Page 1

Rapport etter begjÌring av innsyn i 69 statlige etaters administrative ledermøter

Bjarne Eldhuset 12/12/2012


Innholdsfortegnelse Innledning ................................................................................................................................................ 2 Innsynsbegjæring sendt 30. november 2012 .......................................................................................... 2 Status etter at svarfristen hadde utløpt .................................................................................................. 4 Mener etatene det er arkiveringsplikt for dokumentene? ..................................................................... 5 Mener etatene det er journalføringsplikt for dokumentene? ................................................................ 5 Ble innsyn gitt? ........................................................................................................................................ 6 Hvilke lovhjemler ble brukt for å avslå innsyn? ...................................................................................... 6 Har etatene vurdert meroffentlighet etter offentlighetslovens § 11? ................................................... 6 Hvordan arkiverer etatene de av dokumentene de mener er arkivpliktige?.......................................... 6 Svarene til de 41 etatene som svarte tidsnok for denne undersøkelsen................................................ 6


Innledning 30.11.2012 kl. 15.10 sendte jeg en anonym henvendelse per e-post til 69 statlige etater og ba om innsyn i saksliste, saksfremlegg, sakspapirer og referat/protokoll fra etatens første ledermøte/ ledergruppemøte for administrativ ledelse i 2012. Samtidig ba jeg etatene om gi sin vurdering av om dokumentene faller inn under henholdsvis arkiveringsplikten og journalføringsplikten. Hensikten var prøve å få en oversikt over hvilke hovedlinjer statlige etater følger i behandlingen av denne type dokumenter, hvordan de vurderer dem i forhold til arkiveringsplikt og journalføringsplikt, om de definerer dokumentene som organinterne eller ei, og hvor de trekker grensen for innsyn fra offentligheten.

Innsynsbegjæring sendt 30. november 2012 Begjæring om innsyn – Svarfrist 07.12.2012 Journal Isten <offentleglova@gmail.com>

15:10 30. november 2012

Til: post@nav.no, post@arbeidstilsynet.no, riksarkivet@arkivverket.no, post@bufdir.no, postkasse@datatilsynet.no, post@dibk.no, mail@dirmin.no, postmottak@dirnat.no, postmottak@dsb.no, post@dfo.no, post@kdu.no, postmottak@domstoladministrasjonen.no, post@finanstilsynet.no, postmottak@fiskeridir.no, post@forbrukerombudet.no, firmapost@ffi.no, servicesenter@forsvarsbygg.no, sentralbord@fredskorpset.no, postmottak@helsedir.no, post@innovasjonnorge.no, post@imdi.no, postmottak@jbv.no, postmottak@justervesenet.no, firmapost@kartverket.no, postmottak@kofa.no, postmottak@klif.no, post@konkurransetilsynet.no, postmottak@jd.dep.no, post@ldo.no, postmottak@lottstift.no, postmottak@caa.no, postmottak@mattilsynet.no, post@medietilsynet.no, post@met.no, postmottak@norad.no, post@forskningsradet.no, ngu@ngu.no, nve@nve.no, akkreditert@akkreditert.no, post@nfi.no, ovf@ovf.no, mail@patentstyret.no, postboks@ptil.no, firmapost@npt.no, postmottak@regjeringsadvokaten.no, postmottak@ra.no, post@riksmekleren.no, Postmottak@riksrevisjonen.no, postmottak@samordnaopptak.no, postmottak@sivilombudsmannen.no, postmottak@sjofartsdir.no, post@sprakradet.no, postmottak@stami.no, postmottak@helsetilsynet.no, sifo@sifo.no, sirus@sirus.no, postmottak@slf.dep.no, post@legemiddelverket.no, postmottak@lanekassen.no, nrpa@nrpa.no, firmapost-ost@vegvesen.no, arkivet@ssb.no, satrondheim@arkivverket.no, postmottak@statsbygg.no, post@teknologiradet.no, tad@toll.no, post@utdanningsdirektoratet.no, udi@udi.no, postmottak@une.no 1) Vi ber med dette om å få tilsendt per e-post følgende dokumenter fra etatens første ledermøte/ledergruppemøte for administrativ ledelse i 2012:    

Saksliste Saksfremlegg Sakspapirer Referat/protokoll

2) Vi ber etaten svare JA eller NEI på om den mener disse dokumentene faller inn under: a) Arkiveringsplikten og b) Journalføringsplikten 3) For det enkelte dokument ber vi om å få opplyst følgende:   

Sakstittel Saks- og dokumentnummer Saksdokumenttittel


 

Journalføringsdato Dokumentdato

4) Ved eventuelt avslag på innsyn ber vi om å få opplyst hvilken lovhjemmel etaten mener å ha for dette. 5) Ved eventuelt avslag på innsyn ber vi likevel om å få opplyst informasjonen i punkt 3. 6) For de av dokumentene ovenfor som eventuelt ikke er journalført i etatens NOARK-godkjente arkivsystem, ber vi opplyst om lovhjemmel og begrunnelse. 7) For de av dokumentene ovenfor som eventuelt ikke er arkivert i etatens NOARK-godkjente arkivsystem, ber vi opplyst om lovhjemmel og begrunnelse. 8) Dersom svar ikke er mottatt innen 5 arbeidsdager, regner vi det som et vedtak om avslag på innsyn, og vil vurdere å påklage vedtaket. 9) Svar bes sendt elektronisk til offentleglova@gmail.com 10) Vi gjør oppmerksom på at dokumentene kan komme til å bli publisert på internett. Mvh Journal Isten

Mottakerliste: Arbeids- og velferdsetaten Arbeidstilsynet Arkivverket Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet Datatilsynet Direktoratet for byggkvalitet Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard Direktoratet for naturforvaltning Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap Direktoratet for økonomistyring Distriktssenteret Domstoladministrasjonen Finanstilsynet Fiskeridirektoratet (Norge) Forbrukerombudet Forsvarets forskningsinstitutt Forsvarsbygg Fredskorpset Helsedirektoratet Innovasjon Norge Integrerings- og mangfoldsdirektoratet Jernbaneverket Justervesenet Kartverket Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klima- og forurensningsdirektoratet Konkurransetilsynet Kriminalomsorgen Likestillings- og diskrimineringsombudet Lotteri- og stiftelsestilsynet Luftfartstilsynet Mattilsynet Meteorologisk institutt


Norad Norges forskningsråd Norges geologiske undersøkelse Norges vassdrags- og energidirektorat Norsk akkreditering Norsk filminstitutt Opplysningsvesenets fond Patentstyret Petroleumstilsynet Post- og teletilsynet Regjeringsadvokaten Riksantikvaren Riksmekleren Riksrevisjonen Samordna opptak Sivilombudsmannen Sjøfartsdirektoratet Språkrådet Statens arbeidsmiljøinstitutt Statens institutt for forbruksforskning Statens institutt for rusmiddelforskning Statens kartverk Statens landbruksforvaltning Statens legemiddelverk Statens lånekasse for utdanning Statens strålevern Statens vegvesen region øst Statistisk sentralbyrå Statsarkivet i Trondheim Statsbygg Teknologirådet Toll- og avgiftsdirektoratet Utdanningsdirektoratet Utlendingsdirektoratet Utlendingsnemnda

Status etter at svarfristen hadde utløpt Etatene ble bedt om å svare innen 7.12.2012, da dette var fem arbeidsdager fra de mottok henvendelsen. Det var altså en liten sjekk på om etatene ville svare innen fristen på fem arbeidsdager jf. offentlighetslovens § 32. Jeg hadde ikke mottatt tilstrekkelig mange svar innen denne fristen, så jeg valgte å vente til 11.12.2012 kl. 12.00 med å avslutte undersøkelsen og gjøre opp status. Av de 69 statlige etatene som mottok innsynsbegjæringen hadde da:  41 gitt endelig svar på innsynsbegjæringen  6 opplyst at de ikke har noe lederforum som samsvarte med innsynsbegjæringen  11 opplyst at de ikke kunne gi endelig svar innen undersøkelsen ble avsluttet  11 ikke gitt noe svar i det hele tatt, ikke engang midlertidig svar I det videre vil jeg kun forholde meg til de 41 etatene som hadde avgitt endelig svar innen 11.12.2012 kl. 12.00.


Mener etatene det er arkiveringsplikt for dokumentene? Etatene ble spurt om de mener det foreligger arkiveringsplikt for de 4 dokumenttypene innsynsbegjæringen gjaldt, altså saksliste, saksfremlegg, sakspapirer og referat/protokoll til etatens første ledermøte/gruppeledermøte for administrativ ledelse i 2012.   

33 av 41 etater svarte at det er arkiveringsplikt for et eller flere av dokumentene. 2 av 41 etater svarte at det ikke er arkiveringsplikt for noen av dokumentene. 6 av 41 etater svarte ikke på spørsmålet.

En del av etatene spesifiserer i sine svar hvilke dokumenter de mener er arkivverdige, og hvilke som ikke er det. Dokumentet som flest mener er arkivverdig, er møtereferatet, men ikke nødvendigvis med vedlegg. Møteinnkalling, saksliste og sakspapirer er de typene dokumenter som færrest etater mener er arkivverdige. En etat oppgir at arkiveringsplikten ikke gjelder før dokumentene er ferdigstilte. Her må det tas forbehold om at etatene svarte på spørsmålet ut ifra en vurdering av denne konkrete innsynsbegjæringen, så svarene kunne ha sett annerledes ut om man hadde bedt om innsyn i dokumenter fra et annet tidspunkt. Det må også tas forbehold om at de ulike etatene har svært forskjellige ledermøter, både i form og innhold. Noen oppgir å ha formelle møter der det fattes vedtak, mens andre har uformelle møter hvor det ikke kan fattes vedtak. Det oppgis også store forskjeller i hvilke dokumenter som produseres i forbindelse med møtene i de ulike etatene. Hva møtene kalles er også forskjellig, men det er stort sett variasjoner av noe på listen nedenfor:         

Direktørmøte Ledermøte Ledelsesmøte Toppledermøte Instituttledermøte Ledergruppemøte Avdelingsledermøte Informasjonsutvekslingsmøter i ledergruppen Administrerende direktørs ledermøte

Mener etatene det er journalføringsplikt for dokumentene? Her må det tas samme forbehold som i foregående kapittel, men grovt sett fordelte svarene seg slik:  11 av 41 etater mener det er journalføringsplikt for et eller flere av dokumentene. o Noen av disse mener journalføringsplikten bare gjelder for de dokumentene som inneholder vedtak jf. offentlighetslovens § 14, andre ledd. o Noen av disse mener det kun er møtereferatene, uten eventuelle vedlegg, som faller inn under journalføringsplikten.  23 av 41 etater svarte at det ikke er journalføringsplikt for dokumentene. o Mange av disse journalførte likevel et eller flere av dokumentene på grunn av saksbehandlingsbehov, gjenfinningsmuligheter o.l.  7 av 41 etater svarte ikke på spørsmålet.


Ble innsyn gitt?  

14 av 41 etater ga innsyn i alle dokumenter det ble begjært innsyn i. 27 av 41 etater ga ikke innsyn i alle dokumenter det ble begjært innsyn i. o Av disse ga 14 delvis innsyn, dvs. innsyn i noen av dokumentene.

Hvilke lovhjemler ble brukt for å avslå innsyn? Det var offentlighetslovens paragraf om organinterne dokumenter som ble brukt flest ganger:  7 av 41 etater oppga offentlighetsloven § 14 som grunnlag for å avslå innsyn i dokumenter.  15 av 41 etater oppga offentlighetsloven § 14, første ledd, som grunnlag for å avslå innsyn i dokumenter. Andre lovhjemler og begrunnelser som ble brukt:  Offentlighetsloven § 15, andre ledd  Instruks for Riksrevisjonens virksomhet, § 13, 3. ledd  Offentlighetsloven § 22  Offentlighetslovens § 13 jf. atomenergiloven § 53  «Dette omfattes ikke av offentlighetslovens § 3, da dette verken er saksdokumenter, journaler eller lignende register»  Dokumentet er ikke saksdokument jf. offentlighetslovens § 4 fordi det ikke er ferdigstilt  Noen opplysninger i dokumentet er sladdet jf. offentlighetslovens § 22  Noen opplysninger i dokumentet er sladdet jf. offentlighetslovens § 13 og forvaltningslovens § 13  «Noen opplysninger i dokumentet er sladdet, da de ikke gjelder endelig avgjørelse.»

Har etatene vurdert meroffentlighet etter offentlighetslovens § 11?  

20 av 41 etater opplyser at de har vurdert innsynsbegjæringen i forhold til meroffentlighet. 21 av 41 etater opplyser ikke om de har vurdert meroffentlighet.

Hvordan arkiverer etatene de av dokumentene de mener er arkivpliktige?    

24 av 41 etater opplyser at arkivpliktige dokumenter vedr. ledelsesmøtene arkiveres i etatens NOARK-arkiv. 8 av 41 etater opplyser at dokumentene ikke arkiveres i etatens NOARK-arkiv. 1 av 41 etater opplyser at dokumentene arkiveres i etatens papirarkiv. 8 av 41 etater opplyser ikke hvor dokumentene arkiveres.

Svarene til de 41 etatene som svarte tidsnok for denne undersøkelsen Videre i rapporten følger svarene til alle de statlige etatene som ga et endelig svar på innsynsbegjæringen innen 11.12.2012 kl. 12.00. Jeg har ikke lagt ved dokumentene det ble gitt innsyn i, da det ikke er formålet med denne rapporten. Vil noen lese disse, vil jeg håpe dere får dem tilsendt ved å kontakte den enkelte etat.


Arbeids- og velferdsetaten:


Gmail - Begjæring om innsyn - Svarfrist 07.12.2012

Side 1 av 5

Journal Isten <offentleglova@gmail.com>

Begjæring om innsyn - Svarfrist 07.12.2012 1 e-post Pedersen, Marianne <Marianne.Pedersen@nav.no> Til: "offentleglova@gmail.com" <offentleglova@gmail.com>

11:01 6. desember 2012

Hei

Her er svaret fra Arbeids- og velferdsdirektoratet.

-----------------------------------Med vennlig hilsen

Marianne Pedersen seniorrådgiver Kommunikasjonsstaben // Mediaseksjonen NAV // Arbeids- og velferdsdirektoratet Pressevakt: 400 03 144 21 07 02 48 // 901 90 618

www.nav.no

Vi viser til innsynsbegjæring og dine spørsmål i den forbindelse ved e­post 30 november. 1) Du ber om innsyn i dokumenter fra «etatens første ledermøte/ledergruppemøte for administrativ ledelse i 2012» ­ «saksliste, saksfremlegg, sakspapirer, referat/protokoll»

Vedlagt følger dagsorden for Arbeids­ og velferdsdirektoratets første direktørmøte 3. januar 2012. Som det fremgår av dagsorden hadde ingen av sakene saksdokumenter men vi legger ved en presentasjon som fulgte med sak 2. I tillegg vedlegges referatet fra møtet.

2) Hvorvidt disse dokumentene faller inn under:

a) Arkiveringsplikten ­ Ja

https://mail.google.com/mail/?ui=2&ik=7e0ee0393c&view=pt&search=inbox&th=13... 09.12.2012


Gmail - Begjæring om innsyn - Svarfrist 07.12.2012

Side 2 av 5

b) Journalføringsplikten ­ Nei

3) For det enkelte dokument bes opplyst følgende: • • • • •

Sakstittel – fremgår av dagsorden/dokument Saks­ og dokumentnummer – Ikke satt Saksdokumenttittel – Ikke satt Journalføringsdato – Ikke satt Dokumentdato – Ikke satt

4) Ved eventuelt avslag på innsyn bes opplyst hvilken lovhjemmel etaten mener å ha for dette.

Ikke avslag.

5) Ved eventuelt avslag på innsyn bes om å få opplyst informasjonen i punkt 3.

Ikke avslag.

6) For de av dokumentene ovenfor som eventuelt ikke er journalført i etatens NOARK­godkjente arkivsystem, bes opplyst om lovhjemmel og begrunnelse.

Disse dokumentene er det ikke plikt til å journalføre da de ikke inneholder direktoratets endelige avgjørelse, jf arkivforskrifen § 2­7 og offentleglova § 14 annet ledd a). Alle sakene er «orienteringssaker».

7) For de av dokumentene ovenfor som eventuelt ikke er arkivert i etatens NOARK­godkjente arkivsystem, bes opplyst om lovhjemmel og begrunnelse.

Disse dokumentene er ikke arkivert i NOARK systemet men oppbevares på annen hensiktsmessig måte. Dette er ikke i henhold til regelverket.

Fra: (PK) NAV Post Sendt: 4. desember 2012 12:10 Til: (PK) Arbeids- og velferdsdirektoratet Emne: VS: Begjæring om innsyn - Svarfrist 07.12.2012

https://mail.google.com/mail/?ui=2&ik=7e0ee0393c&view=pt&search=inbox&th=13... 09.12.2012


Gmail - Begjæring om innsyn - Svarfrist 07.12.2012

Side 3 av 5

Fra: Journal Isten [mailto:offentleglova@gmail.com] Sendt: 30. november 2012 15:10 Til: (PK) NAV Post; post@arbeidstilsynet.no; riksarkivet@arkivverket.no; post@bufdir.no; postkasse@datatilsynet.no; post@dibk.no; mail@dirmin.no; postmottak@dirnat.no; postmottak@dsb.no; post@dfo.no; post@kdu.no; postmottak@domstoladministrasjonen.no; post@finanstilsynet.no; postmottak@fiskeridir.no; post@forbrukerombudet.no; firmapost@ffi.no; servicesenter@forsvarsbygg.no; sentralbord@fredskorpset.no; postmottak@helsedir.no; post@innovasjonnorge.no; post@imdi.no; postmottak@jbv.no; postmottak@justervesenet.no; firmapost@kartverket.no; postmottak@kofa.no; postmottak@klif.no; post@konkurransetilsynet.no; postmottak@jd.dep.no; post@Ldo.no; postmottak@lottstift.no; postmottak@caa.no; postmottak@mattilsynet.no; post@medietilsynet.no; post@met.no; postmottak@norad.no; post@forskningsradet.no; ngu@ngu.no; nve@nve.no; akkreditert@akkreditert.no; post@nfi.no; ovf@ovf.no; mail@patentstyret.no; postboks@ptil.no; firmapost@npt.no; postmottak@regjeringsadvokaten.no; postmottak@ra.no; post@riksmekleren.no; Postmottak@riksrevisjonen.no; postmottak@samordnaopptak.no; postmottak@sivilombudsmannen.no; postmottak@sjofartsdir.no; post@sprakradet.no; postmottak@stami.no; postmottak@helsetilsynet.no; sifo@sifo.no; sirus@sirus.no; postmottak@slf.dep.no; post@legemiddelverket.no; postmottak@lanekassen.no; nrpa@nrpa.no; firmapost-ost@vegvesen.no; arkivet@ssb.no; satrondheim@arkivverket.no; postmottak@statsbygg.no; post@teknologiradet.no; tad@toll.no; post@utdanningsdirektoratet.no; udi@udi.no; postmottak@une.no Emne: Begjæring om innsyn - Svarfrist 07.12.2012

1) Vi ber med dette om å få tilsendt per e-post følgende dokumenter fra etatens første ledermøte/ledergruppemøte for administrativ ledelse i 2012: • • • •

Saksliste Saksfremlegg Sakspapirer Referat/protokoll

2) Vi ber etaten svare JA eller NEI på om den mener disse dokumentene faller inn under: a) Arkiveringsplikten og b) Journalføringsplikten

3) For det enkelte dokument ber vi om å få opplyst følgende: • • • • •

Sakstittel Saks- og dokumentnummer Saksdokumenttittel Journalføringsdato Dokumentdato

4) Ved eventuelt avslag på innsyn ber vi om å få opplyst hvilken lovhjemmel etaten mener å ha for dette.

5) Ved eventuelt avslag på innsyn ber vi likevel om å få opplyst informasjonen i punkt 3.

6) For de av dokumentene ovenfor som eventuelt ikke er journalført i etatens NOARK-godkjente arkivsystem, ber vi opplyst om lovhjemmel og begrunnelse.

https://mail.google.com/mail/?ui=2&ik=7e0ee0393c&view=pt&search=inbox&th=13... 09.12.2012


Gmail - Begjæring om innsyn - Svarfrist 07.12.2012

Side 4 av 5

7) For de av dokumentene ovenfor som eventuelt ikke er arkivert i etatens NOARK-godkjente arkivsystem, ber vi opplyst om lovhjemmel og begrunnelse. 8) Dersom svar ikke er mottatt innen 5 arbeidsdager, regner vi det som et vedtak om avslag på innsyn, og vil vurdere å påklage vedtaket.

9) Svar bes sendt elektronisk til offentleglova@gmail.com

10) Vi gjør oppmerksom på at dokumentene kan komme til å bli publisert på internett.

Mvh Journal Isten

Mottakerliste: Arbeids- og velferdsetaten Arbeidstilsynet Arkivverket Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet Datatilsynet Direktoratet for byggkvalitet Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard Direktoratet for naturforvaltning Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap Direktoratet for økonomistyring Distriktssenteret Domstoladministrasjonen Finanstilsynet Fiskeridirektoratet (Norge) Forbrukerombudet Forsvarets forskningsinstitutt Forsvarsbygg Fredskorpset Helsedirektoratet Innovasjon Norge Integrerings- og mangfoldsdirektoratet Jernbaneverket Justervesenet Kartverket

https://mail.google.com/mail/?ui=2&ik=7e0ee0393c&view=pt&search=inbox&th=13... 09.12.2012


Gmail - Begjæring om innsyn - Svarfrist 07.12.2012

Side 5 av 5

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klima- og forurensningsdirektoratet Konkurransetilsynet Kriminalomsorgen Likestillings- og diskrimineringsombudet Lotteri- og stiftelsestilsynet Luftfartstilsynet Mattilsynet Meteorologisk institutt Norad Norges forskningsråd Norges geologiske undersøkelse Norges vassdrags- og energidirektorat Norsk akkreditering Norsk filminstitutt Opplysningsvesenets fond Patentstyret Petroleumstilsynet Post- og teletilsynet Regjeringsadvokaten Riksantikvaren Riksmekleren Riksrevisjonen Samordna opptak Sivilombudsmannen Sjøfartsdirektoratet Språkrådet Statens arbeidsmiljøinstitutt Statens institutt for forbruksforskning Statens institutt for rusmiddelforskning Statens kartverk Statens landbruksforvaltning Statens legemiddelverk Statens lånekasse for utdanning Statens strålevern Statens vegvesen region øst Statistisk sentralbyrå Statsarkivet i Trondheim Statsbygg Teknologirådet Toll- og avgiftsdirektoratet Utdanningsdirektoratet Utlendingsdirektoratet Utlendingsnemnda

3 vedlegg 120103 - Dagsorden.doc 63K Sak 2_Presentasjon_Samarbeid med universitet og høyskoler.ppt 93K 120103 - Referat.doc 115K

https://mail.google.com/mail/?ui=2&ik=7e0ee0393c&view=pt&search=inbox&th=13... 09.12.2012


Arbeidstilsynet:


Gmail - Svar på innsyn - delvis innsyn

Side 1 av 1

Journal Isten <offentleglova@gmail.com>

Svar på innsyn - delvis innsyn 1 e-post Solbu, Bente <Bente.Solbu@arbeidstilsynet.no> Til: "offentleglova@gmail.com" <offentleglova@gmail.com> Kopi: "Sandø, Tone" <Tone.Sando@arbeidstilsynet.no>

13:39 7. desember 2012

Vedlagt er vårt svar på deres henvendelse. Med hilsen Bente Solbu

Svar på innsyn ­ delvis innsyn: Svar på innsyn ­ delvis innsyn.DOC Innkalling ATL januar 2012: Innkalling ATL januar 2012.pdf ATL­referat, 23­24. jan. 2012: ATL­referat, 23­24. jan. 2012.PDF ATL sak 6 ­ Saksfremlegg evaluering av faktaundersøkelse: ATL sak 6 ­ Saksfremlegg evaluering av faktaundersøkelse.PDF ATL sak 6 ­ Evalueringsrapport: ATL sak 6 ­ Evalueringsrapport.PDF ATL sak 7 ­ Saksfremlegg bransjekontakt bygg og anlegg: ATL sak 7 ­ Saksfremlegg bransjekontakt bygg og anlegg.PDF

6 vedlegg Svar på innsyn - delvis innsyn.DOC 49K Innkalling ATL januar 2012.pdf 22K ATL-referat, 23-24. jan. 2012.PDF 312K ATL sak 6 - Saksfremlegg evaluering av faktaundersøkelse.PDF 25K ATL sak 6 - Evalueringsrapport.PDF 545K ATL sak 7 - Saksfremlegg bransjekontakt bygg og anlegg.PDF 698K

https://mail.google.com/mail/?ui=2&ik=7e0ee0393c&view=pt&search=inbox&th=13... 09.12.2012


VÅR DATO

VÅR REFERANSE

06.12.2012

2012/32488 165904/2012

DERES DATO

DERES REFERANSE

30.11.2012 VÅR SAKSBEHANDLER

Bente Solbu tlf 480 42 979

Journalisten

Att. Journal Isten

BEGJÆRING OM INNSYN - delvis innsyn Det vises til begjæring om innsyn fra Journalisten og vårt svar på henvendelsen er i den rekkefølge dere etterspør. 1) Vi ber med dette om å få tilsendt per e-post følgende dokumenter fra etatens første ledermøte/ledergruppemøte for administrativ ledelse i 2012: Saksliste Saksfremlegg Sakspapirer Referat/protokoll Vedlagt er dokumenter fra journalsak 12/294 – sakstittel: ATL møter 2012 (ATL er forkortelsen for Arbeidstilsynets ledermøte) Dokument nr 1: Dokumenttittel: Innkalling ATL januar 2012 Datert: 03.01.2012 Journalført: 18.01.2012 Vedlegg til dokument nr 1 (3 stk): ATL sak 6 – Saksframlegg evaluering av faktaundersøkelse ATL sak 6 – Evalueringsrapport ATL sak 7 – Saksframlegg bransjekontakt bygg og anlegg Dokument nr 2: Dokumenttittel: Referat ATL januar 2012 Datert: 18.01.2012 Journalført: 09.02.2012

2) Vi ber etaten svare JA eller NEI på om den mener disse dokumentene faller inn under: a) Arkiveringsplikten og b) Journalføringsplikten Det er i Arbeidstilsynet fattet vedtak om at våre interne dokumenter skal journalføres og vi etterlever derav både arkiveringsplikten og journalføringsplikten.

POSTADRESSE

E-POST

TELEFON

ORGANISASJONSNR

Postboks 4720 Sluppen 7468 Trondheim Norge

post@arbeidstilsynet.no

815 48 222

974761211

INTERNETT

TELEFAKS

www.arbeidstilsynet.no

73 19 97 01

1


VÅR REFERANSE

2012/32488 165904/2012

3) For det enkelte dokument ber vi om å få opplyst følgende: Sakstittel Saks- og dokumentnummer Saksdokumenttittel Journalføringsdato Dokumentdato Se vårt svar under pkt 1). 4) Ved eventuelt avslag på innsyn ber vi om å få opplyst hvilken lovhjemmel etaten mener å ha for dette. For sladdet del av saksdokumentene som omhandler personopplysninger (Dokumenttittel: Referat ATL januar 2012) vises til Offl. § 13, Fvl. § 13. 5) Ved eventuelt avslag på innsyn ber vi likevel om å få opplyst informasjonen i punkt 3. Dette fremkommer i vårt svar under sak 1) 6) - 8) er ikke aktuelle.

Klagerett Vedtaket kan påklages. Fristen for å klage er tre uker fra mottak av dette brevet. Direktoratet for arbeidstilsynet er klageinstans. Klagen skal sendes Direktoratet for arbeidstilsynet.

Med hilsen Direktoratet for arbeidstilsynet

Tone Sandø avdelingsdirektør, Organisasjon (sign.)

Bente Solbu seniorrådgiver, Organisasjon (sign.)

Dette brevet er godkjent elektronisk i Arbeidstilsynet og har derfor ingen signatur.

Vedlegg: Melding om rett til å klage over forvaltningsvedtak

2


Arkivverket (Riksarkivet):


Gmail - Innsynskrav 30.11.12 - 2012/17893-1 og 2 RA/RIKSARKIV

Side 1 av 2

Journal Isten <offentleglova@gmail.com>

Innsynskrav 30.11.12 - 2012/17893-1 og 2 RA/RIKSARKIV 1 e-post riksarkivet@arkivverket.no <riksarkivet@arkivverket.no> Til: "offentleglova@gmail.com" <offentleglova@gmail.com>

13:38 7. desember 2012

Til Journal Isten Dato 07.12.2012 Vår ref. 2012/8051-418 Avslag på innsyn Vi viser til din henvendelse 30.11.2012 vedr. bestilling av dokumenter. Ad 1) Avslag på innsyn. Vi viser til svar på pkt. 4) Ad 2) a) Vi vurderer at det gjelder arkiveringsplikt, jf. arkivforskriften § 3-18. b) Journalføringsplikt vil avhenge av om dokumentene er organinterne, jf. arkivforskriften § 2-6. Det er i alle tilfeller ikke forbud mot journalføring, og vi har valgt å journalføre. Det var i den sammenheng derfor ikke nødvendig for oss å vurdere om de er organinterne eller ikke. Ad 3) Dokument: Innkalling toppledermøte 3.9.2012 Tre vedlegg til innkallingen: Konferanse om EØS-midler og kultur, forslag om endring av åpningstider ved RA/SAOs lesesal og endring i kveldsvaktordningen samt Ny toppledelse – møtestruktur, arbeidsform og samhandling. - Sakstittel: Toppledermøte 3.9.2012 - Saks- og dokumentnummer: 2012/17893 dok.nr. 1 - Saksdokumenttittel: Innkalling toppledermøte 3.9.2012 - Journalføringsdato: 05.09.2012 - Dokumentdato: 30.08.2012 Dokument: Referat fra toppledermøte 3.9.2012 - Sakstittel: Toppledermøte 3.9.2012 - Saks- og dokumentnummer: 2012/17893 dok.nr. 2 - Saksdokumenttittel: Referat toppledermøte 3.9.2012 - Journalføringsdato: 12.9.2012 - Dokumentdato: 5.9.2012 Ad 4) Dokumentene er untatt offentlighet, jf. off.l. § 14 første ledd. Meroffentlighet er vurdert i hht §11. Det gis ikke innsyn. Ad 5) Informasjon er gitt under pkt 3 over. Ad 6 og 7) Se under 2 b. Det kan kreves nærmere begrunnelse for avslaget innen tre uker etter at avslaget er mottatt.

