Page 1


Æupanijski glasnik Sluæbeno glasilo Bjelovarsko-bilogorske æupanije Broj 13 - GODINA XI

Bjelovar, 15. prosinca 2004.

ÆUPANIJSKA SKUP©TINA BJELOVARSKO-BILOGORSKE ÆUPANIJE 80. Na temelju Ëlanka 19. stavka 1. Zakona o prostornom ureenju (“Narodne novine” broj 30/94, 68/98, 61/00, 32/02 i 100/04), te Ëlanka 12. statuta Bjelovarsko- bilogorske æupanije (“Æupanijski glasnik” broj 6/01), a uz pribavljenu suglasnost Ministarstva zaπtite okoliπa, prostornog ureenja i graditeljstva, Klasa: 350-02/04-04/24, Ur. br.: 531-06-04-7 od 14. prosinca. 2004. godine i miπljenja gradova Bjelovara, Daruvara, Gareπnice i Grubiπnog Polja, te opÊina Deæanovac, Hercegovac, KonËanica i Velika Pisanica, Æupanijska skupπtina Bjelovarsko-bilogorske æupanije na 18. sjednici odræanoj dana 3. lipnja 2004. godine donijela je ODLUKU o donoπenju Izmjena i dopuna Prostornog plana Bjelovarsko-bilogorske æupanije (brza cesta Vrbovec - Bjelovar - Virovitica i brza cesta Kutina Gareπnica - Grubiπno Polje - Virovitica) I.

TEMELJNE ODREDBE

»lanak 1. Stavljaju se izvan snage Kartogram broj 2. (Administrativna sjediπta i razvrstaj dræavnih i æupanijskih cesta), Kartogram broj 3 (Sustav srediπnjih naselja i razvojnih srediπta) i Kartografski prikaz broj 1 (Koriπtenje i namjena prostora/povrπina) Prostornog plana Bjelovarsko-bilogorske æupanije (u daljnjem tekstu “Plana”). »lanak 2. Donose se Izmjene i dopune Prostornog plana Bjelovarsko-bilogorske æupanije (u daljnjem tekstu: “Izmjene i dopune Plana”).

ISSN 1331-3819

»lanak 3. Izmjene i dopune Plana je izradio Zavod za prostorno ureenje Bjelovarsko-bilogorske æupanije temeljem Programa mjera za unapreenje stanja u prostoru (“Æupanijski glasnik” broj 11/02). »lanak 4. Izmjene i dopune Plana su sadræane u jednoj knjizi elaborata “Izmjene i dopune Prostornog plana Bjelovarsko-bilogorske æupanije” koja sadræi: 0. O p Ê i d i o : Suglasnosti i miπljenja I. T e k s t u a l n i d i o : Uvod II. G r a f i Ë k i d i o : Pregledna karta Izmjene i dopune - Kartogram broj 2 (Administrativna sjediπta i razvrstaj dræavnih i æupanijskih cesta) - Kartogram broj 3 (Sustav srediπnjih naselja i razvojnih srediπta) - Kartografski prikaz broj 1 (Koriπtenje i namjena prostora/povrπina) II. PRIJELAZNE I ZAVR©NE ODREDBE »lanak 4. Izmjene i dopune Plana su izraene u 2 (dva) izvornika. Po jedan primjerak izvornika Ëuvaju: - Skupπtina Bjelovarsko-bilogorske æupanije,


Stranica 2

ÆUPANIJSKI GLASNIK

- Zavod za prostorno ureenje Bjelovarskobilogorske æupanije. »lanak 5. Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u “Æupanijskom glasniku”. KLASA: 350-02/03-01/01 URBROJ: 2103/1-01-04-1 U Bjelovaru, 3. lipnja 2004. godine PREDSJEDNIK ÆUPANIJSKE SKUP©TINE Stanko GrËiÊ, prof., v.r.

81. Na temelju Ëlanka 19. stavka 1. Zakona o prostornom ureenju (“Narodne novine”, broj 30/94, 68/98, 61/00, 32/02 i 100/04), te Ëlanka 12. Statuta Bjelovarsko-bilogorske æupanije ("Æupanijski glasnik" broj 6/01), a uz pribavljenu Suglasnost Ministarstva zaπtite okoliπa, prostornog ureenja i graditeljstva Klasa: 350-02/04-04/24, Ur. broj:531-06-04-7 od 14. prosinca 2004. godine, te miπljenja Grada Grubiπnog Polja, Æupanijska skupπtina Bjelovarsko-bilogorske æupanije na 21. sjednici odræanoj dana 2. prosinca 2004. godine, donijela je ODLUKU o donoπenju Izmjena i dopuna Prostornog plana Bjelovarsko-bilogorske æupanije (graevina za obradu i skladiπtenje opasnog otpada u Grubiπnom Polju) 1. TEMELJNE ODREDBE »lanak 1. Donose se Izmjene i dopune Prostornog plana Bjelovarsko-bilogorske æupanije (u daljnjem tekstu "Izmjene i dopune Plana"). »lanak 2. Izmjene i dopune Plana je izradio Zavod za prostorno ureenje Bjelovarsko-bilogorske æupanije temeljem Programa mjera za unapreenje stanja u prostoru ("Æupanijski glasnik", broj 11/02). »lanak 3. Izmjene i dopune Plana su sadræane u jednoj knjizi elaborata "Izmjene i dopune Prostornog Plana Bjelovarsko-bilogorske æupanije" koja sadræi: 0 OpÊi dio: Suglasnosti i miπljenja

Broj 13

I. T e k s t u a l n i d i o : Uvod Izmjene II. G r a f i Ë k i d i o: Pregledna karta Izmjene i dopune - Izmjene i dopune kartograma broj 5 (Postupanje s otpadom) - Izmjene i dopune kartografskog prikaza broj 2 (Infrastrukturni sustavi i mreæe) II. ODREDBE ZA PROVO–ENJE U Ëlanku 36. Odluke o donoπenju Prostornog plana Bjelovarsko-bilogorske æupanije, stavku 1, iza alineje prve dodaje se druga koja glasi: "- graevine za obradu i skladiπtenje opasnog otpada u jednoj od industrijskih zona grada Grubiπnog Polja, a za obradu slijedeÊeg opasnog otpada: zauljene vode (472 m3/god), rabljenog motornog ulja (2105 m3/god), zauljene plastiËne ambalaæe (1 000 t/god), uljnih filtera (2 345 t/god), sirovog æeljeza (250 t/god) i papirnate mase (400 t/god)," Alineja druga postaje alineja treÊa. »lanak 5. U Ëlanku 109. Odluke o donoπenju Prostornog plana Bjelovarsko-bilogorske æupanije, stavku treÊem, alineja druga mijenja se i glasi: "- πire podruËje dviju lokacija graevina za obradu i skladiπtenje opasnog otpada." III. PRIJELAZNE I ZAVR©NE ODREDBE »lanak 6. Izmjene i dopune Plana su izraene u 2 (dva) izvornika. Po jedan primjerak izvornika Ëuvaju: - Skupπtina Bjelovarsko-bilogorske æupanije, - Zavod za prostorno ureenje Bjelovarskobilogorske æupanije. »lanak 7. Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Æupanijskom glasniku". KLASA: 350-01/02-01/05 URBROJ: 2103/1-08-04-05 U Bjelovaru, 2. prosinca 2004. godine PREDSJEDNIK ÆUPANIJSKE SKUP©TINE Stanko GrËiÊ, prof., v.r.


Broj 13

ÆUPANIJSKI GLASNIK

OP∆ INA NOVA RA»A

7. Na temelju Ëlanka 21. Stavka 1. Zakona o pravu na pristup informacijama (“Narodne novine”, br. 172/03) i Ëlanka 18. Statuta OpÊine Nova RaËa (“Æupanijski glasnik”, broj 9/01), OpÊinsko vijeÊe OpÊine Nova RaËa na svojoj 25. sjednici odræanoj dana 23. studenoga 2004. donijelo je: O D L U K U o pravu pristupa informacijama »lanak 1. Ovom Odlukom ureuje se pravo na pristup informacijama domaÊim i stranim fiziËkim i pravnim osobama koje posjeduje, raspolaæe ili nadzire OpÊina Nova RaËa, izuzeci od prava na pristup informacijama i postupak za ostvarivanje i zaπtitu prava na pristup informacijama. »lanak 2. Pod informacijom se podrazumijeva podatak, fotografija, crteæ, film, izvjeπÊe, akt, tablica, grafikon, nacrt ili drugi prilog koje posjeduje, raspolaæe ili nadzire OpÊina Nova RaËa. Pravo na pristup informacijama obuhvaÊa pravo ovlaπtenika na traæenje i dobivanje informacija, kao i obvezu OpÊine Nova RaËa da omoguÊi pristup traæenoj informaciji. »lanak 3. Sve informacije kojima raspolaæe, posjeduje ili nadzire OpÊina Nova RaËa, dostupne su zainteresiranim ovlaπtenicima na jednak naËin i pod jednakim uvjetima. Nijedan ovlaπtenik ne smije biti stavljen u povoljniji poloæaj u odnosu na drugog ovlaπtenika. »lanak 4. OpÊina Nova RaËa moæe uskratiti pravo na informaciju ako su ispunjeni zakonski uvjeti iz Ëlanka 8. Zakona o pravu na pristup informacijama. »lanak 5. Ovlaπtenik ostvaruje pravo na pristup informaciji podnoπenjem usmenog ili pisanog zahtjeva OpÊini Nova RaËa. Ako ovlaπtenik postavlja usmeni zahtjev o njemu Êe sluæbena osoba OpÊine Nova RaËa sastaviti zapisnik, a ako je zahtjev podnesen putem telefona ili drugog telekomunikacijskog ureaja, o tome Êe se sastaviti sluæbena zabiljeπka.

Stranica 3

Ako je ovlaπtenik podnio pisani zahtjev on mora sadræavati: naziv i sjediπte tijela javne vlasti kojem se zahtjev podnosi, podatke koji su vaæni za prepoznavanje traæene informacije, ime i prezime i adresu fiziËke osobe podnositelja zahtjeva, tvrtku, odnosno naziv pravne osobe i njezino sjediπte. »lanak 6. Na temelju usmenog ili pisanog zahtjeva OpÊina Nova RaËa je obavezna podnositelju omoguÊiti pristup informaciji najkasnije u roku od 15 dana od dana podnoπenja zahtjeva. Iznimno navedeni rok se moæe produljiti do 30 dana ako su ispunjeni uvjeti iz Ëlanka 14. Zakona o pravu na pristup informacijama. »lanak 7. U sluËaju nepotpunog ili nerazumljivog zahtjeva, OpÊina Nova RaËa Êe pozvati podnositelja da zahtjev ispravi u roku od tri dana. Ako podnositelj ne ispravi zahtjev, OpÊina Nova RaËa Êe ga rjeπenjem odbaciti kao nerazumljivog ili nepotpunog. Ako OpÊina Nova RaËa ne raspolaæe informacijom koja se traæi, a ima saznanja o nadleænom tijelu, u roku od 8 dana ustupiti Êe primljeni zahtjev tom nadleænom tijelu. »lanak 8. OpÊina Nova RaËa neÊe donijeti posebno rjeπenje o prihvaÊanju zahtjeva. Posebno rjeπenje donijet Êe se o odbijanju zahtjeva, ako su ispunjeni uvjeti iz Ëlanka 15. zakona o pravu na pristup informacijama. Na rjeπenje o odbijanju zahtjeva moæe se uloæiti æalba naËelniku OpÊine Nova RaËa u roku od 8 dana od dana dostavljanja rjeπenja. Drugostupanjska odluka po æalbi mora se donijeti najkasnije u roku od 15 dana od dana podnoπenja æalbe. Protiv drugostupnjske odluke moæe se pokrenuti upravni spor. »lanak 9. Jedinstveni upravni odjel OpÊine Nova RaËa ustrojit Êe i voditi poseban sluæbeni upisnik o zahtjevima, postupcima i odlukama o ostvarivanju prava na pristup informacijama. »lanak 10. OpÊina Nova RaËa ima pravo na naknadu stvarnih materijalnih troπkova od ovlaπtenika u svezi s pruæanjem i dostavom traæene informacije. »lanak 11. Za provedbu ove odluke zaduæuje se Jedinstveni upravni odjel OpÊine Nova RaËa, koji je duæan


Stranica 4

ÆUPANIJSKI GLASNIK

nadleænom Ministarstvu dostavljati izvjeπÊa o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama.

Broj 13 III.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u “Æupanijskom glasniku”.

»lanak 12. Ova odluka stupa na snagu 8. dana od dana objave u “Æupanijskom glasniku”.

KLASA: 011-04/04-01/02 URBROJ: 2103/04-02-04-3 Nova RaËa, 23. studenoga 2004.

KLASA: 011-04/04-01/02 URBROJ: 2103/04-02-04-2 Nova RaËa, 23. studenoga 2004.

OP∆INSKO VIJE∆E OP∆INE NOVA RA»A PREDSJEDNIK OP∆INSKOG VIJE∆A: Æeljko BiπÊan, v.r.

OP∆INSKO VIJE∆E OP∆INE NOVA RA»A PREDSJEDNIK OP∆INSKOG VIJE∆A: Æeljko BiπÊan, v.r.

8. Na temelju Ëlanka 18. Statuta OpÊine Nova RaËa (“Æupanijski glasnik”, broj 9/01) i Ëlanka 22. stavka 1. Zakona o pravu na pristup informacijama (“Narodne novine”, broj 172/03.), OpÊinsko vijeÊe OpÊine Nova RaËa na 25. sjednici, odræanoj dana 23. studenoga 2004. godine, donosi O D L U K U o odreivanju sluæbenika za informiranje I. Gospoa BLAÆENKA BULI∆ odreuje se za osobu mjerodavnu za rjeπevanje ostvarivanja prava na pristup informacijama (u daljnjem tekstu: sluæbenik za informiranje) sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama. II. Sluæbenik za informiranje obavlja poslove navedene u Ëlanku 22. stavku 3. i 5. Zakona o pravu na pristup informacijama, i to: 1. rjeπava pojedinaËne zahtjeve za pristup informacijama i redovito objavljuje informacije, sukladno svom unutarnjem ustroju, 2. unapreuje naËin obrade, klasificiranja, Ëuvanja i objavljivanja informacija koje su sadræane u sluæbenim dokumentima koji se odnose na rad OpÊine Nova RaËa. 3. osigurava neophodnu pomoÊ podnositeljima zahtjeva u vezi s ostvarivanjem prava na pristup informacijama, 4. poduzima sve radnje i mjere potrebne radi urednog voenje kataloga informacija koje posjeduje OpÊina Nova RaËa.

9. Na temelju Ëlanka 22. stavka 4. Zakona o pravu na pristup informacijama (“Narodne novine”, br. 173/03) i Ëlanka 18. Statuta OpÊine Nova RaËa (“Æupanijski glasnik”, broj 9/01), OpÊinsko vijeÊe OpÊine Nova RaËa na 25. sjednici, odræanoj dana 23. studenoga 2004. godine, donosi: Katalog informacija OpÊine Nova RaËa »lanak 1. Ovom se Odlukom ustrojava Katalog informacija koje posjeduje, raspolaæe ili nadzire OpÊina Nova RaËa, a u cilju ostvarivanja prava na pristup informacijama u smislu Zakona o pravu na pristup informacijama. »lanak 2. Dokumenti na kojima je zapisana ili unesena informacija u smislu Ëlanka 1. ove Odluke utvreni su u sistematiziranom pregledu informacija - Katalog informacija OpÊine Nova RaËa koji se nalazi u privitku i Ëini sastavni dio ove Odluke. »lanak 3. Ovlaπteniku prava na informaciju omoguÊit Êe se pristup informaciji na jedan od naËina navedenih u Ëlanku 10. Zakona o pravu na pristup informacijama, a koji odredi Sluæbenik za informiranje. »lanak 4. Ostvarivanje prava na pristup informacijama, neposrednim pruæanjem informacije ovlaπteniku, uvidom u dokumente i pravljenjem preslika, omoguÊit Êe se u vrijeme koje odredi Sluæbenik za informiranje, a u okviru uredovnog vremena Jedinstvenog upravnog odjela.


