Page 1


Æupanijski glasnik Sluæbeno glasilo Bjelovarsko-bilogorske æupanije Broj 11 - GODINA XII

Bjelovar, 18. lipnja 2005.

ÆUPANIJSKA SKUP©TINA BJELOVARSKO-BILOGORSKE ÆUPANIJE 10. Na temelju Ëlanka 34. Zakona o lokalnoj i podruËnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine", broj 33/01) i Ëlanka 16. toËke 10. Statuta Bjelovarsko-bilogorske æupanije ("Æupanijski glasnik", broj 1/94), Æupanijska skupπtina Bjelovarsko-bilogorske æupanije, na 1. sjednici odræanoj dana 9. lipnja 2005. godine, donijela je ODLUKU o izboru predsjednika Æupanijske skupπtine Bjelovarsko-bilogorske æupanije »lanak 1. Za predsjednika Æupanijske skupπtine Bjelovarskobilogorske æupanije bira se Stanko GrËiÊ, prof. »lanak 2. Ova Odluka stupa na snagu danom donoπenja i objavit Êe se u "Æupanijskom glasniku". KLASA: 080-02/05-01/01 URBROJ: 2103/1-01-05-01 Bjelovar, 9. lipnja 2005. PREDSJEDAVAJU∆I ÆUPANIJSKE SKUP©TINE Vladimir NagliÊ, v.r.

11. Na temelju Ëlanka 20. stavak 4. i Ëlanka 39. stavak 2. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina ("Narodne novine", broj 155/02), Ëlanka 10. Zakona o

ISSN 1331-3819

izboru Ëlanova predstavniËkih tijela jedinica lokalne i podruËne (regionalne) samouprave ("Narodne novine", broj 44/05-proËiπÊeni tekst) i Ëlanka 12. Statuta Bjelovarsko-bilogorske æupanije ("Æupanijski glasnik", broj 06/01), Æupanijska skupπtina Bjelovarskobilogorske æupanije na 1. (konstituirajuÊoj) sjednici odræanoj 9. lipnja 2005. godine, donijela je STATUTARNU ODLUKU o odre ivanju broja predstavnika nacionalnih manjina u Æupanijskoj skupπtini »lanak 1. Sukladno odredbama Ëlanka 20. stavak 4. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina i rezultata popisa stanovniπtva od 2001. godine za podruËje Bjelovarskobilogorske æupanije, kao i Odluci o objavi konaËnih rezultata izbora za Ëlanove Æupanijske skupπtine Bjelovarsko-bilogorske æupanije, KLASA: 013-01/0501/48, URBROJ: 2103/1-01-05-01, od 16. svibnja 2005. godine, broj Ëlanova Æupanijske skupπtine poveÊava se za dva predstavnika srpske nacionalne manjine i jednog predstavnika Ëeπke nacionalne manjine. »lanak 2. Odre uje se da u sastavu Æupanijske skupπtine predstavnike nacionalnih manjina zastupaju ukupno Ëetiri Ëlana i to: - dva (2) predstavnika Ëeπke nacionalne manjine i - dva (2) predstavnika srpske nacionalne manjine. »lanak 3. Na provedenim izborima nije postignuta zastupljenost predstavnika srpske i Ëeπke nacionalne manjine iz Ëlanka 2. ove Odluke, te se poveÊava broj


Stranica 2

ÆUPANIJSKI GLASNIK

Ëlanova Æupanijske skupπtine za ukupno dva predstavnika srpske nacionalne manjine i jednog predstavnika Ëeπke nacionalne manjine, a izabrani Êe se smatrati oni pripadnici srpske i Ëeπke nacionalne manjine, koji su bili kandidati na izbornim listama a nisu izabrani po redu prema razmjernom uspjehu svake liste na izborima.

»lanak 2. Ova Odluka stupa na snagu danom donoπenja i objavit Êe se u "Æupanijskom glasniku". KLASA: 080-02/05-01/01 URBROJ: 2103/1-01-05-01 Bjelovar, 17. lipnja 2005. PREDSJEDNIK ÆUPANIJSKE SKUP©TINE Stanko GrËiÊ, prof., v.r.

»lanak 4. Nakon donoπenja Statutarne odluke, Mandatno povjerenstvo utvrdit Êe da li na izbornim listama iz 2005. godine izme u neizabranih kandidata ima pripadnika nacionalnih manjina, te Êe utvrdit kojim Êe se kandidatima dopuniti Æupanijska skupπtina. »lanak 5. PoveÊanjem za dva Ëlana, pripadnika srpske nacionalne manjine i jednog Ëlana Ëeπke nacionalne manjine, Æupanijska skupπtina Bjelovarsko-bilogorske æupanije ima ËetrdesetËetiri (44) Ëlana.

13. Na temelju Ëlanka 46. stavka 1. Zakona o lokalnoj i podruËnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine", broj 33/01) i Ëlanka 12. toËke 9. Statuta Bjelovarskobilogorske æupanije ("Æupanijski glasnik", broj 06/01 i 12/04), Æupanijska skupπtina Bjelovarsko-bilogorske æupanije, na 2. sjednici odræanoj dana 17. lipnja 2005. godine, donijela je ODLUKU o izboru Æupanijskog poglavarstva Bjelovarsko-bilogorske æupanije

»lanak 6. Ova Statutarna odluka stupa na snagu danom donoπenja, a objavit Êe se u "Æupanijskom glasniku". KLASA: 012-03/01-01/01 URBROJ: 2103/1-01-05-02 Bjelovar, 9. lipnja 2005. PREDSJEDNIK ÆUPANIJSKE SKUP©TINE Stanko GrËiÊ, prof., v.r.

12. Na temelju Ëlanka 40. Zakona o lokalnoj i podruËnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine", broj 33/01) i Ëlanka 12. toËke 9. Statuta Bjelovarsko-bilogorske æupanije ("Æupanijski glasnik", broj 06/01, 12/04) Æupanijska skupπtina Bjelovarsko-bilogorske æupanije, na 2. sjednici odræanoj dana 17. lipnja 2005. donijela je

»lanak 1. U Æupanijsko poglavarstvo Bjelovarsko-bilogorske æupanije biraju se: 1. Damir Bajs, dipl. iur., 2. Miroslav »aËija, dipl. iur., 3. Zdenko »oban, oec., 4. Andrea PrugoveËki, prof., 5. Tihomir ©timac, dipl. inæ., 6. Dalibor Jurina, dipl. inæ., 7. Petar JuruπiÊ. »lanak 2. Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Æupanijskom gla sniku". KLASA: 080-01/05-01/09 URBROJ: 2103/1-01-05-01 Bjelovar, 17. lipnja 2005. PREDSJEDNIK ÆUPANIJSKE SKUP©TINE Stanko GrËiÊ, prof., v.r.

ODLUKU o izboru æupana Bjelovarsko-bilogorske æupanije »lanak 1. DAMIR BAJS, dipl. iur. iz Bjelovara, bira se za æupana Bjelovarsko-bilogorske æupanije.

Broj 11

14. Na temelju Ëlanka 12. toËke 9. Statuta Bjelovarskobilogorske æupanije ("Æupanijski glasnik", broj 06/01), Æupanijska skupπtina Bjelovarsko-bilogorske æupanije,


Broj 11

ÆUPANIJSKI GLASNIK

na 1. sjednici odræanoj dana 9. lipnja 2005. godine, donijela je RJE©ENJE o izboru predsjednika, potpredsjednika i Ëlanova Odbora za izbor i imenovanja

Stranica 3 »lanak 2.

Ovo Rjeπenje stupa na snagu danom donoπenja i objavit Êe se u "Æupanijskom glasniku". KLASA: 080-01/05-01/08 URBROJ: 2103/1-01-05-01 Bjelovar, 9. lipnja 2005.

»lanak 1. PREDSJEDAVAJU∆I ÆUPANIJSKE SKUP©TINE Branka Saks, dipl. iur., v.r.

U Odbor za izbor i imenovanja Æupanijske skupπtine Bjelovarsko-bilogorske æupanije biraju se: 1. Zdenko »oban - za predsjednika, 2. Petar JuruπiÊ - za potpredsjednika, 3. Ljiljana BoæiÊ - za Ëlana, 4. Tihomir Toth - za Ëlana, 5. Mirko KoliÊ - za Ëlana, 6. ©andor Toth - za Ëlana, 7. Dubravka Veseli - za Ëlana.

16. Na temelju Ëlanka 12. toËke 9. Statuta Bjelovarskobilogorske æupanije ("Æupanijski glasnik", broj 06/01, 12/04), Æupanijska skupπtina Bjelovarsko-bilogorske æupanije, na 1. sjednici odræanoj dana 9. lipnja 2005. godine, donijela je

»lanak 2.

