Page 75

ТОРГІВЛЯ, СКЛАД 75

www.biznes-pro.ua Îáëàäíàííÿ íåñòàíäàðòíå (âñ³ ãàëóç³)

äîã.

(03853) 2-35-60

233

Îðãñêëî 0,2-400ìì+áëîê,êëåé,òðóá,êðóã,ÏÑ

äîã.

(044) 575-66-64

49

Îøïàðî÷íèé ÷àí, ñêðåáìàøèíà, ÌÌÑ-1

äîã.

(03853) 2-35-60

233

ÏÀÑÒÅÐÈÇÀÖ²ÉÍÎ-ÎÕÎËÎÄÆÓÞײ ÓÑÒÀÍÎÂÊÈ

ÄÎÃ.

(067) 464-87-84

358

Ïëàñòèê ÀÁÑ,ÏÂÕ,ÏÑ,ÍÊ,ÏÏ

äîã.

(044) 575-66-64

49

Ïîñóä ³ ³íâåíòàð äëÿ ãðîìàäñüêîãî õàð÷óâ.

äîã.

(050) 842-62-69

291

ÑÅÏÀÐÀÒÎÐÈ-ÂÅÐØÊβÄIJË. ÎÑ2-ÍÑ 10Ò/ÃÎÄ

ÄÎÃ.

(067) 464-87-84

358

ÑÅÏÀÐÀÒÎÐÈ-ÌÎËÎÊÎÎ×ÈÑÍÈÊÈ ÎÖÌ 5,10 Ò/ÃÎÄ ÄÎÃ.

(067) 464-87-84

358

ÑÈÒÀ-ѲÒÊÈ-ÐÅزÒͲ ÏÎËÎÒÍÀ

(044) 242-28-72

21

ÄÎÃ.

ѲÒÊÈ ÌÀÊÀÐÎÍÍÈÕ Ë²Í²É

ÄÎÃ.

(044) 241-03-87

21

ÑÒв×ÊÀ ÊÎÍÂŪÐ.ÕÀÐ×ÎÂÀ, ÑÒÈÊÎÂÊÀ ÑÒв×ÎÊ

ÄÎÃ.

(044) 453-55-95

218

ÒÅÐÌÎÏËÀÑÒÀÂÒÎÌÀÒÈ ÄÊ3330.Ô1, ÄÊ3334.Ô1

ÄÎÃ.

(0382) 55-55-29

371

ÔÎÐÌÈ Ä/Õ˲Á. ² Ì’ßÑÎÏÅÐÅÐÎÁÍί ÏÐÎÌÈÑË.

ÄÎÃ.

(0532) 61-16-10

290

15.06. Холодильне, морозильне обладнання Àì³à÷íå îáëàäíàííÿ

äîã.

(050) 476-20-90

199

Áð³çîë, á³òóì (â àñîðòèìåíò³), êã

äîã.

(044) 275-83-90

416

Ôðåîí-12, 22, 134à, 404à, 406à, êã

äîã.

(044) 592-85-32

416

Ôðåîí-410, 407Ñ, 507, 402à, 409à, êã

äîã

(044) 275-83-90

416

Õëàäîí-114 Â-2, 113, 141 Á, êã

äîã.

(044) 592-85-32

416

Õëàäîí-23, 125, 13, 14, êã

äîã.

(044) 227-03-40

416

92

15.07. Послуги, Оренда

БІЗНЕСПРОПОЗИЦІЯ №192 1 квітня 2010 р.

ÎÐÅÍÄÀ ÂÈÐÎÁÍÈ×. ÏÐÈ̲ÙÅÍÍß, ÒÈÑ.,600Ì.ÊÂ

ÄÎÃ.

(050) 370-98-79

ÎÐÅÍÄÀ ÑÊËÀÄ²Â Â²Ä 100 ÄÎ 1000ÊÂ.Ì

ÄÎÃ.

(04598) 5-02-07

190

ÎÐÅÍÄÀ ÑÊËÀIJÂ,ÏÀÐÊÓÂÀÍÍß,ÎÕÎÐÎÍÀ

ÄÎÃ.

(044) 495-03-03

190

ÎÐÅÍÄÀ, ØÂÅÉÍ. ÂÈÐÎÁÍ., 600Ì.ÊÂ.,Ì.ÄÐÎÃÎÁÈ× ÄÎÃ.

(050) 370-98-79

92

biznes-pro_192  

journal, magazine

biznes-pro_192  

journal, magazine

Advertisement