Page 1


Æupanijski glasnik Sluæbeno glasilo Bjelovarsko-bilogorske æupanije Broj 11 - GODINA XVIII.

Bjelovar, 16. prosinca 2011.

ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA 66. Na temelju Ëlanka 20. stavka 2. Zakona o regionalnom razvoju Republike Hrvatske (“Narodne novine”, broj 153/09), Ëlanka 7. stavka 1. toËke 2. i Ëlanka 12. Zakona o ustanovama (“Narodne novine”, broj 76/93, 47/99 i 35/08), te Ëlanka 17. Statuta Bjelovarsko-bilogorske æupanije (“Æupanijski glasnik”, broj 22/09), Æupanijska skupπtina Bjelovarsko-bilogorske æupanije na 14. sjednici, odræanoj 15. prosinca 2011., donijela je ODLUKU o osnivanju javne ustanove “Razvojna agencija Bjelovarsko-bilogorske æupanije” za koordinaciju i razvoj Bjelovarsko-bilogorske æupanije

Naziv i sjediπte Ustanove »lanak 1. Ovom Odlukom Bjelovarsko-bilogorska æupanija (u daljnjem tekstu: OsnivaË) osniva javnu ustanovu pod nazivom “Razvojna agencija Bjelovarsko-Bilogorske æupanije” za koordinaciju i razvoj Bjelovarsko-bilogorske æupanije (u daljnjem tekstu Ustanova). SkraÊeni naziv Ustanove je: Razvojna agencija Bjelovarsko-Bilogorske æupanije, RA BBÆ Sjediπte Ustanove je Bjelovar, Dr. Ante StarËeviÊa 8. »lanak 2. Djelatnost Ustanove Djelatnost Ustanove je: - Koordinacija izrade i aæuriranja æupanijske razvojne strategije (u daljnjem tekstu ÆRS)

ISSN 1331-3819

- Izrada akcijskih planova u provedbi ÆRS-a - PraÊenje provedbe ÆRS-a - Koordinacija poslova vezanih uz srediπnju elektroniËku bazu razvojnih projekata - Koordinacija aktivnosti jedinica lokalne samouprave, vezanih uz regionalni razvoj - Sudjelovanje u aktivnostima vezanim uz razvoj potpomognutih podruËja - Sudjelovanje u radu partnerskih vijeÊa statistiËkih regija - Poticanje zajedniËkih razvojnih projekata s drugim jedinicama lokalne i podruËne (regionalne) samouprave, te kroz meuregionalnu i prekograniËnu suradnju - Sudjelovanje u izradi razvojnih projekata statistiËke regije - Suradnja s drugim regionalnim koordinatorima radi stvaranja i provedbe zajedniËkih projekata - TehniËka i savjetodavna pomoÊ glede programa meunarodne i meuregionalne suradnje usmjerenih na tehnoloπki razvoj i razvoj inovativnog poduzetniπtva - Organiziranje sajmova, izloæaba i konferencija - Informiranje poduzetnika putem informativnog centra - Izrada gospodarskih projekata i studija - Organiziranje teËajeva i seminara u svrhu pripreme poduzetnika za primjenu standarda i normativa Europske unije - Izrada investicijske i tehnoloπke dokumentacije - Gospodarenje gospodarskim zonama i poduzetniËkim inkubatorima - Ograniziranje i posredovanje pri izgradnji gospodarskih objekata - Pripremanje poduzetnika za primjenu standarda i normativa Europske unije


Stranica 2

ÆUPANIJSKI GLASNIK

Broj 11

Istraæivanje træiπta i ispitivanje javnog mnijenja Savjetovanje u vezi s poslovanjem i upravljanjem Promidæba (reklama i propaganda) IzdavaËka djelatnost Poticanje poslovne suradnje, tehnoloπkog transfera i komercijalizacije rezultata istraæivanja - Poticanje razvoja investicijskog okruæenja i privlaËenje ulaganja (stranih i domaÊih) Djelatnost iz stavka 1. ovog Ëlanka ne obavlja se radi stjecanja dobiti.

- donosi opÊe akte Ustanove, ako zakonom, ovom Odlukom ili Statutom Ustanove nije drugaËije odreeno - raspisuje i provodi javni natjeËaj za izbor ravnatelja Ustanove - odluËuje o drugim pitanjima utvrenim zakonom, ovom Odlukom i Statutom Ustanove, kao i drugim pitanjima koja se odnose na upravljanje Ustanovom, a za koja nije propisana nadleænost ravnatelja Ustanove

Pored djelatnosti iz stavka 1.ovog Ëlanka, Ustanova moæe obavljati i druge djelatnosti koje sluæe obavljanju upisanih djelatnosti, ako se one u manjem opsegu ili uobiËajeno obavljaju uz upisanu djelatnost.

Upravno vijeÊe predlaæe OsnivaËu: - promjenu naziva i sjediπta Ustanove - promjenu ili proπirenje djelatnosti - statusne promjene Ustanove Upravno vijeÊe Ustanove obvezno je Æupanijskoj skupπtini dostaviti IzvjeπÊe o ostvarenju godiπnjeg programa rada, do 01. oæujka tekuÊe godine za predhodnu godinu.

-

Tijela Ustanove »lanak 3. Tijela Ustanove su Upravno vijeÊe ustanove i ravnatelj Ustanove. »lanak 4. Upravno vijeÊe Ustanove upravlja Ustanovom. Upravno vijeÊe Ustanove Ëini 5 (pet) Ëlanova. Predsjednika i Ëlanove Upravnog vijeÊa Ustanove imenuje (i razrjeπava) Æupanijska skupπtina i to: - predsjednika i 4 Ëlana iz reda OsnivaËa Sastav, postupak predlaganja i imenovanja predsjednika i Ëlanova Upravnog vijeÊa, te naËin rada i odluËivanja ureuje se Statutom Ustanove i Poslovnikom o radu Upravnog vijeÊa. Predsjednik i Ëlanovi Upravnog vijeÊa Ustanove imenuju se na 4 (Ëetiri godine). Iste osobe mogu biti ponovno imenovane za predsjednika, odnosno Ëlana Upravnog vijeÊa Ustanove. »lanak 5. Upravno vijeÊe upravlja Ustanovom i ima slijedeÊe zadaÊe: - donosi Statut Ustanove uz suglasnost OsnivaËa - donosi Poslovnik o svom radu - donosi Godiπnji program rada i razvoja Ustanove uz suglasnost OsnivaËa i prati njegovo izvrπenje - donosi Godiπnji financijski plan uz suglasnost OsnivaËa i Godiπnji obraËun - daje OsnivaËu i ravnatelju Ustanove prijedloge i miπljenja o pojedinim pitanjima iz djelokuga rada Ustanove - donosi odluke o stjecanju, optereÊenju i otuenju nekretnina u vlasniπtvu Ustanove ili druge imovine do iznosa utvrenog Statutom Ustanove, a iznad toga iznosa uz suglasnost OsnivaËa

»lanak 6. Ravnatelj je voditelj poslovanja Ustanove. Ravnatelja imenuje i razrjeπava Æupanijska skupπtina na temelju javnog natjeËaja kojeg raspisuje i provodi Upravno vijeÊe na naËin propisan zakonom i Statutom Ustanove. Za ravnatelja Ustanove moæe se imenovati osoba koja ima visoku struËnu spremu i koja ispunjava i druge uvjete propisane zakonom i statutom Ustanove. Ravnatelj Ustanove se imenuje na vrijeme od Ëetiri godine. Ista osoba moæe biti ponovno imenovana za ravnatelja. Ravnatelj moæe biti razrijeπen i prije isteka vremena na koje je imenovan, na naËin i pod uvjetima propisanim zakonom i Statutom Ustanove. Ravnatelj organizira i vodi struËni rad Ustanove i ima slijedeÊe zadaÊe: - predstavlja i zastupa Ustanovu - zastupa Ustanovu u svim postupcima pred sudovima, upravnim i drugim dræavnim tijelima te pravnim osobama s javnim ovlastima - poduzima sve pravne radnje u ime i za raËun Ustanove - skrbi o provoenju i izvrπavanju odluka Upravnog vijeÊa - odgovara za zakonitost rada Ustanove - vodi postupak i odluËuje o izboru sluæbenika pri zapoπljavanju u Ustanovu koji nisu Statutom stavljeni u nadleænost Upravnog vijeÊa - obavlja i druge poslove utvrene ovom Odlukom i Statutom Ustanove Uvjeti koje mora ispunjavati ravnatelj Ustanove, naËin njegovog izbora, poslovi i ovlasti ravnatelja pobliæe se odreuju Statutom Ustanove.


Broj 11

ÆUPANIJSKI GLASNIK

Ravnatelj Ustanove moæe dati punomoÊ drugoj osobi za zastupanje Ustanove u pravnom prometu i to u granicama svoje ovlasti, sukladno odredbama zakona kojim se ureuju obvezni odnosi. OpÊi akti Ustanove »lanak 7. OpÊi akti Ustanove su: - statut - pravilnici - poslovnici - odluke kojima se na opÊi naËin ureuju pojedina pitanja djelatnosti Ustanove - drugi opÊi akti sukladno zakonu, ovoj Odluci i Statutu Ustanove. Statutom Ustanove pobliæe se utvruje ustrojstvo, ovlasti, naËin rada i odluËivanja pojedinih tijela Ustanove, meusobna prava i obveze osnivaËa i Ustanove koja nisu propisana ovom Odlukom, naËin raspolaganja s dobiti, ukoliko se ista ostvari, te druga pitanja od znaËaja za obavljanje djelatnosti i poslovanje Ustanove. Imovina Ustanove i odgovornost za njene obveze »lanak 8. Imovinu Ustanove Ëine stvari, prava i novËana sredstva koja su: - pribavljena od OsnivaËa, - steËena radom i poslovanjem Ustanove sukladno Zakonu - pribavljena iz drugih izvora kao πto su potpore, sponzorstva i darovanja. Sredstva za osnivanje i poËetak rada Ustanove osigurana su u Æupanijskom proraËunu Bjelovarsko-bilogorske æupanije u iznosu od 20.000,00 (dvadesettisuÊa) kuna. Sredstva za rad Ustanove za 2011. godinu osigurana su u Æupanijskom proraËunu Bjelovarsko-bilogorske æupanije. Sredstva za rad i daljnje poslovanje Ustanove osiguravaju se iz sredstava Æupanijskog proraËuna Bjelovarsko-bilogorske æupanije, te iz drugih izvora u skladu sa zakonom. Sredstva iz Æupanijskog proraËuna Bjelovarskobilogorske æupanije Ustanova ostvaruje na temelju odobrenih programa. Ustanova moæe stjecati sredstva obavljanjem propisane joj djelatnosti u skladu sa Zakonom o regionalnom razvoju i ovom Odlukom, te potporama, sponzorstvom i darovanjem. »lanak 9. Ako u obavljanju svoje djelatnosti Ustanova ostvari dobit, ta se dobit uporabljuje iskljuËivo za obavljanje i

Stranica 3

razvoj djelatnosti Ustanove, a odluku o raspolaganju s dobiti donosi Upravno vijeÊe Ustanove. »lanak 10. Ustanova odgovara za obveze cijelom svojom imovinom. Bjelovarsko-bilogorska æupanija solidarno i neograniËeno odgovara za obveze Ustanove. »lanak 11. Ustanova ne moæe bez suglasnosti OsnivaËa steÊi, opteretiti ili otuiti nekretnine ili drugu imovinu u njezinom vlasniπtvu, Ëija je pojedinaËna vrijednost veÊa od vrijednosti odreene Statutom Ustanove. Javnost rada Ustanove »lanak 12. Ustanova djelatnost iz Ëlanka 2. ove Odluke obavlja javno. Ustanova je duæna pravodobno i istinito obavjeπtavati javnost o obavljanju djelatnosti ili dijela djelatnosti za koju je osnovana. Nadzor nad radom Ustanove »lanak 13. Nadzor nad zakonitoπÊu rada i opÊih akata Ustanove obavlja srediπnje tijelo dræavne uprave nadleæno za regionalni razvoj. Prijelazne i zavrπne odredbe »lanak 14. Æupanijska skupπtina Bjelovarsko-bilogorske æupanije imenovat Êe Ëlanove Upravnog vijeÊa Ustanove u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ove Odluke. »lanak 15. Upravno vijeÊe Ustanove donijet Êe Statut Ustanove sukladno zakonu i ovoj Odluci u roku od 15 dana od dana imenovanja. »lanak 16. Do imenovanja ravnatelja Ustanove Æupanijska skupπtina imenovat Êe privremenog ravnatelja koji Êe u roku od 30 dana od dana donoπenja Statuta Ustanove, u skladu sa zakonom, ovom Odlukom i Statutom Ustanove obaviti pripremne radnje za poËetak rada Ustanove, te podnijeti prijavu za upis Ustanove u sudski registar. »lanak 17. Upravno vijeÊe Ustanove Êe u skladu sa zakonom, ovom Odlukom i Statutom Ustanove, u roku od 60 dana


Stranica 4

ÆUPANIJSKI GLASNIK

od dana upisa Ustanove u sudski registar, donijeti opÊe akte Ustanove: akt o unutarnjem ustrojstvu i naËinu rada Ustanove, akt o radu, plaÊama i naknadama zaposlenika, akt o financijskom poslovanju i raËunovodstvu, te druge opÊe akte odreene zakonom i Statutom Ustanove. »lanak 18. Ustanova poËinje s radom nakon upisa u sudski registar. »lanak 19. Danom poËetka rada Ustanova preuzima radnike, dio materijalno-tehniËkih sredstva i dio prostora Regionalne razvojne agencije Bjelovarsko-bilogorske æupanije d. o. o., o Ëemu Êe se saËiniti poseban sporazum. »lanak 20. Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u “Æupanijskom glasniku”. KLASA: 302-01/11-02/02 URBROJ: 2103/1-01-11-01 Bjelovar, 15. prosinca 2011. PREDSJEDNIK ÆUPANIJSKE SKUP©TINE Stanko GrËiÊ, prof., v.r.

67. Na temelju Ëlanka 5. Zakona o socijalnoj skrbi (“Narodne novine” broj 57/11), i Ëlanka 17 Statuta Bjelovarsko-bilogorske æupanije (“Æupanijski glasnik” broj, 17/10) Æupanijska skupπtina Bjelovarsko-bilogorske æupanije na 14. sjednici odræanoj 15. prosinca 2011. godine, donijela je ODLUKU O IZMJENI PROGRAMA JAVNIH POTREBA U SOCIJALNOJ SKRBI BJELOVARSKO-BILOGORSKE ÆUPANIJE ZA 2011. GODINU »lanak 1. Program javnih potreba u socijalnoj skrbi Bjelovarsko-bilogorske æupanije za 2011. godinu (“Æupanijski glasnik”, broj 17/10.), mijenja se i glasi: OSNOVNI PROGRAM DECENTRALIZACIJA Osnovni program socijalne skrbi - decentralizacija 1. Sufinanciranje troπkova ogrjeva 1.891.450 kuna 2. Program rada centara za socijalnu skrb 2.426.000 kuna 3. Program rada doma za starije i nemoÊne osobe 4.260.000 kuna

Broj 11

DODATNI PROGRAM SOCIJALNE SKRBI 1. Projekt Besplatno ljetovanje djece 120.000 kuna 2. PomoÊ u kuÊi starijima osobama 1.325.000 kuna 3. Sufinanciranje projekata Æupanija kao partner 50.000 kuna »lanak 2. Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u “Æupanijskom glasniku”. KLASA: 550-01/10-01/06 URBROJ: 2103/1-1-11-2 Bjelovar, 15. prosinca 2011. PREDSJEDNIK ÆUPANIJSKE SKUP©TINE Stanko GrËiÊ, prof., v.r. 68. Na temelju Ëlanka 9. Zakona o zdravstvenoj zaπtiti (“Narodne novine” broj 121/03, 150/08) i Ëlanka 17. Statuta Bjelovarsko-bilogorske æupanije (“Æupanijski glasnik” broj 22/09), Æupanijska skupπtina Bjelovarskobilogorske æupanije na 14. sjednici odræanoj dana 15. prosinca 2011. godine, donijela je ODLUKU O IZMJENI PROGRAMA JAVNIH POTREBA U ZDRAVSTVU BJELOVARSKO-BILOGORSKE ÆUPANIJE ZA 2011. GODINU I. Program javnih potreba u zdravstvu Bjelovarsko-bilogorske æupanije za 2011. godinu (“Æupanijski glasnik”, broj 29/09), mijenja se i glasi: 1. Kapitalna ulaganja u objekte i opremu zdravstvenih ustanova 7.433.682,00 kn 2. Investicijsko i tekuÊe odræavanje zgrada i opreme zdrav. ustanova 6.564.980,00 kn 3. Izgradnja Nove opÊe bolnice Bjelovar 500.000,00 kn 4. StruËno usavrπavanje djelatnika u zdravstvu 52.400,00 kn 5. Sufinanciranje Programa “Zajedno viπe moæemo” 0,00 kn 6. Troπkovi mrtvozorËenja 300.000,00 kn 7. Djelatnost prevencije i izvanbolniËkog lijeËenja ovisnosti - Centar za prevenciju ovisnosti ZZJZ BBÆ 0,00 kn 8. Unapreenje zdravlja stanovniπtva BBÆ 45.000,00 kn 9. Povjerenstvo za zaπtitu prava pacijenata BBÆ 10.000,00 kn 10. Hrvatska mreæa zdravih æupanija 0,00 kn


Broj 11

ÆUPANIJSKI GLASNIK

11. Mjera provedbe Nacionalne populacijske politike 12. Savjet za zdravlje 13. Financiranje uprave Doma zdravlja BBÆ UKUPNO:

500.000,00 kn 3.000,00 kn 1.095.000,00 kn 16.504.062,00 kn

II. Program javnih potreba u zdravstvu sastavni je dio ProraËuna Bjelovarsko-bilogorske æupanije za 2011. godinu. III. Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od dana objave u “Æupanijskom glasniku”. KLASA: 500-01/10-01/5 URBROJ: 2103/1-01-11-4 Bjelovar, 15. prosinca 2011. PREDSJEDNIK ÆUPANIJSKE SKUP©TINE Stanko GrËiÊ, prof., v.r. 69. Na temelju Ëlanka 1. i 9. Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi (“Narodne novine” broj 47/90 i 27/93) i Ëlanka 17. Statuta Bjelovarsko-bilogorske æupanije (”Æupanijski glasnik” broj 22/09.), Æupanijska skupπtina Bjelovarsko-bilogorske æupanije na 14. sjednici odræanoj 15. prosinca 2011. godine, donijela je ODLUKU O IZMJENI PROGRAMA JAVNIH POTREBA U KULTURI BJELOVARSKO-BILOGORSKE ÆUPANIJE ZA 2011. GODINU »lanak 1. Program javnih potreba u kulturi Bjelovarsko-bilogorske æupanije za 2011. godinu (“Æupanijski glasnik” broj 17/10) mijenja se i glasi: 1. Manifestacije u kulturi 208.500,00 kn 1.1 Dani hrvatskog puËkog teatra u Hercegovcu 22.000,00 kn 1.2. Æupanijska smotra pjevaËkih zborova 10.000,00 kn 1.3. Æupanijska smotra izvornog folklora 17.000,00 kn 1.4. Æupanijska smotra koreografiranog folklora 8.000,00 kn 1.5. Zapovjed pod lipom u »azmi 10.000,00 kn 1.6. Dræavna smotra amaterskih kazaliπta 5.000,00 kn

Stranica 5

1.7. Dani Ëeπke kulture u Bjelovaru 8.000,00 kn 1.8. Lovrakovi dani kulture u Velikom Grevcu 25.000,00 kn 1.9. Ostale donacije 30.500,00 kn 1.10. Æupanijska smotra puhaËih orkestara 6.000,00 kn 1.11. Likovna kolonija Rudolf Steiner u Daruvaru 15.000,00 kn 1.12. Æupanijska smotra djeËjeg folklora 10.000,00 kn 1.13. Zlatni slavuj u Hercegovcu 3.000,00 kn 1.14. Darfest u Daruvaru 5.000,00 kn 1.15. Æupanijska smotra malih tamburaπkih sastava 5.000,00 kn 1.16. Æupanijska smotra malih vokalnih sastava 9.000,00 kn 1.17. Meunarodni festival udaraljkaπa 10.000,00 kn 1.18. Dani Zrinskih u Zrinskom Topolovcu 10.000,00 kn 2. Sufinanciranje izloæbi i likovne djelatnosti 40.000,00 kn 3. Sufinanciranje ostalih izdanja 70.000,00 kn 4. Ostale kulturne aktivnosti po zahtjevima 65.000,00 kn 5. Zajednica kulturno-umjetniËkih udruga Bjelovarsko-bilogorske æupanije 300.000,00 kn 6. VijeÊe za kulturu Bjelovarsko-bilogorske æupanije 2.500,00 kn 7. Galerija drvenih skulptura na otvorenom - Svijetle pruge 20.000,00 kn 8. Matica hrvatska Bjelovarsko-bilogorske æupanije 50.000,00 kn 9. Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti 75.000,00 kn 10. Zaπtitni radovi na nepokretnim spomenicima kulture 170.000,00 kn 11. Memorijalni objekti 50.000,00 kn UKUPNO: 1.051.000,00 kn »lanak 2. Izmjene Programa javnih potreba u kulturi sastavni je dio ProraËuna Bjelovarsko-bilogorske æupanije za 2011. godinu. »lanak 3. Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od dana objave u “Æupanijskom glasniku”. KLASA: 610-01/10-01/7 URBROJ: 2103/1-01-11-4 Bjelovar, 15. prosinca 2011. PREDSJEDNIK ÆUPANIJSKE SKUP©TINE Stanko GrËiÊ, prof., v.r.


Stranica 6

ÆUPANIJSKI GLASNIK

70. Na temelju Ëlanka 74. Zakona o πportu (“Narodne novine” broj 71/06), Ëlanka 20. Zakona o tehniËkoj kulturi (“Narodne novine” broj 76/93 , 11/94 i 38/09) i Ëlanka 17. Statuta Bjelovarsko-bilogorske æupanije (“Æupanijski glasnik” broj 22/09), Æupanijska skupπtina Bjelovarsko-bilogorske æupanije na 14. sjednici odræanoj 15. prosinca 2011. godine, donijela je ODLUKU O IZMJENI PROGRAMA JAVNIH POTREBA U ©PORTU I TEHNI»KOJ KULTURI BJELOVARSKO-BILOGORSKE ÆUPANIJE ZA 2011. GODINU »lanak 1. Program javnih potreba u πportu Bjelovarsko-bilogorske æupanije za 2011. godinu (“Æupanijski glasnik” broj 17/10) mijenja se i glasi: 1. Sportska zajednica BBÆ 1.150.000,00 kn 2. Savez πkolskih πportskih druπtava BBÆ 150.000,00 kn 3. ©portski savez invalida BBÆ 90.000,00 kn 4. ©RC Kukavica 300.000,00 kn 5. Savez izviaËa BBÆ 30.900,00 kn 6. Zajednica tehniËke kulture BBÆ 140.000,00 kn 7. Ostale πportske aktivnosti po zahtjevima 100.000,00 kn UKUPNO: 1.960.900,00 kn »lanak 2. Program javnih potreba u πportu i tehniËkoj kulturi sastavni je dio ProraËuna Bjelovarsko-bilogorske æupanije za 2011. godinu. »lanak 3. Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u “Æupanijskom glasniku”. KLASA:620-01/10-01/1 URBROJ: 2103/1-01-11-4 Bjelovar, 15. prosinca 2011. PREDSJEDNIK ÆUPANIJSKE SKUP©TINE Stanko GrËiÊ, prof., v.r.

71. Na temelju Ëlanka 141. i 143. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (“Narodne novine”, broj 87/08.) Ëlanka 2. Odluke o stipendiranju studenata na podruËju Bjelovarsko-bilogorske županije (“Æupanijski glasnik”, broj 11/10.) i Ëlanka 17. Statuta Bjelovarsko-bilogorske županije (“Æupanijski glasnik”,

Broj 11

broj 22/09.) Æupanijska skupπtina Bjelovarsko-bilogorske æupanije na 14. sjednici odræanoj 15. prosinca 2011. godine donijelo je ODLUKU O IZMJENI PROGRAMA JAVNIH POTREBA U ©KOLSTVU BJELOVARSKO-BILOGORSKE ÆUPANIJE ZA 2011. GODINU I. Sredstva za ostvarivanje Programa javnih potreba u školstvu Bjelovarsko-bilogorske županije za 2011. godinu osiguravaju se u ProraËunu Bjelovarsko-bilogorske županije za 2011. godinu kako slijedi: 1. Materijalni i financijski rashodi u osnovnom školstvu 9.206.459 kn 2. Prijevoz uËenika osnovnih škola 9.410.000 kn 3. Kapitalna ulaganja u osnovno školstvo 4.463.373 kn 4. Investicijsko i tekuÊe održavanje osnovnih škola 1.706.608 kn 5. StruËno usavršavanje djelatnika u osnovnom školstvu 10.000 kn 6. Županijska natjecanja uËenika 210.000 kn 7. Konsolidirana sredstva za DjeËji vrtiÊ SiraË 302.100 kn 8. Materijalni i financijski rashodi srednjih škola 9.651.543 kn 9. Kapitalna ulaganja u srednje školstvo 4.232.461 kn 10. Investicijsko i tekuÊe održavanje srednjih škola i uË. domova 1.367.301 kn 11. UËeniËki domovi 2.003.400 kn 12. Stipendije i školarine 1.300.00 kn 13. Kreditiranje studenata 70.000 kn 14. StruËno usavršavanje djelatnika u srednjem školstvu 0.00 kn 15. Kulturne i javne djelatnosti škola 210.000 kn 16. Projekt visokog školstva u Bjelovaru 200.000 kn 17. 20% i 10% sufinanciranja prijevoza uËenika srednjih škola 1.510.000 kn UKUPNO: 45.853.245 kn II. Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od dana objave u “Županijskom glasniku”. KLASA:620-01/10-01/12 URBROJ: 2103/1-01/11-3 Bjelovar, 15. prosinca 2011. PREDSJEDNIK ÆUPANIJSKE SKUP©TINE Stanko GrËiÊ, prof., v.r.


Broj 11

ÆUPANIJSKI GLASNIK

72.

Stranica 7

2. Troπenje proraËunskih sredstava

Na temelju Ëlanka 14. Zakona o proraËunu (“Narodne novine”, broj 87/08.) i Ëlanka 17. toËka 3. Statuta Bjelovarsko-bilogorske æupanije (“Æupanijski glasnik”, broj 22/09.) Æupanijska skupπtina Bjelovarsko-bilogorske æupanije na 14. sjednici odræanoj 15. prosinca 2011. godine donijelo je ODLUKU o izvrπenju ProraËuna Bjelovarsko-bilogorske æupanije za 2012. godinu

»lanak 4. Æupan Êe na prijedlog korisnika ProraËuna (razdjela), donijeti odluku o preraspodjeli sredstava za rashode poslovanja, nabavu nefinancijske imovine, izdatke za dane zajmove u okviru u ProraËunu planiranih sredstava za navedene rashode i izdatke. Æupan Êe izvijestiti æupanijsku skupπtinu o odluci i stavku 1. ovog Ëlanka. »lanak 5.

I. OPΔE ODREDBE »lanak 1. OpÊi dio ProraËuna sastoji se od raËuna prihoda i rashoda, te raËuna financiranja (primitaka i izdataka). Posebni dio ProraËuna sadræi raspored rashoda i izdataka po organizacijskoj klasifikaciji (razdjeli), po ekonomskoj klasifikaciji (treÊa razina raËunskog plana), po funkcijskoj klasifikaciji, po programskoj klasifikaciji, projektima, (tekuÊi i kapitalni) i aktivnostima, te po izvorima financiranja. U raËunu prihoda i rashoda iskazani su prihodi od poreza, pomoÊi iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar opÊeg proraËuna, prihodi od imovine, prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi i pristojbi po posebnim propisima i naknada, prihodi iz proraËuna kazne, upravne mjere i ostali prihodi te prihodi od prodaje neproizvodne dugotrajne imovine. U raËunu financiranja iskazani su primici od otplate (povrati) glavnice danih zajmova te primici od prodaje dionica i udjela u glavnici.

Pogreπno ili viπe uplaÊeni prihodi u ProraËun vraÊaju se uplatiteljima na teret tih prihoda. Odluku o tome donosi proËelnik Upravnog odjela za financije i proraËun. »lanak 6. Æupanija Êe 75% ostvarenih tekuÊih pomoÊi iz ProraËuna Republike Hrvatske rasporediti na opÊine i gradove s podruËja Æupanije koje nisu izravno korisnici potpora ProraËuna Republike Hrvatske. Æupanijska skupπtina propisuje kriterije za raspodjelu dijela pomoÊi iz stavka 1. ovog Ëlanka. Æupan je duæan do 30. oæujka 2012. donijeti raspored sredstava na opÊine i gradove iz stavka 1. ovog Ëlanka te ga u roku od 15 dana nakon donoπenja dostaviti u Ministarstvo financija. »lanak 7. Sredstva koja su u ProraËunu osigurana u zbrojnoj svoti (πkolstvo, zdravstvo, centri za socijalnu skrb, potpore udrugama i sl.) rasporediti Êe se po korisnicima odlukom æupana u skladu sa mjerilima i opÊim interesima za financiranje aktivnosti istih.

II. IZVR©AVANJE PRORA»UNA »lanak 8. 1. Upravljanje prihodima i rashodima »lanak 2. Sredstva se u ProraËunu osiguravaju proraËunskim korisnicima (razdjelima), koji su u njegovu Posebnom dijelu odreeni za nositelje sredstava rasporeeni po programima (aktivnostima i projektima) i po vrstama rashoda i izdataka. »lanak 3. Na temelju sredstava osiguranih u ProraËunu korisnici proraËuna troπe sredstva kroz mjeseËne planove u dvanaestinama. Iznimno tijekom mjeseca moæe se izraziti zahtjev za dodatnu isplatu na temelju posebnih okolnosti kojeg odobri proËelnik Upravnog odjela za financije i proraËun.

Slobodnim novËanim sredstvima ProraËuna upravlja æupan. Prihodi od upravljanja slobodnim novËanim sredstvima prihodi su ProraËuna.

III. KORI©TENJE VLASTITIH PRIHODA »lanak 9. Prihodi koje ostvare korisnici proraËuna obavljanjem osnovne i sporedne djelatnosti zadræavaju na svom æiroraËunu i sluæe za pokriÊe rashoda nastalih obavljanjem djelatnosti iz stavka 1. ovog Ëlanka. O eventualnom ostvarenju viπka prihoda od osnovne i sporedne djelatnosti korisnik proraËuna moæe utroπiti za nabavu nefinancijske imovine uz prethodnu suglasnost æupana u narednoj godini.


Stranica 8

ÆUPANIJSKI GLASNIK

»lanak 10. Nadleæni upravni odjeli u okviru dodijeljenih sredstava ProraËuna imaju pravo i obvezu nadzora troπenja sredstava kod krajnjih korisnika sukladno njihovim predloæenim programima. Krajnji korisnici proraËunskih sredstava su obvezni dostaviti sve potrebne podatke i izvjeπÊa na zahtjev Æupanije.

IV. PROVEDBA PRORA»UNA »lanak 11. Za izvrπenje ProraËuna odgovoran je æupan. Naredbodavatelj za izvrπenje ProraËuna u cjelini je æupan ili osoba na koju prenese ovlasti. »lanak 12. Izvrπitelji sredstava osiguranih u ProraËunu i rasporeenih po korisnicima u posebnom dijelu ProraËuna ovlaπteni su kao predlagaËi isplate u okviru razdjela Ëiji su korisnici, odnosno nositelji su resorni proËelnici upravnih odjela. »lanak 13. Ova Odluka objavit Êe se u “Æupanijskom glasniku”, a stupa na snagu 1. sijeËnja 2012. godine. KLASA:400-08/11-01/10 URBROJ: 2103/1-01-11-4 Bjelovar,15. prosinca 2011. PREDSJEDNIK ÆUPANIJSKE SKUP©TINE Stanko GrËiÊ, prof., v.r. 73. Na temelju Ëlanka 39. Zakona o proraËunu (“Narodne novine” broj 87/08. i Ëlanka 17. toËka 3. Statuta Bjelovarsko-bilogorske æupanije (“Æupanijski glasnik”, broj 22/09.), Æupanijska skupπtina Bjelovarsko-bilogorske æupanije na 14. sjednici odræanoj dana 15. prosinca 2011. godine, donijela je ODLUKU o prihvaÊanju Plana razvojnih programa za 2012. godinu

Broj 11

proraËuna, primici od financijske imovine, te prihodi od prodaje nefinancijske imovine u vlasniπtvu Bjelovarskobilogorske æupanije. »lanak 3. Plan razvojnih programa je sastavni dio Ove Odluke. »lanak 4. Ova Odluka stupa na snagu danom donoπenja, a primjenjuje se od 01.01.2012. godine i objavit Êe se u “Æupanijskom glasniku”. Klasa:400-08/11-01/10 Urbroj:2103/1-01-11-5 Bjelovar,15. prosinca 2011. PREDSJEDNIK ÆUPANIJSKE SKUP©TINE Stanko GrËiÊ, prof., v.r. 74. Na temelju Ëlanka 86. 87. i 88. Zakona o proraËunu (“Narodne novine”, broj 87/08.) i Ëlanka 7.a Pravilnika o postupku zaduæivanja, te davanja jamstva i suglasnosti jedinica lokalne i podruËne (regionalne) samouprave (“Narodne novine” broj 55/09. i 139/10.) i Ëlanka 17. Statuta Bjelovarsko-bilogorske æupanije (“Æupanijski glasnik” broj 22/09.) Æupanijska skupπtina Bjelovarskobilogorske æupanije na 14. sjednici odræanoj dana 15. prosinca 2011. godine, donijela je ODLUKU o reprogramu kredita za izgradnju πportskih dvorana »lanak 1. Utvruje se stanje neotplaÊenih kredita prema “Erste&Steiermärkische” bank d.d. za izgradnju πportskih dvorana na dan 15.12. 2011. godine i to: 1. Kredit za dvoranu u Gareπnici 3.901.745,93 CHF 2. Kredit za dvoranu u Velikom Trojstvu 3.104.517,71 CHF 3. Kredit za dvoranu u Velikoj Pisanici 826.097,65 CHF 4. Kredit za dvoranu u Hercegovcu 796.609,80 CHF

»lanak 1. Plan razvojnih programa sadræi planirane rashode za nabavu nefinancijske imovine, te plan kapitalnih pomoÊi i kapitalnih donacija u 2012. godini.

»lanak 2. Kreditne obveze iz Ëlanka 1. reprogamiraju se na 15 godina uz 60 tromjeseËnih rata.

»lanak 2. Izvori prihoda za realizaciju razvojnih programa su izvorni porezni prihodi, tekuÊe pomoÊi iz Dræavnog

»lanak 3. Izvori za vraÊanje kredita su sredstva decentralizacije u osnovnom i srednjem πkolstvu - rashodi za nabavu


Broj 11

ÆUPANIJSKI GLASNIK

Stranica 9

proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini, te izvorni prihodi ProraËuna Bjelovarsko-bilogorske æupanije.

»lanak 5. Ova Odluka stupa na snagu danom donoπenja i objavit Êe se u “Æupanijskom glasniku”.

»lanak 4. OvlaπÊuje se æupan Bjelovarsko-bilogorske æupanije da zakljuËi ugovore o reprogramu kredita s Bankom.

Klasa:402-01/08-01/79 Urbroj: 2103/1-01-11-24 Bjelovar, 15. prosinca 2011. PREDSJEDNIK ÆUPANIJSKE SKUP©TINE Stanko GrËiÊ, prof., v.r.

75. Na temelju Ëlanka 20. Zakona o tehniËkoj kulturi (“Narodne novine” broj 76/93, 11/94 i 38/09) i Ëlanka 17. Statuta Bjelovarsko-bilogorske æupanije (“Æupanijski glasnik” broj 22/09), Æupanijska skupπtina Bjelovarskobilogorske æupanije na 14. sjednici odræanoj 15. prosinca 2011. godine, donijela je PROGRAM JAVNIH POTREBA U TEHNI»KOJ KULTURI BJELOVARSKO-BILOGORSKE ÆUPANIJE ZA 2012. GODINU I. Skupπtina Bjelovarsko-bilogorske æupanije donosi Program javnih potreba u tehniËkoj kulturi od zajedniËkog interesa za opÊine i gradove na svojem podruËju, odnosno za æupaniju u cjelini te za njihovo provoenje osigurava sredstva u proraËunu u skladu sa zakonom. PredlagaË Programa javnih potreba u tehniËkoj kulturi je Zajednica tehniËke kulture Bjelovarsko-bilogorske æupanije. »lanice Zajednice tehniËke kulture Bjelovarsko-bilogorske æupanije djeluju na razvijanju i promicanju tehniËke kulture, tehniËkom odgoju i obrazovanju mladih naraπtaja te popularizaciji tehnike i znanosti. II. Sredstva za ostvarivanje Programa javnih potreba u tehniËkoj kulturi Bjelovarsko-bilogorske æupanije za 2012. godinu osiguravaju se u ProraËunu Bjelovarsko-bilogorske æupanije za 2012. godinu. Raspodjela sredstava Ëlanicama Zajednice tehniËke kulture Bjelovarsko-bilogorske æupanije ostvaruje se sukladno Pravilniku o kriteriju za dodjelu sredstava. Planirana sredstva za 2012. godinu rasporeuju se na osnovna sredstva za rad Zajednice tehniËke kulture Bjelovarsko-bilogorske æupanije i potpore aktivnosti Ëlanica kako slijedi : r.b.

Naziv udruge ( kluba, druπtva)

1. Zajednica tehniËke kulture BBÆ i raËunovodstvo

Iznos sredstava 23.500 kn

2. Aero klub “Ædral”

5.000 kn

3. Foto film klub “Jan Hus”

3.000 kn

4. Radio klub “Daruvar”

7.900 kn

5. Radio klub “Jan Hus”

7.900 kn

6. ZTK Grada Daruvara

4.200 kn

7. Modelarski klub Bjelovar

4.900 kn

8. Foto klub Bjelovar

4.900 kn

9. Aeromodelarski klub Bjelovar

3.900 kn

10. Radioamaterski klub Bjelovar

3.200 kn

11. Udruga informatiËkih korisnika WIFI Bjelovar

3.200 kn


Stranica 10 r.b.

ÆUPANIJSKI GLASNIK

Broj 11

Naziv udruge ( kluba, druπtva)

Iznos sredstava

12. CB radio klub Bjelovar

3.200 kn

13. Radio klub Nikola Tesla Bjelovar

7.900 kn

14. ZTK Grada Bjelovara

4.200 kn

15. KTK Grada Gareπnice

3.900 kn

16. Info klub Virus Kapelica

3.200 kn

17. Radio klub GariÊ Gareπnica

7.900 kn

18. ZKT Grada Gareπnice

4.200 kn

19. Udruga pedagoga TK BBÆ

5.700 kn

20. Udruga informatiËara BBÆ

5.700 kn

21. Udruga inovatora BBÆ

3.900 kn

22. Klub tehniËke kulture Nova RaËa

3.900 kn

23. Astronomsko druπtvo “Kumova slama” Daruvar

4.700 kn

UKUPNO

130.000 kn

III. Program javnih potreba u tehniËkoj kulturi sastavni je dio ProraËuna Bjelovarsko-bilogorske æupanije za 2012. godinu . IV. Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od dana objave u “Æupanijskom glasniku”. KLASA:600-01/11-01/6 URBROJ: 2103/1-01-11-1 Bjelovar, 15. prosinca 2011. PREDSJEDNIK ÆUPANIJSKE SKUP©TINE Stanko GrËiÊ, prof., v.r.

76. Na temelju Ëlanka 74. Zakona o πportu (“Narodne novine” broj 71/06 i 150/08) i Ëlanka 17. Statuta Bjelovarskobilogorske æupanije (“Æupanijski glasnik” broj 22/09), Æupanijska skupπtina Bjelovarsko-bilogorske æupanije na 14. sjednici odræanoj 15. prosinca 2011. godine, donijela je PROGRAM JAVNIH POTREBA U ©PORTU I REKREACIJI BJELOVARSKO-BILOGORSKE ÆUPANIJE ZA 2012. GODINU I Programom javnih potreba u πportu i rekreaciji obuhvaÊaju se svi oblici poticanja i promicanja πporta, provoenje sportskih aktivnosti djece i mladeæi, djelovanje πportskih udruga i πportske zajednice, πportsko-rekreacijske aktivnosti graana te provoenje sportskih aktivnosti osoba s teπkoÊama u razvoju i osoba s invaliditetom na podruËju Bjelovarsko-bilogorske æupanije. Sredstva za ostvarivanje Programa javnih potreba u πportu i rekreaciji Bjelovarsko-bilogorske æupanije za 2012. godinu osiguravaju se u ProraËunu Bjelovarsko-bilogorske æupanije za 2012. godinu i rasporeuju kako slijedi:


Broj 11 r.b. 1.

ÆUPANIJSKI GLASNIK

Stranica 11

Program javnih potreba u πportu

Iznos sredstava

Sportska zajednica BBÆ

1.100.000 kn

- sredstva za rad Zajednice

98.500 kn

- Æupanijski strukovni savezi

131.000 kn

- sredstva za postignute rezultate u natjecanjima (po kriterijima)

425.000 kn

- struËno usavrπavanje , trenerski i drugi teËajevi

15.000 kn

- stipendije za kategorizirane sportaπe

115.000 kn

- sportske priredbe od znaËaja za æupaniju

158.500 kn

- sportska infrastruktura

20.000 kn

- otplata leasinga za kombi vozilo

25.000 kn

- tjelovjeæbe i igre u djeËjim vrtiÊima

15.000 kn

- program HOO i Sportske zajednice BBÆ

35.000 kn

- ostali nepredvieni troπkovi

67.000 kn

2.

Savez πkolskih πportskih druπtava BBÆ

3.

©portski savez invalida

4.

©RC “Kukavica”

5.

Savez izviaËa BBÆ

6.

Ostale πportske aktivnosti po zahtjevima

120.000 kn 80.000 kn 300.000 kn 15.000 kn 100.000 kn

UKUPNO

1.715.000 kn

II Program javnih potreba u πportu i rekreaciji sastavni je dio ProraËuna Bjelovarsko-bilogorske æupanije za 2012. godinu. III Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od dana objave u “Æupanijskom glasniku”. KLASA:600-01/11-01/5 URBROJ: 2103/1-01-11-1 Bjelovar, 15. prosinca 2011. PREDSJEDNIK ÆUPANIJSKE SKUP©TINE Stanko GrËiÊ, prof., v.r. 77. Na temelju Ëlanka 1. i 9. Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi (“Narodne novine” broj 47/90 i 27/93), Pravilnika o utvrivanju kriterija za prihvaÊanje prijedloga Programa javnih potreba u kulturi Bjelovarsko-bilogorske æupanije (“Æupanijski glasnik” broj 21/09) i Ëlanka 17. Statuta Bjelovarsko-bilogorske æupanije (“Æupanijski glasnik” broj 22/09.), Æupanijska skupπtina Bjelovarsko-bilogorske æupanije na 14. sjednici odræanoj 15. prosinca 2011. godine, donijela je PROGRAM JAVNIH POTREBA U KULTURI BJELOVARSKO-BILOGORSKE ÆUPANIJE ZA 2012. GODINU


Stranica 12

ÆUPANIJSKI GLASNIK

Broj 11

I Programom javnih potreba u kulturi obuhvaÊaju se svi oblici poticanja i promicanja kulture i kulturnih djelatnosti πto pridonose razvitku kulturnog æivota i zadovoljavanju javnih potreba u kulturi na podruËju Bjelovarsko-bilogorske æupanije. Program je sastavljen sukladno prijavljenim programima na Poziv za predlaganje sufinanciranja Programa javnih potreba u kulturi Bjelovarsko-bilogorske æupanije za 2012. godinu objavljen 1. kolovoza 2011. godine. O programima je raspravljalo VijeÊe za kulturu Bjelovarsko-bilogorske æupanije na sjednici odræanoj 2. prosinca 2011. godine. Sredstva za ostvarivanje Programa javnih potreba u kulturi Bjelovarsko-bilogorske æupanije za 2012. godinu osiguravaju se u ProraËunu Bjelovarsko-bilogorske æupanije za 2012. godinu kako slijedi:

PROGRAM JAVNIH POTREBA U KULTURI ZA 2012. KULTURNI PROGRAMI-JAVNE POTREBE Manifestacije 1.