RJE©ENJE o razrjeπenju i izboru predsjednika Mandatnog povjerenstva

Ovo Rjeπenje stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Æupanijskom glasniku". KLASA: 080-01/05-01/09 URBROJ: 2103/1-01-05-01 Bjelovar, 9. lipnja 2005. PREDSJEDAVAJU∆I ÆUPANIJSKE SKUP©TINE Vladimir NagliÊ, v.r.

»lanak 1. Damir Bajs, dipl. iur. razrjeπuje se duænosti predsjednika Mandatnog povjerenstva Æupanijske skupπtine Bjelovarsko-bilogorske æupanje. »lanak 2. Nikola BrkiÊ, bira se za predsjednika Mandatnog povjerenstva Æupanijske skupπtine Bjelovarskobilogorske æupanje. »lanak 3.

15. Na temelju Ëlanka 12. toËke 9. Statuta Bjelovarskobilogorske æupanije ("Æupanijski glasnik", broj 06/01), Æupanijska skupπtina Bjelovarsko-bilogorske æupanije, na 1. sjednici odræanoj dana 9. lipnja 2005. godine, donijela je

Ovo Rjeπenje stupa na snagu danom donoπenja i objavit Êe se u "Æupanijskom glasniku". KLASA: 080-01/05-01/08 URBROJ: 2103/1-01-05-02 Bjelovar, 17. lipnja 2005.

RJE©ENJE o izboru predsjednika i Ëlanova Mandatnog povjerenstva

PREDSJEDNIK ÆUPANIJSKE SKUP©TINE Stanko GrËiÊ, prof., v.r.

»lanak 1. U Mandatno povjerenstvo Æupanijske skupπtine Bjelovarsko-bilogorske æupanije biraju se: 1. Damir Bajs - za predsjednika, 2. Mirko Klar - za Ëlana i 3. Drago Hodak - za Ëlana.

17. Na temelju Ëlanka 12. toËke 9. Statuta Bjelovarskobilogorske æupanije (“Æupanijski glasnik”, broj 06/01), Æupanijska skupπtina Bjelovarsko-bilogorske æupanije, na 2. sjednici odræanoj dana 17. lipnja 2005. godine, donijela je


Stranica 4

ÆUPANIJSKI GLASNIK

RJE©ENJE o izboru predsjednika, potpredsjednika i Ëlanova Odbora za financije i proraËun »lanak 1. U Odbor za financije i proraËun Æupanijske skupπtine Bjelovarsko-bilogorske æupanije biraju se: 1. Nikola BrkiÊ - za predsjednika, 2. Josip ReniÊ - za potpredsjednika, 3. Mira Zakora - za Ëlana, 4. Marijan TuliÊ - za Ëlana, 5. Josip BeloπeviÊ - za Ëlana. »lanak 2. Ovo Rjeπenje stupa na snagu osmog dana od dana objave u “Æupanijskom glasniku”. KLASA: 080-01/05-01/11 URBROJ: 2103/1-01-05-01 Bjelovar, 17. lipnja 2005. PREDSJEDNIK ÆUPANIJSKE SKUP©TINE Stanko GrËiÊ, prof., v.r.

18. Na temelju Ëlanka 12. toËke 9. Statuta Bjelovarskobilogorske æupanije ("Æupanijski glasnik", broj 06/01), Æupanijska skupπtina Bjelovarsko-bilogorske æupanije, na 2. sjednici odræanoj dana 17. lipnja 2005. godine, donijela je RJE©ENJE o izboru predsjednika, potpredsjednika i Ëlanova Odbora za statut i poslovnik »lanak 1. U Odbor za statut i poslovnik Æupanijske skupπtine Bjelovarsko-bilogorske æupanije biraju se: 1. Stanko GrËiÊ - za predsjednika, 2. Siniπa Dreta - za potpredsjednika, 3. Damir –uran - za Ëlana, 4. ©andor Toth - za Ëlana, 5. Boæidar Graber - za Ëlana. »lanak 2. Ovo Rjeπenje stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Æupanijskom glasniku". KLASA: 080-01/05-01/10 URBROJ: 2103/1-01-05-01 Bjelovar, 17. lipnja 2005. PREDSJEDNIK ÆUPANIJSKE SKUP©TINE Stanko GrËiÊ, prof., v.r.

Broj 11

19. Na temelju Ëlanka 12. toËke 15. Statuta Bjelovarskobilogorske æupanije ("Æupanijski glasnik", broj 06/01), Æupanijska skupπtina Bjelovarsko-bilogorske æupanije, na 1. sjednici odræanoj 09. lipnja 2005. godine, donijela je ZAKLJU»AK o prihvaÊanju IzvjeπÊa o provedenim izborima za Ëlanove Æupanijske skupπtine Bjelovarskobilogorske æupanije, kao i o stavljanju mandata u mirovanje izabranih Ëlanova Æupanijske skupπtine, te o imenima zamjenika Ëlanova Æupanijske skupπtine koji umjesto izabranih, poËinju obavljati duænost Ëlana Æupanijske skupπtine »lanak 1. PrihvaÊa se IzvjeπÊe o provedenim izborima za Ëlanove Æupanijske skupπtine Bjelovarsko-bilogorske æupanije, kao i o stavljanju mandata u mirovanje izabranih Ëlanova Æupanijske skupπtine, te o imenima zamjenika Ëlanova Æupanijske skupπtine koji umjesto izabranih, poËinju obavljati duænost Ëlana Æupanijske skupπtine. »lanak 2. Ovaj ZakljuËak objavit Êe se u “Æupanijskom glasniku”. KLASA: 021-05/05-01/09 URBROJ: 2103/1-01-05-02 Bjelovar, 09. lipnja 2005. PREDSJEDAVAJU∆I ÆUPANIJSKE SKUP©TINE Branka Saks, dipl. iur., v.r.

20. Na temelju Ëlanka 12. toËke 15. Statuta Bjelovarskobilogorske æupanije ("Æupanijski glasnik", broj 06/01 i 12/04), Æupanijska skupπtina Bjelovarsko-bilogorske æupanije, na 2. sjednici odræanoj 17. lipnja 2005. godine, donijela je ZAKLJU»AK o prihvaÊanju IzvjeπÊa o podnesenim zahtjevima za mirovanje mandata, te o zamjenicima Ëlanova koji Êe umjesto njih obnaπati duænost Ëlana Æupanijske skupπtine Bjelovarsko-bilogorske æupanije I. PrihvaÊa se IzvjeπÊe o podnesenim zahtjevima za mirovanje mandata, te o zamjenicima Ëlanova koji Êe


Broj 11

ÆUPANIJSKI GLASNIK

umjesto njih obnaπati duænost Ëlana Æupanijske skupπtine Bjelovarsko-bilogorske æupanije. II. Verificiraju se mandati zamjenicima Ëlanova Æupanijske skupπtine i to: 1. Branislavu DespetoviÊu, 2. Vladimriu Hlebecu, 3. Marijanu ©inku, 4. Miri Zakora. III. Sastavni dio ovoga ZakljuËka je IzvjeπÊe Mandatnog povjerenstva. IV. Ovaj ZakljuËak objavit Êe se u “Æupanijskom glasniku”. KLASA: 021-06/05-01/09 URBROJ: 2103/1-01-05-08 Bjelovar, 17. lipnja 2005. PREDSJEDNIK ÆUPANIJSKE SKUP©TINE Stanko GrËiÊ, prof., v.r.

21. Na temelju Ëlanka 12. toËke 15. Statuta Bjelovarskobilogorske æupanije ("Æupanijski glasnik", broj 06/01 i 12/04), Æupanijska skupπtina Bjelovarsko-bilogorske æupanije, na 2. sjednici odræanoj 17. lipnja 2005. godine, donijela je

Stranica 5

ZAKLJU»AK o prihvaÊanju IzvjeπÊa o zastupljenosti predstavnika nacionalnih manjina u Æupanijskoj skupπtini Bjelovarsko-bilogorske æupanije I. PrihvaÊa se IzvjeπÊe o zastupljenosti predstavnika nacionalnih manjina u Æupanijskoj skupπtini Bjelovarsko-bilogorske æupanije. II. Verificiraju se mandati zamjenicima Ëlanova Æupanijske skupπtine i to: 1. Milanu Klipi, 2. Vanji Ficnaru, 3. Antunu PehaËeku. III. Sastavni dio ovog ZakljuËka je IzvjeπÊe Mandatnog povjerenstva. IV. Ovaj ZakljuËak objavit Êe se u “Æupanijskom glasniku”. KLASA: 021-05/05-01/09 URBROJ: 2103/1-01-05-07 Bjelovar, 17. lipnja 2005. PREDSJEDNIK ÆUPANIJSKE SKUP©TINE Stanko GrËiÊ, prof., v.r.


