Page 1

SÖNDAG 4 FEBRUARI 2017 | DIN NYHETSTIDNING PÅ BJÄRE – VARJE VECKA I DIN BREVLÅDA Sönd

TYCK TILL ag 4

Game-set-matchning gör succé

Nya yrkeshögskoleutbildningar

NÄRINGSLIV. Det har inledningsvis varit succé för kompetensförsörjningsprojektet Game-Set-Matchning. I dagsläget är nio matchningar helt klara vilket lett till att arbetssökande har fått arbete. Ett av företagen som fått hjälp är Willab AB i Grevie. SID 10

SKOLA. Myndigheten för yrkeshögskolan har meddelat vilka ansökningar som beviljades och därmed får ingå i yrkeshögskolan med start under hösten 2018 eller våren 2019. Akademi Båstad Yrkeshögskola sökte sju utbildSID 4 ningar och beviljades fem.

Läs veckans TYCK TILL SID 15

En ta

nke

febru

ari

Har du Bjäre något vik NU Läs alla tar gär tigt du vill belysa insänd na mot skicka are på replike då in bjaren r på ins en

ändare u.se. ins TYCK och låteändare till Vår sk TILL pet r sed an ins er@bjareli 15 pers olchef ändare v.s ns förf e. pe attare gång ktivet fölyfte upp komma med i skol ba r Skolan slutre plik till resultaatt nå fr rnett sna står idag detta. infö bbt amr mån och sko förändr ten ga som låte la. Det rådande sam utmanin häll gar,

Kanske uppleve måste vi förä r sko lan, gå ldrar som ihop Båstads och age bryr oss ra gem om hur och formpolitiker våra ensamt och barn och som at det klim tjänstem . mår atet som än har i och var man r utsatthe er stor lära e med nya ny läro standar är ojäm kam likt plan barnen befinne t och krän rbrist i hela förväntn och givi d och sam på mån finns i ett perat ihop med nya krav ga sätt samhäll ingar de och elev r sig. Med kningar land är inte t övertag hällsklass . Det e som sista 20–30 erna alla de fortsätta et. Digitalapå utbildn , i finn förä i centrum åren Sara problemalls unikt. till de med vår kommu s stora ing utmanin under plat Dam skillnad ndrats star ekonom n. Det Men . både ber, vår gar vi hela dygnet tformar barnpe hället, ojäm kt er i har i sko iskt har beh likh då oavsett et som och soc präglat komlevnadsrarna rspektivet skolchef, fördom det lede lan och över ialt i fick och per och vi sätt dessa Vi beh ar. Vi leve r till förstöresamhället. inte hantera högre stat munen a sonalen just sätt oss politike r redan utm öve Pro us. s lse, lede r blem så god a elevern r och sam aningar Vi är Det age skadar r till soc nu mån ra motvik i ett pola kriminalitet, a i cen i Båstad a föru och tidigt att tydl våra riserat iala trum då t. ga förä aldrig vi behöve tsättnin sko igare Sverige segregation hela sam gar som . Vi beh tappa r Att vad Sara lor bli en ldrar i kom jobb se . , öve sko bort bar rädsla a tills mö r ge år sed lstrukturen nomföra Damber negativ plat munen och länperspe ammans jligt för som an. s som behöve mot tydl att möta ktivet. det arb såg som inte acce att skap Redan r största knäcke ete hon 201 ses iga mål, varande a färre sko 3 rekomm över, är Vi kan påbörja problem r barn. Vi pterar elle en fråg end de. och had hade beh r vill att och bris skolchefenlenheter. förändrske behöve a som Att då erade sko e beh övt t på resp r bild för lyfte lför Kanske ing. övt för veta a en ekt för att vilja läggfrån kommu valtningen s för mån behövs ny röre att geVi är Eller skolche a ner nlednin oss poli ga ett lse och en alla fens pro en sko gen tiker ket blan medvetn En gru lobbygruppbarn-ungd i den fession la är absu anklaga arbeta nuPedago d annat a om att och nu. pp helt bas är helt oms- och rt, ella yrk för ska fritt flertale resu framtids erad esutövakränkande arbetsmger och elev lterade t sko på hur från ideo pa nde. logi parti i Bås vi vill er visa i att Bac lor har arb skynds iljön. Så För mig kaskolan att bar er och allia tad... r fysi etsmiljöp står ska n och nser. befinna amma åtgä vi måste - Att i Under des ung unga rder för i enlighe symptom Grevie fick roblem vilnde fler plat a ska ha sa saker . ska ha på byggna 2017 har t läggas våra på det här elevers med gäll grund av ned Rektore - Akt ser att gör rätt till soc behovs livsstra dschef sagtkommunch och vår ande lags den dåli . iv friti a sake ial sam listan: teg. upp sig ef, eko gogers r och förs rade tiftn ga person nom aktivite d med mö r tillsamm varo. (Ny och i als häls ing vidta kurren och person kolechefer - Att jlighet ans tt sko Detta år vår ichef, HR a och det star ter. lskjutstill grat på). är nya sko -chef vältalange skraftiga så alens arb har länge stads munen djupt oro och system, is elle etssitua arbetsm tas utbildn lchef lyft beh r billi ser en r till vår komatt vi kan - Att och och vår samhällsingar tion. många behöver ande och arkn ove ga icke civi beh inom såklart inte bra närings utvecklaprofession mun. Att ålla våra Att löner t att se öve våra bar lsamhäll ad. förenin fler när tyvärr slutar på både för et ska och villk r ped ell fram gsb sko man n. så s inga och aselkäm så - Att börja asom chefer blir effektiv kort tid kontinuitet våra kom r som har tid får or par det ska våga munin så kan utve en lära nuvarande fokusera i Båstads pedagog och och lock är konbarns agera samhetetar tid och iteten i hela är det svåroch förn finn vånare. på det kommu utve ckla Båsom en yels person a hit fler kostar org r. rekryterrflykt från politiska påverka ckling, as möjligh arb n gem ete al i sko där skattem anisatio t att behållae men när Komstyr eter för Bås ensam man s av det tankar, a till lan edel som nen lida kontinu alltför brin man resp vakanta tad till and e inte tagi Vid kom vux förälder moder behov, ra kom t ansvar ner för. Menekteras, känslor na att gå tjänster kunde nde. Att rekr itet och Det är Vi bör na digi för förslage munsty mu på för . anv och tala värd rels tyvä ner och dett änts till ytera nya samhäll arbetar dem... förstå sätt att föreläsn egrund, kommu t att vi mås ens mö våra inga stora a och vi rr te våra tänka, et. utmani talarsto e man har. för mig I Bås svårighe ser verkmånga nen på stör te ta sign i novemb samt r om tad som Man lar elle ngar alerna er hur de ter att oro sta Lib fick på ster och möts bon kan and ro och allv bättre, r i and resp om L, S, inte som eral, att perspe de och ökande e signaler ar och sna en inte M och utöva. ekt för den ra sam som om vi politike se och hög fun ktiv köp man rast C svårighe att stäm ska säga Dessutom yrkesprofes hang. Det r kritiserrespektera storstad er tjänster . Här mö statussamh ningen ta fram gerande arb gehör för Nu sen kunna ter att ifrå de sprider älle en åtgä a , men etsm sionalite ta är och de ts även rekryter inte är lösa får bor n. Och jobb byggna ast var det högutb t med myc kränkansin person medrdsplan. iljö i i ett bra, som inom t vi a nya tförklar de som sig tystnad al myc ilda ket utfö enkla Vi jord chefer. stigande har sagt säger dschef. Allaingen som skultur anställt våra de och en från ingar. sjukfrån får turistjo bruket ket mindre r tjänster de och lågu olika inko att en bris ifrån Resulta Våra , på sam mbb. Det försvun merand de söker de chefer, ville ta jobb sam tbil vablir ignooch ingen tjänstemän t ung sig bor som sagt et som e. betyder nit med hälle. I vår ma sätt dade i de nar i tet av poli ta och a flyr för rerade, vågar elle att t från tillföro an hälft kläm som tikens kom inte trod r vill Båstads upp sig, i en inte lära . Elev är hän bo. Men de att både få att unga rdn icke-age Vi poli måste en av demmun har er visade flyr även en soc da och kommu som vi haft ad samhäll ran kan inte sig. Elev som mår Så ser söka nen väntiker har det ersatts 3000 sn. Det samtal de jobb ial miljö, er som det ut till. fysiskt de i skolfrå tar änn och få arbete på med yttersta ta är verkar lära sig. på mån gan med som dåli har ann mycket med, mö Det påv u på gt är fler finns de ans ga stäl förtjäna elevernas Få förs och den jligheter an ort. alarningen uppenbara en kraft varet för erkar talet lära av ventilat att barnen len. Så gym r mer rbyten arbetsm full han ions hamstatus att arbevi är Grovt tår hur klas , skolans nasieval tyvärr slut måste i kommu problem och vika problem inte uni dlin de ann iljön förenkl skil bety vi och nhu lyfta lnad person Nu står inkomst ars ka. framtid. gen i rier på kan Det bor och driv set. Det har gällandgsplan för och vi i opp at så och ojäm årskurs al fört vi i att kom ett år är a fram Bar e osit chef. som sak tagare, är finns pro jänar likhet Wendt de vara blem Det är Båstads kom ma till iofrågan märkligt just arbetsm mer. nen och des9 vilket påytterst i att spe tivet Människ nar denna ofta populär en i vår skapar frik vikt rätta om en mun iljön framkom tsen det ang s förä igt främ ldrar Jan-Erik st i krav att vi sätt åter inför medlem an är ett status och a för att de flockmenta tion tex i lig väg att ta tag eläget för bra och funär opposit och stäm vår sko upp den profilen er värd ion litet. . i fråg har ett star Gyllin, aning. marna känenkelt floc kan bara Barn an. Att politisk gerande arb en som vid rekr egrund, giften att rekr upp hög soc Gitte från högla. kdjur. leda vänta a ledninge etsmiljö. Dah veck kt leda värderinDe som inte ner igen yter ytera Det före nå den gen ial status. och inte sig i värd n, ny De bar - finn las. Ett rskap, ett lin och Sara ingen. Jag rskap och om gar, blir kän dra ledarska barnpe skolledarska agera med Bo har si Dam lite utanner igen sig, eringar r att hänga att vara coo n rspekär inge ber som sett våra vår nya Båstads kom p med fört p som och i en floc la. för. eller JOHAN n vill anp kan lyfta roende vågar lyss goda föreskolchefer muns k möjligg skolchef SWAN assa sig sig själ där na, ta för den bild I stän fullfölje skolverksam STEIN dig kam till sig er för Samtligaör detta. till en va en eno r OLS och utp för grupps chefer Toppchefer den traditio het. Det är rma kom utom MA att bli pete Moder SON som en. den bäs RIA HA tillhör slutar på nen och attmin förhopp ns som aterna ING LLRING löpa ta vers kommu ning ELA nde ban ansvari ionen att STE nens av mig högsta d i Båstadsga politike Sociald FANSS r ledning kom emokrat ON har slut mun. erna at för-

VAD HÄNDÄR DET S O ER I KOM M MU

NHU

EFTE

RLYS

UNO

THOM

NING

Söker dig, du man med Bromm orange Jag är a till Än halsdu gelhol k och och gla kvinnan m sögon med grö fredag 8/1 2 n i avg ångshajacka, kor kl 20.50. llen (vi t brunt och kle såg på hår varann v båda varann av ). annan ). Du gic vid hpl Statten k und buss, er a mot Viken/ Hälsoväg (och såg Konta på Högan en mo kta i så äs? Ka t en e-post adress fall tidn n vi ses /tel.nr. ingen som ? ”Eva från har min 08-om rådet” .

Ordföra AS AN nde Lib DERS eralern SON a Bås tad

Vill du

RÖDA

JOHAN

CenterpSSON arti

et THOM AS AN DERS SO en ins Liberal N erna ändare Maila eller peter@ ett deb bjareli attinlä v.se gg?

skriva

Båsta Carl d BernaJohan dotte

Den 9 frukost februari flytta där vi möte till ko s ordinarie m Båstad tillsammans munhuset Närings Turism & Nädeltar på livsfruko rin st! Väl gslivs mött!

SET?

KO

RSET GREV S ÅR TorsdagIE SSTÄ 22/ hos I MM Röijer, 2 kl 14. OR Industr 00 iv 9 TOREK Månda OV i Ga g 26/2 mla Sko kl 19. 00 lan BÅSTA Tisdag D hos Gu 6/3 kl 18. n Joh 00 ansson Ev. av sägels er me Alla ddela medlem resp. Röda valbe Kors mar hälsas kretsar rednin na i välkomna g Båstad s kom mun KLIPP

UR AN NO

NSEN

SPORT. Till sommaren går Båstads första swimrun av stapeln. 23 kilometer av ömsom löpning och ömsom simning väntar deltagarna i den multisport som växer snabbast just nu. SID 8

Med samhällsbyggnad i fokus går Lisa mot nya utmaningar SID 6

Genomtänkt sammhällsbyggnad är viktigt för en hållbar utveckling, menar Lisa Rönnberg.