Hrvatska Ëitaonica Hercegovac - XV. Smotra izvornog folklora BBÆ

10.000,00

2.

HORKUD “Golub” Bjelovar - æupanijska smotra koreografiranog folklora

3.

KUD “Sloga” Velika Pisanica - æupanijska smotra djeËjeg folklora

4.

KUD “Slavko Kolar” Paleπnik - æupanijska smotra malih vokalnih sastava

9.000,00

5.

KUD “PaliËna” Severin - æupanijska smotra malih tamburaπkih sastava

5.000,00

6.

HORKUD “Golub” Bjelovar - æupanijska smotra pjevaËkih zborova

7.

Zajednica KUU BBÆ - æupanijska smotra amaterskih kazaliπta

8.

Centar Rudolf Steiner u Daruvaru - 20. Likovna kolonija

10.000,00

9.

Savez »eha u RH Daruvar - Æetvene sveËanosti - Doæinky

20.000,00

10.

KUD “Sloga” Miklouπ - Zapovjed pod lipom

10.000,00

11.

PuhaËki orkestar »azma - æupanijska smotra puhaËkih orkestara

6.000,00

12.

Hrvatska Ëitaonica Hercegovac - 22. DjeËji festival Zlatni slavuj

3.000,00

13.

Hrvatska Ëitaonica Hercegovac - XVII. dani hrvatskog puËkog teatra

22.000,00

14.

O© Mate Lovraka Veliki Grevac - Lovrakovi dani kulture

20.000,00

15.

»eπka obec Bjelovar - Dani Ëeπke kulture u Bjelovaru

16.

Glazbena πkola Vatroslava Lisinskog Bjelovar - meunarodni festival udaraljkaπa

17.

PuËko otvoreno uËiliπte Daruvara - Darfest u Daruvaru

18.

OpÊina Zrinski Topolovac - Dani Zrinskih u Zrinskom Topolovcu

10.000,00

19.

Zajednica KUU BBÆ - dræavna smotra amaterskih kazaliπta

15.000,00

20.

Centar za kulturu »azma - obiljeæavanje 780 godina Zbornog kaptola sv. Duha u »azmi

21.

Ostali programi

8.000,00 10.000,00

10.000,00 6.000,00

3.000,00 10.000,00 4.000,00

5.000,00 20.000,00

Kulturno-umjetniËki amaterizam 1.

HORKUD “Golub” Bjelovar - obiljeæavanje i proslava 125. Obljetnice druπtva

5.000,00

2.

Gareπki kulturni centar - nabavka tambura

4.000,00

3.

KUD “©androvac” ©androvac “æetva I maπinjanje æita”

2.000,00

4.

Tamburaπko druπtvo ©tefanje - Zvon tamburica

3.000,00


Broj 11

ÆUPANIJSKI GLASNIK

Stranica 13

5.

KUD “Sloga-–uric” Ivanska - manifestacija Ivanje - paljenje krijesa

3.000,00

6.

KUD “PaliËna” Severin - XV. Susreti folklore “Severinsko ljeto”

3.000,00

7.

Centar za njižni I inormiranje dr. F. Tuman Grubišno Polje - susreti djeËjih folklora amaterskih dramskih skupina JemeršiÊevo proljeÊe

3.000,00

Centar za kulture I informiranje dr. F.Tuman Grubiπno Polje - nabava bilogorske noπnje I opanaka

3.000,00

9.

Gradska knjiænica “Mato Lovarak” Grubiπno Polje - eko-etno radionice

2.000,00

10.

Gradska Knjiænica Slavka Kolara »azma - Dani Slavka Kolara

4.000,00

11.

OpÊina Velika Pisanica - Dani Ede MurtiÊa u Velikoj Pisanici

5.000,00

12.

Zajednica KUU BBÆ - kulturni programi

13.

Ostali programi

8.

270.000,00 15.000,00

ME–UÆUPANIJSKA I ME–UNARODNA SURADNJA 1. 2.

Fa “Zdenac” Gareπnica - meunarodna kulturna suradnja - Ohrid 2012. Meunarodni festival folklora

5.000,00

KUU “Ivan vitez Trnski” Nova RaËa - sudjelovanje na meunarodnom festivalu izvornog folklora u Ohridu

3.000,00

IZDAVA»KA DJELATNOST 1. 2.

Zajednica kulturno-umjetniËkih udruga Bjelovarsko-bilogorske æupanije priprema i tiskanje knjige Z. LovrenËeviÊa “Folklorna glazba Bilogore”

20.000,00

Ostali programi

50.000,00

KAZALI©NA DJELATNOST 1.

Bjelovarsko kazaliπte Bjelovar - izrada predstave za djecu, mlade i odrasle

3.000,00

LIKOVNA DJELATNOST 1.

Likovno udruæenje Bjelovar - æupanija rukom slikara - kroz æivot na selu, stare obiËaje i zanate

5.000,00

2.

Likovna grupa “DA” Daruvar - likovna kolonija

5.000,00

3.

Akademija likovnih umjetnosti Zagreb - Galerija drvenih skulptura na otvorenom - projekt Svijetle pruge

20.000,00

Ostali programi

30.000,00

4.

ZA©TITA I O»UVANJE KULTURNIH DOBARA 1.

Centar za kulturu »azma - nepokretno kulturno dobro - ruπevine starog grada u »azmi

2.

Zaπtitni radovi na nepokretnim spomenicima kulture

3.

Memorijalni objekti

5.000,00 145.000,00 50.000,00

OSTALI PROGRAMI 1.

VijeÊe Ogranaka Matice hrvatske Bjelovarsko-bilogorske æupanije program rada za 2012. godinu

50.000,00


Stranica 14

ÆUPANIJSKI GLASNIK

Broj 11

2.

VijeÊe za kulturu BBÆ - rad Ëlanova VijeÊa

6.000,00

3.

Zavod za znanstvenoistraæivaËki i umjetniËki rad Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Bjelovaru - HAZU - program rada za 2012. godinu SVEUKUPNO

70.000,00 1.007.000,00

II Program javnih potreba u kulturi sastavni je dio ProraËuna Bjelovarsko-bilogorske æupanije za 2012. godinu. III Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od dana objave u “Æupanijskom glasniku”. KLASA:610-01/11-01/6 URBROJ: 2103/1-01-11-1 Bjelovar, 15. prosinca 2011. PREDSJEDNIK ÆUPANIJSKE SKUP©TINE Stanko GrËiÊ, prof., v.r.

78. Na temelju Ëlanka 5. Zakona o socijalnoj skrbi (“Narodne novine” broj 57/11), i Ëlanka 17 Statuta Bjelovarsko-bilogorske æupanije (“Æupanijski glasnik” broj 22/09) Æupanijska skupπtina Bjelovarsko-bilogorske æupanije na 14. sjednici odræanoj 15. prosinca 2011. godine, donijela je PROGRAM JAVNIH POTREBA U SOCIJALNOJ SKRBI BJELOVARSKO-BILOGORSKE ÆUPANIJE ZA 2012. GODINU I. Sredstva za ostvarivanje Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi Bjelovarsko-bilogorske æupanije za 2012. godinu kako slijedi: DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE SOCIJALNE SKRBI Osnovni program socijalne skrbi i program kapitalnih ulaganja u socijalnu skrb 1. Sufinanciranje troπkova ogrjeva 1.855.512 TekuÊe pomoÊi srediπnjem, æupanijskim gradskim i opÊinskim proraËunima. 2. Program rada Zavoda za socijalnu skrb Materijalni troπkovi i ulaganja u opremu 2.379.906 3. Program rada doma za starije i nemoÊne osobe Bjelovar 4.745.660 Rashodi za zaposlene i materijalni troπkovi 4.228.110 Ulaganja objekat i opremu doma 517.000

DODATNI PROGRAM SOCIJALNE SKRBI 1. Sufinanciranje djece i mladih - Besplatno ljetovanje djece 120.000 2. Strategija za izjednaËavanje moguÊnosti osoba s invaliditetom BBÆ od 2008. - 2015. godine. 20.000 3. Sredstva za rad udruga graana 500.000 4. PomoÊ u kuÊi starijim osobama 1.100.000 5. Sudjelovanje u zajedniËkim projektima æupanije kao partnera 50.000 6. Sufinanciranje usluga psihijatra u Domu za psihiËki bolesne odrasle osobe Bjelovar 24.000 7. Æupanijsko druπtvo Crvenog kriæa 210.000 II. Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od dana objave u “Æupanijskom glasniku”. KLASA: 550-01/11-01/09 URBROJ: 2103/1-01-11-1 Bjelovar, 15. prosinca 2011. PREDSJEDNIK ÆUPANIJSKE SKUP©TINE Stanko GrËiÊ, prof., v.r. 79. Na temelju Ëlanka 9. Zakona o zdravstvenoj zaπtiti (“Narodne novine” broj 121/03) i Ëlanka 17. Statuta Bjelovarsko-bilogorske æupanije (“Æupanijski glasnik” broj 22/09), Æupanijska skupπtina Bjelovarsko-bilogorske æupanije na 14. sjednici odræanoj dana 15. prosinca 2011. godine, donijela je


Broj 11

ÆUPANIJSKI GLASNIK

Stranica 15

PROGRAM JAVNIH POTREBA U ZDRAVSTVU BJELOVARSKO-BILOGORSKE ÆUPANIJE ZA 2012. GODINU

RJE©ENJE o izboru Ëlanova Savjeta mladih Bjelovarsko-bilogorske æupanije

I. Sredstva za ostvarivanje Programa javnih potreba u zdravstvu Bjelovarsko-bilogorske æupanije za 2012. godinu osiguravaju se kako slijedi: 1. Kapitalna ulaganja u objekte i opremu zdravstvenih ustanova 8.007.432,00 kn 2. Investicijsko i tekuÊe odræavanje zgrada i opreme zdrav. ustanova 5.249.652,00 kn 3. Izgrad. Nove opÊe bolnice Bjelovar 379.140,00 kn 4. StruËno usavrπavanje djelatnika u zdravstvu 50.000,00 kn 5. Sufinanciranje Programa “Zajedno viπe moæemo” 20.000,00 kn 6. Troπkovi mrtvozorËenja 330.000,00 kn 7. Djelatnost prevencije i izvanbolniËkog lijeËenja ovisnosti- Centar za prevenciju ovisnosti ZZJZ BBÆ 20.000,00 kn 8. Unapreenje zdravlja stanovniπtva BBÆ 35.000,00 kn 9. Povjerenstvo za zaπtitu prava pacijenata BBÆ 10.000,00 kn 10. Hrvatska mreæa zdravih æupanija 10.000,00 kn 11. Mjera provedbe Nacionalne populacijske politike 510.000,00 kn 12. Savjet za zdravlje 10.000,00 kn 13. Financiranje uprave Doma zdravlja BBÆ 1.095.000,00 kn Ukupno: 15.726.224,00 kn

»lanak 1. Za Ëlanove Savjeta mladih Bjelovarsko-bilogorske æupanije biraju se: 1. Dragana Bili, 2. Bojan Gregurin, 3. Siniπa RoksandiÊ, 4. Josip NjegaË, 5. Ivan Nekoksa, 6. Slaven PurkoviÊ, 7. Senka Toth, 8. Draæen Vereπ, 9. Marijan Tandara, 10. Ivana MarinËiÊ, 11. Silvestar ©tefoviÊ. »lanak 2. »lanovi Savjeta mladih biraju se na vrijeme od dvije godine, raËunajuÊi od dana konstituiranja Savjeta. »lanak 3. Ovo Rjeπenje stupa na snagu osmog dana od dana objave u “Æupanijskom glasniku” KLASA: 080-01/11-01/35 URBROJ: 2103/1-01-11-4 Bjelovar, 15. prosinca 2011. PREDSJEDNIK ÆUPANIJSKE SKUP©TINE Stanko GrËiÊ, prof., v.r.

II. Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od dana objave u “Æupanijskom glasniku”. KLASA: 500-01/11-01/17 URBROJ: 2103/1-01-11-1 Bjelovar, 15. prosinca 2011. PREDSJEDNIK ÆUPANIJSKE SKUP©TINE Stanko GrËiÊ, prof., v.r.

80. Na temelju Ëlanka 3. Odluke o osnivanju Savjeta mladih Bjelovarsko-bilogorske æupanije (“Æupanijski glasnik” broj 11/07) i Ëlanka 17. Statuta Bjelovarskobilogorske æupanije (“Æupanijski glasnik” broj 22/09) Æupanijska skupπtina Bjelovarsko-bilogorske æupanije na 14. sjednici odræanoj 15. prosinca 2011. godine donijela je

81. Na temelju Ëlanka 15. Zakona o ustanovama (“Narodne novine”, broj: 76/93, 47/99 i 35/08), Ëlanka 4. Odluke o osnivanju javne ustanove “Razvojna agencija Bjelovarsko - bilogorske æupanije” za koordinaciju i razvoj Bjelovarsko-bilogorske æupanije (KLASA: 30201/11-02/02, URBROJ: 2103/1-01-11-01) te Ëlanka 17. Statuta Bjelovarsko-bilogorske æupanije (“Æupanijski glasnik” broj: 22/09) Æupanijska skupπtina Bjelovarskobilogorske æupanije na 14. sjednici, odræanoj 15. prosinca 2011., donijela je RJE©ENJE o imenovanju Ëlanova Upravnog vijeÊa javne ustanove “Razvojna agencija Bjelovarsko - bilogorske æupanije” za koordinaciju i razvoj Bjelovarsko-bilogorske æupanije


Stranica 16

ÆUPANIJSKI GLASNIK

I. Za Ëlanove Upravnog vijeÊa javne ustanove “Razvojna agencija Bjelovarsko - bilogorske æupanije” za koordinaciju i razvoj Bjelovarsko-bilogorske æupanije (u daljnjem tekstu: Ustanova) imenuju se: 1. Marcel Medak, predsjednik - predstavnik Bjelovarsko-bilogorske æupanije 2. Lidija BrkiÊ, Ëlan - predstavnik Bjelovarskobilogorske æupanije 3. Andrea PrugoveËki Klepac, Ëlan - predstavnik Bjelovarsko-bilogorske æupanije 4. Sebastijan Svat, Ëlan - predstavnik Bjelovarskobilogorske æupanije 5. Zlatko KraljiÊ, Ëlan - predstavnik Bjelovarskobilogorske æupanije.

voj Bjelovarsko-bilogorske æupanije (u daljnjem tekstu: Ustanova). II. Privremeni ravnatelj duæan je provesti sve pripremne radnje za poËetak rada Ustanove te podnijeti prijavu za upis Ustanove u sudski registar. III. Ovo Rjeπenje stupa na snagu osmog dana od dana objave u “Æupanijskom glasniku”. KLASA: 302-01/11-01/02 URBROJ: 2103/1-01-11-04 Bjelovar, 15. prosinca 2011.

II. »lanovi Upravnog vijeÊa imenuju se na vrijeme od Ëetiri godine. III. Ovo Rjeπenje stupa na snagu osmog dana od dana objave u “Æupanijskom glasniku”. KLASA: 302-01/11-01/02 URBROJ: 2103/1-01-11-05 Bjelovar, 15. prosinca 2011. PREDSJEDNIK ÆUPANIJSKE SKUP©TINE Stanko GrËiÊ, prof., v.r. 82. Na temelju Ëlanka 15. Zakona o ustanovama (“Narodne novine”, broj: 76/93, 47/99 i 35/08), Ëlanka 16. Odluke o osnivanju javne ustanove “Razvojna agencija Bjelovarsko-bilogorske æupanije” za koordinaciju i razvoj Bjelovarsko-bilogorske æupanije (KLASA: 30201/11-02/02, URBROJ: 2103/1-01-11-01) i Ëlanka 17. Statuta Bjelovarsko-bilogorske æupanije (“Æupanijski glasnik” broj: 22/09) Æupanijska skupπtina Bjelovarskobilogorske æupanije na 14. sjednici, odræanoj 15. prosinca 2011. donijela je

Broj 11

PREDSJEDNIK ÆUPANIJSKE SKUP©TINE Stanko GrËiÊ, prof., v.r. 83. Na temelju Ëlanka 222. Zakona o socijalnoj skrbi (“Narodne novine” broj 57/11) i Ëlanka 17. Statuta Bjelovarsko-bilogorske æupanije (“Æupanijski glasnik” broj 22/09) Æupanijska skupπtina Bjelovarsko-bilogorske æupanije na 14. sjednici odræanoj dana 15. prosinca 2011. godine donijela je RJE©ENJE o izmjeni Rjeπenja o imenovanju Ëlana Upravnog vijeÊa Doma za starije i nemoÊne osobe “Bjelovar” »lanak 1. U Upravno vijeÊe Doma za starije i nemoÊne osobe “Bjelovar” imenuje se Zagorec Ana za Ëlanicu. »lanak 2. Ovo Rjeπenje stupa na snagu osmog dana od dana objave u “Æupanijskom glasniku” Klasa: 080-01/10-01/17 Urbroj.: 2103/1-01-11-04 Bjelovar, 15. prosinca 2011.

RJE©ENJE o imenovanju privremenog ravnatelja javne ustanove “Razvojna agencija Bjelovarsko-bilogorske æupanije” za koordinaciju i razvoj Bjelovarskobilogorske æupanije

84.

I. Jasmina MiletiÊ, dipl. oec. imenuje se za privremenog ravnatelja javne ustanove “Razvojna agencija Bjelovarsko-bilogorske æupanije” za koordinaciju i raz-

Na temelju Ëlanka 119. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj πkoli (“Narodne novine” broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10. i 90/11.) i Ëlanka 17. Statuta Bjelovarsko-bilogorske æupanije (“Æupanijski glasnik” broj 22/09.), Æupanijska skupπtina Bjelovarsko-

PREDSJEDNIK ÆUPANIJSKE SKUP©TINE Stanko GrËiÊ, prof., v.r.


Broj 11

ÆUPANIJSKI GLASNIK

Stranica 17 Stanko GrËiÊ, prof., v.r.

bilogorske æupanije na 14. sjednici odræanoj 15. prosinca 2011. godine donijela je

86.

RJE©ENJE o razrjeπenju i imenovanju Ëlana ©kolskog odbora Ekonomske i turistiËke πkole Daruvar

Na temelju Ëlanka 17. Statuta Bjelovarsko-bilogorske æupanije (“Æupanijski glasnik” broj 22/09) Æupanijska skupπtina Bjelovarsko-bilogorske æupanije na 14. sjednici odræanoj dana 15. prosinca 2011. godine donijela je

»lanak 1. U ©kolskom odboru Ekonomske i turistiËke πkole Daruvar razrjeπava se duænosti Ëlana Boæo Polenus, predstavnik osnivaËa.

PLAN RADA Æupanijske skupπtine Bjelovarsko-bilogorske æupanije za 2012. godinu

»lanak 2. U ©kolski odbor Ekonomske i turistiËke πkole Daruvar imenuje se Ankica Ivesa. »lanak 3. Ovo Rjeπenje stupa na snagu osmog dana nakon objave u “Æupanijskom glasniku”. KLASA: 602-03/11-01/19 URBROJ: 2103/1-01-11-3 Bjelovar, 15. prosinca 2011. PREDSJEDNIK ÆUPANIJSKE SKUP©TINE Stanko GrËiÊ, prof., v.r. 85. Na temelju Ëlanka 119. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj πkoli (“Narodne novine” broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10. i 90/11.) i Ëlanka 17. Statuta Bjelovarsko-bilogorske æupanije (“Æupanijski glasnik” broj 22/09.) Æupanijska skupπtina Bjelovarsko-bilogorske æupanije na 14. sjednici odræanoj 15. prosinca 2011. godine donijela je RJE©ENJE o razrjeπenju Ëlana ©kolskog odbora Osnovne πkole Nova RaËa »lanak 1. U ©kolskom odboru Osnovne πkole Nova RaËa razrjeπava se duænosti Ëlana Vesna VlajiniÊ, imenovana ispred reda uËitelja i struËnih suradnika. »lanak 2. Ovo Rjeπenje stupa na snagu osmog dana nakon objave u “Æupanijskom glasniku”. KLASA: 602-02/11-01/32 URBROJ: 2103/1-01-11-3 Bjelovar, 15. prosinca 2011. PREDSJEDNIK ÆUPANIJSKE SKUP©TINE

1. IzvjeπÊe o stanju sigurnosti u 2011. godini S ciljem upoznavanja opÊe sigurnosti u Bjelovarskobilogorskoj æupaniji, te unapreenja iste, izradit Êe se IzvjeπÊe o stanju sigurnosti u 2011. godini, te prijedlog aktivnosti i suradnje svih nadleænih institucija (komunalni redari, inspektori i sliËno). Nositelj izrade: MUP RH - PU bjelovarsko-bilogorska Predlagatelj: Æupan Rok: I. tromjeseËje 2. Programi rada ustanova u vlasniπtvu Bjelovarsko-bilogorske æupanije za 2012. godinu Bjelovarsko-bilogorska æupanija je osnivaË ustanova i to: Vatrogasne zajednice Bjelovarsko-bilogorske æupanije, TuristiËke zajednice Bjelovarsko-bilogorske æupanije, Suvenir Nove” - Ustanove za profesionalnu rehabilitaciju, Zavoda za prostorno ureenje Bjelovarsko-bilogorske æupanije, Javne ustanove za upravljanje zaπtiÊenim prirodnim vrijednostima i Æupanijske uprave za ceste. Iste su osnovane i djeluju, te ih Bjelovarsko-bilogorska æupanija svojom potporom i prati. Nositelj izrade: Upravni odjel za gospodarstvo, malo i srednje poduzetniπtvo i obrtniπtvo, Upravni odjel za graditeljstvo i komunalnu infrastrukturu Predlagatelj: Æupan Rok: I. tromjeseËje 3. Planovi poslovanja trgovaËkih druπtava u vlasniπtvu Bjelovarsko-bilogorske æupanije za 2012. godinu. Bjelovarsko-bilogorska æupanija je osnivaË trgovaËkih druπtava i to “Bjelovarski sajam” d.o.o., “Kukavica” d.o.o., “Regionalna razvojna agencija Bjelovarskobilogorske æupanije” d.o.o. i “Bjelovarsko-bilogorske vode” d.o.o. Plan poslovanja istih u 2012. godini pripremit Êe se radi razmatranja i prihvaÊanja. Nositelj izrade: Upravni odjel za gospodarstvo, malo i srednje poduzetniπtvo i obrtniπtvo Upravni odjel za graditeljstvo i


Stranica 18

Predlagatelj: Rok:

ÆUPANIJSKI GLASNIK komunalnu infrastrukturu, Æupan I. tromjeseËje

4. IzvjeπÊe o realizaciji programa meugeneracijske solidarnosti za 2011. godinu Æupanijskoj skupπtini biti Êe predloæeno izvjeπÊe o radu timova koji provode programe meugeneracijske solidarnosti “PomoÊ u kuÊi starim osobama”, te “Dnevni boravak i pomoÊ u kuÊi starim osobama” na podruËju Bjelovarsko-bilogorske æupanije. Nositelj izrade: Timovi koji provode programe, Upravni odjel za zdravstvo i socijalnu skrb Predlagatelj: Æupan Rok: I. tromjeseËje 5. IzvjeπÊe o radu Povjerenstva za zaπtitu prava pacijenata Bjelovarsko-bilogorske æupanije Temeljem Zakona o zaπtiti prava pacijenata (“Narodne novine” broj 169/04) Æupanijska skupπtina Bjelovarsko-bilogorske æupanije na svojoj sjednici odræanoj dana 20. Listopada 2005. Godine imenovala je Povjerenstvo za zaπtitu prava pacijenata na podruËju Bjelovarskobilogorske æupanije. Povjerenstvo je osnovano u cilju ostvarivanja i promicanja prava pacijenata, prema Zakonu o zdravstvenoj zaπtiti i Zakonu o zaπtiti prava pacijenata. U izvjeπÊu je potrebno iznijeti koliko je bilo prigovora u protekloj godini, koliko je bilo sastanaka Povjerenstva, te πto je uËinjeno po prigovorima. Nositelj izrade: Povjerenstvo za zaπtitu prava pacijenata Bjelovarsko-bilogorske æupanije, Upravni odjel za zdravstvo i socijalnu skrb Predlagatelj: Æupan Rok: I. tromjeseËje 6. IzvjeπÊe o poslovanju trgovaËkih druπtava u vlasniπtvu Bjelovarsko-bilogorske æupanije u 2011. godini Bjelovarsko-bilogorska æupanija je osnivaË trgovaËkih druπtava i to “Bjelovarskog sajma” d.o.o., “Kukavica” d.o.o., “Regionalna razvojna agencija Bjelovarsko-bilogorske æupanije” d.o.o. i “Bjelovarsko-bilogorske vode” d.o.o. IzvjeπÊe o poslovanju istih u 2011. godini, pripremit Êe se radi razmatranja i prihvaÊanja. Nositelj izrade: Upravni odjel za gospodarstvo, malo i srednje poduzetniπtvo i obrtniπtvo Upravni odjel za graditeljstvo i komunalnu infrastrukturu Predlagatelj: Æupan

Broj 11

Rok: II. TromjeseËje 7. IzvjeπÊe o poslovanju ustanova u vlasniπtvu Bjelovarsko-bilogorske æupanije u 2011. godini. Bjelovarsko-bilogorska æupanija je osnivaË ustanova i to: Vatrogasne zajednice Bjelovarsko-bilogorske æupanije, TuristiËke zajednice Bjelovarsko-bilogorske æupanije, “Suvenir Nove” - Ustanove za profesionalnu rehabilitaciju, Zavoda za prostorno ureenje Bjelovarsko-bilogorske æupanije, Javne ustanove za upravljanje zaπtiÊenim prirodnim vrijednostima i Æupanijske uprave za ceste. Iste su osnovane i djeluju, te ih Bjelovarsko-bilogorska æupanija svojom potporom i prati. Nositelj izrade: Upravni odjel za gospodarstvo, malo i srednje poduzetniπtvo i obrtniπtvo, Upravni odjel za graditeljstvo i komunalnu infrastrukturu Predlagatelj: Æupan Rok: II. tromjeseËje 8. Odluka o utvrivanju plana rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini, nabave materijala, dijelova i usluga tekuÊeg i investicijskog odræavanja osnovnih πkola Bjelovarsko-bilogorske æupanije u 2012. godini Plan raspodjele sredstava za kapitalna ulaganja, tekuÊe i investicijsko odræavanje i opremanje u osnovnim πkolama Bjelovarsko-bilogorske æupanije. Nositelj izrade: Upravni odjel za prosvjetu, kulturu i πport Predlagatelj: Æupan Rok: II. tromjeseËje 9. Odluka o utvrivanju plana rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini, nabave materijala, dijelova i usluga tekuÊeg i investicijskog odræavanja srednjih πkola i uËeniËkih domova Bjelovarsko-bilogorske æupanije u 2012. godini Plan raspodjele sredstava za kapitalna ulaganja, tekuÊe i investicijsko odræavanje i opremanje u srednjim πkolama i uËeniËkim domovima Bjelovarsko-bilogorske æupanije. Nositelj izrade: Upravni odjel za prosvjetu, kulturu i πport Predlagatelj: Æupan Rok: II. tromjeseËje 10. Financijsko izvjeπÊe o poslovanju zdravstvenih ustanova za 2011. godinu Æupanijskoj skupπtini prezentirat Êe se postignuti financijski rezultati za 2011. godinu. Temeljem Zakona o zdravstvenoj zaπtiti (“Narodne novine” broj 157/04,


Broj 11

ÆUPANIJSKI GLASNIK

150/08) zdravstvene ustanove s podruËja Æupanije imaju obvezu jednom godiπnje podnositi financijsko izvjeπÊe Æupaniji kao osnivaËu zdravstvenih ustanova. Nositelj izrade: Zdravstvene ustanove Bjelovarskobilogorske æupanije, Upravni odjel za zdravstvo i socijalnu skrb Predlagatelj: Æupan Rok: II. tromjeseËje 11. Godiπnji izvjeπtaj o izvrπenju ProraËuna Bjelovarsko-bilogorske æupanije za 2011. godinu »lankom 110. Zakona o proraËunu (“Narodne novine” broj 87/08.) propisano je da je æupan jedinice lokalne i podruËne (regionalne) samouprave duæan podnijeti prijedlog godiπnjeg obraËuna proraËuna za prethodnu godinu do 01. lipnja tekuÊe godine. Nositelj izrade: Upravni odjel za financije i proraËun Predlagatelj: Æupan Rok: II. tromjeseËje 12. IzvjeπÊe o realizaciji kreditiranja poljoprivrede u 2012. godini IzvjeπÊe Êe sadræavati podatke o provedbi i naËinu realizacije kreditnih linija u 2012. godini. Nositelj izrade: Upravni odjel za poljoprivredu, πumarstvo, slatkovodno ribarstvo i lovstvo Predlagatelj: Æupan Rok: III. tromjeseËje 13. IzvjeπÊe o financijskim rezultatima poslovanja poduzetnika (trgovaËkih druπtava) Bjelovarskobilogorske æupanije za 2011. godinu i I.-VI. mjeseci 2012. godine Za potrebe upoznavanja Æupanijske skupπtine Bjelovarsko-bilogorske æupanije, izradit Êe se IzvjeπÊe o financijskim rezultatima poslovanja poduzetnika (trgovaËkih druπtava) Bjelovarsko-bilogorske æupanije za 2011. godinu i I.-VI. mjeseci 2012. godine. Nositelj izrade: Upravni odjel za gospodarstvo, malo i srednje poduzetniπtvo i obrtniπtvo Predlagatelj: Æupan Rok: III. tromjeseËje 14. IzvjeπÊe o problematici zapoπljavanja na podruËju Bjelovarsko-bilogorske æupanije u 2012. godini IzvjeπÊe Êe sadræavati problematiku nezaposlenih i razvojaËenih osoba i Program mjera aktivne politike zapoπljavanja. Nositelj izrade: Hrvatski zavod za zapoπljavanje, Upravni odjel za gospodarstvo, malo i srednje poduzetniπtvo

Predlagatelj: Rok:

Stranica 19 i obrtniπtvo Æupan III. tromjeseËje

15. IzvjeπÊe o Europskom tjednu u Bjelovarskobilogorskoj æupaniji IzvjeπÊe Êe sadræavati aktivnosti provedene povodom Europskog tjedna u Bjelovarsko-bilogorskoj æupaniji. Nositelj izrade: Upravni odjel za europske integracije i meunarodnu suradnju Predlagatelj: Æupan Rok: III. tromjeseËje 16. Polugodiπnji izvjeπtaj o izvrπenju ProraËuna Temeljem Ëlanka 109. Zakona o proraËunu (“Narodne novine” broj 87/08) æupan je obvezan izvijestiti predstavniËko tijelo jedinice lokalne i podruËne (regionalne) samouprave o izvrπenju proraËuna za prvo polugodiπte do 15. rujna tekuÊe proraËunske godine. Nositelj izrade: Upravni odjel za financije i proraËun Predlagatelj: Æupan Rok: III. tromjeseËje 17. IzvjeπÊe o provedbi mjera razvitka seoskog prostora Bjelovarsko-bilogorske æupanije u 2012. godini IzvjeπÊe Êe sadræavati prikaz mjera i realiziranih programa za poljoprivrednike u cilju poveÊanja poljoprivredne proizvodnje, oËuvanja okoliπa, razvitka seoskog prostora, oËuvanja kulturnog blaga i tradicijskih obiËaja na selu. Nositelj izrade: Upravni odjel za poljoprivredu, πumarstvo, slatkovodno ribarstvo i lovstvo Predlagatelj: Æupan Rok: IV. tromjeseËje 18. Izmjene i dopune ProraËuna Bjelovarsko-bilogorske æupanije za 2012. godinu (prema potrebi) »lankom 43. Zakona o proraËunu (“Narodne novine” broj 87/08) propisano je da ako se tijekom fiskalne godine zbog izvanrednih prilika i potreba, poveÊaju izdaci ili umanje prihodi ili primici, proraËun se mora uravnoteæiti sniæenjem predvienih izdataka ili pronalaæenjem novih prihoda. Uravnoteæenje proraËuna provodi se putem izmjena i dopuna proraËuna po postupku za donoπenje proraËuna. Nositelj izrade: Upravni odjel za financije i proraËun Predlagatelj: Æupan Rok: IV. tromjeseËje 19. ProraËun Bjelovarsko-bilogorske æupanije za


Stranica 20

ÆUPANIJSKI GLASNIK

2013. godinu i projekcija za 2014. i 2015. godinu »lanak 37. Zakona o proraËunu (“Narodne novine” 87/08) propisuje da je æupan jedinice lokalne i podruËne (regionalne) samouprave duæan utvrditi prijedlog proraËuna i projekcija, te ih dostaviti predstavniËkom tijelu na donoπenje do 15. studenog tekuÊe godine. Temeljem Ëlanka 39. Zakona predstavniËko tijelo mora donijeti proraËun do konca tekuÊe godine za iduÊu proraËunsku godinu. Nositelj izrade: Upravni odjel za financije i proraËun Predlagatelj: Æupan Rok: IV. tromjeseËje 20. Program javnih potreba u πkolstvu, kulturi i πportu u Bjelovarsko-bilogorskoj æupaniji za 2012. godinu Program Êe sadræavati javne potrebe u πkolstvu, kulturi i πportu u Bjelovarsko-bilogorskoj æupaniji i sukladan je zakonski utvrenim obvezama Æupanije u podruËju πkolstva, kulture i πporta. Nositelj izrade: Upravni odjel za prosvjetu, kulturu i πport Predlagatelj: Æupan Rok: IV. tromjeseËje 21. Program javnih potreba u zdravstvu na podruËju Bjelovarsko-bilogorske æupanije za 2012. godinu Na temelju Zakona o zdravstvenoj zaπtiti i Zakona o zdravstvenom osiguranju (“Narodne novine” broj 150/08), utvrene su obveze Æupanije u odnosu na zadovoljavanje javnih potreba u podruËju zdravstva. Program Êe sadræavati osnovu javnih potreba zdravstva na podruËju Bjelovarsko-bilogorske æupanije. Nositelj izrade: Upravni odjel za zdravstvo i socijalnu skrb Predlagatelj: Æupan Rok: IV. tromjeseËje 22. IzvjeπÊe o aktivnostima Upravnog odjela za europske integracije i meunarodnu suradnju Bjelovarsko-bilogorske æupanije IzvjeπÊe o aktivnostima Upravnog odjela za europske integracije i meunarodnu suradnju Bjelovarskobilogorske æupanije sadræavati Êe podatke o poduzetim aktivnostima na podruËju europskih integracija, te meunarodne i meuæupanijske suradnje. Nositelj izrade: Upravni odjel za europske integracije i meunarodnu suradnju Predlagatelj: Æupan Rok: IV. tromjeseËje 23. IzvjeπÊe o mjerama i poticajima u malom i

Broj 11

srednjem poduzetniπtvu, te aktivnostima i mjerama u poslovnim zonama gradova i opÊina Bjelovarskobilogorske æupanije u 2012. godini. Za potrebe upoznavanja Æupanijske skupπtine Bjelovarsko-bilogorske æupanije, izradit Êe se IzvjeπÊe o mjerama i poticajima u malom i srednjem poduzetniπtvu, te aktivnostima i mjerama u poslovnim zonama gradova i opÊina Bjelovarsko-bilogorske æupanije u 2012. godini. Nositelj izrade: Upravni odjel za gospodarstvo, malo i srednje poduzetniπtvo i obrtniπtvo Predlagatelj: Æupan Rok: IV. tromjeseËje 24. Program javnih potreba u socijalnoj skrbi na podruËju Bjelovarsko-bilogorske æupanije za 2012. godinu Na temelju Zakona o socijalnoj skrbi (“Narodne novine” broj 73/97) utvrene su obveze Bjelovarskobilogorske æupanije u odnosu na zadovoljavanje javnih potreba u podruËju socijalne skrbi. Program Êe sadræavati osnovu javnih potreba za socijalnu skrb na podruËju Bjelovarsko-bilogorske æupanije. Nositelj izrade: Upravni odjel za zdravstvo i socijalnu skrb Predlagatelj: Æupan Rok: IV. tromjeseËje 25. IzvjeπÊe nakon provedenih natjecanja i smotri uËenika osnovnih i srednjih πkola u Bjelovarskobilogorskoj æupaniji u πkolskoj godini 2011./2012. Analiza provedenih natjecanja i smotri uËenika osnovnih i srednjih πkola Bjelovarsko-bilogorske æupanije na svim razinama natjecanja (od πkolskih do dræavnih). Nositelj izrade: Upravni odjel za prosvjetu, kulturu i πport Predlagatelj: Æupan Rok: IV. tromjeseËje 26. Plan rada Æupanijske skupπtine Bjelovarskobilogorske æupanije za 2013. godinu Planom rada Æupanijske skupπtine utvrdit Êe se teme koje Êe Skupπtina æupanije razmatrati tijekom 2013. godine. Nositelj izrade: Tajniπtvo Æupanije Predlagatelj: Æupan Rok: IV. tromjeseËje 27. Izbori i imenovanja Nositelj izrade: Tajniπtvo i Upravni odjeli i Ured æupana Predlagatelj: Odbor za izbor i imenovanja Rok: prema potrebi 28. Pitanja i prijedlozi Ëlanova Skupπtine »lanovi Æupanijske skupπtine, u pravilu, na svakoj


Broj 11

ÆUPANIJSKI GLASNIK

sjednici Æupanijske skupπtine postavljaju pitanja i daju prijedloge. Odgovori na postavljena pitanja daju se na istoj ili na jednoj od slijedeÊih sjednica. Ovaj Plan bit Êe objavljen u “Æupanijskom glasniku”. KLASA: 021-05/11-01/5 URBROJ: 2103/1-01-11-2 Bjelovar, 15. prosinca 2011. PREDSJEDNIK ÆUPANIJSKE SKUP©TINE Stanko GrËiÊ, prof., v.r.

87. Na temelju Ëlanka 17. Statuta Bjelovarsko-bilogorske æupanije (“Æupanijski glasnik” broj 22/09.) Æupanijska skupπtina Bjelovarsko-bilogorske æupanije na 14. sjednici odræanoj 15. prosinca 2011. godine donijela je Z A K LJ U » A K o stavljanju izvan snage Rjeπenja o razrjeπenju i imenovanju Ëlana ©kolskog odbora Glazbene πkole Brune Bjelinskog Daruvar I. Ovim ZakljuËkom stavlja se izvan snage Rjeπenje o razrjeπenju i imenovanju Ëlana ©kolskog odbora Glazbene πkole Brune Bjelinskog Daruvar (Klasa: 080-01/1001/29, URBROJ: 2103/1-01-10-1). II. Ovaj ZakljuËak stupa na snagu osmog dana od dana objave u “Æupanijskom glasniku”.

otpadom “Doline” d.o.o. Bjelovar »lanak 1. Ovim ZakljuËkom Bjelovarsko-bilogorska æupanija daje suglasnost na pristupanje novih Ëlanova TrgovaËkom druπtvu Centar za gospodarenje otpadom “Doline” d.o.o. Bjelovar i to; - Gradu Bjelovaru - Gradu »azmi - Gradu Daruvaru - Gradu Gareπnici i - Gradu Grubiπno Polje »lanak 2. PrihvaÊa se tekst Odluke o pristupu novih Ëlanova Druπtvu, o poveÊanju temeljnog kapitala, dopuni djelatnosti i usvajanju novog druπtvenog ugovora koji su sastavni dio ovog ZakljuËka. OvlaπÊuje se Æupan Bjelovarsko-bilogorske æupanije za potpis Odluke i Druπtvenog ugovora iz stavka 1. ovog Ëlanka. »lanak 3. Odluka o prijenosu udjela TrgovaËkog druπtva Centar za gospodarenje otpadom “Doline” d.o.o. Bjelovar, Klasa: 310-01/10-01/20, Urbroj: 2103/1-01-11-34 od 10. oæujka 2011. stavlja se van snage. »lanak 4. Ovaj ZakljuËak stupa na snagu osmog dana od dana objave u “Æupanijskom glasniku”. KLASA: 310-01/10-01/20 URBROJ: 2103/1-01-11-38 U Bjelovaru, 15. prosinca 2011. PREDSJEDNIK ÆUPANIJSKE SKUP©TINE Stanko GrËiÊ, prof., v.r.

KLASA: 602-03/11-01/21 URBROJ: 2103/1-01-11-3 Bjelovar, 15. prosinca 2011. PREDSJEDNIK ÆUPANIJSKE SKUP©TINE Stanko GrËiÊ, prof., v.r.

88. Na temelju Ëlanka 17. Statuta Bjelovarsko-bilogorske æupanije (“Æupanijski glasnik” broj 22/09), Æupanijska skupπtina Bjelovarsko-bilogorske æupanije na 14. sjednici odræanoj 15. prosinca 2011. godine, donijela je ZAKLJU»AK o davanju suglasnosti na pristupanje novih Ëlanova TrgovaËkom druπtvu Centar za gospodarenje

Stranica 21

89. Na temelju Ëlanka 17. Statuta Bjelovarsko-bilogorske æupanije (“Æupanijski glasnik” broj 22/09) Æupanijska skupπtina Bjelovarsko-bilogorske æupanije na 14. sjednici odræanoj dana 15. prosinca 2011. godine donijela je ZAKLJU»AK o davanju suglasnosti na Pravilnik o kriteriju za dodjelu sredstava Ëlanicama Zajednice tehniËke kulture Bjelovarsko-bilogorske æupanije I. Æupanijska skupπtina Bjelovarsko-bilogorske æu-


Stranica 22

ÆUPANIJSKI GLASNIK

panije daje suglasnost na Pravilnik o kriteriju za dodjelu sredstava Ëlanicama Zajednice tehniËke kulture Bjelovarsko-bilogorske æupanije.

Broj 11

objave u “Æupanijskom glasniku”. KLASA: 600-01/11-01/6 URBROJ: 2103/1-01-11-4 Bjelovar, 15. prosinca 2011.

II. Ovaj ZakljuËak stupa na snagu osmog dana od dana

PREDSJEDNIK ÆUPANIJSKE SKUP©TINE Stanko GrËiÊ, prof., v.r.

90. Na temelju Ëlanka 39. Zakona o proraËunu (“Narodne novine”, broj 87/08.) i Ëlanka 17. stavak 1. toËke 3. Statuta Bjelovarsko-bilogorske æupanije (“Æupanijski glasnik”, broj 22/09.), Æupanijska skupπtina Bjelovarsko-bilogorske æupanije, na 14. sjednici odræanoj dana 15. prosinca 2011. godine, donijela je PRORA»UN Bjelovarsko-bilogorske æupanije za 2012. godinu i projekcije za 2013. i 2014. godinu I OPΔI DIO »lanak 1. ProraËun Bjelovarsko-bilogorske æupanije za 2012. godinu (u daljnjem tekstu: ProraËun) i projekcije za 2013. i 2014. godinu sastoji se od: A) RA»UN PRIHODA I RASHODA

u kn Plan 2012.

PRIHODI POSLOVANJA

Projekcija 2013. Projekcija 2014.

