Page 52

52 МЕТАЛИ

www.biznes-pro.ua

Êðóã ñò.30Õ3ÌÔ d 30 ìì;90 ìì

äîã.

(0472) 64-70-77

265

Ëèñò îöèíêîâàíèé 0,55-1,5 ìì í/ê

7900 ãðí.

(044) 452-84-89

186

Êðóã ñò.33Õ3ÑÍÌÂÔÀ-ÂÄ(ÑÏ33-ÂÄ) d 205 ìì

äîã.

(0472) 64-70-77

265

Ëèñò îöèíêîâàíèé 0,55-0,7 ìì

9900 ãðí.

(044) 452-84-89

186

Êðóã ñò.35ÕÌ d 45 ìì; 48 ìì

äîã.

(0472) 64-70-77

265

Ëèñò îöèíêîâàíèé 0,7-1,5 ìì

9800 ãðí.

(044) 452-84-89

186

Êðóã ñò.40Ã17Þ3 d 36 ìì

äîã.

(0472) 32-77-37

265

Ëèñò ñò.08Õ17Í5Ì3 òîâù. 17 ìì

äîã.

(099) 533-58-01

265

Êðóã ñò.40Õ13 d 30;36;42;50;55;70;90;130ìì

äîã.

(099) 533-58-01

265

Ëèñò ñò.08Õ17Ò òîâù. 18 ìì

äîã.

(0472) 64-70-77

265

Êðóã ñò.4Õ4ÂÌÔÑ9(ÄÈ22) d 80,170,176,180 ìì

äîã.

(0472) 32-77-37

265

Ëèñò ñò.08Õ18Í10 òîâù.1;2;4;5 ìì

äîã.

(0472) 32-77-37

265

Êðóã ñò.4Õ5ÌÔÑ d 40;48;50;60;70;150;170;ìì

äîã.

(099) 533-58-01

265

Ëèñò ñò.12Õ13 òîâù. 40; 60; 80 ìì

äîã.

(099) 533-58-01

265

Êðóã ñò.5Õ3Â3ÌÔÑ d20;160ìì, ñò.5ÕÂ2ÑÔ d26ìì

äîã.

(0472) 32-77-37

265

Ëèñò ñò.12Õ18Í10Ò òîâù. 20 ìì

äîã.

(0472) 64-70-77

265

Êðóã ñò.5ÕÍÌ d 30;50;60;70;80;120;130;150ìì

äîã.

(099) 533-58-01

265

Ëèñò ñò.14Õ17Í2 òîâù. 14; 18 ìì

äîã.

(099) 533-58-01

265

Êðóã ñò.65ã ä³àì.12êàë³áð.ñò.35.45.

äîã.

(061) 220-27-84

162

Ëèñò ñò.3, ñò.20 òîâù.1;9;14;18;24;60;150ìì

äîã.

(0472) 64-70-77

265

Êðóã ñò.7Õ3 d110;180;250ìì

äîã.

(099) 533-58-01

265

Ëèñò ñò.30Õ13 òîâù. 0,8; 3; 4 ìì

äîã.

(0472) 32-77-37

265

Êðóã ñò.95Õ18 d 30;35;40;45;50;55;60;65ìì

äîã.

(0472) 64-70-77

265

Ëèñò ñò.45 òîâù. 9;18;25;40;45;50;60;80 ìì

äîã.

(0472) 32-77-37

265

Êðóã ñò.9Õ1 d 30;60;80;100;180 ìì

äîã.

(0472) 32-77-37

265

Ëèñò ñò.65.ã.08. ã/ê õ/ê ä³àì.â³ä 6 äî 4

äîã.

(061) 220-27-84

162

Êðóã ñò.ÕÂÃ d8;10;14;20;22;25;32;50;60;70ìì

äîã.

(0472) 64-70-77

265

Ëèñò ñòàëåâèé ãàðÿ÷îêàòàíèé 2-100ìì

äîã.

(044) 331-29-72

163

Êðóã ñò.ØÕ15,55ÑÌ5ÔÀ d 14,75,150 ìì

äîã.

(0472) 64-70-77

265

Ëèñò ñòàëåâèé õîëîäíîêàòàíèé 0,5-3ìì

äîã.

(044) 331-29-72

163

Êðóã ñò12ÕÍ3À d 30;45;65;80;90 ìì

äîã.

(0472) 64-70-77

265

ËÈÑÒ,ÊÐÓÃ,ÄвÒ,ÒÐÓÁÀ,ËÅÍÒÀ,ÏÎËÎÑÀ,ÏËÈÒÀ

ÄÎÃ.

(044) 400-02-44

236

Êðóã Ô 12 ñò. Õ12Ô1

äîã.

(044) 503-63-65

244

Ëèñòè ìàãí³é ÌÀ8 òîâù. 12;20;26 ìì

äîã.

(0472) 32-77-37

265

Êðóã Ô 2,8 ñò. Ð6Ì5

äîã.

(044) 503-63-65

244

Ëèñòè íåðæàâ³þ÷³: ìàòîâ³, äçåðêàëüí³

äîã.

(044) 224-56-62

178

Êðóã Ô20 ñò. Ó10À

äîã.

(044) 503-63-65

244

Ëèñòè ñò. 65Ã òîâù. 2;6;8;10;16 ìì

äîã.

