Page 1

ВОДИЧza ГРАЃАНИТЕ НИЗ СТРУКТУРАТА, НАДЛЕЖНОСТИТЕ И УСЛУГИТЕ НА МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ПРАВДА


1

ВОДИЧza ГРАЃАНИТЕ

ВОДИЧ ЗА ГРАЃАНИТЕ НИЗ Министерството за правда

НИЗ СТРУКТУРАТА, НАДЛЕЖНОСТИТЕ И УСЛУГИТЕ НА МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ПРАВДА


Izdava~: Fondacija Institut otvoreno op{testvo – Makedonija Za izdava~ot: Vladimir Mil~in Urednik: Nevenka Rosomanova Lektura: ABAKUS Dizajn i podgotovka: Koma lab, Skopje Pe~ati: Vinsent Grafika Tira`: 1250 primeroci

CIP – Katalogizacija vo publikacija Nacionalna i univerzitetska biblioteka „Sv. Kliment Ohridski”, Skopje 354.51/.85 (497.7) (036) VODI^ za gra|anite niz strukturata, nadle`nostite i uslugite na Ministerstvoto za pravda / [urednik Nevenka Rosomanova], – Skopje: Fondacija Institut otvoreno op{testvo, 2009, - 130 str. ; 21 cm ISBN 978-608-218-026-7 a) Makedonija – Ministerstvo za pravda – Vodi~i COBISS.MK-ID 79418122


СОДРЖИНА ПРВ ДЕЛ 1. Органограм на Министерството................................................................ 6 2. Надлежности........................................................................................... 8 надлежности на раководните органи на Министерството....................... 9 надлежности на државните советници...................................................... 11 раководење со организационите облици на Министерството................ 18 државни службеници и други вработени во Министерството................ 19 надлежности по сектори и одделенија...................................................... 20

3. Органи во состав на Министерството и нивни надлежности.................... 61 Државен управен инспекторат................................................................... 62 Управа за извршување санкции................................................................. 66 Биро за судски вештачења......................................................................... 68 Управа за водење матични книги...........................................................

71

ВТОР ДЕЛ Општи насоки за услугите.............................................. 73 1. Водење евиденција на избирачкото право.............................................. 74 2. Издавање изводи за матична евиденција................................................ 75 3. Издавање одобренија ................................................................................ 78 4. Издавање решенија за потврдување јавен интерес за донации и спонзорства во јавните дејности.............................................. 79 5. Спроведување испит за извршители.......................................................... 80 6. Спроведување нотарски испит................................................................... 82


7. Спроведување правосуден испит............................................................... 83 8. Спроведување проверка на знаењето на странски јазик на кандидатите за постојани судски преведувачи и издавање решение за судски преведувач................................................................... 84 9. Поднесување претставки од граѓаните за вршење инспекциски надзор .................................................................................... 85 10. Легализација на исправи............................................................................. 87 11. Право на слободен пристап до информациите од јавен карактер......... 88 12. Бесплатна правна помош............................................................................ 94

ТРЕТ ДЕЛ А) Закони на Министерството и на Државниот управен инспекторат.......... 101 Б) Список на двострани договори од меѓународна правна помош.............. 102

ЧЕТВРТ ДЕЛ ПРИЛОЗИ.................................................................................................... 110 1. Органограм на ГС со министерствата и комисиите на Владата на РМ.. 111 2. Стратегии и други релевантни документи на Министерството.............. 113 3. Тековни проекти на Министерството......................................................... 114 4. Список на подрачни единици на Министерството................................... 115 5. Список на казнено-поправни домови........................................................ 118 6. Список на судови во РМ............................................................................... 119 7. Список на кодови на општините за уплата............................................... 121 8. Листа на информации од јавен карактер.................................................. 123 9. Формулари.................................................................................................... 124 10. Контакти во Министерството за правда.................................................... 129


5

ПРВ ДЕЛ

I DEL

Адреса: „Димитрие Чуповски“ бр. 9 1000 Скопје тел: 02/3117-288 факс: 02/3226-975 www.pravda.gov.mk contact@mjustice.gov.mk

ВОДИЧ ЗА ГРАЃАНИТЕ НИЗ Министерството за правда

КОНТАКТИ:


6 1. Органограм на министерството МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ПРАВДА

Биро за судски вештачења

Управа за извршување санкции Одделение. за управни работи и правни анализи Сектор за организација и координација на работите на Управата

Државен управен инспекторат Сектор за вршење инспек. надзор - Исток Одд. за вршење инспек. надзор - Скопје Одд. за вршење инспек. надзор - Струмица

Одделение за третман на осудените лица и безбедност во КПУ

Сектор за вршење инспек. надзор-Запад

Одделение за извршување на алтернативни казни

Одд. за вршење инспек. надзор - Битола Одд. за вршење инспек. надзор - Гостивар

Сектор за коорд. на раб. на министерот

Сектор за правосудство

Сектор за надзор на работата на извршителите, нотарите и медијаторите

Сектор за меѓународна правна помош

Сектор за држ. управа, изборен систем и упр. надлежности

Одд. за коорд. на раб. на министерот

Одд. за норм. дејн. во кривична и граѓанска материја

Одд. за надзор на работата на извршителите

Одд. за екстрадиција и трансфер

Одд. за норм. дејност и управни надлежности

Одд. за односи со јавноста

Одд. за судови, јавно обвинителство и други правосудни органи

Одд. за надзор на работата на нотарите и медијаторите

Одд. за постапување по замолници во кривична и граѓ. материја

Одд. за изборен систем, полит. партии, здруж. на граѓани и фондации

Одд. за помилување и надомест на штета

Одд. за поддршка на владиниот агент

Одд. за организационотехничка и методолошка обработка на податоците во избирачкиот список

Подрачни одделенија - 34


7

I Министер

DEL

Заменик-министер Одд. за внатрешна ревизија

Државен секретар Државни советници - 8

Сектор за Европска унија

Сектор за меѓунар. правна соработка

Сектор за управув. со човечки ресурси, стратегиско планирање и креирање политики

Сектор за финансирање

Сектор за информатички и комуникациски технологии

Одд. за преговори и интеграција

Одд. за меѓунар. правна соработка

Одд. за управување со човечки ресурси

Одделение за јавни набавки, финан. план и анализа

Одд. за развој и аплик. поддршка

Одд. за имплемент., монитор. и евалуација на проектите на IPA

Одд. за човекови права и компаративноправни анализи

Одд за. стратегиско планирање и креирање политики

Одделение. за материјално -финансиско работење

Одделение. за техничка поддршка

Одд. за соработка со НАТО

ВОДИЧ ЗА ГРАЃАНИТЕ НИЗ Министерството за правда

Државен советниквладин агент


8

МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ПРАВДА

*Забелешка: Се предвидуваат измени во организациската структура на Министерството за правда: ¨¨ Формирана е Управа за водење на матичните книги, како орган во состав на

Министерството со статус на правно лице. Според планираното, Управата треба да започне да работи од 1 јануари 2010 година, а ќе биде надлежна за издавање изводи од матичните книги на родените, венчаните и умрените. Овие изводи сè уште ги издава Министерството за внатрешни работи или подрачните и месните канцеларии на Министерството за правда. ¨¨ Според предложениот Закон за застапување, се предвидува Одделението за поддршка на владиниот агент, во рамките на Секторот за правосудство, да прерасне во орган во состав на Министерството без својство на правно лице и да се преименува во Биро за застапување на Република Македонија пред Европскиот суд за човековите права.

2. Надлежности Во согласност со Законот за организација и работа на органите на државната управа, Министерството за правда ги врши работите што се однесуваат на: ¨¨ судството, Јавното обвинителство и Јавното правобранителство; ¨¨ државната управа; ¨¨ кривичната одговорност и одговорноста за прекршоци; ¨¨ нотарските работи, адвокатурата и другите видови правна помош; ¨¨ наследувањето, сопственоста, стварните права и облигационите односи; ¨¨ меѓународната правна помош; ¨¨ извршувањето санкции за кривични дела и прекршоци; ¨¨ организацијата и управувањето со казнено-поправните и со воспитно-

поправните установи; ¨¨ амнестијата и помилувањето; ¨¨ судските вештачења, експертизи и супер-вештачења; ¨¨ изборниот систем, водењето евиденција на избирачкото право; ¨¨ кривичната, прекршочната, парничната, вонпроцесната, извршната и

управната постапка; ¨¨ управниот надзор; ¨¨ вршењето на работите што не спаѓаат во надлежност на друг орган на

државната управа, и ¨¨ други работи утврдени со закон.


9 Надлежности на раководните органи на Министерството за правда Раководни органи на Министерството за правда се министерот, заменикминистерот и државниот секретар. Собранието на Република Македонија ги избира министерот и заменик-министерот, по предлог на претседателот на Владата на Република Македонија, а Владата на Република Македонија го избира државниот секретар, по предлог на министерот.

I DEL

Министерот раководи со работата на Министерството. Негови надлежности, обврски и задачи се: ¨¨ да го претставува Министерството; ¨¨ да организира и да обезбедува законито и ефикасно вршење на работите

и на работните задачи; ¨¨ да ги донесува прописите и другите акти за кои е овластен и да презема

други мерки што се во надлежност на Министерството, во согласност со законот; ¨¨ да одлучува за правата, должностите и за одговорностите на државните службеници и на другите лица вработени во Министерството кои немаат статус на државни службеници, доколку со закон не е поинаку определено. За својата работа, министерот одговара пред Владата и пред Собранието на Република Македонија.

ВОДИЧ ЗА ГРАЃАНИТЕ НИЗ Министерството за правда

Заменик-министерот го заменува министерот кога тој е отсутен или кога поради болест и други причини не е во можност да ја врши својата функција, со сите негови овластувања и одговорности во раководењето. Заменик-министерот, во соработка со министерот, врши работи од надлежност на министерот коишто тој ќе му ги довери.


10

МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ПРАВДА

Функцијата државен секретар ги подразбира следниве надлежности: ¨¨ му помага на министерот во организирањето и во обезбедувањето законито

и ефикасно извршување на работите и задачите во Министерството; ¨¨ врши контрола и надзор на работењето на организационите облици во

Министерството; ¨¨ им дава упатства на раководните и на другите државни службеници; ¨¨ ја координира подготовката на извештаи, предлози, програми, информации

и други материјали; ¨¨ изготвува концепти за унапредување на внатрешната организација и

функционирањето и методи за работа на Министерството; ¨¨ го обединува работењето и ја унапредува хоризонталната координација

на секторите; ¨¨ се грижи за уредноста и за ажурноста во работата по предметите и другите

работи во Министерството; ¨¨ ги следи и одговара за извршувањето на стратегискиот план, програмата ¨¨ ¨¨ ¨¨ ¨¨ ¨¨ ¨¨ ¨¨ ¨¨

за работа и буџетот; се грижи за навремено извршување на одлуките и заклучоците на Владата на Република Македонија; одржува контакти на соодветно ниво со домашни, странски и со меѓународни организации; учествува во работата на Генералниот колегиум на државните секретари; непосредно соработува со генералниот секретар на Владата, како и со другите генерални и државни секретари; ги следи состојбата и проблемите што се во надлежност на Министерството и дава предлози и иницијативи за нивно решавање; му дава предлози на министерот за разгледување на материјали за седниците на Владата што се од надлежност на Министерството; ракува со класифицирани информации, и врши други работи што ќе му бидат доверени.

За својата работа државниот секретар одговара непосредно пред министерот.


11 Надлежности на државните советници Државните советници вршат најсложени задачи што бараат посебна самостојност и стручност, секој според областа за која е надлежен. За својата работа, државните советници се одговорни пред министерот и државниот секретар. Министерството за правда има девет (9) државни советници:

I DEL

¨¨ државен советник за правосудство - Валентина Шаурек ¨¨ државен советник за казнено законодавство - не е назначен ¨¨ државен советник за граѓанско законодавство - Нада Пенова ¨¨ државен советник за државна управа и изборен систем - не е назначен ¨¨ државен советник за ЕУ и меѓународна правна соработка - Нуман Лимани ¨¨ државен советник за меѓународна правна помош - Санела Хасиќ ¨¨ државен советник за координација на работата на министерот – Петар

Мирковиќ ¨¨ државен советник за информатички и комуникациски технологии - не е назначен ¨¨ државен советник - владин агент – Радица Лазареска Геровска 1. Државниот советник за правосудство извршува работни задачи и должности што се однесуваат на прашањата од областа на правосудството. Негови должности се: ¨¨ иницирање и предлагање ставови по начелните прашања што се во

надлежност на органот; на најсложените работи и остварувањето на програмата за работа на Министерството, во делот на правосудството; ¨¨ давање личен придонес при формирањето ставови и мислења по прашањата што бараат одлуки од највисокото ниво на органот; ¨¨ проценување и оценување на односите во рамките на сеопфатната политика во надлежност на органот; ¨¨ учество во работните групи при подготвувањето на предлозите за донесување на законите, нацрт-законите и предлог-законите и другите прописи и општи акти кои се однесуваат на судовите, Јавното обвинителство, нотарските работи, адвокатурата и другите правосудни органи;

ВОДИЧ ЗА ГРАЃАНИТЕ НИЗ Министерството за правда

¨¨ советување на министерот и на државниот секретар при решавањето


12

МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ПРАВДА

¨¨ давање стручни мислења од областа на правосудството; ¨¨ учество во реформата на судството, со давање стручни мислења, и следење

на остварувањето на Стратегијата за реформа во делот на судскиот систем; ¨¨ учество во работните тела на Собранието и на Владата, кога е овластен за тоа, и ¨¨ вршење други работи што ќе бидат доверени од министерот и од државниот секретар. 2. Државниот советник за казнено законодавство извршува задачи што се однесуваат на прашањата за казненото законодавство и извршувањето на санкциите. Негови должности се: ¨¨ иницирање и предлагање ставови по начелните прашања што се во

надлежност на органот; ¨¨ советување на министерот и на државниот секретар при решавањето

¨¨

¨¨

¨¨

¨¨ ¨¨ ¨¨ ¨¨

на најсложените работи и остварувањето на програмата за работа на Министерството во делот на казненото законодавство и извршувањето на санкциите; давање личен придонес при формирањето на ставовите и мислењата по прашања што бараат одлуки од највисокото ниво на органот при подготвувањето на предлозите за донесување закони, нацрти и предлогзакони и други прописи и општи акти од кривичната област; учество во работните групи при подготвувањето на предлозите за донесување закони, нацрт-закони и предлог-закони и други прописи и општи акти што се однесуваат на казнената материја; учество во изготвувањето на договорите што ги склучува Република Македонија со другите земји, од областа на меѓународната правна помош; проценување и оценување на односите во рамките на сеопфатната политика што е во надлежност на органот; учество во работните тела на Собранието и на Владата, кога е овластен за тоа; учество во активностите и во иницијативите за борба против корупцијата, организираниот криминал, трговијата со луѓе и перењето пари, и вршење други работи што ќе му бидат доверени од министерот и од државниот секретар.


13 3. Државниот советник за граѓанско законодавство ги извршува најсложените задачи што се однесуваат на прашањата за граѓанското законодавство. Негови должности се: ¨¨ иницирање и предлагање ставови по начелните прашања што се во

I DEL

надлежност на органот; ¨¨ советување на министерот и на државниот секретар при решавањето

¨¨

¨¨

¨¨ ¨¨ ¨¨

на најсложените работи и остварувањето на програмата за работа на Министерството, во делот на материјалните и процесните закони и другите прописи од граѓанската област; давање личен придонес при формирањето на ставовите и мислењата по прашањата коишто бараат одлуки од највисокото ниво на органот при подготвувањето на предлозите за донесување закони, нацрти и предлогзакони и други прописи и општи акти од областа на граѓанската материја; учество во работните групи при подготвувањето на предлозите за донесување закони, нацрт- закони и предлог-закони и други прописи и општи акти кои се однесуваат на граѓанската материја; проценување и оценување на односите во рамките на сеопфатната политика што е во надлежност на органот; учество во работните тела на Собранието и на Владата, кога е овластен за тоа, и вршење други работи што ќе му бидат доверени од министерот и од државниот секретар.

4. Државниот советник за државна управа и изборен систем ги извршува најсложените задачи што се однесуваат на прашањата од областа на државната управа и изборниот систем. Негови должности се: ¨¨ иницирање и предлагање ставови по начелните прашања што се во

надлежност на органот; на најсложените работи и остварувањето на програмата за работа на Министерството во делот на државната управа и изборниот систем; ¨¨ давање личен придонес при формирањето на ставовите и мислењата по прашањата коишто бараат одлуки од највисоко ниво на органот при подготвувањето на предлозите за донесување закони, нацрт-закони и предлог-закони и други прописи и општи акти од областа на државната управа и изборниот систем, политичките партии, здруженијата на граѓаните и фондациите;

ВОДИЧ ЗА ГРАЃАНИТЕ НИЗ Министерството за правда

¨¨ советување на министерот и на државниот секретар при решавањето


14

МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ПРАВДА

¨¨ учество во работните групи при подготвувањето на предлозите за

¨¨

¨¨

¨¨ ¨¨ ¨¨

донесување закони, нацрт-закони и предлог-закони и други прописи и општи акти што се однесуваат на изборниот систем, политичките партии и здруженијата на граѓаните и фондациите; изготвување информации, анализи и стручни мислења по законите и другите прописи и општи акти од областа на државната управа, изборниот систем, политичките партии и здруженијата на граѓаните и фондациите; учество во воспоставувањето контакти со надлежните органи за спроведување на законите од изборната област и за остварување на избирачкото право и правната регулатива за политичките партии, здруженијата на граѓаните и фондациите; учество во работните тела на Собранието и на Владата, кога е овластен за тоа; проценување и оценување на односите во рамките на сеопфатната политика во надлежност на органот, и вршење други работи што ќе му бидат доверени од министерот и од државниот секретар.

5. Државниот советник за ЕУ-интеграции и за меѓународна соработка ги врши најсложените задачи што се однесуваат на прашањата за ЕУ-интеграциите и меѓународната соработка. Негови должности се: ¨¨ иницирање и предлагање ставови по начелните прашања што се во

надлежност на органот; ¨¨ советување на министерот и на државниот секретар при решавањето

на најсложените работи и остварувањето на програмата за работа на Министерството во делот за ЕУ-интеграциите и меѓународната соработка; ¨¨ давање личен придонес при оформувањето на ставовите и мислењата по прашањата коишто бараат одлуки од највисокото ниво на органот за тековно усогласување на националното законодавство со законодавството на ЕУ во делот на надлежностите на Министерството за правда; ¨¨ следење на реализацијата на обврските што произлегуваат од Спогодбата за стабилизација и асоцијација (ССА), предвидени во Глава VII - Правда и внатрешни работи, во насока на приближување на националното законодавство кон законодавството на ЕУ и приоритетите од Европско партнерство и Националната програма за усвојување на правото на ЕУ (НПАА);


15 ¨¨ учество во работата на меѓуресорските работни групи; ¨¨ учество во соработката со меѓународните органи и организации; ¨¨ проценување и оценување на односите во рамките на сеопфатната

политика што е во надлежност на органот, и ¨¨ вршење други работи што ќе му бидат доверени од министерот и од

државниот секретар.

I DEL

6. Државниот советник за меѓународна правна помош ги извршува следниве работни задачи: ¨¨ иницирање и предлагање ставови по начелните прашања што се

однесуваат на прашања од областа на меѓународната правна помош; ¨¨ советување на министерот и на државниот секретар при решавањето

¨¨ ¨¨

¨¨

ВОДИЧ ЗА ГРАЃАНИТЕ НИЗ Министерството за правда

¨¨

на најсложените работи и остварувањето на програмата за работа на Министерството во делот на меѓународната правна помош, особено во делот на екстрадициите, трансферите, кривичните гонења, алиментационите побарувања, легализацијата на странските јавни исправи, реципроцитетите, признавањето на странските судски одлуки во кривичната и во граѓанската материја, во согласност со билатералните и мултилатералните договори; давање предлози и учество во склучувањето на двостраните договори меѓу Република Македонија и другите држави во правосудната област и грижа за нивното спроведување; следење на состојбата со меѓународната правна помош; учество во работата на меѓуресорските работни групи и работните групи определени од Министерството и од другите државни органи во оваа област, и вршење други работи што ќе му бидат доверени од министерот и од државниот секретар.


16

МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ПРАВДА

7. Државниот советник за координација на работата на министерот ги извршува најсложените задачи, особено оние кои се однесуваат на прашањата во врска со политичкиот систем. Негови должности се: ¨¨ иницирање и предлагање ставови по начелните прашања што се во

надлежност на органот; ¨¨ советување на министерот и на државниот секретар при решавањето

¨¨ ¨¨

¨¨ ¨¨

¨¨ ¨¨

¨¨

на најсложените работи и остварувањето на програмата за работа на Министерството; давање личен придонес при формирањето на ставовите и мислењата по прашања кои бараат одлуки од највисокото ниво на органот; давање стручно мислење и насоки при воспоставувањето контакти со средствата за јавно информирање и организирање средби со претставниците на медиумите; следење на спроведувањето на заклучоците на Собранието, Владата на Република Македонија и на нивните работни тела и органи; помагање на министерот при организирањето и обезбедувањето на законитото и ефикасно извршување на работите и задачите во Министерството; следење на состојбата и проблемите што се во надлежност на Министерството и давање предлози и иницијативи за нивно решавање; давање предлози на министерот за разгледување на материјалите за седниците на Владата на Република Македонија што се од надлежност на Министерството, и вршење други работи што ќе му бидат доверени од министерот и од државниот секретар.

8. Државниот советник за информатички и комуникациски технологии ги извршува најсложените задачи што се однесуваат на прашањата од областа на информатичките и комуникациските технологии. Негови работни задачи се: ¨¨ иницирање и предлагање ставови по начелните прашања што се во

надлежност на органот во делот на ИТ; ¨¨ советување на министерот и на државниот секретар при решавањето

на најсложените работи и остварувањето на програмата за работа на Министерството во делот за ИТ; ¨¨ следење на реализацијата на обврските што произлегуваат од Стратегијата за ИТ во правосудството; ¨¨ учество во работата на меѓуресорските работни групи;


17 ¨¨ учество во соработката и координацијата на работите со Центарот за ИТ во

¨¨

¨¨

¨¨ ¨¨

¨¨

Врховниот суд на Република Македонија, Јавното обвинителство, Судскиот совет на Република Македонија, Советот на јавните обвинители и казненопоправните установи; давање стручни совети при креирањето и изработката на номенклатури за Министерството за правда, судовите, Јавното обвинителство, Судскиот совет на Република Македонија и казнено-поправните установи; учество во изработката на стратегиите за развој, надградба на системот и ИТ-сигурност и на проектите врз основа на стратегиските документи на Секторот за ИКТ; давање придонес, со своите стручни совети, во развојот и имплементацијата на софтверските решенија во рамките на правосудство; давање стручно мислење и анализа на имплементацијата на апликациите кои развојно и стратегиски би се употребувале во работата на Министерството за правда, судовите, Јавното обвинителство, Судскиот совет на Република Македонија, Советот на јавните обвинители и казненопоправните установи, и вршење други работи што ќе му бидат доверени од министерот и од државниот секретар.

I DEL

9. Државниот советник - владин агент ја претставува Република Македонија во постапките пред Европскиот суд за човековите права. Негови работни задачи се:

¨¨ ¨¨

¨¨ ¨¨

¨¨

Судот и со другите органи на Советот на Европа во случаите кога Република Македонија е странка во споровите пред Судот; подготвување на одбраната и непосредно застапување на Република Македонија во постапката пред Судот; посредување при контактите на Судот со домашните судови, управните органи и со другите органи на Републиката и преземање други дејствија поврзани со заштитата на човековите права во рамките на Советот на Европа; постојана анализа на пресудите и на практиката на Европскиот суд; грижа за обезбедување компатибилност на домашната легислатива со стандардите на Европската конвенција за човековите права и основните слободи и практиката на Европскиот суд; изготвување препораки за можните постапувања на домашните судови и на другите државни органи, во смисла на имплементирање на одлуките на Европскиот суд во случај на констатирана повреда на Европската конвенција од страна на домашните органи;

ВОДИЧ ЗА ГРАЃАНИТЕ НИЗ Министерството за правда

¨¨ обезбедување општа соработка на органите на Република Македонија со


18

МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ПРАВДА

¨¨ следење на остварувањето на обврските на домашните органи што

произлегуваат од одлуките на Европскиот суд при констатирани повреди на Европската конвенција од страна на домашните органи; ¨¨ непосреден увид во судските и во управните предмети, како и во секоја друга документација на домашните органи, барање дополнителни информации, објаснувања и мислења кои се непосредно поврзани со вршењето на неговите надлежности; ¨¨ ракување со класифицирани информации, и ¨¨ вршење други работи што ќе му бидат доверени од Владата на Република Македонија.

Раководење со организационите облици на Министерството1 Организациони облици во Министерството и во органите во негов состав се секторите и одделенијата, со соодветна структура на раководни државни службеници, стручни државни службеници, стручно-административни државни службеници и други вработени лица кои немаат статус на државни службеници. Со Секторот раководи раководител, кој ја организира, насочува и ја координира работата на секторот и врши непосредна контрола и надзор над извршувањето на работите и задачите во секторот. Во случај на отсуство или спреченост на раководителот, со секторот раководи помошник-раководителот на секторот, доколку е назначен. Тој им помага на раководителот на секторот и на раководителот на одделението во извршувањето на работите што се во нивна надлежност. Со одделението раководи раководител на одделението, кој во рамките на раководењето со одделението, преку вертикална хиерархиска поврзаност ја организира, насочува и ја координира работата на одделението, врши непосредна контрола и надзор над извршувањето на работите и задачите во одделението. Во отсуство на раководителот на одделението, со одделението раководи државен службеник кој ќе биде определен.

1 Извор: Правилникот за систематизација на работните места во МП и Правилникот за внатрешна организација на МП, април 2008


19 Со органите во состав на Министерството раководат директори. Органите во состав на Министерството се, исто така, организирани во сектори и во одделенија, раководени од раководители на сектори или одделенија. Доколку за одредени работни задачи е потребна заедничка работа на државните службеници од различни сектори, се формираат посебни работни групи. Нивниот состав го определува министерот или директорот на органот во состав.

I DEL

Системските и другите значајни прашања се разгледуваат на Колегиум составен од: министерот, заменик-министерот, државниот секретар, државните советници, раководителите на секторите и директорите на органите во состав.

Државни службеници и други вработени во Министерството за правда Во Министерството за правда и во Државниот управен инспекторат има вкупно 609 вработени лица2. Бројот на предвидени извршители на систематизираните работни места во МП и во Инспекторатот, според Правилникот за систематизација, изнесува 890. Управата за извршување санкции заедно со Казнено поправните и воспитно поправните установи брои 714 вработени, додека во Бирото за судски вештачења има 26 вработени. Државните службеници се делат на три категории: 1. раководни државни службеници (државниот секретар, државните советници, раководителите на секторите, помошниците на раководителите на секторите и раководителите на одделенијата). 2. стручни државни службеници со звање советник, виш соработник, соработник и помлад соработник, и 3. стручно-административни државни службеници со звање самостоен референт, виш референт, референт и помлад референт. За државните службеници важат одредбите од Законот за државните службеници.