Hela veckans klipp på ett klick! Veckans vara FÖRSLÖV

När du handlar andra varor för 150:-

39:90:Lösviktsgodis

max 5 kg per kund

Sandbäcksvägen 4, Förslöv | 0431-45 00 62

På Bjärehalvön väntar en intensiv säsong för alla musikälskare” SID 10

POLITIK. Kritik riktades åt många håll på kommunfullmäktige som blev livad. SID 4

Handla online på icabastad.se

Båstad

Hjälp Lions Båstad att tända marschaller på Alla hjärtans dag! Välkommen till ”Alla hjärtans kväll” den 14 febuari. Kl. 17 tänder vi! Marschaller säljs på plats för 50kr/styck. Behållningen går till behövande barn och ungdomar i Båstads kommun. Alla som köper marschaller kommer att finnas med namn på en tavla på torget. Betalning Bg 81-454962, Swish 123 514 47 61 eller på plats. För faktura maila till claes.lagerstedt@yahoo.com.

Tänd en marschall för nära och kära eller för din personal

• TAL • MUSIK • VARM KORV • KAFFE


2 REDAKTION

Söndag 4 februari

INLEDARE

En nyanserad debatt är viktig Vilken roll har den lokala gratistidningen i det moderna samhället? Vad betyder det för demokratin att det finns lokala medier som bevakar och lyfter frågor som berör invånarna i deras vardag? Vad händer den dagen då det helt saknas kritiska frågor och nyanserade debatter?

JUST

NU PÅ

BJÄRE

GÄSTGIVERIER PÅ BJÄRE

Håkan Philipsson berättar om Gästgiverier på Bjäre. Arrangör: Förslövs Socken Förr och Nu. Entré inkl fika: 40 kr för medlem, icke medlem 50 kr.

I Mediestudiers årsbok kan vi utläsa en oroväckande utveckling för den lokala journalistiken som bland annat visar att var fjärde svensk kommun saknar en regelbundet bemannad nyhetsredaktion, nästan hälften av kommunerna anser att medierna försämrat sin kommunala bevakning, framförallt i lokalpressen, och slutligen har åtta av tio kommuner erfarenhet av att deras pressmeddelande publiceras rakt av utan följdfrågor.

Förslövs Församlingshem, Tisdag den 6 februari kl 19.00.

EN MAN PÅ SPÅRET

I KÄRLEKENS TECKEN

Polsk film från 1957. En natt 1950 blir en man påkörd av tåget och dör. En utredning påbörjas. Man vet vad han heter, men vem är han som person? Om det råder delade meningar. Scala Bio 7 januari kl 17.30, entre 150:-.

En kväll med kärleksfulla sånger av olika slag. De på Bjäre välkända musikerna Carolina Söderman, Janne Andersson, Pelle Jernryd samt Andreas Lindgren har valt ut sina favoriter. Mariakyrkan 10 januari kl 18, fri entré, kollekt.

BJÄRE FÖRR

Vi som arbetar med lokala gratistidningar har ett stort ansvar. Mycket pekar på att de lokala hemdistribuerade tidningarna inom en inte alltför avlägsen framtid är de enda lokala medierna i många regioner i landet, redan idag finns det kommuner som helt saknar lokal bevakning från de traditionella dagstidningarna. Här på Bjäre har vi det än så länge ganska bra. Vi har två lokala nyhetsinriktade gratistidningar, en lokal radiokanal samt en regional dagstidning. Hur det kommer att se ut i framtiden kan ingen svara på, få branscher är i sådan omvälvning som mediebranschen, men det jag och mina kollegor kan lova er som läsare och kommuninvånare är att vi kommer att fortsätta att arbeta för att bevaka såväl kommunala frågor som allt annat som händer i samhället. Vi har ett stort publicistiskt ansvar och det kommer vi att ta även om det innebär att vi i vissa lägen tvings ta obekväma beslut. Vi kommer att följa vår moraliska kompass och vi kommer att förhålla oss opolitiskt i alla de frågor som kommer upp.

”Vi har två lokala nyhetsinriktade gratistidningar, en lokal radiokanal samt en regional dagstidning.”

BJÄRE NU

Vi har under de senaste månaderna kunnat se hur debattklimatet på vår insändarsida hårdnat alltmer, då framförallt mellan de demokratiskt valda politikerna som ska föra allas vår talan i kommunhuset. Vi har i helgens nummer för första gången tvingats neka två insändare som helt enkelt inte höll den standard som vi anser att så viktiga frågor kräver. Vi kommer aldrig att gå ifrån våra egna värdegrunder i dessa frågor. Båstads kommun är i turbulens, det visar inte minst den senaste tidens chefsflykt som kulminerade när skolchefen hastigt meddelade sin avgång. Att människor mår dåligt och vantrivs på en arbetsplats bör alltid tas på allvar, när det dessutom berör människor som i sitt dagliga arbete påverkar vårt samhälle, våra barn och våra äldre, våra företag och vår gemensamma utveckling bör det ringa i samtliga varningsklockor hos såväl politiker som ansvariga tjänstemän. Vi är i starten av ett valår och min förhoppning är att det ska bli en nyanserad debatt och en valrörelse där politikerna kan lägga prestigen åt sidan för att arbeta framåt för ett bättre Båstad.

Agardhsgatan i Båstad. ”Parti av Gamleby i Båstad” Konstnären är dansken Paul Fischer som på somrarna bodde i Skeppargården.

Joakim Ormsmarck

Ansvarig utgivare

Sitter du på gamla bilder från Bjärebygden som du vill dela med dig av? Maila in dem till Bjäre NU på mailadress peter@bjareliv.se eller via post till Axelstorpsvägen 2, 269 21 Båstad. Glöm inte skriva en kort beskrivning över motivet.

OM BJÄRE NU Bjäre NU ges ut av Made in Båstad AB Upplaga: 12500 ex | Tryck: Pressgrannar | Utdelning: SDR Tidningen dels ut till samtliga hushåll i Båstad kommun samt via ställ Ansvarig utgivare: Joakim Ormsmarck Peter Jakobsson Redaktör 070-763 30 93 peter@bjareliv.se

Roger Bengtsson Sportredaktör 073-987 39 35 sporten@bjareliv.se

Joakim Ormsmarck Marknad 070-770 91 05 joakim@bjareliv.se

Johan Wastensson Försäljningsansvarig 072-984 11 01 johan@bjareliv.se

Jenica Paulsson Grafisk formgivare 072-984 11 00 jenica@bjareliv.se

Julia S Ormsmarck Grafisk formgivare 0431-792 00 julia@bjareliv.se

Redaktion: Axelstorpsvägen 2, 26942 Båstad Annonsbokning: 0431-79200 | Besök oss på bjarenu.se facebook: facebook.com/bjarenu | instagram: bjarenu

341 044 Trycksak

För insänt ej beställt material ansvaras ej. Erbjudande gäller under utgivningsveckan om inte annan anges. Tidningens ansvar för fel i annons är begränsat till högst annonskostnaden. Allt material lagras digitalt och publiceras samt tillhandahålls digitalt. Den som sänder material anses medge sådan digital lagring och publicering. Tidningen ansvarar inte för eventuella tryckfel.


VI TAR HAND OM HELA AFFÄREN!

BÅSTAD Hamnen Nybyggt och exklusivt compact-living med havsutsikt granne med hamnen Exklusiv bostadsrätt i parhus längst ner vid hav och hamn i Båstad. Här bor du lättskött, nybyggt och kravlöst i 2 rok med uteplats i söder och takterrass med kvällssol och härlig havsutsikt. Läget är optimalt, på gångavstånd når du såväl morgondoppet och tennisbanan som livsmedelsaffären och restaurangen. Huset är vackert utformat med arbetade fasader och färgsättning i naturtoner. Bostadens välplanerade kvadratmeter ger rymlig och ljus känsla. Sovrum med havsutsikt på ovanplan samt kök, sällskapsrum, dusch/tvätt på entréplan. Bilplats och förråd tillhör. Förmånlig månadsavgift. Klar för inflyttning!

Rosins väg 26 A, Båstad

Boa 71 m2, 2 rok

Mån avg 3.011 kr

Pris 4.300.000 kr

BÅSTAD KORRÖD Smakfullt, välkoordinerat, centralt

FÖRSLÖV Bekvämt, barnvänligt och fräscht

5 min från centrum ligger denna imponerande fastighet där stram arkitektur möter levande exteriör. Modernt och I lugnt och barnvänligt område, nära byns skola F-9, säljs denna friliggande villa på nr 5. Bekväm och fräsch bostadsrätt arkitektritat från 2005, högt i tak, stort sällskapsrum med brasa, magiskt ljus och grandios terrass. Privat souterrängplan med renoverat, modernt kök och wc/dusch samt vardagsrum i söderläge, badrum, 3 bra sovrum och en walk-inmed 3 sovrum och walk-in closet. Duschrum på båda plan, bastu, inbyggt garage. Vackert planerad, lummig tomt. closet/hobbyrum. Här ingår en lättskött trädgård med terrass samt ett separat förråd. En parkeringsplats tillhör.

Korrödsvägen 17, Båstad Boa 153 m2, 4 rok Bia 40 m2

Tomt 767 m2 Pris 5.800.000 kr

Jöns Möllers väg 5, Förslöv

Boa 116 m2, 4 rok

Mån avg 7 066 kr

Pris 875.000 kr

Bostadsfoto . Energideklaration . Skatteberäkning/konsultation . Tidningsannonser . Avgift till Hemnet

SÄLJKLAR

Smart tjänst för dig som ska sälja!

#SÄLJKLAR Stigbertils Mäklare

Köpmansgatan 13, Båstad

Bestämt dig för att sälja men ännu inte redo att gå ut stort? Då har vi tjänsten för dig. Vi listar ditt hem under Säljklar på vår hemsida utan vidare koppling till övriga bostadssajter och utan prisuppgift. När tiden är mogen att gå ut brett på marknaden, om vi inte sålt huset innan dess, lägger vi ut din bostad som en nyhet och självklart hamnar den överst på Hemnet.

Tel: 0431-700 59

stigbertils.com info@stigbertils.com


4 NYHETER

Söndag 4 februari

Nya yrkeshögskoleutbildningar

Fler praktikplatser efterfrågas

BÅSTAD. Myndigheten för yrkeshögskolan har meddelat vilka ansökningar som beviljades och därmed får ingå i yrkeshögskolan med start under hösten 2018 eller våren 2019. Akademi Båstad Yrkeshögskola sökte sju utbildningar och beviljades fem. Två av utbildningarna är helt nya för Båstad. ”Det betyder mycket för yrkeshögskolans framtid i Båstad att vi kan fortsätta erbjuda yrkeshögskoleutbildningar. Jag har ett fantastiskt team på yrkeshögskolan som gjort detta möjligt”, säger Ewa Nilsson, rektor vid Akademi Båstad Yrkeshögskola.

BÅSTAD. Vuxna personer med intellektuell funktionsnedsättning eller autism har rätt till daglig verksamhet. Andemeningen är att ge meningsfull sysselsättning utifrån personens specifika förutsättningar och syftar till att utveckla den enskildes möjligheter till ett förvärvsarbete. Liberalerna menar i en motion att det finns väldigt få praktikplatser för daglig verksamhet i Båstads kommuns egen organisation och vill att kommunen tar fram en handlingsplan för att skapa fler platser. Motionen godkändes och är skickad till förvaltningen för beredning.

4,4 %

av personer 16-24 år i kommunen är öppet arbetslösa eller i program med aktivitetsstöd 2017. En nedåtgående trend sedan 2014 då siffran var 8,5%. Båstads nu aktuella siffra är nästan exakt som riket i snitt som ligger på 4,5% Källa: Arbetsförmedlingen och SCB.

Massiv kritik mot Bo Wendts utspel

BJÄRE. Årets första kommunfullmäktige blev en livad tillställning. Tidigare på dagen hade två högt uppsatta tjänstemän, bland annat nya skolchefen Sara Damber, meddelat att de lämnar kommunen. Att det finns ett missnöje och att det råder en dålig arbetsmiljö inom delar av kommunhuset var samtalsämnet på byn och i medier.