Broj 13

ÆUPANIJSKI GLASNIK

»lanak 5. Ovlaπtenik prava na informaciju, kojemu je omoguÊen pristup informaciji izradom preslika dokumenata koji sadræe traæenu informaciju, duæan je platiti naknadu za izradu preslike u iznosu od 1,50 kuna po stranici (format A4). Ovlaπtenik prava na informaciju koji zahtijeva pristup informaciji uvidom u dokumente duæan je platiti naknadu u iznosu 50,00 kuna ako nije sa podruËja OpÊine Nova RaËa, a æitelji OpÊine plaÊaju naknadu u iznosu 20,00 kuna.. U sluËaju dostavljanja ovlaπteniku preslika dokumkenata koji sadræe traæenu inormaciju poπtom, ovlaπtenik je duæan platiti i naknadu u visini poπtarine. »lanak 6. Naknada iz Ëlanka 5. ove Odluke uplaÊuje se u korist æiro raËuna poglavarstva OpÊine Nova RaËa broj: 2402006-1828700006, model 21 - MB, 22 - JMBG, poziv na broj: 7706 - (broj zahtjeva iz upisnika), svrha doznake: naknada za uvid u Katalog informacija. »lanak 7. Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u “Æupanijskom glasniku”. KLASA: 011-04/04-01/02 URBROJ: 2103/04-02-04-4 Nova RaËa, 23. studenoga 2004. OP∆INSKO VIJE∆E OP∆INE NOVA RA»A PREDSJEDNIK OP∆INSKOG VIJE∆A: Æeljko BiπÊan, v.r.

KATALOG INFORMACIJA OP∆ INE NOVA RA»A 1. OP∆I AKTI 1.1. OpÊinskog vijeÊa OpÊine Nova RaËa od 1993. godine i nadalje 1.2. Poglavarstva OpÊine Nova RaËa od 1993. godine i nadalje Napomena: Svi akti OpÊinskog vijeÊa OpÊine Nova RaËa objavljeni su u “Æupanijskom glasniku”. 2. POJEDINA»NI AKTI 2.1. OpÊinskog vijeÊa OpÊine Nova RaËa od 1993. godine i nadalje

Stranica 5

2.2. Poglavarstva OpÊine Nova RaËa od 1993. godine i nadalje Napomena: Svi akti iz navedenog razdoblja nalaze se u pismohrani OpÊine Nova RaËa.

3. CJELOKUPNA DOKUMENTACIJA SA SJEDNICA (zapisnici, izvornici akata) 3.1. OpÊinskog vijeÊa OpÊine Nova RaËa od 1993. godine i nadalje 3.2. Poglavarstva OpÊine Nova RaËa od 1993. godine i nadalje Napomena: Sva dokumentacija iz navedenog razdoblja nalazi se u pismohrani OpÊine Nova RaËa. 4. POPIS IMOVINE OP∆INE NOVA RA»A 5. POPIS STANOVA NA PODRU»JU OP∆INE NOVA RA»A 6. DOKUMENTACIJA O SURADNJI S NEVLADINIM UDRUGAMA Napomena: Dio dokumentacije iz toËke 4., 5. i 6. nalazi se u pismohrani OpÊine Nova RaËa. 7. EVIDENCIJA KORISNIKA SOCIJALNOG PROGRAMA OP∆INE NOVA RA»A Napomena: Evidencija se nalazi u Jedinstvenom upravnom odjelu OpÊine Nova RaËa. 8. UPRAVNI I NEUPRAVNI PREDMETI KOJE VODE UPRAVNI ODJELI Napomena: Dovrπeni predmeti nalaze se u pismohrani OpÊine Nova Raπa, a nedovrπeni u Jedinstvenom upravnom odjelu. 9. CJELOKUPNA NATJE»AJNA DOKUMENTACIJA ZA PROVEDBU POSTUPKA JAVNE NABAVE Napomena: Dokumentacija za okonËane nabave nalazi se u pismohrani OpÊine Nova RaËa, a za nabave u tijeku u Jedinstvenom Upravnom odjelu koji vodi postupak nabave.


Stranica 6

ÆUPANIJSKI GLASNIK

10. Na temelju Ëlanka 15. stavka 2. Zakona o komunalnom gospodarstvu (“Narodne novine” proËiπÊeni tekst, broj 26/03, 82/04, 110/04) i Ëlanka 18. Statuta OpÊine Nova RaËa (“Æupanijski glasnik”, broj 9/01), OpÊinsko vijeÊe OpÊine Nova RaËa na 25. sjednici odræanoj dana 23. studenoga 2004. godine donijelo je ODLUKU o komunalnim djelatnostima koje se mogu obavljati na temelju ugovora »lanak 1. Ovom Odlukom odreuju se komunalne djelatnosti koje se na podruËju OpÊine Nova RaËa mogu obavljati na temelju pisanog ugovora, te naËin, uvjeti, mjerila i postupak povjeravanja obavljanja komunalnih poslova. »lanak 2. Komunalne djelatnosti koje se u OpÊini Nova RaËa mogu obavljati na temelju pisanog ugovora o povjeravanju komunalnih poslova jesu: 1. odræavanje ËistoÊe, 2. odræavanje javnih povrπina, 3. odræavanje nerazvrstanih cesta, 4. odræavanje javne rasvjete. Pod odræavanjem ËistoÊe razumijeva se ËiπÊenje javnih povrπina (ulice, trgovi, djeËja igraliπta). Pod odræavanjem javnih povrπina razumijeva se odræavanje javnih zelenih povrπina, pjeπaËkih staza, otvorenih odvodnih kanala, trgova, parkova, djeËjih igraliπta i autobusnih stanica. Pod odræavanjem nerazvrstanih cesta razumijeva se odræavanje povrπina koje se koriste za promet po bilo kojoj osnovi. Pod odræavanjem javne rasvjete razumijeva se odræavanje objekata i ureaja javne rasvjete. »lanak 3. Postupak povjeravanja obavljanja komunalnih poslova za djelatnosti iz Ëlanka 2. ove Odluke provodi se prikupljanjem ponuda. Odluku o objavi prikupljanja ponuda iz stavka 1. ovog Ëlanka donosi OpÊinsko poglavarstvo.

Broj 13

»lanak 5. Poziv za dostavu ponuda mora sadræavati: - djelatnost za koju se sklapa ugovor, - vrijeme na koje se sklapa ugovor, - vrstu i opseg poslova, - naËin odreivanja cijene za obavljanje poslova, te naËin i rok plaÊanja, - jamstvo izvrπitelja o ispunjenju ugovora, - naËin, mjesto i rok podnoπenja ponuda, - rok vaæenja ponude, - isprave koje su potrebne kao prilog ponudi, - uvjete za odabir najpovoljnije ponude. »lanak 6. Ponuditelji iz Ëlanka 4., stavka 1. moraju ispunjavati sljedeÊe uvjete: - da su registrirani za obavljanje komunalne djelatnosti navedene u pozivu za dostavu ponuda, - da imaju potrebnu struËnu i tehniËku sposobnost, znanje, financijsku snagu, opremu i ostale ureaje, sposobnost voenja poslova, pouzdanost, iskustvo i poslovni ugled te odgovarajuÊe zaposelno osoblje koje bi moglo obavljati komunalnu djelatnost, - da su uredno izvrπili preuzete obveze prema OpÊini Nova RaËa u posljednje tri godine, a koje se odnose na komunalnu djelatnost za koju se prikupljaju ponude. - da su plateæno sposobni i da nisu prezaduæeni te da nad njima nije pokrenut postupak steËaja ili likvidacije, - da direktori ili druge odgovorne osobe ponuditelja nisu pravomoÊno osueni za kaznena djela protiv gospodarstva u posljednjih pet godina. »lanak 7. Mjerila za odabir najpovoljnije ponude jesu: 1. najniæa ponuena cijena (80%), 2. sposobnost ponuditelja utvrena temeljem dokumentacije iz ponude (20%). »lanak 8. Postupak prikupljanja ponuda provodi OpÊinsko poglavarstvo.

»lanak 4.

»lanak 9. OpÊinsko poglavarstvo provest Êe otvaranje pristiglih ponuda na sjednici koja se mora odræati u roku od 5 (pet) dana od isteka roka za podnoπenje ponuda. Otvaranju ponuda mogu prisustvovati ponuditelji. O tijeku otvaranja ponuda vodi se zapisnik.

Prikupljanje ponuda provodi se pozivom na dostavu ponude za najmanje tri ponuditelja. Poziv za dostavu ponude ponuditeljima upuÊuje OpÊinsko poglavarstvo.

»lanak 10. Nakon provedenog postupka prikupljanja ponuda, OpÊinsko vijeÊe OpÊine Nova RaËa donosi odluku o


Broj 13

ÆUPANIJSKI GLASNIK

izboru osobe kojoj Êe se povjeriti obavljanje komunalnih poslova na temelju pisanog ugovora. OpÊinsko vijeÊe moæe donijeti odluku da se ne prihvati niti jedna ponuda. »lanak 11. Na temelju odluke iz Ëlanka 10. OpÊinsko poglavarstvo sklapa ugovor o povjeravanju odreenih komunalnih poslova koji obvezatno sadræi: - djelatnost za koju se sklapa ugovor, - vrijeme na koje se sklapa ugovor, - vrstu i opseg poslova, - naËin odreivanja cijene za obavljanje poslova, te naËin i rok plaÊanja, - jamstvo izvrπitelja o ispunjenju ugovora Ugovor o povjeravanju odreenih komunalnih poslova moæe se sklopiti najdulje na vrijeme od 4 (Ëetiri) godine. Vrijeme na koje se sklapa ugovor iz stavka 1. ovog Ëlanka odreuje OpÊinsko poglavarstvo prilikom donoπenja odluke o objavi prikupljanja ponuda. »lanak 12. Ugovori sklopljeni prije donoπenja ove odluke ostaju na snazi do isteka Ugovora. »lanak 13. Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u “Æupanijskom glasniku”. KLASA:363-01/04-01/14 URBROJ: 2103/04-02-04-1 Nova RaËa, 23. studenoga 2004. OP∆INSKO VIJE∆E OP∆INE NOVA RA»A PREDSJEDNIK OP∆INSKOG VIJE∆A: Æeljko BiπÊan, v.r.

11. Na temelju Ëlanka 11. stavka 2. Zakona o komunalnom gospodarstvu (“Narodne novine” proËiπÊeni tekst, broj 26/03, 82/04, 110/04) i Ëlanka 18. Statuta OpÊine Nova RaËa (“Æupanijski glasnik”, broj 9/01), OpÊinsko vijeÊe OpÊine Nova RaËa na 25. sjednici odræanoj dana 23. studenoga 2004. godine donijelo je ODLUKU o komunalnim djelatnostima koje se mogu obavljati na temelju koncesije »lanak 1. Ovom Odlukom odreuju se komunalne djelatnosti koje se na podruËju OpÊine Nova RaËa obavljaju na

Stranica 7

temelju koncesije, te naËin, uvjeti, mjerila i postupak dodjele koncesije. »lanak 2. Komunalne djelatnosti koje se obavljaju na temelju koncesije su: 1. prijevoz putnika u javnom prometu, 2. obavljanje pogrebnih poslova, 3. obavljanje dimnjaËarskih poslova. Osim prava obavljanja komunalnih djelatnosti iz stavka 1. ovog Ëlanka, koncesijom se moæe steÊi pravo izgradnje i koriπtenja objekata i ureaja komunalne infrastrukture u cilju obavljanja tih komunalnih djelatnosti. »lanak 3. Postupak dodjele koncesije pravnoj ili fiziËkoj osobi registriranoj za obavljanje djelatnosti iz Ëlanka 2. ove Odluke provodi se javnim natjeËajem. Odluku o objavi javnog natjeËaja donosi OpÊinsko poglavarstvo OpÊine Nova RaËa. »lanak 4. Javni natjeËaj mora sadræavati: - djelatnost za koju se dodjeljuje koncesija, - vrijeme na koje se dodjeljuje koncesija, - vrstu i opseg poslova, - naËin odreivanja cijene za obavljanje poslova, te naËin i rok plaÊanja, - najniæi iznos naknade za koncesiju, - potrebno jamstvo izvrπitelja o ispunjenju ugovora o koncesiji, - naËin, mjesto i rok podnoπenja ponuda, - rok vaæenja ponude, - isprave koje su potrebne kao prilog ponudi, - uvjete za odabir najpovoljnije ponude, Javni natjeËaj objavljuje se u dnevnom tisku. »lanak 5. Osobe iz Ëlanka 3. stavka 1. ove odluke za sudjelovanje na natjeËaju moraju ispunjavati sljedeÊe uvjete: - da su registrirane za obavljanje komunalne djelatnosti navedene u natjeËaju, - da imaju potrebnu struËnu i tehniËku sposobnost i znanje, financijsku snagu, opremu i ostale ureaje, sposobnost voenja poslova, pouzdanost, iskustvo i poslovni ugled te odgovarajuÊe zaposleno osoblje koje bi moglo obavljati komunalnu djelatnost,


Stranica 8

ÆUPANIJSKI GLASNIK

- da su uredno izvrπile preuzete obveze prema OpÊini Nova RaËa u posljednje tri godine prije objavljivanja natjeËaja, a koje se odnose na komunalnu djelatnost za koju se koncesija dodjeljuje, - da su plateæno sposobne i da nisu prezaduæene te da nad njima nije pokrenut postupak steËaja ili likvidacije, - da direktori ili druge odgovorne osobe ponuditelja nisu pravomoÊno osueni za kaznena djela protiv gospodarstva u posljednjih pet godina. »lanak 6. Mjerila za odabir najpovoljnije ponude su: 1. najniæa ponuena cijena usluge za obavljanje djelatnosti iz Ëlanka 2., stavka 1. (80%) 2. najviπa cijena naknade za koncesiju (20%) »lanak 7. Javni natjeËaj za davanje koncesije provodi OpÊinsko poglavarstvo. »lanak 8. OpÊinsko poglavarstvo provest Êe otvaranje pristiglih ponuda na sjednici koja se mora odræati u roku od 5 (pet) dana od isteka roka za podnoπenje ponuda na natjeËaj. Otvaranju ponuda mogu prisustvovati podnositelji ponuda. O tijeku otvaranja ponuda vodi se zapisnik. »lanak 9. Odluku o dodjeli koncesije donosi OpÊinsko vijeÊe OpÊine Nova RaËa nakon provedenog javnog natjeËaja. OpÊinsko vijeÊe moæe donijeti odluku da se ne prihvati niti jedna pristigla ponuda. »lanak 10. Odluka o davanju koncesije obvezno sadræi: 1. djelatnost za koju se koncesija daje, 2. vrijeme na koje se koncesija daje, 3. visinu i naËin plaÊanja naknade za koncesiju, 4. cijenu i naËin naplate za pruæenu uslugu i obvezu koncesionara. »lanak 11. Ugovor o koncesiji obvezno sadræi: - djelatnost za koju se koncesija dodjeljuje, - vrijeme na koje se koncesija dodjeljuje, - visinu i naËin plaÊanja naknade za koncesiju, - cijenu i naËin naplate za pruæenu uslugu, - prava i obveze davatelja koncesije,

Broj 13

- prava i obveze korisnika koncesije, - jamstva korisnika koncesije, - uvjete otkaza ugovora, - ugovorne kazne. Ugovor o koncesiji prestaje istekom vremena na koje je koncesija dodijeljena, prestankom pravne ili smrÊu fiziËke osobe korisnika koncesije, otkazom ugovora o koncesiji i sporazumom stranaka. Ugovor o koncesiji moæe se sklopiti najdulje na vrijeme od 4 (Ëetiri) godine. Vrijeme na koje se sklapa Ugovor iz stavka 1. ovog Ëlanka odreuje OpÊinsko poglavarstvo prilikom donoπenja odluke o objavi javnog natjeËaja. »lanak 12. Ugovori sklopljeni prije donoπenja ove Odluke ostaju na snazi do isteka Ugovora. »lanak 13. Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u “Æupanijskom glasniku”. KLASA:363-01/04-01/13 URBROJ: 2103/04-02-04-1 Nova RaËa, 23. studenoga 2004. OP∆INSKO VIJE∆E OP∆INE NOVA RA»A PREDSJEDNIK OP∆INSKOG VIJE∆A: Æeljko BiπÊan, v.r.

