Page 64

64 СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО

www.biznes-pro.ua

ËÀÍÖÞÃÈ ÏÐÈÂÎÄͲ

ÄÎÃ.

(057) 750-72-30

338

Òðàíñïîðòåðí³ ñêðåáêè

äîã.

(0352) 29-66-32

284

Ëîïàòêè ðîçêèäà÷³â ì³íäîáðèâ

äîã.

(050) 321-89-39

150

Øåñòåðí³ ïðÿìîçóá³, êîñîçóá³, êîí³÷í³

äîã.

(050) 438-01-58

150

ÌÀÃͲÒÊÀ Ê-590

ÄÎÃ.

(067) 720-57-27

319

Øë³öüîâ³ ç’ºäíàííÿ

äîã.

(050) 438-01-58

150

̳äíà, àëþì³í³ºâà-øàéáà, ìàíæåòè,ê³ëüöÿ

äîã.

(098) 502-63-34

29

Íàñîñè øåñò.ÍØ,íàñîñè ñåêö³éí³,ã³äðîìîò.

äîã.

(0522) 24-18-93

16

Íàñîñè-äîçàòîðè ÞÌÇ, ÌÒÇ, ÕÒÇ, êîìáàéíè

äîã.

(0522) 24-26-14

16

ÍÎÂÈÉ ÏÅÒÊÓÑ Ã²ÃÀÍÒ Ê-531,Ê-218

ÄÎÃ.

(067) 720-57-27

319

ϳäáàðàáàííÿ Claas jaguar

äîã.

(050) 438-01-58

150

ϳäøèïíèêè â àñîðòèìåíò³

äîã.

(057) 715-51-51

9

ϳäøèïíèêè â àñîðòèìåíò³, ÃÒÂ

äîã.

(044) 453-50-53

120

Ïëàíêà òðàíñïîðòåðíà ç’ºäíóâàëüíà ð³çüáîâà

äîã.

(0352) 29-66-32

284

Ïëàíêà òðàíñïîðòåðíà ï³ä çàêëåïêó

äîã.

(0352) 29-66-32

284

Ïëàòôîðìè äî ï³äáèðà÷³â

äîã.

(06153) 64-77-63

98

ÏÍÂÒ, äèçåëüíèõ ôîðñóíîê, ðåìîíò

äîã.

(067) 585-39-00

293

Ïíåâìàòè÷í³ òðàíñïîðòåðè çåðíîâèõ 1,5-50ò

äîã.

(05235) 7-21-65

24

Ïíåâìîòðàíñïîðòåðè ÏÒ 3-12,ÏÒ3-1,5 ³ ³í.

äîã.

(067) 539-73-19

24

Ïíåâìîòðàíñïîðòåðè ÏÒ3-25,ÏÒ3-14,ÏÒ3-25Á

äîã.

(067) 539-73-19

24

Ïðèñòðî¿ äëÿ çáèðàííÿ ñîíÿøíèêó

äîã.

(06153) 5-59-89

98

Ïðóòîê òðàíñïîðòåðíèé äî ñ/ã òåõí³êè

äîã.

(0352) 29-66-32

284

Ïðóòîê òðàíñïîðòåðíèé ç’ºäíóâàëüíèé

äîã.

(0352) 29-66-32

284

Ïðóòîê òðàíñïîðòåðíèé îáãóìîâàíèé

äîã.

(0352) 29-66-32

284

Ðåìåí³ â àñîðòèìåíò³

äîã.

(057) 715-51-60

9

Ðåìîíò íàâàíòàæ. Êàðïàòåöü, ÏÅÀ, ÏÃ; ç/÷

äîã.

(03433) 4-71-77

375

Ðåìîíò ñ/ã òåõí³êè òà òðàêòîð., ç/÷ äî íèõ

äîã.

(03433) 4-72-10

375

ÐÅÑÒÀÂÐÀÖ²ß ÎÂÑ-25

ÄÎÃ.

(067) 720-57-27

319

Ðîëèêè êîíâåºðí³ ðîçá³ðí³

äîã.

(050) 544-27-69

86

óäðîöèë³íäðè: âèðîáíèöòâî, ðåìîíò

äîã.

(050) 544-27-69

86

Ñàëüíèêè, ñâ³òëîòåõí³êà

äîã.

(098) 502-63-34

29

Ãíîºðîçêèäà÷ ÏÐÒ, ÐÎÓ

äîã.

(097) 707-51-97

248

Äðîáàðêà ìîëîòêîâà; äåç³íòåãðàòîð

äîã.

(057) 739-06-71

353

Çåðíîíàâàíòàæóâà÷ ÇÌ

äîã.

(097) 707-51-97

248

Çåðíîñóøàðêà ÇÑØ1; ñóøàðêà áàðàáàííà

äîã.

(057) 739-06-72

353

Êîñàðêè (ðîòîðí³, ñåãìåíòè)

äîã.

(066) 329-13-73

276

Êóëüòèâàòîðè ì³æðÿäí³

äîã.

(067) 802-29-42

276

ËÀÍÖÞÃÈ ÂÑ²Õ ÂÈIJ  ÀÑÎÐÒ., ÄÎÑÒÀÂÊÀ

ÄÎÃ.

(044) 206-36-20

240

˳í³ÿ äëÿ ãðàíóëþâàííÿ ³ áðèêåòóâàííÿ

äîã.

(057) 739-06-72

353

Íî𳿠(åëåâàòîðè)

äîã.

(057) 739-06-71

353

12.11. Сільськогосподарське обладнання

БІЗНЕСПРОПОЗИЦІЯ №192 1 квітня 2010 р.

biznes-pro_192  

journal, magazine

biznes-pro_192  

journal, magazine

Advertisement