje: 1. ‘autotaksi prijevoznik’ je pravna ili fiziËka osoba koja ima dozvolu za obavljanje djelatnosti autotaksi prijevoza te kod nadleænog tijela ima reg-

Stranica 47

istriranu djelatnost autotaksi prijevoza putnika u cestovnom prometu; 2. ‘putnik’ je osoba koju autotaksi prijevoznik prevozi uz naknadu; 3. ‘vozaË autotaksi vozila’ je osoba koja ima odgovarajuÊu struËnu osposobljenost za vozaËa utvrenu Zakonom. VozaË autotaksi vozila moæe biti korisnik dozvole ili osoba koja je zaposlena kod korisnika dozvole; 4. ‘autotaksi vozilo’ je osobno vozilo kojim se obavlja autotaksi prijevoz koji ima najviπe osam + jedno sjedalo u koje je ukljuËeno i sjedalo za vozaËa, a ispunjava uvjete propisane Zakonom, Pravilnikom o posebnim uvjetima za vozila kojima se obavlja javni cestovni prijevoz i prijevoz za vlastite potrebe (“Narodne novine”, broj 120/05 i 102/07) i ovom Odlukom. II. ORGANIZACIJA OBAVLJANJA AUTOTAKSI PRIJEVOZA »lanak 5. Autotaksi prijevoz na podruËju i sa podruËja OpÊine RoviπÊe obavlja se na temelju dozvole za obavljanje autotaksi prijevoza ( u daljnjem tekstu: dozvola). Dozvolu iz stavka 1. ovog Ëlanka izdaje OpÊinsko vijeÊe. Dozvola se izdaje na vrijeme od pet (5) godina. Dozvola nije prenosiva i moæe ju koristiti samo autotaksi prijevoznik kojemu je izdana. »lanak 6. Dozvola sadræi: ime i prezime odnosno naziv i prebivaliπte/sjediπte autotaksi prijevoznika, podruËje na kojem Êe se autotaksi prijevoz obavljati, vrijeme vaæenja, te tip i registarsku oznaku vozila. Oblik i sadræaj dozvole utvruju se ovom Odlukom, a obrazac je sastavni dio ove Odluke. Za izdanu dozvolu prijevoznik plaÊa naknadu troπkova izdavanja dozvole u visini od 2.000,00 kn ukupno za svih pet godina. Autotaksi prijevoznik je duæan najkasnije u roku od trideset dana (30) dana od dana izdavanja dozvole zapoËeti s obavljanjem autotaksi prijevoza. »lanak 7. Dozvola se izdaje pravnoj ili fiziËkoj osobi sa sjediπtem/prebivaliπtem na podruËju OpÊine RoviπÊe koja: 1. ima vaæeÊu licenciju za obavljanje autotaksi prijevoza, 2. ima poloæen ispit odnosno zaposlenog vozaËa s poloæenim ispitom iz Ëlanka 24. ove Odluke, 3. dokaæe da autotaksi vozilo kojim Êe obavljati


Stranica 48

ÆUPANIJSKI GLASNIK

autotaksi prijevoz ispunjava uvjete iz Ëlanka 20. ove Odluke. Pravo na dodjelu dozvole imaju i dosadaπnji autotaksi prijevoznici u OpÊini RoviπÊe, ukoliko ispunjavaju uvjete iz stavka 1. ovog Ëlanka, a koji imaju sjediπte ili prebivaliπte izvan OpÊine RoviπÊe, ako su na podruËju OpÊine RoviπÊe obavljali autotaksi prijevoz temeljem ugovora o koncesiji najmanje osam (8) godina. »lanak 8. Dozvola se izdaje na osnovu pisanog zahtjeva prijevoznika. Uz zahtjev, prijevoznik mora priloæiti i sljedeÊe dokumente: 1. licenciju za obavljenje autotaksi prijevoza, 2. uvjerenje o poloæenom ispitu iz Ëlanka 24. ove Odluke, 3. presliku prometne dozvole, 4. cjenik usluge autotaksi prijevoza, 5. izvjeπÊe Dræavnog zavoda za mjeriteljstvo o ispitivanju taksimetra. Prijevoznik je u zahtjevu duæan navesti broj potrebnih dozvola. Jedinstveni upravni odjel OpÊine RoviπÊe (nadalje u tekstu: Odjel) rjeπenjem utvruje da li prijevoznik ispunjava sve propisane uvjete za izdavanje dozvole, te da mu se ista moæe izdati. »lanka 9. Podaci u izdanoj dozvoli mogu se tijekom njena vaæenja mijenjati ako prijevoznik mijenja vozilo kojim obavlja prijevoz, adresu prebivaliπta/sjediπta, a mogu se mijenjati i iz nekog drugog opravdanog razloga. Postupak izmjene podataka provodi na zahtjev prijevoznika Odjel. »lanak 10. Autotaksi prijevoznik moæe podnijeti Odjelu zahtjev za obnovu dozvole najkasnije tri mjeseca prije isteka njezina vaæenja. Zahtjev za obnovu dozvole mora sadræavati dokumentaciju propisanu Ëlankom 8. ove Odluke. Odjel Êe odobriti zahtjev za obnovu dozvole ako autotaksi prijevoznik u cijelosti ispunjava uvjete za dobivanje dozvole u smislu Ëlanka 7. i 8. Ove Odluke. Odjel Êe odbiti zahtjev za obnovu dozvole ako: 1. autotaksi prijevoznik iz neopravdanih razloga nije obavljao autotaksi prijevoz za koji traæi obnovu u razdoblju od trideset (30) dana uzastopno ili ako se nije pridræavao uvjeta za obavljanje autotaksi prijevoza propisanih ovom Odlukom, 2. je autotaksi prijevoznik u razdoblju vaæenja dozvole viπe od dva puta prekrπio odredbe ove Odluke, Zakona i drugih propisa koji se odnose na autotaksi prijevoz, πto se utvruje na osnovu eviden-

Broj 13

cije koju vode tijela koja provode nadzor sukladno Zakonu te pravomoÊnih presuda sudbenih tijela. Rjeπenje o odbijanju zahtjeva za obnovu dozvole donosi Odjel. »lanak 11. Autotaksi prijevozniku dozvola prestaje vaæiti prije isteka vremena na koje je izdana u sljedeÊim sluËajevima: 1. prestankom vaæenja licence, 2. na zahtjev autotaksi prijevoznika, 3. ako autotaksi prijevoznik prestane ispunjavati bilo koji od uvjeta na osnovu kojih je dobio dozvolu, 4. prestankom pravne osobe ili smrÊu fiziËke osobe autotaksi prijevoznika, 5. ako autotaksi prijevoznik iz neopravdanih razloga ne obavlja autotaksi prijevoz na temelju izdane dozvole uzastopno duæe od trideset (30) dana, 6. ako autotaksi prijevoznik ne obavlja prijevoz sukladno odredbama Zakona i ove Odluke. »lanak 12. Autotaksi prijevoznik sa sjediπtem odnoso prebivaliπtem izvan podruËja OpÊine RoviπÊe, osim osoba iz Ëlanka 7., stavka 2 ove Odluke, moæe obavljati autotaksi prijevoz na podruËju OpÊine RoviπÊe iskljuËivo ako mu je podruËje opÊine krajnje odrediπte za pruæanje usluge autotaksi prijevoza ili ako je u prolazu. III. NA»IN OBAVLJANJA AUTOTAKSI PRIJEVOZA »lanak 13. Autotaksi prijevoz se obavlja u vremenu od 00,00 do 24,00 sata. »lanak 14. Autotaksi prijevoz se obavlja na naËin da vozaË autotaksi vozila prima putnika na njegov zahtjev na autotaksi stajaliπtu, za vrijeme slobodne voænje, na prije dogovorenom mjestu i po telefonskom pozivu na mjestu koje odredi putnik. »lanak 15. Za vrijeme obavljanja autotaksi prijevoza, vozaË autotaksi vozila duæan je u vozilu imati: 1. osobne dokumente, 2. ovjereni cjenik usluga autotaksi prijevoza, 3. dozvolu za obavljanje autotaksi prijevoza ili ovjerenu presliku, 4. dokaz o zaposlenju kod autotaksi prijevoznika i poloæenom ispitu iz Ëlanka 24. ove Odluke, 5. blok raËuna.


Broj 13

ÆUPANIJSKI GLASNIK

Autotaksi vozaË duæan je za vrijeme obavljanja autotaksi prijevoza bti uredno odjeven, uljudno se odnositi prema putnicima, ne smije puπiti u vozilu, mora biti odmoran i u takvu psihofiziËkom stanju da je sposoban sigurno upravljati vozilom, ne smije biti pod utjecajem alkohola, droga ili drugih opojnih sredstava. »lanak 16. VozaË autotaksi vozila duæan je pruæiti uslugu autotaksi prijevoza svakoj osobi koja prijevoz naruËi, neposredno ili telefonom, bez obzira na duljinu i vrijeme voænje, osim u sluËaju ako je oËito da je naruËitelj pod utjecajem alkohola ili drugih opojnih sredstava, posebno fiziËki agresivan te ako je prtljaga u toj mjeri obimna da ne moæe stati u prostor za prtljagu. VozaË autotaksi vozila ne smije prevoziti djecu mlau od sedam godina bez pratnje punoljetne osobe. »lanak 17. VozaË autotaksi vozila duæan je prijevoz obaviti najkraÊim putem, odnosno putem kojeg odredi putnik, do odrediπta kojeg odredi putnik. Putnik moæe zahtjevati od autotaksi vozaËa da osim njega u vozilo primi i druge osobe. U sluËaju iz stavka 2. ovoga Ëlanka, usluga autotaksi prijevoza naplaÊuje se kao jedna voænja. »lanak 18. VozaË autotaksi vozila duæan je na poËetku voænje ukljuËiti taksimetar, osim u sluËajevima kada se slobodno dogovara cijena voænje. Naplata usluge autotaksi prijevoza obavlja se od trenutka kada putnik ue u autotaksi vozilo, bez obzira na koji naËin je prijevoz naruËen.

Stranica 49

obavlja javni cestovni prijevoz i prijevoz za vlastite potrebe, treba imati: 1. pogonski motor od najmanje 1500 cm2 i snage najmanje 50 kW, 2. najmanje 4 (Ëetvero) vrata, s najviπe 8+1 sjediπtem, 3. ugraen ispravan, baædaren i plombiran taksimetar, 4. propisan i ispravan protupoæarni aparat, 5. ispravan ureaj za zagrijavanje i prozraËivanje vozila, 6. prtljaænik s najmanje 300 litara obujma, 7. propisanu “TAXI” oznaku, Autotaksi prijevoznik je duæan vozilo odræavati tehniËki ispravnim, neoπteÊenim, urednim i Ëistim. V. AUTOTAKSI STAJALI©TE »lanak 21. Autotaksi stajaliπte ureena je javna povrπina na kojima stoje autotaksi vozila i primaju se putnici. Lokacija za autotaksi stajaliπte u OpÊini RoviπÊe je dio parkiraliπta kod zgrade Druπtvenog doma u RoviπÊu, Trg hrvatskih branitelja 2. »lanak 22. Autotaksi stajaliπta obiljeæavaju se, sukladno zakonskim propisima, odgovarajuÊom uspravnom i vodoravnom signalizacijom. Na uspravnom znaku upisuje se naziv autotaksi postaje, broj stajaliπnih mjesta i vaæeÊi Cjenik usluga autotaksi prijevoza. Na autotaksi stajaliπtu mora biti vidno istaknut broj telefona na koji se moæe pozvati autotaksi vozilo. Troπkove ureivanja autotaksi stajaliπta snosi OpÊina RoviπÊe.