12. Na temelju Ëlanka 34. stavak 1. toËka 2. Zakona o komunalnom gospodarstvu (“Narodne novine”, broj 26/03 - proËiπÊeni tekst i 82/04 i 110/04), Ëlanka 18. Statuta OpÊine Nova RaËa (“Æupanijski glasnik”, broj 9/01), OpÊinsko vijeÊe OpÊine Nova RaËa na 25. sjednici odræanoj dana 23. studenoga 2004. godine donijelo je ODLUKU o obveznom koriπtenju komunalne usluge odræavanja ËistoÊe u dijelu koji se odnosi na skupljanje i odvoz komunalnog otpada I. OP∆ E ODREDBE »lanak 1. Ovom Odlukom utvruje se postupak te kaznene odredbe u svezi obveznog koriπtenja komunalne usluge


Broj 13

ÆUPANIJSKI GLASNIK

odræavanja ËistoÊe u dijelu koji se odnosi na skupljanje i odvoz komunalnog otpada (u daljnjem tekstu: odræavanje ËistoÊe). »lanak 2. Komunalnim otpadom u smislu Zakona o otpadu (“Narodne novine”, broj 151/03) smatra se otpad iz kuÊanstva i otpad koji je po svojstvima i sastavu sliËan otpadu iz kuÊanstva, a koji nastaje u gospodarstvu, ustanovama i usluænim djelatnostima, a ne spada u industrijski otpad, ambalaæni otpad, graevni otpad, elektriËki i elektoniËki otpad te otpadna vozila i otpadne gume.

II. POSTUPAK KORI©TENJA KOMUNALNE USLUGE »lanak 3. Odræavanje ËistoÊe u dijelu skupljanja i odvoza komunalnog otpada na podruËju OpÊine Nova RaËa obavlja Komunalac d.o.o. sa sjediπtem u Bjelovaru, Krste Frankopana 24 (u daljnjem tekstu: ovlaπteni izvrπitelj). »lanak 4. Ovlaπteni izvrπitelj obavezan je osigurati odvoz komunalnog otpada za sve graevine koje proizvode komunalni otpad na cijelom podruËju OpÊine Nova RaËa. Ovlaπteni izvrπitelj duæan je postaviti dovoljan broj posuda za sakupljanje komunalnog otpada (kontejnera), odræati ih u ispravnom stanju na naËin da ih po potrebi popravlja ili zamjenjuje novima, a redovnim ih pranjem treba odræavati Ëistim i urednim. Mjesta za postavljanje kontejnera, kao i oblik (zapremninu) kontejnera za pojedinu lokaciju odreuje ovlaπteni izvrπitelj, uz prethodnu suglasnost OpÊinskog poglavarstva. Ovlaπteni izvrπitelj duæan je organizirati odvoz komunalnog otpada specijaliziranim vozilima za tu namjenu, a u podruËjima u kojima nije moguÊ odvoz otpada takvim vozilima duæan je osigurati odvoz drugim odgovarajuÊim vozilima.

Stranica 9

Intenzitet organiziranja odvoza komunalnog otpada na pojedinim podruËjima prilagoava se potrebama, na naËin da broj postavljenih posuda za otpatke bude dostatan za prihvat komunalnog otpada iz svih graevina za koje su namijenjene u intervalu izmeu dva praænjenja tih posuda. »lanak 6. Vlasnici svih graevina, odnosno posebnih dijelova graevina, kako postojeÊih tako i novoizgraenih, na podruËju OpÊine Nova RaËa koje proizvode komunalni otpad (u daljnjem tekstu: korisnik usluge), obvezni su koristiti komunalnu uslugu odræavanja ËistoÊe, na naËin da svoj komunalni otpad odlaæu u postavljene kontejnere za skupljanje komunalnog otpada te su duæni plaÊati cijenu obavljanja ove usluge ovlaπtenom izvrπitelju. U izvrπenju obveze iz stavka 1. ovog Ëlanka korisnici usluga duæni su poπtivati pravila ovlaπtenog izvrπitelja o naËinu odlaganja komunalnog otpada, kao i Odluku o komunalnom redu OpÊine Nova RaËa. »lanak 7. Obveza koriπtenja komunalne usluge iz stavka 1. Ëlanka 6. ove odluke nastaje za vlasnike graevina, odnosno za vlasnike posebnih dijelova graevina, u kojima se proizvodi komunalni otpad, Ëasom stjecanja vlasniπtva graevine odnosno posebnog dijela graevine (stana ili poslovnog prostora). O Ëinjenici stjecanja vlasniπtva graevine (zgrade za stanovanje ili poslovne zgrade), odnosno posebnog stambenog ili poslovnog prostora, u kojima Êe se proizvoditi komunalni otpad, vlasnici su duæni pismeno obavijestiti ovlaπtenog izvrπitelja u roku od 30 dana od dana stjecanja vlasniπtva. Vlasnici su duæni pismenoj obavijesti iz stavka 1. ovog Ëlanka priloæiti dokaz o vlasniπtvu graevine ili posebnog dijela graevine (izvadak iz zemljiπnih knjiga ili drugu ispravu) temeljem koje se steklo pravo vlasniπtva nekretnine koja nije upisana u zemljiπne knjige. »lanak 8.

»lanak 5.

Korisnici usluga duæni su plaÊati cijenu odræavanja ËistoÊe sukladno cjeniku ovlaπtenog izvoaËa i ispostavljenim raËunima.

Odvoz komunalnog otpada obavlja se po Planu odvoza komunalnog otpada kojeg donosi ovlaπteni izvrπitelj. Planom iz stavka 1. ovog Ëlanka utvruje se tjedni raspored odvoza komunalnog otpada po pojedinim podruËjima OpÊine Nova RaËa.

Vlasnik graevine, odnosno posebnog dijela graevine moæe u skladu sa zakonom svoju obvezu plaÊanja komunalne usuge odræavanja ËistoÊe, prenijeti ugovorom na korisnika graevine ili posebnog dijela graevine, ako je o tome pismeno obavijestio ovlaπtenog izvrπitelja.


Stranica 10

ÆUPANIJSKI GLASNIK

III. NADZOR I KAZNENE ODREDBE »lanak 9. Jedinstveni upravni odjel OpÊine Nova RaËa obavlja nadzor nad primjenom odredaba ove Odluke, i po obavijesti moæe pokrenuti prekrπajne postupke za prekrπaje predviene ovom Odlukom.

13. Na temelju Ëlanka 33. Zakona o poljoprivrednom zemljiπtu (“Narodne Novine”, broj 66/01) i Ëlanka 18. Statuta OpÊine Nova RaËa (“Æupanijski glasnik”, broj 9/01), OpÊinsko vijeÊe OpÊine Nova RaËa na 25. sjednici odræanoj 23. studenoga 2004. godine donosi ODLUKU o zamjenama predsjednika i Ëlana povjerenstva za utvrivanje træiπne cijene poljoprivrednog zemljiπta u vlasniπtvu Republike Hrvatske na podruËju OpÊine Nova RaËa

»lanak 10. Globom u iznosu od 1.000,00 kuna kaznit Êe se za prekrπaj pravna osoba koja je vlasnik graevine ili posebnog dijela graevine koja proizvodi komunalni otpad ako u roku iz Ëlanka 7., 8. i 11. ove Odluke ne obavijesti ovlaπtenog izvrπitelja o svojem vlasniπtvu nad graevinom, odnosno posebnim dijelom graevine, po dobivenoj obavijesti ovlaπtenog izvrπitelja. Za prekrπaj iz stavka 1. ovog Ëlanka kaznit Êe se i odgovorna osoba u pravnoj osobi globom u iznosu od 200,00 kuna. Za prekrπaj iz stavka 1. ovog Ëlanka kaznit Êe se i fiziËka osoba koja je vlasnik graevine ili posebnog dijela graevine koja proizvodi komunalni otpad, globom u iznosu od 200,00 kuna.

Broj 13

»lanak 1. Ovom odlukom predlaæe se Ministarstvu financijaPoreznoj upravi, PodruËni ured Bjelovar da zamjeni dosadaπnjeg predsjednika i Ëlana povjerenstva za utvrivanje træiπne cijene poljoprivrednog zemljiπta u vlasniπtvu RH na podruËju OpÊine Nova RaËa. »lanak 2. Za zamjenu iz povjerenstva iz Ëlanka 1. ove Odluke predlaæu se: 1. Milorad »uËkoviÊ - predsjednik 2. Milenko VukoviÊ - Ëlan

IV. PRIJELAZNE I ZAVR©NE ODREDBE »lanak 11.

»lanak 3.

Vlasnici graevina, odnosno posebnih dijelova graevina na podruËju OpÊine Nova RaËa koje proizvode komunlani otpad, a do dana stupanja na snagu ove Odluke nisu evidentirani kao obveznik komunalne usluge odræavanja ËistoÊe od strane ovlaπtenog izvrπitelja, duæni su pismeno obavijestiti ovlaπtenog izvrπitelja o svojem vlasniπtvu graevine, odnosno posebnog dijela graevine najkasnije u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ove Odluke.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u “Æupanijskom glasniku”. KLASA: 410-20/04-01/01 UR.BROJ: 2103/04-02-04-1 Nova RaËa, 23. studenoga 2004. OP∆INSKO VIJE∆E OP∆INE NOVA RA»A PREDSJEDNIK OP∆INSKOG VIJE∆A: Æeljko BiπÊan, v.r.

»lanak 12. Ova Odluka stupa na snagu osomog dana od dana objave u “Æupanijskom glasniku”. KLASA:363-02/04-01/15 URBROJ: 2103/04-02-04-1 Nova Ra_a, 23. studenoga 2004. OP∆INSKO VIJE∆E OP∆INE NOVA RA»A PREDSJEDNIK OP∆INSKOG VIJE∆A: Æeljko BiπÊan, v.r.

14. Na temelju Ëlanka 18. Statuta OpÊine Nova RaËa (“Æupanijski glasnik”, broj 9/01), OpÊinsko vijeÊe OpÊine Nova RaËa na svojoj 25. sjednici odræanoj dana 23. studenoga 2004. godine, donijelo je ODLUKU o parcelaciji poljoprivrednog zemljiπta u vlasniπtvu RH na podruËju OpÊine Nova RaËa


Broj 13

ÆUPANIJSKI GLASNIK

Stranica 11

I.

»lanak 3.

Poljoprivredno zemljiπte u vlasniπtvu Republike Hrvatske na podruËju OpÊine Nova RaËa koje je u fazi sreenja za prodaju sukladno Programu raspolaganja poljoprivrednim zemljiπtem u vlasniπtvu RH na podruËju OpÊine Nova RaËa parcelirat Êe se na parcele veliËine cca 5 ha.

Javna rasprava Êe se objaviti u VeËernjem listu, najmanje osam dana prije poËetka iste, a posebna obavijest Êe se dostaviti tijelima dræavne uprave i pravnim osobama s javnim ovlastima koja su osigurala podatke i dokumente za potrebe izrade, te upravnim tijelima Bjelovarsko-bilogorske æupanije, Gradu Bjelovaru, OpÊini Berek, OpÊini Ivanska, OpÊini Severin, OpÊini ©androvac, OpÊini Velika Pisanica, OpÊini Velika Trnovitica i OpÊini Veliki Grevac.

II. Parcelacija iz Ëlanka I. ove Odluke odnosi se na katastarske opÊine Slovinska KovaËica, Orlovac, Kozarevac RaËanski, MeuraËa, Nevinac, Dautan, Bedenik, Nova RaËa, Drljanovac.

»lanak 4. Ovaj ZakljuËak objavit Êe se u “Æupanijskom glasniku”.

III. Ova Odluka stupa na snagu danom donoπenja, a objavit Êe se u “Æupanijskom glasniku”. KLASA: 931-01/04-01/05 UR.BROJ: 2103/04-02-04-1 Nova RaËa, 23. studenoga 2004.

KLASA: 350-02/04-01/02 UR.BROJ: 2103/04-03-04-2 Nova RaËa, 25. studenoga 2004. OP∆INSKO POGLAVARSTVO OP∆INE NOVA RA»A PREDSJEDNIK OP∆INSKOG POGLAVARSTVA Mato BuriÊ, v.r.

OP∆INSKO VIJE∆E OP∆INE NOVA RA»A PREDSJEDNIK OP∆INSKOG VIJE∆A: Æeljko BiπÊan, v.r. 16.

15. Na temelju Ëlanka 29.a Zakona o prostornom ureenju (“Narodne novine” broj 30/94, 68/98, 35/99 i 61/00), Ëlanka 3. do 9. Uredbe o javnoj raspravi u postupku donoπenja prostornih planova (“Narodne novine”, broj 101/98), te Ëlanka 38. Statuta OpÊine Nova RaËa ( “Æupanijski glasnik”, broj 9/01), OpÊinsko poglavarstvo na 60. sjednici odræanoj 25. studenog 2004. godine donijelo je

Na temelju Ëlanka 4. Zakona o ProraËunu (“Narodne novine”, broj 96/03) i Ëlanka 18. Statuta OpÊine Nova RaËa (“Æupanijski glasnik”, broj 9/01), OpÊinsko vijeÊe OpÊine Nova RaËa na svojoj 25. sjednici odræanoj dana 23. studenoga 2004 . godine, donijelo je ODLUKU o izmjenama i dopunama ProraËuna OpÊine Nova RaËa za 2004. godinu »lanak 1. ProraËun OpÊine Nova RaËa za 2004. godinu (u daljnjem tekstu: ProraËun) sadræi:

ZAKLJU»AK »lanak 1. Usvaja se IzvjeπÊe o prethodnoj raspravi i utvruje se Prijedlog Prostornog plana ureenja OpÊine Nova RaËa u predloæenom obliku. »lanak 2. Prijedlog Prostornog plana ureenja OpÊine Nova RaËa upuÊuje se u javnu raspravu u trajanju 30 dana.

Prihode u iznosu Izdatke u iznosu TekuÊu rezervu

2.744.500,00kn 2.729.500,00kn 15.000,00kn »lanak 2.

»lanak 2. ProraËuna mijenja se i sada glasi: Prihodi i primici, te rashodi i izdaci utvruju se u Bilanci prihoda i primitaka, te rashoda i izdataka za 2004. godinu, kako slijedi:


Stranica 12

ÆUPANIJSKI GLASNIK

Broj 13

A) PRIHODI I PRIMICI PodOsn. skupina raËun

Plan 2004.

PoveÊanje Smanjenje

Novi plan

Porez na dohodak

483.000,00

117.000,00

600,000,00

61111

Porez na dohodak od nes. rada i dr. sam. djelatnosti

630.000,00

-30.000,00

600.000,00

61121

Porez na dohodak od obrta i slobodnih zanimanja

10.000,00

-10.000,00

61123

Porez i prirez na dohodak od dr.samost.djelat.

10.000,00

-10.000,00

-

61131

Porez na dohodak o imovine i imov. prava

5.000,00

-5.000,00

-

61151

Porez na dohodak po godiπnjoj prijavi

8.000,00

-8.000,00

-

61171

Povrat poreza na dohodak po god. prijavi

-180.000,00

180.000,00

-

Porez na dobit

5.000,00

8.000,00

13.000,00

Porez na dobit

5.000,00

8.000,00

13.000,00

Porezi na imovinu

200.000,00

-100.000,00

100.000,00

Porez na promet nekretnina

200.000,00

-100.000,00

100.000,00

Porezi na robu i usluge

45.000,00

7.000,00

52.000,00

61424

Porez na promet alkoholnih i bezalkoholnih piÊa

10.000,00

2.000,00

12.000,00

61453

Porez na tvrtku odnosno naziv tvrtke

35.000,00

5.000,00

40.000,00

630.000,00

-480.000,00

150.000,00

30.000,00

70.000,00

100.000,00

600.000,00

- 550.000,00

50.000,00

Prihodi od financijske imovine

47.000,00

-17.500,00

29.500,00

64131

Kamate na oroËena sredstva

10.000,00

-2.000,00

8.000,00

64132

Kamate na depozite po vienju

17.000,00

-16.500,00

500,00

64143

Zatezne kamate iz obveznih odnosa

-

5.000,00

5.000,00

64161

Prihodi od dividendi na dionice u bankama

20.000,00

-4.000,00

16.000,00

715.000,00

-120.000,00

600.000,00

40.000,00

30,000,00

10.000,00

Naziv prihoda PRIHODI

611

612 61211 613 61341 614

633

Potpore iz proraËuna 63312

TekuÊe potpore iz æupanijskog proraËuna

63322

Kapitalne potpore iz æupanijskog proraËuna

641

642

Prihodi od nefinancijske imovine 64219

Naknade za ostale koncesije (plin, dimnjaËarske usluge)

64222

Prihodi od zakupa poljoprivrednog zemljiπta

425.000,00

-75.000,00

350.000,00

64229

Ostali prihodi od iznajmljivanja i zakupa imovine

150.000,00

-20.000,00

130.000,00

64239

Ostali prihodi od nefinancijske imovine (vaga, V. Gospa)

100.000,00

10.000,00

110.000,00

Administrativne (upravne) pristojbe

215.000,00

-149.000,00

66.100,00

10.000,00

-4.000,00

6.000,00

200.000,00

-140.000,00

60.000,00

5.000,00

-5.000,00

-

-

-

100,00

1.010.000,00

360.000,00

730.900,00

651 65111

Dræavno-upravne pristojbe

65129

Ostale naknade utvrene opÊinskom odlukom (j. rasvjeta)

65139

Prihod od prodaje dræavnih biljega

65149

Prihod od prenamjene polj. zemljiπta

652

Prihodi po posebnim propisima 65231

Komunalni doprinos

150.000,00

-140.000,00

10.000,00

65232

Komunalne naknade

400.000,00

-150.000,00

250.000,00


Broj 13

ÆUPANIJSKI GLASNIK

PodOsn. skupina raËun

Naziv prihoda

Stranica 13

Plan 2004.