Med hilsen Riksarkivet – Arkivseksjonen Postboks 4015 Ullevål stadion 0806 OSLO

https://mail.google.com/mail/?ui=2&ik=7e0ee0393c&view=pt&search=inbox&th=13... 09.12.2012


Gmail - Innsynskrav 30.11.12 - 2012/17893-1 og 2 RA/RIKSARKIV

Side 2 av 2

______________________________________________________________________ Denne e-posten er skannet av MessageLabs Email Security System. For mer informasjon se http://www.messagelabs.com/email ______________________________________________________________________

https://mail.google.com/mail/?ui=2&ik=7e0ee0393c&view=pt&search=inbox&th=13... 09.12.2012


Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet:


Gmail - Tilbakemelding - Begjæring om innsyn - Svarfrist 071212

Side 1 av 2

Journal Isten <offentleglova@gmail.com>

Tilbakemelding - Begjæring om innsyn - Svarfrist 071212 1 e-post Andrea Alexandra Fauli <andrea.alexandra.fauli@bufdir.no> 15:38 7. desember 2012 Til: "offentleglova@gmail.com" <offentleglova@gmail.com> Kopi: Thomas Endre Lie <thomas.endre.lie@bufdir.no>, Runar Nygård <runar.nygard@bufdir.no> Hei! Vedlagt svar og dokumenter etterspurt i epost av 30.november 2012.

Vennlig hilsen Andrea Alexandra Fauli Rådgiver

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) direktørens stab / virksomhetsstyringsenheten Sentralbord: +47 46615000 Mob: +47 46615152 www.bufetat.no

23 vedlegg Begjæring om innsyn i enkelte direktørmøtedokumenter.DOC 851K Møteinnkalling til direktørmøtet 120112.pdf 178K Referat fra direktørmøtet 081211.pdf 222K Direktørmøtesak – Implementering av dagpakke i økonomistyring for ledere i Bufetat.pdf 164K Direktørmøtesak - Nasjonal rammeavtale for reklame og grafisk design.pdf 183K Direktørmøtesak - Innføring av ny arbeidsflyt for eksternt nettarbeid i Bufetat.pdf 167K Kort beskrivelse av løsninger for endret arbeidsflyt for eksternt nettarbeid.pdf 159K

https://mail.google.com/mail/?ui=2&ik=7e0ee0393c&view=pt&search=inbox&th=13... 09.12.2012


Gmail - Tilbakemelding - Begjæring om innsyn - Svarfrist 071212

Side 2 av 2

Direktørmøte – Oppfølging etter situasjonen i Agder.pdf 246K Utkast sjekkliste - oppfølging etter situasjonen i Agder.pdf 199K Direktørmøtesak - Rekruttering slekt og nettverk - Oppdatert til møtet 120112.pdf 331K Direktørmøtesak - Økt rekruttering av fosterhjem blant familier med etnisk minoritetsbakgrunn og til barn med etnisk minoritetsbakgrunn.pdf 436K Direktørmøtesak - Presisering av målgruppe og felles kvalitetskrav for statlige fosterhjemstiltak.pdf 267K Direktørmøtesak - Prosjekt fosterhjem 2011 - Direktørmøte 081211 - Notat 7 Forsterkning.pdf 443K Direktørmøtesak - Prosjekt fosterhjem 2011 - Direktørmøte 081211 - Notat 5 - Arbeiddeling PRIDE.pdf 273K Direktørmøtesak - Retningslinjer for statlig regional barnevernmyndighetsansvar for veiledning og opplæring av fosterforeldre etter plassering er implementert.pdf 289K 2012 - 01-05 DM-sak - notat 0 - oppsummering.pdf 281K 2011-11-25 DM-sak - notat 2 - rekruttering i slekt og nettverk.pdf 331K 2011-11-25 DM-sak - notat 3 - rekruttering -minoriteter.pdf 436K 2011-12-08 DM-sak - notat 8 - statlige fosterhjem - revidert etter DM 081211.pdf 267K 2011-11-25 DM-sak - notat 6 - opplæring og veiledning.pdf 289K vedlegg - sak 8 - Utkast kvalitetskrav og presisering målgruppe revidert etter DM 081211.pdf 427K Referat fra direktørmøtet 12. januar 2012.pdf 205K Vedlegg - oppsummering av konklusjoner på fosterhjemsnotater til DM 12.1.12.pdf 371K

https://mail.google.com/mail/?ui=2&ik=7e0ee0393c&view=pt&search=inbox&th=13... 09.12.2012


Journal Isten offentleglova@gmail.com

Deres ref:

Vår ref:

2012/50018-43

Arkivkode:

046.5

Dato:

7. desember 2012

Begjæring om innsyn i enkelte direktørmøtedokumenter Vi viser til e-post av 30. november 2012 der det bes om innsyn i «etatens første ledermøte/ledergruppemøte for administrativ ledelse i 2012». Det er bedt spesifikt om innsyn i saksliste, saksfremlegg, sakspapirer og referat/protokoll. Det stilles videre enkelte konkrete spørsmål knyttet til angivelse av lovhjemler og begrunnelser. De aktuelle spørsmålene blir besvart nedenfor. Innsynskrav i aktuelle direktørmøtedokumenter Med unntak av saksdokumenter som er sendt eller mottatt eksternt på ordinært vis, utgjør dokumenter tilknyttet direktørmøtet i Bufetat gjennomgående organinterne dokumenter til bruk for interne vurderinger og meningsbrytninger før avgjørelse i ulike sakskompleks. Dette er normalt dokumenter som kan unntas offentlighet etter offentleglova § 14. I vurderingen av innsynskrav for slike interne dokumenter skal det uansett gjøres en vurdering av om bestemmelsen om meroffentlighet i offentleglova § 11 tilsier helt eller delvis innsyn. Vedlagt følger en oversikt over de aktuelle dokumentene/saker som ble behandlet i det aktuelle direktørmøtet i Bufetat, avholdt 12. januar 2012. I oversikten er angitt de etterspurte opplysninger om sakstittel, saks- og dokumentnummer mv. Som det fremkommer av oversikten ble det på direktørmøtet behandlet totalt 8 saker. Det gis fullt innsyn i saksliste og saksfremlegg og referat/protokoll. Når det gjelder saksdokumenter gis det fullt innsyn i sakene 1, 4, 5, 6og 7. Dette gjelder også den unummererte saken som i sakslisten fremkommer før sak 5. I sak 3 og sak 8 foreligger ingen journalførte eller arkiverte saksdokumenter. I disse sakene ble det gitt en muntlig presentasjon av temaet. I sak 2 gis det avslag på innsyn i saksdokumentet som besto av en presentasjon. Presentasjonen er arkivert. For dette saksdokumentet vurderes behovet for unntak for innsyn sterkere enn hensynet til offentlig innsyn. Dokumentet er en del av en saksforberedelse og er innhentet eksternt til bruk for saksforberedelsen. Etter offentleglova § 15 annet ledd kan slike dokumenter unntas innsyn når dokumentet inneholder råd og vurderinger om hvordan organet bør stille seg i en sak og når det er påkrevet av hensyn til en forsvarlig ivaretakelse av det offentliges interesser i saken. Etter Bufdirs vurdering er vilkårene i bestemmelsen oppfylt for dette dokumentet.

www.bufdir.no

Organisasjonsnr: 986 128 433

Saksbehandler: Andrea Alexandra Fauli Direkte telefon: 466 15 000 postmottak@bufdir.no

Stensberggata 27 Postboks 8113 Dep 0032 Oslo Telefon: 466 15 000 Telefaks: 22 468 305


Saksdokumentet berører sentrale vurderinger og fremtidige beslutninger og aktiviteter som vil kunne lide skade ved offentlighet. I vurderingen om innsyn skal gis i dette dokumentet, har Bufdir også vurdert bestemmelsen om merinnsyn i offentleglova § 11, men har kommet til at behovet for unntak overstiger hensynet til offentlig innsyn. De momenter som begrunner unntak for innsyn i dokumentet er reelle og tungtveiende. Avslaget på innsynsbegjæringen for dette dokumentet kan påklages til Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet etter offentleglova § 32. Klagefristen er tre uker fra vedtaket blir mottatt. Den som har fått avslag kan også innen tre uker etter at avslaget er mottatt kreve en nærmere begrunnelse for avslaget etter offentleglova § 31 andre ledd. Konkrete spørsmål knyttet til arkivering og journalføring Det er stilt konkrete spørsmål om Bufdir mener at de aktuelle dokumentene faller inn under arkiveringsplikt og journalføringsplikt. Bestemmelser om arkivering og journalføring av saksdokumenter mv. finnes i arkivlova av 4. desember 1992 nr. 126 og forskrift om offentlege arkiv av 11. desember 1998 nr. 1193. Det klare utgangspunkt er at alle arkivverdige saksdokumenter skal arkiveres jf. arkivforskriften §§ 2-4, 2-5 og 3-8. Enkelte dokumenter/materiell som trykksaker, interne konsept, kladder, meldinger, notat mv. som ikkje er nødvendige for å forstå saken og sakens sammenheng, eller som skal saksbehandles, eller har verdi som dokumentasjon, kan avgrenses etter arkivforskriften § 3-19. Etter arkivforskriften § 2-6 skal inngående og utgående saksdokumenter journalføres. Med enkelte unntak så kan organinterne dokumenter etter samme bestemmelse journalføres så langt organet finner det tjenelig. Det foreligger dermed ingen generell plikt til å journalføre organinterne dokumenter. Med hilsen Runar Nygård assisterende direktør

Thomas Endre Lie seniorrådgiver

Elektronisk godkjent dokument.

2


Vedlegg 1: oversikt over sakstittel, saks- og dokumentnummer mv Sakstittel

Saks- og dokumentnr.

Saksdokumenttittel

Journalføringsdato

Dokumentdato

Direktørmøter 2012

12/50018-1

Møteinnkalling til direktørmøtet 20.1.12

31.12.2011

5.1.2012

Direktørmøter 2011

2010/59274 42

Sak 1 - Referat fra direktørmøtet 8.12.11

9.2.2012

8.12.2011

Risikovurdering av faren for misligheter / uregelmessigheter

11/56805-6

Sak 2 - Kartlegging av risiko for misligheter – presentasjon fra PWC

29.2.2012

20.12.2011

Prosjekt fosterhjem 2011 overordnet

2011/5594835

Sak 4 - Prosjekt fosterhjem 2011

16.1.2012

5.1. 2012

Oppfølging etter situasjonen i Agder 2010 Ungdomsmiljø

11/54895-22

(Unummerert sak) Oppfølging etter situasjonen i Agder høsten 2010

2.2.2012

23.11.2011

Nettarbeid

11/52489-7

Sak 5 - Innføring av ny arbeidsflyt for nettarbeid i Bufetat

3.1.2012

3.1.2012

Revidering av dagpakke i økonomistyring høst 2011

11/57217-4

Sak 6 - Implementering av dagpakke i økonomistyring for ledere i Bufetat, versjon 2.0

14.2.2012

19.12.2011

Innkjøp - Forprosjekt / oppfølging - Rammeavtale for reklame og grafisk design

11/58381-1

Sak 7 - Orienteringssak – nasjonal rammeavtale for reklame og grafisk design

22.5.2012

20.12.11

Direktørmøter 2012

2012/50018-2

Referat fra direktørmøtet 12.1.12

9.2.2012

12.1.12

3


Datatilsynet:


Journal Isten <offentleglova@gmail.com>

VS: Begjæring om innsyn - Svarfrist 07.12.2012 1 e-post Postkasse <postkasse@datatilsynet.no> Til: "offentleglova@gmail.com" <offentleglova@gmail.com>

13:23 10. desember 2012

Hei. Vi har gikk svar direkte i Deres forespørsel. Se nedenfor.

Mvh

Knut Kaspersen Fagdirektør

Fra: Journal Isten [mailto:offentleglova@gmail.com] Sendt: 30. november 2012 15:10 Til: post@nav.no; post@arbeidstilsynet.no; riksarkivet@arkivverket.no; post@bufdir.no; Postkasse; post@dibk.no; mail@dirmin.no; postmottak@dirnat.no; postmottak@dsb.no; post@dfo.no; post@kdu.no; postmottak@domstoladministrasjonen.no; post@finanstilsynet.no; postmottak@fiskeridir.no; post@forbrukerombudet.no; firmapost@ffi.no; servicesenter@forsvarsbygg.no; sentralbord@fredskorpset.no; postmottak@helsedir.no; post@innovasjonnorge.no; post@imdi.no; postmottak@jbv.no; postmottak@justervesenet.no; firmapost@kartverket.no; postmottak@kofa.no; postmottak@klif.no; post@konkurransetilsynet.no; postmottak@jd.dep.no; post@Ldo.no; postmottak@lottstift.no; postmottak@caa.no; postmottak@mattilsynet.no; post@medietilsynet.no; post@met.no; postmottak@norad.no; post@forskningsradet.no; ngu@ngu.no; nve@nve.no; akkreditert@akkreditert.no; post@nfi.no; ovf@ovf.no; mail@patentstyret.no; postboks@ptil.no; firmapost@npt.no; postmottak@ regjeringsadvokaten.no; postmottak@ra.no; post@riksmekleren.no; Postmottak@riksrevisjonen.no; postmottak@samordnaopptak.no; postmottak@sivilombudsmannen.no; postmottak@sjofartsdir.no; post@sprakradet.no; postmottak@stami.no; postmottak@helsetilsynet.no; sifo@sifo.no; sirus@sirus.no; postmottak@slf.dep.no; post@legemiddelverket.no; postmottak@lanekassen.no; nrpa@nrpa.no; firmapostost@vegvesen.no; arkivet@ssb.no; satrondheim@arkivverket.no; postmottak@statsbygg.no; post@teknologiradet.no; tad@toll.no; post@utdanningsdirektoratet.no; udi@udi.no; postmottak@une.no Emne: Begjæring om innsyn - Svarfrist 07.12.2012

1) Vi ber med dette om å få tilsendt per e-post følgende dokumenter fra etatens første ledermøte/ ledergruppemøte for administrativ ledelse i 2012: Saksliste Saksfremlegg Sakspapirer Referat/protokoll


Svar: Ikke aktuelt, da dette verken er arkivpliktig eller journalpliktig iht. arkivlova med forskrifter. 2) Vi ber etaten svare JA eller NEI på om den mener disse dokumentene faller inn under: a) Arkiveringsplikten

Svar: Nei og b) Journalføringsplikten

Svar: Nei

3) For det enkelte dokument ber vi om å få opplyst følgende: Sakstittel Saks- og dokumentnummer Saksdokumenttittel Journalføringsdato Dokumentdato

Svar: Ikke aktuelt, se svar på spr. 1. 4) Ved eventuelt avslag på innsyn ber vi om å få opplyst hvilken lovhjemmel etaten mener å ha for dette.

Svar: Dette omfattes ikke av offentlighetsloven § 3, da dette verken er saksdokumenter, journaler eller lignende register.

5) Ved eventuelt avslag på innsyn ber vi likevel om å få opplyst informasjonen i punkt 3.

Svar: Slik informasjon er ikke tilgjengelig hos Datatilsynet.

6) For de av dokumentene ovenfor som eventuelt ikke er journalført i etatens NOARK-godkjente arkivsystem, ber vi opplyst om lovhjemmel og begrunnelse.

Svar: Dette følger av arkivforskriften § 2-6. Datatilsynet har ikke funnet det hensiktsmessig å journalføre slike møtereferat.

7) For de av dokumentene ovenfor som eventuelt ikke er arkivert i etatens NOARK-godkjente arkivsystem, ber vi opplyst om lovhjemmel og begrunnelse.

Svar: Dette følger av arkivforskriften § 3-18. Slike referat har ikke vært gjenstand for saksbehandling, og har heller ikke verdi som dokumentasjon. Møtereferatet har liten verdi som dokumentasjon da


resultatet av ledermøtet ender opp i dokumenter som blir journalført, for eksempel Datatilsynets strategiske planer, Årsrapporter, Årsmeldinger og Virksomhetsplaner. Den forutgående prosess har liten verdi som dokumentasjon.

8) Dersom svar ikke er mottatt innen 5 arbeidsdager, regner vi det som et vedtak om avslag på innsyn, og vil vurdere å påklage vedtaket.

9) Svar bes sendt elektronisk til offentleglova@gmail.com

10) Vi gjør oppmerksom på at dokumentene kan komme til å bli publisert på internett.

Mvh Journal Isten

Mottakerliste: Arbeids- og velferdsetaten Arbeidstilsynet Arkivverket Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet Datatilsynet Direktoratet for byggkvalitet Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard Direktoratet for naturforvaltning Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap Direktoratet for økonomistyring Distriktssenteret Domstoladministrasjonen Finanstilsynet Fiskeridirektoratet (Norge) Forbrukerombudet Forsvarets forskningsinstitutt Forsvarsbygg Fredskorpset Helsedirektoratet Innovasjon Norge Integrerings- og mangfoldsdirektoratet


Jernbaneverket Justervesenet Kartverket Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klima- og forurensningsdirektoratet Konkurransetilsynet Kriminalomsorgen Likestillings- og diskrimineringsombudet Lotteri- og stiftelsestilsynet Luftfartstilsynet Mattilsynet Meteorologisk institutt Norad Norges forskningsråd Norges geologiske undersøkelse Norges vassdrags- og energidirektorat Norsk akkreditering Norsk filminstitutt Opplysningsvesenets fond Patentstyret Petroleumstilsynet Post- og teletilsynet Regjeringsadvokaten Riksantikvaren Riksmekleren Riksrevisjonen Samordna opptak Sivilombudsmannen Sjøfartsdirektoratet Språkrådet Statens arbeidsmiljøinstitutt Statens institutt for forbruksforskning Statens institutt for rusmiddelforskning Statens kartverk Statens landbruksforvaltning Statens legemiddelverk Statens lånekasse for utdanning Statens strålevern Statens vegvesen region øst Statistisk sentralbyrå Statsarkivet i Trondheim Statsbygg Teknologirådet Toll- og avgiftsdirektoratet Utdanningsdirektoratet Utlendingsdirektoratet Utlendingsnemnda


Direktoratet for byggkvalitet:


Gmail - Re: Begjæring om innsyn - Svarfrist 07.12.2012

Side 1 av 3

Journal Isten <offentleglova@gmail.com>

Re: Begjæring om innsyn - Svarfrist 07.12.2012 1 e-post DiBK Post <post@dibk.no> Til: Journal Isten <offentleglova@gmail.com>

16:34 6. desember 2012

Viser til din mail av 30.11.2012 Med vennlig hilsen Direktoratet for byggkvalitet post@dibk.no Tlf. sentralbord: 22 47 56 00 www.dibk.no

30. nov. 2012 kl. 15:10 skrev Journal Isten <offentleglova@gmail.com>: 1) Vi ber med dette om å få tilsendt per e-post følgende dokumenter fra etatens første ledermøte/ledergruppemøte for administrativ ledelse i 2012: • • • •

Saksliste Saksfremlegg Sakspapirer Referat/protokoll

2) Vi ber etaten svare JA eller NEI på om den mener disse dokumentene faller inn under: a) Arkiveringsplikten og b) Journalføringsplikten 3) For det enkelte dokument ber vi om å få opplyst følgende: • • • • •

Sakstittel Saks- og dokumentnummer Saksdokumenttittel Journalføringsdato Dokumentdato

4) Ved eventuelt avslag på innsyn ber vi om å få opplyst hvilken lovhjemmel etaten mener å ha for dette. 5) Ved eventuelt avslag på innsyn ber vi likevel om å få opplyst informasjonen i punkt 3. 6) For de av dokumentene ovenfor som eventuelt ikke er journalført i etatens NOARKgodkjente arkivsystem, ber vi opplyst om lovhjemmel og begrunnelse. 7) For de av dokumentene ovenfor som eventuelt ikke er arkivert i etatens NOARKgodkjente arkivsystem, ber vi opplyst om lovhjemmel og begrunnelse. 8) Dersom svar ikke er mottatt innen 5 arbeidsdager, regner vi det som et vedtak om avslag på innsyn, og vil vurdere å påklage vedtaket. 9) Svar bes sendt elektronisk til offentleglova@gmail.com

https://mail.google.com/mail/?ui=2&ik=7e0ee0393c&view=pt&search=inbox&th=13... 09.12.2012


Gmail - Re: Begjæring om innsyn - Svarfrist 07.12.2012

Side 2 av 3

10) Vi gjør oppmerksom på at dokumentene kan komme til å bli publisert på internett. Mvh Journal Isten

Mottakerliste: Arbeids- og velferdsetaten Arbeidstilsynet Arkivverket Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet Datatilsynet Direktoratet for byggkvalitet Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard Direktoratet for naturforvaltning Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap Direktoratet for økonomistyring Distriktssenteret Domstoladministrasjonen Finanstilsynet Fiskeridirektoratet (Norge) Forbrukerombudet Forsvarets forskningsinstitutt Forsvarsbygg Fredskorpset Helsedirektoratet Innovasjon Norge Integrerings- og mangfoldsdirektoratet Jernbaneverket Justervesenet Kartverket Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klima- og forurensningsdirektoratet Konkurransetilsynet Kriminalomsorgen Likestillings- og diskrimineringsombudet Lotteri- og stiftelsestilsynet Luftfartstilsynet Mattilsynet Meteorologisk institutt Norad Norges forskningsråd Norges geologiske undersøkelse Norges vassdrags- og energidirektorat Norsk akkreditering Norsk filminstitutt Opplysningsvesenets fond Patentstyret Petroleumstilsynet Post- og teletilsynet Regjeringsadvokaten Riksantikvaren Riksmekleren Riksrevisjonen Samordna opptak Sivilombudsmannen Sjøfartsdirektoratet Språkrådet Statens arbeidsmiljøinstitutt Statens institutt for forbruksforskning Statens institutt for rusmiddelforskning Statens kartverk

https://mail.google.com/mail/?ui=2&ik=7e0ee0393c&view=pt&search=inbox&th=13... 09.12.2012


Gmail - Re: Begjæring om innsyn - Svarfrist 07.12.2012

Side 3 av 3

Statens landbruksforvaltning Statens legemiddelverk Statens lånekasse for utdanning Statens strålevern Statens vegvesen region øst Statistisk sentralbyrå Statsarkivet i Trondheim Statsbygg Teknologirådet Toll- og avgiftsdirektoratet Utdanningsdirektoratet Utlendingsdirektoratet Utlendingsnemnda

2 vedlegg

DiBk-logo.gif 3K

20121206162407580.pdf 310K

https://mail.google.com/mail/?ui=2&ik=7e0ee0393c&view=pt&search=inbox&th=13... 09.12.2012


Direktoratet for naturforvaltning:


Gmail - Referat frå direktørmøte i Direktoratet for naturforvaltning 16. januar 2012

Side 1 av 1

Journal Isten <offentleglova@gmail.com>

Referat frå direktørmøte i Direktoratet for naturforvaltning 16. januar 2012 1 e-post Odd Arild Vik <Odd-Arild.Vik@dirnat.no> Til: Journal Isten <offentleglova@gmail.com>

16:08 7. desember 2012

Hei! Vedlagt finn du innkalling med saksliste og sakspapir frå leiarmøtet 16. januar. Referatet er unnateke offentleggjering med heimel i § 14-1. Dokumenta fell inn under arkiverings- og journalføringsplikta. Saktittel: Direktørmøter i Direktoratet for naturforvaltning (DN) i 2012. Saks- og dokumentnummer: 2012/113-9. Journalposttittel: Referat fra direktørmøte i DN 16.01.12. Journaldato: 27. april 2012. Dokumentdato: 11. januar 2012 (dato for innkallinga til møtet).

Helsing Odd Arild Vik Rådgjevar, arkivseksjonen Telefon: 73 58 05 15; e-post: oav@dirnat.no Direktoratet fornaturforvaltning - for liv i naturen og natur i livet www.dirnat.no

4 vedlegg 08-2012 Notat MD oppdrag.pdf 393K 09-2012 Aktiviteter og erfaringer 2011.pdf 220K 09-2012 DM sak 52 2011 Notat.pdf 130K Innkalling DM 160112.pdf 156K

https://mail.google.com/mail/?ui=2&ik=7e0ee0393c&view=pt&search=inbox&th=13... 09.12.2012


Direktoratet for økonomistyring:


Gmail - SV: Begjæring om innsyn - Svarfrist 07.12.2012

Side 1 av 5

Journal Isten <offentleglova@gmail.com>

SV: Begjæring om innsyn - Svarfrist 07.12.2012 1 e-post Postmottak <Postmottak@dfo.no> Til: Journal Isten <offentleglova@gmail.com>

12:34 5. desember 2012

Se svar innarbeidet i teksten nedenfor.

Vennlig hilsen Direktoratet for økonomistyring (DFØ) Tlf. 932 42 653, sentralbord 400 07 997 www.dfo.no

1) Vi ber med dette om å få tilsendt per e-post følgende dokumenter fra etatens første ledermøte/ledergruppemøte for administrativ ledelse i 2012: • • • •

Saksliste Saksfremlegg Sakspapirer Referat/protokoll

2) Vi ber etaten svare JA eller NEI på om den mener disse dokumentene faller inn under: a) Arkiveringsplikten

Ja

og b) Journalføringsplikten

Nei

3) For det enkelte dokument ber vi om å få opplyst følgende: • • • • •

Sakstittel Saks- og dokumentnummer Saksdokumenttittel Journalføringsdato Dokumentdato

Sakstittel: Ledermøte direktørens ledergruppe 17.01.2012 Saksnummer: 12/157 De enkelte dokumenter har ikke dokumentnummer siden de ikke er ført på offentlig journal. Journalføringsdato for alle dokumenter i saken: 15.02.2012

https://mail.google.com/mail/?ui=2&ik=7e0ee0393c&view=pt&search=inbox&th=13... 07.12.2012


Gmail - SV: Begjæring om innsyn - Svarfrist 07.12.2012

Side 2 av 5

De enkelte dokumenter i saken og deres dato er: Møteinnkalling 12.01.2012 Sak - 20120117-1 Godkjenning av referat 20.12.2011 20.12.2011 Sak - B20120117-2 Avtale om bruk av kontantkort for utbetalinger til personer uten bankkonto 11.01.2012 Sak - B20120117-3 Årlig rapport om Riksrevisjonens Dokument 1 – budsjettåret 2010 12.01.2012 Sak - B20120117-4 Endring av rutine for autorisasjoner og ytterligere åpning av filstrukturen i DFØ 06.01.2012 Sak O20120117-5 Integrasjonsprosjekt - stønadsøkonomi Helsedirektoratet/HELFO – betydelig potensiale for å realisere effektiv ressursbruk i staten 17.01.2012 Sak - O20120117-6 Produktivitetsmålinger LA februar – november 2011 10.01.2012 Sak - O20120117-7 Økonomi 2011 17.01.2012

4) Ved eventuelt avslag på innsyn ber vi om å få opplyst hvilken lovhjemmel etaten mener å ha for dette. Offentleglova §14, første ledd

5) Ved eventuelt avslag på innsyn ber vi likevel om å få opplyst informasjonen i punkt 3.

6) For de av dokumentene ovenfor som eventuelt ikke er journalført i etatens NOARK-godkjente arkivsystem, ber vi opplyst om lovhjemmel og begrunnelse. Iht arkivforskriften § 2-6, første ledd er man kun pliktig til å arkivere, men ikke journalføre organinterne dokumenter.

7) For de av dokumentene ovenfor som eventuelt ikke er arkivert i etatens NOARK-godkjente arkivsystem, ber vi opplyst om lovhjemmel og begrunnelse. Dokumentene er arkivert 8) Dersom svar ikke er mottatt innen 5 arbeidsdager, regner vi det som et vedtak om avslag på innsyn, og vil vurdere å påklage vedtaket.

9) Svar bes sendt elektronisk til offentleglova@gmail.com

10) Vi gjør oppmerksom på at dokumentene kan komme til å bli publisert på internett.

https://mail.google.com/mail/?ui=2&ik=7e0ee0393c&view=pt&search=inbox&th=13... 07.12.2012


Gmail - SV: Begjæring om innsyn - Svarfrist 07.12.2012

Side 3 av 5

Fra: Journal Isten [mailto:offentleglova@gmail.com] Sendt: 30. november 2012 15:10 Til: post@nav.no; post@arbeidstilsynet.no; riksarkivet@arkivverket.no; post@bufdir.no; postkasse@datatilsynet.no; post@dibk.no; mail@dirmin.no; postmottak@dirnat.no; postmottak@dsb.no; Postmottak; post@kdu.no; postmottak@domstoladministrasjonen.no; post@finanstilsynet.no; postmottak@fiskeridir.no; post@forbrukerombudet.no; firmapost@ffi.no; servicesenter@forsvarsbygg.no; sentralbord@fredskorpset.no; postmottak@helsedir.no; post@innovasjonnorge.no; post@imdi.no; postmottak@jbv.no; postmottak@justervesenet.no; firmapost@kartverket.no; postmottak@kofa.no; postmottak@klif.no; post@konkurransetilsynet.no; postmottak@jd.dep.no; post@Ldo.no; postmottak@lottstift.no; postmottak@caa.no; postmottak@mattilsynet.no; post@medietilsynet.no; post@met.no; postmottak@norad.no; post@forskningsradet.no; ngu@ngu.no; nve@nve.no; akkreditert@akkreditert.no; post@nfi.no; ovf@ovf.no; mail@patentstyret.no; postboks@ptil.no; firmapost@npt.no; postmottak@regjeringsadvokaten.no; postmottak@ra.no; post@riksmekleren.no; Postmottak@riksrevisjonen.no; postmottak@samordnaopptak.no; postmottak@sivilombudsmannen.no; postmottak@sjofartsdir.no; post@sprakradet.no; postmottak@stami.no; postmottak@helsetilsynet.no; sifo@sifo.no; sirus@sirus.no; postmottak@slf.dep.no; post@legemiddelverket.no; postmottak@lanekassen.no; nrpa@nrpa.no; firmapost-ost@vegvesen.no; arkivet@ssb.no; satrondheim@arkivverket.no; postmottak@statsbygg.no; post@teknologiradet.no; tad@toll.no; post@utdanningsdirektoratet.no; udi@udi.no; postmottak@une.no Emne: Begjæring om innsyn - Svarfrist 07.12.2012

1) Vi ber med dette om å få tilsendt per e-post følgende dokumenter fra etatens første ledermøte/ledergruppemøte for administrativ ledelse i 2012: • • • •

Saksliste Saksfremlegg Sakspapirer Referat/protokoll

2) Vi ber etaten svare JA eller NEI på om den mener disse dokumentene faller inn under: a) Arkiveringsplikten og b) Journalføringsplikten

3) For det enkelte dokument ber vi om å få opplyst følgende: • Sakstittel • Saks- og dokumentnummer

https://mail.google.com/mail/?ui=2&ik=7e0ee0393c&view=pt&search=inbox&th=13... 07.12.2012


Gmail - SV: Begjæring om innsyn - Svarfrist 07.12.2012

Side 4 av 5

• Saksdokumenttittel • Journalføringsdato • Dokumentdato 4) Ved eventuelt avslag på innsyn ber vi om å få opplyst hvilken lovhjemmel etaten mener å ha for dette.