»lanak 19. VozaË autotaksi vozila duæan je naruËeni autotaksi prijevoz dovrπiti dolaskom na odrediπte te putniku izdati raËun za obavljeni prijevoz. VozaË autotaksi vozila duæan je po zavrπetku prijevoza pregledati vozilo, a eventualno naene stvari predati najbliæoj policijskoj postaji. Ako zbog kvara na vozilu prijevoz nije moguÊe dovrπiti, vozaË autotaksi vozila duæan je osigurati putniku drugo vozilo za prijevoz do odrediπta. U autotaksi vozilu zabranjeno je puπenje. IV. AUTOTAKSI VOZILA »lanak 20. Osim πto autotaksi vozilo kojim se obavlja autotaksi prijevoz ispunjava uvjete propisane Zakonom, Pravilnikom o posebnim uvjetima za vozila kojima se

VI. CJENIK USLUGE AUTOTAKSI PRIJEVOZA »lanak 23. Maksimalni iznos cijene usluge autotaksi prijevoza utvruje se Cjenikom kojeg ovjerava OpÊinsko vijeÊe. Cjenik mora sadræavati cijenu voænje danju po prevaljenom kilometru. Voænjom noÊu, u smislu ove Odluke, smatra se voænja u vremenu od 22,00 do 06,00 sati. U sluËaju poskupljanja naftnih derivata tijekom trajanja ugovornog odnosa i to za viπe od 10%, korisnik dozvole ima pravo poveÊati cijenu usluge propisanu ovi Ëlankom, uz prethodno odobrenje OpÊinskog vijeÊa. Prijevoz prtljage ukljuËen je u cijenu usluge autotaksi prijevoza utvrenu Cjenikom iz stavka 1. ovog Ëlanka. Cijena usluge autotaksi prijevoza kuÊnih ljubimaca utvruje se slobodnom pogodbom prije poËetka prijevoza.


Stranica 50

ÆUPANIJSKI GLASNIK

VII. POLAGANJE ISPITA »lanak 24. VozaË autotaksi vozila mora imati poloæen ispit o poznavanju osnovnih podataka o kulturnim, gospodarskim, turistiËkim, prometnim i drugim znaËajnim objektima i znamenitostima na podruËju OpÊine RoviπÊe i okolice. Program ispita i naËin provjere znanja utvuje se Pravilnikom koji donosi predsjednik OpÊinskog vijeÊa. Ispit se polaæe pred Ispitnom komisijom koju imenuje predsjednik OpÊinskog vijeÊa. Ispitnu komisiju Ëine predsjednik i dva Ëlana. O poloæenom ispitu Ispitna komisija izdaje Uvjerenje.

Broj 13

»lanak 30. Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje vaæiti Odluka o autotaksi prijevozu (“Æupanijski glasnik”, broj 2/01 i 6/03). Klasa: 340-01/11-01/6 Urbroj: 2103/06-01-11-2 RoviπÊe, 28. prosinca 2011. OPΔINSKO VIJEΔE OPΔINE ROVI©ΔE PREDSJEDNIK OPΔINSKOG VIJEΔA Ivan KovaËeviÊ, v.r.

VIII. PRIJELAZNE I ZAVR©NE ODREDBE 30. »lanak 25. Ugovori o koncesiji sklopljeni temeljem Odluke o autotaksi prijevozu (“Æupanijski glasnik BBÆ”, broj 2/01 i 6/03) ostaju na snazi do isteka vremena na koje su sklopljeni. Autotaksi prijevoznik koji autotaksi prijevoz obavlja na temelju ugovora o koncesiji, moæe raskinuti ugovor i prije isteka vremena na koje je sklopljen te podnijeti zahtjev za izdavanje dozvole, ako ispunjava uvjete za dobivanje dozvole u smislu Ëlanka 7. i 8. Ove Odluke. Autotaksi prijevoznik koji nakon isteka vremena vaæenja ugovora o koncesiji ne dobije dozvolu za obavljanje autotaksi prijevoza, gubi pravo obavljanja autotaksi prijevoza na podruËju OpÊine RoviπÊe. »lanak 26. Prijevoznici koji autotaksi prijevoz na podruËju OpÊine RoviπÊe obavljaju temeljem koncesije duæni su uskladiti svoje poslovanje sa odredbama ove Odluke u roku od 3 (tri) mjeseca od dana stupanja na snagu iste. Prijevoznici koji ne usklade svoje poslovanje nakon proteka rokova iz ovog Ëlanka neÊe moÊi viπe obavljati djelatnost autotaksi prijevoza. »lanak 27. Nadzor nad primjenom ove Odluke obavlja komunalni redar, a inspekcijski nadzor nadleæni inspektor cestovnog prometa.

Na temelju Ëlanka 30. stavka 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu (“Narodne novine”, broj 26/03, 82/04, 178/04 i 38/09) i Ëlanka 30. stavak 1. toËka 7. Statuta OpÊine RoviπÊe (“Æupanijski glasnik”, broj 18/09), OpÊinsko vijeÊe OpÊine RoviπÊe na 17. sjednici odræanoj dana 28. prosinca 2011. godine d o n o s i PROGRAM GRADNJE OBJEKATA I URE–AJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2012. GODINU I. UVODNE ODREDBE Ovim Programom utvruje se: - opis poslova s procjenom troπkova za gradnju objekata i ureaja, te za nabavu opreme; - iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje Programa, s naznakom izvora financiranja djelatnosti. II. OPIS POSLOVA S PROCJENOM TRO©KOVA 1. JAVNE POVR©INE LOKACIJA I VRSTA POSLOVA

PROCJENA TRO©KOVA

Izgradnja nogostupa na podruËju opÊine

300.000,00

Projektna dokumentacija za nogostupe

55.000,00

Autobusne kuÊice

15.000,00

»lanak 28. Predsjednik OpÊinskog vijeÊa Êe donijeti Pravilnik iz Ëlanka 24. ove Odluke u roku od 3 mjeseca od njezina stupanja na snagu.

Obnova spomenika palim hrvatskim braniteljima

25.000,00

»lanak 29. Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u “Æupanijskom glasniku BBÆ”.

LOKACIJA I VRSTA POSLOVA

PROCJENA TRO©KOVA

Modernizacija opÊinskih cesta

200.000,00

2. NERAZVRSTANE CESTE


Broj 13

ÆUPANIJSKI GLASNIK

3. GROBLJA LOKACIJA I VRSTA POSLOVA

31. PROCJENA TRO©KOVA

Rashodi za ureenje groblja

100.000,00

4. JAVNA RASVJETA LOKACIJA I VRSTA POSLOVA

PROCJENA TRO©KOVA

Modernizacija javne rasvjete

551.100,00

5. OSTALO LOKACIJA I VRSTA POSLOVA

PROCJENA TRO©KOVA

Izgradnja vodovoda po fazama - I. faza Izrada Glavnog projekta odvodnje - I. faza Vodni doprinosi za potvrde glavnih projekata UKUPNA PROCJENA TRO©KOVA:

1.000.000,00

Na temelju Ëlanka 9a. Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi (“Narodne novine”, broj 47/90 i 27/93) i Ëlanka 30. stavak 1. toËka 7. Statuta OpÊine RoviπÊe (“Æupanijski glasnik”, broj 18/09), OpÊinsko vijeÊe OpÊine RoviπÊe na 17. sjednici odræanoj dana 28. prosinca 2011. godine d o n o s i PROGRAM JAVNIH POTREBA U KULTURI OPΔINE ROVI©ΔE ZA 2012. GODINU SVRHA PROGRAMA Svrha Programa javnih potreba u kulturi je omoguÊiti podupiranje kulturnog amaterizma i kulturnog stvaralaπtva te preko promotivnih, izloæbenih i drugih manifestacija obogatiti kulturno-zabavni æivot graana.

350.000,00 150.000,00

2.746.100,00 kuna

III. SREDSTVA ZA OSTVARENJE PROGRAMA S NAZNAKOM IZVORA FINANCIRANJA 1. prihod od komun. doprinosa 70.000,00 kuna 2. naknada za prikljuËenje na vodovod 30.000,00 kuna 3. naknada za prikljuËke na plinsku mreæu 10.000,00 kuna 4. vodni doprinos 30.000,00 kuna 5. kapit. potpore iz dræ. proraË. 2.606.100,00 kuna UKUPNO:

Stranica 51

2.746.100,00 kuna

IV. ZAVR©NE ODREDBE Program Êe se izvrπavati prema prikupljenim sredstvima, a objekti i ureaji komunalne infrastrukture koji su uvrπteni u ovaj Program i ne budu izgraeni u planiranom roku, imaju prioritet u slijedeÊoj godini. Za ostvarenje Programa ovlaπÊuje se opÊinski naËelnik. Ovaj Program stupa na snagu osam dana od objave u “Æupanijskom glasniku”. Klasa: 363-03/11-02/31 Urbroj: 2103/06-01-11-1 RoviπÊe, 28. prosinca 2011. OPΔINSKO VIJEΔE OPΔINE ROVI©ΔE PREDSJEDNIK OPΔINSKOG VIJEΔA Ivan KovaËeviÊ, v.r.

CILJ PROGRAMA Cilj Programa javnih potreba u kulturi je zadovoljavanje kulturnih potreba mjeπtana OpÊine RoviπÊe, te podizanje kulturne ponude opÊine. OPIS PROGRAMA Program javnih potreba u kulturi sastoji se od: 1. program udruga u kulturi 2. program kapitalnih ulaganja 3. program kulturnih manifestacija i susreta STRU»NE OSOBE ZA PROVO–ENJE PROGRAMA U realizaciju navedenog programa ukljuËeni su voditelji programskih aktivnosti udruga, te vanjski struËni suradnici (arhitekti, konzervatori). REZULTATI U 2011. GODINI Tijekom 2011. godine sredstva za kulturu odobravala su se za potrebe Rkt. æupe Presvetog Trojstva RoviπÊe, te za organizaciju kulturnih manifestacija. CILJEVI ZA 2012. GODINU Proπiriti kulturnu ponudu, poduprijeti rad udruga u kulturi, organizirati barem jednu kulturnu manifestaciju i susret sa prijateljskom opÊinom iz Maarske, te urediti sakralne objekte na podruËju opÊine. SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA Za provedbu ovoga Programa potrebito je osigurati 85.000,00 kn proraËunskih redstava OpÊine RoviπÊe. 1. program udruga u kulturi 20.000,00 kn - Vatrogasna limena glazba Predavac 15.000,00 kn - kulturne aktivnosti u Rkt. æupi Presvetog Trojstva RoviπÊe 5.000,00 kn


Stranica 52

ÆUPANIJSKI GLASNIK

2. program kapitalnih ulaganja - ulaganje u sakralne objekte na podruËju opÊine 3. program kulturnih manifestacija i susreta - organiziranje likovne kolonije - susreti s prijateljskom opÊinom iz Maarske - kulturne priredbe i koncerti

50.000,00 kn 50.000,00 kn

15.000,00 kn 5.000,00 kn 5.000,00 kn 5.000,00 kn.

OSOBE ZADUÆENE ZA PROGRAM Za kontrolu i provedbu ovoga Programa zaduæen je opÊinski naËelnik. ZAVR©NA ODREDBA Ovaj Program stupa na snagu osmoga dana od dana objave u “Æupanijskom glasniku”. Klasa: 610-01/11-01/4 Urbroj: 2103/06-01-11-1 RoviπÊe, 28. prosinca 2011. OPΔINSKO VIJEΔE OPΔINE ROVI©ΔE

PREDSJEDNIK OPΔINSKOG VIJEΔA Ivan KovaËeviÊ, v.r. 32. Na temelju Ëlanka 76. Zakona o πportu (“Narodne novine” broj 71/06) i Ëlanka 30. stavak 1. toËka 7. Statuta OpÊine RoviπÊe (“Æupanijski glasnik”, broj 18/09), OpÊinsko vijeÊe OpÊine RoviπÊe na 17. sjednici odræanoj dana 28. prosinca 2011. godine d o n o s i PROGRAM JAVNIH POTREBA U ©PORTU OPΔINE ROVI©ΔE ZA 2012. GODINU SVRHA PROGRAMA Svrha Programa javnih potreba u πportu je omoguÊiti bavljenje tjelesnom aktivnoπÊu πto veÊeg broja djece, mladeæi i odraslog stanovniπtva, koja se organizirano izvodi radi postizanja πportskih postignuÊa te radi unapreenja zdravlja ili radi rekreacije. CILJ PROGRAMA Cilj Programa javnih potreba u πportu je osigurati i poboljπati razinu kvalitete πporta u opÊini, posebice onog dijela koji Êe pridonijeti promidæbi OpÊine RoviπÊe na razini Republike Hrvatske i na meunarodnom planu. OPIS PROGRAMA Program javnih potreba u πportu sastoji se od:

Broj 13

1. program πportskih natjecanja 2. program ureenja i odræavanja πportskih objekata 3. program πportskih susreta, manifestacija i rekreacija STRU»NE OSOBE ZA PROVO–ENJE PROGRAMA U realizaciju navedenog programa ukljuËeni su struËni suradnici u πportu (treneri, instruktori, uËitelji, voditelji rekreacije), te osobe koje sudjeluju u organizaciji i voenju πportskih natjecanja i πportskih priredbi (suci, mjeritelji vremena, organizatori, voditelji programa i sl.). REZULTATI U 2011. GODINI Tijekom 2011. godine provodila se redovna djelatnost πportskih klubova, udruga i druπtava, a sredstva su doznaËavana prema potrebama realizacije njihovih planova i programa u svezi troπkova natjecanja i ulaganja u ureenje i odræavanje πportskih objekata. Organizirane su πportske manifestacije koje su bile dobro posjeÊene, a po pozivu su se πportske udruge ukljuËivale u manifestacije od znaËaja za OpÊinu RoviπÊe CILJEVI ZA 2012. GODINU UkljuËivanje πto veÊeg broja djece i mladeæi u πport putem πportskih πkola. Osigurati poticajna sredstva za osposobljavanje i usavrπavanje struËnih kadrova u πportu. Osigurati kontinuitet ulaganja u investicijsko odræavanje postojeÊih πportskih objekata te izgradnju novih objekata. SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA Za provedbu ovoga Programa potrebito je osigurati 155.000,00 kn proraËunskih sredstava OpÊine RoviπÊe. 1. program πportskih natjecanja - HNK RoviπÊe - NK Dinamo Predavac - NK TOSK Tuk - NK Hrvatski sokol Podgorci - ©©K Mrav RoviπÊe 2. program ureenja i odræavanja πportskih objekata

125.000,00 kn 50.000,00 kn 40.000,00 kn 12.500,00 kn 12.500,00 kn 10.000,00 kn

15.000,00 kn

3. program πportskih susreta, manifestacija i rekreacija 15.000,00 kn. OSOBE ZADUÆENE ZA PROGRAM Za kontrolu i provedbu ovoga Programa zaduæen je opÊinski naËelnik.


Broj 13

ÆUPANIJSKI GLASNIK

ZAVR©NA ODREDBA Ovaj Program stupa na snagu osmoga dana od dana objave u “Æupanijskom glasniku”.

PREDSJEDNIK OPΔINSKOG VIJEΔA Ivan KovaËeviÊ, v.r. 33. Na temelju Ëlanka 30. stavka 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu (“Narodne novine”, broj 26/03, 82/04, 178/04 i 38/09) i Ëlanka 30. stavak 1. toËka 7. Statuta OpÊine RoviπÊe (“Æupanijski glasnik”, broj 18/09), OpÊinsko vijeÊe OpÊine RoviπÊe na 17. sjednici odræanoj dana 28. prosinca 2011. godine d o n o s i PROGRAM O IZMJENAMA I DOPUNAMA PROGRAMA GRADNJE OBJEKATA I URE–AJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2011. GODINU I. ToËka II. Programa gradnje objekata i ureaja komunalne infrastrukture za 2011. godinu (nadalje u tekstu: Program) - OPIS POSLOVA S PROCJENOM TRO©KOVA mijenja se i glasi: 1. JAVNE POVR©INE PROCJENA TRO©KOVA

Izgradnja nogostupa na podruËju opÊine

10.000,00

Projektna dokumentacija za nogostupe

32.000,00

Autobusne kuÊice

15.000,00

Obnova spomenika palim hrvatskim braniteljima

25.000,00

Rashodi za ureenje groblja

5.100,00

LOKACIJA I VRSTA POSLOVA

PROCJENA TRO©KOVA

Izgradnja vodovoda po fazama - I. faza

0,00

Izrada Glavnog projekta odvodnje - I. faza

0,00

Vodni doprinosi za potvrde glavnih projekata

10.000,00

Naknada za koriπtenje cestovnog zemljiπta - magistralni vodovod UKUPNA PROCJENA TRO©KOVA:

9.000,00

306.100,00 kuna

II. ToËka III. Programa - SREDSTVA ZA OSTVARENJE PROGRAMA S NAZNAKOM IZVORA FINANCIRANJA mijenja se i glasi: 1. prihod od komunalnog doprinosa 60.000,00 kuna 2. naknada za prikljuËenje na vodovod 8.000,00 kuna 3. naknada za prikljuËke na plinsku mreæu 12.000,00 kuna 4. vodni doprinos 17.000,00 kuna 5. kapitalne potpore iz æupanijskog proraËuna 180.000,00 kuna 6. sredstva iz proraËuna 29.100,00 kuna UKUPNO:

306.100,00 kuna

III. Uvodne i zavrπne odredbe Programa ostaju nepromijenjene.

PROCJENA TRO©KOVA 100.000,00

3. GROBLJA LOKACIJA I VRSTA POSLOVA

PROCJENA TRO©KOVA

IV. Ovaj Program stupa na snagu osam dana od objave u “Æupanijskom glasniku”.

2. NERAZVRSTANE CESTE

Rekonstrukcija lokalnih nerazvrstanih cesta

LOKACIJA I VRSTA POSLOVA

5. OSTALO

OPΔINSKO VIJEΔE OPΔINE ROVI©ΔE

LOKACIJA I VRSTA POSLOVA

4. JAVNA RASVJETA

Modernizacija javne rasvjete

Klasa: 620-01/11-01/4 Urbroj: 2103/06-01-11-1 RoviπÊe, 28. prosinca 2011.

LOKACIJA I VRSTA POSLOVA

Stranica 53

Klasa: 363-03/11-02/29 Urbroj: 2103/06-01-11-1 RoviπÊe, 28. prosinca 2011. OPΔINSKO VIJEΔE OPΔINE ROVI©ΔE

PROCJENA TRO©KOVA 100.000,00

PREDSJEDNIK OPΔINSKOG VIJEΔA Ivan KovaËeviÊ, v.r.


Stranica 54

ÆUPANIJSKI GLASNIK

34. Na temelju Ëlanka 28. Zakona o komunalnom gospodarstvu (“Narodne novine”, broj 26/03, 82/04, 178/04 i 38/09) i Ëlanka 30. stavak 1. toËka 7. Statuta OpÊine RoviπÊe (“Æupanijski glasnik”, broj 18/09), OpÊinsko vijeÊe OpÊine RoviπÊe na 17. sjednici odræanoj dana 28. prosinca 2011. godine d o n o s i PROGRAM O IZMJENAMA I DOPUNAMA PROGRAMA ODRÆAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2011. GODINU I. ToËka II. Programa odræavanja komunalne infrastrukture za 2011. godinu (nadalje u tekstu: Program) - OPIS ODRÆAVANJA PO KOMUNALNIM DJELATNOSTIMA S PROCJENOM TRO©KOVA mijenja se i glasi:

1. ODVODNJA OBORINSKIH VODA Odræavanje sustava odvodnje oborinskih voda, kao primjerice, ËiπÊenje i popravci slivnika, odvodnih kanala i drugih ureaja koji sluæe za odvodnju oborinskih voda. Procjena troπkova: 2.500,00 kuna

2. ODRÆAVANJE »ISTOΔE JAVNIH POVR©INA Odræavanje ËistoÊe javnih povrπina obuhvaÊa strojno i ruËno ËiπÊenje, sakupljanje otpadnog materijala i odvoz na odlagaliπte komunalnog otpada sa javnih povrπina kao πto su parkovi, zelene povrπine, pjeπaËke staze, otvoreni kanali, djeËja igraliπta, ulice i trgovi, te javne prometne povrπine, osim javnih cesta. Osim naznaËenog, Program obuhvaÊa i uklanjanje otpada i saniranje tzv. divljih deponija, prema ukazanoj potrebi. Procjena troπkova: 30.000,00 kuna

3. ODRÆAVANJE JAVNIH POVR©INA Odræavanje javnih povrπina odnosi se na parkove, sajmiπta, zelene povrπine, djeËja igraliπta i sliËno, a obuhvaÊa ËiπÊenje stabala, ruπenje starih stabala, orezivanje grmlja i æivica, koπnju trave motornom kosilicom i ruËno, sadnju cvijeÊa, ËiπÊenje i sakupljanje granja i drugog otpadnog materijala, ËiπÊenje staza, postavljanje i zamjenu koπarica za otpad, odræavanje nasada i prostora oko spomenika, nabava i popravak klupa i sliËno. Procjena troπkova: 100.000,00 kuna

4. ODRÆAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA Odræavanje nerazvrstanih cesta i ulica u naseljima obuhvaÊa zatvaranje udarnih rupa asfaltom ili πljunkom, iskop i ËiπÊenje graba, popravke cijevnih propusta, naba-

Broj 13

vu i popravak prometnih znakova, vodoravne i okomite signalizacije, odræavanje mostova, odræavanje i popravak postojeÊih nogostupa i zimsku sluæbu. Procjena troπkova: 250.000,00 kuna 5. JAVNA RASVJETA Odræavanje javne rasvjete obuhvaÊa troπkove isporuËene elektriËne energije za javnu rasvjetu, troπkove zamjene dotrajalih rasvjetnih mjesta, odræavanja i zamjene stupova javne rasvjete ili njihovih dijelova i sliËno. Procjena troπkova: potroπnja 250.000,00 kuna odræavanje - 200.000,00 kuna

6. USLUGE ODVOZA OTPADA Usluge odvoza otpada obuhvaÊaju troπkove zbrinjavanja staklene i papirne ambalaæe, te javnih kontejnera za komunalni otpad. Procjena troπkova: 20.000,00 kuna

7. ODRÆAVANJE GROBLJA Odræavanje groblja obuhvaÊa koπnju trave motornom kosilicom i ruËno, uniπtavanje korova i trave, orezivanje grmlja i æivica, sadnju cvijeÊa, ËiπÊenje i sakupljanje granja i drugog otpadnog materijala, ËiπÊenje staza, odvoz otpada s groblja, opremanje i odræavanje mrtvaËnica i prostora oko njih, nabavu i popravak klupa i sliËno. Procjena troπkova: 150.000,00 kuna

8. OSTALI POSLOVI ODRÆAVANJA Pod ostalim poslovima odræavanja podrazumijevaju se poslovi koji sluæe πto boljem zadovoljavanju komunalnih potreba, kao primjerice prigodno blagdansko ukraπavanje opÊine, te troπkovi evidentiranja i aæuriranja obveznika komunalne naknade i intervencije komunalnog redara. Procjena troπkova: 1.000,00 kuna UKUPNA PROCJENA TRO©KOVA:

1.003.500,00 kuna

II. ToËka III. Programa - SREDSTVA ZA OSTVARENJE PROGRAMA S NAZNAKOM IZVORA FINANCIRANJA mijenja se i glasi: 1. prihod od komunalne naknade 652.000,00 kuna 2. πumski doprinos 100.000,00 kuna 3. naknade za odræavanje groblja 164.500,00 kuna 4. sredstva iz proraËuna 87.000,00 kuna UKUPNO

1.003.500,00 kuna


Broj 13

ÆUPANIJSKI GLASNIK

III. Uvodne i zavrπne odredbe Programa ostaju nepromijenjene. IV. Ovaj Program stupa na snagu osam dana od objave u “Æupanijskom glasniku”. Klasa: 363-03/11-02/28 Urbroj: 2103/06-01-11-1 RoviπÊe, 28. prosinca 2011. OPΔINSKO VIJEΔE OPΔINE ROVI©ΔE PREDSJEDNIK OPΔINSKOG VIJEΔA Ivan KovaËeviÊ, v.r. 35. Na temelju Ëlanka 28. Zakona o komunalnom gospodarstvu (“Narodne novine”, broj 26/03, 82/04, 178/04 i 38/09) i Ëlanka 30. stavak 1. toËka 7. Statuta OpÊine RoviπÊe (“Æupanijski glasnik”, broj 18/09), OpÊinsko vijeÊe OpÊine RoviπÊe na 17. sjednici odræanoj dana 28. prosinca 2011. godine d o n o s i PROGRAM ODRÆAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2012. GODINU I. UVODNE ODREDBE Ovim Programom utvruje se: - opis i opseg poslova odræavanja komunalne infrastrukture s procjenom pojedinih troπkova, po djelatnostima; - iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje Programa, s naznakom izvora financiranja. II. OPIS ODRÆAVANJA PO KOMUNALNIM DJELATNOSTIMA S PROCJENOM TRO©KOVA 1. ODVODNJA OBORINSKIH VODA Odræavanje sustava odvodnje oborinskih voda, kao primjerice, ËiπÊenje i popravci slivnika, odvodnih kanala i drugih ureaja koji sluæe za odvodnju oborinskih voda. Procjena troπkova: 5.000,00 kuna 2. ODRÆAVANJE »ISTOΔE JAVNIH POVR©INA Odræavanje ËistoÊe javnih povrπina obuhvaÊa strojno i ruËno ËiπÊenje, sakupljanje otpadnog materijala i odvoz na odlagaliπte komunalnog otpada sa javnih povrπina kao