PoveÊanje Smanjenje

Novi plan

75.000,00

10.000,00

85.000,00

65241

Doprinosi za πume

65264

Sufinanciranje cijena usluga - asfalt Skadar

-

5.000,00

5.000,00

65265

Sufinanciranje cijena usluga - mrtvaËnica

-

-

180.900,00

65269

Ostali nespomenuti prihodi

385.000,00

180.000,00

205.000,00

Prihodi vlastite djelatnosti

-

5.000,00

5.000,00

Prihodi od obavljanja osnov. poslova. vl. dj.

-

5.000,00

5.000,00

Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirod. bogatstava

250.000,00

-150.000,00

100.000,00

Poljoprivredno zemljiπte

250.000,00

-150.000,00

100.000,00

Prihodi od prodaje graevinskih objekata

50.000,00

50.000,00,

100.000,00

Ostali stambeni objekti - prihod od prodaje stanova

50.000,00

50.000,00

100.000,00

Primljeni zajmovi od banaka

200.000,00

-52.000,00

148.000,00

Primljeni zajmovi od banaka i ostalih financijskih institucija

200.000,00

-52.000,00

148.000,00

Primljeni zajmovi od banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru

100.000,00

-50.000,00

50.000,00

Primljeni zajmovi od banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru - kratkoroËni

100.000,00

-50.000,00

50.000,00

652690 - stroj

160.000,00

652692 - priklj. plin. mreæa

661 66111 711 71111 721 72119 842 84212 843 84311

6.000,00

652694 - razni prihodi

34.000,00

652695 - Rjeπ. o ovrsi

5.000,00

UKUPNO

3.950.000,00 1.205.500,00 2.744.500,00

B) RASHODI I IZDACI OP∆ I DIO PodOsn. skupina raËun

Plan 2004.

PoveÊanje Smanjenje

Novi plan za 2004.

PlaÊe

385.000,00

-15.000,00

370.000,00

PlaÊe za zaposlene

385.000,00

-15.000,00

370.000,00

Ostali rashodi za zaposlene

14.000,00

16.000,00

30.000,00

Ostali rashodi za zaposlene

14.000,00

16.000,00

30.000,00

Doprinosi na plaÊe

63.000,00

-1.000,00

62.000,00

31311

Doprinosi za MIO

35.000,00

-35.000,00

-

31321

Doprinosi za zdravstveno osiguranje

25.000,00

30.000,00

55.000,00

31331

Doprinosi za zapoπljavanje

3.000,00

4.000,00

7.000,00

26.000,00

-4.000,00

22.000,00

Naziv rashoda RASHODI

311 3111 312 31219 313 321

Naknade troπkova zaposlenima


Stranica 14

ÆUPANIJSKI GLASNIK

PodOsn. skupina raËun

Naziv rashoda

Broj 13

Plan 2004.

PoveÊanje Smanjenje

Novi plan za 2004.

-3.000,00

4.000,00

32111

Dnevnice za sluæbeni put u zemlji

7.000,00

32113

Naknade za smjeπtaj na sluæbenom putu u zemlji

2.000,00

32115

Naknede za prijevoz na sluæbenom putu u zemlji

6.000,00

1.000,00

7.000,00

32121

Naknade za prijevoz na posao i s posla

3.000,00

-

3.000,00

32131

Seminari, savjetovanja, simpoziji

3.000,00

-

3.000,00

32132

TeËajevi i struËni ispiti

5.000,00

-2.000,00

3.000,00

499.000,00

-69.000,00

430.000,00

322

Rashodi za materijal i energiju

2.000,00

32211

Uredski materijal

15.000,00

3.000,00

18.000,00

32212

Literatura (Ëasopisi, glasila, knjige)

12.000,00

3.000,00

15.000,00

32214

Materijal i sredstva za ËiπÊenje i odræavanje

12.000,00

-7.000,00

5.000,00

32231

Energija

180.000,00

20.000,00

200.000,00

32233

Plin

35.000,00

-5.000,00

30.000,00

32234

Motorni benzin i dizel gorivo

70.000,00

-5.000,00

65.000,00

32241

Materijal i dijelovi za tekuÊe i investicijsko odræavanje graevinskih objekata

55.000,00

-53.000,00

2.000,00

Materijal i dijelovi za tekuÊe i investicijsko odræavanje postrojenja i opreme

25.000,00

5.000,00

30.000,00

Materijal i dijelovi za tekuÊe i investicijsko odræavanje transportnih sredstava

30.000,00

5.000,00

35.000,00

Ostali materijal i dijelovi za tekuÊe i investicijsko odræavanje

40.000,00

-15.000,00

25.000,00

Sitni inventar

25.000,00

-20.000,00

5.000,00

701.000,00

-181.000

520.000,00

32242 32243 32244 32251 323

Rashodi za usluge 32311

Usluge telefona, telefaksa

25.000,00

5.000,00

30.000,00

32313

Poπtarina

10.000,00

-5.000,00

5.000,00

32321

Usluge tekuÊeg i investicijskog odræavanja graevinskih objekata

40.000,00

-33.000,00

7.000,00

Usluge tekuÊeg i investicijskog odræavnja postrojenja i opreme

15.000,00

10.000,00

25.000,00

Usluge tekuÊeg i investicijskog odræavanja prijevoznih sredstava

15.000,00

-5.000,00

10.000,00

32331

Elektronski mediji

10.000,00

-

10.000,00

32332

Tisak (natjeËaji)

20.000,00

5.000,00

25.000,00

32342

Iznoπenje i odvoz smeÊa

20.000,00

8.000,00

28.000,00

32343

Deratizacija i dezinsekcija

1.000,00

-

1.000,00

32344

DimnjaËarske i ekoloπke usluge

1.000,00

-

1.000,00

32345

Usluge ËiπÊenja, pranja i sl.

2.000,00

-1.000,00

1.000,00

32349

Ostale komunalne usluge (slivna vodna naknada)

12.000,00

-2.500,00

9.500,00

32372

Ugovori o djelu

10.000,00

20.000,00

30.000,00

32322 32323


Broj 13

ÆUPANIJSKI GLASNIK

PodOsn. skupina raËun

Naziv rashoda

Stranica 15

Plan 2004.

PoveÊanje Smanjenje

Novi plan za 2004.

45.000,00

-5.000,00

40.000,00

32373

Usluge odvjetnika i pravnog savjetovanja

32375

Geodetsko katastarske usluge

150.000,00

43.500,00

185.500,00

32379

Ostale intelektualne usluge

287.000,00

-247.000,00

40.000,00

32389

Ostale raËunalne usluge

15.000,00

5.000,00

20.000,00

32391

GrafiËke i tiskarske usluge, usluge kopiranja i uvezivanja

10.000,00

10.000,00

20.000,00

32392

Film i izrada fotografija

7.000,00

8.000,00

15.000,00

32394

Usluge pri registraciji prijevoznih sredstava

3.000,00

-1.000,00

2.000,00

32399

Ostale nespomenute usluge (parkiranje, cestarina)

3.000,00

12.000,00

15.000,00

126.000,00

68.000,00

194.000,00

35.000,00

-

35.000,00

329

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 32911

Naknade Ëlanovima predstavniËkih i izvrπnih tijela

32921

Premije osiguranja prijevoznih sredstava

5.000,00

-

5.000,00

32923

Premije osiguranja zaposlenih

1.000,00

-

1.000,00

32931

Reprezentacija

65.000,00

33.000,00

98.000,00

32999

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

20.000,00

35.000,00

55.000,00

Kamate za primljene zajmove

60.000,00

-30.000,00

30.000,00

Kamate za primljene zajmove od banaka i ost. fin. institucija u javnom sektoru

60.000,00

-30.000,00

30.000,00

Ostali financijski rashodi

20.000,00

-

20.000,00

34312

Usluge platnog prometa

10.000,00

-2.000,00

8000,00

34333

Zatezne kamate iz poslovnih odnosa i dr.

10.000,00

2.000,00

12.000,00

Ostale naknade graanima i kuÊanstvima iz proraËuna

33.000,00

11.000,00

44.000,00

37212

PomoÊ obiteljima i kuÊanstvima

10.000,00

5.000,00

15.000,00

37219

Ostale naknade iz proraËuna (pogrebi, soc. program)

10.000,00

15.000,00

25.000,00

37221

Sufinanciranje cijene prijevoza (HÆ)

1.000,00

-

1.000,00

37229

Ostale naknade iz proraËuna (mala πkola)

12.000,00

-9.000,00

3.000,00

256.000,00

4.000,00

260.000,00

342 34221 343

372

381

TekuÊe donacije 38114

TekuÊe donacije udrugama graana i polit. strankama

60.000,00

5.000,00

65.000,00

38115

TekuÊe donacije sportskim druπtvima

45.000,00

20.000,00

65.000,00

38119

Ostale tekuÊe donacije

151.000,00

-21.000,00

130.000,00

-

3.000,00

3.000,00

Kazne za prekrπaje

-

3.000,00

3.000,00

Izvanredni rashodi

15.000,00

-

15.000,00

Nepredvieni rashodi do visine proraËunske priËuve

15.000,00

-

15.000,00

1.035.000,00

-500.000,00

535.000,00

383 38341 385 38511 421

Graevinski objekti 42119

Ostali graevinski objekti - dom Tociljevac

200.000,00

-200.000,00

-

42129

Ostali poslovni graevinski objekti (mrtvaËnica)

300.000,00

200.000,00

500.000,00

42131

Ceste

135.000,00

-100.000,00

35.000,00

42141

Plinovod, vodovod, kanalizacija

400.000,00

400.000,00

-


Stranica 16

ÆUPANIJSKI GLASNIK

PodOsn. skupina raËun 422

Broj 13

Naziv rashoda Postrojenja i oprema

Plan 2004.

PoveÊanje Smanjenje

Novi plan za 2004.

70.000,00

-40.500,00

4.500,00

-

4.500,00

4.500,00

42211

RaËunala i raËunalna oprema

42272

Strojevi

10.000,00

-10.000,00

-

42273

Oprema

60.000,00

-60.000,00

-

220.000,00

-220.000,00

-

Kamion

220.000,00

-220.000,00

-

Izdaci za dane zajmove bankama i ostalim financijskim institucijama-institucija

208.000,00

-208.000,00

-

Dani zajmovi bankama i ostalim fin. institucijama

208.000,00

-208.000,00

-

Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih fin. institucija u javnom sektoru

219.000,00

-14.000,00

205.000,00

Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih banaka i ostalih fin. institucija u javnom sektoru

219.000,00

-4.000,00

205.000,00

423 42314 513 51312 542 54212

UKUPNO RASHODI I IZDACI (3+4+5)

3.950.000,00 1.205.500,00 2.744.500,00

»lanak 3. Rashodi i izdaci ProraËuna u iznosu od 2.744.500,00 kn rasporeuju se po nositeljima, korisnicima i potonjim namjenama u posebnom dijelu ProraËuna, kako slijedi: POSEBNI DIO Razdjel Glava Konto

Element

01

PREDSTAVNI»KA I IZVR©NA TIJELA OpÊinsko vijeÊe Naknade vijeÊnicima i Ëlanovima radnih tijela Ukupno 01 10 - OpÊinsko vijeÊe OpÊinsko Poglavarstvo Naknade Ëlanovima poglavarstva Ukupno 01 20 - OpÊinsko poglavarstvo

10 32911 20 32911

03 10 31111 31219 31311 31321 31331 32111 32113 32115 32121 32131 32132 32211 32212

UPRAVNI ODJEL Jedinstveni upravni odjel PlaÊe za zaposlene Ostali nenavedeni rashodi za zaposlene Doprinosi za MIO na plaÊu Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje na plaÊu Doprinosi za zapoπljavanje na plaÊu Dnevnice za sluæbeni put u zemlji Naknade za smjeπtaj na sluæbenom putu u zemlji Naknade za prijevoz na sluæbenom putu u zemlji Naknade za prijevoz na posao i s posla Seminari, savjetovanja i simpoziji TeËajevi i struËni ispiti Uredski materijal Literatura (publikacije, Ëasopisi, glasila, knjige i ostalo)

Plan 2004.

20.000,00 20.000,00 15.000,00 15.000,00

370.000,00 30.000,00 55.000,00 7.000,00 4.000,00 2.000,00 7.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 18.000,00 15.000,00


Broj 13

ÆUPANIJSKI GLASNIK

Razdjel Glava Konto 32214 32231 32233 32251 32311 32313 32331 32332 32345 32372 32373 32375 32379 32389 32391 32392 32394 32399 32921 32923 32931 32999 34221 34312 34333 38341 38511 51312 54212

10 32342 32343 32344 32349

20 32234 32241 32242 32243 32244 32321 32322 32323 32379 42119 42129

Stranica 17

Element

Plan 2004.

Materijal i sredstva za ËiπÊenje i odræavanje ElektriËna energija Plin Sitni inventar Usluge telefona, telefaksa Poπtarina (pisma, tiskanice i sl.) Elektronski mediji Tisak Usluge ËiπÊnjenja, pranja i sliËno Ugovori o djelu Usluge odvjetnika i pravnog savjetovanja Geodetske i katastarske usluge Ostale intelektualne usluge (Savez gradova i opÊina) Ostale raËunalne usluge GrafiËke i tiskarske usluge, usluge kopiranja i uvezivanja i sl. Film i izrada fotografija Usluge pri registraciji prijevoznih sredstava Ostale nespomenute usluge (parkiranje, cestarina) Premije osiguranja prijevoznih sredstava Premije osiguranja zaposlenih Reprezentacija Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (najam WC kabina, ugovorni poslovi, porez, pogrebni vijenci) Kamate za primljene zajmove Usluge platnog prometa Zatezne kamate iz poslovnih odnosa i dr. Kazne za prekrπaje Nepredvieni rashodi do visine priËuve Izdaci za dane zajmove bankama Otplata glavnice primljenih zajmova-dugoroËni Ukupno : 02 10 - Jedinstveni upravni odjel

5.000,00 200.000,00 30.000,00 5.000,00 30.000,00 5.000,00 10.000,00 25.000,00 1000,00 30.000,00 40.000,00 185.500,00 1.500,00 20.000,00 20.000,00 15.000,00 2.000,00 15.000,00 5.000,00 1.00000 98.000,00

KOMUNALNE DJELATNOSTI Zaπtita okoliπa Iznoπenje i odvoz smeÊa Deratizacija i dezinsekcija DimnjaËarske i ekoloπke usluge Ostale komunalne usluge (vodoprivredna naknada) Ukupno 03 10 KOMUNALNA INFRASTRUKTURA Motorni benzin i dizel gorivo Materijal i dijelovi za tekuÊe i investicijsko odræavanje graevinskih objekata Materijal i dijelovi za tekuÊe i investicijsko odræavanje postrojenja i opreme Materijal i dijelovi za tekuÊe i investicijsko odræavanje transportnih sred. Ostali materijal i dijelovi za tekuÊe i investicijsko odræavanje Usluge tekuÊeg i investicijskog odræavanja graevinskih objekata Usluge tekuÊeg i investicijskog odræavanja postrojenja i opreme Uslluge tekuÊeg i investicijskog odræavanja prijevoznih sredstava Ostale intelektualne usluge - projekti Ostali graevinski objekti - dom Tociljevac Izgradnja mrtvaËnica

55.000,00 30.000,00 8.000,00 12.000,00 3.000,00 15.000,00 205.000,00 1.589.000,00

28.000,00 1.000,00 1.000,00 9.500,00 39.500,00

65.000,00 2.000,00 30.000,00 35.000,00 25.000,00 7.000,00 25.000,00 10.000,00 38.500,00 500.000,00


Stranica 18

ÆUPANIJSKI GLASNIK

Razdjel Glava Konto 42131 42141 42211 42272 42273 42314

04

Broj 13

Element

Plan 2004.