Stranica 6

ÆUPANIJSKI GLASNIK

OP∆ INA SEVERIN

29. Na temelju Ëlanka 40. Zakona o lokalnoj i podruËnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine”, broj 33/01) i Ëlanka 18. Statuta OpÊine Severin Klasa: 002-05/02-01/01, Urbroj: 2123/04-02/02-01 od 2. 1. 2002. (“Æupanijski glasnik”, broj 06/02), OpÊinsko vijeÊe na svojoj 1. (konstituirajuÊoj) sjednici, odræanoj dana 9. 6. 2005. godine donijelo je ODLUKU o izboru predsjednika OpÊinskog vijeÊa u obavljanju duænosti naËelnika. I. Za Predsjednika OpÊinskog vijeÊa OpÊine Severin u obavljanju duænosti naËelnika bira se Mato Belak.

»lanak 3. Donoπenjem ove Odluke prestaje vaæiti Odluka o potpisnicima kartona deponiranih sredstava na æiroraËunu, koju je OpÊinsko vijeÊe OpÊine Severin donijelo na svojoj sjednici odræanoj dana 30. 1.2002. godine. »lanak 4. Od navedenih 4 potpisnika na virmanima moraju biti obavezno potpisana 2, da bi virmani bili pravovaljani. »lanak 5. Ova Odluka stupa na snagu danom donoπenja i biti Êe objavljena u “Æupanijskom glasniku”. KLASA : 080-09/05-01/01 URBROJ : 2123/04-02/05-01 Severin, 17.06.2005. OP∆INSKO VIJE∆E OP∆INE SEVERIN

II. Ova Odluka stupa na snagu danom donoπenja i biti Êe objavljena u “Æupanijskom glasniku”. KLASA: 080-02/05-01/01 URBROJ: 2123/04-02/05-01 Severin, 9. 6.2005.

Broj 11

PREDSJEDNIK OP∆INSKOG VIJE∆A: Mato Belak, v.r.

31.

OP∆INSKO VIJE∆E OP∆INE SEVERIN PREDSJEDAVAJU∆I OP∆INSKOG VIJE∆A Mato Belak, v.r.

30. Na temelju Ëlanka 18. Statuta OpÊine Severin, OpÊinsko vijeÊe na svojoj 2. sjednici odræanoj dana 17. 6. 2005. godine donosi ODLUKU o potpisnicima kartona deponiranih sredstava na æiro-raËunu »lanak 1. Ovom Odlukom imenuju se 4 potpisnika kartona deponiranih sredstava na æiro-raËunu OpÊine Severin. »lanak 2. Za potpisnike deponiranih sredstava na æiro-raËunu imenuju se: 1. Mato Belak 2. Stevo Guævinac 3. Melita MediÊ 4. Milko Krapec

Temeljem Ëlanka 45. Kolektivnog ugovora za dræavne sluæbenike i namjeπtenike (“Narodne novine”, broj 27/01) i Ëlanka 18. Statuta OpÊine Severin (“Æupanijski glasnik”, broj 06/02), OpÊinsko vijeÊe OpÊine Severin na svojoj 2. sjednici odræanoj dana 17. 6. 2005. donijelo je ODLUKU o otpremnini za komunalnog djelatnika OpÊine Severin prilikom odlaska u mirovinu »lanak 1. Komunalnom djelatniku OpÊine Severin Mirku LaliÊ prilikom odlaska u mirovinu biti Êe isplaÊena otpremnima u iznosu, koji mu po zakonskim odredbama pripada. »lanak 2. Mirko LaliÊ je kao komunalni djelatnik OpÊine Severin bio zaposlen u Jedinstvenom upravnom odjelu OpÊine Severin u razdoblju od 16. 2. 1998. do 10. 2. 2005. godine. »lanak 3. NaËelnik OpÊine Severin Mato Belak se zaduæuje da ispita kolika otpremnina po zakonskim odredbama pripada Mirku LaliÊ i da mu u skladu s tim isplati otpremninu.


Broj 11

ÆUPANIJSKI GLASNIK

»lanak 4. Ova Odluka stupa na snagu danom donoπenja i biti Êe objavljenja u “Æupanijskom glasniku”. KLASA: 121-11/05-01/01 URBROJ: 2123/04-02/05-01 Severin, 17. 6. 2005. OP∆INSKO VIJE∆E OP∆INE SEVERIN PREDSJEDNIK OP∆INSKOG VIJE∆A: Mato Belak, v.r.

32.

Stranica 7

33. Temeljem Ëlanka 18. Statuta OpÊine Severin (“Æupanijski glasnik”, broj 06/02), OpÊinsko vijeÊe OpÊine Severin na svojoj 2. sjednici odræanoj dana 17. 6. 2005. donijelo je ODLUKU o osnivanju i imenovanju Komisije za izgradnju cesta na podruËju OpÊine Severin. »lanak 1. Osniva se Komisija za izgradnju i modernizaciju cesta na podruËju OpÊine Severin. »lanak 2.

Temeljem Ëlanka 18. Statuta OpÊine Severin (“Æupanijski glasnik”, broj 06/02), OpÊinsko vijeÊe OpÊine Severin na svojoj 2. sjednici odræanoj dana 17. 6. 2005. donijelo je ODLUKU o odre ivanju visine naknade za rad Ëlanova OpÊinskog izbornog povjerenstva i administrativne djelatnice OpÊinskog izbornog povjerenstva. »lanak 1. Predsjedniku, zamjeniku predsjednika, Ëlanovima i zamjenicima Ëlanova stalnog sastava OpÊinskog izbornog povjerenstva OpÊine Severin odre uje se naknada u iznosu od 3.000,00 kn neto. »lanak 2. »lanovima i zamjenicima Ëlanova proπirenog sastava OpÊinskog izbornog povjerenstva OpÊine Severin odre uje se naknada u iznosu od 500,00 kn neto. »lanak 3. Administrativnoj djelatnici Daliji VlaπiÊ za sudjelovanje u pripremi, provo enju izbora, te informatiËkoj obradi podataka nakon zatvaranja biraliπta, odre uje se naknada u iznosu od 1.500,00 kn neto.

Zadaci Komisije iz Ëlanka 1. ove Odluke su: - prikupljanje i razmatranje ponuda za izgradnju ili modernizaciju cesta na podruËju OpÊine Severin, te predlaganje najpovoljnije ponude OpÊinskom vijeÊu OpÊine Severin, - vo enje i kontrola poslova oko izgradnje cesta na podruËju OpÊine Severin, - davanje informacija gra anima OpÊine Severin o planiranim, tekuÊim i zavrπenim radovima na izgradnji ili modernizaciji cesta na podruËju OpÊine Severin i - preuzimanje novoizgra enih ili moderniziranih cesta na podruËju OpÊine Severin. »lanak 3. U Komisiju iz Ëlanka 1 ove Odluke imenuju se: 1. Belak Mato - predsjednik , 2. Krapec Milko - Ëlan, 3. Kos Zdravko - Ëlan, 4. predsjednik MO Severin - Ëlan i 5. predsjednik MO Orovac - Ëlan. »lanak 4.

»lanak 4. Ova Odluka stupa na snagu danom donoπenja i biti Êe objavljena u “Æupanijskom glasniku”.

Ova Odluka stupa na snagu danom donoπenja i biti Êe objavljena u “Æupanijskom glasniku”.

KLASA: 013-01/05-32/01 URBROJ: 2123/04-02/05-32 Severin, 17. 6. 2005.

KLASA: 340-01/05-02/01 URBROJ: 2123/04-02/05-02 Severin, 17. 6. 2005.

OP∆INSKO VIJE∆E OP∆INE SEVERIN PREDSJEDNIK OP∆INSKOG VIJE∆A: Mato Belak, v.r.

OP∆INSKO VIJE∆E OP∆INE SEVERIN PREDSJEDNIK OP∆INSKOG VIJE∆A: Mato Belak, v.r.


Stranica 8

ÆUPANIJSKI GLASNIK

34. Na temelju Ëlanka 20. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina (“Narodne novine” broj 155/02) i Ëlanka 18., stavka 1. Statuta OpÊine Severin (“Æupanijski glasnik”, broj 06/02), OpÊinsko vijeÊe na svojoj 2. sjednici odræanoj dana 17. 6. 2005. godine donosi ODLUKU o izmjenama i dopunama Statuta OpÊine Severin »lanak 1. »lanak 19. mjenja se i glasi : “ OpÊinsko vijeÊe OpÊine Severin ima 14 Ëlanova, odnosno vijeÊnika (13 vijeÊnika izabranih na lokalnim izborima i jednog vijeÊnika nacionalnih manjina - srpska nacionalna manjina”). »lanak 2. Ova Odluka stupa na snagu danom donoπenja i objaviti Êe se u “Æupanijskom glasniku”, a primjenjivati Êe se do novih lokalnih izbora. KLASA: 021-05/05-03/01 URBROJ: 2123/04-02/05-03 Severin, 17. 6. 2005. OP∆INSKO VIJE∆E OP∆INE SEVERIN PREDSJEDNIK OP∆INSKOG VIJE∆A: Mato Belak, v.r.