5) Ved eventuelt avslag på innsyn ber vi likevel om å få opplyst informasjonen i punkt 3.

6) For de av dokumentene ovenfor som eventuelt ikke er journalført i etatens NOARK-godkjente arkivsystem, ber vi opplyst om lovhjemmel og begrunnelse.

7) For de av dokumentene ovenfor som eventuelt ikke er arkivert i etatens NOARK-godkjente arkivsystem, ber vi opplyst om lovhjemmel og begrunnelse. 8) Dersom svar ikke er mottatt innen 5 arbeidsdager, regner vi det som et vedtak om avslag på innsyn, og vil vurdere å påklage vedtaket.

9) Svar bes sendt elektronisk til offentleglova@gmail.com

10) Vi gjør oppmerksom på at dokumentene kan komme til å bli publisert på internett.

Mvh Journal Isten

Mottakerliste: Arbeids- og velferdsetaten Arbeidstilsynet Arkivverket Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet Datatilsynet Direktoratet for byggkvalitet Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard Direktoratet for naturforvaltning Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap Direktoratet for økonomistyring Distriktssenteret

https://mail.google.com/mail/?ui=2&ik=7e0ee0393c&view=pt&search=inbox&th=13... 07.12.2012


Gmail - SV: Begjæring om innsyn - Svarfrist 07.12.2012

Side 5 av 5

Domstoladministrasjonen Finanstilsynet Fiskeridirektoratet (Norge) Forbrukerombudet Forsvarets forskningsinstitutt Forsvarsbygg Fredskorpset Helsedirektoratet Innovasjon Norge Integrerings- og mangfoldsdirektoratet Jernbaneverket Justervesenet Kartverket Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klima- og forurensningsdirektoratet Konkurransetilsynet Kriminalomsorgen Likestillings- og diskrimineringsombudet Lotteri- og stiftelsestilsynet Luftfartstilsynet Mattilsynet Meteorologisk institutt Norad Norges forskningsråd Norges geologiske undersøkelse Norges vassdrags- og energidirektorat Norsk akkreditering Norsk filminstitutt Opplysningsvesenets fond Patentstyret Petroleumstilsynet Post- og teletilsynet Regjeringsadvokaten Riksantikvaren Riksmekleren Riksrevisjonen Samordna opptak Sivilombudsmannen Sjøfartsdirektoratet Språkrådet Statens arbeidsmiljøinstitutt Statens institutt for forbruksforskning Statens institutt for rusmiddelforskning Statens kartverk Statens landbruksforvaltning Statens legemiddelverk Statens lånekasse for utdanning Statens strålevern Statens vegvesen region øst Statistisk sentralbyrå Statsarkivet i Trondheim Statsbygg Teknologirådet Toll- og avgiftsdirektoratet Utdanningsdirektoratet Utlendingsdirektoratet Utlendingsnemnda

https://mail.google.com/mail/?ui=2&ik=7e0ee0393c&view=pt&search=inbox&th=13... 07.12.2012


Finanstilsynet:


Gmail - SV: Begjæring om innsyn - Svarfrist 07.12.2012

Side 1 av 4

Journal Isten <offentleglova@gmail.com>

SV: Begjæring om innsyn - Svarfrist 07.12.2012 1 e-post Innsyn <Innsyn@finanstilsynet.no> Til: "offentleglova@gmail.com" <offentleglova@gmail.com>

15:32 6. desember 2012

Hei,

Det vises til din innsynsbegjæring av 30.11.2012.

Ledermøtesaker er interne dokumenter som er unntatt offentlighet etter offentlighetsloven § 14 (med unntak av saker som gjelder FTs "generelle retningslinjer for saksbehandling"). Vi har arkiveringsplikt på disse dokumentene, men ingen journalføringsplikt (jf. arkivforskriften § 2­6).

Det kan bes om en nærmere begrunnelse for avslaget innen tre uker, jf. offentleglova § 31 annet ledd. Vedtak om avslag på innsynsbegjæring kan også påklages til Finansdepartementet. En eventuell klage sendes til Finanstilsynet innen tre uker fra du mottar denne e-posten. jf. forvaltningsloven § 29 og offentleglova § 32.

Med hilsen FINANSTILSYNET THE FINANCIAL SUPERVISORY AUTHORITY OF NORWAY Revierstredet 3, Postboks 1187 Sentrum, 0107 Oslo Telefon: 22 93 98 00, telefaks: 22 63 02 26 www.finanstilsynet.no

Fra: post Sendt: 30. november 2012 15:24 Til: Innsyn Emne: Begjæring om innsyn - Svarfrist 07.12.2012

Fra: Journal Isten [mailto:offentleglova@gmail.com] Sendt: 30. november 2012 15:10 Til: post@nav.no; post@arbeidstilsynet.no; riksarkivet@arkivverket.no;post@bufdir.no;

https://mail.google.com/mail/?ui=2&ik=7e0ee0393c&view=pt&search=inbox&th=13... 09.12.2012


Gmail - SV: Begjæring om innsyn - Svarfrist 07.12.2012

Side 2 av 4

postkasse@datatilsynet.no; post@dibk.no; mail@dirmin.no; postmottak@dirnat.no;postmottak@dsb.no; post@dfo.no; post@kdu.no; postmottak@domstoladministrasjonen.no; post; postmottak@fiskeridir.no; post@forbrukerombudet.no;firmapost@ffi.no; servicesenter@forsvarsbygg.no; sentralbord@fredskorpset.no;postmottak@helsedir.no; post@innovasjonnorge.no; post@imdi.no; postmottak@jbv.no; postmottak@justervesenet.no;firmapost@kartverket.no; postmottak@kofa.no; postmottak@klif.no;post@konkurransetilsynet.no; postmottak@jd.dep.no; post@Ldo.no; postmottak@lottstift.no; postmottak@caa.no;postmottak@mattilsynet.no; post@medietilsynet.no; post@met.no; postmottak@norad.no; post@forskningsradet.no;ngu@ngu.no; nve@nve.no; akkreditert@akkreditert.no; post@nfi.no; ovf@ovf.no; mail@patentstyret.no; postboks@ptil.no; firmapost@npt.no; postmottak@regjeringsadvokaten.no; postmottak@ra.no;post@riksmekleren.no; Postmottak@riksrevisjonen.no; postmottak@samordnaopptak.no;postmottak@sivilombudsmannen.no;postmottak@sjofartsdir.no; post@sprakradet.no; postmottak@stami.no;postmottak@helsetilsynet.no; sifo@sifo.no; sirus@sirus.no; postmottak@slf.dep.no; post@legemiddelverket.no;postmottak@lanekassen.no; nrpa@nrpa.no; firmapost-ost@vegvesen.no;arkivet@ssb.no; satrondheim@arkivverket.no; postmottak@statsbygg.no;post@teknologiradet.no; tad@toll.no; post@utdanningsdirektoratet.no;udi@udi.no; postmottak@une.no Emne: Begjæring om innsyn - Svarfrist 07.12.2012

1) Vi ber med dette om å få tilsendt per e-post følgende dokumenter fra etatens første ledermøte/ledergruppemøte for administrativ ledelse i 2012: • • • •

Saksliste Saksfremlegg Sakspapirer Referat/protokoll

2) Vi ber etaten svare JA eller NEI på om den mener disse dokumentene faller inn under: a) Arkiveringsplikten og b) Journalføringsplikten

3) For det enkelte dokument ber vi om å få opplyst følgende: • • • • •

Sakstittel Saks- og dokumentnummer Saksdokumenttittel Journalføringsdato Dokumentdato

4) Ved eventuelt avslag på innsyn ber vi om å få opplyst hvilken lovhjemmel etaten mener å ha for dette.

5) Ved eventuelt avslag på innsyn ber vi likevel om å få opplyst informasjonen i punkt 3.

6) For de av dokumentene ovenfor som eventuelt ikke er journalført i etatens NOARK-godkjente arkivsystem, ber vi opplyst om lovhjemmel og begrunnelse.

https://mail.google.com/mail/?ui=2&ik=7e0ee0393c&view=pt&search=inbox&th=13... 09.12.2012


Gmail - SV: Begjæring om innsyn - Svarfrist 07.12.2012

Side 3 av 4

7) For de av dokumentene ovenfor som eventuelt ikke er arkivert i etatens NOARK-godkjente arkivsystem, ber vi opplyst om lovhjemmel og begrunnelse. 8) Dersom svar ikke er mottatt innen 5 arbeidsdager, regner vi det som et vedtak om avslag på innsyn, og vil vurdere å påklage vedtaket.

9) Svar bes sendt elektronisk til offentleglova@gmail.com

10) Vi gjør oppmerksom på at dokumentene kan komme til å bli publisert på internett.

Mvh Journal Isten

Mottakerliste: Arbeids- og velferdsetaten Arbeidstilsynet Arkivverket Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet Datatilsynet Direktoratet for byggkvalitet Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard Direktoratet for naturforvaltning Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap Direktoratet for økonomistyring Distriktssenteret Domstoladministrasjonen Finanstilsynet Fiskeridirektoratet (Norge) Forbrukerombudet Forsvarets forskningsinstitutt Forsvarsbygg Fredskorpset Helsedirektoratet Innovasjon Norge Integrerings- og mangfoldsdirektoratet Jernbaneverket Justervesenet Kartverket Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klima- og forurensningsdirektoratet

https://mail.google.com/mail/?ui=2&ik=7e0ee0393c&view=pt&search=inbox&th=13... 09.12.2012


Gmail - SV: Begjæring om innsyn - Svarfrist 07.12.2012

Side 4 av 4

Konkurransetilsynet Kriminalomsorgen Likestillings- og diskrimineringsombudet Lotteri- og stiftelsestilsynet Luftfartstilsynet Mattilsynet Meteorologisk institutt Norad Norges forskningsråd Norges geologiske undersøkelse Norges vassdrags- og energidirektorat Norsk akkreditering Norsk filminstitutt Opplysningsvesenets fond Patentstyret Petroleumstilsynet Post- og teletilsynet Regjeringsadvokaten Riksantikvaren Riksmekleren Riksrevisjonen Samordna opptak Sivilombudsmannen Sjøfartsdirektoratet Språkrådet Statens arbeidsmiljøinstitutt Statens institutt for forbruksforskning Statens institutt for rusmiddelforskning Statens kartverk Statens landbruksforvaltning Statens legemiddelverk Statens lånekasse for utdanning Statens strålevern Statens vegvesen region øst Statistisk sentralbyrå Statsarkivet i Trondheim Statsbygg Teknologirådet Toll- og avgiftsdirektoratet Utdanningsdirektoratet Utlendingsdirektoratet Utlendingsnemnda

Denne e-posten er kun beregnet for den institusjonen eller personen den er sendt til, og kan inneholde taushetsbelagt informasjon. Dersom e-posten er sendt feil, bes du informere avsender og slette e-posten og eventuelle vedlegg. Enhver bruk av informasjonen er i tilfelle ulovlig. This e-mail is intended solely for the use of the individual or organisation to whom it is addressed and may contain confidential information. If you are not the intended recipient, please notify the sender and then delete the e-mail and any attachments transmitted with it from your system. Any use of the information in the e-mail and any attachments is in such case strictly prohibited. Finanstilsynet (The Financial Supervisory Authority of Norway) Tlf./Tel. (+47) 22 93 98 00 E-post/E-mail: post@finanstilsynet.no www.finanstilsynet.no

https://mail.google.com/mail/?ui=2&ik=7e0ee0393c&view=pt&search=inbox&th=13... 09.12.2012


Fiskeridirektoratet (Norge):


Journal Isten <offentleglova@gmail.com>

Begjæring om innsyn, sak12/16853 1 e-post Olav Lekve <Olav.Lekve@fiskeridir.no> Til: "offentleglova@gmail.com" <offentleglova@gmail.com>

12:45 10. desember 2012

Viser til begjæring om innsyn i referat og eventuelle sakspapir frå vårt første leiarmøte i 2012, og til spørsmål knytt til kravet.

1. Etter vurdering av kravet vil vi gi innsyn i referatet frå leiarmøte 2. januar 2012. (./.) Det er ikkje saksliste eller sakspapir knytt til dette møtet. 2. Referat frå leiarmøta i Fiskeridirektoratet vil ligge innanfor a) arkivplikta, men utanfor b) journalføringsplikta 3. Ingen sakspapir eller saksliste ligg føre 4. Innsyn er gitt 5. – 6. Referat frå leiarmøta er organinterne dokument, jf Off. lova § 14 7. –

Venleg helsing

Olav Lekve Kommunikasjonssjef - Fiskeridirektoratet +47 958 33 470

Ledarmote020112.pdf 20K


Forsvarets forskningsinstitutt:


Gmail - VS: Innsyn

Side 1 av 1

Journal Isten <offentleglova@gmail.com>

VS: Innsyn 1 e-post Bente-S.Bergersen@ffi.no <Bente-S.Bergersen@ffi.no> Til: offentleglova@gmail.com

09:56 6. desember 2012

Med referanse til henvendelse datert 30. november 2012 kan FFI opplyse følgende:

Etatens første ledermøte fant sted 9. januar 2012. 1.

Referatene fra instituttledermøtet er gradert ”Unntatt offentlighet iht ofl §14”.

2.

Dokumentene faller inn under Arkiveringsplikten og Journalføringsplikten.

3. Sakstittel: Momenter fra Instituttledermøtet - 9. januar 2012 Saks – og dokumentnummer: 2012/00079-1/01.9-ILM 4.

Journalføringsdato: 11. januar 2012

5.

9. januar 2012

FFI håper svaret er tilfredsstillende svar på henvendelsen.

Vennlig hilsen Bente Stern Bergersen Seniorkonsulent Telefon: 63 80 71 01

Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) PB 25, 2027 Kjeller www.ffi.no

https://mail.google.com/mail/?ui=2&ik=7e0ee0393c&view=pt&search=inbox&th=13... 09.12.2012


Fredskorpset:


Gmail - FW: Begjæring om innsyn - Svarfrist 07.12.2012

Side 1 av 4

Journal Isten <offentleglova@gmail.com>

FW: Begjæring om innsyn - Svarfrist 07.12.2012 1 e-post Martine Nedregård <mane@fredskorpset.no> Til: "offentleglova@gmail.com" <offentleglova@gmail.com>

16:16 7. desember 2012

Viser til begjæring om innsyn i ”dokumenter fra etatens første ledermøte/ledergruppemøte for administrativ ledelse i 2012”. Innsyn innvilges og dokumentets fil sendes vedlagt. Svar på punkt 2 og 3 er skrevet direkte inn i mottatte e­post.

Best regards / Med vennlig hilsen,

Martine A Nedregård Administration Officer / Administrasjonskonsulent : FK Norway / Fredskorpset Tel.:+47 24 14 57 20 www.fredskorpset.no

From: Sentralbord - Fredskorpset Sent: Tuesday, December 04, 2012 1:59 PM To: Martine Nedregård Subject: FW: Begjæring om innsyn - Svarfrist 07.12.2012

From: Journal Isten [mailto:offentleglova@gmail.com] Sent: 30. november 2012 15:10 To: post@nav.no; post@arbeidstilsynet.no; riksarkivet@arkivverket.no; post@bufdir.no; postkasse@datatilsynet.no; post@dibk.no; mail@dirmin.no; postmottak@dirnat.no; postmottak@dsb.no; post@dfo.no; post@kdu.no; postmottak@domstoladministrasjonen.no; post@finanstilsynet.no; postmottak@fiskeridir.no; post@forbrukerombudet.no; firmapost@ffi.no; servicesenter@forsvarsbygg.no; Sentralbord - Fredskorpset; postmottak@helsedir.no; post@innovasjonnorge.no; post@imdi.no; postmottak@jbv.no; postmottak@justervesenet.no; firmapost@kartverket.no; postmottak@kofa.no; postmottak@klif.no; post@konkurransetilsynet.no;

https://mail.google.com/mail/?ui=2&ik=7e0ee0393c&view=pt&search=inbox&th=13... 09.12.2012


Gmail - FW: Begjæring om innsyn - Svarfrist 07.12.2012

Side 2 av 4

postmottak@jd.dep.no; post@Ldo.no; postmottak@lottstift.no; postmottak@caa.no; postmottak@mattilsynet.no; post@medietilsynet.no; post@met.no; postmottak@norad.no; post@forskningsradet.no; ngu@ngu.no; nve@nve.no; akkreditert@akkreditert.no; post@nfi.no; ovf@ovf.no; mail@patentstyret.no; postboks@ptil.no; firmapost@npt.no; postmottak@regjeringsadvokaten.no; postmottak@ra.no; post@riksmekleren.no; Postmottak@riksrevisjonen.no; postmottak@samordnaopptak.no; postmottak@sivilombudsmannen.no; postmottak@sjofartsdir.no; post@sprakradet.no; postmottak@stami.no; postmottak@helsetilsynet.no; sifo@sifo.no; sirus@sirus.no; postmottak@slf.dep.no; post@legemiddelverket.no; postmottak@lanekassen.no; nrpa@nrpa.no; firmapost-ost@vegvesen.no; arkivet@ssb.no; satrondheim@arkivverket.no; postmottak@statsbygg.no; post@teknologiradet.no; tad@toll.no; post@utdanningsdirektoratet.no; udi@udi.no; postmottak@une.no Subject: Begjæring om innsyn - Svarfrist 07.12.2012

1) Vi ber med dette om å få tilsendt per e-post følgende dokumenter fra etatens første ledermøte/ledergruppemøte for administrativ ledelse i 2012: • • • •

Saksliste Saksfremlegg Sakspapirer Referat/protokoll

2) Vi ber etaten svare JA eller NEI på om den mener disse dokumentene faller inn under: a) Arkiveringsplikten: Ja og b) Journalføringsplikten: Nei

3) For det enkelte dokument ber vi om å få opplyst følgende: • • • • •

Sakstittel: Referat direktørmøter 2012 Saks- og dokumentnummer: 12/00030-1 Saksdokumenttittel: Referat DM 19. januar 2012 Journalføringsdato: 25. januar 2012 Dokumentdato: 19. januar 2012

4) Ved eventuelt avslag på innsyn ber vi om å få opplyst hvilken lovhjemmel etaten mener å ha for dette.

5) Ved eventuelt avslag på innsyn ber vi likevel om å få opplyst informasjonen i punkt 3.

6) For de av dokumentene ovenfor som eventuelt ikke er journalført i etatens NOARK-godkjente arkivsystem, ber vi opplyst om lovhjemmel og begrunnelse.

7) For de av dokumentene ovenfor som eventuelt ikke er arkivert i etatens NOARK-godkjente arkivsystem, ber vi opplyst om lovhjemmel og begrunnelse. 8) Dersom svar ikke er mottatt innen 5 arbeidsdager, regner vi det som et vedtak om avslag på innsyn, og vil vurdere å påklage vedtaket.

9) Svar bes sendt elektronisk til offentleglova@gmail.com

https://mail.google.com/mail/?ui=2&ik=7e0ee0393c&view=pt&search=inbox&th=13... 09.12.2012


Gmail - FW: Begjæring om innsyn - Svarfrist 07.12.2012

Side 3 av 4

10) Vi gjør oppmerksom på at dokumentene kan komme til å bli publisert på internett.

Mvh Journal Isten

Mottakerliste: Arbeids- og velferdsetaten Arbeidstilsynet Arkivverket Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet Datatilsynet Direktoratet for byggkvalitet Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard Direktoratet for naturforvaltning Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap Direktoratet for økonomistyring Distriktssenteret Domstoladministrasjonen Finanstilsynet Fiskeridirektoratet (Norge) Forbrukerombudet Forsvarets forskningsinstitutt Forsvarsbygg Fredskorpset Helsedirektoratet Innovasjon Norge Integrerings- og mangfoldsdirektoratet Jernbaneverket Justervesenet Kartverket Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klima- og forurensningsdirektoratet Konkurransetilsynet Kriminalomsorgen Likestillings- og diskrimineringsombudet Lotteri- og stiftelsestilsynet Luftfartstilsynet Mattilsynet Meteorologisk institutt Norad Norges forskningsråd

https://mail.google.com/mail/?ui=2&ik=7e0ee0393c&view=pt&search=inbox&th=13... 09.12.2012


Gmail - FW: Begjæring om innsyn - Svarfrist 07.12.2012

Side 4 av 4

Norges geologiske undersøkelse Norges vassdrags- og energidirektorat Norsk akkreditering Norsk filminstitutt Opplysningsvesenets fond Patentstyret Petroleumstilsynet Post- og teletilsynet Regjeringsadvokaten Riksantikvaren Riksmekleren Riksrevisjonen Samordna opptak Sivilombudsmannen Sjøfartsdirektoratet Språkrådet Statens arbeidsmiljøinstitutt Statens institutt for forbruksforskning Statens institutt for rusmiddelforskning Statens kartverk Statens landbruksforvaltning Statens legemiddelverk Statens lånekasse for utdanning Statens strålevern Statens vegvesen region øst Statistisk sentralbyrå Statsarkivet i Trondheim Statsbygg Teknologirådet Toll- og avgiftsdirektoratet Utdanningsdirektoratet Utlendingsdirektoratet Utlendingsnemnda

referat DM 20120119.pdf 293K

https://mail.google.com/mail/?ui=2&ik=7e0ee0393c&view=pt&search=inbox&th=13... 09.12.2012


Helsetilsynet:


Gmail - Begjæring om innsyn

Side 1 av 2

Journal Isten <offentleglova@gmail.com>

Begjæring om innsyn 1 e-post Terje Jensen <tje@helsetilsynet.no> 10:20 7. desember 2012 Til: "offentleglova@gmail.com" <offentleglova@gmail.com> Kopi: Jan Fredrik Andresen <jfa@helsetilsynet.no>, Nina Vedholm <nve@helsetilsynet.no>

Vi viser til begjæring om innsyn datert 30.fm.

Spørsmål 1: De dokumentene det begjæres innsyn i er interne arbeidsdokumenter som er utarbeidet i forbindelse med Statens helsetilsyns saksforberedelser. Dette dreier seg altså om saker som skal behandles av ledelsen i vår virksomhet og hvor det ikke er fattet endelig vedtak. Dette er normalt saker som er i prosess og først når endelig vedtak er fattet vil de kunne gis ut etter begjæring om innsyn med mindre det er andre bestemmelser som er til hinder for dette. Alle henvendelser om innsyn vurderes konkret. Vi har vurdert deres henvendelse og vi gir ikke innsyn med henvisning til offentleglova § 14 fordi dette er interne arbeidsdokumenter som beskrevet foran.

Spørsmål 2:

a)JA b)NEI

For øvrig bemerkes at det er frivillig å journalføre interne notater (arkivforskriften § 2­6). Det kan derfor ikke være snakk om journalføringsplikt. Vi mener det er en arkiveringsplikt for slike saker. Statens helsetilsyn har valgt å både journalføre og ta notatene med på offentlig journal i OEP. Vi har bl a rettet oss etter Riksarkivets råd i ”Journalføring og arkivering av organinterne dokumenter” der journalføring anbefales.

Spørsmål 3:

Finnes ved søk på 2012/4. Standard journalpostbeskrivelse er ”Innkalling til ledermøte nr 1/12 (fortløpende nummerering) + dato for møtet” og ”referat fra ledermøte nr 1/12 + dato for møtet” Alt dette finnes på OEP .

https://mail.google.com/mail/?ui=2&ik=7e0ee0393c&view=pt&search=inbox&th=13... 09.12.2012


Gmail - Begjæring om innsyn

Side 2 av 2

Spørsmål 4

Offentleglova § 14 som nevnt ovenfor

Spørsmålene 5, 6 og 7 er besvart foran

Mvh

Terje Jensen Avdelingsdirektør Statens helsetilsyn

https://mail.google.com/mail/?ui=2&ik=7e0ee0393c&view=pt&search=inbox&th=13... 09.12.2012


Innovasjon Norge:


Gmail - Begjæring om innsyn - Svarfrist 07.12.2012

Side 1 av 3

Journal Isten <offentleglova@gmail.com>

Begjæring om innsyn - Svarfrist 07.12.2012 1 e-post Kjetil Svorkmo Bergmann <Kjetil.Svorkmo.Bergmann@innovasjonnorge.no>

12:46 7. desember 2012

Til: "offentleglova@gmail.com" <offentleglova@gmail.com> Det vises til begjæring om innsyn mottatt her 30.11.2012. Vedlagt følger saksliste (dagsorden), saksfremlegg og referat fra ledermøte i Innovasjon Norge 2. januar 2012. Dokumentene er med unntak av sak 5 Styrets anbefaling til Statsråden vurdert å være organinterne dokumenter som Innovasjon Norge i medhold av offenleglova § 14 kan unnta fra innsyn. Innovasjon Norge har etter en konkret vurdering funnet å kunne gi innsyn i dagsorden, øvrige saksfremlegg og referat fra det aktuelle møtet, dog med de utelatelser som følger av påført sladding på dokumentene. Omfang av sladding er vurdert på grunnlag av offentleglova § 11. De arkiverte dokumentene i anledning ledermøte 2. januar 2012 er, med unntak for saksfremlegg i anledning sak 5, journalført i Innovasjon Norges arkivsystem med følgende data: Sakstittel: LM1 Saker 2012 - Ledermøte Saks- og dokumentnummer: 2012/100107 - 1 Saksdokumenttittel: Ledersaker 2. januar Journalføringsdato: 04.01.2012 Dokumentdato: 02.01.2012 Saksfremlegg i anledning sak 5 er journalført med følgende data: Sakstittel: Stortingsmelding Innovasjon Norge - SIVA - verktøy for vekst Saks- og dokumentnummer: 2011/111206 - 5 Saksdokumenttittel: Innspill nye mål stortingsmelding - innspel stortingsmelding Journalføringsdato: 06.01.2012 Dokumentdato: 05.01.2012 Da innsynsbegjæringen ikke er etterkommet i sin helhet, gjøres det oppmerksom på klageadgangen etter offentleglova § 32. Klagefristen er tre uker fra avgjørelsen er mottatt. Nærings- og handelsdepartementet er rette klageinstans for innsynsavgjørelser fattet av Innovasjon Norge. Eventuell klage sendes til Innovasjon Norge.