2 Бројката е преземена од Измените на буџетот на Република Македoнија за 2009 година. Истото се однесува и на бројот на вработените во Управата за извршување санкции и во Бирото за судски вештачења.

ВОДИЧ ЗА ГРАЃАНИТЕ НИЗ Министерството за правда

За другите вработени лица во Министерството за правда, кои немаат статус на државни службеници, важат општите прописи за работни односи.


20

МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ПРАВДА

Надлежности по сектори и одделенија Во Министерството за правда функционираат 11 сектори.

1. Сектор за координација на работите на министерот Раководител: Николчо Лазаров Помошник-раководител: не е назначен Во Секторот за координација на работите на министерот се вршат работи и задачи со кои се обезбедува логистичка поддршка на министерот. Со Секторот раководи раководител, кој е задолжен за развивање и обединување на политиките во рамките на Секторот. Негови задачи и должности се: ¨¨ раководење со Секторот; ¨¨ организирање, насочување и координирање на работата на Секторот; ¨¨ непосредна контрола и надзор над извршувањето на работите; ¨¨ распоредување на работите и задачите по одделенија; ¨¨ давање упатства и стручна помош во извршувањето на работите и задачите

и следење на нивното извршување; ¨¨ изготвување и грижа за остварувањето на планот за работа на Секторот и

на одделенијата; ¨¨ давање задолженија на раководителите на одделенијата; ¨¨ навремено, законито и квалитетно вршење на работите и задачите коишто

се вршат во Секторот; ¨¨ организирање и воспоставување соработка со другите органи при

вршењето на работите во Секторот; ¨¨ анализирање, оценување и проценување на прашањата и проблемите што

се појавуваат во текот на работата; ¨¨ изготвување информации, анализи и извештаи за прашањата што се во

надлежност на Министерството; ¨¨ решавање на најсложените работи и остварување на програмата за работа

на Министерството; ¨¨ давање стручно мислење и насоки при остварувањето на контактите

со средствата за јавно информирање и при организирањето средби со претставници на медиумите; ¨¨ следење на спроведувањето на заклучоците на Собранието, Владата на Република Македонија и нивните работни тела и органи; ¨¨ учество во организирањето и обезбедувањето на законито и ефикасно извршување на работите и задачите во Министерството;


21 ¨¨ примање и разгледување на поштата на министерот и упатување на ¨¨ ¨¨

¨¨ ¨¨ ¨¨ ¨¨

обработка до соодветните организациони облици; следење на состојбата и проблемите што се во надлежност на Министерството и давање предлози и иницијативи за нивно решавање; давање предлози на министерот за разгледување на одредени материјали за седниците на Владата на Република Македонија што се во надлежност на Министерството; грижа за стручното усовршување и работната дисциплина на вработените во Секторот; остварување редовни контакти со раководителите на другите сектори; ракување со класифицирани информации, и вршење други работи и задачи што ќе му бидат доверени.

I DEL

Во Секторот за координација на работите на министерот функционираат две одделенија.

Одделение за координација на работите на министерот Раководител: Горица Атанасова Одделението ги извршува следниве задачи: ¨¨ постапување по претставки на граѓаните доставени до министерот; ¨¨ вршење работи од меѓународната соработка и кореспонденција на

министерот;

¨¨

¨¨ ¨¨ ¨¨ ¨¨ ¨¨

подготвување и закажување средби на министерот, подготвување говори и излагања; средување и чување на документацијата за седниците на Собранието на Република Македонија, Владата на Република Македонија и нивните работни тела; организација и евиденција за работата на Колегиумот; водење евиденција за прописите и за другите акти што се во надлежност на Министерството; организациско-технички и протоколарни работи; вршење работи за поставување постојани судски преведувачи, и водење збирен регистар на постојаните судски преведувачи за секој суд и јазик одделно по азбучен ред на преведувачот.

ВОДИЧ ЗА ГРАЃАНИТЕ НИЗ Министерството за правда

¨¨ вршење протоколарни работи, планирање на дневните задолженија,


22

МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ПРАВДА

Одделението треба да ги врши своите задачи преку следниве систематизирани работни места: раководител на Oдделението, советник за меѓународна соработка и кореспонденција, помлад соработник за меѓународна соработка и кореспонденција, самостоен референт (технички секретар), виш соработник за односи со граѓаните, соработник за односи со граѓаните, соработник за координација на работите на министерот и виш референт (технички секретар). Засега се пополнети следниве звања: раководител на одделение, соработник за координација, помлад соработник за меѓународна соработка и кореспонденција и самостоен референт (технички секретар).

Одделение за односи со јавноста Раководител: не е назначен Одделението ги извршува следниве задачи: ¨¨ остварување контакти со средствата за јавно информирање и организирање

средби со претставници на медиумите и информативните гласила; ¨¨ следење на средствата за јавно информирање; ¨¨ следење и анализа на јавното мислење; ¨¨ уредување на веб-страницата на Министерството за правда, и ¨¨ прибирање, систематизирање и ажурирање на податоци и информации на

веб-страницата. Одделението треба да ги врши своите задачи преку следниве систематизирани работни места: раководител на одделението, виш соработник (портпарол), виш соработник за уредување на веб-сајтот, помлад соработник за односи со јавноста и помлад соработник за следење на порталот uslugi.gov.mk и на Граѓанскиот дневник. Пополнети работни места се звањата виш соработник.


23 2. Сектор за правосудство Раководител: не е назначен Помошник-раководител: Букурије Ајдини Во Секторот за правосудство се вршат работи што се однесуваат на судството, Јавното обвинителство, Јавното правобранителство, другите правосудни органи, кривичната одговорност и одговорноста за прекршоци, адвокатурата и други видови правна помош, наследувањето, сопственоста, стварните права и облигационите односи, амнестијата и помилувањето, кривичната, парничната и вонпроцесната постапка.

I DEL

Со Секторот за правосудство раководи раководител, кој е задолжен за развивање и обединување на политиките во рамките на Секторот, за нивна координација и спроведување и раководење со Секторот во вршењето на работите што се однесуваат на судството, Јавното обвинителство, Јавното правобранителство и другите правосудни органи. Неговите работни задачи вклучуваат: ¨¨ раководење со Секторот; ¨¨ организирање, насочување и координирање на работата на Секторот; ¨¨ непосредна контрола и надзор над извршувањето на работите;

¨¨

¨¨ ¨¨ ¨¨ ¨¨ ¨¨ ¨¨ ¨¨

на работите и задачите на раководителите на одделенијата; давање упатства за работа и потребна стручна помош во работата и во вршењето на најсложените работи и задачи и следење на текот на нивното извршување; обединување на планот и предлог-програмата за работа на Секторот; предлагање концепции на закони од правосудната област и други системски прашања; иницирање за решавање на одделни проблеми; учество во работата на работните тела на Владата и на Собранието на Република Македонија, кога е овластен за тоа; поднесување извештај за реализацијата на програмата; контактирање со раководителите на другите сектори и размена на информации со нив; грижа за стручното усовршување и за работната дисциплина на вработените во Секторот;

ВОДИЧ ЗА ГРАЃАНИТЕ НИЗ Министерството за правда

¨¨ распоредување


24

МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ПРАВДА

¨¨ анализирање и оценување на состојбите во областа за којашто е формиран

Секторот; ¨¨ решавање на проблемите и давање нови идеи за работи од областа којашто ја покрива Секторот; ¨¨ ракување со класифицирани информации, и ¨¨ други работи и задачи што ќе му бидат доверени. Во Секторот за правосудство функционираат пет одделенија. Одделение за нормативна дејност во кривичната и граѓанската материја Раководител: Никола Прокопенко Одделението ги има следниве надлежности: ¨¨ подготвување предлози за донесување закони, нацрт-закони и предлог-

закони и други прописи и општи акти во кривичната и во граѓанската материја; ¨¨ изготвување анализи за спроведувањето на законите од кривичната и од граѓанската материја; ¨¨ изготвување компаративни анализи и анализи за меѓународните стандарди од кривичната и од граѓанската материја, и ¨¨ изготвување мислења по законите и иницијативите за оценување на уставноста на законите од кривичната и од граѓанската материја. Одделението треба да ги врши своите задачи преку следниве систематизирани работни места: раководител на Oдделението, советник за нормативна дејност во кривичната материја, советник за нормативна дејност во граѓанската материја, соработник за нормативна дејност во граѓанската материја, помлад соработник за нормативна дејност во кривичната материја и помлад соработник за нормативна дејност во граѓанската материја. Пополнети се звањата раководител на одделение и советник за нормативна дејност во кривичната материја.


25 Одделение за судови, Јавно обвинителство и други правосудни органи Раководител: Нада Боцевска Одделението ги има следниве надлежности:

I DEL

¨¨

¨¨

¨¨

¨¨ ¨¨ ¨¨

¨¨ ¨¨ ¨¨

¨¨ ¨¨ ¨¨

¨¨

закони и други прописи и општи акти од областа на судството, Јавното обвинителство, адвокатурата и другите правосудни органи; изготвување извештаи, мислења, анализи, осврти, информации и други материјали што се однесуваат на работата на судството, Јавното обвинителство, адвокатурата и другите правосудни органи; следење и проучување на работата на судството во врска со организацијата, навременоста, експедитивноста и ажурноста во нивното работење, вештачењето и поротата; соработка со Јавното обвинителство по прашањата за обезбедување на општите услови за работа, како и по другите прашања од заеднички интерес; учество во вршењето надзор над управното работење и во вршењето надзор над ажурното работење; донесување Судски деловник; грижа за спроведувањето на Судскиот деловник и давање упатство и објаснувања за негова примена и вршење увид во врска со примената на Судскиот деловник; следење на работата на правосудните институции и подобрување и усовршување на нивната работа; следење на остварувањето на имплементацијата и заштитата на интелектуалната сопственост; следење на реализацијата на Стратегијата, во согласност со Акциониот план за реформа во правосудниот систем во рамките на надлежностите на Секторот; вршење работи во врска со правосудната управа; вршење работи во врска со полагањето на правосудниот испит; водење евиденција за судиите, самостојните судски советници, стручните соработници, судските приправници, судските референти, управнотехничкиот и друг персонал на судовите, којашто ги содржи податоците за името и презимето, датумот и местото на раѓање, националноста, местото на живеење, степенот на образование, стручниот назив, познавањето странски јазици, како и други податоци определени со законот; водење евиденција за припадниците на судската полиција, нивното оружје и опрема, вршење увид во безбедносната состојба на судовите и давање препораки и насоки за нејзино подобрување;

ВОДИЧ ЗА ГРАЃАНИТЕ НИЗ Министерството за правда

¨¨ подготвување предлози за донесување закони, нацрт-закони и предлог-


26

МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ПРАВДА

¨¨ водење евиденција за јавните обвинители, државните службеници во

обвинителствата и управно-техничкиот и друг персонал во обвинителствата, којашто содржи податоци за името и презимето, датумот и местото на раѓање, националноста, местото на живеење, степенот на образование, стручниот назив, познавањето странски јазици, како и други податоци определени со законот; ¨¨ прибирање статистички податоци и изготвување статистички извештаи за работата на судовите и на јавните обвинителства; ¨¨ водење редовна судска статистика и изготвување годишни статистички евиденции, прибирање и обработка на статистички податоци, и ¨¨ собирање и обработка на податоците. Одделението треба да ги врши своите задачи преку следниве систематизирани работни места: раководител на одделението, советник за судови, советник за јавно обвинителство и други правосудни органи, советник за судска полиција, советник за интелектуална сопственост, соработник за судови, помлад соработник за судови, помлад соработник за јавно обвинителство и други правосудни органи и самостоен референт (статистичар). Пополнетите работни места се однесуваат на звањата: раководител на одделение, советник за судови, соработник за судови, помлад соработник за судови и самостоен референт (статистичар).

Одделение за помилување и надомест на штета Раководител: Драган Темелков Одделението ги има следниве надлежности: ¨¨ изготвување предлози за помилување на поименично осудени лица и

изготвување предлози за групни помилувања; ¨¨ вршење на работите во врска со надомест на штета на лицата кои се

неоправдано осудени и неосновано или незаконито лишени од слобода; ¨¨ прием, распоредување и заведување на поштата за помилување и

претставки, и ¨¨ ракување со печати и штембили, вршење административни и тековни

работи и архивирање на предмети за помилување и поплаки. Одделението треба да ги врши своите задачи преку следниве систематизирани работни места: раководител на Oдделението, советник за помилување, советник за надомест на штета, помлад соработник за помилување, помлад соработник за надомест на штета, самостоен референт (архивар) и помлад референт (архивар). Сите систематизирани работни места се пополнети.


27 Одделение за постапување по претставки и поплаки за работата на правосудните органи Раководител: Александар Алексовски Одделението ги има следниве надлежности:

I DEL

¨¨ постапување по претставки и поплаки на граѓаните за работата на судовите,

кои се однесуваат на одолжувањето на судската постапка или на работата на судските служби; ¨¨ испитување на претставките и поплаките на граѓаните што се однесуваат на работата на јавните обвинители и другите правосудни органи и изготвување информации, анализи и други материјали во врска со претставките и поплаките, и ¨¨ водење евиденција за претставките што се поднесени во врска со работата на судовите, јавните обвинители и другите правосудни органи.

ВОДИЧ ЗА ГРАЃАНИТЕ НИЗ Министерството за правда

Одделението треба да ги врши своите задачи преку следниве систематизирани работни места: раководител на одделението, советник за постапување по претставки и поплаки, виш соработник за постапување по претставки и поплаки, соработник за постапување по претставки и поплаки, помлад соработник за постапување по претставки и поплаки и помлад референт (архивар). Пополнети се звањата раководител, соработник и помлад соработник за постапување по претставки и поплаки.


28

МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ПРАВДА

Одделение за поддршка на владиниот агент Раководител: Даница Станојевиќ Одделението ги има следниве надлежности: ¨¨ постојана анализа на пресудите и на судската практика на Европскиот суд за човековите права; ¨¨ сублимирање на најбитните одлуки на Европскиот суд за човековите права по однос на одредени човекови права и слободи; ¨¨ поддршка на владиниот агент при подготвувањето на одбраната на Република Македонија по однос на тужбите поднесени против неа пред Европскиот суд за човековите права; ¨¨ увид во судските и во управните предмети, како и во целокупната документација на домашните органи, којашто е во врска со работата на владиниот агент; ¨¨ посредување во контактите на Европскиот суд со домашните судови, управни органи и други органи на Република Македонија; ¨¨ поддршка на владиниот агент при комуницирањето и преземањето разни дејствија поврзани со заштитата на човековите права во рамките на Советот на Европа и Европскиот суд за човековите права, и ¨¨ следење на остварувањето на обврските на домашните органи што произлегуваат од одлуките на Европскиот суд за човековите права. Одделението треба да ги врши своите задачи преку следниве систематизирани работни места: раководител на одделението, советник за поддршка на владиниот агент (непополнето работно место), виш соработник за поддршка на владиниот агент (непополнето работно место), соработник за поддршка на владиниот агент и помлад соработник за поддршка на владиниот агент.


29 3. Сектор за надзор на работата на извршителите, нотарите и медијаторите Раководител: Здравка Скалова Помошник-раководител: Владимир Јанковски

I DEL

Во Секторот за надзор на работата на извршителите, нотарите и медијаторите се вршат работи од делокругот на Министерството кои се однесуваат на надзорот на работата на извршителите, нотарите и медијаторите. Со Секторот за надзор на работата на извршителите, нотарите и медијаторите раководи раководител, кој е задолжен за развивање и обединување на политиките во рамките на Секторот, за нивна координација и спроведување во насока на остварување на надзорот врз работата на извршителите, нотарите и медијаторите. Неговите работни задачи се: ¨¨ раководење со Секторот; ¨¨ организирање, насочување и координирање на работата на Секторот; ¨¨ непосредна контрола и надзор над извршувањето на работите;

¨¨ ¨¨

¨¨

¨¨ ¨¨ ¨¨ ¨¨ ¨¨ ¨¨ ¨¨ ¨¨

на работите и задачите на раководителите на одделенијата; утврдување на распоредот по кој се одвива надзорот врз работата на извршителите, нотарите и медијаторите; изготвување конечен извештај за извршениот надзор на работата на извршителите, нотарите и медијаторите и дефинирање предлог-мерки и активности; давање упатства за работа и потребна стручна помош во работата и при вршењето на најсложените работи и задачи и следење на текот на нивното извршување; учество во изготвувањето на законските и подзаконските акти од областа на извршувањето, нотарските работи и медијаторството; иницирање активности или постапки за решавање на одделни проблеми; учество во работата на работните тела на Собранието и Владата, кога е овластен за тоа; обезбедување предлог-програма за работа на Секторот; извештај за реализацијата на програмата за вработените во Секторот; контактирање со раководителите на другите сектори и разменување информации; пренесување на ставовите на повисоките државни службеници; анализирање и оценување на состојбите во областа за којашто е формиран Секторот;

ВОДИЧ ЗА ГРАЃАНИТЕ НИЗ Министерството за правда

¨¨ распоредување


30

МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ПРАВДА

¨¨ грижа за решавање на проблемите и давање нови идеи за работи од

областа којашто ја покрива Секторот; ¨¨ грижа за стручното усовршување и работната дисциплина на вработените во Секторот ¨¨ вршење други работи и задачи што ќе му бидат доверени. Во Секторот за надзор на работата на извршителите, нотарите и медијаторите функционираат две одделенија.

Одделение за надзор на работата на извршителите Раководител: Емилија Папарова Одделението ги има следниве надлежности: ¨¨ подготвување предлози за донесување закони, нацрт-закони и предлог-

закони и други прописи и општи акти од областа на извршувањето; ¨¨ изготвување извештаи, мислења, анализи, осврти, информации и други

материјали што се однесуваат на работата на извршителите; ¨¨ редовен и вонреден надзор на работата на извршителите; ¨¨ контрола на работењето на Комората на извршителите; ¨¨ вршење увид на самото место на списите, евиденцијата којашто се води,

¨¨ ¨¨ ¨¨ ¨¨ ¨¨ ¨¨ ¨¨ ¨¨ ¨¨ ¨¨

употребата на класифицирани информации, ажурноста во извршувањето, наплатата на наградите, надзор на примената на Законот за извршување и правилниците пропишани од Министерството за правда; изготвување извештаи за извршениот увид; изготвување подзаконски акти и друга регулатива; учество во изготвувањето прирачници и стандарди за работа од страна на Комората на извршителите; евиденција на извршителите, замениците на извршителите и помошниците на извршителите; припрема на документацијата за објавување конкурс и за избор на извршители; изготвување преглед на документацијата за именување заменици на извршителите и за согласност за помошниците на извршителите; припрема на документацијата за одлука на министерот по жалбите во втор степен; изготвување документација за издавањето легитимации на извршителите; водење евиденција на лицата кои го положиле испитот за извршители, и техничка поддршка на Комисијата за полагање на испитот за извршители при спроведувањето на испитот.


31 Одделението треба да ги врши своите задачи преку следниве систематизирани работни места: раководител на одделението, советник за надзор на работата на извршителите, двајца виши соработници за надзор на работата на извршителите, помлад соработник за надзор на работата на извршителите и помлад референт (архивар). Работните места за последните две звања не се пополнети.

I DEL

Одделение за надзор на работата на нотарите и на медијаторите Раководител: Лидија Којчева Одделението ги има следниве надлежности:

¨¨ ¨¨ ¨¨ ¨¨

¨¨ ¨¨ ¨¨ ¨¨ ¨¨ ¨¨ ¨¨ ¨¨ ¨¨ ¨¨ ¨¨ ¨¨ ¨¨

закони и други прописи и општи акти од областа на вршењето нотарски работи; изготвување извештаи, мислења, анализи, осврти, информации и други материјали што се однесуваат на работата на нотарите; надзор на работата на нотарите по службена должност или по приговор од страна на заинтересирани лица; надзор над работата на Нотарската комора на Република Македонија; преглед на книги и списи, надзор на канцеларијата на нотарот и регистарот, со цел посебно да се контролира усогласеноста на нотарските активности со одредбите од Законот за вршење нотарски работи; изготвување записник за извршениот надзор, предлагање мерки за отстранување и санкционирање на утврдените неправилности кај нотарот; евиденција на лицата кои го положиле нотарскиот испит; техничка поддршка на Комисијата за полагање на нотарскиот испит при спроведувањето на испитот; подготовка на документацијата за објавување конкурс и за избор на нотари; изготвување повелби за нотарите; изготвување акти за именување и за разрешување на нотарите; евиденција на нотарите; евиденција на именуваните и на разрешените нотари; подготвување предлози за донесување закони, нацрт-закони и предлогзакони и други прописи и општи акти од областа на медијаторите; изготвување извештаи, мислења, анализи, осврти, информации и други материјали што се однесуваат на работата на медијаторите; изготвување и ревидирање на Програмата за обука на медијаторите; надзор над работата на медијаторите по службена должност или по приговор од страна на заинтересирани лица; надзор над работата на Комората на медијаторите;

ВОДИЧ ЗА ГРАЃАНИТЕ НИЗ Министерството за правда

¨¨ подготвување предлози за донесување закони, нацрт-закони и предлог-


32

МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ПРАВДА

¨¨ изготвување записник за извршениот надзор, предлагање мерки за

отстранување и за санкционирање на утврдените неправилности кај медијаторот, и ¨¨ евиденција на лицата кои завршиле обука за медијатори. Одделението треба да ги врши своите задачи преку следниве систематизирани работни места: раководител на одделението, советник за надзор на работата на нотарите, советник за надзор на работата на медијаторите (непополнето работно место), виш соработник за надзор на работата на нотарите, виш соработник за надзор на работата на медијаторите и помлад соработник за надзор на работата на нотарите (непополнето работно место).

4. Сектор за меѓународна правна помош Раководител: Верка Цветановска Помошник-раководител: не е назначен Во Секторот за меѓународна правна помош се вршат работи од делокругот на Министерството кои се однесуваат на склучувањето двострани договори за меѓународна правна помош, екстрадицијата и трансферот на осудените лица и меѓународна правна помош во постапувањето по замолници во кривичната и во граѓанската област. Со Секторот за меѓународна правна помош раководи раководител кој е задолжен за обединување на политиките во рамките на Секторот, нивна координација и спроведување во насока на остварување на меѓународната правна помош. Негови работни должности се: ¨¨ раководење со Секторот; ¨¨ организирање, насочување и координирање на работата на Секторот; ¨¨ непосредна контрола и надзор над извршувањето на работите; ¨¨ распоредување ¨¨

¨¨ ¨¨ ¨¨

¨¨

на работите и задачите на раководителите на одделенијата; давање упатства за работа и потребна стручна помош при работата и вршењето на најсложените работи и задачи и следење на текот на нивното извршување; обединување на планот за работа на Секторот; давање задолженија на помошникот; предлагање концепции на закони, двострани договори што ги склучува Република Македонија со другите земји од правосудната област и други системски прашања; иницирање за решавање на одделни проблеми;


33 ¨¨ учество во работата на работните тела на Собранието и Владата, кога е ¨¨ ¨¨ ¨¨ ¨¨ ¨¨ ¨¨ ¨¨ ¨¨ ¨¨

овластен за тоа; обезбедување предлог-програма за работата на Секторот; извештај за реализацијата на програмата за вработените во Секторот; остварување контакти со раководителите на другите сектори и размена на информации; пренесување на ставовите на повисоките државни службеници; грижа за стручното усовршување и за работната дисциплина на вработените во Секторот; анализирање и оценување на состојбите во областа за којашто е формиран Секторот; грижа за решавањето на проблемите и давање нови идеи за работи од областа којашто ја покрива Секторот; ракување со класифицирани информации, и вршење други работи и задачи што ќе му бидат доверени.

I DEL

Во Секторот за меѓународна правна помош функционираат три одделенија.

Одделение за екстрадиција и трансфер Раководител: Мира Димишковска Одделението ги има следниве надлежности: ¨¨ вршење на работите на екстрадиција;

¨¨

¨¨

¨¨ ¨¨

државјани кои издржуваат казна затвор во казнено-поправните установи во странски држави и странски државјани кои издржуваат казна затвор во казнено-поправните установи во Република Македонија); известување за притвор на странски државјани во Република Македонија и давање одобрение за посета, како и известување за притвор на македонски државјани во странски држави; соработка со Министерството за внатрешни работи, казнено-поправните установи и со ИНТЕРПОЛ во врска со лицата кои се наоѓаат во екстрадиционен притвор и на издржување казна затвор; водење статистика по предметите за екстрадиција и трансфер на осудени лица; постапување по замолници од страна на домашните и странските судови во укажувањето правна помош во кривичните предмети за казнена евиденција, во кривичните предмети за кривично гонење и во кривичните предмети за отстапување списи;

ВОДИЧ ЗА ГРАЃАНИТЕ НИЗ Министерството за правда

¨¨ вршење на работите по предметите за трансфер на осудени лица (македонски


34

МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ПРАВДА

¨¨ вршење на работите при изготвувањето и склучувањето двострани

¨¨ ¨¨

¨¨ ¨¨

¨¨ ¨¨

договори во областа на меѓународната правна помош и следење на нивната примена; следење на ратификуваните конвенции заради нивна имплементација при постапување по предметите од областа на меѓународната правна помош; следење и примена на Европската конвенција за екстрадиција, Европската конвенција за трансфер на осудените лица и Европската конвенција за правна помош во кривичната материја, со дополнителните протоколи; изготвување извештаи и анализи за Претседателот, Собранието и Владата на Република Македонија од областа на меѓународната правна помош; соработка со дипломатско-конзуларните претставништва во Република Македонија и дипломатско-конзуларните претставништва на Република Македонија во странски држави при обезбедувањето меѓународна правна помош; прием, распоредување и заведување на поштата од областа на меѓународната правна помош; ракување со печати и штембили, вршење административни и тековни работи и архивирање на предметите од меѓународната правна помош.

Одделението треба да ги врши своите задачи преку следниве систематизирани работни места: раководител на одделението, советник за екстрадиција (непополнето), советник за трансфер, виш соработник за екстрадиција, помлад соработник за трансфер (непополнето), самостоен референт (архивар) и помлад референт (архивар).