35. Na temelju Ëlanka 15. Zakona o javnoj nabavi (“Narodne novine”, broj 117/01) i Ëlanku 18. Statuta OpÊine Severin (“Æupanijski glasnik”, broj 6/01) OpÊinsko vijeÊe OpÊine Severin na svojoj 2. sjednici odræanoj dana 17. 6. 2005. godine donosi ODLUKU o osnivanju StruËnog povjerenstva za pripremu i provedbu postupka nabave prema Planu nabave roba i usluga male vrijednosti u 2005. godini »lanak 1. Ovom Odlukom osniva se i imenuje StruËno povjerenstvo za pripremu i provedbu postupka nabave (u nastavku: StruËno povjerenstvo) za nabavu u vrijednosti veÊoj od 20.000,00 kuna, a manjoj od 200.000,00 kuna, a prema Planu nabave robe i usluga male vrijednosti. Plan nabave sastavni je dio ove Odluke. »lanak 2. NaruËitelj nabave iz Ëlanka 1. ove Odluke je OpÊina Severin, Severin 137, MB 1284665.

Broj 11

Odgovorna osoba naruËitelja je naËelnik OpÊine Mato Belak. »lanak 3. Predmet nabave naveden je u toËki 2. pod rednim brojem 2 Plana nabave roba i usluga male vrijednosti za 2005. godinu. NaËin provedbe nabave je javno nadmetanje u otvorenom postupku. »lanak 4. Rok provedbe nabave je 2005. godina, a datum Êe biti odre en u pozivu za nadmetanje. Planirana vrijednost nabave je 200.000,00 kuna. NaËin i uvjeti plaÊanja regulirati Êe se ugovorom. Sredstva za nabavu osigurana su u ProraËunu OpÊine Severin. »lanak 5. U struËno povjerenstvo imenuju se: - Belak Mato, za voditelja - Guævinac Stevo, za Ëlana - MediÊ Melita, za Ëlana - Krapec Milko, za Ëlana - Kos Zdravko, za Ëlana - Ægela Æarko, za Ëlana »lanak 6. StruËno povjerenstvo priprema i provodi postupak nabave, usmjerava rad struËnih sluæbi naruËitelja, neovisnih struËnih osoba ili zastupnika koje naruËitelj ovlasti za obavljanje odre enih poslova vezanih za potrebe postupka nabave. StruËne i administrativne poslove za StruËno povjerenstvo obavlja Jedinstveni upravni odjel OpÊine Severin. »lanak 7. StruËno povjerenstvo odgovorno je za svoj rad naruËitelju. »lanak 8. Ova odluka stupa na snagu danom donoπenja i biti Êe objavljena u “Æupanijskom glasniku”. KLASA: 404-01/05-02/01 URBROJ: 2123/04-02/05-02 Severin, 17. 6. 2005. god. OP∆INSKO VIJE∆E OP∆INE SEVERIN PREDSJEDNIK OP∆INSKOG VIJE∆A: Mato Belak, v.r.


Broj 11

ÆUPANIJSKI GLASNIK

36. Na temelju Ëlanka 18. Statuta OpÊine Severin (“Æupanijski glasnik”, broj 06/02) i Ëlanka 20. Poslovnika OpÊinskog vijeÊa OpÊine Severin (“Æupanijski glasnik”, broj 06/02), OpÊinsko vijeÊe na svojoj 1. (konstituirajuÊoj) sjednici, odræanoj dana 9. 6. 2005. godine donosi RJE©ENJE o imenovanju predsjednika i Ëlanova Mandatnog povjerenstva

II. Zadatak Komisije za Statut i Poslovnik je da obavlja sve radnje utvr ene Poslovnikom OpÊinskog vijeÊa OpÊine Severin. III. Ovo Rjeπenje stupa na snagu danom donoπenja i biti Êe objavljeno u “Æupanijskom glasniku”. KLASA: 021-06/05-05/01 URBROJ: 2123/04-02/05-05 Severin, 9. 6. 2005.

I. U Mandatno povjerenstvo se imenuju: 1. Milko Krapec - za predsjednika, 2. Hajdar Dodaj - za Ëlana, 3. Melita MediÊ - za Ëlana. II. Zadatak Mandatnog povjerenstva je da obavlja sve radnje utvr ene Poslovnikom OpÊinskog vijeÊa OpÊine Severin. III. Ovo Rjeπenje stupa na snagu danom donoπenja i biti Êe objavljeno u “Æupanijskom glasniku”. KLASA: 021-06/05-03/01 URBROJ: 2123/04-02/05-03 Severin, 9. 6. 2005.

Stranica 9

OP∆INSKO VIJE∆E OP∆INE SEVERIN PREDSJEDNIK OP∆INSKOG VIJE∆A: Mato Belak, v.r.

38. Na temelju Ëlanka 18. Statuta OpÊine Severin (“Æupanijski glasnik”, broj 06/02) i Ëlanka 20. Poslovnika OpÊinskog vijeÊa OpÊine Severin (“Æupanijski glasnik”, broj 06/02), OpÊinsko vijeÊe na svojoj 1. (konstituirajuÊoj) sjednici, odræanoj dana 9. 6. 2005. godine donosi RJE©ENJE o imenovanju predsjednika i Ëlanova Komisije za izbor i imenovanje

OP∆INSKO VIJE∆E OP∆INE SEVERIN PREDSJEDNIK OP∆INSKOG VIJE∆A: Mato Belak, v.r.

37. Na temelju Ëlanka 18. Statuta OpÊine Severin (“Æupanijski glasnik ”, broj 06/02) i Ëlanka 20. Poslovnika OpÊinskog vijeÊa OpÊine Severin (“Æupanijski glasnik”, broj 06/02), OpÊinsko vijeÊe na svojoj 1. (konstituirajuÊoj) sjednici, odræanoj dana 9. 6. 2005. godine donosi RJE©ENJE o imenovanju predsjednika i Ëlanova Komisije za Statut i Poslovnik I. U Komisiju za Statut i Poslovnik se imenuju : 1. Melita MediÊ - za predsjednika, 2. Hajdar Dodaj - za Ëlana, 3. Stevo Guævinac - za Ëlana.

I. U Komisiju za izbor i imenovanje se imenuju : 1. Stevo Guævinac - za predsjednika, 2. Zdravko Kos - za Ëlana, 3. Marinko MitroviÊ - za Ëlana. II. Zadatak Komisije za izbor i imenovanje je da obavlja sve radnje utvr ene Poslovnikom OpÊinskog vijeÊa OpÊine Severin. III. Ovo Rjeπenje stupa na snagu danom donoπenja i biti Êe objavljeno u “Æupanijskom glasniku”. KLASA: 021-06/05-04/01 URBROJ: 2123/04-02/05-04 Severin, 9. 6. 2005. OP∆INSKO VIJE∆E OP∆INE SEVERIN PREDSJEDNIK OP∆INSKOG VIJE∆A: Mato Belak, v.r.


Stranica 10

ÆUPANIJSKI GLASNIK

39. Na temelju Ëlanka 18. Statuta OpÊine Severin (“Æupanijski glasnik”, broj 06/02), OpÊinsko vijeÊe na svojoj 1. (konstituirajuÊoj) sjednici, odræanoj dana 9. 6. 2005. godine donosi RJE©ENJE o imenovanju zamjenika predsjednika OpÊinskog vijeÊa OpÊine Severin.

Broj 11

II. Ovo Rjeπenje stupa na snagu danom donoπenja i biti Êe objavljeno u “Æupanijskom glasniku”. KLASA: 021-05/05-04/01 URBROJ: 2123/04-02/05-04 Severin, 17. 6. 2005. OP∆INSKO VIJE∆E OP∆INE SEVERIN PREDSJEDNIK OP∆INSKOG VIJE∆A: Mato Belak, v.r.

I. Za zamjenike predsjednika OpÊinskog vijeÊa OpÊine Severin imenuju se 1. Stevo Guævinac i 2. Melita MediÊ. 41. II. U skladu sa Ëlankom 40. Zakona o lokalnoj i podruËnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine”, broj 33/01) i Ëlankom 30. Statuta OpÊine Severin, Zamjenici Predsjednika OpÊinskog vijeÊa obavljaju i duænost zamjenika naËelnika OpÊine. III. Ovo Rjeπenje stupa na snagu danom donoπenja i biti Êe objavljeno u “Æupanijskom glasniku”.