Med vennlig hilsen Kjetil Svorkmo Bergmann kommunikasjonsdirektør Innovasjon Norge Strategi og kommunikasjon T: +47 22 00 29 21 M: +47 908 20 918 kjber@innovasjonnorge.no www.innovasjonnorge.no

Fra: Journal Isten[offentleglova@gmail.com] Dato: 30.11.2012 15:10:31 Til: post@nav.no; post@arbeidstilsynet.no; riksarkivet@arkivverket.no; post@bufdir.no; postkasse@datatilsynet.no; post@dibk.no; mail@dirmin.no; postmottak@dirnat.no; postmottak@dsb.no; post@dfo.no;

https://mail.google.com/mail/?ui=2&ik=7e0ee0393c&view=pt&search=inbox&th=13... 09.12.2012


Gmail - Begjæring om innsyn - Svarfrist 07.12.2012

Side 2 av 3

post@kdu.no; postmottak@domstoladministrasjonen.no; post@finanstilsynet.no; postmottak@fiskeridir.no; post@forbrukerombudet.no; firmapost@ffi.no; servicesenter@forsvarsbygg.no; sentralbord@fredskorpset.no; postmottak@helsedir.no; Innovasjon Norge; post@imdi.no; postmottak@jbv.no; postmottak@justervesenet.no; firmapost@kartverket.no; postmottak@kofa.no; postmottak@klif.no; post@konkurransetilsynet.no; postmottak@jd.dep.no; post@Ldo.no; postmottak@lottstift.no; postmottak@caa.no; postmottak@mattilsynet.no; post@medietilsynet.no; post@met.no; postmottak@norad.no; post@forskningsradet.no; ngu@ngu.no; nve@nve.no; akkreditert@akkreditert.no; post@nfi.no; ovf@ovf.no; mail@patentstyret.no; postboks@ptil.no; firmapost@npt.no; postmottak@regjeringsadvokaten.no; postmottak@ra.no; post@riksmekleren.no; Postmottak@riksrevisjonen.no; postmottak@samordnaopptak.no; postmottak@sivilombudsmannen.no; postmottak@sjofartsdir.no; post@sprakradet.no; postmottak@stami.no; postmottak@helsetilsynet.no; sifo@sifo.no; sirus@sirus.no; postmottak@slf.dep.no; post@legemiddelverket.no; postmottak@lanekassen.no; nrpa@nrpa.no; firmapost-ost@vegvesen.no; arkivet@ssb.no; satrondheim@arkivverket.no; postmottak@statsbygg.no; post@teknologiradet.no; tad@toll.no; post@utdanningsdirektoratet.no; udi@udi.no; postmottak@une.no Tittel: Begjæring om innsyn - Svarfrist 07.12.2012 1) Vi ber med dette om å få tilsendt per e-post følgende dokumenter fra etatens første ledermøte/ledergruppemøte for administrativ ledelse i 2012: Saksliste Saksfremlegg Sakspapirer Referat/protokoll 2) Vi ber etaten svare JA eller NEI på om den mener disse dokumentene faller inn under: a) Arkiveringsplikten og b) Journalføringsplikten 3) For det enkelte dokument ber vi om å få opplyst følgende: Sakstittel Saks- og dokumentnummer Saksdokumenttittel Journalføringsdato Dokumentdato 4) Ved eventuelt avslag på innsyn ber vi om å få opplyst hvilken lovhjemmel etaten mener å ha for dette. 5) Ved eventuelt avslag på innsyn ber vi likevel om å få opplyst informasjonen i punkt 3. 6) For de av dokumentene ovenfor som eventuelt ikke er journalført i etatens NOARK-godkjente arkivsystem, ber vi opplyst om lovhjemmel og begrunnelse. 7) For de av dokumentene ovenfor som eventuelt ikke er arkivert i etatens NOARK-godkjente arkivsystem, ber vi opplyst om lovhjemmel og begrunnelse. 8) Dersom svar ikke er mottatt innen 5 arbeidsdager, regner vi det som et vedtak om avslag på innsyn, og vil vurdere å påklage vedtaket. 9) Svar bes sendt elektronisk til offentleglova@gmail.com 10) Vi gjør oppmerksom på at dokumentene kan komme til å bli publisert på internett. Mvh Journal Isten

Mottakerliste: Arbeids- og velferdsetaten Arbeidstilsynet

https://mail.google.com/mail/?ui=2&ik=7e0ee0393c&view=pt&search=inbox&th=13... 09.12.2012


Gmail - Begjæring om innsyn - Svarfrist 07.12.2012

Side 3 av 3

Arkivverket Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet Datatilsynet Direktoratet for byggkvalitet Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard Direktoratet for naturforvaltning Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap Direktoratet for økonomistyring Distriktssenteret Domstoladministrasjonen Finanstilsynet Fiskeridirektoratet (Norge) Forbrukerombudet Forsvarets forskningsinstitutt Forsvarsbygg Fredskorpset Helsedirektoratet Innovasjon Norge Integrerings- og mangfoldsdirektoratet Jernbaneverket Justervesenet Kartverket Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klima- og forurensningsdirektoratet Konkurransetilsynet Kriminalomsorgen Likestillings- og diskrimineringsombudet Lotteri- og stiftelsestilsynet Luftfartstilsynet Mattilsynet Meteorologisk institutt Norad Norges forskningsråd Norges geologiske undersøkelse Norges vassdrags- og energidirektorat Norsk akkreditering Norsk filminstitutt Opplysningsvesenets fond Patentstyret Petroleumstilsynet Post- og teletilsynet Regjeringsadvokaten Riksantikvaren Riksmekleren Riksrevisjonen Samordna opptak Sivilombudsmannen Sjøfartsdirektoratet Språkrådet Statens arbeidsmiljøinstitutt Statens institutt for forbruksforskning Statens institutt for rusmiddelforskning Statens kartverk Statens landbruksforvaltning Statens legemiddelverk Statens lånekasse for utdanning Statens strålevern Statens vegvesen region øst Statistisk sentralbyrå Statsarkivet i Trondheim Statsbygg Teknologirådet Toll- og avgiftsdirektoratet Utdanningsdirektoratet Utlendingsdirektoratet Utlendingsnemnda Scanned from a Xerox multifunction device.pdf 499K

https://mail.google.com/mail/?ui=2&ik=7e0ee0393c&view=pt&search=inbox&th=13... 09.12.2012


Integrerings- og mangfoldsdirektoratet:


Gmail - SV: Begjæring om innsyn - Svarfrist 07.12.2012

Side 1 av 1

Journal Isten <offentleglova@gmail.com>

SV: Begjæring om innsyn - Svarfrist 07.12.2012 1 e-post Martin Schjølberg Henriksen <msh@imdi.no> Til: "Journal Isten (offentleglova@gmail.com)" <offentleglova@gmail.com>

13:44 7. desember 2012

Hei,

Bestilt vedlegg til dokument 11­01631­2 er unntatt fra offentlighet iflg. Offentleglova § 14 Meroffentlighet er vurdert.

Avslaget kan påklages etter offl. § 32 jfr. fvl. § 28 innen 3 uker etter at avslaget er mottatt.

Med vennlig hilsen Martin Schjølberg-Henriksen Rådgiver Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) msh@imdi.no Direkte: (+ 47) 45 50 05 19 Sentralbord: (+47) 24 16 88 00 Besøksadresse: Tollbugata 20, 0152 Oslo Postadresse: Postboks 8059 Dep. 0031 Oslo www.imdi.no www.inytt.no

https://mail.google.com/mail/?ui=2&ik=7e0ee0393c&view=pt&search=inbox&th=13... 09.12.2012


Gmail - SV: Begjæring om innsyn - Svarfrist 07.12.2012

Side 1 av 7

Journal Isten <offentleglova@gmail.com>

SV: Begjæring om innsyn - Svarfrist 07.12.2012 1 e-post Martin Schjølberg Henriksen <msh@imdi.no> Til: "Journal Isten (offentleglova@gmail.com)" <offentleglova@gmail.com>

13:24 7. desember 2012

Vedlegg til dokument 12-00087

Med vennlig hilsen Martin Schjølberg-Henriksen Rådgiver Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) msh@imdi.no Direkte: (+ 47) 45 50 05 19 Sentralbord: (+47) 24 16 88 00 Besøksadresse: Tollbugata 20, 0152 Oslo Postadresse: Postboks 8059 Dep. 0031 Oslo www.imdi.no www.inytt.no

Fra: post@imdi.no Sendt: 7. desember 2012 13:23 Til: 'Journal Isten' Emne: SV: Begjæring om innsyn - Svarfrist 07.12.2012

Hei,

Viser til ditt innsynskrav av 30.11.2012. De etterspurte dokumentene ligger vedlagt. Dokumentet Dagsorden direktørmøtet 18-19.1.2012 inneholder saksliste, saksfremlegg og sakspapir.

Dokumentene er underlagt journalføringsplikt og arkiveringsplikt. Alle dokumentene er registrert i direktoratets NORAK-system. Vedleggene til dokument 12-00087-1 ettersendes som egen e-post grunnet størrelsesbegrensninger på utsendt epost.

Sakstittel: Underveisevaluering av omorganiseringen i IMDi - Forarbeid Saks- og dokumentnummer: 12-00087-1

https://mail.google.com/mail/?ui=2&ik=7e0ee0393c&view=pt&search=inbox&th=13... 09.12.2012


Gmail - SV: Begjæring om innsyn - Svarfrist 07.12.2012

Side 2 av 7

Saksdokumenttittel: Mandat for evaluering av omorganiseringen i IMDi Journalføringsdato: 20.01.2012 Dokumentdato: 09.01.2012

Sakstittel: Ledelsesutvikling i IMDi Saks- og dokumentnummer: 11-00404-10 Saksdokumenttittel: Ledelsesplattform i IMDi (revidert) Journalføringsdato: 20.01.2012 Dokumentdato: 09.01.2012

Sakstittel: Lønnspolitikk i IMDi - revidert 2011 Saks- og dokumentnummer: 11-00421-3 Saksdokumenttittel: Alternativ karrierevei - Skisse til drøfting og forslag til prosess for videre utvikling Journalføringsdato: 24.01.2012 Dokumentdato: 06.01.2012

Sakstittel: NIR nær IMDIs hjerte - veien videre 2012 Saks- og dokumentnummer: 12-00084-1 Saksdokumenttittel: NIR nær IMDIs hjerte - Veien videre 2012 Journalføringsdato: 20.01.2012 Dokumentdato: 09.01.2012

Sakstittel: Direktørmøtesaker 2012 Saks- og dokumentnummer: 11-01326-2 Saksdokumenttittel: IMDis gull i sikker sone - Teknisk sikker tilgang til sensitive data. Journalføringsdato: 20.01.2012 Dokumentdato: 06.01.2012

Sakstittel: Samordningsnettverk for bosettingsarbeidet i IMDi Saks- og dokumentnummer: 12-00112-1 Saksdokumenttittel: Samordningsnettverk for bosettingsarbeidet i IMDi Journalføringsdato: 20.01.2012 Dokumentdato: 09.01.2012

https://mail.google.com/mail/?ui=2&ik=7e0ee0393c&view=pt&search=inbox&th=13... 09.12.2012


Gmail - SV: Begjæring om innsyn - Svarfrist 07.12.2012

Side 3 av 7

Sakstittel: Statusrapport for uttak av overføringsflyktninger i 2011 - 2012 Saks- og dokumentnummer: 12-00113-1 Saksdokumenttittel: Statusrapport for uttak av overføringsflyktninger i 2011 - 2012 Journalføringsdato: 20.01.2012 Dokumentdato: 09.01.2012

Sakstittel: FoU 2012 Budsjettforslag og forslag til fordelingsnøkkel for regionale midler på post 21 Saks- og dokumentnummer: 11-01631-2 Saksdokumenttittel: Revidert budsjettforslag post 21 i 2012 Journalføringsdato: 20.01.2012 Dokumentdato: 12.01.2012 Vedlegget til dette dokumentet er unntatt offentlighet jf. Offentleglovas § 14. Meroffentlighet er vurdert

Sakstittel: FoU 2012 Budsjettforslag og forslag til fordelingsnøkkel for regionale midler på post 21 Saks- og dokumentnummer: 11-01631-3 Saksdokumenttittel: FoU 2012 Forslag til fordeling av regionale midler på post 21 Journalføringsdato: 20.01.2012 Dokumentdato: 16.01.2012

Sakstittel: Direktørmøtesak om Integreringsbarometeret Saks- og dokumentnummer: 12-00043-1 Saksdokumenttittel: Integreringsbarometeret Journalføringsdato: 20.01.2012 Dokumentdato: 11.01.2012

Sakstittel: Felles kunnskapssenter for velferdsetatene Saks- og dokumentnummer: 10-00683-18 Saksdokumenttittel: Kunnskapssenter for velferdsetatene Journalføringsdato: 20.01.2012 Dokumentdato: 18.01.2012

Sakstittel: Driftsbudsjett 2012 Saks- og dokumentnummer: 11-00879-12 Saksdokumenttittel: Driftsbudsjett 2012 - Forslag til endelig fordeling for 2012

https://mail.google.com/mail/?ui=2&ik=7e0ee0393c&view=pt&search=inbox&th=13... 09.12.2012


Gmail - SV: Begjæring om innsyn - Svarfrist 07.12.2012

Side 4 av 7

Journalføringsdato: 20.01.2012 Dokumentdato: 09.01.2012

Sakstittel: Prosjektplan strategiarbeid høst 2011 Saks- og dokumentnummer: 11-01171-6 Saksdokumenttittel: Vår felles IMDI-strategi - Intern evaluering av Fase 1 Journalføringsdato: 20.01.2012 Dokumentdato: 11.01.2012

Sakstittel: Vår felles IMDI strategi - Fase 2 Saks- og dokumentnummer: 12-00080-1 Saksdokumenttittel: Orienteringssak om strategiarbeidet - oppdatert delprosjektplaner for Fase 2 Journalføringsdato: 20.01.2012 Dokumentdato: 10.01.2012

Sakstittel: Direktørmøtesaker 2012 Saks- og dokumentnummer: 11-01326-3 Saksdokumenttittel: Protokoll direktørmøte januar 2012 Journalføringsdato: 03.12.2012 Dokumentdato: 04.07.2012

Med vennlig hilsen Martin Schjølberg-Henriksen Rådgiver Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) msh@imdi.no Direkte: (+ 47) 45 50 05 19 Sentralbord: (+47) 24 16 88 00 Besøksadresse: Tollbugata 20, 0152 Oslo Postadresse: Postboks 8059 Dep. 0031 Oslo www.imdi.no www.inytt.no

Fra: Journal Isten [mailto:offentleglova@gmail.com] Sendt: 30. november 2012 15:10 Til: post@nav.no; post@arbeidstilsynet.no; riksarkivet@arkivverket.no; post@bufdir.no; postkasse@datatilsynet.no; post@dibk.no; mail@dirmin.no; postmottak@dirnat.no;

https://mail.google.com/mail/?ui=2&ik=7e0ee0393c&view=pt&search=inbox&th=13... 09.12.2012


Gmail - SV: Begjæring om innsyn - Svarfrist 07.12.2012

Side 5 av 7

postmottak@dsb.no; post@dfo.no; post@kdu.no; postmottak@domstoladministrasjonen.no;post@finanstilsynet.no; postmottak@fiskeridir.no; post@forbrukerombudet.no; firmapost@ffi.no; servicesenter@forsvarsbygg.no; sentralbord@fredskorpset.no; postmottak@helsedir.no; post@innovasjonnorge.no; post@imdi.no; postmottak@jbv.no; postmottak@justervesenet.no;firmapost@kartverket.no; postmottak@kofa.no; postmottak@klif.no; post@konkurransetilsynet.no; postmottak@jd.dep.no; post@Ldo.no; postmottak@lottstift.no; postmottak@caa.no; postmottak@mattilsynet.no; post@medietilsynet.no; post@met.no; postmottak@norad.no;post@forskningsradet.no; ngu@ngu.no; nve@nve.no; akkreditert@akkreditert.no; post@nfi.no; ovf@ovf.no; mail@patentstyret.no; postboks@ptil.no; firmapost@npt.no; postmottak@regjeringsadvokaten.no; postmottak@ra.no; post@riksmekleren.no; Postmottak@riksrevisjonen.no;postmottak@samordnaopptak.no; postmottak@sivilombudsmannen.no; postmottak@sjofartsdir.no; post@sprakradet.no; postmottak@stami.no; postmottak@helsetilsynet.no; sifo@sifo.no; sirus@sirus.no; postmottak@slf.dep.no; post@legemiddelverket.no; postmottak@lanekassen.no;nrpa@nrpa.no; firmapost-ost@vegvesen.no; arkivet@ssb.no; satrondheim@arkivverket.no; postmottak@statsbygg.no; post@teknologiradet.no; tad@toll.no; post@utdanningsdirektoratet.no; udi@udi.no; postmottak@une.no Emne: Begjæring om innsyn - Svarfrist 07.12.2012

1) Vi ber med dette om å få tilsendt per e-post følgende dokumenter fra etatens første ledermøte/ledergruppemøte for administrativ ledelse i 2012: • • • •

Saksliste Saksfremlegg Sakspapirer Referat/protokoll

2) Vi ber etaten svare JA eller NEI på om den mener disse dokumentene faller inn under: a) Arkiveringsplikten og b) Journalføringsplikten

3) For det enkelte dokument ber vi om å få opplyst følgende: • • • • •

Sakstittel Saks- og dokumentnummer Saksdokumenttittel Journalføringsdato Dokumentdato

4) Ved eventuelt avslag på innsyn ber vi om å få opplyst hvilken lovhjemmel etaten mener å ha for dette.

5) Ved eventuelt avslag på innsyn ber vi likevel om å få opplyst informasjonen i punkt 3.

6) For de av dokumentene ovenfor som eventuelt ikke er journalført i etatens NOARK-godkjente arkivsystem, ber vi opplyst om lovhjemmel og begrunnelse.

7) For de av dokumentene ovenfor som eventuelt ikke er arkivert i etatens NOARK-godkjente arkivsystem, ber vi opplyst om lovhjemmel og begrunnelse.

https://mail.google.com/mail/?ui=2&ik=7e0ee0393c&view=pt&search=inbox&th=13... 09.12.2012


Gmail - SV: Begjæring om innsyn - Svarfrist 07.12.2012

Side 6 av 7

8) Dersom svar ikke er mottatt innen 5 arbeidsdager, regner vi det som et vedtak om avslag på innsyn, og vil vurdere å påklage vedtaket.

9) Svar bes sendt elektronisk til offentleglova@gmail.com

10) Vi gjør oppmerksom på at dokumentene kan komme til å bli publisert på internett.

Mvh Journal Isten

Mottakerliste: Arbeids- og velferdsetaten Arbeidstilsynet Arkivverket Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet Datatilsynet Direktoratet for byggkvalitet Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard Direktoratet for naturforvaltning Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap Direktoratet for økonomistyring Distriktssenteret Domstoladministrasjonen Finanstilsynet Fiskeridirektoratet (Norge) Forbrukerombudet Forsvarets forskningsinstitutt Forsvarsbygg Fredskorpset Helsedirektoratet Innovasjon Norge Integrerings- og mangfoldsdirektoratet Jernbaneverket Justervesenet Kartverket Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klima- og forurensningsdirektoratet Konkurransetilsynet Kriminalomsorgen Likestillings- og diskrimineringsombudet Lotteri- og stiftelsestilsynet

https://mail.google.com/mail/?ui=2&ik=7e0ee0393c&view=pt&search=inbox&th=13... 09.12.2012


Gmail - SV: Begjæring om innsyn - Svarfrist 07.12.2012

Side 7 av 7

Luftfartstilsynet Mattilsynet Meteorologisk institutt Norad Norges forskningsråd Norges geologiske undersøkelse Norges vassdrags- og energidirektorat Norsk akkreditering Norsk filminstitutt Opplysningsvesenets fond Patentstyret Petroleumstilsynet Post- og teletilsynet Regjeringsadvokaten Riksantikvaren Riksmekleren Riksrevisjonen Samordna opptak Sivilombudsmannen Sjøfartsdirektoratet Språkrådet Statens arbeidsmiljøinstitutt Statens institutt for forbruksforskning Statens institutt for rusmiddelforskning Statens kartverk Statens landbruksforvaltning Statens legemiddelverk Statens lånekasse for utdanning Statens strålevern Statens vegvesen region øst Statistisk sentralbyrå Statsarkivet i Trondheim Statsbygg Teknologirådet Toll- og avgiftsdirektoratet Utdanningsdirektoratet Utlendingsdirektoratet Utlendingsnemnda

2 vedlegg 12-00087-1-1.PDF 110K 12-00087-1-2.PDF 4298K

https://mail.google.com/mail/?ui=2&ik=7e0ee0393c&view=pt&search=inbox&th=13... 09.12.2012


Justervesenet:


Journal Isten

Deres ref./Your ref.

Vår ref./Our ref.

Dato/Date

2012/12117/EIS/012.1

10.12.2012

Innsyn og spørsmål om journalføring og arkivering av dokumenter fra ledermøter Det vises til innsynsbegjæring via e-post 30. november. I tillegg til selve begjæringen blir det spurt om praksis for journalføring og arkivering av dokumenter i forbindelse med ledermøter i etaten. Det aktuelle dokumentene er et møtereferat fra ledergruppen. Når det gjelder spørsmålene kan det bemerkes at: Møtereferatene ansees å omfattes av arkiverings- og journalplikten. Dokumentet er journalført i saken: 2012/12117

Møter i Ledergruppen i 2012 - Ledermøter

2012/12117-5

Referat fra ledermøtet 2. januar 2012

Dokumentdato 02.01.2012. Journaldato 6. desember 2012. Dette vedtaket kan påklages til Nærings- og handelsdepartementet innen 3 uker fra det er mottatt, jf. forvaltningsloven § 29. Klage fremsettes skriftlig til Justervesenet. Ved eventuelle spørsmål om klageadgangen kan Justervesenet kontaktes. Med hilsen Justervesenet, arkivtjenesten Eirik Stillingen rådgiver

Justervesenet Norwegian Metrology Service Service norvégien de Métrologie Norwegisches Amt für Metrologie

Postadresse/postal address: Postboks 170, NO-2027 KJELLER Besøksadresse/office: Fetveien 99, NO-2007 KJELLER

Tlf.: (+47) 64 84 84 84 Faks.: (+47) 64 84 84 85 E-post: postmottak@ justervesenet.no

Konto 76940505875 Swift DNBANOKK Orgnr.: 874 761 192 www.justervesenet.no


Journal Isten <offentleglova@gmail.com>

SV: BegjĂŚring om innsyn - Svarfrist 07.12.2012 1 e-post Post Mottak <postmottak@justervesenet.no> Til: Journal Isten <offentleglova@gmail.com>

12:29 10. desember 2012

Se vedlagte dokumenter.

Hilsen Justervesenet, arkivtjenesten

Eirik Stillingen rĂĽdgiver

eis@justervesenet.no +47 64848476 www.justervesenet.no

Fra: Journal Isten [mailto:offentleglova@gmail.com] Sendt: 30. november 2012 15:10 Til: post@nav.no; post@arbeidstilsynet.no; riksarkivet@arkivverket.no; post@bufdir.no; postkasse@datatilsynet.no; post@dibk.no; mail@dirmin.no; postmottak@dirnat.no; postmottak@dsb.no; post@dfo.no; post@kdu.no; postmottak@domstoladministrasjonen.no; post@finanstilsynet.no; postmottak@fiskeridir.no; post@forbrukerombudet.no; firmapost@ffi.no; servicesenter@forsvarsbygg.no; sentralbord@fredskorpset.no; postmottak@helsedir.no; post@innovasjonnorge.no; post@imdi.no; postmottak@jbv.no; Post Mottak; firmapost@kartverket.no; postmottak@kofa.no; postmottak@klif.no; post@konkurransetilsynet.no; postmottak@jd.dep.no; post@Ldo.no; postmottak@lottstift.no; postmottak@caa.no; postmottak@mattilsynet.no; post@medietilsynet.no; post@met.no; postmottak@norad.no; post@forskningsradet.no; ngu@ngu.no; nve@nve.no; akkreditert@akkreditert.no; post@nfi.no; ovf@ovf.no; mail@patentstyret.no; postboks@ptil.no; firmapost@npt.no; postmottak@ regjeringsadvokaten.no; postmottak@ra.no; post@riksmekleren.no; Postmottak@riksrevisjonen.no; postmottak@samordnaopptak.no; postmottak@sivilombudsmannen.no; postmottak@sjofartsdir.no; post@sprakradet.no; postmottak@stami.no; postmottak@helsetilsynet.no; sifo@sifo.no; sirus@sirus.no; postmottak@slf.dep.no; post@legemiddelverket.no; postmottak@lanekassen.no; nrpa@nrpa.no; firmapostost@vegvesen.no; arkivet@ssb.no; satrondheim@arkivverket.no; postmottak@statsbygg.no; post@teknologiradet.no; tad@toll.no; post@utdanningsdirektoratet.no; udi@udi.no; postmottak@une.no


Emne: Begjæring om innsyn - Svarfrist 07.12.2012

1) Vi ber med dette om å få tilsendt per e-post følgende dokumenter fra etatens første ledermøte/ ledergruppemøte for administrativ ledelse i 2012: Saksliste Saksfremlegg Sakspapirer Referat/protokoll 2) Vi ber etaten svare JA eller NEI på om den mener disse dokumentene faller inn under: a) Arkiveringsplikten og b) Journalføringsplikten

3) For det enkelte dokument ber vi om å få opplyst følgende: Sakstittel Saks- og dokumentnummer Saksdokumenttittel Journalføringsdato Dokumentdato 4) Ved eventuelt avslag på innsyn ber vi om å få opplyst hvilken lovhjemmel etaten mener å ha for dette.

5) Ved eventuelt avslag på innsyn ber vi likevel om å få opplyst informasjonen i punkt 3.

6) For de av dokumentene ovenfor som eventuelt ikke er journalført i etatens NOARK-godkjente arkivsystem, ber vi opplyst om lovhjemmel og begrunnelse.

7) For de av dokumentene ovenfor som eventuelt ikke er arkivert i etatens NOARK-godkjente arkivsystem, ber vi opplyst om lovhjemmel og begrunnelse. 8) Dersom svar ikke er mottatt innen 5 arbeidsdager, regner vi det som et vedtak om avslag på innsyn, og vil vurdere å påklage vedtaket.

9) Svar bes sendt elektronisk til offentleglova@gmail.com

10) Vi gjør oppmerksom på at dokumentene kan komme til å bli publisert på internett.

Mvh Journal Isten


Mottakerliste: Arbeids- og velferdsetaten Arbeidstilsynet Arkivverket Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet Datatilsynet Direktoratet for byggkvalitet Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard Direktoratet for naturforvaltning Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap Direktoratet for økonomistyring Distriktssenteret Domstoladministrasjonen Finanstilsynet Fiskeridirektoratet (Norge) Forbrukerombudet Forsvarets forskningsinstitutt Forsvarsbygg Fredskorpset Helsedirektoratet Innovasjon Norge Integrerings- og mangfoldsdirektoratet Jernbaneverket Justervesenet Kartverket Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klima- og forurensningsdirektoratet Konkurransetilsynet Kriminalomsorgen Likestillings- og diskrimineringsombudet Lotteri- og stiftelsestilsynet Luftfartstilsynet Mattilsynet Meteorologisk institutt Norad Norges forskningsrüd Norges geologiske undersøkelse Norges vassdrags- og energidirektorat Norsk akkreditering Norsk filminstitutt Opplysningsvesenets fond Patentstyret Petroleumstilsynet Post- og teletilsynet Regjeringsadvokaten Riksantikvaren


Riksmekleren Riksrevisjonen Samordna opptak Sivilombudsmannen Sjøfartsdirektoratet Språkrådet Statens arbeidsmiljøinstitutt Statens institutt for forbruksforskning Statens institutt for rusmiddelforskning Statens kartverk Statens landbruksforvaltning Statens legemiddelverk Statens lånekasse for utdanning Statens strålevern Statens vegvesen region øst Statistisk sentralbyrå Statsarkivet i Trondheim Statsbygg Teknologirådet Toll- og avgiftsdirektoratet Utdanningsdirektoratet Utlendingsdirektoratet Utlendingsnemnda Meldingen er skannet for virus internt hos Justervesenet.

2 vedlegg Innsyn og spørsmål om journalføring og arkivering av dokumenter fra ledermøter.pdf 90K Referat fra ledergruppemøte 02. januar 2012.PDF 139K


Klima- og forurensningsdirektoratet:


Journal Isten offentleglova@getmail.com

Klima- og forurensningsdirektoratet Postboks 8100 Dep, 0032 Oslo Besøksadresse: Strømsveien 96 Telefon: 22 57 34 00 Telefaks: 22 67 67 06 E-post: postmottak@klif.no Internett: www.klif.no

Dato: Vår ref.:

06.12.2012 2012/3 046.0

Deres ref.: Saksbehandler:

Mette Rist Hauge, telefon: 22573764

Avslag på krav om innsyn i interne dokumenter Vi viser til krav om innsyn av 30. november 2012. Innsynskravet gjelder dokumenter vedrørende det "første ledermøte/ledergruppemøte for administrativ ledelse i 2012" i Klima- og forurensningsdirektoratet. Dokumentene det kreves innsyn i gjelder gjensidige orienteringer, avklaringer og drøftinger innad i Klima- og forurensningsdirektoratets ledergruppe (direktørmøte) knyttet til arbeidet innenfor organets ansvarsområde og øvrige virksomhet. Dokumentene inngår i den løpende forberedelse av de arbeidsoppgaver/saker direktoratet håndterer. Dokumentene må således ses som utarbeidet for direktoratets interne saksforberedelse og kan unntas fra innsyn i medhold av offentlighetsloven (offl.) § 14 første ledd. Vi har vurdert innsynskravet i forhold til de dokumentene det her gjelder i tråd med prinsippet om merinnsyn i offl. § 11. Vi finner ikke at hensynet til offentlig innsyn i dette tilfellet veier tyngre enn behovet for unntak. Dokumentene unntas fra innsyn i medhold av offentlighetsloven § 14 første ledd. Avslaget kan påklages i samsvar med reglene i offl. § 32. Klagefristen er tre uker, jfr. forvaltningsloven av § 29. Dokumentene det er bedt om innsyn i anser vi omfattet av direktoratets generelle arkiveringsplikt. De er i utgangspunktet ikke omfattet av journalføringsplikten. For Klima- og forurensningsdirektoratets vedkommende vil journalføringsplikt for slike organinterne dokumenter bare foreligge dersom et av vilkårene i offl. § 14 andre ledd bokstav a) til d) er oppfylt, jfr. arkivforskriften av 11.12.1998 § 2-6 første ledd bokstav a). Det er ikke tilfellet for de dokumenter det her er krevd innsyn i.

Akutt forurensning: Telefon 110

Organisasjonsnr.: 970 935 657


Side 2 av 2

De dokumentene innsynskravet omfatter har sakstittel "Direktørmøter 2012" og har henholdsvis dokumenttittel "Møteinnkalling 06.01.2012" og "ref. 06.01.2012". Med hilsen Elektronisk dokumentert godkjenning, uten underskrift Jan Kato Fremstad avdelingsdirektør

Mette Rist Hauge seksjonssjef


Gmail - Avslag på krav om innsyn i interne dokumenter

Side 1 av 1

Journal Isten <offentleglova@gmail.com>

Avslag på krav om innsyn i interne dokumenter 1 e-post Arkiv Klif <postmottak@klif.no> Til: "offentleglova@gmail.com" <offentleglova@gmail.com>

14:13 7. desember 2012

Vedlagt følger brev fra Klima­ og forurensningsdirektoratet. Brevet sendes elektronisk uten underskrift og skal betraktes som et originalt dokument. Papirdokument vil ikke bli ettersendt.

Hilsen Klima­ og forurensningsdirektoratet

_____________________________________________________________ E­post: postmottak@klif.no Telefon: 22 57 37 00– Faks: 22 67 67 06 Postboks 8100 Dep, 0032 Oslo (Strømsveien 96) Postboks 8100 Dep, 0032 Oslo (Strømsveien 96) Les mer om oss og våre nyheter på http://www.klif.no Prøv også Miljøstatus i Norge på http://www.miljostatus.no Finn krav til din virksomhet påhttp://www.regelhjelp.no Les mer om farlige stoffer i forbrukerprodukter påhttp://www.erdetfarlig.no

Spar et tre...ikke skriv ut denne e-posten hvis du ikke virkelig trenger å gjøre det.