Stranica 55

πto su parkovi, zelene povrπine, pjeπaËke staze, otvoreni kanali, djeËja igraliπta, ulice i trgovi, te javne prometne povrπine, osim javnih cesta. Osim naznaËenog, Program obuhvaÊa i uklanjanje otpada i saniranje tzv. divljih deponija, prema ukazanoj potrebi. Procjena troπkova: odræavanje 60.000,00 kuna 3. ODRÆAVANJE JAVNIH POVR©INA Odræavanje javnih povrπina odnosi se na parkove, sajmiπta, zelene povrπine, djeËja igraliπta i sliËno, a obuhvaÊa ËiπÊenje stabala, ruπenje starih stabala, orezivanje grmlja i æivica, koπnju trave motornom kosilicom i ruËno, sadnju cvijeÊa, ËiπÊenje i sakupljanje granja i drugog otpadnog materijala, ËiπÊenje staza, postavljanje i zamjenu koπarica za otpad, odræavanje nasada i prostora oko spomenika, nabava i popravak klupa i sliËno. Procjena troπkova: 100.000,00 kuna 4. ODRÆAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA Odræavanje nerazvrstanih cesta i ulica u naseljima obuhvaÊa zatvaranje udarnih rupa asfaltom ili πljunkom, iskop i ËiπÊenje graba, popravke cijevnih propusta, nabavu i popravak prometnih znakova, vodoravne i okomite signalizacije, odræavanje mostova, odræavanje i popravak postojeÊih nogostupa i zimsku sluæbu. Procjena troπkova: 250.000,00 kuna 5. JAVNA RASVJETA Odræavanje javne rasvjete obuhvaÊa troπkove isporuËene elektriËne energije za javnu rasvjetu, troπkove zamjene dotrajalih rasvjetnih mjesta, odræavanja i zamjene stupova javne rasvjete ili njihovih dijelova i sliËno. Procjena troπkova: potroπnja 250.000,00 kuna odræavanje - 200.000,00 kuna 6. USLUGE ODVOZA OTPADA Usluge odvoza otpada obuhvaÊaju troπkove zbrinjavanja staklene i papirne ambalaæe, te javnih kontejnera za komunalni otpad. Procjena troπkova: 32.000,00 kuna 7. ODRÆAVANJE GROBLJA Odræavanje groblja obuhvaÊa koπnju trave motornom kosilicom i ruËno, uniπtavanje korova i trave, orezivanje grmlja i æivica, sadnju cvijeÊa, ËiπÊenje i sakupljanje granja i drugog otpadnog materijala, ËiπÊenje staza, odvoz otpada s groblja, opremanje i odræavanje mrtvaËnica i prostora oko njih, nabavu i popravak klupa i sliËno. Procjena troπkova: 150.000,00 kuna 8. OSTALI POSLOVI ODRÆAVANJA Pod ostalim poslovima odræavanja podrazumijevaju


Stranica 56

ÆUPANIJSKI GLASNIK

se poslovi koji sluæe πto boljem zadovoljavanju komunalnih potreba, kao primjerice prigodno blagdansko ukraπavanje opÊine, te troπkovi evidentiranja i aæuriranja obveznika komunalne naknade i intervencije komunalnog redara. Procjena troπkova: 5.000,00 kuna UKUPNA PROCJENA TRO©KOVA:

1.052.000,00 kuna

III. SREDSTVA ZA OSTVARENJE PROGRAMA S NAZNAKOM IZVORA FINANCIRANJA 1. 2. 3. 4.

prihod od komunalne naknade πumski doprinos naknade za odræavanje groblja sredstva iz proraËuna UKUPNO

500.000,00 kuna 160.000,00 kuna 187.000,00 kuna 205.000,00 kuna

1.052.000,00 kuna

IV. ZAVR©NE ODREDBE Za ostvarenje Programa ovlaπÊuje se opÊinski naËelnik. Ovaj Program stupa na snagu osam dana od objave u “Æupanijskom glasniku”. Klasa: 363-03/11-02/30 Urbroj: 2103/06-01-11-1 RoviπÊe, 28. prosinca 2011. OPΔINSKO VIJEΔE OPΔINE ROVI©ΔE PREDSJEDNIK OPΔINSKOG VIJEΔA Ivan KovaËeviÊ, v.r. 36. Na temelju Ëlanka 5. Zakona o socijalnoj skrbi (“Narodne novine” broj 57/11) i Ëlanka 30. stavak 1. toËka 7. Statuta OpÊine RoviπÊe (“Æupanijski glasnik“, broj 18/09), OpÊinsko vijeÊe OpÊine RoviπÊe na 17. sjednici odræanoj dana 28. prosinca 2011. godine donosi PROGRAM SOCIJALNO-ZDRAVSTVENIH POTREBA OPΔINE ROVI©ΔE ZA 2012. GODINU I. UVODNE ODREDBE »lanak 1. Ovim Programom utvruju se oblici, opseg i naËin zadovoljavanja socijalno-zdravstvenih potreba u OpÊini RoviπÊe, te opseg i naËin sufinanciranja tih potreba kroz ProraËun OpÊine RoviπÊe za 2012. godinu.

Broj 13

II. OBLICI SOCIJALNO-ZDRAVSTVENIH POTREBA I POMOΔI »lanak 2. Socijalni program ostvaruje se kroz oblike pomoÊi kako slijedi: 1. PomoÊi u novcu A) pomoÊi za podmirenje troπkova stanovanja socijalno ugoæenih mjeπtana koji ispunjavaju uvjete i kriterije iz Zakona o socijalnoj skrbi i drugih propisa; B) jednokratne novËane pomoÊi: - jednokratne novËane pomoÊi graanima loπeg materijalnog i socijalnog statusa; - jednokratne novËane pomoÊi umirovljenicima koji primaju zaπtitni dodatak i po moguÊnosti drugim umirovljenicima; - pomoÊi za troπkove ukopa; - pomoÊi osobama koje se nau u trenutnim teπkoÊama zbog bolesti, odlaska na lijeËenje, elementarne nepogode i sliËno; - novËane pomoÊi invalidima za nabavu ortopedskih i drugih pomagala i sliËno; C) ostali oblici novËane pomoÊi: - pomoÊi roditeljima loπeg socijalnog i materijalnog statusa - korisnicima usluga djeËjeg vrtiÊa u subvencioniranju cijene pohaanja vrtiÊa; - pomoÊi za kupnju mjeseËnih karata za prijevoz uËenika Ëiji su roditelji loπeg socijalnog i materijalnog statusa; - pomoÊ za sufinanciranje programa odgoja djece s teπkoÊama u razvoju - SUVAG, poliklinika za rehabilitaciju sluha i govora; - pomoÊi za plaÊanje troπkova prikljuËenja na komunalnu infrastrukturu stambene zgrade ili stana korisnicima stambenog zbrinjavanja s podruËja OpÊine RoviπÊe utvrenih Ëlankom 69. Zakona o pravima hrvatskih branitelja (“Narodne novine”, broj 94/01). 2. PomoÊi u naravi - pomoÊi u naravi sastoje se od razliËitih kuÊnih, higijenskih i drugih potrepπtina koje poklanjaju Crveni kriæ i OpÊina RoviπÊe; 3. PomoÊi u osiguranju prostora - OpÊina RoviπÊe Êe prema moguÊnostima, a na temelju odluke opÊinskog naËelnika osigurati prostor za ukazane potrebe u rjeπavanju socijalnozdravstvenih potreba. III. SREDSTVA ZA OSTVARENJE PROGRAMA »lanak 3. Ukupno planirana sredstva u ProraËunu OpÊine RoviπÊe za 2012. godinu za ostvarenje oblika pomoÊi na-


Broj 13

ÆUPANIJSKI GLASNIK

vedenih u Ëlanku 2. ovoga Programa iznose 125.000,00 kn, a iskazuju se po pojedinim aktivnostima za ostvarenje Programa kako slijedi: Socijalni program 372 Jednokratne pomoÊi obiteljima i kuÊanstvima

55.000,00

372 PomoÊi invalidima i hendikepiranim osobama

15.000,00

372 PomoÊi udrugama i organizacijama graana

15.000,00

381 TekuÊe donacije Crvenom kriæu

40.000,00

32

Materijalni rashodi

125.000,00

IV. OPSEG I NA»IN OSTVARENJA POMOΔI »lanak 4. Sve pomoÊi koje se ostvaruju na temelju ovoga Programa su nepovratne i nemaju trajni karakter, osim ako pojedinaËnim rjeπenjem o odobravanju pomoÊi nije izriËito rijeπeno drugaËije. »lanak 5. Korisnici pomoÊi iz ovoga Programa su socijalno ugroæene osobe, dræavljani RH s prebivaliπtem na podruËju OpÊine RoviπÊe, posebno kategorije djece predπkolske i πkolske dobi, osobe s posebnim pravom na stambeno zbrinjavanje, invalidi, umirovljenici, stare i nemoÊne osobe kojima je potrebna kuÊna pomoÊ i njega, osobe koje se nau u trenutnim teπkoÊama i sliËno.

»lanak 9. Za provedbu ovoga Programa zaduæuje se opÊinski naËelnik ili tijelo koje on za to ovlasti. PomoÊi u novcu mogu se doznaËivati na æiro ili tekuÊi raËun korisnika, isplatiti putem blagajne ili se mogu plaÊati raËuni korisnika izravno na æiro-raËun dobavljaËa roba i usluga. »lanak 10. OpÊina RoviπÊe Êe prema moguÊnostima sufinancirati humanitarne udruge i zajednice koje nemaju dovoljno sredsta za financiranje svoje djelatnosti iz drugih izvora ili vlastitih prihoda. »lanak 11. Ako se prihodi proraËuna ne ostvaruju u planiranom iznosu, izdaci za ostvarivanje ovoga Programa izvrπavat Êe se u visini ostvarenih prihoda. V. ZAVR©NE ODREDBE »lanak 12. Pravilnik o ostvarivanju prava iz ovoga Programa koji je donijelo OpÊinsko poglavarstvo ostaje na snazi. »lanak 13. Ovaj Program stupa na snagu osmoga dana od dana objave u “Æupanijskom glasniku”. Klasa: 550-01/11-01/34 Urbroj: 2103/06-01-11-1 RoviπÊe, 28. prosinca 2011. OPΔINSKO VIJEΔE OPΔINE ROVI©ΔE

»lanak 6. Svi korisnici pomoÊi na temelju ovoga Programa moraju zadovoljiti osnovne kriterije za ostvarenje prava na neki oblik pomoÊi ili posebne kriterije propisane Zakonom. »lanak 7. Korisnici pomoÊi duæni su dati toËne osobne podatke i podatke o imovinskom stanju, te predoËiti druge odgovarajuÊe dokaze koje zatraæi davatelj pomoÊi. Korisnici pomoÊi duæni su prijaviti svaku promjenu u prihodnom i imovnom stanju. Ako je korisnik dao neistinite podatke, davatelj pomoÊi ima pravo zatraæiti povrat odobrene pomoÊi uz zaraËunavanje zakonske zatezne kamate. »lanak 8. OpÊina RoviπÊe moæe preuzeti obvezu smjeπtaja osoba u neku od ustanova socijalne zaπtite ako te osobe prenesu u vlasniπtvo opÊine svoju imovinu.

