Page 1


“Æupanijski glasnik” Sluæbeno glasilo Bjelovarsko-bilogorske æupanije Broj 11 - GODINA X

Bjelovar, 20. listopada 2003.

ÆUPANIJSKO POGLAVARSTVO BJELOVARSKO-BILOGORSKE ÆUPANIJE

ISSN 1331-3819

65.

Na temelju Ëlanka 61. Statuta Bjelovarsko-bilogorske æupanije (“Æupanijski glasnik”, broj 6/01), Æupanijsko poglavarstvo Bjelovarsko-bilogorske æupanije na 24. sjednici odræanoj 18. rujna 2003. godine, donijelo je

Na temelju Ëlanka 48. stavka 4. Zakona o lokalnoj i podruËnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” broj 33/01 i 60/01) i Ëlanka 61. Statuta Bjelovarskobilogorske æupanije (“Æupanijski glasnik”, broj 6/01), Æupanijsko poglavarstvo Bjelovarsko-bilogorske æupanije na 24. sjednici odræanoj 18. rujna 2003. godine, donijelo je

ODLUKU o ovlaπtenju æupana za potpisivanje sporazuma o namirenju obaveze prema Nevenki Kukec

ODLUKU o darivanju raËunala RH - Ministarstvo obrane Hrvatsko ratno zrakoplovstvo VP 3041

»lanak 1. Ovom Odlukom ovlaπÊuje se æupan za potpisivanje sporazuma o namirenju potraæivanja prema Nevenki Kukec iz Bjelovara, Ivana MaæuraniÊa 4, zastupane po zajedniËkom odvjetniËkom uredu Zlatka GreguriÊ, Tatjane FigaË GreguriÊ, Hrvoja MladiniÊ iz Bjelovara i Bjelovarsko-bilogorske æupanije, a koji se odnosi na podmirenje plaÊe, koja nije obuhvaÊena sudskom presudom za razdoblje od 01. listopada 2002. godine do 31. svibnja 2003. godine.

»lanak 1. Bjelovarsko-bilogorska æupanja daruje raËunala: PC AT 486 DX2/80, inventarski broj: S-010311, nabavne vrijednosti: 7.042,00 kuna, ispravak vrijednosti: 7.042,00 kuna, a sadaπnje vrijednosti: 0,00 kuna RHMINISTARSTVO OBRANE - HRVATSKO RATNO ZRAKOPLOVSTVO - VP 3041

64.

»lanak 2. Sporazum o namirenju iz Ëlanka 1. sastavni je dio ove Odluke.

»lanak 2. OvlaπÊuje se æupan Bjelovarsko-bilogorske æupanije da sa RH-MINISTARSTVO OBRANE - HRVATSKO RATNO ZRAKOPLOVSTVO VP 3041 zakljuËi Ugovor o darovanju raËunala iz Ëlanka 1. ove Odluke.

»lanak 3. Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u “Æupanijskom glasniku”.

»lanak 3. Ova Odluka stupa na snagu danom donoπenja i objavit Êe se u “Æupanijskom glasniku”.

KLASA:112-02/97-01/44 URBROJ: 2103/1-01-03-23 Bjelovar, 18. rujna 2003.

KLASA:402-01/03-01/92 URBROJ: 2103/1-02-03-02 Bjelovar, 18. rujna 2003.

PREDSJEDNIK ÆUPANIJSKOG POGLAVARSTVA Damir Bajs, dipl. iur., v.r.

PREDSJEDNIK ÆUPANIJSKOG POGLAVARSTVA Damir Bajs, dipl. iur., v.r.


Strana 2

ÆUPANIJSKI GLASNIK

66. Na temelju Ëlanka 48. stavka 4. Zakona o lokalnoj i podruËnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” broj 33/01 i 60/01) i Ëlanka 61. Statuta Bjelovarskobilogorske æupanije (“Æupanijski glasnik”, broj 6/01), Æupanijsko poglavarstvo Bjelovarsko-bilogorske æupanije na 24. sjednici odræanoj 18. rujna 2003. godine, donijelo je ODLUKU o darovanju raËunala Centru za socijalnu skrb Bjelovar

Broj 11

vrijednosti: 9.940,00 kuna, ispravak vrijednosti: 9.940,00 kuna, a sadaπnje vrijednosti: 0,00 kuna OpÊini Deæanovac. »lanak 2. OvlaπÊuje se æupan Bjelovarsko-bilogorske æupanije da sa OpÊinom Deæanovac zakljuËi Ugovor o darovanju raËunala iz Ëlanka 1. ove Odluke. »lanak 3. Ova Odluka stupa na snagu danom donoπenja i objavit Êe se u “Æupanijskom glasniku”.

»lanak 1. Bjelovarsko-bilogorska æupanja daruje raËunalo: PC PENTIUM, inventarski broj: S-010414 Centru za socijalnu skrb - Bjelovar, nabavne vrijednosti: 12.920,40 kuna, ispravak vrijednosti: 12.920,40 kuna, a sadaπnje vrijednosti: 0,00 kuna.

KLASA:402-01/03-01/90 URBROJ: 2103/1-02-03-02 Bjelovar, 18. rujna 2003. PREDSJEDNIK ÆUPANIJSKOG POGLAVARSTVA Damir Bajs, dipl. iur., v.r.

»lanak 2. OvlaπÊuje se æupan Bjelovarsko-bilogorske æupanije da sa Centrom za socijalnu skrb - Bjelovar, zakljuËi Ugovor o darovanju raËunala iz Ëlanka 1. ove Odluke. 68. »lanak 3. Ova Odluka stupa na snagu danom donoπenja i objavit Êe se u “Æupanijskom glasniku”. KLASA:402-01/03-01/86 URBROJ: 2103/1-02-03-02 Bjelovar, 18. rujna 2003. PREDSJEDNIK ÆUPANIJSKOG POGLAVARSTVA Damir Bajs, dipl. iur., v.r.

Na temelju Ëlanka 48. stavka 4. Zakona o lokalnoj i podruËnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” broj 33/01 i 60/01) i Ëlanka 61. Statuta Bjelovarskobilogorske æupanije (“Æupanijski glasnik”, broj 6/01), Æupanijsko poglavarstvo Bjelovarsko-bilogorske æupanije na 24. sjednici odræanoj 18. rujna 2003. godine, donijelo je ODLUKU o darovanju raËunala Savezu izvi aËa Bjelovarsko-bilogorske æupanije Bjelovar »lanak 1.

67. Na temelju Ëlanka 48. stavka 4. Zakona o lokalnoj i podruËnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” broj 33/01 i 60/01) i Ëlanka 61. Statuta Bjelovarskobilogorske æupanije (“Æupanijski glasnik”, broj 6/01), Æupanijsko poglavarstvo Bjelovarsko-bilogorske æupanije na 24. sjednici odræanoj 18. rujna 2003. godine, donijelo je ODLUKU o darovanju raËunala OpÊini Deæanovac »lanak 1. Bjelovarsko-bilogorska æupanja daruje raËunala: PC PENTIUM 166, inventarski broj: S-010634, nabavne

Bjelovarsko-bilogorska æupanja daruje dva raËunala: PC PENTIUM 166, inventarski broj: S-010633, nabavne vrijednosti: 9.940,00 kuna, ispravak vrijednosti: 9.940,00 kuna, a sadaπnje vrijednosti: 0,00 kuna I PC AT 486 DX/40, inventarski broj: S-010013, nabavne vrijednosti: 10.646,24 kuna, ispravak vrijednosti: 10.646,24 kuna, a sadaπnje vrijednosti: 0,00 kuna, Savezu izvi aËa Bjelovarsko-bilogorske æupanije Bjelovar. »lanak 2. OvlaπÊuje se æupan Bjelovarsko-bilogorske æupanije da sa Savezom izvi aËa Bjelovarsko-bilogorske æupanije Bjelovar, zakljuËi Ugovor o darovanju raËunala iz Ëlanka 1. ove Odluke.


Broj 11

ÆUPANIJSKI GLASNIK

»lanak 3. Ova Odluka stupa na snagu danom donoπenja i objavit Êe se u “Æupanijskom glasniku”. KLASA: 402-01/03-01/85 URBROJ: 2103/1-02-03-02 Bjelovar, 18. rujna 2003. PREDSJEDNIK ÆUPANIJSKOG POGLAVARSTVA Damir Bajs, dipl. iur., v.r.

69. Na temelju Ëlanka 48. stavka 4. Zakona o lokalnoj i podruËnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” broj 33/01 i 60/01) i Ëlanka 61. Statuta Bjelovarskobilogorske æupanije (“Æupanijski glasnik”, broj 6/01), Æupanijsko poglavarstvo Bjelovarsko-bilogorske æupanije na 24. sjednici odræanoj 18. rujna 2003. godine, donijelo je ODLUKU o kratkoroËnoj pozajmici OpÊini Deæanovac »lanak 1. Ovom Odlukom osiguravaju se sredstva za kratkoroËnu pozajmicu OpÊini Deæanovac. »lanak 2. Sredstva za namjenu iz Ëlanka 1. ove Odluke osiguravaju se u iznosu od 35.000,00 kn, uz eskontnu kamatnu stopu i rokom vraÊanja do 30. lipnja 2004. godine. »lanak 3. OvlaπÊuje se æupan Bjelovarsko-bilogorske æupanije za potpis Ugovora o zajmu. »lanak 4. Provedba ove Odluke povjerava se Upravnom odjelu za financije Bjelovarsko-bilogorske æupanije. »lanak 5. Ova Odluka stupa na snagu danom donoπenja. KLASA: 403-02/03-01/03 URBROJ: 2103/1-02-03-02 Bjelovar, 18. rujna 2003. PREDSJEDNIK ÆUPANIJSKOG POGLAVARSTVA Damir Bajs, dipl. iur., v.r.

Strana 3

70. Na temelju Ëlanka 40. Zakona o zdravstvenoj zaπtiti (“Narodne novine” broj 121/03), Ëlanka 69. Zakona o ustanovama (“Narodne novine”, broj 76/93, 29/97 i 47/ 99) i Ëlanka 61. Statuta Bjelovarsko-bilogorske æupanije (“Æupanijski glasnik”, broj 6/01), Æupanijsko poglavarstvo Bjelovarsko-bilogorske æupanije na 24. sjednici odræanoj 18. rujna 2003. godine, donijelo je ODLUKU o izmjeni i dopuni Odluke o spajanju Doma zdravlja Bjelovar, Doma zdravlja Daruvar, Doma zdravlja »azma, Doma zdravlje Gareπnica i Doma zdravlja Grubiπno polje u Dom zdravlja Bjelovarsko-bilogorske æupanije »lanak 1. U ovoj Odluci o spajanju Doma zdravlja Bjelovar, Doma zdravlja Daruvar, Doma zdravlja »azma, Doma zdravlje Gareπnica i Doma zdravlja Grubiπno polje u Dom zdravlja Bjelovarsko-bilogorske æupanije u Ëlanku 3. stavak 1. podstavak 9. (ljekarniËka djelatnost) se briπe. »lanak 2. Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana donoπenja i objavit Êe se u “Æupanijskom glasniku”. KLASA: 080-01/02-01/23 URBROJ: 2103/1-02-03-18 Bjelovar, 18. rujna 2003. PREDSJEDNIK ÆUPANIJSKOG POGLAVARSTVA Damir Bajs, dipl. iur., v.r.

71. Na temelju Ëlanka 61. Statuta Bjelovarsko-bilogorske æupanije (“Æupanijski glasnik”, broj 6/01), Æupanijsko poglavarstvo Bjelovarsko-bilogorske æupanije na 24. sjednici odræanoj 18. rujna 2003. godine, donijelo je ODLUKU o potpori inicijativi za osnivanje Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, Zavoda za znanstveno istraæivaËki rad u Bjelovaru »lanak 1. Æupanijsko poglavarstvo Bjelovarsko-bilogorske æupanije daje potporu inicijativi ministra Ministarstva prosvjete i πporta Republike Hrvatske te Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, za osnivanje Zavoda za znantveno-istraæivaËki rad u Bjelovaru.


Strana 4

ÆUPANIJSKI GLASNIK

»lanak 2. Bjelovarsko-bilogorska æupanija snosit Êe dio troπkova osnivanja i rada Zavoda. »lanak 3. Æupanijsko poglavarstvo Bjelovarsko-bilogorske æupanije ovlaπÊuje æupana Damira Bajsa, dipl. iur. da bude potpisnik svih ugovora vezanih za osnivanje i financiranje Zavoda za znanstveno-istraæivaËki rad u Bjelovaru. »lanak 4. Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od donoπenja i objavit Êe se u “Æupanijskom glasniku”.

Broj 11 »lanak 4.

Provedba ove Odluke povjerava se Upravnom odjelu za poljoprivredu i Upravnom odjelu za financije Bjelovarsko-bilogorske æupanije. »lanak 5. Ova Odluka stupa na snagu danom donoπenja i objavit Ëe se u “Æupanijskom glasniku”. KLASA: 320-01/03-01/06 URBROJ: 2103/1-02-03-6 Bjelovar, 18. rujna 2003. PREDSJEDNIK ÆUPANIJSKOG POGLAVARSTVA Damir Bajs, dipl. iur., v.r.

KLASA: 640-02/03-01/01 URBROJ: 2103/1-02-02/1 Bjelovar, 18. rujna 2003. 73. PREDSJEDNIK ÆUPANIJSKOG POGLAVARSTVA Damir Bajs, dipl. iur., v.r.

72. Na temelju Ëlanka 61. Statuta Bjelovarsko-bilogorske æupanije (“Æupanijski glasnik”, broj 6/01), Æupanijsko poglavarstvo Bjelovarsko-bilogorske æupanije na 24. sjednici odræanoj 18. rujna 2003. godine, donijelo je ODLUKU o sufinanciranju poljoprivrednicima troπkova prijevoza pπenice roda 2003. »lanak 1. Ovom Odlukom utvr uje se da Êe Bjelovarskobilogorska æupanija sufinancirati poljoprivrednicima Bjelovarsko-bilogorske æupanije troπkove prijevoza pπenice roda 2003. od otkupnog mjesta do silosa, u iznosu od 16,00 kuna po toni pπenice. »lanak 2. Pravo na sufinanciranje troπkova prijevoza pπenice ostvaruju poljoprivrednici Ëija se pπenica prevozila od mjesta otkupa do silosa, pri Ëemu je ta udaljenost bila veÊa od 25 kilometara. »lanak 3. Sredstva za sufinanciranje troπkova prijevoza pπenice osigurana su u Æupanijskom proraËunu, a isplatit Êe se temeljem ugovora sklopljenih izme u Bjelovarskobilogorske æupanije i poljoprivrednih zadruga koje su preuzimale pπenicu od poljoprivrednika te je transportirale do silosa.

Na temelju Ëlanka 17. Pravilnika o procjeni utjecaja na okoliπ (“Narodne novine” broj 59/00) i Ëlanka 61. Statuta Bjelovarsko-bilogorske æupanije (“Æupanijski glasnik”, broj 6/01), Æupanijsko poglavarstvo Bjelovarsko-bilogorske æupanije na 24. sjednici odræanoj 18. rujna 2003. godine, donijelo je ODLUKU o utvr ivanju naknade rada Komisije za ocjenu utjecaja zahvata na okoliπ »lanak 1. Ovom Odlukom utvr uje se naknada za rad Komisije za ocjenu utjecaja zahvata na okoliπ. Visina netto naknade po zahvatu Ëlanovima Komisije odre uje se kako slijedi: 1. a) za Ëlanove Komisije iz tijela dræavne uprave i podruËne (regionalne) samouprave i jedinice lokalne samouprave 800,00 kn b) za vanjske Ëlanove Komisije 900,00 kn c) za tajnika Komisije (zaposlenik jedinice podruËne-regoinalne samouprave ili dræavne uprave 700,00 kn d) za zamjenika predsjednika Komisije 1.000,00 kn e) za predsjednika komisije 1.200,00 kn 2. Ostali troπkovi rada Komisije (materijalni troπkov i, putni troπkovi i dr.) obraËunavaju se prema stvarnim iznosima po osnovi odgovarajuÊe dokumentacije, te u visini 10% ukupno obraËunate brutto naknade Ëlanova Komisije, Ëiji iznos ostaje korisniku æiro-raËuna Bjelovarsko-bilogorske æupanije. 3. Na netto iznose iz toËke 1. i 2. ovog Ëlanka obraËunavaju se zakonska davanja prema propisima vaæeÊim u trenutku isplate.


Broj 11

ÆUPANIJSKI GLASNIK

Strana 5

»lanak 2.

»lanak 1.

Predsjednik komisije, u pravilu, se imenuje iz tijela dræavne uprave i/ili jedinice podruËne (regionalne) samouprave, a Ëlanovi Komisije iz redova znanstvenika i/ili struËnjaka.

PrihvaÊa se Sporazum o provo enju programa kreditiranja poduzetniËkih projekata æena i mladih za 2003. godinu

»lanak 3.

Sastavni dio ove Odluke je Sporazum o provo enju programa kreditiranja poduzetniËkih projekata æena i mladih za 2003. godinu.

»lanak 2. RaËunovodstvene poslove (naknada i ostali troπkovi) izme u nositelja zahvata i Ëlanova Komisije obavlja Upravni odjel za financije Bjelovarsko-bilogorske æupanije. Naknadu i ostale troπkove rada Komisije osigurava i snosi nositelj zahvata u prostoru, odnosno podnositelj zahtjeva. »lanak 4. Podnositelj zahtjeva-nositelj zahvata u prostoru obavezan je u roku 8 dana od dana primitka zahtjeva Upravnog odjela za financije Bjelovarsko-bilogorske æupanije, uplatiti traæeni iznos naknade troπkova Ëlanovima Komisije i ostalih troπkova rada Komisije na æiroraËun Bjelovarsko-bilogorske æupanije, shodno Ëlanku 1. ove Odluke. »lanak 5. Do potpunog podmirenja troπkova i naknada iz Ëlanka 1. ove Odluke, podnositelju zahtjeva-nositelju zahvata u prostoru ne moæe se izdati rjeπenje o prihvatljivosti ili neprihvatljivosti namjeravanog zahvata u prostoru. »lanak 6. Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u “Æupanijskom glasniku”.

»lanak 3. Za realizaciju Sporazuma iz Ëlanka 2. ove Odluke, Bjelovarsko-bilogorska æupanija osigurat Êe 1.000.000,00 kuna u Izmjenama i dopunama ProraËuna Bjelovarsko-bilogorske æupanije za 2003. godinu. »lanak 4. Bjelovarsko-bilogorska æupanija Êe sredstva iz Ëlanka 3. ove Odluke udruæiti sa bespovratnim sredstvima Ministarstva za obrt, malo i srednje poduzeniπtvo i formirati kreditni fond (okvirno u odnosu sredstava 1:1) za realizaciju Sporazuma o provo enju programa kreditiranja poduzetniËkih projekata æena i mladih za 2003. godinu. »lanak 5. OvlaπÊuje se Æupan Bjelovarsko-bilogorske æupanije da s Ministarstvom za obrt, malo i srednje poduzetniπtvo zakljuËi sporazum o provo enju programa kreditiranja poduzetniËkih projekata æena i mladih za 2003. godinu i izvrπi i sve druge potrebite radnje vezano za realizaciju Sporazuma. »lanak 6.

KLASA:351-03/03-01/05 URBROJ: 2103/1-02-03-2 Bjelovar, 18. rujna 2003. PREDSJEDNIK ÆUPANIJSKOG POGLAVARSTVA Damir Bajs, dipl. iur., v.r.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u “Æupanijskom glasniku”. KLASA: 403-01/03-01/245 URBROJ: 2103/1-02-03-03 Bjelovar, 18. rujna 2003. PREDSJEDNIK ÆUPANIJSKOG POGLAVARSTVA Damir Bajs, dipl. iur., v.r.

74. Na temelju Ëlanka 61. Statuta Bjelovarsko-bilogorske æupanije (“Æupanijski glasnik”, broj 6/01), Æupanijsko poglavarstvo Bjelovarsko-bilogorske æupanije na 24. sjednici odræanoj 18. rujna 2003. godine, donijelo je 75. ODLUKU o prihvaÊanju Sporazuma o provo enju programa kreditiranja poduzetniËkih projekata æena i mladih za 2003. godinu

Na temelju Ëlanka 61. Statuta Bjelovarsko-bilogorske æupanije (“Æupanijski glasnik”, broj 6/01), Æupanijsko poglavarstvo Bjelovarsko-bilogorske æupanije na 24. sjednici odræanoj 18. rujna 2003. godine, donijelo je


Strana 6

ÆUPANIJSKI GLASNIK

ODLUKU o raspodjeli sredstava bespovratne potpore Fonda za regionalni razvoj Bjelovarsko-bilogorskoj æupaniji »lanak 1. Ovom Odlukom raspore uju se bespovratna sredstva Fonda za regionalni razvoj Republike Hrvatske Bjelovarsko-bilogorskoj æupaniji za magistrani vodoopskrbni sustav u iznosu od 6,000.000,00 kuna. Ova sredstva utroπit Êe se za slijedeÊe vodoopskrbne sustave: - magistralni cjevovod Bjelovar-Daruvar i magistralni cjevovod Hrgovljani- Predavac RoviπÊe te spoj magistralnog cjevovoda Bjelovar-©tefanje-»azma i distributivnog cjevovoda grada »azme 3,000.000,00 kn - magistralni cjevovod Narta-Ivanska 800.000,00 kn - vodoopskrbni sustav OpÊine ©tefanje 200.000,00 kn - magistralni cjevovod vodoopskrbnog sustava OpÊine Kapela 2,000.000,00 kn »lanak 2. Provedba ove Odluke povjerava se Upravnom odjelu za financije, a upravni odjel za gospodarstvo, graditeljstvo i komunalne poslove vrπit Êe nadzor nad koriπtenjem sredstava.

»lanak 1. Bjelovarsko-bilogorska æupanija daruje FOTOKOPIRNI APARAT CANON NP 1550, inventarski broj: 010260, nabavne vrijednosti: 12.359,82 kuna, ispravak vrijednosti: 12.359,82 kuna, a sadaπnje vrijednosti: 0,00 kuna RH-MINISTARSTVO OBRANE - UPRAVA ZA LJUDSKE RESURSE - UPRAVA ZA OBRANU BJELOVAR Ured za obranu Bjelovar. »lanak 2. OvlaπÊuje se æupan Bjelovarsko-bilogorske æupanije da sa RH- MINISTARSTVO OBRANE - UPRAVA ZA LJUDSKE RESURSE - UPRAVA ZA OBRANU BJELOVAR Ured za obranu Bjelovar, zakljuËi Ugovor o darovanju fotokopirnog aparata iz Ëlanka 1. ove Odluke. »lanak 3. Ova Odluka stupa na snagu danom donoπenja i objavit Êe se u “Æupanijskom glasniku”. KLASA: 402-01/03-01/105 URBROJ: 2103/1-02-03-02 Bjelovar, 20. listopada 2003. PREDSJEDNIK ÆUPANIJSKOG POGLAVARSTVA Damir Bajs, dipl. iur., v.r.

»lanak 3. Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u “Æupanijskom glasniku”. KLASA:310-01/02-01/20 URBROJ: 2103/1-02-03-14 Bjelovar, 18. rujna 2003. PREDSJEDNIK ÆUPANIJSKOG POGLAVARSTVA Damir Bajs, dipl. iur., v.r.

76. Na temelju Ëlanka 48. stavka 4. Zakona o lokalnoj i podruËnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” broj 33/01 i 60/01) i Ëlanka 61. Statuta Bjelovarskobilogorske æupanije (“Æupanijski glasnik”, broj 6/01), Æupanijsko poglavarstvo Bjelovarsko-bilogorske æupanije na 25. sjednici odræanoj 20. listopada 2003. godine, donijelo je ODLUKU o darovanju fotokopirnog aparata RH-Ministarstvo obrane - Uprava za ljudske resurse Uprava za obranu Bjelovar Ured za obranu Bjelovar

Broj 11

77. Na temelju Ëlanka 78. Zakona o zdravstvenoj zaπtiti (“Narodne novine” broj 121/03), Ëlanka 8. stavak 1. Pravilnika o uvjetima, organizaciji i naËinu rada izvanbolniËke hitne medicinske pomoÊi (“Narodne novine”, broj 146/03) i Ëlanka 61. Statuta Bjelovarskobilogorske æupanije (“Æupanijski glasnik”, broj 6/01), Æupanijsko poglavarstvo Bjelovarsko-bilogorske æupanije na 25. sjednici odræanoj dana 20. listopada 2003. godine, donijelo je ODLUKU o punktovima i oblicima provo enja izvanbolniËke hitne medicinske pomoÊi »lanak 1. Odlukom o punktovima i oblicima provo enja izvanbolniËke hitne medicinske pomoÊi ( u daljnjem tekstu: Odluka) na prijedlog Upravnog vijeÊa Doma zdravlja Bjelovarsko-bilogorske æupanije odre uje se broj i raspored punktova izvanbolniËke hitne medicinske pomoÊi kao i vrsta timova po pojedinom punktu.


Broj 11

ÆUPANIJSKI GLASNIK

»lanak 2. Za podruËje Bjelovarsko-bilogorske æupanije odre uje se 5 punktova izvanbolniËke hitne medicinske pomoÊi sa vrstom timova po pojedinom punktu, i to: 1. PUNKT BJELOVAR - Hitna medicinska pomoÊ - Sanitetski prijevoz - Prijavno-dojavne jedinice 2. PUNKT GARE©NICA _ Deæurstvo - Sanitetski prijevoz

pet timova tri tima pet timova jedan tim dva tima

3. PUNKT GRUBI©NO POLJE - Deæurstvo jedan tim - Sanitetski prijevoz dva tima 4. PUNKT DARUVAR - Deæurstvo - Sanitetski prijevoz

jedan tim tri tima

5. PUNKT »AZMA - Deæurstvo - Sanitetski prijevoz - Pripravnost Ivanska

jedan tim dva tima jedan tim

»lanak 3. Broj timova iz Ëlanka 2. ove Odluke ne moæe biti manji od broj timova utvr enih u osnovnoj mreæi izvanbolniËke hitne medicinske pomoÊi. »lanak 4. Ova Odluka stupa na snagu danom objave u “Æupanijskom glasniku”.

»lanak 1. U provo enju Odluke o spajanju Doma zdravlja Bjelovar, Doma zdravlja Daruvar, Doma zdravlja »azma, Doma zdravlja Gareπnica i Doma zdravlja Grubiπno Polje u Dom zdravlja Bjelovarsko-bilogorske æupanije Æupanijsko poglavarstvo Bjelovarsko-bilogorske æupanije kao osnivaË zdravstvene ustanove donosi Odluku o prestanku rada Doma zdravlja »azma. »lanak 2. Sredstva, prava i obveze Doma zdravlja »azma prenose se na Dom zdravlja Bjelovarsko-bilogorske æupanije kao pravnog sljednika Doma zdravlja »azma Dom zdravlja Bjelovarsko-bilogorske æupanije preuzima i sve djelatnike Doma zdravlja »azma. »lanak 3. Dom zdravlja »azma (MBS 010037289) gubi svojstvo pravne osobe upisom brisanja iz sudskog registra TrgovaËkog suda u Bjelovaru. Prijavu za upis brisanja Doma zdravlja »azma u sudski registar TrgovaËkog suda u Bjelovaru provest Êe vrπitelj duænosti ravnatelja Doma zdravlja bjelovarsko-bilogorske æupanije. »lanak 4. Ova Odluka stupa na snagu danom objave u “Æupanijskom glasniku”. KLASA: 080-01/02-01/23 URBROJ: 2103/1-02-03-30 Bjelovar, 20. listopada 2003. PREDSJEDNIK ÆUPANIJSKOG POGLAVARSTVA Damir Bajs, dipl. iur., v.r.

KLASA: 500-01/02-01/09 URBROJ: 2103/1-02-03-02 Bjelovar, 20. listopada 2003. PREDSJEDNIK ÆUPANIJSKOG POGLAVARSTVA Damir Bajs, dipl. iur., v.r.

78. Na temelju Ëlanka 50. stavak 1. Zakona o zdravstvenoj zaπtiti (“Narodne novine” broj121/03) i Ëlanka 61. Statuta Bjelovarsko-bilogorske æupanije (“Æupanijski glasnik”, broj 6/01), Æupanijsko poglavarstvo Bjelovarsko-bilogorske æupanije na 25. sjednici odræanoj dana 20. listopada 2003. godine, donijelo je ODLUKU o prestanku rada Doma zdravlja »azma

Strana 7

79. Na temelju Ëlanka 50. stavak 1. Zakona o zdravstvenoj zaπtiti (“Narodne novine” broj121/03) i Ëlanka 61. Statuta Bjelovarsko-bilogorske æupanije (“Æupanijski glasnik”, broj 6/01), Æupanijsko poglavarstvo Bjelovarsko-bilogorske æupanije na 25. sjednici odræanoj dana 20. listopada 2003. godine, donijelo je ODLUKU o prestanku rada Doma zdravlja Daruvar »lanak 1. U provo enju Odluke o spajanju Doma zdravlja Bjelovar, Doma zdravlja Daruvar, Doma zdravlja »azma, Doma zdravlja Gareπnica i Doma zdravlja


Strana 8

ÆUPANIJSKI GLASNIK

Grubiπno Polje u Dom zdravlja Bjelovarsko-bilogorske æupanije, Æupanijsko poglavarstvo Bjelovarskobilogorske æupanije kao osnivaË zdravstvene ustanove donosi Odluku o prestanku rada Doma zdravlja Daruvar. »lanak 2. Sredstva, prava i obveze Doma zdravlja Daruvar prenose se na Dom zdravlja bjelovarsko-bilogorske æupanije kao pravnog sljednika Doma zdravlja Daruvar. Dom zdravlja Bjelovarsko-bilogorske æupanije preuzima i sve djelatnike Doma zdravlja Daruvar. »lanak 3. Dom zdravlja Daruvar (MBS 010037449) gubi svojstvo pravne osobe upisom brisanja iz sudskog registra TrgovaËkog suda u Bjelovaru. Prijavu za upis brisanja Doma zdravlja Daruvar u sudski registar TrgovaËkog suda u Bjelovaru provest Êe vrπitelj duænosti ravnatelja Doma zdravlja bjelovarsko-bilogorske æupanije. »lanak 4. Ova Odluka stupa na snagu danom objave u “Æupanijskom glasniku”. KLASA: 080-01/02-01/23 URBROJ: 2103/1-02-03-31 Bjelovar, 20. listopada 2003.