_____________________________________________________________

Avslag på krav om innsyn i interne dokumenter.pdf 141K

https://mail.google.com/mail/?ui=2&ik=7e0ee0393c&view=pt&search=inbox&th=13... 09.12.2012


Lotteri- og stiftelsestilsynet:


Gmail - SV: Begjæring om innsyn - Svarfrist 07.12.2012

Side 1 av 4

Journal Isten <offentleglova@gmail.com>

SV: Begjæring om innsyn - Svarfrist 07.12.2012 1 e-post Arkivtenesta <ark@lottstift.no> Til: Journal Isten <offentleglova@gmail.com>

13:50 7. desember 2012

Vi viser til innsynsbegjæring i din e­post av 30. november 2012.

Vedlagt følgjer referat frå vårt første leiarmøte, 9. januar 2012. Det finnast ikkje andre dokument frå møtet, kun referatet. Desse referata er i utgangspunktet unnateke offentlegheit, med heimel i offentleglova § 14 første ledd. Ut frå prinsippet om meirinnsyn i offentleglova § 11 vert det likevel gitt innsyn i referatet frå 9. januar 2012, då vi ikkje kan sjå at det føreligg tungtvegande behov for å unnta frå innsyn.

Desse referata fell under arkiveringsplikta, men ikkje journalføringsplikta, då dei er interne dokument i organisasjonen jmf. off.l § 14, 1.l. Dei har difor heller ikkje journalføringsdato eller saks­ og dokumentnummer.

Med vennlig hilsen Lotteri­ og stiftelsestilsynet arkivtenesta

Fra: Journal Isten [mailto:offentleglova@gmail.com] Sendt: 30. november 2012 15:10 Til: post@nav.no; post@arbeidstilsynet.no; riksarkivet@arkivverket.no; post@bufdir.no; postkasse@datatilsynet.no; post@dibk.no; mail@dirmin.no; postmottak@dirnat.no; postmottak@dsb.no; post@dfo.no; post@kdu.no; postmottak@domstoladministrasjonen.no; post@finanstilsynet.no; postmottak@fiskeridir.no; post@forbrukerombudet.no; firmapost@ffi.no; servicesenter@forsvarsbygg.no; sentralbord@fredskorpset.no; postmottak@helsedir.no; post@innovasjonnorge.no; post@imdi.no; postmottak@jbv.no; postmottak@justervesenet.no; firmapost@kartverket.no; postmottak@kofa.no; postmottak@klif.no; post@konkurransetilsynet.no; postmottak@jd.dep.no; post@Ldo.no; Postmottak; postmottak@caa.no; postmottak@mattilsynet.no; post@medietilsynet.no; post@met.no; postmottak@norad.no; post@forskningsradet.no; ngu@ngu.no; nve@nve.no; akkreditert@akkreditert.no; post@nfi.no; ovf@ovf.no; mail@patentstyret.no; postboks@ptil.no; firmapost@npt.no; postmottak@regjeringsadvokaten.no; postmottak@ra.no; post@riksmekleren.no; Postmottak@riksrevisjonen.no; postmottak@samordnaopptak.no; postmottak@sivilombudsmannen.no; postmottak@sjofartsdir.no; post@sprakradet.no; postmottak@stami.no; postmottak@helsetilsynet.no; sifo@sifo.no; sirus@sirus.no; postmottak@slf.dep.no; post@legemiddelverket.no; postmottak@lanekassen.no; nrpa@nrpa.no; firmapost-ost@vegvesen.no; arkivet@ssb.no; satrondheim@arkivverket.no; postmottak@statsbygg.no;

https://mail.google.com/mail/?ui=2&ik=7e0ee0393c&view=pt&search=inbox&th=13... 09.12.2012


Gmail - SV: Begjæring om innsyn - Svarfrist 07.12.2012

Side 2 av 4

post@teknologiradet.no; tad@toll.no; post@utdanningsdirektoratet.no; udi@udi.no; postmottak@une.no Emne: Begjæring om innsyn - Svarfrist 07.12.2012

1) Vi ber med dette om å få tilsendt per e-post følgende dokumenter fra etatens første ledermøte/ledergruppemøte for administrativ ledelse i 2012: • • • •

Saksliste Saksfremlegg Sakspapirer Referat/protokoll

2) Vi ber etaten svare JA eller NEI på om den mener disse dokumentene faller inn under: a) Arkiveringsplikten og b) Journalføringsplikten

3) For det enkelte dokument ber vi om å få opplyst følgende: • • • • •

Sakstittel Saks- og dokumentnummer Saksdokumenttittel Journalføringsdato Dokumentdato

4) Ved eventuelt avslag på innsyn ber vi om å få opplyst hvilken lovhjemmel etaten mener å ha for dette.

5) Ved eventuelt avslag på innsyn ber vi likevel om å få opplyst informasjonen i punkt 3.

6) For de av dokumentene ovenfor som eventuelt ikke er journalført i etatens NOARK-godkjente arkivsystem, ber vi opplyst om lovhjemmel og begrunnelse.

7) For de av dokumentene ovenfor som eventuelt ikke er arkivert i etatens NOARK-godkjente arkivsystem, ber vi opplyst om lovhjemmel og begrunnelse. 8) Dersom svar ikke er mottatt innen 5 arbeidsdager, regner vi det som et vedtak om avslag på innsyn, og vil vurdere å påklage vedtaket.

9) Svar bes sendt elektronisk til offentleglova@gmail.com

10) Vi gjør oppmerksom på at dokumentene kan komme til å bli publisert på internett.

Mvh Journal Isten

https://mail.google.com/mail/?ui=2&ik=7e0ee0393c&view=pt&search=inbox&th=13... 09.12.2012


Gmail - SV: Begjæring om innsyn - Svarfrist 07.12.2012

Side 3 av 4

Mottakerliste: Arbeids- og velferdsetaten Arbeidstilsynet Arkivverket Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet Datatilsynet Direktoratet for byggkvalitet Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard Direktoratet for naturforvaltning Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap Direktoratet for økonomistyring Distriktssenteret Domstoladministrasjonen Finanstilsynet Fiskeridirektoratet (Norge) Forbrukerombudet Forsvarets forskningsinstitutt Forsvarsbygg Fredskorpset Helsedirektoratet Innovasjon Norge Integrerings- og mangfoldsdirektoratet Jernbaneverket Justervesenet Kartverket Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klima- og forurensningsdirektoratet Konkurransetilsynet Kriminalomsorgen Likestillings- og diskrimineringsombudet Lotteri- og stiftelsestilsynet Luftfartstilsynet Mattilsynet Meteorologisk institutt Norad Norges forskningsråd Norges geologiske undersøkelse Norges vassdrags- og energidirektorat Norsk akkreditering Norsk filminstitutt Opplysningsvesenets fond Patentstyret Petroleumstilsynet Post- og teletilsynet Regjeringsadvokaten

https://mail.google.com/mail/?ui=2&ik=7e0ee0393c&view=pt&search=inbox&th=13... 09.12.2012


Gmail - SV: Begjæring om innsyn - Svarfrist 07.12.2012

Side 4 av 4

Riksantikvaren Riksmekleren Riksrevisjonen Samordna opptak Sivilombudsmannen Sjøfartsdirektoratet Språkrådet Statens arbeidsmiljøinstitutt Statens institutt for forbruksforskning Statens institutt for rusmiddelforskning Statens kartverk Statens landbruksforvaltning Statens legemiddelverk Statens lånekasse for utdanning Statens strålevern Statens vegvesen region øst Statistisk sentralbyrå Statsarkivet i Trondheim Statsbygg Teknologirådet Toll- og avgiftsdirektoratet Utdanningsdirektoratet Utlendingsdirektoratet Utlendingsnemnda

Leiarmote 2 januar.pdf 25K

https://mail.google.com/mail/?ui=2&ik=7e0ee0393c&view=pt&search=inbox&th=13... 09.12.2012


Medietilsynet:


Gmail - SV: Begjæring om innsyn - Svarfrist 07.12.2012

Side 1 av 4

Journal Isten <offentleglova@gmail.com>

SV: Begjæring om innsyn - Svarfrist 07.12.2012 Post (Medietilsynet) <post@medietilsynet.no> Til: Journal Isten <offentleglova@gmail.com>

09:37 6. desember 2012

Viser til begjæring om innsyn i Medietilsynets ledermøte.

Dokumentet følger vedlagt. Vi har ikke saksliste eller andre sakspapirer, vårt ledermøte er ikke et beslutningsorgan, kun rådgivende.

Saksnummeret er 12/34­1, sakstittel er ledermøter 2012, journalført 06.06.2012

Hilsen

Tove Rudidalen Næsje Arkivleder/Head of archives Medietilsynet/ Norwegian Media Authority T: +47 69 30 12 00/45 | F: +47 69 30 12 01 | M: +47 90 20 38 80 A: Nygata 4, NO-1607 Fredrikstad E: tove.nesje@medietilsynet.no | www.medietilsynet.no

Fra: Journal Isten [mailto:offentleglova@gmail.com] Sendt: 30. november 2012 15:10 Til: post@nav.no; post@arbeidstilsynet.no; riksarkivet@arkivverket.no;post@bufdir.no; postkasse@datatilsynet.no; post@dibk.no; mail@dirmin.no; postmottak@dirnat.no;postmottak@dsb.no; post@dfo.no; post@kdu.no; postmottak@domstoladministrasjonen.no; post@finanstilsynet.no; postmottak@fiskeridir.no;post@forbrukerombudet.no; firmapost@ffi.no; servicesenter@forsvarsbygg.no;sentralbord@fredskorpset.no; postmottak@helsedir.no; post@innovasjonnorge.no;post@imdi.no; postmottak@jbv.no; postmottak@justervesenet.no;firmapost@kartverket.no; postmottak@kofa.no; postmottak@klif.no;post@konkurransetilsynet.no; postmottak@jd.dep.no; post@Ldo.no; postmottak@lottstift.no; postmottak@caa.no;postmottak@mattilsynet.no; Post (Medietilsynet); post@met.no; postmottak@norad.no; post@forskningsradet.no;ngu@ngu.no; nve@nve.no; akkreditert@akkreditert.no; post@nfi.no; ovf@ovf.no; mail@patentstyret.no; postboks@ptil.no;

https://mail.google.com/mail/?ui=2&ik=7e0ee0393c&view=pt&search=inbox&msg=...

09.12.2012


Gmail - SV: Begjæring om innsyn - Svarfrist 07.12.2012

Side 2 av 4

firmapost@npt.no; postmottak@regjeringsadvokaten.no; postmottak@ra.no;post@riksmekleren.no; Postmottak@riksrevisjonen.no; postmottak@samordnaopptak.no;postmottak@sivilombudsmannen.no;postmottak@sjofartsdir.no; post@sprakradet.no; postmottak@stami.no;postmottak@helsetilsynet.no; sifo@sifo.no; sirus@sirus.no; postmottak@slf.dep.no; post@legemiddelverket.no;postmottak@lanekassen.no; nrpa@nrpa.no; firmapost-ost@vegvesen.no;arkivet@ssb.no; satrondheim@arkivverket.no; postmottak@statsbygg.no;post@teknologiradet.no; tad@toll.no; post@utdanningsdirektoratet.no;udi@udi.no; postmottak@une.no Emne: Begjæring om innsyn - Svarfrist 07.12.2012

1) Vi ber med dette om å få tilsendt per e-post følgende dokumenter fra etatens første ledermøte/ledergruppemøte for administrativ ledelse i 2012: • • • •

Saksliste Saksfremlegg Sakspapirer Referat/protokoll

2) Vi ber etaten svare JA eller NEI på om den mener disse dokumentene faller inn under: a) Arkiveringsplikten og b) Journalføringsplikten

3) For det enkelte dokument ber vi om å få opplyst følgende: • • • • •

Sakstittel Saks- og dokumentnummer Saksdokumenttittel Journalføringsdato Dokumentdato

4) Ved eventuelt avslag på innsyn ber vi om å få opplyst hvilken lovhjemmel etaten mener å ha for dette.

5) Ved eventuelt avslag på innsyn ber vi likevel om å få opplyst informasjonen i punkt 3.

6) For de av dokumentene ovenfor som eventuelt ikke er journalført i etatens NOARK-godkjente arkivsystem, ber vi opplyst om lovhjemmel og begrunnelse.

7) For de av dokumentene ovenfor som eventuelt ikke er arkivert i etatens NOARK-godkjente arkivsystem, ber vi opplyst om lovhjemmel og begrunnelse. 8) Dersom svar ikke er mottatt innen 5 arbeidsdager, regner vi det som et vedtak om avslag på innsyn, og vil vurdere å påklage vedtaket.

9) Svar bes sendt elektronisk til offentleglova@gmail.com

https://mail.google.com/mail/?ui=2&ik=7e0ee0393c&view=pt&search=inbox&msg=...

09.12.2012


Gmail - SV: Begjæring om innsyn - Svarfrist 07.12.2012

Side 3 av 4

10) Vi gjør oppmerksom på at dokumentene kan komme til å bli publisert på internett.

Mvh Journal Isten

Mottakerliste: Arbeids- og velferdsetaten Arbeidstilsynet Arkivverket Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet Datatilsynet Direktoratet for byggkvalitet Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard Direktoratet for naturforvaltning Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap Direktoratet for økonomistyring Distriktssenteret Domstoladministrasjonen Finanstilsynet Fiskeridirektoratet (Norge) Forbrukerombudet Forsvarets forskningsinstitutt Forsvarsbygg Fredskorpset Helsedirektoratet Innovasjon Norge Integrerings- og mangfoldsdirektoratet Jernbaneverket Justervesenet Kartverket Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klima- og forurensningsdirektoratet Konkurransetilsynet Kriminalomsorgen Likestillings- og diskrimineringsombudet Lotteri- og stiftelsestilsynet Luftfartstilsynet Mattilsynet Meteorologisk institutt Norad Norges forskningsråd Norges geologiske undersøkelse Norges vassdrags- og energidirektorat Norsk akkreditering

https://mail.google.com/mail/?ui=2&ik=7e0ee0393c&view=pt&search=inbox&msg=...

09.12.2012


Gmail - SV: Begjæring om innsyn - Svarfrist 07.12.2012

Side 4 av 4

Norsk filminstitutt Opplysningsvesenets fond Patentstyret Petroleumstilsynet Post- og teletilsynet Regjeringsadvokaten Riksantikvaren Riksmekleren Riksrevisjonen Samordna opptak Sivilombudsmannen Sjøfartsdirektoratet Språkrådet Statens arbeidsmiljøinstitutt Statens institutt for forbruksforskning Statens institutt for rusmiddelforskning Statens kartverk Statens landbruksforvaltning Statens legemiddelverk Statens lånekasse for utdanning Statens strålevern Statens vegvesen region øst Statistisk sentralbyrå Statsarkivet i Trondheim Statsbygg Teknologirådet Toll- og avgiftsdirektoratet Utdanningsdirektoratet Utlendingsdirektoratet Utlendingsnemnda

12-34-1.PDF 188K

https://mail.google.com/mail/?ui=2&ik=7e0ee0393c&view=pt&search=inbox&msg=...

09.12.2012


Norges forskningsr책d:


Gmail - Svar på innsynsbegjæring

Side 1 av 1

Journal Isten <offentleglova@gmail.com>

Svar på innsynsbegjæring 1 e-post Anne Buan <abu@forskningsradet.no> 15:26 7. desember 2012 Til: "offentleglova@gmail.com" <offentleglova@gmail.com> Kopi: Mariken Vinje <mvi@forskningsradet.no>, Finn Terje Simonsen <fts@forskningsradet.no> Vedlagt oversendes Norges Forskningsråds svar på deres innsynsbegjæring datert 30.11.2012.

Mvh,

Anne Buan Juridisk Norges Forskningsråd

2012-12-7 Avslag innsynsbegjæring.pdf 487K

https://mail.google.com/mail/?ui=2&ik=7e0ee0393c&view=pt&search=inbox&th=13... 09.12.2012


Norges vassdrags- og energidirektorat:


Avslag på innsynskrav Til bestiller: Journal Isten Gjelder dokumentnr: 201207849-1 og 2

Dokumentdato: 04.01.2012

Opplysninger underlagt taushetsplikt som skal unntas offentlighet Opplysninger er unntatt offentlighet etter offentleglova § 13 første ledd: Beredskapsforskriften § 6-2 (1) - sensitiv informasjon om kraftsystemet Beredskapsforskriften § 6-2 (2) bokstav - sensitiv informasjon om kraftsystemet Forvaltningsloven § 13 (1) nr. 1 - informasjon om noens personlige forhold Forvaltningsloven § 13 (1) nr. 2 - drifts- eller forretningshemmeligheter Sikkerhetsloven §§ 11 og 12 - sikkerhetsgradert informasjon Damsikkerhetsforskriften § 7-8 (1) - sensitiv informasjon om damsikkerhet Resten av dokumentet er unntatt offentlighet etter offentleglova § 12:

bokstav a)

bokstav b)

bokstav c)

Opplysninger og dokumenter som kan unntas eller gis utsatt offentlighet Full eller delvis meroffentlighet er vurdert etter offentleglova § 11 Dokumentet er unntatt offentlighet etter: Offentleglova § 14 (1) - dokument utarbeidet for egen intern saksforberedelse Offentleglova § 15 (1) - dokument innhentet fra underordnet organ til bruk i den interne saksforberedelse Offentleglova § 18 - dokument som et organ har utarbeidet eller mottatt som part i en rettssak for norsk domstol Offentleglova § 19 - dokument som blir utvekslet mellom statlige organ og Sametinget og samiske organisasjoner, m.v. Offentleglova § 24 (2) første punktum - melding, tips eller liknende dokument om lovbrudd fra private Offentleglova § 25 (1) - dokument om ansettelse og forfremmelse i offentlig tjeneste Offentleglova § Det er besluttet utsatt offentlighet etter: Offentleglova § 5 (1) - til et senere tidspunkt enn det som følger av offentleglova §§ 3 og 4 for dokumentene i saken Offentleglova § 5 (3) - til dokumentet har kommet frem til den det gjelder eller er offentliggjort Offentleglova § 23 (3) - tilbud og protokoll etter regelverk om offentlige innkjøp inntil valget av leverandør er gjort Offentleglova § 24 (2) annet punktum - dokument om lovbrudd, bla. melding og tips fra offentlige organ, inntil saken er avgjort Offentleglova § 5 (2) – saken er mottatt i Stortinget el. Riksrevisjonen har varslet om at saken er ferdigbehandlet jf. riksrevisjonsl. § 18 (2) Opplysninger er unntatt offentlighet etter: Offentleglova § 15 (2) - råd om og vurderinger innhentet utenfra til bruk i den interne saksforberedelse Offentleglova § 21 - påkrevd av hensyn til nasjonale sikkerhetshensyn eller forsvaret av landet Offentleglova § 23 (1) - påkrevd av hensyn til en forsvarlig gjennomføring av økonomi-, lønns-, eller personforvaltningen Offentleglova § 24 (1) - påkrevd fordi innsyn ville motvirket offentlige kontroll- eller reguleringstiltak, m.v. Offentleglova § 24 (3) - påkrevd fordi innsyn ville lette gjennomføringen av straffbare handlinger Offentleglova § Resten av dokumentet er unntatt offentlighet etter offentleglova § 12:

bokstav a)

bokstav b)

bokstav c)

Klageadgang og klagefrist Avslaget kan påklages til Olje- og energidepartementet innen tre uker fra det tidspunkt dette avslaget er kommet fram til den som har begjært innsyn, jf. offentleglova § 32 (1) første punktum og § 32 (3) annet punktum sml. forvaltningsloven § 29 (1). Klagen sendes til Norges vassdrags- og energidirektorat. Vi foretrekker elektronisk oversendelse til vår sentrale e-postadresse nve@nve.no Dato: 07.12.2012

Signatur saksbehandlers overordnede: Anne Rogstad


Gmail - SV: Begjæring om innsyn - Svarfrist 07.12.2012 - UKE 48

Side 1 av 5

Journal Isten <offentleglova@gmail.com>

SV: Begjæring om innsyn - Svarfrist 07.12.2012 - UKE 48 1 e-post NVE <NVE@nve.no> Til: Journal Isten <offentleglova@gmail.com>

12:48 7. desember 2012

Vi viser til deres begjæring om innsyn datert 30.11.2012, og spørsmål som ble stilt i den forbindelse.

1.

Innsynsbegjæringen er delvis innvilget

2.

Vår vurdering er at disse dokumentene (saksliste, saksfremlegg, sakspapirer, referat/protokoll) a.

Faller inn under arkivplikten - ja

b.

Faller ikke inn under journalføringsplikten – nei

Organinterne dokumenter, det vil si dokumenter som er utarbeidet og bare sirkulerer innenfor NVE, er det som hovedregel ingen journalføringsplikt for, jf arkiveringsforskrifta § 2-6 første ledd tredje punktum. 3.

Dokumentopplysninger a. Møteinnkalling: ”Agenda. A-ledermøte den 4. januar”, dokumentdato: 03.01.2012, saks- og dokumentnr: 201207849-2 b. Oppfølgingsliste 1: ” Oppfølgning A-ledermøte”, dokumentdato: 11.12.2011, saksog dokumentnr: 201207849-2 c. Oppfølgingsliste 2: ”Oppfølgning A-ledermøte”, dokumentdato: 04.01.2012, saksog dokumentnr: 201207849-1 d. Sakspapir 1: ”Forventningsbrev for 2012 til regionkontorene”, dokumentdato: 21.12.2011, saks- og dokumentnr: 201207849-2 e.

4.

Sakspapir 2: ”Vedlegg 1 Indikatorer med prioritet 1”

Avslag på innsyn Når det gjelder dokumentene i kategorien ”referat/oppfølgingsliste” er hjemmelen for avslag offentleglova § 14 første ledd, fordi disse er ”dokument som organet har utarbeidet for si eiga interne saksførebuing”, og hjemmelen gir unntak for å unnta hele dokumentet. Vi har vurdert meroffentlighet etter offentleglova § 11, og kommet til at det likevel kan gis innsyn i deler av dokumentet.

Sakspapir 2: ”Vedlegg 1 Indikatorer med prioritet 1” er ikke et ferdigstilt dokument, og er dermed ikke et ”dokument” i offentleglovas forstand, jf. § 4 annet ledd. Det kan derfor ikke kreves innsyn i dette dokumentet.

Amanda Villaruel

https://mail.google.com/mail/?ui=2&ik=7e0ee0393c&view=pt&search=inbox&th=13... 09.12.2012


Gmail - SV: Begjæring om innsyn - Svarfrist 07.12.2012 - UKE 48

Side 2 av 5

Fra: Journal Isten [mailto:offentleglova@gmail.com] Sendt: 30. november 2012 15:10 Til: post@nav.no; post@arbeidstilsynet.no; riksarkivet@arkivverket.no; post@bufdir.no; postkasse@datatilsynet.no; post@dibk.no; mail@dirmin.no; postmottak@dirnat.no; postmottak@dsb.no; post@dfo.no; post@kdu.no; postmottak@domstoladministrasjonen.no; post@finanstilsynet.no; postmottak@fiskeridir.no; post@forbrukerombudet.no; firmapost@ffi.no; servicesenter@forsvarsbygg.no; sentralbord@fredskorpset.no; postmottak@helsedir.no; post@innovasjonnorge.no; post@imdi.no; postmottak@jbv.no; postmottak@justervesenet.no; firmapost@kartverket.no; postmottak@kofa.no; postmottak@klif.no; post@konkurransetilsynet.no; postmottak@jd.dep.no; post@Ldo.no; postmottak@lottstift.no; postmottak@caa.no; postmottak@mattilsynet.no; post@medietilsynet.no; post@met.no; postmottak@norad.no; post@forskningsradet.no; ngu@ngu.no; NVE; akkreditert@akkreditert.no; post@nfi.no; ovf@ovf.no; mail@patentstyret.no; postboks@ptil.no; firmapost@npt.no; postmottak@regjeringsadvokaten.no; postmottak@ra.no; post@riksmekleren.no; Postmottak@riksrevisjonen.no; postmottak@samordnaopptak.no; postmottak@sivilombudsmannen.no; postmottak@sjofartsdir.no; post@sprakradet.no; postmottak@stami.no; postmottak@helsetilsynet.no; sifo@sifo.no; sirus@sirus.no; postmottak@slf.dep.no; post@legemiddelverket.no; postmottak@lanekassen.no; nrpa@nrpa.no; firmapost-ost@vegvesen.no; arkivet@ssb.no; satrondheim@arkivverket.no; postmottak@statsbygg.no; post@teknologiradet.no; tad@toll.no; post@utdanningsdirektoratet.no; udi@udi.no; postmottak@une.no Emne: Begjæring om innsyn - Svarfrist 07.12.2012 - UKE 48 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1) Vi ber med dette om å få tilsendt per e-post følgende dokumenter fra etatens første ledermøte/ledergruppemøte for administrativ ledelse i 2012: • • • •

Saksliste Saksfremlegg Sakspapirer Referat/protokoll

2) Vi ber etaten svare JA eller NEI på om den mener disse dokumentene faller inn under: a) Arkiveringsplikten og b) Journalføringsplikten

3) For det enkelte dokument ber vi om å få opplyst følgende: • • • • •

Sakstittel Saks- og dokumentnummer Saksdokumenttittel Journalføringsdato Dokumentdato

https://mail.google.com/mail/?ui=2&ik=7e0ee0393c&view=pt&search=inbox&th=13... 09.12.2012


Gmail - SV: Begjæring om innsyn - Svarfrist 07.12.2012 - UKE 48

Side 3 av 5

4) Ved eventuelt avslag på innsyn ber vi om å få opplyst hvilken lovhjemmel etaten mener å ha for dette.

5) Ved eventuelt avslag på innsyn ber vi likevel om å få opplyst informasjonen i punkt 3.

6) For de av dokumentene ovenfor som eventuelt ikke er journalført i etatens NOARK-godkjente arkivsystem, ber vi opplyst om lovhjemmel og begrunnelse.

7) For de av dokumentene ovenfor som eventuelt ikke er arkivert i etatens NOARK-godkjente arkivsystem, ber vi opplyst om lovhjemmel og begrunnelse. 8) Dersom svar ikke er mottatt innen 5 arbeidsdager, regner vi det som et vedtak om avslag på innsyn, og vil vurdere å påklage vedtaket.

9) Svar bes sendt elektronisk til offentleglova@gmail.com

10) Vi gjør oppmerksom på at dokumentene kan komme til å bli publisert på internett.

Mvh Journal Isten

Mottakerliste: Arbeids- og velferdsetaten Arbeidstilsynet Arkivverket Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet Datatilsynet Direktoratet for byggkvalitet Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard Direktoratet for naturforvaltning Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap Direktoratet for økonomistyring Distriktssenteret Domstoladministrasjonen Finanstilsynet Fiskeridirektoratet (Norge)

https://mail.google.com/mail/?ui=2&ik=7e0ee0393c&view=pt&search=inbox&th=13... 09.12.2012


Gmail - SV: Begjæring om innsyn - Svarfrist 07.12.2012 - UKE 48

Side 4 av 5

Forbrukerombudet Forsvarets forskningsinstitutt Forsvarsbygg Fredskorpset Helsedirektoratet Innovasjon Norge Integrerings- og mangfoldsdirektoratet Jernbaneverket Justervesenet Kartverket Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klima- og forurensningsdirektoratet Konkurransetilsynet Kriminalomsorgen Likestillings- og diskrimineringsombudet Lotteri- og stiftelsestilsynet Luftfartstilsynet Mattilsynet Meteorologisk institutt Norad Norges forskningsråd Norges geologiske undersøkelse Norges vassdrags- og energidirektorat Norsk akkreditering Norsk filminstitutt Opplysningsvesenets fond Patentstyret Petroleumstilsynet Post- og teletilsynet Regjeringsadvokaten Riksantikvaren Riksmekleren Riksrevisjonen Samordna opptak Sivilombudsmannen Sjøfartsdirektoratet Språkrådet Statens arbeidsmiljøinstitutt Statens institutt for forbruksforskning Statens institutt for rusmiddelforskning Statens kartverk Statens landbruksforvaltning Statens legemiddelverk Statens lånekasse for utdanning Statens strålevern Statens vegvesen region øst Statistisk sentralbyrå Statsarkivet i Trondheim Statsbygg Teknologirådet Toll- og avgiftsdirektoratet Utdanningsdirektoratet Utlendingsdirektoratet Utlendingsnemnda

5 vedlegg 04012012 Oppfølging A-ledermøte.pdf 11K

https://mail.google.com/mail/?ui=2&ik=7e0ee0393c&view=pt&search=inbox&th=13... 09.12.2012


Gmail - SV: Begjæring om innsyn - Svarfrist 07.12.2012 - UKE 48

Side 5 av 5

12122011 Oppfølging A-ledermøte-2.pdf 16K Agenda A-ledermøte 03012012.pdf 117K Avslagsskjema 07122012.pdf 22K Forventningsbrev til regionene.pdf 1646K

https://mail.google.com/mail/?ui=2&ik=7e0ee0393c&view=pt&search=inbox&th=13... 09.12.2012


Norsk filminstitutt:


Gmail - Utsendelse av dokument etter krav om innsyn - referat fra første ledermøte

Side 1 av 2

Journal Isten <offentleglova@gmail.com>

Utsendelse av dokument etter krav om innsyn - referat fra første ledermøte 1 e-post NFI <post@nfi.no> Til: Journal Isten <offentleglova@gmail.com>

14:15 7. desember 2012

Til Journal Isten.

Vi antar ut i fra kravet at det siktes til styrets første møte i 2012. Referat ligger som vedlegg, saksliste fremgår av referatet.

Sakspapirer og saksfremlegg er unntatt offentligheten jf. offentlighetsloven §14 første ledd.

NFI vurderer det slik at dokumentene er arkiveringspliktige jf. arkivloven §6.

