Page 48

48 ПРОМИСЛОВЕ ОБЛАДНАННЯ \ ПРОМИСЛОВІ МАТЕРІАЛИ

www.biznes-pro.ua

Íàñîñè ÁÃ, Ã, ÍÏË, ÍÀÐ, Í-403

äîã.

(045) 979-74-56

87

Ãåòèíàêñ

ÍÀÑÎÑÈ ÂÀÊÓÓÌͲ ÀÂÇ, ÄÂÍ, ÂÂÍ, ÍÂÐ, SZO

ÄÎÃ.

(067) 261-91-24

197

Ãåòèíàêñ Ã-1, ëàâñàíîâèé

Íåë³êâ³äè íèçüêîâîëüò., êîíòð.-âèì³ðþâ.îáë.

äîã.

(095) 888-22-44

213

Åëåêòðîêàðòîí

ϳäñòàíö³¿, äèçåëü-ãåíåðàòîðè

äîã.

(067) 638-48-75

363

Åëåêòðîêàðòîí ÅÂ, ïàï³ð êàáåëüíèé Ê-120

ϳäøèïíèêè â àñîðòèìåíò³

äîã.

(044) 453-50-53

120

ϳäøèïíèêè ð³çíîãî ïðèçíà÷åííÿ

äîã.

(044) 451-54-86

120

ϳäøèïíèêè, ðåäóêòîðè

äîã.

(067) 638-48-75

363

²ÇÎÑÒв×ÊÀ ÏÂÕ ÂÈÙÈÉ ÃÀÒÓÍÎÊ (ÊÎËÜÎÐÎÂÀ) 22 ÃÐÍ.

(061) 220-93-87

157

Òåïëîîáì³ííèêè

äîã.

(067) 638-48-75

363

²ÇÎÑÒв×ÊÀ ÏÂÕ, ÕÁ

ÄÎÃ.

(048) 728-40-98

405

²çîñòð³÷êà ÏÂÕ. ÕÁ, ËÑÊë

äîã.

(044) 574-74-30

228

²çîôëåêñ

äîã.

(056) 235-09-51

131

Êàïðîëîí

äîã.

(056) 235-09-51

131

Êàïðîëîí (áëîê, ñòðèæåíü),ñ³íòîôëåêñ,ÏÏ

äîã.

(044) 575-66-64

49

08.00. ПРОМИСЛОВІ МАТЕРІАЛИ І СИРОВИНА 08.01. Азбестова продукція

äîã.

(056) 235-09-51

131

26,40 ãðí.

(044) 456-83-75

159

äîã.

(056) 235-09-51

131

28,80 ãðí./êã

(044) 456-83-75

159

Åëåêòðîêàðòîí, ÏÅÊ

äîã.

(044) 565-96-96

228

Åëåêòðîí³ò. Ïë³âêîñëþäèí³ò

äîã.

(061) 787-52-21

127

Êàïðîëîí (ïîë³àì³ä) ëèñò, ñòðèæåíü

72 ãðí./êã

(044) 456-59-62

159

äîã.

(050) 322-54-74

127

äîã.

(056) 235-09-51

131

Àçáåñò À6-30, À-6-45, àçáåñòèò, àçáîëèñò

äîã.

(097) 585-61-26

74

Êîìïàóíä ÊÏ; ÊÎ-983/976/ÃÔ-92

ÀÇÁÅÑÒÎÖÅÌÅÍÒÍÀ ÏËÈÒÀ ÀÖÝÈÄ Ò.6-40 ÌÌ

ÄÎÃ.

(056) 788-45-80

107

Ëàêîòêàíèíà ËÊÌ, ËÊÑÌ, ËØÌ

Àçáîïàï³ð. Ëèñò àçáîñòàëåâèé

äîã.

(050) 322-54-74

127

Ëàêîòêàíèíà ËÊÌ, ËØÌ, ËÑÊ, ËÑÌ

â³ä 25,20 ãðí.

(044) 456-83-75

159 228

ÀÇÁÎÒÅÕͲ×Ͳ ÂÈÐÎÁÈ ( ÀÑÎÐÒÈÌÅÍÒ²)

ÄÎÃ.

(067) 633-54-35

77

Ëàêîòêàíèíà ËÑÌ, ËÑÊ, ËÊÌ, ËØÌ

äîã.

(044) 574-74-30

ÀÖÝÈÄ

ÄÎÃ.

(056) 788-45-80

107

Îðãñêëî ëèñòîâå

äîã.

(056) 235-09-51

131

53,10 ãðí.

(044) 456-83-75

159

Îðãñêëî ëèñòîâå 2-30 ìì

08.02. Вогнетриви

Ïë³âêà ëàâñàíîâà ÏÅÒ, Õîñòàôàí, ³çîôëåêñ

äîã.

