Page 55

ОХОРОНА ПРАЦІ 55

www.biznes-pro.ua 11.00. ОХОРОНА ПРАЦІ 11.02. Засоби індивідуального захисту ÇÀÑÎÁÈ ²ÍÄȲÄÓÀËÜÍÎÃÎ ÇÀÕÈÑÒÓ ( ÀÑÎÐÒ.)

ÄÎÃ.

(0564) 38-90-24

214

ÌÈËÎ ÃÎÑÏÎÄÀÐÑÜÊÅ, ÁÀÍÍÅ, Â²Ä ÂÈÐÎÁÍÈÊÀ

ÄÎÃ.

(050) 345-16-05

323

11.03. Спецодяг, спецвзуття Ðîáî÷å âçóòòÿ ãóìîâå

äîã.

(066) 380-69-19

312

Ñïåöîäÿã (âèã³äí³ ïðîïîçèö³¿)

äîã.

(044) 229-62-52

151

ÑÏÅÖÎÄßà  ÀÑÎÐÒÈÌÅÍÒ² Â²Ä ÂÈÐÎÁÍÈÊÀ

ÄÎÃ.

(0412) 42-58-90

146

ÑÏÅÖÎÄßÃ, ÂÈÃÎÒÎÂËÅÍÍß

ÄÎÃ.

(05692) 2-15-49

105

ÑÏÅÖÎÄßÃ, ÑÏÅÖÂÇÓÒÒß

ÄÎÃ.

(097) 391-01-60

269

ÑÏÅÖÎÄßÃ, ÑÏÅÖÂÇÓÒÒß, DzÇ-ÂÈÐÎÁÍÈÊ

ÄÎÃ.

(050) 345-16-05

323

БІЗНЕСПРОПОЗИЦІЯ №192 1 квітня 2010 р.

biznes-pro_192  

journal, magazine

biznes-pro_192  

journal, magazine

Advertisement