I inledningen på kommunfullmäktige är en stående punkt att de ansvariga för de olika nämnderna ska informera om vad som hänt sedan senaste mötet. – Det har hänt en del i huset idag så jag tror Bosse behöver lite tid att förklara, säger kommunfullmäktiges ordförande Håkan Mörnstad (BP), när han presenterar Bo Wendt (BP). Bo Wendt valde då att inte belysa det faktum att två personer i ledande befattning på kommunen sa upp sig dagen innan på grund av värdegrundsskiljaktigeter och att det är en dålig arbetsmiljö på kommunkontoret. – Jag ska begagna mig åt det som åligger kommunstyrelsens ordförande och det är att informera om vad som sker i kommunen och som har betydande mening för kommunens effektivitet och ekonomiska intressen, inleder Bo Wendt. Därpå visar Bo Wendt upp ett dokument där han synat kostnaderna för HVB-hemmen och stödboenden på Bjäre. En uträkning som visar att det är 16 personer som bär lön från kommunen för att ta hand om 20 individer och han menar att det är orimligt. Helt ny information som inte någon annan tagit del av tidigare. Vad som hänt under månaden i kommunstyrelsen kom inte på tal. Från talarstolen önskar Bo Wendt att det på sittande möte, efter att dagordningen är fastslagen, ska läggas till en

punkt för att diskutera avhoppen bland tjänstemän. Efter en ajournering beslutar sig kommunfullmäktige för att ta in punkten på dagordningen och avsätta 30 minuter åt den. Kritiken mot kommunstyrelsens ordförande blev massiv. – Man slutar inte att förvånas trots att man varit med länge, inleder Thomas Andersson (L). Vi gruppledare har kommit överens om de spelregler som gäller fullmäktige och dess debatt. Det Bo gör följer definitivt inte dessa spelreglerna. Att högsta ledningen går upp och tar upp en punkt som vi andra inte har haft en chans att förbereda oss på. Dessutom har Bo Wendt mage att från talarstolen angripa integrationsavdelningens personal utan att de har en chans att försvara sig. Men det som är mycket allvarligt är att Bo Wendt bryter mot en hederskodex och sprider budskapen av rädsla och tystnadskultur. Effektiviteten går i botten.

”Kommunstyrelsen är ytterst ansvarig för att arbetsmiljön sköts, och du Bo Wendt är ytterst ansvarig” Fler stämde in med åsikter om Bo Wendts nya information samtidigt som problemet kring att tjänstemän slutar i protest blev åsidosatt. – Det var ett nytt lågvattenmärke även för dig Bo Wendt, säger Ebba Krumlinde (C). Men visst gör du ett klassiskt exempel på att ta bort fokus på ett viktigt område genom att belysa något annat. Har du ny fakta kring ett ämne så skicka oss informationen och låt beredningen göra jobbet. Den normala vägen, så som

Tony Ivarsson (M) hade starka synpunkter på Bos agerande.

Bo Wendt (BP) framförde det han tyckte var det viktigaste just nu.

Thomas Andersson (L) tyckte spelreglerna inte följdes.

Ingela Stefansson (S) försvarade påhoppen och gav svar på tal.

det ska fungera. Problemet vi skulle prata om är att vi har personal som väljer att lämna kommunen och Båstads kommuns rykte som arbetsgivare är inte så smickrande längre. – Det är viktigt att vi håller oss till reglerna, säger Ingela Stefansson (S). En informationspunkt är just det. Vi kanske kunde fått höra om vad som händer med återvinningscentralen, skolorganisationen och arbetsmiljön i kommunhuset. Bo Wendt väljer att bemöta kritiken genom att endast prata om sin beräkning på kostnaderna för de ensamkommande och lämnar andra frågeställningar obesvarade. – Ni borde tacka mig för jag nu sätter in en broms för detta och ser till att jag tillsammans med kommundirektören gör något. Jag vill ha debatt om

det här och det får ni tåla, säger Bo Wendt. En till som upprördes av Bo Wendts upptåg var Tony Ivarsson (M). – Kommunstyrelsen är ytterst ansvarig för att arbetsmiljön sköts, och du Bo Wendt är ytterst ansvarig, säger Tony bestämt. Jag upplever att du har stått här och kränkt personal muntligt genom att säga att ni ska säga upp folk. I reglementet står att lagar och föreskrifter ska följas och med ditt agerande har du inte följt det! – Jag tror inte du förstår att du är kommunalråd nu och inte oppositionsråd. När du riktar kritik mot revisionen och de upphandlingar som görs nu, när du har ansvaret, så fattar du inte din roll, säger Anne Kjällberg. Efter dryga halvtimmen där

fokus varit mer på påhopp än innehåll klev Christer de la Motte (M) upp i talarstolen. – Du sa, Bo, att det skrivits i tidningarna om vad som hänt

”Jag hoppades att vi skulle få höra din synpunkt om detta men istället får vi en debatt om flyktingar och annat.” i kommunhuset och att du inte fått möjlighet att svara på det. Men här är vi och ska dis-

kutera det men du säger inget om det! Sida upp och sida ner står det om tjänstemän som har åsikter om hur det styrs och hur vissa lägger sig i och så vidare. Jag hoppades att vi skulle få höra din synpunkt om detta men istället får vi en debatt om flyktingar och annat. Skulle du inte svara på hur du ser på arbetsmiljön, den frågan som det står om i tidningarna? Är det sånt som vi fullständigt kan ignorera tycker du? Sammanfattningsvis blev diskussionen mer om hur information lades fram, regler och lagar, vem som sagt vad om vem, tidigare politikers arbete och ordningsregler. Kärnfrågorna och innehållet kom inte fram.

Peter Jakobsson


5

Söndag 4 februari

Du hittar veckans lunchmenyer på

VÄLKOMMEN TILL RESTAURANG DRIVAN

bjarelunchen.se Bjäre Golfklubb Hotel Riviera Strand Margretetorp Gästgifvaregård

RE

ÄT

NU BLIR ALLT ÄNNU BÄTTRE PÅ DRIVAN!

Ä

O

G

Torekov Hotel

UNCHE EL

SE • N.

Sand’s Bakficka Torekovs Golfklubb

• BJA R

Mat & Möten Pensionat Enehall

T T PÅ BJ

Restaurang Drivan

Frukostbuffé från 8:00

Restaurang Sand Två Män

Dagens

Äppelgårdens Golfklubb

ÄT GOTT PÅ BJÄRE!

§

ti-lö 11:30-20:00 sö-må 11.30-14.30 Vi är ditt lokala säkerhetsföretag - du når oss på 0431-70120

25 år 1 993-2

018

Fika under hela dagen À la carte-meny

www.restaurangdrivan.com

v.6

TRE METER FRÅN WILLYS KASSOR

BLANDFÄRS

Picknikbog / Limousinekött

COGNACSMEDWURST 17kr/ Heberleins

hg

LÖVBIFF

199kr/ kg

LERGÖKSSKINKA

23kr/ hg 89kr/ kg

Innanlår från Limousine

Vår hudterapeut Sofie finns på plats i Båstad ons & tors 10-19. Boka på 072 - 080 72 42

Heberleins

KYCKLING DRUMSTICKS Från Bjärefågel - marinerade/grillade

Dr. TUVE MÅRTENSSON reformkliniken.se 010 - 15 11 500

ESTETISK PLASTKIRURGI • BÅSTAD - KÖPMANSGATAN 7, 269 33 BÅSTAD • MALMÖ - SJÄLBODGATAN 10, 211 35 MALMÖ

79kr/ kg

VI HAR ALLTID FÄRDIGLAGADE RÄTTER I DELIKATESSEN. VI HAR CATERING FÖR ALLA TILLFÄLLEN! Reservation för slutförsäljning Entré Båstad, Stenhusvägen 7 Öppet: måndag-tisdag 10-18, onsdag-fredag 10-19, lördag 10-15 | söndag endast catering Telefon 0431-71 999 | www.bjarehalvonschark.se

Vi ber inte om mycket. Bara en fantasisumma.

VI VÄLKOMNAR LAHOLMSLIV TILL VÅR TIDNINGSFAMILJ Vi kämpar för att barn som lever i utsatthet ska få uppleva glädje, vilja busa, fantisera och leka. Men för det krävs ett tryggt hem. Tack alla givare för att ni hjälper oss låta barn vara barn. Läs mer om hur du kan bidra på sos-barnbyar.se

VI ÄLSKAR DOFTEN AV TRYCKSVÄRTA OCH PAPPER


6 NYHETER

Söndag 4 februari

Lisa slutar efter tio år i Båstad

BJÄRE. Lisa Rönnberg har gjort sina sista arbetsdagar på Båstads kommun där hon jobbat i tio år. De sju senaste åren som samhällsbyggnadschef. Detta under en tid då det hände mycket på samhällskartan i Båstad. Inte minst med tanke på tunneln och de nya stationerna som blev klara.

Det nya jobbet blir som samhällsbyggnadschef i Östersund kommun. En tjänst Lisa börjar redan nu i februari. Familjen bor kvar på Bjäre och Lisa kommer veckopendla till Östersund. – Jag bor ju ganska nära flygplatsen så det går enkelt att ta sig upp. Jag ska först landa, sen får framtiden avgöra om vi eventuellt rör oss norrut hela familjen. Vad lockar med jobbet i Östersund? – Det är en större kommun och den har andra förutsättningar än Båstad. Östersund är residensstad i Jämtlands län och centrum för den regionens arbetsmarknad. De har stått stilla och stampat lite under en tid men nu börjar det hända väldigt mycket där. Jag har fått ett otroligt bra intryck av den organisationen som jag kommer till. Lisas man har rötter i norra Ångermanland och Lisa är uppvuxen i Strömsund tio mil norr om Östersund men född i Ängelholm med föräldrar från Örkelljunga. – Det är inte en längtan att flytta norrut som driver mig till Östersund utan att jag fick ett fantastiskt erbjudande om ett nytt jobb i en stad som jag känner något för. För mig är det viktigt att kunna gå in och jobba med en stor del av hjärtat i de frågor som jag har ansvar för. Så har det varit här i Båstad och så kommer det att bli även i Östersund. Under uppväxten var Östersund den ”stora staden”. Nu tycker jag att det är en tillräckligt känd stad men ändå okänd för att vara spännande och kännas utmanande. Det ska bli jättespännande att börja jobba där. Efter gymnasiet studerade Lisa juridik i Lund under ett år innan hon utbildade sig till landskapsarkitekt på Lantbruksuniversitetet. Arbetskarriären började i Göteborg där familjen bodde under en tid. – Både jag och min man hade en dröm och pratade redan när vi var unga om att vi skulle vilja bo här nere i Sydsverige

och helst i Båstad. Min farmor och farfar hade sommarhus vid stranden i Vejbystrand sedan 40-talet så jag har spenderat mina barndomssomrar och ledigheter där. När vi väntade vårt andra barn och lägenheten i Göteborg kändes trång så ville vi till ett hus men priserna i Göteborg tyckte vi då var lite väl höga. Vi tittade då på hus här på Bjäre och hittade ett hus som passade oss i Förslöv. Först hade de huset som helgoch sommarhus men när Lisas man fick jobbet som bibliotekarie i Båstad så flyttade de ner permanent. Då jobbade Lisa som Planarkitekt på Falkenbergs kommun. – När vi satt i bilen på väg in till förlossningen i Göteborg ringde det på min mans mobil och det var den dåvarande kultur- och fritidschefen i Båstad som sa att han hade fått tjänsten. Med sex veckor gammal bebis och en tvååring flyttade vi ner sommaren 2006.