109.071.807

110.711.944

113.404.236

700.000

700.000

700.000

95.879.625

97.562.908

100.025.340

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

9.772.482

9.349.723

9.462.772

Razlika - viπak/manjak

4.119.700

4.499.313

4.616.124

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine RASHODI POSLOVANJA

B) RASPOLOÆIVASREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA Plan 2012. Raspoloæiva sredstva iz prethodnih godina

0

Projekcija 2013. Projekcija 2014. 0

0

C) RA»UN ZADUÆIVANJA/FINANCIRANJA Plan 2012. Primici od financijske imovine i zaduæivanja Izdaci za financijsku imovinu i otplatu zajmova Neto zaduæivanje/financiranje

800.000

800.000

800.000

4.919.700

5.299.313

5.416.124

-4.119.700

-4.499.313

-4.616.124

Plan 2012. Viπak/manjak + raspoloæiva sredstva iz prethodnih godina + neto zaduæivanje

Projekcija 2013. Projekcija 2014.

0

Projekcija 2013. Projekcija 2014. 0

0


Broj 11

ÆUPANIJSKI GLASNIK

Stranica 23

Članak 2. Prihodi i rashodi, te primici i izdaci po ekonomskoj klasifikaciji utvrđuju se u Računu prihoda i rashoda i Računu financiranja u Proračunu Bjelovarsko-bilogorske županije za 2012. i projekcijama za 2013. i 2014. godinu, kako slijedi: PRIHODI I PRIMICI Konto

Plan 2012

Opis (izvor financiranja)

Projekcija 2013

Projekcija 2014

611

POREZ I PRIREZ NA DOHODAK (11, 12)

37.135.318,00 37.951.001,00 40.000.490,00

613

POREZI NA IMOVINU (11)

614

POREZI NA ROBU I USLUGE (11)

61

PRIHODI OD POREZA

633

POMOĆI IZ PRORAČUNA (41, 44, 45)

635

POMOĆI IZRAVNANJA ZA DECENTRAL. FUNK. (44)

49.912.519,00 49.569.900,00 52.178.703,00

63

POMOĆI IZ INOZEMSTVA (DAROVNICE) I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆE DRŽAVE

56.253.362,00 55.710.743,00 58.009.546,00

40.000,00

50.000,00

50.000,00

4.116.000,00

4.900.000,00

4.450.000,00

41.291.318,00 42.901.001,00 44.500.490,00 6.340.843,00

6.140.843,00

5.830.843,00

641

PRIHODI OD FINANCIJSKE IMOVINE (13)

1.152.927,00

2.106.000,00

900.000,00

642

PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (14)

7.440.000,00

7.490.000,00

7.490.000,00

64

PRIHODI OD IMOVINE

8.592.927,00

9.596.000,00

8.390.000,00

651

UPRAVNE I ADMINISTRATIVNE PRISTOJBE (15)

2.150.000,00

2.150.000,00

2.150.000,00

652

PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA (31)

80.000,00

0,00

0,00

65

PRIHODI OD UPRAVNIH I ADMINISTRATIVNIH PRISTOJBI, PO POSEBNIM PROPIS. I NAKNADA

2.230.000,00

2.150.000,00

2.150.000,00

PRIHODI IZ PRORAČ. ZA FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI PRORAČUNSKIH KORISNIKA (14)

4.200,00

4.200,00

4.200,00

67

PRIHODI IZ PRORAČUNA

4.200,00

4.200,00

4.200,00

683

OSTALI PRIHODI (21)

700.000,00

350.000,00

350.000,00

68

KAZNE, UPRAVNE MJERE I OSTALI PRIHODI

700.000,00

350.000,00

350.000,00

6

PRIHODI POSLOVANJA

711

PRIHODI OD PRODAJE MATERIJALNE IMOVINE - PRIRODNIH BOGATSTAVA (61)

671

109.071.807,00 110.711.944,00 113.404.236,00 700.000,00

700.000,00

700.000,00

71

PRIHODI OD PRODAJE NEPROIZVEDENE IMOVINE 700.000,00

700.000,00

700.000,00

7

PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

700.000,00

700.000,00

700.000,00

813

PRIMICI (POVRATI) GLAVNICE ZAJMOVA DANIH KRED. I OSTALIM FINAN. INST. (16)

250.000,00

250.000,00

250.000,00

81

PRIMLJ. OTPL. (POVRATI) GLAVNICE DANIH ZAJM. 250.000,00

250.000,00

250.000,00

834

PRIMICI OD PRODAJE DIONICA I UDJELA U GLAVNICI TRGOVAČ. DRUŠTAVA IZVAN JAVNOG SEKTORA (13) 550.000,00

550.000,00

550.000,00

83

PRIMICI OD PRODAJE DIONICA I UDJELA U GLAV. 550.000,00

550.000,00

550.000,00

8

PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽ.

800.000,00

800.000,00

SVEUKUPNO:

800.000,00

110.571.807,00 112.211.944,00 114.904.236,00


Stranica 24

ÆUPANIJSKI GLASNIK

Broj 11

RASHODI I IZDACI Konto

Plan 2012

Opis (izvor financiranja)

311

PLAĆE (11, 12, 15, 41, 44)

312

OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE (11, 15, 41)

313

DOPRINOSI NA PLAĆE (11, 12, 15, 41, 44)

31

RASHODI ZA ZAPOSLENE

321

NAKNADE TROŠK. ZAPOSLENIMA (11, 12, 15, 41, 44) 5.145.347,00

322

RASHODI ZA MATER. I ENERG. (11, 12, 14, 15, 41, 44) 16.431.692,00

323

RASHODI ZA USLUGE (11, 12, 14, 15, 41, 44, 45)

324

NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA (11, 12, 44)

329

MATERIJALNI RASHODI

342

KAMATE ZA PRIMLJENE ZAJMOVE (11, 12, 14, 15, 16, 21, 44)

Projekcija 2014

11.851.475,00 490.200,00 2.005.881,00 14.347.556,00 14.440.606,00 15.099.910,00

26.827.685,00 369.000,00

OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA (11, 12, 14, 15, 41, 44, 45)

32

Projekcija 2013

4.038.278,00 52.812.002,00 53.964.907,00 55.228.373,00 2.615.376,00

343

OSTALI FINANCIJSKI RASHODI (11, 12, 15, 41, 44)

34

FINANCIJSKI RASHODI

3.100.920,00

352

SUBVENCIJE TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA, POLJOPRIVREDNICIMA I OBRTNICIMA IZVAN JAVNOG SEKTORA (11, 14, 15, 41)

5.944.000,00

35

SUBVENCIJE

5.944.000,00

363

POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA (11, 41, 44)

6.097.507,00

36

POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA

6.097.507,00

OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA (11, 12, 13, 44)

3.016.000,00

NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE

3.016.000,00

381

TEKUĆE DONACIJE (11, 14, 15)

8.582.500,00

382

KAPITALNE DONACIJE (11, 14, 15)

386

KAPITALNE POMOĆI (14, 41)

38

OSTALI RASHODI

10.561.640,00 10.556.820,00 10.675.340,00

3

RASHODI POSLOVANJA

95.879.625,00 97.562.908,00 100.025.340,00

412

NEMATERIJALNA IMOVINA (12, 14, 44)

166.500,00

41

RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE IMOVINE

166.500,00

421

GRAĐEVINSKI OBJEKTI (11, 12, 41, 44)

3.187.010,00

422

POSTROJENJA I OPREMA (12, 14, 41, 44)

3.692.756,00

423

PRIJEVOZNA SREDSTVA (11, 12, 44)

372 37

485.544,00 2.169.788,00

2.134.467,00

6.420.450,00

7.325.000,00

6.994.265,00

6.545.990,00

3.016.072,00

3.016.260,00

979.140,00 1.000.000,00

479.000,00

35.456,00

35.751,00


Broj 11 Konto

ÆUPANIJSKI GLASNIK Opis (izvor financiranja)

Stranica 25 Plan 2012

426

NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA (12, 44)

42

RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE

7.380.766,00

DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA (12, 44)

2.175.441,00

DODATNA ULAGANJA NA POSTROJENJIMA I OPREMI (12, 44)

49.775,00

451 452 453

Projekcija 2013

Projekcija 2014

6.951.374,00

6.915.426,00

22.000,00

DODATNA ULAGANJA NA PRIJEVOZNIM SREDSTVIMA (12, 44)

0,00

RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI

2.225.216,00

2.362.893,00

2.511.595,00

4

RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

9.772.482,00

9.349.723,00

9.462.772,00

532

DIONICE I UDJELI U GLAVNICI TRGOVAČKIH DRUŠTAVA U (11, 14, 61)

1.270.000,00

53

IZDACI ZA DIONICE I UDJELE U GLAVNICI

1.270.000,00

1.270.000,00

1.270.000,00

544

OTPLATA GLAVNICE PRIMLJENIH KREDITA I ZAJMOVA OD KREDITNIH I OSTALIH FINANC. INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA (12, 44) 3.560,000,00

547

OTPLATA GLAVNICE PRIMLJENIH ZAJMOVA OD DRUGIH RAZINA VLASTI (11, 15)

89.700,00

54

IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJ. ZAJM.

3.649.700,00

4.029.313,00

4.146.124,00

5

IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA

4.919.700,00

5.299.313,00

5.416.124,00

45

SVEUKUPNO:

110.571.807,00 112.211.944,00 114.904.236,00


Stranica 26

ÆUPANIJSKI GLASNIK

Broj 11

II POSEBNI DIO PRORAČUNA Članak 3. Rashodi poslovanja i rashodi za nabavu nefinancijske imovine u proračunu u ukupnoj svoti od 105.652.107 kn i izdaci za financijsku imovinu i otolate zajmova od 4.919.700 kn raspoređuju se po korisnicima i programima u Posebnom dijelu Proračuna kako slijedi:

Pozicija

Opis

Plan 2012.

Projekcija 2013.

Projekcija 2014.

Razdjel: 001 - PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA Glava: 00101 - ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA Program: 0001 - REDOVNA DJELATNOST A000001 REDOVNE AKTIVNOSTI ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE 11 Porez na dohodak - redovni Funkcija: 0111 - Izvršna i zakonodavna tijela 323 329 32

11 RASHODI ZA USLUGE 11 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOV. MATERIJALNI RASHODI

100.000,00 840.000,00 940.000,00

Aktivnost: A000001 - REDOVNE AKTIVNOSTI ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE: 940.000,00 A000148 OBILJEŽAVANJE PRIGODNIH DATUMA, OBLJETNICA I SL. 11 Porez na dohodak - redovni Funkcija: 0111 - Izvršna i zakonodavna tijela 323 32

11 RASHODI ZA USLUGE MATERIJALNI RASHODI

25.000,00 25.000,00

Aktivnost: A000148 - OBILJEŽAVANJE PRIGODNIH DATUMA, OBLJETNICA I SL.: 25.000,00 A000199 SREDSTVA ZA RAD SLUŽBENIČ. SUDA 11 Porez na dohodak - redovni Funkcija: 0111 - Izvršna i zakonodavna tijela 329 11 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOV. 15.000,00 32 MATERIJALNI RASHODI 15.000,00 Aktivnost: A000199 - SREDSTVA ZA RAD SLUŽBENIČKOG SUDA: A000209 PROVEDBA LOKALNIH IZBORA 2013 11 Porez na dohodak - redovni Funkcija: 0160 - Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane 322 323 329 32 363 36 381 38

15.000,00

11 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU 11 RASHODI ZA USLUGE 11 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA MATERIJALNI RASHODI 11 POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA 11 TEKUĆE DONACIJE OSTALI RASHODI

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

965.000,00 1.000.000,00 965.000,00 1.000.000,00

25.000,00

30.000,00

25.000,00

30.000,00

15.000,00

20.000,00

15.000,00

20.000,00

645.000,00

0,00

600.000,00

0,00

250.000,00

0,00

Aktivnost: A000209 - PROVEDBA LOKALNIH IZBORA 2013: 0,00 1.495.000,00 0,00 Program: 0001 - REDOVNA DJELATNOST: 980.000,00 2.500.000,00 1.050.000,00


Broj 11 Pozicija

ÆUPANIJSKI GLASNIK Opis

Stranica 27 Plan 2012.

Projekcija 2013.

Projekcija 2014.

Program: 0002 - FINANCIRANJE POLITIČKIH STRANAKA A000003 SREDSTVA ZA RAD POLITIČKIH STRANAKA 11 Porez na dohodak - redovni Funkcija: 0840 - Religijske i druge službe zajednice 381 38

11 TEKUĆE DONACIJE OSTALI RASHODI

Aktivnost: A000003 - SREDSTVA ZA RAD POLITIČ. STRANAKA: Program: 0002 - FINANCIRANJE POLITIČKIH STRANAKA: Glava: 00101 - ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA: Razdjel: 001 - PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA: Razdjel: 002 - URED ŽUPANA

200.000,00 200.000,00

220.000,00

250.000,00

200.000,00 220.000,00 250.000,00 200.000,00 220.000,00 250.000,00 1.180.000,00 2.720.000,00 1.300.000,00 1.180.000,00 2.720.000,00 1.300.000,00

Glava: 00201 - URED ŽUPANA Program: 0001 - REDOVNA DJELATNOST A000010 AKTIVNOSTI PROTOKOLA UREDA ŽUPANA 11 Porez na dohodak - redovni Funkcija: 0111 - Izvršna i zakonodavna tijela 322 323 329 32

11 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU 60.000,00 11 RASHODI ZA USLUGE 850.000,00 11 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOV. 400.000,00 MATERIJALNI RASHODI 1.310.000,00 1.250.000,00 1.310.000,00

Aktivnost: A000010 - AKTIVNOSTI PROTOKOLA UREDA ŽUPANA: A000148 OBILJEŽAVANJE PRIGODNIH DATUMA, OBLJETNICA I SL. 11 Porez na dohodak - redovni Funkcija: 0111 - Izvršna i zakonodavna tijela 323 32

11 RASHODI ZA USLUGE MATERIJALNI RASHODI

1.310.000,00 1.250.000,00 1.310.000,00

70.000,00 70.000,00

60.000,00

60.000,00

Aktivnost: A000148 - OBILJEŽAVANJE PRIGOD. DATUMA, OBLJETNICA I SL.: 70.000,00 60.000,00 60.000,00 Program: 0001 - REDOVNA DJELATNOST: 1.380.000,00 1.310.000,00 1.370.000,00 Program: 0042 - PROGRAM POBOLJŠANJA UVJETA RADA DRŽAVNIH ORGANA NA PODRUČJU BBŽ A000131 DONACIJE DRŽAVNIM ORGANIMA 11 Porez na dohodak - redovni Funkcija: 0111 - Izvršna i zakonodavna tijela 363 36

11 POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA

220.000,00 220.000,00

0,00

0,00

Aktivnost: A000131 - DONACIJE DRŽAVNIM ORGANIMA: 220.000,00 0,00 0,00 Program: 0042 - PROGRAM POBOLJŠANJA UVJETA RADA DRŽAVNIH ORGANA NA PODRUČJU BBŽ: 220.000,00 0,00 0,00 Glava: 00201 - URED ŽUPANA: 1.600.000,00 1.310.000,00 1.370.000,00 Glava: 00202 - ODSJEK ZA POSLOVE NACIONAL. MANJINA Program: 0003 - DJELATNOST VIJEĆA NACIONAL. MANJINA A000009 FINANCIRANJE VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA


Stranica 28 Pozicija

ÆUPANIJSKI GLASNIK Opis

Broj 11 Plan 2012.

Projekcija 2013.

Projekcija 2014.

11 Porez na dohodak - redovni Funkcija: 0111 - Izvršna i zakonodavna tijela 329 32 381 38

11 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOV. MATERIJALNI RASHODI 11 TEKUĆE DONACIJE OSTALI RASHODI

Aktivnost: A000009 - FINANCIRANJE VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA: Program: 0003 - DJELATNOST VIJEĆA NACION. MANJINA: Glava: 00202 - ODSJEK ZA POSLOVE NACION. MANJINA: Razdjel: 002 - URED ŽUPANA: Razdjel: 003 - TAJNIŠTVO

120.000,00 120.000,00 220.000,00 220.000,00 340.000,00 340.000,00 340.000,00

120.000,00

120.000,00

220.000,00

250.000,00

340.000,00 340.000,00 340.000,00

370.000,00 370.000,00 370.000,00

1.940.000,00 1.650.000,00 1.740.000,00

Glava: 00301 - TAJNIŠTVO Program: 0001 - REDOVNA DJELATNOST A000238 ODRŽAVANJE SUSTAVA ARHINET-a 11 Porez na dohodak - redovni Funkcija: 0131 - Opće usluge vezane za službenike 329 32

11 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOV. MATERIJALNI RASHODI

15.000,00 15.000,00

15.000,00

15.000,00

Aktivnost: A000238 - ODRŽAVANJE SUSTAVA ARHINET-a: 15.000,00 15.000,00 Program: 0001 - REDOVNA DJELATNOST: 15.000,00 15.000,00 Program: 0051 - SUSTAV UPRAVLJANJA KVALITETOM A000011 PODIZANJE KVALITETE RADA ŽUPANIJSKE UPRAVE 11 Porez na dohodak - redovni Funkcija: 0131 - Opće usluge vezane za službenike

15.000,00 15.000,00

329 11 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOV. 32 MATERIJALNI RASHODI Aktivnost: A000011 - PODIZANJE KVALITETE RADA ŽUPANIJSKE UPRAVE: Program: 0051 - SUSTAV UPRAVLJANJA KVALITETOM: Glava: 00301 - TAJNIŠTVO:

35.000,00 35.000,00

30.000,00

30.000,00

35.000,00 35.000,00 50.000,00

30.000,00 30.000,00 45.000,00

30.000,00 30.000,00 45.000,00

Razdjel: 003 - TAJNIŠTVO: Razdjel: 004 - UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE I PRORAČUN

50.000,00

45.000,00

45.000,00

300.000,00

150.000,00

150.000,00

Projekt: K000001 - ULAGANJE U OPREMU ŽUPANIJE: K000002 OBNOVA VOZNOG PARKA 11 Porez na dohodak - redovni Funkcija: 0131 - Opće usluge vezane za službenike

300.000,00

150.000,00

150.000,00

423

400.000,00

Glava: 00401 - UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE I PRORAČUN Program: 0005 - ZAJEDNIČKI RASHODI UPRAVNIH ODJELA K000001 ULAGANJE U OPREMU ŽUPANIJE 41 Pomoći od riznice i ministarstva Funkcija: 0131 - Opće usluge vezane za službenike 422 42

41 POSTROJENJA I OPREMA RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE

11 PRIJEVOZNA SREDSTVA

300.000,00


Broj 11

ÆUPANIJSKI GLASNIK

Stranica 29 Plan 2012.

Projekcija 2013.

400.000,00

250.000,00

250.000,00

Projekt: K000002 - OBNOVA VOZNOG PARKA: 400.000,00 250.000,00 A000012 REDOVNE AKTIVNOSTI UPRAVNIH ODJELA 11 Porez na dohodak - redovni 41 Pomoći od riznice i ministarstva Funkcija: 0131 - Opće usluge vezane za službenike

250.000,00

Pozicija 42

311 312 313 31 321 322 323 329 32 343 34

Opis RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE

11, 41 PLAĆE 11, 41 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE 11, 41 DOPRINOSI NA PLAĆE RASHODI ZA ZAPOSLENE 11, 41 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 11, 41 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU 11, 41 RASHODI ZA USLUGE 11, 41 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA MATERIJALNI RASHODI 11, 41 OSTALI FINANCIJSKI RASHODI FINANCIJSKI RASHODI

Projekcija 2014.

8.328.400,00 408.000,00 1.427.000,00 10.163.400,00 10.165.000,00 10.788.461,00 625.000,00 451.000,00 1.430.000,00 175.000,00 2.681.000,00 2.700.000,00 2.750.000,00 330.000,00 330.000,00 340.000,00 350.000,00

Aktivnost: A000012 - REDOVNE AKTIVNOSTI UPRAVNIH ODJELA: 13.174.400,00 13.205.000,00 13.888.461,00 Program: 0005 - ZAJEDNIČKI RASHODI UPRAVNIH ODJELA: 13.874.400,00 13.605.000,00 14.288.461,00 Program: 0006 - PROGRAM OTPLATE KREDITA A000013 OTPLATA KREDITA “HRVATSKE VODE” 15 Administrativne (upravne) pristojbe 11 Porez na dohodak - redovni 547 11, 15 OTPLATA GLAVNICE PRIMLJENIH ZAJMOVA OD DRUGIH RAZINA VLASTI 89.700,00 54 IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJENIH ZAJMOVA 89.700,00 0,00 0,00 Funkcija: 0170 - Transakcije vezane za javni dug 342 343 34

11, 15 KAMATE ZA PRIMLJENE ZAJMOVE 11, 15 OSTALI FINANCIJSKI RASHODI FINANCIJSKI RASHODI

6.000,00 1.000,00 7.000,00

0,00

0,00

Aktivnost: A000013 - OTPL. KRED. “HRVATSKE VODE”: 96.700,00 0,00 0,00 Program: 0006 - PROGRAM OTPLATE KREDITA: 96.700,00 0,00 0,00 Glava: 00401 - UPRAVNI ODJEL ZA FINAN. I PRORAČUN: 13.971.100,00 13.605.000,00 14.288.461,00 Razdjel: 004 - UPRAVNI ODJEL ZA FINAN. I PRORAČUN: Razdjel: 005 - UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, MALO I SREDNJE PODUZETNIŠTVO I OBRTNIŠTVO

13.971.100,00 13.605.000,00 14.288.461,00

Glava: 00501 - ODSJEK ZA GOSPODARSTVO Program: 0017 - PROGRAM POTICANJA RAZVOJA GOSPOD. A000023 “SUVENIR NOVA” 11 Porez na dohodak - redovni Funkcija: 0442 - Proizvodnja 352

11 SUBVENCIJE TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA, POLJOPRIVREDNICIMA I OBRTNICIMA IZVAN JAVNOG SEKTO0RA 1.400.0000,00


Stranica 30

ÆUPANIJSKI GLASNIK

Pozicija

Opis

35 SUBVENCIJE

Broj 11 Plan 2012.

Projekcija 2013.

Projekcija 2014.

1.400.000,00 1.400.000,00 1.600.000,00

Aktivnost: A000023 - “SUVENIR NOVA”: 1.400.000,00 1.400.000,00 1.600.000,00 A000114 “BJELOVARSKI SAJAM” 14 Prihodi od nefinancijske imovine 61 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine Funkcija: 0421 - Poljoprivreda 532

14, 61 DIONICE I UDJELI U GLAVNICI TRGOVAČKIH DRUŠTAVA U 53 IZDACI ZA DIONICE I UDJELE U GLAVNICI Aktivnost: A000114 - “BJELOVARSKI SAJAM”:

970.000,00 970.000,00 970.000,00

970.000,00 970.000,00

970.000,00 970.000,00

Program: 0017 - PROGRAM POTICANJA RAZVOJA GOSPODARSTVA: 2.370.000,00 2.370.000,00 2.570.000,00 Program: 0037 - PROGRAM PROMICANJA GOSPODARSTVA A000020 PROMICANJE GOSPODARSTVA BJELOVARSKO-BILOGORSKE ŽUPANIJE 11 Porez na dohodak - redovni Funkcija: 0490 - Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani 323 32

11 RASHODI ZA USLUGE MATERIJALNI RASHODI

50.000,00 50.000,00

50.000,00

50.000,00

Aktivnost: A000020 - PROMICANJE GOSPODARSTVA BJELOVARSKO-BILOGORSKE ŽUPANIJE: 50.000,00 50.000,00 50.000,00 Program: 0037 - PROGRAM PROMICANJA GOSPODARSTVA: 50.000,00 50.000,00 50.000,00 Program: 0038 - POTICANJE RAZVOJA TURIZMA A000022 TURISTIČKA ZAJEDNICA BJELOVARSKO-BILOGORSKE ŽUPANIJE 11 Porez na dohodak - redovni Funkcija: 0473 - Turizam 352 35

11 SUBVENCIJE TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA, POLJOPRIVREDNICIMA I OBRTNICIMA IZVAN JAVNOG SEKTORA SUBVENCIJE

250.000,00 250.000,00

250.000,00

250.000,00

Aktivnost: A000022 - TURISTIČKA ZAJEDNICA BJELOVARSKO -BILOGORSKE ŽUPANIJE: 250.000,00 250.000,00 250.000,00 Program: 0038 - POTICANJE RAZVOJA TURIZMA: 250.000,00 250.000,00 250.000,00 Glava: 00501 - ODSJEK ZA GOSPODARSTVO: 2.670.000,00 2.670.000,00 2.870.000,00 Glava: 00502 - ODSJEK ZA PODUZETNIŠTVO Program: 0020 - POTICANJE RAZVOJA MALOG I SREDNJEG PODUZETNIŠTVA I OBRTNIŠTVA T000007 POTICANJE PODUZETNIŠTVA BRANITELJA 41 Pomoći od riznice i ministarstva 11 Porez na dohodak - redovni Funkcija: 0474 - Višenamjenski razvojni projekti 352 35

11, 41 SUBVENCIJE TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA, POLJOPRIVREDNICIMA I OBRTNICIMA IZVAN JAVNOG SEKTORA 60.000,00 SUBVENCIJE 60.000,00

Projekt: T000007 - POTICANJE PODUZ. BRANITELJA: 60.000,00 T000008 POTICANJE PODUZETNIŠTVA ŽENA 41 Pomoći od riznice i ministarstva 11 Porez na dohodak - redovni Funkcija: 0474 - Višenamjenski razvojni projekti 352

11, 41 SUBVENCIJE TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA, POLJOPRIVRED. I OBRTNICIMA IZVAN JAV. 150.000,00

60.000,00

40.000,00

60.000,00

40.000,00


Broj 11

ÆUPANIJSKI GLASNIK

Stranica 31 Plan 2012.

Projekcija 2013.

150.000,00

150.000,00

130.000,00

Projekt: T000008 - POTICANJE PODUZETNIŠTVA ŽENA: 150.000,00 150.000,00 T000011 POTICANJE OSTALIH PODUZETNIKA 41 Pomoći od riznice i ministarstva 11 Porez na dohodak - redovni Funkcija: 0474 - Višenamjenski razvojni projekti

130.000,00

Pozicija 35

352 35

Opis SUBVENCIJE

11, 41 SUBVENCIJE TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA, POLJOPRIVRED. I OBRTNI. IZVAN JAVNOG 525.000,00 SUBVENCIJE 525.000,00

Projekcija 2014.

450.000,00

400.000,00

Projekt: T000011 - POTICANJE OSTALIH PODUZET.: 525.000,00 450.000,00 T000012 POTICANJE UVOĐENJA NOVIH TEHNOL. 41 Pomoći od riznice i ministarstva 11 Porez na dohodak - redovni Funkcija: 0474 - Višenamjenski razvojni projekti

400.000,00

352 35

11, 41 SUBVENCIJE TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA, POLJOPRIVREDNICIMA I OBRTNICIMA IZVAN 117.000,00 SUBVENCIJE 117.000,00

100.000,00

100.000,00

Projekt: T000012 - POTICANJE UVOĐ.NOVIH TEHNOL.: 117.000,00 100.000,00 T000036 PODUZETNIČKI MIKROKREDITI (2007) 41 Pomoći od riznice i ministarstva 11 Porez na dohodak - redovni Funkcija: 0474 - Višenamjenski razvojni projekti

100.000,00

352 35

11, 41 SUBVENCIJE TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA, POLJOPRIVREDNICIMA I OBRTNICIMA IZVAN JAVNOG SEKTORA 62.000,00 SUBVENCIJE 62.000,00

Projekt: T000036 - PODUZET. MIKROKREDITI (2007): 62.000,00 T000038 MIKROKREDITIRANJE 2008. 41 Pomoći od riznice i ministarstva 11 Porez na dohodak - redovni Funkcija: 0474 - Višenamjenski razvojni projekti 352 35

11, 41 SUBVENCIJE TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA, POLJOPRIVREDNICIMA I OBRTNICIMA IZVAN JAVNOG SEKTORA 60.000,00 SUBVENCIJE 60.000,00

Projekt: T000038 - MIKROKREDITIRANJE 2008.: A000033 REGIONALNA RAZVOJNA AGENCIJA BJELOVARSKO-BILOGORSKE ŽUPANIJE 11 Porez na dohodak - redovni Funkcija: 0474 - Višenamjenski razvojni projekti 381 38

11 TEKUĆE DONACIJE OSTALI RASHODI

60.000,00

50.000,00

50.000,00

50.000,00

50.000,00

50.000,00

50.000,00

50.000,00

50.000,00

1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00

Aktivnost: A000033 - REGIONALNA RAZVOJNA AGENCIJA BJELOVARSKO-BILOGORSKE ŽUPANIJE: 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 A000034 POTICANJE NASTUPA NA SAJMOVIMA 11 Porez na dohodak - redovni Funkcija: 0474 - Višenamjenski razvojni projekti 381 38

11 TEKUĆE DONACIJE OSTALI RASHODI

Aktivnost: A000034 - POTICANJE NASTUPA NA SAJMO.:

30.000,00 30.000,00

30.000,00

30.000,00

30.000,00

30.000,00

30.000,00


Stranica 32 Pozicija

ÆUPANIJSKI GLASNIK Opis

Broj 11 Plan 2012.

Projekcija 2013.

Projekcija 2014.

Program: 0020 - POTICANJE RAZVOJA MALOG I SREDNJEG PODUZETNIŠTVA I OBRTNIŠTVA: 2.004.000,00 1.890.000,00 1.800.000,00 Glava: 00502 - ODSJEK ZA PODUZETNIŠTVO: 2.004.000,00 1.890.000,00 1.800.000,00 Glava: 00503 - ZAŠTITA I SPAŠAVANJE Program: 0018 - PROGRAM PROTUPOŽARNE ZAŠTITE A000024 VATROGASNA ZAJEDNICA BJELOVARSKO-BILOGORSKE ŽUPANIJE 11 Porez na dohodak - redovni Funkcija: 0320 - Usluge protupožarne zaštite 381 38

11 TEKUĆE DONACIJE OSTALI RASHODI

500.000,00 500.000,00

500.000,00

500.000,00

500.000,00

500.000,00

500.000,00

60.000,00 60.000,00

50.000,00

60.000,00

60.000,00 560.000,00

50.000,00 550.000,00

60.000,00 560.000,00

50.000,00 50.000,00

50.000,00

50.000,00

Aktivnost: A000026 - CIVILNA ZAŠTITA: A000134 SANIRANJE POSLJEDICA ŠTETA U AKCIDENTNIM SITUACIJAMA 11 Porez na dohodak - redovni Funkcija: 0320 - Usluge protupožarne zaštite

50.000,00

50.000,00

50.000,00

381 38

50.000,00 50.000,00

50.000,00

50.000,00

50.000,00 100.000,00 660.000,00

50.000,00 100.000,00 650.000,00

50.000,00 100.000,00 660.000,00

Aktivnost: A000024 - VATROGASNA ZAJEDNICA BJELOVARSKO-BILOGORSKE ŽUPANIJE: A000025 POKROVITELJSTVA DVD-ima 11 Porez na dohodak - redovni Funkcija: 0320 - Usluge protupožarne zaštite 381 38

11 TEKUĆE DONACIJE OSTALI RASHODI

Aktivnost: A000025 - POKROVITELJSTVA DVD-ima: Program: 0018 - PROGRAM PROTUPOŽARNE ZAŠTITE: Program: 0019 - PROGRAM ZAŠTITE I SPAŠAVANJA A000026 CIVILNA ZAŠTITA 11 Porez na dohodak - redovni Funkcija: 0320 - Usluge protupožarne zaštite 381 38

11 TEKUĆE DONACIJE OSTALI RASHODI

11 TEKUĆE DONACIJE OSTALI RASHODI

Aktivnost: A000134 - SANIRANJE POSLJEDICA ŠTETA U AKCIDENTNIM SITUACIJAMA: Program: 0019 - PROGRAM ZAŠTITE I SPAŠAVANJA: Glava: 00503 - ZAŠTITA I SPAŠAVANJE:

Razdjel: 005 - UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, MALO I SREDNJE PODUZETNIŠTVO I OBRTNIŠTVO: 5.334.000,00 5.210.000,00 5.330.000,00 Razdjel: 006 - UPRAVNI ODJEL ZA GRADITELJSTVO I KOMUNALNU INFRASTRUKTURU Glava: 00601 - ODSJEK ZA GRADITELJSTVO Program: 0001 - REDOVNA DJELATNOST T000050 SPORAZUM O FINANCIRANJU IZRADE I AŽUR. SLUŽB. PROST. POD. 2010.-2013. 15 Administrativne (upravne) pristojbe 11 Porez na dohodak - redovni Funkcija: 0620 - Razvoj zajednice


Broj 11 Pozicija 323 32

ÆUPANIJSKI GLASNIK Opis 11, 15 RASHODI ZA USLUGE MATERIJALNI RASHODI

Stranica 33 Plan 2012.

Projekcija 2013.

400.000,00 400.000,00

266.000,00

0,00

266.000,00

0,00

40.000,00 40.000,00

40.000,00

50.000,00

40.000,00 440.000,00

40.000,00 306.000,00

0.000,00 50.000,00

15.000,00 15.000,00 26.500,00

15.450,00

15.605,00

26.500,00

27.295,00

27.568,00

41.500,00

42.745,00

43.173,00

Projekt: T000050 - SPORAZUM O FINANCIRANJU IZRADE I AŽUR. SLUŽB. PROST. POD. 2010.-2013.: 400.000,00 A000166 TROŠKOVI RADA STRUČNOG POVJERENSTVA (ZAKON O PROST. UREĐ.) 15 Administrativne (upravne) pristojbe Funkcija: 0630 - Opskrba vodom 323 32

15 RASHODI ZA USLUGE MATERIJALNI RASHODI

Aktivnost: A000166 - TROŠKOVI RADA STRUČNOG POVJERENSTVA (ZAKON O PROST.UREĐ.): Program: 0001 - REDOVNA DJELATNOST: Program: 0043 - REDOVNA DJELATNOST JU ZAVODA ZA PROSTORNO UREĐENJE K000062 ULAGANJE U OPREMU ZAVODA ZA PROST. UREĐENJE 14 Prihodi od nefinancijske imovine Funkcija: 0620 - Razvoj zajednice 412 41 422 42

14 NEMATERIJALNA IMOVINA RASHODI ZA NABAVU NEPROIZV. IMOVINE 14 POSTROJENJA I OPREMA RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE

Projekt: K000062 - ULAGANJE U OPREMU ZAVODA ZA PROST. UREĐENJE: A000187 REDOVNE AKTIVNOSTI JU ZAVODA ZA PROSTORNO UREĐENJE 15 Administrativne (upravne) pristojbe Funkcija: 0620 - Razvoj zajednice 311 312 313 31 321 322 323 329 32 343 34

15 PLAĆE 15 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE 15 DOPRINOSI NA PLAĆE RASHODI ZA ZAPOSLENE 15 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 15 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU 15 RASHODI ZA USLUGE 15 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOV. MATERIJALNI RASHODI 15 OSTALI FINANCIJSKI RASHODI FINANCIJSKI RASHODI

Projekcija 2014.

775.000,00 74.200,00 133.500,00 982.700,00 1.012.181,00 1.022.303,00 103.600,00 60.500,00 128.650,00 76.900,00 369.650,00 380.740,00 384.547,00 3.000,00 3.000,00 3.090,00 3.121,00

Aktivnost: A000187 - REDOVNE AKTIVNOSTI JU ZAVODA ZA PROSTORNO UREðENJE: 1.355.350,00 1.396.011,00 1.409.971,00 Program: 0043 - REDOVNA DJELATNOST JU ZAVODA ZA PROSTORNO UREĐENJE: 1.396.850,00 1.438.756,00 1.453.144,00 Glava: 00601 - ODSJEK ZA GRADITELJSTVO: 1.836.850,00 1.744.756,00 1.503.144,00 Glava: 00602 - ODSJEK ZA KOMUNALNU INFRASTRUKTURU Program: 0015 - ULAGANJA U MAGISTRALNI VODOOPSKRBNI SUSTAV BJELOVARSKO-BILOGORSKE ŽUPANIJE


Stranica 34 Pozicija

ÆUPANIJSKI GLASNIK Opis

Broj 11 Plan 2012.

Projekcija 2013.

Projekcija 2014.

K000005 DIONICA PATKOVAC -DARUVAR 41 Pomoći od riznice i ministarstva Funkcija: 0630 - Opskrba vodom 421 42

41 GRAĐEVINSKI OBJEKTI RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE

100.000,00 100.000,00

100.000,00

100.000,00

Projekt: K000005 - DIONICA PATKOVAC -DARUVAR: K000008 DIONICA BJELOVAR - PATKOVAC 41 Pomoći od riznice i ministarstva Funkcija: 0630 - Opskrba vodom

100.000,00

100.000,00

100.000,00

421 42

100.000,00 100.000,00

50.000,00

0,00

100.000,00

50.000,00

0,00

50.000,00

0,00

50.000,00

0,00

50.000,00

50.000,00

0,00

50.000,00

50.000,00

0,00

50.000,00

50.000,00

0,00

Projekt: K000055 - DIONICA PATKOVAC - GAREŠNICA: 50.000,00 K000061 SPORAZUM O TRAJNOM FINANCIRANJU VODOOPSKRBE BBŽ 41 Pomoći od riznice i ministarstva 14 Prihodi od nefinancijske imovine Funkcija: 0630 - Opskrba vodom

50.000,00

0,00

41 GRAĐEVINSKI OBJEKTI RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE

Projekt: K000008 - DIONICA BJELOVAR - PATKOVAC: K000010 OSTALI TROŠKOVI KORIŠENJA ZEMLJIŠTA ZA GRADNJU VODOOP. SUSTAVA 41 Pomoći od riznice i ministarstva Funkcija: 0630 - Opskrba vodom 421 42

41 GRAĐEVINSKI OBJEKTI RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE

50.000,00 50.000,00

Projekt: K000010 - OSTALI TROŠKOVI KORIŠENJA ZEMLJIŠTA ZA GRADNJU VODOOP. SUSTAVA: 50.000,00 K000051 DIONICA KONČANICA-PEHOVECGORNJI DARUVAR 41 Pomoći od riznice i ministarstva Funkcija: 0630 - Opskrba vodom 421 42

41 GRAĐEVINSKI OBJEKTI RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE

Projekt: K000051 - DIONICA KONČANICA-PEHOVEC -GORNJI DARUVAR: K000055 DIONICA PATKOVAC - GAREŠNICA 41 Pomoći od riznice i ministarstva Funkcija: 0630 - Opskrba vodom 421 42

386 38

41 GRAĐEVINSKI OBJEKTI RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE

14, 41 KAPITALNE POMOĆI OSTALI RASHODI

50.000,00

50.000,00

1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00

Projekt: K000061 - SPORAZUM O TRAJNOM FINANCIRANJU VODOOPSKRBE BBŽ: 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00


Broj 11 Pozicija

ÆUPANIJSKI GLASNIK Opis

Stranica 35 Plan 2012.

Projekcija 2013.

Projekcija 2014.

Program: 0015 - ULAG. U MAGISTRALNI VODOOPSKRBNI SUSTAV BJELOVARSKO-BILOGORSKE ŽUPANIJE: 1.350.000,00 1.300.000,00 1.100.000,00 Program: 0016 - ULAGANJA U KOMUNALNU INFRASTRUK. JLS NA PODRUČJU ŽUPANIJE I PODUZET. INFRASTRUKTURU A000017 KOMUNALNA INFRASTRUKTURA JLS 41 Pomoći od riznice i ministarstva Funkcija: 0180 - Prijenosi općeg karaktera između različitih državnih razina 363 36

41 POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA

2.921.995,00 2.921.995,00 3.406.486,00 3.500.000,00

Aktivnost: A000017 - KOMUN. INFRASTRUKTURA JLS: 2.921.995,00 3.406.486,00 3.500.000,00 Program: 0016 - ULAGANJA U KOMUN. INFRASTRUKTURU JLS NA PODRUČJU ŽUPANIJE I PODUZET. INFRASTRUK. 2.921.995,00 3.406.486,00 3.500.000,00 Glava: 00602 - ODSJEK ZA KOMUNALNU INFRASTR. 4.271.995,00 4.706.486,00 4.600.000,00 Glava: 00603 - ODSJEK ZA ZAŠTITU OKOLIŠA Program: 0046 - PROGRAM ZAŠTITE OKOLIŠA T000047 MONITORING VODE ZA PIĆE 11 Porez na dohodak - redovni Funkcija: 0630 - Opskrba vodom 323 32

11 RASHODI ZA USLUGE MATERIJALNI RASHODI

200.000,00 200.000,00

200.000,00

250.000,00

200.000,00

250.000,00

200.000,00

200.000,00

200.000,00 400.000,00

200.000,00 450.000,00

20.000,00 20.000,00 86.000,00

20.006,00

20.146,00

86.000,00

44.600,00

47.142,00

64.606,00

67.288,00

Projekt: T000047 - MONITORING VODE ZA PIĆE: 200.000,00 T000053 PROJEKT PRAĆENJA (MJERENJA) KAKVOĆE ZRAKA NA PODRUČJU BBŽ 11 Porez na dohodak - redovni Funkcija: 0560 - Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani 323 32

11 RASHODI ZA USLUGE MATERIJALNI RASHODI

150.000,00 150.000,00

Projekt: T000053 - PROJEKT PRAĆENJA (MJERENJA) KAKVOĆE ZRAKA NA PODRUČJU BBŽ: 150.000,00 Program: 0046 - PROGRAM ZAŠTITE OKOLIŠA: 350.000,00 Program: 0047 - REDOVNA DJELAT. JU ZA UPRAVLJANJE ZAŠTIĆ. PRIRODNIM VRIJEDNOSTIMA NA PODRUČJU BBŽ K000063 ULAG. U OPREMU JU ZA UPRAVLJANJE ZAŠT. PRIR. VRIJEDNOSTIMA NA PODRUŽJU BBŽ 14 Prihodi od nefinancijske imovine Funkcija: 0540 - Zaštita biološke raznolikosti i krajolika 412 41 422 42

14 NEMATERIJALNA IMOVINA RASHODI ZA NABAVU NEPROIZV. IMOVINE 14 POSTROJENJA I OPREMA RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE

Projekt: K000063 - ULAG. U OPREMU JU ZA UPRAVLJANJE ZAŠT. PRIR. VRIJEDNOSTIMA NA PODRUŽJU BBŽ: 106.000,00 A000070 REDOVNA DJELATNOST JU ZA UPRAVLJANJE ZAŠTIĆENIM PRIR. VRIJEDNOSTIMA NA PODRUČJU BBŽ 11 Porez na dohodak - redovni


Stranica 36 Pozicija

ÆUPANIJSKI GLASNIK Opis

Broj 11 Plan 2012.

Projekcija 2013.

Projekcija 2014.