Одделение за постапување по замолници во кривична и во граѓанска материја Раководител: Нада Симјановска Одделението ги има следниве надлежности: ¨¨ постапување по замолници од страна на домашните и странските судови во

укажувањето меѓународна правна помош во кривичните и во граѓанските предмети за врачување и сослушување; ¨¨ постапување по замолници од страна на домашните и странските судови во укажувањето меѓународна правна помош за признавање и извршување на странските судски одлуки во кривичните и во граѓанските предмети; ¨¨ постапување по замолници од страна на домашните и странските судови во укажувањето правна помош во кривичните предмети за врачување; ¨¨ давање мислење за прашања во врска со реципроцитетот на странските државјани во Република Македонија;


35 ¨¨ постапување по предмети што се однесуваат на алиментациони

¨¨ ¨¨

¨¨

¨¨

¨¨ ¨¨

¨¨

побарувања, во согласност со Њујоршката конвенција за алиментационите побарувања; водење статистика по граѓанските предмети; вршење на работите при изготвувањето и склучувањето на двостраните договори во областа на меѓународната правна помош и следење на нивната правилна примена; следење на ратификуваните конвенции заради нивна имплементација при постапување по предметите од меѓународната правна помош во граѓанската материја; следење и примена на Хашката конвенција за граѓанска постапка, Хашката конвенција за укинување на потребата од странски правни исправи, Конвенцијата за остварување на алиментационите побарувања во странство, конвенциите што се однесуваат на признавањето и извршувањето на странските арбитражни судови и др.; изготвување извештаи и анализи за Претседателот, Собранието и Владата на Република Македонија од областа на меѓународната правна помош; соработка со дипломатско-конзуларните претставништва во Република Македонија и со дипломатско-конзуларните претставништва на Република Македонија во странски држави при обезбедувањето меѓународна правна помош, и прием, распоредување и заведување на поштата од областа на меѓународната правна помош.

I DEL

ВОДИЧ ЗА ГРАЃАНИТЕ НИЗ Министерството за правда

Одделението треба да ги врши своите задачи преку следниве систематизирани работни места: раководител на Oдделението, двајца советници за постапување по замолници во кривична и во граѓанска материја, соработник за постапување по замолници во кривична и во граѓанска материја, самостоен референт за постапување по замолници во кривична и во граѓанска материја (непополнето) и помлад референт (архивар).


36

МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ПРАВДА

Одделение за преводи, лекторирање и јазична редакција Раководител: не е назначен Одделението ги има следниве задачи: ¨¨ лекторирање и јазична редакција при изготвувањето на законските

проекти, другите прописи и акти; ¨¨ превод на текстовите на правните акти и информативни и други материјали

од англиски јазик на македонски јазик и обратно и водење регистар на преводите; ¨¨ превод на текстовите на правните акти и информативни и други материјали од албански јазик на македонски јазик и обратно. Одделението треба да ги врши своите задачи преку следниве систематизирани работни места: раководител на одделението (непополнето), советник за следење и редакциска обработка на прописите, виш соработник (преведувач), помлад соработник (преведувач од англиски на македонски јазик и обратно непополнето) и помлад соработник (преведувач од албански на македонски јазик и обратно).

5. Сектор за државна управа, изборен систем и управни надлежности Раководител: Загорка Тноковска Помошник-раководител: Виолета Атанасовска Во Секторот за државна управа, изборен систем и управни надлежности се вршат работи што се однесуваат на државната управа, изборниот систем, водењето евиденција на избирачкото право и вршењето на работите што не спаѓаат во надлежност на друг орган на државната управа. Со Секторот за државна управа, изборен систем и управни надлежности раководи раководител чиишто задачи и надлежности се: ¨¨ раководење со Секторот; ¨¨ организирање, насочување и координирање на работата на Секторот; ¨¨ непосредна контрола и надзор над извршувањето на работите; ¨¨ распоредување

одделенијата;

на работите и задачите на раководителите на


37 ¨¨ давање упатства во работата и потребна стручна помош при работата и

¨¨ ¨¨ ¨¨ ¨¨ ¨¨ ¨¨ ¨¨ ¨¨ ¨¨ ¨¨ ¨¨ ¨¨ ¨¨

вршењето на најсложените работи и задачи и следење на текот на нивното извршување; обединување на планот за работа на Секторот; давање задолженија на помошникот-раководителот; предлагање концепции на закони и други системски прашања; иницирање активности или постапка за решавање на одделни проблеми; учество во работата на работните тела на Собранието и Владата, кога е овластен за тоа; учество и иницирање работни средби со другите органи заради заземање став по одредени прашања; учество и организирање расправи по одредени закони од надлежност на Секторот; контактирање со раководителите на другите сектори и размена на информации; пренесување ставови од повисоките државни службеници; анализирање и оценување на состојбите во областа за која е формиран Секторот; иницирање решенија за проблемите и давање идеи за нови решенија; ракување со класифицирани информации, и вршење други работи и задачи што ќе му бидат доверени.

I DEL

Во Секторот за државна управа, изборен систем и управни надлежности функционираат три одделенија и 34 подрачни одделенија.

Одделение за нормативна дејност и управни надлежности Раководител: Јонче Цветкоски Одделението ги врши следниве задачи: ¨¨ подготвување нацрт и предлог-закони и други прописи во врска со

организацијата и методот на работа на управата; за Собранието и за Владата на Република Македонија, што се однесуваат на организацијата и на методите за работа на управата и на извршувањето на прописите од страна на органите на управата; ¨¨ следење на состојбите и појавите во областа на организацијата и методите на работа на управата, извршување на прописите за органите на управата и предлагање мерки за нивно натамошно унапредување, и ¨¨ подготвување нацрт и предлог-закони и други прописи поврзани со изборниот систем, референдумот и граѓанската иницијатива.

ВОДИЧ ЗА ГРАЃАНИТЕ НИЗ Министерството за правда

¨¨ изготвување извештаи, анализи, осврти, информации и други материјали


38

МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ПРАВДА

Одделението треба да ги врши своите задачи преку следниве систематизирани работни места: раководител на одделението, советник за нормативна дејност и управни надлежности, виш соработник за нормативна дејност и управни надлежности, помлад соработник за нормативна дејност и управни надлежности и помлад референт (архивар). Освен звањата раководител на одделението и помлад соработник, другите работни места не се пополнети.

Одделение за изборен систем, политички партии, здруженија на граѓани и фондации Раководител: Марија Христова Одделението ги има следниве задачи: ¨¨ подготвување нацрт и предлог-закони и други прописи во врска со

изборниот систем, референдумот и граѓанската иницијатива, политичките партии, собирањето потписи од избирачите за донесување закон и за поднесување предлог за пристапување кон измена на Уставот на Република Македонија; ¨¨ изготвување нацрт и предлог-закони и други прописи поврзани со организацијата и формирањето здруженија на граѓани; ¨¨ издавање одобренија за употреба на државните симболи и изрази кои означуваат име на историски лица и места, националност, името на државата и кратенките изведени од него, име на општина во Република Македонија или името на Градот Скопје, и ¨¨ постапување по барањата, во согласност со Законот за донации и спонзорства. Одделението треба да ги врши своите задачи преку следниве систематизирани работни места: раководител на одделението, советник за евиденција на избирачкото право, виш соработник за здруженијата на граѓани и фондациите, помлад соработник за евиденција на избирачкото право и помлад соработник за здруженија на граѓаните и фондациите. Пополнети работни места се звањата раководител на одделението и советник за евиденција на избирачкото право.


39 Одделение за организационо-техничка и методолошка обработка на податоци во избирачкиот список Раководител: Јулијана Георгиевска Одделението ги има следниве задачи:

I DEL

¨¨ утврдување на методолошките основи за автоматизирано водење на

Избирачкиот список и избирачките места, утврдени со Закон; ¨¨ тековно следење и ажурирање на Избирачкиот список врз основа на

податоците добиени од надлежните органи, утврдени со Закон; ¨¨ внес на податоците за избирачите и на описите на избирачките места; ¨¨ анализа на податоците во Избирачкиот список; ¨¨ подготвување табели, прегледи, извештаи и информации за состојбата со

¨¨ ¨¨

¨¨ ¨¨

избирачкото тело и годишни програми за активностите и за потребните средства; подготвување програмски решенија во однос на Избирачкиот список, по податоци за избирачите и податоци од територијален аспект; водење на избирачките места, нивно ажурирање, следење на законскиот лимит за бројот на секое избирачко место, непосредна посета на терен и предлагање промена на границите на избирачкото место; подготвување на содржината на Избирачкиот список според видот на изборите, и печатење, техничко подготвување и издавање на Избирачкиот список.

ВОДИЧ ЗА ГРАЃАНИТЕ НИЗ Министерството за правда

Одделението треба да ги врши своите задачи преку следниве систематизирани работни места: раководител на одделението, советник за база на податоци за територија, советник (програмер), самостоен референт за внес на податоци и помлад референт за внес на податоци. Освен звањето раководител на одделение, другите работни места не се пополнети.


40

МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ПРАВДА

Подрачни одделенија Министерството за правда има 34 подрачни одделенија3. Нивните задачи се однесуваат на: ¨¨ подготвување програмски решенија за Избирачкиот список според

податоците за избирачите и податоците од територијален аспект; ¨¨ водење на избирачките места, нивно ажурирање, следење на законскиот

лимит за бројот на секое избирачко место, непосредна посета на терен и предлагање промена на границите на избирачкото место; ¨¨ подготвување на содржината на Избирачкиот список според видот на изборите; ¨¨ предлагање промена на податоците во Избирачкиот список преку непосредна проверка на терен; ¨¨ следење на матичното работење, и ¨¨ соработка со органите на државната управа поврзани со изборниот систем и со матичното работење. Во тек е постапка за превземање на лицата вработени во месните канцеларии на Министерството за правда во Управата за водење матични книги. Дополнително дел од вработените во подрачните одделенија во Министерството за правда ќе бидат превземени/ вработени во Државната изботна комисија (ДИК) и Управата за водење матични книги. За сите 34 подрачни одделенија, се систематизирани следниов број државни службеници: ¨¨ 34 раководители на одделенија; ¨¨ 3 советници за избори; ¨¨ 49 виши соработници за избори; ¨¨ 4 соработници за избори; ¨¨ 47 помлади соработници за избори; ¨¨ 36 самостојни референти за избори; ¨¨ 59 референти за избори; ¨¨ 23 помлади референти за избори; ¨¨ 300 самостојни референти (матичари); ¨¨ 21 помлад референт (матичар); ¨¨ 11 помлади референти (доставувачи) во одделение, и ¨¨ 32 помлади референти (доставувачи) во месна канцеларија.

3 Во Прилогот бр. 4 е даден Список на подрачните одделенија и месни канцеларии на МП.


41 6. Сектор за Европска унија Раководител: Фросина Тасевска Помошник-раководител: не е назначен

I

Во Секторот за Европска унија се вршат надлежностите од делокругот на Министерството коишто се однесуваат на остварувањето на процесот на европска интеграција меѓу Република Македонија и Европската унија.

DEL

Со Секторот за ЕУ раководи раководител кој ги врши следниве задачи и надлежности: ¨¨ раководи со Секторот; ¨¨ ја организира, насочува и ја координира работата на Секторот; ¨¨ врши непосредна контрола и надзор над извршувањето на работите во

одделенијата; ¨¨ ги распоредува работите и задачите на раководителите на одделенијата; ¨¨ дава упатства за работа и стручна помош и го следи текот на извршувањето

на работите;

¨¨ ¨¨ ¨¨

¨¨ ¨¨

¨¨ ¨¨ ¨¨

изготвува со раководителите на одделенијата и дава извештаи за нивната реализација; врши анализи, оценување и проценување на проблемите што се појавуваат; иницира нови идеи за работи од областа што ја покрива Секторот; ја следи реализацијата на обврските што произлегуваат од Спогодбата за стабилизација и асоцијација (ССА) Глава VII Правда и внатрешни работи, во насока на приближување на националното законодавство кон законодавството на ЕУ и приоритетите од Партнерството за пристапување во ЕУ и Националната програма за усвојување на правото на ЕУ (НПАА); учествува во работата на Поткомитетот на ССА за правда и внатрешни работи; раководи со процесот на планирање, координација и следење на реализацијата на НПАА за Поглавје 23 Правосудство и фундаментални права; соработува со сите институции надлежни за ова поглавје; учествува во давањето поддршка на работата на телата во рамките на ССА за спроведување на процесот на европската интеграција; дава насоки и поддршка на позициите за преговори со Европската унија во областите на законодавството (acquis);

ВОДИЧ ЗА ГРАЃАНИТЕ НИЗ Министерството за правда

¨¨ се грижи за остварувањето на планот и програмата за работа што ги


42

МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ПРАВДА

¨¨ го следи и го координира процесот на планирање на Инструментот за

¨¨ ¨¨ ¨¨ ¨¨

¨¨ ¨¨ ¨¨

¨¨

¨¨ ¨¨

¨¨ ¨¨ ¨¨ ¨¨

претпристапна помош-ИПА во врска со приоритетите и потребите што произлегуваат од НПАА; го следи и го координира процесот на програмирање, техничка имплементација, мониторинг и евалуација (на ниво на проект); ја одобрува предлог-листата на членовите на Комисијата за оценување до Единицата за централно финансирање и склучување договори; ги парафира „твининг“ договорите; ја потпишува евиденцијата за присуство и испорачани услуги на експертите, договорите за градење, временските и конечните сертификати за градење и верификување на направените трошоци; се грижи за обезбедувањето комплементарност на странската помош; дава насоки за изготвување годишни и финални извештаи за реализацијата на оперативната програма; соработува со Секретаријатот за европски прашања при Владата на Република Македонија во делот на координацијата, мониторингот и евалуацијата на активностите за пристапување во ЕУ; соработува со Националниот координатор за странска помош (НКСП), Комитетот на министрите за координација на странската помош (КМКСП), Министерството за финансии (МФ), Централната единица за склучување договори и финансирање (ЦФЦД), Националниот фонд (НФ) и другите надлежни органи за соработка со службите на Европската комисија, надлежни за програмите за Република Македонија; разменува информации со донаторите и со корисниците на помошта; соработува и одржува контакти на соодветно ниво со домашни, европски и со меѓународни институции и организации, како и со невладиниот сектор, за прашања од надлежност на Секторот; остварува постојана соработка со раководителите на другите сектори и разменува информации и искуства; се грижи за стручното усовршување и за работната дисциплина на вработените во Секторот; ракува со класифицирани информации, и врши други работи и задачи што ќе му бидат доверени.


43 Секторот за Европска унија ги спроведува своите надлежности преку две одделенија.

Одделение за преговори и интеграција Раководител: не е назначен

I DEL

Одделението ги врши следниве задачи:

¨¨

¨¨ ¨¨

¨¨

¨¨ ¨¨

¨¨ ¨¨ ¨¨

¨¨ ¨¨

стабилизација и асоцијација (ССА), предвидени во Глава VII Правда и внатрешни работи, во насока на приближување на националното законодавство кон законодавството на Европската унија (ЕУ) и приоритетите од Европското партнерство; планирање, изготвување, реализација и следење на имплементацијата на Националната програма за усвојување на правото на Европската унија (НПАА); следење на динамиката на реализацијата на Поглавје 23 од НПАА и ажурирање на матрицата; одржување на електронската библиотека на документи и акти поврзани со НПАА (хронолошко следење и чување на актите донесени и хармонизирани со законодавството на ЕУ) поддршка во работата на Поткомитетот на ССА за правда и внатрешни работи (ПВР) и на другите тела за спроведување на процесот на европска интеграција; поддршка во подготовката на преговарачките позиции за преговори со Европската унија во областите на acquis communitaire; следење на законодавството и на политиките на Европската унија во областа на acquis communitaire (процесот на донесување на секундарното законодавство на ЕУ и неговото стапување во сила); утврдување на надлежностите за ЕУ-мерки и следење на потребите за превод на ЕУ-мерките; користење на базите на податоци на ЕУ за работите од делокругот на одделението; соработка и одржување контакти на соодветно ниво со Секретаријатот за европски прашања и со другите министерства, европски и меѓународни институции и организации, за прашањата што се во надлежност на Одделението; учество во работата на работните тела на Владата на Република Македонија за прашања од областа на Европската унија; координација меѓу надлежните институции во насока на приближување на националното законодавство кон законодавството на ЕУ и приоритетите на Европското партнерство;

ВОДИЧ ЗА ГРАЃАНИТЕ НИЗ Министерството за правда

¨¨ реализација на обврските што произлегуваат од Спогодбата за


44

МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ПРАВДА

¨¨ активности за организирање редовни средби на Работната група и

Поткомитетот за правда и внатрешни работи во рамките на ССА; ¨¨ подготвување анализи, извештаи, информации, оценки, мислења за реализацијата на обврските од ССА и Европското партнерство и другите активности за пристапување во ЕУ, и ¨¨ други работи поврзани со процесот на европската интеграција. Одделението треба да ги извршува наведените надлежности преку следниве систематизирани работни места: раководител на одделение, советник за преговори и интеграција, виш соработник за преговори и интеграција (пополнето), помлад соработник за интеграција и помлад соработник за преговори (пополнето).

Одделение за ИПА проекти Раководител: Емилија Тасева Одделението е одговорно за: ¨¨ планирање на инструментот за претпристапна поддршка и помош (ИПА)

во врска со приоритетите и потребите што произлегуваат од НПАА; ¨¨ програмирање, техничка имплементација, мониторинг и евалуација (на

ниво на проект); ¨¨ целосно имплементирање на обврските предвидени во Оперативниот

¨¨

¨¨ ¨¨ ¨¨ ¨¨ ¨¨ ¨¨

¨¨

договор што ќе го склучи ресорното Министерството за правда со Централната единица за склучување договори и финансирање; доставување прецизна и навремена информација за потребниот буџет за наредната година во однос на националното кофинансирање и програмираните ИПА-средства по проекти, до надлежниот координатор за авторизација (НАО); воспоставување информационен систем со податоци за проектите; чување на целата документација поврзана со проектот во рок од 7 години по завршувањето на ИПА-проектот; подготвување проектни задачи (ТоР) и техничка спецификација за тендерското досие; подготвување предлог-листа на членови на Комисијата за оценување до Централната единица за склучување договори и финансирање; парафирање на „твининг“ договорите; евиденција на присуството и на испорачаните експертски услуги, договори за градење, потпишување временски и конечни сертификати за градење и верификување на направените трошоци; континуирано следење на степенот на извршување на проектите и доставување извештаи;


45 ¨¨ подготвување годишни и финални извештаи за оперативната програма; ¨¨ предвидување и оценка на ризикот од ефектите од исполнувањето на

Оперативната програма; ¨¨ активности за учество во програмите и агенциите на Европската унија; ¨¨ соработка со Секретаријатот за европски прашања, Националниот

координатор за странска помош (НКСП), Комитетот на министрите за координација на странската помош (КМКСП), Министерството за финансии (МФ), Централната единица за склучување договори и финансирање, Националниот фонд (НФ) и другите надлежни органи и службите на Европската комисија задолжени за програмите за Република Македонија, и ¨¨ вршење други работи поврзани со странската помош.

I DEL

Одделението треба да ги извршува наведените надлежности преку следниве систематизирани работни места: Советник за програмирање на ИПА, Советник за техничка имплементација на ИПА, Советник за внатрешни известување и моноторинг на ИПА, Помлад соработник за техничка соработка на ИПА и Помлад соработник за известување и моноторинг на ИПА - проекти.

7. Сектор за меѓународно-правна соработка Раководител: Снежана Мојсова Помошник-раководител: Мимоза Киковска Во Секторот за европска интеграција и меѓународно-правна соработка се вршат задачите што се однесуваат на остварувањето на меѓународната соработка, човековите права и остварувањето на процесот на интеграција на Република Македонија во НАТО. Со Секторот за меѓународно-правна соработка раководи раководител кој ги врши следниве задачи и надлежности: ¨¨ раководење со Секторот; ¨¨ организирање, насочување и координирање на работата на Секторот;

одделенијата; ¨¨ распоредување

на работите и задачите на раководителите на одделенијата; ¨¨ давање упатства за работа и стручна помош; ¨¨ водење грижа за остварувањето на програмата и планот за работа што ги изготвува со раководителите и поднесување извештај за нивната реализација;

ВОДИЧ ЗА ГРАЃАНИТЕ НИЗ Министерството за правда

¨¨ непосредна контрола и надзор над извршувањето на работите во


46

МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ПРАВДА

¨¨ учество во и координирање на работата на работните тела за спроведување

¨¨

¨¨ ¨¨

¨¨

¨¨

¨¨

¨¨

¨¨ ¨¨ ¨¨ ¨¨ ¨¨

на активностите за реализација на обврските од Спогодбата за стабилизација и асоцијација и обврските што произлегуваат од Акциониот план за членство во НАТО; изготвување материјали за Работниот комитет за интеграција на Република Македонија во колективните системи за одбрана и учество на состаноците на Република Македонија со Високиот зајакнат комитет во Брисел; учество во и координирање на активностите за имплементација на Пактот за стабилност, како и во меѓуминистерските работни тела; водење грижа за континуираната соработка со Европскиот комитет за спречување на тортурата и нечовечкото или понижувачко постапување или казнување (КПТ) и за реализацијата на препораките од меѓународните организации во делот на заштитата на човековите права и слободи; остварување соработка со меѓународните органи или организации на планот на борбата против организираниот криминал, корупцијата, перењето пари, злоупотребата на дрога и трговијата со луѓе; учество во активностите за соработка со Советот на Европа, на планот на борбата против корупцијата, преку учество во ГРЕКО (Групата држави за борба против корупцијата), изготвување материјали и одбрана на Извештаите за оценка; координирање на активностите за реализација на СПАИ (Иницијатива на Пактот за стабилност за борба против корупцијата); координирање на активностите за соработка со Кривичниот суд за поранешна Југославија (Хашки трибунал) и со Меѓународниот кривичен суд; вршење анализа на националното законодавство и неговата усогласеност со одредбите од конвенциите и протоколите на Советот на Европа, Обединетите нации, ОБСЕ и другите меѓународни организации и изготвување предлози за ратификации; остварување средби со претставниците на меѓународните организации, невладините организации и специјализираните агенции; учество во работните тела на Собранието и на Владата, кога е овластен за тоа; водење грижа за стручното усовршување и за работната дисциплина на вработените во Секторот; ракување со класифицирани информации, и вршење други работи и задачи што ќе му бидат доверени.

Во Секторот за меѓународно-правна соработка функционираат три одделенија.


47 Одделение за меѓународно-правна соработка

Одделението е одговорно за: ¨¨ следење на меѓународно-правниот поредок, подготвување предлози за поведување постапка за потпишување и ратификација на меѓународноправни инструменти со анализа на законската регулатива; ¨¨ изготвување мислења за потребите за пристапување кон конвенции и протоколи што се во надлежност на другите министерства; ¨¨ соработка со Европскиот комитет за спречување на тортурата и нечовечкото или понижувачко постапување или казнување (КПТ), заради исполнување на обврските содржани во Европските конвенции за човековите права и за заштита од мачење и нечовечко или понижувачко постапување или казнување; ¨¨ организирање посети на КПТ на судовите и на затворите, произнесување по извештаите за констатираните состојби и постапување според препораките и забелешките; ¨¨ континуирана соработка со и поддршка на активностите на Кривичниот суд за поранешна Југославија (Хашки трибунал), како и во спроведувањето на истрагите и потрагите по лицата обвинети за сериозни кршења на меѓународните норми; ¨¨ учество во активностите во рамките на Пактот за стабилност на Југоисточна Европа (регионална маса и работни маси) и другите регионални иницијативи и форми на соработка, преземање активности за реализација на проектите, препораките и декларациите во рамките на овие иницијативи, како и следење на нивната имплементација; ¨¨ активности за континуирана соработка со меѓународните органи и организации (ООН, СЕ, ОБСЕ, ОЕЦД), нивните тела, органи и комитети, како и за реализација на нивните препораки и следење на имплементацијата на препораките; ¨¨ активности за соработка со Советот на Европа на планот на борбата против корупцијата, преку учество во ГРЕКО (Група држави за борба против корупцијата), подготвување материјали и одбрана на извештаите за оценка, и ¨¨ соработка и учество во работата на MONEYVAL (Комитетот на експерти за евалуација на мерките за спречување на перењето пари) при Советот на Европа, учество во одбраната на извештаите на Република Македонија подготвени од страна на Комитетот на MONEYVAL по спроведената евалуација.

I DEL

ВОДИЧ ЗА ГРАЃАНИТЕ НИЗ Министерството за правда

Раководител: Марија Дељова


48

МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ПРАВДА

Одделението треба да ги извршува наведените надлежности преку следниве систематизирани работни места: раководител на одделение, советник за меѓународно-правна соработка, виш соработник за меѓународно-правна соработка (непополнето), помлад соработник за меѓународно-правна соработка и помлад соработник за борба против корупцијата.

Одделение за човекови права и компаративно-правни анализи Раководител: Тања Кикерекова Одделението е одговорно за: ¨¨ активностите во насока на подготвување иницијални, редовни и

¨¨

¨¨

¨¨

¨¨

¨¨

¨¨ ¨¨

периодични извештаи за компатибилноста на националното законодавство со ратификуваните меѓународни инструменти, учество во одбраната на извештаите што произлегуваат како обврска од истите; подготвување на извештаите за реализацијата на обврските што произлегуваат од меѓународните документи за националните малцинства; активностите за реализација на препораките од меѓународните организации, дисеминација на релевантните препораки и материјали до надлежните органи и одговорните државни службеници, иницирање и реализирање на националните активности (предлагање законски решенија или други активности) за имплементација на препораките и за следење на нивната имплементација; комуникација со надлежните судови, прибирање на релевантната документација и други активности врз основа на поднесените индивидуални барања против Република Македонија, пред Комитетот за човековите права на ОН; активности за континуирана соработка со меѓународните органи и организации (ООН и Советот на Европа), нивните тела и комитети, како и активности за учество во реализацијата на програмите и проектите; континуирана соработка со Советот на Европа (СЕ) на планот на превенцијата и борбата против трговијата со луѓе и имплементација на мерките и стандардите на СЕ во националното законодавство; активности за соработка со невладиниот сектор и за реализација на заеднички проекти и програми; постојано следење на примената на Европската конвенција за човековите права и други документи за слободите и правата и нивно имплементирање во националното законодавство и подготвување извештаи за реализација на обврските.


49 Одделението треба да ги извршува наведените надлежности преку следниве систематизирани работни места: Раководител на одделение, Советник за човекови права и компаративно-правни анализи, Виш соработник за човекови права и компаративно-правни анализи, Помлад соработник за човекови права и Помлад соработник за компаративно-правни анализи.

I DEL

Одделение за соработка со НАТО Раководител: не е назначен Одделението е одговорно за: ¨¨ учество во активностите за реализација на обврските што произлегуваат

¨¨ ¨¨ ¨¨ ¨¨ ¨¨

од Акциониот план за членство и изготвување и спроведување на Годишните национални програми на Република Македонија за подготовка за членство во НАТО; изготвување информации за напредокот на РМ во реализацијата на Годишната национална програма за членство во НАТО; редовно учество на состаноците на Република Македонија со Северноатлантскиот совет на НАТО (26+1) во Брисел; учество во експертските тимови на Работниот комитет за интеграција на Република Македонија во колективните системи за одбрана; учество во работните групи за усогласување на националното законодавство со актите на НАТО, и следење на спроведувањето на СОФА договорот и Основниот договор со техничките анекси, меѓу Република Македонија и НАТО, за дејствување на НАТО-мисиите во Република Македонија, во делот што е во надлежност на Министерството за правда.