Ceste Plinovod, vodovod, kanalizacija RaËunala i raËunalna oprema Strojevi Oprema Kamioni Ukupno : 03 20 - Komunalna infrastruktura

35.000,00 4.500,00 777.000,00

DRU©TVENE DJELATNOSTI 10 38119 38119 38119

TekuÊe donacije vatrogasnoj zajednici opÊine TekuÊe donacije profesionalnoj vatrog. postrojbi Bjelovar Civilna zaπtita Ukupno : 04 10 - Vatrogastvo i civilna zaπtita

40.000,00 40.000,00

37229 38119

OSNOVNO ©KOLSTVO Ostale naknade /πkola/ Darovi u povodu Sv.Nikole Ukupno: 04 20 - Osnovno πkolstvo

3.000,00 15.000,00 18.000,00

37212 37219 37221 38119 38119

SOCIJALNA SKRB PomoÊ obiteljima i kuÊanstvima Ostale naknade (pogrebi, soc. program) Sufinanciranje cijene prijevoza (HÆ) TekuÊe donacije za socijalnu skrb TekuÊe donacije Crveni kriæ Bjelovar Ukupno : 04 30

15.000,00 25.000,00 1.000,00 2.000,00 43.000,00

38114 38114 38119

KULTURNE DJELATNOSTI TekuÊe donacije KUU Trnski TekuÊe donacije KUD MeuraËa Ostale tekuÊe donacije (Narodna knjiænica) Ukupno: 04 40

38115 38115 38115 38119 38119

SPORT I TEHNI»KA KULTURA TekuÊe donacije - ribiËke udruge TekuÊe donacije NK Trnski TekuÊe donacije NK Bedenik TekuÊe donacije Klub mladih tehniËara TekuÊe donacije Moto classic klub Nova RaËa Ukupno: 04 50 - πport i tehniËka kultura

38114

POLITI»KE STRANKE TekuÊe donacije politiËkim strankama Ukupno: 04 60 - PolitiËke stranke

38119 38119

UDRUGE GRA–ANA Ostale udruge Ostale tekuÊe donacije (invalidi i humanitarne organizacije) Ukupno 04 70 - Udruge graana

20

30

40

50

60

70

SVEUKUPNO POSEBNI DIO PRORA»UNA

52.000,00 6.000,00 50.000,00 108.000,00

5.000,00 48.000,00 12.000,00 3.000,00 10.000,00 78.000,00

7.000,00 7.000,00

10.000,00 10.000,00 2.744.500,00


Broj 13

ÆUPANIJSKI GLASNIK

»lanak 4. Ovaj Odluka stupa na snagu danom donoπenja, a objavit Êe se u “Æupanijskom glasniku”. Klasa: 400-08/04-01/02 Ur. broj: 2103/04-02-04-1 Nova RaËa, 23. studenoga 2004. OP∆INSKO VIJE∆E OP∆INE NOVA RA»A PREDSJEDNIK OP∆INSKOG VIJE∆A: Æeljko BiπÊan, v.r.

17. Na temelju Ëlanka 6. Zakona o proraËunu (“Narodne novine”, broj 96/03) i Ëlanka 18. Statuta OpÊine Nova RaËa (“Æupanijski glasnik”, broj 9/01), OpÊinsko vijeÊe OpÊine Nova RaËa na svojoj 25. sjednici odræanoj dana 3. prosinca 2004. godine, donijelo je ODLUKU o izvrπavanju ProraËuna OpÊine Nova RaËa za 2005. godinu »lanak 1. U postupku izvrπavanja ProraËuna OpÊine Nova RaËa za 2005. godinu (u daljnjem tekstu: ProraËun), korisnici ProraËuna imaju prava i duænosti utvrene ovom Odlukom. »lanak 2. U ProraËunu su iskazani svi prihodi i primici πto pripadaju OpÊini Nova RaËa, te svi rashodi i izdaci za izvrπavanje Programa korisnika ProraËuna.

Stranica 19

»lanak 6. Za izvrπavanje ProraËuna u cijelosti odgovoran je opÊinski naËelnik. »lanak 7. Za financijske odnose radi pozajmljivanja sredstava ovlaπten je opÊinski naËelnik na osnovu Odluke OpÊinskog poglavarstva OpÊine Nova RaËa. »lanak 8. Odluku o zaduæivanju OpÊine radi kapitalnih ulaganja iznad svote utvrene ProraËunom donosi OpÊinsko vijeÊe OpÊine Nova RaËa. »lanak 9. Korisnici ProraËuna ne mogu preuzeti obveze na teret proraËunskih sredstava iznad svote koja im je ProraËunom odobrena. »lanak 10. Sredstva za tekuÊe rashode i izdatke korisnika ProraËuna izvrπavat Êe se u skladu s likvidnim moguÊnostima ProraËuna. »lanak 11. Sredstva proraËunske zalihe ProraËuna koriste se za podmirenje neplaniranih ili nedovoljno planiranih rashoda i izdataka koji nastanu tijekom proraËunske godine. Koriπtenje sredstava proraËunske zalihe odobrava opÊinski naËelnik sukladno Zakonu o proraËunu. OpÊinski naËelnik duæan je tromjeseËno izvjeπÊivati OpÊinsko poglavarstvo, a polugodiπnje OpÊinsko vijeÊe o koriπtenju sredstava proraËunske zalihe ProraËuna.

»lanak 3. Stvarna naplata prihoda i primitaka nije ograniËena procjenom prihoda u ProraËunu. Iznosi rashoda i izdataka utvreni u ProraËunu smatraju se maksimalnim svotama, tako da stvarni rashodi i izdaci OpÊine Nova RaËa u 2005. godini ne smiju prema ovom ProraËunu biti veÊi od 2.879.000,00 kuna.

»lanak 12. Financijske obveze koje ne budu podmirene do 31. prosinca 2005. godine podmirit Êe se iz namjenskih sredstava koja Êe se odobriti ProraËunom za 2006. godinu.

»lanak 4. Nakon donoπenja ProraËuna Jedinstveni upravni odjel obavezan je obavijestiti korisnike ProraËuna o odobrenim sredstvima.

»lanak 13. OpÊinsko poglavarstvo obvezno je izvjestiti OpÊinsko vijeÊe OpÊine Nova RaËa o izvrπavanju ProraËuna OpÊine Nova RaËa za prvo polugodiπte do 05. kolovoza 2005. godine.

»lanak 5. Ako tijekom godine doe do znatnije neusklaenosti planiranih prihoda i primitaka i rashoda i izdataka ProraËuna, njegovo uravnoteæenje, odnosno preraspodjela sredstava izmeu korisnika ProraËuna, predloæit Êe se OpÊinskom vijeÊu OpÊine Nova RaËa da donese Izmjene i dopune ProraËuna. NaËelnik moæe odobriti preraspodjelu sredstava unutar razdjela s tim da umanjenje pojedine stavke ne moæe biti veÊe od 5%.

»lanak 14. Jedinstveni upravni odjel OpÊine Nova RaËa izradit Êe Godiπnji obraËun ProraËuna opÊine i dostaviti ga OpÊinskom vijeÊu na usvajanje. »lanak 15. Korisnici proraËunskih sredstava duæni su izvjestiti Jedinstveni upravni odjel OpÊine Nova RaËa o namjenama u koje su proraËunska sredstva utroπena,


Stranica 20

ÆUPANIJSKI GLASNIK

kako bi se mogao vrπiti nadzor nad svrsishodnim utroπkom proraËunskih sredstava. »lanak 16. Ova Odluka objavit Êe se u “Æupanijskom glasniku”, a primjenjuje se od 01. sijeËnja 2005. godine.

Broj 13

18. Na temelju Ëlanka 4. Zakona o ProraËunu (“Narodne novine”, broj 96/03) i Ëlanka 18. Statuta OpÊine Nova RaËa (“Æupanijski glasnik”, broj 9/01), OpÊinsko vijeÊe OpÊine Nova RaËa na svojoj 26. sjednici odræanoj dana 3. prosinca 2004. godine, donijelo je

KLASA: 400-08/03-01/03 UR.BROJ: 2103/04-02-04-2 Nova RaËa, 3. prosinca 2004.

PRORA»UN OpÊine Nova RaËa za 2005. godinu »lanak 1.

OP∆INSKO VIJE∆E OP∆INE NOVA RA»A PREDSJEDNIK OP∆INSKOG VIJE∆A: Æeljko BiπÊan, v.r.

ProraËun OpÊine Nova RaËa za 2005. godinu sadræi: Prihode u iznosu 2.879.000,00 kn Izdatke u iznosu 2.864.000,00 kn TekuÊu rezervu 15.000,00 kn

OP∆ INA NOVA RA»A PRORA»UN ZA 2005. GODINU OP∆ I DIO 1

2

A.

RA»UN PRIHODA I RASHODA

6 7 3 4

Prihodi poslovanja Prihodi od prodaje nefinancijske imovine Rashodi poslovanja Rashodi za nabavu nefinancijske imovine Razlika

B 8 5

RA»UN ZADUÆIVANJA/FINANCIRANJA Primici od financijske imovine i zaduæivanja 216.000 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 207.000 Neto zaduæivanje/financiranje 9.000

C

Ostv. 2003. 2.271.520 113.000 2.193.520 200.000 -9.000

3

4

Plan 2004. Procj.2004.

2/1 3/2

2005.

4/3

indeks

3.350.000 300.000 2.198.000 1.325.000 127.000

2.346.500 200.000 2.000.000 539.500 7.000

2.479.000 200.000 1.982.500 691.500 5.000

147 265 100 663 1411

70 67 91 41 5

106 100 99 128 71

300.000

198.000

200.000

139

66

101

427.000 -127.000

205.000 -7.000

205.000 -5.000

206 1411

48 5

100 71

Raspoloæiva sredstva iz prethodnih godina (Viπak prihoda i rezerviranja) Vlastiti izvori 0 0

0

0

Viπak /manjak + neto zaduæivanja + raspoloæiva sredstva iz prethodnih godina 0 0 0

0

»lanak 2. Prihodi i primici, te rashodi i izdaci utvruju se u Bilanci prihoda i primitaka, te rashoda i izdataka za 2005. godinu, kako slijedi: PRORA»UN ZA 2005. OP∆ I DIO - PRIHODI Broj konta

VRSTA PRIHODA/IZDATAKA

1

2

Ostv. 2003. Plan 2004.

3

4

Procj. 2004.

2005.

765.000

772.000

2/1

3/2

4/3

Indeks

A. RA»UN PRIHODA I RASHODA 6

Prihodi poslovanja

61

Prihodi od poreza

724.520

733.000

101 104

101


Broj 13

ÆUPANIJSKI GLASNIK 1

Stranica 21

2

3

4

Procj. 2004.

2005.

2/1

3/2

4/3

Broj konta

VRSTA PRIHODA/IZDATAKA

611

Porez i prirez na dohodak

526.520

483.000

600.000

600.000

92 124 100

61111

Porez na dohodak od nes. Rada i drugih samostalnih djelatnosti

680.000

630.000

600.000

600.000

93

500

10.000

-

- 2.000

-

-

-

10.000

-

-

-

-

20

5.000

-

- 25.000

-

-

10.000

8.000

-

-

80

-

-

-154.000

-180.000

-

-

117

-

-

-12.000

5.000

13.000

20.000

42 260 154

3.000

5.000

13.000

20.000

167 260 154

61121 61123 61131

Ostv. 2003. Plan 2004.

Porez na dohodak od obrta i slobodnih zanimanja Porez i prirez na dohodak od drugih samostalnih djelatnosti Porez na dohodak od imovine i imovinskih prava

61151

Porez na dohodak po godiπnjoj prijavi

61171

Povrat poreza na dohodak po godiπnjoj prijavi

Indeks

95 100

612

Porez na dobit

61211

Porez na dobit

61251

Povrat poreza na dobit po god. prijavi

-15.000

-

-

-

-

613

Porezi na imovinu

175.000

200.000

100.000

100.000

114

50 100

61341

Porez na promet nekretnina

175.000

200.000

100.000

100.000

114

50 100

614

Porezi na robu i usluge

35.000

45.000

52.000

52.000

129 116 100

61424

Porez na promet alkoholnih i bezalkoholnih piÊa

7.500

10.000

12.000

12.000

134 120 100

61453

Porez na tvrtku odnosno naziv tvrtke

27.500

35.000

40.000

40.000

127 114 100

633

Potpore iz proraËuna

98.000

630.000

150.000

200.000

63312

TekuÊe potpore iz æupanijskog proraËuna

1.500

30.000

100.000

100.000 2.000 334 100

63322

Kapitalne potpore iz æupanijskog proraËuna

96.500

600.000

50.000

100.000

609

8 200

641

Prihodi od financijske imovine

21.000

47.000

29.500

30.000

224

63 102

64131

Kamate na oroËena sredstva

4.000

10.000

8.000

8.000

-

-

64143

Zatezne kamate iz obveznih odnosa zakaπnjelo plaÊanje

-

-

5.000

5.000

-

- 100

4.000

17.000

500

1.000

425

3 200

643

-

-

24 134

-

64132

Kamate na depozite po vienju

64161

Prihodi od dividendi na dionicama u bankama

13.000

20.000

16.000

16.000

154

80 100

642

Prihodi od nefinancijske imovine

763.000

715.000

600.000

620.000

94

84 104

64219

Naknade za ostale koncesije (plin, dimnjaËarske usluge)

27.000

40.000

10.000

10.000

148

25 100

Prihodi od zakupa poljoprivrednog zemljiπta

535.000

425.000

350.000

350.000

79

82 100

Ostali prihodi od iznajmljivanja i zakupa imovine

110.000

150.000

130.000

150.000

105

87 115

Ostali prihodi od nefinancijske imovine (vagarina, maltarina,V.Gospa)

91.000

100.000

110.000

110.000

110 110 100

64222 64229 64239


Stranica 22 Broj konta

VRSTA PRIHODA/IZDATAKA

651

Administrativne (upravne) pristojbe

65111

Dræavne-upravne pristojbe

65129

Ostale naknade utvrene opÊinskom odlukom (javna rasvjeta)

65139

Prihod od prodaje dræavnih biljega

65149

Prihod od prenamjene poljoprivrednog zemljiπta

652

Prihodi po posebnim propisima

65219

Ostali nespomenuti prihodi dræavne uprave

ÆUPANIJSKI GLASNIK

Broj 13

1

2

3

4

2/1

3/2

4/3

Ostv 2003.

Plan 2004.

Procj 2004.

2005.