Kommunerna sitter med planmonopolet och prövningsrätten och ska se över allt som ska tas hänsyn till för att utveckla bra samhällen. Något år senare öppnade sig möjligheten med jobb som planarkitekt på Båstads kommun. – Jag trivdes jättebra i Falkenberg men med två små barn skulle det vara skönt att slippa pendlingstiden som det var till Falkenberg så jag tog jobbet i Båstad. Den tjänsten hade Lisa i drygt två år när hon erbjöds tjänsten som ny förvaltningschef när Plan och Bygg slogs samman. Ett erbjudande hon nappade på. Bara månader efter att Lisa hade tillträtt rollen som samhällbyggnadschef hamnade avdelningen i nationellt blåsväder då det getts bygglov till ett större hus än detaljplanen stipulerade i Segelstorpsstrand. Det fanns en politiskt beslutad inriktning för områ-

Foto: Peter Jakobsson

Lisa Rönnberg vid Båstads nya station som varit en lång process under hennes tid som samhällsbyggnadschef i Båstads kommun.

det som tjänstemännen lutade sig mot men efter överklaganden visade det sig att detaljplanen var gällande, även om den var 50 år gammal. – Där gjorde vi fel från kommunens sida. Detaljplanerna är alltid gällande och det är bara att förhålla sig till. Hinner kommunen med att uppdatera och förnya detaljplaner i den takt som samhällets utveckling efterfrågar? – Kommunens grundläggande roll handlar om att se till de allmännas bästa, inte till enskildheter. Vi jobbar med vad som är bäst för Båstads kommun övergripande. Då handlar det om att vi i kommunen vill bli fler invånare. Då måste vi verka för att det ska finnas jobb och bostäder till en rimlig prisbild. Sen behövs det bra kommunikationer så folk kan ta sig hit för att jobba och bo, alternativt bo här och jobba någon annan stans. Vad är viktigast i rollen

som samhällsbyggnadschef? – Att tillsammans med andra verksamheter jobba med att utveckla vår kommun. Allt annat än att verka för utveckling är avveckling och det vill vi inte ha. Det handlar om att jobba för hållbar utveckling men också att bidra med en tyngdpunkt av att allt hänger ihop. Ska vi få ihop vår kommun som helhet så måste vi bli proffs på hur allt hänger samman. Vi behöver ha koll på vilken struktur skolan ska ha, hur vi ska jobba med våra äldre, boenden, kommunikationer med mera. Folk bor runt om på hela Bjäre och de flesta önskar sig det mesta av lokal service på deras orter. Hur tänker ni runt det i ett större perspektiv? – Vi har ett ansvar att styra utvecklingen till att bygga där det är hållbart och möjligt att förse invånarna med den service som de behöver. Hade vi tillåtit folk att bygga precis

vart som helst hade vi inte fått de kvaliteterna som vi har i vårt landskap. Det som till exempel är utmaningen med detaljplanerna på sydkusten av Bjäre är de riksintressen som finns där vilket gör att de orterna inte ligger inom ramen för att kunna utvecklas till tätorter. Länsstyrelsen och staten är väldigt tydliga med att de kriterier som finns för att man ska ha motiv till att utveckla de för permanent boende finns inte där. De har inte nära till kollektivtrafik, det finns ingen handel eller service, inga skolor mm. Uppkomsten av Stora Hult, Segelstorp, Ängelsbäck, Ranarp, Öllöv, Glimminge, Ramsjöstrand och vidare har sitt ursprung i den fritidshusbebyggelse som växte upp i början av 1900-talet. Ska man omvandla dem till fullskalesamhällen så krävs det ganska stora investeringar i teknisk infrastruktur, dagvattenhantering och annat. De naturoch miljömässiga intressen som är viktiga att värna om där väger tyngre än att man

ska utveckla varje enskild ort till fullskaliga samhällen. Detaljplaner, bygglov och byggregler väcker ibland starka känslor hos folk då de tycker att om man äger sin mark borde man få göra vad man vill med den. Det känns som en grundläggande rättighet. – Det är inte svårt att förstå den känslan men så ser inte vår lagstiftning ut. Kommunerna sitter med planmonopolet och prövningsrätten och ska se över allt som ska tas hänsyn till för att utveckla bra samhällen. Vad har varit mest minnesvärt under dina år på kommunen? – Det har varit många projekt som vi på avdelningen jobbat med under åren men överordnat allt har Hallandsåsprojektet varit med tunneln och de två nya stationslägena i Båstad och Förslöv. Det har präglat min tid från det jag satte foten på kommunen som


7

Söndag 4 februari

Foto: Peter Jakobsson

Runt Båstads nya station växer ett nytt bostadsområde upp. Bilparkeringen vid stationen kommer troligen att utökas då det ibland blir trångt. Fortsatt avgiftsfri parkering är kommunens ambition.

Allt nybyggande är samhällsplanerat för en hållbar tillväxt.

planarkitekt och hela vägen fram till nu. Är du nöjd med stationerna i Båstad och Förslöv? – Jag är jättenöjd med båda stationslägena. Sen finns det ju diskussioner kring Båstads stationshus men jag är glad att vi fick till någonstans där resenärer kan gå in och värma sig och besöka en toalett. Trafikverkets besked när stationen skulle byggas var att resandeunderlaget endast befogade vindskydd på perrongerna. Mer än så tänkte de inte bekosta. Allt annat fick vi från kommunen skjuta till. Det klagas på att stationshuset är för långt från perrongerna, att trafikinformationen inte syns på skärmarna i väntsalen samt att utropen inte hörs. Flytta huset går ju inte men att få in informationen på skärmarna och högtalare måste väl gå? – Trafikverket, som äger järnvägen och vägen utanför, samt

operatören Skånetrafiken var och är helt ointresserade av stationshuset. Att då få in deras system i en byggnad som de inte har något ansvar för blir då en jätteapparat. Sen är det inte kommunen som byggt och äger stationshuset. Det enda sättet vi skulle kunna få till ett stationshus var att hitta en privat aktör som kunde bygga det mot att vi långtidshyr stora delar av huset för kommunens räkning. De sista beskeden om skärmarna är att det nu ska vara på gång. Att det dröjt två år är beklämmande. Just nu är pengarna som kommunen har för utveckling av stationsområdet slut men framöver kommer vi att slutföra parken utanför, plantera träd med mera allt eftersom nya pengar kommer avsättas. Även fler väderskydd och bänkar på perrongen kan bli aktuellt när pengar finns. Det är sånt som vi får bekosta. Är det vettigt att det byggs så mycket på Bjäre som det gör nu? Kommer

Foto: Peter Jakobsson

det bli klart på alla nya projekt och vilka ska bo där? – Det är mest privata aktörer som bygger och de bygger inte om det inte finns en marknad för det. Det vi fått höra är att mycket av det som byggs är sålt. Vi är glada att privata aktörer satsar på orten och allt är samhällsplanerat. På Tuvelyckanområdet ska det mesta vara sålt. De har inkommit med önskemål om planläggning av etapp två men där vill vi se att det färdigställs lite mer av etapp ett innan vi går vidare med det. Nu har det kommit in bygglovsansökan för att bygga förskola i området så det blir nog av. Du bor själv i Förslöv, hur ser du på Förslövs framtid? – Båstad och Förslöv kompletterar varandra. De har helt olika identitet och karaktär på varsin sida om åsen. Kommunen äger ganska mycket mark runt Förslöv till skillnad från Båstad så där kommer vi i

Foto: Peter Jakobsson

Det blir hyresrätter i det stora huset på Tuvelyckan som har fått sista och sjunde våningen på plats.

framtiden kunna planera för nya områden. Jag nämnde för Katarina Pelin lite skämtsamt innan hon slutade att vi faktiskt har tunnelbana mellan kommunens två största tätorter. Ibland tar jag den vägen hem när det inte passar med bussarna och då inser man hur smidigt det är. Det tar sex minuter att åka. När stationsområdena blir mer utbyggda kanske folk inser hur nära det är mellan orterna och jag hoppas och tror att det kommer vara till glädje för kommunens utveckling. En del tycker att det hela tiden fokuseras just på Båstads tätort. – Alla tätorter vill ha allt men Båstad är centralorten och där händer det just nu mest. Det som är bra för Båstad är bra för alla andra orter också. Det går inte att ha allt på alla ställen men vi försöker tillgodose så mycket önskemål som möjligt. Här är samhällsplanering väldigt viktigt.

Varför slutar du? – Jag har jobbat här i kommunen i tio år och har på senare tid känt att jag av personliga skäl behöver söka nya utmaningar. Att det kommit in värdegrundsproblematik i kommunhuset på senare tid går inte att frånse men det är viktigt för mig att utvecklas och växa vidare. Nya utmaningar är det som man utvecklas av. När man varit på samma ställe länge så har man liksom trampat in skorna där och behöver något nytt. Jag har en stark och kompetent verksamhet som klarar av att byta chef. Jag är redo för något nytt och vill vidare och skaffa mig mer erfarenheter. Det var runt tiden när Katarina Pelin slutade i april som jag började tänka på att byta jobb. Mina barn var 2 och 4 när jag började på kommunen, nu är de 12 och 14 så rent personligt har vi möjligheter att eventuellt ta nya steg. Jag är stolt över mina medarbetare och den som efterträder mig får ett fantastiskt roligt jobb.

Vem efterträder dig? – Det vet vi inte ännu. Jag är inte involverad i den processen. Tjänsten är utlyst och som tillförordnad är tills vidare kommundirektören Kristina Geiger. Lisa ser positivt på den tiden på Båstads kommun som hon haft. – Under alla dessa åren har jag fått uppleva den fantastiska kraft, vilja och kreativitet som finns hos så många i kommunen. Med lust och själ ger de sig hän det som de tror och lever för. Det har varit enskilda personer, verksamhetsutövare, företagare, näringsidkare, föreningsföreträdare med flera. Det finns en otrolig kraft i denna kommunen. Jag känner en stor ödmjukhet för alla de personkontakter som jag fått genom åren och jag hoppas att alla fortsätter att kämpa. Båstad är unikt för att alla som finns här ser till att göra det unikt. Peter Jakobsson


8 SPORTEN

Söndag 4 februari

Torekov Swimrun – ny Bjäreutmaning på land och i havet SPRINT/SIMNING. 23 kilometer, ömsom löpning, ömsom simning. Start i Båstad, målgång i Torekov. Sommarens stora swimrun-evenemang blir en utmaning även för de mest vältränade, lovar arrangörerna bakom tävlingen. Helgen den 25-26 augusti blir överhuvudtaget en högtidsstund för alla löp- och simsugna på Bjäre. Swimrun är en av de multisporter som växer snabbast just nu. Att förflytta sig maratonlånga sträckor dels via löpning dels via simning i öppet vatten har blivit väldigt populärt. Inte minst har sporten fått fokus och utövare på grund av tävlingen ”Ö till ö” som avgjorts sedan 2006 i Stockholms skärgård. De 75 kilometerna mellan Sandhamn och Utö innebär bland annat 24 simsträckor och tävlingen har växt explosionsartat. Och från och med i sommar kommer denna multisport även till Bjäre när Torekov Swimrun går av stapeln den 25 augusti. Den gemensamma starten går på stranden vid Hotell Riviera Strand och 23 kilometer senare når man målet vid Morgonbryggan i Torekov. Då har deltagarna avverkat nio löpsträckor respektive nio simdistanser. Lite tillyxat innebär Torekov Swimrun 80 % löpning och 20 % simning, där de längsta simsträckorna i Laholmsbuktens sensomriga vatten är ungefär 800 meter. Ett kraftprov naturligtvis. – Tävlingen är öppen för alla som fyllt 18 år, men de flesta deltagarna lär ju så klart vara vältränade och dedikerade swimrun-utövare, säger Emma Jönsson i organisationskommittén bakom arrangemanget. I swimrun tävlar man parvis och till årets tävling har man plats för maximalt 300 deltagare, alltså 150 lag. Fler får man inte ha eftersom delar av tävlingssträckan utmed Bjäres norra kust går genom naturreservat och tillståndsmyndigheten Länsstyrelsen har satt ett övre tak för antalet deltagare i arrangemanget. – Många väljer att ha en säkerhetslina mellan sig under tävlingen för att vara säkrade vid varandra under simmomenten, och våtdräkt är ett absolut måste om man ska fixa att hoppa i och ur havet som lär hålla nånstans kring 18 grader under tävlingsdagen, berättar Emma Jönsson. Vi ser gärna att deltagarna klarar minst bortåt 1500 meter bröstsim för att kunna delta. – Sen har swimrun blivit som många andra sporter, det blir

Arrangörerna bakom sommarens Torekov Swimrun. Fr.v. Åsa Ragnarsson, Pekko Svensson och Emma Jönsson. Dessutom Dennis Jönsson 1,5 år, swimrunner to be.

10. 9. 11.

8.

12.

7.

13.

14.

6. 5.

16.

15.

3.

MÅL Morgonbryggan 17.

START Hotell Riviera Strand

4. 2.

1.

18.

1. Löpning Hotell Riviera – Båstad hamn 2. Simning Båstad hamn – Skansenbadet 3. Löpning Skansenbadet – Paulins brygga 4. Simning Paulins brygga – Cykelstigen före Norrviken 5. Löpning Cykelstigen via Norrvikens trädgårdar – Norrvikens camping 6. Simning Norrvikens camping – Kattviksvägen 7. Löpning Kattviksvägen – Richard Geres badplats 8. Simning Geres badplats – Kattviks hamnpir 9. Löpning Kattviks hamn – Smygeslätt (Hovs hallar) 10. Simning Smygeslätt – Hovs hallar (Nedan parkeringen) 11. Löpning Hovs hallar – Norrebro hamn 12. Simning Norrebro hamn – Ingelstorps strand 13. Löpning Ingelstorp – Källarevägens båtplats 14. Simning Källarevägens båtplats – Svarte hall 15. Löpning Svarte hall – Torekovs camping 16. Simning Torekovs camping – Strandskogen 17. Löpning Strandskogen – Ydrehall 18. Simning Ydrehall – Morgonbryggan

mer och mer material och prylar som anses nödvändiga, men den utrustning man tar med sig på ett swimrun ska också med hela vägen in i mål, fortsätter Emma.