ВОДИЧ ЗА ГРАЃАНИТЕ НИЗ Министерството за правда

Одделението треба да ги извршува наведените надлежности преку следниве систематизирани работни места: раководител на одделение, советник за соработка со НАТО, виш соработник за соработка со НАТО, соработник за соработка со НАТО и помлад соработник за соработка со НАТО. Освен звањето виш соработник, другите работни места не се пополнети.


50

МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ПРАВДА

8. Сектор за управување со човечки ресурси, стратегиско планирање и креирање политики Раководител: Маја Малјановска Помошник-раководител: Ленче Величковска Во Секторот за управување со човечки ресурси, стратегиско планирање и креирање политики се вршат работи од делокругот на управувањето со човечките ресурси, остварувањето на правата, обврските и одговорностите на вработените, утврдувањето на стратегиските приоритети и Годишната програма на Министерството и следењето на нивната реализација. Со Секторот за управување со човечки ресурси, стратегиско планирање и креирање политики раководи раководител, кој ги врши следниве задачи и надлежности: ¨¨ раководи со Секторот; ¨¨ ја организира, насочува и ја координира работата на Секторот; ¨¨ врши непосредна контрола и надзор над извршувањето на работите; ¨¨ ги распоредува работите и задачите по одделенија; ¨¨ дава упатства и стручна помош во работата и вршењето на најсложените

работи и задачи; ¨¨ го следи текот на извршувањето на работите; ¨¨ изготвува и се грижи за остварувањето на планот за работа на Секторот и ¨¨ ¨¨ ¨¨ ¨¨ ¨¨

¨¨ ¨¨ ¨¨

на одделенијата; им дава задолженија на раководителите на одделенијата; одговара за навремено, законито и квалитетно вршење на работите и задачите кои се вршат во Секторот; ја организира и остварува соработката со другите органи при вршењето на работите во Секторот; се грижи за стручното усовршување и за работната дисциплина на вработените во Секторот; учествува во изготвувањето и ја следи примената на законските и подзаконските прописи од областа на остварувањето на правата, обврските и одговорностите на државните службеници; го координира процесот на подготовка на стратегискиот план на Министерството; го следи спроведувањето на стратегиските приоритети; го координира процесот на изготвување на предлог-годишната програма за работа на Министерството и го следи нејзиното остварување, во согласност со Програмата за работа на Владата;


51 ¨¨ ја организира, насочува и ја координира работата во врска со материјалите

¨¨ ¨¨ ¨¨ ¨¨

и актите што се доставуваат до Собранието, Владата и нивните работни тела; остварува соработка и координација со раководителите на другите сектори; учествува во работните тела на Собранието и Владата, кога е овластен за тоа; ракува со класифицирани информации, и врши други работи и задачи што ќе му бидат доверени.

I DEL

Во Секторот за управување со човечки ресурси, стратегиско планирање и креирање политики функционираат две одделенија.

Одделение за управување со човечки ресурси Раководител: Снежана Поповска Зечевиќ Одделението е одговорно за: ¨¨ проучување и единствена примена на законите и на подзаконските акти

¨¨

¨¨ ¨¨ ¨¨ ¨¨

ВОДИЧ ЗА ГРАЃАНИТЕ НИЗ Министерството за правда

¨¨

во врска со остварувањето на правата, обврските и одговорностите на вработените; учество во изготвувањето на законските и подзаконските акти во врска со остварувањето на правата, обврските и одговорностите на државните службеници; изготвување поединечни акти во врска со остварувањето на правата, обврските и одговорностите на државните службеници и на другите вработени и давање мислења и упатства по истите; изготвување акти за внатрешна организација и систематизација; организирање и спроведување на постапката за вработување; планирање, евиденција и следење на обуката, стручното оспособување и усовршување на државните службеници вработени во Министерството; подготвување и стручна и аналитичка обработка на податоци заради градење стратегија и концепт за вработување во Министерството за правда.


52

МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ПРАВДА

Одделението треба да ги извршува наведените надлежности преку следниве систематизирани работни места: раководител на одделение, советник за управување со човечки ресурси (непополнето работно место), виш соработник за управување со човечки ресурси (непополнето), помлад соработник за управување со човечки ресурси и самостоен референт за кадровско работење (непополнето).

Одделение за стратегиско планирање и креирање политики Раководител: Анета Тошевска Одделението е одговорно за: ¨¨ дефинирање и утврдување на стратегиските цели на Министерството; ¨¨ организација, координација со секторите во Министерството за правда и

изготвување стратегиски план на Министерството за правда; ¨¨ остварување соработка со надлежните органи во процесот на изготвување

на стратегискиот план; ¨¨ следење на степенот на реализација на стратегискиот план на

Министерството за правда; ¨¨ изготвување анализи и информации за резултатите од остварувањето на

¨¨ ¨¨ ¨¨ ¨¨ ¨¨

¨¨ ¨¨

¨¨ ¨¨ ¨¨

стратегиските приоритети, како основа за изготвување на стратегискиот план за наредната година; проучување и единствена примена на законите и на подзаконските акти во врска со стратегиското планирање; организација, координација и изготвување на предлог-годишната програма за работа на Министерството за правда; обединување на програмите за работа на организационите облици; следење на степенот на реализација на Годишната програма за работа; организирање, насочување и координирање на работата во врска со материјалите и актите што се доставуваат до Собранието, Владата и нивните работни тела; следење на реализацијата на заклучоците на Владата и на Генералниот колегиум на државните секретари; средување и чување на документацијата за седниците на Собранието на Република Македонија, Владата на Република Македонија и нивните работни тела; организација и евиденција за работата на Колегиумот; водење евиденција за прописите и другите акти што се во надлежност на Министерството, и вршење организациско-технички и протоколарни работи.


53 Одделението треба да ги извршува наведените надлежности преку следниве систематизирани работни места: раководител на одделение, советник за креирање политики (непополнето работно место), виш соработник за следење (непополнето работно место), помлад соработник за стратегиско планирање и самостоен референт за организација.

I DEL

9. Сектор за финансирање Раководител: Милева Младеновска Помошник-раководител: не е назначен Во Секторот за финансирање се вршат работи што се однесуваат на финансиското планирање и анализа, материјално-финансиското работење и јавните набавки. Со Секторот за финансирање раководи раководител, кој ги врши следниве задачи и надлежности: ¨¨ раководи со Секторот; ¨¨ ја организира, насочува и ја координира работата на Секторот; ¨¨ врши непосредна контрола и надзор над извршувањето на работите; ¨¨ ги распоредува работите и задачите по одделенија; ¨¨ дава упатства и стручна помош во работата и вршењето на најсложените

работи и задачи; ¨¨ го следи текот на извршувањето на работите; ¨¨ изготвува и се грижи за остварувањето на планот за работа на Секторот и

на одделенијата; ¨¨ дава задолженија на раководителите на одделенијата; ¨¨ одговара за навремено, законито и квалитетно вршење на работите и

задачите што се во надлежност на Секторот; ¨¨ ја организира и остварува соработката на Секторот со другите органи;

¨¨ ¨¨ ¨¨ ¨¨ ¨¨ ¨¨

во подготвувањето на буџетот и го следи неговото извршување; ја координира работата при буџетското планирање; ја следи динамиката на имплементацијата на стратегиските приоритети и годишната програма за капитални инвестиции; ја координира работата при изготвувањето на планот за јавни набавки; се грижи за стручното усовршување и работната дисциплина на вработените во Секторот; остварува редовни контакти со раководителите на другите сектори; ги пренесува ставовите на повисоките државни службеници;

ВОДИЧ ЗА ГРАЃАНИТЕ НИЗ Министерството за правда

¨¨ учествува


54

МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ПРАВДА

¨¨ врши анализа, оценување и проценување на прашањата и проблемите

што се појавуваат; ¨¨ иницира нови идеи за работа ¨¨ врши други работи и задачи што ќе му бидат доверени. Во Секторот за финансирање функционираат две одделенија.

Одделение за јавни набавки и финансиски план и анализа Раководител: Катерина Таневска Одделението е одговорно за: ¨¨ аналитичка обработка на финансиските показатели за работењето на

Министерството; ¨¨ дефинирање на приоритетите и на фискалната стратегија; ¨¨ следење на динамиката со којашто се одвива имплементацијата на

стратегиските приоритети и на годишната програма; ¨¨ утврдување средства според стратегиските приоритети, во склоп на

фискалната стратегија; ¨¨ вградување на приоритетите во предлог-буџетските пресметки; ¨¨ буџетско планирање; ¨¨ суштинска анализа на буџетските потставки; ¨¨ подготвување, анализа и следење на извршувањето на буџетот; ¨¨ припрема и реализација на финансиските плаќања и на нивното ¨¨

¨¨ ¨¨ ¨¨ ¨¨ ¨¨ ¨¨ ¨¨ ¨¨

менаџирање; изработување месечни, квартални и годишни планови за користење на средствата од буџетот на Министерството за правда и следење на нивното извршување; водење евиденција за состојбата на жиро-сметката на Министерството за правда и за користењето средства по позиции; изготвување годишен план за јавни набавки; следење на реализацијата на планот за јавни набавки; техничка поддршка на Комисијата за јавни набавки во Министерството; изготвување информации, анализи и извештаи за потребните и за спроведените набавки во Министерството; обезбедување на потребните одобрувања за целосно спроведување на набавките; изготвување на сите потребни акти и друга документација за спроведување на постапките за јавни набавки; следење на реализацијата на склучените договори;


55 ¨¨ водење евиденција за јавните набавки во Министерството, и ¨¨ средување и чување на документацијата од спроведените постапки за

јавни набавки. Одделението треба да ги извршува наведените надлежности преку следниве систематизирани работни места: раководител на одделение, советник за финансиски план и анализа, виш соработник за јавни набавки, помлад соработник за финансиски план и анализа и помлад соработник за јавни набавки. Последните две звања не се пополнети.

I DEL

Одделение за материјално-финансиско работење Раководител: не е назначен Одделението е одговорно за: ¨¨ изготвување анализи и извештаи од областа на материјално-финансиското

работење; ¨¨ грижа за доследна примена на законските прописи и на другите

подзаконски акти од областа на материјално-финансиското работење; ¨¨ обработување на материјално-финансиските документи; ¨¨ изработка на проектни задачи врз основа на аналитичките показатели; ¨¨ изработка на приходите и расходите во Министерството; ¨¨ вршење сметководствени работи и благајничко работење, и ¨¨ изготвување годишна сметка.

ВОДИЧ ЗА ГРАЃАНИТЕ НИЗ Министерството за правда

Одделението треба да ги извршува наведените надлежности преку следниве систематизирани работни места: раководител на одделение, виш соработник за материјално-финансиско работење (пополнето работно место), самостоен референт (сметководител), самостоен референт (ликвидатор; пополнето работно место) и самостоен референт (благајник; пополнето).


56

МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ПРАВДА

10. Сектор за информатички и комуникациски технологии Раководител: Илија Петровски Помошник-раководител: не е назначен Во Секторот за информатички и комуникациски технологии се вршат работи што се однесуваат на информатичката технологија. Со Секторот за информатички и комуникациски технологии раководи раководител кој ги извршува следниве задачи и надлежности: ¨¨ раководи со Секторот; ¨¨ ја организира, насочува и ја координира работата на Секторот; ¨¨ врши непосредна контрола и надзор над извршувањето на работите; ¨¨ ги распоредува работите и задачите на раководителите на одделенијата; ¨¨ дава упатства и потребна стручна помош во работата и вршењето на

најсложените работи и задачи и го следи текот на нивното извршување; ¨¨ го обединува планот за работа на Секторот; ¨¨ иницира и предлага политики, стратегии, процедури и упатства со кои се

постигнува подобра работа на информатичкиот систем; ¨¨ раководи со изработката на стратегиите за развој и надградба на

системот; ¨¨ му дава задолженија на помошникот; ¨¨ иницира решавање на одделни проблеми; ¨¨ обезбедува предлог-програма за работа на Секторот; ¨¨ дава извештај за реализацијата на програмата; ¨¨ остварува контакти со раководителите на другите секторите и разменува

информации; ¨¨ се грижи за стручното усовршување и за работната дисциплина на

вработените во секторот; ¨¨ ги анализира и оценува состојбите во областа за којашто е формиран

Секторот; ¨¨ се грижи за решавањето на проблемите и дава нови идеи за работи од

областа која ја покрива Секторот; ¨¨ ракува со класифицирани информации ¨¨ врши други работи и задачи што ќе му бидат доверени.


57 Во Секторот за информатички и комуникациски технологии функционираат две одделенија.

Одделение за развој и апликативна поддршка Раководител: Ацо Живковски

I DEL

Одделението е одговорно за:

¨¨

¨¨ ¨¨ ¨¨

¨¨ ¨¨ ¨¨ ¨¨ ¨¨

¨¨

¨¨

судовите, Јавното обвинителство, Судскиот совет на Република Македонија и казнено-поправните установи; соработка и координација во вршењето на работите со Центарот за ИТ во Врховниот суд на Република Македонија, Јавното обвинителство, Судскиот совет на Република Македонија, Советот на јавните обвинители и казненопоправните установи; изработка на стратегии за развој, надградба на системот и ИТ-сигурност; изработка на проекти врз основа на стратегиските документи на Секторот за ИКТ; припремање на модулите за е-учење за стручно усовршување на вработените во Министерството за правда, судовите, Јавното обвинителство, Судскиот совет на Република Македонија и казнено-поправните установи; развој и имплементација на софтверски решенија во рамките на правосудството; планирање, евалуација и имплементација на физичка и информатичка сигурност; дефинирање и заштита на кориснички профили, лозинки и back-up фолдери за Министерството за правда; дефинирање на back-up процедури (кога, во кој временски интервал, каде и на кои локации ќе се чуваат заштитите); координација и меѓусебна заштита на дата-базата на податоци и back-up со Министерството за правда, судовите, Јавното обвинителство, Судскиот совет на Република Македонија, Советот на јавните обвинители и казненопоправните установи; давање поддршка и координирање на работењето на апликациите што се употребуваат во Министерството за правда, судовите, Јавното обвинителство, Судскиот совет на Република Македонија, Советот на јавните обвинители и казнено-поправните установи; поддршка на имплементацијата на апликации кои развојно и стратегиски би се употребувале во работата на Министерството за правда, судовите, Јавното обвинителство, Судскиот совет на Република Македонија, Советот на јавните обвинители и казнено-поправните установи;

ВОДИЧ ЗА ГРАЃАНИТЕ НИЗ Министерството за правда

¨¨ креирање и изработка на номенклатури за Министерството за правда,


58

МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ПРАВДА

¨¨ организирање размена на податоци со владините институции, правосудните

органи и други субјекти на други земји; ¨¨ обезбедување сигурност, точност и употребливост на податоците, и ¨¨ анализа и водење статистика во областа на правосудството , воведување и поддржување на податочното складирање, анализирање и доставување податоци до надлежните организациони облици во Министерството за правда, давање поддршка на имплементацијата на апликациите кои развојно и стратегиски би се употребувале во работата на Министерството за правда, судовите, Јавното обвинителство, Судскиот совет на Република Македонија, Советот на јавните обвинители и казнено-поправните установи. Одделението треба да ги извршува наведените надлежности преку следниве систематизирани работни места: Раководител на одделение, Советник за развој на апликации, Советник за раководење со проекти (не пополнето), Помлад соработник за развој на апликации и Помлад соработник за раководење со проекти.

Одделение за техничка поддршка Раководител: Ива Максимовска Одделението е одговорно за: ¨¨ мониторинг, евалуација и имплементација на софтверски апликации во

¨¨

¨¨ ¨¨ ¨¨

Министерството за правда, судовите, Јавното обвинителство, Судскиот совет на Република Македонија, Советот на јавните обвинители и казненопоправните установи; координација и меѓусебна заштита на дата-базата на податоци и back-up со Министерството за правда, судовите, Јавното обвинителство, Судскиот совет на Република Македонија, Советот на јавните обвинители и казненопоправните установи; организирање размена на податоци со владините институции, правосудните органи и други субјекти од други земји; обезбедување сигурност, точност и употребливост на податоците; вршење анализа и водење статистика во областа на правосудната статистика, воведување и поддржување на податочното складирање, анализирање и доставување податоци до надлежните организациони облици во Министерството за правда, поддршка на имплементацијата на апликациите кои развојно и стратегиски би се употребувале во работата на Министерството за правда, судовите, Јавното обвинителство, Судскиот


59 ¨¨ ¨¨ ¨¨ ¨¨ ¨¨ ¨¨ ¨¨ ¨¨

совет на Република Македонија, Советот на јавните обвинители и казненопоправните установи; планирање, избор, имплементација и одржување на мрежни уреди, сервери, персонални компјутери; планирање, избор, имплементација и одржување на уреди за ИТ-сигурност и сите други работи поврзани со ИТ-сигурност; планирање, избор, инсталација и одржување на софтверски компоненти; обезбедување сигурност на ИТ-мрежата, комуникацијата помеѓу организационите единици и комуникацијата со другите институции; планирање, евалуација и имплементација на физичката и на информатичката сигурност; мониторинг, архивирање, чување и враќање на податоци; дефинирање и заштита на кориснички профили, лозинки и back-up фолдери за Министерството за правда; координација и меѓусебна заштита на дата-базата на податоци и back-up со Министерството за правда, судовите, Јавното обвинителство, Судскиот совет на Република Македонија, Советот на јавните обвинители и казненопоправните установи.

I DEL

Одделението треба да ги извршува наведените надлежности преку следниве систематизирани работни места: раководител на одделение, советник – систем инженер за администрирање со оперативни системи, апликации и ИТ-мрежи, советник-систем инженер за администрирање со кориснички апликации и бази (непополнето работно место), тројца помлади соработници – систем инженери администратори на оперативни системи, апликации и ИТ-мрежи, двајца помлади соработници - систем инженери за администрирање со кориснички апликации и бази, тројца помлади соработници за поддршка и координација на персонални компјутери и самостоен референт за поддршка и координација на персоналните компјутери и ИТ-мрежи (непополнето работно место).

11. Одделение за внатрешна ревизија Раководител: Владимир Спиркоски

¨¨ планирање и извршување на ревизијата, во согласност со законските

прописи за внатрешна ревизија; ¨¨ утврдување на точноста, вистинитоста и сеопфатноста на сметководствените

податоци во финансиско-материјалното работење во Министерството за правда и во органите во негов состав;

ВОДИЧ ЗА ГРАЃАНИТЕ НИЗ Министерството за правда

Во Одделението за внатрешна ревизија се вршат следниве работи и задачи:


60

МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ПРАВДА

¨¨ утврдување и оценување на економичноста, ефикасноста и сеопфатноста

во работењето на системот на финансиско управување и обезбедување препораки за подобрување на работењето; ¨¨ изготвување извештаи и наоди за министерот врз основа на извршената ревизија. Со Одделението раководи раководител кој одговара непосредно пред министерот. Задачите на раководителот вклучуваат: ¨¨ да раководи со Одделението; ¨¨ да ја организира, насочува и координира работата на Одделението; ¨¨ да ги распоредува работите и задачите во Одделението за кое е одговорен,

заради навремено, законито и квалитетно извршување; ¨¨ да пренесува инструкции и да ги спроведува дадените насоки и да дава

упатства за извршување на работите и задачите; ¨¨ да врши непосредна контрола и надзор над извршувањето на работите и

задачите; ¨¨ да ја организира работата и да предлага план за работа; ¨¨ да ги следи системските закони од областа на внатрешната ревизија,

сметководството, материјално-финансиското работење и ревизијата; ¨¨ да планира извршување на внатрешните ревизии, во согласност со

законските прописи и меѓународните стандарди за внатрешната ревизија; ¨¨ да изготвува програма за секоја одделна ревизија и да го следи нејзиното

извршување; ¨¨ да го координира спроведувањето на ревизиите; ¨¨ да го информира министерот за поединечни наоди од извршените

внатрешни ревизии; ¨¨ да изготвува квартални и годишни ревизорски извештаи и да ги доставува

до министерот; ¨¨ да соработува со државните ревизори; ¨¨ да ракува со класифицирани информации, и; ¨¨ да врши други работи и задачи што ќе му бидат доверени.

Покрај раководител на одделението, систематизирани се и следниве работни места: советник (внатрешен ревизор; непополнето работно место) и двајца виши соработници (внатрешни ревизори).


61 3. Oргани во состав на Министерството за правда Органите во состав на Министерството се основаат за вршење определени управни, стручни и други работи од надлежност на Министерството за правда (МП).

I

Во состав на МП работат три органи:

DEL

¨¨ Државен управен инспекторат ¨¨ Управа за извршување санкции ¨¨ Биро за судски вештачења ¨¨ Управа за водење матични книги ¨¨ Биро за застапување на Република Македонија пред Европскиот суд

за човековите права

Органите во состав можат да имаат статус на правно лице или да немаат таков статус. Со работата на органите во состав на Министерството кои немаат својство на правно лице раководи директор кого го именува и го разрешува Владата, доколку не е поинаку определено со закон, по предлог на ресорниот министер. Доколку органот во состав има својство на правно лице, директорот се избира преку оглас.

ВОДИЧ ЗА ГРАЃАНИТЕ НИЗ Министерството за правда

Директорот на органот во состав на Министерството е лично одговорен за својата работа и за работата на органот со кој раководи пред Владата и пред министерот.


62

МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ПРАВДА

Државен управен инспекторат Контакт-информации: ул. „Димитрие Чуповски“ 9 Скопје Тел. 02/3106-564 e-mail: inspektorat@mjustice.gov.mk Директор: Димитар Ѓеорѓиевски Државниот управен инспекторат, како орган во состав на Министерството без својство на правно лице, ги врши работите во врска со инспекцискиот надзор над примената на Законот за општата управна постапка и другите закони и прописи што содржат одредби за управната постапка и за извршувањето на прописите за канцелариско работење, со цел ефикасно и ажурно остварување на правата и интересите на граѓаните и на другите учесници во управната постапка во решавањето на управните работи. Инспекцискиот надзор се врши во органите на државната управа, како и во другите органи, организации, установи и институции кои имаат јавни овластувања. Инспекциски надзор во однос на извршувањето на прописите за канцелариско работење се врши и во стручните служби на основните судови, апелационите судови и Врховниот суд на Република Македонија, Јавното обвинителство, Народниот правобранител, Уставниот суд на Република Македонија, Републичкиот судски совет, нотаријатите, стручната служба на Собранието на Република Македонија, стручната служба на Владата на Република Македонија, во единицата на локалната самоуправа и во Градот Скопје. Во Државниот управен инспекторат функционираат два сектора. Секој од нив е составен од три одделенија.


63 1. Сектор за вршење инспекциски надзор – Исток

Одделение за водење управна статистика Одделението за вршење инспекциски надзор – Скопје е надлежно за следниве општини: Градот Скопје, Центар, Карпош, Ѓорче Петров, Сарај, Кисела Вода, Аеродром, Сопиште, Зелениково, Студеничани, Гази Баба, Илинден, Петровец, Арачиново, Чаир, Бутел, Чучер Сандево, Шуто Оризари, Велес, Градско, Чашка, Неготино, Куманово, Липково, Старо Нагоричане, Кратово, Крива Паланка, Ранковце и Пробиштип.

I DEL

Одделението за вршење инспекциски надзор – Струмица е надлежно за општините: Струмица, Василево, Босилово, Ново Село, Штип, Кочани, Зрновци, Чешиново Облешево, Валандово, Гевгелија, Дојран, Богданци, Свети Николе, Лозово, Карбинци, Радовиш, Конче, Виница, Берово, Делчево и Пехчево.

Одделение за водење управна статистика 2. Сектор за вршење инспекциски надзор - Запад Одделението за вршење инспекциски надзор – Битола е надлежно за општините: Битола, Могила, Новаци, Прилеп, Долнени, Кривогаштани, Крушево, Демир Хисар, Кавадарци, Росоман, Демир Капија, Ресен, Охрид и Дебарца. Одделението за вршење инспекциски надзор – Гостивар е надлежно за општините: Тетово, Јегуновце, Теарце, Желино, Брвеница, Боговиње, Гостивар, Врапчиште, Маврово, Ростуше, Кичево, Вранештица, Другово, Зајас, Македонски Брод, Пласница, Струга, Вевчани, Дебар и Центар Жупа. Во одделенијата се врши инспекциски надзор во однос на:

¨¨ ¨¨

¨¨ ¨¨

во пропишаните рокови во првостепената и во второстепената управна постапка; навременото вклучување на заинтересираните странки во управната постапка заради заштита на нивните права и интереси; обезбедувањето докази по службена должност од службената евиденција што ја води органот надлежен за решавање или друг орган, организација, установа, други правни лица и институции што имаат јавни овластувања; извршувањето на правосилните управни акти; трошоците во управната постапка;

ВОДИЧ ЗА ГРАЃАНИТЕ НИЗ Министерството за правда

¨¨ постапувањето


64

МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ПРАВДА

¨¨ давањето правна помош на граѓаните и на другите учесници во управната ¨¨ ¨¨ ¨¨ ¨¨ ¨¨ ¨¨ ¨¨ ¨¨ ¨¨ ¨¨ ¨¨ ¨¨ ¨¨ ¨¨ ¨¨ ¨¨

постапка; примањето поднесоци; издавањето уверенија и други јавни исправи за одредени факти од службената евиденција; стручната подготовка на службениците кои работат на управните работи; доставувањето на управните акти и другите писмена; спроведувањето на мерките на надлежните органи за подобрување на работата при решавањето на управните работи; водењето евиденција за предметите; примањето и прегледувањето на поштата; заведувањето на актите; доставувањето на актите во работа; административно-техничкото обработување на актите; експедирањето на поштата; враќањето на актите и нивното архивирање; евиденцијата, ракувањето и употребата на печатите и на штембилите; извршувањето на прописите за канцелариско работење; надзорот над спроведувањето на Законот за претставки и предлози, и постапувањето по претставките и предлозите, во согласност со Законот за претставки и предлози.

Според систематизацијата, во двата сектора и во четирите одделенија се предвидени следниве работни места: ¨¨ двајца раководители на сектори ¨¨ двајца помошници-раководители на сектори ¨¨ 5 раководители на одделенијата за вршење инспекциски надзор ¨¨ 31 советници (инспектори) ¨¨ 8 виши соработници за управни работи ¨¨ 21 помлади соработници ¨¨ 13 виш соработник за постапување по претставки и предлози ¨¨ 2 помлад соработник за постапување по претставки и предлози, и ¨¨ помлад референт (архивар).