Broj 11

donosi Odluku o prestanku rada Doma zdravlja Gareπnica. »lanak 2. Sredstva, prava i obveze Doma zdravlja Gareπnica prenose se na Dom zdravlja bjelovarsko-bilogorske æupanije kao pravnog sljednika Doma zdravlja Gareπnica. Dom zdravlja Bjelovarsko-bilogorske æupanije preuzima i sve djelatnike Doma zdravlja Gareπnica. »lanak 3. Dom zdravlja Gareπnica (MBS 010031900) gubi svojstvo pravne osobe upisom brisanja iz sudskog registra TrgovaËkog suda u Bjelovaru. Prijavu za upis brisanja Doma zdravlja Gareπnica u sudski registar TrgovaËkog suda u Bjelovaru provest Êe vrπitelj duænosti ravnatelja Doma zdravlja bjelovarsko-bilogorske æupanije. »lanak 4. Ova Odluka stupa na snagu danom objave u “Æupanijskom glasniku”. KLASA: 080-01/02-01/23 URBROJ: 2103/1-02-03-29 Bjelovar, 20. listopada 2003. PREDSJEDNIK ÆUPANIJSKOG POGLAVARSTVA Damir Bajs, dipl. iur., v.r.

PREDSJEDNIK ÆUPANIJSKOG POGLAVARSTVA Damir Bajs, dipl. iur., v.r. 81. 80. Na temelju Ëlanka 50. stavak 1. Zakona o zdravstvenoj zaπtiti (“Narodne novine” broj121/03) i Ëlanka 61. Statuta Bjelovarsko-bilogorske æupanije (“Æupanijski glasnik”, broj 6/01), Æupanijsko poglavarstvo Bjelovarsko-bilogorske æupanije na 25. sjednici odræanoj dana 20. listopada 2003. godine, donijelo je ODLUKU o prestanku rada Doma zdravlja Gareπnica »lanak 1. U provo enju Odluke o spajanju Doma zdravlja Bjelovar, Doma zdravlja Daruvar, Doma zdravlja »azma, Doma zdravlja Gareπnica i Doma zdravlja Grubiπno Polje u Dom zdravlja Bjelovarsko-bilogorske æupanije, Æupanijsko poglavarstvo Bjelovarskobilogorske æupanije kao osnivaË zdravstvene ustanove

Na temelju Ëlanka 50. stavak 1. Zakona o zdravstvenoj zaπtiti (“Narodne novine” broj121/03) i Ëlanka 61. Statuta Bjelovarsko-bilogorske æupanije (“Æupanijski glasnik”, broj 6/01), Æupanijsko poglavarstvo Bjelovarsko-bilogorske æupanije na 25. sjednici odræanoj dana 20. listopada 2003. godine, donijelo je ODLUKU o prestanku rada Doma zdravlja Grubiπno Polje »lanak 1. U provo enju Odluke o spajanju Doma zdravlja Bjelovar, Doma zdravlja Daruvar, Doma zdravlja »azma, Doma zdravlja Gareπnica i Doma zdravlja Grubiπno Polje u Dom zdravlja Bjelovarsko-bilogorske æupanije, Æupanijsko poglavarstvo Bjelovarskobilogorske æupanije kao osnivaË zdravstvene ustanove donosi Odluku o prestanku rada Doma zdravlja Grubiπno Polje.


Broj 11

ÆUPANIJSKI GLASNIK

»lanak 2. Sredstva, prava i obveze Doma zdravlja Grubiπno Polje prenose se na Dom zdravlja bjelovarsko-bilogorske æupanije kao pravnog sljednika Doma zdravlja Grubiπno Polje. Dom zdravlja Bjelovarsko-bilogorske æupanije preuzima i sve djelatnike Doma zdravlja Grubiπno Polje. »lanak 3. Dom zdravlja Grubiπno Polje (MBS 010040236) gubi svojstvo pravne osobe upisom brisanja iz sudskog registra TrgovaËkog suda u Bjelovaru. Prijavu za upis brisanja Doma zdravlja Grubiπno Polje u sudski registar TrgovaËkog suda u Bjelovaru provest Êe vrπitelj duænosti ravnatelja Doma zdravlja bjelovarsko-bilogorske æupanije. »lanak 4. Ova Odluka stupa na snagu danom objave u “Æupanijskom glasniku”. KLASA: 080-01/02-01/23 URBROJ: 2103/1-02-03-27 Bjelovar, 20. listopada 2003.

Strana 9

æupanije kao pravnog sljednika Doma zdravlja Gareπnica. Dom zdravlja Bjelovarsko-bilogorske æupanije preuzima i sve djelatnike Doma zdravlja Bjelovar. »lanak 3. Dom zdravlja Bjelovar (MBS 010031895) gubi svojstvo pravne osobe upisom brisanja iz sudskog registra TrgovaËkog suda u Bjelovaru. Prijavu za upis brisanja Doma zdravlja Bjelovar u sudski registar TrgovaËkog suda u Bjelovaru provest Êe vrπitelj duænosti ravnatelja Doma zdravlja bjelovarsko-bilogorske æupanije. »lanak 4. Ova Odluka stupa na snagu danom objave u “Æupanijskom glasniku”. KLASA: 080-01/02-01/23 URBROJ: 2103/1-02-03-28 Bjelovar, 20. listopada 2003. PREDSJEDNIK ÆUPANIJSKOG POGLAVARSTVA Damir Bajs, dipl. iur., v.r.

PREDSJEDNIK ÆUPANIJSKOG POGLAVARSTVA Damir Bajs, dipl. iur., v.r. 83. 82. Na temelju Ëlanka 50. stavak 1. Zakona o zdravstvenoj zaπtiti (“Narodne novine” broj121/03) i Ëlanka 61. Statuta Bjelovarsko-bilogorske æupanije (“Æupanijski glasnik”, broj 6/01), Æupanijsko poglavarstvo Bjelovarsko-bilogorske æupanije na 25. sjednici odræanoj 20. listopada 2003. godine, donijelo je ODLUKU o prestanku rada Doma zdravlja Bjelovar

Na temelju Ëlanka 48. stavka 4. Zakona o lokalnoj i podruËnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” broj 33/01 i 60/01) i Ëlanka 61. Statuta Bjelovarskobilogorske æupanije (“Æupanijski glasnik”, broj 6/01), Æupanijsko poglavarstvo Bjelovarsko-bilogorske æupanije na 25. sjednici odræanoj 20. listopada 2003. godine, donijelo je ODLUKU o nabavi i darovanju raËunala i pisaËa VI. osnovnoj πkoli - Vukovar »lanak 1.

»lanak 1. U provo enju Odluke o spajanju Doma zdravlja Bjelovar, Doma zdravlja Daruvar, Doma zdravlja »azma, Doma zdravlja Gareπnica i Doma zdravlja Grubiπno Polje u Dom zdravlja Bjelovarsko-bilogorske æupanije, Æupanijsko poglavarstvo Bjelovarskobilogorske æupanije kao osnivaË zdravstvene ustanove donosi Odluku o prestanku rada Doma zdravlja Bjelovar. »lanak 2. Sredstva, prava i obveze Doma zdravlja Bjelovar prenose se na Dom zdravlja bjelovarsko-bilogorske

Bjelovarsko-bilogorska æupanija nabavlja i daruje raËunalo: CELERON 2200, inventarski broj: 10981, nabavne vrijednosti: 5.485,31 kuna i pisaË EPSON STYLUS C43UX, inventarski broj: 10982, nabavne vrijednosti: 481,84 kuna, VI. OSNOVNOJ ©KOLI VUKOVAR. »lanak 2. OvlaπÊuje se æupan Bjelovarsko-bilogorske æupanije da sa VI. OSNOVNOM ©KOLOM - VUKOVAR zakljuËi Ugovor o darovanju raËunala iz Ëlanka 1. ove Odluke.


Strana 10

ÆUPANIJSKI GLASNIK

»lanak 3. Ova Odluka stupa na snagu danom donoπenja i objavit Êe se u “Æupanijskom glasniku”. KLASA: 402-01/03-01/106 URBROJ: 2103/1-02-03-02 Bjelovar, 20. listopada 2003. PREDSJEDNIK ÆUPANIJSKOG POGLAVARSTVA Damir Bajs, dipl. iur., v.r.

84. Na temelju Ëlanka 61. Statuta Bjelovarsko-bilogorske æupanije (“Æupanijski glasnik”, broj 6/01), Æupanijsko poglavarstvo Bjelovarsko-bilogorske æupanije na 25. sjednici odræanoj dana 20. listopada 2003. godine, donijelo je ODLUKU o osnivanju Savjeta Æupanijskog centra za mlade “Kukavica” »lanak 1. Ovom Odlukom osniva se Savjet Æupanijskog centra za mlade “Kukavica” (u daljnjem tekstu: Savjet).

ODLUKU o osnivanju Povjerenstva za upravljanje Æupanijskim centrom za mlade “Kukavica” »lanak 1. Ovom Odlukom osniva se Povjerenstvo za upravljanje Æupanijskim centrom za mlade “Kukavica” (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo) »lanak 2. Povjerenstvo iz Ëlanka 1. ove Odluke obavljat Êe sve potrebite radnje u svezi prijenosa vlasniπtva Centra na Æupaniju, upravljanja i odræavanja objekata i infrastrukture Æupanijskog centra za mlade “Kukavica”. »lanak 3. Povjerenstvo iz Ëlanka 1. imenovat Êe Æupanijsko poglavarstvo Bjelovarsko-bilogorske æupanije. »lanak 4. Ova Odluka stupa na snagu danom donoπenja i objavit Êe se u “Æupanijskom glasniku”. KLASA: 080-01/03-01/17 URBROJ: 2103-02-03-1 Bjelovar, 20. listopada 2003.

»lanak 2. Poslovi i zadaci Savjeta, iz Ëlanka 1. ove Odluke, su sve potrebite radnje u svezi donoπenja programa koriπtenja Æupanijskog centra za mlade “Kukavica”. »lanak 3. Savjet, iz Ëlanka 1. ove Odluke, koje Êe imenovati Æupanijsko poglavarstvo Bjelovarsko-bilogorske æupanije, ima predsjednika i devet Ëlanova. »lanak 4. Ova Odluka stupa na snagu danom donoπenja i objavit Êe se u “Æupanijskom glasniku”. KLASA: 080-01/03-01/18 URBROJ: 2103/1-02-03-3 Bjelovar, 20. listopada 2003.

Broj 11

PREDSJEDNIK ÆUPANIJSKOG POGLAVARSTVA Damir Bajs, dipl. iur., v.r.

86. Na temelju Ëlanka 61. Statuta Bjelovarsko-bilogorske æupanije (“Æupanijski glasnik”, broj 6/01), Æupanijsko poglavarstvo Bjelovarsko-bilogorske æupanije na 24. sjednici odræanoj 18. rujna 2003. godine, donijelo je RJE©ENJE o raspodjeli sredstava iz ProraËuna Bjelovarskobilogorske æupanije za sufinanciranje investicija u kulturi, zaπtitu spomenika i programa u kulturi

85.

»lanak 1. Financijska sredstva ProraËuna Bjelovarskobilogorske æupanije za 2003. godinu - razdjel 07, pozicije 325 i 326, konto 38219 koriste se za sufinanciranje investicija u kulturi, zaπtitu spomenika kulture i programa u kulturi.

Na temelju Ëlanka 61. Statuta Bjelovarsko-bilogorske æupanije (“Æupanijski glasnik”, broj 6/01), Æupanijsko poglavarstvo Bjelovarsko-bilogorske æupanije na 25. sjednici odræanoj 20. listopada 2003. godine, donijelo je

»lanak 2. Sredstva iz Ëlanka 1. ovog Rjeπenja raspore uju se kako slijedi:

PREDSJEDNIK ÆUPANIJSKOG POGLAVARSTVA Damir Bajs, dipl. iur., v.r.


Broj 11

ÆUPANIJSKI GLASNIK

R. br.

KORISNIK

Strana 11 IZNOS KUNA

1.

Rkt. crkva Sv. Marije Magdalene u »azmi - sanacija crkve i æupne kuÊe

70.000,00

2.

Rkt. crkva Presv. Trojstva u Daruvaru - sanacija crkve i zaπtite oltara iz 17. i 18. st.

30.000,00

3.

Rkt. crkva U.B.D. Marije u KonËanici - sanacija crkve

15.000,00

4.

Marijin dvor Dioπ u KonËanici - sanacija dvora

20.000,00

5.

Rkt. crkva U.B.D. Marije u Novoj RaËi - sanacija crkve

35.000,00

6.

KalvinistiËka crkva u Daruvaru - sanacija crkve

10.000,00

7.

Pravoslavna crkva Sv. Otac Prvog Vaseljenskog Sabora u Daruvaru - sanacija crkve

10.000,00

8.

Pravoslavna crkva Sv. Ilije u Doljanima - sanacija crkve

9.

Pravoslavni manastir Sv. Ane u Donjoj Vrijeski - sanacija crkve

10.000,00

10.

Pravoslavna crkva Sv. Pavla u Novim Pavljanima - sanacija crkve

10.000,00

11.

Pravoslavna crkva Sv. Luke u Velikom Vukovju - sanacija crkve

10.000,00

12.

Manastir Pakra u SiraËu - sanacija manastira

15.000,00

13.

Stari grad u SiraËu - sanacija Starog grada

20.000,00

14.

Kapela Sv. Tome u Tomaπu - sanacija, konzervatorski radovi te zaπtita boËnog oltara u

5.000,00

kapeli

15.000,00

15.

Crkva Sv. Kriæa u Gornjem Kriæu - sanacija crkve

35.000,00

16.

Crkva Sv. Mihaela u Zrinskom Topolovcu - sanacija crkve

15.000,00

17.

Gradski muzej Bjelovar - program zaπtite knjiæne gra e iz 17. i 18. st.

18.

Centar za kulturu “Slavko Kolar” u »azmi - ure enje i opremanje dvorane

25.000,00

19.

Centar za kulturu i informiranje Grubiπno Polje - adaptacija zgrade

15.000,00

20.

Grad Daruvar - adaptacija i ure enje zgrade Gradskog kulturnog centra

30.000,00

21.

PuËka knjiænica i Ëitaonica Daruvar - proπirenje i adaptacija knjiænice

25.000,00

22.

Hrvatski dom u Gareπnici - adaptacija i ure enje

20.000,00

23.

Bjelovarsko kazaliπte Bjelovar - priprema amaterskih predstava

24.

Gradski muzej Bjelovar - restauratorsko-konzervatorski zahvati na kulturno-povijesnoj

1.500,00

2.000,00

gra i

1.000,00

25.

Gradski muzej Bjelovar - sustavno arheoloπko iskopavanje

3.000,00

26.

Gradski muzej Bjelovar - vodiË kroz zbirku starih Ëestitki i razglednica

1.000,00

UKUPNO

448.500,00


Strana 12

ÆUPANIJSKI GLASNIK

»lanak 3. Provedba ovog Rjeπenja povjerava se Upravnom odjelu za financije, a Upravni odjel za druπtvene djelatnosti Bjelovarsko-bilogorske æupanije ovlaπÊuje se da na osnovi skupnog izda pojedinaËna rjeπenja. »lanak 4. Ovo Rjeπenje stupa na snagu danom donoπenja i objavit Êe se u “Æupanijskom glasniku”.

88. Na temelju Ëlanka 3. Odluke o osnivanju Povjerenstva za upravljanje Æupanijskim centrom za mlade “Kukavica”, Klasa: 080-01/03-01/17; Ur. broj: 2103-09-03-01 i Ëlanka 61. Statuta Bjelovarskobilogorske æupanije (“Æupanijski glasnik”, broj 6/01), Æupanijsko poglavarstvo Bjelovarsko-bilogorske æupanije na 25. sjednici odræanoj 20. listopada 2003. godine, donijelo je

KLASA: 610-01/03-01/06 URBROJ: 2103/1-02-03-1 Bjelovar, 18. rujna 2003. PREDSJEDNIK ÆUPANIJSKOG POGLAVARSTVA Damir Bajs, dipl. iur., v.r.

87. Na temelju Ëlanka 3. Odluke o osnivanju Æupanijskog centra za mlade “Kukavica”, Klasa: 080-01/ 03-01/18; Ur. broj: 2103/1-02-03-3 i Ëlanka 61. Statuta Bjelovarsko-bilogorske æupanije (“Æupanijski glasnik”, broj 6/01), Æupanijsko poglavarstvo Bjelovarskobilogorske æupanije na 25. sjednici odræanoj 20. listopada 2003. godine, donijelo je RJE©ENJE o imenovanju Ëlanova Savjeta Æupanijskog centra za mlade “Kukavica” »lanak 1. U Savjet za upravljanje Æupanijskim centrom za mlade “Kukavica”, imenuju se sljedeÊi Ëlanovi: 1. Ante Rade - predsjednik, 2. Zdravko Andri - Ëlan, 3. Ana AntoloviÊ - Ëlan, 4. Stanko ©timac - Ëlan, 5. Luka Jeæek - Ëlan, 6. Ines TiÊak - Ëlan, 7. Boæidar BiπÊan - Ëlan, 8. Josip Arefijev - Ëlan, 9. Josip Slivar - Ëlan, 10. Damir Boπnjak - Ëlan. »lanak 2. Ovo Rjeπenje stupa na snagu danom donoπenja i objavit Êe se u “Æupanijskom glasniku”. KLASA: 080-01/03-01/18 URBROJ: 2103/1-02-03-4 Bjelovar, 20. listopada 2003. PREDSJEDNIK ÆUPANIJSKOG POGLAVARSTVA Damir Bajs, dipl. iur., v.r.

Broj 11

RJE©ENJE o imenovanju Povjerenstva za upravljanje Æupanijskim centrom za mlade “Kukavica” »lanak 1. U Povjerenstvo za upravljanje Æupanijskim centrom za mlade “Kukavica”, imenuju se: 1. Nikola Varga, dipl. iur. - predsjednik, 2.Vesela Trnski, prof. - Ëlan, 3. Saπa Kriæ, dipl. ing. - Ëlan, 4. Marijan JanËi - Ëlan, 5. Fredi Pali - Ëlan. »lanak 2. Poslovi i zadaci Povjerenstva za upravljanje Æupanijskim centrom za mlade “Kukavica” odre eni su Ëlankom 2. Odluke o osnivanju Povjerenstva za upravljanje Æupanijskim centrom za mlade “Kukavica”. »lanak 3. Ovo Rjeπenje stupa na snagu danom donoπenja i objavit Êe se u “Æupanijskom glasniku”. KLASA: 080-01/03-01/17 URBROJ: 2103-02-03-02 Bjelovar, 20. listopada 2003. PREDSJEDNIK ÆUPANIJSKOG POGLAVARSTVA Damir Bajs, dipl. iur., v.r.

89. Na temelju Ëlanka 15. Odluke Poglavarstva Bjelovarsko-bilogorske æupanije o spajanju Doma zdravlja Bjelovar, Doma zdravlja »azma, Doma zdravlja Daruvar, Doma zdravlja Gareπnica i Doma zdravlja Grubiπno polje u Dom zdravlja Bjelovarsko-bilogorske æupanije od 19. prosinca 2002. godine, i Ëlanka 61. Statuta Bjelovarsko-bilogorske æupanije (“Æupanijski glasnik”, broj 6/01), Æupanijsko poglavarstvo Bjelovarsko-bilogorske æupanije na 24. sjednici odræanoj 18. rujna 2003. godine, donijelo je


Broj 11

ÆUPANIJSKI GLASNIK

ZAKLJU»AK o imenovanju Ëlanova Povjerenstva za spajanje i primopredaju sredstava i preuzimanja djelatnika domova zdravlja Bjelovar, »azma, Daruvar, Gareπnica i Grubiπno Polje u Dom zdravlja Bjelovarsko-bilogorske æupanije I. U Povjerenstva za spajanje i primopredaju sredstava preuzimanje djelatnika domova zdravlja Bjelovar, »azma, Daruvar, Gareπnica i Grubiπno Polje u Dom zdravlja Bjelovarsko-bilogorske æupanije imenuju se: 1. Branislav LjubiÊ, za predsjednika, 2. Jaromir Vojta, za Ëlana, 3. Jasminka PuriÊ, za Ëlana, 4. Ljubica »aiÊ, za Ëlana, 5. Mira Horak, za Ëlana, 6. Zdenka VukeliÊ, za Ëlana, 7. Melita PolanËec, za Ëlana. II. Zadaci Povjerenstva iz toËke I. ovog ZakljuËka, su da u postupku spajanja domova zdravlja pripreme primopredaju sredstava (pokretnih i nepokretnih), primopredaju sredstava na æiro-raËunu po periodiËnom obraËunu na dan poËetka rada nove ustanove, te poradi preuzimanja saËine popis djelatnika domova zdavlja sa svim potrebitim podacima (radno mjesto, duæina staæa, πkolska sprema i sliËno). III. Ovaj ZakljuËak stupa na snagu osmog dana oda dana objave u “Æupanijskom glasniku”. KLASA: 080-01/02-01/23 URBROJ: 2103/1-02-03-25 Bjelovar, 18. rujna 2003. PREDSJEDNIK ÆUPANIJSKOG POGLAVARSTVA Damir Bajs, dipl. iur., v.r.

Strana 13 II.

Ovaj ZakljuËak objavit Êe se u “Æupanijskom glasniku”. KLASA: 214-05/03-01/10 URBROJ: 2103/1-02-03-03 Bjelovar, 18. rujna 2003. PREDSJEDNIK ÆUPANIJSKOG POGLAVARSTVA Damir Bajs, dipl. iur., v.r.

91. Na temelju Ëlanka 61. Statuta Bjelovarsko-bilogorske æupanije (“Æupanijski glasnik”, broj 6/01), Æupanijsko poglavarstvo Bjelovarsko-bilogorske æupanije na 24. sjednici odræanoj 18. rujna 2003. godine, donijelo je ZAKLJU»AK o davanju suglasnosti na ZakljuËak Upravnog vijeÊa Doma zdravlja Bjelovar za raskid Ugovora o zajedniËkom zakupu jedinice zakupa stomatoloπke ordinacije GregoriÊ Zlatko, dr. stom. »lanak 1. Æupanijsko Poglavarstvo Bjelovarsko-bilogorske æupanije daje suglasnost na ZakljuËak Upravnog vijeÊa Doma zdravlja Bjelovar (Broj: 01/R-170/2-2003), kojim se raskida Ugovor o zajedniËkom zakupu jedinice zakupa stomatoloπke ordinacije sa zakupoprimcem GreguriÊ Zlatkom, dr. stom., radi otvaranja privatne stomatoloπke ordinacije. »lanak 2. Ovaj ZakljuËak stupa na snagu osmog dana od objave u “Æupanijskom glasniku”. KLASA: 510-03/03-01/10 URBROJ: 2103/1-02-03-03 Bjelovar, 18. rujna 2003.

90.

PREDSJEDNIK ÆUPANIJSKOG POGLAVARSTVA Damir Bajs, dipl. iur., v.r.

Na temelju Ëlanka 61. Statuta Bjelovarsko-bilogorske æupanije (“Æupanijski glasnik”, broj 6/01), Æupanijsko poglavarstvo Bjelovarsko-bilogorske æupanije na 24. sjednici odræanoj 18. rujna 2003. godine, donijelo je ZAKLJU»AK 92. I. PrihvaÊa se IzvjeπÊe æupanijskog vatrogasnog zapovjednika o izmjeπtanju vatrogasaca i vatrogasnih vozila sa podruËja æupanije na priobalje.

Na temelju Ëlanka 61. Statuta Bjelovarsko-bilogorske æupanije (“Æupanijski glasnik”, broj 6/01), Æupanijsko poglavarstvo Bjelovarsko-bilogorske æupanije na 24. sjednici odræanoj 18. rujna 2003. godine, donijelo je


Strana 14

ÆUPANIJSKI GLASNIK

ZAKLJU»AK o davanju suglasnosti na ZakljuËak Upravnog vijeÊa Doma zdravlja »azma o osiguranju laboratorijskih usluga za pacijente na podruËju skrbi Ambulante Ivanska »lanak 1. Æupanijsko Poglavarstvo Bjelovarsko-bilogorske æupanije daje suglasnost Domu zdravlja »azma na ZakljuËak Upravnog vijeÊa Doma (Ur. Broj: 2110/0901-172), o osiguraju laboratorijskih usluga koje Êe pruæati Dubravka LonËar, dipl. ing. biok., va enjem krvi jednom tjedno i dva puta u mjesecu joπ po dva odlaska za pacijente koji su u skrbi dva tima opÊe medicine Ambulante Ivanska. »lanak 2. Ovaj ZakljuËak stupa na snagu osmog dana od dana objave u “Æupanijskom glasniku”. KLASA: 500-01/03-01/01 URBROJ: 2103/1-02-03-7 Bjelovar, 18. rujna 2003. PREDSJEDNIK ÆUPANIJSKOG POGLAVARSTVA Damir Bajs, dipl. iur., v.r.

93. Na temelju Ëlanka 61. Statuta Bjelovarsko-bilogorske æupanije (“Æupanijski glasnik”, broj 6/01), Æupanijsko poglavarstvo Bjelovarsko-bilogorske æupanije na 25. sjednici odræanoj 20. listopada 2003. godine, donijelo je ZAKLJU»AK o davanju suglasnosti Domu zdravlja Daruvar na Izmjenu i dopunu Pravilnika zakupa u primarnoj zdravstvenoj zaπtiti i specijalistiËko kozilijarnoj djelatnosti Doma zdravlja Daruvar (proËiπÊeni tekst) »lanak 1. Æupanijsko poglavarstvo Bjelovarsko-bilogorske æupanije daje suglasnost Domu zdravlja Daruvar na Izmjenu i dopunu Programa zakupa u primarnoj zdravstvenoj zaπtiti i specijalistiËko konzilijarnoj djelatnosti Doma zdravlja Daruvar (proËiπÊeni tekst), Ur. broj: 1210, od 4. rujna 2003. godine, sukladno Odluci Upravnog vijeÊa Doma zdravlja Daruvar (Ur. broj: 1209/ 2., od 5. rujna 2003. godine), uz priloæenu korekciju u povrπini jedinice zakupa specijalistiËko oftamoloπke ordinacije Daruvar, SvaËiÊeva bb (Ur. broj: 1239, od 19. rujna 2003. godine).

Broj 11

»lanak 2. Ovaj ZakljuËak stupa na snagu danom donoπenja i objavit Êe se u “Æupanijskom glasniku”. KLASA: 510-03/03-01/11 URBROJ: 2103/1-02-03-3 Bjelovar, 20. listopada 2003. PREDSJEDNIK ÆUPANIJSKOG POGLAVARSTVA Damir Bajs, dipl. iur., v.r.

94. Na temelju Ëlanka 61. Statuta Bjelovarsko-bilogorske æupanije (“Æupanijski glasnik”, broj 6/01), Æupanijsko poglavarstvo Bjelovarsko-bilogorske æupanije na 25. sjednici odræanoj 20. listopada 2003. godine, donijelo je ZAKLJU»AK o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog vijeÊa Doma zdravlja »azma na prodaju poslovnog objekta (bivπe ambulante Doma zdravlja »azma) u Samarici »lanak 1. Æupanijsko Poglavarstvo Bjelovarsko-bilogorske æupanije daje suglasnost Domu zdravlja »azma na Odluku Upravnog vijeÊa Doma (Ur. broj: 2110/09-01193), o prodaji poslovnog objekta Doma zdravlja »azma u Samarici. »lanak 2. Ovaj ZakljuËak stupa na snagu danom donoπenja i objavit Êe se u “Æupanijskom glasniku”. KLASA: 510-01/03-01/08 URBROJ: 2103/1-02-03-5 Bjelovar, 20. listopada 2003. PREDSJEDNIK ÆUPANIJSKOG POGLAVARSTVA Damir Bajs, dipl. iur., v.r.

95. Na temelju Ëlanka 61. Statuta Bjelovarsko-bilogorske æupanije (“Æupanijski glasnik”, broj 6/01), Æupanijsko poglavarstvo Bjelovarsko-bilogorske æupanije na 25. sjednici odræanoj 20. listopada 2003. godine, donijelo je ZAKLJU»AK podrπke zahtjevu Gradskog druπtva Crvenog kriæa Bjelovar »lanak 1. Ovim ZakljuËkom Æupanijsko poglavarstvo Bjelovarsko-bilogorske æupanije podupire zahtjev Gradskog druπtva Crvenog kriæa Bjelovar, broj: 183/03.


Broj 11

ÆUPANIJSKI GLASNIK

»lanak 2. Ovaj ZakljuËak stupa na snagu danom donoπenja i objavit Êe se u “Æupanijskom glasniku”. KLASA: 550-01/03-01/12 URBROJ: 2103/1-02-03-2 Bjelovar, 20. listopada 2003. PREDSJEDNIK ÆUPANIJSKOG POGLAVARSTVA Damir Bajs, dipl. iur., v.r.

Strana 15

»lanak 1. OpÊinsko vijeÊe OpÊine Nova RaËa daje suglasnost strankama: Stevi »urgaju iz Bedenika, Mati ErvojiÊu iz Bulinca i Juraju BiπÊanu iz Slovinske KovaËice za proπirenje pojasa gra evinske zone, a na temelju njihovih zahtjeva. »lanak 2. Ovaj ZakljuËak stupa na snagu danom donoπenja i objavit Êe se u “Æupanijskom glasniku”. KLASA: 360-02/03-01/01 URBROJ: 2103/04-02-03-2 Nova RaËa, 07. kolovoza 2003. PREDSJEDNIK OP∆INSKOG VIJE∆A: Æeljko BiπÊan, v.r.