”Vi hoppas så klart att vissa av deltagarna dubblerar och anmäler sig till båda tävlingarna” Den exakta tiden för att genomföra Torekov Swimrun är vansklig att uppskatta, men om man inte passerat parkeringen vid Hovs hallar tre timmar efter startskottet så dras snöret. Efter denna tid plockas eventuella eftersläntare av banan och får inte fortsätta. Detsamma gäller målgången vid Morgonbryggan i Torekov. Når man inte dit på fem timmar är man körd, för då är tävlingen formellt över.

Men hugade endorfinjunkies behöver inte vänta särskilt länge på nya utmaningar i Torekovstrakten aktuell helg. Redan dagen efter Swimrun är det dags för den tredje upplagan av Torekov Open Water. Deltagarna åker båt ut till Hallands Väderö och simmar sen de tre kilometerna till Torekov och målgången vid Morgonbryggan. Och även i år räknar arrangörerna med att startfältet fylls med maximala 165 deltagare. Fler får inte plats på båtarna ut till Väderön. Även i år består Torekov Open Water av tre olika startgrupper beroende på hur snabbt man simmar där den ”snabbaste” gruppen startar först. – Vi hoppas så klart att vissa av deltagarna dubblerar och anmäler sig till båda tävlingarna, menar Pekko Svensson som är en av krafterna bakom Seglarveckan i Båstad och som nu engagerats i satsningen inför Torekov Swimrun. Förhoppningsvis tar man med sig hela familjen och tillbringar en

långhelg på Bjäre i samband med tävlingarna, säger Pekko Svensson och fortsätter: Nu ska vi rekrytera alla de funktionärer som måste till för att

kunna genomföra arrangemangen och inte minst måste vi säkra upp alla de platser där swimrun-deltagarna ska gå i och ur vattnet längs kusten.

Torekov Swimrun är ett samarbete mellan Torekov By AB och idrottsföreningen IS Göta i Helsingborg. Roger Bengtsson

FAKTA Swimrun är en snabbt växande sport som går ut på att springa och simma ett antal sträckor, utan att stanna emellan. Sporten såg sitt ljus 2006 när loppet Ö till ö arrangerades för första gången. I swimrun växlar deltagaren mellan löpning och simning många gånger under ett och samma lopp. Det finns inga fastslagna regler för sporten Swimrun. De varierar från lopp till lopp, men det finns några ofta förekommande regler. Dels tävlar man oftast i par eller i ett lag, för att öka säkerheten på framförallt simsträckorna. Varje lag som deltar måste hålla ihop och får aldrig vara längre än 10-15 meter ifrån varandra. En vanlig regel brukar också vara att all utrustning som man startar loppet med också måste vara med när man korsar mållinjen, du kan alltså inte starta loppet med ett par simfötter och sedan slänga dem halvvägs. En självklar regel är också att man hjälper andra deltagare om någon är skadad. Att bära våtdräkt som täcker axlarna och går ned till knät är ofta ett krav. Källa: swim-run.se


LIVET LEVS LOKALT VÅRA TIDNINGAR NÅR DINA KUNDERS KÖKSBORD OCH TV-SOFFOR. KA

EC JE V

NUA

EN BILAGA FYLLD

NUMMER 1 2018

LIV

Träna utomhus:

Så klär du dig rätt

Hela

Kom i balans med yoga D XX

SI

2017

Hela Laholms nya lokala månadstidning. Nummer 1 2018

Krönika: Träning påverkar var ditt immunförs

Låt en PT hjälpa form dig komma i

Bjä

reh

alv

öns

lok

ala

nad

stid

2017

Padel Upptäck ings form som trän EN BILAGA SOM

tt v r ny

MINGE

böl Bros re e ta Bent smäs ut värld ler nu UR. KULT n är h stäl s med se an Han ning oc lsamm tnären ej ns ligt i dr verk til e ko m enecis sina färggladan so pr den r Ekm v målar te D6 Kris m själ er för. SI nn hono n kä ha vad

L

Lil Fil la är tmfest illb ival aka en Pe

och ppa ”La får intell.” laga n paro SID 10 e li b

NA KOM T VÄL

!

Shoppa lokalt! mintnra Carlss s Jo

har en sgagubb Get Köpman koner ST. SEB- ga KON t ut öv detta ån h m ten ka blic d före år oc ge vi tan i över 30 ttit på skulptut p su tore har . Nu är ka up barn m åren en lär dykort. 6 geno rta m inom SID bo ren i Båstad igen

on

han Laholmsbygden fannsAnn nes B rost har a Mår alltid i Johannes hjärta t h e som ela vä nsson Stora mästerskap arbets rlden plat väntar voltigeklubbarna s

stra

ccé

600

K VI SÖ

delta

ga

n re frå

72

lag

e en

fixad

fest

olls

fotb

fyra

r nä

daga

avgjo

r 25 å 19 93 -2

01 8

en su

för ar

de Vä

ps IF.

Karu

eran

rang

d

Båsta

inge

s

Ho

l a on

l

d Han

över

p

e Cu

r Bjär

2018

rner

. Tu

rdes

E

R A VÅ b.se • BJUD @jaja T ER • info R AT 5 00 HET4E31-36 3 IG T S •0 R FA R FLE

t påolan s e f lls gssk o e b t Tare Fo andän cabastad.s i r q Ta Anna Mårtensson med på St ine ev n bl

oss

du tar

till

allt

hit

99:-

450g affe

as K ost, Zoeg Skåner o,

nz Inte java Blue

n 4,

sväge

bäck

Sand

31-45

| 04

ylor n på fann Bjär e

fåge världen som arbetsplats l

se

ort.

ersp

@rid

info

öv Försl

!

vän

40 20 8 -30 ägen 4 -1 0431 sv Tel. taholm 8 lö 10 Tom fr 10-1 Må-

3 st

din

st å Fry der p kfo stra färs er i Öp! lag Karu

ra s va kan Vec för

ÖV RSL

nin

g se

dan

201

2 N um m

er 1

FÖLJER MED

an få

id

ra s

Söd

TILL ETT SUNDARE

n atte

RM R, VA ANTE EKUL jab.se A SP www.ja

AG ÖND

MED INSPIRATION

R – VA

SL r so else nsof siness ING NÄR munstyr a Geige I morgo sin bu r. m för om istin utat en ko ktör Kr maningabrinner besl re ut som har i framtidvatför har enörer stad i Bå AB som äre med Bo pr e tre äktig atten n av Bj et hade D 6 dv ut fullm SI da besl mun ed Sy ra si Kom kap m h väst . Inför . LE. et oc HÄL lägars dra e om nnät SAM gå de örja sö a vatte undrad in att mer förs mmunal som vi e kom det ko taland i ten dt ett ut Wen

JA 21

DA

VLÅ

BRE

a ilag Ny b re NU jä st IN g uko star i B IDN TST ar frsfrukost mgämundi- Tränin a t E s H ä 18 NY Häls ar g näringslivdt och kovad 20 en| DIN topp första Bo Wen bild av drivna D 8 & mun årets örande ge deras r vi tre SI 018 RI 2 Kom IV. På ns ordf m ska fan träffa . E

JÄR

ÅB GP

S

I DIN

00 62

Martina har träffat Dag Gustavsson och pratat allt från diskbänkar till rulltrappor

ANNONSERA LOKALT! 0431-79200

- 20

18


10 NÄRINGSLIV - I samarbete med

Söndag 4 februari

Kompetensförsörjningsprojektet Game – Set – Matchning gör succé

Foto: Föreningen Gamla Båstads arkiv.

BÅSTAD. I september 2017 startade kompetensförsörjnings- och integrationsprojektet Game Set Matchning upp. Projektet drivs av Båstad Turism & Näringsliv tillsammans med Arbetsförmedlingen och Båstads kommun. Aktiviteterna och resultaten har inte låtit vänta på sig och individerna och företagen som matchats ihop är mycket nöjda!

Lördagen den 17 februari uppmärksammas att det är 150 år sedan Ludvig Nobel föddes.

Jubileumsdagen Nobel 150 år uppmärksammas 17 februari BÅSTAD. ”Jubileumsåret 2018 – Ludvig Nobel 150 Birgit Nilsson 100 år och Skånegården 100 år”. Visst har ni sett bilden på de stora annonsskyltarna? Nu närmar sig det första inslaget i firandet. Lördagen den 17 februari är det nämligen 150 år sedan Båstad – Bjäres destinationsutvecklare Ludvig Nobel föddes. Klockan 14.00 är det dags för kransnedläggning och andra högtidligheter i Nobelparken. Därefter blir det promenad via Skånegården till Hotel Skansen, där födelsedagsfirandet fortsätter med mingel. Avslutningsvis kommer Ingrid Persson Skog som länge guidat i Ludvig Nobels fotspår att hålla föredrag om dagens huvudperson. Det blir främst fokus på hans helhjärtade satsning på att förvandla Båstad till en internationell turistort. Tack vare stöd från Båstads kommun och Hotel Skansen är det fri entré till arrangemanget.

Lördagen den 10 mars kl. 11- 13 invigs vandringsutställningen om Jubileumsåret 2018. I Galleriet på Båstads bibliotek presenteras många spännande och kanske okända aspekter av jubilarerna. I ett rikt bildmaterial får man veta mer om exempelvis Nobel, Skånegården, tennis, golf, lokalt kulturengagemang, Märta Måås-Fjetterström, Rudolf Abelin och Birgit Nilsson. Utställningen pågår till den 4 april. Birgit Nilsson firas förstås lokalt, nationellt och inte minst internationellt. På Bjärehalvön väntar en intensiv säsong för alla musikälskare, där Birgit Nilsson Museum har en central position. Fler festligheter, utställning, konserter, föredrag och guideturer med utgångspunkt från Birgit Nilsson, Ludvig Nobel och Skånegården kommer äga rum. Mera information kommer! Ingrid Persson Skog

Fokus i projektet bygger på ett aktivt arbete med kommunens företagare och deras behov av arbetskraft på kort och lång sikt. Genom att tillhandahålla matchningsmäklare, etablera mötesplatser mellan arbetsgivare och arbetssökande, kompetensutveckla enskilda företag samt att ge handledning under anställningsförfarandet har en matchningsmodell skapats där målet är enkelt: Rätt arbetskraft till rätt företag. – Game Set Matchning har kommit igång mycket snabbt och bra, säker projektledare Hans Lanner. Jag upplever ett stort engagemang från företagen här i Båstads kommun. Det är tydligt att man synkront med sitt företagande också vill hjälpa till att bidra till att bygga ett hållbart, inkluderande samhälle. I dagsläget är nio matchningar helt klara där arbetssökande har fått arbete. Ett av företagen som fått hjälp är Willab AB i Grevie som sökte en person som är kunnig att reparera kretskort. – På Willab AB hade vi behov av medarbetare och i ett samtal med Båstad Turism & Näringsliv fick jag kontakt med Hans Lanner som extremt snabbt hade skapat några potentiella kandidater. Processen blev snabb och okomplicerad vilket ledde till att vi kunde kontraktera Muhammed-Ezzat som vår nya medarbetare. Muhammed-Ezzat har med sitt ödmjuka sätt, kompetens och vilja att arbeta kommit in bra i bolaget och gör ett mycket bra jobb. Han är bidragande till oss och förhoppningsvis är vi detsamma för honom. Detta är ett strålande exempel på snabbhet, lyhördhet och matchning,

Foto: Jeanette Nilsson

Willab AB i Grevie matchades ihop med Muhammed-Ezzat.

säger Niclas Arnelin, Vd på Willab AB i Grevie. Ett annat företag som nått en lyckad anställning genom projektet är Elon som sökte en montör. I denna rekrytering var det Razzak från Syrien som blev en perfekt matchning för företaget. – Efter en vecka var Razzak helt självgående och är nu ute hos kunder och hjälper dem att få sina nya produkter på plats, förklarar Riccard Larsson på Elon. Under våren startar även en utbildningsserie i tre delar som är öppen för alla företag i Båstads kommun. Den kommer att lyfta perspektiv på organisationsutveckling, rekrytering och olika möjligheter eller hinder som rör för-

änderligt ledningsarbete. En röd tråd för föreläsningarna handlar om attityder, fördomar, mångfald, förändringsarbete, normer, språk- och kulturkrockar etc. För företagen som deltar vid samtliga tillfällen väntar därtill en certifiering, vilket företagen kan använda i sin profilering av företaget som en god arbetsgivare.