(044) 574-74-30

228

39.00 ãðí.

(044) 456-83-75

159

Ïë³âêà ÏÅÒ, ÏÌ-À, Ï-ÏÌ

äîã.

(056) 235-09-51

131

ѳíòîôëåêñ 41, 515, 516, 51, 61, 818, 828

äîã.

(056) 235-09-51

131

ѳíòîôëåêñ 515, 616, 818

äîã.

(044) 574-74-30

228

Ñêëîëàêîòêàíèíà ËÑÌ, ËÑÌÊ, ËÑÊ

äîã.

(056) 235-09-51

131

Ãëèíà âîãíåòðèâêà ìåëåíà, êàîë³í ïåðâèííèé

äîã.

(093) 567-02-07

74

Ïë³âêà ÏÅÊ-41, ÏÅÒ, ÊÎÍ-1,-2

Ìåðòåëü ÌØ, Øàìîò, Ïåãìàòèò, Øïàò

äîã.

(067) 684-07-98

74

Öåãëà âîãíåòðèâêà ØÀ,ØÁ,ØÏÄ,ÕÏ,Ï

äîã.

(067) 259-52-84

74

08.03. Вугілля Âóã³ëëÿ äåðåâíå ñ³ÿíå Âóã³ëëÿ äåðåâíå ôàñîâàíå 10 êã Âóã³ëëÿ äåðåâíå, â³äñ³â

äîã.

(095) 718-71-11

400

Ñêëîñòð³÷êà ËÅÑ, ËÅÑá

äîã.

(056) 235-09-51

131

28ãðí.

(095) 718-71-11

400

Ñêëîòåêñòîë³ò (ëèñò, ñòðèæåíü)

äîã.

(056) 235-09-51

131

äîã.

(095) 718-71-11

400

Ñêëîòåêñòîë³ò ÑÒÅÔ, ÑÔ

äîã.

(044) 565-96-96

228

(06433) 9-36-62

314

Ñêëîòåêñòîë³ò ÑÒÅÔ-1, ÑÒ-1, FR-4

48 ãðí.

(044) 456-83-75

159

Ñêëîòêàíèíà Ò-13, Ñ200, Å3-200, Å3-100

äîã.

(056) 235-09-51

131

Ñëþäîïëàñò ʲÔÅ, ÃÔÊ-ÒÒ, åëì³êà

äîã.

(056) 235-09-51

131

ÄÎÁÓÂÀÍÍß ÒÀ ÇÁÀÃÀ×ÅÍÍß ÊÀÌ’ßÍÎÃÎ ÂÓòËËß ÄÎÃ.

08.04. Гумотехнічні вироби Âèðîáè ç ãóìè ï³ä çàìîâëåííÿ

äîã.

(04594) 6-97-76

56

Ñëþäîñòð³÷êà åëì³êàòåðì (òåêñ), ËÑÅÏ, ËÑÊ

äîã.

(056) 235-09-51

131

Âèðîáè ç õàð÷îâî¿ ãóìè ï³ä çàìîâëåííÿ

äîã.

(04594) 6-97-76

56

Ñòð³÷êà áàíäàæíà, ñìîëÿíà, ËÅÒÑÀÐ

äîã.

(044) 565-96-96

228

ÃÒÂ-ÃÓÌÎÒÅÕͲ×Ͳ ÂÈÐÎÁÈ

ÄÎÃ.

(0512) 25-93-23

246

Ñòð³÷êà ê³ïåðíà, òàôòÿíà, ëàâñàíîâà

äîã.

(056) 235-09-51

131

ÃÓÌÀ  ÀÑÎÐÒÈÌÅÍÒ² (ÂÈÐÎÁÈ Ç Íů)

ÄÎÃ.

(067) 633-54-35

77

Ñòð³÷êà ê³ïåðíà, òàôòÿíà, ñêëÿíà, ëàâñàíîâà

äîã.

(044) 565-96-96

228

Ãóìà òåðìîñò³éêà äî 250 ãðàä.Ñ

äîã.

(050) 380-59-77

317

Ñòð³÷êà ÏÂÕ, ÕÁ, ËÑÊ, ê³ïåðíà, ñìîëÿíà

â³ä 38 ãðí.

(044) 456-59-08

159

Ãóìîòåõí³÷í³ âèðîáè, ðóêàâ ÌÁÑ

äîã.

(0332) 75-07-83

312

Ñòð³÷êà ñëþäÿíà ËÑï-F/H-ÒÏë;ËÑÊÍ-135,160

äîã.

