Page 1


Tiraž - 200 kom

»ŽUPANIJSKI GLASNIK« Službeno glasilo Bjelovarsko-bilogorske županije ___________________________________________________________________________ Broj 13. - GODINA XVII

Bjelovar, _01. listopada_ 2010.

ISSN 1331-3819

___________________________________________________________________________

SADRŽAJ ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA 45. 46. 47. 48. 49.

50. 51. 52. 53. 54.

93.

94. 95. 96. 97. 98. 99. 100.

Odluka o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika upravnih tijela Bjelovarsko-bilogorske županije; Odluka o izmjeni Odluke o ustanovljenju zajedničkih lovišta na području Bjelovarskobilogorske županije; Rješenje o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora Osnovne škole Mirka Pereša Kapela; Rješenje o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora Turističko-ugostiteljske i prehrambene škole Bjelovar; Rješenje o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora Glazbene škole Brune Bjelinskog Daruvar; Zaključak o prihvaćanju Plana i programa razvoja poduzetničkih zona Bjelovarskobilogorske županije do 2012. godine; Zaključak o prihvaćanju Izvješća o stanju nezaposlenosti i zapošljavanju na području Bjelovarsko-bilogorske županije u razdoblju kolovoz 2009. – kolovoz 2010. godine ; Zaključak o prihvaćanju Izvješća o stanju gospodarstva u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji za 2009. godinu i prvih šest mjeseci 2010. godine; Zaključak o prihvaćanju Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Bjelovarskobilogorske županije za 2010. godinu; Zaključak o prihvaćanju Izvješća o provedbi programa međugeneracijske solidarnosti „Pomoć u kući starijim osobama“ i „Dnevni boravak i pomoć u kući starijim osobama“ Bjelovarsko-bilogorske županije u razdoblju siječanj-prosinac 2009. godine i siječanj – lipanj 2010. godine; AKTI ŽUPANA Pravilnik o unutarnjem redu Tajništva Bjelovarsko-bilogorske županije;

Pravilnik o unutarnjem redu Upravnog odjela za graditeljstvo i komunalnu infrastrukturu Bjelovarsko-bilogorske županije; Pravilnik o unutarnjem redu Upravnog odjela za zdravstvo i socijalnu skrb Bjelovarsko-bilogorske županije; Pravilnik o unutarnjem redu Upravnog odjela za europske integracije i međunarodnu suradnju Bjelovarsko-bilogorske županije; Pravilnik o unutarnjem redu Ureda župana Bjelovarsko-bilogorske županije; Pravilnik o unutarnjem redu Upravnog odjela za gospodarstvo, malo i srednje poduzetništvo i obrtništvo Bjelovarsko-bilogorske županije; Pravilnik o unutarnjem redu Upravnog odjela za financije i proračun Bjelovarskobilogorske županije; Pravilnik o unutarnjem redu Upravnog odjela za poljoprivredu, šumarstvo, slatkovodno ribarstvo i lovstvo;


101.

Pravilnik o unutarnjem redu Upravnog odjela za prosvjetu, kulturu i šport Bjelovarsko-bilogorske županije;

»Županijski glasnik« službeno glasilo Bjelovarsko-bilogorske županije izdaje Bjelovarsko-bilogorska županija, Ulica Dr. Ante Starčevića 8 - Glavni i odgovorni urednik Lidija Brkić, mag.iur., telefon: (043) 242-279 ili 221-905 - Pretplata za 2010. godinu iznosi 450,00 kuna - Tisak »Tiskara Horvat« d.o.o. Bjelovar - Oslobođeno plaćanja osnovnog poreza na promet proizvoda i usluga na temelju mišljenja Ministarstva prosvjete i športa - Poštarina plaćena u HP Bjelovar.

___________________________________________________________________________

Županijski glasnik broj 13./ 2010.  
Županijski glasnik broj 13./ 2010.  

Službeno glasilo Bjelovarsko-bilogorske županije Broj 13. - GODINA XVII Bjelovar, 01. listopada 2010. ISSN 1331-3819