Vi mener videre at dokumentene ikke er journalføringspliktige da det ikke er et inngående eller utgående dokument, men et organinternt dokument, jf. arkivforskriften §§ 2-6. Vi har allikevel bestemt at det endelige referatet fra styremøter hos NFI, ut i fra offentlighetens interesser, skal publiseres på våre nettsider (http://www.nfi.no/omnfi/om_nfi/styret/referater). Dessverre ligger ikke det forespurte referatet tilgjengelig der på nåværende tidspunkt på grunn av en nylig oppgradering av våre nettsider.

Sakstittel og saksnummer fremgår av referatet. Dokumentdato er 15. februar 2012.

Merinnsyn er vurdert jf. offentlighetsloven §11.

Med vennlig hilsen, Ellen M. Ceeberg

NORSKFILMINSTITUTT ELLEN M. CEEBERG | FØRSTEKONSULENT| SAKSBEHANDLER ARKIV Jeg er på jobb hos NFI onsdag, torsdag og fredag TLF: 22 47 45 35/00 | ellen.ceeberg@nfi.no | www.nfi.no FILMENS HUS | DRONNINGENS GATE 16 | BOKS 482 SENTRUM | 0105 OSLO

https://mail.google.com/mail/?ui=2&ik=7e0ee0393c&view=pt&search=inbox&th=13... 09.12.2012


Gmail - Utsendelse av dokument etter krav om innsyn - referat fra første ledermøte

Side 2 av 2

REFERAT FRA STYREMØTE 7 februar 2012.pdf 105K

https://mail.google.com/mail/?ui=2&ik=7e0ee0393c&view=pt&search=inbox&th=13... 09.12.2012


Opplysningsvesenets fond:


Gmail - RE: Begjæring om innsyn - Svarfrist 07.12.2012

Side 1 av 4

Journal Isten <offentleglova@gmail.com>

RE: Begjæring om innsyn - Svarfrist 07.12.2012 1 e-post Hansen, Lise Kristine <lise.kristine.hansen@ovf.no> Til: Journal Isten <offentleglova@gmail.com>

18:32 7. desember 2012

Hei.

Viser til Deres e­post av 30.11.2012 med bestilling av dokument fra Ovf. Vedlagt følger kopi av referat fra det første ledermøtet 10. januar 2012 i Ovfs ledergruppe.

Mvh Lise K. Hansen

Arkivleder Opplysningsvesenets fond Postboks 535 Sentrum 0105 Oslo

Tlf. dir. 23 08 15 56 Faks: 23 08 15 01 Mob. 93 88 67 54

From: Journal Isten [mailto:offentleglova@gmail.com] Sent: Friday, November 30, 2012 3:11 PM To: post@nav.no; post@arbeidstilsynet.no; riksarkivet@arkivverket.no; post@bufdir.no; postkasse@datatilsynet.no; post@dibk.no; mail@dirmin.no; postmottak@dirnat.no; postmottak@dsb.no; post@dfo.no; post@kdu.no; postmottak@domstoladministrasjonen.no; post@finanstilsynet.no;postmottak@fiskeridir.no; post@forbrukerombudet.no; firmapost@ffi.no; servicesenter@forsvarsbygg.no; sentralbord@fredskorpset.no; postmottak@helsedir.no; post@innovasjonnorge.no; post@imdi.no; postmottak@jbv.no; postmottak@justervesenet.no; firmapost@kartverket.no;postmottak@kofa.no; postmottak@klif.no; post@konkurransetilsynet.no; postmottak@jd.dep.no; post@Ldo.no; postmottak@lottstift.no; postmottak@caa.no; postmottak@mattilsynet.no; post@medietilsynet.no; post@met.no; postmottak@norad.no; post@forskningsradet.no;ngu@ngu.no; nve@nve.no; akkreditert@akkreditert.no; post@nfi.no; OVF; mail@patentstyret.no; postboks@ptil.no; firmapost@npt.no; postmottak@regjeringsadvokaten.no; postmottak@ra.no; post@riksmekleren.no; Postmottak@riksrevisjonen.no; postmottak@samordnaopptak.no;postmottak@sivilombudsmannen.no; postmottak@sjofartsdir.no;

https://mail.google.com/mail/?ui=2&ik=7e0ee0393c&view=pt&search=inbox&th=13... 09.12.2012


Gmail - RE: Begjæring om innsyn - Svarfrist 07.12.2012

Side 2 av 4

post@sprakradet.no; postmottak@stami.no; postmottak@helsetilsynet.no; sifo@sifo.no; sirus@sirus.no; postmottak@slf.dep.no; post@legemiddelverket.no; postmottak@lanekassen.no; nrpa@nrpa.no; firmapost-ost@vegvesen.no;arkivet@ssb.no; satrondheim@arkivverket.no; postmottak@statsbygg.no; post@teknologiradet.no; tad@toll.no; post@utdanningsdirektoratet.no; udi@udi.no; postmottak@une.no Subject: Begjæring om innsyn - Svarfrist 07.12.2012

1) Vi ber med dette om å få tilsendt per e-post følgende dokumenter fra etatens første ledermøte/ledergruppemøte for administrativ ledelse i 2012: • • • •

Saksliste Saksfremlegg Sakspapirer Referat/protokoll

2) Vi ber etaten svare JA eller NEI på om den mener disse dokumentene faller inn under: a) Arkiveringsplikten og b) Journalføringsplikten

3) For det enkelte dokument ber vi om å få opplyst følgende: • • • • •

Sakstittel Saks- og dokumentnummer Saksdokumenttittel Journalføringsdato Dokumentdato

4) Ved eventuelt avslag på innsyn ber vi om å få opplyst hvilken lovhjemmel etaten mener å ha for dette.

5) Ved eventuelt avslag på innsyn ber vi likevel om å få opplyst informasjonen i punkt 3.

6) For de av dokumentene ovenfor som eventuelt ikke er journalført i etatens NOARK-godkjente arkivsystem, ber vi opplyst om lovhjemmel og begrunnelse.

7) For de av dokumentene ovenfor som eventuelt ikke er arkivert i etatens NOARK-godkjente arkivsystem, ber vi opplyst om lovhjemmel og begrunnelse. 8) Dersom svar ikke er mottatt innen 5 arbeidsdager, regner vi det som et vedtak om avslag på innsyn, og vil vurdere å påklage vedtaket.

9) Svar bes sendt elektronisk til offentleglova@gmail.com

10) Vi gjør oppmerksom på at dokumentene kan komme til å bli publisert på internett.

https://mail.google.com/mail/?ui=2&ik=7e0ee0393c&view=pt&search=inbox&th=13... 09.12.2012


Gmail - RE: Begjæring om innsyn - Svarfrist 07.12.2012

Side 3 av 4

Mvh Journal Isten

Mottakerliste: Arbeids- og velferdsetaten Arbeidstilsynet Arkivverket Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet Datatilsynet Direktoratet for byggkvalitet Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard Direktoratet for naturforvaltning Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap Direktoratet for økonomistyring Distriktssenteret Domstoladministrasjonen Finanstilsynet Fiskeridirektoratet (Norge) Forbrukerombudet Forsvarets forskningsinstitutt Forsvarsbygg Fredskorpset Helsedirektoratet Innovasjon Norge Integrerings- og mangfoldsdirektoratet Jernbaneverket Justervesenet Kartverket Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klima- og forurensningsdirektoratet Konkurransetilsynet Kriminalomsorgen Likestillings- og diskrimineringsombudet Lotteri- og stiftelsestilsynet Luftfartstilsynet Mattilsynet Meteorologisk institutt Norad Norges forskningsråd Norges geologiske undersøkelse Norges vassdrags- og energidirektorat Norsk akkreditering Norsk filminstitutt Opplysningsvesenets fond

https://mail.google.com/mail/?ui=2&ik=7e0ee0393c&view=pt&search=inbox&th=13... 09.12.2012


Gmail - RE: Begjæring om innsyn - Svarfrist 07.12.2012

Side 4 av 4

Patentstyret Petroleumstilsynet Post- og teletilsynet Regjeringsadvokaten Riksantikvaren Riksmekleren Riksrevisjonen Samordna opptak Sivilombudsmannen Sjøfartsdirektoratet Språkrådet Statens arbeidsmiljøinstitutt Statens institutt for forbruksforskning Statens institutt for rusmiddelforskning Statens kartverk Statens landbruksforvaltning Statens legemiddelverk Statens lånekasse for utdanning Statens strålevern Statens vegvesen region øst Statistisk sentralbyrå Statsarkivet i Trondheim Statsbygg Teknologirådet Toll- og avgiftsdirektoratet Utdanningsdirektoratet Utlendingsdirektoratet Utlendingsnemnda

Referat ledermøtet januar 2012.pdf.pdf 555K

https://mail.google.com/mail/?ui=2&ik=7e0ee0393c&view=pt&search=inbox&th=13... 09.12.2012


Petroleumstilsynet:


Journal Isten <offentleglova@gmail.com>

Rett til innsyn i offentlig virksomhet - Avslag 1 e-post Petroleumstilsynet <postboks@ptil.no> Til: "offentleglova@gmail.com" <offentleglova@gmail.com> Rett til innsyn i offentlig virksomhet â&#x20AC;&#x201C; Avslag

Med vennlig hilsen Gro Maria Garborg RĂĽdgiver Petroleumstilsynet

Professor Olav Hanssens vei 10, P.B. 599, 4003 Stavanger w w w .ptil.no

Rett til innsyn i offentlig virksomhet - Avslag.pdf 89K

11:06 11. desember 2012


Journal Isten Vår saksbehandler

offentleglova@gmail.com Deres ref.

Gro Maria Garborg Vår ref. (bes oppgitt ved svar)

Dato

Ptil 2012/5/GGa

11.12.2012

Rett til innsyn i offentlig virksomhet - Avslag Vi viser til krav om innsyn av 30. november 2012 i dokumenter vedrørende "første ledermøte/ledergruppemøte for administrativ ledelse i 2012" i Petroleumstilsynet. Dokumentene det kreves innsyn i inngår i den løpende forberedelse av arbeidsoppgaver og inngår i prosesser Petroleumstilsynet håndterer innenfor vårt ansvarsområde. Dokumentene vurderes derfor som utarbeidet for vår interne saksforberedelse og kan unntas fra innsyn i medhold av offentleglova (offl.) § 14 første ledd. Vi har vurdert det aktuelle innsynskravet i tråd med prinsippet om merinnsyn i offl. § 11. Vi finner at behovet for unntak veier mer enn hensynet til offentlig innsyn i dette tilfellet. Dokumentene unntas fra innsyn i medhold av offl. § 14 første ledd. Når det gjelder krav om innsyn i journalpostopplysninger om aktuelle dokumentene (ditt pkt 3), vises til informasjon nedenfor. Avslaget kan påklages til Arbeidsdepartementet innen 3 uker etter at dette vedtaket er mottatt, jf offl § 32, jf forvaltningsloven (fvl) § 29. Klagen sendes Petroleumstilsynet, jf offl § 32, jf fvl § 32. Tilleggsinformasjon Dokumentene det er krevd innsyn i anses omfattet av den generelle arkiveringsplikten, men ikke av journalføringsplikten. Petroleumstilsynet viser til at organisasjonsinterne dokumenter blir gjenstand for journalføringsplikt bare dersom et av vilkårene i offl. § 14 andre ledd bokstav a) til d) er oppfylt, jf. arkivforskriften av 11.12.1998 § 2-6 første ledd bokstav a). Det er ikke tilfellet for de dokumenter det her er krevd innsyn i. Vi har så langt ikke funnet det tjenlig å journalføre den aktuelle typen dokumenter, jf arkivforskriften § 2-6 første ledd tredje punktum. Med hilsen Hilde Larsen Carlander e.f. rådgiver Gro Maria Garborg rådgiver Dette brevet er godkjent elektronisk i Petroleumstilsynet og har derfor ingen signatur

Professor Olav Hanssens vei 10, Boks 599, 4003 Stavanger, telefon: 51 87 60 50, telefaks: 51 87 60 80, E-post: postboks@ptil.no, internett: www.ptil.no


Post- og teletilsynet:


Gmail - Begjæring om innsyn - oversendelse av dokumenter

Side 1 av 1

Journal Isten <offentleglova@gmail.com>

Begjæring om innsyn - oversendelse av dokumenter 1 e-post Aarsæther, Elisabeth Sørbøe <elisabeth.aarsaether@npt.no> Til: "offentleglova@gmail.com" <offentleglova@gmail.com>

16:54 7. desember 2012

Vi viser til anmodning om innsyn i etatens første ledermøte for administrativ ledelse i 2012, og vedlegger dokumentene som er forespurt og som ble behandlet i det aktuelle møtet. Vi anser at dokumentene er arkiverings- og journalføringspliktige.

Saksliste er ikke vedlagt. Dokumentet er ikke tilgjengelig, men sakene kommer frem av referatet som er vedlagt.

De to dokumentene som ble behandlet i dette møtet, har saksnr. 1104559 og er journalført 4/1 2012.

Vennlig hilsen

Elisabeth Aarsæther assisterende direktør Post- og teletilsynet tlf. 22 82 46 00/22 82 47 51 mob. 957 00 624 www.npt.no

3 vedlegg Referat fra ledermøtet 3 januar 2012.pdf.pdf 135K Strategi for frekvensforvaltning 2012-2014 - 20111221.pdf.pdf 504K Handlingsplan 2012 - 20111221.pdf.pdf 399K

https://mail.google.com/mail/?ui=2&ik=7e0ee0393c&view=pt&search=inbox&th=13... 09.12.2012


Riksantikvaren:


Gmail - 12/02401-55 - Arkivet - Begjæring om innsyn

Side 1 av 1

Journal Isten <offentleglova@gmail.com>

12/02401-55 - Arkivet - Begjæring om innsyn 1 e-post Storfjord, Lise <lst@ra.no> Til: Journal Isten <offentleglova@gmail.com>

09:43 6. desember 2012

Hei

Vedlagt følger etterspurte dokumenter i tillegg til svar på de spørsmål som ble stilt.

Vennlig hilsen Riksantikvarens arkiv Pb 8196 Dep N-0034 OSLO tlf: 22 94 04 00 e-post: postmottak@ra.no Internett: www.riksantikvaren.no

3 vedlegg Svar på innsynsbegjæring.pdf 10K 12-00060-1 Saksliste.pdf 65K 12-00060-2 Referat.pdf 92K

https://mail.google.com/mail/?ui=2&ik=7e0ee0393c&view=pt&search=inbox&th=13... 09.12.2012


1) Vi ber med dette om å få tilsendt per e-post følgende dokumenter fra etatens første ledermøte/ledergruppemøte for administrativ ledelse i 2012: l Saksliste l Saksfremlegg l Sakspapirer l Referat/protokoll Riksantikvaren benytter ikke saksfremlegg. Til dette møtet var det ingen sakspapirer. Saksliste og referat oversendes. 2) Vi ber etaten svare JA eller NEI på om den mener disse dokumentene faller inn under: a) Arkiveringsplikten Ja og b) Journalføringsplikten Nei 3) For det enkelte dokument ber vi om å få opplyst følgende: l Sakstittel l Saks- og dokumentnummer l Saksdokumenttittel l Journalføringsdato l Dokumentdato Saksliste Sakstittel: Ledermøte 1 - 04.01.2012 Saks- og dokumentnummer: 12/00060-1 Saksdokumenttittel: Saksliste 04.01.2012 Journalføringsdato: 17.10.2012 Dokumentdato: 04.01.2012 Referat Sakstittel: Ledermøte 1 - 04.01.2012 Saks- og dokumentnummer: 12/00060-2 Saksdokumenttittel: Ledermøtereferat - 04.01.2012 Journalføringsdato: 19.04.2012 Dokumentdato: 04.01.2012

4) Ved eventuelt avslag på innsyn ber vi om å få opplyst hvilken lovhjemmel etaten mener å ha for dette.

5) Ved eventuelt avslag på innsyn ber vi likevel om å få opplyst informasjonen i punkt 3.

6) For de av dokumentene ovenfor som eventuelt ikke er journalført i etatens NOARKgodkjente arkivsystem, ber vi opplyst om lovhjemmel og begrunnelse.

7) For de av dokumentene ovenfor som eventuelt ikke er arkivert i etatens NOARK-godkjente arkivsystem, ber vi opplyst om lovhjemmel og begrunnelse.


8) Dersom svar ikke er mottatt innen 5 arbeidsdager, regner vi det som et vedtak om avslag på innsyn, og vil vurdere å påklage vedtaket.

9) Svar bes sendt elektronisk til offentleglova@gmail.com

10) Vi gjør oppmerksom på at dokumentene kan komme til å bli publisert på internett.

Mvh Journal Isten


Riksrevisjonen:


Gmail - Vedr. begjæring om innsyn

Side 1 av 2

Journal Isten <offentleglova@gmail.com>

Vedr. begjæring om innsyn 1 e-post Pedersen, Håvard <Havard.Pedersen@riksrevisjonen.no> Til: "offentleglova@gmail.com" <offentleglova@gmail.com>

12:47 5. desember 2012

Vedr. innsynsbegjæring

Det vises til begjæring om innsyn i dokumenter knyttet til saksbehandling i Riksrevisjonens første administrative ledermøte i 2012, og til spørsmål om Riksrevisjonens håndtering av slike dokumenter, datert 30.11.12.

Det fremkommer av Instruks for Riksrevisjonens virksomhet, § 13, 3.ledd, at dokumenter som utveksles mellom Riksrevisjonens ledelse, administrasjon og tilsatte, kan unntas for offentlighet. Riksrevisjonen har vurdert meroffentlighet for innsyn i de dokumenter som nevnt i e-post datert 30.11.12, jfr. offentleglova § 11, og kommet til at innsyn ikke gis for dokumentene.

Til spørsmålene i e-post datert 30.11.12, har Riksrevisjonen følgende svar:

-Det foreligger arkiverings- og journalføringsplikt for de dokumenter det bes om innsyn i. -Sakstittel for dokumenter knyttet til møter i Riksrevisjonens ledergruppe er: Toppledergruppen TLG møter 2012 -Saks- og dokumentnummer for første møte i 2012 for Toppledergruppen i Riksrevisjonen er: 2012/00015-1 -Saksdokumenttittel for møter i Toppledergruppen er: Toppledergruppen TLG - 20120111 -Journalføringsdato for første møte 2012 for toppledergruppen er: 17.04.12 -Dokumentdato for når referatet fra første møtet i TLG ble utarbeidet: 19.01.12

Mvh Håvard Pedersen Seniorrådgiver Riksrevisjonen, Stabsseksjonen Postboks 8130, Dep 0032 Oslo Tel. 22 24 13 52, Mobil: 92 86 01 14 Denne e-post er kun beregnet for den person den er rettet til. I tilfelle feiloverføring/feilsending bes du om å slette e-posten og eventuelle vedlegg, og kontakte avsender pr. e-post eller ringe 22 24 13 52. This e-mail is intended for the above addressees only. In case of

https://mail.google.com/mail/?ui=2&ik=7e0ee0393c&view=pt&search=inbox&th=13... 07.12.2012


Gmail - Vedr. begjĂŚring om innsyn

Side 2 av 2

incorrect transmission, please delete the e-mail and any documents received and contact the person who has sent it by e-mail or phone number (+47) 22 24 13 52.

https://mail.google.com/mail/?ui=2&ik=7e0ee0393c&view=pt&search=inbox&th=13... 07.12.2012


Samordna opptak:


Gmail - Svar på innsynsbegjæring

Side 1 av 1

Journal Isten <offentleglova@gmail.com>

Svar på innsynsbegjæring 1 e-post Sadia Zaka <sadia.zaka@samordnaopptak.no> Til: Journal Isten <offentleglova@gmail.com>

13:40 7. desember 2012

Vedlagt følger svar på Deres innsynsbegjæring av 30.11.2012. -Med vennlig hilsen

Sadia Zaka Rådgiver Samordna Opptak

2 vedlegg S.pdf 161K Møtereferat.PDF 25K

https://mail.google.com/mail/?ui=2&ik=7e0ee0393c&view=pt&search=inbox&th=13... 09.12.2012


Journal Isten offentleglova@gmail.com

Oslo, 06.12.2012 Vårt saksnummer: 2012/14411

Postboks 1133 0318 Oslo Telefon: 22 84 18 00 Telefaks: 22 84 18 01 postmottak@samordnaopptak.no www.samordnaopptak.no

SVAR PÅ INNSYNSBEGJÆRING Det vises til Deres innsynsbegjæring av 30.11.2012. 1) Vedlagt følger møtereferat fra Samordna opptaks første ledermøte i 2012. Det samme dokumentet ble brukt som saksliste under møtet. Det ble ikke utarbeidet saksfremlegg eller sakspapirer til dette møtet. Ledermøtene ved Samordna opptak er hovedsakelig et organ for planlegging og koordinering av aktiviteten. Det gjøres oppmerksom på at ledermøtene ikke fungerer som et vedtaksorgan. 2) a) Arkiveringsplikt – JA b) Journalføringsplikt - NEI 6) Samordna opptak har vurdert det slik at møtereferatene ikke er journalpliktige, ettersom kriteriene i arkivforskriften § 2-6 første ledd ikke er oppfylt. Referatene inngår ikke i en korrespondanse, og er heller ikke gjenstand for saksbehandling. Kriteriene i arkivforskriften § 26 er kumulative, det vil si at samtlige kriterier må være oppfylt før det inntrer en journalføringsplikt.


Side 2 av 2

7) Per i dag er det ikke mulig å arkivere dokumenter i ePhorte (NOARK-godkjent arkivsystem), med mindre de skal journalføres.

Med hilsen

Bente Ringlund Bunæs Daglig leder Sadia Zaka Rådgiver

Dette dokumentet er godkjent elektronisk ved SO og er derfor ikke signert.


Sjøfartsdirektoratet:


Gmail - Svar på innsynsbegjæring

Side 1 av 6

Journal Isten <offentleglova@gmail.com>

Svar på innsynsbegjæring 1 e-post Elisabeth Hynne <Elisabeth.Hynne@sjofartsdir.no> Til: "offentleglova@gmail.com" <offentleglova@gmail.com>

14:48 6. desember 2012

Vi viser til din e­post med begjæring om innsyn i papirer fra årets første ledermøte i Sjøfartsdirektoratet, samt en rekke spørsmål knyttet til journalføring og arkiv.

Spørsmålene besvares i det følgende.

1. Møteinnkalling, sakspapirer og referat fra årets første ledelsesmøte, avholdt 9. januar 2012, er vedlagt. Dokumentene kunne vært unntatt med hjemmel i offl. § 14 første ledd, men med støtte i meroffentlighetsprinsippet i § 11 velger vi allikevel å gi innsyn i dette tilfellet.

2. Vi vurderer disse dokumentene som å falle inn under arkiveringsplikten (med et visst forbehold), men utenfor journalføringsplikten.

Arkiveringsplikten følger av arkivloven § 2. Sjøfartsdirektoratet praktiserer denne bestemmelsen slik atreferat fra ledelsesmøtene arkiveres. Sakspapirer mv. arkiveres ikke i vårt ordinære arkiv.

Arkiveringsplikten går lenger enn journalføringsplikten, og vi vurderer dokumentene som ikke journalpliktige. Dette begrunner vi med arkivforskriftens §2­6. De aktuelle dokumentene er organinterne, jf. offentleglova § 14 første ledd, og er i utgangspunktet unntatt journalføringsplikten, med unntak av de tilfellene der de inneholder organets endelige avgjørelse i en sak, generelle retningslinjer for organets saksbehandling, foredrag til saker avgjort av Kongen i statsråd eller presedenskort o.l. når de ikke gjengir organinterne vurderinger.Organets endelige avgjørelse i en sak fattesav sjøfartsdirektørenførst etter at saken er behandlet i ledelsesmøte, og heller ikke de andre typetilfellene gjør seg normalt gjeldende her.

Selv om dokumentene er unntatt journalføringsplikten, journalfører vi dem for å lette saksbehandlingen vår. De fremkommer imidlertid ikke på OEP, men dersom noen ber om innsyn i dem (slik som i dette tilfellet) blir det vurdert etter offentleglovas regler på vanlig måte. I noen tilfeller vil dokumentene inneholde opplysninger som kan eller må unntas. I tilfeller der vi har adgang, men ikke plikt, til å unnta opplysninger eller dokumenter fra offentlighet, vurderes meroffentlighet etter offentleglovas § 11.

3.

Referat fra første ledelsesmøte er arkivert med følgende opplysninger:

https://mail.google.com/mail/?ui=2&ik=7e0ee0393c&view=pt&search=inbox&th=13... 09.12.2012


Gmail - Svar på innsynsbegjæring

Side 2 av 6

Sakstittel: «Referater fra ledelsesmøter 2012» Saks­ og dokumentnummer201201728­1 Saksdokumenttittel: «Ledelsesmøte 01­12 ­ Møtedato 09.01.12» Journalføringsdato 20.02.2012 Dokumentdato 08.02.2012

4.

Dokumentene er vedlagt.

5.

Dokumentene er vedlagt.

6.

Dette er redegjort for under spørsmål 2.

7.

Dette er redegjort for under spørsmål 2.

8.

Femdagersfristen i offentleglova § 32 andre ledd er overholdt.

10. Når det gjelder din advarsel om at dokumentene kan komme til å bli publisert på internett, viser vi til offentleglova § 7, men ber om at dokumentene brukes med fornuft da dette er informasjon av liten allmenninteresse.

Med vennlig hilsen

Elisabeth Hynne

Postboks 2222

Juridisk seniorrådgiver

5509 Haugesund, Norge

Administrativ støtte

Telefon: 52 74 50 00

Direkte: 52 74 53 71

www.sjofartsdir.no

Vi er en sertifisert Miljøfyrtårnbedrift. Tenk på miljøet før du skriver ut denne e­posten.

https://mail.google.com/mail/?ui=2&ik=7e0ee0393c&view=pt&search=inbox&th=13... 09.12.2012


Gmail - Svar på innsynsbegjæring

Side 3 av 6

E­post sendes tilpost@sdir.no for registrering og videreformidling til riktig avdeling.

Fra: Grete AlbertPå vegne av Postmottak Sendt: 3. desember 2012 06:59 Til: Grete Albert Emne: VS: Begjæring om innsyn - Svarfrist 07.12.2012

Fra: Journal Isten[mailto:offentleglova@gmail.com] Sendt: 30. november 2012 15:10 Til: post@nav.no; post@arbeidstilsynet.no; riksarkivet@arkivverket.no;post@bufdir.no; postkasse@datatilsynet.no; post@dibk.no; mail@dirmin.no; postmottak@dirnat.no;postmottak@dsb.no; post@dfo.no; post@kdu.no; postmottak@domstoladministrasjonen.no; post@finanstilsynet.no; postmottak@fiskeridir.no;post@forbrukerombudet.no; firmapost@ffi.no; servicesenter@forsvarsbygg.no;sentralbord@fredskorpset.no; postmottak@helsedir.no; post@innovasjonnorge.no;post@imdi.no; postmottak@jbv.no; postmottak@justervesenet.no;firmapost@kartverket.no; postmottak@kofa.no; postmottak@klif.no;post@konkurransetilsynet.no; postmottak@jd.dep.no; post@Ldo.no; postmottak@lottstift.no; postmottak@caa.no;postmottak@mattilsynet.no; post@medietilsynet.no; post@met.no; postmottak@norad.no; post@forskningsradet.no;ngu@ngu.no; nve@nve.no; akkreditert@akkreditert.no; post@nfi.no; ovf@ovf.no; mail@patentstyret.no; postboks@ptil.no; firmapost@npt.no; postmottak@regjeringsadvokaten.no; postmottak@ra.no;post@riksmekleren.no; Postmottak@riksrevisjonen.no; postmottak@samordnaopptak.no;postmottak@sivilombudsmannen.no; Postmottak;post@sprakradet.no; postmottak@stami.no; postmottak@helsetilsynet.no;sifo@sifo.no; sirus@sirus.no;postmottak@slf.dep.no; post@legemiddelverket.no; postmottak@lanekassen.no;nrpa@nrpa.no; firmapost-ost@vegvesen.no; arkivet@ssb.no;satrondheim@arkivverket.no; postmottak@statsbygg.no; post@teknologiradet.no;tad@toll.no; post@utdanningsdirektoratet.no; udi@udi.no; postmottak@une.no Emne: Begjæring om innsyn - Svarfrist 07.12.2012

1) Vi ber med dette om å få tilsendt per e-post følgende dokumenter fra etatens første ledermøte/ledergruppemøte for administrativ ledelse i 2012: • • • •

Saksliste Saksfremlegg Sakspapirer Referat/protokoll

2) Vi ber etaten svare JA eller NEI på om den mener disse dokumentene faller inn under: a) Arkiveringsplikten og b) Journalføringsplikten

https://mail.google.com/mail/?ui=2&ik=7e0ee0393c&view=pt&search=inbox&th=13... 09.12.2012


Gmail - Svar på innsynsbegjæring

Side 4 av 6

3) For det enkelte dokument ber vi om å få opplyst følgende: • • • • •

Sakstittel Saks- og dokumentnummer Saksdokumenttittel Journalføringsdato Dokumentdato

4) Ved eventuelt avslag på innsyn ber vi om å få opplyst hvilken lovhjemmel etaten mener å ha for dette.

5) Ved eventuelt avslag på innsyn ber vi likevel om å få opplyst informasjonen i punkt 3.

6) For de av dokumentene ovenfor som eventuelt ikke er journalført i etatens NOARK-godkjente arkivsystem, ber vi opplyst om lovhjemmel og begrunnelse.

7) For de av dokumentene ovenfor som eventuelt ikke er arkivert i etatens NOARK-godkjente arkivsystem, ber vi opplyst om lovhjemmel og begrunnelse. 8) Dersom svar ikke er mottatt innen 5 arbeidsdager, regner vi det som et vedtak om avslag på innsyn, og vil vurdere å påklage vedtaket.

9) Svar bes sendt elektronisk til offentleglova@gmail.com

10) Vi gjør oppmerksom på at dokumentene kan komme til å bli publisert på internett.