Funkcija: 0540 - Zaštita biološke raznolikosti i krajolika 311 312 313 31 321 322 323 329 32 343 34 381 38

11 PLAĆE 434.074,00 11 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE 11 DOPRINOSI NA PLAĆE RASHODI ZA ZAPOSLENE 11 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 11 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU 11 RASHODI ZA USLUGE 11 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOV. MATERIJALNI RASHODI 11 OSTALI FINANCIJSKI RASHODI FINANCIJSKI RASHODI 11 TEKUĆE DONACIJE OSTALI RASHODI

8.000,00 74.661,00 516.735,00 38.700,00 69.000,00 139.650,00 92.900,00 340.250,00 3.600,00 3.600,00 45.500,00 45.500,00

519.318,00

522.429,00

203.008,00

209.301,00

3.600,00

3.600,00

45.500,00

45.500,00

Aktivnost: A000070 - REDOVNA DJELATNOST JU ZA UPRAVLJANJE ZAŠTIĆENIM PRIR.VRIJEDNOSTIMA NA PODRUČJU BBŽ 906.085,00 771.426,00 780.830,00 Program: 0047 - REDOVNA DJELAT. JU ZA UPRAVLJANJE ZAŠTIĆENIM PRIROD. VRIJEDNOST. NA PODRUČJU BBŽ 1.012,085.00 836.032,00 848.118,00 Glava: 00603 - ODSJEK ZA ZAŠTITU OKOLIŠA: 1.362.085,00 1.236.032,00 1.298.118,00 Razdjel: 006 - UPRAVNI ODJEL ZA GRADITELJSTVO I KOMUNALNU INFRASTRUKTURU: Razdjel: 007 - UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU, ŠUMARSTVO, SLATKOVODNO RIBARSTVO I LOVSTVO

7.470.930,00 7.687.274,00 7.401.262,00

Glava: 00701 - UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU, ŠUMARSTVO, SLATKOVODNO RIBARSTVO I LOVSTVO Program: 0007 - PROGRAM RAZVOJA SEOSKOG PROSTORA T000001 IZBOR NAJUZORNIJE SEOSKE ŽENE 11 Porez na dohodak - redovni Funkcija: 0421 - Poljoprivreda 322 323 329 32 381 38

11 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU 11 RASHODI ZA USLUGE 11 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOV. MATERIJALNI RASHODI 11 TEKUĆE DONACIJE OSTALI RASHODI

6.000,00 30.000,00 10.000,00 46.000,00 6.000,00 6.000,00

58.420,00

75.000,00

7.620,00

10.000,00

66.040,00

85.000,00

15.000,00 15.000,00 5.000,00 35.000,00

44.450,00

60.000,00

35.000,00

44.450,00

60.000,00

Projekt: T000001 - IZBOR NAJUZORNIJE SEOSKE ŽENE: 52.000,00 T000002 NATJECANJE ORAČA 14 Prihodi od nefinancijske imovine Funkcija: 0421 - Poljoprivreda 322 323 329 32

14 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU 14 RASHODI ZA USLUGE 14 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOV. MATERIJALNI RASHODI

Projekt: T000002 - NATJECANJE ORAČA: T000004 SVJETSKO NATJECANJE ORAČA 11 Porez na dohodak - redovni Funkcija: 0421 - Poljoprivreda


Broj 11 Pozicija 323 32

ÆUPANIJSKI GLASNIK Opis 11 RASHODI ZA USLUGE MATERIJALNI RASHODI

Projekt: T000004 - SVJETSKO NATJECANJE ORAČA: A000210 LEGALIZACIJA GRAĐ. OBJEKATA ZA POLJOPR. PROIZVODNJU 14 Prihodi od nefinancijske imovine Funkcija: 0421 - Poljoprivreda 323 32

14 RASHODI ZA USLUGE MATERIJALNI RASHODI

Stranica 37 Plan 2012.

12.700,00

20.000,00

10.000,00

12.700,00

20.000,00

500.000,00 500.000,00

635.000,00

800.000,00

635.000,00

800.000,00

127.000,00

150.000,00

100.000,00 100.000,00

Aktivnost: A000211 - ZAŠTITA OKOLIŠA NITRATNA DIREKTIVA: 100.000,00 Program: 0007 - PROGRAM RAZVOJA SEOSKOG PROSTORA: 697.000,00 Program: 0008 - PROGRAM LOVSTVA NA PODRUČJU ŽUPANIJE A000040 PROGRAM RAZVOJA LOVSTVA 14 Prihodi od nefinancijske imovine Funkcija: 0423 - Ribarstvo i lov 381 38

14 TEKUĆE DONACIJE OSTALI RASHODI

Projekcija 2014.

10.000,00 10.000,00

Aktivnost: A000210 - LEGALIZACIJA GRAĐ. OBJEKATA ZA POLJOPR. PROIZVODNJU: 500.000,00 A000211 ZAŠT. OKOLIŠA - NITRATNA DIREKTIVA 14 Prihodi od nefinancijske imovine Funkcija: 0421 - Poljoprivreda 323 14 RASHODI ZA USLUGE 32 MATERIJALNI RASHODI

Projekcija 2013.

500.000,00 500.000,00

127.000,00 150.000,00 885.190,00 1.115.000,00

500.000,00

500.000,00

500.000,00

500.000,00

140.000,00 140.000,00

140.000,00

140.000,00

140.000,00

140.000,00

140.000,00

350.000,00 350.000,00

350.000,00

350.000,00

Aktivnost: A000042 - OSIGURANJE LOVIŠTA: A000127 UNAPREðENJE LOVSTVA 14 Prihodi od nefinancijske imovine Funkcija: 0423 - Ribarstvo i lov

350.000,00

350.000,00

350.000,00

382 38

400.000,00 400.000,00

400.000,00

400.000,00

Aktivnost: A000127 - UNAPREĐENJE LOVSTVA: 400.000,00 400.000,00 A000128 PROGRAM POTICANJA LOVNOG GOSPODARSTVA 14 Prihodi od nefinancijske imovine

400.000,00

Aktivnost: A000040 - PROGRAM RAZVOJA LOVSTVA: 500.000,00 A000041 STIMULACIJA ODSTRJELA PREDATORA 14 Prihodi od nefinancijske imovine Funkcija: 0423 - Ribarstvo i lov 381 38

14 TEKUĆE DONACIJE OSTALI RASHODI

Aktivnost: A000041 - STIMULACIJA ODSTRJELA PREDATORA: A000042 OSIGURANJE LOVIŠTA 14 Prihodi od nefinancijske imovine Funkcija: 0423 - Ribarstvo i lov 381 38

14 TEKUĆE DONACIJE OSTALI RASHODI

14 KAPITALNE DONACIJE OSTALI RASHODI


Stranica 38 Pozicija

ÆUPANIJSKI GLASNIK Opis

Funkcija: 0423 - Ribarstvo i lov 382 14 KAPITALNE DONACIJE 38 OSTALI RASHODI

Broj 11 Plan 2012.

Projekcija 2013.

200.000,00 200.000,00

200.000,00

Projekcija 2014.

200.000,00

Aktivnost: A000128 - PROGRAM POTICANJA LOVNOG GOSPODARSTVA: 200.000,00 200.000,00 200.000,00 Program: 0008 - PROGRAM LOVSTVA NA PODRUČJU ŽUPANIJE: 1.590.000,00 1.590.000,00 1.590.000,00 Program: 0009 - PROGRAM POTICANJA POLJOPRIVREDE I PODUZETNIŠTVA A000045 SUBVENCIJE POLJOPRIVREDNICIMA I PODUZETNICIMA 14 Prihodi od nefinancijske imovine Funkcija: 0421 - Poljoprivreda 323 32 352 35

14 RASHODI ZA USLUGE 5.000,00 MATERIJALNI RASHODI 5.000,00 6.350,00 10.000,00 14 SUBVENCIJE TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA, POLJOPRIVREDNICIMA I OBRTNICIMA IZVAN JAVNOG SEKTORA 1.300.000,00 SUBVENCIJE 1.300.000,00 1.651.000,00 1.800.000,00

Aktivnost: A000045 - SUBVEN. POLJOPRIVREDNICIMA I PODUZETNICIMA: 1.305.000,00 1.657.350,00 1.810.000,00 A000046 PROTUGRADNA ZAŠTITA 14 Prihodi od nefinancijske imovine Funkcija: 0421 - Poljoprivreda 381 38

14 TEKUĆE DONACIJE OSTALI RASHODI

200.000,00 200.000,00

Aktivnost: A000046 - PROTUGRADNA ZAŠTITA: 200.000,00 A000050 SUFINANCIRANJE OSIGURANJA USJEVA 11 Porez na dohodak - redovni Funkcija: 0421 - Poljoprivreda 352 35

11 SUBVENCIJE TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA, POLJOPRIVREDNICIMA I OBRTNICIMA IZVAN JAVNOG SEKTORA 485.000,00 SUBVENCIJE 485.000,00

200.000,00

200.000,00

200.000,00

200.000,00

485.000,00

485.000,00

Aktivnost: A000050 - SUFINANCIRANJE OSIGURANJA USJEVA: 485.000,00 485.000,00 485.000,00 Program: 0009 - PROGRAM POTICANJA POLJOPRIVREDE I PODUZETNIŠTVA: 1.990.000,00 2.342.350,00 2.495.000,00 Program: 0010 - PROGRAM RAZVITKA POLJOPRIVREDNE PROIZVODNJE A000051 VINOGRADARSTVO 14 Prihodi od nefinancijske imovine Funkcija: 0421 - Poljoprivreda 323 32 352 35

14 RASHODI ZA USLUGE 5.000,00 MATERIJALNI RASHODI 5.000,00 14 SUBVENCIJE TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA, POLJOPRIVREDNICIMA I OBRTNICIMA IZVAN JAVNOG SEKTORA 150.000,00 SUBVENCIJE 150.000,00

Aktivnost: A000051 - VINOGRADARSTVO:

155.000,00

6.350,00

10.000,00

190.500,00

300.000,00

196.850,00

310.000,00


Broj 11 Pozicija

ÆUPANIJSKI GLASNIK Opis

Stranica 39 Plan 2012.

Projekcija 2013.

Projekcija 2014.

A000052 VOĆARSTVO 14 Prihodi od nefinancijske imovine Funkcija: 0421 - Poljoprivreda 323 32 352

35

14 RASHODI ZA USLUGE 5.000,00 MATERIJALNI RASHODI 5.000,00 14 SUBVENCIJE TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA, POLJOPRIVREDNICIMA I OBRTNICIMA IZVAN JAVNOG SEKTORA 150.000,00 SUBVENCIJE 150.000,00

6.350,00

10.000,00

190.500,00

300.000,00

196.850,00

310.000,00

5.000,00 5.000,00

6.350,00

10.000,00

70.000,00 70.000,00

88.900,00

150.000,00

75.000,00

95.250,00

160.000,00

6.350,00

10.000,00

127.000,00

150.000,00

133.350,00

160.000,00

38.100,00

50.000,00

12.700,00

20.000,00

Aktivnost: A000052 - VOĆARSTVO: 155.000,00 A000064 SUFINANC. NADZORA I CERTIFIKACIJE 14 Prihodi od nefinancijske imovine Funkcija: 0421 - Poljoprivreda 323 32 352

35

14 RASHODI ZA USLUGE MATERIJALNI RASHODI 14 SUBVENCIJE TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA, POLJOPRIVREDNICIMA I OBRTNICIMA IZVAN JAVNOG SEKTORA SUBVENCIJE

Aktivnost: A000064 - SUFINANCIRANJE NADZORA I CERTIFIKACIJE: A000150 POVRĆARSTVO 11 Porez na dohodak - redovni Funkcija: 0421 - Poljoprivreda 323 32 352

35

11 RASHODI ZA USLUGE 5.000,00 MATERIJALNI RASHODI 5.000,00 11 SUBVENCIJE TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA, POLJOPRIVREDNICIMA I OBRTNICIMA IZVAN JAVNOG SEKTORA 100.000,00 SUBVENCIJE 100.000,00

Aktivnost: A000150 - POVRĆARSTVO: A000171 OVČARSTVO I KOZARSTVO 11 Porez na dohodak - redovni Funkcija: 0421 - Poljoprivreda 323 32 381 38

11 RASHODI ZA USLUGE MATERIJALNI RASHODI 11 TEKUĆE DONACIJE OSTALI RASHODI

105.000,00

30.000,00 30.000,00 10.000,00 10.000,00

Aktivnost: A000171 - OVČARSTVO I KOZARSTVO: A000175 PČELARSTVO 11 Porez na dohodak - redovni Funkcija: 0421 - Poljoprivreda

40.000,00

50.800,00

70.000,00

381 38

11 TEKUĆE DONACIJE OSTALI RASHODI

20.000,00 20.000,00

24.500,00

50.000,00

Aktivnost: A000175 - PČELARSTVO: A000212 GOVEDARSTVO 14 Prihodi od nefinancijske imovine

20.000,00

24.500,00

50.000,00


Stranica 40 Pozicija

ÆUPANIJSKI GLASNIK Opis

Broj 11 Plan 2012.

Funkcija: 0421 - Poljoprivreda 352 14 SUBVENCIJE TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA, POLJOPRIVREDNICIMA I OBRTNICIMA IZVAN JAVNOG SEKTORA 350.000,00 35 SUBVENCIJE 350.000,00 Aktivnost: A000212 - GOVEDARSTVO: A000213 SVINJOGOJSTVO 14 Prihodi od nefinancijske imovine Funkcija: 0423 - Ribarstvo i lov 323 32 352

35

350.000,00

14 RASHODI ZA USLUGE 20.000,00 MATERIJALNI RASHODI 20.000,00 14 SUBVENCIJE TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA, POLJOPRIVREDNICIMA I OBRTNICIMA IZVAN JAVNOG SEKTORA 200.000,00 SUBVENCIJE 200.000,00

Projekcija 2013.

Projekcija 2014.

285.400,00

310.000,00

285.400,00

310.000,00

25.400,00

30.000,00

254.000,00

300.000,00

Aktivnost: A000213 - SVINJOGOJSTVO: 220.000,00 279.400,00 330.000,00 Program: 0010 - PROGRAM RAZVITKA POLJOPRIVREDNE PROIZVODNJE: 1.120.000,00 1.262.400,00 1.700.000,00 Program: 0011 - PROGRAM UREĐENJA POLJOPR. ZEMLJIŠTA A000054 IZMJERA DRŽAV. POLJOPRIVR. ZEMLJIŠTA 15 Administr. (upravne) prist. 11 Porez na doh. - redovni 323 11, 15 RASHODI ZA USLUGE 350.000,00 32 MATERIJALNI RASHODI 350.000,00 444.500,00 450.000,00 Aktivnost: A000054 - IZMJERA DRŽAVNOG POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA: 350.000,00 Program: 0011 - PROGRAM UREĐENJA POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA: 350.000,00 Program: 0012 - EDUKACIJA POLJOPRIVR. PROIZVOĐAČA A000060 EDUKACIJA DJELATNIKA 11 Porez na dohodak - redovni Funkcija: 0421 - Poljoprivreda 321 32

11 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA MATERIJALNI RASHODI

5.000,00 5.000,00

Aktivnost: A000060 - EDUKACIJA DJELATNIKA: 5.000,00 A000214 ORGANIZACIJA SEMINARA I RADIONICA ZA POLJOPRIVREDNIKE 11 Porez na dohodak - redovni Funkcija: 0421 - Poljoprivreda 323 11 RASHODI ZA USLUGE 25.000,00 329 11 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOV. 5.000,00 32 MATERIJALNI RASHODI 30.000,00 Aktivnost: A000214 - ORGANIZACIJA SEMINARA I RADIONICA ZA POLJOPRIVREDNIKE: 30.000,00 A000215 ORGANIZACIJA PRAKTIČNE NASTAVE ZA POLJOPRIVREDNIKE 11 Porez na dohodak - redovni Funkcija: 0421 - Poljoprivreda 323

11 RASHODI ZA USLUGE

25.000,00

444.500,00

450.000,00

444.500,00

450.000,00

6.350,00

10.000,00

6.350,00

10.000,00

38.100,00

60.000,00

38.100,00

60.000,00


Broj 11 Pozicija 32

ÆUPANIJSKI GLASNIK Opis MATERIJALNI RASHODI

Stranica 41 Plan 2012. 25.000,00

Projekcija 2013.

Projekcija 2014.

31.750,00

50.000,00

31.750,00

50.000,00

63.500,00

80.000,00

63.500,00

80.000,00

127.000,00

150.000,00

Aktivnost: A000217 - CJELOŽIVOTNO OBRAZOVANJE: 100.000,00 127.000,00 Program: 0012 - EDUKACIJA POLJOPRIVR. PROIZVOĐAČA: 210.000,00 266.700,00 Program: 0039 - PROGRAM PROVEDBE NAPNAV U REPUBLICI HRVATSKOJ A000129 IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA NAVODNJAVANJE 15 Administrativne (upravne) pristojbe 11 Porez na dohodak - redovni Funkcija: 0421 - Poljoprivreda

150.000,00 350.000,00

Aktivnost: A000215 - ORGANIZACIJA PRAKTIČNE NASTAVE ZA POLJOPRIVREDNIKE: 25.000,00 A000216 ORGANIZACIJA STRUČNIH EKSKURZIJA ZA POLJOPRIVREDNIKE 11 Porez na dohodak - redovni Funkcija: 0421 - Poljoprivreda 323 32

11 RASHODI ZA USLUGE MATERIJALNI RASHODI

50.000,00 50.000,00

Aktivnost: A000216 - ORGANIZACIJA STRUČ. EKSKURZIJA ZA POLJOPRIVREDNIKE: 50.000,00 A000217 CJELOŽIVOTNO OBRAZOVANJE 11 Porez na dohodak - redovni Funkcija: 0421 - Poljoprivreda 323 32

323 32

11 RASHODI ZA USLUGE MATERIJALNI RASHODI

11, 15 RASHODI ZA USLUGE MATERIJALNI RASHODI

100.000,00 100.000,00

120.000,00 120.000,00

Aktivnost: A000129 - IZRADA PROJEK. DOKUMENTACIJE ZA NAVODNJAVANJE: 120.000,00 Program: 0039 - PROGRAM PROVEDBE NAPNAV U REPUBLICI HRVATSKOJ: 120.000,00 Program: 0050 - PROGRAM “ČAŠA MLIJEKA, ŽLICA MEDA” A000188 POVEĆANJE KVALITETE MEDA I MLIJEKA 11 Porez na dohodak - redovni Funkcija: 0421 - Poljoprivreda 352

35

11 SUBVENCIJE TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA, POLJOPRIVREDNICIMA I OBRTNICIMA IZVAN JAVNOG SEKTORA 120.000,00 SUBVENCIJE 120.000,00

Aktivnost: A000188 - POVEĆANJE KVALITETE MEDA I MLIJEKA: 120.000,00 Program: 0050 - PROGRAM “ČAŠA MLIJEKA, ŽLICA MEDA”: 120.000,00 Program: 0052 - PROGRAM OČUVANJA ZAŠTIĆENIH PASMINA, SORTI I POLJOPRIVREDNIH PRERAĐEVINA A000218 SIMENTALAC-MLADA JUNETINA 14 Prihodi od nefinancijske imovine Funkcija: 0421 - Poljoprivreda 323

14 RASHODI ZA USLUGE

5.000,00

152.400,00

200.000,00

152.400,00

200.000,00

152.400,00

200.000,00

152.400,00

200.000,00

152.400,00 152.400,00

200.000,00 200.000,00


Stranica 42 Pozicija 32 352

ÆUPANIJSKI GLASNIK Opis

Plan 2012.

Projekcija 2013.

Projekcija 2014.

5.000,00

6.350,00

10.000,00

50.000,00 50.000,00

63.500,00

180.000,00

Aktivnost: A000218 - SIMENTALAC-MLADA JUNETINA: A000219 STARE SORTE VOĆAKA 14 Prihodi od nefinancijske imovine Funkcija: 0421 - Poljoprivreda

55.000,00

69.850,00

190.000,00

323 32

40.000,00 40.000,00

50.800,00

120.000,00

50.800,00

120.000,00

19.050,00

50.000,00

35

MATERIJALNI RASHODI 14 SUBVENCIJE TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA, POLJOPRIVREDNICIMA I OBRTNICIMA IZVAN JAVNOG SEKTOR0A SUBVENCIJE

Broj 11

14 RASHODI ZA USLUGE MATERIJALNI RASHODI

Aktivnost: A000219 - STARE SORTE VOĆAKA: 40.000,00 A000220 IZRADA IZVORNIH POLJOPRIVREDNO -PREHRAMB. PROIZVODA 11 Porez na dohodak - redovni Funkcija: 0421 - Poljoprivreda 323 32

11 RASHODI ZA USLUGE MATERIJALNI RASHODI

15.000,00 15.000,00

Aktivnost: A000220 - IZRADA IZVORNIH POLJOPRIVREDNO -PREHRAMB. PROIZVODA: 15.000,00 19.050,00 Program: 0052 - PROGRAM OČUVANJA ZAŠTIĆENIH PASMINA, SORTI I POLJOPRIVREDNIH PRERAĐEVINA: 110.000,00 139.700,00 Program: 0053 - POBOLJŠANJE KONKURENTNOSTI POLJOPRIVREDNE I ŠUMSKE PROIZVODNJE A000049 PROGRAM PRERADE I SKLADIŠTENJA 15 Administrativne (upravne) pristojbe 11 Porez na dohodak - redovni Funkcija: 0421 - Poljoprivreda 323 32 352 35

11, 15 RASHODI ZA USLUGE 5.000,00 MATERIJALNI RASHODI 5.000,00 11, 15 SUBVENCIJE TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA, POLJOPRIVREDNICIMA I OBRTNICIMA IZVAN JAVNOG SEKTORA 100.000,00 SUBVENCIJE 100.000,00

Aktivnost: A000049 - PROGRAM PRERADE I SKLADIŠTENJA: A000221 SIGURNOST I KVALITETA HRANE 11 Porez na dohodak - redovni Funkcija: 0421 - Poljoprivreda 323 32 352 35

11 RASHODI ZA USLUGE MATERIJALNI RASHODI 11 SUBVENCIJE TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA, POLJOPRIVREDNICIMA I OBRTNICIMA IZVAN JAVNOG SEKTORA SUBVENCIJE

50.000,00 360.000,00

6.350,00

20.000,00

127.000,00

150.000,00

105.000,00

133.350,00

170.000,00

5.000,00 5.000,00

6.350,00

10.000,00

50.000,00 50.000,00

63.500,00

100.000,00

69.850,00

110.000,00

203.200,00

280.000,00

Aktivnost: A000221 - SIGURNOST I KVALITETA HRANE: 55.000,00 Program: 0053 - POBOLJŠANJE KONKURENTNOSTI POLJOPRIVREDNE I ŠUMSKE PROIZVODNJE: 160.000,00 Program: 0054 - PROG. MARKETINŠKE PRIPREME PROIZVODA


Broj 11 Pozicija

ÆUPANIJSKI GLASNIK Opis

Stranica 43 Plan 2012.

Projekcija 2013.

Projekcija 2014.

A000223 PRIPREMA POLJOP. PROIZVODA ZA TRŽIŠTE 14 Prihodi od nefinancijske imovine Funkcija: 0421 - Poljoprivreda 323 32 352 35

14 RASHODI ZA USLUGE MATERIJALNI RASHODI 14 SUBVENCIJE TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA, POLJOPRIVREDNICIMA I OBRTNICIMA IZVAN JAVNOG SEKTORA SUBVENCIJE

25.000,00 25.000,00

31.750,00

50.000,00

25.000,00 25.000,00

31.750,00

50.000,00

Aktivnost: A000223 - PRIPREMA POLJOP. PROIZVODA ZA TRŽIŠTE: 50.000,00 63.500,00 100.000,00 A000224 PROMOCIJA I PRODAJA POLJ.PROIZVODA NA SAJMOVIMA I IZLOŽBAMA 14 Prihodi od nefinancijske imovine Funkcija: 0421 - Poljoprivreda 323 329 32 38

14 RASHODI ZA USLUGE 25.000,00 14 OSTALI NESPOMENUTI RASH. POSLOVANJA 10.000,00 MATERIJALNI RASHODI 35.000,00 OSTALI RASHODI 25.000,00

44.450,00 31.750,00

Aktivnost: A000224 - PROMOCIJA I PRODAJA POLJ. PROIZVODA NA SAJMOVIMA I IZLOŽBAMA: 60.000,00 76.200,00 Program: 0054 - PROGRAM MARKETINŠKE PRIPREME PROIZVODA: 110.000,00 139.700,00 Program: 0055 - PROŠIRENJE PROIZVODNOG PROGRAMA RURALNOG GOSPODARSTVA A000053 PROMOCIJA VINSKIH I DRUGIH TURISTIČKIH CESTA 14 Prihodi od nefinancijske imovine Funkcija: 0421 - Poljoprivreda 323 32 381 38

14 RASHODI ZA USLUGE MATERIJALNI RASHODI 14 TEKUĆE DONACIJE OSTALI RASHODI

10.000,00 10.000,00 15.000,00 15.000,00

11, 15 TEKUĆE DONACIJE OSTALI RASHODI

Aktivnost: A000226 - OČUVANJE TRADICIJSKIH VRIJEDNOSTI: Program: 0056 - PROGRAM RADA UDRUGA NA SEOSKOM PROSTORU: Glava: 00701 - UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU, ŠUMARSTVO, SLATKOVODNO RIBARSTVO I LOVSTVO: Razdjel: 007 - UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU,

120.000,00 220.000,00

12.700,00

20.000,00

19.050,00

30.000,00

Aktivnost: A000053 - PROMOCIJA VINSKIH I DRUGIH TURISTIČKIH CESTA: 25.000,00 31.750,00 Program: 0055 - PROŠIRENJE PROIZVODNOG PROGRAMA RURALNOG GOSPODARSTVA: 25.000,00 31.750,00 Program: 0056 - PROGRAM RADA UDRUGA NA SEOSKOM PROSTORU A000226 OČUVANJE TRADICIJSKIH VRIJEDNOSTI 15 Administrativne (upravne) pristojbe 11 Porez na dohodak - redovni Funkcija: 0421 - Poljoprivreda 381 38

70.000,00 50.000,00

50.000,00 50.000,00

70.000,00 70.000,00

88.900,00

100.000,00

70.000,00

88.900,00

100.000,00

70.000,00

88.900,00

100.000,00

6.672.000,00 7.699.190,00 9.110.000,00


Stranica 44 Pozicija

ÆUPANIJSKI GLASNIK Opis

Broj 11 Plan 2012.

Projekcija 2013.

Projekcija 2014.

ŠUMARSTVO, SLATKOVODNO RIBARSTVO I LOVSTVO: 6.672.000,00 7.699.190,00 9.110.000,00 Razdjel: 008 - UPRAVNI ODJEL ZA EUROPSKE INTEGRACIJE I MEĐUNARODNU SURADNJU Glava: 00801 - UPRAVNI ODJEL ZA EUROPSKE INTEGRACIJE Program: 0021 - PROGRAM EUROPSKIH INTEGRACIJA T000029 OBILJEŽAVANJE DANA EUROPE I EU TJEDNA 41 Pomoći od riznice i ministarstva Funkcija: 0111 - Izvršna i zakonodavna tijela 323 329 32

41 RASHODI ZA USLUGE 50.000,00 41 OSTALI NESPOMENUTI RASH. POSLOVANJA 30.000,00 MATERIJALNI RASHODI 80.000,00

80.000,00

80.000,00

80.000,00

80.000,00

80.000,00

45 RASHODI ZA USLUGE 25.000,00 45 OSTALI NESPOMENUTI RASH. POSLOVANJA 5.000,00 MATERIJALNI RASHODI 30.000,00

30.000,00

30.000,00

30.000,00

30.000,00

102.500,00 102.500,00

102.500,00

102.500,00

102.500,00 212.500,00 212.500,00

102.500,00 212.500,00 212.500,00

102.500,00 212.500,00 212.500,00

Razdjel: 008 - UPRAVNI ODJEL ZA EUROPSKE INTEGRACIJE I MEĐUNARODNU SURADNJU: 212.500,00 Razdjel: 009 - UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJ. SKRB

212.500,00

212.500,00

0,00

0,00

Projekt: T000029 - OBILJEŽAVANJE DANA EUROPE I EU TJEDNA: A000037 SAVJET ZA EUROPSKE INTEGRACIJE 45 Pomoći od međunarodnih organizacija Funkcija: 0111 - Izvršna i zakonodavna tijela 323 329 32

Aktivnost: A000037 - SAVJET ZA EUROP. INTEGRACIJE: 30.000,00 A000198 SUFINANC. PROJEK. FINANCIRANIH OD EU 45 Pomoći od međunarodnih organizacija Funkcija: 0111 - Izvršna i zakonodavna tijela 329 32

45 OSTALI NESPOMENUTI RASH. POSLOV. MATERIJALNI RASHODI

Aktivnost: A000198 - SUFINANCIRANJE PROJEKATA FINANCIRANIH OD EU: Program: 0021 - PROGRAM EUROPSKIH INTEGRACIJA: Glava: 00801 - UPRAVNI ODJEL ZA EUROPSKE INTEGR.:

Glava: 00901 - ZDRAVSTVO Program: 0022 - USTANOVE U ZDRAVSTVU - DECENTRALIZACIJA K000018 ULAGANJA U OBJEKTE ZDRAVSTVA 12 Porez na dohodak - DEC 44 Pomoći Dec - Fond poravnanja Funkcija: 0760 - Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani 421 42 451 45

12, 44 GRAĐEVINSKI OBJEKTI RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 12, 44 DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA 1 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI

2.787.010,00 2.787.010,00 .978.291,00 1.978.291,00 2.112.998,00 2.255.810,00

Projekt: K000018 - ULAG. U OBJEKTE ZDRAVSTVA: 4.765.301,00 2.112.998,00 2.255.810,00 K000019 ULAGANJA U OPREMU ZDRAVSTVA 12 Porez na dohodak - DEC 44 Pomoći Dec - Fond poravnanja Funkcija: 0760 - Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani


Broj 11 Pozicija 412 41 422 423 426 42 452 453 45

ÆUPANIJSKI GLASNIK Opis

Stranica 45 Plan 2012.

Projekcija 2013.

Projekcija 2014.

12, 44 NEMATERIJALNA IMOVINA 131.500,00 RASHODI ZA NABAVU NEPROIZV. IMOVINE 131.500,00 0,00 0,00 12, 44 POSTROJENJA I OPREMA 2.959.856,00 12, 44 PRIJEVOZNA SREDSTVA 79.000,00 12, 44 NEMATERIJALNA PROIZV. IMOVINA 22.000,00 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 3.060.856,00 5.807.968,00 5.948.029,00 12, 44 DODATNA ULAGANJA NA POSTROJENJIMA I OPREMI 49.775,00 12, 44 DODATNA ULAGANJA NA PRIJEVOZNIM SREDSTVIMA 0,00 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI 49.775,00 50.979,00 52.253,00

Projekt: K000019 - ULAG. U OPREMU ZDRAVSTVA: 3.242.131,00 5.858.947,00 6.000.282,00 A000066 INVESTICIJSKO I TEKUĆE ODRŽAVANJE U ZDRAVSTVU 12 Porez na dohodak -DEC 44 Pomoći Dec - Fond poravnanja Funkcija: 0760 - Poslovi i usluge zdrav. koji nisu drugdje svrstani 323 329 32

12, 44 RASHODI ZA USLUGE 12, 44 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA MATERIJALNI RASHODI

4.249.652,00 1.000.000,00 5.249.652,00 5.403.971,00 5.528.889,00

Aktivnost: A000066 - INVESTICIJSKO I TEKUĆE ODRŽAVANJE U ZDRAVSTVU: 5.249.652,00 5.403.971,00 5.528.889,00 Program: 0022 - USTANOVE U ZDRAVSTVU DECENTRALIZACIJA: 13.257.084,00 13.375.916,00 13.784.981,00 Program: 0023 - DODATNI PROGRAMI U ZDRAVSTVU - IZNAD STANDARDA K000020 IZGRADNJA NOVE BOLNICE (SUFINANC. PROJEKTNE DOKUMENTACIJE) 15 Administrativne (upravne) pristojbe 11 Porez na dohodak - redovni Funkcija: 0760 - Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani 382 38

11, 15 KAPITALNE DONACIJE OSTALI RASHODI

379.140,00 379.140,00

0,00

0,00

0,00

0,00

50.000,00 50.000,00

50.000,00

50.000,00

50.000,00

50.000,00

50.000,00

Projekt: K000020 - IZGRADNJA NOVE BOLNICE (SUFINANC. PROJEKTNE DOKUMENTACIJE): 379.140,00 T000015 STRUČNO USAVRŠAVANJE DJELATNIKA U ZDRAVSTVU 11 Porez na dohodak - redovni Funkcija: 0760 - Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani 321 32

11 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA MATERIJALNI RASHODI

Projekt: T000015 - STRUČNO USAVRŠAVANJE DJELATNIKA U ZDRAVSTVU: T000034 PREVENCIJA OVISNOSTI U OŠ -”ZAJEDNO VIŠE MOŽEMO” 11 Porez na dohodak - redovni


Stranica 46 Pozicija

ÆUPANIJSKI GLASNIK Opis

Broj 11 Plan 2012.

Projekcija 2013.

Projekcija 2014.

Funkcija: 0740 - Službe javnog zdravstva 323 32

11 RASHODI ZA USLUGE MATERIJALNI RASHODI

20.000,00 20.000,00

20.000,00

20.000,00

20.000,00

20.000,00

330.000,00 330.000,00 330.000,00

350.000,00 350.000,00

350.000,00 350.000,00

20.000,00 20.000,00

20.000,00

20.000,00

20.000,00

20.000,00

20.000,00

42.000,00

37.000,00

42.000,00

37.000,00

10.000,00

10.000,00

10.000,00

10.000,00

10.000,00 10.000,00

10.000,00

10.000,00

10.000,00

10.000,00

10.000,00

Projekt: T000034 - PREVENCIJA OVISNOSTI U OŠ -”ZAJEDNO VIŠE MOŽEMO”: 20.000,00 A000068 MRTVOZORSTVO 11 Porez na dohodak - redovni Funkcija: 0760 - 2Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani 324

11 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA 32 MATERIJALNI RASHODI Aktivnost: A000068 - MRTVOZORSTVO: A000069 CENTAR ZA PREVENCIJU OVISNOSTI PRI ZZJZ 11 Porez na dohodak - redovni Funkcija: 0740 - Službe javnog zdravstva 381 38

11 TEKUĆE DONACIJE OSTALI RASHODI

Aktivnost: A000069 - CENTAR ZA PREVENCIJU OVISNOSTI PRI ZZJZ: A000138 UNAPREĐENJE ZDRAVLJA STANOVNIŠTVA BBŽ 11 Porez na dohodak - redovni Funkcija: 0760 - Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani 323 324 329 32

11 RASHODI ZA USLUGE 11 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA 11 OSTALI NESPOM. RASHODI POSLOVANJA MATERIJALNI RASHODI

5.000,00 10.000,00 20.000,00 35.000,00

Aktivnost: A000138 - UNAPREĐENJE ZDRAVLJA STANOVNIŠTVA BBŽ: 35.000,00 A000140 ZAŠTITA PRAVA PACIJENATA U BBŽ 11 Porez na dohodak - redovni Funkcija: 0760 - Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani 324 32

11 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA MATERIJALNI RASHODI

10.000,00 10.000,00

Aktivnost: A000140 - ZAŠT. PRAVA PACIJENATA U BBŽ: 10.000,00 A000141 HRVATSKA MREŽA ZDRAVIH ŽUPANIJA 11 Porez na dohodak - redovni Funkcija: 0760 - Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani 324 32

11 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA MATERIJALNI RASHODI

Aktivnost: A000141 - HRVATSKA MREŽA ZDRAVIH ŽUPANIJA:


Broj 11 Pozicija

ÆUPANIJSKI GLASNIK Opis

Stranica 47 Plan 2012.

Projekcija 2013.

Projekcija 2014.

A000144 MJERA PROVEDBE NACIONALNE POPULACIJSKE POLITIKE 11 Porez na dohodak - redovni Funkcija: 1040 - Obitelj i djeca 372 37

11 OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIG. I DRUGE NAKNADE

510.000,00 510.000,00

Aktivnost: A000144 - MJERA PROVEDBE NACIONALNE POPULACIJSKE POLITIKE: 510.000,00 A000190 SAVJET ZA ZDRAVLJE 11 Porez na dohodak - redovni Funkcija: 0760 - Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani 329 32

11 OSTALI NESPOM. RASHODI POSLOVANJA MATERIJALNI RASHODI

10.000,00 10.000,00

Aktivnost: A000190 - SAVJET ZA ZDRAVLJE: 10.000,00 A000196 FINANC. UPRAVE DOMA ZDRAVLJA BBŽ 14 Prihodi od nefinancijske imovine Funkcija: 0760 - Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani 381 38

14 TEKUĆE DONACIJE OSTALI RASHODI

510.000,00

510.000,00

510.000,00

510.000,00

10.000,00

10.000,00

10.000,00

10.000,00

1.095.000,00 1.095.000,00 1.095.000,00 1.095.000,00

Aktivnost: A000196 - FINANCIRANJE UPRAVE DOMA ZDRAVLJA BBŽ: 1.095.000,00 1.095.000,00 1.095.000,00 Program: 0023 - DODATNI PROGRAMI U ZDRAVSTVU - IZNAD STANDARDA: 2.469.140,00 2.117.000,00 2.112.000,00 Glava: 00901 - ZDRAVSTVO: 15.726.224,00 15.492.916,00 15.896.981,00 Glava: 00902 - SOCIJALNA SKRB Program: 0024 - OSNOVNI PROGRAM SOCIJALNE SKRBI - DECENTRALIZACIJA A000071 SUFINANCIRANJE TROŠKOVA OGRJEVA 44 Pomoći Dec - Fond poravnanja Funkcija: 1070 - Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima 363 36

44 POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA

1.855.512,00 1.855.512,00 1.877.779,00 1.935.990,00

Aktivnost: A000071 - SUFINAN. TROŠKOVA OGRJEVA: 1.855.512,00 1.877.779,00 1.935.990,00 A000200 REDOVNA DJELATNOST ZAVODA ZA SOCIJALNU SKRB 12 Porez na dohodak -DEC 44 Pomoći Dec - Fond poravnanja Funkcija: 1070 - Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima 321 322 323 329 32 343 34

12, 44 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 190.093,00 12, 44 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU 713.904,00 12, 44 RASHODI ZA USLUGE 1.337.983,00 12, 44 OSTALI NESPOM. RASHODI POSLOV. 92.606,00 MATERIJALNI RASHODI 2.334.586,00 2.362.405,00 2.435.639,00 12, 44 OSTALI FINANCIJSKI RASHODI 45.320,00 FINANCIJSKI RASHODI 45.320,00 46.060,00 47.488,00


Stranica 48 Pozicija

ÆUPANIJSKI GLASNIK Opis

Broj 11 Plan 2012.

Projekcija 2013.

Projekcija 2014.

Aktivnost: A000200 - REDOVNA DJELATNOST ZAVODA ZA SOCIJALNU SKRB: 2.379.906,00 2.408.465,00 2.483.127,00 Program: 0024 - OSNOVNI PROGRAM SOCIJALNE SKRBI - DECENTRALIZACIJA: 4.235.418,00 4.286.244,00 4.419.117,00 Program: 0025 - DODATNI PROGRAMI SOCIJALNE SKRBI - IZNAD STANDARDA T000016 BESPLATNO LJETOVANJE DJECE 11 Porez na dohodak - redovni Funkcija: 1040 - Obitelj i djeca 322 323 32

11 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU 11 RASHODI ZA USLUGE MATERIJALNI RASHODI

60.000,00 60.000,00 120.000,00

60.000,00

60.000,00

60.000,00

60.000,00

20.800,00

21.840,00

20.800,00

21.840,00

520.000,00

530.000,00

520.000,00

530.000,00

50.000,00 50.000,00

55.000,00

55.000,00

50.000,00

55.000,00

55.000,00

Projekt: T000016 - BESPLATNO LJETOVANJE DJECE: 120.000,00 T000040 STRATEGIJA ZA IZJEDNAČAVANJE MOGUĆNOSTI ZA OSOBE S INVALIDITETOM BBŽ OD 2008.-2015. 11 Porez na dohodak - redovni Funkcija: 1012 - Invaliditet 381 38

11 TEKUĆE DONACIJE OSTALI RASHODI

20.000,00 20.000,00

Projekt: T000040 - STRATEGIJA ZA IZJEDNAČAVANJE MOGUĆNOSTI ZA OSOBE S INVALIDITETOM BBŽ OD 2008.-2012.: 20.000,00 A000008 SREDSTVA ZA RAD UDRUGA GRAĐANA 11 Porez na dohodak - redovni Funkcija: 0840 - Religijske i druge službe zajednice 381 38

11 TEKUĆE DONACIJE OSTALI RASHODI

500.000,00 500.000,00

Aktivnost: A000008 - SREDSTVA ZA RAD UDRUGA GRAĐANA: 500.000,00 A000154 SUDJELOVANJE U ZAJEDNIČKIM PROJEKTIMA KAO ŽUPANIJE PARTNERA 11 Porez na dohodak - redovni Funkcija: 1090 - Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane 381 38

11 TEKUĆE DONACIJE OSTALI RASHODI

Aktivnost: A000154 - SUDJELOVANJE U ZAJEDNIČKIM PROJEKTIMA KAO ŽUPANIJE PARTNERA: A000156 POMOĆ U KUĆI STARIJIM OSOBAMA 11 Porez na dohodak - redovni Funkcija: 1020 - Starost 363 36

11 POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA 1.100.000,00 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA 1.100.000,00 1.110.000,00 1.110.000,00

Aktivnost: A000156 - POMOĆ U KUĆI STARIJIM OSOBAMA: 1.100.000,00 1.110.000,00 1.110.000,00 A000191 SUFINAN. USLUGA PSIHIJATRA U DOMU ZA PSIHIČKI BOLESNE ODRASLE OSOBE


Broj 11 Pozicija

ÆUPANIJSKI GLASNIK Opis

Stranica 49 Plan 2012.

Projekcija 2013.

Projekcija 2014.

11 Porez na dohodak - redovni Funkcija: 1011 - Bolest 329 32

11 OSTALI NESPOM. RASHODI POSLOVANJA MATERIJALNI RASHODI

24.000,00 24.000,00

Aktivnost: A000191 - SUFINANC. USLUGA PSIHIJATRA U DOMU ZA PSIHIČKI BOLESNE ODRASLE OSOBE: 24.000,00 A000206 ŽUPANIJSKO DRUŠTVO CRVENOG KRIŽA 11 Porez na dohodak - redovni Funkcija: 1090 - Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane 381 38

11 TEKUĆE DONACIJE OSTALI RASHODI

210.000,00 210.000,00

24.000,00

24.000,00

24.000,00

24.000,00

210.000,00

210.000,00

Aktivnost: A000206 - ŽUPANIJSKO DRUŠTVO CRVENOG KRIŽA: 210.000,00 210.000,00 210.000,00 Program: 0025 - DODATNI PROGRAMI SOCIJALNE SKRBI - IZNAD STANDARDA: 2.024.000,00 1.999.800,00 2.010.840,00 Glava: 00902 - SOCIJALNA SKRB: 6.259.418,00 6.286.044,00 6.429.957,00 Glava: 00903 - DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE Program: 0026 - OSNOVNI PROGRAM DOMA ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE - DECENTRALIZACIJA K000015 ULAGANJE U OBJEKT DOMA ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE 12 Porez na dohodak -DEC 44 Pomoći Dec - Fond poravnanja Funkcija: 1020 - Starost 451 45

12, 44 DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI

197.150,00 197.150,00

Projekt: K000015 - ULAGANJE U OBJEKT DOMA ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE: 197.150,00 K000021 ULAGANJE U OPREMU DOMA ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE 12 Porez na dohodak -DEC 44 Pomoći Dec - Fond poravnanja Funkcija: 1020 - Starost 422 42

12, 44 POSTROJENJA I OPREMA RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE

203.532,00

198.916,00

203.532,00

321.511,00

342.687,00

321.511,00

342.687,00

320.400,00 320.400,00

Projekt: K000021 - ULAGANJE U OPREMU DOMA ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE: 320.400,00 A000201 REDOVNA DJELATNOST DOMA ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE 12 Porez na dohodak -DEC 44 Pomoći Dec - Fond poravnanja Funkcija: 1020 - Starost 311 313 31 321 322

198.916,00

12, 44 PLAĆE 1.639.000,00 12, 44 DOPRINOSI NA PLAĆE 325.000,00 RASHODI ZA ZAPOSLENE 1.964.000,00 2.014.737,00 2.014.737,00 12, 44 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 116.600,00 12, 44 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU 1.721.810,00


Stranica 50 Pozicija 323 32

ÆUPANIJSKI GLASNIK Opis 12, 44 RASHODI ZA USLUGE MATERIJALNI RASHODI

Broj 11 Plan 2012.