65 ОРГАНОГРАМ НА ДРЖАВНИОТ УПРАВЕН ИНСПЕКТОРАТ

I

ДИРЕКТОР НА ДРЖАВЕН УПРАВЕН ИНСПЕКТОРАТ РАКОВОДИТЕЛ НА СЕКТОР ИСТОК Цветан Ангелески

РАКОВОДИТЕЛ ПОМОШНИК НА ОДДЕЛЕНИЕ -РАКОВОДИТЕЛ ГОСТИВАР НА СЕКТОР ЗАПАД Шефит Весели

РАКОВОДИТЕЛ НА ОДДЕЛЕНИЕ СТРУМИЦА Фетка Славкоска

РАКОВОДИТЕЛ НА ОДДЕЛЕНИЕ СКОПЈЕ Радмила Петковска

СОВЕТНИК ИНСПЕКТОР БИТОЛА Снежана Бошева

СОВЕТНИК ИНСПЕКТОР ТЕТОВО

СОВЕТНИК ИНСПЕКТОР СТРУМИЦА Савета Ќучукова

РАКОВОДИТЕЛ НА ОДДЕЛЕНИЕ СКОПЈЕ Радмила Петроска

СОВЕТНИК ИНСПЕКТОР ПРИЛЕП Тодорка Ачкоска

СОВЕТНИК ИНСПЕКТОР КИЧЕВО Билјана Грујовска

СОВЕТНИК ИНСПЕКТОР ШТИП Благородна Читкушева

СОВЕТНИК ИНСПЕКТОР КИСЕЛА ВОДА Зорица Станковиќ

СОВЕТНИК ИНСПЕКТОР ОХРИД Весна Лекоска

СОВЕТНИК ИНСПЕКТОР ГОСТИВАР Емши Ејупи

СОВЕТНИК ИНСПЕКТОР КОЧАНИ Спирко Стефановски

СОВЕТНИК ИНСПЕКТОР ЧАИР Дрита Лимани

СОВЕТНИК ИНСПЕКТОР КАВАДАРЦИ Верка Влаинкова

СОВЕТНИК ИНСПЕКТОР СТРУГА Верка Влаинкова

СОВЕТНИК ИНСПЕКТОР СВЕТИ НИКОЛЕ Убавка Динева

СОВЕТНИК ИНСПЕКТОР КУМАНОВО Муарем Раховица

СОВЕТНИК ИНСПЕКТОР ДЕЛЧЕВО Софрон Ѓеорѓиевски

СОВЕТНИК ИНСПЕКТОР ГАЗИ БАБА Љубица Трпковска СОВЕТНИК ИНСПЕКТОР КРАТОВО Тодорка Димитриевска

ОДДЕЛЕНИЕ ЗА УПРАВНА СТАТИСТИКА

ПОМОШНИК РАКОВОДИТЛ НА СЕКТОР ИСТОК

ВОДИЧ ЗА ГРАЃАНИТЕ НИЗ Министерството за правда

РАКОВОДИТЕЛ НА СЕКТОРОТ ЗАПАД

РАКОВОДИТЕЛ НА ОДДЕЛЕНИЕ БИТОЛА Борис Најдовски

DEL


66

МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ПРАВДА

Управа за извршување санкции Контакт-информации: ул. „Димитрие Чуповски“ бр. 9 тел: 3106-564 Директор: Лидија Гаврилоска Управата за извршување санкции е орган во состав на Министерството што има статус на посебен правен субјект. Управата е надлежна за работите што се однесуваат на: ¨¨ извршувањето на санкциите за кривични дела и прекршоци, и ¨¨ организацијата и управувањето со казнено-поправните и со воспитнопоправните установи. Организационата поставеност на Управата за извршување на санкции Биро за судски вештачења и Управата за водење матични книги како органи во сосотав на Министерството за правда имаа статус на правно лице. Нивниот статус е утврден со посебен акт на внатрешна организација, а организационата поставеност на Државниот управен инспекторат е утврдена во Правилникот за внатрешна организација на Министерството за правда. Управата за извршување на санкции согласно сопствениот акт за внатрешна организација својата надлежност ја извршува следните сектора во чии состав има две одделенија и тоа: Сектор за управни работи и правна анализи ¨¨ Одделение за управни работи и правни анализи ¨¨ Одделение за извршување на алтернативни мерки Сектор за третман и здравствена заштита ¨¨ Одделение за третман и здравствена затита на осудени и малолетни лица во казнено поправните и воспитно поправните установи ¨¨ Одделение за безбедност, опрема и технички стандарди во казнено поправните и воспитно поправните установи Сектор за обика на кадри во казнено поправните и воспитно поправните установи ¨¨ Одделение за обука на кадри во казнено поправните и воспитно поправните установи ¨¨ Одделение за обука на кадри во воспитно поправните установи Сектор за економски и финансиски работи ¨¨ Одделение за планирање и аналитика ¨¨ Одделение за материјално – финансиско работење


67 Во Управата за извршување на санкции има утврдено одделение за управување со човечки ресусрси како самостојна организациона единица. Одделенијата ги извршуваат следниве работи: ¨¨ подготвување предлози за донесување закони, нацрт и предлог-закони и

I DEL

други прописи и општи акти во врска со извршувањето на санкциите;

¨¨ ¨¨ ¨¨ ¨¨

¨¨

¨¨

¨¨ ¨¨ ¨¨

¨¨ ¨¨ ¨¨ ¨¨ ¨¨ ¨¨

за Претседателот на Република Македонија, Собранието на Република Македонија и Владата на Република Македонија; вршење стручно-инструкторски надзор над извршувањето на казната затвор и казната малолетнички затвор во казнено-поправните установи; вршење стручно-инструкторски надзор над извршувањето на воспитната мерка; упатување во воспитно-поправен дом за малолетници; следење и проучување на работата на казнено-поправните установи и воспитно-поправните домови во врска со унапредувањето на нивната организација и работа, кадровските прашања и обезбедувањето услови за работа; извршување на управно-правни работи во однос на прекинот на издржувањето на казната, прогресирањето, репрогресирањето, преместувањето, осамувањето и остварувањето на правата и одговорностите на осудените лица за време на издржувањето на казната; следење и унапредување на обуката и стручното усовршување на вработените во казнено-поправните установи и воспитно-поправните домови; следење и унапредување на стопанското работење во казнено-поправните установи и воспитно-поправните домови; планирање и грижа за осовременувањето на условите за работа и опремувањето со технички помагала и со друга опрема; соработка со меѓународните органи и тела, судовите и со другите државни органи, научни и образовни институции, центрите за социјална работа и невладините организации во областа на извршувањето на санкциите; воспоставување и одржување на информациски систем и евиденција на осудените лица; креирање и развивање на превоспитната работа во установите; грижа за развојот на здравствената заштита на осудените лица; креирање, развивање и изедначување на работата во казнено-поправните установи; грижа за заштитата и за остварувањето на правата на осудените лица; грижа за подобрувањето на стандардот на осудените лица;

ВОДИЧ ЗА ГРАЃАНИТЕ НИЗ Министерството за правда

¨¨ изготвување извештаи, анализи, осврти, информации и други материјали


68

МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ПРАВДА

¨¨ истражување и планирање на можностите за специфичните облици, ¨¨ ¨¨ ¨¨ ¨¨

методи и средства на третман; подготовки за склучување договори за алтернативната мерка општокорисна работа; изготвување и следење на извршувањето на подзаконските акти за алтернативни мерки; следење на состојбите и соработка со центрите за социјална работа во однос на извршувањето на алтернативните мерки, и вршење други работи и задачи во врска со извршувањето на санкциите.

Биро за судски вештачења Контакт-информации: ул. „Железничка“ бб, Скопје тел: 02/3238-553 e-mail: contact@bsv.gov.mk web: www.bsv.gov.mk Директор: Пеце Ташевски Бирото за судски вештачења е орган во состав на Министерството за правда, формиран пред 30 години. Оваа институција е формирана поради потребата за утврдување на фактичката состојба, од стручен аспект, во постапките пред судовите, бидејќи Бирото е единствениот специјализиран буџетски орган што врши вештачења, експертизи и супервештачења, како второстепен орган, според веќе изготвени наоди и мислења од други приватни агенции и вешти лица. На овој начин се применува начелото на двостепеност што го пропишува и гарантира Уставот на Република Македонија. Бирото врши вештачења од следниве области: ¨¨ материјално-финансиско

работење (вештачења од областа на даночниот систем, сметководственото работење, девизното и царинското работење, надворешнотрговското работење, изготвувањето експертизи и супервештачења за потребите на судовите и на други баратели); ¨¨ градежништво и архитектура (изготвување наоди и мислења по извршените вештачења и супервештачења, проценка на имотот на стопанските субјекти при нивната регистрација, трансформирање или во тек на стечајни постапки, вршење надзор при изградба на инвестициони и други објекти); ¨¨ сообраќај и машинство (изготвување вештачења и супервештачења од областа на сообраќајот, машинството, електротехниката, изготвување елаборати и експертизи за потребите на судовите и други баратели,


69 ¨¨ ¨¨ ¨¨ ¨¨ ¨¨ ¨¨ ¨¨ ¨¨ ¨¨

проценка на возила, вршење реконструкции на самото место по сообраќајни незгоди); електротехника; земјоделство; сточарство; шумарство; пчеларство; геологија; хидрогеологија; геодезија, и проценки на: ¤¤вредноста на претпријатијата со општествен капитал ¤¤капиталот (основната главнина) на трговските друштва ¤¤возила, згради, ниви, шуми ¤¤опрема ¤¤индустриски градежни објекти ¤¤скапоцени метали ¤¤секаков вид движен и недвижен имот ¤¤вредноста и утврдувањето надомест за денационализираниот имот ¤¤вредноста на имотот на правни и физички лица.

I DEL

Делокругот на работењето на Бирото за судски вештачења се извршува преку: 1. Кривичен сектор, со две одделенија: а. Одделение за материјално-финансиски вештачења б. Одделение за градежно-архитектонски вештачења 2. Парничен сектор, со две одделенија:

ВОДИЧ ЗА ГРАЃАНИТЕ НИЗ Министерството за правда

а. Одделение за сообраќајно-машински вештачења б. Одделение за нормативно-правни и стручно-административни работи.


Раководител на одделиение за градежно-архитектонски вештачења

Советник (вешто лице) во одделението за градежноархитектонски вештачења:

Советник (вешто лице) во одделението за материјалнофинансиски вештачења:

Советник (вешто лице) во одделението за сообраќајномашински вештачења:

Раководител на одделиението за сообраќајно-машински и електро вештачења

Преведувач-толкувач

Возач

Фотокопирски работник

Доставувач

Архивар

Компјутерски оператор

Техничка секретарка на директорот

Соработник за стручно аналитични работи

Раководител на одделиението за нормативно-правни и стручноадминистративни вештачења

Помошник раководител на Парничен сектор

Помошник раководител на Кривичен сектор

Раководител на одделиение за материјално-Финансиски вештачења

Раководител на Парничен сектор

Раководител на Кривичен сектор

Директор

70 МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ПРАВДА


Советник

ВОДИЧ ЗА ГРАЃАНИТЕ НИЗ Министерството за правда

Одделение за работа на проектни задачи, планирање и анализа и меѓународна соработка

Одделение за надзор и матично работење и комуникација со МВР и др. Државни органи и институции

Одделение за постапување во управни работи и од областа на матичното работење

Подрачно одд. за матично работење - Тетово

Подрачно одд. за матично работење - Штип

Подрачно одд. за матично работење - Скопје

Подрачно одд. за матично работење – Велес

Подрачно одд. за матично работење – Куманово

Подрачно одд. за матично работење – Струмица

Подрачно одд. за матично работење – Охрид

Подрачно одд. за матично работење- Битола

Сектор за управно надзорни работи во пбласта на матичното работење, планирање и анализа

Одд. за управување со човечки ресурси

Одд. за софтверски развој и поддршка

Одделение за системска и мрежна администрација

Сектор за информатичка технологија

Директор

Одд. за материјалнофинансиски работи

Одд. за нормативноправни и административни работи

Сектор за нормативно-правни, материјално финансиски и административни работи

71

ОРГАНОГРАМ НА УПРАВА ЗА ВОДЕЊЕ НА МАТИЧНИ КНИГИ

DEL

I


72

МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ПРАВДА

ВТОР ДЕЛ Општи насоки за услугите


73 Сите услуги што ги обезбедува Министерството за правда4 се детално опишани, според состојбата од септември 2009 година. Содржината на секоја услуга во Водичот се состои од: опис на услугата (во кој е наведено кој може да поднесе барање); потребните услови; потребните документи за обезбедување на услугата; износот на надоместокот за одредена услуга (ако е потребно); каде се поднесуваат документите; рокот за обезбедување на услугата и контакти со одговорните лица (за секоја од наведените услуги). Постојните пропишани формулари за наведените услуги (вклучувајќи го и упатството за пополнување на уплатниците) се дадени во Прилог бр. 9, според истиот редослед и број на опишаните услуги. На крајот од овој Водич, во делот на Прилозите, се дадени списоци на институциите каде што граѓаните можат да ги обезбедат бараните услуги и своите права.

II DEL

Постапки за обезбедување на услугите А) Првостепена постапка Првостепената постапка започнува во моментот на доставување на определено барање од страна на граѓанинот до надлежната институција (орган), со цел да се поведе постапка за остварување на некое право. Иницијатива за поведување првостепена постапка може да даде и самиот надлежен орган доколку смета дека на граѓанинот треба да му припише одделна обврска или да му укине или ускрати некое право. Рокот во кој граѓанинот треба да го оствари своето право е наведен во описот на секоја услуга. Во определениот рок, граѓанинот треба да добие позитивна или негативна одлука на доставеното барање. Позитивната одлука значи дека граѓанинот го остварил бараното право, а негативната одлука дека граѓанинот не го остварил бараното право. Ако граѓанинот не е задоволен од одлуката во првостепената постапка, тој може да продолжи со второстепена постапка или со управен спор, во случаите кога нема право на второстепена постапка. Ако граѓанинот не добие никаков одговор, тоа значи дека поднесеното барање е одбиено.

Оваа постапка започнува кога граѓанинот поднесува жалба на одлуката на органот од првостепената постапка, доколку не е задоволен од одлуката или не добил никаков одговор. Жалбата се доставува по пошта или лично, преку органот кој одлучувал по барањето во прв степен. Жалбата треба да се достави во рок од 8 до 15 дена (рокот за доставување на жалбата во втор степен е различен за различни услуги) од денот на приемот на решението или во кој било рок, доколку не е добиен никаков одговор. Рокот за решавање во второстепената постапка 4 Услугите на МП се достапни и на Интернет на следниов линк: http://www.uslugi.gov.mk/ListaUslugi.aspx ?OrganID=8F6E5724A53C4B5CBFDC5CDF1C25E320

ВОДИЧ ЗА ГРАЃАНИТЕ НИЗ Министерството за правда

Б) Второстепена постапка


74

МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ПРАВДА

(т.е. за добивање одговор по жалбата од МП) е најдоцна до 30 дена. Второстепениот орган е должен да одговори на жалбата.

В) Управна постапка Ако граѓанинот не е задоволен од одлуката во второстепената постапка или ако не добил одлука од второстепениот орган (или од првостепениот, во случаите кога нема право на второстепена постапка), тој има право да поведе управен спор пред Управниот суд во рок од 30 дена, сметано од денот на приемот на негативното решение, или во кој било рок доколку граѓанинот не добил никаков одговор. Управниот спор се поведува со тужба. Не постои рок во кој Управниот суд треба да донесе пресуда, туку тој треба да решава во разумен рок.

1. Водење евиденција на избирачкото право Министерството води евиденција на избирачкото право по службена должност. Промената на податоците во Избирачкиот список (запишување, бришење или измена) се врши по службена должност, со непосредна проверка на терен и по барање на граѓаните, а врз основа на соодветен документ, односно важечка лична карта или патна исправа. Во текот на целата година, како и за време на јавниот увид, граѓаните можат да извршат увид во Избирачкиот список и да ги проверат податоците за себе или за друго лице. Овие податоци може да се проверат во 34-те подрачни одделенија и во месните канцеларии на Министерството5, како и на веб-сајтот на Министерството. Новите измени предвидуваат од 1 септември 2009 оваа услуга да премине во надлежност на Државната изборна комисија (ДИК), по што граѓаните ќе можат да вршат увид во ДИК и на веб-страницата: www.dik.mk. Надлежен орган и контакт-информации: МП, Сектор за државна управа, изборен систем и управни надлежности Одделение за изборен систем, политички партии, здруженија на граѓаните и фондации Марија Христова Јулијана Ѓорѓиевска тел: 02/3106-549 тел: 02/3106-549 e-mail: mhristova@mjustice.gov.mk e-mail: jgorgievska@mjustice.gov.mk

5 Списокот на подрачните единици е даден во Прилог бр. 4.


75 2. Издавање изводи за матична евиденција Месните канцеларии во состав на подрачните одделенија на Министерството за правда6, во соработка со Министерството за внатрешни работи, водат матични книги на родените, венчаните и умрените, издаваат изводи, уверенија, преписи и копии врз основа на матичните книги, за населените места од своето подрачје. Месните канцеларии издаваат изводи од матичната евиденција за руралните области, т.е. за оние населени места каде што нема Сектор за внатрешни работи – Орган за управни работи.

II DEL

Забелешка: Според предвидените измени, од 1 јануари 2010 година изводите од матичната евиденција ќе ги издава само Управата за водење матични книги, преку подрачните одделенија и подрачни канцеларии, што значи дека од тој момент надлежностите од Министерството за внатрешни работи целосно ќе преминат во надлежност на Министерството за правда.

Извод од матичната книга на родените Откако ќе биде пријавено раѓањето и личното име на детето, родителите можат да побараат да им се издаде извод од матичната книга на родените. За да се добие извод од матичната книга на родените, треба да се поднесе барање до матичната служба во местото на раѓање. Барањето за издавање извод од матичната книга на родените се поднесува со цел да се добие јавна исправа која понатаму ќе се користи како потврда за датумот на раѓање, местото, општината, државата, како и за имињата на родителите, во различни процедури пред сите надлежни органи на РМ и во странство.

Барањето за добивање извод се поднесува на македонски јазик, но граѓанитеприпадници на заедниците кои живеат во општините каде што покрај македонскиот јазик во службена употреба се и јазикот и писмото на мнозинството, можат да поднесат барање на својот мајчин јазик. Истото важи и за издавањето извод (според Законот за измени и дополнувања на матичната евиденција, Службен весник на РМ бр. 38/02).

6 Види Прилог бр. 4 7 Види Прилог бр. 9

ВОДИЧ ЗА ГРАЃАНИТЕ НИЗ Министерството за правда

Барањето7 е формулар што се наоѓа на шалтерите на подрачните единици, во месните канцеларии на Управата за водење на матичните книги на Министерството за правда. Може да се поднесе индивидуално напишано барање, но тоа треба да ги содржи сите потребни информации. Барањето се доставува лично или преку пошта на адресата на надлежниот орган, а може да го достави и друго ополномоштено лице.


76

МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ПРАВДА

Трошоците за издавање извод од матичната книга на родените изнесуваат 150 денари (100 денари во таксени марки на барањето за издавање извод од матичната книга на родените, кои се лепат во горниот лев агол) и 50 денари административна такса (уплатени на општа уплатница) за образецот на изводот од матичната книга на родените. Издавањето на изводите се врши истиот ден кога се поднесува барањето или, по исклучок, наредниот ден.

Извод од матична книга на умрените За да се добие извод од матичната книга на умрените, треба да се поднесе барање до матичната служба каде што е пријавена смртта на лицето. Барањето се поднесува за да се добие јавна исправа која понатаму ќе се користи како потврда за настапувањето на смртта, датумот и локацијата на нејзиното случување, во различни процедури пред сите надлежни органи на РМ и во други држави. Барањето (види Прилог бр. 9) се поднесува до месните канцеларии во надлежност на Министерството за правда (види Прилог бр. 4). Барањето се доставува лично или преку пошта на адресата на надлежниот орган, но може да се достави и од ополномоштено лице. Формуларот за барањето се наоѓа во просториите на матичните служби на месните канцеларии на Министерството за правда. Трошоците за издавање извод од матичната книга на умрените изнесуваат 150 денари (100 денари во таксени марки на барањето за издавање извод од матичната книга на умрените, кои се лепат во горниот лев агол) и 50 денари административна такса за формуларот на изводот од матичната книга на умрените (уплатени на општа уплатница). Барањето се поднесува на македонски јазик, но граѓаните-припадници на заедниците кои живеат во општините каде што покрај македонскиот јазик во службена употреба се и јазикот и писмото што ги употребува мнозинството, може да поднесат барање на својот мајчин јазик. Истото важи и за издавањето извод (според Законот за измени и дополнувања на матичната евиденција, Службен весник на РМ бр. 38/02). Издавањето на изводите се врши истиот ден кога се поднесува барањето, а по исклучок наредниот ден.


77 Издавање извод од матичната книга на венчаните Ова барање се поднесува со цел да се добие јавна исправа што понатаму ќе се користи како потврда за склучувањето брак (датумот, местото и општината каде што е склучен бракот), која потоа може да се користи во различни процедури пред надлежните органи на РМ и на други држави. Барањето се поднесува лично до месните канцеларии8 во надлежност на Министерството за правда. Формуларот9 за барањето се наоѓа на шалтерите каде што и се поднесува.

II DEL

Во општините каде што покрај македонскиот јазик во службена употреба се и јазикот и писмото што ги употребува мнозинството, граѓаните го поднесуваат овој формулар на јазикот на заедницата на којашто ù припаѓаат. Освен барањето, треба да се поднесат и следниве документи: ¨¨ извод од матичната книга на родените; ¨¨ важечка лична исправа за утврдување на идентитетот (лична карта), и ¨¨ други исправи, доколку е потребно (решение со кое е дозволено

склучување брак, доказ дека претходниот брак престанал, полномошно и слично). Трошоците за издавање извод од матичната книга на венчаните изнесуваат 150 денари (100 денари во таксени марки на барањето за издавање извод од матичната книга на венчаните, кои се лепат во горниот лев агол) и 50 денари административна такса за формуларот на изводот од матичната книга на венчаните (уплатени на општа уплатница).

8 Види список на подрачни одделенија и месни канцеларии во Прилог бр. 4. 9 Види Прилог бр. 9.

ВОДИЧ ЗА ГРАЃАНИТЕ НИЗ Министерството за правда

Надлежен орган и контакт-информации: Управа за водење матични книги Јасна Пецевска тел: 02/3240-061 e-mail:uvmk@mjustice.gov.mk


78

МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ПРАВДА

3. Издавање одобренија Министерството за правда издава одобренија за: ¤¤употреба на зборот „Македонија“ и други зборови изведени од него, како и неговите кратенки, за употреба на знамето и грбот на Македонија, името и презимето на историска и друга позната личност (според член 48 став 1 од Законот за трговските друштва). Доколку името на фирмата го содржи зборот „Македонија“, зборови изведени од него и негови кратенки, како и знамето и грбот, име и презиме на некоја историска или друга позната личност, таа мора да побара одобрение од Министерството за правда; ¤¤употреба на изрази кои го означуваат името на државата, изведенки од него и кратенки, име на историски лица и местани сл., како додатоци во името на здруженијата на граѓани и фондациите (во согласност со член 11 од Законот за здруженија на граѓаните и фондации). Здруженијата на граѓаните и фондациите можат да ги користат наведените имиња, изведенки и кратенки само доколку побараат одобрение од Министерството за правда; ¤¤употреба на државен или друг јавен грб, знаме или амблем, назив или кратенка од називот на некоја земја или меѓународна организација, за модел, мостра или услужен жиг (во согласност со член 126 став 3 од Законот за индустриска сопственост). Доколку фирмата сака да го заштити знакот што содржи државен или друг јавен грб, знаме или амблем, назив или кратенка на називот на некоја земја или меѓународна организација, како и нивна имитација (со дозвола од надлежниот орган на односната држава или организација), за модел, мостра или услужен жиг, или пак ако знакот се однесува на лик или на име на почината знаменита личност, мора да побара одобрение од Министерството за правда.


79 Како се добива одобрение? Потребно е да се достави писмено барање кое се комплетира со основачкиот акт на правното лице, во согласност со Законот за административните такси. За барањето е потребна таксена марка од 50 денари и таксена марка од 200 денари за решението што се решава по барањето. Исто така, во барањето, заради комуникација, треба да се наведе лицето за контакт и телефонскиот број. Доколку барателот не може да го подигне решението, тој овластува трето лице со полномошно (само со негов потпис, без нотарска заверка) кое ќе го подигне решението, бидејки станува збор за претходна постапка на новоосновани правни лица.

II DEL

Решениeто се издава веднаш или најдоцна за три дена. Надлежен орган и контакт-информации: МП, Сектор за државна управа, изборен систем и управни надлежности Одделение за изборен систем, политички партии, здруженија на граѓани и фондации Марија Христова тел: 02/3106-549 e-mail: mhristova@mjustice.gov.mk

4. Издавање решенија за потврдување јавен интерес за донации и спонзорства во јавните дејности Министерството за правда по барање на давател на донација и на спонзорство, а во согласност со соодветното министерство, издава решение со коешто се потврдува јавниот интерес за дадената донација. Барателот може да побара решение за дадена донација или спонзорство со цел да добие даночно олеснување.

4. барање за издавање решение (нема пропишан образец) со таксени марки од 250 денари; 5. потпишан договор за донација или спонзорство со примателот на донацијата или спонзорството, и 6. извод од Централниот регистар на РМ, со кој се докажува субјективитетот на правното лице.

ВОДИЧ ЗА ГРАЃАНИТЕ НИЗ Министерството за правда

Подносителот треба да достави:


80

МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ПРАВДА

Согласноста на соодветното министерство, односно на органот што ја покрива областа од која е јавниот интерес на донацијата, односно спонзорството, е потребна како основа за решавање по барањето. Решението, во согласност со Законот за донации и спонзорства во јавните дејности (Службен весник на РМ бр. 47/06), се издава во рок од 15 дена од денот на приемот на барањето. Надлежен орган и контакт-информации: МП, Сектор за државна управа, изборен систем и управни надлежности Одделение за организационо-техничка и методолошка обработка на податоци во Избирачкиот список Јулијана Георгиевска тел. 02/3106-549 e-mail: jgеorgievska@mjustice.gov.mk

5. Спроведување испит за извршители Услови за полагање на испитот Заинтересираниот кандидат треба да ги исполнува следните услови: ¨¨ да има завршено Правен факултет, и ¨¨ да има пет години работно искуство во областа на правните работи,

односно три години работно искуство во извршни работи.

Потребни документи Заинтересираниот кандидат треба да ги достави следниве документи: ¨¨ диплома за завршен Правен факултет; ¨¨ потврда со која ќе докаже дека има пет години работно искуство во правни

работи или три години работно искуство во извршни работи, и тоа со опис и попис според правилникот за систематизација на работните места; ¨¨ уверение за положен правосуден испит (доколку кандидатот има положено правосуден испит); ¨¨ молба со задолжителна административна такса од 50 денари, во којашто читливо ќе бидат наведени личните генералии, точната адреса, телефонскиот број (домашен и од работното место), бројот на личната карта и единствениот матичен број, и ¨¨ доказ за платени трошоци за испитот.