Mvh Journal Isten

Mottakerliste: Arbeids- og velferdsetaten Arbeidstilsynet Arkivverket Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet Datatilsynet Direktoratet for byggkvalitet Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard Direktoratet for naturforvaltning Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

https://mail.google.com/mail/?ui=2&ik=7e0ee0393c&view=pt&search=inbox&th=13... 09.12.2012


Gmail - Svar på innsynsbegjæring

Side 5 av 6

Direktoratet for økonomistyring Distriktssenteret Domstoladministrasjonen Finanstilsynet Fiskeridirektoratet (Norge) Forbrukerombudet Forsvarets forskningsinstitutt Forsvarsbygg Fredskorpset Helsedirektoratet Innovasjon Norge Integrerings- og mangfoldsdirektoratet Jernbaneverket Justervesenet Kartverket Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klima- og forurensningsdirektoratet Konkurransetilsynet Kriminalomsorgen Likestillings- og diskrimineringsombudet Lotteri- og stiftelsestilsynet Luftfartstilsynet Mattilsynet Meteorologisk institutt Norad Norges forskningsråd Norges geologiske undersøkelse Norges vassdrags- og energidirektorat Norsk akkreditering Norsk filminstitutt Opplysningsvesenets fond Patentstyret Petroleumstilsynet Post- og teletilsynet Regjeringsadvokaten Riksantikvaren Riksmekleren Riksrevisjonen Samordna opptak Sivilombudsmannen Sjøfartsdirektoratet Språkrådet Statens arbeidsmiljøinstitutt Statens institutt for forbruksforskning Statens institutt for rusmiddelforskning Statens kartverk Statens landbruksforvaltning Statens legemiddelverk Statens lånekasse for utdanning Statens strålevern Statens vegvesen region øst Statistisk sentralbyrå Statsarkivet i Trondheim Statsbygg Teknologirådet Toll- og avgiftsdirektoratet Utdanningsdirektoratet

https://mail.google.com/mail/?ui=2&ik=7e0ee0393c&view=pt&search=inbox&th=13... 09.12.2012


Gmail - Svar på innsynsbegjæring

Side 6 av 6

Utlendingsdirektoratet Utlendingsnemnda

8 vedlegg Vurdering av Velferden i PROSEDYRE-versjon 5 (2).doc 5437K Utviklingssamtalen 2012 (2).rtf 206K Bekreftelse ang registrering av fritidsfartøy (2).pdf 56K Ledelsesmøte 01-12 - Møtedato 09 01 12 (2).doc 111K Utviklingssamtalen 2012 (2).txt 1K Oppfølgingslogg for ledelsen - 01-12 (2).doc 54K Fravær for ledelsen 09 01 - 10 02 12 (2).docx 42K Agenda - Innkalling til ledelsesmøte 01-12 (2).doc 66K

https://mail.google.com/mail/?ui=2&ik=7e0ee0393c&view=pt&search=inbox&th=13... 09.12.2012


Statens arbeidsmiljøinstitutt:


Gmail - Begjæring om innsyn i dokumenter - svarfrist 07.12.2012

Side 1 av 2

Journal Isten <offentleglova@gmail.com>

Begjæring om innsyn i dokumenter - svarfrist 07.12.2012 1 e-post Anne K. Andersen <anne.k.andersen@stami.no> Til: "offentleglova@gmail.com" <offentleglova@gmail.com>

12:17 6. desember 2012

Vi viser til ditt innsynskrav av 30.november og kan opplyse om følgende:

1.STAMIs informasjonsutveksling i ledergruppen er en del av en intern koordineringsprosess som ikke behandler saker som ledd i å fatte forvaltningsvedtak som berører virksomheter eller enkeltpersoner. Følgelig foreligger det ingen plikt til å føre vedtaksprotokoll fra slike informasjonsutvekslingsmøter.

2. Vi mener disse dokumentene ikke faller inn under verken arkiveringsplikten eller journalføringsplikten.

3. Det bes om sakstittel, saks- og dokumentnummer, saksdokumenttittel, journalføringsdato og dokumentdata. Ingen slike opplysninger forefinnes ettersom det ikke foreligger plikt til å føre vedtaksprotokoll for interne koordineringsprosesser, jf vårt svar i pkt 1.

4. Ettersom STAMIs informasjonsutveksling i ledergruppen ikke vurderer forvaltningssaker eller behandler forvaltningssaker, forelegger det ingen plikt til å føre vedtaksprotokoll. Vi kan imidlertid opplyse om at vi, dersom STAMI hadde vurdert eller behandlet slike saker i et vedtaksmøte, ville ha måttet anvende Offentleglovas § 14 for de delene av dokumentet som ville måtte betraktes som organinterne.

5. De etterspurte opplysningene om møter som vurderer eller behandler forvaltningssaker forefinnes ikke, og det er følgelig ikke mulig for oss å gi innsyn.

6. Se vår begrunnelse under pkt 1.

7. Se vår begrunnelse under pkt 1.

8. Vårt svar på Deres innsynskrav er sendt rettidig.

Med vennlig hilsen

https://mail.google.com/mail/?ui=2&ik=7e0ee0393c&view=pt&search=inbox&th=13... 09.12.2012


Gmail - BegjĂŚring om innsyn i dokumenter - svarfrist 07.12.2012

Side 2 av 2

arkiv@stami.no

Statens arbeidsmiljøinstitutt - STAMI Pb. 8149 Dep., 0033 Oslo (Gydas vei 8) 23 19 51 00 (sentralbord) www.stami.no

https://mail.google.com/mail/?ui=2&ik=7e0ee0393c&view=pt&search=inbox&th=13... 09.12.2012


Statens institutt for rusmiddelforskning:


Journal Isten <offentleglova@gmail.com>

SV: Begjæring om innsyn - Svarfrist 07.12.2012 1 e-post Erik Bull-Valen <ebv@sirus.no> Til: "offentleglova@gmail.com" <offentleglova@gmail.com>

13:30 10. desember 2012

Hei, vedlagt er referatet fra instituttets første ledermøte i 2012. Statens institutt for rusmiddelforskning arkiverer ikke ledermøtereferatene i vårt NOARK-arkivsystem.

Med vennlig hilsen Erik Bull-Valen Informasjonssjef Statens institutt for rusmiddelforskning (SIRUS) Telefon: 93 01 62 05 E-post: ebv@sirus.no www.sirus.no Tenk på miljøet og ikke skriv ut denne e-posten hvis du ikke må

Fra: Journal Isten [mailto:offentleglova@gmail.com] Sendt: 30. november 2012 15:10 Til: post@nav.no; post@arbeidstilsynet.no; riksarkivet@arkivverket.no; post@bufdir.no; postkasse@datatilsynet.no; post@dibk.no; mail@dirmin.no; postmottak@dirnat.no; postmottak@dsb.no; post@dfo.no; post@kdu.no; postmottak@domstoladministrasjonen.no; post@finanstilsynet.no; postmottak@fiskeridir.no; post@forbrukerombudet.no; firmapost@ffi.no; servicesenter@forsvarsbygg.no; sentralbord@fredskorpset.no; postmottak@helsedir.no; post@innovasjonnorge.no; post@imdi.no; postmottak@jbv.no; postmottak@justervesenet.no; firmapost@kartverket.no; postmottak@kofa.no; postmottak@klif.no; post@konkurransetilsynet.no; postmottak@jd.dep.no; post@Ldo.no; postmottak@lottstift.no; postmottak@caa.no; postmottak@mattilsynet.no; post@medietilsynet.no; post@met.no; postmottak@norad.no; post@forskningsradet.no; ngu@ngu.no; nve@nve.no; akkreditert@akkreditert.no; post@nfi.no; ovf@ovf.no; mail@patentstyret.no; postboks@ptil.no; firmapost@npt.no; postmottak@regjeringsadvokaten.no; postmottak@ra.no; post@riksmekleren.no; Postmottak@riksrevisjonen.no; postmottak@samordnaopptak.no; postmottak@sivilombudsmannen.no; postmottak@sjofartsdir.no; post@sprakradet.no; postmottak@stami.no; postmottak@helsetilsynet.no; sifo@sifo.no; sirus; postmottak@slf.dep.no; post@legemiddelverket.no; postmottak@lanekassen.no; nrpa@nrpa.no; firmapost-ost@vegvesen.no; arkivet@ssb.no; satrondheim@arkivverket.no; postmottak@statsbygg.no; post@teknologiradet.no; tad@toll.no; post@utdanningsdirektoratet.no; udi@udi.no; postmottak@une.no Emne: Begjæring om innsyn - Svarfrist 07.12.2012


1) Vi ber med dette om å få tilsendt per e-post følgende dokumenter fra etatens første ledermøte/ ledergruppemøte for administrativ ledelse i 2012: Saksliste Saksfremlegg Sakspapirer Referat/protokoll 2) Vi ber etaten svare JA eller NEI på om den mener disse dokumentene faller inn under: a) Arkiveringsplikten og b) Journalføringsplikten

3) For det enkelte dokument ber vi om å få opplyst følgende: Sakstittel Saks- og dokumentnummer Saksdokumenttittel Journalføringsdato Dokumentdato 4) Ved eventuelt avslag på innsyn ber vi om å få opplyst hvilken lovhjemmel etaten mener å ha for dette.

5) Ved eventuelt avslag på innsyn ber vi likevel om å få opplyst informasjonen i punkt 3.

6) For de av dokumentene ovenfor som eventuelt ikke er journalført i etatens NOARK-godkjente arkivsystem, ber vi opplyst om lovhjemmel og begrunnelse.

7) For de av dokumentene ovenfor som eventuelt ikke er arkivert i etatens NOARK-godkjente arkivsystem, ber vi opplyst om lovhjemmel og begrunnelse. 8) Dersom svar ikke er mottatt innen 5 arbeidsdager, regner vi det som et vedtak om avslag på innsyn, og vil vurdere å påklage vedtaket.

9) Svar bes sendt elektronisk til offentleglova@gmail.com

10) Vi gjør oppmerksom på at dokumentene kan komme til å bli publisert på internett.

Mvh Journal Isten


Mottakerliste: Arbeids- og velferdsetaten Arbeidstilsynet Arkivverket Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet Datatilsynet Direktoratet for byggkvalitet Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard Direktoratet for naturforvaltning Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap Direktoratet for økonomistyring Distriktssenteret Domstoladministrasjonen Finanstilsynet Fiskeridirektoratet (Norge) Forbrukerombudet Forsvarets forskningsinstitutt Forsvarsbygg Fredskorpset Helsedirektoratet Innovasjon Norge Integrerings- og mangfoldsdirektoratet Jernbaneverket Justervesenet Kartverket Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klima- og forurensningsdirektoratet Konkurransetilsynet Kriminalomsorgen Likestillings- og diskrimineringsombudet Lotteri- og stiftelsestilsynet Luftfartstilsynet Mattilsynet Meteorologisk institutt Norad Norges forskningsrüd Norges geologiske undersøkelse Norges vassdrags- og energidirektorat Norsk akkreditering Norsk filminstitutt Opplysningsvesenets fond Patentstyret Petroleumstilsynet Post- og teletilsynet Regjeringsadvokaten Riksantikvaren Riksmekleren Riksrevisjonen


Samordna opptak Sivilombudsmannen Sjøfartsdirektoratet Språkrådet Statens arbeidsmiljøinstitutt Statens institutt for forbruksforskning Statens institutt for rusmiddelforskning Statens kartverk Statens landbruksforvaltning Statens legemiddelverk Statens lånekasse for utdanning Statens strålevern Statens vegvesen region øst Statistisk sentralbyrå Statsarkivet i Trondheim Statsbygg Teknologirådet Toll- og avgiftsdirektoratet Utdanningsdirektoratet Utlendingsdirektoratet Utlendingsnemnda

Referat ledermøte 18 januar.docx 13K


Statens landbruksforvaltning:


Gmail - Vedr. begjæring om innsyn - svarfrist 7.12.2012- Saksnr 201227046-2

Side 1 av 5

Journal Isten <offentleglova@gmail.com>

Vedr. begjæring om innsyn - svarfrist 7.12.2012- Saksnr 201227046-2 1 e-post Hordvik, Hilde <Hilde.Hordvik@slf.dep.no> Til: "offentleglova@gmail.com" <offentleglova@gmail.com>

10:05 7. desember 2012

Viser til e-post fra 3. desember vedr. begjæring om innsyn. Nedenfor følger vårt svar. Vi har skrevet inn våre svar i rødt i det dokumentet dere sendte pr. e-post.

Med vennlig hilsen Hilde Hordvik Seksjonssjef

Statens landbruksforvaltning (SLF) Norwegian Agricultural Authority Service- og dokumentasjonssenteret Telefon: +47 24 13 10 00 / 12 05 Telefaks: +47 24 13 10 05 Hilde.Hordvik@slf.dep.no

--------------------------------------------------------

1) Vi ber med dette om å få tilsendt per e-post følgende dokumenter fra etatens første ledermøte/ledergruppemøte for administrativ ledelse i 2012:

• Saksliste • Saksfremlegg • Sakspapirer • Referat/protokoll

https://mail.google.com/mail/?ui=2&ik=7e0ee0393c&view=pt&search=inbox&th=13... 09.12.2012


Gmail - Vedr. begjæring om innsyn - svarfrist 7.12.2012- Saksnr 201227046-2

Side 2 av 5

Første ledermøte i Toppledergruppa i Statens landbruksforvaltning var den 9. januar 2012. Vedlagt følger saksliste, sakspapir (vedlegg 1) og utkast til referat. Vedlegg 2 i Doculive (vedlegg 3 i sakslista) – Kontrollplan 1. halvår 2012 unntas offentligheten. Sak vedr. kommunikasjonsstrategi – kontroll (Vedlegg 2 i sakslista) ble utsatt og er ikke journalført på dette møtet.

2) Vi ber etaten svare JA eller NEI på om den mener disse dokumentene faller inn under:

a) Arkiveringsplikten b) Journalføringsplikten

JA JA

3) For det enkelte dokument ber vi om å få opplyst følgende:

• Sakstittel • Saks- og dokumentnummer • Saksdokumenttittel • Journalføringsdato • Dokumentdato

4) Ved eventuelt avslag på innsyn ber vi om å få opplyst hvilken lovhjemmel etaten mener å ha for dette.

Dette er et organinternt dokument som inneholder risikovurdering om ordningene som skulle kontrolleres i 2012 og unntas ihht Offentleglova §14, første ledd.

5) Ved eventuelt avslag på innsyn ber vi likevel om å få opplyst informasjonen i punkt 3.

Vi har gitt journalopplysninger på alle dokumentene også de som det er gitt innsyn i.

https://mail.google.com/mail/?ui=2&ik=7e0ee0393c&view=pt&search=inbox&th=13... 09.12.2012


Gmail - Vedr. begjæring om innsyn - svarfrist 7.12.2012- Saksnr 201227046-2

Side 3 av 5

Saksliste for møte i Toppledergruppa • Sakstittel TLG-møter 2012 • Saks- og dokumentnummer 201200004 -1 Hoveddokument • Saksdokumenttittel Saksliste TLG møte 090112 • Journalføringsdato 09012012 • Dokumentdato 04.01.2012

Saksframlegg/sakspapirer for møte i Toppledergruppa Vedlegg 1 - Notat • Sakstittel TLG-møter 2012 • Saks- og dokumentnummer 201200004 -1 Vedlegg 1 • Saksdokumenttittel Notat • Journalføringsdato 09012012 • Dokumentdato 22.12.2011

Saksframlegg/sakspapirer for møte i Toppledergruppa Vedlegg 2 – Kontrollplan 1. halvår 2012 • Sakstittel TLG-møter 2012

https://mail.google.com/mail/?ui=2&ik=7e0ee0393c&view=pt&search=inbox&th=13... 09.12.2012


Gmail - Vedr. begjæring om innsyn - svarfrist 7.12.2012- Saksnr 201227046-2

Side 4 av 5

• Saks- og dokumentnummer 201200004 -1 Vedlegg 2 • Saksdokumenttittel Kontrollplan 1. halvår 2012 • Journalføringsdato 09012012 • Dokumentdato 20.12.2011

Referat fra møte i Toppledergruppa Utkast referat fra TLG 090112 • Sakstittel TLG-møter 2012 • Saks- og dokumentnummer 201200004 -2 • Saksdokumenttittel Referat fra TLG 090112 • Journalføringsdato Status under arbeid • Dokumentdato 09.01.2012

6) For de av dokumentene ovenfor som eventuelt ikke er journalført i etatens NOARKgodkjente arkivsystem, ber vi opplyst om lovhjemmel og begrunnelse.

Alt er journalført i Doculive.

7) For de av dokumentene ovenfor som eventuelt ikke er arkivert i etatens NOARK-godkjente arkivsystem, ber vi opplyst om lovhjemmel og begrunnelse.

https://mail.google.com/mail/?ui=2&ik=7e0ee0393c&view=pt&search=inbox&th=13... 09.12.2012


Gmail - Vedr. begjæring om innsyn - svarfrist 7.12.2012- Saksnr 201227046-2

Side 5 av 5

Alt er arkivert i Doculive.

8) Dersom svar ikke er mottatt innen 5 arbeidsdager, regner vi det som et vedtak om avslag på innsyn, og vil vurdere å påklage vedtaket.

9) Svar bes sendt elektronisk til offentleglova@gmail.com

10) Vi gjør oppmerksom på at dokumentene kan komme til å bli publisert på internett.

3 vedlegg saksliste-TLG-9112.pdf 29K Utkast-referat-tlg-9.1.12-1.pdf 39K Saksdok-TLG-9112.pdf 38K

https://mail.google.com/mail/?ui=2&ik=7e0ee0393c&view=pt&search=inbox&th=13... 09.12.2012


Statens legemiddelverk:


Gmail - SV: Begjæring om innsyn - Svarfrist 07.12.2012

Side 1 av 5

Journal Isten <offentleglova@gmail.com>

SV: Begjæring om innsyn - Svarfrist 07.12.2012 Karine Havsås <karine.havsas@legemiddelverket.no> 14:28 5. desember 2012 Til: "Offentleglova@gmail.com" <Offentleglova@gmail.com> Kopi: Gro Wesenberg <gro.wesenberg@legemiddelverket.no>, Liv Sigurdsson <liv.sigurdsson@legemiddelverket.no>, Stine Røtne <stine.rotne@legemiddelverket.no>

Vi viser til epost av 30. november 2012.

Vedlagt følger Statens legemiddelverks svar på spørsmålene i ovennevnte epost:

1.

Innsynsbegjæringen avvises i medhold av offentleglova § 14 første ledd.

2. a) Ja, referatet faller inn under arkiveringsplikten. De øvrige dokumentene vil unntaksvis kunne falle inn under arkiveringsplikten. b) Nei.

3.

Utgår, jf. svar på spørsmål 2.

4.

Offentleglova § 14 første ledd.

5.

Utgår, jf. svar på spørsmål 2.

6. Organinterne dokumenter registreres i journalen så langt et offentlig organ finner det tjenlig, jf. arkivforskriften § 2­6. Statens legemiddelverk har ikke funnet det tjenlig å journalføre de dokumentene som denne innsynsbegjæringen omhandler.

7. De organinterne dokumentene som ikke er journalført i NOARK­godkjent system, er heller ikke arkivert i NOARK­godkjent system. Vi viser derfor til svar på spørsmål 6.

Avslaget på innsynsbegjæringen kan påklages, jf. offentleglova § 32. Klagefristen er tre uker, jf. forvaltningsloven § 29.

https://mail.google.com/mail/?ui=2&ik=7e0ee0393c&view=pt&search=inbox&msg=...

09.12.2012


Gmail - SV: Begjæring om innsyn - Svarfrist 07.12.2012

Side 2 av 5

Med vennlig hilsen | Best regards Karine Havsås rådgiver | lawyer Statens legemiddelverk Norwegian Medicines Agency www.legemiddelverket.no |www.noma.no www.facebook.com/legemiddelverket

Tlf. + 47 22 89 77 06 ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ Postboks 63, Kalbakken, N­0901 Oslo, Norway ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­

Fra: Journal Isten [mailto:offentleglova@gmail.com] Sendt: 30. november 2012 15:10 Til: post@nav.no; post@arbeidstilsynet.no; riksarkivet@arkivverket.no;post@bufdir.no; postkasse@datatilsynet.no; post@dibk.no; mail@dirmin.no; postmottak@dirnat.no;postmottak@dsb.no; post@dfo.no; post@kdu.no; postmottak@domstoladministrasjonen.no; post@finanstilsynet.no; postmottak@fiskeridir.no;post@forbrukerombudet.no; firmapost@ffi.no; servicesenter@forsvarsbygg.no;sentralbord@fredskorpset.no; postmottak@helsedir.no; post@innovasjonnorge.no;post@imdi.no;postmottak@jbv.no;postmottak@justervesenet.no; firmapost@kartverket.no; postmottak@kofa.no;postmottak@klif.no;post@konkurransetilsynet.no; postmottak@jd.dep.no; post@Ldo.no;postmottak@lottstift.no; postmottak@caa.no;postmottak@mattilsynet.no; post@medietilsynet.no; post@met.no;postmottak@norad.no;post@forskningsradet.no; ngu@ngu.no;nve@nve.no;akkreditert@akkreditert.no; post@nfi.no;ovf@ovf.no;mail@patentstyret.no; postboks@ptil.no;firmapost@npt.no;postmottak@regjeringsadvokaten.no;postmottak@ra.no; post@riksmekleren.no; Postmottak@riksrevisjonen.no;postmottak@samordnaopptak.no; postmottak@sivilombudsmannen.no; postmottak@sjofartsdir.no;post@sprakradet.no; postmottak@stami.no; postmottak@helsetilsynet.no;sifo@sifo.no; sirus@sirus.no;postmottak@slf.dep.no; Post; postmottak@lanekassen.no; nrpa@nrpa.no; firmapostost@vegvesen.no; arkivet@ssb.no;satrondheim@arkivverket.no; postmottak@statsbygg.no; post@teknologiradet.no;tad@toll.no; post@utdanningsdirektoratet.no; udi@udi.no; postmottak@une.no Emne: Begjæring om innsyn - Svarfrist 07.12.2012

1) Vi ber med dette om å få tilsendt per e-post følgende dokumenter fra etatens første ledermøte/ledergruppemøte for administrativ ledelse i 2012: • • • •

Saksliste Saksfremlegg Sakspapirer Referat/protokoll

https://mail.google.com/mail/?ui=2&ik=7e0ee0393c&view=pt&search=inbox&msg=...

09.12.2012


Gmail - SV: Begjæring om innsyn - Svarfrist 07.12.2012

Side 3 av 5

2) Vi ber etaten svare JA eller NEI på om den mener disse dokumentene faller inn under: a) Arkiveringsplikten og b) Journalføringsplikten

3) For det enkelte dokument ber vi om å få opplyst følgende: • • • • •

Sakstittel Saks- og dokumentnummer Saksdokumenttittel Journalføringsdato Dokumentdato

4) Ved eventuelt avslag på innsyn ber vi om å få opplyst hvilken lovhjemmel etaten mener å ha for dette.

5) Ved eventuelt avslag på innsyn ber vi likevel om å få opplyst informasjonen i punkt 3.

6) For de av dokumentene ovenfor som eventuelt ikke er journalført i etatens NOARK-godkjente arkivsystem, ber vi opplyst om lovhjemmel og begrunnelse.

7) For de av dokumentene ovenfor som eventuelt ikke er arkivert i etatens NOARK-godkjente arkivsystem, ber vi opplyst om lovhjemmel og begrunnelse. 8) Dersom svar ikke er mottatt innen 5 arbeidsdager, regner vi det som et vedtak om avslag på innsyn, og vil vurdere å påklage vedtaket.

9) Svar bes sendt elektronisk til offentleglova@gmail.com

10) Vi gjør oppmerksom på at dokumentene kan komme til å bli publisert på internett.

Mvh Journal Isten

Mottakerliste: Arbeids- og velferdsetaten Arbeidstilsynet Arkivverket Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet

https://mail.google.com/mail/?ui=2&ik=7e0ee0393c&view=pt&search=inbox&msg=...

09.12.2012


Gmail - SV: Begjæring om innsyn - Svarfrist 07.12.2012

Side 4 av 5

Datatilsynet Direktoratet for byggkvalitet Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard Direktoratet for naturforvaltning Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap Direktoratet for økonomistyring Distriktssenteret Domstoladministrasjonen Finanstilsynet Fiskeridirektoratet (Norge) Forbrukerombudet Forsvarets forskningsinstitutt Forsvarsbygg Fredskorpset Helsedirektoratet Innovasjon Norge Integrerings- og mangfoldsdirektoratet Jernbaneverket Justervesenet Kartverket Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klima- og forurensningsdirektoratet Konkurransetilsynet Kriminalomsorgen Likestillings- og diskrimineringsombudet Lotteri- og stiftelsestilsynet Luftfartstilsynet Mattilsynet Meteorologisk institutt Norad Norges forskningsråd Norges geologiske undersøkelse Norges vassdrags- og energidirektorat Norsk akkreditering Norsk filminstitutt Opplysningsvesenets fond Patentstyret Petroleumstilsynet Post- og teletilsynet Regjeringsadvokaten Riksantikvaren Riksmekleren Riksrevisjonen Samordna opptak Sivilombudsmannen Sjøfartsdirektoratet Språkrådet Statens arbeidsmiljøinstitutt Statens institutt for forbruksforskning Statens institutt for rusmiddelforskning Statens kartverk Statens landbruksforvaltning Statens legemiddelverk

https://mail.google.com/mail/?ui=2&ik=7e0ee0393c&view=pt&search=inbox&msg=...

09.12.2012


Gmail - SV: Begjæring om innsyn - Svarfrist 07.12.2012

Side 5 av 5

Statens lånekasse for utdanning Statens strålevern Statens vegvesen region øst Statistisk sentralbyrå Statsarkivet i Trondheim Statsbygg Teknologirådet Toll- og avgiftsdirektoratet Utdanningsdirektoratet Utlendingsdirektoratet Utlendingsnemnda

https://mail.google.com/mail/?ui=2&ik=7e0ee0393c&view=pt&search=inbox&msg=...

09.12.2012


Statens l책nekasse for utdanning:


Journal Isten <offentleglova@gmail.com>

Krav om innsyn i dokumenter fra første ledermøte i 2012 og spørsmål vedrørende arkivering m.m. 1 e-post Nina Almvik <Nina.Almvik@lanekassen.no> Til: "offentleglova@gmail.com" <offentleglova@gmail.com>

14:55 10. desember 2012

Vi viser til begjæring av 30.11.2012 om innsyn i dokumenter fra det første ledermøtet for administrativ ledelse i 2012 og spørsmål vedrørende arkivering og journalføring. Spørsmålet om innsyn skal gis i dokumentene og dokumentets dato m.v. behandles under samme punkt. Saksliste Dokumentet er vedlagt. Saksfremlegg/sakspapirer Virksomhetsplan for 2012: Dokumentet er et internt dokument som forelå i en 0,95-versjon, slik at dokumentet ikke var ferdigstilt. Først når et dokument er ferdigstilt, dvs. når det ikke lenger er aktuelt å gjøre endringer/tilføyelser i det, kan det anses som et saksdokument for organet, og kan være åpent for innsyn, jf. offentleglova § 3. Det ble senere foretatt endringer i det før dokumentet var ferdigstilt. Uavhengig av tidspunkt for innsyn vil dokumentet bli unntatt etter offentleglova § 14 første ledd som et organinternt. Lånekassen anser det ikke hensiktsmessig å offentliggjøre en uferdig versjon av virksomhetsplan, og kan heller ikke se at allmennheten har noen særlig interesse i å kunne få innsyn i en virksomhetsplan som fremdeles er under arbeid. Presentasjon om sykefravær m.m. Dokumentet er vedlagt. Dokumentdato er 24.01.2012. Brev fra Kunnskapsdepartementet om stadfestelse av personalreglement for Lånekassen Dokumentet er vedlagt. Dato for dokumentet er 3.1.2012. Serviceperioder – Nye IT-driftskontrakter Dokumentet er vedlagt. Dato for dokumentet er 20.1.2012 Lånekassen i media Dokumentet er vedlagt. Dato for dokumentet er 10.1.2012 Notat av 23.1.2012 om Kvalitetsutvalgets årsplan Dokumentet er vedlagt. Dokumentdato 23.1.2012. Kvalitetsutvalgets årsplan for 2012 Dokumentet er vedlagt. Dokumentets dato er 12.1.2012. Vedlegg 1 – risikoanalyse for tildeling og Vedlegg 2 – risikoanalyse for tilbakebetaling, unntas offentlighet etter § 14 først ledd. Dokumentene er interne risikovurderinger. Resultatet av vurderingene gir seg utslag i valg av kontroller som skal gjennomføres. Disse kontrollene framkommer i notatet av 23.1.2012 om årsplan for 2012 og i selve årsplanen, og det er det som vil være av eventuell allmenn interesse. Vedlegg 3 – bestilte kontroller Dokumentets dato er 12.01.2012. Dokumentet er vedlagt. Referat/protok oll Det er ikke laget protokoll. Referatet er vedlagt. Det er datert 24.1.2012. Om arkivering og journalføring Arkiveringsplikt foreligger for saksdokumenter for organet, dvs. for ferdigstilte dokumenter. Hovedregelen er at det ikke er journalføringsplikt for interne dokumenter, men det finnes unntak, blant annet for dokumenter som


er omtalt i offentleglova § 14 annet ledd. Dette følger av forskrift om offentlege arkiv §§ 2-4 og 2-6. Det er derfor som hovedregel ikke plikt til journalføring for dokumenter til ledermøte. Lånekassen har tatt i bruk nytt administrativt saksbehandlingsverktøy. I sammenheng med å innføre et elektronisk saksbehandlingssystem vil vi også forbedre våre rutiner for å sikre at arkiveringsplikten og journalføringsplikten blir i varetatt. Vedlagte brev fra Kunnskapsdepartementet om personalreglement ble arkivert og journalført i forbindelse med mottak av brevet. Det har saks- og dokumentnummer 201102006 nr. 5. Avgjørelser etter offentleglova kan påklages innen tre uker, jf. offentleglova § 32 og forvaltningsloven § 29. Vennlig hilsen Nina Almvik seniorrådgiver

9 vedlegg Lånekassen i mediene i 2011-Presentasjon.pptx 277K Serviceperioder nye IT driftskontrakter 20-01-12.pdf 122K Personalreglemene for lånekassen gyldig fra 01.01.12.pdf 2622K Ledergruppemøte 240112 diverse PE-saker.pdf 178K Årsplan 2012.pdf 363K Vedlegg 3 til årsplan for 2012, bestillinger.pdf 116K Anbefaling fra FAG på kontroller for 2012.pdf 146K 24 01 12.pdf 211K Ledermøte24.01.12.pdf 101K


Statens str책levern:


Journal Isten <offentleglova@gmail.com>

Begjæring om innsyn - Svarfrist 07.12.2012 1 e-post Statens strålevern <nrpa@nrpa.no> Til: Journal Isten <offentleglova@gmail.com>

Besøksadresse: Grini næringspark 13, 1361 Østerås Postadresse: Postboks 55, NO-1332 Østerås Telefon: +47 67 16 25 00 http://www.nrpa.no/

2 vedlegg 12-00048-1 L01_06.01.doc 239641_1_1.pdf 124K innsyn avslag vedr ledermøtereferater.pdf 121K

08:19 10. desember 2012


Vi viser til innynskrav fra «Journal Isten» av 30/11 kl 15:10 Vi gir kun innsyn i referat fra første ledermøte i 2012 og saksdokumentet under sk 01.01 omtalt som referat (fra forrige ledermøte) i Statens strålevern. Vi arkiverer ikke innkallingene til våre toppledermøter i direktoratet Statens strålevern, men fortløpende alle ledermøterefereater, men vanligvis uten vedlegg, som imidlertid er tilgjengelige på annen måte. Vi avslår med andre ord innsynskravet ditt hva angår de øvrige saksdokumentene omtalt i referatet, med følgende avslagshjemler: -

Utkast strategisk plan, jf offentleglova § 14. Dokument utarbeidde for eiga saksførebuing (organinterne dokument); «Eit organ kan gjere unntak frå innsyn for dokument som organet har utarbeidd for si eiga interne saksførebuing.» (vi har også vurdert meroffentlighet etter offl § 11. Meirinnsyn: «Når det er høve til å gjere unntak frå innsyn, skal organet likevel vurdere å gi heilt eller delvis innsyn. Organet bør gi innsyn dersom omsynet til offentleg innsyn veg tyngre enn behovet for unntak.»)