Stranica 57

PREDSJEDNIK OPΔINSKOG VIJEΔA Ivan KovaËeviÊ, v.r. 37. Na temelju Ëlanka 28. stavak 1. alineja 1. Zakona o zaπtiti i spaπavanju (“Narodne novine” broj 174/04, 79/07 i 38/09) i Ëlanka 30. stavak 1. toËka 18. Statuta OpÊine RoviπÊe (“Æupanijski glasnik”, broj 18/09), OpÊinsko vijeÊe OpÊine RoviπÊe na 17. sjednici odræanoj dana 28. prosinca 2011. godine d o n o s i SMJERNICE za organizaciju i razvoj sustava zaπtite i spaπavanja na podruËju OpÊine RoviπÊe u 2012. godini Sukladno razmjeru opasnosti, prijetnji i posljedicama veÊih nesreÊa i katastrofa a na temelju procjene ugroæenosti ljudi, okoliπa, materijalnih i kulturnih do-


Stranica 58

ÆUPANIJSKI GLASNIK

bara, kao i ravnomjernog razvoja svih nositelja sustava zaπtite i spaπavanja (postrojba civilne zaπtite opÊe namjene, vatrogasna zajednica, dobrovoljna vatrogasna druπtva, zapovjedniπtvo zaπtite i spaπavanja, udruge graana od znaËaja za zaπtitu i spaπavanje), donose se Smjernice za organizaciju i razvoj sustava za zaπtitu i spaπavanje u 2012. godini. I. Postrojbe civilne zaπtite opÊe namjene i Stoæer zaπtite i spaπavanja - jednom godiπnje provjeriti ustroj sa izmjenom i dopunom Ëlanstva postrojbe sukladno zakonskim propisima u suradnji sa PodruËnim uredom za zaπtitu i spaπavanje Bjelovar i odræati smotru postrojbe; - odræati radni sastanak sa Stoæerom zaπtite i spaπavanja OpÊine RoviπÊe; - u ProraËunu OpÊine RoviπÊe osigurati minimalna sredstva (5.000,00 kn) za opremanje postrojbe civilne zaπtite opÊe namjene (nastavak opremanja); - upoznavanje stanovniπtva i udruga s ulogom i ustrojem (dræavni, æupanijski) zaπtite i spaπavanja i deæurnim brojem 112 u izvanrednim situacijama; - u kriznim situacijama pojave zaraznih bolesti ili katastrofa aktivirati sve sudionika zaπtite i spaπavanja na podruËju OpÊine RoviπÊe (postrojbu i povjerenike civilne zaπtite opÊe namjene, Vatrogasnu zajednicu, udruge i pravne osobe). II. Vatrogasna zajednica OpÊine RoviπÊe Vatrogasna zajednica OpÊine RoviπÊe osigurat Êe, u sluËaju katastrofe, 30 vatrogasaca - operativaca i 4 vatrogasna vozila, a redovan rad Vatrogasne zajednice opÊine temelji se na posebnim Planovima i Procjenama OpÊine RoviπÊe iz podruËja vatrogastva i zaπtite od poæara. III. Distributeri plina i vode za podruËje OpÊine RoviπÊe - distributer plina je ELEKTROMETAL d.d. iz Bjelovara, a distributer vode je KOMUNALAC ROVI©ΔE d.o.o iz RoviπÊa, koji su duæni osigurati pravilno odræavanje plinske mreæe, te vodovodnog i hidrantskog sustava na podruËju OpÊine RoviπÊe; - distributer plina duæan je voditi brigu o sigurnosnom poloæaju plinske mreæe i pravilnom rukovanju u domaÊinstvima; - distributeri su u trenucima veÊih oπteÊenja duæni izvijestiti opÊinu. IV. Veterinarska sluæba - uvidom na terenu na vrijeme uoËiti pojavu bolesti koje bi mogle prouzroËiti epidemiju;

Broj 13

- izvijestiti opÊinu o uoËenim pojavama; - sudjelovati u akcijama lijeËenja i zbrinjavanja epidemija veÊih razmjera. V. OpÊina RoviπÊe duæna je prometnice - nerazvrstane ceste i ulice u naseljima na podruËju opÊine osposobiti za sigurno odvijanje prometa. U zimskim uvjetima osigurati redovito ËiπÊenje i odræavanje prometnica prema Planu zimske sluæbe. VI. LovaËke udruge - pratiti stanje divljaËi na loviπtima s posebnom paænjom kod pojave bjesnila æivotinja ili drugih bolesti opasnih za ljude i druge æivotinje; - sudjelovati u sanaciji pojave i izvijestiti nadleæne sluæbe. VII. Hrvatske vode i OpÊina RoviπÊe osigurat Êe ËiπÊenje i regulaciju kanala radi zaπtite od poplava i zaπtite okoliπa. VIII. Zdravstvena ambulanta u RoviπÊu - u eventualnim nesreÊama kod poæara i eksplozija, gdje su se pojavile ozljede ljudi, osigurati prvu pomoÊ na podruËju pojave; - uputiti ozlijeene i oboljele u bolnice ili stacionare. IX. Izvod iz ProraËuna OpÊine RoviπÊe za osiguranje sredstava za organizaciju i zaπtitu sustava zaπtite i spaπavanja Vatrogastvo i civilna zaπtita 381 19 TekuÊe donacije VZO - u 381 19 TekuÊe donacije civilnoj zaπtiti UKUPNO:

110.000,00 5.000,00 115.000,00

Klasa: 810-01/11-01/15 Urbroj: 2103/06-01-11-1 RoviπÊe, 28. prosinca 2011. OPΔINSKO VIJEΔE OPΔINE ROVI©ΔE PREDSJEDNIK OPΔINSKOG VIJEΔA Ivan KovaËeviÊ, v.r.


Broj 13

ÆUPANIJSKI GLASNIK

OPΔINA ZRINSKI TOPOLOVAC

Stranica 59

broj 19/09), OpÊinsko vijeÊe OpÊine Zrinski Topolovac na 15. sjednici odræanoj dana 05. listopada 2011. godine donijelo je

19. Na temelju Ëlanka 28. stavak 1. alineja 3. Zakona o zaπtiti i spaπavanju (“Narodne novine” broj: 174/04, 79/07, 38/09 i 127/10) i Ëlanka 34. Statuta OpÊine Zrinski Topolovac (“Æupanijski glasnik” broj: 19/09), na prijedlog zamjenika opÊinskog naËelnika, a nakon dane Suglasnosti Dræavne uprave za zaπtitu i spaπavanje, PodruËnog ureda za zaπtitu i spaπavanje Bjelovar od 03. studenog 2011. godine, OpÊinsko vijeÊe OpÊine Zrinski Topolovac na 16. sjednici odræanoj 30. studenog 2011. godine d o n o s i ODLUKU O USVAJANJU PROCJENE UGROÆENOSTI STANOVNI©TVA, MATERIJALNIH I KULTURNIH DOBARA I OKOLI©A OD KATASTROFA I VELIKIH NESREΔA ZA OPΔINU ZRINSKI TOPOLOVAC »lanak 1. Usvaja se Procjena ugroæenosti stanovniπtva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliπa od katastrofa i velikih nesreÊa za OpÊinu Zrinski Topolovac, koju je izradila tvrtka VIZOR d.o.o iz Varaædina. »lanak 2. Procjena ugroæenosti iz Ëlanka 1. sastavni je dio ove Odluke, a dostupna je na uvid u prostorijama OpÊine Zrinski Topolovac. »lanak 3. Ova Odluka stupa na snagu danom donoπenja i objavit Êe se u “Æupanijskom glasniku”. Klasa: 810-03/11-01/1 Urbroj: 2123/07-01-11-16 Zrinski Topolovac, 30. studenog 2011. godine OPΔINSKO VIJEΔE OPΔINE ZRINSKI TOPOLOVAC PREDSJEDNICA OPΔINSKOG VIJEΔA Jasna Mikles Horvat, v.r. 20. Temeljem Ëlanka 9. i Ëlanka 183. Zakonu o zdravstvenoj zaπtiti (“Narodne novine”, broj; 150/08, 71/10, 139/10, 22/11) i Pravilniku o naËinu i pregledu umrlih, te utvrivanju vremena i uzroka smrti (“Narodne novine borj; 46/11), i temeljem Ëlanka 34. stavak 1. toËka 17. Statuta OpÊine Zrinski Topolovac (“Æupanijski glasnik”

ODLUKU o imenovanju mrtvozornika na podruËju OpÊine Zrinski Topolovac »lanak 1. Na podruËju OpÊine Zrinski Topolovac za obavljanje poslova mrtvozornika imenuje se medicinska sestra BLAÆENKA KOLAR. »lanak 2. Odluka stupa na snagu danom donoπenja, a objaviti Êe se u “Æupanijskom glasniku”. Klasa: 541-01/11-01/2 Urbroj: 2123/07-01-11-15 Zrinski Topolovac, 05. listopada 2011. godine OPΔINSKO VIJEΔE OPΔINE ZRINSKI TOPOLOVAC PREDSJEDNICA OPΔINSKOG VIJEΔA Jasna Mikles Horvat, v.r.

21. Na temelju Ëlanka 4. stavka 4. Zakona o postupanju s nezakonito izgraenim zgradama (“Narodne novine”, broj 90/11) i Ëlanka 34. Statuta OpÊine Zrinski Topolovac (“Æupanijski glasnik” broj; 19/09) OpÊinsko vijeÊe, OpÊine Zrinski Topolovac na 15. sjednici odræanoj dana 05. listopada 2011. godine donijelo je ODLUKU o broju etaæa koje se mogu ozakoniti na nezakonito izgraenoj zgradi »lanak 1. Ovom se Odlukom odreuje broj etaæa koje se mogu ozakoniti u postupku koji se provodi na temelju Zakona o postupanju s nezakonito izgraenim zgradama. »lanak 2. Na nezakonito izgraenoj zgradi izgraenoj protivno prostornom planu moæe se, protivno prostornom planu, prema odredbi Ëlanka 4. stavka 3. Zakona o postupanju s nezakonito izgraenim zgradama, osim dvije etaæe od kojih je druga potkrovlje, ozakoniti joπ jedna etaæa, ako se takva zgrada nalazi unutar graevinskog podruËja, i/ili ako se takva zgrada nalazi izvan graevinskog podruËja.


Stranica 60

ÆUPANIJSKI GLASNIK

»lanak 3. Ova Odluka stupa na snagu osmog dana nakon objave u “Æupanijskom glasniku”. Klasa: 361-01/11-01/2 Urbroj: 2123/07-01-11-15 Zrinski Topolovac, 05. listopada 2011. godine OPΔINSKO VIJEΔE OPΔINE ZRINSKI TOPOLOVAC PREDSJEDNICA OPΔINSKOG VIJEΔA Jasna Mikles Horvat, v.r.

Broj 13

o komunalnom doprinosu (“Æupanijski glasnik” broj; 1/07) u svrhu obraËuna naknade za zadræavanje nezakonito izgraenih zgrada u prostoru na temelju Uredbe o naknadi za zadræavanje nezakonito izgraenih zgrada u prostoru (“Narodne novine”, broj 101/11 - u daljnjem tekstu: Uredba). »lanak 2. Vrijednost jediniËnog iznosa NP za poloæajne zone utvruje se u kunama sukladno odredbi Ëlanka 5. stavka 2. Uredbe i to: Vrijednosti jediniËnih iznosa NP

22. Na temelju Ëlanka 17. stavka 7. Zakona o postupanju s nezakonito izgraenim zgradama (“Narodne novine”, broj 90/11) i Ëlanka 34. Statuta OpÊine Zrinski Topolovac (“Æupanijski glasnik” broj; 19/09) OpÊinsko vijeÊe, OpÊine Zrinski Topolovac na 15. sjednici odræanoj dana 05. listopada 2011. godine donijelo je ODLUKU o vrijednostima jediniËnih iznosa za poloæajne zone

I. ZONA 20,00 kuna

»lanak 3. Ova Odluka stupa na snagu osmog dana nakon objave u “Æupanijskom glasniku”. Klasa: 361-01/11-01/1 Urbroj: 2123/07-01-11-15 Zrinski Topolovac, 05. listopada 2011. godine OPΔINSKO VIJEΔE OPΔINE ZRINSKI TOPOLOVAC

»lanak 1. Ovom se Odlukom utvruju vrijednosti jediniËnih iznosa NP za poloæajne zone na podruËju OpÊine Zrinski Topolovac, utvrene odredbom Ëlanka 2. Odluke

PREDSJEDNICA OPΔINSKOG VIJEΔA Jasna Mikles Horvat, v.r.

