Page 1


3.PaulBeens:

I nhoud

‘ Hoezor gj edatonl i ne ( soci al ) medi ai et sopl ever t ?’

4.Zeilgamevoorklantenwerving Cat amar an exper i ence

5.Vannieuwsbrieftotmagazine Mogel i j kheden van onl i nemagazi ne

6.Gastvrouw opuw website Li nksopwebsi t ekomen t otl even

7.Highgrowthforum Rondet af el gespr ekmetonder nemer s

8.ZwitserlevenRondeom Texelslagveld Bi zzmar kTeam gecr asht( col umn)

2


PaulBeens:

‘ Hoez or gj edatonl i ne( s oc i al ) medi ai et sopl ever t ?’ Onl angsmochti kt af el voorzi t t erzi j ni n hetHi ghgrowt hcaf é op het Hi ghgrowt hf orum .HetHighGrowthForum iseen drukbezochtcongres voorondernemersdi e wi l l en groei en.Hett hema voordi tj aarwas “D-day voorgroei ”. Hetdoelvan de rondet af el gesprekken wasom ant woord t e kri j gen op de vraag:Hoe zorg j e datonl i ne (soci al )medi ai et sopl evert ? Ui tde verschi l l ende brai nst orm sessi esmeteen aant alondernemerskwam t wee keerdezel f de onl i ne medi at op 3 naarboven. E-mai l ,Soci almedi a en Googl e Leesverderop pagi na 9.

Verderi n di tmagazi ne: Op de vol gende pagi na l at en we een previ ew van onze zei l geame zi en. Op pagi na 5 hebben we een paarvoorbeel den van magazi ne’ sgesel ect eerd om de mogel i j kheden t el at en zi en. Een gast vrouw op een websi t ei seen andere i nnovat i e di e nu ook voor MKB’ rsberei kbaari s.zi e pagi na 6.

Wi lj ewet en hoedi twer kt ? neem dan gewoon cont actmetmi jop. St uureen emai lnaar paul @bi zzmar k. nl

3


Van een gam e naarcatam aran experi ence!

Veelbel angstel l i ng voorhetBi zzm ark zei l team . Op hetHi ghGrowthf orum hebben wi jonze catamaran i ngezetom Bi zzmark te promoten.Metondersteuni ng van een zei l game kon kansgemaaktworden op een catamaran experi ence.Een evenementwaargasten gaan zei l en met deze snel l e boten en na af l oop kunnen netwerken bi jde BBQ

4

De game i seen uni ek stukj e werk van Nuguru. tv zi jhebben beel den gemaaktvan hetBi zzmark zei l team i n verschi l l ende si tuati es.Deze beel den worden gebrui kti n een catamaranzei l game.Deze case zul l en wi j i n een vol gend magazi ne presenteren.


Onl i ne m agazi nes verhogen de attenti e en de resul taten Kl i k hi eronderop de af beel di ngen en beki j k de magazi nes.

Levensechtonl i ne bl aderen -Uw magazi ne l evensechtonl i ne op uw websi t e pl aat sen -Gewel di ge mogel i j kheden zoal sf l ash ani mat i es,vi deo,audi o en i nzoomen -Uw onl i ne magazi ne kan zel f sdi recti n een webshop worden omget overd -Verrassend,i nt eract i efen meteen omzet verhogende i mpact

Vert elons watu ervan vi ndt paul @bi zzmark. nl

Krachti ge voordel en onl i ne m agazi nes -Hoog berei kt egen l age kost en -Publ i cat i e zondermeerkost en ook op i Pad en i Phone l eesbaar -I deaalom naardoort el i nken i n emai l i ngsen ni euwsbri even -Bespari ng op drukwerkkost en -PDF van uw gedrukt e magazi ne zo t e gebrui ken -Uw onl i ne magazi nesopt i maalvi ndbaar voorzoekmachi nesal sGoogl e 5

Mul t i channelmar ket i ng Meet baarmeerr endement


Websi t ei nt roduct i e present at ri ce! Nu een onebox opl ossi ng Beki j k hi eronderhetvoorbeel d.

Een opl ossi ng waarmee u uw bezoekersvan uw site dooreen

present rat i el aatnavi geren.Hetuni eke hi ervan i sdathetgemakkel i j ki s op t e zet t en.Nuguru heef tnl .een programma ont wi kkel d waarmee de vi deo en de l i nksworden gei nt egreerd. Normaali shetmaken van een prof essi onel e vi deo een dure aangel egenhei d maaru kuntdi tvoornog geen â‚Ź 1000, -di top uw si t e kri j gen.


Hoezor gj edatonl i ne( s oc i al ) medi ai et sopl ever t ? ( ver vol gvanpagi na3)

De Hi ghgrowt hf orum rondet af el gesprekken t op 3.

@

Em ai l Emai lwordtondanksde st rengere wet gevi ng nog st eeds gezi en al seen sterk com m uni cati e m edi um .Je kunt i mmersheeldi rectj e doel groep i nf ormeren en i et saanbi eden.Ni euwe t echni eken bi eden mogel i j kheden al s soci almedi ai nt egrat i e,f ormul i eren op maaten (semi -) aut omat i sche aanvraagprocessen voorbi j voorbeel d een aanmel di ng van een beursbezoek ofmeeri nf ormat i e overeen product .Gedet ai l l eerde kl i k-i nf ormat i e geef t i nzi chti n de i nt eresse van de doel groep. Emai l en gevol gddoorger i chtnabel l en bl i j ktzeeref f ect i ef .