(050) 322-54-74

127

Ìàãí³òíèé ïîðîøîê «Ðîñàâà-0100Ì»

äîã.

(050) 380-59-77

317

Òåêñòîë³ò (ëèñò, ñòðèæåíü)

äîã.

(056) 235-09-51

131

Îáãóìîâóâàííÿ ìåòàëåâèõ âèðîá³â

äîã.

(04594) 9-24-45

56

Òåêñòîë³ò (ëèñò, ñòðèæåíü)

48 ãðí.

(044) 456-83-75

159 228

Ïëàñòèíà ñòðóìîïðîâ³äíà àíòèñòàòè÷íà

äîã.

(044) 467-91-47

317

Òåêñòîë³ò, ãåòèíàêñ, êàïðîëîí, îðãñêëî

äîã.

(044) 565-96-96

ÏÎ˲ÓÐÅÒÀÍ ËÈÑÒÈ,ÏËÈÒÈ,ÂÈÐÎÁÈ ÍÀ ÇÀÌÎÂË.

ÄÎÃ.

(056) 372-22-89

97

ÒÐÓÁÊÀ - ÒÊÐ, ÒÊÑÏ, ÏÐÎԲ˲

ÄÎÃ.

(05449) 6-24-85

258

Ðåìåí³ ïðèâ³äí³, êëèíîâ³

äîã.

(044) 331-82-56

120

Òðóáêà ÏÂÕ, ÒËÂ, ÒÊÐ, Ô-4Ä

â³ä 0,60 ãðí.

(044) 456-83-75

159

ÄÎÃ.

(044) 289-85-15

138

ÒÐÓÁÊÀ ÒÅÐÌÎÇÁ²ÆÍÀ

ÄÎÃ.

(044) 292-97-85

65

â³ä 42 ãðí.

(044) 200-80-47

325

Òðóáêà òåðìîóñàäíà

äîã.

(056) 235-09-51

131

Òðóáêà ÒËÂ, ÒÊÐ, ÒÊÑÏ, ÏÂÕ

äîã.

(044) 574-74-30

228

ÐÓÊÀ 2-300ÌÌ ÍÀϲÐ. Á,Â,Ï,Ø,ÂÃ,Ã,ÏÀÐ,ÏÂÕ Ðóêàâ 25-250 âñìîêòóâàëüíèé Á, Â, Ï, ÊÙ ÐÓÊÀ 25-300ÌÌ ÂÑÌÎÊÒÓÞ×ÈÉ Á,Â,ÊÙ,Ï,ÏÂÕ

ÄÎÃ.

(044) 383-86-70

138

ÐÓÊÀÂ 6,9,12 ÃÀÇÎÂÈÉ, ÊÈÑÍÅÂÈÉ, ÌÁÑ

ÄÎÃ.

(044) 289-85-15

138

Ðóêàâ 6-100 êèñíåâèé, íàï³ðíèé,ÌÁÑ,Ø

â³ä 7,50 ãðí.

(044) 200-80-47

325

ÑÈ˲ÊÎÍβ ÃÓÌÈ (вÄʲ)

ÄÎÃ.

(044) 223-76-75

93

ÑÒв×ÊÀ ÊÎÍÂŪÐÍÀ, ÑÒв×ÊÀ ÊÎÍÂŪÐÍÀ Á/Â

ÄÎÃ.

(044) 453-55-95

218

Ñóì³ø ãóìîâà ñèë³êîíîâà Elastosil

äîã.

(050) 380-59-77

317

ÒÅÕÏËÀÑÒÈÍÀ ÒÊÌÙ, ÌÁÑ, ÃÓÁ×ÀÒÀ

ÄÎÃ.

(044) 383-86-70

138

Øê³âè ï³ä çàìîâëåííÿ

äîã.

(04594) 6-97-76

56

Øëàíã, ðóêàâ, ðåìåí³, ñàëüíèêè

äîã.

(04563) 7-36-10

300

08.05. Електроізоляційні матеріали Àçáîöåìåíò. äîøêà åëåêòðîòåõí³÷.,äóãîñò³éêà

äîã.

(061) 787-52-21

ÀÒÂ-ÀÇÁÎÒÅÕͲ×Ͳ ÂÈÐÎÁÈ

ÄÎÃ.

(0512) 60-02-28

127 246

ÀÖÝÈÄ

ÄÎÃ.

(056) 788-45-80

107

ÀÖÝÈÄ Ò.6-40 ÌÌ

ÄÎÃ.

(056) 788-45-80

107

БІЗНЕСПРОПОЗИЦІЯ №192 1 квітня 2010 р.

biznes-pro_192  

journal, magazine

biznes-pro_192  

journal, magazine

Advertisement