Page 9

АВТОТЕХНІКА

www.biznes-pro.ua Êóëüêè â àñîðòèìåíò³

äîã.

(057) 715-51-51

9

Ëàíöþãè â àñîðòèìåíò³

äîã.

(057) 715-51-51

9

1

(0536) 79-34-92

99

Îïàëþâà÷ àâòîíîì.äèçåë., Ïëàíàð4ÄÌ-24(12)

5400 ãðí.

(044) 229-02-41

156

ϳä³ãð³âà÷ ïåðåäïóñêîâèé 14ÒÑ-10

ÌÎÑÒÈ ÊÐÀÇ-250,255,256,260,6510, ÃÀÐÀÍÒ²ß

7200 ãðí.

(044) 229-02-41

156

ϳäøèïíèêè â àñîðòèìåíò³

äîã.

(057) 715-51-51

9

ϳäøèïíèêè â àñîðòèìåíò³

äîã.

(044) 453-50-53

120

ϳäøèïíèêè â àñîðòèìåíò³

äîã.

(044) 451-54-86

120

ϳäøèïíèêè êîðïóñí³ â àñîðòèìåíò³

äîã.

(057) 715-51-60

9

Ïëàñòèíè ÒÌÊÙ â àñîðòèìåíò³

äîã.

(057) 715-51-60

9

Ðàä³àòîð äëÿ êàð’ºðíèõ ìàøèí Kîmatsu,ÁÅËÀÇ

äîã.

(067) 386-12-22

419

Ðàä³àòîðè äëÿ àâòîáóñ³â Neoplan.Ikarus

äîã.

(067) 386-12-22

419

Ðàä³àòîðè äëÿ àâòîêðàí³â Kato.Liebcherr

äîã.

(067) 386-12-22

419

Ðàä³àòîðè äëÿ íàâàíòàæóâà÷³â Stalowa Wolà

äîã.

(067) 386-12-22

419

Ðàä³àòîðè äëÿ íàâàíòàæóâà÷³â Toyota.SMV

äîã.

(067) 386-12-22

419

Ðåìåí³ â àñîðòèìåíò³

äîã.

(057) 715-51-60

9

ÐÎÇÄÀÂÀËÜͲ ÊÎÐÎÁÊÈ ÊÐÀÇ-255,256,257,6510

ÄÎÃ.

(0536) 79-34-91

99

Ñàëüíèêè â àñîðòèìåíò³

äîã.

(057) 715-51-51

9

Øèíè äî íàâàíòàæóâà÷³â òà ñïåöòåõí³êè

äîã.

(044) 405-76-63

8

9

01.10. Робочі машини, спецтехніка

01.04. Автохімія, автокосметика, автомастила Àâòîõ³ì³ÿ ³ îëèâè, ëàêè, ôàðáè

äîã.

(067) 556-12-71

90

01.05. Вантажні автомобілі Àâòîìîá³ë³ «Óðàë», ïðîïîíóºìî

äîã.

(050) 183-85-12

415

Âàíòàæí³ àâòîìîá³ë³ «Óðàë»

äîã.

(057) 293-20-55

415

Âàíòàæí³ àâòîìîá³ë³ «Óðàë», ïðîïîíóºìî

äîã.

(057) 295-42-13

415

01.06. Дорожнє обладнання ÄÎÐÎÆͲ ÇÍÀÊÈ, ÐÎÇ̲ÒÊÀ, ÐÅÊËÀÌÀ

ÄÎÃ.

(0432) 35-01-10

316

01.07. Обладнання для СТО і АЗС ÃÓÌÎÂÎÒÊÀÍÈÍÍŠϲÄËÎÃÎÂÅ ÏÎÊÐÈÒÒß Ä/ÑÒÎ

ÄÎÃ.

(044) 453-55-95

218

Ðåçåðâóàðè 1,2-îõ ñò³íí³ 5-50 êâ.ì

äîã.

(0522) 55-50-92

352

Ðóêàâè ÌÁÑ ä/ÒÐÊ ³ áåíçîâîç³â, ì

äîã.

(044) 592-03-20

421

Ô²ËÜÒÐÈ, Ô²ËÜÒÐÈ-ÑÅÏÀÐÀÒ. ÀÇÑ, ÍÀÔÒÎÁÀÇÈ

ÄÎÃ.

(044) 454-11-03

412

01.08. Причепи, напівпричепи, тенти Àâòîòåíòè äëÿ çàõèñòó ñ/ã òà ³íøèõ âàíòàæ³â

äîã.

(044) 592-07-72

267

01.09. Ремонт та обслуговування автотехніки óäðîöèë³íäðè: âèðîáíèöòâî, ðåìîíò

äîã.

(050) 544-27-69

86

Êàï.ðåì. äâèã.ßÌÇ,âóçë³â,àãðåãàò.àâòî Á³ëÀÇ

äîã.

(0564) 72-06-40

356

ÏÍÂÒ, äèçåëüíèõ ôîðñóíîê, ðåìîíò

äîã.

(067) 585-39-00

293

ÐÅÌ.ÊÏÏ Ç ÃÀÐÀÍÒ²ªÞ Ê700, Ê701, Ê702, Ò150

ÄÎÃ.

(05662) 2-14-24

433

БІЗНЕСПРОПОЗИЦІЯ №192 1 квітня 2010 р.

À/ÂÅÆÀ 18Ì ÌØÒÑ-2À  ÐÎÁ. ÑÒÀͲ ÍÀ DzË157 82000ÃÐÍ.

(095) 848-19-69

320

Àâòîìîá³ë³ «Óðàë», ïðîïîíóºìî

äîã.

(050) 183-85-12

415

Àâòîìîá³ë³ «Óðàë», ïðîïîíóºìî

äîã.

(057) 293-20-55

415

Àâòîíàâàíòàæóâà÷, äèçåëü, ãàç (ðåìîíò, ç/÷)

äîã.

(044) 587-85-57

8

Àêñèàëüíîïîðøíåâ³ íàñîñè-ìîòîðè

äîã.

(067) 749-94-95

226

ÁÓËÜÄÎÇÅÐ ÄÇ-94

ÄÎÃ.

(050) 461-09-75

402

Âàíòàæí³ àâòîìîá³ë³ «Óðàë»

äîã.

(057) 295-42-13

415

³çêè ã³äðàâë³÷í³, ðîêëè, øòàáåëåðè

äîã.

(044) 587-85-57

8

óäðîêåðìà

äîã.

(067) 749-94-95

226

óäðîìîòîðè

äîã.

(067) 749-94-95

226

óäðîöèë³íäðè

äîã.

(067) 749-94-95

226

óëüçî-ïîðøíåâà ãðóïà äâèãóíà Isuzu

äîã.

(066) 140-62-72

38

biznes-pro_192  

journal, magazine

biznes-pro_192  

journal, magazine

Advertisement