OP∆ INA NOVA RA»A 8. Na temelju Ëlanka 18. Statuta OpÊine Nova RaËa (“Æupanijski glasnik”, broj 9/01), OpÊinsko vijeÊe OpÊine Nova RaËa na svojoj 16. sjednici odræanoj dana 07. kolovoza 2003. godine donosi ZAKLJU»AK o prihvaÊanju IzvjeπÊa o izvrπenju ProraËuna OpÊine Nova RaËa od 01. 01. - 30. 06. 2003. godine »lanak 1. OpÊinsko vijeÊe OpÊine Nova RaËa prihvaÊa IzvjeπÊe o izvrπenju ProraËuna OpÊine Nova RaËa od 01. 01. - 30. 06. 2003. godine. »lanak 2. Ovaj ZakljuËak objavit Êe se u “Æupanijskom glasniku”. KLASA: 400-08/03-01/01 URBROJ: 2103/04-02-03-1 Nova RaËa, 07. kolovoza 2003. PREDSJEDNIK OP∆INSKOG VIJE∆A: Æeljko BiπÊan, v.r.

9. Na temelju Ëlanka 57. stavka 3. Zakona o prostornom ure enju (“Narodne novine”, broj 30/94, 68/98, 61/00, 32/02) i Ëlanka 18. Statuta OpÊine Nova RaËa (“Æupanijski glasnik”, broj 9/01), OpÊinsko vijeÊe OpÊine Nova RaËa na svojoj 16. sjednici odræanoj dana 07. kolovoza 2003. godine donosi ZAKLJU»AK o davanju suglasnosti za proπirenje pojasa gra evinske zone

OP∆ INA ROVI©∆ E 33. Na temelju Ëlanka 125. Zakona o proraËunu (“Narodne novine”, broj 96/03) i Ëlanka 26. stavak 1. toËka 4. Statuta OpÊine RoviπÊe (“Æupanijski glasnik”, broj 9/01), OpÊinsko vijeÊe OpÊine RoviπÊe na 20. sjednici odræanoj dana 09. listopada 2003. godine, donosi ODLUKU O USVAJANJU POLUGODI©NJEG FINANCIJSKOG IZVJE©∆ A I. Usvaja se Polugodiπnje financijsko izvjeπÊe o ostvarenju prihoda i rashoda ProraËuna OpÊine RoviπÊe za 2003. godinu, koje je OpÊinsko poglavarstvo uputilo na usvajanje 01.kolovoza 2003. godine. II. Polugodiπnje financijsko izvjeπÊe iz toËke I. sastavni je dio ove Odluke. III. Ova Odluka stupa na snagu osam dana od objave u “Æupanijskom glasniku” Klasa: 400-04/03-01/2 Ur. broj: 2103/06-01-03-3 RoviπÊe, 09.listopada 2003. OP∆INSKO VIJE∆E OP∆INE ROVI©∆E PREDSJEDNICA OP∆INSKOG VIJE∆A –ur a Girtπal, v.r.


Strana 16

ÆUPANIJSKI GLASNIK

Broj 11

IZVJE©TAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA ZA RAZDOBLJE OD 1.01. 2003 DO 30.06.2003 RaËun iz RaËunskog plana

OPIS

1 6

2

AOP Ostvareno Planirano oz- prethodne (godiπnji naka godine plan) 3

4

5

Planirano za izvjeπtajno razdoblje tekuÊe god.

Ostvareno u izvjeπtajnom razdoblju

Indeks (7/6x 100)

6

7

8

PRIHODI POSLOVANJA (AOP 002+038+052 +065+080+093)

001 764.631 2.634.000 1.317.000

781.388

59,33

Prihodi od poreza (AOP 003+012+018+024 +031+034)

002 401.139 1.290.000

645.000

357.976

55,50

Porez i prirez na dohodak (AOP 004+005+006+007 +008+009+010+011)

003 338.618

891.000

445.500

300.236

67,40

6111

Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada

004 338.618

891.000

445.500

300.236

67,40

6112

Porez i prirez od samostalnih djelatnosti

005

-

-

-

-

-

6113

Porez i prirez na dohodak od imovine i imovinskih prava

006

-

-

-

-

-

6114

Porez i prirez na dohodak od kapitala

007

-

-

-

-

-

6115

Porez i prirez na dohodak po godiπnjoj prijavi

008

-

-

-

-

-

6116

Porez i prirez na dohodak utvr en u postupku nadzora za prethodne godine

009

-

-

-

-

-

6117

Povrat poreza i prireza na dohodak po godiπnjoj prijavi

010

-

-

-

-

-

6118

Dio poreza na dohodak dobiven kroz pomoÊi izravnanja za decentralizirene funkcije

011

-

-

-

-

-

612

Porez na dobit (AOP 013+014+015+016-017)

012 25.180

55.00

27.500

14.583

53,03

6121

Porez na dobit od poduzetnika

013 25.180

55.000

27.500

14.583

53,03

6122

Porez na dobit po odbitku na naknade za koriπtenje prava i za usluge

014

-

-

-

-

-

Porez na dobit po odbitku na kamate, dividende i udjela u dobiti

015

-

-

-

-

-

6124

Porez na dobit po godiπnjoj prijavi

016

-

-

-

-

-

6125

Povrat poreza na dobit po godiπnjoj prijavi

017

-

-

-

-

-

613

Porez na imovinu (AOP 019+020+021+022+023)

018 28.273

220.000

110.000

30.368

27,61

6131

Stalni porezi na nepokretnu imovinu

019 28.273

20.000

10.000

2.172

21,72

6132

Porez na nasljedstva i darove

020

-

-

-

-

-

6133

Porez na kapitalne i financijske transakcije

021

-

-

-

-

-

6134

Povremeni porez na imovinu

022

-

200.000

100.000

28.196

28,20

6135

Ostali stalni porez na imovinu

023

-

-

-

-

-

614

Porezi na robu i usluge (AOP 025+026+027+028 +029+030)

024

9.068

123.000

61.500

11.871

19,31

6141

Porez na dodanu vrijednost

025

-

-

-

-

-

6142

Porez na promet

026

9.068

20.000

10.000

8.186

81,86

6143

Troπarine

027

-

-

-

-

-

61 611

6123


Broj 11 RaËun iz RaËunskog plana 1

ÆUPANIJSKI GLASNIK

OPIS

2

Strana 17

AOP Ostvareno Planirano oz- prethodne (godiπnji naka godine plan) 3

4

5

Planirano za izvjeπtajno razdoblje tekuÊe god.

Ostvareno u izvjeπtajnom razdoblju

Indeks (7/6x 100)

6

7

8

6144

Porezi i naknade od igara na sreÊu i zabavnih igara

028

-

-

-

-

-

6145

Porez na koriπtenje dobara ili izvo enje aktivnsti

029

-

-

-

-

-

6146

Ostali porezi na robu i usluge

030

-

103.000

51.500

3.685

7,16

615

Porezi na me unarodnu trgovinu i transakcije (AOP 032+033)

031

-

-

-

-

-

6151

Carine i carinske pristojbe

032

-

-

-

-

-

6152

Ostali porezi na me unarodnu trgovinu i transakcije

033

-

-

-

-

-

616

Ostali prihodi od poreza (AOP 035+036+037)

034

-

1.000

500

6161

Ostali prihodi od poreza koje plaÊaju pravne osobe

035

-

-

-

-

-

6162

Ostali prihodi od poreza koje plaÊaju fiziËke osobe

036

-

-

-

-

-

6163

Ostali neraspore eni prihodi od poreza

037

-

1.000

500

62

Doprinosi (AOP 039+044+049)

038

-

-

-

-

-

621

Doprinosi za zdravstveno osiguranje (AOP 040+041+042+043)

039

-

-

-

-

-

Doprinosi za zdravstveno osiguranje od zaposlenika kod poslodavca

040

-

-

-

-

-

Doprinosi za zdravstveno osiguranje koje plaÊa poslodavac

041

-

-

-

-

-

Doprinosi za zdravstveno osiguranje fiziËkih osoba koje obavljaju samostalnu djelatnost

042

-

-

-

-

-

6214

Ostali doprinosi za zdravstveno osiguranje

043

-

-

-

-

-

622

Doprinosi za mirovinsko osiguranje (AOP 045+046+047+048)

044

-

-

-

-

-

Doprinosi za mirovinsko osiguranje od zaposlenika kod poslodavca

045

-

-

-

-

-

Doprinosi za mirovinsko osiguranje koje plaÊa poslodavca

046

-

-

-

-

-

Doprinosi za mirovinsko osiguranje fiziËkih osoba koje obavljaju samostalnu djelatnost

047

-

-

-

-

-

6224

Ostali doprinosi za mirovinsko osiguranje

048

-

-

-

-

-

623

Doprinosi za zapoπljavanje (AOP 050+051)

049

-

-

-

-

-

6231

Doprinosi za zapoπljavanje od zaposlenika kod poslodavca

050

-

-

-

-

-

6232

Doprinosi za zapoπljavanje koje plaÊa poslodavac

051

-

-

-

-

-

63

PomoÊi iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar opÊe dræave (AOP 053+056+059+062)

052 34.178

250.000

125.000

-

-

631

PomoÊi od inozemnih vlada (AOP 054+055)

053

-

-

-

-

-

6311

TekuÊe pomoÊi od inozemnih vlada

054

-

-

-

-

-

6211 6212 6213

6221 6222 6223

918 183,60

918 183,60


Strana 18 RaËun iz RaËunskog plana

ÆUPANIJSKI GLASNIK

OPIS

1

2

Broj 11

AOP Ostvareno Planirano oz- prethodne (godiπnji naka godine plan) 3

4

5

Planirano za izvjeπtajno razdoblje tekuÊe god.

Ostvareno u izvjeπtajnom razdoblju

Indeks (7/6x 100)

6

7

8

6312

Kapitalne pomoÊi od inozemnih vlada

055

-

-

-

-

-

632

PomoÊi od me unarodnih organizacija (AOP 057+058)

056

-

-

-

-

-

6321

TekuÊe pomoÊi od me unarodnih organizacija

057

-

-

-

-

-

6322

Kapitalne pomoÊi od me unarodnih organizacija

058

-

-

-

-

-

633

PomoÊi iz proraËuna (AOP 060+061)

059 34.178

250.000

125.000

-

-

6331

TekuÊe pomoÊi iz proraËuna

060

-

250.000

125.000

-

-

6332

Kapitalne pomoÊi iz proraËuna

061 34.178

-

-

-

-

634

PomoÊi od ostalih subjekata unutar opÊe dræave (AOP 063+064)

062

-

-

-

-

-

6341

TekuÊe pomoÊi od ostalih subjekata opÊe dræave

063

-

-

-

-

-

6342

Kapitalne pomoÊi od ostalih subjekata opÊe dræave

064

64

Prihodi od imovine (AOP 066+075)

065 15.003

-94.000

47.000

23.468

49,94

641

Prihodi od financijske imovine (AOP 067+068+069 +070+071+072+073+074)

066 10.783

-62.000

31.000

18.468

59,58

6411

Prihodi od kamata za dane zajmove

067

-

-

-

-

-

6412

Prihodi od kamata po vrijednosnim papirima

068

-

-

-

-

-

6413

Prihodi na oroËena sredstva i depozite po vi enju

069

-

-

-

-

-

6414

Prihodi od zateznih kamata

070

583

-50.000

25.000

1.298

5,20

6415

Prihodi od pozitivnihteËajnih razlika

071

-

-

-

-

-

6416

Prihodi od dividendi

072 10.200

-12.000

6.000

6417

Prihodi od dobiti poduzeÊa, banaka i ostalih financijskih institucija po posebnim propisima

073

-

-

-

-

-

6419

Ostali prihodi od financijske imovine

074

-

-

-

-

-

642

Prihodi od nefinancijske imovine (AOP 076+077+078+079)

075

4.220

-32.000

16.000

5.000

31,25

6421

Naknade za koncesije

076

3.150

7.000

3.500

6422

Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine

077

1.070

10.000

5.000

-

-

6423

Ostali prihodi od nefinancijske imovine

078

-

15.000

7.500

-

-

6424

Naknade za ceste

079

-

-

-

-

-

65

Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima (AOP 081+086) 080 277.501

730.000

365.000

289.040

79,19

Administrativne (upravne) pristojbe (AOP 082+083+084+085)

081 39.909

150.000

75.000

44.346

59,13

6511

Dræavne upravne i sudske pristojbe

082

-

-

-

-

-

6512

Æupanijske, gradske i opÊinske pristojbe i naknade

083 39.909

150.000

75.000

44.346

59,13

6513

Ostale upravne pristojbe

084

-

-

-

-

-

6514

Ostale pristojbe

085

-

-

-

-

-

651

17.170 286,17

5.000 142,86


Broj 11

ÆUPANIJSKI GLASNIK

RaËun iz RaËunskog plana

OPIS

1 652

2

Strana 19

AOP Ostvareno Planirano oz- prethodne (godiπnji naka godine plan) 3

4

Planirano za izvjeπtajno razdoblje tekuÊe god.

Ostvareno u izvjeπtajnom razdoblju

Indeks (7/6x 100)

5

6

7

8

580.000

290.000

244.694

84,38

Prohodi po posebnim propisima (AOP 087+088+089 +090+091+092)

086 237.592

6521

Prihodi dræavne uprave

087

-

-

-

-

-

6522

Prihodi vodouprave

088

-

-

-

-

-

6523

Komunalni doprinosi i druge naknade utvr ene posebnim zakonom

089 237.592

350.000

175.000

149.804

85,61

6524

Doprinosi za πume

090

-

150.000

75.000

29.660

39,55

6525

Mjesni samodoprinos

091

-

-

-

-

-

6526

Ostali nespomenuti prihodi

092

-

80.000

40.000

66

Ostali prihodi (AOP 094+098+106+109)

093 36.810

270.000

135.000

661

Prihodi koje proraËuni i proraËunski korisnici ostvare obavljanjem poslova na træiπtu (vlastiti prihodi) (AOP 095+096-097)

094 36.810

170.000

85.000

Prihodi od obavljanja osnovnih poslova vlastite djelatnosti

095

-

-

-

Prihodi od obavljanja ostalih poslova vlastite djelatnosti

096 36.810

170.000

85.000

6613

Prihodi od vlastite djelatnosti uplaÊeni u proraËun

097

-

-

-

-

-

662

Kazne (AOP 099+100+101+102+103+104+105)

098

-

-

-

-

-

6621

Carinske kazne

099

-

-

-

-

-

6622

Kazne za devizne prekrπaje

100

-

-

-

-

-

6623

Porezne kazne

101

-

-

-

-

-

6624

Kazne za privredne prijestupe

102

-

-

-

-

-

6625

Prometne kazne

103

-

-

-

-

-

6626

KriviËne kazne

104

-

-

-

-

-

6627

Ostale kazne

105

-

-

-

-

-

663

Donacije od pravnih i fiziËkih osoba izvan opÊe dræave (AOP 107+108)

106

-

100.000

50.000

-

-

6631

TekuÊe donacije

107

-

-

-

-

-

6632

Kapitalne donacije

108

-

100.000

50.000

-

-

664

Prihodi iz proraËuna za financiranje redovne djelatnosti korisnika proraËuna (AOP 110+111+112)

109

-

-

-

-

-

6641

Prihodi za financiranje rashoda poslovanja

110

-

-

-

-

-

6642

Prihodi za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine

111

-

-

-

-

-

6643

Prihodi na temelju ugovorenih obveza

112

-

-

-

-

-

3

RASHODI POSLOVANJA (AOP 114+126+154 +171+179+189+196)

113 882.969 2.411.000 1.205.500

948.214

78,25

6611 6612

65.230 163,08 110.904

82,16

110.904 130,48 -

-

110.904 130,48


Strana 20 RaËun iz RaËunskog plana

ÆUPANIJSKI GLASNIK

OPIS

1

2

Broj 11

AOP Ostvareno Planirano oz- prethodne (godiπnji naka godine plan) 3

4

Planirano za izvjeπtajno razdoblje tekuÊe god.

Ostvareno u izvjeπtajnom razdoblju

Indeks (7/6x 100)

5

6

7

8

31

Rashodi za zaoslene (AOP 115+120+122)

114 118.159

260.000

130.000

93.408

71,86

311

PlaÊe (AOP 116+117+118+119)

115 99.746

210.000

105.000

79.016

75,26

3111

PlaÊe za redovan rad

116 99.746

210.000

105.000

79.016

75,26

3112

PlaÊe u naravi

117

-

-

-

-

-

3113

PlaÊe za prekovremeni rad

118

-

-

-

-

-

3114

PlaÊe za posebne uvjete rada

119

-

-

-

-

-

312

Ostali rashodi za zaposlene (AOP 121)

120

1.386

14.000

7.000

462

6,60

3121

Ostali rashodi za zaposlene

121

1.386

14.000

7.000

462

6,60

313

Doprinosi na plaÊe (AOP 123+124+125)

122 17.027

36.000

18.000

13.930

77,39

3131

Doprinosi za mirovinsko osiguranje

123

8.815

-

-

-

-

3132

Doprinosi za zdravstveno osiguranje

124

7.364

32.000

16.000

12.599

78,75

3133

Doprinosi za zapoπljavanje

125

848

4.000

2.000

1.331

66,55

32

Materijalni rashodi (AOP 127+131+138+148)

126 521.568 1.345.200

672.600

493.145

73,32

321

Naknade troπkova zaposlenima (AOP 128+129+130)

127

5.759

14.000

7.000

1.603

22,90

3211

Sluæbena putovanja

128

2.177

4.000

2.000

566

28,30

3212

Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni æivot

129

2.592

7.000

3.500

1.037

29,63

3213

StruËno usavrπavanje zaposlenika

130

990

3.000

1.500

-

-

322

Rashodi za materijal i energiju (AOP 132+133+133 +134+135+136+137)

131 158.009

296.000

148.000

3221

Uredski materijal i ostali materijalni rashodi

132 13.696

28.000

14.000

12.577

89.84

3222

Materijal i sirovine

133

-

-

-

-

-

3223

Energija

134 127.841

225.000

112.500

3224

Materijal i dijelovi za tekuÊe i investicijsko odræavanje 135 15.160

40.000

20.000

1.358

6,79

3225

Sitni inventar i auto gume

136

1.312

3.000

1.500

1.135

75,67

3226

Vojna oprema

137

-

-

-

-

-

323

Rashodi za usluge (AOP 139+140+141+142+143 +144+145+146+147)

138 347.980

987.200

493.600

317.226

64,27

3231

Usluge telefona, poπte i prijevoza

139

8.527

25.000

12.500

3232

Usluge tekuÊeg i investicijskog odræavanja

140 208.330

590.200

295.100

3233

Usluge promi be i informiranja

141

7.558

30.000

15.000

20.801 138,68

3234

Komunalne usluge

142 29.857

95.000

47.500

25.172

53,00

3235

Zakupnine i najamnine

143

-

-

-

-

-

3236

Zdravstvene i veterinarske usluge

144

-

-

-

-

-

3237

Intelektualne i osobne usluge

145 64.157

180.000

90.000

61.077

67,87

3238

RaËunalske usluge

146

5.498

12.000

6.000

5.109

85,15

3239

Ostale usluge

147 24.053

55.000

27.500

10.188

37,05

149.510 101,02

134.440 119,51

14.880 119,04 179.999

61,00


Broj 11

ÆUPANIJSKI GLASNIK

RaËun iz RaËunskog plana

OPIS

1

AOP Ostvareno Planirano oz- prethodne (godiπnji naka godine plan)

Ostvareno u izvjeπtajnom razdoblju

Indeks (7/6x 100)

6

7

8

4

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (AOP 149+150+151+152+153)

148

9.820

48.000

24.000

Naknada za rad predstavniËkih izvrπnih tijela, povjerenstva i sliËno

149

2.433

15.000

7.500

5.445

3292

Premije osiguranja

150

3.000

1.500

2.984 198,94

3293

Reprezentacija

151

7.387

25.000

12.500

11.377

91.02

3294

»lanarine

152

-

-

-

-

-

3299

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

153

5.000

2.500

5.000 200,00

34

Financijski rashodi (AOP 155+160+166)

154 49.487

15.000

7.500

2.831

37,75

341

Kamate za izdane vrijednosne papire (AOP 156+157+158+159)

155

-

-

-

-

-

3411

Kamate za izdane trezorske zapise

156

-

-

-

-

-

3412

Kamate za izdane mjenice

157

-

-

-

-

-

3413

Kamate za izdane obveznice

158

-

-

-

-

-

3419

Kamate za ostale vrijednosne papire

159

-

-

-

-

-

342

Kamate za primljene zajmove (AOP 161+162+163+164+165)

160 11.722

-

-

-

-

Kamate za primljene zajmove od drugih razina vlasti, inozemnih vlada i me unarodnih organizacija

161

-

-

-

-

-

Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru

162

-

-

-

-

-

Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora

163 11.722

-

-

-

-

Kamate za primljene zajmove od ostalih trgovaËkih druπtava

164

-

-

-

-

-

3425

Kamate za odobrene, a nerealizirane zajmove

165

-

-

-

-

-

343

Ostali financijski rashodi (AOP 167+168+169+170)

166 37.765

15.000

7.500

2.831

37,75

3431

Bankarske usluge i usluge platnog prometa

167

1.233

5.000

2.500

2.291

91,64

3432

Negativne teËajne razlike i valutna klauzola

168

-

-

-

-

-

3433

Zatezne kamate

169 36.532

10.000

5.000

540

10,80

3434

Ostali nespomenuti financijski rashodi

170

-

-

-

-

-

35

Subvencije (AOP 172+175)

171 19.480

50.000

25.000

13.600

54,40

351

Subvencije trgovaËkim druπtvima u javnom sektoru (AOP 173+174)

172

-

-

-

-

-

Subvencije bankama i ostalim financijskim institucijama u javnom sektoru

173

-

-

-

-

-

Subvencije trgovaËkim druπtvima u javnom sektoru

174

-

-

-

-

-

3291

3421 3422 3423 3424

3511 3512

5

Planirano za izvjeπtajno razdoblje tekuÊe god.

3

329

2

Strana 21

24.806 103,36 72,60


Strana 22 RaËun iz RaËunskog plana 1 352

ÆUPANIJSKI GLASNIK

OPIS

2

Broj 11

AOP Ostvareno Planirano oz- prethodne (godiπnji naka godine plan) 3

4

5

Subvencije trgovaËkim druπtvima , obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora (AOP 176+177+178)

175 19.480

Subvencije bankama i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora

176

3522

Subvencije trgovaËkim druπtvima izvan javnog sektora

177

3523

Planirano za izvjeπtajno razdoblje tekuÊe god.

Ostvareno u izvjeπtajnom razdoblju

Indeks (7/6x 100)

6

7

8

50.000

25.000

13.600

54,40

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Subvencije poljoprivrednicima, malim i srednjim poduzetnicima

178 19.480

50.000

25.000

13.600

54,40

PomoÊi dane u inozemstvo i unutar opÊe dræave (AOP 180+183+186)

179

-

3.800

1.900

-

-

361

PomoÊi inozemnim vladama (AOP 181+182)

180

-

-

-

-

-

3611

TekuÊe pomoÊi inozemnim vladama

181

-

-

-

-

-

3612

Kapitalna pomoÊi inozemnim vladama

182

-

-

-

-

-

362

PomoÊi me unarodnim organizacijama (AOP 184+185) 183

-

-

-

-

-

3621

TekuÊe pomoÊi me unarodnim organizacijama

184

-

-

-

-

-

3622

Kapitalne pomoÊi me unarodnim organizacijama

185

-

-

-

-

-

363

PomoÊi unutar opÊe dræave (AOP 187+188)

186

-

3.800

1.900

-

-

3631

TekuÊe pomoÊi unutar opÊe dræave

187

-

3.800

1.900

-

-

3632

Kapitalne pomoÊi unutar opÊe dræave

188

-

-

-

-

-

37

Naknade gra anima i kuÊanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (AOP 190+193) 189 35.134

181.000

90.500

40.930

45,23

3521

36

371

Naknade gra anima i kuÊanstvima na temelju osiguranja (AOP 191+192)

190

-

-

-

-

-

3711

Naknade gra anima i kuÊanstvima u novcu

191

-

-

-

-

-

3712

Naknade gra anima i kuÊanstvima u naravi

192

372

Naknade gra anima i kuÊanstvima iz proraËuna (AOP 194+195)

193 35.134

181.000

90.500

40.930

45,23

3721

Naknade gra anima i kuÊanstvima u novcu

194 19.293

131.000

65.500

8.634

13,19

3722

Naknade gra anima i kuÊanstvima u naravi

195 15.841

50.000

25.000

32.296 129,19

38

Ostali rashodi (AOP 197+200+203+208+211+214)

196 139.141

556.000

278.000

304.300 109,46

381

TekuÊe donacije (AOP 198+199)

197 75.017

506.000

253.000

166.767

65,92

3811

TekuÊe donacije u novcu

198 75.017

506.000

253.000

166.767

65,92

3812

TekuÊe donacije u naravi

199

-

-

-

-

-

382

Kapitalne donacije (AOP 201+202)

200

-

-

-

-

-

3821

Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama

201

-

-

-

-

-

3822

Kapitalne donacije gra anima i kuÊanstvima

202

-

-

-

-

-

383

Kazne, penali i naknade πtete (AOP 204+205+206+207)

203 54.626

20.000

10.000

117.495 1174,95


Broj 11 RaËun iz RaËunskog plana 1

ÆUPANIJSKI GLASNIK

OPIS

2

Strana 23

AOP Ostvareno Planirano oz- prethodne (godiπnji naka godine plan) 3

4

5

3831

Naknade πtete pravnim i fiziËkim osobama

204 54.626

3832

Penali, laæarine i drugo

205

3833

Naknade πtete zaposlenicima

3834

Planirano za izvjeπtajno razdoblje tekuÊe god.

Ostvareno u izvjeπtajnom razdoblju

Indeks (7/6x 100)

6

7

8

20.000

10.000

-

-

-

-

-

206

-

-

-

-

-

Ugovorene kazne i ostale naknade πteta

207

-

-

-

-

-

384

Rashodi iz proteklih godina (AOP 209+210)

208

-

-

-

-

-

3841

Materijalni rashodi iz proteklih godina

209

-

-

-

-

-

3842

Ostali rashodi iz proteklih godina

210

-

-

-

-

-

385

Izvanredni rashodi (AOP 212+213)

211

9.498

30.000

15.000

20.038 133,59

3851

Nepredvi eni rashodi do visine proraËunske priËuve

212

9.498

30.000

15.000

20.038 133,59

3859

Ostali izvanredni rashodi

213

-

-

-

-

-

386

Kapitalne pomoÊi (AOP 215+216+217)

214

-

-

-

-

-

3861

Kapitalne pomoÊi bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovaËkim druπtvima u javnom sektoru

215

-

-

-

-

-

Kapitalne pomoÊi bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovaËkim druπtvima izvan javnog sektora

216

-

-

-

-

-

Kapitalne pomoÊi poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima

217

-

-

-

-

-

Stanje zaliha proizvodnje i gotovih proizvoda na poËetku razdoblja

218

-

-

-

-

-

Stanje zaliha proizvodnje i gotovih proizvoda na kraju razdoblja

219

-

-

-

-

-

PoveÊanje zaliha proizvodnje i gotovih proizvoda (AOP 219-218)

220

-

-

-

-

-

Smanjenje zaliha proizvodnje i gotovih proizvoda (AOP 218-219)

221

-

-

-

-

-

Ukupni rashodi poslovanja (AOP 113-220 ili 113+221)

222 882.969 2.411.000 1.205.500

948.214

78,66

VI©AK PRIHODA POSLOVANJA (AOP 001-222)

223

-

223.000

111.500

-

-

MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (AOP 222-001)

224 118.338

-

-

166.826

-

92211 Viπak prihoda poslovanja - preneseni

225 177.949

-

-

174.267

-

92221 Manjak prihoda poslovanja - preneseni

226

-

-

-

-

-

96

ObraËunati prihodi poslovanja - nenaplaÊeni

227 617.999

-

-

-

-

9661

ObraËunati prihodi koje proraËuni i proraËunski korisnici ostvare obavljanjem poslova na træiπtu nenaplaÊeni

228

-

-

-

-

3862

3863

-

117.495 174,95


Strana 24 RaËun iz RaËunskog plana

ÆUPANIJSKI GLASNIK

OPIS

1

2

Broj 11

AOP Ostvareno Planirano oz- prethodne (godiπnji naka godine plan) 3

4

5

Planirano za izvjeπtajno razdoblje tekuÊe god.