Den 9 mars är det kickoff för temat under en Näringslivsfrukost. Linus Jonkman kommer att föreläsa om ”Guldklockans död – Nya generationer i arbetslivet”. Detta passar företag i alla branscher. Övrigt som väntar i projektet är arbetsmarknadskunskap för ungdomar samt aktiviteter där näringsliv och studenter möts. Karin Bengtsson

OM GAME-SET-MATCHNING Projekt Game Set Matchning ägs av Båstad Turism & Näringsliv och finansieras och genomförs gemensamt med Arbetsförmedlingen, Båstads Kommun och Sparbanksstiftelsen. KONTAKT Hans Lanner, Projektledare Båstad Turism och Näringsliv hans.lanner@bastad.com Tel. 0706-202963

Karin Bengtsson, Vd Båstad Turism & Näringsliv karin.bengtsson@bastad.com Tel. 0703-029023

VÄLKOMMEN I GÄNGET – Du är viktig för Båstad & Bjärehalvön! Båstad Turism & Näringsliv vill ge Dig och alla andra företag i Båstads kommun den bästa servicen och de bästa förutsättningarna. Båstad Turism & Näringsliv är den lokala näringslivsföreningen där du får 300 företagskompisar i ett nätverk. Med gemensamma krafter och samarbete gör vi Båstad & Bjärehalvön till en bättre plats för företagare. Vi kommer gärna ut på ett besök på Ditt företag. Kontakta naringsliv@bastad.com eller på telefon: 0431-750 45


FACKMANNEN SERVICE & HANTVERK Allt inom VVS - Service - Nyinstallationer - Försäljning - Värmepumpar 0431-703 00 www.bastadror.se

Vi hjälper dig med:

Hjulinställning

Service. Däck. AC.

0431-212 00 jattesbil.motor@gmail.com

Reparation Service

Erfarenhet av solenergi sen 1991 Vår kunskap din trygghet

Däck AC

Du hittar oss på Hallandsvägen 19 Båstad

Köpmansgatan 119 | www.elkedjan.se

kontakta@tenstarsolar.se

0733-43 76 43

MontageService i Båstad AB

KÖP PRESENTKORT på bilvård eller bildvårdsprodukter för 600 kr betala för 500 kr. Gäller t.o.m. 22/12! BILVÅRD | Kullsgårdsvägen 39, 312 34 Laholm 0430-610 77 | lars-ake.dufva@telia.com

maskintjanst@bjarenet.se 070-607 57 30 Martin | 070-820 56 47 Lennart

• Trött på att kitta om dina fönster? Vi bygger om och sätter i ett isolerglas. Du får bättre k-värde och bara två sidor att putsa! • Vi löser problem med imma i dina befintliga isolerglas. • Övrigt glasmästeriarbete. Välkommen!

070-213 01 52

www.glasmastarnilaholm.se Magnus Johnsson

070-670 11 11, info@glasmastarnilaholm.se

Tel. 0431-700 04 www.montageservice.se

PLÅTSLAGERI VENTILATION SMIDE

Vi slår alltid huvudet på spiken! Berndt Hjalmarsson • 070-563 13 45 Hallandsvägen 19, Båstad info@hjalmarssonsbygg.com • hjalmarssonsbygg.com

Vi jobbar kundnära med hög kvalitet och en effektiv produktion!

Vi hjälper er med allt inom städ,

www.mickeselochautomation.se

info@fastbygg.se

ALLT INOM ELINSTALLATIONER TELEFON 0431-45 08 10

GOVENIUS BYGG & ENTREPRENAD Stenhusvägen 13 C, Båstad Butik: 0431-74 500 bastad@markiscentrum.se

JOAKIM GOVENIUS SÖDRA RINGVÄGEN 7A 0706791701 j.loop@telia.com

En markn adsplats för hantv e r k are Vill ditt för etag synas unde r vinjetten tillsamman Fackmanne s med and ra lokala h n Kontakta J antverkare ohan Wast ? ensson på eller johan 0 7 2 9-841101 @bjareliv.s e så berätt ar han mer.

flytt och trädgård Tel: 070-712 36 83


TEMA: MODE & TRENDER

Våren börjar närma sig...

Trenderna som

sätter stilen 2018 Nu är det snart dags att krypa ur sitt svarta skal av varma kläder och iklä sig vårens färgglada trender. 2018 spås bli ett år då starkare och klarare färger tar allt mer plats i våra garderober. Det handlar om att våga matcha färg, form och mönster. Detta gäller även för accessoarer som på ett lätt sätt gör din outfit fulländad.

Rosa+rött = sant

Rosa följer med från förra året men i år ska färgen matchas med rött. Rött är kärlekens färg och fler kvinnor än man tror passar utmärkt i den färgen. Det handlar om att våga!

Jordnära baser

Som komplement till de starka färgerna i kläder är det alltid rätt att lägga en makeup i jordnära färger gärna med en metallic touch.

Trenchcoaten är ett måste

Alla bör ha en trenchcoat i garderoben inför den kommande vårsäsongen. Satsa på en traditionell färg men välj en modell med nya snitt.

Sneakers

Blus från Second Female

Investera i ett par riktigt schyssta sneakers och då med hög sula. Det finns en uppsjö av modeller att välja och vraka mellan.

Trenchcoat från A.W.A.K.E

Sneakers från Billi Bi


TEMA: MODE & TRENDER

Årets färg 2018

VÅRA TIDNINGAR NÅR DINA KUNDERS KÖKSBORD OCH TV-SOFFOR. Brooklyns own by Rocawear

ANNONSERA LOKALT! 0431-79200

Du hittar oss i Boarps handelsby, Italienska vägen 281 Följ oss gärna på Facebook för senaste modet!

– ÄRE

E

J VAR

I DIN

KA VEC

DA

VLÅ

BRE EN BILAGA FYLLD

MED INSPIRATION

TILL ETT SUNDARE

LIV

NUMMER 1 2018

Träna utomhus:

Så klär du dig rätt Kom i balans med yoga D XX

a ilag BJ Ny b re NU PÅ jä st ING uko gästar - i B ning IDN fr T S r st di ET ästa sfruko mmun 18 Trä älsa NYH H ar g näringslivdt och kovad 20 en| DIN topp första Bo Wen bild av drivna D 8 & mun. På åretorsdförandea ge detrraäfsfar vi tre SI 018 sk n IV RI 2 . Kom A GSL elsens r som nsoffa siness U IN ge R yr N NÄ munst a Gei I morgo sin bu r n tin gar. m 1 JA fö om is e r ko t 2 Kr at vat beslut tiden rektör utmaninm brinne DAG nytt ad har i fram vat- r för rer so SÖN får e i BåstAB som äre med Bo hatreprenö idan llmäktig atten n av Bj et hadeSID 6 ra s munfu ed Sydv ra sida r beslut SödHÄLLE. Kogamrskapdrma och vänästtet. Ineföom.

SI

Krönika: Träning påverkar var ditt immunförs

Låt en PT hjälpa form dig komma i

Padel Upptäck ings form som trän FÖLJER MED

EN BILAGA SOM

lä SAM gå de örja sö a vatten undrad in att mer förs mmunal som vi e kom det ko taland i ten dt ett ut Wen

Alexander McQueen

böl Bros re e ta Bent smäs ut värld ler nu UR. KULT n är h stäl s med se an Han ning oc lsamm tnären ej ns ligt i dr verk til e ko m enecis sina färggladan so pr m ar n ål Ek de v m ter D6 Kris m själ er för. SI nn hono n kä ha d va

Ellos

(499:-)

STOR REA! KomSTART in 26/12 10.00 och se vårens nyheter från

½

priset

PÅ STORA DELAR AV SORTIMENTET av kläder för hela familjen ÖPPET UNDER HELGERNA:

26/12 10-16 · 27-29/12 10-18 · 30/12 10-16 · nyårsafton 10-14 · nyårsdagen stängt

kläder för hela familjen

Båstad, Östra Karup Avfart E6/115 - 500 m mot Båstad vid Willab. Öppet: Mån-Fre 10-18 Lör 10-16, Sön 11-16 • 0431-30 21 30

50% REA

på flera utvalda bågar och solglasögon! Välkommen in. GLASÖGON - KONTAKTLINSER SOLGLASÖGON - ÖGONUNDERSÖKNINGAR

Köpmansgatan 66, BÅSTAD Tel: 0431 - 72 100 | optica.se/optica-bastad

gen

erin

600

KE VI SÖ

gare

delta

från

72

lag

e en

fixad

st lsfe

över

fyra

alv

öns

Ha

19 93 -2

4, gen

ya

g s Båstad eda n2 012vän! din Num till me r allt

hit

Sand

a

lok

018

40 20 8 -30 ägen 4 -1 0431 sv Tel. taholm 8 lö 10 Tom fr 10-1 Må-

0431-

45 00

or

ersp

@rid

info

öv |

Försl

t.se

62

r1

me

um g. N

8

201

nin

stid

nad

å la m

1-2

st å Fry der p kfo stra färs er i Öp! lag Karu

svä

bäck

sn

olm

nin

du tar

för

Sk nzo, Inte java Blue

L

Lah

stid

g 450 affe as K ost, Zoeg åner

rost har årt som hela vä ensson r arb etsp lden lats Hela

nad

99:-

S FÖR

01 8

ara ns v

ka Vec

LÖV

MINGE

IF.la ps a

ss so

3 st

r 25 å

lok

Karu

succ

Ho

e

o ndla

en blev

de Vä

eran

rang

orde

avgj

nlin

ol

fotb

18

p 20

e Cu

r Bjär

r nä

daga

rn s. Tu

tr min a Carls ns J s oha on nnes Ann aM B

2017

reh

r ar é fö

Lill a Film är t fest illb ival aka en Pe

www.markesportalen.se

JUST NU!

2017

R FLE

Vardagar 10-18 | Lördag 10-16 | Söndag 11-16 Märkesportalen Tomtaholmsvägen 1 | Östra Karup 500 meter från E6:an. Avfart 39 mot Båstad.

Bjä

stra

HET -36 STIG • 0431

399:-

har en sgagubb Get Köpman koner ST. SEB- ga KON t ut öv detta ån h m ten ka blic d före år oc ge vi tan i över 30 ttit på skulptut p su tore har . Nu är ka up barn m åren en lär dykort. 6 geno rta m inom SID bo ad ren i Båst igen

t påolan s e f lls gssk o e b t Fo andän cabastad.s på i Str Hela

R FA

SWEATBYXA

(399:-)

L e PEKU jab.s RA S www.ja A VÅ b.se • BJU• Dinfo@jaja R E T T ER A 35 00

319:-

RM R, VA ANTE

HOODIE

T VÄL

N KOM

A!

och ppa ”La får intell.” laga n paro SID 10 bli e

Tare q Ta y fåge ln på lor fann Bjär Shoppa ! e okalt l

nns en fa rta d g y jä lmsb nes h Laho i Johan ap d rsk allti ste barna ä ra m lub Stoltigek vo tar vän

med ts n o nss betspla e t r Må om ar a n An lden s vär

h n oc vsso appor a t s r t u g G till rull r t Da äffa bänka r t r k ha dis tina rån Mar at allt f t pra


Söndag 4 februari

AREAL

HOJTA

PÅ NYTT

PÅSK

SPRIDS

NUNA

SUPERHJÄLTE

TADEL

B

Å

S

T

A

D

din bio på Bjäre

AVSLÖJAT

VUNNIT

Cinemateket c/o Scala Bio: En man på spåret polsk filmklassiker från 1957 onsdag 7 februari 17.30

FLÖDE RANGLIG

Premiärer: The Florida Project fredag 9 februari 17.30

VÄRLDSDEL KOSTSAM SITTER DYRKAD PÅ

ÅTAGANDE

BATTERIBETECKNING

AGERADE

TIDSKRIFTER

KINKIG

The Death of Stalin fredag 9 februari 20.00

SYNTETFIBER

RIKTNING

ANAÏS

DROGADE

ÅNGA

SÄV

FD EU

MAKAR

GYLTA

BÄR BARR

SVAGA

FÖLJAKTLIGEN

KAN HON HETA

KORT KANSKE

SEAN

VII

ELÄNDIG

FRID

UTESLUTS

Direkt från The Met i New York: Donizettis opera Kärleksdrycken söndag 11 februari 15.00

AMMA

HARANG FADERN

OÄNDLIG

Konst på bio: Michelangelo - kärlek och död tisdag 13 februari 16.00

RENAR

PÅ ÅK I REYKJAVIK

ROLF LUND

PLYM

LÖSENORD TON 6

FÄRDVÄGAR

BJÄREBILDEN

E M

GRYNINGENS GUDINNA

BOKTIPS

Rätt svar 28 januari: Kyrktuppen i Förslöv. Tillverkad på Anderssons Plåtslageri i Förslöv (numera A-Plåt) troligen 1972. De som ritade och tillverkade den ”nya” tuppen är Lennart Andersson, Håkan Andersson och Ulf Gånvall.