-

Utkast tildelingsbrev vedr budsjettmidler fra departementet/tildelingsbrev, jf offloven § 22. Unntak i visse budsjettsaker: «Det kan gjerast unntak frå innsyn for dokument som er utarbeidde av eit departement, og som gjeld statlege budsjettsaker. Det same gjeld for opplysningar om førebelse budsjettrammer fastsette av regjering eller departement i dokument frå underliggjande organ og etatar, og…»

-

Fra info orienteringssaker:

Notat vedr forskrift objektsikkerhet og notat vedr stesstesting atomanlegg unntas innsyn i sin helhet iht offloven § 13 taushetsplikt i annen lov, jf atomenergiloven § 53(se nedenfor i sitat), og dessuten som unntaksberettiget uten grunn til meroffentlighet iht offloven § 14 internt arbeidsdokument. § 53. (taushetsplikt). Med de begrensninger som følger av denne lov plikter enhver å bevare taushet om det vedkommende i stillings medfør etter loven får kjennskap til om b) detaljerte beskrivelser av atomanlegg, og detaljerte opplysninger om tiltak for fysisk beskyttelse av atomanlegg eller atomsubstans, og detaljerte opplysninger om transport av atomsubstans, som om de ble kjent, ville kunne skade sikkerheten ved atomanlegg, øke faren for tyveri eller ulovlig spredning av nukleært materiale eller teknologi, eller øke faren for sabotasje, terrorhandlinger eller spionasje. Taushetsplikten gjelder også etter at vedkommende har avsluttet tjenesten eller arbeidet. Vedkommende kan heller ikke utnytte opplysninger som nevnt i denne paragraf, i egen virksomhet eller i tjeneste eller arbeid for andre. For øvrig gjelder bestemmelsene i forvaltningsloven §§ 13-13 f så langt de passer. ………………..Opplysninger om utslipp og fare for utslipp skal være offentlige.


Generelt om arkiveringsrutiner og arkiveringslikt ifm ledermøter i Statens strålevern: Vi viser til arkivforskriften § 2-6: «§ 2-6. Journalføring og anna registrering Eit offentleg organ skal ha ein eller fleire journalar for registrering av dokument i dei sakene organet opprettar. I journalen skal ein registrere alle inngåande og utgåande dokument som etter offentleglova § 4 må reknast som saksdokument for organet, dersom dei er gjenstand for saksbehandling og har verdi som dokumentasjon. Organinterne dokument, jf. § 1-1 til § 1-3, registrerer organet i journalen så langt organet finn det tenleg. Desse organinterne dokumenta skal likevel alltid journalførast: a) dokument som omtalt i offentleglova § 14 andre ledd b) dokument som omtalt i offentleglova § 16 fyrste ledd bokstav a til d, § 16 andre ledd og § 16 tredje ledd første punktum c) dokument som omtalt i offentlegforskrifta § 8. Dokument som skal haldast utanfor arkivet etter § 3-18 fyrste ledd og § 3-19 i føresegnene her, skal ikkje journalførast. Journalar skal førast elektronisk eller på papir. Dersom journalen inngår i eit elektronisk arkiv- eller saksbehandlingssystem, skal ein på enkel måte kunne hente ut og gjere tilgjengeleg dei journalopplysningane som allmenta har krav på å få innsyn i, jf. § 2-7. Arkivplanen skal innehalde eit fullstendig og ajourført oversyn over dei systema som blir nytta til journalføring og eventuelle andre former for registrering av saksdokument. Elektroniske system skal vere fullgodt dokumenterte.»

Som du vil se er spørsmålet ifm innsynkrav om dokumentet er «gjenstand for saksbehandling» og om det «har verdi som dokumentasjon»? Hvis ett av kriteriene er oppfylt, har vi plikt til å arkivere dokumentet. Hvis begge kriteriene er oppfylt, har vi også plikt til å journalføre dokumentet. I Statens strålevern har vi vurdert det som innkallinger med saksliste og dok tilhørende innkallingen i seg selv ikke er rettslig sett nødvendig å arkivere eller journalføre, men at referatene uten vedlegg er arkivpliktige men ikke journalpliktige. Dette henger sammen med at alle viktige saksdokumenter/saksfremlegg/vedlegg til enkeltsakene i referatene likevel vil være arkivert i arkivet på andre saker. Dersom saksinnholdet gjelder helt generelle men viktige og interne administrative beslutninger som ikke ligger på andre saker i arkiv), så vil omtale av saksinnhold og beslutning normalt fremgå av selve referatet.

Orientering til de som krever innsyn om klagerett og nærmere begrunnelse Vi gjør oppmerksom på at avgjørelsen kan påklages til Helse og omsorgsdepartementet, i henhold til bestemmelsene i kap VI i forvaltningsloven, som gjelder så langt de passer, jf offentlighetsloven § 32. Klage må fremsettes innen tre uker fra mottak av dette vedtak. Den som har fått avslag, kan innen tre uker fra avslaget er mottatt, kreve en nærmere begrunnelse for avslaget der hovedhensynene som har vært avgjørende for avslaget, skal nevnes, jf offentlighetsloven § 31. Mvh Hans Haavind Seniorrådgiver jurist Statens strålevenr 48 18 38 11


Statens vegvesen region øst:


Journal Isten <offentleglova@gmail.com>

Begjæring av innsyn i dokumenter fra Statens vegvesens ledermøte 1 e-post Silborn Hans <hans.silborn@vegvesen.no> 09:20 11. desember 2012 Til: "offentleglova@gmail.com" <offentleglova@gmail.com> Kopi: Aksnes Lars <lars.aksnes@vegvesen.no>, Marskar Else-Marie <else.marie.marskar@vegvesen.no>, Bordal Jane <jane.bordal@vegvesen.no>, Cordt-Hansen Susanne <susanne.cordt-hansen@vegvesen.no>, Sonne Jacob <jacob.sonne@vegvesen.no>

Begjæring om innsyn i dokumenter fra Statens vegvesens ledermøte Vi viser til deres e-post 30. november 2012 med begjæring av innsyn i dokumenter fra Statens vegvesens ledermøte. De dokumenter som dere ønsker innsyn i er «organinterne dokumenter», som kun er utarbeidet for internt bruk i den forberedende behandlingen av diverse saker i Statens vegvesen. Det er av flere grunner ikke lempelig at disse dokumentene gjøres offentlige. Med støtte av Offentlighetsloven § 14, 1. ledd avslår derfor Statens vegvesen deres begjæring av innsyn i dokumenter fra Statens vegvesens ledermøte. Styringsstaben Statens vegvesen Vegdirektoratet


Statistisk sentralbyr책:


Gmail - Ad innsynsbegjæring: Dokumenter fra første ledermøte/ledergruppemøte for a... Side 1 av 2

Journal Isten <offentleglova@gmail.com>

Ad innsynsbegjæring: Dokumenter fra første ledermøte/ledergruppemøte for administrativ ledelse i 2012 1 e-post Hunstad, Siv <Siv.Hunstad@ssb.no> Til: "offentleglova@gmail.com" <offentleglova@gmail.com>

09:50 7. desember 2012

Vi viser til din henvendelse datert 30. november 2012, hvor du ber om innsyn i dokumenter fra første ledermøte/ledergruppemøte for administrativ ledelse i 2012. Vi vurderer det slik at Direktørmøtet(DM) i SSB er det møtet som best samsvarer med din forespørsel. Møtepapirene til DM er hos oss journalført (registrert) som X-notater, det vil si at dette er organinterne dokumenter som inngår i våre interne saksforberedelser. X-notater inngår ikke i vår offentlige journal og det gis normalt ikke innsyn i x-notater. Det vises her til Offentleglova § 14. Vi har tross dette valgt å utvise meroffentlighet, jfr. Offentleglova § 11, og oversender derfor journaloversikt for saken Direktørmøter 2012, samt dagsorden for 9. januar, som er det første møtet i 2012.

Møtepapirer for møter som vårt DM er etter vårt syn arkiveringspliktig,jfr. Forskrift om offentlege arkiv § 3-20. Organinterne dokumenter kan et offentlig organ registrere i journalen så langt organet finner det hensiktsmessig, det er ingen journalførimgsplikt, se Forskrift om offentlege arkiv § 2-6. Vi er klar over at § 14 a - d i Offentleglova krever journalføring av visse saksfremlegg, men dette er ikke aktuelt for dokumenter lagt frem i DM 9. januar.

Med vennlig hilsen

For SSB Siv Hunstad

2 vedlegg Journaloversikt for saken Direktørmøter 2012.pdf 40K

https://mail.google.com/mail/?ui=2&ik=7e0ee0393c&view=pt&search=inbox&th=13... 09.12.2012


Gmail - Ad innsynsbegjæring: Dokumenter fra første ledermøte/ledergruppemøte for a... Side 2 av 2

Kopi av saksliste Direktørmøte 9 januar 2012.pdf 19K

https://mail.google.com/mail/?ui=2&ik=7e0ee0393c&view=pt&search=inbox&th=13... 09.12.2012


Statsbygg:


Gmail - Innsynsbegjæring

Side 1 av 2

Journal Isten <offentleglova@gmail.com>

Innsynsbegjæring 1 e-post HegeNjaa.Rygh@statsbygg.no <HegeNjaa.Rygh@statsbygg.no> Til: offentleglova@gmail.com Kopi: TorillMarsteen.Dragsnes@statsbygg.no, ArkivetHK@statsbygg.no

13:52 7. desember 2012

Oslo 7. desember 2012

Vi viser til innsynsbegjæring datert 30. november i år. Vedlagt følger saksliste og protokoll/orientering fra første ledermøte i administrativ ledelse i Statsbygg i 2012, avholdt 12. januar 2012. Saksfremlegg og sakspapirer er dokumenter som er utarbeidet for egen intern saksbehandling. Disse dokumentene unntas fra offentlig innsyn, jf offentleglova § 14.

Avslag på begjæring om innsyn kan påklages i samsvar med reglene i offentleglova § 32. Klagefristen er 3 uker, jf forvaltningsloven § 29. Som svar på tilleggsspørsmål kan vi opplyse at sakslisten viser saks- og dokumentnummer og tittel på sakene, sakene journalføres og arkiveres i Noark- godkjent arkivsystem samme dag som dato forsakslisten.

Vennlig hilsen

Hege Njaa Rygh Kommunikasjonsdirektør Kommunikasjonsstaben Mobiltelefon: (+47) 91370172

2 vedlegg Innkalling til adm dir Øivind Christoffersens ledermøte 12012011.docx 60K

https://mail.google.com/mail/?ui=2&ik=7e0ee0393c&view=pt&search=inbox&th=13... 09.12.2012


Gmail - InnsynsbegjĂŚring

Side 2 av 2

!!!Godkjent orientering fra adl 12012012.doc 90K

https://mail.google.com/mail/?ui=2&ik=7e0ee0393c&view=pt&search=inbox&th=13... 09.12.2012


Toll- og avgiftsdirektoratet:


Gmail - Begjæring om innsyn

Side 1 av 1

Journal Isten <offentleglova@gmail.com>

Begjæring om innsyn 1 e-post Vigmostad, Hilde <Hilde.Vigmostad@toll.no> Til: "offentleglova@gmail.com" <offentleglova@gmail.com>

11:25 7. desember 2012

Begjæring om innsyn Det vises til e­postav 03.12.2012 hvor det bes om innsyn i dokument fra etatens første ledermøte/ledergruppemøte

for administrativ ledelse i 2012.

Utgangspunktet etter offentleglova (offl.) § 3 er at alle kan kreve innsyn i saksdokumenter, journaler og lignende registre. Toll­ og avgiftsdirektoratet kan ikke se at unntak fra denne hovedregelen kommer til anvendelse i denne saken. Det gis på dette grunnlag innsyn i dokumentet og det ønskede dokumentet oversendes elektronisk. På spørsmål 2a er svaret JA På 2b er svaret NEI, iht arkivforskriften § 2­6 jf offentleglova Spørsmål 7)

14 annet ledd

Vi danner papirarkiv ut 2012, og har derfor ikke dokumentet elektronisk arkivert i NOARK.

Med hilsen

Turid Nordli Johnsen arkivleder Administtrasjonsavdelingen Toll­ og avgiftsdepartementet

Ledermøte 04.01.2012.pdf 904K

https://mail.google.com/mail/?ui=2&ik=7e0ee0393c&view=pt&search=inbox&th=13... 09.12.2012


Utdanningsdirektoratet:


Gmail - Svar på innynskrav

Side 1 av 5

Journal Isten <offentleglova@gmail.com>

Svar på innynskrav 1 e-post arkiv <post@utdanningsdirektoratet.no> Til: Journal Isten <offentleglova@gmail.com>

14:39 6. desember 2012

Hei

1) Krav om innsyn i dokumenter fra etatens første ledermøte/ledergruppemøte for administrativ ledelse i 2012

Svar:

Innsynskravet gjelder sak 2012/98 dokument nr. 2 “Møteinnkalling med sakspapirer 03.01.2012”.

Dokumentet 2 består av et hoveddokument og tre vedlegg. Det gis innsyn i hoveddokumentet, se vedlegg. De tre vedleggene unntas offentlighet i sin helhet med hjemmel i offentleglova § 14 første ledd.

Vedtaket om delvis avslag kan påklages innen tre uker etter at underretning om vedtaket har kommet frem, jf. offentleglova § 32 og forvaltningsloven § 29. En eventuell klage skal rettes til Utdanningsdirektoratet.

2) Vi ber etaten svare JA eller NEI på om den mener disse dokumentene faller inn under:

a) Arkiveringsplikten: JA

og

b) Journalføringsplikten: JA

https://mail.google.com/mail/?ui=2&ik=7e0ee0393c&view=pt&search=inbox&th=13... 09.12.2012


Gmail - Svar på innynskrav

Side 2 av 5

3) For det enkelte dokument ber vi om å få opplyst følgende: • • • • •

Sakstittel: Direktørmøter 2012 Saks­ og dokumentnummer:2012/98­2 Saksdokumenttittel: Møteinnkalling med sakspapirer 03.01.2012 Journalføringsdato: 14.03.2012 Dokumentdato: 05.01.2012

Med vennlig hilsen Arkivet --------------------------------Sikkerhets- og serviceavdelingen Utdanningsdirektoratet Schweigaards gate 15 B, 0135 OSLO Tlf.: 23 30 12 00 / Faks.: 23 30 12 99 post@utdanningsdirektoratet.no www.utdanningsdirektoratet.no

Fra: Journal Isten [mailto:offentleglova@gmail.com] Sendt: 30. november 2012 15:10 Til: post@nav.no; post@arbeidstilsynet.no; riksarkivet@arkivverket.no; post@bufdir.no; postkasse@datatilsynet.no; post@dibk.no; mail@dirmin.no; postmottak@dirnat.no; postmottak@dsb.no; post@dfo.no; post@kdu.no; postmottak@domstoladministrasjonen.no;post@finanstilsynet.no; postmottak@fiskeridir.no; post@forbrukerombudet.no; firmapost@ffi.no; servicesenter@forsvarsbygg.no; sentralbord@fredskorpset.no; postmottak@helsedir.no; post@innovasjonnorge.no; post@imdi.no; postmottak@jbv.no; postmottak@justervesenet.no;firmapost@kartverket.no; postmottak@kofa.no; postmottak@klif.no; post@konkurransetilsynet.no; postmottak@jd.dep.no; post@Ldo.no; postmottak@lottstift.no; postmottak@caa.no; postmottak@mattilsynet.no; post@medietilsynet.no; post@met.no; postmottak@norad.no;post@forskningsradet.no; ngu@ngu.no; nve@nve.no; akkreditert@akkreditert.no; post@nfi.no; ovf@ovf.no; mail@patentstyret.no; postboks@ptil.no; firmapost@npt.no; postmottak@regjeringsadvokaten.no; postmottak@ra.no; post@riksmekleren.no; Postmottak@riksrevisjonen.no;postmottak@samordnaopptak.no; postmottak@sivilombudsmannen.no; postmottak@sjofartsdir.no; post@sprakradet.no; postmottak@stami.no; postmottak@helsetilsynet.no; sifo@sifo.no; sirus@sirus.no; postmottak@slf.dep.no; post@legemiddelverket.no; postmottak@lanekassen.no;nrpa@nrpa.no; firmapost-ost@vegvesen.no; arkivet@ssb.no; satrondheim@arkivverket.no; postmottak@statsbygg.no; post@teknologiradet.no; tad@toll.no; arkiv; udi@udi.no; postmottak@une.no Emne: Begjæring om innsyn - Svarfrist 07.12.2012 *12/6656 sle

1) Vi ber med dette om å få tilsendt per e-post følgende dokumenter fra etatens første ledermøte/ledergruppemøte for administrativ ledelse i 2012: • • • •

Saksliste Saksfremlegg Sakspapirer Referat/protokoll

2) Vi ber etaten svare JA eller NEI på om den mener disse dokumentene faller inn under: a) Arkiveringsplikten

https://mail.google.com/mail/?ui=2&ik=7e0ee0393c&view=pt&search=inbox&th=13... 09.12.2012


Gmail - Svar på innynskrav

Side 3 av 5

og b) Journalføringsplikten

3) For det enkelte dokument ber vi om å få opplyst følgende: • • • • •

Sakstittel Saks- og dokumentnummer Saksdokumenttittel Journalføringsdato Dokumentdato

4) Ved eventuelt avslag på innsyn ber vi om å få opplyst hvilken lovhjemmel etaten mener å ha for dette.

5) Ved eventuelt avslag på innsyn ber vi likevel om å få opplyst informasjonen i punkt 3.

6) For de av dokumentene ovenfor som eventuelt ikke er journalført i etatens NOARK-godkjente arkivsystem, ber vi opplyst om lovhjemmel og begrunnelse.

7) For de av dokumentene ovenfor som eventuelt ikke er arkivert i etatens NOARK-godkjente arkivsystem, ber vi opplyst om lovhjemmel og begrunnelse. 8) Dersom svar ikke er mottatt innen 5 arbeidsdager, regner vi det som et vedtak om avslag på innsyn, og vil vurdere å påklage vedtaket.

9) Svar bes sendt elektronisk til offentleglova@gmail.com

10) Vi gjør oppmerksom på at dokumentene kan komme til å bli publisert på internett.

Mvh Journal Isten

Mottakerliste: Arbeids- og velferdsetaten Arbeidstilsynet Arkivverket Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet Datatilsynet Direktoratet for byggkvalitet

https://mail.google.com/mail/?ui=2&ik=7e0ee0393c&view=pt&search=inbox&th=13... 09.12.2012


Gmail - Svar på innynskrav

Side 4 av 5

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard Direktoratet for naturforvaltning Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap Direktoratet for økonomistyring Distriktssenteret Domstoladministrasjonen Finanstilsynet Fiskeridirektoratet (Norge) Forbrukerombudet Forsvarets forskningsinstitutt Forsvarsbygg Fredskorpset Helsedirektoratet Innovasjon Norge Integrerings- og mangfoldsdirektoratet Jernbaneverket Justervesenet Kartverket Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klima- og forurensningsdirektoratet Konkurransetilsynet Kriminalomsorgen Likestillings- og diskrimineringsombudet Lotteri- og stiftelsestilsynet Luftfartstilsynet Mattilsynet Meteorologisk institutt Norad Norges forskningsråd Norges geologiske undersøkelse Norges vassdrags- og energidirektorat Norsk akkreditering Norsk filminstitutt Opplysningsvesenets fond Patentstyret Petroleumstilsynet Post- og teletilsynet Regjeringsadvokaten Riksantikvaren Riksmekleren Riksrevisjonen Samordna opptak Sivilombudsmannen Sjøfartsdirektoratet Språkrådet Statens arbeidsmiljøinstitutt Statens institutt for forbruksforskning Statens institutt for rusmiddelforskning Statens kartverk Statens landbruksforvaltning Statens legemiddelverk Statens lånekasse for utdanning Statens strålevern Statens vegvesen region øst Statistisk sentralbyrå

https://mail.google.com/mail/?ui=2&ik=7e0ee0393c&view=pt&search=inbox&th=13... 09.12.2012


Gmail - Svar på innynskrav

Side 5 av 5

Statsarkivet i Trondheim Statsbygg Teknologirådet Toll- og avgiftsdirektoratet Utdanningsdirektoratet Utlendingsdirektoratet Utlendingsnemnda

Innkalling til direktørmøte tirsdag 3. januar kl 09.00 – 12.00.pdf 57K

https://mail.google.com/mail/?ui=2&ik=7e0ee0393c&view=pt&search=inbox&th=13... 09.12.2012


Utlendingsdirektoratet:


Gmail - UDI: Begjæring om innsyn dokumenter fra første ledergruppemøte for admini... Side 1 av 2

Journal Isten <offentleglova@gmail.com>

UDI: Begjæring om innsyn dokumenter fra første ledergruppemøte for administrativ ledelse 2012 1 e-post sila@udi.no <sila@udi.no> Til: offentleglova@gmail.com Kopi: aibo@udi.no, frse@udi.no

15:38 7. desember 2012

Hei, Vedlagt følger svar på deres innsynsbegjæring. Det står i pkt. 1 at vedleggene kommer i egen forsendelse, men det viste seg at det var mest hensiktsmessig å sende alle dokumentene i dette svaret. Ta kontakt med undertegnede dersom dere har spørsmål. Mvh Siri

Siri Lassen Seniorrådgiver E-post: sila@udi.no Telefon direkte: +47 407 06 420

Utlendingsdirektoratet (UDI) Avdeling for administrasjon, service og utvikling Postboks 8108 Dep, 0032 Telefon: 23 35 15 00 www.udi.no

5 vedlegg 332373_1_P_O.doc 147K 332670_1_P.pdf 510K 332672_1_P.pdf 222K

https://mail.google.com/mail/?ui=2&ik=7e0ee0393c&view=pt&search=inbox&th=13... 09.12.2012


Gmail - UDI: Begjæring om innsyn dokumenter fra første ledergruppemøte for admini... Side 2 av 2

332674_1_P.pdf 298K 332676_1_P.pdf 207K

https://mail.google.com/mail/?ui=2&ik=7e0ee0393c&view=pt&search=inbox&th=13... 09.12.2012


Journal Isten

Deres ref: :

Vår ref: 12/3729-2/SILA

Oslo, 05.12.2012

BEGJÆRING OM INNSYN DOKUMENTER FRA FØRSTE LEDERGRUPPEMØTE FOR ADMINISTRATIV LEDELSE 2012 Vi viser til forespørsel sendt per e-post den 3. desember 2012, vedrørende begjæring om innsyn i dokumenter fra første ledermøte i UDI i 2012. Vi svarer punktvis på forespørselen nedenfor: 1) Det bes om dokumenter fra etatens første ledermøte/ledergruppemøte for administrativ ledelse i 2012. Det bes om a) saksliste, b) saksfremlegg, c) sakspapirer, d) referat/ protokoll. Svar: Dokumentene det bes om innsyn til behandles hver for seg som egne forespørsler om innsyn i hvert enkelt dokument via Innsynsklienten i WebSak. Disse følger derfor i egne forsendelser, da innsynsbegjæringen vurderes av saksbehandler og sendes direkte fra arkivet til den som ber om innsyn.

2) Det bes om at etaten svarer Ja eller Nei på om den mener at disse dokumentene faller inn under a) Arkiveringsplikten og b) Journalføringsplikten. Svar: a) Ja – disse dokumentene faller inn under Arkiveringsplikten. b) Ja, de dokumentene det bes om innsyn til faller inn under Journalføringsplikten, noe som følger av Rettleiar til Offentleglova (se utdrag nedenfor). Ihht. Offentleglova § 14 andre ledd, er det imidlertid kun dokument eller deler av dokument som inneholder den endelige avgjørelsen til organet i en sak det er Journalføringsplikt for. ”…For organinterne dokument, det vil i denne samanhengen seie dokument som er utarbeidde og berre sirkulerer innanfor eit organ, jf. arkivforskrifta §§ 1-1 til 1-3, er det som hovudregel ikkje noka journalføringsplikt, jf. arkivforskrifta § 2-6 fyrste ledd tredje punktum. For slike dokument er det opp til organet sjølv om, og i så fall i kva omfang, dei skal journalførast. Nokre organinterne dokument er det likevel journalføringsplikt for, jf. arkivforskrifta § 2-6 fyrste ledd fjerde punktum. Dette gjeld dokument som er omtala i offentleglova § 14 andre ledd, § 16 fyrste ledd bokstav a til d, § 16 andre ledd, § 16 tredje ledd fyrste punktum og offentlegforskrifta § 8. Desse føresegnene reknar opp organinterne dokument som ikkje kan haldast utanom innsyn etter offentleglova § 14 fyrste ledd på det grunnlag at dei er utarbeidde til bruk for den interne saksførebuinga til eit organ. Slike dokument er altså omfatta av journalføringsplikta….”

Utlendingsdirektoratet Avdeling for administrasjon service og utvikling Hausmannsgate 21 Postboks 8108 Dep. 0032 Oslo

Telefon 23 35 15 00 Telefaks 23 35 15 01 E-post udi@udi.no www.udi.no

Bankkontonr. 7694 05 10712 Organisasjonsnr. 974760746


3) For det enkelte dokument ber vi om å få opplyst følgende: i) sakstittel, ii) saks- og dokumentnummer, iii) saksdokumenttittel, iv) journalføringsdato, v) dokumentdato. Svar: Sakene som ble behandlet på UDIs ledermøte (direktørmøte) den 4. januar fremkommer nedenfor, med de opplysninger det bes om: • • •

Sakstittel/ saksdokumenttittel:Referat fra direktørmøtet 21.12.2012 Saksnr: 195/11. Dokumentnr (noark.nr): 09/73 Dokumentdato: 30.12.11, Journalføringsdato: 09.01.12

• • •

Sakstittel/ saksdokumenttittel:Planlagte direktørmøtesaker 21.12.2012 Saksnr: 196/11. Dokumentnr (noark.nr): 07/6443 Dokumentdato: 30.12.11, Journalføringsdato: 04.12.12

• • •

Sakstittel/ saksdokumenttittel:Oppfølging av FoU-prosjekt og forankring av portefølje for 2012 Saksnr: 197/11. Dokumentnr (noark.nr): 11/4307 Dokumentdato: 22.12.11, Journalføringsdato: 04.12.12

• • •

Sakstittel/ saksdokumenttittel:Prosess for risikostyring i UDI, 2012 Saksnr: 198/11. Dokumentnr (noark.nr): 11/4374 Dokumentdato: 30.12.11, Journalføringsdato: 04.12.12

4) Vi gir innsyn i dokumentene ovenfor, med henvisning til Offentleglova § 14 andre ledd. Vi unntar imidlertid de delene av dokumentet som ikke er relevante i forhold til at det er de endelige avgjørelsene som skal være offentlige. Se for øvrig pkt. 1) for hvordan de enkelte dokumentene sendes ut. 5) Se vurdering under pkt. 4). 6) Alle dokumentene er journalført i WebSak (Noark-godkjent arkivsystem). 7) Alle dokumentene er arkivert i Websak (Noark-godkjent arkivsystem). 10) Vi ber om å få beskjed dersom noen av dokumentene det refereres til ovenfor og som dere har fått delvis innsyn i vil publiseres på internett.

Med hilsen

Odd-Roar Thorsen avdelingsdirektør Siri Lassen seniorrådgiver

Side 2 av 2

Undersøkelse utført fra 30.11.2012 - 12.12.2012  

Rapport etter begjæring av innsyn i 69 statlige etaters administrative ledermøter Undersøkelse utført fra 30.11.2012 - 12.12.2012

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you