Page 1


Tiraž - 200 kom

»ŽUPANIJSKI GLASNIK« Službeno glasilo Bjelovarsko-bilogorske županije ________________________________________________________________________________ Broj 13. - GODINA XVI

Bjelovar, 26. lipnja 2009.

ISSN 1331-3819

________________________________________________________________________________

SADRŽAJ OPĆINA SIRAČ 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 19. 20. 21. 22. 23. 24.

Strana

Odluka o imenovanju članova Mandatnog povjerenstva; Zaključak o prihvaćanju Izvješća Mandatne komisije Općinskog vijeća Općine Sirač; Odluka o izboru članova Povjerenstva za izbor i imenovanje; Odluka o imenovanju predsjednika Općinskog vijeća Općine Sirač; Odluka o imenovanju potpredsjednika Općinskog vijeća Općine Sirač; Odluka o izboru članova Komisije za Statut i Poslovnik Općine Sirač; Odluka o imenovanju potpisnika sredstava Općinskog vijeća; Odluka o imenovanju Odbora za financije i proračun; Odluka o imenovanju Odbora za mjesnu samoupravu; Odluka o imenovanju Komisije za odlikovanje i priznanja; Odluka o imenovanju Komisije za predstavke i žalbe; Odluka o imenovanju stalne Komisije za potvrdu popisa birača; Odluka o prihvaćanju Godišnjeg obračuna Proračuna Općine Sirač za 2008. godinu; Odluka o raspodjeli rezultata poslovanja u 2008. godini; Zaključak o utrošku tekuće proračunske rezerve za I. – XII. mjesec 2008. godine; Odluka o prihvaćanju izvješća Državnog ureda za reviziju; Odluka o imenovanju Stožera zaštite i spašavanja za područje Općine Sirač; Odluka o izmjenama i dopunama smjernica za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Općine Sirač u 2009. godini; OPĆINA VELIKO TROJSTVO Odluka o osnivanju Mandatnog povjerenstva; Odluka o osnivanju Povjerenstva za izbor i imenovanja; Odluka o osnivanju Povjerenstva za Statut i poslovnik; Odluka o izboru i imenovanju predsjednika Općinskog vijeća Općine Veliko Trojstvo; Odluka o izboru i imenovanju potpredsjednika Općinskog vijeća Općine Veliko Trojstvo; Završno izvješće kandidata i zamjenika kandidata o izvorima i visini sredstava utrošenih za izbornu promidžbu;

»Županijski glasnik« službeno glasilo Bjelovarsko-bilogorske županije izdaje Bjelovarsko-bilogorska županija, Ulica Dr. Ante Starčevića 8 - Glavni i odgovorni urednik Nikola Varga, dipl.iur., telefon: (043) 242-279 ili 221-906 - Pretplata za 2009. godinu iznosi 450,00 kuna - Tisak »Tiskara Horvat« d.o.o. Bjelovar - Oslobođeno plaćanja osnovnog poreza na promet proizvoda i usluga na temelju mišljenja Ministarstva prosvjete i športa - Poštarina plaćena u HP Bjelovar.

________________________________________________________________________________

Županijski glasnik broj 13./2009.  

Službeno glasilo Bjelovarsko-bilogorske županije Broj 13. - GODINA XVIII Bjelovar, 26. lipnja 2009. ISSN 1331-3819

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you