Projekcija 2013.

Projekcija 2014.

425.700,00 2.264.110,00 2.264.110,00 2.396.755,00

Aktivnost: A000201 - REDOVNA DJELATNOST DOMA ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE: 4.228.110,00 4.278.847,00 4.411.492,00 Program: 0026 - OSNOVNI PROGRAM DOMA ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE - DECENTRALIZACIJA: 4.745.660,00 4.799.274,00 4.957.711,00 Glava: 00903 - DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE: 4.745.660,00 4.799.274,00 4.957.711,00 Razdjel: 009 - UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB: 26.731.302,00 26.578.234,00 27.284.649,00 Razdjel: 010 - UPRAVNI ODJEL ZA PROSV., KULTURU I ŠPORT Glava: 01001 - OSNOVNO ŠKOLSTVO Program: 0028 - OSNOVNI PROGRAM OSNOVNOŠKOLSKOG OBRAZOVANJA - DECENTRALIZACIJA A000202 REDOVNA DJELATNOST OŠ 12 Porez na dohodak -DEC 44 Pomoći Dec - Fond poravnanja Funkcija: 0912 - Osnovno obrazovanje 311 313 31 321 322 323 324 329 32 342 343 34 372 37

12, 44 PLAĆE 675.001,00 12, 44 DOPRINOSI NA PLAĆE 45.720,00 RASHODI ZA ZAPOSLENE 720.721,00 729.370,00 751.980,00 12, 44 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 906.001,00 12, 44 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU 6.184.517,00 12, 44 RASHODI ZA USLUGE 12.421.585,00 12, 44 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA 9.000,00 12, 44 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 541.596,00 MATERIJALNI RASHODI 20.062.699,00 20.069.679,00 20.691.839,00 12, 44 KAMATE ZA PRIMLJENE ZAJMOVE 906.193,00 12, 44 OSTALI FINANCIJSKI RASHODI 102.624,00 FINANCIJSKI RASHODI 1.008.817,00 103.855,00 107.075,00 12, 44 OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA 6.000,00 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIG. I DRUGE NAKNADE 6.000,00 6.072,00 6.260,00

Aktivnost: A000202 - REDOVNA DJELATNOST OŠ: 21.798.237,00 20.908.976,00 21.557.154,00 A000203 OTPLATA KREDITA U OŠ 12 Porez na dohodak -DEC 44 Pomoći Dec - Fond poravnanja 544 12, 44 OTPLATA GLAVNICE PRIMLJ. KREDITA I ZAJM. OD KREDITNIH I OSTALIH FINANC. INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA 1.980.000,00 54 IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJENIH ZAJMOVA 1.980.000,00 1.980.000,00 1.980.000,00 Aktivnost: A000203 - OTPLATA KREDITA U OŠ: 1.980.000,00 1.980.000,00 1.980.000,00 Program: 0028 - OSNOVNI PROGRAM OSNOVNOŠKOLSKOG OBRAZOVANJA - DECENTRALIZACIJA: 23.778.237,00 22.888.976,00 23.537.154,00 Program: 0029 - DODATNI PROG. OSNOVNOŠKOLSKOG OBRAZOVANJA - IZNAD STANDARDA A000227 OTPLATA KREDITA OŠ (IZNAD STANDARDA) 14 Prihodi od nefinancijske imovine 16 Primici (povrati) glavnice danih zajmova


Broj 11 Pozicija

ÆUPANIJSKI GLASNIK Opis

Stranica 51 Plan 2012.

Projekcija 2013.

530.000,00 530.000,00

500.000,00

Projekcija 2014.

Funkcija: 0912 - Osnovno obrazovanje 342 34

14, 16 KAMATE ZA PRIMLJENE ZAJMOVE FINANCIJSKI RASHODI

450.000,00

Aktivnost: A000227 - OTPLATA KREDITA OŠ (IZNAD STANDARDA): 530.000,00 500.000,00 450.000,00 Program: 0029 - DODATNI PROGRAM OSNOVNOŠKOLSKOG OBRAZOVANJA - IZNAD STANDARDA: 530.000,00 500.000,00 450.000,00 Glava: 01001 - OSNOVNO ŠKOLSTVO: 24.308.237,00 23.388.976,00 23.987.154,00 Glava: 01002 - SREDNJE ŠKOLSTVO Program: 0030 - OSNOVNI PROGRAM SREDNJEŠKOLSKOG OBRAZOVANJA - DECENTRALIZACIJA A000204 REDOVNA DJELATNOST SŠ 12 Porez na dohodak -DEC 44 Pomoći Dec - Fond poravnanja Funkcija: 0922 - Više srednjoškolsko obrazovanje 321 322 323 329 32

12, 44 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 3.110.353,00 12, 44 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU 7.089.961,00 12, 44 RASHODI ZA USLUGE 3.119.465,00 12, 44 OSTALI NESPO. RASHODI POSLOVANJA 406.776,00 MATERIJALNI RASHODI 13.726.555,00 13.891.274,00 14.321.903,00

Aktivnost: A000204 - REDOVNA DJELATNOST SŠ: 13.726.555,00 13.891.274,00 14.321.903,00 A000205 OTPLATA KREDITA U SŠ 12 Porez na dohodak -DEC 44 Pomoći Dec - Fond poravnanja 544 12, 44 OTPLATA GLAVNICE PRIMLJENIH KREDITA I ZAJMOVA OD KREDITNIH I OSTALIH FINANC. INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA 1.580.000,00 54 IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJENIH ZAJMOVA 1.580.000,00 2.049.313,00 2.166.124,00 Funkcija: 0922 - Više srednjoškolsko obrazovanje 342 12, 44 KAMATE ZA PRIMLJENE ZAJMOVE 463.183,00 34 FINANCIJSKI RASHODI 463.183,00 463.183,00 463.183,00 Aktivnost: A000205 - OTPLATA KREDITA U SŠ: 2.043.183,00 2.512.496,00 2.629.307,00 Program: 0030 - OSNOVNI PROGRAM SREDNJEŠKOLSKOG OBRAZOVANJA - DECENTRALIZACIJA: 15.769.738,00 16.403.770,00 16.951.210,00 Program: 0031 - DODATNI PROGRAMI SREDNJEŠKOLSKOG OBRAZOVANJA - IZNAD STANDARDA A000075 ŽUPANIJSKA NATJECANJA 11 Porez na dohodak - redovni Funkcija: 0912 - Osnovno obrazovanje 381 38

11 TEKUĆE DONACIJE OSTALI RASHODI

300.000,00 300.000,00

Aktivnost: A000075 - ŽUPANIJSKA NATJECANJA: 300.000,00 A000076 KULTURNE I JAVNE DJELATNOSTI ŠKOLA 11 Porez na dohodak - redovni Funkcija: 0922 - Više srednjoškolsko obrazovanje 381 38

300.000,00

300.000,00

300.000,00

300.000,00

11 TEKUĆE DONACIJE OSTALI RASHODI

200.000,00 200.000,00

200.000,00

200.000,00

Aktivnost: A000076 - KULTURNE I JAVNE DJELATNOSTI ŠKOLA:

200.000,00

200.000,00

200.000,00


Stranica 52 Pozicija

ÆUPANIJSKI GLASNIK Opis

Broj 11 Plan 2012.

Projekcija 2013.

Projekcija 2014.

A000160 10% SUFINANCIRANJE PRIJEVOZA UČENIKA SŠ 13 Prihodi od financijske imovine Funkcija: 0922 - Više srednjoškolsko obrazovanje 372 37

13 OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIG. I DRUGE NAKNADE

1.400.000,00 1.400.000,00 1.400.000,00 1.400.000,00

Aktivnost: A000160 - 10% SUFINANCIRANJE PRIJEVOZA UČENIKA SŠ: 1.400.000,00 1.400.000,00 1.400.000,00 A000228 OTPLATA KREDITA SŠ (IZNAD STAND) 21 Vlastiti prihodi (prihodi od prodaje proizvoda i donacije) 11 Porez na dohodak - redovni Funkcija: 0922 - Više srednjoškolsko obrazovanje 342 34

11, 21 KAMATE ZA PRIMLJENE ZAJMOVE FINANCIJSKI RASHODI

710.000,00 710.000,00

710.000,00

710.000,00

Aktivnost: A000228 - OTP. KRED. SŠ (IZNAD STAND): 710.000,00 710.000,00 710.000,00 Program: 0031 - DODATNI PROGRAMI SREDNJEŠKOLSKOG OBRAZOVANJA - IZNAD STANDARDA: 2.610.000,00 2.610.000,00 2.610.000,00 Glava: 01002 - SREDNJE ŠKOLSTVO: 18.379.738,00 19.013.770,00 19.561.210,00 Glava: 01003 - VISOKO ŠKOLSTVO Program: 0032 - DODATNI PROGRAMI VISOKOŠKOLSKOG OBRAZOVANJA T000019 PUČKO OTVORENO UČILIŠTE BJELOVAR 11 Porez na dohodak - redovni Funkcija: 0950 - Obrazovanje koje se ne može definirati po stupnju 381 38

11 TEKUĆE DONACIJE OSTALI RASHODI

200.000,00 200.000,00

Projekt: T000019 - PUČKO OTVORENO UČILIŠTE BJELOVAR: 200.000,00 A000077 STIPENDIJE I ŠKOLARINE 13 Prihodi od financijske imovine 11 Porez na dohodak - redovni Funkcija: 0942 - Drugi stupanj visoke naobrazbe 372 37

35

200.000,00

200.000,00

200.000,00

11, 13 OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA 1.100.000,00 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE 1.100.000,00 1.100.000,00 1.100.000,00

Aktivnost: A000077 - STIPENDIJE I ŠKOLARINE: A000078 KREDITIRANJE STUDENATA 11 Porez na dohodak - redovni Funkcija: 0942 - Drugi stupanj visoke naobrazbe 352

200.000,00

11 SUBVENCIJE TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA, POLJOPRIVREDNICIMA I OBRTNICIMA IZVAN JAVNOG SEKTORA SUBVENCIJE

Aktivnost: A000078 - KREDITIRANJE STUDENATA: Program: 0032 - DODATNI PROGRAMI VISOKOŠKOLSKOG OBRAZOVANJA: Glava: 01003 - VISOKO ŠKOLSTVO:

1.100.000,00 1.100.000,00 1.100.000,00

170.000,00 170.000,00

200.000,00

230.000,00

170.000,00

200.000,00

230.000,00

1.470.000,00 1.500.000,00 1.530.000,00 1.470.000,00 1.500.000,00 1.530.000,00


Broj 11 Pozicija

ÆUPANIJSKI GLASNIK Opis

Stranica 53 Plan 2012.

Projekcija 2013.

Projekcija 2014.

Glava: 01004 - ŠPORT I TEHNIČKA KULTURA Program: 0033 - PROGRAM JAVNIH POTREBA U SPORTU, REKREACIJI I TEHNIČKOJ KULTURI A000079 SPORTSKA ZAJEDNICA BBŽ 11 Porez na dohodak - redovni Funkcija: 0180 - Prijenosi općeg karaktera između različitih državnih razina 381 38

11 TEKUĆE DONACIJE OSTALI RASHODI

Aktivnost: A000079 - SPORTSKA ZAJEDNICA BBŽ: A000080 SAVEZ ŠKOLSKIH ŠPORTSKIH DRUŠTAVA BBŽ 11 Porez na dohodak - redovni Funkcija: 0810 - Službe rekreacije i športa 381 38

11 TEKUĆE DONACIJE OSTALI RASHODI

Aktivnost: A000080 - SAVEZ ŠKOLSKIH ŠPORTSKIH DRUŠTAVA BBŽ: A000081 ŠPORTSKI SAVEZ INVALIDA 11 Porez na dohodak - redovni Funkcija: 0810 - Službe rekreacije i športa 381 38

11 TEKUĆE DONACIJE OSTALI RASHODI

Aktivnost: A000081 - ŠPORTSKI SAVEZ INVALIDA: A000082 “ŠRC KUKAVICA” 11 Porez na dohodak - redovni Funkcija: 0810 - Službe rekreacije i športa 532 53

11 DIONICE I UDJELI U GLAVNICI TRGOVAČKIH DRUŠTAVA U IZDACI ZA DIONICE I UDJELE U GLAVNICI

Aktivnost: A000082 - “ŠRC KUKAVICA”: A000083 SAVEZ IZVIĐAČA BBŽ 11 Porez na dohodak - redovni Funkcija: 0810 - Službe rekreacije i športa 381 38

11 TEKUĆE DONACIJE OSTALI RASHODI

1.100.000,00 1.100.000,00 1.100.000,00 1.200.000,00 1.100.000,00 1.100.000,00 1.200.000,00

120.000,00 120.000,00

120.000,00

120.000,00

120.000,00

120.000,00

120.000,00

80.000,00 80.000,00

80.000,00

80.000,00

80.000,00

80.000,00

80.000,00

300.000,00 300.000,00

300.000,00

300.000,00

300.000,00

300.000,00

300.000,00

15.000,00 15.000,00

15.000,00

15.000,00

15.000,00

15.000,00

130.000,00 130.000,00

130.000,00

130.000,00

130.000,00

130.000,00

130.000,00

Aktivnost: A000083 - SAVEZ IZVIĐAČA BBŽ: 15.000,00 A000084 ZAJEDNICA TEHNIČKE KULTURE BBŽ 11 Porez na dohodak - redovni Funkcija: 0810 - Službe rekreacije i športa 381 38

11 TEKUĆE DONACIJE OSTALI RASHODI

Aktivnost: A000084 - ZAJEDNICA TEH. KULTURE BBŽ: A000208 OSTALE ŠPORTSKE AKTIVNOSTI PO ZAHTJEVIMA 11 Porez na dohodak - redovni Funkcija: 0810 - Službe rekreacije i športa


Stranica 54 Pozicija 381 38

ÆUPANIJSKI GLASNIK Opis 11 TEKUĆE DONACIJE OSTALI RASHODI

Broj 11 Plan 2012.

Projekcija 2013.

100.000,00 100.000,00

100.000,00

Projekcija 2014. 200.000,00

Aktivnost: A000208 - OSTALE ŠPORTSKE AKTIVNOSTI PO ZAHTJEVIMA: 100.000,00 100.000,00 200.000,00 Program: 0033 - PROGRAM JAVNIH POTREBA U SPORTU, REKREACIJI I TEHNIČKOJ KULTURI: 1.845.000,00 1.845.000,00 2.045.000,00 Glava: 01004 - ŠPORT I TEHNIČKA KULTURA: 1.845.000,00 1.845.000,00 2.045.000,00 Glava: 01005 - KULTURA, RELIGIJA I ZNANOST Program: 0034 - PROGRAM JAVNIH POTREBA U KULTURI, ZNANOSTI I RELIGIJSKOJ KULTURI K000031 ZAŠTITNI RADOVI NA NEPOKRETNIM SPOMENICIMA KULTURE 11 Porez na dohodak - redovni Funkcija: 0820 - Službe kulture 381 38

11 TEKUĆE DONACIJE OSTALI RASHODI

150.000,00 150.000,00

200.000,00

200.000,00

200.000,00

200.000,00

70.000,00

70.000,00

70.000,00

70.000,00

10.000,00

10.000,00

10.000,00

10.000,00

3.000,00

4.000,00

3.000,00

4.000,00

15.000,00 15.000,00

15.000,00

15.000,00

15.000,00

15.000,00

15.000,00

Projekt: K000031 - ZAŠTITNI RADOVI NA NEPOKRETNIM SPOMENICIMA KULTURE: 150.000,00 T000022 SUFINANCIRANJE OSTALIH IZDANJA 11 Porez na dohodak - redovni Funkcija: 0820 - Službe kulture 381 38

11 TEKUĆE DONACIJE OSTALI RASHODI

70.000,00 70.000,00

Projekt: T000022 - SUFINANC. OSTALIH IZDANJA: 70.000,00 A000086 ŽUPAN. SMOTRA DJEČJEG FOLKLORA 11 Porez na dohodak - redovni Funkcija: 0820 - Službe kulture 381 38

11 TEKUĆE DONACIJE OSTALI RASHODI

10.000,00 10.000,00

Aktivnost: A000086 - ŽUPANIJSKA SMOTRA DJEČJEG FOLKLORA: 10.000,00 A000087 DANI ČEŠKE KULTURE U BJELOVARU 11 Porez na dohodak - redovni Funkcija: 0820 - Službe kulture 381 38

11 TEKUĆE DONACIJE OSTALI RASHODI

3.000,00 3.000,00

Aktivnost: A000087 - DANI ČEŠKE KULTURE U BJEL.: 3.000,00 A000088 DRŽAVNA SMOTRA AMAT. KAZALIŠTA 11 Porez na dohodak - redovni Funkcija: 0820 - Službe kulture 381 38

11 TEKUĆE DONACIJE OSTALI RASHODI

Aktivnost: A000088 - DRŽAVNA SMOTRA AMATERSKIH KAZALIŠTA: A000090 DANI HRVATSKOG PUČKOG TEATRA U HERCEGOVCU 11 Porez na dohodak - redovni


Broj 11 Pozicija

ÆUPANIJSKI GLASNIK Opis

Funkcija: 0820 - Službe kulture 381 11 TEKUĆE DONACIJE 38 OSTALI RASHODI

Stranica 55 Plan 2012. 22.000,00 22.000,00

Projekcija 2013.

Projekcija 2014.

22.000,00

22.000,00

22.000,00

22.000,00

10.000,00 10.000,00

10.000,00

10.000,00

Aktivnost: A000091 - MEĐ. FESTIVAL UDARALJKAŠA: A000093 OSTALE DONACIJE 11 Porez na dohodak - redovni Funkcija: 0820 - Službe kulture

10.000,00

10.000,00

10.000,00

381 38

25.000,00 25.000,00

25.000,00

25.000,00

25.000,00

25.000,00

6.000,00 6.000,00

6.000,00

6.000,00

6.000,00

6.000,00

6.000,00

10.000,00 10.000,00

10.000,00

10.000,00

10.000,00

10.000,00

10.000,00

10.000,00

10.000,00

10.000,00

10.000,00 10.000,00

10.000,00

12.000,00

10.000,00

10.000,00

12.000,00

Aktivnost: A000090 - DANI HRVATSKOG PUČKOG TEATRA U HERCEGOVCU: 22.000,00 A000091 MEĐUNAR. FESTIVAL UDARALJKAŠA 11 Porez na dohodak - redovni Funkcija: 0820 - Službe kulture 381 38

11 TEKUĆE DONACIJE OSTALI RASHODI

11 TEKUĆE DONACIJE OSTALI RASHODI

Aktivnost: A000093 - OSTALE DONACIJE: 25.000,00 A000094 ŽUP. SMOTRA AMATERSKIH KAZALIŠTA 11 Porez na dohodak - redovni Funkcija: 0820 - Službe kulture 381 38

11 TEKUĆE DONACIJE OSTALI RASHODI

Aktivnost: A000094 - ŽUPANIJSKA SMOTRA AMATERSKIH KAZALIŠTA: A000096 LIKOVNA KOLONIJA RUDOLF STEINER DARUVAR 11 Porez na dohodak - redovni Funkcija: 0820 - Službe kulture 381 38

11 TEKUĆE DONACIJE OSTALI RASHODI

Aktivnost: A000096 - LIKOVNA KOLONIJA RUDOLF STEINER DARUVAR: 10.000,00 A000097 ŽUPANIJSKA SMOTRA IZVORNOG FOLKLORA 11 Porez na dohodak - redovni Funkcija: 0820 - Službe kulture 381 38

11 TEKUĆE DONACIJE OSTALI RASHODI

10.000,00 10.000,00

Aktivnost: A000097 - ŽUPANIJSKA SMOTRA IZVORNOG FOLKLORA: 10.000,00 A000098 ŽUPAN. SMOTRA PJEVAČKIH ZBOROVA 11 Porez na dohodak - redovni Funkcija: 0820 - Službe kulture 381 38

11 TEKUĆE DONACIJE OSTALI RASHODI

Aktivnost: A000098 - ŽUPANIJSKA SMOTRA PJEVAČKIH ZBOROVA:


Stranica 56 Pozicija

ÆUPANIJSKI GLASNIK Opis

Broj 11 Plan 2012.

Projekcija 2013.

Projekcija 2014.

A000099 LOVRAKOVI DANI KULTURE U VELIKOM GRĐEVCU 11 Porez na dohodak - redovni Funkcija: 0820 - Službe kulture 381 38

11 TEKUĆE DONACIJE OSTALI RASHODI

20.000,00 20.000,00

20.000,00

20.000,00

20.000,00

20.000,00

20.000,00

8.000,00 8.000,00

8.000,00

10.000,00

8.000,00

8.000,00

10.000,00

6.000,00 6.000,00

6.000,00

7.000,00

6.000,00

6.000,00

7.000,00

10.000,00 10.000,00

10.000,00

12.000,00

Aktivnost: A000103 - ZAPOVJED POD LIPOM: A000105 SUFINANCIRANJE IZLOŽBI I LIKOVNE DJELATNOSTI 11 Porez na dohodak - redovni Funkcija: 0820 - Službe kulture

10.000,00

10.000,00

12.000,00

381 38

40.000,00 40.000,00

40.000,00

40.000,00

Aktivnost: A000099 - LOVRAKOVI DANI KULTURE U VELIKOM GRĐEVCU: A000101 ŽUPANIJSKA SMOTRA KOREOGRAFIRANOG FOLKLORA 11 Porez na dohodak - redovni Funkcija: 0820 - Službe kulture 381 38

11 TEKUĆE DONACIJE OSTALI RASHODI

Aktivnost: A000101 - ŽUPANIJSKA SMOTRA KOREOGRAFIRANOG FOLKLORA: A000102 ŽUPANIJSKA SMOTRA PUHAČKIH ORKESTARA 11 Porez na dohodak - redovni Funkcija: 0820 - Službe kulture 381 1 38

1 TEKUĆE DONACIJE OSTALI RASHODI

Aktivnost: A000102 - ŽUPANIJSKA SMOTRA PUHAČKIH ORKESTARA: A000103 ZAPOVJED POD LIPOM 11 Porez na dohodak - redovni Funkcija: 0820 - Službe kulture 381 38

11 TEKUĆE DONACIJE OSTALI RASHODI

11 TEKUĆE DONACIJE OSTALI RASHODI

Aktivnost: A000105 - SUFINANCIRANJE IZLOŽBI I LIKOVNE DJELATNOSTI: 40.000,00 40.000,00 A000106 OSTALE KULTURNE AKTIVNOSTI PO ZAHTJEVIMA 11 Porez na dohodak - redovni Funkcija: 0820 - Službe kulture 381 38

11 TEKUĆE DONACIJE OSTALI RASHODI

65.000,00 65.000,00

Aktivnost: A000106 - OSTALE KULTURNE AKTIVNOSTI PO ZAHTJEVIMA: 65.000,00 A000108 ZAJEDNICA KULTURNO-UMJETNIČKIH UDRUGA BJELOVARSKO-BILOGORSKE ŽUPANIJE

40.000,00

65.000,00

65.000,00

65.000,00

65.000,00


Broj 11 Pozicija

ÆUPANIJSKI GLASNIK Opis

Stranica 57 Plan 2012.

Projekcija 2013.

270.000,00 270.000,00

270.000,00

Projekcija 2014.

11 Porez na dohodak - redovni Funkcija: 0820 - Službe kulture 381 38

11 TEKUĆE DONACIJE OSTALI RASHODI

Aktivnost: A000108 - ZAJED. KULTURNO-UMJETNIČKIH UDR. BJELOVARSKO-BILOGORSKE ŽUPANIJE: 270.000,00 270.000,00 A000109 VIJEĆE ZA KULTURU BJELOVARSKO-BILOGORSKE ŽUPANIJE 11 Porez na dohodak - redovni Funkcija: 0820 - Službe kulture 329 32

11 OSTALI NESPOM. RASHODI POSLOVANJA MATERIJALNI RASHODI

Aktivnost: A000109 - VIJEĆE ZA KULTURU BJELOVARSKO-BILOGORSKE ŽUPANIJE: A000110 GALERIJA DRVENIH SKULPTURA NA OTVORENOM-SVIJETLE PRUGE 11 Porez na dohodak - redovni Funkcija: 0820 - Službe kulture 381 38

11 TEKUĆE DONACIJE OSTALI RASHODI

Aktivnost: A000110 - GALERIJA DRVENIH SKULPTURA NA OTVORENOM-SVIJETLE PRUGE: A000111 MATICA HRVATSKA BJELOVARSKO-BILOGORSKE ŽUPANIJE 11 Porez na dohodak - redovni Funkcija: 0820 - Službe kulture 381 38

11 TEKUĆE DONACIJE OSTALI RASHODI

Aktivnost: A000111 - MATICA HRVATSKA BJELOVARSKO-BILOGORSKE ŽUPANIJE: A000112 HRVATSKA AKADEMIJA ZNANOSTI I UMJETNOSTI 11 Porez na dohodak - redovni Funkcija: 0820 - Službe kulture 381 38

11 TEKUĆE DONACIJE OSTALI RASHODI

Aktivnost: A000112 - HRVATSKA AKADEMIJA ZNANOSTI I UMJETNOSTI: A000119 ZLATNI SLAVUJ U HERCEGOVCU 11 Porez na dohodak - redovni Funkcija: 0820 - Službe kulture 381 38

11 TEKUĆE DONACIJE OSTALI RASHODI

Aktivnost: A000119 - ZLATNI SLAVUJ U HERCEGOVCU: A000120 DARFEST U DARUVARU 11 Porez na dohodak - redovni Funkcija: 0820 - Službe kulture

270.000,00 270.000,00

6.000,00 6.000,00

6.000,00

6.000,00

6.000,00

6.000,00

6.000,00

20.000,00 20.000,00

20.000,00

20.000,00

20.000,00

20.000,00

20.000,00

50.000,00 50.000,00

50.000,00

50.000,00

50.000,00

50.000,00

50.000,00

70.000,00 70.000,00

70.000,00

70.000,00

70.000,00

70.000,00

70.000,00

3.000,00 3.000,00

3.000,00

4.000,00

3.000,00

3.000,00

4.000,00


Stranica 58 Pozicija 381 38

ÆUPANIJSKI GLASNIK Plan 2012.

Opis 11 TEKUĆE DONACIJE OSTALI RASHODI

Aktivnost: A000120 - DARFEST U DARUVARU: A000145 DOŽINKY 11 Porez na dohodak - redovni Funkcija: 0820 - Službe kulture 381 38

Broj 11

11 TEKUĆE DONACIJE OSTALI RASHODI

11 TEKUĆE DONACIJE OSTALI RASHODI

Aktivnost: A000146 - DANI ZRINSKIH U ZRINSKOM TOPOLOVCU: A000164 ŽUPANIJSKA SMOTRA MALIH TAMBURAŠKIH SASTAVA 11 Porez na dohodak - redovni Funkcija: 0820 - Službe kulture 381 38

11 TEKUĆE DONACIJE OSTALI RASHODI

4.000,00

4.000,00

4.000,00

4.000,00

4.000,00

20.000,00 20.000,00

20.000,00

20.000,00

20.000,00

20.000,00

10.000,00 10.000,00

10.000,00

12.000,00

10.000,00

10.000,00

12.000,00

5.000,00 5.000,00

5.000,00

5.000,00

5.000,00

5.000,00

9.000,00 9.000,00

9.000,00

10.000,00

9.000,00

9.000,00

10.000,00

Aktivnost: A000164 - ŽUPANIJSKA SMOTRA MALIH TAMBURAŠKIH SASTAVA: 5.000,00 A000165 ŽUPANIJSKA SMOTRA MALIH VOKALNIH SASTAVA 11 Porez na dohodak - redovni Funkcija: 0820 - Službe kulture 381 38

11 TEKUĆE DONACIJE OSTALI RASHODI

Aktivnost: A000165 - ŽUPANIJSKA SMOTRA MALIH VOKALNIH SASTAVA: Program: 0034 - PROGRAM JAVNIH POTREBA U KULTURI, ZNANOSTI I RELIGIJSKOJ KULTURI: Program: 0035 - IZGRADNJA, UREĐENJE I OPREMANJE SPOMEN PODRUČJA K000046 MEMORIJALNI OBJEKTI 11 Porez na dohodak - redovni Funkcija: 0820 - Službe kulture 421 42

11 GRAĐEVINSKI OBJEKTI RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE

Projekt: K000046 - MEMORIJALNI OBJEKTI: Program: 0035 - IZGRADNJA, UREĐENJE I OPREMANJE SPOMEN PODRUČJA: Glava: 01005 - KULTURA, RELIGIJA I ZNANOST: Razdjel: 010 - UPRAVNI ODJEL ZA PROSVJETU, KULTURU I ŠPORT: SVEUKUPNO:

Projekcija 2014.

4.000,00 4.000,00

Aktivnost: A000145 - DOŽINKY: 20.000,00 A000146 DANI ZRINSKIH U ZRIN. TOPOLOVCU 11 Porez na dohodak - redovni Funkcija: 0820 - Službe kulture 381 38

Projekcija 2013.

957.000,00 1.007.000,00 1.019.000,00

50.000,00 50.000,00

50.000,00

50.000,00

50.000,00

50.000,00

50.000,00

50.000,00 50.000,00 50.000,00 1.007.000,00 1.057.000,00 1.069.000,00 47.009.975,00 46.804.746,00 48.192.364,00 110.571.807,00 112.211.944,00 114.904.236,00


Broj 11

ÆUPANIJSKI GLASNIK

Stranica 59

III ZAVRŠNE ODREDBE Članak 4. Ovaj Proračun objavit će se u “Županijskom glasniku”, a stupa na snagu 1. siječnja 2012. godine. Klasa: 400-08/11-01/10 Ur. broj: 2103/1-01-11-3 Bjelovar, 15. prosinca 2011. PREDSJEDNIK ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE Stanko Grčić, prof., v.r. 91. Na temelju Ëlanka 39. Zakona o proraËunu (“Narodne novine” broj 87/08.) i Ëlanka 17. toËka 3. Statuta Bjelovarsko-bilogorske æupanije (“Æupanijski glasnik” broj 22/09.) Æupanijska skupπtina Bjelovarsko-bilogorske æupanije na 14. sjednici odræanoj 15. prosinca 2011. godine donijela je IZMJENE I DOPUNE PRORA»UNA Bjelovarsko-bilogorske æupanije za 2011. godinu I. OPΔI DIO »lanak 1. U proraËunu Bjelovarsko-bilogorske æupanije za 2011. godinu (“Æupanijski glasnik”, broj 29/09.) Ëlanak 1. mijenja se i glasi: ProraËun Bjelovarsko-bilogorske æupanije za 2011. godinu (u daljnjem tekstu ProraËun) sastoji se od: A) RA»UN PRIHODA I RASHODA Plan 2011. PRIHODI POSLOVANJA

PoveÊanje/smanjenje

Novi plan 2011.

112.322.940

150.487

112.473.427

600.000

2.073.155

2.673.155

103.980.951

-3.264.329

100.716.622

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

13.025.671

-2.004.011

11.021.660

Razlika - viπak/manjak

-4.083.682

7.491.982

-3.408.300

836.900

836.900

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine RASHODI POSLOVANJA

B) RASPOLOÆIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA Raspoloæiva sredstva iz prethodnih godina

0

C) RA»UN ZADUÆIVANJA/FINANCIRANJA Plan 2011.

PoveÊanje/smanjenje

Novi plan 2011.

Primici od financijske imovine i zaduæivanja

9.700.000

-8.850.000

850.000

Izdaci za financijsku imovinu i otplatu zajmova

5.616.318

-521.118

5.095.200

Neto zaduæivanje/financiranje

4.083.682

-8.328.882

-4.245.200

0

0

0

Viπak/manjak+rasp. sredstva iz preth. godina+neto zaduæ.


Stranica 60

ÆUPANIJSKI GLASNIK

Broj 11

»lanak 2. U članku 2. Prihodi i rashodi, te primici i izdaci po ekonomskoj klasifikaciji utvrđuju se u računu prihoda i rashoda i računu financiranja za 2011. godinu, povećavaju se odnosno smanjuju kako slijedi: PRIHODI I PRIMICI Konto 611 613 614 61 632 633 634 635 63 641 642 64 651 652 65 671

67 683 68 6 711 71 721 72 7 813 815

81 834

83

Opis (Izvor financiranja)

Plan za 2011.

POREZ I PRIREZ NA DOHODAK (11, 12) 43.300.000,00 POREZI NA IMOVINU (11) 70.000,00 POREZI NA ROBU I USLUGE (11) 4.909.277,00 PRIHODI OD POREZA 48.279.277,00 POMOĆI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA, TE INSTITUCIJA I TIJELA EU (45) 520.000,00 POMOĆI IZ PRORAČUNA (41, 43, 44) 5.758.843,00 POMOĆI OD OSTALIH SUBJEKATA UNUTAR OPĆE DRŽAVE (43) 0,00 POM. IZRAVNANJA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE (44) 49.231.220,00 POMOĆI IZ INOZEMSTVA (DAROVNICE) I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆE DRŽAVE 55.510.063,00 PRIHODI OD FINANCIJSKE IMOVINE (13) 76.000,00 PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (14) 5.837.600,00 PRIHODI OD IMOVINE 5.913.600,00 UPRAVNE I ADMINISTRATIVNE PRISTOJBE (15) 2.300.000,00 PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA (21) 0,00 PRIHODI OD UPRAVNIH I ADMINISTRATIVNIH PRISTOJBI, PO POSEB. PROPISIMA I NAKNADA 2.300.000,00 PRIHODI IZ PRORAČUNA ZA FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI PRORAČUNSKIH KORISNIKA 270.000,00 PRIHODI IZ PRORAČUNA 270.000,00 OSTALI PRIHODI (21) 50.000,00 KAZNE, UPRAVNE MJERE I OSTALI PRIHODI 50.000,00 PRIHODI POSLOVANJA 112.322.940,00 PRIHODI OD PRODAJE MATERIJALNE IMOVINE - PRIRODNIH BOGATSTAVA (14) 600.000,00 PRIHODI OD PRODAJE NEPROIZ. IMOVINE 600.000,00 PRIHODI OD PRODAJE GRAĐEV. OBJEKATA (14, 61) 0,00 PRIHODI OD PRODAJE PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 0,00 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANC. IMOVINE 600.000,00 PRIMICI (POVRATI) GLAVNICE ZAJMOVA DANIH KRED. I OSTALIM FINAN. INST. (16) 0,00 PRIMICI (POVRATI) GLAVNICE ZAJMOVA DANIH KREDITNIM I OSTALIM FINANC.INSTITUCIJAMA 200.000,00 IZVAN JAVNOG SEKTORA (16) PRIMLJENE OTPLATE (POVRATI) GLAVNICE DANIH ZAJMOVA 200.000,00 PRIMICI OD PRODAJE DIONICA I UDJELA U GLAVNICI TRGOVAČKIH DRUŠTAVA IZVAN JAVNOG SEKTORA (13) 9.500.000,00 PRIMICI OD PRODAJE DIONICA I UDJELA U GLAVNICI 9.500.000,00

Povećanje/ smanjenje

Novi plan za 2011

Indeks

-5.524.965,00 37.775.035,00 -40.000,00 30.000,00 -465.218,00 4.444.059,00 -6.030.183,00 42.249.094,00

-12,76 -57,14 -9,48 -12,49

-105.000,00 2.222.512,00

415.000,00 7.981.355,00

-20,19 38,59

348.000,00

348.000,000

0,00

962.390,00 50.193.610,00

1,95

3.427.902,00 58.937.965,00 6,18 790.768,00 866.768,00 1.040,48 1.230.800,00 7.068.400,00 21,08 2.021.568,00 7.935.168,00 34,19 0,00 2.300.000,00 0,00 150.000,00 150.000,00 0,00 150.000,00

2.450.000,00

6,52

581.200,00 851.200,00 215,26 581.200,00 851.200,0 215,26 0,00 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 150.487,00 112.473.427,00 0,13 299.820,00 299.820,00 1.773.335,00

899.820,00 899.820,00 1.773.335,00

1.773.335,00 2.073.155,00

1.773.335,00 0,00 2.673.155,00 345,53

300.000,00 -200.000,00

300.000,00

49,97 49,97 0,00

0,00

0,00 -100,00

100.000,00

300.000,00

50,00

-8.950.000,00

550.000,00

-94,21

-8.950.000,00

550.000,00

-94,21


Broj 11 Konto 8 922 92 9

ÆUPANIJSKI GLASNIK Opis (Izvor financiranja)

PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA VIŠAK/MANJAK PRIHODA (11) REZULTAT POSLOVANJA VLASTITI IZVORI SVEUKUPNO:

Stranica 61 Novi plan za 2011

Indeks

850.000,00 836.900,00 836.900,00 836.900,00

-91,24 0,00 0,00 0,00

122.622.940,00 -5.789.458,00 116.833.482,00

-4,72

Povećanje/ smanjenje

Indeks

Plan za 2011.

Povećanje/ smanjenje

9.700.000,00 -8.850.000,00 0,00 836.900,00 0,00 836.900,00 0,00 836.900,00

RASHODI I IZDACI Konto 311 312 313 31 321 322 323 324 329 32 342 343 34 352 35 363 36 372 37 381 382 383 386 38 3 411 412 41 421 422 423 424 426

Opis (Izvor financiranja)

Plan za 2011.

Novi plan za 2011

PLAĆE 11.441.680,00 -569.631,00 10.872.049,00 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE 27.900,00 -48.560,00 579.340,00 DOPRINOSI NA PLAĆE 2.051.535,00 -27.512,00 2.024.023,00 RASHODI ZA ZAPOSLENE 14.121.115,00 -645.703,00 13.475.412,00 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 5.517.884,00 -172.496,00 5.345.388,00 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU 15.318.510,00 888.034,00 16.206.544,00 RASHODI ZA USLUGE 26.905.588,00 626.387,00 27.531.975,00 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA 53.000,00 -30.000,00 23.000,00 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOV. 5.348.688,00 811.664,00 6.160.352,00 MATERIJALNI RASHODI 53.143.670,00 2.123.589,00 55.267.259,00 KAMATE ZA PRIMLJENE ZAJMOVE 2.886.328,00 -647,00 2.885.681,00 OSTALI FINANCIJSKI RASHODI 624.293,00 657.207,00 1.281.500,00 FINANCIJSKI RASHODI 3.510.621,00 656.560,00 4.167.181,00 SUBVENCIJE TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA, POLJOPRIVREDNICIMA I OBRTNICIMA IZVAN JAVNOG SEKTORA 8.795.000,00 -2.076.000,00 6.719.000,00 SUBVENCIJE 8.795.000,00 -2.076.000,00 6.719.000,00 POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA 6.696.545,00 -358.100,00 6.338.445,00 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA 6.696.545,00 -358.100,00 6.338.445,00 OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA 3.685.000,00 -70.000,00 3.615.000,00 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE 3.685.000,00 -70.000,00 3.615.000,00 TEKUĆE DONACIJE 10.899.000,00 -1.894.675,00 9.004.325,00 KAPITALNE DONACIJE 1.100.000,00 0,00 1.100.000,00 KAZNE, PENALI I NAKNADE ŠTETE 30.000,00 0,00 30.000,00 KAPITALNE POMOĆI 2.000.000,00 -1.000.000,00 1.000.000,00 OSTALI RASHODI 14.029.000,00 -2.894.675,00 11.134.325,00 RASHODI POSLOVANJA 103.980.951,00 -3.264.329,00 100.716.622,00 MATERIJ. IMOVINA - PRIRODNA BOGATSTVA 0,00 49.820,00 49.820,00 NEMATERIJALNA IMOVINA 80.000,00 -80.000,00 0,00 RASHODI ZA NABAVU NEPROIZV. IMOVINE 80.000,00 -30.180,00 49.820,00 GRAĐEVINSKI OBJEKTI 2.764.559,00 28.776,00 2.793.335,00 POSTROJENJA I OPREMA 5.335.032,00 -504.743,00 4.830.289,00 PRIJEVOZNA SREDSTVA 1.435.703,00 -254.200,00 1.181.503,00 KNJIGE, UMJETN. DJELA I OST. 59.935,00 0,00 59.935,00 NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA 30.000,00 -30.000,00 0,00

-4,98 -7,73 -1,34 -4,57 -3,13 5,80 2,33 -56,60 15,18 4,00 -0,02 105,27 18,70 -23,60 -23,60 -5,35 -5,35 -1,90 -1,90 -17,38 0,00 0,00 -50,00 -20,63 -3,14 0,00 -100,00 -37,72 1,04 -9,46 -17,71 0,00 -100,00


Stranica 62 Konto 42 451 452 453 454 45 4 544 547 54 5

ÆUPANIJSKI GLASNIK Opis (Izvor financiranja)

Plan za 2011.

Broj 11 Povećanje/ smanjenje

Novi plan za 2011

Indeks

RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 9.625.229,00 -760.167,00 8.865.062,00 -7,90 DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA 2.866.778,00 -860.000,00 2.006.778,00 -30,00 DODATNA ULAGANJA NA POSTROJENJIMA I OPREMI 401.664,00 -301.664,00 100.000,00 -75,10 DODATNA ULAGANJA NA PRIJEVOZNIM SREDSTVIMA 50.000,00 -50.000,00 0,00 -100,00 DODATNA ULAGANJA ZA OSTALU NEFINANCIJSKU IMOVINU 2.000,00 -2.000,00 0,00 -100,00 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI 3.320.442,00 -1.213.664,00 2.106.778,00 -36,55 RASHODI ZA NABAVU NEFINAN. IMOVINE 13.025.671,00 -2.004.011,00 11.021.660,00 -15,39 OTPLATA GLAVNICE PRIMLJENIH KREDITA I ZAJMOVA OD KREDITNIH I OSTALIH FINANC. INSTIT. IZVAN JAVNOG SEKTORA 5.481.318,00 -455.318,00 5.026.000,00 -8,31 OTPLATA GLAVNICE PRIMLJENIH ZAJMOVA OD DRUGIH RAZINA VLASTI 135.000,00 -65.800,00 69.200,00 -48,74 IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJENIH ZAJMOVA 5.616.318,00 -521.118,00 5.095.200,00 -9,28 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA 5.616.318,00 -521.118,00 5.095.200,00 -9,28 SVEUKUPNO:

122.622.940,00 -5.789.458,00 116.833.482,00

-4,72

»lanak 3. Rashodi poslovanja i rashodi za nabavu nefinancijske imovine u izmjenama i dopunama proračuna, u ukupnom iznosu od 111.738.282 kn i izdaci za financijsku imovinu i otplatu zajmova od 5.095.200 kn raspoređuju se po nositeljima i korisnicima u Posebnom dijelu Izmjena i dopua proračuna kako slijedi: POSEBNI DIO PRORAČUNA - RASHODI I IZDACI Pozicija

Opis (Izvor financiranja)

Plan za 2011.

Povećanje/ smanjenje

Novi plan za 2011

Indeks

Razdjel: 001 - PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA Glava: 00101 - ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA Program: 0001 - REDOVNA DJELATNOST Aktivnost: A000001 REDOVNE AKTIVNOSTI ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE 11 Porez na dohodak - redovni Funkcija: 0111 - Izvršna i zakonodavna tijela 001 323 002 329

RASHODI ZA USLUGE OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA

Aktivnost: A000001 - REDOVNE AKTIVNOSTI ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE: Aktivnost: A000148 OBILJEŽAVANJE PRIGODNIH DATUMA, OBLJETNICA I SL. 11 Porez na dohodak - redovni Funkcija: 0111 - Izvršna i zakonodavna tijela 003 323

RASHODI ZA USLUGE

125.000,00

0,00

125.000,00

100,00

845.000,00

-45.000,00

800.000,00

94,67

970.000,00

-45.000,00

925.000,00

95,36

50.000,00

-49.600,00

400,00

0,80


Broj 11 Pozicija

ÆUPANIJSKI GLASNIK Opis (Izvor financiranja)

Stranica 63

Plan za 2011.

