Page 66

66 СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО

www.biznes-pro.ua

Îáëàäíàííÿ äëÿ ôåðì òà çàï÷. äî ñ/ã òåõí³êè

äîã.

(097) 707-51-97

248

Ñóøêà íàñ³ííÿ çåðíîâèõ òà îë³éíèõ êóëüòóð

äîã.

(094) 938-33-77

193

Îáïðèñêóâà÷³ ïðè÷³ïí³, íàâ³ñí³

äîã.

(067) 802-29-42

276

Ñóøêà íàñ³ííÿ îâî÷åâèõ êóëüòóð

äîã.

(094) 938-33-77

193

Ïîäð³áíþâà÷³ êîðì³â «ÈÊÎÐ-01»

äîã.

(057) 754-42-61

299

Ñóøêà íàñ³ííÿ öóêðîâîãî,êîðìîâîãî áóð’ÿêó

äîã.

(094) 938-36-67

193

Ïîäð³áíþâà÷³ ñîëîìè, â³ä 3ìì

äîã.

(095) 209-80-40

261

Ôàñóâàííÿ íàñ³ííÿ

äîã.

(094) 938-36-67

193

Ðåì. âèã. ìîäåð. çåðíîìåò. ÇÌ90 ÇÌ110 ÇÌ60À

äîã.

(050) 562-34-14

198

Ðîëèêè êîíâåºðí³ ðîçá³ðí³

äîã.

(050) 544-27-69

86

ÑÒв×ÊÀ ÊÎÍÂŪÐÍÀ, ÑÒв×ÊÀ ÊÎÍÂŪÐÍÀ Á/Â

ÄÎÃ.

(044) 453-55-95

218

ÒÐÀÍÑÏÎÐÒÅÐÈ ÄÎ ÊÎÌÁÀÉͲ «ÄÎÍ», «ÍÈÂÀ»

ÄÎÃ.

(057) 750-72-30

338

Òðàíñïîðòåðè: ñòð³÷êîâèé, ãâèíòîâèé

äîã.

(057) 739-06-71

353

352

12.14. Різне Áàøòè âîäîíàï³ðí³ 15-50 êóá.ì

äîã.

(0522) 55-17-56

Á²ÎÏÎÐÎØÎÊ ÄËß ÂÈÃвÁÍÈÕ ßÌ

ÄÎÃ.

(096) 482-35-14

395

(095) 848-19-69

320

123

ÏÒÀØÍÈÊ 800Ì.ÊÂ.-ÇÅÌ. IJË. 1ÃÀ - ʲÐÎÂÎÃÐÀÄ300.Ò.ÃÐÍ.

12.15. Попит Âèêà

äîã.

(0352) 43-47-35

ÂÈÊÀ - ÊÓÏÓªÌÎ Â ÁÓÄÜ-ßÊ²É Ê²ËÜÊÎÑÒ²

ÄÎÃ.

(0352) 43-47-34

123

òÐ×ÈÖß

ÄÎÃ.

(0352) 43-47-34

123

òÐ×ÈÖß -  ÁÓÄÜ-ßÊ²É Ê²ËÜÊÎÑÒ²

ÄÎÃ.

(067) 350-18-96

123

Ãðå÷èõà, ïøåíèöÿ 3, 4 êëàñó

äîã.

(050) 630-42-30

342

ËÜÎÍ, вÏÀÊ -  ÁÓÄÜ-ßÊ²É Ê²ËÜÊÎÑÒ²

ÄÎÃ.

(0352) 43-47-34

123

12.13. Послуги Äîâåäåííÿ íàñ³ííÿ äî ïîñ³âíèõ ñòàíäàðò³â

äîã.

(094) 938-36-67

193

Çáåð³ãàííÿ íàñ³ííÿ â êîíòåéíåðàõ

äîã.

(094) 938-33-77

193

²íêðóñòóâàííÿ íàñ³ííÿ

äîã.

(094) 938-36-67

193

Îáðîáêà íàñ³ííÿ á³îñòèìóëÿòîðàìè ðîñòó

äîã.

(094) 938-33-77

193

ÏÅÐÅÂÅÇÅÍÍß ÇÅÐÍÎÂÈÕ ÀÂÒÎÒÐÀÍÑÏÎÐÒÎÌ

ÄÎÃ.

(067) 713-89-48

434

Ïîñëóãè ïî ïåðåðîáö³ íàñ³ííÿ

äîã.

(094) 938-33-77

193

Ñóøêà íàñ³ííÿ áàãàòîð³÷íèõ, îäíîð³÷íèõ òðàâ

äîã.

(094) 938-36-67

193

БІЗНЕСПРОПОЗИЦІЯ №192 1 квітня 2010 р.

biznes-pro_192  

journal, magazine

biznes-pro_192  

journal, magazine

Advertisement