Page 72

72

ПРОДУКТИ, НАПОЇ \ ТАРА І УПАКОВКА 13.00. ПРОДУКТИ, НАПОЇ

www.biznes-pro.ua 14.00. ТАРА І УПАКОВКА

13.01. Бакалія, приправи, снеки, харчові добавки, напівфабрикати ÖÈÊÎÐ²É ÐÎÇ×ÈÍÍÈÉ 250 ÃÐ.

8,10 ÃÐÍ.

(04139) 2-29-85

14.01. Пакувальне обладнання 432

13.04. Консервована продукція, овочі, гриби

Àâòîìàò ä/ïàêóâ. äð³áíèõ äîç ÑÒ²Ê ÑÀØÅ

äîã.

(044) 502-15-76

135

Àâòîìàò ä/ïàêóâ. øòó÷í. âèðîá³â Flow Pack

äîã.

(044) 502-15-76

135

Àâòîìàò ä/ôàñóâàííÿ ñèïó÷èõ, ð³äê., øòó÷í.

äîã.

(044) 502-15-76

135

ÂÀÊÓÓÌͲ ÏÀÊÓÂÀËÜͲ ÌÀØÈÍÈ

ÄÎÃ.

(044) 205-37-80

121

(044) 205-37-80

121

Ãðèáíèé ñóáñòðàò ãëèâè, âèðîáíèöòâî

äîã.

(067) 638-49-22

117

ÃÀÐß×ÈÉ ÑÒ²Ë

ÄÎÃ.

Ãðèáí³ áëîêè-ì³öå볺âèé ñóáñòðàò ãëèâè

äîã.

(067) 569-66-01

117

ÇÀÏÀÉÙÈÊÈ ÏÀÊÅÒ²Â, Ï˲ÂÎÊ

ÄÎÃ.

(044) 205-37-80

121

Ìàøèíêà ì³øêîçàøèâî÷íà

äîã.

(067) 265-42-00

224

̲ØÊÎÇÀØÈÂÎ×ÍÀ ÌÀØÈÍÊÀ

ÄÎÃ.

(044) 205-37-80

121

ÎÁËÀÄÍÀÍÍß Ä/ÏÀÊÓÂ. Ï/Ï ÑÒв×Ê.,ÏÂÕ Ï˲Â.

ÄÎÃ.

(044) 525-30-71

119

Îáëàäíàííÿ öåëîôàí. Êîíâåðò, óïàê. õë³á

äîã.

(044) 502-15-76

135

ÒÅÐÌÎÏÀÊÓÂÀËÜÍÅ ÎÁËÀÄÍÀÍÍß, ÒÅÐÌÎÒÓÍÅ˲

ÄÎÃ.

(044) 205-37-80

121

14.02. Тара і упаковка 13.05. Крупи, борошно, макаронні вироби

Àìïóëà ñêëÿíà ØÏ 1, 2, 5 ìë

äîã.

(063) 403-95-95

292

Áë³ñòåð ³ç çàãèíîì ç 2-îõ áîê³â

äîã.

(050) 400-73-24

292 292

Áîðîøíî âèùîãî ãàòóíêó, 1 ãàò., 2 ãàò., ÁÖ

äîã.

(050) 630-42-30

342

Âèñ³÷í³ êîðîáêè

äîã.

(057) 757-20-13

Êðóïà ãðå÷àíà

äîã.

(050) 630-42-30

342

ÃÎÔÐÎÊÀÐÒÎÍ 2-Õ,3-Õ,5-ÒÈ ØÀÐ.Ò-21,Ò-22,Ò-23

ÄÎÃ.

(044) 456-50-25

58

ÃÎÔÐÎÒÀÐÀ ÑÊËÀÄÍί ÂÈѲ×ÊÈ ÍÀ ÇÀÌÎÂËÅÍÍß ÄÎÃ.

(044) 456-50-25

58

Åòèêåòêà, ÿðëèêè - âèãîòîâëåííÿ

äîã.

(032) 247-25-54

215

Êàñåòè äëÿ ðîçñàäè

äîã.