228.000

215.000

66.100

17.000

94

7.000

10.000

6.000

6.000

143

216.000

200.000

60.000

5.000

93

30

8

5.000

5.000

-

5.000

100

-

-

-

-

100

1.000

-

- 1.000

430.000

1.010.000

730.900

840.000

235

72 115

4.000

-

-

-

-

-

Indeks 31

26

60 100

-

65231

Komunalni doprinos

-

150.000

10.000

50.000

-

7 500

65232

Komunalne naknade

150.000

400.000

250.000

300.000

267

63 120

65241

Doprinosi za πume

65.000

75.000

85.000

100.000

115 114 118

65264

Sufinanciranje cijene usluga - asfalt Skadar

-

5.000

5.000

5.000

- 100 100

Sufinanciranje cijene usluga - mrtvaËnica Nova RaËa

-

-

180.900

200.000

-

211.000

385.000

205.000

160.000

182

53

78

652692 Ostali nespomenuti prihodi - participacija na plinsku mreæu

-

-

-

6.000

-

-

-

652694 Ostali nespomenuti prihodi - razno

-

-

-

14.000

-

-

-

652695 Prihodi od pravomoÊnih Rjeπenja o ovrsi

-

-

5.000

5.000

-

- 100

661

Prihodi vlastite djelatnosti

-

- 5.000

-

-

-

-

66111

Prihodi od obavljanja osnovnih poslova vlastite djelatnosti

-

-

5.000

-

-

-

-

65265 65269

Ostali nespomenuti prihodi - stroj

- 111

664

Prihodi od poslovanja

7.000

-

-

-

-

-

-

66431

Prihodi na temelju ugovorenih obaveza

7.000

-

-

-

-

-

-

711

Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava

55.000

250.000

100.000

100.000

455

40 100

7111

Poljoprivredno zemljiπte

55.000

250.000

100.000

100.000

455

40 100

721

Prihodi od prodaje graevinskih objekata

58.000

50.000

100.000

100.000

86 200 100

Ostali stambeni objekti - prihod od prodaje stanova

58.000

50.000

100.000

100.000

86 200 100

72119 842

Primljeni zajmovi od banaka

203.000

200.000

148.000

100.000

99

74

68

84212

Primljeni zajmovi od banaka i ostalih financijskih institucija

203.000

200.000

148.000

100.000

99

74

68

13.000

100.000

50.000

50.000

769

-

100.000

50.000

50.000

843 84311

Primljeni zajmovi od banaka i ostalih finan. inst. u javnom sektoru Primljeni zajmovi od banaka i ostalih finan. inst. - kratkoroËni

50 100 50 100


Broj 13

ÆUPANIJSKI GLASNIK 1

2

3

4

Ostv 2003.

Plan 2004.

Procj 2004.

2005.

13.000

-

-

-

-

-

-

Primljeni zajmovi od trgovaËkih druπtava, malih i srednjih poduzetnika izvan javnog sektora

-

-

-

50.000

-

-

-

Primljeni zajmovi od tuzemnih trg. druπtava, obrtnika i sl. kratkoroËni

-

-

-

50.000

-

-

-

2.744.500

2.879.000

152

Broj konta

VRSTA PRIHODA/IZDATAKA

84312

Primljeni zajmovi od banaka i ostalih finan. inst. - dugoroËni

845

84511

Stranica 23

UKUPNO:

2.600.520 3.950.000,00

2/1

3/2

4/3

Indeks

70 105

PRORA»UN ZA 2005. OP∆ I DIO - RASHODI 1

2

3

4

Ostv 2003.

Plan 2004.

Procj 2004.

2005.

2/1

PlaÊe

350.000

385.000

370.000

370.000

110

96 100

31111

PlaÊe za redovan rad

350.000

385.000

370.000

370.000

110

96 100

312

Ostali rashodi za zaposlene

-

14.000

30.000

20.000

- 214

67

31219

Ostali rashodi za zaposlene

-

14.000

30.000

20.000

- 214

67

313

Doprinosi na plaÊe

59.000

63.000

62.000

62.000

107

31311

Doprinosi za MIO

-

35.000

-

-

-

31321

Doprinosi za zdravstveno osiguranje

52.000

25.000

55.000

55.000

48 220 100

31331

Doprinosi za zapoπljavenje

7.000

3.000

7.000

7.000

43 234 100

321

Naknada troπkova zaposlenima

19.500

26.000

22.000

21.000

134

32111

Dnevnice za sluæbeni put u zemlji

10.000

7.000

4.000

4.000

70

32112

Dnevnice za sluæbeni put u inozemstvo

-

-

-

1.000

-

32113

Naknade za smjeπtaj na sluæbenom putu u zemlji

1.000

2.000

2.000

2.000

200 100 100

Naknade za prijevoz na sluæbenom putu u zemlji

6.000

6.000

7.000

7.000

100 117 100

-

3.000

3.000

3.000

- 100 100

Broj raËuna

VRSTA RASHODA/IZDATAKA

3

Rashodi poslovanja

31

Rashodi za zaposlene

311

32115

3/2

4/3

98 100 -

85

-

95

57 100 -

-

32121

Naknade za prijevoz na posao i s posla

32131

Seminari, savjetovanja i simpoziji

1.500

3.000

3.000

3.000

200 100 100

32132

TeËajevi i struËni ispiti

1.000

5.000

3.000

1.000

500

60

33

322

Rashodi za materijal i energiju

564.000

499.000

430.000

413.000

88

86

96

32211

Uredski materijal

18.000

15.000

18.000

18.000

84 120 100

32212

Literatura (Ëasopisi, glasila, knjige)

13.000

12.000

15.000

10.000

92 125

32214

Materijal i sredstva za ËiπÊenje i odræavanje

7.000

12.000

5.000

5.000

240.000

180.000

200.000

200.000

40.000

35.000

30.000

35.000

32231

Energija

32233

Plin

171

67

42 100

75 112 100 86

86 117


Stranica 24

ÆUPANIJSKI GLASNIK

Broj 13

1

2

3

4

Ostv 2003.

Plan 2004.

Procj 2004.

2005.

Motorni benzin i dizel gorivo

80.000

70.000

65.000

65.000

86

93 100

Materijal i dijelovi za tekuÊe i inv. odræ. graevinskih objekata

36.000

55.000

2.000

5.000

153

4 250

Materijal i dijelovi za tekuÊe i inv. odræ. postrojenja i opreme

20.000

25.000

30.000

10.000

125 120

Materijal i dijelovi za tekuÊe i inv. odr. transportnih sredstava

30.000

30.000

35.000

35.000

100 117 100

Ostali materijal i dijelovi za tekuÊe i investicijsko odræavanje

30.000

40.000

25.000

25.000

134

63 100

32251

Sitni inventar

50.000

25.000

5.000

5.000

50

20 100

323

Rashodi za usluge

323.420

701.000

520.000

442.000

217

32311

Usluge telefona, telefaksa

31.000

25.000

30.000

27.000

32313

Poπtarina

10.000

10.000

5.000

5.000

100

50 100

32321

Usluge tekuÊeg i inv. odræ. graevinskih objekata

35.000

40.000

7.000

7.000

114

18 100

Usluge tekuÊeg i inv. odræ. postrojenja i oprema

10.000

15.000

25.000

20.000

150 167

Usluge tekuÊeg i inv. odræ. prijevoznih sredstava

5.000

15.000

10.000

10.000

300

Broj raËuna

VRSTA RASHODA/IZDATAKA

32234 32241 32242 32243 32244

32322 32323

2/1

3/2

4/3

34

74

85

81 120

90

80

67 100

32331

Elektronski mediji

10.000

10.000

10.000

10.000

100 100 100

32332

Tisak (natjeËaji)

16.000

20.000

25.000

25.000

125 125 100

32342

Iznoπenje i odvoz smeÊa

58.000

20.000

28.000

28.000

34 140 100

32343

Deratizacija i dezinsekcija

500

1.000

1.000

1.000

200 100 100

32344

DimnjaËarske i ekoloπke usluge

2.000

1.000

1.000

1.000

50 100 100

32345

Usluge ËiπÊenja, pranja i sliËno

2.000

2.000

1.000

1.000

100

50 100

32349

Ostale komunalne usluge (slivna vodna naknada i ostalo)

12.000

12.000

9.500

10.000

100

79 105

7.000

10.000

30.000

30.000

14 300 100

78.000

45.000

40.000

40.000

58

100

150.000

185.500

32372

Ugovori o djelu

32373

Usluge odvjetnika i pravnog savjetovanja

32375

Geodetsko katastarske usluge

32379

Ostale intelektualne usluge

41.820

287.000

40.000

50.000

32389

Ostale raËunalne usluge

20.000

15.000

20.000

20.000

75 134 100

32391

GrafiËke i tiskarske usluge, usluge kopiranja i uvezivanja

28.000

10.000

20.000

15.000

36 200

32392

Film i izrada fotografija

24.000

7.00015.000

15.000

29 214 100

32394

Usluge pri registraciji prijevoznih sredstava

32395

Prijevozne usluge

32399

Ostale nespomenute usluge (parkiranje, cestarina i ostalo)

329

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

89 100

100.000 150.000 124 1

1.000

3.000

2.000

2.000

300

-

-

-

10.000

-

5.000

3.000

15.000

15.000

213.500

126.000

194.000

246.500

54

14 125

75

67 100 -

-

60 500 100 59 154

91


Broj 13

ÆUPANIJSKI GLASNIK 1

2

3

4

Ostv 2003.

Plan 2004.

Procj 2004.

2005.

Naknade Ëlanovima predstavniËkih i izvrπnih tijela

90.000

35.000

35.000

35.000

Naknade Ëlanovima povjerenstava za lokalne izbore

-

-

-

70.000

4.000

5.000

5.000

5.000

125 100 100

500

1.000

1.000

1.000

200 100 100

80.000

65.000

98.000

80.000

-

-

-

500

Broj raËuna

VRSTA RASHODA/IZDATAKA

32911 32914

Stranica 25

2/1

3/2

4/3

39 100 100 -

-

-

32921

Premije osiguranja prijevoznih sredstava

32923

Premije osiguranja zapoelenih

32931

Reprezentacija

32941

»lanarine

32999

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

39.000

20.000

55.000

55.000

51 275 100

342

Ostali financijski rashodi

70.000

60.000

30.000

30.000

86

50 100

34221

Kamate za primljene zajmove od banaka i ost. fin. inst. u jav. sek

70.000

60.000

30.000

30.000

86

50 100

343

Ostali financijski rashodi

80.100

20.000

20.000

20.000

25 100 100

34311

Bankarske usluge

100

-

-

-

-

34312

Usluge platnog prometa

15.000

10.000

8.000

8.000

67

34333

Zatezne kamate iz poslovnih odnosa i sliËno

65.000

10.000

12.000

12.000

15 120 100

Ostale naknade graanima i kuÊanstvima iz proraËuna

17.000

33.000

44.000

44.000

194 134 100

3.000

10.000

15.000

15.000

334 150 100

372

81 151 -

-

-

82 -

-

80 100

37212

PomoÊ obiteljima i kuÊanstvima

37219

Ostale naknade iz proraËuna (pogrebi, soc. program)

12.000

10.000

25.000

25.000

84 250 100

37221

Sufinanciranje cijene prijevoza (HÆ)

2.000

1.000

1.000

1.000

100 100 100

37229

Ostale naknade iz proraËuna (mala πkola i sliËno)

-

12.000

3.000

3.000

336.000

256.000

260.000

298.000

-

25 100

381

TekuÊe donacije

38112

TekuÊe donacije - nacionalne manjine

-

-

-

3.000

-

-

-

38113

TekuÊe donacije - vjerske zajednice

-

-

-

5.000

-

-

-

38114

TekuÊe donacije - udruge graana i politiËke stranke

80.000

60.000

65.000

55.000

75 108

85

38115

TekuÊe donacije - sportska druπtva

50.000

45.000

65.000

58.000

90 144

89

38117

TekuÊe donacije - graanima i kuÊanstvima

1.000

-

-

-

-

38119

TekuÊe donacije - ostalo

205.000

151.000

130.000

177.000

74

383

Kazne, penali i naknade πtete

-

-

3.000

1.000

-

-

33

38341

Ugovorene kazne i ostale naknade πtete

-

-

3.000

1.000

-

-

33

385

Izvanredni rashodi

80.000

15.000

15.000

15.000

19 100 100

38511

Nepredvieni rashodi do visine proraËunske priËuve

80.000

15.000

15.000

15.000

19 100 100

200.000

1.035.000

535.000

650.000

518

-

200.000

-

200.000

-

421

Graevinski objekti

42119

Ostali graevinski objekti - dom Tociljevac

76 102 115

-

-

86 136

52 121 -

-


Stranica 26 Broj raËuna

VRSTA RASHODA/IZDATAKA

42129

Ostali poslovni graevinski objekti mrtvaËnica Nova RaËa

ÆUPANIJSKI GLASNIK

Broj 13

1

2

3

4

Ostv 2003.

Plan 2004.

Procj 2004.

2005.

-

300.000

500.000

300.000

90.000

135.000

35.000

50.000

150

110.000

400.000

-

100.000

367

-

8.000

70.000

4.500

41.500

875

6 922

-

-

4.500

-

-

-

-

2/1

3/2

4/3

- 167

60

42131

Ceste

42141

Plinovod, vodovod i kanalizacija

422

Postrojenja i oprema

42211

RaËunala i raËunalna oprema

42272

Strojevi

8.000

10.000

-

31.500

125

-

-

42273

Oprema

-

60.000

-

10.000

-

-

-

423

Prijevozna sredstva

-

220.000

-

-

-

-

-

-

220.000

-

-

-

-

-

Izdaci za dane zajmove bankama i ostalim finan. institucijama

-

208.000

-

-

-

-

-

Dani zajmovi bankama i ostalim financijskim institucijama

-

208.000

-

-

-

-

-

Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka u javnom sektoru

207.000

219.000

205.000

205.000

106

94 100

Otplata glavnice primljenih zajmova

207.000

219.000

205.000

205.000

106

94 100

2.600.520

3.950.000

2.744.500

2.879.000

152

69 105

423140 Kamion 513 51312 542 54212

U K U P N O:

26 143 -

»lanak 3. Rashodi i izdaci ProraËuna u iznosu od 2.879.000,00 kn rasporeuju se po nositeljima, korisnicima i potonjim namjenama u posebnom dijelu ProraËuna, kako slijedi:

PRORA»UN ZA 2005. POSEBNI DIO Broj raËuna

VRSTA RASHODA/IZDATAKA

1

2

3

4

Ostv 2003.

Plan 2004.

Procj 2004.

2005.

RAZDJEL 001 OP∆INSKO VIJE∆E I POGLAVARSTVO Glava 10: OpÊinsko VijeÊe Glava 20: OpÊinsko Poglavarstvo Program 01: Donoπenje akata i mjera iz djelokruga predstavniËkog izvrπnog tijela i mjesne samouprave Aktivnost: PredstavniËka i izvrπna tijela 3

Rashodi poslovanja

32

Materijalni rashodi

90.000

35.000

35.000

35.000

39 100 100

32911

Naknade vijeÊnicima

30.000

20.000

20.000

20.000

67 100 100

32911

Naknade Ëlanovima poglavarstva

60.000

15.000

15.000

15.000

25 100 100


Broj 13 Broj raËuna

ÆUPANIJSKI GLASNIK

VRSTA RASHODA/IZDATAKA

Stranica 27

1

2

3

4

Ostv 2003.

Plan 2004.

Procj 2004.

2005.

RAZDJEL 002 UPRAVNI ODJEL Glava 10: Jedinstveni upravni odjel Program: Priprema i donoπenje akata iz djelokruga tijela Aktivnost: Administrativno, tehniËko i struËno osoblje 31

Rashodi za zaposlene

409.000

462.000

462.000

452.000

113 100

31111

PlaÊe za zaposlene

350.000

385.000

370.000

370.000

110

31219

Ostali nenavedeni rashodi za zaposlene

-

14.000

30.000

20.000

31311

Doprinosi za MIO na plaÊu

-

35.000

-

-

31321

Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje na plaÊu

52.000

25.000

55.000

55.000

48 250 100

7.000

3.000

7.000

7.000

43 233 100

784.920

713.000

854.000

860.500

91 120 101

10.000

7.000

4.000

4.000

70

-

-

-

1.000

-

-

98

96 100 214

67

-

-

31331

Doprinosi za zapoπljavanje na plaÊu

32

Materijalni rashodi

32111

Dnevnice za sluæbeni put u zemlji

32112

Dnevnice za sluæbeni put u inozemstvu

32113

Naknade za sluæbeni put u zemlji

1.000

2.000

2.000

2.000

200 100 100

32115

Naknade za prijevoz na sluæbenom putu u zemlji

6.000

6.000

7.000

7.000

100 117 100

32121

Naknade za prijevoz na posao i sa posla

-

3.000

3.000

3.000

- 100 100

32131

Seminari, savjetovanja i simpoziji

1.500

3.000

3.000

3.000

200 100 100

32132

TeËajevi i struËni ispiti

1.000

5.000

3.000

3.000

500

32211

Uredski materijal

18.000

15.000

18.000

18.000

84 120 100

32212

Literatura (Ëasopisi, glasila, knjige)

13.000

12.000

15.000

10.000

92 125

32214

Materijal i sredstva za ËiπÊenje i odræavanje

7.000

12.000

5.000

5.000

240.000

180.000

200.000

200.000

171

57 100 -

60

-

33 67

42 100

32231

Energija

75 111 100

32233

Plin

40.000

35.000

30.000

35.000

86

86 117

32251

Sitni inventar

50.000

25.000

5.000

5.000

50

20 100

32311

Usluge telefona, telefaksa

31.000

25.000

30.000

27.000

32313

Poπtarina

10.000

10.000

5.000

5.000

32331

Elektronski mediji

10.000

10.000

10.000

10.000

100 100 100

32332

Tisak (natjeËaji)

16.000

20.000

25.000

25.000

125 125 100

32345

Usluge ËiπÊenja, pranja i sl.

