Page 47

ПРОМИСЛОВЕ ОБЛАДНАННЯ 47

www.biznes-pro.ua 07.31. Технологічне обладнання ׳ëëåðè (îõîëîäæóâà÷³ ð³äèíè) 2,2-1500 êÂò

äîã.

(0382) 78-51-82

07.33. Фарбувальне обладнання 42

07.32. Трубопровідна арматура

ÔÀÐÁÓÂÀËÜÍÅ ÎÁËÀÄÍÀÍÍß

ÄÎÃ.

(044) 284-04-74

145

07.34. Хімічна промисловість, обладнання

Àðìàòóðà çàãàëüíîïðîìèñëîâà(êëàïàíè,çàñóâ.)

äîã.

(06272) 4-25-84

111

Àðìàòóðà íåðæ., ³ìïîðò., ïíåâìî

äîã.

(050) 249-29-29

237

Áàòåðôëÿé çàñóâêè

äîã.

(067) 249-46-84

178

Âåíòèëü íåðæ. ³ìïîðòíèé

äîã.

(050) 249-29-29

237

³äâ³ä-êîâàí. ö.ò. ìóôòè í/æ, ³ìïîðò.

äîã.

(067) 561-35-47

237

³äâîäè, ïåðåõîäè, òð³éíèêè íåðæàâ³þ÷³

äîã.

(067) 249-46-84

178

³äâîäè, ïåðåõîäè, òð³éíèêè ÷àâóíí³

äîã.

(044) 224-56-62

178

³äâîäè, ñàëüíèêîâ³ íàáèâêè, ôëàíö³

äîã.

(067) 638-48-75

363

ÇÀÃËÓØÊÈ ÔËÀÍÖŲ ÃÎÑÒ 12836-67

ÄÎÃ.

(097) 531-63-80

189

ÇÀϲÐÍÀ ÀÐÌÀÒÓÐÀ NAVAL, HAWLE, ADAMS

ÄÎÃ.

(044) 502-41-41

172

Çàñëîíêà äèñêîâà, õàð÷îâà, íåðæàâ³þ÷à

äîã.

(067) 561-35-47

237

Çàñóâêè, çàòâîðè, ñàëüíèêîâ³ êîìïåíñàòîðè

äîã.

(067) 638-48-75

363

Çàòâîðè Áàòåðôëÿé /íåðæ., ÅÏÄÌ/

äîã.

(067) 561-35-47

237

Çâîðîòíèé êëàïàí í/æ ïîäïðóæ., «õëîïàâêà»

äîã.

(067) 249-46-84

178

Êëàìï (øâèäêîðîç’ºìíå ç’ºäíàííÿ)

äîã.

(044) 224-56-62

178

Êëàïàí åë., ìàãí., åëåêòðîïðèâ³ä ²Ð67

äîã.

(050) 249-29-29

237

Êëàïàí çâîðîòí³é, íåðæ.

äîã.

(067) 561-35-47

237

Êëàïàí ïíåâìàò., íåðæ.

äîã.

(050) 249-29-29

237

Êîìïåíñàòîðè, â³áðîâñòàâêè

äîã.

(096) 222-82-71

34

Êîíäåíñàòîâ³äâ³äíèê

äîã.

(044) 360-82-06

374

Êðàí êóëüîâèé, íåðæ., ïíåâìîïðèâ³ä

äîã.

(048) 746-16-96

237

Êðàíè â àñîðòèìåíò³

äîã.

(096) 222-82-71

34

ÊÐÀÍÈ ÊÓËÜβ RUB ²ÒÀ˲ß,ÑÅÐÒÈÔ²ÊÎÂ.  ÓÊÐ.

ÄÎÃ.

(044) 502-41-41

172

Êðàíè êóëüîâ³ íåðæàâ³þ÷³ DN 15-100

äîã.

(044) 224-56-62

178

Ëþêè, êðèøêè, äíèùà äëÿ ºìêîñòåé íåðæ.

äîã.

(044) 224-56-62

178

ͳïåëü (ð³çüáë. êîð.), ìóôòà, áî÷îíîê, çãîí

äîã.