Aktivnost: A000148 - OBILJEŽAVANJE PRIGODNIH DATUMA, OBLJETNICA I SL.: 50.000,00 Aktivnost: A000199 SREDSTVA ZA RAD SLUŽBENIČKOG SUDA 11 Porez na dohodak - redovni Funkcija: 0111 - Izvršna i zakonodavna tijela 004 329

OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA

20.000,00

Aktivnost: A000199 - SREDSTVA ZA RAD SLUŽBENIČKOG SUDA: 20.000,00 Aktivnost: A000232 PROVEDBA IZBORA ZA VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA 11 Porez na dohodak - redovni Funkcija: 0160 - Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane 298 299 300 301

322 323 329 381

RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU RASHODI ZA USLUGE OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLO. TEKUĆE DONACIJE

0,00 0,00 0,00 0,00

Povećanje/ smanjenje

Novi plan za Indeks 2011

-49.600,00

400,00

0,80

-20.000,00

0,00

0,00

-20.000,00

0,00

0,00

34.900,00 8.900,00 121.200,00 75.500,00

34.900,00 8.900,00 121.200,00 75.500,00

0,00 0,00 0,00 0,00

Aktivnost: A000232 - PROVEDBA IZBORA ZA VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA: 0,00 240.500,00 240.500,00 Program: 0001 - REDOVNA DJELATNOST: 1.040.000,00 125.900,00 1.165.900,00 Program: 0002 - FINANCIRANJE POLITIČKIH STRANAKA Aktivnost: A000003 SREDSTVA ZA RAD POLITIČKIH STRANAKA 11 Porez na dohodak - redovni Funkcija: 0840 - Religijske i druge službe zajednice 005 381

TEKUĆE DONACIJE

220.000,00

Aktivnost: A000003 - SREDSTVA ZA RAD POLITIČKIH STRANAKA: 220.000,00 Program: 0002 - FINANCIRANJE POLIT. STRANAKA: 220.000,00 Glava: 00101 - ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA: 1.260.000,00 Razdjel: 001 - PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA: 1.260.000,00 Razdjel: 002 - URED ŽUPANA

-20.000,00

0,00 112,11

200.000,00

90,91

-20.000,00 200.000,00 -20.000,00 200.000,00 105.900,00 1.365.900,00

90,91 90,91 108,40

105.900,00 1.365.900,00

108,40

-50.000,00 50.000,00 100.000,00

150.000,00 850.000,00 400.000,00

75,00 106,25 133,33

100.000,00 1.400.000,00

107,69

Glava: 00201 - URED ŽUPANA Program: 0001 - REDOVNA DJELATNOST Aktivnost: A000010 AKTIVNOSTI PROTOKOLA UREDA ŽUPANA 11 Porez na dohodak - redovni Funkcija: 0111 - Izvršna i zakonodavna tijela 006 322 007 323 008 329

RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU RASHODI ZA USLUGE OSTALI NESPOMENUTI RASH. POSLO.

200.000,00 800.000,00 300.000,00

Aktivnost: A000010 - AKTIVNOSTI PROTOKOLA UREDA ŽUPANA: 1.300.000,00 Aktivnost: A000148 OBILJEŽAVANJE PRIGODNIH DATUMA, OBLJETNICA I SL. 11 Porez na dohodak - redovni Funkcija: 0111 - Izvršna i zakonodavna tijela 009 323 RASHODI ZA USLUGE

50.000,00

15.000,00

65.000,00

130,00


Stranica 64 Pozicija

ÆUPANIJSKI GLASNIK Opis (Izvor financiranja)

Plan za 2011.

Aktivnost: A000148 - OBILJEŽAVANJE PRIGODNIH DATUMA, OBLJETNICA I SL.: 50.000,00 Aktivnost: A000231 POPIS STANOVNIŠTVA 2011 41 Pomoći od riznice i ministarstva Funkcija: 0160 - Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane 294 323 295 329

RASHODI ZA USLUGE OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOV.

Broj 11 Povećanje/ smanjenje 15.000,00

Novi plan za Indeks 2011 65.000,00

130,00

0,00 1.630,00 1.630,00 0,00 1.986.000,00 1.986.000,00

0,00 0,00

Aktivnost: A000231 - POPIS STANOVNIŠTVA 2011: 0,00 1.987.630,00 1.987.630,00 Program: 0001 - REDOVNA DJELATNOST: 1.350.000,00 2.102.630,00 3.452.630,00 Program: 0004 - PROGRAM POBOLJŠANJA UVJETA RADA PRAVOSU. ORGANA BJELOVARSKO-BILOGORSKE ŽUPANIJE Aktivnost: A000007 DONACIJE PRAVOSUDNIM ORGANIMA 11 Porez na dohodak - redovni Funkcija: 0330 - Sudovi

0,00 255,75

010 381 TEKUĆE DONACIJE

70.000,00

-30.000,00

40.000,00

Aktivnost: A000007 - DONACIJE PRAVOSUDNIM ORGANIMA: 70.000,00 -30.000,00 40.000,00 Program: 0004 - PROGRAM POBOLJŠANJA UVJETA RADA PRAVOSUDNIH ORGANA BJELOVARSKO-BILOGORSKE ŽUPANIJE: 70.000,00 -30.000,00 40.000,00 Glava: 00201 - URED ŽUPANA: 1.420.000,00 2.072.630,00 3.492.630,00 Glava: 00202 - ODSJEK ZA POSLOVE NAC. MANJINA Program: 0003 - DJELATNOST VIJEĆA NAC. MANJINA Aktivnost: A000009 FINANCIRANJE VIJEĆA NAC. MANJINA 11 Porez na dohodak - redovni Funkcija: 0111 - Izvršna i zakonodavna tijela 011 329 012 381

OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA TEKUĆE DONACIJE

200.000,00 270.000,00

-80.000,00 -25.000,00

57,14 57,14 245,96

120.000,00 245.000,00

60,00 90,74

365.000,00

77,66

365.000,00

77,66

365.000,00

77,66

1.890.000,00 1.967.630,00 3.857.630,00

204,11

Aktivnost: A000009 - FINANCIRANJE VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA: 470.000,00 -105.000,00 Program: 0003 - DJELATNOST VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA: 470.000,00 -105.000,00 Glava: 00202 - ODSJEK ZA POSLOVE NACIONALNIH MANJINA: 470.000,00 -105.000,00 Razdjel: 002 - URED ŽUPANA: Razdjel: 003 - TAJNIŠTVO

57,14

Glava: 00301 - TAJNIŠTVO Program: 0051 - SUSTAV UPRAVLJANJA KVALITETOM Aktivnost: A000011 PODIZANJE KVALITETE RADA ŽUPANIJSKE UPRAVE 11 Porez na dohodak - redovni Funkcija: 0131 - Opće usluge vezane za službenike 013 323

RASHODI ZA USLUGE

25.000,00

-12.600,00

12.400,00

49,60

Aktivnost: A000011 - PODIZANJE KVALITETE RADA ŽUPANIJSKE UPRAVE: 25.000,00 Program: 0051 - SUSTAV UPRAVLJANJA KVALITETOM: 25.000,00

-12.600,00 -12.600,00

12.400,00 12.400,00

49,60 49,60


Broj 11 Pozicija

ÆUPANIJSKI GLASNIK Opis (Izvor financiranja)

Stranica 65

Plan za 2011.

Glava: 00301 - TAJNIŠTVO:

Povećanje/ smanjenje

Novi plan za Indeks 2011

25.000,00

-12.600,00

12.400,00

49,60

Razdjel: 003 - TAJNIŠTVO: 25.000,00 Razdjel: 004 - UPRAVNI ODJEL ZA FINAN. I PRORAČUN

-12.600,00

12.400,00

49,60

Glava: 00401 - UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE I PRORAČUN Program: 0005 - ZAJEDNIČKI RASHODI UPRAVNIH ODJELA Projekt: K000001 ULAGANJE U OPREMU ŽUPANIJE 13 Prihodi od financijske imovine 11 Porez na dohodak - redovni Funkcija: 0131 - Opće usluge vezane za službenike 014 422 015 426

400.000,00 30.000,00

0,00 -30.000,00

400.000,00 0,00

100,00 0,00

Projekt: K000001 - ULAG. U OPREMU ŽUPANIJE: 430.000,00 Projekt: K000002 OBNOVA VOZNOG PARKA 11 Porez na dohodak - redovni Funkcija: 0131 - Opće usluge vezane za službenike

-30.000,00

400.000,00

93,02

45.800,00

45.800,00

0,00

309 423

POSTROJENJA I OPREMA NEMATERIJALNA PROIZV. IMOVINA

PRIJEVOZNA SREDSTVA

Projekt: K000002 - OBNOVA VOZNOG PARKA: Projekt: K000067 ULAGANJE U OBJEKTE ŽUPANIJE 11 Porez na dohodak - redovni Funkcija: 0131 - Opće usluge vezane za službenike 296 411

0,00

45.800,00

45.800,00

0,00

0,00 49.820,00 49.820,00 0,00 1.666.335,00 1.666.335,00

0,00 0,00

Projekt: K000067 - ULAGANJE U OBJEKTE ŽUPANIJE: 0,00 1.716.155,00 1.716.155,00 Aktivnost: A000012 REDOVNE AKTIV. UPRAVNIH ODJELA 11 Porez na dohodak - redovni Funkcija: 0131 - Opće usluge vezane za službenike

0,00

297 421

016 017 018 019 020 021 022 023

MATERIJALNA IMOVINA - PRIRODNA BOGATSTVA GRAĐEVINSKI OBJEKTI

0,00

311 312 313 321 322 323 329 343

PLAĆE 8.365.000,00 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE 550.000,00 DOPRINOSI NA PLAĆE 1.438.240,00 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 620.000,00 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU 450.000,00 RASHODI ZA USLUGE 1.300.000,00 OSTALI NESPOM. RASHODI POSLOV. 140.000,00 OSTALI FINANCIJSKI RASHODI 380.000,00

-150.000,00 8.215.000,00 0,00 550.000,00 0,00 1.438.240,00 0,00 620.000,00 0,00 450.000,00 -150.000,00 1.150.000,00 -60.000,00 80.000,00 -50.000,00 330.000,00

98,21 100,00 100,00 100,00 100,00 88,46 57,14 86,84

Aktivnost: A000012 - REDOVNE AKTIVNOSTI UPRAVNIH ODJELA: 13.243.240,00 -410.000,00 12.833.240,00 96,90 Program: 0005 - ZAJEDN. RASH. UPRAV. ODJELA : 13.673.240,00 1.321.955,00 14.995.195,00 109,67 Program: 0006 - PROGRAM OTPLATE KREDITA Aktivnost: A000013 OTPLATA KREDITA “HRVATSKE VODE” 13 Prihodi od financijske imovine 024 547 OTPLATA GLAVNICE PRIMLJENIH ZAJMOVA OD DRUGIH RAZINA VLASTI 135.000,00 -65.800,00 69.200,00 51,26 Funkcija: 0170 - Transakcije vezane za javni dug 025 342 026 343

KAMATE ZA PRIMLJENE ZAJMOVE OSTALI FINANCIJSKI RASHODI

Aktivnost: A000013 - OTPLATA KREDITA “HRVATSKE VODE”:

10.600,00 2.000,00

-4.500,00 150,00

6.100,00 2.150,00

57,55 107,50

147.600,00

-70.150,00

77.450,00

52,47


Stranica 66

ÆUPANIJSKI GLASNIK

Broj 11

Opis (Izvor financiranja)

Plan za 2011.

Povećanje/ smanjenje

Program: 0006 - PROGRAM OTPLATE KREDITA: Glava: 00401 - UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE I PRORAČUN:

147.600,00

-70.150,00

Pozicija

Novi plan za Indeks 2011 77.450,00

52,47

13.820.840,00 1.251.805,00 15.072.645,00 109,06

Razdjel: 004 - UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE I PRORAČUN: 13.820.840,00 1.251.805,00 15.072.645,00 109,06 Razdjel: 005 - UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, MALO I SREDNJE PODUZETNIŠTVO I OBRTNIŠTVO Glava: 00501 - ODSJEK ZA GOSPODARSTVO Program: 0017 - PROGRAM POTICANJA RAZVOJA GOSPODARSTVA Aktivnost: A000023 “SUVENIR NOVA” 11 Porez na dohodak - redovni Funkcija: 0442 - Proizvodnja 027 352

SUBVENCIJE TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA, POLJOPRIVREDNICIMA I OBRTNICIMA IZVAN JAVNOG SEKTORA 1.600.000,00

0,00 1.600.000,00

100,00

0,00 1.600.000,00

100,00

975.000,00

0,00

975.000,00

100,00

Aktivnost: A000114 - “BJELOVARSKI SAJAM”: 975.000,00 Aktivnost: A000229 POTPORA ZA RAD GOSPODARSKO -SOCIJALNOG VIJEĆA 11 Porez na dohodak - redovni Funkcija: 0412 - Opći poslovi vezani uz rad

0,00

975.000,00

100,00

029 323 RASHODI ZA USLUGE 10.000,00 Aktivnost: A000229 - POTPORA ZA RAD GOSPODARSKO -SOCIJALNOG VIJEĆA: 10.000,00 Program: 0017 - PROGRAM POTICANJA RAZVOJA GOSPODARSTVA: 2.585.000,00 Program: 0037 - PROGRAM PROM. GOSPODARSTVA Aktivnost: A000020 PROMICANJE GOSPODARSTVA BJELOVARSKO-BILOGORSKE ŽUPANIJE 11 Porez na dohodak - redovni Funkcija: 0490 - Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani

-10.000,00

0,00

0,00

-10.000,00

0,00

0,00

-10.000,00 2.575.000,00

99,61

030 322 031 323 032 329

100.000,00 150.000,00

-42.839,00 -92.647,00

57.161,00 57.353,00

57,16 38,24

150.000,00

-20.295,00

129.705,00

86,47

-155.781,00

244.219,00

61,05

Aktivnost: A000023 - “SUVENIR NOVA”: Aktivnost: A000114 “BJELOVARSKI SAJAM” 11 Porez na dohodak - redovni Funkcija: 0421 - Poljoprivreda 028 352

SUBVENCIJE TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA, POLJOPRIVREDNICIMA I OBRTNICIMA IZVAN JAVNOG SEKTORA

RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU RASHODI ZA USLUGE OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA

1.600.000,00

Aktivnost: A000020 - PROMICANJE GOSPODARSTVA BJELOVARSKO-BILOGORSKE ŽUP.: 400.000,00 Aktivnost: A000230 ŽUPANIJSKA RAZV. STRATEGIJA EX ANTE EVALUACIJA I KOMUNIKACIJSKA STRATEGIJA 41 Pomoći od riznice i ministarstva


Broj 11 Pozicija

ÆUPANIJSKI GLASNIK Opis (Izvor financiranja)

Plan za 2011.

Stranica 67 Povećanje/ smanjenje

Novi plan za Indeks 2011

Funkcija: 0133 - Ostale opće usluge 033 323 034 329

RASHODI ZA USLUGE OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA

140.000,00

-44.300,00

95.700,00

68,36

60.000,00

-60.000,00

0,00

0,00

95.700,00 339.919,00

47,85 56,65

270.000,00

90,00

-30.000,00 270.000,00 -30.000,00 270.000,00 -300.081,00 3.184.919,00

90,00 90,00 91,39

Aktivnost: A000230 - ŽUPANIJSKA RAZV. STRATEG. EX ANTE EVALUACIJA I KOMUNIKAC. STRATEGIJA: 200.000,00 -104.300,00 Program: 0037 - PROGRAM PROM. GOSPODARSTVA: 600.000,00 -260.081,00 Program: 0038 - POTICANJE RAZVOJA TURIZMA Aktivnost: A000022 TURISTIČKA ZAJEDNICA BJELOVARSKO-BILOGORSKE ŽUPANIJE 11 Porez na dohodak - redovni Funkcija: 0473 - Turizam 035 352

SUBVENCIJE TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA, POLJOPRIVREDNICIMA I OBRTNICIMA IZVAN JAVNOG SEKTORA

300.000,00

Aktivnost: A000022 - TURISTIČKA ZAJEDNICA BJELOVARSKO-BILOGORSKE ŽUP.: 300.000,00 Program: 0038 - POTICANJE RAZVOJA TURIZMA: 300.000,00 Glava: 00501 - ODSJEK ZA GOSPODARSTVO: 3.485.000,00 Glava: 00502 - ODSJEK ZA PODUZETNIŠTVO Program: 0020 - POTICANJE RAZVOJA MALOG I SREDNJEG PODUZETNIŠTVA I OBRTNIŠTVA Projekt: T000007 POTICANJE PODUZET. BRANITELJA 41 Pomoći od riznice i ministarstva 11 Porez na dohodak - redovni Funkcija: 0474 - Višenamjenski razvojni projekti 036 352

SUBVENCIJE TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA, POLJOPRIVREDNICIMA I OBRTNICIMA IZVAN JAVNOG SEKTORA

-30.000,00

70.000,00

-18.000,00

52.000,00

74,29

Projekt: T000007 - POTIC. PODUZET. BRANITELJA: 70.000,00 Projekt: T000008 POTICANJE PODUZETNIŠTVA ŽENA 41 Pomoći od riznice i ministarstva 11 Porez na dohodak - redovni Funkcija: 0474 - Višenamjenski razvojni projekti

-18.000,00

52.000,00

74,29

180.000,00

-50.000,00

130.000,00

72,22

Projekt: T000008 - POTICANJE PODUZET. ŽENA: 180.000,00 Projekt: T000011 POTICANJE OSTALIH PODUZETNIKA 41 Pomoći od riznice i ministarstva 11 Porez na dohodak - redovni Funkcija: 0474 - Višenamjenski razvojni projekti

-50.000,00

130.000,00

72,22

-15.000,00

535.000,00

97,27

037 352

038 352

SUBVENCIJE TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA, POLJOPRIVREDNICIMA I OBRTNICIMA IZVAN JAVNOG SEKTORA

SUBVENCIJE TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA, POLJOPRIVREDNICIMA I OBRTNICIMA IZVAN JAVNOG SEKTORA

550.000,00

Projekt: T000011 - POTICANJE OSTALIH PODUZETNIKA: 550.000,00 -15.000,00 535.000,00 97,27


Stranica 68 Pozicija

ÆUPANIJSKI GLASNIK Opis (Izvor financiranja)

Plan za 2011.

Broj 11 Povećanje/ smanjenje

Novi plan za Indeks 2011

Projekt: T000012 POTICANJE UVOĐENJA NOVIH TEHNOLOGIJA 41 Pomoći od riznice i ministarstva 11 Porez na dohodak - redovni Funkcija: 0474 - Višenamjenski razvojni projekti 039 352

SUBVENCIJE TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA, POLJOPRIVREDNICIMA I OBRTNICIMA IZVAN JAVNOG SEKTORA

120.000,00

-35.000,00

85.000,00

70,83

-35.000,00

85.000,00

70,83

17.000,00

517.000,00

103,40

17.000,00

517.000,00

103,40

60.000,00

-10.000,00

50.000,00

83,33

60.000,00

-10.000,00

50.000,00

83,33

50.000,00

-5.000,00

45.000,00

90,00

50.000,00

-5.000,00

45.000,00

90,00

100.000,00

-100.000,00

0,00

0,00

100.000,00

-100.000,00

0,00

0,00

Projekt: T000012 - POTICANJE UVOĐENJA NOVIH TEHNOLOGIJA: 120.000,00 Projekt: T000025 LOKALNI PROJEKTI RAZVOJA MALOG GOSPODARSTVA ZA 2009. 41 Pomoći od riznice i ministarstva 11 Porez na dohodak - redovni Funkcija: 0474 - Višenamjenski razvojni projekti 040 352

SUBVENCIJE TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA, POLJOPRIVREDNICIMA I OBRTNICIMA IZVAN JAVNOG SEKTORA

500.000,00

Projekt: T000025 - LOKALNI PROJEKTI RAZVOJA MALOG GOSPODARSTVA ZA 2009.: 500.000,00 Projekt: T000036 PODUZETNIČKI MIKROKREDITI (2007) 41 Pomoći od riznice i ministarstva 11 Porez na dohodak - redovni Funkcija: 0474 - Višenamjenski razvojni projekti 041 352

SUBVENCIJE TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA, POLJOPRIVREDNICIMA I OBRTNICIMA IZVAN JAVNOG SEKTORA

Projekt: T000036 - POD. MIKROKREDITI (2007): Projekt: T000038 MIKROKREDITIRANJE 2008. 41 Pomoći od riznice i ministarstva 11 Porez na dohodak - redovni Funkcija: 0474 - Višenamjenski razvojni projekti 042 352

SUBVENCIJE TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA, POLJOPRIVREDNICIMA I OBRTNICIMA IZVAN JAVNOG SEKTORA

Projekt: T000038 - MIKROKREDITIRANJE 2008.: Projekt: T000046 SUFINANCIRANJE PROJEKATA JLS 13 Prihodi od financijske imovine Funkcija: 0180 - Prijenosi općeg karaktera između različitih državnih razina 043 363

POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA

Projekt: T000046 - SUFINANCIRANJE PROJEKATA JLS: Aktivnost: A000018 POTICANJE RAZVOJA PODUZETNIČKIH ZONA 13 Prihodi od financijske imovine Funkcija: 0474 - Višenamjenski razvojni projekti


Broj 11

ÆUPANIJSKI GLASNIK

Pozicija

Opis (Izvor financiranja)

044 381

TEKUĆE DONACIJE

Plan za 2011. 400.000,00

Aktivnost: A000018 - POTICANJE RAZVOJA PODUZETNIČKIH ZONA: 400.000,00 Aktivnost: A000033 REGIONALNA RAZVOJNA AGEN. BJELOVARSKO-BILOGORSKE ŽUPANIJE 11 Porez na dohodak - redovni Funkcija: 0474 - Višenamjenski razvojni projekti 045 381

TEKUĆE DONACIJE

1.000.000,00

Aktivnost: A000033 - REGIONALNA RAZVOJNA AGENCIJA BJELOVARSKO-BILOGOR. ŽUPANIJE: 1.000.000,00 Aktivnost: A000034 POTIC. NASTUPA NA SAJMOVIMA 11 Porez na dohodak - redovni Funkcija: 0474 - Višenamjenski razvojni projekti 046 381

TEKUĆE DONACIJE

100.000,00

Stranica 69 Povećanje/ smanjenje

Novi plan za Indeks 2011

-400.000,00

0,00

0,00

-400.000,00

0,00

0,00

0,00 1.000.000,00

100,00

0,00 1.000.000,00

100,00

-50.000,00

50.000,00

50,00

-50.000,00

50.000,00

50,00

-666.000,00 2.464.000,00 -666.000,00 2.464.000,00

78,72 78,72

-144.000,00

56.000,00

28,00

-144.000,00

56.000,00

28,00

500.000,00

0,00

500.000,00

100,00

500.000,00

0,00

500.000,00

100,00

60.000,00

-15.000,00

45.000,00

75,00

Aktivnost: A000025 - POKROVITELJSTVA DVD-ima: 60.000,00 Program: 0018 - PROGRAM PROTUPOŽARNE ZAŠTITE: 760.000,00 Program: 0019 - PROGRAM ZAŠTITE I SPAŠAVANJA Aktivnost: A000026 CIVILNA ZAŠTITA 11 Porez na dohodak - redovni Funkcija: 0320 - Usluge protupožarne zaštite

-15.000,00 -159.000,00

45.000,00 601.000,00

75,00 79,08

050 381

-100.075,00

149.925,00

59,97

Aktivnost: A000034 - POTICANJE NASTUPA NA SAJMOVIMA: 100.000,00 Program: 0020 - POTICANJE RAZVOJA MALOG I SREDNJEG PODUZETNIŠTVA I OBRTNIŠTVA: 3.130.000,00 Glava: 00502 - ODSJEK ZA PODUZETNIŠTVO: 3.130.000,00 Glava: 00503 - ZAŠTITA I SPAŠAVANJE Program: 0018 - PROGRAM PROTUPOŽARNE ZAŠTITE Projekt: T000005 VATROGASNA ZAJEDNICA BBŽ ŽUPANIJSKI OPERATIVNI CENTAR 11 Porez na dohodak - redovni Funkcija: 0320 - Usluge protupožarne zaštite 047 381

TEKUĆE DONACIJE

200.000,00

Projekt: T000005 - VATROGASNA ZAJEDNICA BBŽ - ŽUPANIJSKI OPERATIVNI CENTAR: 200.000,00 Aktivnost: A000024 VATROGASNA ZAJEDNICA BJELOVARSKO-BILOGORSKE ŽUPANIJE 11 Porez na dohodak - redovni Funkcija: 0320 - Usluge protupožarne zaštite 048 381

TEKUĆE DONACIJE

Aktivnost: A000024 - VATROGASNA ZAJEDNICA BJELOVARSKO-BILOGORSKE ŽUP.: Aktivnost: A000025 POKROVITELJSTVA DVD-ima 11 Porez na dohodak - redovni Funkcija: 0320 - Usluge protupožarne zaštite 049 381

TEKUĆE DONACIJE

TEKUĆE DONACIJE

250.000,00


Stranica 70 Pozicija

ÆUPANIJSKI GLASNIK Opis (Izvor financiranja)

Aktivnost: A000026 - CIVILNA ZAŠTITA: Aktivnost: A000133 GORSKA SLUŽBA SPAŠAVANJA 11 Porez na dohodak - redovni Funkcija: 0320 - Usluge protupožarne zaštite

Plan za 2011.

Broj 11 Povećanje/ smanjenje

Novi plan za Indeks 2011

250.000,00

-100.075,00

149.925,00

59,97

30.000,00

0,00

30.000,00

100,00

30.000,00

0,00

30.000,00

100,00

50.000,00

-45.000,00

5.000,00

10,00

Aktivnost: A000134 - SANIRANJE POSLJEDICA ŠTETA U AKCIDENTNIM SITUACIJAMA: 50.000,00 Program: 0019 - PROGRAM ZAŠTITE I SPAŠAVANJA: 330.000,00 Glava: 00503 - ZAŠTITA I SPAŠAVANJE: 1.090.000,00

-45.000,00 -145.075,00 -304.075,00

5.000,00 184.925,00 785.925,00

10,00 56,04 72,10

051 381

TEKUĆE DONACIJE

Aktivnost: A000133 - GORSKA SLUŽBA SPAŠAV.: Aktivnost: A000134 SANIRANJE POSLJEDICA ŠTETA U AKCIDENTNIM SITUACIJAMA 11 Porez na dohodak - redovni Funkcija: 0320 - Usluge protupožarne zaštite 052 381

TEKUĆE DONACIJE

Razdjel: 005 - UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, MALO I SREDNJE PODUZETNIŠTVO I OBRTNIŠTVO: 7.705.000,00 -1.270.156,00 6.434.844,00 Razdjel: 006 - UPRAVNI ODJEL ZA GRADITELJSTVO I KOMUNALNU INFRASTRUKTURU

83,52

Glava: 00601 - ODSJEK ZA GRADITELJSTVO Program: 0001 - REDOVNA DJELATNOST Projekt: T000050 SPORAZUM O FINANCIRANJU IZRADE I AŽUR. SLUŽB. PROST. POD. 2010.-2013. 13 Prihodi od financijske imovine Funkcija: 0620 - Razvoj zajednice 053 323

RASHODI ZA USLUGE

530.000,00

Projekt: T000050 - SPORAZUM O FINANCIRANJU IZRADE I AŽUR. SLUŽB. PROST. POD. 2010.-2013.: 530.000,00 Aktivnost: A000166 TROŠKOVI RADA STRUČNOG POVJERENSTVA (ZAKON O PROST. UREĐ.) 21 Vlastiti prihodi (prihodi od prodaje proizvoda i donacije) Funkcija: 0630 - Opskrba vodom 054 323

RASHODI ZA USLUGE

35.000,00

Aktivnost: A000166 - TROŠKOVI RADA STRUČNOG POVJER. (ZAKON O PROST. UREĐ.): 35.000,00 Program: 0001 - REDOVNA DJELATNOST: 565.000,00 Program: 0043 - REDOVNA DJELATNOST JU ZAVODA ZA PROSTORNO UREĐENJE Projekt: K000062 ULAGANJE U OPREMU ZAVODA ZA PROST. UREĐENJE 11 Porez na dohodak - redovni Funkcija: 0620 - Razvoj zajednice 055 412 056 422

NEMATERIJALNA IMOVINA POSTROJENJA I OPREMA

-132.190,00

397.810,00

75,06

-132.190,00

397.810,00

75,06

35.000,00

70.000,00

200,00

35.000,00 -97.190,00

70.000,00 200,00 467.810,00 82,80

60.000,00 14.000,00

-60.000,00 28.328,00

0,00 42.328,00

0,00 302,34

Projekt: K000062 - ULAGANJE U OPREMU ZAVODA ZA PROST. UREĐENJE: 74.000,00

-31.672,00

42.328,00

57,20


Broj 11 Pozicija

ÆUPANIJSKI GLASNIK Opis (Izvor financiranja)

Plan za 2011.

Stranica 71 Povećanje/ smanjenje

Novi plan za Indeks 2011

Aktivnost: A000187 REDOVNE AKTIVNOSTI JU ZAVODA ZA PROSTORNO UREĐENJE 11 Porez na dohodak - redovni Funkcija: 0620 - Razvoj zajednice 057 058 059 060 061 062 063 064

311 312 313 321 322 323 329 343

PLAĆE OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE DOPRINOSI NA PLAĆE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU RASHODI ZA USLUGE OSTALI NESPOM. RASHODI POSLOVANJA OSTALI FINANCIJSKI RASHODI

650.000,00 69.900,00 112.000,00 88.500,00 59.000,00 115.750,00 76.100,00 3.000,00

719.595,00 22.340,00 123.719,00 80.769,00 52.839,00 111.073,00 64.819,00 2.095,00

110,71 31,96 110,46 91,26 89,56 95,96 85,18 69,83

2.999,00 1.177.249,00

100,26

-28.673,00 1.219.577,00 -125.863,00 1.687.387,00

97,70 93,06

200.000,00

-120.000,00

80.000,00

40,00

200.000,00

-120.000,00

80.000,00

40,00

100.000,00

100.000,00

200.000,00

200,00

Projekt: K000008 - DION. BJELOVAR - PATKOVAC: 100.000,00 Projekt: K000010 OSTALI TROŠKOVI KORIŠENJA ZEMLJIŠTA ZA GRADNJU VODOOP. SUSTAVA 13 Prihodi od financijske imovine Funkcija: 0630 - Opskrba vodom

100.000,00

200.000,00

200,00

-20.000,00

80.000,00

80,00

-20.000,00

80.000,00

80,00

100.000,00

-100.000,00

0,00

0,00

100.000,00

-100.000,00

0,00

0,00

Aktivnost: A000187 - REDOVNE AKTIV. JU ZAVODA ZA PROSTORNO UREĐENJE: 1.174.250,00 Program: 0043 - REDOVNA DJELATNOST JU ZAVODA ZA PROSTORNO UREĐENJE: 1.248.250,00 Glava: 00601 - ODSJEK ZA GRADITELJSTVO: 1.813.250,00 Glava: 00602 - ODSJEK ZA KOM. INFRASTRUKTURU Program: 0015 - ULAGANJA U MAGISTRALNI VODOOPSKRBNI SUSTAV BJELOVARSKO-BILOGORSKE ŽUPANIJE Projekt: K000005 DIONICA PATKOVAC -DARUVAR 13 Prihodi od financijske imovine Funkcija: 0630 - Opskrba vodom 065 421

GRAĐEVINSKI OBJEKTI

Projekt: K000005 - DIONICA PATKOVAC -DARUVAR: Projekt: K000008 DIONICA BJELOVAR - PATKOVAC 13 Prihodi od financijske imovine Funkcija: 0630 - Opskrba vodom 066 421

067 421

GRAĐEVINSKI OBJEKTI

GRAĐEVINSKI OBJEKTI

100.000,00

Projekt: K000010 - OSTALI TROŠKOVI KORIŠTENJA ZEMLJIŠTA ZA GRADNJU VODOOP. SUSTAVA: 100.000,00 Projekt: K000049 ODRŽAVANJE IZGRAĐENOG MAGISTRALNOG VODOVODA 13 Prihodi od financijske imovine Funkcija: 0630 - Opskrba vodom 068 421

GRAĐEVINSKI OBJEKTI

Projekt: K000049 - ODRŽAVANJE IZGRAĐENOG MAGISTRALNOG VODOVODA: Projekt: K000050 PEHOVAC-DEŽANOVAC-DUHOVI

69.595,00 -47.560,00 11.719,00 -7.731,00 -6.161,00 -4.677,00 -11.281,00 -905,00


Stranica 72 Pozicija

ÆUPANIJSKI GLASNIK Opis (Izvor financiranja)

Plan za 2011.

Broj 11 Povećanje/ smanjenje

Novi plan za Indeks 2011

13 Prihodi od financijske imovine Funkcija: 0630 - Opskrba vodom 069 421

GRAĐEVINSKI OBJEKTI

Projekt: K000050 - PEHOVAC-DEŽANOVACDUHOVI: Projekt: K000051 DIONICA KONČANICA-PEHOVEC -GORNJI DARUVAR 13 Prihodi od financijske imovine Funkcija: 0630 - Opskrba vodom 070 421

GRAĐEVINSKI OBJEKTI

100.000,00

-100.000,00

0,00

0,00

100.000,00

-100.000,00

0,00

0,00

100.000,00

-100.000,00

0,00

0,00

-100.000,00

0,00

0,00

-48.000,00

152.000,00

76,00

-48.000,00

152.000,00

76,00

15.000,00

115.000,00

115,00

15.000,00

115.000,00

115,00

2.000.000,00 -1.000.000,00 1.000.000,00

50,00

Projekt: K000051 - DIONICA KONČANICA-PEHOVEC -GORNJI DARUVAR: 100.000,00 Projekt: K000055 DIONICA PATKOVAC - GAREŠNICA 11 Porez na dohodak - redovni Funkcija: 0630 - Opskrba vodom 071 421

GRAĐEVINSKI OBJEKTI

200.000,00

Projekt: K000055 - DIONICA PATKOVAC - GAREŠNICA: 200.000,00 Projekt: K000058 DIONICA GORNJI DRAGANAC-DAPCI 13 Prihodi od financijske imovine Funkcija: 0630 - Opskrba vodom 072 421

GRAĐEVINSKI OBJEKTI

100.000,00

Projekt: K000058 - DIONICA GORNJI DRAGANAC -DAPCI: 100.000,00 Projekt: K000061 SPORAZUM O TRAJNOM FINANCIRANJU VODOOPSKRBE BBŽ 13 Prihodi od financijske imovine Funkcija: 0630 - Opskrba vodom 073 386

KAPITALNE POMOĆI

Projekt: K000061 - SPORAZUM O TRAJNOM FINANCIRANJU VODOOPSKRBE BBŽ: 2.000.000,00 -1.000.000,00 1.000.000,00 Program: 0015 - ULAGANJA U MAGISTRALNI VODOOPSKRBNI SUSTAV BJELOVARSKOBILOGORSKE ŽUPANIJE: 3.000.000,00 -1.373.000,00 1.627.000,00 Program: 0016 - ULAGANJA U KOMUNALNU INFRASTRUKTURU JLS NA PODRUČJU ŽUPANIJE I PODUZETNIČKU INFRASTRUKTURU Projekt: K000016 CENTAR ZA GOSPODARENJE OTPADOM DOLINE 13 Prihodi od financijske imovine Funkcija: 0510 - Gospodarenje otpadom 074 323

RASHODI ZA USLUGE

Projekt: K000016 - CENTAR ZA GOSPODARENJE OTPADOM DOLINE: Projekt: K000017 IZRADA PROJEKTNE DOKUMENT. ODVODNJE I ZAŠTITE VODA 13 Prihodi od financijske imovine

50,00 54,23

200.000,00

-200.000,00

0,00

0,00

200.000,00

-200.000,00

0,00

0,00


Broj 11 Pozicija

ÆUPANIJSKI GLASNIK Opis (Izvor financiranja)

Plan za 2011.

Stranica 73 Povećanje/ smanjenje

Novi plan za Indeks 2011

Funkcija: 0520 - Upravljanje otpadnim vodama (KS) 075 421

GRAĐEVINSKI OBJEKTI

50.000,00

Projekt: K000017 - IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ODVODNJE I ZAŠTITE VODA: 50.000,00 Aktivnost: A000017 KOMUNALNA INFRASTRUKTURA JLS 41 Pomoći od riznice i ministarstva Funkcija: 0180 - Prijenosi općeg karaktera između različitih državnih razina 076 363

POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA

2.921.995,00

Aktivnost: A000017 - KOMUNALNA INFRASTRUKTURA JLS: 2.921.995,00 Aktivnost: A000179 OSTALA KOM. INFRASTRUKTURA 41 Pomoći od riznice i ministarstva Funkcija: 0660 - Rashodi vezani za stanovanje i komunalne pogodnosti koji nisu drugdje svrstani 077 363

POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA

Aktivnost: A000179 - OSTALA KOMUNALNA INFRASTRUKTURA: Program: 0016 - ULAGANJA U KOMUNALNU INFRASTRUKTURU JLS NA PODRUČJU ŽUPANIJE I PODUZETNIČKU INFRASTRUKTURU. Program: 0041 - PROGRAM ENERGETIKE Projekt: K000064 TOPLOVODNI SUSTAVI 13 Prihodi od financijske imovine Funkcija: 0432 - Nafta i prirodni plin 078 421

GRAĐEVINSKI OBJEKTI

-50.000,00

0,00

0,00

-50.000,00

0,00

0,00

0,00 2.921.995,00

100,00

0,00 2.921.995,00

100,00

100.000,00

100.000,00

200.000,00

200,00

100.000,00

100.000,00

200.000,00

200,00

-150.000,00 3.121.995,00

95,42

3.271.995,00

500.000,00

-500.000,00

0,00

0,00

500.000,00

-500.000,00

0,00

0,00

50.000,00

55.780,00

105.780,00

211,56

Aktivnost: A000197 - KONCESIJE ZA PLIN: 50.000,00 55.780,00 105.780,00 Program: 0041 - PROGRAM ENERGETIKE: 550.000,00 -444.220,00 105.780,00 Glava: 00602 - ODSJEK ZA KOMUNALNU INFRASTR.: 6.821.995,00 -1.967.220,00 4.854.775,00 Glava: 00603 - ODSJEK ZA ZAŠTITU OKOLIŠA Program: 0046 - PROGRAM ZAŠTITE OKOLIŠA Projekt: T000047 MONITORING VODE ZA PIĆE 11 Porez na dohodak - redovni Funkcija: 0560 - Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani

211,56 19,23 71,16

Projekt: K000064 - TOPLOVODNI SUSTAVI: Aktivnost: A000197 KONCESIJE ZA PLIN 14 Prihodi od nefinancijske imovine Funkcija: 0432 - Nafta i prirodni plin 079 323

080 323

RASHODI ZA USLUGE

RASHODI ZA USLUGE

Projekt: T000047 - MONITORING VODE ZA PIĆE: Program: 0046 - PROGRAM ZAŠTITE OKOLIŠA: Program: 0047 - REDOVNA DJELATNOST JU ZA UPRAVLJANJE ZAŠTIĆENIM PRIRODNIM VRIJEDNOSTIMA NA PODRUČJU BBŽ

250.000,00

-50.000,00

200.000,00

80,00

250.000,00 250.000,00

-50.000,00 200.000,00 -50.000,00 200.000,00

80,00 80,00


Stranica 74 Pozicija

ÆUPANIJSKI GLASNIK Opis (Izvor financiranja)

Plan za 2011.

Broj 11 Povećanje/ smanjenje

Novi plan za Indeks 2011

Projekt: K000063 ULAGANJE U OPREMU JU ZA UPRAVLJANJE ZAŠT. PRIR. VRIJEDNOSTIMA NA PODRUČJU BBŽ 11 Porez na dohodak - redovni Funkcija: 0540 - Zaštita biološke raznolikosti i krajolika 081 412 082 422

NEMATERIJALNA IMOVINA POSTROJENJA I OPREMA

20.000,00 41.000,00

Projekt: K000063 - ULAGANJE U OPREMU JU ZA UPRAVLJANJE ZAŠT. PRIR. VRIJEDNOS. NA PODRUŽJU BBŽ: 61.000,00 Aktivnost: A000070 REDOVNA DJELATNOST JU ZA UPRAVLJANJE ZAŠTIĆENIM PRIR. VRIJEDNOSTIMA NA PODRUČJU BBŽ 11 Porez na dohodak - redovni Funkcija: 0540 - Zaštita biološke raznolikosti i krajolika 083 084 085 086 087 088 089 090 311

311 312 313 321 322 323 329 343 381

PLAĆE OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE DOPRINOSI NA PLAĆE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU RASHODI ZA USLUGE OSTALI NESPOM. RASHODI POSLOVANJA OSTALI FINANCIJSKI RASHODI TEKUĆE DONACIJE

448.400,00 8.000,00 88.023,00 38.400,00 87.500,00 289.200,00 101.400,00 2.400,00 0,00

-20.000,00 5.760,00

0,00 46.760,00

0,00 114,05

-14.240,00

46.760,00

76,66

-164.726,00 -1.000,00 -39.231,00 -23.115,00 -37.866,00 -209.200,00 -14.460,00 1.109,00 45.500,00

283.674,00 7.000,00 48.792,00 15.285,00 49.634,00 80.000,00 86.940,00 3.509,00 45.500,00

63,26 87,50 55,43 39,80 56,72 27,66 85,74 146,21 0,00

Aktivnost: A000070 - REDOVNA DJELATNOST JU ZA UPRAVLJ. ZAŠTIĆENIM PRIR.VRIJED. NA PODRUČJU BBŽ.: 1063.323,00 -442.989,00 620.334,00 Program: 0047 - REDOVNA DJELATNOST JU ZA UPRAVLJANJE ZAŠTIĆENIM PRIRODNIM VRIJEDNOSTIMA NA PODRUČJU BBŽ: 1.124.323,00 -457.229,00 667.094,00 Glava: 00603 - ODSJEK ZA ZAŠTITU OKOLIŠA: 1.374.323,00 -507.229,00 867.094,00 Razdjel: 006 - UPRAVNI ODJEL ZA GRADITELJSTVO I KOMUNALNU INFRASTRUKTURU: 10.009.568,00 -2.600.312,00 7.409.256,00 Razdjel: 007 - UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU, ŠUMARSTVO, SLATKOVODNO RIBARSTVO I LOVSTVO

58,34 59,33 63,09 74,02

Glava: 00701 - UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU, ŠUMARSTVO, SLATKOVODNO RIBARSTVO I LOVSTVO Program: 0007 - PROGRAM RAZVOJA SEOSKOG PROSTORA Projekt: T000001 IZBOR NAJUZORNIJE SEOSKE ŽENE 11 Porez na dohodak - redovni Funkcija: 0421 - Poljoprivreda 091 092 093 094

322 323 329 381

RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU RASHODI ZA USLUGE OSTALI NESPOM. RASHODI POSLOVANJA TEKUĆE DONACIJE

6.000,00 49.500,00 9.000,00 6.000,00

0,00 -20.000,00 0,00 0,00

6.000,00 29.500,00 9.000,00 6.000,00

100,00 59,60 100,00 100,00

Projekt: T000001 - IZBOR NAJUZORNIJE SEOSKE ŽENE :70.500,00 Projekt: T000002 NATJECANJE ORAČA 14 Prihodi od nefinancijske imovine Funkcija: 0421 - Poljoprivreda

-20.000,00

50.500,00

71,63


Broj 11

ÆUPANIJSKI GLASNIK

Pozicija

Opis (Izvor financiranja)

095 096 097 098

RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU RASHODI ZA USLUGE OSTALI NESPOM. RASHODI POSLOVANJA TEKUĆE DONACIJE

322 323 329 381

Plan za 2011.