81 Потребните документи (во оригинал или копии заверени кај нотар) се поднесуваат во Архивата на Министерството за правда по објавувањето на огласот.

Трошоци за испитот Кандидатот треба да достави уплатница во износ од 9.000 денари, како доказ за платени трошоци за испитот, уплатени на жиро-сметката на Министерството за правда (податоците за пополнување се дадени во Прилог бр. 9)

II DEL

Лицата кои се заинтересирани за полагање на испитот за извршители, подетални информации за програмата и за начинот на полагање на испитот за извршители можат да најдат во Правилникот за програмата и начинот на полагање на испитот за извршители (Службен весник на РМ бр. 90/2005).

Информации за полагање на испитот Испитот за извршител се полага пред Комисија формирана од министерот за правда, составена од пет члена и нивни заменици. Кандидатот кој поднел пријава за полагање на испитот може да се откаже од полагањето на испитот во пријавената сесија и да побара одлагање на полагањето за некоја од следните сесии, за што го известува Министерството за правда најмалку седум дена пред денот определен за полагање на испитот. Испитот се состои од два дела писмен и устен. Испитот се вреднува со 130 поени, како максимален број освоени поени, од кои писмениот се вреднува со 30 поени, а усниот со 100 поени. Кандидатите кои успешно го положиле испитот за извршители добиваат уверение за положен испит. Кандидатот кој не го положил испитот може да го повтори полагањето на испитот во наредните испитни рокови.

ВОДИЧ ЗА ГРАЃАНИТЕ НИЗ Министерството за правда

Надлежен орган и контакт-информации: МП, Сектор за правосудство Емилија Парова e-mail: eparova@mjustice.gov.mk тел: 02/3106-539


82

МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ПРАВДА

6. Спроведување нотарски испит Министерството за правда, во согласност со Законот за вршење на нотарските работи (Службен весник на Република Македонија бр. 59/96, 25/98 и 66/06), е надлежно за организирање и спроведување на нотарските испити. Нотарскиот испит можат да го полагаат кандидатите кои се: ¤¤дипломирани правници, и ¤¤имаат најмалку пет години работно искуство исклучиво во областа на правните работи. Потребни документи (во оригинал или фотокопии заверени кај нотар) за полагање нотарски испит кои се доставуваат до Архивата на Министерството за правда се следниве: ¤¤диплома за завршен Правен факултет; ¤¤потврда за најмалку пет години работно искуство во правни работи; ¤¤уверение за положен правосуден испит; ¤¤молба со задолжителна административна такса од 50 денари; ¤¤уплатница – административна такса од 9.000 денари (уплатени на жиросметката на Министерството за правда – упатството за пополнување на уплатницата е дадено во Прилог бр. 9) Програмите по кои се спроведува нотарскиот испит (со и без положен правосуден испит) можат да се најдат во службата надлежна за спроведување на нотарскиот испит во Министерството за правда или на веб-страницата на Владата: www.uslugi.gov.mk Надлежен орган и контакт-информации: МП, Сектор за правосудство Одделение за нотарски работи и адвокатура Драган Додевски тел: 02/3106-567 e-mail: ddodevski@mjustice.gov.mk


83 7. Спроведување правосуден испит Потребни документи за пријавување правосуден испит: 1. молба со таксени марки од 50 денари (адреса и телефон); 2. фотокопија од уверението или дипломата за завршен Правен факултет (заверена кај нотар); 3. потврда за работен стаж од 2 години во областа на правните работи, и 4. доказ за извршена уплата на административна такса (упатството за пополнување на уплатницата е дадено во Прилог бр. 9)

II DEL

За волонтери кај адвокат е потребна потврда од Адвокатската комора на РМ. Износот за секој поправен испит (за секој предмет што се полага) изнесува: ¤¤за предметите со писмена работа 3.000 денари, ¤¤за предметите без писмена работа 2.500 денари. Во текот на годината има пет испитни сесии: февруарска, априлска, јунска, октомвриска и декемвриска сесија. Пријавувањето на испитите е од 1 до 15 претходниот месец (јануари, март, мај, септември и ноември). Доколку кандидатите не се јават во испитната сесија, средствата што ќе ги уплатат кандидатите се префрлаат за следните сесии. Програмата за полагање правосуден испит можете да ја најдете на владиниот сајт www.uslugi.gov.mk, во списокот услуги на Министерството за правда.

ВОДИЧ ЗА ГРАЃАНИТЕ НИЗ Министерството за правда

Надлежен орган и контакт-информации: МП, Сектор за правосудство Одделение за правосудство Александар Алексовски тел: 02/3106-539 e-mail: aaleksovski@mjustice.gov.mk


84

МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ПРАВДА

8. Проверка на знаењата по странски јазик на кандидатите за постојани судски преведувачи и издавање решение за судски преведувач Судски преведувачи се лица, поставени на неопределено време, кои преведуваат говор и пишан текст од македонски јазик на странски јазик и од странски на македонски јазик. Постојните судски преведувачи, поставени од министерот за правда, преведуваат по барање на судот, по барање на државен орган, друга институција или по барање на граѓани. Министерството за правда ја спроведува постапката за поставување судски преведувачи во согласност со Законот за судовите (Службен весник на РМ бр.58/06, 62/06 и 35/08) и Судскиот деловник (Службен весник на РМ бр.71/07) на начин и под услови утврдени со Упатството за начинот и условите за поставување, проверката на знаењето и разрешување на постојаните судски преведувачи (Службен весник на РМ бр.28/08). Кандидатот поднесува барање до Министерството за правда за проверка на знаењата од странскиот јазик (со задолжителна административна такса од 50 денари), во кое ги наведува личните податоци (име, име на родителот, презиме, адреса на живеење, e-mail адреса, телефон и сл.) и го наведува јазикот за кој бара да биде поставен за судски преведувач. Кон барањето, кандидатот е должен да приложи: ¨¨ уверение за државјанство; ¨¨ доказ за живеалиштето или за престојувалиштето на подрачјето на судот,

за кој бара да биде поставен за преведувач; ¨¨ уверение или диплома за завршено високо образование; ¨¨ потврда за активно познавање на македонскиот јазик од овластена

образовна институција; ¨¨ уверение или потврда за активно познавање на странскиот јазик, и ¨¨ уплатница во износ од 6.000 денари (упатството за пополнување на

уплатницата е дадено во Прилог бр. 9). Потребните документи во оригинал или копија заверена кај нотар, заедно со барањето, се доставуваат во Архивата на Министерството за правда во рок од 15 дена од објавувањето на огласот за проверка на знаењето на странскиот јазик. Огласот се објавува во дневните весници „Дневник“ и „Коха“, на огласната табла во Министерството за правда и на веб-страницата на Министерството за правда (www.pravda.gov.mk).


85 Проверката на знаењето се врши писмено и усно, во согласност со Програмата за проверка на знаењето на странскиот јазик за поставување на постојаните судски преведувачи. Програмата за проверка на знаењето, упатството за начинот и за условите за поставување, проверката на знаењето и разрешувањето на постојаните судски преведувачи, како и сите други потребни информации, може да се најдат на веб-страницата на Министерството за правда (www.pravda.gov.mk). По успешно положениот испит, министерот носи решение за овластен судски преведувач. Решенијата се доставуваат на домашната адреса на подносителите на барањата.

II DEL

Надлежен орган и контакт-информации: МП, Сектор за координација на работите на министерот Нада Боцевска (претседател на Комисијата за полагање) Тел. 02/3106-454 (e-mail: nbocevska@mjustice.gov.mk) Мирјана Кичеец Тел. 02/3106-490; 3106-587 (e-mail: mkiceec@mjustice.gov.mk)

9. Поднесување претставки од граѓаните за вршење инспекциски надзор Секој граѓанин има право, поединечно или заедно со други граѓани, да доставува претставки и предлози до Државниот управен инспекторат за работата на органите во кои се врши надзор, односно во органите на државната управа, другите државни органи, организации, установи и други правни лица, на кои со закон им е доверено да вршат јавни овластувања кога решаваат во управни работи, како и на општините и на Градот Скопје, кога во вршењето на своите надлежности решаваат во управни работи за правата, обврските и правните интереси на правни и физички лица, во согласност со законот.

Претставките и предлозите можат да се поднесат по пошта или директно во Архивата во седиштето на Државниот управен инспекторат (ул. „Димитрие Чуповски“ бр. 9).

ВОДИЧ ЗА ГРАЃАНИТЕ НИЗ Министерството за правда

Државниот управен инспекторат не е врзан за формата на претставките и предлозите. Се работи и на претставките и предлозите што се напишани своерачно.


86

МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ПРАВДА

Инспекциски надзор се врши во однос на: ¨¨ постапувањето ¨¨ ¨¨

¨¨ ¨¨ ¨¨ ¨¨ ¨¨ ¨¨ ¨¨ ¨¨ ¨¨ ¨¨ ¨¨ ¨¨ ¨¨ ¨¨ ¨¨ ¨¨

во пропишаните рокови во првостепената и во второстепената управна постапка; навременото вклучување на заинтересираните странки во управната постапка заради заштита на нивните права и интереси; обезбедувањето докази, по службена должност, од службената евиденција којашто ја води органот надлежен за решавање или друг орган, организација, установа, други правни лица и институции што имаат јавни овластувања; извршувањето на правосилните управни акти; трошоците во управната постапка; давањето правна помош на граѓаните и на другите учесници во управната постапка; примањето на поднесоците; издавањето уверенија и други јавни исправи за одредени факти од службената евиденција; стручната подготовка на службениците кои работат на управните работи; доставувањето на управните акти и другите писма; спроведувањето на мерките на надлежните органи за подобрување на работата при решавањето на управните работи; водењето евиденција на предметите; примањето и прегледувањето на поштата; заведувањето на актите; доставувањето на актите во работа; административно-техничкото обработување на актите; експедирањето на поштата; враќањето, разведувањето на актите и нивното архивирање, и евиденцијата, ракувањето и употребата на печатите и на штембилите.

Рокот за одговор до подносителот е 15 дена, додека за посложени прашања рокот е 30 дена од приемот на претставката. Надлежен орган и контакт-информации: МП, Државен управен инспекторат Цветан Ангелески Тел. 02/3106-562; 3224-576 e-mail: cangeleski@mjustice.gov.mk


87 10. Легализација на исправи Во Секторот за меѓународна правна помош, во согласност со Конвенцијата за укинување на потребата од легализација на странските јавни исправи, од 5.10.1961 година (Службен лист на ФНРЈ Додаток бр. 10/62), која стапила во сила на 24.1.1965 година, се постапува по барањата на странките за заверка на документите и јавните исправи заради нивна употреба во странство.

II DEL

Потребни документи: 1. молба за легализација се подига во Архивата на Министерството за правда (види Прилог бр. 9) 2. таксени марки од 50 денари за молбата, плус 50 денари за секој нареден поднесен документ за заверка; 3. соодветниот документ кој подлежи на легализација: ¤¤исправи што ги издал орган на државната управа; ¤¤орган од судството; ¤¤административни исправи; ¤¤исправи издадени и заверени од нотар; ¤¤службени изјави (како што се наводи за упис во јавни книги, заверка за точниот датум, заверка на потпис) кога се ставени на приватна исправа. Исправите се легализираат веднаш при поднесувањето на документите.

ВОДИЧ ЗА ГРАЃАНИТЕ НИЗ Министерството за правда

Надлежен орган и контакт-информации: МП, Сектор за меѓународна правна помош Верка Цветановска Тел. 02/3106-577 e-mail: vcvetanovska@mjustice.gov.mk


88

МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ПРАВДА

11. Право на слободен пристап до информациите од јавен карактер Во Република Македонија правото на слободен пристап до информациите од јавен карактер е загарантирано со Уставот на Република Македонија и со Законот за слободен пристап до информациите од јавен карактер. Што е информација од јавен карактер? Кој е имател на информацијата од јавен карактер? Информација од јавен карактер е информација во која било форма што ја создале и со која располагаат: органите на државната власт и други установи и институции; органите на општините; органите на Град Скопје; јавните установи и служби; јавните претпријатија и правните и физичките лица кои вршат јавни овластувања и дејност од јавен интерес. Значи, информација од јавен карактер е секоја информација со којшто располагаат овие органи, кои законот ги нарекува „иматели на информации“. Имателите на информации се должни да ѝ овозможат на јавноста информации за својата работа. Комисијата за заштита на податоците од јавен карактер секоја календарска година ја објавува листата со целосен преглед на сите иматели на информации од јавен карактер. Листата на информации од јавен карактер на МП е дадена во Прилог бр. 8. Кој може да биде барател на информација од јавен карактер? Кој има право на пристап до информација од јавен карактер? Како барател на информација од јавен карактер може да се јави секое физичко лице, без оглед на тоа дали е државјанин на Република Македонија, странец или, пак, лице без државјанство. Барателот не може да биде дискриминиран врз основа на полот, расата, верата, политичкото убедување или на кој било друг начин. Право на пристап до информација од јавен карактер имаат и правните лица. При поднесување на барањето, барателот не е должен да ги наведе причините поради кои ја бара информацијата или да наведе за што ќе му служи таа. Потребно е да се наведе само тоа дека станува збор за барање за пристап до информации.


89 Во кои случаи може да се ограничи правото на пристап до информациите?

¨¨ информациите кои, врз основа на законот, претставуваат класифицирани

¨¨

¨¨ ¨¨ ¨¨

¨¨

¨¨

¨¨

¨¨

информации со соодветен степен на тајност, односно класифицирани информации кои се определени како доверливи, со различен степен на доверливост, во согласност со Законот за класифицирани информации; личните податоци чиешто откривање би значело повреда на заштитата на личните податоци, односно информациите кои претставуваат лични податоци и чијашто повреда е забранета во согласност со Законот за заштита на личните податоци; информациите за архивското работење, кои се утврдени како доверливи; информациите чиешто откривање би значело повреда на доверливоста на даночната постапка; информациите што се стекнати или составени за целите на истрагата, за кривична или прекршочна постапка, за спроведување управна и граѓанска постапка, односно информациите со чиешто обелоденување би се загрозил текот на постапката или би дошло до нејзино откривање, што би имало штетни последици по самата постапка; информациите што се однесуваат на комерцијални и на други економски интереси, како и на интересите на монетарната и фискалната политика, чиешто давање би можело да има штетни последици по остварувањето на функцијата; информациите од документи што се во постапка на подготвување и сè уште се предмет на усогласување кај имателот, а чиешто откривање би предизвикало погрешно разбирање на содржината. Значи, имателот на информацијата која потекнува од документ што не е завршен нема да биде откриен, бидејќи документот е нецелосен. Со тоа информацијата би добила поинаква содржина, односно нејзината содржина би можела да биде разбрана на поинаков начин; информациите за заштита на животната средина, кои не се достапни во јавноста заради заштита на здравјето на луѓето и на животната средина. За да се забрани пристапот до ваквите информации, потребно е тие да бидат класифицирани со одреден степен на доверливост од соодветниот министер или од друг функционер, кој во согласност со законот има право да го определува степенот на доверливост на таквите информации: информациите кои ги загрозуваат правата од индустриска или интелектуална сопственост (патент, модел, мостра, стоковен и услужен жиг, ознака на потеклото на производот).

II DEL

ВОДИЧ ЗА ГРАЃАНИТЕ НИЗ Министерството за правда

Во Законот за слободен пристап до информациите од јавен карактер се таксативно наброени информациите за кои нивните иматели можат да го одбијат барањето за пристап до нив. Такви се:


90

МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ПРАВДА

Се разбира, се предвидува и обврската имателите на информации, доколку е возможно, да ги одвојат од документот информациите од доверлив карактер, а информациите од другиот дел од документот да му ги соопштат, т.е. да му ги направат достапни на барателот.

Кои се обврските на имателите на информациите? ¨¨ Секој имател на информации е должен да определи едно или повеќе

¨¨

¨¨

¨¨

¨¨ ¨¨

службени лица кои ќе посредуваат во остварувањето на правото на слободен пристап до информациите. Службеното лице ги дава потребните информации и му помага на барателот при поднесувањето на барањето. Имателите на информации се должни редовно да водат листа и да ја ажурираат листата на информации со коишто располагаат и да ги објавуваат на начин достапен за јавноста (интернет-страница, огласна табла и др.). Имателот на информации е должен да ја информира јавноста за основните податоци за контакт со имателот на информацијата, и тоа за: називот, адресата, телефонскиот број, бројот на факсот, адресата за електронска пошта и адресата на веб-страницата; за начинот на поднесување на барањето за пристап до информациите; прописите што се однесуваат на надлежноста на имателот на информациите, поврзани со регистарот на прописите објавени во службеното гласило; предлог-програмите, програмите, стратегиите, ставовите, мислењата, студиите и другите слични документи што се однесуваат на надлежноста на имателот на информациите; сите повици во постапката за јавните набавки и тендерската документација утврдени со закон; податоците за неговите надлежности утврдени со закон; организацијата и трошоците на работењето, како и за давањето услуги на граѓаните во управната постапка и за своите активности; за издавањето информативни билтени и други облици на информирање; интернет-страницата за објавување на одлуките, актите и мерките со кои се влијае на животот и на работата на граѓаните и други информации што произлегуваат од надлежноста и од работата на имателот на информациите. Имателот на информациите е должен да овозможи бесплатен пристап до информациите. Имателите на информации, односно одговорните лица кај нив, се должни да обезбедат простории каде што барателите на информации ќе можат да направат увид во бараните информации. Имателите на информации се должни да обезбедат образец за барањето за пристап на барателот до информациите. Доколку имателот на информации прими барање за информација со којашто не располага, тој е должен да го препрати барањето до имателот


91 на информацијата, кој според содржината на барањето е имател на информацијата, и за тоа да го извести барателот. ¨¨ Имателот на информациите, односно одговорното лице кај него, е должен да подготви годишен извештај за спроведувањето на Законот за слободен пристап до информациите од јавен карактер.

На кој јазик може да се поднесе барање за пристап до информација од јавен карактер?

II DEL

Барателот го доставува барањето до имателот на информацијата на македонски јазик и на неговото кирилско писмо. Барателот кој зборува службен јазик различен од македонскиот јазик и од неговото кирилско писмо, барањето може да го достави и на службениот јазик и писмо што го употребува во согласност со законот. Како се поднесува барањето и во која форма може да се добие бараната информација? Барањето може да се поднесе усно, писмено и по електронски пат (на посебен образец). Кога барањето се поднесува усно, одговорното лице ќе го заведе барањето со службена белешка. Барателот го доставува барањето до службеното лице за посредување со информации. При поднесувањето на барањето, барателот може да ја избере формата во којашто сака да ја добие информацијата (фотокопија, увид, препис, електронски запис). Барателот ќе треба да ги покрие реалните материјални трошоци што ги пропишува Владата на Република Македонија. Во кој рок треба да се добие информацијата?

ВОДИЧ ЗА ГРАЃАНИТЕ НИЗ Министерството за правда

Имателите на информации треба веднаш да одговорат на барањето, а ако не се во можност или им е потребно подолго време за да ја подготват информацијата, тоа треба да го направат најдоцна во рок од 30 дена. Кај исклучително обемните барања овој рок може да биде продолжен, но најмногу до 40 дена, за што барателот мора да биде претходно известен.


92

МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ПРАВДА

Што ако барањето е одбиено или не е добиен никаков одговор? Доколку барањето е одбиено или барателот не добил никаков одговор и по истекот на 30-те дена, барателот има право на жалба до Комисијата за заштита на правото на слободен пристап до информациите од јавен карактер (во рок од 15 дена). Комисијата е должна да одлучи по жалбата, исто така, во рок од 15 дена. Доколку барателот не е задоволен со решението на Комисијата, тој може да поведе управен спор. Службено лице од МП: Убавка Матевска Скаловска тел: 02/3110-443 факс: 02/3226-975 е-mail: umatevska@mjustice.gov.mk


93 Физички и правни лица Барање (писмено, усно или во електронски запис) Имател на информации

II DEL

Не е добиен одговор во рок од 30 дена (за пообемни барања до 40 дена) или барањето е одбиено

Добиена информација Физички и правни лица

Физички и правни лица

Жалба во рок од 15 дена Комисија за заштита на правото на слободен пристап до информациите од јавен карактер Решение во рок од 15 дена Физички и правни лица

Управен суд

ВОДИЧ ЗА ГРАЃАНИТЕ НИЗ Министерството за правда

Доколку не се задоволни со одлуката на Комисијата


94

МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ПРАВДА

12. Бесплатна правна помош Услугата на Министерството за правда за бесплатна правна помош е предвидена, но сè уште не функционира бидејќи не е усвоен предлогот на Законот за бесплатна правна помош. Во овој предлог-закон е даден опис на условите и на постапката за остварување на правото. Бесплатната правна помош се остварува на два начина: како претходна правна помош и како правна помош во постапка пред надлежен орган и организација: 1. Претходна правна помош опфаќа: ¤¤иницијален правен совет за правото на користење на правната помош; ¤¤општа правна информација, и ¤¤правна помош во комплетирање на барањето за бесплатна правна помош Претходна правна помош даваат овластени службени лица во подрачните одделенија на Министерството за правда и овластени здруженија на граѓани од Министерството. 2. Правна помош во постапка пред надлежен орган и организација опфаќа: ¤¤застапување во сите степени во судски и во управни постапки; ¤¤правна помош во постапка за медијација, и ¤¤составување писмена во судски и управни постапки. Правната помош се реализира од адвокати, а постапката за медијација се реализира од медијатори. Средствата за одобрување бесплатната правна помош се обезбедуваат од буџетот на Министерството за правда. Бесплатната правна помош не се однесува на случаите на задолжителна одбрана предвидени во Кривичниот законик и во Законот за малолетничка правда, ниту пак на ослободувањето од плаќање на трошоците во постапката, предвидени во Законот за парнична постапка и во Законот за општата управна постапка.


95 Барањето за правна помош ќе се дозволи во сите судски и управни постапки доколку со него се решава прашање од интерес за барателот на правната помош, што подразбира: статусни прашања, права од областа на социјалното, пензиското или инвалидското осигурување, работните односи, заштитата на деца и младинци кои се жртви на семејното насилство, заштитата на жртвите од казниви дела, заштитата на жртвите од трговијата со луѓе, имотно-правни и други прашања за кои Министерството ќе оцени дека се од интерес на барателот за барателот на правната помош.

II DEL

Постапката за бесплатна правна помош се смета за итна постапка. Право на бесплатна правна помош имаат физичките лица кои со оглед на својата материјална положба не би можеле да ги остварат правата загарантирани со Уставот и со законот, без да го загрозат сопственото издржување и издржувањето на членовите на нивното семејство, со кои живеат во заедничко домаќинство. Право на бесплатна правна помош можат да остварат: ¨¨ државјаните на Република Македонија со постојано живеалиште во

Република Македонија, и тоа: ¤¤лицата корисници на социјална помош; ¤¤корисниците на правото на инвалидски додаток кои не остваруваат други приходи по основа на заработувачка или приходи од недвижности, и ¤¤корисниците на најниска пензија кои живеат во семејна заедница со две или повеќе лица, кои издржуваат семејства или се самохрани родители со едно или повеќе малолетни деца кои остваруваат право на детски додаток.

¤¤лицата на кои им е одобрен азил, раселените или прогонетите лице кои имаат престојувалиште;на територијата на Република Македонија; ¤¤странските државјани кои, во согласност со меѓународните договори, без оглед на тоа дали имаат престојувалиште или живеалиште на територијата на Република Македонија, остваруваат нивно право за кое е надлежен државен орган на Република Македонија. ¤¤лицата без државјанство, кои законски престојуваат во Република Македонија, ¤¤државјаните на земја-членка на Европската унија, под услови и на начин предвидени со овој Закон.

ВОДИЧ ЗА ГРАЃАНИТЕ НИЗ Министерството за правда

Право на бесплатна правна помош имаат и:


96

МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ПРАВДА

Се смета дека издршката на лицето кое бара бесплатна правна помош и издршката на членовите на неговото семејство со кои живее во заедничко домаќинство е загрозена доколку приходите на тоа лице и на членовите на неговото домаќинство по сите основи не го преминуваат износот од 50% од просечната месечна плата исплатена во Република Македонија за претходниот месец, во времето на поднесување на барањето за бесплатна правна помош. Приходите на лицето кое бара бесплатна правна помош можат да бидат проценети индивидуално, доколку постојат спротивставени семејни интереси во спор за кој се бара бесплатна правна помош. За лицата кои се корисници на социјална помош или инвалидски додаток, а не остваруваат други приходи по основа на заработувачка, или се корисници на детски додаток, Министерството прибавува информации од Центарот за социјални работи. Имотната состојба на лицето барател на бесплатна правна помош се утврдува врз основа на податоците за приходите на тоа лице, како и на членовите на неговото домаќинство со кои живее, по сите основи, врз основа на уверение од надлежниот орган за имотната состојба и изјава за неговата материјално-социјална состојба за период од шест месеци пред доставувањето на молбата. Под приход на барателот на правна помош, односно на неговото семејство, се смета целокупниот подвижен и недвижен имот освен: ¤¤детскиот додаток; ¤¤инвалидскиот додаток; ¤¤додатокот за туѓа нега; ¤¤стипендиите и другите примања заради образование и стручно оспособување; ¤¤средствата добиени заради отстранување на последиците од елементарна непогода; ¤¤надоместот на штета поради намалена животна активност, и ¤¤средствата одобрени од надлежен орган заради лекување во странство. Бесплатната правна помош ги опфаќа оние трошоци во постапката што настанале по денот на одобрувањето на барањето за доделување бесплатна правна помош и дејствијата за правна помош кои по денот на одобрувањето на правната помош сè уште не биле извршени.


97 Кои документи се поднесуваат? ¨¨ Барање за бесплатна правна помош се поднесува до надлежното подрачно

одделение на Министерството, лично или преку пошта, на образец чијашто форма и содржина ја пропишува министерот, и ¨¨ Писмена изјава потпишана од барателот и од членовите на неговото домаќинство за нивниот вкупен движен и недвижен имот, како и дозвола за увид во сите податоци за нивната имотна состојба. По исклучок, како барател на бесплатна правна помош може да се јави и лице жртва на семејно насилство, но тогаш изјавата од претходниот став ја поднесува лично и не е потребно истата да биде потпишана од другите членови на неговото домаќинство. Кога барател на правна помош е лице азилант или жртва на трговија со луѓе, кон барањето се приложува и потврда за неговиот статус, издадена од надлежниот орган.

II DEL

При поднесувањето на документите не се плаќаат административни такси.