Kyrkogatan21 • Båstad 0431-36 97 30 www.scalabio.se

I samarbete med Bjäre bokhandel

Shakshuka : Jerusalems kök – mat utan gränser Nidal Kersh

Vad är det du ser på bilden?

Konsert med Ialma vokalensemble med folksånger från Galicien onsdag 14 februari 18.30

SPRIT

NR 18

ARMATUR

VECKANS KORSORD

14 KORSORD

Red Rooster – matlagning i Harlem Marcus Samuelsson

Den första svenska boken med mat från Israel och Palestina – Mellanösterns smältdegel där så många internationella kök möts. Den populära rätten shakshuka är en kryddig tomatgryta med ägg som kokas direkt i såsen. Men shakshuka betyder också mix eller blandning och representerar därför Jerusalems kök väl. Mat känner inga gränser. Det gör inte recepten i den här boken heller.

Marcus Samuelsson föddes i en by i Etiopien och växte upp utanför Göteborg. Vid 17 års ålder slutade han med fotbollen och bestämde sig för att satsa allt på att bli köksmästare. Sju år senare utnämndes han till New Yorks bäste kock. Red Rooster i Harlem har varit hans bas de senaste åren. Nu delar med sig av recept med smaker från hela världen för första gången i denna fantastiska kokbok.

Vi är snabba, starka och hjälper Dig när Du behöver oss. Med vårt helt nya webbverktyg, nås vi dessutom 24-7. Alltså är vi en form av lokala

Riktiga superhjältar sover aldrig och därför har vi nu skapat MULTISHOP, ett verktyg som gör att Du kan nå oss dygnet runt, året runt. Se mer på www.multitryck.se SÖNDAG 3 DECEMBER 2017 | DIN SÖNDAG 21 NYHETSTIDNING SÖNDAG 28 JANUARI 2018 Båstad får miljoner JANUARI 2017 PÅ BJÄRE – | DIN NYHETS VECKA I DIN BREVLÅDA VARJE VECKA | DIN NYHETS TIDNING PÅ i bidrag SAMHÄLLE. ING PÅ BJÄRE – VARJE Båstads kommun Södra sidan I DIN BREVLÅ TIDNING PÅ BJÄRE – VARJE Nya Volvo XC viljats statsbidrag har för andra får nytt vatten BJÄRE – VARJE året av VECKA IKommu nen borde städa 40 testad SAMHÄLLE.DA filmen sex miljoner i bidrag Boverket. Denna gången i rad be- MOTOR. Allt Kommunfullm DIN Socialdemokr VECKA I DIN POLITIK. BREVLÅ Kommuntoppar talar för att får Båstad för att äktige i Båstad att ingå delägarskap Bjärevyer med i prisade ett år har spelaLinbastuan XC40 DA i Båstad själva Undvik stora mått har beslutat 273 startbesked öka bostadsbyggandet. BREVLÅDA aterna med Sydvatten nens lokaler och målsättningen kommer bli en succé gästar frukost långfilmsdebut ”Korparna” drabbad avkommer försörja om NÄRINGSLIV. Under Sveriges utfärdatsinternaskador med tycker att kommufår AB som i framtiden av KULTUR. KULTUR. Jens Assurs vilket är många för byggnation av nya på hemmaplan södra och västra mest sålda otur På årets första i underhållet. för lite kärlek och att det Linbastuagrup bostäder 3D-träning Bjärehalvön. På Thessaloniki Ny bilaga att för Båstad. bil. Redan efter är att kommunstyre sidan av Bjäre Som är tydliga brister TRÄNING. 3D-träning, finaste ett lugn i sinnet pen var snabbtten i det kommunala vattennätet. des till stor del in på lsens ordförande näringslivsfrukost gästar några mil sprider bli gamla lintorkningsby med vat- rektör filmen med två av de eller pressa priserna en konsekvens av att Wendt och vi får en ense ett ning, är läran SID 6 är en omuttalande Inför beslutet ggnaden Läs Bo Wendt och fokus ligger att den som sig ter branden Kristina Geiger intuitiv känsla om hur kroppensfunktionell biomekanikstr tional film festival belönades bästa internationella film, så riktigt bra bil. hade Bo har på i tre olika den externa vi undrade om. kommundi- i Bjäre för ett år sedan. skulle uppföras på nytt av att det här ävara årets muskler och städpersonale för utmaningar. som ska ge deras bild NU ständigt klara fler ytor påska SID 4 rörelseplan. återuppbyggn priserna och anses efMed sponsorers allt kortare av vad 2018 månadens n reagerar Träningen bygger leder fungerar I morgonsoffan SID 6 treprenörer aden påbörjas, tid. Så SID 10 tjuvar träffar MINGEL enligt festivaljuryn. klär då kom nästa hjälp kunde som brinner Träning SID 4 massa på de olika krafterna gravitation, på hur kroppen slog till på platsen. för sin business. vi tre drivna enbakslag när och moment. dig du underlagskraf Bjäreliv rätt t, SID 8 & Kom SID Hälsa

2017 | DIN NYHETSTIDN

Tre dygn är uppdraget Vad hänviktigaste livsmedel.

Hela

EN

lokala

månadstidning

MED

TILL

ETT

SUNDARE

LIV

NUMMER

Träna

:

Lilla Filmf är tillba estiva

SID 8

len

ka Petra minn Carls s Joha son

SID XX

Anna nnes Brost Mårte har som hela världnsson arbet en splats

Låt dig en PT Up kom ma hjälpa somptäck i träninPade form gsforl m

2017

EN

Tareq fågelnTaylor på Bjäfann re

BILAGA

SOM

FÖLJER

hösSPORT. Den regniga tidscheten har grusat alla GIF. Såman för Båstads som väl konstgräsplanen blir friidrottsanläggningen våren. inte klara förrän till nybliven Läs också om en FörsTV-puckvinnare från löv. SID 8

VÅRA SPEKULA 35 00 • info@jajab. NTER, VARMT VÄLKOMN se • www.jajab.s A! e

MED

VÅRA SPEKULA 35 00 • info@jajab. NTER, VARMT VÄLKOMN se • www.jajab.s A! e

VI VÄ

ERBJUDA

SPORT. De kanadensiska tvillingbördern a Abbott är återförenade i Rögle. Chris som sportchef och Cam som ny huvudtränare. Bjäre NU fick en längre intervju med tränare Cam Abbott. SID 8

”Båstad är en väldig bra kommun att driva verksamhet i” SID

”Jag tänkte sätta det hela i en annan kontext.” SID 2

ERBJUDA

E OCH NJUT - BESTÄLL VIA

ICAONLINE.S

, VARMT VÄLKOMNA!

1 2018

utomhus

i medbalan yogas

Träning Krönika ditt immunpåverk : försvarar

Mallorca | Köpmansgatan

NU KAN DU

Vi skapar förnyelse 96 i Båstad | info@nkfast.se

| 0431-37 10 39

KULTUR. Bente Brosböl Hansen är världsmästare i drejning och ställer sina verk tillsammansnu ut med den färgglade Krister Ekman konstnären som enligt honom själv målar precis vad han känner för. SID 6

SPORT. I grannkommun en blomstrar intresset tige. Två mästerskapför Volunder en och samma septemberhelg 2018, gör klubbarna laddaratt voltigeför ett riktigt hästår. SID 7

”Lappa och laga får inte bli en paroll.”

Bjärefågels

utveckling och

satsning på

en hållbar produktion.

TER - UTAN ATT

SID 4

PRENUMERERA

a online på ica

s No1 - Vi skapa

Båstad | Torekov

| Mallorca |

r förnyelse

Köpmansgata

n 96 i Båstad

| info@nkfast.se

| 0431-37 10

3-2

018

KONST. Getgubben har blickat ut över Köpmansgatan Den 11 augustivid före detta SEB-kontoret kommer i över 30världsartister år till Svenstad barn har suttit och många för vi atthar hylla bara Birgit Nilsson. på geten öppet Bengt genom åren. tis tom Hall lördag är konstnärlig Nu till 20, annars ledare och har ren borta men är skulptusamtal en unik 14,30 lär dyka upp ensemble. igen i Båstad inom kort. SID 6

bastad.se

2 5 år

199

Bjärehalvön

SID 10

FÖRSLÖV

Veckans vara 3 st för

från 8:00

99:-

Zoegas Kaffe

Skånerost, Intenzo, Blue java

VÄLKOMMEN TILL RESTAURAN G DRIVAN NU BLIR ALLT

Båstad

ÄNNU Hos oss hittar du allt till din vän! Frukostb uffé Dagens

ti-lö 11:30-20: 00 Fryst sö-må 11.30-14. färskfode 30 r på

450g

lager i Östra Karup !

39

Jubileumsår på många plan har börjat SID 2

• 0431-36

• 0431-36

FASTIGHETER ATT

FASTIGHETER ATT

imponerad över

Båstad

VI SÖKER FLER

ker har inte varit en förmen nu förbereds sökstid av det hela. SID 9

Handla online på icabastad.se

ett klick!

6

EKONOMI. Swedbank stad byter kontorschefi Bånär Markus Arvidsson lämnar över till Emil Lennartsson. deltagare Tidigare i600 år stängde från 72 lag fixade en fotbollsfest banken sitt kontor över fyra dagar i när Bjäre Cup nu utökar de Förslöv och 2018 avgjordes. sina Turneringen der på Båstadskontoöppettiblev en succé för arrangerande ret. Västra Karups IF. SID 6

VI SÖKER FLER

JULHANDLA

PÅ 5 MINUTER

Båstad | Torekov |

Möjligheten SAMHÄLLE. komatt införa Syskon- och pisåkning på kommunala debatteskolbussarna har

Landsbygdsmin rats och utretts under lång ister Sven-Erik och politiBucht blev tid. Tjänstemän under överenssitt Bjärebesök

nu kan klassa sig att Båstads kommun DNA-kitet. Detta betyder med det så kallade märkt sina värdesaker har redan köpt och Drygt 1200 hushåll kommunen i landet. kommun som en andra som en DNA-märkt

Bjärehalvöns No1 -

sedan

2017

INSPIRATION

4

LKyg Landsb OMds NAmi ”Det blir en R LA Fo nisHO helt unik teLM rnSLIV tbollsfest på beTILL e RBjTID konsert till Bir NINGS ärefå Tjuvarna flyr när s söktVÅ geFA gits ära” l MILJ Strandängsskolan ärk A-m DN Båstad VECKANS LOKA LA NYHE Handl Hela veckans klipp på

Bjärehalvöns

BILAGA

FYLLD

är vårt av samhällSAMHÄLLE. Vatten i kranarna i händelse ska vara der om det inte finns MSB säger att alla skris? Vem har ansvaret? i 72 timmar utan stöd från sig själva SID 10 beredda att klara planera för en vecka. samhället. Man bör

AV TIDEN DU

Ebba för POLITIK. Centerpartisten toppnamnen på riksdagslistorna troligen blivit vald till ett av Från valkretsen kommer valkrets Skåne nordost. i nästa års val. Ebba har plats SID 6 två personer till riksdagen del extrakryss. en nummer tre och behöver

SPARAR

Ebba siktar mot riksdagen har Krumlinde från Båstad

ATT ERBJUDA VÅRA SPEKULANTER • info@jajab.se • www.jajab.se VI SÖKER FLER FASTIGHETER • 0431-36 35 00

LÄS TIDIGARE NUMMER ONLINE PÅ BJARENU.SE

SÖNDAG 19 NOVEMBER

Sandbäcksvägen

4, Förslöv | 0431-45

00 62

info@riderspo

rt.se

Tel. 0431-30 Tomtaholmsv 20 40 Må-fr 10-18 ägen 8 lö 10-14

BÄTTRE PÅ DRIVAN! Fika under hela dagen À la carte-me

ny

www.restaurangd

rivan.com

SID 4

SAMHÄLLE. En ny dataskyddsförordn ing utformad av EU träder ikraft 2018 och ersätter 25 maj PUL En utmaning att följa för företag och myndigheter handhar personuppgift som er. SID 6

2012

Nummer 1-

2018


TYCK TILL 15

Söndag 4 februari

TYCK TILL

Har du något viktigt du vill belysa skicka då in en insändare till peter@bjareliv.se. Bjäre NU tar gärna mot repliker på insändare och låter sedan insändarens författare komma med slutreplik till detta. Läs alla insändare på bjarenu.se.