Soci alm edi a Een rondj el angsde t af elmaaktdui del i j k datde soci almedi at ool sverschi l l end worden i ngezet , Li nkedi n wordtvooralvoor‘ Bt o B’i ngezett erwi j l f acebook en hyves meeri n de consument enmarkt worden gebrui kt . Twi tteri smi nderpopul ai r,de ondernemerswet en er(nog)ni etgoed raad mee.Een st rat egi e,zoal s bi j voorbeel d de verzamel de l i nkedi n rel at i esvan de medewerkersverzamel en t en behoeve van een ni euwsbri efofCRM,ont breekt . Weli ssoci almedi a een handi g mi ddelvoorpersoonl i j ke brandi ng wat heelgoed i n de verkoop kan hel pen.

Googl e Heti nzet t en van Googl e wordtal seen bel angri j ki nst rumentgezi en om rendementui tde onl i ne medi at e hal en maarj e hebterwelvol doende budgetvoornodi g.Hetbudgeti snodi g om speci al i st en i nt e huren voor hetopt i mal i seren van j e websi t e en vooradwordscampagnes. De ei ndconcl usi ei sdatveelondernemerswelonl i ne act i efzi j n maardat st rat egi e en bel ei d nog vaak ondui del i j k zi j n ofzel f sont breken.

7


Zwi t ser l even Ronde om Texelsl agvel d Bi zzm ark team gecrasht

Op 25 j unij l .washetzover;het

Al l eman voorbi jvaren,echt erni etons

Bi zzmark-t eam best aande ui tPaul

onverschrokken Bi zzmark Team.Een-

Beensen Marga Hoogvl i etdeed mee aan

maalt erug op hetst rand werd t otonze

de Ronde om Texel ,de groot st e cat a-

grot e schri k dui del i j k watergebeurd

maranrace t erwerel d.Jammergenoeg

was.Paulen Marga waren,dobberend

bl eek hetop de Grot e Dag rondui t

voorde st art l i j n,i n aanvari ng gekomen

snert weert e zi j n.Hetregende en er

meteen andere boot ,waardoorde

st ond een f i kse wi ndkracht5 metgol ven

cat amaran van Paulvol l edi g omsl oeg,

van 3 met erhoog,bepaal d geen i deal e

metde mastonderwat er.Geen redden

omst andi gheden.Na ri j p beraad besl oot

meeraan.De mari ne moesteraan t e

hetbi kkel harde Bi zzmark Team heter

paskomen om de bootvl ott et rekken.

t och maarop t e wagen.Dusonderhet

Wateen t el eurst el l i ng!De daderwas

mot t o "de dood ofde gl adi ol en"gl eden

nat uurl i j k gevl ogen,Paulzatmeteen

Paulen Marga i n opperst e concent rat i e

mastdi ei n 3 st ukken wasgebroken en

soepel t j esdoorde brandi ng en ver-

duseen f l i nke schadeposten hun

dwenen vooronsacht erbl i j versui t

Rondj e om Texelwasl et t erl i j ki n het

zi cht .

wat ergeval l en.

Terwi j lwi jvanafhetst rand get ui ge

Van de 400 bot en di e hadden i nge-

waren van watde el ement en aanri cht -

schreven zi j n erui t ei ndel i j k sl echt s

t en metdi verse cat amarans,bl eek zi ch

147 gef i ni shed,duswashetsowi eso

voorde st art l i j n een kl ei n drama aft e

een t i t anenst ri j d,ook voorde prof ' s.

spel en waarwi jgeen weetvan hadden.

Ondanksdeze t egensl ag hebben we ons

Di verse bot en kwamen t erug,sl oegen

weekend op Texelt och nog l euk

om,erraakt e zel f seen omgesl agen

kunnen af sl ui t en meteen concertvan

cat amaran metz' n mastverst ri kti n de

Kane i n de f eest t entvan Paal17.En na

boegschroefvan hetst art schi p.Voor

een paarbi ert j eskl om hethel e avon-

onswaseen rondvaart bootaf gehuurd

t uurop t otde 1e cat egori e st erke

zodatwi jvanafhetWad pracht i g ui t -

verhal en.En gel ukki g waserni emand

zi chthadden op de voorbi j t rekkende

gewond geraakt ,duswatonsbet ref t

vl oot ,dusna hetst art sei n spoedden wi j

ei nd goed algoed!

onsvan hetst rand afri cht i ng bus. . .

DoorJol anda Zevenber gen

Onderhetgenotvan l uxe broodj esen drankj eszagen wi jop hetWad Jan en

8

Bizzmark Nieuwsbrief nr. 3 2011  
Bizzmark Nieuwsbrief nr. 3 2011  

Nieuws van Bizzmark. Zwitserleven Ronde om Texel. Zeilgame voor klantenwerving. Mogelijkheden online magazine. HighGrowthForum rondetafelge...

Advertisement