Na temelju Ëlanka 18. Statuta OpÊine Severin (“Æupanijski glasnik”, broj 06/02) i Ëlanka 20. Poslovnika OpÊinskog vijeÊa OpÊine Severin (“Æupanijski glasnik”, broj 06/02), OpÊinsko vijeÊe na svojoj 2. sjednici, odræanoj dana 17. 6. 2005. godine donosi RJE©ENJE o osnivanju i imenovanju predsjednika i Ëlanova Komisije za gospodarstvo I. Osniva se Komisija za gospodarstvo OpÊine Severin (u daljnjem tekstu: Komisija).

KLASA: 080-02/05-02/01 URBROJ: 2123/04-02/05-02 Severin, 9. 6. 2005. OP∆INSKO VIJE∆E OP∆INE SEVERIN PREDSJEDNIK OP∆INSKOG VIJE∆A: Mato Belak, v.r.

40. Na temelju Ëlanka 20. Ustavnog Zakona o pravima nacionalnih manjina (“Narodne novine”, broj 155/02) i Ëlanka 18. Statuta OpÊine Severin (“Æupanijski glasnik”, broj 06/02), OpÊinsko vijeÊe na svojoj 2. sjednici, odræanoj dana 17. 6. 2005. godine donosi RJE©ENJE o imenovanju vijeÊnice nacionalne manjine I. U OpÊinsko vijeÊe OpÊine Severin imenuje se RANKA KOVA»I∆ iz Severina, Severin 28a, broj osobne iskaznice: 100459451, pripadnica srpske nacionalne manjine kao 14. vijeÊnica sa liste HSS-a pod rednim brojem 13.

II U Komisiju se imenuju: 1. Melita MediÊ - za predsjednika, 2. Miroslav Baukovac - za Ëlana, 3. Æarko Ægela - za Ëlana. III. Zadatak ove Komisije je da obavlja sve radnje utvr ene Statutom OpÊine Severin i Poslovnikom OpÊinskog vijeÊa OpÊine Severin. IV. Ovo Rjeπenje stupa na snagu danom donoπenja i biti Êe objavljeno u “Æupanijskom glasniku”. KLASA: 021-06/01-07/01 URBROJ: 2123/04-02/01-07 Severin, 17. 6. 2005. OP∆INSKO VIJE∆E OP∆INE SEVERIN PREDSJEDNIK OP∆INSKOG VIJE∆A: Mato Belak, v.r.


Broj 11

ÆUPANIJSKI GLASNIK

Stranica 11

42. Na temelju Ëlanka 18. Statuta OpÊine Severin (“Æupanijski glasnik”, broj 06/02) i Ëlanka 20. Poslovnika OpÊinskog vijeÊa OpÊine Severin (“Æupanijski glasnik”, broj 06/02), OpÊinsko vijeÊe na svojoj 2. sjednici, odræanoj dana 17. 6. 2005. godine donosi

RJE©ENJE o osnivanju i imenovanju predsjednika i Ëlanova Komisije za predstavke i prituæbe I. Osniva se Komisija za predstavke i prituæbe OpÊine Severin (u daljnjem tekstu: Komisija).

RJE©ENJE o osnivanju i imenovanju predsjednika i Ëlanova Komisije za poljodjelstvo

II. U Komisiju se imenuju : 1. Æarko Ægela - za predsjednika, 2. Ivan Kuntin - za Ëlana, 3. Darko GrËiÊ - za Ëlana.

I. Osniva se Komisija za poljodjelstvo OpÊine Severin (u daljnjem tekstu: Komisija).

U Komisiju se imenuju:

III. Zadatak ove Komisije je da obavlja sve radnje utvr ene Statutom OpÊine Severin i Poslovnikom OpÊinskog vijeÊa OpÊine Severin.

1. Stevo Guævinac - za predsjednika, 2. Milko Krapec - za Ëlana, 3. Ivan OvËariÊek - za Ëlana.

IV. Ovo Rjeπenje stupa na snagu danom donoπenja i biti Êe objavljeno u “Æupanijskom glasniku”.

II.

III. Zadatak ove Komisije je da obavlja sve radnje utvr ene Statutom OpÊine Severin i Poslovnikom OpÊinskog vijeÊa OpÊine Severin.

KLASA: 021-06/01-11/01 URBROJ: 2123/04-02/01-11 Severin, 17. 6. 2005. OP∆INSKO VIJE∆E OP∆INE SEVERIN

IV. Ovo Rjeπenje stupa na snagu danom donoπenja i biti Êe objavljeno u “Æupanijskom glasniku”.

PREDSJEDNIK OP∆INSKOG VIJE∆A: Mato Belak, v.r.

KLASA: 021-06/01-08/01 URBROJ: 2123/04-02/01-08 Severin, 17. 6. 2005. 44. OP∆INSKO VIJE∆E OP∆INE SEVERIN PREDSJEDNIK OP∆INSKOG VIJE∆A: Mato Belak, v.r.

43. Na temelju Ëlanka 18. Statuta OpÊine Severin (“Æupanijski glasnik”, broj 06/02) i Ëlanka 20. Poslovnika OpÊinskog vijeÊa OpÊine Severin (“Æupanijski glasnik”, broj 06/02), OpÊinsko vijeÊe na svojoj 2. sjednici, odræanoj dana 17. 6. 2005. godine donosi

Na temelju Ëlanka 18. Statuta OpÊine Severin (“Æupanijski glasnik”, broj 06/02) i Ëlanka 20. Poslovnika OpÊinskog vijeÊa OpÊine Severin (“Æupanijski glasnik”, broj 06/02), OpÊinsko vijeÊe na svojoj 2. sjednici, odræanoj dana 17. 6. 2005. godine donosi RJE©ENJE o osnivanju i imenovanju predsjednika i Ëlanova Odbora za mjesnu samoupravu I. Osniva se Odbor za mjesnu samoupravu OpÊine Severin (u daljnjem tekstu: Odbor). II.


Stranica 12

ÆUPANIJSKI GLASNIK

U Odbor se imenuju: 1. Mato Belak - za predsjednika, 2. Marinko MitroviÊ - za Ëlana, 3. Hajdar Dodaj - za Ëlana. III. Zadatak ovog Odbora je da obavlja sve radnje utvr ene Statutom OpÊine Severin i Poslovnikom OpÊinskog vijeÊa OpÊine Severin.

IV. Ovo Rjeπenje stupa na snagu danom donoπenja i biti Êe objavljeno u “Æupanijskom glasniku”. KLASA: 021-06/01-13/01 URBROJ: 2123/04-02/01-13 Severin, 17. 6. 2005. OP∆INSKO VIJE∆E OP∆INE SEVERIN PREDSJEDNIK OP∆INSKOG VIJE∆A: Mato Belak, v.r.

IV. Ovo Rjeπenje stupa na snagu danom donoπenja i biti Êe objavljeno u “Æupanijskom glasniku”. KLASA: 021-06/01-12/01 URBROJ: 2123/04-02/01-12 Severin, 17. 6. 2005.

Broj 11

46.

OP∆INSKO VIJE∆E OP∆INE SEVERIN PREDSJEDNIK OP∆INSKOG VIJE∆A: Mato Belak, v.r.

45. Na temelju Ëlanka 18. Statuta OpÊine Severin (“Æupanijski glasnik”, broj 06/02) i Ëlanka 20. Poslovnika OpÊinskog vijeÊa OpÊine Severin (“Æupanijski glasnik”, broj 06/02), OpÊinsko vijeÊe na svojoj 2. sjednici, odræanoj dana 17. 6. 2005. godine donosi RJE©ENJE o osnivanju i imenovanju predsjednika i Ëlanova Komisije za unutraπnji nadzor I. Osniva se Komisija za unutraπnji nadzor OpÊine Severin (u daljnjem tekstu: Komisija). II. U Komisiju se imenuju: 1. Marinko MitroviÊ - za predsjednika, 2. Ranka KovaËiÊ - za Ëlana, 3. Ivan Kuntin - za Ëlana.

Na temelju Ëlanka 18. Statuta OpÊine Severin (“Æupanijski glasnik ”, broj 06/02) i Ëlanka 20. Poslovnika OpÊinskog vijeÊa OpÊine Severin (“Æupanijski glasnik”, broj 06/02), OpÊinsko vijeÊe na svojoj 2. sjednici, odræanoj dana 17. 6. 2005. godine donosi RJE©ENJE o osnivanju i imenovanju predsjednika i Ëlanova Komisije za prostorno ure enje i zaπtitu okoliπa I. Osniva se Komisija za prostorno, ure enje i zaπtitu okoliπa OpÊine Severin (u daljnjem tekstu: Komisija). II. U Komisiju se imenuju: 1. Emil KuπtriÊ - za predsjednika, 2. Zdravko Kos - za Ëlana, 3. Ivan Æivko - za Ëlana. III. Zadatak ove Komisije je da obavlja sve radnje utvr ene Statutom OpÊine Severin i Poslovnikom OpÊinskog vijeÊa OpÊine Severin. IV. Ovo Rjeπenje stupa na snagu danom donoπenja i biti Êe objavljeno u “Æupanijskom glasniku”. KLASA: 021-06/01-10/01 URBROJ: 2123/04-02/01-10 Severin, 17. 6. 2005. OP∆INSKO VIJE∆E OP∆INE SEVERIN

III. Zadatak ove Komisije je da obavlja sve radnje utvr ene Statutom OpÊine Severin i Poslovnikom OpÊinskog vijeÊa OpÊine Severin.