За точноста на податоците наведени во барањето, подносителот одговара материјално и кривично. По поднесеното барање за бесплатна правна помош одлучува Министерството за правда, кое донесува решение за бесплатна правна помош. Овластено службено лице од подрачното одделение е должно веднаш да го разгледа барањето, водејќи сметка за итноста на спорот предвиден во соодветна постапка, и најдоцна во рок од 15 дена од денот на доставувањето да го комплетира со потребните документи и со предлог-решение да го достави до Министерството.

Министерството е должно по барањето за бесплатна правна помош да одлучи најдоцна во рок од 15 дена од денот на добивањето на предметот од подрачното одделение, водејќи сметка за итноста на спорот предвиден во соодветната постапка.

ВОДИЧ ЗА ГРАЃАНИТЕ НИЗ Министерството за правда

Управата за јавни приходи е должна, врз основа на потпишаната изјава, веднаш (а најдоцна во рок од 3 дена) да ги достави бараните податоци за имотната состојба на лицето-барател на бесплатна правна помош, по доставено барање од страна на Министерството.


98

МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ПРАВДА

Против решението за одбивање на барањето за правна помош незадоволната странка може да поведе управен спор пред надлежниот суд во рок од 30 дена од денот на добивањето на решението. Во случај на одобрување на барањето за доделување правна помош, лицетокорисник во рок од 7 дена може да одбере да го реши спорот по пат на медијација или по судски пат. Доколку корисникот се одлучи спорот да го реши по пат на медијација, а медијацијата не успее, постапката може да продолжи по судски пат. При изборот на медијаторот ќе се почитува волјата на страните во спорот. Во случај на доделување правна помош, ќе се почитува волјата на корисникот при изборот на адвокатот, доколку постои можност за тоа. Во случај кога од соодветната адвокатска заедница нема запишано адвокат во Регистарот на адвокатите за давање бесплатна правна помош, Министерството определува адвокат од друга најблиска адвокатска заедница. Поставениот адвокат може да овласти друг адвокат од Регистарот на адвокатите за давање бесплатна правна помош, со одобрение. Ако по одобрувањето на барањето за бесплатна правна помош дојде до промена во имотната состојба на корисникот, која доколку била таква во моментот на одлучувањето би довела до одбивање на барањето, министерот ќе донесе решение за престанок на користење на правото на бесплатна правна помош. Доколку се утврди дека подносителот на барањето за бесплатна правна помош дал неточни податоци со цел да оствари право на бесплатна правна помош, нему со решение нема да му се одобри користењето на ова право и истиот нема да има право да поднесе ново барање во следните шест месеци од денот на донесувањето на решението. Ако во време на користење на правото на бесплатна правна помош се утврди дека корисникот дал неточни податоци со цел да оствари право на бесплатна правна помош,, Министерството ќе поведе постапка пред надлежниот суд за враќање на исплатените средства. Министерството во соработка со Адвокатската комора, Нотарската комора, Комората на извршителите и Комората на медијаторите квартално организира одржување на денови на бесплатен правен совет за сите граѓани за прашања од областа на медијацијата, адвокатурата, нотаријатот и извршувањето. Министерството донесува тримесечен план за редоследот и времето на одржување на деновите на бесплатен правен совет, кој јавно го објавува во дневниот печат.


99 Бесплатна правна помош може да се одобри и за прекугранични спорови во кои странката која е подносител на барањето за правна помош е со живеалиште или постојано престојувалиште во земја-членка на Европската унија во која се наоѓа судот или каде што се спроведува одлуката, освен во Кралството Данска. Бесплатна правна помош не се одобрува во управни, даночни и царински работи. Бесплатната правна помош што се доделува во земјата-членка во која заседава судот ќе ги покрие следниве трошоци поврзани со прекуграничниот карактер на спорот: 1. Толкување 2. Превод на документите што ги бара судот или надлежниот орган и кои ги користи примателот, како неопходни за решавање на случајот, и 3. Патни трошоци за подносителот кога е неопходно физичко присуство на лицата задолжени за претставување на случајот на подносителот во судот, според законот или според судот на таа земја-членка, и кога судот одлучил дека лицата не можат да бидат задоволително сослушани на ниту еден друг начин.

II DEL

ВОДИЧ ЗА ГРАЃАНИТЕ НИЗ Министерството за правда

Законот за бесплатна правна помош ќе почне да се применува од 1 јануари 2010 година, освен одредбите од членовите 41 до 47 кои се однесуваат на баратели со живеалиште или постојано престојувалиште во земја-членка на Европската унија и за прекуграничен спор, кои ќе влезат во сила со денот на приемот на Република Македонија во членство во Европската унија.


100

МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ПРАВДА

ТРЕТ ДЕЛ

ЗАКОНИ НА МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ПРАВДА


101 1. Закон за нотаријатот (Сл. весник на РМ бр. 55/07) 2. Закон за измени и дополнување на Законот за нотаријатот (Сл. весник на РМ бр. 86/08) 3. Закон за медијација (Сл. весник на РМ бр. 60/06) 4. Закон за изменување на Законот за медијација (Сл. весник на РМ бр. 22/07) 5. Закон за извршување (Сл. весник на РМ бр. 35/05) 6. Закон за дополнување на Законот за извршување (Сл. весник на РМ бр. 129/06) 7. Закон за измени и дополнување на Законот за извршување (Сл. весник на РМ бр. 50/06) 8. Закон за измени и дополнување на Законот за извршување (Сл. весник на РМ бр. 8/08) 9. Закон за малолетничка правда (Сл. весник на РМ бр 87/07) 10. Закон за изменување на Законот за малолетничка правда (Сл. весник на РМ бр. 103/08) 11. Закон за вонпарнична постапка (Сл. весник на РМ бр. 09/08) 12. Закон за именување и дополнување на Законот за работните односи (Сл. весник на РМ бр. 106/08) 13. Закон за изменување и дополнување на Изборниот законик со предлогзакон (Сл. весник на РМ бр. 136/08) 14. Закон за управување со конфискуван имот, имотна корист и одземени предмети во кривична и прекршочна постапка (Сл. весник на РМ бр. 98/08) 15. Закон за катастар на недвижности (Сл. весник на РМ бр. 44/08)

III DEL

1. Закон за општа управна постапка (Сл. весник на РМ бр. 111/08) 2. Закон за управна инспекција (Сл. весник на РМ бр. 29/04) 3. Закон за изменување и дополнување на Законот за управна инспекција (Сл. весник на РМ бр. 22/07) 4. Одлука за образување координативно тело за остварување соработка во вршењето на работите од инспекциски надзор 5. Закон за изменување и дополнување на Законот за општата управна постапка (Сл. весник на РМ бр. 38/05)

ВОДИЧ ЗА ГРАЃАНИТЕ НИЗ Министерството за правда

Закони за Државниот управен инспекторат


102

МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ПРАВДА

СПИСОК

НА ДВОСТРАНИ ДОГОВОРИ ОД МЕЃУНАРОДНА‡ПРАВНА ПОМОШ КОИ СЕ ПРИМЕНУВААТ КАКО РЕПУБЛИЧКИ, ВО СОГЛАСНОСТ СО ЧЛЕН 5 ОД УСТАВНИОТ ЗАКОН ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА УСТАВОТ НА РЕПУБЛИКАМАКЕДОНИЈА

АЛБАНИЈА 1. Конвенција за издавање виновници меѓу Кралството на Србите, Хрватите и Словенците и Албанската Република од 22.6.1926 година (Службене новине бр. 117/29), стапила во сила на 17.5.1929 2. Конвенција за настанување на конзуларна служба меѓу Кралството на Србите, Хрватите и Словенците и Албанската Република од 22.6.1926 година (Службене новине бр. 117/29), стапила во сила на 17.5.1929 3. Договор за трговија и пловидба меѓу Кралството на Србите, Хрватите и Словенците и Албанската Република од 22.6.1926 година (Службене новине бр. 117/29), стапил во сила на 17.5.1929 АЛЖИР Договор за правна помош во граѓанските и во кривичните предмети меѓу СФРЈ и ДНР Алжир од 31.3.1982 година (Службен лист на СФРЈ – Меѓународни договори бр. 2/83), стапил во сила на 20.12.1984 АВСТРИЈА 1. Договор меѓу ФНРЈ и Република Австрија за заемен правен сообраќај од 16.12.1954 година (Службен лист на ФНРЈ – Додаток бр. 8/55), стапил во сила на 13.12.1955 2. Спогодба помеѓу ФНРЈ и Република Австрија за заемно признавање и извршување на одлуките од избраните судови и порамнувања заклучени пред избраните судови во стопанските предмети од 18. 3.1960 година (Службен лист на ФНРЈ – Додаток бр. 5/61), стапила во сила на 17.5.1961 3. Конзуларен договор помеѓу ФНРЈ и Република Австрија од 18.3.1960 година (Службен лист на СФРЈ – Додаток бр. 5/69), стапил во сила на 26.9.1968 4. Спогодба помеѓу ФНРЈ и Република Австрија за заемно признавање и извршување на одлуките за издржувањето од 10.10.1961 година (Службен лист на СФРЈ – Додаток бр. 2/63), стапила во сила на 25.12.1962 5. Договор помеѓу СФРЈ и Република Австрија за правна помош во кривичните предмети од 1.2.1982 година (Службен лист на СФРЈ – Меѓународен договор бр. 2/83), стапил во сила на 1.1.1984


103

III DEL

ВОДИЧ ЗА ГРАЃАНИТЕ НИЗ Министерството за правда

6. Договор помеѓу СФРЈ и Република Австрија за издавање од 1.2.1982 година (Службен лист на СФРЈ – Меѓународен договор бр. 2/83), стапил во сила на 1.1.1984 7. Договор помеѓу СФРЈ и Република Австрија за меѓусебното извршување на судските одлуки во кривичните предмети од 1.2.1982 година (Службен лист на СФРЈ – Меѓународен договор бр. 6/83), стапил во сила на 1.1.1984 БЕЛГИЈА 1. Конзуларна конвенција помеѓу СФРЈ и Кралството Белгија од 30.12.1969 година (Службен лист на СФРЈ – Додаток бр. 49/74), стапила во сила на 5.1.1974 2. Конвенција за екстрадиција и правна помош во кривичните работи помеѓу СФРЈ и Кралството Белгија од 4.6.1971 година (Службен лист на СФРЈ – Додаток бр. 9/73), стапила во сила на 1.11.1972 3. Конвенција помеѓу СФРЈ и Кралството Белгија за издавање извод од матичните книги и за ослободување од легализација од 24.9.1971 година (Службен лист на СФРЈ – бр. 55/72), стапила во сила на 1.12.1972 4. Спогодба помеѓу СФРЈ и Кралството Белгија за правна помош во граѓанските и во стопанските предмети од 24.9.1971 година (Службен лист на СФРЈ – Додаток бр. 7/74), стапила во сила на 1.6.1972 5. Конвенција помеѓу СФРЈ и Кралството Белгија за признавање и извршување на судските одлуки за издржување од 12.12.1973 година (Службен лист на СФРЈ – Додаток бр. 45/76), стапила во сила на 8.3.1976 БОЛИВИЈА Конзуларна конвенција помеѓу ФНРЈ и Република Боливија од 21.5.1962 година (Службен лист на ФНРЈ – Додаток бр. 11/63), не стапила во сила БУГАРИЈА 1. Договор помеѓу ФНРЈ и НР Бугарија за заемна правна помош од 23.3.1956 година (Службен лист на ФНРЈ – Додаток бр. 1/57), стапил во сила на 17.1.1957 2. Конзуларна конвенција помеѓу ФНРЈ и НР Бугарија од 21. 3.1963 година (Службен лист на ФНРЈ – Додаток бр. 11/63), стапила во сила на 9.3.1964 ЧЕХОСЛОВАЧКА 1. Договор за трговија и пловидба помеѓу Кралството Југославија и Чехословачката Република од 14.11.1928 година (Службене новине бр. 268/29), стапил во сила 26.11.1929 2. Договор помеѓу СФРЈ и ЧССР за регулирање на правните односи во граѓанските, семејните и во кривичните работи од 20.1.1964 година (Службен лист на СФРЈ – Додаток бр. 13/64), стапил во сила на 2.8.1964


104

МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ПРАВДА

3. Конзуларна конвенција помеѓу СФРЈ и ЧССР од 10.12.1981 година (Службен лист на СФРЈ – Меѓународни договори бр. 6/84), стапила во сила на 11.11.1982 ФРАНЦИЈА 1. Конвенција настанување на конзуларната служба помеѓу Кралството СХС и Француската Република од 30.1.1929 година (Службене новине бр. 112/29), стапила во сила на 18.9.1931 2. Спогодба помеѓу СФРЈ и Француската Република за олеснување на примената на Хашката конвенција за граѓанската постапка од 1.3.1954 година, потпишана на 29.10.1969 година (Службен лист на СФРЈ – Додаток бр. 21/71), стапила во сила на 1.1.1971 3. Конвенција помеѓу СФРЈ и Француската Република за издавање исправи за личната состојба и за ослободување од легализација од 29.10.1969 година (Службен лист на СФРЈ – Додаток бр. 3/71), стапила во сила на 1.11.1970 4. Конвенција помеѓу СФРЈ и Француската Република за заемна правна помош во кривичните предмети од 29.10.1969 година (Службен лист на СФРЈ – Додаток бр. 16/71), стапила во сила на 1.11.1970 5. Конвенција за издавање помеѓу Владата на СФРЈ и Владата на Француската Република од 23.9.1980 година (Службен лист на СФРЈ – Додаток бр. 43/71), стапила во сила на 1.8.1971 6. Конвенција помеѓу Владата на СФРЈ и Владата на Француската Република за надлежностите и за законите што се применуваат од областа на личното и семејното право од 18.5.1971 година (Службен лист на СФРЈ – бр. 55/72), стапила во сила на 1.12.1972 7. Конвенција помеѓу Владата на СФРЈ и Владата на Француската Република за признавање и извршување на судските одлуки во граѓанските и стопанските предмети од 18.5.1971 година (Службен лист на СФРЈ – бр. 7/72), стапила во сила на 1.2.1972 ГРЦИЈА 1. Договор за трговија и пловидба помеѓу Кралството СХС и Република Грција од 2.11.1927 година (Службене новине бр. 254/28), стапил во сила на 1.11.1928 2. Конвенција помеѓу ФНРЈ и Кралството Грција за заемно правни односи од 18.6.1959 година (Службен лист на ФНРЈ – Додаток бр. 7/60), стапила во сила 31.3.1960 3. Спогодба помеѓу ФНРЈ и Кралството Грција за заемно признавање и извршување на судските одлуки од 18.6.1959 година (Службен лист на ФНРЈ – Додаток бр. 6/60), стапила во сила на 31.3.1960 4. Конзуларна конвенција помеѓу СФРЈ и Република Грција од 17.12.1974 година (Службен лист на ФНРЈ – бр. 9/76), стапила во сила на 5.5.1976


105

ИРАН Спогодба помеѓу Југославија и Иран за заемно ослободување од давањето „cautio iudicatum solvi“ пред југословенските и иранските судови од 9. и 14.5.1956 година (Службен лист на ФНРЈ – Додаток бр. 2/57), стапила во сила на 14.5.1956 ИРАК Конзуларна конвенција помеѓу СФРЈ и Република Ирак од 28.2.1980 година (Службен лист на ФНРЈ – Меѓународни договори бр. 1/82), стапила во сила на 10.4.1981 ИТАЛИЈА 1. Конвенција помеѓу Кралството СХС и Италија за издавање виновници од 6.4.1922 година (Службене новине бр. 42/31), стапила во сила на 6.2.1931 2. Конвенција помеѓу Кралството СХС и Италија за правна и судска заштита на тие државјани од 6.4.1922 година (Службене новине бр. 42/31), стапила во сила од член 13 до член 16 3. Конвенција помеѓу ФНРЈ и Италијанската Република за заемна правна помош во граѓанските и во управните предмети од 3.12.1960 година (Службен лист на ФНРЈ – Додаток бр. 5/63), стапила во сила на 20.1.1967 4. Конвенција за трговија и пловидба помеѓу ФНРЈ и Италијанската Република од 31.3.1955 година (Службен лист на ФНРЈ – Додаток бр. 14/56), стапила во сила на 12. 1.1961 5. Конзуларна конвенција помеѓу ФНРЈ и Италијанската Република од 3.12.1960 година (Службен лист на ФНРЈ – Додаток бр. 6/63), стапила во сила на 1.7.1963

III DEL

ВОДИЧ ЗА ГРАЃАНИТЕ НИЗ Министерството за правда

ХОЛАНДИЈА 1. Договор за издавање на виновници помеѓу Србија и Холандија од 28.5. (11.3) 1896 година (Службене новине бр. 275/1896), стапил во сила на 17.12.1896 2. Договор за трговија и пловидба помеѓу Кралството Југославија и Кралството Холандија од 28.5.1930 година (Службене новине бр. 85/32), стапил во сила на 17.4.1932 ИНДИЈА Спогодба помеѓу Југославија и Индија за реципрочно признавање на дипломатско-конзуларните форми за склучување брак од 26.11.1956 и 13.5.1957 година (Службен лист на ФНРЈ – бр. 3/58), стапила во сила на 3.5.1957


106

МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ПРАВДА

ЈАПОНИЈА Договор за трговија и пловидба помеѓу ФНРЈ и Јапонија од 28.2.1950 година (Службен лист на ФНРЈ – Додаток бр. 7/59), стапил во сила на 20.7.1959 КИНА Конзуларна конвенција помеѓу СФРЈ и НР Кина од 4.2.1982 година (Службен лист на ФНРЈ – Меѓународни договори бр. 2/84), стапила во сила на 29.11.1982 КИПАР Договор помеѓу СФРЈ и Република Кипар за граѓански и кривични предмети од 14.9.1984 година ЛИБИЈА Конвенција за конзуларни односи помеѓу СФРЈ и Социјалистичка Народна Либиска Арапска Џамахирија од 1.7.1981 година (Службен лист на СФРЈ – Меѓународни договори бр. 2/84), стапила во сила на 20.10.1982 УНГАРИЈА 1. Конзуларна конвенција помеѓу ФНРЈ и НР Унгарија од 20.2.1963 година (Службен лист на СФРЈ – Додаток бр. 13/63), стапила во сила на 3.1.1964 2. Договор помеѓу СФРЈ и НР Унгарија за заемно-правен сообраќај од 7.3.1968 година (Службен лист на СФРЈ – Додаток бр. 3/68), стапил во сила на 18.1.1969 МОНГОЛИЈА 1. Конзуларна конвенција помеѓу СФРЈ и Монголска НР од 19.4.1966 година (Службен лист на СФРЈ – Додаток бр. 10/67), стапила во сила на 6.3.1967 2. Договор помеѓу СФРЈ и Монголска НР за давање правна помош во граѓанските, семејните и во кривичните предмети од 8.6.1981 година (Службен лист на СФРЈ – Меѓународни договори, бр. 7/82), стапил во сила на 27.3.1983 ДР ГЕРМАНИЈА 1. Конзуларна конвенција помеѓу СФРЈ и ДР Германија од 12.2.1964 година (Службен лист на СФРЈ – Додаток бр. 14/64), стапила во сила на 30.9.1964 2. Договор помеѓу СФРЈ и ДР Германија за правниот сообраќај во граѓанските, семејните и кривичните предмети од 20.5.1966 година (Службен лист на СФРЈ – Додаток бр. 1/67), стапил во сила на 20.1.1967 СР ГЕРМАНИЈА 1. Спогодба помеѓу СФРЈ и СР Германија за издавање од 26.11.1970 година (Службен лист на СФРЈ – Додаток бр. 17/76), стапила во сила на 14.11.1976 2. Договор помеѓу СФРЈ и СР Германија за правна помош во кривичните предмети од 1.10.1971 година (Службен лист на СФРЈ – бр. 33/72), стапил во сила на 8.1.1975


107 НОРВЕШКА Спогодба помеѓу Југославија и Норвешка за реципрочно признавање на дипломатско-конзуларните форми на брак, постигнат со размена на ноти од 10. 4. и 31.8.1957 година (Службен лист на ФНРЈ – Додаток бр. 6/58), стапила во сила на 31.8.1957

2. Конзуларна конвенција помеѓу Сојузниот извршен совет на Собранието на СФРЈ и Владата на НР Полска од 2.12.1982 година (Службен лист на СФРЈ – Меѓународни договори бр. 9/84), стапила во сила на 6.11.1983 РОМАНИЈА 1. Договор помеѓу ФНРЈ и НР Романија за правна помош од 18.10.1960 година (Службен лист на ФНРЈ – Додаток бр. 8/61), стапил во сила на 1.10.1961 2. Дополнителен протокол за договор помеѓу ФНРЈ и НР Романија за правна помош, потпишан во Белград на 18.10.1960 година, составен на 21.1.1972 година (Службен лист на СФРЈ – Додаток бр. 4/73), стапил во сила на 3.11.1970 3. Конзуларна конвенција помеѓу СФРЈ и СР Романија од 24.1.1974 година (Службен лист на СФРЈ – бр. 66/74), стапила во сила на 22.8.1975 СОВЕТСКИ СОЈУЗ 1. Договор за трговија и пловидба помеѓу Кралството Југославија и СССР од 11.5.1940 година (Службене новине бр. 118/40), стапил во сила на 31.5.1940 2. Конзуларна конвенција помеѓу ФНРЈ и СССР од 21.7.1960 година (Службен лист на ФНРЈ – Додаток бр. 8/61), стапила во сила на 2.8.1961 3. Конвенција за дополнување на Конзуларната конвенција помеѓу СФРЈ и СССР од 21.6.1960 година, потпишана на 22.5.1980 година (Службен лист на СФРЈ – Меѓународни договори, бр. 12/81), стапила во сила на 10.7.1981 4. Договор помеѓу ФНРЈ и СССР за правна помош во граѓанските, семејните и во кривичните предмети од 24.2.1962 година (Службен лист на ФНРЈ – Додаток бр. 5/63), стапил во сила на 26.5.1963 СОЕДИНЕТИТЕ АМЕРИКАНСКИ ДРЖАВИ 1. Договор за трговија и пловидба помеѓу Србија и Соединетите Американски Држави од 2/14.10.1881 година (Српске новине бр. 268/1882), стапил во сила на 15.11.1882

III DEL

ВОДИЧ ЗА ГРАЃАНИТЕ НИЗ Министерството за правда

ПОЛСКА 1. Договор помеѓу ФНРЈ и НР Полска за правниот сообраќај во кривичните и во граѓанските предмети од 6.2.1960 година (Службен лист на СФРЈ – Додаток бр. 5/63), стапил во сила на 5.6.1963


108

МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ПРАВДА

2. Конвенција помеѓу Србија и Соединетите Американски Држави кои одредуваат права, имунитет и привилегии на конзуларните агенти од 2/14.10.1881 година (Српске новине бр. 268/1882), стапила во сила на 15.11.1882 3. Конвенција за издавање виновници склучена помеѓу Кралството Србија и Соединетите Американски Држави 12/25/10.1901 година (Српске новине бр. 33/1902), стапила во сила на 12.6.1902 ШПАНИЈА 1. Конвенција за трговија и пловидба помеѓу Кралството СХС и Кралството Шпанија од 27.9.1929 година (Службене новине бр. 307/29), стапила во сила на 28.12.1929 2. Договор помеѓу СФРЈ и Шпанија за правна помош во кривичните предмети и издавањето од 8.7.1980 година (Службен лист на СФРЈ – Меѓународни договори, бр. 3/81), стапил во сила на 26.5.1982 ШВАЈЦАРИЈА 1. Конвенција за издавање виновници помеѓу Србија и Швајцарија од 16/28.11.1887 година (Службене новине бр. 83/1888), стапила во сила на 5.7.1888 2. Конвенција за настанување и конзулство помеѓу Србија и Швајцарија од 4/16.02.1888 година (Службене новине бр. 83/1888), стапила во сила на 3.7.1888 3. Договор за трговија и пловидба помеѓу ФНРЈ и Швајцарската Конфедерација од 27.9.1947 година (Службен лист на ФНРЈ – бр. 16/49), стапил во сила на 15.3.1949 ШВЕДСКА Договор за трговија и пловидба помеѓу Југославија и Шведска од 14.5.1937 година (Службене новине бр. 143/38), стапил во сила на 8.12.1938 ТУРЦИЈА 1. Конвенција помеѓу Кралството Југославија и Република Турција за заемни односи во судските, граѓанските и трговските предмети од 3.7.1934 година (Службене новине бр. 263/36), стапила во сила на 27.7.1937 2. Конзуларна конвенција помеѓу СФРЈ и Република Турција од 31.3.1968 година (Службен лист на СФРЈ – Додаток бр. 9/72), стапила во сила на 4.12.1971 3. Конвенција за судска правна помош во кривичните работи помеѓу СФРЈ и Република Турција од 8.10.1973 година (Службен лист на СФРЈ – Додаток бр. 12/76), стапила во сила на 3.5.1975 4. Конвенција за издавање помеѓу СФРЈ и Република Турција од 17.11.1973 година (Службен лист на СФРЈ – Додаток бр. 47/75), стапила во сила на 3.5.1975


109

III DEL

ВОДИЧ ЗА ГРАЃАНИТЕ НИЗ Министерството за правда

ВЕЛИКА БРИТАНИЈА 1. Договор за заемно издавање виновници помеѓу Србија и Велика Британија од 6.12.1900 година (Службене новине бр. 35/1901), стапил во сила на 23. 2.1901 2. Договор за трговија и пловидба помеѓу Кралството СХС и Обединетото Кралство Велика Британија и Ирска од 12.5.1927 година (Службене новине бр. 46/28), стапил во сила на 9.2.1928 3. Конвенција помеѓу Кралството Југославија и Велика Британија за уредување на меѓусебната помош за водење постапка во граѓанските и во трговските предмети кои се во тек или кои можат да бидат во тек пред односните судски власти од 27.2.1936 година (Службене новине бр. 116/37), стапила во сила на 18.8.1937 4. Конзуларна конвенција помеѓу СФРЈ и Обединетото Кралство Велика Британија и Северна Ирска од 21.4.1965 година (Службен лист на СФРЈ – Додаток бр. 10/66), стапила во сила на 5.5.1966


110

МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ПРАВДА

ЧЕТВРТ ДЕЛ ПРИЛОЗИ


111 Прилог бр. 1 Generalen sekretarijat

VLADA NA REPUBLIKA MAKEDONIJA

Ministerstvo za odbrana Ministerstvo za vnatre{ni raboti Ministerstvo za pravda

Sekretarijat za evropski pra{awa

Komisija za odnosi so verskite zaednici i religiozni grupi

Biro za javna bezbednost Uprava za bezbednost i kontrarazuznavawe

Ministerstvo za finansii

Direkcija za bezbednost na klasificirani informacii

Agencija za razvoj i investicii

Centar za upravuvawe so krizi

Agencija za poddr{ka na pretpriemni{tvo

Direkcija za radijaciona sigurnosti

Biro za sudski ve{ta~ewa

Ministerstvo za zemjodelstvo, {umarstvo i vodostopanstvo

Agencija za stokovni rezervi

Dr`aven devizen inspektorat

Dr`aven pazaren inspektorat

Uprava za veterinarstvo Biro za lekovi

Ministerstvo za zdravstvo Ministerstvo za obrazovanie i nauka Ministerstvo za trud i socijalna politika Ministerstvo za lokalna samouprava Ministerstvo za kultura