Projekt: T000002 - NATJECANJE ORAČA : Aktivnost: A000210 LEGALIZACIJA GRAĐ. OBJEKATA ZA POLJOPR. PROIZVODNJU 14 Prihodi od nefinancijske imovine Funkcija: 0421 - Poljoprivreda 099 323

RASHODI ZA USLUGE

Aktivnost: A000210 - LEGALIZACIJA GRAĐ. OBJEKATA ZA POLJOPR. PROIZV.: Aktivnost: A000211 ZAŠTITA OKOLIŠA NITRATNA DIREKTIVA 14 Prihodi od nefinancijske imovine Funkcija: 0421 - Poljoprivreda 100 323

RASHODI ZA USLUGE

Stranica 75 Povećanje/ smanjenje

18.000,00 45.500,00 10.000,00 17.000,00

0,00 -1.000,00 -8.000,00 13.500,00

18.000,00 44.500,00 2.000,00 30.500,00

100,00 97,80 20,00 179,41

90.500,00

4.500,00

95.000,00

104,97

705.000,00

-705.000,00

0,00

0,00

705.000,00

-705.000,00

0,00

0,00

235.000,00

-235.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

145.500,00

13,22

Aktivnost: A000211 - ZAŠTITA OKOLIŠA NITRATNA DIREKTIVA: 235.000,00 -235.000,00 Program: 0007 - PROGRAM RAZVOJA SEOSKOG PROSTORA: 1.101.000,00 -955.500,00 Program: 0008 - PROG. LOVSTVA NA PODR. ŽUPANIJE Aktivnost: A000039 PROVOĐENJE ZAKONA O LOVSTVU 14 Prihodi od nefinancijske imovine Funkcija: 0423 - Ribarstvo i lov 101 323 102 352

5.000,00

0,00

5.000,00

100,00

220.000,00 45.000,00 30.000,00

0,00 0,00 0,00

220.000,00 45.000,00 30.000,00

100,00 100,00 100,00

300.000,00

0,00

300.000,00

100,00

500.000,00

-300.000,00

200.000,00

40,00

Aktivnost: A000040 - PROG. RAZVOJA LOVSTVA: 500.000,00 Aktivnost: A000041 STIMULACIJA ODSTRJELA PREDATORA 14 Prihodi od nefinancijske imovine Funkcija: 0423 - Ribarstvo i lov

-300.000,00

200.000,00

40,00

150.000,00

0,00

150.000,00

100,00

150.000,00

0,00

150.000,00

100,00

103 381 104 383

RASHODI ZA USLUGE SUBVENCIJE TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA, POLJOPRIVRED. I OBRTNICIMA IZVAN JAVNOG SEKTORA TEKUĆE DONACIJE KAZNE, PENALI I NAKNADE ŠTETE

Novi plan za Indeks 2011

Aktivnost: A000039 - PROVOĐENJE ZAKONA O LOVSTVU: Aktivnost: A000040 PROGRAM RAZVOJA LOVSTVA 14 Prihodi od nefinancijske imovine Funkcija: 0423 - Ribarstvo i lov 105 381

106 381

TEKUĆE DONACIJE

TEKUĆE DONACIJE

Aktivnost: A000041 - STIMULACIJA ODSTRJELA PREDATORA: Aktivnost: A000042 OSIGURANJE LOVIŠTA 14 Prihodi od nefinancijske imovine Funkcija: 0423 - Ribarstvo i lov


Stranica 76

ÆUPANIJSKI GLASNIK

Pozicija

Opis (Izvor financiranja)

107 381

TEKUĆE DONACIJE

Plan za 2011.

Aktivnost: A000042 - OSIGURANJE LOVIŠTA: Aktivnost: A000127 UNAPREĐENJE LOVSTVA 14 Prihodi od nefinancijske imovine Funkcija: 0423 - Ribarstvo i lov 108 382

KAPITALNE DONACIJE

Aktivnost: A000127 - UNAPREĐENJE LOVSTVA: Aktivnost: A000128 PROGRAM POTICANJA LOVNOG GOSPODARSTVA 14 Prihodi od nefinancijske imovine Funkcija: 0423 - Ribarstvo i lov 109 382

KAPITALNE DONACIJE

Aktivnost: A000128 - PROGRAM POTICANJA LOVNOG GOSPODARSTVA: Program: 0008 - PROGRAM LOVSTVA NA PODRUČJU ŽUPANIJE: Program: 0009 - PROGRAM POTICANJA POLJOPRIV. I PODUZETNIŠTVA Aktivnost: A000045 SUBVENCIJE POLJOPRIVRED. I PODUZETNICIMA 14 Prihodi od nefinancijske imovine 11 Porez na dohodak - redovni Funkcija: 0421 - Poljoprivreda 110 323 111 352

Broj 11

0,00

350.000,00

100,00

350.000,00

0,00

350.000,00

100,00

400.000,00

0,00

400.000,00

100,00

400.000,00

0,00

400.000,00

100,00

200.000,00

0,00

200.000,00

100,00

200.000,00

0,00

200.000,00

100,00

-300.000,00 1.600.000,00

84,21

1.900.000,00

RASHODI ZA USLUGE 5.000,00 SUBVENCIJE TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA, POLJOPRIVREDNICIMA I OBRTNICIMA IZVAN JAVNOG SEKTORA 1.300.000,00

500,00

5.500,00

110,00

0,00 1.300.000,00

100,00

500,00 1.305.500,00

100,04

200.000,00

0,00

200.000,00

100,00

Aktivnost: A000046 - PROTUGRADNA ZAŠTITA: 200.000,00 Aktivnost: A000050 SUFINANCIRANJE OSIGURANJA USJEVA 11 Porez na dohodak - redovni Funkcija: 0421 - Poljoprivreda

0,00

200.000,00

100,00

0,00

485.000,00

485.000,00

0,00

Aktivnost: A000050 - SUFINANCIRANJE OSIG. USJEVA : 0,00 Aktivnost: A000192 “HRVATSKA POLJOPRIVREDNA AGENCIJA” 11 Porez na dohodak - redovni Funkcija: 0421 - Poljoprivreda

485.000,00

485.000,00

0,00

-3.000,00

2.000,00

40,00

303 352

113 381

TEKUĆE DONACIJE

Novi plan za Indeks 2011

350.000,00

Aktivnost: A000045 - SUBVENCIJE POLJOPRIVRED. I PODUZETNICIMA: 1.305.000,00 Aktivnost: A000046 PROTUGRADNA ZAŠTITA 14 Prihodi od nefinancijske imovine 11 Porez na dohodak - redovni Funkcija: 0421 - Poljoprivreda 112 381

Povećanje/ smanjenje

SUBVENCIJE TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA, POLJOPRIVREDNICIMA I OBRTNICIMA IZVAN JAVNOG SEKTORA

TEKUĆE DONACIJE

5.000,00


Broj 11 Pozicija

ÆUPANIJSKI GLASNIK Opis (Izvor financiranja)

Plan za 2011.

Stranica 77 Povećanje/ smanjenje

Novi plan za Indeks 2011

Aktivnost: A000192 - “HRVATSKA POLJOPRIVREDNA AGENCIJA”: 5.000,00 -3.000,00 2.000,00 Program: 0009 - PROGRAM POTICANJA POLJOPRIVREDE I PODUZETNIŠTVA: 1.510.000,00 482.500,00 1.992.500,00 Program: 0010 - PROGRAM RAZVITKA POLJOPRIVREDNE PROIZVODNJE Aktivnost: A000051 VINOGRADARSTVO 14 Prihodi od nefinancijske imovine 11 Porez na dohodak - redovni Funkcija: 0421 - Poljoprivreda 114 323 RASHODI ZA USLUGE 115 352 SUBVENCIJE TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA, POLJOPRIVR. I OBRTNICIMA IZVAN JAVNOG SEKTORA

40,00 131,95

3.000,00

50,00

3.050,00

101,67

200.000,00

-68.000,00

132.000,00

66,00

203.000,00

-67.950,00

135.050,00

66,53

RASHODI ZA USLUGE 3.000,00 SUBVENCIJE TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA, POLJOPRIVREDNICIMA I OBRTNICIMA IZVAN JAVNOG SEKTORA 200.000,00

-3.000,00

0,00

0,00

-198.000,00

2.000,00

1,00

203.000,00

-201.000,00

2.000,00

0,99

8.000,00

-2.000,00

6.000,00

75,00

70.000,00

-28.000,00

42.000,00

60,00

78.000,00

-30.000,00

48.000,00

61,54

RASHODI ZA USLUGE 3.000,00 SUBVENCIJE TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA, POLJOPRIVREDNICIMA I OBRTNICIMA IZVAN JAVNOG SEKTORA 200.000,00

1.000,00

4.000,00

133,33

-200.000,00

0,00

0,00

Aktivnost: A000150 - POVRĆARSTVO: 203.000,00 -199.000,00 Aktivnost: A000171 OVČARSTVO I KOZARSTVO 14 Prihodi od nefinancijske imovine 11 Porez na dohodak - redovni Funkcija: 0421 - Poljoprivreda

4.000,00

1,97

Aktivnost: A000051 - VINOGRADARSTVO: Aktivnost: A000052 VOĆARSTVO 14 Prihodi od nefinancijske imovine 11 Porez na dohodak - redovni Funkcija: 0421 - Poljoprivreda 116 323 117 352

Aktivnost: A000052 - VOĆARSTVO: Aktivnost: A000064 SUFINANCIRANJE NADZORA I CERTIFIKACIJE 14 Prihodi od nefinancijske imovine 11 Porez na dohodak - redovni Funkcija: 0421 - Poljoprivreda 118 323 119 352

RASHODI ZA USLUGE SUBVENCIJE TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA, POLJOPRIVREDNICIMA I OBRTNICIMA IZVAN JAVNOG SEKTORA

Aktivnost: A000064 - SUFINANCIRANJE NADZORA I CERTIFIKACIJE: Aktivnost: A000150 POVRĆARSTVO 14 Prihodi od nefinancijske imovine 11 Porez na dohodak - redovni Funkcija: 0421 - Poljoprivreda 120 323 121 352

122 323 123 381

RASHODI ZA USLUGE TEKUĆE DONACIJE

Aktivnost: A000171 - OVČARSTVO I KOZARSTVO:

40.000,00 20.000,00

-10.000,00 -20.000,00

30.000,00 0,00

75,00 0,00

60.000,00

-30.000,00

30.000,00

50,00


Stranica 78 Pozicija

ÆUPANIJSKI GLASNIK Opis (Izvor financiranja)

Plan za 2011.

Broj 11 Povećanje/ smanjenje

Novi plan za Indeks 2011

Aktivnost: A000175 PČELARSTVO 14 Prihodi od nefinancijske imovine 11 Porez na dohodak - redovni Funkcija: 0421 - Poljoprivreda 124 381

TEKUĆE DONACIJE

100.000,00

-90.000,00

10.000,00

10,00

100.000,00

-90.000,00

10.000,00

10,00

65.000,00

-65.000,00

0,00

0,00

500.000,00

-453.500,00

46.500,00

9,30

565.000,00

-518.500,00

46.500,00

8,23

60.000,00

-50.500,00

9.500,00

15,83

250.000,00

-250.000,00

0,00

0,00

Aktivnost: A000213 - SVINJOGOJSTVO: 310.000,00 -300.500,00 Program: 0010 - PROGRAM RAZVITKA POLJOPRIVREDNE PROIZVODNJE: 1.722.000,00 -1.436.950,00 Program: 0011 - PROGRAM UREĐENJA POLJOPRIVR. ZEMLJIŠTA Aktivnost: A000054 IZMJERA DRŽAVNOG POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA 13 Prihodi od financijske imovine Funkcija: 0421 - Poljoprivreda

9.500,00

3,06

285.050,00

16,55

250.000,00

71,43

Aktivnost: A000175 - PČELARSTVO: Aktivnost: A000212 GOVEDARSTVO 14 Prihodi od nefinancijske imovine 11 Porez na dohodak - redovni Funkcija: 0421 - Poljoprivreda 125 323 126 352

RASHODI ZA USLUGE SUBVENCIJE TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA, POLJOPRIVREDNICIMA I OBRTNICIMA IZVAN JAVNOG SEKTORA

Aktivnost: A000212 - GOVEDARSTVO: Aktivnost: A000213 SVINJOGOJSTVO 14 Prihodi od nefinancijske imovine 11 Porez na dohodak - redovni Funkcija: 0423 - Ribarstvo i lov 127 323 128 352

129 323

RASHODI ZA USLUGE SUBVENCIJE TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA, POLJOPRIVREDNICIMA I OBRTNICIMA IZVAN JAVNOG SEKTORA

RASHODI ZA USLUGE

350.000,00

-100.000,00

Aktivnost: A000054 - IZMJERA DRŽAVNOG POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA: 350.000,00 -100.000,00 250.000,00 Program: 0011 - PROGRAM UREĐENJA POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA: 350.000,00 -100.000,00 250.000,00 Program: 0012 - EDUKACIJA POLJOPRIVREDNIH PROIZVOĐAČA Aktivnost: A000060 EDUKACIJA DJELATNIKA 11 Porez na dohodak - redovni Funkcija: 0421 - Poljoprivreda 130 321

NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA

Aktivnost: A000060 - EDUKACIJA DJELATNIKA: Aktivnost: A000214 ORGANIZACIJA SEMINARA I RADIONICA ZA POLJOPRIVREDNIKE 11 Porez na dohodak - redovni Funkcija: 0421 - Poljoprivreda

71,43 71,43

15.000,00

-14.050,00

950,00

6,33

15.000,00

-14.050,00

950,00

6,33


Broj 11

ÆUPANIJSKI GLASNIK

Pozicija

Opis (Izvor financiranja)

Plan za 2011.

131 323 132 329

RASHODI ZA USLUGE OSTALI NESPOM. RASHODI POSLOVANJA

Aktivnost: A000214 - ORGANIZACIJA SEMINARA I RADIONICA ZA POLJOPRIVREDNIKE: Aktivnost: A000215 ORGANIZACIJA PRAKTIČNE NASTAVE ZA POLJOPRIVREDNIKE 11 Porez na dohodak - redovni Funkcija: 0421 - Poljoprivreda 133 323

RASHODI ZA USLUGE

Aktivnost: A000215 - ORGANIZACIJA PRAKTIČNE NASTAVE ZA POLJOPRIVREDNIKE: Aktivnost: A000216 ORGANIZACIJA STRUČNIH EKSKURZIJA ZA POLJOPRIVREDNIKE 11 Porez na dohodak - redovni Funkcija: 0421 - Poljoprivreda 134 323

RASHODI ZA USLUGE

Aktivnost: A000216 - ORGANIZACIJA STRUČNIH EKSKURZIJA ZA POLJOPRIVREDNIKE: Aktivnost: A000217 CJELOŽIVOTNO OBRAZOVANJE 11 Porez na dohodak - redovni Funkcija: 0421 - Poljoprivreda 135 323

RASHODI ZA USLUGE

15.000,00 5.000,00

20,00 100,00

80.000,00

-60.000,00

20.000,00

25,00

55.000,00

-30.000,00

25.000,00

45,45

55.000,00

-30.000,00

25.000,00

45,45

70.000,00

-20.000,00

50.000,00

71,43

70.000,00

-20.000,00

50.000,00

71,43

100.000,00

30.000,00

130.000,00

130,00

136

120.000,00

Aktivnost: A000129 - IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA NAVODNJAVANJE: 120.000,00 Program: 0039 - PROGRAM PROVEDBE NAPNAV U REPUBLICI HRVATSKOJ: 120.000,00 Program: 0050 - PROGRAM “ČAŠA MLIJEKA, ŽLICA MEDA” Aktivnost: A000188 POVEĆANJE KVALIT. MEDA I MLIJEKA 11 Porez na dohodak - redovni Funkcija: 0421 - Poljoprivreda 137 352

SUBVENCIJE TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA, POLJOPRIVREDNICIMA I OBRTNICIMA IZVAN JAVNOG SEKTORA

Novi plan za Indeks 2011

-60.000,00 0,00

100.000,00 320.000,00

RASHODI ZA USLUGE

Povećanje/ smanjenje

75.000,00 5.000,00

Aktivnost: A000217 - CJELOŽIVOTNO OBRAZ.: Program: 0012 - EDUKACIJA POLJOPRIV. PROIZV.: Program: 0039 - PROGRAM PROVEDBE NAPNAV U REPUBLICI HRVATSKOJ Aktivnost: A000129 IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA NAVODNJAVANJE 13 Prihodi od financijske imovine Funkcija: 0421 - Poljoprivreda 323

Stranica 79

250.000,00

30.000,00 130.000,00 130,00 -94.050,00 225.950,00 70,61

-119.000,00

1.000,00

0,83

-119.000,00

1.000,00

0,83

-119.000,00

1.000,00

0,83

-133.500,00

116.500,00

46,60

116.500,00 116.500,00

46,60 46,60

Aktivnost: A000188 - POVEĆANJE KVALITETE MEDA I MLIJEKA: 250.000,00 -133.500,00 Program: 0050 - PROG. “ČAŠA MLIJEKA, ŽLICA MEDA”: 250.000,00 -133.500,00 Program: 0052 - PROGRAM OČUVANJA ZAŠTIĆENIH PASMINA, SORTI I POLJOPRIVREDNIH PRERAĐEVINA


Stranica 80 Pozicija

ÆUPANIJSKI GLASNIK Opis (Izvor financiranja)

Plan za 2011.

Broj 11 Povećanje/ smanjenje

Novi plan za Indeks 2011

Aktivnost: A000218 SIMENTALAC-MLADA JUNETINA 13 Prihodi od financijske imovine 11 Porez na dohodak - redovni Funkcija: 0421 - Poljoprivreda 138 323 139 352

58.000,00

-55.000,00

3.000,00

5,17

150.000,00

-150.000,00

0,00

0,00

Aktivnost: A000218 - SIMENT.-MLADA JUNETINA: 208.000,00 Aktivnost: A000219 STARE SORTE VOĆAKA 11 Porez na dohodak - redovni 13 Prihodi od financijske imovine Funkcija: 0421 - Poljoprivreda

-205.000,00

3.000,00

1,44

84.000,00

-44.000,00

40.000,00

47,62

50.000,00

-50.000,00

0,00

0,00

Aktivnost: A000219 - STARE SORTE VOĆAKA: 134.000,00 Aktivnost: A000220 IZRADA IZVORNIH POLJOPRIVR. -PREHRAMB. PROIZVODA 11 Porez na dohodak - redovni Funkcija: 0421 - Poljoprivreda

-94.000,00

40.000,00

29,85

-15.000,00 -30.000,00

15.000,00 0,00

50,00 0,00

-45.000,00

15.000,00

25,00

-344.000,00

58.000,00

14,43

5.000,00

-5.000,00

0,00

0,00

350.000,00

-335.000,00

15.000,00

4,29

355.000,00

-340.000,00

15.000,00

4,23

65.000,00

-65.000,00

0,00

0,00

Aktivnost: A000172 - KONTROLA STOČNE HRANE: 65.000,00 Aktivnost: A000221 SIGURNOST I KVALITETA HRANE 11 Porez na dohodak - redovni

-65.000,00

0,00

0,00

140 323 141 352

142 323 143 381

RASHODI ZA USLUGE SUBVENCIJE TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA, POLJOPRIVREDNICIMA I OBRTNICIMA IZVAN JAVNOG SEKTORA

RASHODI ZA USLUGE SUBVENCIJE TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA, POLJOPRIVREDNICIMA I OBRTNICIMA IZVAN JAVNOG SEKTORA

RASHODI ZA USLUGE TEKUĆE DONACIJE

30.000,00 30.000,00

Aktivnost: A000220 - IZRADA IZVORNIH POLJOPR.-PREHRAMB. PROIZVODA: 60.000,00 Program: 0052 - PROGRAM OČUVANJA ZAŠTIĆENIH PASMINA, SORTI I POLJOPRIVREDNIH PRERAĐEVINA: 402.000,00 Program: 0053 - POBOLJŠANJE KONKURENTNOSTI POLJOPRIVREDNE I ŠUMSKE PROIZVODNJE Aktivnost: A000049 PROGRAM PRERADE I SKLADIŠTENJA 13 Prihodi od financijske imovine 11 Porez na dohodak - redovni Funkcija: 0421 - Poljoprivreda 144 323 145 352

RASHODI ZA USLUGE SUBVENCIJE TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA, POLJOPRIVREDNICIMA I OBRTNICIMA IZVAN JAVNOG SEKTORA

Aktivnost: A000049 - PROGRAM PRERADE I SKLADIŠTENJA: Aktivnost: A000172 KONTROLA STOČNE HRANE 13 Prihodi od financijske imovine 11 Porez na dohodak - redovni Funkcija: 0421 - Poljoprivreda 146 323

RASHODI ZA USLUGE


Broj 11 Pozicija

ÆUPANIJSKI GLASNIK Opis (Izvor financiranja)

Plan za 2011.

Funkcija: 0421 - Poljoprivreda 147 323 RASHODI ZA USLUGE 148 352 SUBVENCIJE TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA, POLJOPRIVREDNICIMA I OBRTNICIMA IZVAN JAVNOG SEKTORA

Stranica 81 Povećanje/ smanjenje

Novi plan za Indeks 2011

50.000,00

-45.000,00

5.000,00

10,00

100.000,00

-84.000,00

16.000,00

16,00

Aktivnost: A000221 - SIGUR. I KVALITETA HRANE: 150.000,00 Aktivnost: A000222 DRVO JE PRVO 13 Prihodi od financijske imovine 11 Porez na dohodak - redovni Funkcija: 0421 - Poljoprivreda

-129.000,00

21.000,00

14,00

14.000,00

-13.000,00

1.000,00

7,14

100.000,00

-100.000,00

0,00

0,00

Aktivnost: A000222 - DRVO JE PRVO: 114.000,00 Program: 0053 - POBOLJŠANJE KONKURENTNOSTI POLJOPRIVREDNE I ŠUMSKE PROIZVODNJE: 684.000,00 Program: 0054 - PROG. MARKETINŠKE PRIPR. PROIZVODA Aktivnost: A000223 PRIPR. POLJOP. PROIZV. ZA TRŽIŠTE 13 Prihodi od financijske imovine 11 Porez na dohodak - redovni Funkcija: 0421 - Poljoprivreda

-113.000,00

1.000,00

0,88

-647.000,00

37.000,00

5,41

50.000,00

-25.000,00

25.000,00

50,00

100.000,00

-85.000,00

15.000,00

15,00

-110.000,00

40.000,00

26,67

3.500,00 1.000,00 -55.500,00

23.500,00 8.000,00 24.500,00

117,50 114,29 30,63

56.000,00

52,34

96.000,00

37,35

10.000,00

28,57

149 323 150 352

151 323 152 352

RASHODI ZA USLUGE SUBVENCIJE TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA, POLJOPRIVREDNICIMA I OBRTNICIMA IZVAN JAVNOG SEKTORA

RASHODI ZA USLUGE SUBVENCIJE TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA, POLJOPRIVREDNICIMA I OBRTNICIMA IZVAN JAVNOG SEKTORA

Aktivnost: A000223 - PRIPREMA POLJOP. PROIZVODA ZA TRŽIŠTE: 150.000,00 Aktivnost: A000224 PROMOCIJA I PRODAJA POLJ. PROIZVODA NA SAJMOVIMA I IZLOŽBAMA 13 Prihodi od financijske imovine 11 Porez na dohodak - redovni Funkcija: 0421 - Poljoprivreda 153 323 154 329 155 381

RASHODI ZA USLUGE OSTALI NESPOM. RASHODI POSLOVANJA TEKUĆE DONACIJE

20.000,00 7.000,00 80.000,00

Aktivnost: A000224 - PROMOCIJA I PRODAJA POLJ. PROIZVODA NA SAJMOVIMA I IZLOŽBAMA: 107.000,00 -51.000,00 Program: 0054 - PROGRAM MARKETINŠKE PRIPREME PROIZVODA: 257.000,00 -161.000,00 Program: 0055 - PROŠIRENJE PROIZVODNOG PROGRAMA RURALNOG GOSPODARSTVA Aktivnost: A000053 PROMOCIJA VINSKIH I DRUGIH TURISTIČKIH CESTA 14 Prihodi od nefinancijske imovine 11 Porez na dohodak - redovni Funkcija: 0421 - Poljoprivreda 156 323

RASHODI ZA USLUGE

35.000,00

-25.000,00


Stranica 82

ÆUPANIJSKI GLASNIK

Pozicija

Opis (Izvor financiranja)

157 381

TEKUĆE DONACIJE

Plan za 2011.

Broj 11 Povećanje/ smanjenje

Novi plan za Indeks 2011

15.000,00

-15.000,00

0,00

0,00

50.000,00

-40.000,00

10.000,00

20,00

4.000,00

-2.000,00

2.000,00

50,00

250.000,00

-250.000,00

0,00

0,00

Aktivnost: A000225 - RAZVOJ SEOSKOG TUR.: 254.000,00 -252.000,00 Program: 0055 - PROŠIRENJE PROIZVODNOG PROGRAMA RURALNOG GOSPODARSTVA: 304.000,00 -292.000,00 Program: 0056 - PROGRAM RADA UDRUGA NA SEOSKOM PROSTORU Aktivnost: A000226 OČUVANJE TRADICIJSKIH VRIJEDNOSTI 13 Prihodi od financijske imovine Funkcija: 0421 - Poljoprivreda 160 381 TEKUĆE DONACIJE 70.000,00 10.000,00

2.000,00

0,79

12.000,00

3,95

80.000,00

114,29

Aktivnost: A000053 - PROMOCIJA VINSKIH I DRUGIH TURISTIČKIH CESTA: Aktivnost: A000225 RAZVOJ SEOSKOG TURIZMA 13 Prihodi od financijske imovine Funkcija: 0421 - Poljoprivreda 158 323 159 352

RASHODI ZA USLUGE SUBVENCIJE TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA, POLJOPRIVREDNICIMA I OBRTNICIMA IZVAN JAVNOG SEKTORA

Aktivnost: A000226 - OČUVANJE TRADIC. VRIJED.: 70.000,00 10.000,00 80.000,00 114,29 Program: 0056 - PROGRAM RADA UDRUGA NA SEOSKOM PROSTORU: 70.000,00 10.000,00 80.000,00 114,29 Glava: 00701 - UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU, ŠUMARSTVO, SLATKOVODNO RIBARSTVO I LOVSTVO: 8.990.000,00 -4.090.500,00 4.899.500,00 54,50 Razdjel: 007 - UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU, ŠUMARSTVO, SLATKOVODNO RIBARSTVO I LOVSTVO: 8.990.000,00 -4.090.500,00 4.899.500,00 54,50 Razdjel: 008 - UPRAVNI ODJEL ZA EUROPSKE INTEGRACIJE I MEĐUNARODNU SURADNJU Glava: 00801 - UPRAVNI ODJEL ZA EUROPSKE INTEG. Program: 0021 - PROGRAM EUROPSKIH INTEGRACIJA Projekt: T000029 OBILJEŽAVANJE DANA EUROPE I EU TJEDNA 11 Porez na dohodak - redovni Funkcija: 0111 - Izvršna i zakonodavna tijela 161 323 162 329

RASHODI ZA USLUGE OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOV.

70.000,00 30.000,00

30.000,00 10.000,00

100.000,00 40.000,00

142,86 133,33

40.000,00

140.000,00

140,00

30.000,00 70.000,00 100.000,00

-24.100,00 -25.000,00 -100.000,00

5.900,00 45.000,00 0,00

19,67 64,29 0,00

Projekt: T000033 - SURADNJA UNUTAR HRVATSKE I S REGIJAMA DRUGIH DRŽAVA: 200.000,00

-149.100,00

50.900,00

25,45

Projekt: T000029 - OBILJEŽAVANJE DANA EUROPE I EU TJEDNA: 100.000,00 Projekt: T000033 SURADNJA UNUTAR HRVATSKE I S REGIJAMA DRUGIH DRŽAVA 11 Porez na dohodak - redovni Funkcija: 0111 - Izvršna i zakonodavna tijela 163 323 164 329 165 363

RASHODI ZA USLUGE OSTALI NESPOM. RASHODI POSLOVANJA POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA


Broj 11 Pozicija

ÆUPANIJSKI GLASNIK Opis (Izvor financiranja)

Plan za 2011.

Stranica 83 Povećanje/ smanjenje

Novi plan za Indeks 2011

Projekt: T000051 PROJEKT “WORK-OUT” 45 Pomoći od međunarodnih organizacija 11 Porez na dohodak - redovni Funkcija: 0121 - Ekonomska pomoć zemljama u razvoju i zemljama u tranziciji 166 311 167 323

75.000,00 520.000,00

-75.000,00 -105.000,00

0,00 415.000,00

0,00 79,81

Projekt: T000051 - PROJEKT “WORK-OUT”: 595.000,00 Aktivnost: A000037 SAVJET ZA EUROP. INTEGRACIJE 41 Pomoći od riznice i ministarstva 11 Porez na dohodak - redovni Funkcija: 0111 - Izvršna i zakonodavna tijela

-180.000,00

415.000,00

69,75

-40.000,00 -42.500,00 -17.000,00

0,00 30.000,00 3.000,00

0,00 41,38 15,00

-99.500,00

33.000,00

24,91

-73.250,00

6.750,00

8,44

-73.250,00

6.750,00

8,44

0,00

200.000,00

100,00

168 321 169 323 170 329

PLAĆE RASHODI ZA USLUGE

NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA RASHODI ZA USLUGE OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSL.

40.000,00 72.500,00 20.000,00

Aktivnost: A000037 - SAVJET ZA EUROPSKE INTEGRACIJE: 132.500,00 Aktivnost: A000152 POTPORA ZA PODNOSITELJE NA NACIONALNE I EU FONDOVE 13 Prihodi od financijske imovine Funkcija: 0111 - Izvršna i zakonodavna tijela 171 323

RASHODI ZA USLUGE

80.000,00

Aktivnost: A000152 - POTPORA ZA PODNOSITELJE NA NACIONALNE I EU FONDOVE: 80.000,00 Aktivnost: A000198 SUFINANCIRANJE PROJEKATA FINANCIRANIH OD EU 13 Prihodi od financijske imovine Funkcija: 0111 - Izvršna i zakonodavna tijela 172 329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA

200.000,00

Aktivnost: A000198 - SUFINANCIRANJE PROJEKATA FINANCIRANIH OD EU: 200.000,00 Program: 0021 - PROGRAM EUROP. INTEGRACIJA: 1.307.500,00 Glava: 00801 - UPRAVNI ODJEL ZA EUROPSKE INTEGRACIJE: 1.307.500,00 Razdjel: 008 - UPRAVNI ODJEL ZA EUROPSKE INTEGRACIJE I MEĐUNARODNU SURADNJU: 1.307.500,00 Razdjel: 009 - UPR. ODJEL ZA ZDRAV. I SOCIJALNU SKRB

0,00 200.000,00 100,00 -461.850,00 845.650,00 64,68 -461.850,00

845.650,00

64,68

-461.850,00

845.650,00

64,68

0,00

450.000,00

100,00

Glava: 00901 - ZDRAVSTVO Program: 0022 - USTANOVE U ZDRAVSTVU - DECENT. Projekt: K000018 ULAGANJA U OBJEKTE ZDRAVSTVA 12 Porez na dohodak -DEC 44 Pomoći Dec - Fond poravnanja Funkcija: 0760 - Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani 173 421 174 451

GRAĐEVINSKI OBJEKTI DODATNA ULAG. NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA

450.000,00 1.906.778,00

0,00 1.906.778,00

100,00

Projekt: K000018 - ULAG. U OBJEKTE ZDRAV.:

2.356.778,00

0,00 2.356.778,00

100,00


Stranica 84 Pozicija

ÆUPANIJSKI GLASNIK Opis (Izvor financiranja)

Plan za 2011.

Broj 11 Povećanje/ smanjenje

Novi plan za Indeks 2011

Projekt: K000019 ULAG. U OPREMU ZDRAVSTVA 12 Porez na dohodak -DEC 44 Pomoći Dec - Fond poravnanja Funkcija: 0760 - Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani 175 422 176 423

POSTROJENJA I OPREMA PRIJEVOZNA SREDSTVA

Projekt: K000019 - ULAG. U OPREMU ZDRAV.: Aktivnost: A000066 INVESTICIJSKO I TEKUĆE ODRŽAVANJE U ZDRAVSTVU 12 Porez na dohodak -DEC 44 Pomoći Dec - Fond poravnanja Funkcija: 0760 - Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani 305 322 177 323 178 329

RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU RASHODI ZA USLUGE OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA

3.941.201,00 1.135.703,00

0,00 3.941.201,00 0,00 1.135.703,00

100,00 100,00

5.076.904,00

0,00 5.076.904,00

100,00

0,00 1.000.000,00 1.000.000,00 2.955.948,00 1.309.032,00 4.264.980,00

0,00 144,28

2.300.000,00 -1.000.000,00 1.300.000,00

56,52

Aktivnost: A000066 - INVESTICIJSKO I TEKUĆE ODRŽAVANJE U ZDRAVSTVU: 5.255.948,00 1.309.032,00 6.564.980,00 124,91 Program: 0022 - USTANOVE U ZDRAVSTVU - DECENTRALIZACIJA: 12.689.630,00 1.309.032,00 13.998.662,00 110,32 Program: 0023 - DODATNI PROGRAMI U ZDRAVSTVU - IZNAD STANDARDA Projekt: K000020 IZGRADNJA NOVE BOLNICE (SUFINANC. PROJEKTNE DOKUMENTACIJE) 13 Prihodi od financijske imovine Funkcija: 0760 - Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani 179 382

KAPITALNE DONACIJE

Projekt: K000020 - IZGRADNJA NOVE BOLNICE (SUFINANC. PROJEKTNE DOKUM.): Projekt: T000015 STRUČNO USAVRŠAVANJE DJELATNIKA U ZDRAVSTVU 11 Porez na dohodak - redovni Funkcija: 0760 - Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani 180 321

NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA

Projekt: T000015 - STRUČNO USAVRŠAVANJE DJELATNIKA U ZDRAVSTVU: Projekt: T000034 PREVENCIJA OVISNOSTI U OŠ -”ZAJEDNO VIŠE MOŽEMO” 11 Porez na dohodak - redovni Funkcija: 0740 - Službe javnog zdravstva 181 323

RASHODI ZA USLUGE

Projekt: T000034 - PREVENCIJA OVISNOSTI U OŠ -”ZAJEDNO VIŠE MOŽEMO”: Aktivnost: A000068 MRTVOZORSTVO

500.000,00

0,00

500.000,00

100,00

500.000,00

0,00

500.000,00

100,00

50.000,00

2.400,00

52.400,00

104,80

50.000,00

2.400,00

52.400,00

104,80

50.000,00

-50.000,00

0,00

0,00

50.000,00

-50.000,00

0,00

0,00


Broj 11 Pozicija

ÆUPANIJSKI GLASNIK Opis (Izvor financiranja)

Plan za 2011.

Stranica 85 Povećanje/ smanjenje

Novi plan za Indeks 2011

11 Porez na dohodak - redovni Funkcija: 0760 - Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani 182 372

OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA

300.000,00

0,00

300.000,00

100,00

300.000,00

0,00

300.000,00

100,00

50.000,00

-50.000,00

0,00

0,00

50.000,00

-50.000,00

0,00

0,00

30.000,00

-25.000,00

5.000,00

16,67

10.000,00 60.000,00

-5.000,00 -25.000,00

5.000,00 35.000,00

50,00 58,33

-55.000,00

45.000,00

45,00

10.000,00

0,00

10.000,00

100,00

Aktivnost: A000140 - ZAŠT. PRAVA PACIJEN. U BBŽ: 10.000,00 Aktivnost: A000141 HRVAT. MREŽA ZDRAVIH ŽUPANIJA 11 Porez na dohodak - redovni Funkcija: 0760 - Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani

0,00

10.000,00

100,00

25.000,00

-25.000,00

0,00

0,00

25.000,00

-25.000,00

0,00

0,00

500.000,00

0,00

500.000,00

100,00

500.000,00

0,00

500.000,00

100,00

Aktivnost: A000068 - MRTVOZORSTVO: Aktivnost: A000069 CENTAR ZA PREVENCIJU OVISNOSTI PRI ZZJZ 11 Porez na dohodak - redovni Funkcija: 0740 - Službe javnog zdravstva 183 381

TEKUĆE DONACIJE

Aktivnost: A000069 - CENTAR ZA PREVENCIJU OVISNOSTI PRI ZZJZ: Aktivnost: A000138 UNAPREĐENJE ZDRAVLJA STANOVNIŠTVA BBŽ 11 Porez na dohodak - redovni Funkcija: 0760 - Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani 184 323 185 324 186 329

RASHODI ZA USLUGE NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOV.

Aktivnost: A000138 - UNAPREĐENJE ZDRAVLJA STANOVNIŠTVA BBŽ: 100.000,00 Aktivnost: A000140 ZAŠT. PRAVA PACIJENATA U BBŽ 11 Porez na dohodak - redovni Funkcija: 0760 - Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani 187 324

188 324

NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA

NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA

Aktivnost: A000141 - HRVATSKA MREŽA ZDRAVIH ŽUPANIJA: Aktivnost: A000144 MJERA PROVEDBE NACIONALNE POPULACIJSKE POLITIKE 11 Porez na dohodak - redovni Funkcija: 1040 - Obitelj i djeca 189 372

OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA

Aktivnost: A000144 - MJERA PROVEDBE NACION. POPULACIJSKE POLITIKE: Aktivnost: A000190 SAVJET ZA ZDRAVLJE


Stranica 86 Pozicija

ÆUPANIJSKI GLASNIK Opis (Izvor financiranja)

Plan za 2011.

Broj 11 Povećanje/ smanjenje

Novi plan za Indeks 2011

11 Porez na dohodak - redovni Funkcija: 0760 - Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani 190 329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA

20.000,00

-17.000,00

3.000,00

15,00

Aktivnost: A000190 - SAVJET ZA ZDRAVLJE: Aktivnost: A000196 FINANCIRANJE UPRAVE DOMA ZDRAVLJA BBŽ 21 Vlastiti prihodi (prihodi od prodaje proizvoda i donacije) Funkcija: 0760 - Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani

20.000,00

-17.000,00

3.000,00

15,00

0,00 1.095.000,00

100,00

191 381

TEKUĆE DONACIJE

1.095.000,00

Aktivnost: A000196 - FINANCIRANJE UPRAVE DOMA ZDRAVLJA BBŽ: 1.095.000,00 0,00 1.095.000,00 100,00 Program: 0023 - DODATNI PROGRAMI U ZDRAVSTVU - IZNAD STANDARDA: 2.700.000,00 -194.600,00 2.505.400,00 92,79 Glava: 00901 - ZDRAVSTVO: 15.389.630,00 1.114.432,00 16.504.062,00 107,24 Glava: 00902 - SOCIJALNA SKRB Program: 0024 - OSNOVNI PROGRAM SOCIJALNE SKRBI - DECENTRALIZACIJA Aktivnost: A000071 SUFINANCIRANJE TROŠKOVA OGRJEVA 44 Pomoći Dec - Fond poravnanja Funkcija: 1070 - Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima 192 363

POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA

2.003.550,00

Aktivnost: A000071 - SUFINANCIRANJE TROŠKOVA OGRJEVA: 2.003.550,00 Aktivnost: A000200 REDOVNA DJELATNOST CENTARA ZA SOCIJALNU SKRB 12 Porez na dohodak -DEC 44 Pomoći Dec - Fond poravnanja Funkcija: 1070 - Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima 193 194 195 196 197

321 322 323 329 343

NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 199.005,00 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU 742.789,00 RASHODI ZA USLUGE 1.337.469,00 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOV. 86.001,00 OSTALI FINANCIJSKI RASHODI 45.378,00

Aktivnost: A000200 - REDOVNA DJELATNOST CENTARA ZA SOCIJALNU SKRB: 2.410.642,00 Program: 0024 - OSNOVNI PROGRAM SOCIJALNE SKRBI - DECENTRALIZACIJA: 4.414.192,00 Program: 0025 - DODATNI PROGRAMI SOCIJALNE SKRBI - IZNAD STANDARDA Projekt: T000016 BESPLATNO LJETOVANJE DJECE 11 Porez na dohodak - redovni Funkcija: 1040 - Obitelj i djeca 198 322 199 323

RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU RASHODI ZA USLUGE

70.000,00 60.000,00

-112.100,00 1.891.450,00

94,40

-112.100,00 1.891.450,00

94,40

0,00 199.005,00 0,00 742.789,00 0,00 1.337.469,00 0,00 86.001,00 15.358,00 60.736,00

100,00 100,00 100,00 100,00 133,84

15.358,00 2.426.000,00

100,64

-96.742,00 4.317.450,00

97,81

-10.000,00 0,00

60.000,00 60.000,00

85,71 100,00


Broj 11 Pozicija

ÆUPANIJSKI GLASNIK Opis (Izvor financiranja)

Plan za 2011.

Projekt: T000016 - BESPLATNO LJETOVANJE DJECE: Projekt: T000040 STRATEGIJA ZA IZJEDNAČAVANJE MOGUĆNOSTI ZA OSOBE S INVALIDITETOM BBŽ OD 2008.-2015. 11 Porez na dohodak - redovni Funkcija: 1012 - Invaliditet 200 323 201 329

Stranica 87 Povećanje/ smanjenje

130.000,00

-10.000,00

120.000,00

92,31

50.000,00 20.000,00

0,00 0,00

50.000,00 20.000,00

100,00 100,00

0,00

70.000,00

100,00

0,00

600.000,00

100,00

0,00

600.000,00

100,00

-200.000,00

50.000,00

20,00

-200.000,00

50.000,00

20,00

1.471.000,00

-146.000,00 1.325.000,00

90,07

1.471.000,00

-146.000,00 1.325.000,00

90,07

RASHODI ZA USLUGE OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOV.

Projekt: T000040 - STRATEGIJA ZA IZJEDNAČAVANJE MOGUĆNOSTI ZA OSOBE S INVALIDITETOM BBŽ OD 2008.-2015.: 70.000,00 Aktivnost: A000008 SRED. ZA RAD UDRUGA GRAĐANA 11 Porez na dohodak - redovni Funkcija: 0840 - Religijske i druge službe zajednice 202 381

TEKUĆE DONACIJE

600.000,00

Aktivnost: A000008 - SREDSTVA ZA RAD UDRUGA GRAĐANA: 600.000,00 Aktivnost: A000154 SUDJELOVANJE U ZAJEDNIČKIM PROJEKTIMA KAO ŽUPANIJE PARTNERA 11 Porez na dohodak - redovni Funkcija: 1090 - Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane 203 381

TEKUĆE DONACIJE

250.000,00

Aktivnost: A000154 - SUDJELOVANJE U ZAJEDNI. PROJEK. KAO ŽUPANIJE PARTNERA: 250.000,00 Aktivnost: A000156 POMOĆ U KUĆI STARIJIM OSOBAMA 11 Porez na dohodak - redovni Funkcija: 1020 - Starost 204 363

POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA

Aktivnost: A000156 - POMOĆ U KUĆI STARIJIM OSOBAMA: Aktivnost: A000191 SUFINANCIRANJE USLUGA PSIHIJATRA U DOMU ZA PSIHIČKI BOLESNE ODRASLE OSOBE 11 Porez na dohodak - redovni Funkcija: 1011 - Bolest 205 329

OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 24.000,00

0,00

24.000,00

100,00

0,00

24.000,00

100,00

200.000,00

0,00

200.000,00

100,00

200.000,00

0,00

200.000,00

100,00

Aktivnost: A000191 - SUFINANCIRANJE USLUGA PSIHIJATRA U DOMU ZA PSIHIČKI BOLESNE ODRASLE OSOBE: 24.000,00 Aktivnost: A000206 ŽUPAN. DRUŠTVO CRVENOG KRIŽA 11 Porez na dohodak - redovni Funkcija: 1090 - Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane 206 381

TEKUĆE DONACIJE

Aktivnost: A000206 - ŽUPANIJSKO DRUŠTVO CRVENOG KRIŽA:

Novi plan za Indeks 2011


Stranica 88 Pozicija

ÆUPANIJSKI GLASNIK Opis (Izvor financiranja)

Plan za 2011.