PREDSJEDNIK OP∆INSKOG VIJE∆A: Mato Belak, v.r.


Broj 11

ÆUPANIJSKI GLASNIK

Stranica 13

47.

48.

Na temelju Ëlanka 18. Statuta OpÊine Severin (“Æupanijski glasnik”, broj 06/02) i Ëlanka 20. Poslovnika OpÊinskog vijeÊa OpÊine Severin (“Æupanijski glasnik”, broj 06/02), OpÊinsko vijeÊe na svojoj 2. sjednici, odræanoj dana 17. 6. 2005. godine donosi

Na temelju Ëlanka 14. Zakona o javnoj nabavi (“Narodne novine”, broj 117/01), i Ëlanku 18. Statuta OpÊine Severin (“Æupanijski glasnik”, broj 6/01) OpÊinsko vijeÊe OpÊine Severin na svojoj 2. sjednici odræanoj dana 17. 6. 2005. godine donosi

RJE©ENJE o osnivanju i imenovanju predsjednika i Ëlanova Komisije za naobrazbu, kulturu i sport I. Osniva se Komisija za naobrazbu, kulturu i sport OpÊine Severin (u daljnjem tekstu: Komisija). II. U Komisiju se imenuju : 1. Hajdar Dodaj - za predsjednika, 2. Ranka KovaËiÊ - za Ëlana, 3. Brankica StaniÊ - za Ëlana.

PLAN NABAVE roba i usluga male vrijednosti za 2005. godinu I. OpÊinsko vijeÊe donosi Plan nabave roba, radova i usluga male vrijednosti za 2005. godinu (u daljnjem tekstu: Plan nabave) za Ëiju realizaciju su sredstva planirana u ProraËunu OpÊine Severin za 2005. godinu (“Æupanijski glasnik”, broj 13/04).

III. Zadatak ove Komisije je da obavlja sve radnje utvr ene Statutom OpÊine Severin i Poslovnikom OpÊinskog vijeÊa OpÊine Severin.

II. U Planu nabave navode se projekti i planirana vrijednost nabave kako slijedi: 1. Kamen za nasipavanje nerazvrstanih cesta i poljskih puteva na podruËju OpÊine, 1500 m3 = 180.000,00 kn 2. Ure enje vinske ceste u OrovaËkim vinogradima = 50.000,00 kn 3. Intelektualne usluge - projektna dokumentacija = 195.000,00 kn

IV. Ovo Rjeπenje stupa na snagu danom donoπenja i biti Êe objavljeno u “Æupanijskom glasniku”.

III. Ovaj Plan stupa na snagu danom donoπenja i biti Êe objavljen u “Æupanijskom glasniku”.

KLASA: 021-06/01-09/01 URBROJ: 2123/04-02/01-09 Severin, 17. 6. 2005.

KLASA: 404-01/05-01/01 URBROJ: 2123/04-02/05-01 Severin, 17. 6. 2005. god.

OP∆INSKO VIJE∆E OP∆INE SEVERIN PREDSJEDNIK OP∆INSKOG VIJE∆A: Mato Belak, v.r.

OP∆INSKO VIJE∆E OP∆INE SEVERIN PREDSJEDNIK OP∆INSKOG VIJE∆A: Mato Belak, v.r.


Stranica 14

ÆUPANIJSKI GLASNIK

OP∆ INA VELIKA PISANICA

Broj 11

II. Ova Odluka stupa na snagu danom donoπenja a bit Êe objavljena u “Æupanijskom glasniku”.

10. Temeljem Ëlanka 38. Zakona o lokalnoj i podruËnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine", broj 33/01), OpÊinsko vijeÊe OpÊine Velike Pisanice na konstitirajuÊoj sjednici OpÊinskog vijeÊa odræanoj 10. lipnja 2005. godine donijelo je

KLASA: 021-05/01-01/01 URBROJ: 2103/05-01-05-01 Velika Pisanica, 10. lipnja 2005. OP∆INSKO VIJE∆E OP∆INE VELIKA PISANICA

ODLUKU o imenovanju Ëlanova Komisije za izbor i imenovanje I. U Komisiju za izbor i imenovanje OpÊinskog vijeÊa OpÊine Velike Pisanice imenuju se: 1. ZDRAVKO FILIPOVI∆, za predsjednika, 2. ZLATKO BUDROVI∆, za Ëlana, 3. TOMO FRIDL, za Ëlana.

PREDSJEDAVAJU∆I OP∆INSKOG VIJE∆A Branko KovaË, v.r.

12. Temeljem Ëlanka 34. Zakona o lokalnoj i podruËnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine", broj 33/01), OpÊinsko vijeÊe OpÊine Velike Pisanice na konstitirajuÊoj sjednici OpÊinskog vijeÊa odræanoj 10. lipnja 2005. godine donijelo je

II. Ova Odluka stupa na snagu danom donoπenja, a objavit Êe se u “Æupanijskom glasniku”. KLASA: 021-05/01-01/01 URBROJ: 2103/05-01-05-01 Velika Pisanica, 10. lipnja 2005. OP∆INSKO VIJE∆E OP∆INE VELIKA PISANICA PREDSJEDAVAJU∆I OP∆INSKOG VIJE∆A Branko KovaË, v.r.

11. Temeljem Ëlanka 38. Zakona o lokalnoj i podruËnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine", broj 33/01), OpÊinsko vijeÊe OpÊine Velike Pisanice na konstitirajuÊoj sjednici OpÊinskog vijeÊa odræanoj 10. lipnja 2005. godine donijelo je ODLUKU o imenovanju Ëlanova Komisije za Statut i Poslovnik I. U Komisiju za Statut i Poslovnik OpÊinskog vijeÊa OpÊine Velike Pisanice imenuju se: 1. IVICA BUDROV»AN, za predsjednika, 2. JULIUS GELEN–IR, za Ëlana, 3. ANTUN POLJAN, za Ëlana.

ODLUKU o imenovanju predsjednika OpÊinskog vijeÊa OpÊine Velike Pisanice I. Za potpredsjednika OpÊinskog vijeÊa OpÊine Velika Pisanica imenuje se FREDI PALI iz Velike Pisanice. II. Ova Odluka stupa na snagu danom donoπenja, a objavit Êe se u “Æupanijskom glasniku”. KLASA: 021-05/01-01/01 URBROJ: 2103/05-01-05-01 Velika Pisanica, 10. lipnja 2005. OP∆INSKO VIJE∆E OP∆INE VELIKA PISANICA PREDSJEDAVAJU∆I OP∆INSKOG VIJE∆A Branko KovaË, v.r.

13. Temeljem Ëlanka 34. Zakona o lokalnoj i podruËnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine", broj 33/01), OpÊinsko vijeÊe OpÊine Velike Pisanice na konstitirajuÊoj sjednici OpÊinskog vijeÊa odræanoj 10. lipnja 2005. godine donijelo je ODLUKU o imenovanju potpredsjedniku OpÊinskog vijeÊa OpÊine Velike Pisanice


Broj 11

ÆUPANIJSKI GLASNIK

I. Za potpredsjednika OpÊinskog vijeÊa OpÊine Velika Pisanica imenuje se JULIUS GELEN–IR iz Velike Pisanice. II. Ova Odluka stupa na snagu danom donoπenja, a objavit Êe se u “Æupanijskom glasniku”. KLASA: 021-05/01-01/01 URBROJ: 2103/05-01-05-01 Velika Pisanica, 10. lipnja 2005. OP∆INSKO VIJE∆E OP∆INE VELIKA PISANICA PREDSJEDAVAJU∆I OP∆INSKOG VIJE∆A Branko KovaË, v.r.

