Page 49

ПРОМИСЛОВІ МАТЕРІАЛИ І СИРОВИНА 49

www.biznes-pro.ua Òðóáêà ÒËÂ, ÒÊÐ, ÒÊÑÏ, ÒÑÏê, ÒÓÒ, ÒÊÑÏð

äîã.

(056) 235-09-51

131

Êàáåë³ ìîíòàæí³, ãíó÷ê³

äîã.

(06153) 5-13-08

15

Ôîëüãîâàíèé ñêëîòåêñòîë³ò FR-4

äîã.

(056) 235-09-51

131

Êàáåë³ ñóäíîâ³ äëÿ ëàíöþã³â çàçåìëåííÿ

äîã.

(06153) 5-18-08

15

Ôòîðîïëàñò (âòóëêà,ëèñò,êðóã,ñòð³÷,ÔÓÌ)

äîã.

(044) 575-66-64

49

Êàáåë³ ñóäíîâ³, áåçãàëîãåíí³, âîãíåñò³éê³

äîã.

(06153) 5-18-08

15

ÔÒÎÐÎÏËÀÑÒ ² ²Íز ÌÀÒÅвÀËÈ

ÄÎÃ.

(067) 633-54-35

77

Êàáåë³ ñóäíîâ³, ñèëîâ³, ãíó÷ê³ â ãóì³

äîã.

(06153) 5-18-08

15

198 ãðí.

(044) 456-59-62

159

Êàáåë³, ñèëîâ³, êîíòðîëüí³, óïðàâë³ííÿ

äîã.

(06153) 5-18-08

15

äîã.

(056) 235-09-51

131

Êàáåë³, ùî íå ïîøèðþþòü ãîð³ííÿ

äîã.

(06153) 5-18-08

15

Êàáåëü ÀÂÁáØâ, ÂÁáØÂ

äîã.

(061) 217-02-44

173

Êàáåëü ÀÂÂÃ, ÂÂÃ ïåðåòèí 2,5...240

äîã.

(061) 217-02-46

173

Ôòîðîïëàñò Ô4-ëèñò, ñòðèæåíü, ñòð³÷êà Øíóð-ïàí÷îõà ØÑ, ÀÑÅ×

08.06. Кабельно>провідникова продукція ÄвÒ, ØÈÍÀ ̲ÄÍÀ, ÀËÞ̲ͲªÂÀ 0,5-120ÌÌ

ÄÎÃ.

(044) 567-08-19

37

Êàáåëü ÊÂÁáØâ, ÀÊÂÁáØâ

äîã.

(061) 217-02-44

173

126 ãðí./êã

(044) 456-59-08

159

Êàáåëü ÊÂÂÃ, ÀÊÂÂÃ

äîã.

(061) 217-02-46

173

ÄÎÃ.

(044) 292-97-85

65

Êàáåëü ÊÃ, ÊÃÝ 6 êÂ

äîã.

(061) 217-02-46

173

ÊÀÁ., ÍÀÊ., òËÜÇÈ, ÇÀÆÈÌÈ,ÌÓÔÒÈ,ÌÅÒÀËÎÐÓÊ. ÄÎÃ.

(0482) 34-55-80

249

Êàáåëü ë³ôòîâèé ÊÂÏË

äîã.

(044) 456-59-08

159

ÊÀÁÅ˲ ÊÃ,ÂÂÃ,ÀÂÂÃ,ÌÊÝØ,ÐÏØ,ÍÐØÌ,ÐÊ,PG

ÄÎÃ.

(044) 502-81-23

140

Êàáåëü øàõòíèé ÂÝÂÁáØâ,ÊÃÝØÂ

äîã.

(061) 217-02-44

173

ÊÀÁÅ˲ ÊÌÂÂ,ÊÌÌ,ÌÃØÂ,ÏÑÂÂ,ÌÃ,ϲÖ,ALARM

ÄÎÃ.

(044) 502-81-23

140

Êàáåëü øàõòíèé ÊîÃÂÝØá, ÊÃÂØ

äîã.

(061) 217-02-44

173

Êàáåëüíî-ïðîâ³äíèêîâà ïðîäóêö³ÿ

äîã.

(038) 492-15-55

126

ÌÓÔÒÈ ÊÀÁ.ÒÅÐÌÎÇÁ²Æ. 0,4-35ÊÂ,ÐÎѲß/ÓÊÐÀ¯ÍÀ ÄÎÃ.