23. Temelju Ëlanka 110. Zakona o proraËunu (“Narodne novine”, broj 87/08) i Ëlanka 34. stavak 1. toËka 5. Statuta OpÊine Zrinski Topolovac (“Æupanijski glasnik” broj; 19/09) OpÊinsko vijeÊe, OpÊine Zrinski Topolovac na 13. sjednici odræanoj dana 19. srpnja 2011. godine donijelo je ODLUKU o usvajanju Godišnjeg ProraËuna OpÊine Zrinski Topolovac za 2010. godinu I. Usvajaju se financijska izvješÊa koja Ëine Godišnji obraËun ProraËuna OpÊine Zrinski Topolovac za 2010. godinu. II. Tijekom 2010. godine ostvaren je ukupan višak prihoda u iznosu od 179.392,50 kuna, koji Êe se koristiti za podmirenje izdataka u 2011. godini. III. Financijska izvješÊa iz toËke I. sastavni su dio ove Odluke. IV. Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od objave u “Županijskom glasniku”. Klasa: 400-05/11-01/1 Urbroj: 2123/07-01-11-13 Zrinski Topolovac, 19. srpnja 2011. godine PREDSJEDNICA OPΔINSKOG VIJEΔA Jasna Mikles Horvat, v.r.


Broj 13

ÆUPANIJSKI GLASNIK

Stranica 61

OSTVARENJE PRORA»UNA OPΔINE ZRINSKI TOPOLOVAC ZA PERIOD 01.01-31.12.2010. GODINU PRIHODI I PRIMICI BROJ KONTA

VRSTA PRIHODA

611 6111

612 612111

613 61314 61341

614 61424 61453 61454

641 6412 6416

642 64221 64222

651 65112

OSTVARENJE

POSTOTAK

POREZ I PRIREZ NA DOHODAK Porez na dohodak od nesamostalnog rada

420.000,00

395.605,78

94,2

UKUPNO SKUPINA 611

420.000,00

395.605,78

94.2

POREZ NA DOBIT POMOΔ IZ DRÆAVNOG PRORA»UNA Porez na dobit pomoÊ iz dræavnog proraËuna 160.000,00

148.310,38

92,7

UKUPNO SKUPINA 612

160.000,00

148.310,38

92,7

POREZ NA IMOVINU Porez na kuÊe za odmor Porez na promet nekretnina

4.000,00 3.000,00

3.493,64 1.995,49

87,3 66,5

UKUPNO SKUPINA

7.000,00

5.489,13

78,4

POREZ NA ROBU I USLUGE Porez na potroπnju alkoh. i bezalkoholnih piÊa Porez na tvrtku Porez na reklame dug od proπlih godina

3.000,00 3.000,00 500,00

407,44 3.220,00 0,00

13,6 106,6

UKUPNO SKUPINA 614

6.500,00

3.627,44

55,8

PRIHODI OD FINANCIJSKE IMOVINE Prihod od kamata Prihod od dividendi

1.600,00 2.200,00

525,30 2.122,05

32,8 96,5

UKUPNO SKUPINA 641

3.800,00

2.647,35

69,7

PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE Prihod od najamnine Prihod od zakupa poljopr. zemljiπta

22.000,00 00,00

20.912,00 0,00

95,1

UKUPNO SKUPINA 642

22.000,00

20.912,00

95,1

0,00

0,00

0,00

0,00

2.000,00 50.000,00 2.000,00 50.000,00 635,870,00 13.000,00 20.000,00

1.042,48 38.578.59 1.900,00 47.283,47 635.869,19 0,00 20.717,53

613

SUDSKE PRISTOJBE Sudske pristojbe i povrat parniËnih troπkova UKUPNO SKUPINA 651

652 6523 1 6523 2 6523 221 6524 1 65268 65269 652691

PLAN 2010.

PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA Komunalni doprinos Komunalna naknada Naknada za groblje ©umski doprinos Prihod za odræavanje cesta Dug za asfalt Prihod po otpisu obveza

52,1 77,2 95,0 94,6 100,0 103,6


Stranica 62 BROJ KONTA 652693 652694

ÆUPANIJSKI GLASNIK PLAN 2010.

VRSTA PRIHODA

OSTVARENJE

POSTOTAK

39.609,84 64.783,44

39.609,84 64.783,44

100,0 100,0

877.263,28

849.784,54

96,9

OSTALI PRIHODI Prihod od iznajmljivanja prostora Prihod od opÊinskih naknada

5.000,00 15.000,00

4.500,00 11.103,92

90,0 74,0

UKUPNO SKUPINA 661

20.000,00

15.603,92

78,00

PRIHOD OD PRODAJE GRA–EVINSKIH OBJEKATA Stambeni objekti 20.000,00 Prihod od prodaje opÊinske imovine 0,00

14.985,62 0,00

74,9

UKUPNO SKUPINA 721

20.000,00

14.985,62

74,9

PRIHOD OD PRODAJE NEMATERIJALNE IMOVINE Prihod od prodaje dionica 105.750,00

105.750,00

100,0

UKUPNO SKUPINA 834

105.750,00

105.750,00

100,0

POTPORE IZ PRORA»UNA Dani Zrinskih TekuÊe potpore Ministarstvo zaπtite okoliπa Ministarstvo regionalnog razvoja Fond za regionalni razvoj Kapitalne potpore - æupanija

60.000,00 25.000,00 0,00 103.000,00 0,00 0,00

37.000,00 24.700,00 0,00 102.862,00 0,00 0,00

61,7 98,8

UKUPNO SKUPINA

188.000,00

164.562,00

87,5

1.830.313,28

1.727.278,16

94,4

OSTVARENJE

POSTOTAK

Povrat sredstava HZZ Zapoπljavanje Uplata za izbore UKUPNO SKUPINA 652

661 6612 6613

721 7211 7212

834 83412

633 63311 6331 633211 633212 633213 63322

Broj 13

SVEUKUPNI

633

PRIHODI

99,8

RASHODI I IZDACI BROJ KONTA 31 3111 313

32 32111 32131 32211 32215 32231 322312 32311 32313

VRSTA RASHODA

PLAN 2010.

IZDACI ZA ZAPOSLENE PlaÊe za zaposlene Doprinosi na plaÊe

213.250,00 35.251,00

213.246,19 35.250,77

100,0 100,0

UKUPNO SKUPINA 31

248.501,00

248.496,96

100,0

3.500,00 2.000,00 5.000,00 1.405,53 16.000,00 50.000,00 11.000,00 1.000,00

2.683,60 2.000,00 4.788,23 1.405,53 14.878,33 53.168,96 10.926,11 646,50

76,7 100,0 95,8 100,0 92,9 106,3 99,3 64,6

RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU Dnevnice za sluæbeni put u zemlji Seminari, savjetovanja i simpoziji Uredski materijal Radna i zaπtitna odjeËa Izdaci za elektriÊnu energiju Izdaci za javnu rasvjetu Izdaci za telefon Izdaci za poπtarinu


Broj 13 BROJ KONTA 32339 323391

ÆUPANIJSKI GLASNIK

VRSTA PRIHODA

3237 32372 323731 32373 32374 32377 32379

329 329121 329311 329312 329314

34 34312 34349 343491

POSTOTAK

27.000,00 3.000,00

25.725,81 1.850,00

95,3 61,6

119.905,53

118,073,07

98,5

USLUGE TEKUΔEG I INVESTICIJSKOG ODRÆAVANJA TekuÊe odræavanja graevinskih objekata 4,500,00 Odræavanje 3 groblja 5.800,00 Odræavanje javne rasvjete 15.000,00 Odræavanje vage na sajmiπtu 0,00 Odraævanje lokalnih cesta 1.000,00 Odræavanje lokalnih cesta- zimska sluæba 20.000,00 Odvoz smeËa 2.000,00 Odræavanje raËunalne opreme 11,500,00

4.311,16 5.724,53 6.473,49 0,00 885,60 14.218,80 1.805,37 11.494,36

95,8 98,6 43,2

UKUPNO SKUPINA 323

59.800,00

44.913,31

75,2

INTELEKTUALNE USLUGE Ugovor o djelu Usluge nadzora lok. cesta. Usluge odvjetnika Javni radovi-ugovor o radu Usluge agencija Usluge Komunalnog redara

5.000,00 0,00 41.000,00 0,00 2.000,00 0,00

4.557,32 0,0 40.600,92 0,00 0,00 0,00

91,1

UKUPNO SKUPINA 3237

48.000,00

45.158,24

94,08

OSTALI RASHODI POSLOVANJA Izdaci za izbore Reprezentacija Dan opÊine Dani Zrinskih

64,784.00 2.000,00 5.000,00 60.000,00

64.783,44 1.978,85 4.379,45 33.343,07

100,0 98,9 87,6 55,6

UKUPNO SKUPINA 329

131.784,00

104.484,81

79,3

FINANCIJSKI RASHODI Usluge platnog prometa Ostali financijski izdaci Uplata u dræavni proraËun

6.000,00 3.000,00 7.807,55

5.842,28 3.550,05 27.807,55

97,4 118,3 100,0

36.807,55

37.199,88

101,1

SUBVENCIJE Osiguranje zemljiπta

4.000,00

2.558,74

63,9

UKUPNO SKUPINA 35

4.000,00

2.558,74

63,9

10.000,00 4.000,00 1.000,00 12.500,00

0,00 328,77 0,00 12. 283,33

Izdaci za informiranje Izdaci za objavu akata

UKUPNO SKUPINA 34 35 352312

381 38112 38114 1 38114 2 38114 3

PLAN 2010.

OSTVARENJE

UKUPNO SKUPINA 32 323 32321 323211 32322 323221 323291 323293 32342 32389

Stranica 63

TEKUΔE DONACIJE TekuÊe donacije za crkve na podruÊju opÊine TekuÊe donacije politiËkim strankama TekuÊe donacije Udruga Veterana domovinskog rata TekuÊe donacije Vatrogasnoj zajednici

88,6 71,1 90,3 99,9

99,0

8,2 98,3


Stranica 64 BROJ KONTA 38114 4 38114 5 38115 38117 1 38117 2 38119 1 38119 2 38 121

ÆUPANIJSKI GLASNIK

TekuÊe TekuÊe TekuÊe TekuÊe TekuÊa TekuÊe TekuÊa TekuÊa

donacije Civilna zaπtita donacije udrugama na OpÊine Zr. Topolovac donacije sportskim druπtvima donacije graanima i kuÊanstvima donacije za poklone za DJEDA BOÆIΔNJAKA donacije Osnovnoj πkoli- mala πkola donacija Osnovnoj πkoli-p.π.Zr.Topolovac donacija Crveni kriæ

UKUPNO SKUPINA 42 42129 1 42129 2 42131 421311 42141 42145 42211 42239 426391

PLAN 2010.

VRSTA PRIHODA

381

IZDACI ZA NABAVU DUGOTRAJNE IMOVINE Izdaci za ureenje graevinskih objekata Radovi na grobljima na podruËju OpÊine Modernizacija cesta Projektna dokumentacija za loka. cestu. Pripreme, planiranje i upr. projektom za vodu Projektna dokumentacija za razvoj turistiËke zajednice Uredska oprema i namjeπtaj Oprema za odræavanje i zaπtitu Idejno rjeπenje grb i zastava UKUPNO SKUPINA

42

SVEUKUPNI IZDACI

Broj 13

OSTVARENJE

POSTOTAK

1.000,00 5.000,00 15.000,00 27.000,00 4.000,00 5.550,00 4.000,00 3.000,00

0,00 681,34 11.787,51 26.700,00 2.917,50 5.545,30 1.947,49 3.000,00

13,6 78,6 98,9 72,9 99,9 48,7 100,0

92.050,00

65.191,24

70,82

10.000,00 0,00 957.038,51 50.000,00 50.000,00 10.000,00 1.356,69 5.412,00 5.658,00

00,0 00,0 31.009,77 00,0 00,0 00,0 1.356,69 5.412,00 5.658,00

100,0 100,0 100,0

1.089.465.20

43.436,46

3,9

1.830.313,28

709.512,71

38,7

3,2

REKAPITULACIJA; OSTVARENI PRIHODI U 2010. GODINI OSTVARENI RASHODI U 2010. GODINI

1.727.278,16 kuna 709.512,71 kuna

VI©AK PRIHODA U 2010. GODINI UKUPNI MANJAK PRIHODA IZ 2009. GODINE

1.017.765,45 kuna 838.372,95 kuna

VI©AK PRIHODA U 2010. GODINI.