Stranica 15

konstitirajuÊoj sjednici OpÊinskog vijeÊa odræanoj 10. lipnja 2005. godine donijelo je ODLUKU o imenovanju zamjenika naËelnika OpÊine Velike Pisanice I. Na duænost naËelnika OpÊine Velika Pisanica imenuje se JULIUS GELEN–IR iz Velike Pisanice. II. Ova Odluka stupa na snagu danom donoπenja, a objavit Êe se u “Æupanijskom glasniku”. KLASA: 021-05/01-01/01 URBROJ: 2103/05-01-05-01 Velika Pisanica, 10. lipnja 2005. OP∆INSKO VIJE∆E OP∆INE VELIKA PISANICA

14. Temeljem Ëlanka 40. i 44. Zakona o lokalnoj i podruËnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine", broj 33/01), OpÊinsko vijeÊe OpÊine Velika Pisanica na konstitirajuÊoj sjednici OpÊinskog vijeÊa odræanoj 10. lipnja 2005. godine donijelo je ODLUKU o imenovanju naËelnika OpÊine Velike Pisanice I. Na duænost naËelnika OpÊine Velike Pisanice imenuje se FREDI PALI iz Velike Pisanice.

PREDSJEDAVAJU∆I OP∆INSKOG VIJE∆A Branko KovaË, v.r.

16. Na osnovi odredbe Ëlanka 44. stavaka 2., a u svezi odredbe Ëlanka 48. stavaka 1, toËke 4. Zakona o lokalnoj i podruËnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine", broj 33/01), OpÊinsko vijeÊe OpÊine Velike Pisanice na konstituirajuÊoj sjednici OpÊinskog vijeÊa odræanoj 10. lipnja 2005. godine donijelo je ODLUKU o imenovanju ovlaπtenih osoba

II. Ova Odluka stupa na snagu danom donoπenja, a objavit Êe se u “Æupanijskom glasniku”. KLASA: 021-05/01-01/01 URBROJ: 2103/05-01-05-01 Velika Pisanica, 10. lipnja 2005. OP∆INSKO VIJE∆E OP∆INE VELIKA PISANICA PREDSJEDAVAJU∆I OP∆INSKOG VIJE∆A Branko KovaË, v.r.

15, Temeljem Ëlanka 40. i 44. Zakona o lokalnoj i podruËnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine", broj 33/01) , OpÊinsko vijeÊe OpÊine Velika Pisanica na

»lanak 1. Ovom odlukom imenuju se ovlaπtene osobe za punovaæno potpisivanje i zastupanje OpÊine Velike Pisanice. »lanak 2. Za punovaæno potpisivanje dokumentacije platnog prometa uz upotrebu peËata OpÊinskog vijeÊa OpÊine Velike Pisanice imenuju se: 1. FREDI PALI, 2. JULIUS GELEN–IR 3. MARIJA LOVREN»EVI∆ »lanak 3. Ovlaπtene osobe iz Ëlanka 2. ove Odluke potpisivat Êe financijsku dokumentaciju redovnog raËuna OpÊine Velike Pisanice, po dvoje.


Stranica 16

ÆUPANIJSKI GLASNIK

Broj 11

»lanak 4. Ovlaπtena osoba za zastupanje OpÊine Velike Pisanice je FREDI PALI, naËelnik OpÊine Velika Pisanica.

»lanak 2. Odre uje se da u sastavu OpÊinskog vijeÊa predstavnike nacionalnih manjina zastupaju ukupno dva Ëlana i to:

»lanak 5. Odluka stupa na snagu danom donoπenja, a objavit Êe se u “Æupanijskom glasniku”.

- jedan (1) predstavnik srpske nacionalne manjine i - jedan (1) predstavnik albanske nacionalne manjine.

KLASA: 400-01/01-01/01 URBROJ: 2103/05-01-05-01 Velika Pisanica, 10. lipnja 2005. OP∆INSKO VIJE∆E OP∆INE VELIKA PISANICA PREDSJEDNIK OP∆INSKOG VIJE∆A: Fredi Pali, v.r.

»lanak 3. Na provedenim izborima nije postignuta zastupljenost predstavnika srpske i albanske nacionalne manjine iz Ëlanka 2. ove Odluke, te se poveÊava broj OpÊinskog vijeÊa za ukupno jednog predstavnika srpske nacionalne manjine i jednog predstavnika albanske nacionalne manjine, a izabrani Êe se smatrati oni pripadnici srpske i albanske nacionalne manjine, koji su bili kandidati na izbornim listama a nisu izabrani po redu prema razmjernom uspjehu svake liste na izborima. »lanak 4.

17. Na temelju Ëlanka 20. stavak 4. i Ëlanka 39. stavak 2. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina (“Narodne novine”, broj 155/02), Ëlanka 10. Zakona o izboru Ëlanova predstavniËkih tijela jedinica lokalne i podruËne (regionalne) samouprave (“Narodne novine”, broj 44/05 - proËiπÊeni tekst) i Ëlanka 17. Statuta OpÊine Velike Pisanice (“Æupanijski glasnik”, broj 1/2), OpÊinsko vijeÊe OpÊine Velika Pisanica na 1. (konstituirajuÊoj) sjednici odræanoj 10.l ipnja 2005. godine, donijelo je STATUTARNU ODLUKU o odre ivanju broja predstavnika nacionalnih manjina u OpÊinskom vijeÊu »lanak 1. Sukladno odredbama Ëlanka 20. stavak 4. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina i rezultata popisa stanovniπtva od 2001. godine za podruËje OpÊine Velika Pisanica, kao i Odluci o objavi konaËnih rezultata izbora za Ëlanove OpÊinskog vijeÊa OpÊine Velika Pisanica, KLASA: 013-01/05-01/01, URBROJ: 2103/05-01-05-01, od 16. svibnja 2005. godine, broj Ëlanova OpÊinskog vijeÊa poveÊava se za jednog predstavnika srpske nacionalne manjine i jednog predstavnika albanske nacionalne manjine.

Nakon donoπenja Statutarne odluke, Mandatno povjerenstvo utvrdit Êe da li na izbornim listama iz 2005. godine izme u neizabranih kandidata ima pripadnika nacionalnih manjina, te Êe utvrditi kojim Êe se kandidatima dopuniti OpÊinsko vijeÊe. »lanak 5. PoveÊanjem za jednog Ëlana, pripadnika srpske nacionalne manjine i jednog Ëlana albanske nacionalne manjine, OpÊinsko vijeÊe OpÊine Velika Pisanica ima petnaest (15) Ëlanova. »lanak 6. Ova Statutarna odluka stupa na snagu osmi dan po objavi u “Æupanijskom glasniku”. KLASA: 021-05/01-01/01 URBROJ:2103/05-01-05-01 Velika Pisanica, 10.lipnja 2005. OP∆INSKO VIJE∆E OP∆INE VELIKA PISANICA PREDSJEDNIK OP∆INSKOG VIJE∆A: Fredi Pali, v.r.


Broj 11

ÆUPANIJSKI GLASNIK

OP∆ INA Z. TOPOLOVAC

9. Na temelju Ëlanka 41. Zakona o lokalnoj i podruËnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine”, broj 33/01), i Ëlanka 27. Statuta OpÊine Zrinski Topolovac ("Æupanijski glasnik", broj 1/02), OpÊinsko vijeÊe, OpÊine Zrinski Topolovac na 1. konstituirajuÊoj sjednici odræanoj dana 14. lipnja 2005. godine donijelo je ODLUKU o imenovanju zamjenika Predsjednika OpÊinskog vijeÊa u obavljanju duænosti OpÊinskog naËelnika OpÊine Zrinski Topolovac

I. Za predsjednika OpÊinskog vijeÊa u obavljanju duænosti OpÊinskog naËelnika OpÊine Zrinski Topolovac imenuje se: JOSIP KOVA»EVI∆ II. Ova Odluka stupa na snagu danom donoπenja i objavit Êe se u “Æupanijskom glasniku”. Klasa : 021-05/05-1/1 Urbroj: 2123/07-01-05-1 Zrinski Topolovac, 14. lipnja 2005. OP∆INSKO VIJE∆E OP∆INE ZRINSKI TOPOLOVAC

I. Za zamjenika Predsjednika OpÊinskog vijeÊa u obavljanju duænosti OpÊinskog naËelnika OpÊine Zrinski Topolovac imenuju se: Mr. STJEPAN KROVINA dr.vet. med., DARKO SMR»EK. II. Ova Odluka stupa na snagu danom donoπenja i objavit Êe se u “Æupanijskom glasniku”. Klasa : 021-05/05-1/1 Urbroj: 2123/07-01-05-1 Zrinski Topolovac, 14. lipnja 2005. OP∆INSKO VIJE∆E OP∆INE ZRINSKI TOPOLOVAC PREDSJEDAVAJU∆I OP∆INSKOG VIJE∆A Josip KovaËeviÊ, v.r.