(0472) 32-77-37

265

Êðóãè ÁðÊÌö3-1,ÁðÀÌÖ9-2,ÁðÀÆ9-4

äîã.

(0472) 64-70-77

265

ÌÅÒÀËÎÏÐÎÊÀÒ

ÄÎÃ.

(062) 574-53-71

396

Êðóãè ëàòóíü d 8;9;10;12 ìì

äîã.

(099) 533-58-01

265

ÌÅÒÀËÎÏÐÎÊÀÒ Â ÏÎÂÍÎÌÓ ÀÑÎÐÒÈÌÅÍÒ²

ÄÎÃ.

(050) 289-22-86

298

Êðóãè Ð6Ì5, Ð18, 5ÕÍÌ, Ó8À, 4Õ5ÌÔÑ

äîã.

(0562) 31-26-31

441

Ìåòàëîïðîêàò êîëüîðîâèé, ÷îðíèé, íåðæàâ.

äîã.

(0552) 33-70-24

242

Êðóãè ñò. Ó7À-Ó12À d 5;8;14;20;25;30;35ìì

äîã.

(0472) 32-77-37

265

Ìåòàëîïðîêàò ëèñòîâèé

äîã.

(044) 246-27-53

431

Êðóãè ñò.10895(Ý12) d10;18;20;22;24;35;40ìì

äîã.

(099) 533-58-01

265

Ìåòàëîïðîêàò íåðæàâ³þ÷èé òà ÷îðíèé

äîã.

(067) 618-57-60

53

Êðóãè ñò.12ÕÍ3À,20ÕÍ3À,25ÕÃÒ,38ÕÍ3ÌÔÀ

äîã.

(099) 533-58-01

265

Ìåòàëîïðîêàò, òðóáè

äîã.

(044) 331-29-72

163

Êðóãè ñò.3,30,35,45,40Õ d 3 - 550 ìì

äîã.

(099) 533-58-01

265

Ìåòàëîïðîêàò, øèðîêèé àñîðòèìåíò

äîã.

(044) 537-29-17

401

Êðóãè ñò.65Ã,60Ñ2À d 14;16;40;50;70;80ìì

äîã.

(0472) 64-70-77

265

Íåðæàâ³þ÷à ñòð³÷êà (ðóëîí) 0,2-1,0ìì

äîã.

(067) 249-46-84

178

Êðóãè ñò.9ÕÑ d 14;40;70;75;80;90;95;100ìì

äîã.

(099) 533-58-01

265

Îðãñêëî

äîã.

(044) 424-74-43

186

Êðóãè ñò.Ð6Ì5,Ð18,Ð6Ì5Ê5,Ð9Ì4Ê8 d 5 - 100 ì

äîã.

(099) 533-58-01

265

Ïàðîí³ò 0,6-6,0

äîã.

(044) 424-74-43

186

Êðóãè Õ12ÌÔ, 5Õ383ÌÔÑ, 4Õ4ÂÌÔÑ, 4Õ5Â2ÔÑ

äîã.

(0562) 31-26-31

441

Ïëèòà Ä16 70 ìì

äîã.

(099) 533-58-01

265

Êðóíã ñò.30Õ d 28;34;48;60 ìì

äîã.

(099) 533-58-01

265

Ïîêîâêà 465 ñò. 35ÕÌ

äîã.

(044) 503-63-65

244

Êóòíèê ñòàëåâèé

äîã.

(044) 331-29-72

163

Ïîêîâêà ê³ëüöà ñò.38Õ2Í2ÌÀ

äîã.

(0472) 32-77-37

265

Ëèñò 3ñò.08Õ17Ò

äîã.

(044) 503-63-65

244

ÏÎÊÎÂÊÀ ÑÒ.12Õ18Í10Ò D 100-600ÌÌ

42 ÃÐÍ./ÊÃ

(097) 531-63-80

189

Ëèñò 4Õ1300Õ2350 ñò.3

äîã.

(044) 503-63-65

244

Ïîêîâêà ñò.30 d 220 ìì

äîã.

(099) 533-58-01

265

Ëèñò 7Õ1400Õ2750 ñò.3

äîã.

(044) 503-63-65

244

Ïîêîâêà ñò.38Õ2ÌÞÀ 250õ250 ìì

äîã.

(0472) 64-70-77

265

Ëèñò ÀÌÃ3Ì òîâù. 2,5 ìì

äîã.

(099) 533-58-01

265

Ïîêîâêà ñò.40Õ2Í2ÌÀ-ÂÄ d 225 ìì

äîã.

(099) 533-58-01

265

Ëèñò Ä16 òîâù. 5 ìì

äîã.

(0472) 64-70-77

265

Ïîêîâêà ñò.40ÕÍ d 300 ìì

äîã.

(0472) 32-77-37

265

Ëèñò Ä16ÀÌ òîâù. 5 ìì

äîã.

(0472) 32-77-37

265

Ïîêîâêà ñò.45 d 500;530;550 ìì

äîã.

(0472) 32-77-37

265

БІЗНЕСПРОПОЗИЦІЯ №192 1 квітня 2010 р.

biznes-pro_192  

journal, magazine

biznes-pro_192  

journal, magazine

Advertisement