(063) 403-95-95

292

ÊÀØÈÐÓÂÀÍÍß

ÄÎÃ.

(044) 456-51-13

58

Êîððåêñè äëÿ êîíäèòåð³â

äîã.

(057) 757-20-13

292

13.06. Молочні продукти, майонези, сири, олія, жири Îë³ÿ îëèâêîâà ôàñîâàíà

äîã.

(04631) 5-50-44

263

Îë³ÿ ñîíÿøíèêîâà ðàô³íîâàíà äåçîäîðîâàíà

äîã.

(04631) 5-50-44

263

ÊÐÈØÊÀ Ò²ÑÒ-ÎÔÔ 66 ÏËÀÑÒÌÀÑÎÂÀ

ÄÎÃ.

(067) 665-92-66

333

̲ÊÐÎÃÎÔÐÎÊÀÐÒÎÍ

ÄÎÃ.

(044) 456-51-13

58

̲ØÊÈ Ï/ÏÐÎÏ. Â²Ä ÂÈÐÎÁÍÈÊÀ, ÄÐÓÊ

ÄÎÃ.

(056) 785-73-67

102

̲ØÊÈ ÏÎ˲ÅÒÈËÅÍβ

ÄÎÃ.

(044) 205-37-80

121

̲ØÊÈ ÏÎ˲ÏÐÎÏ., ËËßͲ, ÏÀÏÅÐβ

ÄÎÃ.

(050) 341-03-97

124

̳øêè ïîë³ïðîï³ëåíîâ³ 5,10,25,50 êã

äîã.

(03858) 3-34-99

224

̳øêè ïîë³ïðîï³ëåíîâ³ â àñîðòèìåíò³

äîã.

(048) 717-44-14

108

̲ØÊÈ ÏÎ˲ÏÐÎϲËÅÍβ ÍÀ 25-50 ÊÃ

ÄÎÃ.

(044) 206-21-13

272

̲ØÊÈ-ÂÊËÀÄÈز (ÄËß Á²Ã-ÁÅÃ) ÏÎ˲ÅÒÈËÅÍ

ÄÎÃ.

(050) 523-82-47

148 108

̳øêîçàøèâí³ ìàøèíêè, íèòêè

äîã.

(048) 717-44-14

̲ØÊÎÇÀØÈÂÎ×ÍÀ ÍÈÒÊÀ, ÑÓÌÊÀ ÃÎÑÏÎÄÀÐ×À

ÄÎÃ.

(056) 785-60-55

102

Íèòêà ì³øêîçàøèâî÷íà

äîã.

(03858) 3-34-99

224

ÍÈÒÊÀ ̲ØÊÎÇÀØÈÂÎ×ÍÀ

ÄÎÃ.

(044) 205-37-80

121

Ïàêåòè «BMW» âëàñíîãî âèðîáíèöòâà

äîã.

(056) 729-44-37

414

Ïàêåòè «ìàéêà», «áàíàí» ç íàäðóêîì

äîã.

(050) 437-77-61

373

ÏÀÊÅÒÈ ZIP-LOK

ÄÎÃ.

(044) 205-37-80

121

Ïàêåòè ç ïë³âêè ïîâ³òð.-ïóçèð÷.á-ÿêèõ ðîçì.

äîã.

(062) 258-06-22

440

ÏÀÊÅÒÈ Ï/Å

ÄÎÃ.

(095) 807-00-70

191

ÏÀÊÅÒÈ Ï/Å Ç ÌÀËÞÍÊÎÌ

ÄÎÃ.

(066) 704-73-98

191

ÏÀÊÅÒÈ Ï/Å ÍÅÑÒÀÍÄÀÐÒͲ

ÄÎÃ.

(095) 807-00-70

191

ÄÈÂ. ÑÒÎÐ. 73

БІЗНЕСПРОПОЗИЦІЯ №192 1 квітня 2010 р.

biznes-pro_192  

journal, magazine

biznes-pro_192  

journal, magazine

Advertisement