Ostvareno u izvjeπtajnom razdoblju

Indeks (7/6x 100)

6

7

8

TRANSAKCIJE NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI 7

Prihodi od prodaje nefinanciijske imovine (AOP 230+242+274+278)

229 29.797

90.000

45.000

33.457

74,35

Prihodi od prodaje neproizvedene imovine (AOP 231+235)

230

-

-

-

-

-

Prihodi od prodaje materijalne imovine-prirodnih bogatstava (AOP 232+233+234)

231

-

-

-

-

-

7111

Zemljiπta

232

-

-

-

-

-

7112

Rudna bogatstva

233

-

-

-

-

-

7113

Prihodi od prodaje ostale prirodne materijalne imovine 234

-

-

-

-

-

712

Prihodi od prodaje nematerijalne imovine (AOP 236+237+238+239+240+241)

235

-

-

-

-

-

7121

Patenti

236

-

-

-

-

-

7122

Koncesije

237

-

-

-

-

-

7123

Licence

238

-

-

-

-

-

7124

Ostala prava

239

-

-

-

-

-

7125

Goodwill

240

-

-

-

-

-

7126

Ostala nematerijalna imovina

241

-

-

-

-

-

72

Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine (AOP 243+248+256+261+266+269)

242 29.797

90.000

45.000

33.457

74,35

Prihodi od prodaje gra evinskih objekata (AOP 244+245+246+247)

243 29.797

90.000

45.000

33.457

74,35

7211

Stambeni objekti

244 29.797

90.000

45.000

33.457

74,35

7212

Poslovni objekti

245

-

-

-

-

-

7213

Ceste, æeljeznice i sliËni gra evinski objekti

246

-

-

-

-

-

7214

Ostali gra evinski objekti

247

-

-

-

-

-

722

Prihodi od prodaje postrojenja i opreme (AOP 249+250+251+252+253+254+255)

248

-

-

-

-

-

7221

Uredska oprema i namjeπtaj

249

-

-

-

-

-

7222

Komunikacijska oprema

250

-

-

-

-

-

7223

Oprema za odræavanje i zaπtitu

251

-

-

-

-

-

7224

Medicinska i laboratorijska oprema

252

-

-

-

-

-

7225

Instrumenti, ure aji i strojevi

253

-

-

-

-

-

7226

Sportska i glazbena oprema

254

-

-

-

-

-

7227

Ure aji, strojevi i oprema za ostale namjene

255

-

-

-

-

-

723

Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava (AOP 257+258+259+260)

256

-

-

-

-

-

71 711

721


Broj 11

ÆUPANIJSKI GLASNIK

RaËun iz RaËunskog plana

OPIS

1

2

Strana 25

AOP Ostvareno Planirano oz- prethodne (godiπnji naka godine plan) 3

4

5

Planirano za izvjeπtajno razdoblje tekuÊe god.

Ostvareno u izvjeπtajnom razdoblju

Indeks (7/6x 100)

6

7

8

7231

Prijevozna sredstva u cestovnom prometu

257

-

-

-

-

-

7232

Prijevozna sredstva u æeljezniËkom prometu

258

-

-

-

-

-

7233

Prijevozna sredstva u pomorskom i rijeËnom prometu prometu

259

-

-

-

-

-

7234

Prijevozna sredstva u zraËnom prometu

260

-

-

-

-

-

724

Prihodi od prodaje knjiga, umjetniËkih djela i ostalih izloæbenih vrijednosti (AOP 262+263+264+265)

261

-

-

-

-

-

7241

Knjige u knjiænicama

262

-

-

-

-

-

7242

UmjetniËkih djela (izloæena u galerijama, muzejima i sliËno)

263

-

-

-

-

-

7243

Muzejski izloπci i predmeti prirodnih rijetkosti

264

-

-

-

-

-

7244

Ostale nespomenute izloæbene vrijednosti

265

-

-

-

-

-

725

Prihodi od prodaje viπegodiπnjih nasada i osnovnog stada (AOP 267+268)

266

-

-

-

-

-

7251

Viπegodiπnji nasadi

267

-

-

-

-

-

7252

Osnovno stado

268

-

-

-

-

-

726

Prihodi od prodaje nematerijalne proizvedene imovine (AOP 270+271+272+273)

269

-

-

-

-

-

7261

Ulaganja u istraæivanja rudnih bogatstava

270

-

-

-

-

-

7262

Ulaganja u raËunalne programe

271

-

-

-

-

-

7263

UmjetniËka, literarna i znanstvena djela

272

-

-

-

-

-

7264

Ostala nematerijalna proizvedena imovina

273

-

-

-

-

-

73

Prihodi od prodaje plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti

274

-

-

-

-

-

Prihodi od prodaje plemenitih metala i ostalih pohranjenih (AOP 276+277)

275

-

-

-

-

-

7311

Plemeniti metali i drago kamenje

276

-

-

-

-

-

7312

Pohranjene knjige, umjetniËka djela i sliËne vrijednosti 277

-

-

-

-

-

74

Prihodi od prodaje proizvedene kratkotrajne imovine (AOP 279) 278

-

-

-

-

-

741

Prihodi od prodaje zaliha (AOP 280)

279

-

-

-

-

-

7411

Strateπke zalihe

280

-

-

-

-

-

4

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (AOP 282+296+328+334+337)

281 41.581

313.000

156.500

133.443

85,54

Rashodi za nabavu neproizvedene imovine (AOP 283+287+294)

282 41.581

85.000

42.500

Materijalna imovina - prirodna bogatstva (AOP 284+285+286)

283

-

-

731

41 411

-

122.383 287,96 -

-


Strana 26 RaËun iz RaËunskog plana

ÆUPANIJSKI GLASNIK

OPIS

Broj 11

AOP Ostvareno Planirano oz- prethodne (godiπnji naka godine plan)

Planirano za izvjeπtajno razdoblje tekuÊe god.

Ostvareno u izvjeπtajnom razdoblju

Indeks (7/6x 100)

4111

Zemljiπta

284

-

-

-

-

-

4112

Rudna bogatstva

285

-

-

-

-

-

4113

Ostalna prirodna materijalna imovina

286

-

-

-

-

-

412

Nematerijalna imovina (AOP 288+289+290+ 291+292+293)

287 41.581

85.000

42.500

4121

Patenti

288

-

-

-

-

-

4122

Koncesije

289

-

-

-

-

-

4123

Licence

290

-

-

-

-

-

4124

Ostala prava

291 41.581

85.000

42.500

4125

Goodwill

292

-

-

-

-

-

4126

Ostala nematerijalna imovina

293

-

-

-

-

-

418

Predujmovi za nabavu neproizvedene imovine (AOP 295)

294

-

-

-

-

-

4181

Predujmovi za nabavu neproizvedene imovine

295

-

-

-

-

-

42

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (AOP 297+302+310+315+320+323)

296

-

228.000

114.000

11.060

9,71

421

Gra evinski objekti (AOP 298+299+300+301)

297

-

188.000

94.000

11.060

11,77

4211

Stambeni objekti

298

-

-

-

-

-

4212

Poslovni objekti

299

-

-

-

-

-

4213

Ceste, æeljeznice i sliËni gra evinski objekti

300

-

-

-

-

-

4214

Ostali gra evinski objekti

301

-

188.000

94.000

11.060

11,77

422

Postrojenja i opreme (AOP 303+304+305+306 +307+308+309)

302

-

40.000

20.000

-

-

4221

Uredska oprema i namjeπtaj

303

-

20.000

10.000

-

-

4222

Komunikacijska oprema

304

-

-

-

-

-

4223

Oprema za odræavanje i zaπtitu

305

-

-

-

-

-

4224

Medicinska i laboratorijska oprema

306

-

-

-

-

-

4225

Instrumenti, ure aji i strojevi

307

-

-

-

-

-

4226

Sportska i glazbena oprema

308

-

-

-

-

-

4227

Ure aji, strojevi i oprema za ostale namjene

309

-

20.000

10.000

-

-

423

Prijevozna sredstva (AOP 311+312+313+314)

310

-

-

-

-

-

4231

Prijevozna sredstva u cestovnom prometu

311

-

-

-

-

-

4232

Prijevozna sredstva u æeljezniËkom prometu

312

-

-

-

-

-

4233

Prijevozna sredstva u pomorskom i rijeËnom prometu prometu

313

-

-

-

-

-

Prijevozna sredstva u zraËnom prometu

314

-

-

-

-

-

4234

122.383 287,96

122.383 287,96


Broj 11

ÆUPANIJSKI GLASNIK

RaËun iz RaËunskog plana 424

OPIS

Strana 27

AOP Ostvareno Planirano oz- prethodne (godiπnji naka godine plan)

Planirano za izvjeπtajno razdoblje tekuÊe god.

Ostvareno u izvjeπtajnom razdoblju

Indeks (7/6x 100)

Knjige, umjetniËka djela i ostale izloæbene vrijednostu (AOP 316+317+318+319) 315

-

-

-

-

-

4241

Knjige u knjiænicama

316

-

-

-

-

-

4242

UmjetniËka djela (izloæena u galerijama, muzejima i sliËno)

317

-

-

-

-

-

4243

Muzejski izloπci i predmeti prirodnih rijetkosti

318

-

-

-

-

-

4244

Ostale nespomenute izloæbene vrijednosti

319

-

-

-

-

-

425

Viπegodiπnji nasadi i osnovno stado (AOP 321+322)

320

-

-

-

-

-

4251

Viπegodiπnji nasadi

321

-

-

-

-

-

4252

Osnovno stado

322

-

-

-

-

-

426

Nematerijalna proizvedena imovina (AOP 324+325+326+327)

323

-

-

-

-

-

4261

Ulaganja u istraæivanja rudnih bogatstava

324

-

-

-

-

-

4262

Ulaganja u raËunalne programe

325

-

-

-

-

-

4263

UmjetniËka, literarna i znanstvena djela

326

-

-

-

-

-

4264

Ostala nematerijalna proizvedena imovina

327

-

-

-

-

-

428

Predujmovi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (AOP 329)

328

-

-

-

-

-

4281

Predujmovi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

329

-

-

-

-

-

43

Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti (AOP 331+334)

330

-

-

-

-

-

Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti (AOP 332+333)

331

-

-

-

-

-

4311

Plemeniti metali i drago kamenje

332

-

-

-

-

-

4312

Pohranjene knjige, umjetniËka djela i sliËne vrijednosti

333

-

-

-

-

-

438

Predujmovi za nabavu plemenitih metala, unjetniËkih i znanstvenih djela i ostalih vrijednosti

334

-

-

-

-

-

Predujmovi za nabavu plemenitih metala, unjetniËkih i znanstvenih djela i ostalih vrijednosti

335

-

-

-

-

-

Rashodi za nabavu proizvedene kratkotrajne imovine (AOP 337)

336

-

-

-

-

-

441

Rashodi za nabavu zaliha (AOP 338)

337

-

-

-

-

-

4411

Strateπke zalihe

338

45

Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijsku imovinu (AOP 340+342+344+346+348)

399

-

-

-

-

-

Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima (AOP 341)

340

-

-

-

-

-

Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima

341

-

-

-

-

-

431

4381 44

451 4511


Strana 28 RaËun iz RaËunskog plana 1 452

ÆUPANIJSKI GLASNIK

OPIS

2

Broj 11

AOP Ostvareno Planirano oz- prethodne (godiπnji naka godine plan) 3

4

5

Planirano za izvjeπtajno razdoblje tekuÊe god.

Ostvareno u izvjeπtajnom razdoblju

Indeks (7/6x 100)

6

7

8

Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi (AOP 343)

342

-

-

-

-

-

4521

Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi

343

-

-

-

-

-

453

Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima (AOP 345)

344

-

-

-

-

-

4531

Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima

345

-

-

-

-

-

454

Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu (AOP 347)

346

-

-

-

-

-

4541

Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu

347

-

-

-

-

-

458

Predujmovi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (AOP349)

348

-

-

-

-

-

Predujmovi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini

349

-

-

-

-

-

VI©AK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (AOP 229-281)

350

-

-

-

-

-

MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (AOP 281-229)

351 11.784

223.000

111.500

99.986

89,68

4581

92212 Viπak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni

352

-

-

-

-

-

92222 Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni

353

-

-

-

-

-

ObraËunati prihodi od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaÊeni

354

-

-

-

-

-

UKUPNI PRIHODI (AOP 001+229)

355 794.428 2.724.000 1.362.000

814.845

59,83

UKUPNI RASHODI (AOP 222+281)

356 924.550 2.724.000 1.362.000 1.081.657

79,42

UKUPAN VI©AK PRIHODA (AOP 355-356)

357

-

-

-

-

-

UKUPAN MANJAK PRIHODA (AOP 356-355)

358 130.122

-

-

266.812

-

92211, Viπak prihoda - preneseni (Aop 225+352-226-353) 92212

359 177.949

-

-

174.267

-

9221, Manjak prihoda - preneseni (AOP 226+353-225-352) 92212

360

-

-

-

-

-

96, 97 ObraËunati prihodi - nenaplaÊeni (AOP 227+354)

361 617.999

-

-

-

-

97

TRANSAKCIJE NA FINANCIJSKOJ IMOVINI I OBVEZAMA 8 81 811

Primici od financijske imovine i zaduæivanja (AOP 363+381+394+405)

362

-

-

-

-

-

Primljene otplate (povrati) glavnice danih zajmova (AOP 364+368+371+373+375+378)

363

-

-

-

-

-

Primici (povrati) glavnice zajmova danih drugim razinama vlasti, inozemnim vladama i me unarodnim organizacijama (AOP 365+366+367)

364

-

-

-

-

-


Broj 11 RaËun iz RaËunskog plana 1

ÆUPANIJSKI GLASNIK

OPIS

2

Strana 29

AOP Ostvareno Planirano oz- prethodne (godiπnji naka godine plan) 3

4

5

Planirano za izvjeπtajno razdoblje tekuÊe god.

Ostvareno u izvjeπtajnom razdoblju

Indeks (7/6x 100)

6

7

8

8111

Povrat zajmova danih drugim razinama vlasti

365

-

-

-

-

-

8112

Povrat zajmova danih inozemnim vladama

366

-

-

-

-

-

8113

Povrat zajmova danih me unarodnim organizacijama

367

-

-

-

-

-

812

Primici (povrati) glavnice zajmova danih neprofitnim organizacijama, gra anima i kuÊanstvima (AOP 369+370)

368

-

-

-

-

-

Povrat zajmova danih neprofitnim organizacijama, gra anima i kuÊanstvima u tuzemstvu

369

-

-

-

-

-

Povrat zajmova danih neprofitnim organizacijama, gra anima i kuÊanstvima u inozemstvu

370

-

-

-

-

-

Primici (povrati) glavnice zajmova danih bankama i ostalim financijskim institucijama u javnom sektoru (AOP 372)

371

-

-

-

-

-

Povrat zajmova danih bankama i ostalim financijskim institucijama u javnom sektoru

372

-

-

-

-

-

Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovaËkim druπtvima u javnom sektoru (AOP 374)

373

-

-

-

-

-

Povrat zajmova danih tuzemnim trgovaËkim druπtvima u javnom sektoru

374

-

-

-

-

-

Primici (povrati) glavnice zajmova danih bankama i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora (AOP 376+377)

375

-

-

-

-

-

Povrat zajmova danih bankama i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora (AOP 372)

376

-

-

-

-

-

Povrat zajmova danih inozemnim bankama i ostalim financijskim institucijama

377

-

-

-

-

-

Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovaËkim druπtvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora (AOP 379+380)

378

-

-

-

-

-

Povrat zajmova danih tuzemnim trgovaËkim druπtvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora

379

-

-

-

-

-

Povrat zajmova danih inozemnim trgovaËkim druπtvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima

380

-

-

-

-

-

Primici od prodaje vrijednosnih papira (AOP 382+385+388+391)

381

-

-

-

-

-

821

Trezorski zapisi (AOP 383+384)

382

-

-

-

-

-

8211

Trezorski zapisi - tuzemni

383

-

-

-

-

-

8212

Trezorski zapisi - inozemni

384

-

-

-

-

-

822

Obveznice (AOP 386+387)

385

-

-

-

-

-

8121 8122 813

8131 814 8141 815

8151 8152 816

8161

8162 82


Strana 30 RaËun iz RaËunskog plana 1

ÆUPANIJSKI GLASNIK

OPIS

2

Broj 11

AOP Ostvareno Planirano oz- prethodne (godiπnji naka godine plan) 3

4

5

Planirano za izvjeπtajno razdoblje tekuÊe god.

Ostvareno u izvjeπtajnom razdoblju

Indeks (7/6x 100)

6

7

8

8221

Obveznice - tuzemne

386

-

-

-

-

-

8222

Obveznice - inozemne

387

-

-

-

-

-

823

Opcije i drugi financijski derivati (AOP 389+390)

388

-

-

-

-

-

8231

Opcije i drugi financijski derivati -tuzemni

389

-

-

-

-

-

8232

Opcije i drugi financijski derivati - inozemni

390

-

-

-

-

-

824

Ostali vrijednosni papiri (AOP 392+393)

391

-

-

-

-

-

8241

Ostali vrijednosni papiri - tuzemni

392

-

-

-

-

-

8242

Ostali vrijednosni papiri - inozemni

393

-

-

-

-

-

83

Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici (AOP 395+397+399+4021)

394

-

-

-

-

-

Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru (AOP 396)

395

-

-

-

-

-

Dionice i udjeli u glavnici banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru

396

-

-

-

-

-

Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovaËkih druπtva u javnom sektoru (AOP 398)

397

-

-

-

-

-

Dionice i udjeli u glavnici trgovaËkih druπtava u javnom sektoru

398

-

-

-

-

-

Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora (AOP 400+401)

399

-

-

-

-

-

Dionice i udjeli u glavnici banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora

400

-

-

-

-

-

Dionice i udjeli u glavnici inozemnih banaka i ostalih financijskih institucija

401

-

-

-

-

-

Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovaËkih druπtava izvan javnog sektora (AOP 403+404)

402

-

-

-

-

-

Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovaËkih druπtava izvan javnog sektora

403

-

-

-

-

-

Dionice i udjeli u glavnici inozemnih trgovaËkih druπtava

404

-

-

-

-

-

Primici od zaduæivanja (AOP 406+410+412+414+417)

405

-

-

-

-

-

Primljeni zajmovi od drugih razina vlasti, inozemnih vlada i me unarodnih organizacija (AOP 407+408+409) 406

-

-

-

-

-

8411

Primljeni zajmovi od drugih razina vlasti

407

-

-

-

-

-

8412

Primljeni zajmovi od inozemnih vlada

408

-

-

-

-

-

8413

Primljeni zajmovi od me unarodnih organizacija

409

-

-

-

-

-

831

8311 832 8321 833

8331 8332 834 8341 8342 84 841


Broj 11 RaËun iz RaËunskog plana 1 842

ÆUPANIJSKI GLASNIK

OPIS

2

Strana 31

AOP Ostvareno Planirano oz- prethodne (godiπnji naka godine plan) 3

4

5

Planirano za izvjeπtajno razdoblje tekuÊe god.

Ostvareno u izvjeπtajnom razdoblju

Indeks (7/6x 100)

6

7

8

Primljeni zajmovi od banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru (AOP 411)

410

-

-

-

-

-

Primljeni zajmovi od banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru

411

-

-

-

-

-

Primljeni zajmovi od trgovaËkih druπtava u javnom sektoru (AOP 413)

412

-

-

-

-

-

Primljeni zajmovi od trgovaËkih druπtava u javnom sektoru

413

-

-

-

-

-

Primljeni zajmovi od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora (AOP 415+416)

414

-

-

-

-

-

Primljeni zajmovi od tuzemnih banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora

415

-

-

-

-

-

Primljeni zajmovi od inozemnih banaka i ostalih financijskih institucija

416

-

-

-

-

-

Primljeni zajmovi od trgovaËkih druπtava, obrtnika, malih i srednjih poduzetnika izvan javnog sektora (AOP 418+419)

417

-

-

-

-

-

Primljeni zajmovi od tuzemnih trgovaËkih druπtava, obrtnika, malih i srednjih poduzetnika izvan javnog sektora

418

-

-

-

-

-

Primljeni zajmovi od inozemnih trgovaËkih druπtava, obrtnika, malih i srednjih poduzetnika

419

-

-

-

-

-

Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova (AOP 421+439+452+463+478)

420 62.570

-

-

-

-

Izdaci za dane zajmove (AOP 422+426+429 +431+433+436)

421

-

-

-

-

-

Izdaci za dane zajmove drugim razinama vlasti, inozemnim vladama i me unarodnim organizacijama (AOP 423+424+425)

422

-

-

-

-

-

5111

Dani zajmovi drugim razinama vlasti

423

-

-

-

-

-

5112

Dani zajmovi inozemnim vladama

424

-

-

-

-

-

5113

Dani zajmovi me unarodnim organizacijama

425

-

-

-

-

-

512

Izdaci za dane zajmove neprofitnim organizacijama, gra anima i kuÊanstvima (AOP 427+428)

426

-

-

-

-

-

Dani zajmovi neprofitnim organizacijama, gra anima i kuÊanstvima u tuzemstvu

427

-

-

-

-

-

Dani zajmovi neprofitnim organizacijama, gra anima i kuÊanstvima u inozemstvu

428

-

-

-

-

-

Izdaci za dane zajmove bankama i ostalim financijskim institucijama u javnom sektoru (AOP 430)

429

-

-

-

-

-

8421 843 8431 844 8441 8442 845

8451

8452 5 51 511

5121 5122 513


Strana 32 RaËun iz RaËunskog plana 1 5131

ÆUPANIJSKI GLASNIK

OPIS

2

Broj 11

AOP Ostvareno Planirano oz- prethodne (godiπnji naka godine plan) 3

4

5

Planirano za izvjeπtajno razdoblje tekuÊe god.

Ostvareno u izvjeπtajnom razdoblju

Indeks (7/6x 100)

6

7

8

Dani zajmovi bankama i ostalim financijskim institucijama u javnom sektoru

430

-

-

-

-

-

Izdaci za dane zajmove trgovaËkim druπtvima u javnom sektoru (AOP 432)

431

-

-

-

-

-

5141

Dani zajmovi trgovaËkim druπtvima u javnom sektoru

432

-

-

-

-

-

515

Izdaci za dane zajmove bankama i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora (AOP 434+435)

433

-

-

-

-

-

Dani zajmovi tuzemnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora

434

-

-

-

-

-

Dani zajmovi inozemnih bankama i ostalim financijskim institucijama

435

-

-

-

-

-

Izdaci za dane zajmove trgovaËkim druπtvima, obrtnicima, malom i srednjem poduzetniπtvu izvan javnog sektora (AOP 437+438)

436

-

-

-

-

-

Dani zajmovi tuzemnim trgovaËkim druπtvima, obrtnicima, malom i srednjem poduzetniπtvu izvan javnog sektora

437

-

-

-

-

-

Dani zajmovi inozemnim trgovaËkim druπtvima, obrtnicima, malom i srednjem poduzetniπtvu

438

-

-

-

-

-

Izdaci za vrijednosne papire (AOP 440+443+446+449)

439

-

-

-

-

-

Izdaci za komercijalne i blagajniËke zapise (AOP 441+442)

440

-

-

-

-

-

5211

Komercijalni i blagajniËki zapisi - tuzemni

441

-

-

-

-

-

5212

Komercijalni i blagajniËki zapisi - inozemni

442

-

-

-

-

-

522

Izdaci za obveznice (AOP 444+445)

443

-

-

-

-

-

5221

Obveznice - tuzemne

444

-

-

-

-

-

5222

Obveznice - inozemne

445

-

-

-

-

-

523

Izdaci za opcije i druge financijske derivate (AOP 447+448)

446

-

-

-

-

-

5231

Opcije i drugi financijski derivati - tuzemni

447

-

-

-

-

-

5232

Opcije i drugi financijski derivati - inozemni

448

-

-

-

-

-

524

Izdaci za ostale vrijednosne papire (AOP 450+4451)

449

-

-

-

-

-

5241

Ostali tuzemni vrijednosni papiri

450

-

-

-

-

-

5242

Ostali inozemni vrijednosni papiri

451

-

-

-

-

-

53

Izdaci za dionice i udjele u glavnici (AOP 453+455+457+460)

452

-

-

-

-

-

Dionice i udjeli u glavnici banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru (AOP 454)

453

-

-

-

-

-

514

5151 5152 516

5161

5162 52 521

531


Broj 11 RaËun iz RaËunskog plana 1 5311 532 5321 533 5331 5332 534 5341 5342 54 541

5411 5412 5413 542

5421 543 5431 544

ÆUPANIJSKI GLASNIK

OPIS

2

Strana 33

AOP Ostvareno Planirano oz- prethodne (godiπnji naka godine plan) 3

4

5

Planirano za izvjeπtajno razdoblje tekuÊe god.

Ostvareno u izvjeπtajnom razdoblju

Indeks (7/6x 100)

6

7

8

Dionice i udjeli u glavnici banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru

454

-

-

-

-

-

Dionice i udjeli u glavnici trgovaËkih druπtava u javnom sektoru (AOP 456)

455

-

-

-

-

-

Dionice i udjeli u glavnicitrgovaËkih druπtava u javnom sektoru

456

-

-

-

-

-

Dionice i udjeli u glavnici banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora (AOP 458+459)

457

-

-

-

-

-

Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora

458

-

-

-

-

-

Dionice i udjeli u glavnici inozemnih banaka i ostalih financijskih institucija

459

-

-

-

-

-

Dionice i udjeli u glavnici inozemnih banaka i ostalih financijskih institucija (AOP 461+462)

460

-

-

-

-

-

Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovaËkih druπtava izvan javnog sektora

461

-

-

-

-

-

Dionice i udjeli u glavnici inozemnih trgovaËkih druπtava

462

-

-

-

-

-

Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova (AOP 464+468+470+472+475)

463 62.570

-

-

-

-

Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti, inozemnih vlada i me unarodnih organizacija (AOP 465+466+467)

464

-

-

-

-

-

Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti

465

-

-

-

-

-

Otplata glavnice primljenih zajmova od inozemnih vlada

466

-

-

-

-

-

Otplata glavnice primljenih zajmova od me unarodnih organizacija

467

-

-

-

-

-

Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru (AOP 469)

468 62.570

-

-

-

-

Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru

469 62.570

-

-

-

-

Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovaËkih druπtava u javnom sektoru (AOP 471)

470

-

-

-

-

-

Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovaËkih druπtava u javnom sektoru

471

-

-

-

-

-

Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora (AOP 473+474)

472

-

-

-

-

-


Strana 34 RaËun iz RaËunskog plana 1 5441

ÆUPANIJSKI GLASNIK

OPIS

2

Broj 11

AOP Ostvareno Planirano oz- prethodne (godiπnji naka godine plan) 3

4

5

Planirano za izvjeπtajno razdoblje tekuÊe god.

Ostvareno u izvjeπtajnom razdoblju

Indeks (7/6x 100)

6

7

8

Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora

473

-

-

-

-

-

Otplata glavnice primljenih zajmova od inozemnih banaka i ostalih financijskih institucija

474

-

-

-

-

-

Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih trgovaËkih druπtava, obrtnika, malog i srednjeg poduzetniπtva izvan javnog sektora (AOP 476+477)

475

-

-

-

-

-

Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih trgovaËkih druπtava, obrtnika, malog i srednjeg poduzetniπtva izvan javnog sektora

476

-

-

-

-

-

Otplata glavnice primljenih zajmova od inozemnih trgovaËkih druπtava, obrtnika, malog i srednjeg poduzetniπtva

477

-

-

-

-

-

Izdaci za otplatu glavnice za izdane vrijednosne papire (AOP 479+482+485)

478

-

-

-

-

-

Izdaci za otplatu glavnice za izdane vrijednosne papire (AOP 480+481) 479

-

-

-

-

-

Izdaci za otplatu glavnice za izdane trezorske zapise u zemlji

480

-

-

-

-

-

Izdaci za otplatu glavnice za izdane trezorske zapise u inozemstvu

481

-

-

-

-

-

Izdaci za otplatu glavnice za izdane obveznice (AOP 483+484)

482

-

-

-

-

-

5521

Izdaci za otplatu glavnice za izdane obveznice u zemlji

483

-

-

-

-

-

5522

Izdaci za otplatu glavnice za izdane obveznice u inozemstvu

484

-

-

-

-

-

Izdaci za otplatu glavnice za izdane ostale vrijednosne papire (AOP 486+487)

485

-

-

-

-

-

Izdaci za otplatu glavnice za izdane ostale vrijednosne papire u zemlji

486

-

-

-

-

-

Izdaci za otplatu glavnice za izdane ostale vrijednosne papire u inozemstvu

487

-

-

-

-

-

VI©AK PRIMITKA OD FINANCIJSKE IMOVINE I OBVEZA (AOP 362-420)

488

-

-

-

-

-

MANJAK PRIMITKA OD FINANCIJSKE IMOVINE I OBVEZA (AOP 420-362)

489 62.570

-

-

-

-

92213 Viπak primitaka od financijske imovine - preneseni

490

-

-

-

-

-

92223 Manjak primitaka od financijske imovine - preneseni

491

-

-

-

-

-

UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (AOP 355+362)

492 794.428 2.724.000 1.362.000

814.845

59,83

UKUPNI RASHODI I IZDACI (AOP 356+420)

493 987.120 2.724.000 1.362.000 1.081.657

79,42

5442 545

5451

5452

55 551 5511 5512 552

553 5531 5532


Broj 11 RaËun iz RaËunskog plana 1

ÆUPANIJSKI GLASNIK

OPIS

2

Strana 35

AOP Ostvareno Planirano oz- prethodne (godiπnji naka godine plan) 3

4

5

Planirano za izvjeπtajno razdoblje tekuÊe god.