(044) 292-97-85

65

ÌÓÔÒÈ ÊÀÁÅËÜͲ ÒÅÐÌÎÓÑÀÄ. Ç’ªÄÍÓÂÀËÜͲ

ÄÎÃ.

(044) 531-43-56

406

ÌÓÔÒÈ ÊÀÁÅËÜͲ ÒÅÐÌÎÓÑÀÄ. ʲÍÖŲ

ÄÎÃ.

(044) 531-43-54

406

ÌÓÔÒÈ ÒÅÐÌÎÇÁ²ÆͲ Ç’ªÄÍÓÂÀËÜͲ ÑÒÏ0,4-10

ÄÎÃ.

(044) 331-19-47

344

Ìóôòè òåðìîçá³æí³ ç’ºäíóâàëüí³ ÑÒï0,4-10

äîã.

(044) 331-19-47

344

ÌÓÔÒÈ ÒÅÐÌÎÇÁ²ÆͲ ʲÍÖŲ ÊÍÒÏ, ÊÂÒÏ 0,4

ÄÎÃ.

(04572) 2-25-63

344

Ìóôòè òåðìîçá³æí³ ê³íöåâ³ ÊÍÒï, ÊÂÒï 0,4

äîã.

(04572) 2-25-63

344

ÍÀÊÎÍÅ×ÍÈÊÈ ² òËÜÇÈ, ͲÌÅ××ÈÍÀ/ÓÊÐÀ¯ÍÀ

ÄÎÃ.

(044) 292-97-85

65

Ïëåò³íêà ÏÌË, ÏÑÎ

äîã.

(06153) 5-18-08

15

Ïëåò³íêà ÏÌË, ÏÙ

180 ãðí.

(044) 456-83-75

159

ÄÎÃ.

(044) 502-81-23

140

â³ä 450 ãðí.

(044) 456-83-75

159

Åìàëü-ïðîâ³ä ÏÅÒÂ-2, ÏÅÒ-155, ÏÅÂÒË ²ÍÑÒÐÓÌÅÍÒ ÊÀÁÅËÜÍÈÉ, ͲÌÅ××ÈÍÀ/ÓÊÐÀ¯ÍÀ

ÏÐÎÂ²Ä ÀÏÂ,ÀÏÏÂ,ÏÂÑ,ÏÂ,ϲÖ,ÒÏÏ,UTP,FTP Ïðîâ³ä ÁÏÂË(Å), ÌÏÎ(Å) 23-11, -33-11 Ïðîâ³ä âèáóõîâèé ÂÏ 2õ0, 7

äîã.

(061) 217-02-46

173

â³ä 240 ãðí.

(044) 456-83-75

159

Ïðîâ³ä ÏÂ, ÀÏÂ, ÏÏÂ, ÀÏÏÂ

äîã.

(061) 217-02-46

173

Ïðîâ³ä ÏÂÑ, ØÂÂÏ

äîã.

(061) 217-02-46

173

Ïðîâ³ä ÑÈÏ-4, ÑÀÏÒ

äîã.

(061) 217-02-44

173

ÑÒв×ÊÀ ÑÈÃÍÀËÜÍÀ «ÎÁÅÐÅÆÍÎ ÊÀÁÅËÜ»

ÄÎÃ.

(044) 292-97-85

65

Ïðîâ³ä ÍÂ(Å)-5, ÌÃØÂ(Å), ÌÃÒÔ(Å)

08.07. Нафтопродукти ªìíîñò³ äëÿ çáåðåæåííÿ ÏÌÌ 10-50 êóá.ì

БІЗНЕСПРОПОЗИЦІЯ №192 1 квітня 2010 р.

(0522) 55-50-92

352

ÌÀÇÓÒ ÄËß ÏÀËÈÂÀ Ì40, Ì100, Ç/Ä ² ÀÂÒÎÍÎÐÌÈ ÄÎÃ.

äîã.

(050) 341-03-97

124

ϲ×ÍÅ ÏÀËÈÂÎ, ÍÀÔÒÎÂÅ, Ç/Ä ² ÀÂÒÎÍÎÐÌÈ

ÄÎÃ.

(050) 341-03-97

124

Ðåàë³çóºìî áåíçèí, äèçåëüíå, êîòåëü. ïàëèâî

äîã.

(067) 970-49-25

83

biznes-pro_192  

journal, magazine

biznes-pro_192  

journal, magazine

Advertisement