Broj 11 Povećanje/ smanjenje

Novi plan za Indeks 2011

Program: 0025 - DODATNI PROGRAMI SOCIJALNE SKRBI - IZNAD STANDARDA: 2.745.000,00 -356.000,00 2.389.000,00 Glava: 00902 - SOCIJALNA SKRB: 7.159.192,00 -452.742,00 6.706.450,00 Glava: 00903 - DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE Program: 0026 - OSNOVNI PROGRAM DOMA ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE - DECENTRALIZACIJA Projekt: K000015 ULAGANJE U OBJEKT DOMA ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE 12 Porez na dohodak -DEC 44 Pomoći Dec - Fond poravnanja Funkcija: 1020 - Starost 207 451 DODATNA ULAG. NA GRAĐEVINSKIM OBJEK.

100.000,00

0,00

100.000,00

100,00

100.000,00

0,00

100.000,00

100,00

POSTROJENJA I OPREMA 400.000,00 DODATNA ULAGANJA NA POSTROJENJIMA I OPREMI 100.000,00

0,00

400.000,00

100,00

0,00

100.000,00

100,00

0,00

500.000,00

100,00

-249.500,00 1.389.500,00 0,00 325.000,00 0,00 1.991.800,00 0,00 553.700,00

84,78 100,00 100,00 100,00

Projekt: K000015 - ULAGANJE U OBJEKT DOMA ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE: Projekt: K000021 ULAGANJE U OPREMU DOMA ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE 12 Porez na dohodak -DEC 44 Pomoći Dec - Fond poravnanja Funkcija: 1020 - Starost 208 422 209 452

Projekt: K000021 - ULAGANJE U OPREMU DOMA ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE: 500.000,00 Aktivnost: A000201 REDOVNA DJELATNOST DOMA ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE 12 Porez na dohodak -DEC 44 Pomoći Dec - Fond poravnanja Funkcija: 1020 - Starost 210 211 212 213

311 313 322 323

87,03 93,68

PLAĆE DOPRINOSI NA PLAĆE RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU RASHODI ZA USLUGE

1.639.000,00 325.000,00 1.991.800,00 553.700,00

Aktivnost: A000201 - REDOVNA DJELATNOST DOMA ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE: 4.509.500,00 -249.500,00 4.260.000,00 Program: 0026 - OSNOVNI PROGRAM DOMA ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE - DECENTRALIZACIJA: 5.109.500,00 -249.500,00 4.860.000,00 Glava: 00903 - DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE: 5.109.500,00 -249.500,00 4.860.000,00 Razdjel: 009 - UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB: Razdjel: 010 - UPRAVNI ODJEL ZA PROSVJETU, KULTURU I ŠPORT

27.658.322,00

94,47 95,12 95,12

412.190,00 28.070.512,00 101,49

Glava: 01001 - OSNOVNO ŠKOLSTVO Program: 0028 - OSNOVNI PROGRAM OSNOVNOŠKOLSKOG OBRAZOVANJA - DECENTRALIZACIJA Projekt: K000023 ULAGANJE U OBJEKTE OSNOVNOG ŠKOLSTVA 12 Porez na dohodak -DEC 44 Pomoći Dec - Fond poravnanja Funkcija: 0912 - Osnovno obrazovanje 214 421

GRAĐEVINSKI OBJEKTI

714.559,00

-714.559,00

0,00

0,00


Broj 11

ÆUPANIJSKI GLASNIK

Pozicija

Opis (Izvor financiranja)

215 451

DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA

227 228 229 230

329 342 343 372

Novi plan za Indeks 2011

-10.000,00

0,00

0,00

724.559,00

-724.559,00

0,00

0,00

POSTROJENJA I OPREMA 494.000,00 PRIJEVOZNA SREDSTVA 300.000,00 KNJIGE, UMJETN. DJELA I OST. 34.000,00 DOD. ULAG. NA POSTROJENJIMA I OPREMI 5.000,00 DODATNA ULAGANJA ZA OSTALU NEFINANCIJSKU IMOVINU 2.000,00

-494.000,00 -300.000,00 0,00 -5.000,00

0,00 0,00 34.000,00 0,00

0,00 0,00 100,00 0,00

-2.000,00

0,00

0,00

-801.000,00

34.000,00

4,07

Projekt: K000024 - ULAGANJA U OPREMU OSNOVNOG ŠKOLSTVA: Aktivnost: A000202 REDOVNA DJELATNOST OŠ 12 Porez na dohodak -DEC 44 Pomoći Dec - Fond poravnanja Funkcija: 0912 - Osnovno obrazovanje 221 311 222 313 223 321 224 322 225 323 226 324

Povećanje/ smanjenje

10.000,00

Projekt: K000023 - ULAGANJE U OBJEKTE OSNOVNOG ŠKOLSTVA: Projekt: K000024 ULAGANJA U OPREMU OSNOVNOG ŠKOLSTVA 12 Porez na dohodak -DEC 44 Pomoći Dec - Fond poravnanja Funkcija: 0912 - Osnovno obrazovanje 216 422 217 423 218 424 219 452 220 454

Plan za 2011.

Stranica 89

835.000,00

PLAĆE 264.280,00 0,00 264.280,00 DOPRINOSI NA PLAĆE 45.720,00 0,00 45.720,00 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 891.795,00 0,00 891.795,00 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU 5.681.264,00 0,00 5.681.264,00 RASHODI ZA USLUGE 11.723.144,00 1.225.559,00 12.948.703,00 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA 8.000,00 0,00 8.000,00 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOV. 329.047,00 0,00 329.047,00 KAMATE ZA PRIMLJENE ZAJMOVE 94.581,00 0,00 94.581,00 OSTALI FINANCIJSKI RASHODI 121.150,00 300.000,00 421.150,00 OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA 5.000,00 0,00 5.000,00

Aktivnost: A000202 - REDOVNA DJELAT. OŠ: Aktivnost: A000203 OTPLATA KREDITA U OŠ 12 Porez na dohodak -DEC 44 Pomoći Dec - Fond poravnanja 231 544 OTPLATA GLAVNICE PRIMLJENIH KREDITA I ZAJMOVA OD KREDITNIH I OSTALIH FINANC. INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG 0SEKTORA

100,00 100,00 100,00 100,00 110,45 100,00 100,00 100,00 347,63 100,00

19.163.981,00 1.525.559,00 20.689.540,00 107,96

3.028.792,00

-28.792,00 3.000.000,00

99,05

Aktivnost: A000203 - OTPLATA KREDITA U OŠ: 3.028.792,00 Program: 0028 - OSNOVNI PROG. OSNOVNOŠKOLSKOG OBRAZOVANJA - DECENTRALIZACIJA: 23.752.332,00 Program: 0029 - DODATNI PROG. OSNOVNOŠKOLSKOG OBRAZOVANJA - IZNAD STANDARDA Projekt: T000017 STRUČNO USAVRŠAVANJE DJELATNIKA U OŠ 11 Porez na dohodak - redovni Funkcija: 0912 - Osnovno obrazovanje

-28.792,00 3.000.000,00

99,05

-28.792,00 23.723.540,00

99,88

232 321

-40.000,00

20,00

NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA

50.000,00

10.000,00


Stranica 90 Pozicija

ÆUPANIJSKI GLASNIK Opis (Izvor financiranja)

Plan za 2011.

Projekt: T000017 - STRUČNO USAVRŠAVANJE DJELATNIKA U OŠ: Aktivnost: A000227 OTPLATA KREDITA OŠ (IZNAD STANDARDA) 13 Prihodi od financijske imovine Funkcija: 0912 - Osnovno obrazovanje 233 342

KAMATE ZA PRIMLJENE ZAJMOVE

50.000,00

1.499.299,00

Broj 11 Povećanje/ smanjenje -40.000,00

Novi plan za Indeks 2011 10.000,00

20,00

-134.299,00 1.365.000,00

91,04

Aktivnost: A000227 - OTPLATA KREDITA OŠ (IZNAD STANDARDA): 1.499.299,00 -134.299,00 1.365.000,00 Program: 0029 - DODATNI PROG. OSNOVNOŠKOLSKOG OBRAZOVANJA - IZNAD STANDARDA: 1.549.299,00 -174.299,00 1.375.000,00 Glava: 01001 - OSNOVNO ŠKOLSTVO: 25.301.631,00 -203.091,00 25.098.540,00 Glava: 01002 - SREDNJE ŠKOLSTVO Program: 0030 - OSNOVNI PROG. SREDNJEŠKOLSKOG OBRAZOVANJA - DECENTRALIZACIJA Projekt: K000025 ULAGANJA U OBJEKTE SREDNJEG ŠKOLSTVA 12 Porez na dohodak -DEC 44 Pomoći Dec - Fond poravnanja Funkcija: 0922 - Više srednjoškolsko obrazovanje 234 451

DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA

Projekt: K000025 - ULAGANJA U OBJEKTE SREDNJEG ŠKOLSTVA: Projekt: K000036 ULAGANJE U OPREMU SŠ 12 Porez na dohodak -DEC 44 Pomoći Dec - Fond poravnanja Funkcija: 0922 - Više srednjoškolsko obrazovanje 235 422 236 424 237 452 238 453

POSTROJENJA I OPREMA KNJIGE, UMJETN. DJELA I OST. DODATNA ULAGANJA NA POSTROJENJIMA I OPREMI DODATNA ULAGANJA NA PRIJEVOZNIM SREDSTVIMA

Projekt: K000036 - ULAGANJE U OPREMU SŠ: Aktivnost: A000204 REDOVNA DJELATNOST SŠ 12 Porez na dohodak -DEC 44 Pomoći Dec - Fond poravnanja Funkcija: 0922 - Više srednjoškolsko obrazovanje 239 240 241 242 243 244

313 321 322 323 329 343

91,04 88,75 99,20

850.000,00

-850.000,00

0,00

0,00

850.000,00

-850.000,00

0,00

0,00

44.831,00 25.935,00

-44.831,00 0,00

0,00 25.935,00

0,00 100,00

296.664,00

-296.664,00

0,00

0,00

50.000,00

-50.000,00

0,00

0,00

417.430,00

-391.495,00

25.935,00

6,21

0,00 42.552,00 0,00 3.475.184,00 0,00 5.912.157,00 850.000,00 3.690.877,00 0,00 260.140,00 391.495,00 461.860,00

100,00 100,00 100,00 129,92 100,00 656,38

DOPRINOSI NA PLAĆE 42.552,00 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 3.475.184,00 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU 5.912.157,00 RASHODI ZA USLUGE 2.840.877,00 OSTALI NESPOM. RASHODI POSLOVANJA 260.140,00 OSTALI FINANCIJSKI RASHODI 70.365,00

Aktivnost: A000204 - REDOVNA DJELATNOST SŠ: 12.601.275,00 1.241.495,00 13.842.770,00 109,85 Aktivnost: A000205 OTPLATA KREDITA U SŠ 12 Porez na dohodak -DEC 44 Pomoći Dec - Fond poravnanja


Broj 11

ÆUPANIJSKI GLASNIK

Pozicija

Opis (Izvor financiranja)

Plan za 2011.

245 544

OTPLATA GLAVNICE PRIMLJENIH KREDITA I ZAJMOVA OD KREDITNIH I OSTALIH FINANC. INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA 2.206.461,00

Stranica 91 Povećanje/ smanjenje

Novi plan za Indeks 2011

-180.461,00 2.026.000,00

Aktivnost: A000205 - OTPLATA KREDITA U SŠ: 2.206.461,00 -180.461,00 2.026.000,00 Program: 0030 - OSNOVNI PROG. SREDNJEŠKOLSKOG OBRAZOVANJA - DECENTRALIZACIJA: 16.075.166,00 -180.461,00 15.894.705,00 Program: 0031 - DODATNI PROGRAMI SREDNJEŠKOLSKOG OBRAZ. - IZNAD STANDARDA Projekt: T000018 STRUČ. USAVRŠ. DJELATNIKA U SŠ 11 Porez na dohodak - redovni Funkcija: 0922 - Više srednjoškolsko obrazovanje 246 321

NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA

Projekt: T000018 - STRUČNO USAVRŠAVANJE DJELATNIKA U SŠ: Aktivnost: A000075 ŽUPANIJSKA NATJECANJA 11 Porez na dohodak - redovni Funkcija: 0912 - Osnovno obrazovanje 247 381

TEKUĆE DONACIJE

Aktivnost: A000075 - ŽUPANIJSKA NATJECANJA: Aktivnost: A000076 KULTURNE I JAVNE DJELATNOSTI ŠKOLA 11 Porez na dohodak - redovni Funkcija: 0922 - Više srednjoškolsko obrazovanje 248 381

TEKUĆE DONACIJE

OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA

KAMATE ZA PRIMLJENE ZAJMOVE

98,88

-50.000,00

0,00

0,00

50.000,00

-50.000,00

0,00

0,00

330.000,00

-120.000,00

210.000,00

63,64

330.000,00

-120.000,00

210.000,00

63,64

200.000,00

-50.000,00

150.000,00

75,00

-50.000,00

150.000,00

75,00

130.000,00 1.510.000,00

109,42

130.000,00 1.510.000,00

109,42

1.380.000,00

Aktivnost: A000160 - 20%SUFINANCIRANJE PRIJEVOZA UČENIKA SŠ: 1.380.000,00 Aktivnost: A000228 OTPLATA KRED. SŠ (IZNAD STAND) 13 Prihodi od financijske imovine 250 544 OTPLATA GLAVNICE PRIMLJENIH KREDITA I ZAJMOVA OD KREDITNIH I OSTALIH FINANC. INSTIT. IZVAN JAVNOG SEKTORA 246.065,00 Funkcija: 0922 - Više srednjoškolsko obrazovanje 251 342

91,82

50.000,00

Aktivnost: A000076 - KULTURNE I JAVNE DJELATNOSTI ŠKOLA: 200.000,00 Aktivnost: A000160 20%SUFINANCIRANJE PRIJEVOZA UČENIKA SŠ 13 Prihodi od financijske imovine Funkcija: 0922 - Više srednjoškolsko obrazovanje 249 372

91,82

1.281.848,00

-246.065,00

0,00

0,00

138.152,00 1.420.000,00

110,78

Aktivnost: A000228 - OTPLATA KREDITA SŠ (IZNAD STAND): 1.527.913,00 -107.913,00 1.420.000,00 Program: 0031 - DODATNI PROG. SREDNJEŠKOLSKOG OBRAZOVANJA - IZNAD STANDARDA: 3.487.913,00 -197.913,00 3.290.000,00 Glava: 01002 - SREDNJE ŠKOLSTVO: 19.563.079,00 -378.374,00 19.184.705,00

92,94 94,33 98,07


Stranica 92 Pozicija

ÆUPANIJSKI GLASNIK Opis (Izvor financiranja)

Plan za 2011.

Broj 11 Povećanje/ smanjenje

Novi plan za Indeks 2011

Glava: 01003 - VISOKO ŠKOLSTVO Program: 0032 - DODATNI PROGRAMI VISOKOŠKOLSKOG OBRAZOVANJA Projekt: T000019 PUČKO OTVORENO UČILIŠTE BJELOVAR 11 Porez na dohodak - redovni Funkcija: 0950 - Obrazovanje koje se ne može definirati po stupnju 252 381

TEKUĆE DONACIJE

200.000,00

0,00

200.000,00

100,00

200.000,00

0,00

200.000,00

100,00

1.500.000,00

-200.000,00 1.300.000,00

86,67

Aktivnost: A000077 - STIPENDIJE I ŠKOLARINE: 1.500.000,00 Aktivnost: A000078 KREDITIRANJE STUDENATA 11 Porez na dohodak - redovni Funkcija: 0942 - Drugi stupanj visoke naobrazbe

-200.000,00 1.300.000,00

86,67

Projekt: T000019 - PUČKO OTVORENO UČILIŠTE BJELOVAR: Aktivnost: A000077 STIPENDIJE I ŠKOLARINE 13 Prihodi od financijske imovine Funkcija: 0942 - Drugi stupanj visoke naobrazbe 253 372

254 352

OS,TALE NAKNADE GRAðANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA

SUBVENCIJE TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA, POLJOPRIVREDNICIMA I OBRTNICIMA IZVAN JAVNOG SEKTORA

70.000,00

70,00

Aktivnost: A000078 - KREDITIRANJE STUDENATA: 100.000,00 -30.000,00 70.000,00 Program: 0032 - DODATNI PROGRAMI VISOKOŠKOLSKOG OBRAZOVANJA: 1.800.000,00 -230.000,00 1.570.000,00 Glava: 01003 - VISOKO ŠKOLSTVO: 1.800.000,00 -230.000,00 1.570.000,00 Glava: 01004 - ŠPORT I TEHNIČKA KULTURA Program: 0033 - PROGRAM JAVNIH POTREBA U SPORTU, REKREACIJI I TEHNIČKOJ KULTURI Aktivnost: A000079 SPORTSKA ZAJEDNICA BBŽ 11 Porez na dohodak - redovni Funkcija: 0180 - Prijenosi općeg karaktera izmeñu različitih državnih razina

70,00

255 381

TEKUĆE DONACIJE

Aktivnost: A000079 - SPORTSKA ZAJED. BBŽ: Aktivnost: A000080 SAVEZ ŠKOLSKIH ŠPORTSKIH DRUŠTAVA BBŽ 11 Porez na dohodak - redovni Funkcija: 0810 - Službe rekreacije i športa 256 381

TEKUĆE DONACIJE

100.000,00

-30.000,00

87,22 87,22

1.200.000,00

-50.000,00 1.150.000,00

95,83

1.200.000,00

-50.000,00 1.150.000,00

95,83

150.000,00

0,00

150.000,00

100,00

150.000,00

0,00

150.000,00

100,00

100.000,00

-10.000,00

90.000,00

90,00

Aktivnost: A000081 - ŠPORTSKI SAVEZ INVALIDA: 100.000,00

-10.000,00

90.000,00

90,00

Aktivnost: A000080 - SAVEZ ŠKOLSKIH ŠPORTSKIH DRUŠTAVA BBŽ: Aktivnost: A000081 ŠPORTSKI SAVEZ INVALIDA 11 Porez na dohodak - redovni Funkcija: 0810 - Službe rekreacije i športa 257 381

TEKUĆE DONACIJE


Broj 11 Pozicija

ÆUPANIJSKI GLASNIK Opis (Izvor financiranja)

Plan za 2011.

Stranica 93 Povećanje/ smanjenje

Novi plan za Indeks 2011

Aktivnost: A000082 “ŠRC KUKAVICA” 11 Porez na dohodak - redovni Funkcija: 0810 - Službe rekreacije i športa 258 381

TEKUĆE DONACIJE

345.000,00

-45.000,00

300.000,00

86,96

345.000,00

-45.000,00

300.000,00

86,96

30.000,00

900,00

30.900,00

103,00

Aktivnost: A000083 - SAVEZ IZVIĐAČA BBŽ: 30.000,00 Aktivnost: A000084 ZAJEDNICA TEHN. KULTURE BBŽ 11 Porez na dohodak - redovni Funkcija: 0810 - Službe rekreacije i športa

900,00

30.900,00

103,00

-10.000,00

140.000,00

93,33

-10.000,00

140.000,00

93,33

0,00

100.000,00

100,00

0,00

100.000,00

100,00

-114.100,00 1.960.900,00 -114.100,00 1.960.900,00

94,50 94,50

Aktivnost: A000082 - “ŠRC KUKAVICA”: Aktivnost: A000083 SAVEZ IZVIðAČA BBŽ 11 Porez na dohodak - redovni Funkcija: 0810 - Službe rekreacije i športa 259 381

260 381

TEKUĆE DONACIJE

TEKUĆE DONACIJE

150.000,00

Aktivnost: A000084 - ZAJEDNICA TEHNIČKE KULTURE BBŽ: 150.000,00 Aktivnost: A000208 OSTALE ŠPORTSKE AKTIVNOSTI PO ZAHTJEVIMA 11 Porez na dohodak - redovni Funkcija: 0810 - Službe rekreacije i športa 261 381

TEKUĆE DONACIJE

100.000,00

Aktivnost: A000208 - OSTALE ŠPORTSKE AKTIVNOSTI PO ZAHTJEVIMA: 100.000,00 Program: 0033 - PROGRAM JAVNIH POTREBA U SPORTU, REKREACIJI I TEHNIČKOJ KULTURI: 2.075.000,00 Glava: 01004 - ŠPORT I TEHNIČKA KULTURA: 2.075.000,00 Glava: 01005 - KULTURA, RELIGIJA I ZNANOST Program: 0034 - PROGRAM JAVNIH POTREBA U KULTURI, ZNANOSTI I RELIGIJSKOJ KULTURI Projekt: K000031 ZAŠTITNI RADOVI NA NEPOKRETNIM SPOMENICIMA KULTURE 11 Porez na dohodak - redovni Funkcija: 0820 - Službe kulture 262 381

TEKUĆE DONACIJE

200.000,00

Projekt: K000031 - ZAŠTITNI RADOVI NA NEPOKRETNIM SPOMENICIMA KULT.: 200.000,00 Projekt: T000022 SUFINANCIRANJE OSTALIH IZDANJA 11 Porez na dohodak - redovni Funkcija: 0820 - Službe kulture 263 381

TEKUĆE DONACIJE

110.000,00

Projekt: T000022 - SUFINANCIRANJE OSTALIH IZDANJA: 110.000,00 Aktivnost: A000086 ŽUP. SMOTRA DJEČJEG FOLKLORA 11 Porez na dohodak - redovni Funkcija: 0820 - Službe kulture 264 381

TEKUĆE DONACIJE

10.000,00

-30.000,00

170.000,00

85,00

-30.000,00

170.000,00

85,00

-40.000,00

70.000,00

63,64

-40.000,00

70.000,00

63,64

0,00

10.000,00

100,00


Stranica 94 Pozicija

ÆUPANIJSKI GLASNIK Opis (Izvor financiranja)

Plan za 2011.

Aktivnost: A000086 - ŽUPANIJSKA SMOTRA DJEČJEG FOLKLORA: 10.000,00 Aktivnost: A000087 DANI ČEŠKE KULT. U BJELOVARU 11 Porez na dohodak - redovni Funkcija: 0820 - Službe kulture 265 381 TEKUĆE DONACIJE Aktivnost: A000087 - DANI ČEŠKE KULTURE U BJELOVARU: Aktivnost: A000088 DRŽAVNA SMOTRA AMATERSKIH KAZALIŠTA 11 Porez na dohodak - redovni Funkcija: 0820 - Službe kulture 266 381

TEKUĆE DONACIJE

Aktivnost: A000088 - DRŽAVNA SMOTRA AMATERSKIH KAZALIŠTA: Aktivnost: A000090 DANI HRVATSKOG PUČKOG TEATRA U HERCEGOVCU 11 Porez na dohodak - redovni Funkcija: 0820 - Službe kulture 267 381

TEKUĆE DONACIJE

Aktivnost: A000090 - DANI HRVATSKOG PUČKOG TEATRA U HERCEGOVCU: Aktivnost: A000091 MEĐUNARODNI FESTIVAL UDARALJKAŠA 11 Porez na dohodak - redovni Funkcija: 0820 - Službe kulture 268 381

TEKUĆE DONACIJE

Aktivnost: A000091 - MEĐUNARODNI FESTIVAL UDARALJKAŠA: Aktivnost: A000093 OSTALE DONACIJE 11 Porez na dohodak - redovni Funkcija: 0820 - Službe kulture 269 381

TEKUĆE DONACIJE

Aktivnost: A000093 - OSTALE DONACIJE: Aktivnost: A000094 ŽUPANIJSKA SMOTRA AMATERSKIH KAZALIŠTA 11 Porez na dohodak - redovni Funkcija: 0820 - Službe kulture 270 381

TEKUĆE DONACIJE

Aktivnost: A000094 - ŽUPANIJSKA SMOTRA AMATERSKIH KAZALIŠTA: Aktivnost: A000096 LIKOVNA KOLONIJA RUDOLF STEINER DARUVAR 11 Porez na dohodak - redovni Funkcija: 0820 - Službe kulture 271 381

TEKUĆE DONACIJE

Broj 11 Povećanje/ smanjenje

Novi plan za Indeks 2011

0,00

10.000,00

100,00

5.000,00

3.000,00

8.000,00

160,00

5.000,00

3.000,00

8.000,00

160,00

15.000,00

-10.000,00

5.000,00

33,33

15.000,00

-10.000,00

5.000,00

33,33

22.000,00

0,00

22.000,00

100,00

22.000,00

0,00

22.000,00

100,00

10.000,00

0,00

10.000,00

100,00

10.000,00

0,00

10.000,00

100,00

50.000,00

-19.500,00

30.500,00

61,00

50.000,00

-19.500,00

30.500,00

61,00

6.000,00

-6.000,00

0,00

0,00

6.000,00

-6.000,00

0,00

0,00

15.000,00

0,00

15.000,00

100,00


Broj 11 Pozicija

ÆUPANIJSKI GLASNIK Opis (Izvor financiranja)

Plan za 2011.

Aktivnost: A000096 - LIKOVNA KOLONIJA RUDOLF STEINER DARUVAR: Aktivnost: A000097 ŽUPANIJSKA SMOTRA IZVORNOG FOLKLORA 11 Porez na dohodak - redovni Funkcija: 0820 - Službe kulture 272

381

TEKUĆE DONACIJE

TEKUĆE DONACIJE

Aktivnost: A000098 - ŽUPANIJSKA SMOTRA PJEVAČKIH ZBOROVA: Aktivnost: A000099 LOVRAKOVI DANI KULTURE U VELIKOM GRĐEVCU 11 Porez na dohodak - redovni Funkcija: 0820 - Službe kulture 274 381

TEKUĆE DONACIJE

Aktivnost: A000099 - LOVRAKOVI DANI KULTURE U VELIKOM GRðEVCU: Aktivnost: A000101 ŽUPANIJSKA SMOTRA KOREOGRAFIRANOG FOLKLORA 11 Porez na dohodak - redovni Funkcija: 0820 - Službe kulture 275 381

TEKUĆE DONACIJE

Aktivnost: A000101 - ŽUPANIJSKA SMOTRA KOREOGRAFIRANOG FOLKLORA: Aktivnost: A000102 ŽUPANIJSKA SMOTRA PUHAČKIH ORKESTARA 11 Porez na dohodak - redovni Funkcija: 0820 - Službe kulture 276 381

TEKUĆE DONACIJE

Aktivnost: A000102 - ŽUPANIJSKA SMOTRA PUHAČKIH ORKESTARA: Aktivnost: A000103 ZAPOVJED POD LIPOM 11 Porez na dohodak - redovni Funkcija: 0820 - Službe kulture 277 381

TEKUĆE DONACIJE

Aktivnost: A000103 - ZAPOVJED POD LIPOM: Aktivnost: A000105 SUFINANC. IZLOŽBI I LIKOVNE DJELAT. 11 Porez na dohodak - redovni Funkcija: 0820 - Službe kulture 278 381

TEKUĆE DONACIJE

Povećanje/ smanjenje

Novi plan za Indeks 2011

15.000,00

0,00

15.000,00

100,00

17.000,00

0,00

17.000,00

100,00

0,00

17.000,00

100,00

Aktivnost: A000097 - ŽUPANIJSKA SMOTRA IZVORNOG FOLKLORA: 17.000,00 Aktivnost: A000098 ŽUPAN. SMOTRA PJEVAČ. ZBOROVA 11 Porez na dohodak - redovni Funkcija: 0820 - Službe kulture 273 381

Stranica 95

10.000,00 0,00 10.000,00

100,00

10.000,00

0,00

10.000,00

100,00

25.000,00

0,00

25.000,00

100,00

25.000,00

0,00

25.000,00

100,00

8.000,00

0,00

8.000,00

100,00

8.000,00

0,00

8.000,00

100,00

6.000,00

0,00

6.000,00

100,00

6.000,00

0,00

6.000,00

100,00

10.000,00

0,00

10.000,00

100,00

10.000,00

0,00

10.000,00

100,00

40.000,00

0,00

40.000,00

100,00


Stranica 96 Pozicija

ÆUPANIJSKI GLASNIK Opis (Izvor financiranja)

Plan za 2011.

Aktivnost: A000105 - SUFINANCIRANJE IZLOŽBI I LIKOVNE DJELATNOSTI: Aktivnost: A000106 OSTALE KULTURNE AKTIVNOSTI PO ZAHTJEVIMA 11 Porez na dohodak - redovni Funkcija: 0820 - Službe kulture 279 381

TEKUĆE DONACIJE

Aktivnost: A000106 - OSTALE KULTURNE AKTIVNOSTI PO ZAHTJEVIMA: Aktivnost: A000108 ZAJEDNICA KULTURNOUMJETNIČKIH UDRUGA BJELOVARSKO -BILOGORSKE ŽUPANIJE 11 Porez na dohodak - redovni Funkcija: 0820 - Službe kulture 280 381

TEKUĆE DONACIJE

OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA

TEKUĆE DONACIJE

40.000,00

100,00

80.000,00

-15.000,00

65.000,00

81,25

80.000,00

-15.000,00

65.000,00

81,25

300.000,00

0,00

300.000,00

100,00

0,00

300.000,00

100,00

-3.500,00

2.500,00

41,67

-3.500,00

2.500,00

41,67

0,00

20.000,00

100,00

0,00

20.000,00

100,00

0,00

50.000,00

100,00

0,00

50.000,00

100,00

100.000,00

-25.000,00

75.000,00

75,00

100.000,00

-25.000,00

75.000,00

75,00

6.000,00

20.000,00

Aktivnost: A000110 - GALERIJA DRVENIH SKULPTURA NA OTVORENOM-SVIJETLE PRUGE: 20.000,00 Aktivnost: A000111 MATICA HRVATSKA BJELOVARSKO -BILOGORSKE ŽUPANIJE 11 Porez na dohodak - redovni Funkcija: 0820 - Službe kulture 283 381

TEKUĆE DONACIJE

50.000,00

Aktivnost: A000111 - MATICA HRVATSKA BJELOVARSKO -BILOGORSKE ŽUPANIJE: 50.000,00 Aktivnost: A000112 HRVATSKA AKADEMIJA ZNANOSTI I UMJETNOSTI 11 Porez na dohodak - redovni Funkcija: 0820 - Službe kulture 284 381

TEKUĆE DONACIJE

Aktivnost: A000112 - HRVATSKA AKADEMIJA ZNANOSTI I UMJETNOSTI:

Novi plan za Indeks 2011

0,00

Aktivnost: A000109 - VIJEĆE ZA KULT. BJELOVARSKO -BILOGORSKE ŽUPANIJE: 6.000,00 Aktivnost: A000110 GALERIJA DRVENIH SKULPTURA NA OTVORENOM-SVIJETLE PRUGE 11 Porez na dohodak - redovni Funkcija: 0820 - Službe kulture 282 381

Povećanje/ smanjenje

40.000,00

Aktivnost: A000108 - ZAJEDNICA KULTURNOUMJETNIČKIH UDRUGA BJELOVARSKO -BILOGORSKE ŽUPANIJE: 300.000,00 Aktivnost: A000109 VIJEĆE ZA KULT. BJELOVARSKO -BILOGORSKE ŽUPANIJE 11 Porez na dohodak - redovni Funkcija: 0820 - Službe kulture 281 329

Broj 11


Broj 11 Pozicija

ÆUPANIJSKI GLASNIK Opis (Izvor financiranja)

Plan za 2011.

Stranica 97 Povećanje/ smanjenje

Novi plan za Indeks 2011

Aktivnost: A000119 ZLATNI SLAVUJ U HERCEGOVCU 11 Porez na dohodak - redovni Funkcija: 0820 - Službe kulture 285 381

TEKUĆE DONACIJE

3.000,00

0,00

3.000,00

100,00

3.000,00

0,00

3.000,00

100,00

5.000,00

0,00

5.000,00

100,00

5.000,00

0,00

5.000,00

100,00

10.000,00

-10.000,00

0,00

0,00

10.000,00

-10.000,00

0,00

0,00

10.000,00

0,00

10.000,00

100,00

10.000,00

0,00

10.000,00

100,00

5.000,00 0,00

5.000,00

100,00

5.000,00 0,00

5.000,00

100,00

9.000,00

0,00

9.000,00

100,00

9.000,00

0,00

9.000,00

100,00

10.000,00

-10.000,00

0,00

0,00

Aktivnost: A000207 - BOŽIĆNA PRIČA U ČAZMI: 10.000,00 Program: 0034 - PROGRAM JAVNIH POTREBA U KULTURI, ZNANOSTI I RELIGIJSKOJ KULTURI: 1.167.000,00 Program: 0035 - IZGRADNJA, UREĐENJE I OPREMANJE SPOMEN PODRUČJA

-10.000,00

0,00

0,00

-166.000,00 1.001.000,00

85,78

Aktivnost: A000119 - ZLATNI SLAVUJ U HERCEGOVCU: Aktivnost: A000120 DARFEST U DARUVARU 11 Porez na dohodak - redovni Funkcija: 0820 - Službe kulture 286 381

TEKUĆE DONACIJE

Aktivnost: A000120 - DARFEST U DARUVARU: Aktivnost: A000121 BOŽIĆNI KONCERT 11 Porez na dohodak - redovni Funkcija: 0820 - Službe kulture 287 381

TEKUĆE DONACIJE

Aktivnost: A000121 - BOŽIĆNI KONCERT: Aktivnost: A000146 DANI ZRINSKIH U ZRINSKOM TOPOLOVCU 11 Porez na dohodak - redovni Funkcija: 0820 - Službe kulture 288 381

TEKUĆE DONACIJE

Aktivnost: A000146 - DANI ZRINSKIH U ZRINSKOM TOPOLOVCU: Aktivnost: A000164 ŽUPANIJSKA SMOTRA MALIH TAMBURAŠKIH SASTAVA 11 Porez na dohodak - redovni Funkcija: 0820 - Službe kulture 289 381

TEKUĆE DONACIJE

Aktivnost: A000164 - ŽUPANIJSKA SMOTRA MALIH TAMBURAŠKIH SASTAVA: Aktivnost: A000165 ŽUPANIJSKA SMOTRA MALIH VOKALNIH SASTAVA 11 Porez na dohodak - redovni Funkcija: 0820 - Službe kulture 290 381

TEKUĆE DONACIJE

Aktivnost: A000165 - ŽUPANIJSKA SMOTRA MALIH VOKALNIH SASTAVA: Aktivnost: A000207 BOŽIĆNA PRIČA U ČAZMI 11 Porez na dohodak - redovni Funkcija: 0820 - Službe kulture 291 381

TEKUĆE DONACIJE


Stranica 98 Pozicija

ÆUPANIJSKI GLASNIK Opis (Izvor financiranja)

Projekt: K000046 MEMORIJALNI OBJEKTI 11 Porez na dohodak - redovni Funkcija: 0820 - Službe kulture 292 421 GRAĐEVINSKI OBJEKTI

Plan za 2011.

Broj 11 Povećanje/ smanjenje

50.000,00

0,00

Novi plan za Indeks 2011

50.000,00

100,00

Projekt: K000046 - MEMORIJALNI OBJEKTI: 50.000,00 0,00 50.000,00 100,00 Program: 0035 - IZGRADNJA, UREĐENJE I OPREMANJE SPOMEN PODRUČJA: 50.000,00 0,00 50.000,00 100,00 Glava: 01005 - KULTURA, RELIGIJA I ZNANOST: 1.217.000,00 -166.000,00 1.051.000,00 86,36 Razdjel: 010 - UPRAVNI ODJEL ZA PROSVJETU, KULTURU I ŠPORT: 49.956.710,00 -1.091.565,00 48.865.145,00 97,81 SVEUKUPNO:

122.622.940,00 -5.789.458,00 116.833.482,00 95,28

»lanak 4. Ove izmjene i dopune proračuna stupaju na snagu osmog dana od dana objave u “Županijskom glasniku”. Klasa: 400-08/10-01/9 Ur. broj: 2103/1-01-11-6 Bjelovar,15. prosinca 2011. PREDSJEDNIK ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE Stanko Grčić, prof., v.r.73. 92. Na temelju Ëlanka 141. i 143. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj isrednjoj školi (“Narodne novine” broj 87/08.) Ëlanka 2. Odluke o stipendiranju studenata na podruËju Bjelovarsko-bilogorske županije (“Županijski glasnik”broj 12/04 i 14/06.) i Ëlanka 17. toËka 3. Statuta Bjelovarsko-bilogorske æupanije (“Æupanijski glasnik”, broj 22/09.), Æupanijska skupπtina Bjelovarsko-bilogorske æupanije na 14. sjednici odræanoj dana 15. prosinca 2011. godine, donijela je PROGRAM JAVNIH POTREBA U ŠKOLSTVU BJELOVARSKO-BILOGORSE ŽUPANIJE ZA 2012. GODINU I. Sredstva za ostvarivanje Programa javnih poreba u školstvu Bjelovarsko-bilogorske županije za 2012. godinu osiguravaju se u ProraËunu Bjelovarsko-bilogorske županije za 2012. godinu kako slijedi: 1. Materijalni i financijski rashodi u osnovnom školstvu 9.003.962 kn 2. Prijevoz uËenika osnovnih škola 9.921.000 kn 3. Kapitalna ulag. u osnovno školstvo 3.399.093 kn 4. Investicijsko i tekuÊe održavanje osnovnih škola 1.674,182 kn 5. Županijska natjecanja uËenika 300.000 kn

6. Konsolidirana sredstva za DjeËji vrtiÊ SiraË 310.000 kn 7. Materijalni i financijski raskodi srednjih škola 10.375.537 kn 8. Kapitalna ulaganja u srednje školstvo 2.753.183 kn 9. Investicijsko i tekuÊe održavanje srednjih škola i uË. domova 1.341.318 kn 10. UËeniËki domovi 2.009.700 kn 11. Stipendije i školarine 1.100.000 kn 12. Kreditiranje studenata 170.000 kn 13. Kulturne i javne djelatnosti škola 200.000 kn 14. Projekt visokog školstva u Bjelovaru 200.000 kn 15. 10 % sufinanciranje prijevoza uËenika srednjih škola 1.400.000 kn UKUPNO: 44.157.975 kn II. Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od dana objave u “Æupanijskom glasniku”. Klasa:602-01/11-01/10 Urbroj:2103/1-01-11-1 Bjelovar,15. prosinca 2011. PREDSJEDNIK ÆUPANIJSKE SKUP©TINE Stanko GrËiÊ, prof., v.r.


Broj 11

ÆUPANIJSKI GLASNIK

Stranica 99

SADRÆAJ Stranica

Stranica ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA 66. Odluka o osnivanju javne ustanove “Razvojna agencija Bjelovarsko-bilogorske æupanije” za koordinaciju i razvoj Bjelovarsko-bilogorske æupanije; 67. Odluku o izmjeni Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi Bjelovarsko-bilogorske æupanije za 2011. godinu 68. Odluku o izmjeni Programa javnih potreba u zdravstvu Bjelovarsko-bilogorske æupanije za 2011. godinu; 69. Odlukuo izmjeni Programa javnih potreba u kulturi Bjelovarsko-bilogorske æupanije za 2011. godinu; 70. Odluku o izmjeni Programa javnih potreba u ©portu i tehniËkoj kulturi Bjelovarskobilogorske æupanije za 2011. godinu; 71. Odluku o izmjeni Programa javnih potreba u školstvu Bjelovarsko-bilogorske æupanije za 2011. godinu; 72. Odluku o izvrπenju ProraËuna Bjelovarskobilogorske æupanije za 2012. godinu; 73. Odluku o prihvaÊanju Plana razvojnih programa za 2012. godinu; 74. Odluku o reprogramu kredita za izgradnju πportskih dvorana; 75. Program javnih potreba u tehniËkoj kulturi Bjelovarsko-bilogorske æupanije za 2012. godinu; 76. Program javnih potreba u ©portu i rekreaciji bjelovarsko-bilogorske æupanije za 2012. godinu; 77. Program javnih potreba u kulturi Bjelovarskobilogorske æupanije za 2012. godinu; 78. Program javnih potreba u socijalnoj skrbi Bjelovarsko-bilogorske æupanije za 2012. godinu; 79. Program javnih potreba u zdravstvu Bjelovarsko-bilogorske æupanije za 2012. godinu

80. 81. 1

4

82.

4 83. 5 84. 6 85. 6

86.

7

87.

8 8

88.

9 89. 10 11

90.

14

91.

14

92.

Rješenje o izboru Ëlanova Savjeta mladih Bjelovarsko-bilogorske æupanije; Rješenje o imenovanju Ëlanova Upravnog vijeÊa javne ustanove “Razvojna agencija Bjelovarsko-bilogorske æupanije” za koordinaciju i razvoj Bjelovarsko-bilogorske æupanije; Rješenje o imenovanju privremenog ravnatelja javne ustanove “Razvojna agencija Bjelovarsko-bilogorske æupanije” za koordinaciju i razvoj Bjelovarsko-bilogorske æupanije; Rješenje o izmjeni Rjeπenja o imenovanju Ëlana Upravnog vijeÊa Doma za starije i nemoÊne osobe “Bjelovar”; Rješenje o razrjeπenju i imenovanju Ëlana ©kolskog odbora; Ekonomske i turistiËke πkole Daruvar; Rješenje o razrjeπenju Ëlana ©kolskog odbora Osnovne πkole Nova RaËa; Plan rada Æupanijske skupπtine Bjelovarskobilogorske æupanije za 2012. godinu; ZakljuËak o stavljanju izvan snage Rjeπenja o razrjeπenju i imenovanju Ëlana ©kolskog odbora Glazbene πkole Brune Bjelinskog Daruvar; ZakljuËak o davanju suglasnosti na pristupanje novih Ëlanova TrgovaËkom druπtvu Centar za gospodarenje otpadom “Doline” d.o.o. Bjelovar; ZakljuËak o davanju suglasnosti na Pravilnik o kriteriju za dodjelu sredstava Ëlanicama Zajednice tehniËke kulture Bjelovarsko-bilogorske æupanije; ProraËun Bjelovarsko-bilogorske æupanije za 2012. godinu i projekcije za 2013. i 2014. godinu; Izmjene i dopune proraËuna Bjelovarskobilogorske æupanije za 2011. godinu; Program javnih potreba u školstvu Bjelovarsko-bilogorse županije za 2012. godinu;

“Æupanijski glasnik” sluæbeno glasilo Bjelovarsko-bilogorske æupanije izdaje Bjelovarsko-bilogorska æupanija Ulica Dr. Ante StarËeviÊa 8 - Glavni i odgovorni urednik: Lidija BrkiÊ, mag. iur., telefon: (043) 242-279 ili 221-905 - Pretplata za 2011. godinu iznosi 450,00 kuna - Tisak: TISKARA HORVAT d.o.o. Bjelovar Osloboeno plaÊanja osnovnog poreza na promet proizvoda i usluga na temelju miπljenja Ministarstva prosvjete i πporta - Poπtarina plaÊena u HP Bjelovar.

15

15

16

16

16 17 17

21

21

21

22 59 98


Stranica 100

ÆUPANIJSKI GLASNIK

Broj 11

Županijski glasnik broj 11./ 2011.  

Službeno glasilo Bjelovarsko-bilogorske županije Broj 11. - GODINA XVIII Bjelovar, 16. prosinca 2011. ISSN 1331-3819

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you