Ostvareno u izvjeπtajnom razdoblju

Indeks (7/6x 100)

6

7

8

VI©AK PRIHODA I PRIMITAKA (AOP 492-493)

494

-

-

-

-

-

MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (AOP 493-492)

495 192.692

-

-

266.812

-

9221-9222 Viπak prihoda i primitaka - preneseni (AOP 359+490-360-491)

496 177.949

-

-

174.267

-

9222-9221 Manjak prihoda i primitaka - preneseni (AOP 360+491-359-490)

497

-

-

-

-

-

Viπak prihoda i primitaka raspoloæiv u sljedeÊem razdoblju (AOP 494+496-495-497)

498

-

-

-

-

-

Manjak prihoda i primitaka za pokriÊe u sljedeÊem razdoblju (AOP 495+497-494-496)

499 14.743

-

-

92.545

-

Rashodi buduÊih razdoblja

500

-

-

-

-

501 222.814

-

-

240.928

-

11Ukupni priljevi na novËane raËune i blagajne dugovano

502 739.159

-

- 1.056.572

-

11Ukupni odljevi s novËanih raËuna i blagajni potraæno

503 943.578

-

- 1.221.267

-

Stanje novËanih sredstava na kraju kvartala (AOP 501+502+503)

504 27.395

-

-

76.233

-

ProsjeËan broj zaposlenih i tijelima na osnovi stanja krajem izvjeπtajnog razdoblja (cijeli broj)

505

-

-

-

5

-

ProsjeËan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja krajem izvjeπtajnog razdoblja (cijeli broj)

506

-

-

-

-

-

ProsjeËan broj zaposlenih u tijelima na osnovi sati rada (cijeli broj)

507

-

-

-

5

-

ProsjeËan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj)

508

-

-

-

-

-

61311 Porez na neobra eno obradivo poljoprivredno zemljiπte 509

-

-

-

-

-

61312 Porez na neizgra eno gra evno zemljiπte

510

-

-

-

-

-

61313 Porez na neiskoriπtene poduzetniËke nekretnine

511

-

-

-

-

-

61314 Porez na kuÊe za odmor

512

-

-

-

2.172

-

61315 Porez na koriπtenje javnih povrπina

513

-

-

-

-

-

61319 Ostali stalni porezi na nepokretnu imovinu

514

-

-

-

-

61431 Poseban porez na osobne automobile, ostala motorna vozila, plovila i zrakoplove

515

-

-

-

-

-

61432 Poseban porez na naftne derivate

516

-

-

-

-

-

61433 Poseban porez na alkohol

517

-

-

-

-

-

61434 Poseban porez na pivo

518

-

-

-

-

-

191

DODATNI PODACI 11

11

Stanje novËanih sredstava na poËetku kvartala


Strana 36 RaËun iz RaËunskog plana

ÆUPANIJSKI GLASNIK

OPIS

1

2

Broj 11

AOP Ostvareno Planirano oz- prethodne (godiπnji naka godine plan) 3

4

5

Planirano za izvjeπtajno razdoblje tekuÊe god.

Ostvareno u izvjeπtajnom razdoblju

Indeks (7/6x 100)

6

7

8

61435 Poseban porez na bezalkoholna piÊa

519

-

-

-

-

-

61436 Poseban porez na duhanske prera evine

520

-

-

-

-

-

61437 Poseban porez na kavu

521

-

-

-

-

-

61438 Poseban porez luksuzne proizvode

522

-

-

-

-

-

61451 Porez na cestovna motorna vozila

523

-

-

-

-

-

61452 Porez na plovne objekte

524

-

-

-

-

-

61453 Porez na tvrtku odnosno naziv tvrtke

525

-

-

-

-

-

61454 Porez na reklame

526

-

-

-

-

-

61459 Ostali nespomenuti porezi na koriπtenje dobara ili izvo enje aktivnosti

527

-

-

-

-

-

63311 TekuÊe pomoÊi iz dræavnog proraËuna

528

-

-

-

-

-

63321 Kapitalne pomoÊi iz dræavnog proraËuna

529

-

-

-

-

-

65264 Sufinanciranje cijena usluga, participacije i sliËno

530

-

-

-

-

-

65265 Dopunsko zdravstveno osiguranje

531

-

-

-

-

-

65266 Prihodi na temelju refundacija rashoda iz prethodnih godina

532

-

-

-

-

-

31

Rashodi za zaposlene u tijelima

533

-

-

-

-

-

31

Rashodi za zaposlene kod korisnika

534

-

-

-

-

-

dio 311* Neto plaÊa u tijelima

535

-

-

-

-

-

dio 311* Neto plaÊa kod korisnika

536

-

-

-

-

-

dio 311** Porez i prirez iz plaÊa u tijelima

537

-

-

-

-

-

dio 311** Porez i prirez iz plaÊa kod korisnika

538

-

-

-

-

-

31212 Nagrade

539

-

-

-

-

-

31213 Darovi

540

-

-

-

-

-

31214 Otpremnine

541

-

-

-

-

-

31215 Naknade za bolesti, invalidnosti i smrtni sluËaj

542

-

-

-

-

-

31219 Ostali nenavedeni rashodi za zaposlene

543

-

-

-

-

-

32

Materijalni rashodi u tijelima

544

-

-

-

-

-

32

Materijalni rashodi kod korisnika

545

-

-

-

-

-

32121 Naknade za prijevoz na posao i s posla

546

-

-

-

-

-

32371 Autorski honorari

547

-

-

-

-

-

32372 Ugovori o djelu

548

-

-

-

-

-

dio 32377 Usluge studenskog/omladinskog servisa

549

-

-

-

-

-

32911 Naknade Ëlanovima predstvniËkih i izvrπnih tijela

550

-

-

-

-

-

34111 Kamate za izdane trezorske zapise u zemlji

551

-

-

-

-

-

34112 Kamate za izdane trezorske zapise u inozemstvu

552

-

-

-

-

-


Broj 11 RaËun iz RaËunskog plana 1

ÆUPANIJSKI GLASNIK

OPIS

Strana 37

AOP Ostvareno Planirano oz- prethodne (godiπnji naka godine plan) 4

5

Planirano za izvjeπtajno razdoblje tekuÊe god.

Ostvareno u izvjeπtajnom razdoblju

Indeks (7/6x 100)

6

7

8

2

3

34121 Kamate za izdane mjenice u domaÊoj valuti

553

-

-

-

-

-

34122 Kamate za izdane mjenice u stranoj valuti

554

-

-

-

-

-

34131 Kamate za izdane obveznice u zemlji

555

-

-

-

-

-

34132 Kamate za izdane obveznice u inozemstvu

556

-

-

-

-

-

34191 Kamate za vrijednosne papire u zemlji

557

-

-

-

-

-

34192 Kamate za vrijednosne papire u inozemstvu

558

-

-

-

-

-

34211 Kamate za primljene zajmove od drugih razina vlast

559

-

-

-

-

-

34212 Kamate za primljene zajmove od inozemnih vlada

560

-

-

-

-

-

34213 Kamate za primljene zajmove od me unarodnih organizacija

561

-

-

-

-

-

34231 Kamate za primljene zajmove od tuzemnih banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora

562

-

-

-

-

-

34232 Kamate za primljene zajmove od inozemnih banaka i ostalih financijskih institucija

563

-

-

-

-

-

34241 Kamate za primljene zajmove od ostalih tuzemnih trgovaËkih druπtava

564

-

-

-

-

-

34242 Kamate za primljene zajmove od ostalih inozemnih trgovaËkih druπtava

565

-

-

-

-

-

35231 Subvencije poljoprivrednicima

566

-

-

-

13.600

-

dio 35232 Subvencije obrtnicima

567

-

-

-

-

-

37111 Naknade za bolest i invaliditet

568

-

-

-

-

-

37114 Naknade za nezaposlene

569

-

-

-

-

-

37115 Naknade za mirovine i dodatke

570

-

-

-

-

-

37116 Porodiljne naknade

571

-

-

-

-

-

37117 Obiteljska mirovina

572

-

-

-

-

-

37211 Naknade za djeËiji doplatak

573

-

-

-

-

-

37212 PomoÊ obiteljima i kuÊanstvima

574

-

-

-

8.634

-

37213 PomoÊ invalidima i hendikepiranim osobama

575

-

-

-

-

-

37214 Naknade za mirovine i dodatke

576

-

-

-

-

-

37215 Stipendije i πkolarine

577

-

-

-

-

-

37217 Porodiljne naknade i oprema za novoro enËad

578

-

-

-

-

-

37218 PomoÊ nezaposlenim osobama

579

-

-

-

-

-

37221 Sufinanciranje cijene prijevoza

580

-

-

-

32.296

-

37222 PomoÊ i njega u kuÊi

581

-

-

-

-

-

38611 Kapitalne pomoÊi bankama i ostalim financijskim institucijama u javnom sektoru

582

-

-

-

-

-


Strana 38 RaËun iz RaËunskog plana 1

ÆUPANIJSKI GLASNIK

OPIS

2

Broj 11

AOP Ostvareno Planirano oz- prethodne (godiπnji naka godine plan) 3

4

5

Planirano za izvjeπtajno razdoblje tekuÊe god.

Ostvareno u izvjeπtajnom razdoblju

Indeks (7/6x 100)

6

7

8

38612 Kapitalne pomoÊi trgovaËkim druπtvima u javnom sektoru

583

-

-

-

-

-

38621 Kapitalne pomoÊi privatnim bankama i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora

584

-

-

-

-

-

38622 Kapitalne pomoÊi trgovaËkim druπtvima izvan javnog sektora

585

-

-

-

-

-

38631 Kapitalne pomoÊi poljoprivrednicima

586

-

-

-

-

-

38632 Kapitalne pomoÊi obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima

587

-

-

-

-

-

41

Rashodi za nabavu neproizvedene imovine u tijelima

588

-

-

-

122.383

-

41

Rashodi za nabavu neproizvedene imovine kod korisnika

589

-

-

-

-

-

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine u tijelima

590

-

-

-

11.060

-

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine kod korisnika

591

-

-

-

-

-

Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini u tijelima

592

-

-

-

-

-

Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini kod korisnika

593

-

-

-

-

-

54111 Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti - kratkoroËni

594

-

-

-

-

-

54112 Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti - dugoroËni

595

-

-

-

-

-

54121 Otplata glavnice primljenih zajmova od inozemnih vlada - kratkoroËni

596

-

-

-

-

-

54122 Otplata glavnice primljenih zajmova od inozemnih vlada - dugoroËni

597

-

-

-

-

-

54131 Otplata glavnice primljenih zajmova od me unarodnih organizacija - kratkoroËni

598

-

-

-

-

-

54132 Otplata glavnice primljenih zajmova od me unarodnih organizacija - dugoroËni

599

-

-

-

-

-

54211 Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru - kratkoroËni

600

-

-

-

-

-

54212 Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru - dugoroËni

601

-

-

-

-

-

54311 Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovaËkih druπtava u javnom sektoru - kratkoroËni

602

-

-

-

-

-

54312 Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovaËkih druπtava u javnom sektoru - dugoroËni

603

-

-

-

-

-

42 42 45 45


Broj 11

ÆUPANIJSKI GLASNIK

RaËun iz RaËunskog plana

AOP Ostvareno Planirano oz- prethodne (godiπnji naka godine plan)

OPIS

1

Strana 39

2

3

4

5

Planirano za izvjeπtajno razdoblje tekuÊe god.

Ostvareno u izvjeπtajnom razdoblju

Indeks (7/6x 100)

6

7

8

54411 Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih banaka izvan javnog sektora - kratkoroËni

604

-

-

-

-

-

54411 Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih banaka izvan javnog sektora - dugoroËni

605

-

-

-

-

-

54421 Otplata glavnice primljenih zajmova od inozemnih banaka i ostalih financijskih institucija - kratkoroËni

606

-

-

-

-

-

54422 Otplata glavnice primljenih zajmova od inozemnih banaka i ostalih financijskih institucija - dugoroËni

607

-

-

-

-

-

54511 Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih trgovaËkih druπtava, obrtnika malog i srednjeg poduzetniπtva izvan javnog sektora - kratkoroËni

608

-

-

-

-

-

54512 Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih trgovaËkih druπtava, obrtnika malog i srednjeg poduzetniπtva izvan javnog sektora - dugoroËni

609

-

-

-

-

-

54521 Otplata glavnice primljenih zajmova od inozemnih trgovaËkih druπtava, obrtnika malog i srednjeg poduzetniπtva - kratkoroËni

610

-

-

-

-

-

54522 Otplata glavnice primljenih zajmova od inozemnih trgovaËkih druπtava, obrtnika malog i srednjeg poduzetniπtva - dugoroËni

611

-

-

-

-

-

55311 Izdaci za otplatu glavnice za izdane ostale vrijednosne papire u zemlji - kratkoroËne

612

-

-

-

-

-

55312 Izdaci za otplatu glavnice za izdane ostale vrijednosne papire u zemlji - dugoroËne

613

-

-

-

-

-

55321 Izdaci za otplatu glavnice za izdane ostale vrijednosne papire u inozemstvu - kratkoroËne

614

-

-

-

-

-

55322 Izdaci za otplatu glavnice za izdane ostale vrijednosne papire u inozemstvu - dugoroËne

615

-

-

-

-

-

Vrijednost ostvarenih investicija u dugotrajnu imovinu

616

-

-

-

-

-

Kontrolni zbroj (AOP 505 do 616)

617

-

-

-

190.155

-

IZVJE©TAJ O NOV»ANIM TIJEKOVIMA za razdoblje od 01.01 do 30.06. 2003. godine RaËun iz raËunskog plana*

OPIS

u kunama (bez lp) AOP oznaka IZNOS

1

2

3

4

6

PRIMICI POSLOVANJA (AOP 002+003+004+005+006+007)

001

781.388

61

Porezi

002

357.976

62

Doprinosi

003

-


Strana 40

ÆUPANIJSKI GLASNIK

RaËun iz raËunskog plana*

OPIS

Broj 11 AOP oznaka

IZNOS

63

PomoÊi iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar opÊe dræave

004

-

64

Primici od imovine

005

23.468

65

Primici od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima

006

289.040

66

Ostali primici

007

110.904

3

IZDACI POSLOVANJA (AOP 009+021+049+066+074+084+091)

008

948.214

31

Izdaci za zaposlene (AOP 010+015+017)

009

93.408

311

PlaÊe (AOP 011+012+013+014)

010

79.016

3111

PlaÊe za redovan rad

011

79.016

3112

PlaÊe u naravi

012

-

3113

PlaÊe za prekovremeni rad

013

-

3114

PlaÊe za posebne uvjete rada

014

-

312

Ostali rashodi za zaposlene (AOP 016)

015

462

3121

Ostali rashodi za zaposlene

016

462

313

Doprinosi na plaÊe (AOP 018+019+020)

017

13.930

3131

Doprinosi za mirovinsko osiguranje

018

-

3132

Doprinosi za zdravstveno osiguranje

019

12.599

3133

Doprinosi za zapoπljavanje

020

1.331

32

Materijalni izdaci (AOP 022+026+033+043)

021

493.145

321

Naknade troπkova zaposlenima (AOP 023+024+025)

022

1.603

3211

Sluæbena putovanja

023

566

3212

Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni æivot

024

1.037

3213

StruËno usavrπavanje zaposlenika

025

-

322

Izdaci za materijal i energiju (AOP 027+028+029+030+031+032)

026

149.510

3221

Uredski materijal i ostali materijalni izdaci

027

12.577

3222

Materijal i sirovine

028

-

3223

Energija

029

134.440

3224

Materijal i dijelovi za tekuÊe investicijsko odræavanje

030

1.358

3225

Sitni inventar i auto gume

031

1.135

3226

Vojna oprema

032

-

323

Izdaci za usluge (AOP 034+035+036+037+038+039+040+041+042)

033

317.226

3231

Usluge telefona, poπte i prijevoza

034

14.880

3232

Usluge tekuÊeg i investicijskog odræavanja

035

179.999

3233

Usluge promi be i informiranja

036

20.801

3234

Komunalne usluge

037

25.172

3235

Zakupnine i najmanine

038

-

3236

Zdravstvene i veterinarske usluge

039

-

3237

Intelektualne usluge

040

61.077


Broj 11

ÆUPANIJSKI GLASNIK

RaËun iz raËunskog plana*

OPIS

Strana 41 AOP oznaka

IZNOS

3238

RaËunalne usluge

041

5.109

3239

Ostale usluge

042

10.188

329

Ostali nespomenuti izdaci poslovanja (AOP 044+045+046+047+048)

043

24.806

3291

Naknade za rad predstavniËkih i izvrπnih tijela, povjerenstva i sliËno

044

5.445

3292

Premije osiguranja

045

2.984

3293

Reprezentacija

046

11.377

3294

»lanarine

047

-

3299

Ostali nespomenuti izdaci poslovanja

048

5.000

34

Financijski izdaci (AOP 050+055+061)

049

2.831

341

Kamate za izdane vrijednosne papire (AOP 051+052+053+054)

050

-

3411

Kamate za izdane trezorske zapise

051

-

3412

Kamate za izdane mjenice

052

-

3413

Kamate za izdane obveznice

053

-

3419

Kamate za ostale vrijednodne papire

054

-

342

Kamate za primljene zajmove (AOP 056+057+058+059+060)

055

-

3421

Kamate za primljene zajmove od drugih razina vlasti, inozemnih vlada i me unarodnih organizacija

056

-

Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru

057

-

Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora

058

-

3424

Kamate za primljene zajmove od ostalih trgovaËkih druπtava

059

-

3425

Kamate za odobrene, a nerealizirane zajmove

060

-

343

Ostali financijski izdaci (AOP 062+063+064+065)

061

2.831

3431

Bankarske usluge i usluge platnog prometa

062

2.291

3432

Negativne teËajne razlike i valutna klauzula

063

-

3433

Zatezne kamate

064

540

3434

Ostali nespomenuti financijski izdaci

065

-

35

Subvencije (AOP 067+070)

066

13.600

351

Subvencije trgovaËkim druπtvima u javnom sektoru (AOP 068+069)

067

-

3511

Subvencije bankama i ostalim financijskim institucijama u javnom sektoru

068

-

3512

Subvencije trgovaËkim druπtvima u javnom sektoru

069

-

352

Subvencije trgovaËkim druπtvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora (AOP 071+072+073)

070

13.600

3521

Subvencije bankama i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora

071

-

3522

Subvencije trgovaËkim druπtvima izvan javnog sektora

072

-

3523

Subvencije poljoprivrednicima, malim i srednjim poduzetnicima

073

13.600

36

PomoÊi dane u inozemstvu i unutar opÊe dræave (AOP 075+078+081)

074

-

3422 3423


Strana 42

ÆUPANIJSKI GLASNIK

RaËun iz raËunskog plana*

OPIS

Broj 11 AOP oznaka

IZNOS

361

PomoÊi inozemnim vladama (AOP 076+077)

075

-

3611

TekuÊe pomoÊi inozemnim vladama

076

-

3612

Kapitalne pomoÊi inozemnim vladama

077

-

362

PomoÊi me unarodnim organizacijama (AOP 079+080)

078

-

3621

TekuÊe pomoÊi me unarodnim organizacijama

079

-

3622

Kapitalne pomoÊi me unarodnim organizacijama

080

-

363

PomoÊi unutar opÊe dræave (AOP 082+083)

081

-

3631

TekuÊe pomoÊi unutar opÊe dræave

082

-

3632

Kapitalne pomoÊi unutar opÊe dræave

083

-

37

Naknade gra anima i kuÊanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (AOP 085+088)

084

40.930

371

Naknade gra anima i kuÊanstvima na temelju osiguranja (AOP 086+087)

085

-

3711

Naknade gra anima i kuÊanstvima u novcu

086

-

3712

Naknade gra anima i kuÊanstvima u naravi

087

-

372

Naknade gra anima i kuÊanstvima iz proraËuna (AOP 089+090)

088

40.930

3721

Naknade gra anima i kuÊanstvima u novcu

089

8.634

3722

Naknade gra anima i kuÊanstvima u naravi

090

32.296

38

Ostali izdaci (AOP 092+095+098+103+106+109)

091

304.300

381

TekuÊe donacije (AOP 093+094)

092

166.767

3811

TekuÊe donacije u novcu

093

166.767

3812

TekuÊe donacije u naravi

094

-

382

Kapitalne donacije (AOP 096+097)

095

-

3821

Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama

096

-

3822

Kapitalne donacije gra anima i kuÊanstvima

097

-

383

Kazne, penali i naknade πtete (AOP 099+100+101+102)

098

117.495

3831

Naknade πtete pravnim i fiziËkim osobama

099

117.495

3832

Penali, leæarine i drugo

100

-

3833

Naknada πtete zaposlenicima

101

-

3834

Ugovorne kazne i ostale naknade πteta

102

-

384

Izdaci iz proteklih godina (AOP 105+105)

103

-

3841

Materijalni izdaci iz proteklih godina

104

-

3842

Ostali izdaci iz proteklih godina

105

-

385

Izvanredni izdaci (AOP 107+108)

106

20.038

3851

Nepredvi eni izdaci do visine proraËunske priËuve

107

20.038

3859

Ostali izvanredni izdaci

108

-

386

Kapitalne pomoÊi (AOP 110+111+112)

109

-


Broj 11

ÆUPANIJSKI GLASNIK

RaËun iz raËunskog plana* 3861 3862 3863

OPIS

Strana 43 AOP oznaka

IZNOS

Kapitalne pomoÊi bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovaËkim druπtvima u javnom sektoru

110

-

Kapitalne pomoÊi bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovaËkim druπtvima izvan javnog sektora

111

-

Kapitalne pomoÊi poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima

112

-

Neto primici iz poslovnih aktivnostima (AOP 001-008)

113

-

Neto izdaci iz poalovnih aktivnosti (AOP 008-001)

114

166.826

TRANSAKCIJE NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI 7

Primici od prodaje nefinancijske imovine (AOP 116+117+118+119)

115

33.457

71

Primici od prodaje neproizvedene imovine

116

-

72

Primici od prodaje proizvedene dugotrajne imovine

117

33.457

73

Primici od prodaje plemenitih metala i ostalihpohranjenih vrijednosti

118

-

74

Primici od prodaje proizvedene kratkotrajne imovine

119

-

4

Izdaci za nabavu nefinancijske imovine (AOP 121+135+167+173+176)

120

133.443

41

Izdaci za nabavu neproizvedene imovine (AOP 122+126+133)

121

122.383

411

Materijalna imovina-prirodna bogatstva (AOP 123+124+125)

122

-

4111

Zemljiπta

123

-

4112

Rudna bogatstva

124

-

4113

Ostala prirodna materijalna imovina

125

-

412

Nematerijalna imovina (AOP 127+128+129+130+131+132)

126

122.383

4121

Patenti

127

-

4122

Koncesije

128

-

4123

Licence

129

-

4124

Ostala prava

130

122.383

4125

Goodwill

131

-

4126

Ostala nematerijalna imovina

132

-

418

Predujmovi za nabavu neproizvedene imovine (AOP 134)

133

-

4181

Predujmovi za nabavu neproizvedene imovine

134

-

42

Izdaci za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (AOP 136+141+149+154+159+162)

135

11.060

421

Gra evinski objekti (AOP 137+138+139+140)

136

11.060

4211

Stambeni objekti

137

-

4212

Poslovi objekti

138

-

4213

Ceste, æeljeznice i sliËni gra evinski objekti

139

-

4214

Ostali gra evinski objekti

140

11.060

422

Postrojenja i oprema (AOP 142+143+144+145+146+147+148)

141

-

4221

Uredska oprema i namjeπtaj

142

-

4222

Komunikacijska oprema

143

-


Strana 44

ÆUPANIJSKI GLASNIK

RaËun iz raËunskog plana*

OPIS

Broj 11 AOP oznaka

IZNOS

4223

Oprema za odræavanje i zaπtitu

144

-

4224

Medicinska i laboratotijska oprema

145

-

4225

Instrumenti, ure aji i strojevi

146

-

4226

Soprtska i glazbena oprema

147

-

4227

Ure aji, strojevi i oprema za ostale namjene

148

-

423

Prijevozna sredstva (AOP 150+151+152+153)

149

-

4231

Prijevozna sredstva u cestovnom prometu

150

-

4232

Prijevozna sredstva u æeljezniËkom prometu

151

-

4233

Prijevozna sredstva u pomorskom i rijeËnom prometu

152

-

4234

Prijevozna sredstva u zraËnom prometu

153

-

424

Knjige, umjetniËka djela i ostale izloæbene vrijednosti (AOP 155+156+157+158)

154

-

4241

Knjige u knjiænicama

155

-

4242

UmjetniËka djela (izloæena u galerijama, muzejima i sl.)

156

-

4243

Muzejski izloπci i predmeti prirodnih rijetkosti

157

-

4244

Ostale nespomenute izloæbene vrijednosti

158

-

425

Viπegodiπnji nasadi i osnovo stado (AOP 160+161)

159

-

4251

Viπegodiπnji nasadi

160

-

4252

Osnovno stado

161

-

426

Nematerijalna proizvedena imovina (AOP 163+164+165+166)

162

-

4261

UIaganja u istraæivanje rudnih bogatstava

163

-

4262

Ulaganja u raËunalne programe

164

-

4263

UmjetniËka, literarna i znanstvena djela

165

-

4264

Ostala nematerijalna proizvedena imovina

166

-

428

Predujmovi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (AOP 168)

167

-

4281

Predujmovi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

168

-

43

Izdaci za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti (AOP 170+173)

169

-

431

Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti (AOP 171+172)

170

-

4311

Plemeniti metali i drago kamenje

171

-

4312

Pohranjene knjige, umjetniËka djela i sliËne vrijednosti

172

-

438

Predujmovi za nabavu plemenitih metala, umjetniËkih i znanstvenih djela i ostalih vrijednosti (AOP 174)

173

-

Predujmovi za nabavu plemenitih metala, umjetniËkih i znanstvenih djela i ostalih vrijednosti

174

-

44

Izdaci za nabavu proizvedene kratkotrajne imovine (AOP 176)

175

-

441

Izdaci za nabavu zaliha (AOP 177)

176

-

4411

Strateπke zalihe

177

-

4381


Broj 11

ÆUPANIJSKI GLASNIK

RaËun iz raËunskog plana* 45

OPIS

Strana 45 AOP oznaka

IZNOS

Izdaci za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (AOP 179+181+183+185+187)

178

-

451

Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima (AOP 180)

179

-

4511

Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima

180

-

452

Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi (AOP 182)

181

-

4521

Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi

182

-

453

Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima (AOP184)

183

-

4531

Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima

184

-

454

Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu (AOP 186)

185

-

4541

Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu

186

-

458

Predujmovi za dodatna ulaganja na nefinancijsku imovinu (AOP 188)

187

-

4581

Predujmovi za dodatna ulaganja na nefinancijsku imovinu 188

-

Neto primici iz transakcija na nefinancijskoj imovini (AOP 115-120)

189

-

Neto izdaci iz transakcija na nefinancijskoj imovini (AOP 120-115)

190

-

TRANSAKCIJE NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI I OBVEZAMA 8

Primici od financijske imovine i zaduæivanja (AOP 192+193+194+195)

191

-

81

Primljene otplate (povrati) glavnice danih zajmova

192

-

82

Primici od prodaje vrijednosnih papira

193

-

83

Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici

194

-

84

Primici od zaduæivanja

195

-

5

Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova (AOP 197+198+199+200+201)

196

-

51

Izdaci za dane zajmove

197

-

52

Izdaci za vrijednosne papire

198

-

53

Izdaci za dionice i udjele u glavnici

199

-

54

Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova

200

-

55

Izdaci za otplatu glavnice za izdane vrijednosne papire

201

-

1i2

Ostali primici (AOP 203+204+205+206+207+208+209+210)

202

-

Depoziti

203

-

JamËevni polozi

204

-

NaplaÊena potraæivanja od zaposlenih

205

-

Povrati viπe plaÊenih poreza i doprinosa

206

-

NaplaÊena ostala potraæivanja

207

-

NaplaÊeni Ëekovi

208

-

NaplaÊene mjenice

209

-

Ostali nespomenuti primici

210

-

Ostali izdaci (AOP 21+213+214+215+216+217)

211

-

1i2


Strana 46

ÆUPANIJSKI GLASNIK

RaËun iz raËunskog plana*

OPIS

Broj 11 AOP oznaka

IZNOS

Depoziti

212

-

JamËevni polozi

213

-

Isplate zaposlenima koje nisu izdaci

214

-

Iskupljeni Ëekovi

215

-

Iskupljene mjenice

216

-

Ostali nespomenuti izdaci

217

-

Neto primici iz transakcija na financijskoj imovini i obvezama (AOP 191+202-196-211)

218

-

Neto primici iz transakcija na financijskoj imovini i obvezama (AOP 196+211-191-202)

219

-

UKUPNI NETO PRIMICI (AOP 113+189+218-114-190-219)

220

-

UKUPNI NETO IZDACI (AOP 114+190+219-113-189-218)

221

266.812

11**

NOV»ANA SREDSTVA NA PO»ETKU RAZDOBLJA

222

240.928

11**

NOV»ANA SREDSTVA NA KRAJU RAZDOBLJA

223

76.233

POVE∆ANJE NOV»ANIH SREDSTAVA (AOP 223-222)

224

-

SMANJENJE NOV»ANIH SREDSTAVA (AOP 222-223)

225

164.695

Nagrade

226

-

Darovi

227

-

Otpremnine

228

-

Naknade za bolesti, invalidnost i smrtni sluËaj

229

-

Ostali nenavedeni rashodi za zaposlene

230

-

Naknade za prijevoz na posao i s posla

231

1.037

Kamate za izdane trezorske zapise u zemlji

232

-

Kamate za izdane trezorske zapise u inozemstvu

233

-

Kamate za izdane mjenice u domaÊoj valuti

234

-

Kamate za izdane mjenice u stranoj valuti

235

-

Kamate za izdane obveznice u zemlji

236

-

Kamate za izdane obveznice u inozemstvu

237

-

Kamate za ostale vrijednosne papire u zemlji

238

-

Kamate za ostale vrijednosne papire u inozemstvu

239

-

Kamate za primljene zajmove od drugih razina vlasti

240

-

Kamate za primljene zajmove od inozemnih vlada

241

-

Kamate za primljene zajmove od me unarodnih organizacija

242

-

Kamate za primljene zajmove od tuzemnih banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora

243

-

DODATNI PODACI


Broj 11

ÆUPANIJSKI GLASNIK

RaËun iz raËunskog plana*

Strana 47 AOP oznaka

OPIS

IZNOS

Kamate za primljene zajmove od inozemnih banaka i ostalih financijskih institucija

244

-

Kamate za primljene zajmove od ostalih tuzemnih trgovaËkih druπtava

245

-

Kamate za primljene zajmove od ostalih inozemnih trgovaËkih druπtava

246

-

Naknade za nezaposlene

247

-

Naknade za mirovine i dodatke

248

-

Porodiljne naknade

249

-

Obiteljska imovina

250

-

Naknade za djeËji doplatak

251

-

PomoÊi obiteljima i kuÊanstvima

252

40.930

PomoÊ invalidima i hendikepiranim osobama

253

-

Naknade za mirovine i dodatke

254

-

Stipendije i πkolarine

255

-

Porodiljne naknade i oprema za novoro enËad

256

-

PomoÊ nezaposlenim osobama

257

-

Sufinanciranje cijene prijevoza

258

32.296

PomoÊ i njega u kuÊi

259

-

Kapitalne pomoÊi bankama i ostalim financijskim institucijama u javnom sektoru

260

-

Kapitalne pomoÊi trgovaËkim druπtvima u javnom sektoru

261

-

Kapitalne pomoÊi privatnim bankama i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora

262

-

Kapitalne pomoÊi trgovaËkim druπtvima izvan javnog sektora

263

-

Kapitalne pomoÊi poljoprivrednicima

264

-

Kapitalne pomoÊi obrtnicima, malim i srednjm poduzetnicima

265

-

Kontrolni zbroj (AOP 226 do AOP 265)

266

74.263

34. Na temelju Ëlanka 32. stavak 2. Zakona o proraËunu (“Narodne novine”, broj 96/03) i Ëlanka 26. stavak 1. toËka 4. Statuta OpÊine RoviπÊe (“Æupanijski glasnik”, broj 9/01), OpÊinsko vijeÊe OpÊine RoviπÊe na 20. sjednici odræanoj dana 09. listopada 2003. godine donosi ODLUKU O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRORA»UNA OP∆ INE ROVI©∆ E ZA 2003. GODINU I. OP∆ I DIO

»lanak 1. »lanak 1. ProraËuna OpÊine RoviπÊe za 2003. godinu mijenja se i glasi: “ProraËun OpÊine RoviπÊe za 2003. godinu sadræi: - prihode od kuna 2.908.375,00 - izdatke od kuna 2.908.375,00.” »lanak 2. »lanak 3. mijenja se i glasi: “Prihodi i izdaci po grupama utvr uju se u Bilanci prihoda i izdataka za 2003. godinu kako slijedi:


Strana 48

ÆUPANIJSKI GLASNIK

Broj 11

PRIHODI I PRIMICI KONTO

OPIS KONTA

IZNOS

IZMJENA

6111

Porez na dohodak od nesamostalnog rada

650.000,00

650.000,00

6112

Porez na dohodak od samostalne djelatnosti

200.000,00

200.000,00

6113

Porez na dohodak od imovine i imovinskih prava

15.000,00

15.000,00

6114

Porez na dohodak od kapitala

6.000,00

6.000,00

6115

Porez na dohodak po godiπnjoj prijavi

20.000,00

20.000,00

891.000,00

891.000,00

55.000,00

55.000,00

UKUPNO POREZ NA DOBIT

55.000,00

55.000,00

613 14

Porez na kuÊe za odmor

15.000,00

15.000,00

613 15

Porez na koriπtenje javnih povrπina

5.000,00

5.000,00

613 40

Povremeni porezi na imovinu

200.000,00

200.000,00

220.000,00

220.000,00

20.000,00

20.000,00

20.000,00

20.000,00

100.000,00

100.000,00

3.000,00

3.000,00

103.000,00

103.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

-

117.495,00

125.000,00

125.000,00

-

66.880,00

125.000,00

125.000,00

250.000,00

434.375,00

UKUPNO POREZ NA DOHODAK 6120

Porez na dobit

UKUPNO POREZ NA IMOVINU 614 24

Porez na potroπnju alkoholnih i bezalk. piÊa

UKUPNO POREZ NA PROMET 614 53

Porez na tvrtku odnosno naziv tvrtke

614 53

Porez na reklame

UKUPNO POREZ NA KORI©TENJE DOBARA ILI IZVO–ENJE AKTIVNOSTI 6163

Ostali neraspore eni prihodi

UKUPNO OSTALI NERASPORE–ENI PRIHODI 633 11

TekuÊe potpore iz dræavnog proraËuna iz 2002. g.