Ministerstvo za transport i vrski Ministerstvo za `ivotna sredina i prostorno planirawe

Ministerstvo za informati~ko op{testvo

Dr`aven sanitaren i zdravstven inspektorat Direkcija za hrana Pedago{ka slu`ba

Agencija za katastar na nedvi`nosti na RM Dr`aven zavod za statistika

Carinska uprava na RM

Uprava za imotnopravni raboti

Uprava za namensko proizvodstvo

Dr`aven arhiv na Republika Makedonija

Uprava za finansiska policija

Uprava za spre~uvawe perewe pari i fin. terorizam

Uprava za javni prihodi Ministerstvo za ekonomija

Direkcija za za{tita i spasuvawe

Uprava za izvr{uvawe na sankciite

Биро за застапување пред ЕСКЧ

Dr`aven inspektorat za tehni~ka inspekcija

Uprava za seme i semenski materijal

Uprava za za{tita na rastenijata

Dr`aven inspektorat za zemjodelstvo

Dr`aven inspektorat za {umarstvo i lovstvo

Dr`aven prosveten inspektorat

Uprava za pra{awa na borcite i voenite invalidi

Dr`aven inspektorat za trud

Dr`aven inspektorat za lokalna samouprava

Biro za regionalen razvoj

Uprava za razvoj i unapreduvawe na obrazovanieto na jazicite na pripadnicite na zaednicite

Uprava za za{tita na kulturnoto nasledstvo

Dr`aven inspektorat za transport Dr`aven inspektorat za grade`ni{tvo i urbanizam Dr`aven komunalen inspektorat

Dr`aven inspektorat Uprava za `ivotna za `ivotna sredina sredina

DEL

Biro za metrologija

Uprava za hidrometeorolo{ki raboti

Uprava za afirmirawe i unapreduvawe na kulturata na pripadnicite na zaednicite vo RM

IV

Dr`aven zavod za industriska sopstvenost

Uprava za vodostopanstvo

Biro za razvoj na obrazovanieto

Kapetanija na pristani{tata

Sekretarijat za sproveduvawe na Ramkovniot dogovor

Agencija za mladi i sport Agencija za iseleni{tvo

Dr`aven upraven inspektorat

Управа за водење матични книги

Биро за јавни набавки Ministerstvo za nadvore{ni raboti

Sekretarijat za Slu`ba za op{ti i zakonodavstvo zaedni~ki raboti

Slu`ba za prostoren informativen sistem

ВОДИЧ ЗА ГРАЃАНИТЕ НИЗ Министерството за правда

Kancelarija na pretsedatelot na Vladata


112

МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ПРАВДА

Основни комисии на Владата на Република Македонија ¨¨ Комисија за политички систем

¨¨ Комисија за економски систем и тековна економска политика ¨¨ Комисија за човечки ресурси и одржлив развој

Комисии за решавање во управна постапка во втор степен за одделни управни области

¨¨ Комисија за решавање во управна постапка во втор степен од областа на

одбраната; ¨¨ Комисија за решавање во управна постапка во втор степен од областа на

¨¨

¨¨

¨¨

¨¨ ¨¨ ¨¨ ¨¨ ¨¨ ¨¨ ¨¨

внатрешните работи, судството, државната управа, локалната самоуправа и работите од верски карактер; Комисија за решавање во управна постапка во втор степен од областа на економијата (стопанство, трговија, статистика, игри на среќа и хартии од вредност); Комисија за решавање во управна постапка во втор степен од областа на транспортот и врските и животната средина (транспорт и врски, урбанизам и градежништво и просторно планирање); Комисија за решавање во управна постапка во втор степен од областа на образованието, науката и културата (образование, наука, култура, архивска дејност, спорт и информации); Комисија за решавање во управна постапка во втор степен од областа на трудот, социјалната политика и здравството; Комисија за решавање во управна постапка во втор степен од областа на земјоделството, шумарството, водостопанството и ветеринарството; Комисија за решавање во управна постапка во втор степен од областа на премерот, катастарот и запишувањето на правата на недвижности; Комисија за решавање во управна постапка во втор степен од областа на имотно-правните работи и градежното земјиште; Комисија за решавање во управна постапка во втор степен од областа на пензиското и инвалидското осигурување; Комисија за решавање во управна постапка во втор степен од областа на денационализацијата, и Комисија за решавање во управна постапка во втор степен од областа на работните односи (кои не се во надлежност на Агенцијата за државните службеници).


113 Комисии формирани со посебна одлука на Владата на Република Македонија ¨¨ Комисија за информатичка технологија;

¨¨ Комисија за борба против недозволено производство, трговија и

злоупотреба на дрогата; ¨¨ Посебна комисија за утврдување на условот владеење на македонскиот

јазик за стекнување државјанство на Република Македонија; ¨¨ Национална комисија за УНЕСКО на Република Македонија; ¨¨ Национална комисија за борба против трговијата со луѓе и илегалната миграција во Република Македонија, и ¨¨ Национална комисија за интегрирано гранично управување.

Посебни комисии на Владата на Република Македонија

IV DEL

¨¨ Комисија за станбени и иселенички прашања; ¨¨ Комисија за именување; ¨¨ Комисија за приватизација, и ¨¨ Комисија за наменско производство.

Прилог бр. 2 Стратегии и други релевантни документи на Министерството за

ВОДИЧ ЗА ГРАЃАНИТЕ НИЗ Министерството за правда

1. 1. Стратегија за информатичка и комуникациска технологија правосудството 2007 - 2010 година 2. 2. Стратегиски план на МП 2009 - 2010 година 3. 3. Стратегиски план на МП 2011 - 2012 година 4. 4. Реформа на пенитенцијарниот систем – март 2009 година 5. 5. Стратегија за реформа на казненото право – мај 2007 година


114

МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ПРАВДА

Прилог бр. 3 Тековни проекти на Министерството Рб 1.

Назив на проектот Светска банка

2. 3.

УСАИД/ДПК КАРДС 2003

4.

КАРДС 2004

5. 6.

КАРДС 2005 КАРДС 2006

7. 8.

ФИООМ МОСТ

9.

Македонски телекомуникации 10. Имплементација на СИС

Опис на проектот Правна и правосудна имплементација и институционална поддршка Модернизација на судството Техничка помош за реформа на судскиот систем и на судската администрација Техничка помош за поддршка на создавањето Институт за обука на судии (фаза 2) Твининг Поддршка на Јавното обвинителство Понатамошна имплементација на Стратегијата и на Акциониот план за реформа на правосудниот систем Апроксимација на законодавството со ЕУ Проверка во избирачкиот список преку интернет Проверка во избирачки список преку СМС и CALL центар Програма за обука на судската администрација за реимплементација на Судскиот информативен систем – СИС во судовите во Република Македонија


115 Регионални проекти ПРОЕКТИ 1. ADR – Mediation PEP SE(Alternative Dispute Resolution – The Private Enterprise Partnership for Southeast Europe) 2. Проект на Советот на Европа

3.

КАРДС 2003

ADR – Mediation PEP SE(Alternative Dispute Resolution – The Private Enterprise Partnership for Southeast Europe)

Имплементација на плановите за спречување на корупцијата во Југоисточна Европа ПАКО-ИМПАКТ Востановување независно, сигурно и функционално судство и унапредување на судската соработка меѓу државите од Западен Балкан

IV DEL

Прилог бр. 4 Список на подрачни одделенија на МП

1

Берово

2

Битола

3

Македонски Брод Валандово Виница

4 5

Месни канцеларии во:

Будинарци, Двориште, Русиново, Владимирово, Пехчево, Робово и Црник Рамна, Маково, Цапари, Дедебалци, Лопатица, Велушина, Кукуречани, Буково, Бач, Новаци, Суводол, Добрушево, Кажани, Кременица, Старавина, Могила, Дихово, Бистрица, Ивањевци и Долно Српци Ижиште, Долни Манастирец, Модриште, Самоков и Растеж Удово, Марвинци и Чалакли Истибања, Калиманци, Драгобрашта, Лаки, Градец и Блатец

Телефон во подрачното одделение 033/471 345

047/220 864

045/274 153 034/382 415 033/363 104

ВОДИЧ ЗА ГРАЃАНИТЕ НИЗ Министерството за правда

Ред. Подрачно бр. одделение


116

МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ПРАВДА

Ред. Подрачно бр. одделение 6

Гевгелија

7

Гостивар

8

Дебар

9

Делчево

10 11

Демир Хисар Кавадарци

12

Кичево

13

Кочани

14

Кратово

15

Крива Паланка

16

Крушево

17

Куманово

18

Неготино

Месни канцеларии во:

Нов Дојран, Богданци, Негорци, Миравци и Стојаково Врапчиште, Форино, Жировница, Србиново, Неготино-Полошко, Ростуше, Скудриње, Чегране, Симница, Трница, Маврови Анови и Вруток Џепиште, Косоврасти, Центар Жупа и Коџаџик Бигла, Драмче, Македонска Каменица и Тработивиште Жван, Смилево и Доленци Дреново, Бегниште, Крњево, Конопиште, Сирково, Росоман и Мрежичко Зајас, Осломеј, Другово, Брждани, Цер, Челопеци, Трапчин Дол, Светорача, Извор, Јагол и Доленци Облешево, Зрновци, Оризари, Чешиново, Долни Подлог, Нивичани, Полаки, Цера и Кучичино Мушково, Крилатица, Сакулица, Шопско Рудари и Страцин Герман, Ранковци, Мождивњак, Петралица, Жидилово, Дубровница, Луке и Огут Житоше, Бучин, Алданци и Долно Дивјаци Клечовце, Облавце, Бајловце, Младо Нагоричане, Старо Нагоричане, Пчиња, Орашац, Умин Дол, Арбанашко, Градиште, Жегљане, Табановце, Романовце, Липково, Матејче, Слупчане и Лојане Демир Капија, Пепелишта, Долни Дисан

Телефон во подрачното одделение 034/213 799 042/212 300

046/831 194 033/411 107 047/276 511 043/414 785

045/225 172

033/274 152

031/482 101 031/374 303

048/477 066 031/415 799

043/361 466


117 19

20

21 22 23 24 25

26

27

28

29 30 31 32

Охрид

Месни канцеларии во:

Мешеишта, Велмеј, Косел, Слатино, Сливово, Требеништа, Прентов Мост, Пештани и Белчишта Прилеп Долнени, Кривогаштани, Старо Лагово, Дупјачани, Тополчани, Витолиште, Дуње, Дебреште, Канатларци, Мало Коњари, Воѓани, Плетвар, Тројаци и Костинци Пробиштип Гајранци и Злетово Радовиш Конче и Подареш Ресен Царев Двор, Подмочани, Крани и Љубојно Свети Николе Лозово, Ерџелија и Горобинци Струга Радолишта, Велешта, Драслаица, Вевчани, Мислодежда, Луково, Лабуништа и Јабланица Струмица Куклиш, Муртино, Босилово, Турново, Ново Село, Дражево, Костурино, Мокриево, Вељуса, Василево, Добрашинци и Попчево Тетово Боговиње, Брвеница, Вратница, Групчин, Желино, Јегуновце, Камењане, Милетино, Непроштено, Радиовце, Речица, Седларево, Теарце, Урвич, Џепчиште, Шемшево, Шипковица и Селце Велес Богомила, Чашка, Извор, Иванковци, Долно Јаболчиште и Градско Штип Радање, Долни Балван, Три Чешми, Лакавица и Драгоево Карпош Ѓорче Петров, Сарај, Волково, Буковиќ, Радуша, Рашче и Бојане Центар Гази Баба Маџари, Сингелиќ, Арачиново, Илинден, Миладиновци, Катланово, Средно Коњари и Петровец

Телефон во подрачното одделение 046/261 197

048/422 208

032/482 156 032/635 122 047/451 897

IV DEL

032/443 463 046/786 027

034/347 192

044/339 050

043/231 272

032/392 147 02/3067 737 02/3166 525 02/3166 135

ВОДИЧ ЗА ГРАЃАНИТЕ НИЗ Министерството за правда

Ред. Подрачно бр. одделение


118

МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ПРАВДА

Ред. Подрачно бр. одделение 33

Чаир

34

Кисела Вода

Месни канцеларии во:

Бутел, Шуто Оризари, Сандево, Кучевиште и Љубанци Драчево, Ракотинци, Зелениково, Цветово, Јаболце и Студеничани

Телефон во подрачното одделение 02/2622 473 02/2779 065

Прилог бр. 5 Список на казнено-поправни и воспитно поправни установи 1. Идризово, Скопје 2. Велес (отворено одделение) 3. Струга (отворено одделение) 4. Крива Паланка (отворено одделение) 5. Охрид 6. Гевгелија 7. Штип 8. Струмица (отворено одделение) 9. Битола 10. Прилеп (отворено одделение)


119 Прилог бр. 6

Основен суд Велес Основен суд Виница Основен суд Гевгелија Основен суд Гостивар Основен суд Дебар Основен суд Делчево Основен суд Кавадарци Основен суд Кичево Основен суд Кочани Основен суд Кратово Основен суд Крива Паланка Основен суд Крушево Основен суд Куманово Основен суд Неготино Основен суд Охрид Основен суд Прилеп Основен суд Радовиш

Адреса

Контакт-телефон

Кеј „Младина“ бб, Берово 033/471-006 „Први мај“ бб, Битола 047/221 331,047/239352 „Маршал Тито“ 53, Велес 043/231-594 „Бел камен“ бб, Виница 033/361-755 „Димитар Влахов“ бб, 034/212-851 Гевгелија „Живко Брајковски“ 1, 042/214-514 Гостивар „Вељко Влаховиќ“ бб, 046/831-404 Дебар „Македонија“ бб, 033/411-127 Делчево „Шишка“ бб, Кавадарци 043/413-150 „Ослободување“ 17, Кичево „Никола Карев“ бб, Кочани „Јосиф Даскалов“ бб, Кратово „Маршал Тито“ бб, Крива Паланка „Илинденска“ бб, Крушево „11 Октомври“ бб, Куманово „Маршал Тито“ бб, Неготино „Македонски просветители“ 10, Охрид „Будимаш“ бб, Прилеп „22 Октомври“ бб, Радовиш

IV DEL

045/223-464 033/272-352 031/481-018 031/375-322 048/477-087 033 274 -026 043/361-895 046/262-138 046/261869 048/421-721 048/421720 032/443-127

ВОДИЧ ЗА ГРАЃАНИТЕ НИЗ Министерството за правда

Име на институција ОСНОВНИ СУДОВИ Основен суд Берово Основен суд Битола


120

МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ПРАВДА

Име на институција Основен суд Ресен

Адреса „Таше Милошевски“ бб, Ресен Основен суд Свети Николе „Ленинова“ бб, Свети Николе Основен суд Скопје 1 „Гоце Делчев“ бб, Скопје Основен суд Скопје 2 „Гоце Делчев“ 4, Скопје Основен суд Струга „Струшки ќепенци“ бб, Струга Основен суд Струмица „Ленинова“ 34, Струмица Основен суд Тетово Основен суд Штип АПЕЛАЦИОНИ СУДОВИ Апелационен суд Скопје Апелационен суд Битола Апелационен суд Штип

„Илинденска“ 84, Тетово „Генерал Михајло Апостолски“ бб, Штип „Крсте Мисирков“ бб, Скопје „Први мај“ бб, Битола

„Генарал Михајло Апостолски“ бб, Штип Апелационен суд Гостивар „Живко Брајковски“ 1, Гостивар ДРУГИ ИНСТИТУЦИИ Врховен суд на РМ „Крсте Мисирков“ бб, Скопје Судски совет на РМ „Македонија“ бб, п.фах 24, Скопје Уставен Суд на РМ „XII ударна бригада“ 2, Скопје Управен суд „Орце Николов“ бб, Скопје Академија за обука на „Јане Сандански“ 12, судии и јавни обвинители ламела 2, Скопје Јавно обвинителство на „XII ударна бригада“ бб РМ (зграда на Сојузот на синдикатите) Државен правобранител „Крсте Мисирков“ бб, на РМ Скопје

Контакт-телефон 047/452-588 032/443-127 02 3292- 620 02 3115 737 046/781-608 034/ 346-624; 034/46674 044 330-688 лок.131 032/393-455

02 3136-3136 047/227-999; 047/240060 032/393-455; 032/391037 042/221-544

02/3234-064 02/3218-130; 02/3218131 02/3119-355 02 3203 200 02/2401-560 02/3219-850

(02)3229-351; (02)3229351


121 Име на институција Адвокатска комора Здружение на судиите на РМ (Судска палата)

Адреса „Даме Груев“ 3, Скопје „Крсте Мисирков“ бб, Скопје

Контакт-телефон 02/3165-409 02/3120-912, 02/3109943

Прилог бр. 7 Список на кодови на општините за уплата Назив на општина Арачиново

Ознака на општината 101

Реден број 44

2

Берово

102

45

3

Битола

103

46

4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Богданци Боговиње Босилево Брвеница Валандово Василево Вевчани Велес Виница Вранешница Врапчиште Гевгелија Гостивар Градско Дебар Дебарца

104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119

47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62

Назив на општина Маврово и Ростуше Македонски Брод Македонска Каменица Могила Неготино Новаци Ново Село Осломеј Охрид Петровец Пехчево Пласница Прилеп Пробиштип Радовиш Ранковце Ресен Росоман Старо Нагоричане

Ознака на општината 144

IV DEL

145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162

ВОДИЧ ЗА ГРАЃАНИТЕ НИЗ Министерството за правда

Реден број 1


122

МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ПРАВДА

Реден број 20

Назив на општина Делчево

Ознака на општината 120

Реден број 63

21 22 23 24 25 26 27 28 29

Демир Капија Демир Хисар Дојран Долнени Другово Желино Зајас Зелениково Зрновци

121 122 123 124 125 126 127 128 129

64 65 66 67 68 69 70 71 72

30

Илинден

130

73

31 32 33 34 35 36 37 38

131 132 133 134 135 136 137 138

74 75 76 77 78 79 80 81

39 40 41

Јегуновце Кавадарци Карбинци Кичево Конче Кочани Кратово Крива Паланка Кривогаштани Крушево Куманово

139 140 141

82 83 84

42 43

Липково Лозово

142 143

85

Назив на општина Свети Николе Сопиште Струга Струмица Студеничани Теарце Тетово Центар Жупа Чашка Чешиново и Облешево Чучер Сандево Штип Аеродром Бутел Гази Баба Ѓорче Петров Карпош Кисела Вода Сарај

Ознака на општината 163

Центар Чаир Шуто Оризари Град Скопје

182 183 184

164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181

185


123 Прилог бр. 8 Листа на информации од јавен карактер

IV DEL

ВОДИЧ ЗА ГРАЃАНИТЕ НИЗ Министерството за правда

Листата информации од јавен карактер на Министерството за правда ја сочинуваат следниве групи информации: ¨¨ Новости кои секојдневно се објавуваат на веб-сајтот ¨¨ Закони најновите закони и предлог-закони ¨¨ Документи, извештаи, стратегии, правилници, деловници ¨¨ Информации – за судски предмети во кои РМ е странка застапувана од Јавното правобранителство, за судски предмети против РМ, за резултати од примената на Законот за извршување ¨¨ Пресуди и одлуки на Европскиот суд за човековите права ¨¨ Стратегија за ИКТ ¨¨ Проекти – национални, регионални и завршени


124

МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ПРАВДА

Прилог бр. 9 Формулари Изводи од матичната евиденција Барање за извод од матичната книга на венчаните


125 Барање за извод од матичната книга на родените

IV

ВОДИЧ ЗА ГРАЃАНИТЕ НИЗ Министерството за правда

DEL


126

МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ПРАВДА

Барање за извод од матична книга на умрените

5. Спроведување испит за извршители Податоци за пополнување на уплатницата: а) Назив на примачот: Министерство за правда б) Банка на примачот: Народна банка на РМ в) Трезорска сметка на Народна банка број 100000000063095, приходна шифра 723013, програма 10. г) Сметка на буџетскиот корисник: број 070010014063112 д) Цел на дознака: полагање испит за извршители ѓ) Износ: 9.000 денари


127 6. Спроведување нотарски испит Податоци за пополнување на уплатницата за плаќање административна такса за полагање нотарски испит: а) Цел на дознака: полагање нотарски испит б) Назив на примачот: Министерство за правда на РМ в) Банка на примачот: Народна банка на РМ г) Сметка на примачот: 100000000063095 д) Сметка на буџетскиот корисник: 070010014063112 ѓ) Приходна шифра 723013, програма 10 е) Износ: 9.000 денари

7. Спроведување правосуден испит Податоци за пополнување на уплатницата за плаќање административна такса за полагање правосуден испит: а) Цел на дознака: полагање правосуден испит б) Назив на примачот: Министерство за правда на РМ в) Банка на примачот: Народна банка на РМ г) Сметка на примачот: 100000000063095 д) Сметка на буџетскиот корисник: 070010014063112 ѓ) Приходна шифра: 723013, програма 10 е) Износ: 9.000 денари 11.

IV DEL

Податоци за пополнување на уплатницата: а) Цел на дознака: проверка на знаење за судски преведувачи б) Назив на примачот: Министерство за правда на РМ в) Банка на примачот: Народна банка на РМ г) Сметка на примачот: 100000000063095 д) Сметка на буџетски корисник: 070010014063112 ѓ) Приходна шифра 723013, програма 10 е) Износ: 6.000 денари

ВОДИЧ ЗА ГРАЃАНИТЕ НИЗ Министерството за правда

8. Проверка на знаењето на странски јазик на кандидатите за постојани судски преведувачи и издавање решение за судски преведувач


128

МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ПРАВДА

9. Легализација на исправи

Ɋɟɩɭɛɥɢɤɚ Ɇɚɤɟɞɨɧɢʁɚ ɆɂɇɂɋɌȿɊɋɌȼɈ ɁȺ ɉɊȺȼȾȺ ɋɄɈɉȳȿ ɉɪɢɦɟɧɨ: Ɉɪɝ.

Ȼɪɨʁ: ɉɪɢɥɨɝ

ȼɪɟɞɧɨɫɬ

08 Ⱥɩ -

06

ɉɨɞɢɝɧɚɬɨ ɧɚ ɞɟɧ: _________________________ ɉɨɬɩɢɫ ɧɚ ɩɪɢɦɚɱɨɬ: _________________________________

ɆɈɅȻȺ

Ɉɞ _______________________________________________________

ɦɟɫɬɨ ɧɚ ɠɢɜɟɟʃɟ (ɫɟɥɨ-ɝɪɚɞ) ____________________________________________________

(ɧɚɫɟɥɟɧɨ ɦɟɫɬɨ ɜɨ ɤɨɟ ɠɢɜɟɟɬɟ)

Ɇɨɥɚɦ ɞɚ ɦɢ ɫɟ ɢɡɜɪɲɢ ɡɚɜɟɪɤɚ ɧɚ ɞɨɥɭɩɪɢɥɨɠɟɧɢɬɟ ɞɨɤɭɦɟɧɬɢ ɤɨɢ ɦɢ ɫɟ ɩɨɬɪɟɛɧɢ ɡɚ ɭɩɨɬɪɟɛɚ ȼɈ ɫɬɪɚɧɫɬɜɨ (ɞɪɠɚɜɚ) ____________________________________________________________ (ɜɩɢɲɟɬɟ ʁɚ ɞɪɠɚɜɚɬɚ ɡɚ ɤɨʁɚ ɜɢ ɟ ɩɨɬɪɟɛɧɚ ɡɚɜɟɪɤɚɬɚ)

ɉɪɢɥɨɝ. _____________

ɋɤɨɩʁɟ: ___________________

ɆɈɅɂɌȿɅ, _____________ 81


129 Прилог бр. 10 Список на контакти од Министерството Име и презиме: Букурије Ајдини Работно место: помошник-раководител на Секторот за правосудство Телефон: 02/3106-592 Име и презиме: Загорка Тноковска Работно место: раководител на Секторот за државна управа, изборен систем и управни надлежности Тел: 02/3106-533 Име и презиме: Фросина Тасевска Работно место: раководител на Секторот за евроинтеграции Тел: 02/3106-537

IV DEL

Име и презиме: Маја Малјановска Работно место: раководител на Секторот за човечки ресурси, стратегиско планирање и креирање политики Тел: 02/3106-533 Име и презиме: Верка Цветановска Работно место: раководител на Секторот за меѓународна правна помош Тел: 02/3106-577 Во Министерството за правда е поставено сандаче за поплаки/пофалби.

ВОДИЧ ЗА ГРАЃАНИТЕ НИЗ Министерството за правда

Временската рамка за одговарање на жалбите е 15, односно 30 дена од денот на приемот на жалбата. Вашите жалби, поплаки и комплименти можете да ги пратите и на www.pravda.gov.mk.


130

МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ПРАВДА

Список на вработени државни службеници во Државниот управен инспекторат Ред. бр. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Име и презиме

Звање

Цветан Ангелески Борис Најдовски Радмила Петроска Фетка Славковска Шефит Весели Благородна Читкушева Верица Гмитровиќ Савета Ќучукова Спирко Стевановски Софрон Ѓеорѓиевски Снежана Бошева Тодорка Ачкоска Верка Влаинкова Весна Лекоска Емши Ејупи Билјана Грујовска Измие Хани Зорица Станковиќ Љубица Трпкова Дрита Лимани Муарем Раковица Убавка Динева Тодорка Димитриевска Мирјана Рутевска Наташа Ѓоргиева Маре Лалкова Васко Јончевски Стојна Ангеловска Вера Трајчулевска Даниела Ангеловска Зора Табаковска

раководител на сектор раководител на одделение раководител на одделение раководител на одделение раководител на одделение советник-инспектор во Штип советник-инспектор во Штип советник-инспектор во Струмица советник-инспектор во Кочани советник-инспектор во Делчево советник-инспектор во Битола советник-инспектор во Прилеп советник-инспектор во Кавадарци советник-инспектор во Охрид советник-инспектор во Гостивар советник-инспектор во Кичево советник-инспектор во Струга советник-инспектор во Кисела Вода советник-инспектор во Гази Баба советник-инспектор во Чаир советник-инспектор во Куманово советник-инспектор во Свети Николе советник-инспектор во Кратово виш соработник во Битола виш соработник во Валандово виш соработник во Кавадарци виш соработник во Кичево виш соработник во Крива Паланка виш соработник во Крушево виш соработник во Неготино виш соработник во Ресен


Vodic za gragjanite  

Vodic za gragjanite niz strukturata, nadleznostite i uslugite na Ministerstvoto za pravda.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you