179.392,50 kuna


Broj 13

ÆUPANIJSKI GLASNIK

Stranica 65

24. Temeljem Ëlanka 108 i 113. Zakona o proraËunu (Narodne novine broj 87/08) i Ëlanka 34. stavak 1. toËka 6. Statuta OpÊine Zrinski Topolovac (“Æupanijski glasnik” broj 19/09) OpÊinsko vijeÊe OpÊine Zrinski Topolovac na 13. sjednici odræanoj dana 19. srpnja 2011. godine donosi

OSTVARENJE PRORA»UNA OPΔINE ZRINSKI TOPOLOVAC ZA RAZDOBLJE 01.01.2011- 30.06. 2011. GODINE »lanak 1. PrihvaÊa se Polugodiπnji obraËun ProraËuna OpÊine Zrinski Topolovac za razdoblje 01.01-30.06.2011. godine, koji sadræi; PRIHODI I PRIMICI Razdjel

Skupina

Podskupina

PLAN OSTVARENJE POSTZA 2011 01.01-30.06.2011 OTAK

OPIS

6 61 6111

612111

61314 61341

61424 61453 61454

64 6412

64225 64222 64229

65 65112

POREZ I PRIREZ NA DOHODAK Porez na dohodak od nesamostalnog rada

420.000,00

137.045,22

32,6

UKUPNO SKUPINA 611

420.000,00

137.045,22

32,6

POREZ NA DOBIT POMOΔ IZ DRÆAVNOG PRORA»UNA Porez na dobit pomoÊ iz dræavnog proraËuna 160.000,00

64.552,98

40,3

UKUPNO SKUPINA 612

160.000,00

64.552,98

40,3

POREZ NA IMOVINU Porez na kuÊe za odmor Porez na promet nekretnina

4.000,00 3.000,00

600,00 3.165,73

15,0 105,5

UKUPNO SKUPINA

7.000,00

3.765,73

53,8

POREZ NA ROBU I USLUGE Porez na potroπnju alkoh. i bezalkoholnih piÊa Porez na tvrtku Porez na reklame dug od proπlih godina

3.000,00 3.000,00 500,00

0,00 0,00 0,00

UKUPNO SKUPINA 614

6.500,00

0,00

PRIHODI OD FINANCIJSKE IMOVINE Prihod od kamata

1.600,00

55.295,70 3.455,98

UKUPNO SKUPINA 641

1.600,00

55.295,70 3.455,98

613

PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE Prihod od zakupa poslovnih objekata Prihod od zakupa poljopr. zemljiπta Prihod od iznajmljivnja sale opÊnskog doma

30.000,00 10.000,00 5.000,00

9.000,00 0,00 2.600,00

30,0

UKUPNO SKUPINA 642

45.000,00

11,600,00

25,8

SUDSKE PRISTOJBE Sudske pristojbe i povrat parniËnih troπkova

7.500,00

0,00

UKUPNO SKUPINA 651

7.500,00

0,00

52,0


Stranica 66 Razdjel

Skupina

ÆUPANIJSKI GLASNIK Podskupina 6531 1 6532 1 652321 6532 11 6524 1 65269 652693 652694

66 66151

Broj 13 PLAN OSTVARENJE POSTZA 2011 01.01-30.06.2011 OTAK

OPIS PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA Komunalni doprinos Komunalna naknada Obavijest o dugavanju Groπ Naknada za groblje ©umski doprinos Dug za asfalt Povrat sredstava HZZ Zapoπljavanje Uplata za izbore

5.000,00 100.000,00 0,00 10.000,00 25.000,00 13.000,00 39.610,00 65.000,00

0,00 37.411,40 1.216,00 2.040,00 107,28 0,00 21.348,07 0,00

UKUPNO SKUPINA 652

257.610,00

62.122,75

24,1

PRIHOD OD PRUÆENIH USLUGA Prihod od pruæenih usluga

15.000,00

4.030,00

26,9

UKUPNO SKUPINA 661

15.000,00

4.030,00

26,9

PRIHOD OD PRODAJE GRA–EVINSKIH OBJEKATA Stambeni objekti 20.000,00 Prihod od prodaje opÊinske imovine 100.000,00

8.432,35 0,00

42,2

UKUPNO SKUPINA 721

120.000,00

8.432,35

7,0

POTPORE IZ PRORA»UNA Dani Zrinskih TekuÊe potpore Ministarstvo regionalnog razvoja Kapitalne potpore - æupanija

100.000,00 100.000,00 500.000,00 100.000,00

20.000,00 0,00 0,00 0,00

20,0

UKUPNO SKUPINA

800.000,00

20.000,00

2,5

1.840.210,00

366.844,73

19,9

37,4 20,4 0,4 53,9

7 72 7211 7212

6 63 63311 6331 633212 63322

SVEUKUPNI

633

PRIHODI

RASHODI I IZDACI Razdjel

Skupina

Podskupina

OPIS

PLAN OSTVRENJE POSTZA 2011 01.01-30.06.2011 OTAK

3 31 3111 313

32 3211 32131 32211 32271

IZDACI ZA ZAPOSLENE PlaÊe za zaposlene Doprinosi na plaÊe

213,250,00 35.251,00

97.834,68 15.914,36

45,9 45,1

UKUPNO SKUPINA 31

248,501,00

113.749,04

45,7

3.500,00 2.000,00 6.000,00 2.000,00

2.188,00 2.276,00 2.142,98 0,00

62,5 113,8 35,7

RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU Sluæbena putovanja Seminari, savjetovanja i simpoziji Uredski materijal Radna i zaπtitna odjeËa


Broj 13 Razdjel

ÆUPANIJSKI GLASNIK Skupina

Podskupina 32231 322312 32311 32313 32339 323391

OPIS Izdaci Izdaci Izdaci Izdaci Izdaci Izdaci

za za za za za za

elektriÊnu energiju javnu rasvjetu telefon poπtarinu informiranje objavu akata

PLAN OSTVARENJE POSTZA 2011 01.01-30.06.2011 OTAK 16.000,00 48.000,00 8.000,00 1.000,00 26.000,00 3.000,00

7.030,17 27.588,72 4.465,48 410,00 17.660,54 2.760,00

43,9 57,5 55,8 41,0 67,9 92,0

115.500,00

66,521,89

57,6

USLUGE TEKUΔEG I INVESTICIJSKOG ODRÆAVANJA TekuÊe odræavanja graevinskih objekata 6.000,00 Odræavanje 3 groblja 5.800,00 Odræavanje javne rasvjete 15.000,00 Odræavanje vage na sajmiπtu 3.000,00 Odraævanje lokalnih cesta 30.000,00 Odræavanje lokalnih cesta- zimska sluæba 15.000,00 Odvoz smeËa 2.000,00 Odræavanje raËunalne opreme 11.000,00

970,20 1.676,48 5.052,84 0,00 0,00 2.509,20 264,45 5.451,37

16,2 28,9 33,7

87.800,00

15.924,54

18,1

5.000,00 10.000,00 10.000,00 2.000,00

1.931,02

38,6

215,70 2,1 29.287,00 1.464,35

27.000,00

31,433,72

OSTALI RASHODI POSLOVANJA Izdaci za izbore Reprezentacija Dan opÊine Dani Zrinskih

65.000,00 5.000,00 5.000,00 100.000,00

0,00 55,56 0,00 5.599,35

5,6

UKUPNO SKUPINA 329

175,000,00

5.654,91

3,2

FINANCIJSKI RASHODI Usluge platnog prometa Ostali financijski izdaci

6.000,00 10.000,00

2.498,83 322,00

42,6 0,2

UKUPNO SKUPINA 34

16.000,00

2.820,83

17,6

SUBVENCIJE Osiguranje zemljiπta

4.000,00

0,00

UKUPNO SKUPINA 35

4.000,00

0,00

TEKUΔE DONACIJE 38112 TekuÊe donacije za crkve na podruÊju opÊine 10.000,00 38114 1 TekuÊe donacije politiËkim strankama 4.000,00 38114 2 TekuÊe donac. Udruga Veterana domovinskog rata 1.000,00 38114 3 TekuÊe donacije Vatrogasnoj zajednici 10.000,00

0,00 0,00 0,00 7.000,00

UKUPNO SKUPINA 32

32321 323211 32322 323221 323291 323293 32342 32389

UKUPNO SKUPINA 323

32372 323731 32373 32377

INTELEKTUALNE USLUGE Ugovor o djelu Usluge nadzora lok. cesta. Usluge odvjetnika Usluge agencija UKUPNO SKUPINA 3237

329121 329311 329312 329314

34 34312 34349

35 352312

38

Stranica 67

16,7 13,2 49,5

116,4

1,1

70,0


Stranica 68 Razdjel

Skupina

ÆUPANIJSKI GLASNIK Podskupina 38114 5 38115 38117 1 38117 2 38119 1 38119 2 38 121

Broj 13 PLAN OSTVARENJE POSTZA 2011 01.01-30.06.2011 OTAK

OPIS

TekuÊe donacije udrug. na OpÊine Zr. Topolovac 10.000,00 TekuÊe donacije sportskim druπtvima 15.000,00 TekuÊe donacije graanima i kuÊanstvima 30.000,00 Tek. donac. za poklone za DJEDA BOÆIΔNJAKA 4.000,00 TekuÊe donacije Osnovnoj πkoli- mala πkola 5.300,00 Tek. donacija Osnovnoj πkoli-podruÊnim πkolama 4.000,00 TekuÊa donacija Crveni kriæ 3.000,00

2.018,58 18.900,68 200,00 0,00 6.059,84 494,80 8.281,91

20,2 126,0 0,6

UKUPNO SKUPINA

44,6

381

96.300,00

42.955,81

NEMATERIJALNA IMOVINA Plan gospodarenja otpadom

0,00

6.150,00

UKUPNO SKUPINA 412

0,00

6.150,00

114,3 12,4 276,1

4 41 412612

42 42129 1 42129 2 42131 421311 42141 42149 42211 42239

IZDACI ZA NABAVU DUGOTRAJNE IMOVINE Izdaci za ureenje graevinskih objekata 60.000,00 Radovi na grobljima na podruËju OpÊine 100.000,00 Modernizacija cesta 604.109,00 Projektna dokumentacija za loka. cestu. 100.000,00 Pripreme, planiranje i upr. projektom za vodu 50.000,00 Projektna dokumentacija za ureenje groblja i izgrad. mrtvaË. u Zr. Topolovcu i Gornjem Kriæu 130.000,00 Uredska oprema i namjeπtaj 20.000,00 Oprema za odræavanje i zaπtitu 6.000,00 UKUPNO SKUPINA

42

SVEUKUPNI IZDACI

0,00 0,00 79.623,75 6.150,00 0,00 0,00 0,00 2.460,00

1.070.109,00

88.233,75

1.840.210,00

373.444,49

13,2 6,2

41,0

20,3

»lanak 2. REALIZACIJA PRORA»UNA OD 01.01.2011. DO 30.06.2011. Br. ozn. Oznaka aktiv. Funkc. Izvor konto progra. projekta klasif. finance. RAZDJEL 001. PREDSTAVNI»KA I GLAVA 001.01 OPΔINSKO VIJEΔE 1000 A100001 0111 11 323 A100002 0111 11 381 1000

Opis programa

PLAN OSTVARENJE POSTOTAK za 2011. 01.01.-30.06.2011

IZVR©NA TJELA Redovna djelatnost OpÊinsko vijeÊe Objava akata 3.000,00 TekuÊa dona. posli. strankama 4.000,00 UKUPNO PROGRAM 7.000,00

2.760,00 0,00 2.760,00

GLAVA 001.02 OPΔINSKI NA»ELNIK 1001 Redovna djelatnost OpÊinskog naËennika A100001 0830 11 323 Izdaci za informiranje 26.000,00 A100002 0111 11 323 OdvjetniËke usluge 10.000,00 A100003 0111 11 323 Usluke agencija 2.000,00 A100004 0111 11 232 Usluge nadzora lok. cesta 10.000,00 A100005 0160 11 329 Reprezentacija 5.000,00 A100006 0160 11 329 Dan opÊine 5.000,00 1001 UKUPNO PROGRAM 58.000,00