10. Na temelju Ëlanka 40. stavak 1. Zakona o lokalnoj i podruËnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine”, broj 33/01) i Ëlanka 26 Statuta OpÊine Zrinski Topolovac (“Æupanijski glasnik”, broj 1/02), OpÊinsko vijeÊe OpÊine Zrinski Topolovac na 1. konstituirajuÊoj sjednici odræanoj dana 14. lipnja, 2005. godine donijelo je ODLUKU o imenovanju predsjednika OpÊinskog vijeÊa u obavljanju duænosti OpÊinskog naËelnika OpÊine Zrinski Topolovac

Stranica 17

PREDSJEDAVAJU∆I OP∆INSKOG VIJE∆A Josip KovaËeviÊ, v.r.

11. Na temelju Ëlanka 44. stavak 2 i Ëlanka 48. stavak 1. toËka 4. Zakona o lokalnoj i podruËnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine”, broj 33/01), i Ëlanka 34. stavak 4. Statuta OpÊine Zrinski Topolovac (“Æupanijski glasnik”, broj 1/02), OpÊinsko vijeÊe OpÊine Zrinski Topolovac na 1. konstituirajuÊoj sjednici odræanoj dana 14. lipnja, 2005. godine donijelo je RJE©ENJE o raspolaganju novËanim sredstvima I. Za raspolaganje sredstvima na æiro-raËunu ProraËuna OpÊine Zrinski Topolovac ovlaπÊuje se: JOSIP KOVA»EVI∆, opÊinski naËelnik; II. Ova Odluka stupa na snagu danom donoπenja i objavit Êe se u “Æupanijskom glasniku”. Klasa: 021-05/05-1/1 Urbroj: 2123/07-01-05-1 Zrinski Topolovac, 14. lipnja, 2005. OP∆INSKO VIJE∆E OP∆INE ZRINSKI TOPOLOVAC PREDSJEDAVAJU∆I OP∆INSKOG VIJE∆A Josip KovaËeviÊ, v.r.


Stranica 18

ÆUPANIJSKI GLASNIK

Broj 11

SADRÆAJ Stranica

Stranica ÆUPANIJSKA SKUP©TINA BJELOVARSKO-BILOGORSKE ÆUPANIJE 10. Odluka o izboru predsjednika æupanijske skupπtine Bjelovarsko-bilogorske æupanije; 11. Statutarna odluka o odre ivanju broja predstavnika nacionalnih manjina u Æupanijskoj skupπtini; 12. Odluka o izboru æupana Bjelovarsko-bilogorske æupanije; 13. Odluka o izboru æupanijskog poglavarstva Bjelovarsko-bilogorske æupanije; 14. Odluka o izboru predsjednika, potpredsjednika i Ëlanova Odbora za izbor i imenovanja; 15. Rjeπenje o izboru predsjednika i Ëlanova Mandatnog povjerenstva; 16. Rjeπenje o razrjeπenju i izboru predsjednika Mandatnog povjerenstva; 17. Rjeπenje o izboru predsjednika, potpredsjednika i Ëlanova Odbora za financije i proraËun; 18. Rjeπenje o izboru predsjednika, potpredsjednika i Ëlanova Odbora za statut i poslovnik; 19. ZakljuËak o prihvaÊanju IzvjeπÊa o provedenim izborima za Ëlanove Æupanijske skupπtine Bjelovarsko-bilogorske æupanije, kao i stavljanju mandata u mirovanje izabranih Ëlanova Æupanijske skupπtine, te o imenima zamjenika Ëlanova Æupanijske skupπtine koji umjesto izabranih, poËinju obavljati duænost Ëlana Æupanijske skupπtine; 20. ZakljuËak o prihvaÊanju IzvjeπÊa o podnesenim zahtjevima za mirovanje mandata, te o zamjenicima Ëlanova koji Êe umjesto njih obnaπati duænost Ëlana Æupanijske skupπtine Bjelovarsko-bilogorske æupanije; 21. ZakljuËak o prihvaÊanju IzvjeπÊa o zastupljenosti predstavnika nacionalnih manjina u Æupanijskoj skupπtini Bjelovarsko-bilogorske æupanije. OP∆ INA SEVERIN 29. Odluka o izboru predsjednika OpÊinskog vijeÊa u obavljanju duænosti naËelnika; 30. Odluka o potpisivanju kartona deponiranih sredstava na æiro-raËunu; 31. Odluka o otpremnini za komunalnog djelatnika;

1

1 2 2 2 3 3

3

4

4

4

5

32. Odluka o odre ivanju visine naknade za rad Ëlanova OpÊinskog izbornog povjerenstva i administrativne djelatnice OpÊinskog izbornog povjerenstva; 33. Odluka o osnivanju i imenovanju Komisije za izgradnju cesta na podruËju OpÊine Severin; 34. Odluka o izmjenama i dopunama Statuta OpÊine Severin; 35. Odluka o osnivanju StruËnog povjerenstva za pripremu i provedbu postupka nabave prema Planu nabave roba i usluga male vrijednosti u 2005. godini; 36. Rjeπenje o imenovanju predsjednika i Ëlanova Mandatnog povjerenstva; 37. Rjeπenje o imenovanju predsjednika i Ëlanova Komisije za statut i poslovnik; 38. Rjeπenje o imenovanju predsjednika i Ëlanova Komisije za izbor i imenovanje; 39. Rjeπenje o imenovanju zamjenika predsjednika OpÊinskog vijeÊa opÊine Severin; 40. Rjeπenje o imenovanju vijeÊnice nacionalne manjine; 41. Rjeπenje o osnivanju i imenovanju predsjednika i Ëlanova Komisije za gospodarstvo; 42. Rjeπenje o imenovanju predsjednika i Ëlanova Komisije za poljodjelstvo; 43. Rjeπenje o osnivanju i imenovanju predsjednika i Ëlanova Komisije za predstavke i prituæbe; 44. Rjeπenje o osnivanju i imenovanju predsjednika i Ëlanova Odbora za mjesnu samoupravu; 45. Rjeπenje o imenovanju predsjednika i Ëlanova Komisije za unutraπnji nadzor; 46. Rjeπenje o osnivanju i imenovanju predsjednika i Ëlanova Komisije za prostorno ure enje i zaπtitu okoliπa; 47. Rjeπenje o osnivanju i imenovanju predsjednika i Ëlanova Komisije za naobrazbu, kulturu i sport; 48. Plan nabave roba i usluga male vrijednosti za 2005. godinu;

7 7 8

8 9 9 9

10 10

10 11

11

11 12

12

13 13

6 OP∆ INA VELIKA PISANICA 6 6

10. Odluka o imenovanju Ëlanova Komisije za izbor i imenovanje;

14


Broj 11

ÆUPANIJSKI GLASNIK

Stranica

Stranica 11. Odluka o imenovanju Ëlanova Komisije za Statut i poslovnik; 12. Odluka o imenovanju predsjednika OpÊinskog vijeÊa opÊine Velike Pisanice; 13. Odluka o imenovanju potpredsjednika OpÊinskog vijeÊa opÊine Velike Pisanice; 14. Odluka o imenovanju naËelnika opÊine Velike Pisanice; 15. Odluka o imenovanju zamjenika naËelnika opÊine Velike Pisanice; 16. Odluka o imenovanju ovlaπtenih osoba; 17. Statutarna odluka o odre ivanju broja predstavnika nacionalnih manjina u OpÊinskom vijeÊu.

Stranica 19

OP∆ INA ZRINSKI TOPOLOVAC 14 14 14 15 15 15

9. Odluka o imenovanju zamjenika predsjednika, opÊinskog vijeÊa u obavljanju duænosti opÊinskog naËelnika opÊine Zrinski Topolovac; 10. Odluka o imenovanju predsjednika, opÊinskog vijeÊa u obavljanju duænosti opÊinskog naËelnika opÊine Zrinski Topolovac; 11. Rjeπenje o raspolaganju novËanim sredstvima.

16

“Æupanijski glasnik” sluæbeno glasilo Bjelovarsko-bilogorske æupanije izdaje Bjelovarsko-bilogorska æupanija Ulica Dr. Ante StarËeviÊa 8 - Glavni i odgovorni urednik Nikola Varga, dipl. iur., telefon: (043) 242-279 ili 221-906 - Pretplata za 2005. godinu iznosi 450,00 kuna - Tisak: TISKARA HORVAT d.o.o. Bjelovar Oslobo eno plaÊanja osnovnog poreza na promet proizvoda i usluga na temelju miπljenja Ministarstva prosvjete i πporta - Poπtarina plaÊena u HP Bjelovar.

17

17 17


Stranica 20

ÆUPANIJSKI GLASNIK

Broj 11

Županijski glasnik broj 11./ 2005.  

Službeno glasilo Bjelovarsko-bilogorske županije Broj 11. - GODINA XII Bjelovar, 18. lipnja 2005. ISSN 1331-3819

Županijski glasnik broj 11./ 2005.  

Službeno glasilo Bjelovarsko-bilogorske županije Broj 11. - GODINA XII Bjelovar, 18. lipnja 2005. ISSN 1331-3819

Advertisement