633 11

TekuÊe potpore iz dræavnog proraËuna

633 12

TekuÊe potpore iz æup. ProraËuna-ogrijev

633 22

Kapitalne potpore iz æupanijskog proraËuna

UKUPNO POTPORE IZ PRORA»UNA 6414

Prihodi od kamata

50.000,00

35.000,00

6416

Prihodi od dividendi

12.000,00

18.000,00

62.000,00

53.000,00

7.000,00

16.000,00

7.000,00

16.000,00

UKUPNO PRIHODI OD FINANCIJSKE IMOVINE 6421

Naknada za koncesije

UKUPNO NAKNADA ZA KONCESIJE


Broj 11

ÆUPANIJSKI GLASNIK

Strana 49

PRIHODI I PRIMICI KONTO OPIS KONTA 642 22 Prihodi od zakupa poljoprivrednog zemljiπta UKUPNO PRIHODI OD ZAKUPA POLJOPRIVREDNOG ZEMLJI©TA

IZNOS 10.000,00 10.000,00

IZMJENA 10.000,00 10.000,00

642 34 Lovozakupnina UKUPNO PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE

15.000,00 15.000,00

15.000,00 15.000,00

651 291 Ostale naknade utvr ene OpÊinskom Odlukom 651 292 Naknada za odræavanje groblja UKUPNO OP∆INSKE NAKNADE

100.000,00 50.000,00 150.000,00

100.000,00 50.000,00 150.000,00

652 312 652 322 652 41 652 69 652 69 UKUPNO

50.000,00 300.000,00 150.000,00 60.000,00 20.000,00 580.000,00

50.000,00 300.000,00 150.000,00 60.000,00 20.000,00 580.000,00

661 21 Prihodi od usluga strojem 661 22 Prihodi od iznajmljivanja sale i poslovnih prostora UKUPNO PRIHODI OD VLASTITE DJELATNOSTI

30.000,00 140.000,00 170.000,00

30.000,00 140.000,00 170.000,00

6632 Kapitalne donacije od ostalih poduzeÊa UKUPNO KAPITALNE DONACIJE

100.000,00 100.000,00

10.000,00 10.000,00

7211 Prihodi od prodaje stanova na kojima postoji stanarsko pravo UKUPNO PRIHODI OD PRODAJE GRA–EVINSKIH OBJEKATA

100.000,00 100.000,00

100.000,00 100.000,00

2.724.000,00

2.908.375,00

IZNOS

IZMJENA

260.000,00

275.000,00

260.000,00

275.000,00

Plinski prikljuËci Doprinos za javnu rasvjetu ©umski doprinos Prihodi od sufinanciranja cesta Ostali nespomenuti prihodi PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA

SVEUKUPNO PRIHODI I PRIMICI:

RASHODI I IZDACI KONTO

OPIS KONTA

310

Rashodi za zaposlene

UKUPNO RASHODI ZA ZAPOSLENE

321

Naknada troπkova zaposlenima

14.000,00

12.000,00

322

Rashodi za materijal i energiju

296.000,00

316.000,00

323

Rashodi za usluge

1.007.200,00

1.034.200,00

329

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

48.000,00

56.000,00

1.365.200,00

1.418.200,00

UKUPNO MATERIJALNI RASHODI


Strana 50

ÆUPANIJSKI GLASNIK

Broj 11

RASHODI I IZDACI KONTO

OPIS KONTA

IZNOS

IZMJENA

343

Ostali financijski rashodi

15.000,00

10.000,00

UKUPNO FINANCIJSKI RASHODI

15.000,00

10.000,00

352

50.000,00

35.000,00

50.000,00

35.000,00

3.800,00

3.800,00

3.800,00

3.800,00

181.000,00

214.880,00

UKUPNO NAKNADA GRA–ANIMA I KU∆ANSTVIMA IZ PRORA»UNA

181.000,00

214.880,00

381

TekuÊe donacije

506.000,00

496.000,00

383

Naknade πtete od elementarnih nepogoda

20.000,00

137.495,00

385

ProraËunska priËuva

30.000,00

30.000,00

556.000,00

663.495,00

65.000,00

140.000,00

Subvencije u poljoprivredi

UKUPNO SUBVENCIJE 363

Potpore OpÊini Zrinski Topolovac

UKUPNO POTPORE 372

Naknada gra anima i kuÊanstvima iz proraËuna

UKUPNO DONACIJE I OSTALI RASHODI 412

Rashodi za poslovne prostore

421

Gra evinski objekti

188.000,00

128.000,00

422

Postrojenje i oprema

40.000,00

20.000,00

293.000,00

288.000,00

2.724.000,00

2.908.375,00

UKUPNO RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI

II. POSEBNI DIO »lanak 3. »lanak 4. mijenja se i glasi: “Izdaci proraËuna u iznosu od 2.908.375,00 kuna raspore uju se po nositeljima i korisnicima, te potanjim namjenama u posebnom dijelu proraËuna kako slijedi:

KONTO

VRSTA IZDATKA

PLAN

IZMJENA

8.000,00

8.000,00

10.000,00

15.000,00

3.800,00

3.800,00

RAZDJEL 1: OpÊinsko vijeÊe 32

MATERIJALNI RASHODI

322 12

Objava opÊih akata

329 11

Naknada Ëlanovima predstavniËkih i izvrπnih tijela (vijeÊnici)

36

POTPORE

363 11

TekuÊe potpore OpÊini Zrinski Topolovac


Broj 11

ÆUPANIJSKI GLASNIK

KONTO

VRSTA IZDATKA

37

NAKNADE GRA–ANIMA I KU∆ANSTVIMA IZ ZAVODA I IZ PRORA»UNA

372 21

Sufinancieanje karata u æeljezniËkom prometu

38

DONACIJE I OSTALI RASHODI

381 14

Strana 51 PLAN

IZMJENA

50.000,00

60.000,00

TekuÊe potpore politiËkim strankama

24.000,00

24.000,00

UKUPNO RAZDJEL 1:

95.800,00

110.800,00

5.000,00

8.000,00

25.000,00

25.000,00

-

66.880,00

110.000,00

67.000,00

RAZDJEL 2: OpÊinsko poglavarstvo 32

MATERIJALNI RASHODI

329 11

Naknade Ëlanovima predstavniËkih i izvrπnih tijela (poglavarstvo)

329 31

Reprezentacija

37

NAKNADE GRA–ANIMA I KU∆ANSTVIMA IZ ZAVODA I IZ PRORA»UNA

372 11

PomoÊ obiteljima i kuÊanstvima za ogrijev

372 12

PomoÊ obiteljima i kuÊanstvima

372 13

PomoÊ invalidima i hendikepiranim osobama

11.000,00

11.000,00

372 19

Ostale naknade iz proraËuna u novcu- djeËji pokloni

10.000,00

10.000,00

38

DONACIJE I OSTALI RASHODI

381 12

TekuÊe donacije vjerskim zajednicama

10.000,00

25.000,00

381 19

TekuÊe donacije crvenom kriæu

2.000,00

2.000,00

385 11

ProraËunska priËuva

30.000,00

30.000,00

203.000,00

244.880,00

210.000,00

220.000,00

UKUPNO RAZDJEL 2: RAZDJEL 3: Jedinstveni upravni odjel 31

RASHODI ZA ZAPOSLENE

311 10

PlaÊe za zaposlene

312 10

Ostali rashodi za zaposlene

14.000,00

19.000,00

313 00

Doprinosi na plaÊe

36.000,00

36.000,00

32

MATERIJALNI RASHODI

321 10

Sluæbena putovanja

4.000,00

3.000,00

321 20

Naknade za prijevoz na posao i s posla

7.000,00

7.000,00

321 30

StruËno usavrπavnje zaposlenika (seminari)

3.000,00

2.000,00

322 10

Uredski materijal i ostali materijalni rashodi

20.000,00

20.000,00

322 30

Energija

25.000,00

45.000,00

322 40

Materijal i dijelovi za tekuÊe i investicijsko odræavanje

20.000,00

20.000,00

322 51

Sitni inventar

3.000,00

3.000,00

323 10

Usluge telefona, poπte i prijevoza

25.000,00

30.000,00

323 20

Usluge tekuÊeg i investicijskog odræavanja

35.000,00

35.000,00

323 30

Usluge promidæbe i informiranja

30.000,00

30.000,00


Strana 52

ÆUPANIJSKI GLASNIK

KONTO

VRSTA IZDATKA

323 73

Broj 11 PLAN

IZMJENA

OdvjetniËke usluge

15.000,00

15.000,00

323 72

Ugovor o djelu

60.000,00

60.000,00

323 75

Geodetske usluge

20.000,00

27.000,00

323 79

Prostorni plan

85.000,00

85.000,00

323 80

RaËunalne usluge

12.000,00

12.000,00

323 90

Ostale nespomenute usluge

55.000,00

55.000,00

329 21

Premije osiguranja prijevoznih sredstava

3.000,00

3.000,00

329 99

Rashodi za trokutiÊe

5.000,00

5.000,00

34

FINANCIJSKI RASHODI

343 12

Usluge platnog prometa

5.000,00

5.000,00

343 33

Zatezne kamate iz poslovnih odnosa i drugo

10.000,00

5.000,00

42

RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE

422 10

Uredska oprema i namjeπtaj

20.000,00

10.000,00

422 70

Oprema za ostale namjene

20.000,00

10.000,00

UKUPNO RAZDJEL 3:

742.000,00

762.000,00

200.000,00

200.000,00

20.000,00

20.000,00

120.000,00

100.000,00

80.000,00

115.000,00

325.200,00

325.200,00

RAZDJEL 4: Komunalne djelatnosti 32

MATERIJALNI RASHODI

322 31

Potroπnja javne rasvjete

322 44

Materijal za tekuÊe odræavanje groblja

323 29

Usluge tekuÊeg odræavanja javne rasvjete

323 29

Usluge tekuÊeg odræavanja cesta

323 29

Asfaltiranje cesta LipovËani, Visovi, ispred mrtvaËnice Predavac i RoviπÊe, Doline, ZagrebaËka, nogostup Predavac

323 29

Usluge tekuÊeg odræavanja groblja

30.000,00

30.000,00

323 42

Iznoπenje i odvoz smeÊa

30.000,00

30.000,00

323 43

Deratizacija i dezinsekcija

5.000,00

5.000,00

323 44

Iskop putnih jaraka u svim naseljima OpÊine

60.000,00

60.000,00

323 49

Odvoz glomaznog otpada

10.000,00

10.000,00

323 49

Ostale komunalne usluge

10.000,00

10.000,00

42

RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE

412 42

Rashodi za poslovne prostore

-

75.000,00

412 42

Rashodi za poslovne prostore “Zadrugar”

65.000,00

65.000,00

421 41

Projekti za kanalizaciju VPB-u

100.000,00

70.000,00

421 45

Ure enje πkolskog igraliπta u Predavcu

15.000,00

15.000,00

421 49

Gra evinski objekti MO-ima

30.000,00

30.000,00

421 49

Ostali gra evinski objekti (javna rasvjeta)

10.000,00

-

421 49

Autobusne kuÊice

33.000,00

13.000,00

1.143.200,00

1.173.200,00

UKUPNO RAZDJEL 4:


Broj 11 KONTO

ÆUPANIJSKI GLASNIK VRSTA IZDATKA

Strana 53 PLAN

IZMJENA

50.000,00

55.000,00

-

117.495,00

RAZDJEL 5: Gospodarstvo i poljoprivreda 35

SUBVENCIJE

352 31

Subvencije u poljoprivredi

38

DONACIJE I OSTALI RASHODI

383 11

Naknade - elementarne nepogode iz 2001.

383 11

Naknade za πtete uzrokovane elementarnim nepogodama

20.000,00

20.000,00

UKUPNO RAZDJEL 5:

70.000,00

172.495,00

RAZDJEL 6: Druπtvene djelatnosti 38

DONACIJE I OSTALI RASHODI

381 15

TekuÊe donacije sportskim druπtvima

95.000,00

95.000,00

381 19

TekuÊe donacije O© RoviπÊe

30.000,00

30.000,00

381 19

TekuÊe donacije vrtiÊu

180.000,00

155.000,00

381 19

TekuÊe donacije civilnoj zaπtiti

15.000,00

15.000,00

381 19

TekuÊe donacije KUD-u RoviπÊe

10.000,00

10.000,00

381 19

TekuÊe donacije odredu izvi aËa

15.000,00

15.000,00

381 19

TekuÊe donacije limenoj glazbi

25.000,00

25.000,00

381 19

TekuÊe donacije lovaËkom druπtvu

15.000,00

15.000,00

385.000,00

360.000,00

UKUPNO RAZDJEL 6: RAZDJEL 7: OpÊinska vatrogasna zajednica 38

DONACIJE I OSTALI RASHODI

381 19

TekuÊe donacije DVD-ima

85.000,00

85.000,00

UKUPNO RAZDJEL 7:

85.000,00

85.000,00

2.724.000,00

2.908.375,00

SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI

III. PRIJELAZNA I ZAVR©NA ODREDBA »lanak 4. Ova Odluka stupa na snagu osam dana od objave u “Æupanijskom glasniku” Klasa: 400-06/03-01/5 Ur. broj: 2103/06-01-03-2 RoviπÊe, 09. listopada 2003. OP∆INSKO VIJE∆E OP∆INE ROVI©∆E PREDSJEDNICA OP∆INSKOG VIJE∆A –ur a Girtπal, v.r.


Strana 54

ÆUPANIJSKI GLASNIK

Broj 11 PROJEKCIJA ZA

PRIHODI PO SKUPINAMA

PRORA»UN 2003.

2004.

2005.

891.000,00 55.000,00 220.000,00 123.000,00 1.000,00 434.375,00 53.000,00 41.000,00 150.000,00 580.000,00 170.000,00 100.000,00 90.000,00

833.000,00 44.000,00 132.000,00 186.000,00 500,00 480.000,00 40.000,00 32.000,00 180.000,00 730.000,00 173.000,00 100.000,00 132.000,00

850.000,00 45.000,00 150.000,00 180.000,00 1.000,00 480.000,00 40.000,00 40.000,00 200.000,00 730.000,00 170.000,00 100.000,00 100.000,00

SVEUKUPNO PRIHODI I PRIMICI:

2.908.375,00

3.062.500,00

3.086.000,00

IZDACI PO SKUPINAMA

PRORA»UN 2003.

UKUPNO UKUPNO UKUPNO UKUPNO UKUPNO UKUPNO UKUPNO UKUPNO UKUPNO UKUPNO UKUPNO UKUPNO UKUPNO

SKUPINA SKUPINA SKUPINA SKUPINA SKUPINA SKUPINA SKUPINA SKUPINA SKUPINA SKUPINA SKUPINA SKUPINA SKUPINA

611 612 613 614 616 633 641 642 651 652 661 663 721

PROJEKCIJA ZA

UKUPNO UKUPNO UKUPNO UKUPNO UKUPNO UKUPNO UKUPNO UKUPNO UKUPNO

SKUPINA SKUPINA SKUPINA SKUPINA SKUPINA SKUPINA SKUPINA SKUPINA SKUPINA

31 32 34 35 36 37 38 41 42

SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI:

2004.

2005.

275.000,00 1.418.200,00 10.000,00 35.000,00 3.800,00 214.880,00 663.495,00 140.000,00 148.000,00

290.000,00 1.296.000,00 20.000,00 40.000,00 170.000,00 559.000,00 687.500,00

290.000,00 1.330.000,00 20.000,00 40.000,00 170.000,00 560.000,00 676.000,00

2.908.375,00

3.062.500,00

3.086.000,00

PROJEKCIJA ZA POSEBNI DIO PRORA»UNA

PRORA»UN 2003.

2004.

2005.

RAZDJEL1 - OpÊinsko vijeÊe RAZDJEL2 - OpÊinsko poglavarstvo RAZDJEL3 - Jedinstveni upravni odjel RAZDJEL4 - Komunalne djelatnosti RAZDJEL5 - Gospodar. i poljopr. RAZDJEL6 - Druπ. djelatnosti RAZDJEL7 - OpÊinska VZ

110.800,00 244.880,00 762.00,00 1.173.200,00 172.495,00 360.000,00 85.000,00

100.000,00 250.000,00 770.000,00 1.392.500,00 60.000,00 390.000,00 100.000,00

90.000,00 260.000,00 800.000,00 1.396.000,00 60.000,00 390.000,00 90.000,00

SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI:

2.908.375,00

3.062.500,00

3.086.500,00


Broj 11

ÆUPANIJSKI GLASNIK

35.

Strana 55 »lanak 3.

Na temelju Ëlanka 26. stavak 1. toËka 2. Statuta OpÊine RoviπÊe (“Æupanijski glasnik”, broj 9/01), OpÊinsko vijeÊe OpÊine RoviπÊe na 20. sjednici odræanoj dana 09. listopada 2003. godine, donosi ODLUKU

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana nakon objave u “Æupanijskom glasniku”. KLASA: 363-03/03-04/01 URBROJ: 2123/04-02/03-04 Severin, 30. 08. 2003.

I. Odobrava se iznos od najviπe 5.000,00 kn za nabavu i ugradnju novih dvaju reflektora kod Kapele Sv. Vida u Predavcu, koji Êe svijetliti tijekom cijele noÊi.

OP∆INSKO VIJE∆E OP∆INE SEVERIN PREDSJEDNIK OP∆INSKOG VIJE∆A: Mato Belak, v.r.

II. Za provedbu ove Odluke zaduæuje se opÊinski naËelnik. 27. III. Ova Odluka stupa na snagu osam dana nakon objave u “Æupanijskom glasniku” KLASA: 310-02/03-01/2 URBROJ: 2103/06-01-03-4 RoviπÊe, 09. listopada 2003. OP∆INSKO VIJE∆E OP∆INE ROVI©∆E PREDSJEDNICA OP∆INSKOG VIJE∆A –ur a Girtπal, v.r.

Na temelju Ëlanka 20. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu (“Narodne novine”, broj 26/ 03) i Ëlanka 18. Statuta OpÊine Severin (“Æupanijski glasnik”, broj 06/02), OpÊinsko vijeÊe OpÊine Severin na 25. sjednici odræanoj dana 29. 08. 2003. donijelo je ODLUKU o odbijanju zamolbi za osloba anje od plaÊanja komunalne naknade »lanak 1. Odbijaju se zamolbe za osloba anje od plaÊanja komunalne naknade Franje Terek iz Severina, Mare TkaliËanec iz Orovca, Stanka VarjaËiÊa iz Orovca i Save Batinac iz Orovca.

OP∆ INA SEVERIN 26. Na temelju Ëlanka 20. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu (“Narodne novine”, broj 26/ 03) i Ëlanka 18. Statuta OpÊine Severin (“Æupanijski glasnik”, broj 06/02), OpÊinsko vijeÊe OpÊine Severin na 25. sjednici odræanoj dana 29. 08. 2003. donijelo je

»lanak 2. Ova Odluka stupa na snagu osmog dana nakon objave u “Æupanijskom glasniku”. KLASA: 363-03/03-05/01 URBROJ: 2123/04-02/03-05 Severin, 30. 08. 2003.

ODLUKU o pokretanju prisilne naplate dugova za komunalnu naknadu

OP∆INSKO VIJE∆E OP∆INE SEVERIN PREDSJEDNIK OP∆INSKOG VIJE∆A: Mato Belak, v.r.

»lanak 1. OpÊina Severin pokreÊe prislinu naplatu dugovanja za komunalnu naknadu. »lanak 2. NaËelnik OpÊine Severin, g. Mato Belak se zaduæuje za pokretanje prisilne naplate dugovanja za komunalnu naknadu.

28. Na temelju Ëlanka 7. Sporazuma o provo enju izmjere poljoprivrednog zemljiπta u vlasniπtvu Republike Hrvatske na podruËju OpÊine Severin i Ëlanka 18.


Strana 56

ÆUPANIJSKI GLASNIK

Statuta OpÊine Severin (“Æupanijski glasnik”, broj 06/ 02), OpÊinsko vijeÊe OpÊine Severin na 25. sjednici odræanoj dana 29. 08. 2003. donosi ODLUKU o prihvaÊanju dva Ëlana StruËnog Povjerenstva za provedbu javne nabave s prikupljanjem ponuda za izvo enje usluga koje u okviru izmjere izvode ovlaπtene geodetske tvrtke, koje Êe imenovati Dræavna geodetska uprava PodruËni ured za katastar Bjelovar »lanak 1. PrihvaÊaju se dva Ëlana StruËnog Povjerenstva za provedbu javne nabave s prikupljanjem ponuda za izvo enje usluga koje u okviru izmjere izvode ovlaπtene geodetske tvrtke, koje Êe imenovati Dræavna geodetska uprava PodruËni ured za katastar Bjelovar. »lanak 2. Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u “Æupanijskom glasniku”.

Broj 11

»lanak 2. Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u “Æupanijskom glasniku”. KLASA: 320-01/03-26/01 URBROJ: 2123/04-02/03-26 Severin, 30. 08. 2003. OP∆INSKO VIJE∆E OP∆INE SEVERIN PREDSJEDNIK OP∆INSKOG VIJE∆A: Mato Belak, v.r.

30. Na temelju Ëlanka 7. Sporazuma o provo enju izmjere poljoprivrednog zemljiπta u vlasniπtvu Republike Hrvatske na podruËju OpÊine Severin, Ëlanka 4. Zakona o javnoj nabavi (“Narodne novine”, broj 117/01) i Ëlanka 18. Statuta OpÊine Severin (“Æupanijski glasnik”, broj 06/02), OpÊinsko vijeÊe OpÊine Severin na svojoj 25. sjednici odræanoj dana 29. 08. 2003. donosi ODLUKU o raspisivanju javnog natjeËaja za geodetsko sre ivanje poljoprivrednog zemljiπta u vlasniπtvu Republike Hrvatske na podruËju OpÊine Severin

KLASA: 320-01/03-26/01 URBROJ: 2123/04-02/03-26 Severin, 30. 08. 2003. OP∆INSKO VIJE∆E OP∆INE SEVERIN PREDSJEDNIK OP∆INSKOG VIJE∆A: Mato Belak, v.r.

29. Na temelju Zakona o poljoprivrednom zemljiπtu (“Narodne novine”, broj 66/01) i Ëlanka 18. Statuta OpÊine Severin (“Æupanijski glasnik”, broj 06/02), OpÊinsko vijeÊe OpÊine Severin na svojoj 25. sjednici odræanoj dana 29. 08. 2003. donosi ODLUKU o zaduæenjima za pripremu sa geodetom zemljiπta za zakup »lanak 1. Mato Belak, naËelnik OpÊine Severin, Trpimir FrniÊ, zamjenik naËelnika i Zdravko Me imorec, Ëlan Komisije za poljoprivredu OpÊinskog vijeÊa zaduæuju se za suradnju sa geodetom na pripremi poljoprivredne zemlje u vlasniπtvi Republike Hrvatske na podruËju OpÊine Severin.

»lanak 1. OpÊina Severin raspisuje javni natjeËaj za prikupljanje ponuda za geodetsko sre ivanje poljoprivrednog zemljiπta u vlasniπtvu Republike Hrvatske na podruËju OpÊine Severin. »lanak 2. Ponude Êe prikupiti StruËno Povjerenstvo za provedbu javne nabave s prikupljanjem ponuda za izvo enje usluga koje u okviru izmjere izvode ovlaπtene geodetske tvrtke. »lanak 3. StruËno Povjerenstvo za provedbu javne nabave s prikupljanjem ponuda za izvo enje usluga koje u okviru izmjere izvode ovlaπtene geodetske tvrte utvr uje najpovoljnijeg ponuditelja i daje ga na usvajanje OpÊinskom vijeÊu OpÊine Severin. »lanak 4. Nakon provedbe izbora najpovoljnijeg ponuditelja na sjednici OpÊinskog vijeÊa OpÊine Severin, NaËelnik OpÊine Êe sklopiti sa najpovoljnijim ponuditeljem Ugovor.


Broj 11

ÆUPANIJSKI GLASNIK »lanak 5.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u “Æupanijskom glasniku”. KLASA: 320-01/03-27/01 URBROJ: 2123/04-02/03-27 Severin, 30. 08. 2003.

32. Na temelju Ëlanka 18. Statuta OpÊine Severin (“Æupanijski glasnik”, broj 06/02), OpÊinsko vijeÊe OpÊine Severin na svojoj 26. sjednici odræanoj dana 02. 09. 2003. donosi ODLUKU o sponzorstvu natjecanja oraËa Bjelovarskobilogorske æupanije

OP∆INSKO VIJE∆E OP∆INE SEVERIN PREDSJEDNIK OP∆INSKOG VIJE∆A: Mato Belak, v.r.

Strana 57

»lanak 1. OpÊina Severin Êe sponzorirati natjecanje oraËa Bjelovarsko-bilogorske æupanije, koje Êe biti odræano 06. 09. 2003. godine na prostoru OpÊine Severin. »lanak 2.

31. Na temelju Ëlanka 18. Statuta OpÊine Severin (“Æupanijski glasnik”, broj 06/02), OpÊinsko vijeÊe OpÊine Severin na svojoj 26. sjednici odræanoj dana 02. 09. 2003. donosi

Financijska sredstva sa kojima Êe OpÊina Severin sponzorirati natjecanje oraËa odre uje se do maksimalne visine od 5.000,00 kn. Financijskim sredstvima raspolaæe naËelnik OpÊine Severin.

ODLUKU o izboru najpovoljnije ponude za izradu geodetskog elaborata formiranja blokova za zakup

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u “Æupanijskom glasniku”.

»lanak 1. PrihvaÊa se, kao najpovoljnija ponuda za izradu geodetskog elaborata formiranja blokova za zakup poljoprivrednog zemljiπta u vlasniπtvu Republike Hrvatske na podruËju OpÊine Severin, ponuda Branka ∆uriÊ, dipl. ing. geodezije u iznosu 18.300,00 kn.

»lanak 3.

KLASA: 320-01/03-31/01 URBROJ: 2123/04-02/03-31 Severin, 03.09. 2003. OP∆INSKO VIJE∆E OP∆INE SEVERIN PREDSJEDNIK OP∆INSKOG VIJE∆A: Mato Belak, v.r.