2.000

2.000

1.000

1.000

32372

Ugovor o djelu

7.000

10.000

30.000

30.000

32373

Usluge odvjetnika i pravnog savjetovanja

78.000

45.000

40.000

40.000

32375

Geodetsko katastarske usluge

100

150.000

185.500

100.000

32379

Ostale intelektualne usluge

41.820

7.000

1.500

50.000

17

32389

Ostale raËunalne usluge

20.000

15.000

20.000

20.000

75 133 100

81 120 100

100

90

50 100

50 100

143 300 100 57

89 100

150 124 21

54 3


Stranica 28

2

3

4

Ostv 2003.

Plan 2004.

Procj 2004.

2005.

24.000

7.000

15.000

15.000

Usluge pri registraciji prijevoznih sredstava

1.000

3.000

2.000

2.000

Ostale nespomenute usluge (parkiranje, cestarina i ostalo)

5.000

3.000

15.000

15.000

-

-

-

70.000

5.000 5.000

5.000

125 100 100 200 100 100

VRSTA RASHODA/IZDATAKA

32392

Film i izrada fotografija

32394

32914

Broj 13

1

Broj raËuna

32399

ÆUPANIJSKI GLASNIK

Naknade Ëlanovima povjerenstava za lokalne izbore

32921

Premije osiguranja prijevoznih sredstava

32923

Premije osiguranja zaposlenih

32931

Reprezentacija

32941

»lanarine

32999

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

34

Financijski rashodi

34221

Kamate za primljene zajmove od banaka i ost. fin.inst.

4.000

36 200 300

75

67 100

60 500 100 -

-

-

500

1.000

1.000

1.000

80.000

65.000

98.000

80.000

-

-

-

500

39.000

20.000

55.000

55.000

51 275 100

150.100

80.000

50.000

50.000

53

63 100

70.000

60.000

30.000

30.000

86

50 100

100

-

-

-

67

81 151 -

-

-

34311

Usluge banaka

34312

Usluge platnog prometa

15.000

10.000

8.000

8.000

34333

Zatezne kamate iz poslovnih odnosa i dr.

65.000

10.000

12.000

12.000

15 120 100

38

Donacije i ostali rashodi

80.000

15.000

18.000

16.000

19 120

38341

Kazne za prekrπaje

-

-

3.000

1.000

38511

Nepredvieni rashodi do visine proraËunske priËuve

80.000

15.000

15.000

15.000

-

-

82

-

80 100

-

89 34

19 100 100

51

Izdaci za dane zajmove

-

208.000

-

-

-

-

-

51312

Dani zajmovi bankama i ostalim financijskim institucijama

-

208.000

-

-

-

-

-

Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova

207.000

219.000

205.000

205.000

106

94 100

Otplate glavnice primljenih zajmova od tuzemnih banaka

207.000

219.000

205.000

205.000

106

94 100

54 54212

RAZDJEL 003 KOMUNALNE DJELATNOSTI Glava 10: Zaπtita okoliπa Program: Odræavanje objekata i ureenje komunalne infrastrukture Aktivnost: Odræavanje ËistoÊe i zaπtita okoliπa na teritoriju OpÊine 32

Materijalni rashodi

72.500

34.000

39.500

40.000

47 116 101

32342

Iznoπenje i odvoz smeÊa

58.000

20.000

28.000

28.000

35 140 100

32343

Deratizacija i dezinsekcija

500

1.000

1.000

1.000

200 100 100

32344

DimnjaËarske i ekoloπke usluge

2.000

1.000

1.000

1.000

50 100 100


Broj 13

ÆUPANIJSKI GLASNIK

Broj raËuna

VRSTA RASHODA/IZDATAKA

32349

Ostale komunalne usluge (slivna vodna naknada i ostalo)

Stranica 29

1

2

3

4

Ostv 2003.

Plan 2004.

Procj 2004.

2005.

12.000

12.000

9.500

10.000

100

80 105

246.000

570.000

237.500

187.000

231

42

Glava 20: Komunalna infrastruktura Program: TekuÊe i investicijsko odræavanje imovine 32

Materijalni rashodi

32234

Motorni benzin i dizel gorivo

80.000

70.000

65.000

65.000

88

93 100

32241

Materijal i dijelovi za tekuÊe i investicijsko odræ. gra. objekata

36.000

55.000

2.000

5.000

153

4 250

Materijal i dijelovi za tekuÊe i inv. odr. postrojenja i opreme

20.000

25.000

30.000

10.000

125 120

Materijal i dijelovi za tekuÊe i inv. odr. transportnih sredstava

30.000

30.000

35.000

35.000

100 117 100

Ostali materijal i dijelovi za tekuÊe i investicijsko odræavanje

30.000

40.000

25.000

25.000

134

63 100

Usl. tekuÊeg i inv. odr. graevinskih objekata

35.000

40.000

7.000

7.000

114

18 100

Usl. tekuÊeg i inv. odr. postrojenja i opreme

10.000

15.000

25.000

20.000

150 167

Usl. tekuÊeg i inv. odr. prijevoznih sredstava

5.000

15.000

10.000

10.000

300

32242 32243 32244 32321 32322 32323

79

34

80

67 100

32379

Ostale intelektualne usluge

-

280.000

38.500

-

-

14

-

32395

Prijevozne usluge

-

-

-

10.000

-

-

-

42

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

208.000

1.325.000

539.500

691.500

637

Ostali graevinski objekti - dom Tociljevac

-

200.000

-

200.000

-

-

-

Ostali poslovni graevinski objekti mrtvaËnica Nova RaËa

-

300.000

500.000

300.000

- 167

60

90.000

135.000

35.000

50.000

150

110.000

400.000

-

100.000

364

-

-

-

-

4.500

-

-

-

-

42119 42129

41 128

42131

Ceste

26 143

42141

Plinovod, vodovod, kanalizacija

42211

RaËunala i raËunalna oprema

42272

Strojevi

8.000

10.000

-

31.500

125

-

-

42273

Oprema

-

60.000

-

10.000

-

-

-

42314

Kamion

-

220.000

-

-

-

-

-

28.000

49.000

40.000

40.000

175

RAZDJEL 004 DRU©TVENE DJELATNOSTI Glava 10: Vatrogastvo i civilna zaπtita Program: Zaπtita od poæara i civilna zaπtita 38

Donacije i ostali rashodi

82 100


Stranica 30

ÆUPANIJSKI GLASNIK

Broj 13

1

2

3

4

Ostv 2003.

Plan 2004.

Procj 2004.

2005.

28.000

45.000

40.000

40.000

161

381192 Ostale tekuÊe donacije - Profesionalna vatrogasna postrojba

-

2.000

-

-

-

-

-

381193 Ostale tekuÊe donacije - civilna zaπtita

-

2.000

-

-

-

-

-

Naknade graanima i kuÊanstvima na temelju osig. i druge naknade

-

12.000

3.000

3.000

-

25 100

37229

Ostale naknade (πkola i drugo)

-

12.000

3.000

3.000

-

25 100

38

Donacije i ostali rashodi

16.000

13.000

15.000

15.000

81 115 100

16.000

13.000

15.000

15.000

81 115 100

17.000

21.000

41.000

41.000

124 195 100

3.000

10.000

15.000

15.000

333 150 100

12.000

10.000

25.000

25.000

83 250 100 50 100 100

Broj raËuna

VRSTA RASHODA/IZDATAKA

381191 Ostale tekuÊe donacije - Vatrogasna zajednica

89 100

Glava 20: Osnovno πkolstvo Program: Javne potrebe u πkolstvu iznad standarda 37

381194 Darovi u povodu Svetog Nikole Glava 30: Socijalna skrb Program: Potpore socijalno ugroæenima 37

Naknade graanima i kuÊanstvima

37212

PomoÊ obiteljima i kuÊanstvima

37219

Ostale naknade iz proraËuna (pogrebi, socijalni program i dr.)

37221

Sufinanciranje cijene prijevoza

2.000

1.000

1.000

1.000

38

Donacije i ostali rashodi

8.000

3.000

2.000

-

381196 Ostale tekuÊe donacije - Crveni kriæ Bjelovar

3.000

2.000

2.000

2.000

381195 Ostale tekuÊe donacije - socijalna skrb

5.000

1.000

-

-

20

160.000

115.000

108.000

135.000

72

381141 TekuÊe donacije udr. gra. i pol. strankama - KUU I.V. Trnski

60.000

25.000

52.000

30.000

381142 TekuÊe donacije udr. gra. i pol. strankama - KUD MeuraËa

-

10.000

6.000

5.000

-

100.000

80.000

50.000

100.000

80

55.000

47.000

78.000

68.000

-

5.000

5.000

5.000

381152 TekuÊe donacije NK Trnski

40.000

30.000

48.000

40.000

75 160

83

381153 TekuÊe donacije NK Bedenik

10.000

10.000

12.000

10.000

100 120

83

5.000

2.000

3.000

3.000

38

67

-

67 100 100 -

-

Glava 40: Kulturne djelatnosti Program: OËuvanje kulturnog naslijea 38

Donacije i ostali rashodi

381197 Ostale tekuÊe donacije - Narodna knjiænica Bjelovar

94 125

42 208 60

58 83

63 200

Glava 50: Sport i tehniËka kultura Program: Unaprjeenje zdravog æivota 38

Donacije i ostali rashodi

381151 TekuÊe donacije ribiËke udruge

381154 TekuÊe donacije Klub mladih tehniËara

85 166

87

- 100 100

40 150 100


Broj 13

ÆUPANIJSKI GLASNIK

Stranica 31

1

2

3

4

Ostv 2003.

Plan 2004.

Procj 2004.

2005.

-

-

10.000

10.000

-

- 100

20.000

25.000

7.000

10.000

125

28 143

20.000

25.000

7.000

10.000

125

28 143

49.000

4.000

10.000

20.000

8 250 200

-

-

-

10.000

-

-

-

1.000

-

-

-

-

-

-

381199 Ostale tekuÊe donacije - ostale udruge

38.000

2.000

10.000

8.000

5 500

80

3811911 Ostale tekuÊe donacije - zaπtita spolova

-

--

-

2.000

-

-

-

3811910 Ostale tekuÊe donacije (invalidi i humanitarne organizacije)

10.000

2.000

-

-

20

-

-

Broj raËuna

VRSTA RASHODA/IZDATAKA

381198

TekuÊe donacije Moto classic club Glava 60: PolitiËke stranke Program: Osnovne funkcije stranaka

38

Donacije i ostali rashodi

381143 TekuÊe donacije udr. gra. i politiËkim strankama Glava 70: Udruge graana Program: Poticanje udruæivanja 38

Donacije i ostali rashodi

381144 Ostale tekuÊe donacije ostalim udrugama i politiËkim strankama 38117

TekuÊe donacije graanima i kuÊanstvima

Glava 80: Vjerske i nacionalne zajednice Program: javne potrebe vjerskih i nacionalnih zajednica 38

Donacije i ostali rashodi

-

-

-

8.000

-

-

-

38112

TekuÊe donacije nacionalne manjine

-

-

-

3.000

-

-

-

38113

TekuÊe donacije vjerske zajednice

-

-

-

5.000

-

-

-

OP∆ INA NOVA RA»A PROJEKCIJA PRORA»UNA ZA RAZDOBLJE 2005 - 2007. GOD. OpÊi dio A. RaËun prihoda i rashoda 6 7 3 4

RaËun prihoda i rashoda Prihodi od prodaje nefinancijske imovine Rashodi poslovanja Rashodi za nabavu nefinancijske imovine Razlika:

B. RaËun zaduæivanja/financiranja 8 Primici od financijske imovine i zaduæivanja 5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova Neto zaduæivanje/financiranje C. Raspoloæiva sredstva iz prethodnih godina (Viπak prihoda i rezerviranja) Viπak/manjak + neto zaduæivanja /financiranja + raspoloæiva sredstva iz prethodnih godina

1

2

3

2005.

2006.

2007.

2.479.000 200.000 1.982.500 691.500 5.000

2.602.100 210.000 2.100.000 600.000 112.100

200.000 205.000 -5.000

Indeks 2/1

3/2

2.733.000 221.000 2.149.000 650.000 155.000

105 105 106 87 2242

105 105 102 108 138

150.000 262.100 -112.100

100.000 255.000 -155.000

50 128 2242

47 97 138

0

0

0

0

0

0


Stranica 32 Broj konta A. 6 61 63 64 65 66 7 71 72 3 31 32 34 35 36 37 38 4 41 42 45 8 84 5 54 9 92

ÆUPANIJSKI GLASNIK

Vrsta prihoda/izdatka RA»UN PRIHODA I RASHODA Prihodi poslovanja Prihodi od poreza Potpore Prihodi od imovine Prihodi od administrativnih pristojbi po posebnim propisima Ostali prihodi Prihodi od nefinancijske imovine Prihodi od prodaje neproizvedene imovine Prihodi od prodaje proizv. dug. imovine Rashodi poslovanja Rashodi za zaposlene Materijalni rashodi Financijski rashodi Subvencije PomoÊi dane u inozemstvo i unutar opÊe dræave Naknade graanima i kuÊanstvima Donacije i ostali rashodi Rashodi za nabavu nefinancijske imovine Rashodi za nabavu neproizvedene imovine Rashodi za nabavu proiz. dug. imovine Rashodi za dodatna ulaganja na nefin. imov. Primici od financijske imovine i zaduæivanja Primici od zaduæivanja Izdaci za financ. imovinu i otplate zajmova Izdaci za otplatu glavnice primlj. zajmova Vlastiti izvori Rezultat poslovanja

Broj 13

1 2005.

2 2006.

3 2007.

Indeks 2/1 3/2

2.479.000 772.000 200.000 650.000

2.602.100 810.600 210.000 682.500

2.733.000 852.000 220.000 717.000

105 105 105 105

105 105 105 105

857.000 200.000 100.000 100.000 1.982.500 452.000 1.122.500 50.000 44.000 314.000 691.500 691.500 200.000 200.000 205.000 205.000 -

899.000 210.000 150.000 60.000 2.100.000 475.000 1.195.800 53.000 46.200 330.000 600.000 50.000 500.000 50.000 150.000 150.000 262.100 262.100 -

944.000 221.000 160.000 61.000 2.149.000 499.000 1.216.000 56.000 48.000 330.000 650.000 50.000 500.000 150.000 100.000 100.000 255.000 255.000 -

105

105

105 150 60 106 105 106 106

105 107 102 102 105 102 106

105 105 87 72 75 75 128 128

104 100 108 100 100 300 67 67 97 97

Obrazloæenje ProraËuna OpÊine Nova RaËa za 2005. godinu 1. Prihodi i primici Svote prihoda i primitaka utvrene su temeljem Zakona o proraËunu, Zakona o financiranju lokalne i regionalne podruËne samouprave, Smjernice za izradu proraËuna za 2005. godinu od ministra financija, a usporedna osnova je izvrπenje prihoda 1-10/2004. godine. Primici odnosno tekuÊe i Kapitalne potpore iz æupanijskog proraËuna planirane su u visini realno oËekujuÊih. U posebnom dijelu proraËuna izdaci vezani sa prihodima paæljivo Êe se izvrπavati do visine ostvarivanja prihoda, dok Êe se redoviti izdaci pokrivati iz redovitih prihoda OpÊine Ëime Êe se osigurati stabilnost proraËuna. Zaduæivanje proraËuna je predvieno ali biti Êe uloæeni maksimalni napori da do istog ne doe.