17.660,54 215,70 29.287,00 0,00 55,56 0,00 47.218,80

92,0 39,42

67,9 2,1 1.464,35 1,1 81.41


Broj 13

ÆUPANIJSKI GLASNIK

Br. ozn. Oznaka aktiv. Funkc. Izvor konto Opis programa progra. projekta klasif. finance. RAZDJEL 002. UPRAVNI ODJEL 1002 GLAVA 002.01 REDOVNA DJELATNOST JU ODJELA A100001 0131 11 311 PlaËa za zaposlene A100002 0131 11 313 Doprinosi na plaÊu A100003 0131 11 321 Sluæbena putovnja A100004 0131 11 321 Seminari i savjetovnja A100005 0131 11 322 Uredski material A100006 0131 11 322 Radna i zaπtitna odjeÊa A100007 0435 11 322 Izdaci za elektriËnu energiju A100008 0460 11 323 Izdaci za telefon A100009 0460 11 323 Izdaci za poπtarinu A100010 0510 11 323 Odvoz smeËa A100011 0133 11 323 Odræavanje raËunalne opreme A100012 0111 21 323 Ugovor o djelu A100013 0112 13 343 Usluge platnog prometa A100014 0112 13 343 Ostali financijski izdaci A100015 0133 61 422 Uredska oprema i namjeπtaj 1002 UKUPNO PROGRAM

1003

1004 1005

PLAN OSTVARENJE POSTOTAK za 2011. 01.01.-30.06.2011

213.250,00 35.251,00 3.500,00 2.000,00 6.000,00 2.000,00 16.000,00 8.000,00 1.000,00 2.000,00 11.000,00 5.000,00 6.000,00 10.000,00 20.000,00 341.001,00

97.834,68 15.914,36 2.188,00 2.276,00 2.142,98 0,00 7.030,17 4.465,48 410,00 264,45 5.451,37 1.931,02 2.498,83 322,00 0,00 142.729,34

45,9 45,1 62,5 113,8 35,7

Izdaci za javnu rasvjetu 48.000,00 TekuÊe odræ. graev. objekata 6.000,00 Odræavanje 3 groblja 5.800,00 Odræavanje javne rasvjete 15.000,00 Odræavanje vage na sajmiπtu 3.000,00 Odræavanje lokalnih cesta 30.000,00 Odræ. lokalnih cesta-zims. sluæba 15.000,00 Izdaci za ureenje graevinskih objekata 60.000,00 Radovi na grobljima na podruËju OpÊine 100.000,00 Modernizacija cesta 604.109,00 Projektna dokumentacija za loka. cestu. 100.000,00 Pripreme, plani. upr. projektom za vodu 50.000,00 Projektna dokumentacija za ureenje groblja i izgr. mrt. U Zr. Topolovcu i Gornjem Kriæu 130.000,00 Oprema za odræavanje i zaπtitu 6.000,00 Plan gosodarenja otpadom 6.150,00 UKUPNO PROGRAM 1.172.909,00

27.588,72 970,20 1.676,48 5.052,84 0,00 0,00 2.509,20

57,5 16,2 28,9 33,7

43,9 55,8 41,0 13,2 49,5 38,6 42,6 0,2 41,85

GLAVA 002.02 KOMUNALNA DJELATNOST A100001 A100002 A100003 A100004 A100005 A100006 A100007 A100008

0640 0620 0620 0640 0660 0620 0620 0620

11 11 21 21 21 21 21 21

322 323 323 323 323 323 323 421

A100009

0620

41

421

A100010 A100011

0620 0620

41 41

421 421

A100012

0620

41

421

A100013

0620

42

421

A100014 A100015

0620 0620

21 21

422 412

1003 1004

Stranica 69

GLAVA 002.03 POLJOPRIVREDA A100001 1070 352 Osiguranje zemljiπta UKUPNO PROGRAM GLAVA 002.04 A100001 0911

11

4.000,00 4.000,00

16,7

0,00 0,00 79.623,75

13,2

6.150,00

6,2

0,00

0,00 2.460,00

41,0

132.181,19

11.2

0,00 0,00

OBRAZOVANJE, ©PORT, KULTURA I UDRUGA GRA–ANA 381 TekuÊa donacija Osnovna πkola -mala πkola 5.300,00 6.059,84

114,3


Stranica 70

ÆUPANIJSKI GLASNIK

Br. ozn. Oznaka aktiv. Funkc. Izvor konto Opis programa progra. projekta klasif. finance.

1005

A100002

0911

11

381

A100003

0911

11

381

A100004 A100005 A100006

0810 0820 1070

11 41 42

381 329 381

A100007

0840

11

381

A100008

1070

11

381

Broj 13 PLAN OSTVARENJE POSTOTAK za 2011. 01.01.-30.06.2011

TekuÊa donacija Osnovna πkolapod. πkol. 4.000,00 TekuÊa donacija za pokl. Djeda Boæi. 4.000,00 TekuÊa donacija sport. druπtvima 15.000,00 Dani Zrinskih 100.000,00 TekuÊa donacija udrugama i graanima 41.000,00 TekuÊa donacija za crkve na podr. opÊine 10.000,00 TekuÊa donacija Crveni Kriæ 3.000,00 UKUPNO PROGRAM 182.300,00

GLAVA 002.05 VATROGASTVO A100001 0320 11 381 TekuÊa donacija vatrog. zajednici 10.000,00 1006 UKUPNO PROGRAM 10.000,00

494,80

12,4

0,00 18.900,68 5.599,35

126,0 5,6

2.218,58

5,4

0,00 8.281,91 41,555,16

276,1 22,8

7.000,00 7.000,00

70,00 70,00

1006

1007 RAZDJEL 003 OPΔINSKO IZBORNO POVJERENSTVO GLAVA 003.01 REDOVNA DJELATNOST OIP A100001 0111 41 329 Izdaci za izbore

65.000,00

0,00

1007

65.000,00

0,00

1.840.210,00

373.444,49

UKUPNO PROGRAM SVEUKUPNI RASHODI

20,3

»lanak 3. OpÊina Zrinki Topolovac u razdoblju od 01.01. 2011. do 30.06.2011. godine nije koristila sredstva proraËunske priËuve. »lanak 4. OpÊina Zrinski Topolovac u razdoblju od 01.01.2011. do 30.06.2011. godine nije se zaduæivala podizanjem kredita i nije davala jamstva za zaduæivanje. »lanak 5. OSTVARENI PRIHODI 01.01.2011- 30.06.2011. GODINI VI©AK PRIHODA U 2010. GODINI. OSTVARENI RASHODI 01.01.2011.-30.06.2011. GODINI VI©AK PRIHODA 01.01.2011.- 30.06.2011. GODINI

366,844,73 179.392,50 373.444,49 172.792,45

kuna kuna kuna kuna

»lanak 6. Ova Odluka stupa na sanagu somog dana od dana objave u “Æupanijskom glasniku”. Klasa: 400-08/11-01/01 Urbroj: 2123/07-01-11/13 Zrinski Topolovac, 19. srpnja 2011. godine OPΔINSKO VIJEΔE OPΔINE ZRINSKI TOPOLOVAC

PREDSJEDNICA OPΔINSKOG VIJEΔA Jasna Mikles Horvat, v.r.


Broj 13

ÆUPANIJSKI GLASNIK

Stranica 71

SADRÆAJ

Stranica OPΔINA NOVA RA»A 25. Izmjene i dopune ProraËuna OpÊine Nova RaËa za 2011. godinu; 26. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o izvrπavanju ProraËuna OpÊine Nova RaËa za 2011. godinu; 27. Programa utroπka sredstava πumskog doprinosa za 2011. godinu; 28. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u druπtvenim djelatnostima na podruËju OpÊine Nova RaËa za 2011. godinu; 29. Izmjene i dopune Programa socijalno-zdravstvenih potreba OpÊine Nova RaËa za 2011. godinu; 30. a odræavanja komunalne infrastrukture OpÊine Nova RaËa za 2011. godinu; 31. Izmjene i dopune Programa gradnje objekata i ureaja komunalne infrastrukture za 2011. godinu; 32. ProraËun OpÊine Nova RaËa za 2012. godinu; 33. Odluka o izvrπavanju ProraËuna OpÊine Nova RaËa za 2012. godinu; 34. Program utroπka sredstava naknade za zadræavanje nezakonito izgraenih zgrada u prostoru za 2012. godinu; 35. Program utroπka sredstava πumskog doprinosa za 2012. godinu; 36. Program javnih potreba u druπtvenim djelatnostima na podruËju OpÊine Nova RaËa za 2012. godinu; 37. Program socijalno-zdravstvenih potreba OpÊine Nova RaËa za 2012. godinu; 38. Program odræavanja komunalne infrastrukture OpÊine Nova RaËa za 2012. godinu; 39. Program gradnje objekata i ureaja komunalne infrastrukture za 2012. godinu;

1

10 10

10

11 11

12 13 19

20 20

21 22 23 24

Stranica OPΔINA ROVI©ΔE 22. ZakljuËak; 23. Analiza o stanju sustava zaπtite i spaπavanja na podruËju OpÊine RoviπÊe u 2011. godini; 24. Odluka o izmjenama i dopunama ProraËuna OpÊine RoviπÊe za 2011. godinu; 25. ProraËun OpÊine RoviπÊe za 2012. godinu; 26. Osluka o izvršavanju prpraËuna OpÊine RovišÊe za 2012. godinu; 27. Odluka o utvrivanju Prijedloga kandidata za imenovanje sudaca porotnika; 28. Odluka o utvrivanju Prijedloga kandidata za imenovanje sudaca porotnika; 29. Odluka o autotaksi prijevozu na podruËju OpÊine RoviπÊe; 30. Program gradnje objekata i ureaja komunalne infrastrukture za 2012. godinu; 31. Program javnih potreba u kulturi OpÊine RoviπÊe za 2012. godinu; 32. Program javnih potreba u πportu OpÊine RoviπÊe za 2012. godinu; 33. Program o izmjenama i dopunama Programa gradnje objekata i ureaja komunalne infrastrukture za 2011. godinu; 34. Program o izmjenama i dopunama Programa odræavanja komunalne infrastrukture za 2011. godinu; 35. Program odræavanja komunalne infrastrukture za 2012. godinu; 36. Program socijalno-zdravstvenih potreba OpÊine RoviπÊe za 2012. godinu; 37. Smjernice za organizaciju i razvoj sustava zaπtite i spaπavanja na podruËju OpÊine

25 25 26 36 45 46 46 47 50 51 52

53

54 55 56 57


Stranica 72

ÆUPANIJSKI GLASNIK

Stranica

Stranica OPΔINA ZRINSKI TOPOLOVAC 19. Odluka o usvajanju Procjene ugroæenosti stanovniπtva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliπa od katastrofa i velikih nesreÊa za 59 OpÊinu Zrinski Topolovac; 20. Odluka o imenovanju mrtvozornika na podruËju OpÊine Zrinski Topolovac; 59 21. Odluka o broju etaæa koje se mogu ozakoniti na nezakonito izgraenoj zgradi; 59

Broj 13

22. 23.

24.

Odluka o vrijednostima jediniËnih iznosa za poloæajne zone; 60 Odluka o usvajanju Godiπnjeg obraËuna ProraËuna OpÊine Zrinski Topolovac za 2010. godinu; 60 Ostvarenje ProraËuna OpÊine Zrinski Topolovac za razdoblje 01.01.2011.-30.03.2011. 65 godini;

“Æupanijski glasnik” sluæbeno glasilo Bjelovarsko-bilogorske æupanije izdaje Bjelovarsko-bilogorska æupanija Ulica Dr. Ante StarËeviÊa 8 - Glavni i odgovorni urednik: Lidija BrkiÊ, mag. iur., telefon: (043) 242-279 ili 221-905 - Pretplata za 2011. godinu iznosi 450,00 kuna - Tisak: TISKARA HORVAT d.o.o. Bjelovar Osloboeno plaÊanja osnovnog poreza na promet proizvoda i usluga na temelju miπljenja Ministarstva prosvjete i πporta - Poπtarina plaÊena u HP Bjelovar.

Županijski glasnik broj 13./ 2011.  

Službeno glasilo Bjelovarsko-bilogorske županije Broj 13. - GODINA XVIII Bjelovar, 31. prosinca 2011. ISSN 1331-3819

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you