»lanak 2. Ponuda iz Ëlanka 1. ove Odluke se prihvaÊa iz razloga, πto je najpovoljnija i iz razloga dobre dosadaπnje suradnje. »lanak 3. Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u “Æupanijskom glasniku”. KLASA: 320-01/03-30/01 URBROJ: 2123/04-02/03-30 Severin, 03. 09. 2003. OP∆INSKO VIJE∆E OP∆INE SEVERIN PREDSJEDNIK OP∆INSKOG VIJE∆A: Mato Belak, v.r.

33. Na temelju Ëlanka 23. stavka 2. Zakona o poljoprivrednom zemljiπtu (“Narodne novine”, broj 66/ 01) OpÊinsko vijeÊe OpÊine Severin donijelo je 02. 09. 2003. godine ODLUKU o izboru najpovoljnije ponude za prodaju poljoprivrednog zemljiπta u vlasniπtvu dræave na podruËju OpÊine Severin

I. PrihvaÊa se, kao najpovoljnija, ponuda za prodaju poljoprivrednog zemljiπta u vlasniπtvu dræave na


Strana 58

ÆUPANIJSKI GLASNIK

natjeËaju objavljenom 11. 08. 2003. godine u “VeËernjem listu”, koji je objavilo i provelo OpÊinsko vijeÊe OpÊine Severin i to: Katastarska opÊina Severin 1. “©PAR”, BraÊe Diviπ 14a, BJELOVAR JMBG: 010006612

Broj 11 »lanak 2.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u “Æupanijskom glasniku”. KLASA: 610-02/03-04/01 URBROJ: 2123/04-02/03-04 Severin, 03.09. 2003. OP∆INSKO VIJE∆E OP∆INE SEVERIN

katastarska Ëestica broj 701, oranica II

13 ha, 19 a, 42 m2 (22 rali i 1485 Ëhv) 367.785,68 kn

za cijenu: Sveukupna povrπina:

PREDSJEDNIK OP∆INSKOG VIJE∆A: Mato Belak, v.r.

13 ha, 19 a, 42 m2 (22 rali i 1485 Ëhv) 367.785,68 kn.

Svevukupna cijena u iznosu:

VELIKA PISANICA

II. Na temelju ove Odluke opÊinski naËelnik i podnositelj ponude sklopit Êe ugovor o prodaji poljoprivrednog zemljiπta u vlasniπtvu dræave, nakon dane suglasnosti Ministarstva poljoprivede i πumarstva. KLASA: 320-02/03-27/01 URBROJ: 2123/04-02/03-27 Severin, 02. 09. 2003. OP∆INSKO VIJE∆E OP∆INE SEVERIN PREDSJEDNIK OP∆INSKOG VIJE∆A: Mato Belak, v.r.

37. Na temelju Ëlanka 5. Zakona o proraËunu (“Narodne novine”, broj 92/94) i Ëlanka 17. Statuta opÊine Velike Pisanice (“Æupanijski glasnik”, broj 1/2002), OpÊinsko vijeÊe OpÊine Velike Pisanice na 33. sjednici odræanoj dana 30. lipnja 2003. godine donosi ODLUKU o izmjenama i dopunama ProraËuna OpÊine Velike Pisanice za 2003. godinu U ProraËunu OpÊine Velika Pisanica za 2003. godinu (“Æupanijski glasnik”, broj 1/2003) Ëlanak 1. mijenja se i glasi: »lanak 1. ProraËun OpÊine Velika Pisanica za 2003. godinu sadræi:

34. Na temelju Ëlanka 18. Statuta OpÊine Severin (“Æupanijski glasnik”, broj 06/02), OpÊinsko vijeÊe OpÊine Severin na svojoj 26. sjednici odræanoj dana 02. 09. 2003. donosi ODLUKU o dogovoru odræavanja Likovne kolonije »lanak 1. Mato Belak, Trpimir FrniÊ, Miro KoliÊ i Miroslav Baukovac se zaduæuju za dogovor sa predsavnicima LovaËke udruge “Srnjak”, Severin, ©portsko-ribolovnog druπtva “Slavija” Severin, Udruge vinogradara i voÊara ,”OrovaËki brijeg”, Severin i Likovne udruge “DA”, Daruvar o odræavanju Likovne kolonije na prostoru OpÊine Severin.

PRIHODA U IZNOSU OD IZDATAKA U IZNOSU OD TEKU∆A REZERVA U IZNOSU OD

2.718.610,00 kuna 2.693.610,00 kuna 25.000,00 kuna

»lanak 2. Prihodi i primici proraËuna mijenjaju se i dopunjuju po izvorima iz kojih potjeËu u bilanci prihoda i primitaka. Izdaci proraËuna utvr eni u bilanci mijenjaju se i dopunjuju te su uravnoteæeni s prihodima i primicima. »lanak 3. Bilanca prihoda i primitaka izmjena i dopuna ProraËuna sadræi:


Broj 11

ÆUPANIJSKI GLASNIK

Strana 59

A - PRIHODI PLAN ZA 2003.

POVE∆ANJE SMANJENJE

NOVI PLAN ZA 2003.

1.852.700,00 405.000,00

+163.881,00 +12.965,00

2.016.581,00 417.965,00

318.000,00 5.000,00 25.000,00 40.000,00 2.000,00 -70.000,00

+300.000,00 -------+-------+--------------+-230.000,00

618.000,00 5.000,00 25.000,00 40.000,00 2.000,00 -300.000,00

320.000,00

--------

390.000,00

POREZ NA DOBIT Porez na dobit od poduzetnika Povrat poreza na dobit po godiπnjoj prijavi

30.000,00 --------

-20.000,00 +- 25.035,00

10.000,00 -25.035,00

UKUPNO 612

30.000,00

POREZI NA IMOVINU Porez na promet nekretnina

40.000,00

-15.000,00

25.000,00

UKUPNO 613

40.000,00

-15.000,00

25.000,00

POREZ NA ROBU I USLUGE Porez na potroπnju alkoholnih i bezalkoholnih piÊa Porez na tvrtku odnosno naziv tvrtke

5.000,00 10.000,00

+3.000,00 -

8.000,00 10.000,00

UKUPNO 614

15.000,00

+3.000,00

18.000,00

POMO∆I OD SUBJEKATA UNUTAR DRÆAVE POTPORE IZ PRORA»UNA TekuÊe pomoÊi iz dræavnog proraËuna Kapitalne pomoÊi iz dræavnog proraËuna Kapitalne pomoÊi iz æupanijskog proraËuna

550.000,00

+115.390,00

665.390,00

300.000,00 200.000,00 50.000,00

+15.390,00 +100.000,00 -

315.390,00 300.000,00 50.000,00

UKUPNO 633

550.000,00

+115.390,00

665.390,00

81.900,00

-8.790,00

73.110,00

2.000,00

+1.000,00

3.000,00

2.000,00

+1.000,00

3.000,00

--------

+210,00

210,00

15.000,00 5.000,00 2.900,00 10.000,00

-----------------------------

15.000,00 5.000,00 2.900,00 10.000,00

20.000,00

--------

20.000,00

POZICIJA 6 61 611 61111 61112 61121 61123 61131 61171

NAZIV PRIHODI POSLOVANJA PRIHODI OD POREZA POREZI NA DOHODAK Porez na dohodak od nesamostalnog rada Porez na dohodak od nesamost. rada po posebnim prop. Porez na dohodak od obrta i slobodnih zan. i poljopr. Porez na dohodak od drugih povremenih samost. djel. Porez na dohodak od imovine i imovinskih prava Povrat poreza na dohodak po godiπnjoj prijavi UKUPNO 611

612 61211 61251

613 61341

614 61424 61453

63 633 63311 63321 63322

64 641 64132

PRIHODI OD IMOVINE PRIHODI OD FINANCIJSKE IMOVINE Kamate na depozite po vi enju UKUPNO 641

642 64219 64221

64222 64223

PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE Naknade za koncesije Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine 01 Prihodi od zakupa poslovnog prostora 02 Prihodi od iznajmljivanja dvorane 03 Prihodi od najma za stanove Prihodi od zakupa poljoprivrednog zemljiπta Prihodi od iznajmljivanja opreme 01 Prihodi od rovokopaËa

-15.035,00


Strana 60

ÆUPANIJSKI GLASNIK

NAZIV

PLAN ZA 2003.

POVE∆ANJE SMANJENJE

NOVI PLAN ZA 2003.

02 Prihodi od kamiona Naknada za eksploataciju mineralnih sirovina - INA

20.000,00 7.000,00

-10.000,00 -

10.000,00 7.000,00

UKUPNO 642

79.900,00

-9.790,00

70.110,00

PRIHODI OD ADMINISTR. PRIST. I PO POS. PROPISIMA 810.800,00 ADMINISTRATIVNE (UPRAVNE) PRISTOJBE Prihod od prodaje dræavnih biljega --------

+44.316,00

855.116,00

+10.000,00

10.000,00

UKUPNO 651

--------

+10.000,00

10.000,00

140.000,00 20.000,00 200.000,00 90.000,00 30.000,00 5.000,00 150.000,00

--------------------------------------------------

140.000,00 20.000,00 200.000,00 90.000,00 30.000,00 5.000,00 150.000,00

10.800,00 ---------------------5.000,00 160.000,00

-------+10.702,00 +8.214,00 +15.400,00 ---------------

10.800,00 10.702,00 8.214,00 15.400,00 5.000,00 160.000,00

810.800,00

+34.316,00

845.116,00

OSTALI PRIHODI KAZNE NaplaÊeni troπkovi prisilne naplate

5.000,00

--------

5.000,00

5.000,00

--------

5.000,00

UKUPNO 662

5.000,00

--------

5.000,00

PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE PRIHODI OD PRODAJE NEPROIZVEDENE IMOVINE PRIHODI OD PRODAJE MATERIJALNE IMOVINE Prihodi od prodaje gra evinskog zemljiπta

75.000,00 15.000,00

+30.160,00 +7.660,00

105.160,00 22.660,00

15.000,00

+7.660,00

22.660,00

UKUPNO 711

15.000,00

+7.660,00

22.660,00

PRIH. OD PRODAJE PROIZVEDENE DUGOT. IMOVINE PRIHODI OD PRODAJE GRA–EVINSKIH OBJEKATA Prihod od anuiteta prodanih stanova

60.000,00

+22.500,00

82.500,00

60.000,00

--------

60.000,00

UKUPNO 721

60.000,00

--------

60.000,00

PRIHOD OD PRODAJE PRIJEVOZNIH SREDSTAVA Prihod od prodaje kamiona

--------

+22.500,00

22.500,00

UKUPNO 723

--------

+22.500,00

22.500,00

53.600,00 53.600,00

---------------

53.600,00 53.600,00

POZICIJA

64231

65 651 65139

652 65231

65232

65241 65269

PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA Prihodi od sufinanciranja gra ana 01 Sufinanciranje mjeπt. za javnu rasvjetu 02 Sufinanciranje mjeπt. za plin - novi prikljuËci 03 Sufinanciranje mjeπ. za mrtvaËnicu Komunalna naknada 01 Naknada za odræavanje groblja 02 Komunalna naknada za poslovni prostor ©umski doprinos Ostali nespomenuti prihodi 01 - prihod od ËiπÊenja 02 - prihod za cestu Babinac 03 - prihod za plin po ugovorima 07 - prihod od Cesta d.o.o. za zimsku sluæbu 08 - prihod od stoËne vage 09 - Ostali prihodi - Poduzetnik 2 UKUPNO 652

66 662 66274

7 71 711 71112

72 721 72119

723 72314

8 81

Broj 11

PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE PRIMICI (POVRAT) ZAJMOVA DANIH BANKAMA


Broj 11

ÆUPANIJSKI GLASNIK PLAN ZA 2003.

POVE∆ANJE SMANJENJE

NOVI PLAN ZA 2003.

PRIMICI (POVRATI) DEPOZITA ERSTE BANCI Povrat depozita od Erste banke

53.600,00

--------

53.600,00

UKUPNO 813

53.600,00

--------

53.600,00

SREDSTVA VI©KOVA PRIHODA IZ PRETHODNIH GODINA Viπak prihoda za pokriÊe izdataka u tekuÊoj godini 490.000,00

+53.269,00

543.269,00

UKUPNO 922

490.000,00

+53.269,00

543.269,00

2.471.300,00

+247.310,00

2.718.610,00

1.219.781,00 300.581,00

+115.010,00 +59.070,00

1.334.791,00 359.651,00

228.000,00 20.000,00

+67.000,00 -20.000,00

295.000,00 -

248.000,00

+47.000,00

295.000,00

POZICIJA 813 81312

9

Strana 61

NAZIV

UKUPNO PRIHODI:

»lanak 4. Bilanca rashoda i izdataka i drugih isplata izmjena i dopuna ProraËuna sadræi: B - IZDACI 3 31 311 31111 31112

RASHODI POSLOVANJA RASHODI ZA ZAPOSLENE PLA∆E PlaÊe za zaposlene PlaÊe za privremeno zaposlene UKUPNO 311

312 31212 31213

OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE Jubilarne nagrade Darovi za djecu zaposlenika

-------1.200,00

+2.200,00 --------

2.200,00 1.200,00

31219

Ostale naknade zapos. (regres, boæiÊnica)

9.000,00

- --------

9.000,00

UKUPNO 312

10.200,00

+2.200,00

12.400,00

DOPRINOSI NA PLA∆E Doprinos za MIO Doprinos za zdravstveno osiguranje Doprinos za zapoπljavanje

21.700,00 18.581,00 2.100,00

-20.040,00 +27.159,00 +2.755,00

1.660,00 45.740,00 4.851,00

UKUPNO 313

42.381,00

+9.870,00

52.251,00

600.550,00

+63.430,00

663.980,00

3.000,00 1.500,00 1.000,00 3.000,00

+1.000,00 -------- --------1.000,00

4.000,00 1.500,00 1.000,00 2.000,00

8.500,00

- --------

8.500,00

15.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00

-------- ----------------------

15.000,00 4.000,00 22.000,00 4.000,00

313 31311 31321 31331

32 321 32111 32113 32131 32132

MATERIJALNI RASHODI NAKNADE TRO©KOVA ZAPOSLENIMA Dnevnice za sluæbeni put u zemlji Naknade za smjeπtaj na sluæbenom putu Seminari i savjetovanja TeËajevi i struËni ispiti UKUPNO 321

322 32211 32212 32219 32221

RASHODI ZA MATERIJAL I USLUGE Uredski materijal Literatura (Ëasopisi, glasila i sl.) Ostali potroπni materijal za potr. u zgradi PomoÊni materijal (flaks, potroπ. mat za kosil. i opremu)


Strana 62

ÆUPANIJSKI GLASNIK PLAN ZA 2003.

POVE∆ANJE SMANJENJE

NOVI PLAN ZA 2003.

Materijal i sredstva za ËiπÊenje i odræavanje 4.000,00 Radna odjeÊa -------Ostali materijal (Ëavli, vijci, matice i sl.) 500,00 ElektriËna energija 22.000,00 ElektriËna energija - javna rasvjeta 100.000,00 Potroπnja plina 22.000,00 Motorni benzin i dizel gorivo 55.000,00 01 - sl. auto -12.000,00 -1.000,00 11.000,00 02 - kamion -25.000,00 -22.600,00 2.400,00 03 - rovokopaË -10.000,00 - --------10.000,00 04 - kosilica -8.000,00 - 2.000,00 6.000,00 Ostali materijal - mazivo za prij. sredstva 4.000,00 Materijal i dijelovi za tekuÊe i investicijsko odræ. gra evin. objekata106.000,00 Mater. i djel. za tekuÊe i invest. odræ. post. i opreme 48.000,00 Mater. i djel. za tekuÊe i invest. odræ. vozila 3.500,00 Ostali materijal za odræavanje 5.000,00 Sitni inventar 4.000,00 Auto gume --------

-------+500,00 +400,00 ----------------------25.600,00

4.000,00 500,00 900,00 4.000,00 100.000,00 22.000,00 29.400,00

-2.000,00 --------------+3.000,00 --------2.000,00 +2.500,00

2.000,00 106.000,00 48.000,00 6.500,00 5.000,00 2.000,00 2.500,00

UKUPNO 322

401.000,00

-23.000,00

377.800,00

17.000,00 3.000,00 6.000,00 10.000,00 8.500,00

--------------+3.000,00 +23.000,00 --------

17.000,00 3.000,00 9.000,00 33.000,00 8.500,00

5.000,00 10.000.00 7.000,00 300,00 300,00 300,00 -------9.800,00 -------24.500,00

+10.000,00 +8.900,00 - -------- ---------------------+600,00 -------+600,00 +15.500,00

15.000,00 18.900,00 7.000,00 300,00 300,00 300,00 600,00 9.800,00 600,00 40.000,00

6.000,00 3.000,00 1.000,00 3.000,00 1.000,00 4.600,00

-2.000,00 +10.000,00 -------+3.000,00 -600,00 -4.130,00

4.000,00 13.000,00 1.000,00 6.000,00 400,00 470,00

POZICIJA 32214 32215 32229 32231 32231 01 32233 32224

32239 32241 32242 32243 32244 32251 32252

323 32311 32312 32313 32321 32322

32323 32329 32339 32342 32343 32344 32345 32349 32359 32372

32373 32375 32376 32381 32391 32394

Broj 11

NAZIV

RASHODI ZA USLUGE Usluge telefona, telefaxa Usluge interneta Poπtarina (pisma, tiskanice i sl.) Usluge tekuÊeg i investicijskog odræavanja gra evinskih objekata Usluge tekuÊeg i invest. odræ. opreme - odræavanje centralnog grijanja 3.000,00 - odræavanje kompjutorske i sl. opreme 3.000,00 - odræavanje ostale opreme; kosilice i sl. 2.500,00 Usluge tekuÊeg i invest. odræ. prij. sredstava Ostale usluge tekuÊ. i invest. odræavanja Usluge objava i natjeËaja Odvoz smeÊa Deratizacija DimnjaËarske usluge Usluge pranja, ËiπÊenja i sl. Ostale komunalne usluge (vodoprivredna naknada) Ostale najamnine HR - domena Ugovori o djelu - za zimsku sluæbu 8.000,00 +9.150,00 17.150,00 - za ËistaËicu 4.000,00 +2.350,00 6.350,00 - za odræavanje groblja -------+9.000,00 9.000,00 - prema potrebi 10.000,00 -5.000,00 5.000,00 - za vagara 2.500,00 - -------2.500,00 Usluge odvjetnika i pravnog savjetovanja Geodetsko-katastarske usluge Usluge vjeπtaËenja Usluge aæuriranja raËunalnog sustava Usluge fotokop., ovjera potpisa, biljega i sl. Usluge pri registraciji prijev. sredstava


Broj 11

ÆUPANIJSKI GLASNIK PLAN ZA 2003.

POVE∆ANJE SMANJENJE

NOVI PLAN ZA 2003.

3.600,00

-900,00

2.700,00

123.900,00

+66.970,00

190.870,00

OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA Naknade za sjednice - vijeÊnicima Naknade za sjednice - djelatnicima Naknade dobr. vatrog. u vatrogasnim intervencijama Premije osiguranja prijevoznih sredstava Reprezentacija II - proslava dana opÊine i oslobo enja II - izbori manjine 2003 Tuzemne Ëlanarine - SGIO Ostali nespomenuti rashodi poslovanja - Izdaci za cvijeÊe, vijence i sl. 3.000,00 -------- Izdaci za naknadu troπkova elektre 1% 1.400,00 -------- Izdaci za troπ. pris. naplate, sudska izvrπ. 200,00 +200,00 - Izdaci za god. porez sl. auta 250,00 -250,00 - Izdaci za hrvatske branitelje 2% -------+14.950,00 - Izdaci za troπkove porezne uprave 5% 500,00 -------- Izdaci za medalje, povelje i sl. -------+1.460,00 - Izdaci za darove djeci za BoæiÊ 5.000,00 +6.000,00 - Izdaci za kalendare -------+1.000,00 - Izdaci za trokutiÊe -------+2.300,00

18.000,00 4.200,00 2.000,00 7.000,00 18.000,00 7.000,00 -------600,00 10.350,00 3.000,00 1.400,00 400,00 -------14.950,00 500,00 1.460,00 11.000,00 1.000,00 2.300,00

----------------------6.000,00 -1.000,00 -------+1.000,00 -------+25.660,00

18.000,00 4.200,00 2.000,00 1.000,00 17.000,00 7.000,00 1.000,00 600,00 36.010,00

UKUPNO 329

67.150,00

+19.660,00

86.810,00

POZICIJA 32399

NAZIV Ostale usluge II - ovjera tahografa, prevent. pregled vozila 900,00 II - krpanje, vulkaniziranje guma 800,00 II - izrada kljuËeva i sl. usluga 200,00 II - parkiranje, pranja auto i sl. 1.500,00 II - pranje auta 200,00

-900,00 -----------------------------

UKUPNO 323 329 32911 3291101 32919 32921 32931

32941 32990

34 342 34221

343 34312 34333

35 352 35231

37 372 37212

Strana 63

-------800,00 200,00 1.500,00 200,00

FINANCIJSKI RASHODI KAMATE ZA PRIMLJENE ZAJMOVE Kamate za primljene zajmove od banaka

6.800,00

+1.330,00

8.130,00

2.500,00

+1.330,00

3.830,00

UKUPNO 342

2.500,00

+1.330,00

3.830,00

OSTALI FINANCIJSKI RASHODI Usluge platnog prometa Erste banki Zatezne kamate iz poslovnih odnosa i dr.

4.000,00 300,00

---------------

4.000,00 300,00

UKUPNO 343

4.300,00

--------

4.300,00

SUBVENCIJE SUBVENCIJE TRG. DRU©TVIMA, OBRTNICIMA, MALIM I SRED. PODUZETNICIMA Subvencije za kamate 1% (PODUZETNIK 2)

90.000,00

--------

90.000,00

90.000,00

--------

90.000,00

UKUPNO 352

90.000,00

--------

90.000,00

NAKNADE GRA–ANIMA I KU∆ANSTVIMA NAKNADE GRA–ANIMA I KU∆ANSTVIMA Socijalna skrb (izdaci za troπ. pokopa i sl.)

16.500,00

-2.000,00

14.500,00

10.000,00

--------

10.000,00


Strana 64

ÆUPANIJSKI GLASNIK PLAN ZA 2003.

POVE∆ANJE SMANJENJE

NOVI PLAN ZA 2003.

5.000,00 1.500,00

-2.000,00 --------

3.000,00 1.500,00

16.500,00

---------

14.500,00

OSTALI RASHODI TEKU∆ E DONACIJE TekuÊe donacije vjerskim zajednicama TekuÊe donacije udrugama i pOlitiËkim strankama TekuÊe donacije sportskim druπtvima Ostale tekuÊe donacije

205.350,00

-10.820,00

198.530,00

15.000,00 77.500,00 22.500,00 65.350,00

+1.500,00 -2.500,00 +4.500,00 -10.320,00

16.500,00 75.000,00 27.000,00 55.030,00

UKUPNO 381

180.350,00

-6.820,00

173.530,00

IZVANREDNI RASHODI Nepredvi eni rashodi - tekuÊa rezerva pror.

25.000,00

--------

25.000,00

UKUPNO 385

25.000,00

--------

25.000,00

RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE RASHODI ZA NABAVU PROIZV. DUGOT. IMOVINE GRA–EVINSKI OBJEKTI Sanacije asfaltne ceste kroz V. Pisanicu Izgradnja autobusnih stajaliπta Izgradnja mrtvaËnice u V. Pisanici po Ugovoru - struËni nadzor za izgradnju mrtvaËnice - ostali izd. za izgr. mrtvaË. (vodov. bunar, struja i sl) Izgradnja nogostupa u centru do πkole

888.069,00 688.069,00

+132.300,00 +18.400,00

1.020.369,00 706.469,00

180.000,00 12.000,00 362.966,00 9.150,00 -------10.000,00

--------12.000,00 --------------+27.000,00 --------

180.000,00 -------362.966,00 9.150,00 27.000,00 10.000,00

UKUPNO 421

574.116,00

+15.000,00

589.116,00

POSTROJENJE I OPREMA Ostala uredska oprema Mobilni telefoni Oprema za grijanje u zgradi opÊine Razglas

10.000,00 -------15.000,00 8.000,00

-------+3.000,00 ---------------

10.000,00 3.000,00 15.000,00 8.000,00

UKUPNO 422

33.000,00

+3.400,00

36.400,00

NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA Ostala nematerijalna imovina - prostorni plan

80.953,00

--------

80.953,00

UKUPNO 426

80.953,00

--------

80.953,00

RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFIN. IMOV. 200.000,00 DODATNA ULAGANJA U GRA–EVINSKE OBJEKTE Dodatna ulaganja na zgr. mjesnih domova i ost. zgrada 200.000,00

+113.900,00

313.900,00

+113.900,00

313.900,00

UKUPNO 451

200.000,00

+113.900,00

313.900,00

IZDACI ZA FINAN. IMOV. I OTPLATE ZAJMOVA IZDACI ZA DANE ZAJMOVE DANI ZAJMOVI BANKAMA Dani zajmovi - PODUZETNIK 2

363.450,00 320.000,00

---------------

363.450,00 320,000,00

320.000,00

--------

320.000,00

UKUPNO 513

320.000,00

--------

320.000,00

POZICIJA 37224 37229

NAZIV Prehrana uËenika slabog imovinskog stanja Mala πkola UKUPNO 372

38 381 38112 38114 38115 38119

385 38511

4 42 421 42131 42139 42149

42149

422 42219 42222 42231 42273

426 42641

45 451 45111

5 51 513 51312

Broj 11


Broj 11

ÆUPANIJSKI GLASNIK PLAN ZA 2003.

POVE∆ANJE SMANJENJE

NOVI PLAN ZA 2003.

IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJ. ZAJMOVA OTPLATA GLAVNICE PRIMLJENIH ZAJMOVA OD BANAKA Otplata glavnice dugor. kredita - Erste banka

43.450,00

--------

--------

43.450,00

--------

43.450,00

UKUPNO 542

43.450,00

--------

43.450,00

2.471.300,00

+247.310,00

2.718.610,00

POZICIJA 54 542 54212

Strana 65

NAZIV

UKUPNO IZDACI

»lanak 5. Rashodi i izdaci izmjena i dopuna ProraËuna u posebnom dijelu ProraËuna sadræe: II. POSEBNI DIO PRORA»UNA RAZ GLAVA KONTO DJEL 01 10 3291

02 10 31111 31112 31212 31213 31219 31311 31321 31331 32111 32113 32131 32132 32211 32212 32214 32215 32219 32231 32233 32234 32242 32243 32251 32252 32311

OPIS

PLAN

POVE∆ANJE SMANJENJE

PREDSTAVNI»KO TIJELO OpÊinsko vijeÊe Naknade za sjednice vijeÊnicima UKUPNO 010

18.000,00 18.000,00

---------------

UPRAVNI ODJELI Jedinstveni upravni odjel PlaÊe za zaposlene - bruto PlaÊe za privremeno zaposlene - bruto Jubilarne nagrade Darovi za djecu zaposlenika Ostale naknade zaposl. (regres, boæiÊnica) Doprinos na MIO na plaÊe Doprinos za zdravstv. osig. na plaÊu Doprinos za zapoπljavanje na plaÊu Dnevnice za sluæbeni put u zemlji Naknade za smjeπtaj na sluæbenom putu Seminari i savetovanja TeËajevi i struËni ispiti Uredski materijal Literatura (Ëasopisi, glasila i sl.) Materijal i sredstva za ËiπÊenje Radna odjeÊa Ostali potroπni materijal u zgradi ElektriËna energija - opÊinske zgrade Potroπnja plina Gorivo za sluæbeni auto Mater. i djel. za odræavanje opreme Mater. i dijel. za odræavanje prij. sredstava Sitni inventar Auto gume Usluge telefona, telefaxa

228.000,00 20.000,00 -------1.200,00 9.000,00 21.700,00 18.581,00 2.100,00 3.000,00 1.500,00 1.000,00 3.000,00 15.000,00 4.000,00 4.000,00 -------4.000,00 22.000,00 22.000,00 12.000,00 8.000,00 3.500,00 4.000,00 -------17.000,00

+67.000,00 -20.000,00 +2.200,00 ---------------20.040,00 +27.159,00 +2.751,00 +1.000,00 ---------------1.000,00 ---------------------+500,00 ----------------------1.000,00 -------+3.000,00 -2.000,00 +2.500 --------

NOVI PLAN

18.000,00 18.000,00

295.000,00 -------2.200,00 1.200,00 9.000,00 1.660,00 45.740,00 4.851,00 4.000,00 1.500,00 1.000,00 2.000,00 15.000,00 4.000,00 4.000,00 500,00 4.000,00 22.000,00 22.000,00 11.000,00 8.000,00 6.500,00 2.000,00 2.500 17.000,00


Strana 66

ÆUPANIJSKI GLASNIK

RAZ GLAVA KONTO DJEL 32312 32313 32322 32323 32339 32342 32344 32345 32359 32372 32373 32375 32376 32381 32391 32394 32399 32911 32919 32921 32931 32941 32999 34221 34312 34333 35231 38511 42219 42222 42273 51312 54212

03 10

OPIS

Broj 11

PLAN

Usluge interneta 3.000,00 Poπtarina 6.000,00 Usluge tekuÊeg i invest. odræ. opreme 8.500,00 Usluge tekuÊeg i invest. odræ. prijevoznih sredstava 5.000,00 Usluge objava i natjeËaja 7.000,00 Odvoz smeÊa (zgrada opÊine) 300,00 DimnjaËarske usluge 300,00 Usluge pranja, ËiπÊenja i sl. -------Ostale najamnine -------Ugovori o djelu 24.500,00 Usluge odvjetnika i pravnog savjetovanja 6.000,00 Geodetsko-katastarske usluge 3.000,00 Usluge vjeπtaËenja 1.000,00 Usluge aæuriranja raËunalnog sustava 3.000,0 Usluge ovjera potpisa, biljega i sl. 1.000,00 Usluge pri registraciji prijev. sredstava 4.600,00 Ostale usluge 3.600,00 Naknade zaposlenicima za sjednice 4.200,00 Naknade dobr. vatrogascima u vatrog. intervencijama 2.000,00 Premije osiguranja prijevoznih sredstava 7.000,00 Reprezentacija 25.000,00 Tuzemne Ëlanarine SGIO 600,00 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 10.350,00 Kamate za primljene zajmove 2.500,00 Usluga platnog prometa - Erste banka 4.000,00 Zatezne kamate iz poslovnih odnosa 300,00 Subvencija kamata 1% PODUZETNIK 2“ 90.000,00 TekuÊa rezerva 25.000,00 Ostala uredska oprema 10.000,00 Mobilni telefoni -------Razglas u dvorani opÊine 8.000,00 Dani zajam banci - PODUZETNIK 2 320.000,00 Otplata kredita 43.450,00 UKUPNO 02 10 1.053.781,00

KOMUNALNA DJELATNOST Komunalna infrastruktura 32231 ElektriËna energija - javna rasvjeta 32234 Gorivo za kamion i rovokopaË 32239 Ostali materijal - mazivo za prij. sredstva 32241 Mat. i dij. za odræ. nerazvrst. cesta i mostova Subjekti: MO V. Pisanica (kamen, cijevi) 42.000,00 MO Babinac 2.000,00 MO N. Pisanica 2.000,00 MO RibnjaËka 50.000,00 MO BaËkovica 2.000,00 MO Polum 1.000,00 MO BedeniËka 1.000,00 32242 Materijal za odræavanje javne rasvjete 32244 Ostali materijal za odræavanje

POVE∆ANJE SMANJENJE

NOVI PLAN

-------+3.000,00 -------+10.000,00 ---------------------+600,00 +600,00 +15.500,00 -2.000,00 10.000,00 -------+3.000,00 -600,00 -4.130,00 -900,00 --------

3.000,00 9.000,00 8.500,00 15.000,00 7.000,00 300,00 300,00 600,00 600,00 40.000,00 4.000,00 13.000,00 1.000,00 6.000,00 400,00 470,00 2.700,00 4.200,00

--------6.000,00 --------------+25.660,00 +1.330,00 -----------------------------------+3.400,00 ---------------------+121.530,00

2.000,00 1.000,00 25.000,00 600,00 36.010,00 3.830,00 4.000,00 300,00 90.000,00 25.000,00 10.000,00 3.400,00 8.000,00 320.000,00 43.450,00 1.175.311,00

100.000,00 35.000,00 4.000,00 100.000,00

--------22.600,00 -2.000,00 --------

100.000,00 12.400,00 2.000,00 100.000,00

40.000,00 5.000,00

---------------

40.000,00 5.000,00


Broj 11

ÆUPANIJSKI GLASNIK

RAZ GLAVA KONTO DJEL 32329 42131 42139 42149

20

10

Ostale usluge tek. i invest. odræavanja Sanacija asfaltne ceste u V. Pisanici Izgradnja autobusnih stajaliπta Izgradnja nogostupa od πkole do centra UKUPNO 03 10

PLAN

POVE∆ANJE SMANJENJE

NOVI PLAN

10.000,00 180.000,00 12.000,00 10.000,00 496.000,00

+8.900,00 -------- 12.000,00 --------27.700,00

18.900,00 180.000,00 -------10.000,00 468.300,00

32221 32234

Upravljanje grobljima i javnim povrπinama Materijal (flaks, mater. za kosilice i sl.) Gorivo za kosilice i motorke UKUPNO 03 20

4.000,00 8.000,00 12.000,00

--------2.000,00 -2.000,00

4.000,00 10.000,00 10.000,00

32343 32349

Zaπtita okoliπa Deratizacija i dezinfekcija Ostale komun. usluge - vodoprivredna naknada UKUPNO 03 30

300,00 9.800,00 10.100,00

----------------------

300,00 9.800,00 10.100,00

30

04

OPIS

Strana 67

GRA–EVINSKI OBJEKTI Objekti u vlasniπtvu opÊine 32229 Ostali materijal (Ëavli, vijci, matice i sl.) 500,00 +400,00 32241 Mat. i dij. za tek. i invest. odræavanje gra . objekata 6.000,00 -------32321 Usluge tek. i invest. odræ. gra evinskih objekata 10.000,00 +23.000,00 42149 Izgradnja mrtvaËnice 372.116,00 +27.000,00 42231 Oprema za grijanje u zgradi opÊine 15.000,00 -------45111 Dodatna ulaganja na mjesnim domovima i zgradama 200.000,00 +113.900,00 Subjekti: MO V. Pisanica 30.000,00 +10.000,00 40.000,00 MO Babinac 8.000,00 MO »a avac 5.000,00 MO RibnjaËka 10.000,00 MO N. Pisanica 10.000,00 MO BaËkovica 5.000,00 MO Polum 2.000,00 æelj. stanica 130.000,00 +100.000,00 230.000,00 Igraliπte -------+3.900,00 3.900,00 UKUPNO 04 10 603.616,00 +164.300,00

20 42641

05 10 37212 38119

20 38112

900,00 6.000,00 33.000,00 399.116,00 15.000,00 313.900,00

767.916,00

Prostorno ure enje Prostorni plan opÊine UKUPNO 04 20

80.953,00 80.953,00

---------------

80.953,00 80.953,00

DRU©TVENE DJELATNOSTI Socijalna skrb Ostale naknade (troπkovi pogreba i opreme i sl.) Crveni kriæ - Grads. org. Bjelovar UKUPNO 05 10

10.000,00 3.000,00 13.000,00

----------------------

10.000,00 3.000,00 13.000,00

Sakralni objekti TekuÊa donacija vjerskim zajednicama Subjekt: Rkt æupa V. Pisanica

15.000,00

+1.500,00

16.500,00

UKUPNO 05 20

15.000,00

+1.500,00

16.500,0


Strana 68

ÆUPANIJSKI GLASNIK

RAZ GLAVA KONTO DJEL 30

40

PLAN

PolitiËke organizacije 38114 Donacije po obvezama politiËkim strankama Subjekti: HSS 10.000,00 HDZ 10.000,00 SDP 6.000,00 UKUPNO 05 30 Udruge gra ana 38114 TekuÊe donacije udrugama Subjekti: Udruga æena V. Pisanica Udruga veterana LovaËka udruga BILO Ostale udruge UKUPNO 05 40

50 38114

60

OPIS

Broj 11

30.000,00 5.500,00 4.000,00 4.000,00

Kulturne djelatnosti TekuÊe donacije KUD-u SLOGA UKUPNO 05 50

Sport 38115 TekuÊe donacije sportskim druπtvima Subjekti: NK BILO 17.000,00 SRD AMUR 2.000,00 Karate klub MLADOST 3.500,00 UKUPNO 05 70

POVE∆ANJE SMANJENJE

NOVI PLAN

26.000,00

--

26.000,00

26.000,00

--

26.000,00

43.500,00

-2.500,00

41.000,00

-2.500,00

3.000,00

43.500,00

-2.500,00

41.000,00

8.000,00 8.000,00

---

8.000,00 8.000,00

22.500,00 +2.000,00

+4.500,00 19.000,00

27.000,00

+2.500,00 22.500,00

6.000,00 +4.500,00

27.000,00

37224 37229 38119

Osnovno πkolstvo Prehrana uËenika slabijeg imovinskog stanja Mala πkola TekuÊa donacija osnovnoj πkoli UKUPNO 05 60

5.000,00 1.500,00 13.350,00 19.850,00

-2.000,00 --11.350,00 -13.350,00

3.000,00 30.000,00 2.000,00 6.500,00

38119 38119 38119

Vatrogastvo i civilna zaπtita TekuÊe donacije za profes. vatr. postrojbu VZO Velika Pisanica Civilna zaπtita UKUPNO 05 80

14.000,00 30.000,00 5.000,00 49.000,00

+1.030,00 +1.030,00

15.030,00 30.000,00 5.000,00 50.030,00

2.471.300,00

+247.310,00

2.718.610,00

70

80

UKUPNO IZDACI

»lanak 6. Ove izmjene i dopune ProraËuna stupaju na snagu danom donoπenja, a objavit Êe se u “Æupanijskom glasniku”. KLASA: 400-08/03-01-01 URBROJ: 2103-05/03-01-01 Velika Pisanica, 30. lipnja 2003. OP∆INSKO VIE∆E OP∆INE VELIKA PISANICA PREDSJEDNIK VIJE∆A: Fredi Pali, v.r.


Broj 11

ÆUPANIJSKI GLASNIK

OSTALI AKTI

Strana 69 »lanak 5.

7. Na temelju Ëlanka 27. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina, VijeÊe ma arske nacionalne manjine Bjelovarsko-bilogorske æupanije na sjednici odræanoj 12. rujna 2003. godine donijelo je: STATUT VIJE∆ A MA–ARSKE NACIONALNE MANJINE BJELOVARSKO-BILOGORSKE ÆUPANIJE

I. OP∆ E ODREDBE »lanak 1. Ovim Statutom utvr uje se naziv, sjediπte i podruËje na kojem djeluje VijeÊe ma arske nacionalne manjine Bjelovarsko-bilogorske æupanije (u daljnjem tekstu VijeÊe); zastupanje, djelatnosti kojima se ostvaruju ciljevi, tijela ili vijeÊa, njihov sastav, izbor, opoziv, ovlasti te naËin odluËivanja. Statut sadræava i odredbe o imovini, naËinu stjecanja imovine i druga pitanja od znaËaja za VijeÊe. »lanak 2. Puni naziv VijeÊa je: VijeÊe ma arske nacionalne manjine Bjelovarsko-bilogorske æupanije Puni naziv vijeÊa na jeziku i pusmu, nacionalne manjine koja je osnovala vijeÊe : Bjelovar-bilogora megyar Kisebbségi Tanácsa. Oznaka nacionalne manjine je: Ma ari. Sjediπte VijeÊa je u Bjelovaru, Ante StarËeviÊa 8. VijeÊe djeluje na podruËju Bjelovarsko-bilogorske æupanije. VijeÊe zastupa predsjednik VijeÊa. »lanak 3. Radi uskla ivanja ili unapre ivanja zajedniËkih interesa VijeÊe moæe inicirati, osnivati koordinacije vijeÊa nacionalnih manjina ili im pristupati. U koordinaciju VijeÊe delegira potreban broj zastupnika. »lanak 4. VijeÊe ima peËat okruglog oblika promjera 35 mm koji je obodno ispisan punim nazivom na hrvatskom i ma arskom jeziku: - VijeÊe ma arske nacionalne manjine Bjelovarsko-bilogorske æupanije - Bjelovarbilogora megye Megyar Kisebbsegi Tanacsa, a u sredini peËata oznaka sjediπta VijeÊa: BJELOVAR (ispod) BJELOVAR.

Rad VijeÊa je javan. Javnost rada osigurava se i ostvaruje pravodobnim istinitim izvjeπÊivanjem pripadnika i udruge ma arske nacionalne manjine, prvenstveno putem tiska ma arske nacionalne manjine (koja je sufinancirana od Vlade RH), te dnevnog tiska, Hrvatskog radija i Hrvatske televizije. Predstavnici sredstava javnog priopÊavanja mogu prisustvovati sjednicama VijeÊa i izvjeπtavati javnost o radu VijeÊa i njegovih tijela. Radi πto punijeg ostvarivanja javnosti rada VijeÊe moæe izdavati svoje glasilo u skladu s popisima o javnom informiranju. Odluku o izdavanju glasila donosi VijeÊe. VijeÊe po potrebi izdaje i druga sredstva javnog informiranja (periodiËne publikacije, biltene, plakate, nosaËe zvuka i slike i sl.) sukladno propisima o izdavaËkoj djelatnosti.

II. DJELOKRUG VIJE∆ A PRAVA I OBVEZE »LANOVA VIJE∆ A »lanak 6. Cilj VijeÊa je zaπtita i promicanje prava i interesa pripadnika nacionalnih manjina u skladu s odredbama Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina (u daljnjem tekstu Ustavni zakon). Ciljeve iz stavka 1. ovog Ëlanka VijeÊe ostvaruje: - predlaganjem tijelima jedinice podruËne (regionalne) samouprave mjera za unapre ivanje poloæaja nacionalne manjine u Bjelovarsko-bilogorskoj æupaniji, ukljuËujuÊi davanje prijedloga opÊih akata kojima se ure uju pitanja od znaËaja za ma arsku nacionalnu manjinu u tijelika koja ih donose; - isticanjem kandidata za duænosti u tijelima dræavne uprave i tijelima jedinice podruËne (regionalne) samouprave; - obavjeπtavanjem o svakom pitanju o kome Êe raspravljati radna tijela predstavniËkog tijela jedinice podruËne (regionalne) samouprave, a tiËe se poloæaja nacionalne manjine; - davanjem miπljenja i prijedloga na programe radijskih i televizijskih postaja na podruËnoj (regionalnoj) razini namjenjene nacionalnim manjinama ili na programe koji se odnose na manjinska pitanja, - organiziranjem savjetovanja, predavanja i raznih manifestacija, - podupire rad i pomaæe ma arskim nacionalnim manjinskim udrugama na podruËju Bjelovarskobilogorske æupanije - suradnjom sa drugim tijelima i institucijama u pitanjima od znaËaja za nacionalnu manjinu, - te kroz druge poslove kojidoprinose ostvarivanju ciljeva u skladu sa Programom rada VijeÊa.


Strana 70

ÆUPANIJSKI GLASNIK »lanak 7.

Prava i obveze Ëlanova vijeÊa su: - da biraju i budu birani u tijela VijeÊa, - da budu obavjeπteni o radu VijeÊa i doprinose ostvarivanju njegove djelatnosti, - da se pridræavaju odredaba Statuta i drugih opÊih akata VijeÊa; propisa i zakona RH, - da Ëuvaju i podiæu ugled VijeÊa i RH, - osobnim primjerom prednjaËe u radu i stvaranju jedinstva pripadnika ma arske nacionalne manjine.

Broj 11 »lanak 12.

Sjednici VijeÊa koju su sazvali Ëlanovi VijeÊa predsjedava predsjednik VijeÊa ili njegov zamjenik, ako su prisutni na sjednici. U suprotnom, sjednici presjedava osoba koju Ëlanovi izaberu veÊinom glasova prisutnih Ëlanova. VijeÊe moæe pravovaljano odluËivati ukoliko je nazoËna natpoloviËna veÊina svih Ëlanova VijeÊa. Ukoliko sjednici ne pristupi natpoloviËna veÊina svih Ëlanova VijeÊa, ista se ponovo saziva u roku od 3 dana. Statut, Program rada, Financijski plan i zavrπni raËun VijeÊa donosi se veÊinom glasova svih Ëlanova VijeÊa.

III. RAD VIJE∆ A »lanak 13. »lanak 8. Radna tijela VijeÊa su: 1. predsjednik VijeÊa, 2. zamjenik predsjednika VijeÊa, 3. VijeÊe moæe imati i druga tijela, prema posebnoj odluci. »lanovi radnih tijela biraju se i razrjeπavanju natpoloviËnom veÊinom svih Ëlanova VijeÊa. Radna tijela sama biraju svog predsjednika iz reda svojih Ëlanova. »lanak 9. VijeÊe saziva predsjednik VijeÊa pisanim pozivom Ëlanovima najmanje 7 dana prije odræavanja sjednice. Poziv sadræava podatke o mjestu i vremenu odræavanja sjednice, te prijedlog dnevnog reda. Uz poziv dostavljaju se i materijali o pitanjima koja su na dnevnom redu. Izuzetno od stavka 1. ovog Ëlanka u hitnim sluËajevima, VijeÊe se moæe sazvati i u kraÊem roku uz dostavu materijala neposredno na sjednici. »lanak 10. O sjednicama VijeÊa i njegovih radnih tijela vodi se zapisnik. SkraÊeni zapisnik s popisom prisutnih i odsutnih Ëlanova VijeÊa, te donijetim zakljuËcima ili odlukama verificira se na prvoj slijedeÊoj sjednici VijeÊa. Zapisnik obvezatno potpisuje presjednik VijeÊa ili osoba koja je sjednici predsjedavala, te zapisniËar. »lanak 11. Sjednice VijeÊa odraæavaju se po potrebi, a najmanje jednom u tri mjeseca. Najmanje 1/3 Ëlanova VijeÊa ima pravo pisanim putem traæiti od predsjednika VijeÊa sazivanje sjednice. Ukoliko predsjednik VijeÊa ni 15 dana nakon prijema zahtjeva ne sazove sjednicu VijeÊa, sjednicu moæe sazvati 1/3 svih Ëlanova VijeÊa, , koja pri odluci o sazivanju odre uje ime osobe koja Êe u njihovo ime sazvati sjednicu.

VijeÊe donosi: - Statut i njegove izmjene i dopune, - Program rada, - Financijski plan i usvaja zavrπni raËun, - odluke o udruæivanju s drugim vijeÊima, odnosno formiranju koordinacije, - odluke o drugim pitanjima od znaËaja za rad VijeÊa utvr enim Statutom, - odluke o osnivanju drugih tijela VijeÊa, - Poslovnik rada VijeÊa VijeÊe sura uje s jedinicom podruËne (regionalne) samouprave za podruËje za koje je VijeÊe osnovano i ima pravo zahtjevati od iste, da ih obavjesti o svim onim radnjama koje su u svezi s pripadnicima nacionalnih manjina. Financijski plan i zavrπni raËun donosi se na prijedlog radnog tijela za izradu Prijedloga financijskog plana. »lanak 14. Predsjednik VijeÊa osigurava pravilan i zakonit rad VijeÊa. Predsjednik VijeÊa: - zastupa VijeÊe i predsjedava sjednicama VijeÊa, - saziva sjednice VijeÊa i predlaæe dnevni red, - provodi odluke VijeÊa, - predlaæe osnivanje radnih tijela, izbor i opoziv zamjenika, - rukovodi i nadzire provedbu zadataka prema odlukama VijeÊa. »lanovi VijeÊa tajnim glasovanjem biraju predsjednika VijeÊa iz svojih redova natpoloviËnom veÊinom glasova svih Ëlanova VijeÊa. VijeÊe na jednak naËin izabire i zamjenika predsjednika koji Êe u svemu zamjenjivati predsjednika u sluËaju njegove odsutnosti ili sprijeËenosti, te obavlja druge poslove po ovlasti predsjednika. Predsjednik ili zamjenik predsjednika VijeÊa mogu se razrjeπiti duænosti na prijedlog najmanje 1/3 svih Ëlanova VijeÊa.


Broj 11

ÆUPANIJSKI GLASNIK

»lanak 15. Kad VijeÊe razrjeπi predsjednika VijeÊa njegove poslove do izbora novog obavlja zamjenik predsjednika VijeÊa. VijeÊe je duæno izabrati novog predsjednika u roku 30 dana od dana donoπenja odluke o razrjeπenju. Ukoliko VijeÊe ne izabere predsjednika u roku iz stavka 1. ovog Ëlanka, o nastaloj situaciji VijeÊe Êe obavjestiti Savjet za nacionalne manjine. »lanak 16. »lanovi VijeÊa nacionalne manjine svoje duænosti obavljaju na dragovoljnoj osnovi i s paænjom dobrog gospodara. »lanak 17. »lanovi VijeÊa iz sredstava VijeÊa mogu primati samo naknadu troπkova koje su imali u obavljanju poslova za VijeÊe i nagradu za mjeseËno ili neko drugo razdoblje, ako to odobri i do visine koju odobri Ministar nadleæan za poslove opÊe uprave. Visinu naknade troπkova i prijedlog visine nagrade iz stavka 1. ovog Ëlanka utvr uje VijeÊe posebnom odlukom. »lan VijeÊa imenovan od strane VijeÊa za obavljanje administrativnih poslova VijeÊa, prima novËanu naknadu za svoj rad iz sredstava koju temeljem Ëlanka 28. Ustavnog zakona osigurava jedinica podruËne (regionalne) samouprave. Sa takvom osobom sklapa se zasebni ugovor o radu. »lanak 18. Imovinu VijeÊa Ëine prihodi koje VijeÊe ostvaruje od: - dotacija, poklona, nasljedstva, - dotacija iz dræavnog proraËuna, - dotacija iz proraËuna Bjelovarsko-bilogorske æupanije, - sredstva iz me unarodnih organizacija i zaklada koje podupiru rad VijeÊa - ostalih prihoda sukladno Zakonu o udrugama. Sredstva se mogu koristiti samo za djelatnosti i poslove od znaËaja za ma arsku nacionalnu manjinu utvr enu Programom rada VijeÊa.

Strana 71 »lanak 19.

VijeÊe upravlja imovinom u skladu s propisima o materijalnom i financijskom poslovanju neprofitnih organizacija. Svi prihodi i rashodi utvr uju se Financijskim planom koji se donosi za jednu kalendarsku godinu i vrijedi za godinu za koju je donesen. Po zavrπetku godine za koju je donesen Financijski plan sastavlja se zavrπni raËun. Predsjednik VijeÊa ima pravo raspolaganja imovinom VijeÊa, sukladno prihvaÊenom Programu rada i Financijskom planu. Za svako drugo raspolaganje imovinom potrebna je posebna odluka VijeÊa.

IV. STATUT I DRUGI OP∆ I AKTI »lanak 20. Statut je temeljni opÊi akt VijeÊa i svi drugi akti moraju biti u skladu s odredbama Statuta. TumaËenje odredaba ovog Statuta daje VijeÊe ma arske nacionalne manjine Bjelovarsko-bilogorske æupanije. Sva pitanja koja nisu ure ena Statutom mogu se urediti Poslovnikom VijeÊa, ili posebnim odlukama VijeÊa, ako to VijeÊe ocjeni potrebnim. »lanak 21. Statut, Financijski plan i zavrπni raËun VijeÊa ma arske nacionalne manjine Bjelovarsko-bilogorske æupanije objavljuje se u sluæbenom glasilu Bjelovarskobilogorske æupanije. Statut stupa na snagu 8 dana od dana objave u sluæbenom glasilu Bjelovarsko-bilogorske æupanije. Broj: 02/03 Grubiπno Polje, 12. rujna 2003. Predsjednik Antun Furjan, v.r.


Strana 72

ÆUPANIJSKI GLASNIK

Broj 11


Broj 11

ÆUPANIJSKI GLASNIK

Strana 73

SADRÆAJ Strana ÆUPANIJSKO POGLAVARSTVO 64. Odluka o ovlaπtenju æupana za potpisivanje sporazuma o namirenju obveze prema Nevenki Kukec; 65. Odluka o darovanju raËunala RH Ministarstvo obrane Hrvatsko ratno zrakoplovstvo VP 3041; 66. Odluka o darovanju raËunala Centru za socijalnu skrb - Bjelovar; 67. Odluka o darovarnju raËunala OpÊini Deæanovac; 68. Odluka o darovanju raËunala Savezu izvi aËa Bjelovarsko-bilogorske æupanije; 69. Odluka o kratkoroËnoj pozajmici OpÊini Deæanovac; 70. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o spajanju Doma zdravlja Bjelovar, Dom zdravlja Daruvar, Doma zdravlja »azma, Doma zdravlja Gareπnica i Doma zdravlja Grubiπno Polje u Dom zdravlja Bjelovarsko-bilogorske æupanije; 71. Odluka o potpori inicijativi za osnivanje Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, Zavoda za znanstveno istraæivaËki rad u Bjelovaru; 72. Odluka o sufinanciranju poljoprivrednicima troπka prijevoza pπenice roda 2003.; 73. Odluka o utvr ivanju naknade rada Komisije za ocjenu utjecaja zahvata na okoliπ; 74. Odluka o prihvaÊanju Sporazuma o provo enju programa kreditiranja poduzetniËkih projekata æena i mladih za 2003. godinu; 75. Odluka o raspodjeli sredstava bespovratne potpore Fonda za regionalni razvoj Bjelovarsko-bilogorskoj æupaniji; 76. Odluka o darovanju fotokopirnih aparata RH - Ministarstvu obrane - Uprava za ljudske resurse, uprava za obranu Bjelovar, ured za obranu; 77. Odluka o punktovima i oblicima provo enja izvanbolniËke hitne medicijske pomoÊi; 78. Odluka o prestanku rada Doma zdravlja »azma; 79. Odluka o prestanku rada Doma zdravlja Daruvar;

1

1 2 2 2 3

3

3 4 4

5

5

6 6 7 8

Strana 80. Odluka o prestanku rada Doma zdravlja Gareπnica; 81. Odluka o prestanku rada Doma zdravlja Grubiπno Polje; 82. Odluka o prestanku rada Doma zdravlja Bjelovar; 83. Odluka o nabavi i darovanju raËunala i pisaËa VI. osnovnoj πkoli - Vukovar; 84. Odluka o osnivanju Savjeta Æupanijskog centra za mlade “Kukavica”; 85. Odluka o osnivanju Povjerenstva za upravljanje Æupanijskim centrom za mlade “Kukavica”; 86. Rjeπenje o raspodjeli sredstava iz ProraËuna Bjelovarsko-bilogorske æupanije za sufinanciranje investicija u kulturi, zaπtitu spomenika i programa u kulturi; 87. Rjeπenje o imenovanju Ëlanova Savjeta Æupanijskog centra za mlade “Kukavica”; 88. Rjeπenje o imenovanju Povjerenstva za upravljanje Æupanijskim centrom za mlade “Kukavica”; 89. ZakljuËak o imenovanju Ëlanova Povjerenstva za spajanje i primopredaju sredstava i preuzimanja djelatnika domova zdravlja Bjelovar, »azma, Gareπnica i Grubiπno Polje u Dom zdravlja Bjelovarsko-bilogorske æupanije; 90. ZakljuËak; 91. ZakljuËak o davanju suglasnosti na ZakljuËak Upravnog vijeÊa Doma zdravlja Bjelovar za raskid Ugovora o zajedniËkom zakupu jedinice zakupa stomatoloπke ordinacije GregoriÊ Zlatka, dr. stom.; 92. ZakljuËak o davanju suglasnosti na ZakljuËak Upravnog vijeÊa Doma zdravlja »azma o osiguranju laboratorijskih usluga za pacijente na podruËju skrbi Ambulante Ivanska; 93. ZakljuËak o davanju suglasnosti Domu zdravlja Daruvar na Izmjenu i dopunu Pravilnika zakupa u primarnoj zdravstvenoj zaπtiti i specijalistiËko konziliranoj djelatnosti Doma zdravlja Daruvar (proËiπÊeni tekst); 94. ZakljuËak o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog vijeÊa Doma zdravlja »azma na prodaju poslovnog objekta (bivπe ambulante Doma zdravlja »azma) u Samarici; 95. ZakljuËak podrπke zahtjevu Gradskog druπtva Crvenog kriæa Bjelovar.

8 8 9 9 10

10

10 12

12

12 13

13

13

14

14 14


Strana 74

ÆUPANIJSKI GLASNIK Strana

OP∆ INA NOVA RA»A 8.

9.

ZakljuËak o prihvaÊanju IzvjeπÊa o izvrπenju ProraËuna OpÊine Nova RaËa od 01. 01. - 30. 06. 2003. godine; ZakljuËak o davanju suglasnosti za proπirenje pojasa gra evinske zone.

OP∆ INA ROVI©∆ E 20. Odluka o usvajanju polugodiπnjeg financijskog izvjeπÊa; 21. Odluka o izmjenama i dopunama ProraËuna OpÊine RoviπÊe za 2003. godinu; 22. Odluka. OP∆ INA SEVERIN 26. Odluka o pokretanju prisilne naplate dugova za komunalnu naknadu; 27. Odluka o odbijanju zamolbi za osloba anje od plaÊanja komunalne naknade; 28. Odluka o odbijanju zamolbi za oslobo anje od plaÊanja komunalne naknade; 29. Odluka o zaduæenjima za pripremu sa geodetom zemljiπta za zakup;

15 15

15 47 55

Broj 11 Strana

30. Odluka o raspisivanju javnog natjeËaja za geodetsko sre ivanje poljoprivrednog zemljiπta u vlasniπtvu Republike Hrvatske na podruËju OpÊine Severin; 31. Odluka o izboru najpovoljnije ponude za izradu Geodetskog elaborata formiranja blokova za zakup; 32. Odluka o sponzorstvu natjecanja oraËa Bjelovarsko-bilogorske æupanije; 33. Odluka o izobru najpovoljnije ponude za prodaju poljoprivrednog zemljiπta u vlasniπtvu dræave na podruËju OpÊine Severin; 34. Odluka o dogovoru odræavanja Likovne kolonije.

56

57 57

57 58

OP∆ INA VELIKA PISANICA 55 55

32. Odluka o izmjenama i dopunama ProraËuna OpÊine Velike Pisanice za 2003. godinu;

58

OSTALI AKTI 55 7. 56

Statut vijeÊa ma arske nacionalne manjine Bjelovarsko-bilogorske æupanije.

“Æupanijski glasnik” sluæbeno glasilo Bjelovarsko-bilogorske æupanije izdaje Bjelovarsko-bilogorska æupanija Ulica Dr. Ante StarËeviÊa 8 - Glavni i odgovorni urednik Nikola Varga, dipl. iur., telefon: (043) 242-279 ili 221-906 - Pretplata za 2003. godinu iznosi 450,00 kuna - Tisak: TISKARA HORVAT d.o.o. Bjelovar Oslobo eno plaÊanja osnovnog poreza na promet proizvoda i usluga na temelju miπljenja Ministarstva prosvjete i πporta - Poπtarina plaÊena u HP Bjelovar.

69


Broj 11

ÆUPANIJSKI GLASNIK

Strana 75


Strana 76

ÆUPANIJSKI GLASNIK

Broj 11

Županijski glasnik broj 11./ 2003.  
Županijski glasnik broj 11./ 2003.  

Službeno glasilo Bjelovarsko-bilogorske županije Broj 11. - GODINA XII Bjelovar, 20. listopada 2003. ISSN 1331-3819

Advertisement