Smatramo da je struktura prihoda razvidna, a visina istih realno iskazana. 2. Rashodi i izdaci Zakonom je proraËunu (“Narodne novine”, 96/03) i Smjernicama za izradu proraËuna navedena obveza programskog planiranja proraËuna. Svi rashodi i izdaci planirani su prema organizacijskoj, ekonomskoj, funkcijskoj, programskoj i lokacijskoj klasifikaciji. Rashodi i izdaci ProraËuna OpÊine Nova RaËa za 2005. godinu iskazani su po ekonomskoj klasifikaciji odnosno vrsti troπka u ukupnoj svoti konta u posebnom dijelu ProraËuna, a svaki se moæe odnositi na jedan ili niz pozicija iskazanih po programima i aktivnostima koji se nalazi odmah kao prilog posebnog dijela proraËuna. Miπljenja smo da temeljem iskazanog nije potrebno pojedinaËno opisivati biljeπkama.


Broj 13

ÆUPANIJSKI GLASNIK

Otplata kamate i glavnice iskazana je odvojeno radi toËne primjene funkcijske klasifikacije. »lanak 4. ProraËun OpÊine Nova RaËa objavit Êe se u “Æupanijskom glasniku”, a primjenjuje se od 01. sijeËnja 2005. godine.

Stranica 33

»lanak 3. Ova Odluka stupa na snagu danom donoπenja, a objavit Êe se u “Æupanijskom glasniku”. KLASA: 363-03/04-01/17 UR.BROJ: 2103/04-02-04-1 Nova RaËa, 3. prosinca 2004.

KLASA: 400-08/04-01/03 UR.BROJ: 2103/04-02-04-1 Nova RaËa, 3. prosinca 2004.

OP∆INSKO VIJE∆E OP∆INE NOVA RA»A PREDSJEDNIK OP∆INSKOG VIJE∆A: Æeljko BiπÊan, v.r.

OP∆INSKO VIJE∆E OP∆INE NOVA RA»A PREDSJEDNIK OP∆INSKOG VIJE∆A: Æeljko BiπÊan, v.r.

19. Na temelju Ëlanka 23. Zakona o komunalnom gospodarstvu (“Narodne novine”, broj 26/03, 82/04, 110/04) i Ëlanka 18. Statuta OpÊine Nova RaËa (“Æupanijski glasnik”, broj 9/01), OpÊinsko vijeÊe OpÊine Nova RaËa na 26. sjednici odræanoj 3. prosinca 2004. godine donosi ODLUKU o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnoj naknadi za 2004. godinu »lanak 1. U Odluci o komunalnoj naknadi za 2004. godinu, Klasa: 363-03/03-02/01, Urbroj: 2103/04-02-03-1 od 31. listopada 2003. godine, mijenja se Ëlanak 5. koji sada glasi: “Koeficijent zone (Kz) u prvoj zoni odreuje se za - stambeni prostor i prostor koji koriste neprofitne organizacije koeficijent 1,00 - garaæni prostor koeficijent 1,00 - graevno zemljiπte koje sluæi u svrhu obavljanja poslovne djelatnosti koeficijent 1,00 - neizgraeno graevno zemljiπte koeficijent 1,00 - poslovni prostor koji sluæi za proizvodne djelatnosti koeficijent 0,40 - poslovni prostor koji sluæi za ostale djelatnosti koeficijent 0,50” »lanak 2. U Ëlanku 6. mijenjaju se stavci 4. i 5. koji sada glase: “ Koeficijent namjene (Kn) ovisi o vrsti nekretnine za koju se plaÊa komunalna naknada i iznosi: 4. za poslovni prostor koji sluæi za proizvodne djelatnosti koeficijent 3,00 5. za poslovni prostor koji sluæi za ostale djelatnosti koeficijent 3,00

20. Temeljem Ëlanka 23. Zakona o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine broj 26/03) i Ëlanka 18. Statuta OpÊine Nova RaËa (“Æupanijski glasnik”, broj 9/01) OpÊinsko vijeÊe OpÊine Nova RaËa na svojoj 26. sjednici odræanoj dana 03. prosinca 2004. godine donosi ODLUKU o komunalnoj naknadi za 2005. godinu »lanak 1. Ovom odlukom odreuje se visina komunalne naknade za 2005. godinu za sljedeÊa naselja: Nova RaËa, Bulinac, Bedenik, Dautan, Nevinac, MeuraËa, Stara RaËa, Kozarevac, Drljanovac, Tociljevac, Sasovac, Orlovac, Slovinska KovaËica. »lanak 2. Naselja navedena u Ëlanku 1. ove odluke pripadaju prvoj zoni. »lanak 3. Komunalna naknada obrËunava se po m2 povrπine i to za stambeni, poslovni i garaæni prostor po jedinici korisne povrπine, a za graevno zemljiπte po jedinici stvarne povrπine, te predstavlja umnoæak vrijednosti obraËunske jedinice - boda (B), koeficijenta zone (Kz) i koeficijenta namjene (Kn). »lanak 4. Vrijednost obraËunske jedinice - boda (B) odreuje se u iznosu od 3,00 kune po m 2 povrπine odreene nekretnine. »lanak 5. Koeficijent zone (Kz) u prvoj zoni odreuje se za - stambeni prostor i prostor koji koriste neprofitne organizacije koeficijent 1,00


Stranica 34

ÆUPANIJSKI GLASNIK

- garaæni prostor koeficijent 1,00 - graevno zemljiπte koje sluæi u svrhu obavljanja poslovne djelatnosti koeficijent 1,00 - neizgraeno graevno zemljiπte koeficijent 1,00 - poslovni prostor koji sluæi za proizvodne djelatnosti koeficijent 0,40 - poslovni prostor koji sluæi za ostale djelatnosti koeficijent 0,50 »lanak 6. Koeficijent namjene (Kn) ovisi o vrsti nekretnine za koju se plaÊa komunalna naknada i iznosi: 1. za stambeni prostor i prostor koji koriste neprofitne organizacije - koeficijent 1,00 2. za garaæni prostor - koeficijent 1,00 3. za neizgraeno graevno zemljiπte koeficijent 0,05 4. za poslovni prostor koji sluæi za proizvodne djelatnosti - koeficijent 3,00 5. za poslovni prostor koji sluæi za ostale djelatnosti - koeficijent 3,00 6. za graevno zemljiπte koje sluæi u svrhu obavljanja poslovne djelatnosti - koeficijent 10% od toËke 4 7. za poslovni prostor i graevno zemljiπte koje sluæi u svrhu obavljanja poslovne djelatnosti, u sluËaju kad se poslovna djelatnost ne obavlja viπe od 6 mjeseci u kalendarskoj godini - umanjuje se za 50% »lanak 7. Gore odreene vrijednosti obraËunske jedinice boda, koeficijenta zone i koeficijenta namjene primjenjuju se za obraËunavanje komunalne naknade za razdoblje od 1. sijeËnja do 31. prosinca 2005. godine. »lanak 8. Komunalnu naknadu plaÊaju vlasnici, odnosno korisnici: - stambenog prostora - poslovnog prostora - garaænog prostora - graevnog zemljiπta koje sluæi u svrhu obavljanja poslovne djelatnosti - neizgraenog graevnog zemljiπta. Komunalna naknada plaÊa se za gore opisane nekretnine, koje se nalaze unutar graevinskog podruËja naselja kao i za stambeni i poslovni prostor izvan graevinskog podruËja naselja na kojem se obavljaju komunalne djelatnosti odræavanja javnih povrπina, odræavanje nerazvrstanih cesta, javna rasvjeta i koje su opremljene najmanje pristupnom cestom, objektima za opskrbu elektriËnom energijom i vodom, prema mjesnim

Broj 13

prilikama, te Ëine sastavni dio infrastrukture jedinice lokalne samouprave. Graevnim zemljiπtem smatra se zemljiπte koje se nalazi unutar granice graevnog podruËja naselja, a na kojem se u skladu s prostornim planom, mogu graditi graevine za stambene, poslovne, πportske ili druge namjene. Neizgraenim graevnim zemljiπtem smatra se zemljiπte na kojem nije izgraena nikakva graevina ili na kojem postoji privremena graevina za Ëiju izgradnju nije potrebno odobrenje za gradnju. Neizgraenim graevnim zemljiπtem smatra se i zemljiπte na kojem se nalaze ostaci nekadaπnje graevine. Obveznici plaÊanja komunalne naknade (fiziËke ili pravne osobe), duæni su u roku od 15 dana od dana nastanka obveze ili promjene osobe obveznika, istu prijaviti upravnom tijelu nadleænom za komunalno gospodarstvo jedinice lokalne samouprave na Ëijem se podruËju nekretnina nalazi. »lanak 9. Iznos komunalne naknade utvruje se u godiπnjem iznosu. Za stambeni prostor plaÊa se jednokratno do 1. srpnja tekuÊe godine, dok se komunalna naknada za poslovni prostor plaÊa kvartalno u roku od 15 dana od isteka kvartala. »lanak 10. Komunalna naknada se ne plaÊa na: - objekte i zemljiπta osnovnih πkola i predπkolskih ustanova - objekte i zemljiπta koji sluæe vjerskim zajednicama - zemljiπta za javne potrebe (ulice, trgovi, parkovi, parkiraliπta, groblja, πportski objekti i tereni), - gospodarske zgrade poljoprivrednika »lanak 11. Obveze plaÊanja komunalne naknade u potpunosti ili djelomiËno oslobodit Êe se: - obveznik koji prima socijalnu pomoÊ - obveznik koji u roku od 30 dana od primitka rjeπenja o obvezi plaÊanja komunalne naknade podnese molbu za oslobaanje plaÊanja komunalne naknade, a u provedenom postupku bude utvreno da bi plaÊanje komunalne naknade bitno ugrozilo æivotnu egzistenciju obveznika - obveznik poduzetnik koji zapoπljava nove djelatnike na neodreeno vrijeme, a za svakog novog zaposlenika komunalna naknada umanjit Êe se 10% uz predoËenje dokumentacije o urednoj isplati plaÊe. - obvezniku poduzetniku koji izgradi novi objekt za obavljanje poslovne djelatnosti veÊi od 100 m2 iznos komunalne naknade umanjiti Êe se 15%.


Broj 13

ÆUPANIJSKI GLASNIK

Molba za oslobaanje plaÊanja komunalne naknade podnosi se Jedinstvenom upravnom odjelu OpÊine Nova RaËa, uz priloæenu dokumentaciju kojom se dokazuje visina mjeseËnih prihoda obveznika i imovno stanje. Rjeπenje o potpunom ili djelomiËnom oslobaanju od plaÊanja komunalne naknade donosi OpÊinsko poglavarstvo OpÊine Nova RaËa. »lanak 12. Zaduæuje se Jedinstveni upravni odjel OpÊine Nova RaËa da na temelju ove odluke izradi rjeπenja o komunalnoj naknadi za 2005. godinu, te ih dostavi svim obveznicima plaÊanja komunalne naknade na podruËju naselja iz Ëlanka 1. ove odluke. »lanak 13. Danom stupanja na snagu ove Odluke, prestaje vaæiti Odluka o komunalnoj naknadi KLASA: 363-03/03-020/1, URBROJ: 2103/04-02-03-1 od 31. listopada 2003. godine (“Æupanijski glasnik”, broj 12/03). »lanak 14. Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u “Æupanijskom glasniku”. KLASA: 363-03/04-01/15 UR.BROJ:2103/04-02-04-1 Nova RaËa, 3. prosinca 2004. OP∆INSKO VIJE∆E OP∆INE NOVA RA»A PREDSJEDNIK OP∆INSKOG VIJE∆A: Æeljko BiπÊan, v.r.

Stranica 35

OpÊinsko vijeÊe OpÊine Nova RaËa na 26. sjednici odræanoj 03. prosinca 2004. godine donosi RJE©ENJE o imenovanju Komisije za popise biraËa na podruËju OpÊine Nova RaËa I. Imenuju se Ëlanovi Komisije za popise biraËa za podruËje OpÊine Nova RaËa kako slijedi: 1. Ivan DebaË, za predsjednika 2. Barica Brcko, za Ëlana 3. Blaæenka BuliÊ, za Ëlana 1. Stevo VukoviÊ, za zamjenika predsjednika 2. Katica Kuljfa, za zamjenika Ëlana 3. Pavao Bajs, za zamjenika Ëlana II. Komisija za popise biraËa provjerava pravilnost popisa biraËa, odluËuje o zahtjevima graana za upis, dopunu ili ispravak popisa biraËa koje nije uvaæio nadleæni organ uprave koji vodi taj popis i utvruje popis biraËa. III. Ovo Rjeπenje objavit Êe se u “Æupanijskom glasniku”. KLASA: 013-01/04-01/02 UR.BROJ: 2103/04-02-04-2 Nova RaËa, 3. prosinca 2004. OP∆INSKO VIJE∆E OP∆INE NOVA RA»A

21. Na temelju Ëlanka 27. Zakona o popisima biraËa (“Narodne novine” broj 19/92) i Ëlanka 18. Statuta OpÊine Nova RaËa (“Æupanijski glasnik”, broj 9/01),

PREDSJEDNIK OP∆INSKOG VIJE∆A: Æeljko BiπÊan, v.r.


Stranica 36

ÆUPANIJSKI GLASNIK

Broj 13

SADRÆAJ Stranica ÆUPANIJSKA SKUP©TINA BJELOVARSKO-BILOGORSKE ÆUPANIJE 80. Odluka o donoπenju Izmjena i dopuna Prostornog plana Bjelovarsko-bilogorske æupanije (brza cesta Vrbovec-BjelovarVirovitica i brza cesta Kutina-GareπnicaGrubiπno Polje-Virovitica); 81. Odluka o donoπenju Izmjena i dopuna Prostornog plana Bjelovarsko-bilogorske æupanije (graevina za obradu i skladiπtenje opasnog otpada u Grubiπnom Polju);

1

2

OP∆ INA NOVA RA»A 7. 8.

Odluka o pravu na pristup informacijama; Odluka o odreivanju sluæbenika za informiranje; 9. Katalog informacija OpÊine Nova RaËa; 10. Odluka o komunalnim djelatnostima koje se mogu obavljati na temelju ugovora; 11. Odluka o komunalnim djelatnostima koje se mogu obavljati na temelju koncesije;

3 4 4 6 7

Stranica 12. Odluka o obaveznom koriπtenju komunalne usluge odræavanja ËistoÊe u dijelu koji se odnosi na skupljanje otpada i odvoz komunalnog otpada; 13. Odluka o zamjeni predsjednika i Ëlana povjerenstva za utvrivanje træiπne cijene poljoprivrednog zemljiπta u vlasniπtvu Republike Hrvatske na podruËju OpÊine Nova RaËa; 14. Odluka o parcelaciji poljoprivrednog zemljiπta u vlasniπtvu RH na podruËju OpÊine Nova RaËa; 15. ZakljuËak; 16. Odluka o izmjenama i dopunama proraËuna OpÊine Nova RaËa za 2004. godinu; 17. Odluka o izvrπavanju ProraËuna OpÊine Nova RaËa za 2005. godinu; 18. ProraËun OpÊine Nova RaËa za 2005. godinu; 19. Odluka o Izmjenama i dopunama odluke o komunalnoj naknadi za 2004. godinu; 20. Odluka o komunalnoj naknadi za 2005. godinu; 21. Rjeπenje o imenovanju komisije za popise biraËa za podruËje OpÊine Nova RaËa;

“Æupanijski glasnik” sluæbeno glasilo Bjelovarsko-bilogorske æupanije izdaje Bjelovarsko-bilogorska æupanija Ulica Dr. Ante StarËeviÊa 8 - Glavni i odgovorni urednik Nikola Varga, dipl. iur., telefon: (043) 242-279 ili 221-906 - Pretplata za 2004. godinu iznosi 450,00 kuna - Tisak: TISKARA HORVAT d.o.o. Bjelovar Osloboeno plaÊanja osnovnog poreza na promet proizvoda i usluga na temelju miπljenja Ministarstva prosvjete i πporta - Poπtarina plaÊena u HP Bjelovar.

8

10

10 11 11 19 20 33 33 35

Županijski glasnik broj 13./ 2004.  

Službeno glasilo Bjelovarsko-bilogorske županije Broj 13. - GODINA XI Bjelovar, 15. prosinca 2004. ISSN 1331-3819

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you