Vår skolchef lyfte upp barnperspektivet för att nå framgång i skolresultaten

En tanke Kanske måste vi föräldrar som bryr oss om hur våra barn mår i och upplever skolan, gå ihop och agera gemensamt. Båstads politiker och tjänstemän har kamperat ihop de sista 20–30 åren och format det klimatet som finns i ett samhälle som förändrats starkt och som är ojämlikt på många sätt. Det finns stora skillnader i levnadsstandard och samhällsklass i vår kommun. Det har präglat kommunen och givit övertag till de med ekonomiskt och socialt högre status. Det är inte alls unikt. Men ojämlikhet som inte hanteras leder till sociala problem både i skolan och i samhället. Problem skadar då hela samhället, då det leder till förstörelse, kriminalitet, segregation, rädsla och fördomar. Vi lever redan i ett polariserat Sverige. Vi behöver agera motvikt. Vi är nu många föräldrar i kommunen som inte accepterar eller vill att våra skolor bli en negativ plats som knäcker barn. Vi hade behövt veta vad Sara Damber såg som största problem och hade behövt för att genomföra det arbete hon påbörjade. Vi kanske behöver bilda en ny rörelse och i den arbeta för skapa förändring. Kanske behövs ett barn-ungdoms- och framtidsparti i Båstad... Eller en lobbygrupp är helt fritt från ideologier och allianser. En grupp helt baserad på hur vi vill att barn och unga ska ha det här och nu. För mig står dessa saker på behovslistan: - Att unga ska ha rätt till social samvaro. (Nytt skolskjuts-system, och fler platser att göra saker tillsammans på). - Aktiv fritid med möjlighet till gratis eller billiga icke föreningsbaserade aktiviteter. - Att det startas utbildningar inom fler näringar som kan utveckla Båstads arbetsmarknad. - Att civilsamhället ska börja våga agera som en gemensam förälder för våra barn. - Att det ska finnas möjligheter för vuxna att gå på föreläsningar om barns utveckling, tankar, behov, känslor och sätt att tänka, samt hur de påverkas av det moderna digitala samhället. Vi bör förstå våra utmaningar bättre, om vi ska kunna lösa dem... I Båstad möts bonde och högstatussamhället med mycket olika inkomster och perspektiv. Här möts även högutbildade och lågutbildade i de som köper tjänster och de som utför tjänster, på samma sätt som i en storstad, men i ett mycket mindre samhälle. I vår kommun har 3000 jobb inom jordbruket försvunnit medan hälften av dem ersatts med enkla turistjobb. Det betyder att unga måste söka arbete på annan ort. Våra unga flyr för att både få en social miljö, och få möjligheter att arbeta och bo. Men de flyr även de jobb som finns och den status de annars är hänvisade till. Så ser det ut på många ställen. Så vi är inte unika. Få förstår hur klasskillnad och ojämlikhet skapar friktion tex i vår skola. Grovt förenklat så finns problemen i vår flockmentalitet. Barn från höginkomsttagare, är ofta populära för att de har hög social status. De barn som saknar denna status och kan bara uppnå den genom att vara coola. Människan är ett enkelt flockdjur. Det föredrar att hänga i en flock där medlemmarna känner igen sig i värderingar och kan lyfta sig själva en aning. De som inte känner igen sig, eller vill anpassa sig till en grupps värderingar, blir lite utanför.

MARIA HALLRING

I ständig kamp för att bli den bästa versionen av mig

EFTERLYSNING

Skolan står idag inför många utmaningar, ny läroplan med nya krav, ett snabbt förändrande samhälle med nya förväntningar på utbildning och skola. Det råder stor lärarbrist i hela landet. Digitala plattformar som låter utsatthet och kränkningar fortsätta under hela dygnet oavsett var man befinner sig. Med alla de utmaningar vi har behöver vi sätta barnen och eleverna i centrum. Sara Damber, vår skolchef, fick oss politiker i Båstad att tydligare se barnperspektivet och just sätta eleverna i centrum. Vi behöver ge lärarna och personalen så goda förutsättningar som möjligt för att möta dessa utmaningar och vi behöver jobba tillsammans mot tydliga mål, och samtidigt aldrig tappa bort barnperspektivet. Att skolstrukturen behöver ses över, är en fråga som lyftes för många år sedan. Redan 2013 rekommenderade skolförvaltningen oss politiker att skapa färre skolenheter. Att då från kommunledningen anklaga nuvarande skolchefen för att vilja lägga ner en skola är absurt, kränkande och brist på respekt för skolchefens professionella yrkesutövande. Vi är alla medvetna om att flertalet skolor har arbetsmiljöproblem vilket bland annat resulterade i att Backaskolan i Grevie fick läggas ned. Pedagoger och elever visar fysiska symptom på grund av den dåliga arbetsmiljön. Så vi måste i enlighet med gällande lagstiftning vidta skyndsamma åtgärder för våra elevers och vår personals hälsa och välbefinnande. Rektorer och förskolechefer har länge lyft behovet att se över pedagogers och personalens arbetssituation. Att löner och villkor är konkurrenskraftiga så att vi kan behålla våra skolkämpar och locka hit fler talanger till vår kommun. Att man som pedagog och personal i skolan ser en professionell framtid i Båstads kommun där man respekteras, utvecklas och får fokusera på det arbete man brinner för. Men tyvärr så har nuvarande politiska styre inte tagit ansvar för detta och vi ser en lärarflykt från Båstad till andra kommuner och stora svårigheter att rekrytera till vakanta tjänster. Det är värdegrund, för mig som Liberal, att se och respektera de medarbetare man har. Man kan inte som politiker kritisera sin personal från talarstolar eller i andra sammanhang. Detta är kränkande och en brist på respekt för den yrkesprofessionalitet vi anställt våra tjänstemän att utöva. Dessutom sprider sig tystnadskulturen och ingen vågar eller vill säga ifrån. Och de som har sagt ifrån blir ignorerade, inte trodda och får bortförklaringar. Resultatet av politikens icke-agerande i skolfrågan är att barnen hamnar i kläm. Elever som mår fysiskt dåligt av ventilationsproblem kan inte lära sig. Elever som har flertalet lärarbyten och vikarier på ett år kan inte lära sig. Det påverkar tyvärr slutbetygen i årskurs 9 vilket påverkar elevernas gymnasieval och framtid. Barnen och dess föräldrar förtjänar mer, skolans personal förtjänar mer.

och klev båda av vid hpl Stattena (och såg på varann). Du gick under Hälsovägen mot en annan buss, mot Viken/Höganäs? Kan vi ses? Kontakta i så fall tidningen som har min e-postadress/tel.nr. ”Eva från 08-området”.

Under 2017 har kommunchef, ekonomichef, HR-chef och samhällsbyggnadschef sagt upp sig och i år vår nya skolchef och vår näringslivsstrateg. Detta är djupt oroande och inte bra för våra kommuninvånare. Kommunen behöver såklart både kontinuitet och förnyelse men när alltför många slutar på så kort tid så är det svårt att behålla kontinuitet och tyvärr blir effektiviteten i hela organisationen lidande. Att rekrytera nya chefer tar tid och kostar skattemedel som kunde använts till våra verksamheter. Vid kommunstyrelsens möte i november fick L, S, M och C gehör för förslaget att vi måste ta signalerna om en inte fungerande arbetsmiljö i kommunen på största allvar och snarast ta fram en åtgärdsplan. Vi får många oroande signaler att stämningen inte är bra, stigande sjukfrånvaro och ökande svårigheter att rekrytera nya chefer. Nu senast var det ingen som ville ta jobbet som tillförordnad samhällsbyggnadschef. Alla de chefer, som sagt upp sig, som vi haft samtal med, säger att de söker sig bort från Båstads kommun. Detta är mycket alarmerande. Vi politiker har det yttersta ansvaret för arbetsmiljön och vi i oppositionen väntar ännu på en kraftfull handlingsplan för att komma till rätta med de uppenbara problem vi har gällande just arbetsmiljön och stämningen i kommunhuset. Det är märkligt att det är oppositionen som måste lyfta och driva fram frågan om en bra och fungerande arbetsmiljö. Det borde vara ytterst angeläget för den politiska ledningen, med Bo Wendt i spetsen att ta tag i frågan. Att vänta och inte agera är ingen framkomlig väg.

JOHAN SWANSTEIN OLSSON Moderaterna

Nu står vi i Båstads kommun åter inför uppgiften att rekrytera ny skolchef. Det är viktigt att vi sätter värdegrund, ledarskap och barnperspektivet främst i kravprofilen vid rekryteringen. Jag har sett våra skolchefer Jan-Erik Gyllin, Gitte Dahlin och Sara Damber som goda förebilder för ett starkt ledarskap, ett ledarskap som vågar lyssna, ta till sig och utvecklas. Ett ledarskap med förtroende för den enorma kompetens som finns i Båstads kommuns skolverksamhet. Det är min förhoppning att vår nya skolchef fullföljer den traditionen och att ansvariga politiker möjliggör detta. Toppchefer slutar på löpande band i Båstads kommun. Samtliga chefer som tillhör kommunens högsta ledning har slutat förutom en.

THOMAS ANDERSSON

Ordförande Liberalerna Båstad

Båstad Carl Johan Bernadotte

Söker dig, du man med orange halsduk och Bromma till Ängelholm fredag 8/12 kl 20.50. Jag är kvinnan med grön jacka, kort brunt hår och glasögon i avgångshallen (vi såg på varann).

VAD ÄR DET SOM HÄNDER I KOMMUNHUSET?

INGELA STEFANSSON Socialdemokraterna

UNO JOHANSSON Centerpartiet

THOMAS ANDERSSON Liberalerna

Vill du skriva en insändare eller ett debattinlägg? Maila peter@bjareliv.se

RÖDA KORSETS ÅRSSTÄMMOR GREVIE Torsdag 22/2 kl 14.00 hos I Röijer, Industriv 9

Den 9 februari flyttas ordinarie frukostmöte till kommunhuset där vi tillsammans deltar på Båstad Turism & Näringslivs Näringslivsfrukost! Väl mött!

TOREKOV Måndag 26/2 kl 19.00 i Gamla Skolan BÅSTAD Tisdag 6/3 kl 18.00 hos Gun Johansson Ev. avsägelser meddela resp. valberedning Alla medlemmar hälsas välkomna Röda Kors kretsarna i Båstads kommun KLIPP UR ANNONSEN


Sedan 1989

Välkommen till regionens enda fullserviceanläggning inom träning BÖRJA TRÄNA NU

PRIORITERAR DU?

Få startpaket med Hälsoplan, Personlig Träning och Träningsskor. Värde 3 600:-

Hjälp med rätt träning Stort utbud i gruppträning Modernaste träningsutrustningen Relaxrum för kropp & själ Social gemenskap Då är Hälsostudion för dig!

SENIOR FITNESS VÄLKOMMEN TILL VÅRT NYA PROGRAM FÖR DIG + 60 ÅR SENIOR FITNESS - FÖRELÄSNING & INFORMATION Hur funktionell träning och kost kan ge Dig ökad livskvalitet! Föreläsare: Jalle Upphoff Lördag 3 februari 11.00 och 13.00 Lördag 10 februari 11.00 och 13.00

RING & ANMÄL DIG IDAG!

Rundvisning, kaffe och självklart är det gratis. Anmälan på info@hstudion.se eller 0431-369801 (måndag-fredag 09.00 – 10.00)

VI TRÄNAR INTE FÖR ATT BLI YNGRE – VI TRÄNAR FÖR ATT BLI ÄLDRE! HÄLSOSTUDION PRESENTERAR Vi är glada över att presentera vår nya Personlig Tränare och expert inom Senior Fitness, Jalle Upphoff. Jalle har över 30 års erfarenhet inom all typ av träning, på senare år har Jalle studerat, utvecklats sig på och framgångsrikt drivit träning för äldre. Jalle blir ansvarig för vårt Senior Fitness program samt fysträning för golfare och tar plats i vårt team av framgångsrika Personliga Tränare. Jalle Upphoff Korrektiv Funktionell PT Expert inom Senior Fitness

TRÄNING FÖR GOLFARE Nu har vi utökat antalet golffys-pass Måndag 10.30 Golf fys 45 min Onsdag 10.30 Yoga för golfare 45 min Fredag 10.30 Golf fys 45 min

MEDLEMSKAP FÖR GOLFARE

Personlig Hälsoplan och träning med PT ingår. Möjlighet frysa kort i golfsäsong. Klippkort och golffyskort finns också.

TOPPFORM EXTRA KURS STARTAR INOM KORT KOM I DITT LIVS FORM! BOKA NU & SPARA 500 KR 16 träningar i PT Grupp Kompendium 2 InBody mätningar Kost och träningsupplägg Provmedlem i 8 veckor

Hallandsvägen 21, Båstad | 0431 - 369801 | www.hstudion.se Håll dig uppdaterad: facebook.com/Halsostudion

Bjäre NU 2018 v6  
Bjäre NU 2018 v6