(067) 249-46-84

178

Ïíåâìîïðèâîä (ç äàò÷èêîì ïîëîæåííÿ)

äîã.

(067) 249-46-84

178

Ïîçèö³îíåðè, ïíåâìîïðèâîäè

äîã.

(067) 561-35-47

237

гçüáîâå ç’ºäíàííÿ DIN (ìîëî÷íå) DN25-100

äîã.

(044) 224-56-62

178

Òåïëîîáì³ííèêè

äîã.

(067) 638-48-75

363

ÔËÀÍÖ² Í/Æ ÃÎÑÒ 12820-80;12821-80

ÄÎÃ.

(044) 496-90-78

189

Ôëàíö³ íåðæàâ³þ÷³, àëþì³í³ºâ³

äîã.

(067) 249-46-84

178

Õîìóò (òðèìà÷ òðóáíèé) íåðæ., îöèíê.

äîã.

(044) 224-56-62

178

Ðåçåðâóàðè äëÿ çáåðåæåí. ð³äèíè äî 400ì.êóá

äîã.

(0522) 55-17-56

352

07.37. Штампи і прес>форми ÂÈÃ., ÏÐÎÅÊÒ. ØÒÀÌϲÂ,ËÈÂÀÐ.ÔÎÐÌ,ÏÐÈÑÒÐ.

ÄÎÃ.

(067) 305-27-00

378

Ïðåñ-ôîðìè - ïðîåêòóâàííÿ òà âèãîòîâëåííÿ

äîã.

(0382) 78-51-85

42

07.38. Послуги Êàï.ðåìîíò âàíòàæîï³äéîìí. åë.-ìàãí³ò³â

äîã.

(098) 360-95-25

349

Êàï.ðåìîíò åë. äâèãóí³â óñ³õ òèï³â, ïîòóæí.

äîã.

(098) 360-95-25

349

Êàï.ðåìîíò åë. ìàøèí ïîñò³éíîãî ñòðóìó

äîã.

(098) 360-95-25

349

Êàï.ðåìîíò ìàñëÿíèõ, ñóõèõ òðàíñôîðìàòîð³â

äîã.

(098) 360-95-25

349

Ïëàçìåííà ïîð³çêà

äîã.

(050) 438-01-58

150

ÑÊËÅÉÊÀ ÒÐÀÍÑÏÎÐÒÅÐÍί ÑÒв×ÊÈ

ÄÎÃ.

(044) 453-55-95

218

ÒÀÁËÈ×ÊÈ (ÂÈÃÎÒÎÂËÅÍÍß), ØÈËÜÄÈÊÈ

ÄÎÃ.

(067) 410-17-79

68

ÖÈ˲ÍÄÐÈ Ã²ÄÐÀÂ˲×Ͳ, ÂÈÃÎÒÎÂËÅÍÍß, ÐÅÌÎÍÒ ÄÎÃ.

(050) 322-42-84

230

07.39. Різне ÏÀ-6738,ÊÆ 1836,Ì10,ÊÁ8336,1À670,1525, ³í.

äîã.

(050) 313-24-15

254

ϳäøèïíèêè â àñîðòèìåíò³

äîã.

(044) 453-50-53

120

Ïðåñè ïàêåòóâ.,áðèêåòóâ.,íîæèö³ àëåãàòîðí³

äîã.

(050) 313-24-15

254

07.40. Попит

БІЗНЕСПРОПОЗИЦІЯ №192 1 квітня 2010 р.

³äâîäè, ñàëüíèêîâ³ íàáèâêè, ôëàíö³

äîã.

(067) 638-48-75

363

Ãàçîäóâêè, êîìïðåñîðè, íàñîñè

äîã.

(067) 638-48-75

363

Åë.äâèãóí, åë.ïðèâîä íà çàñóâêè, òðàíñôîðì.

äîã.

(067) 638-48-75

363

Çàñóâêè, çàòâîðè, ñàëüíèêîâ³ êîìïåíñàòîðè

äîã.

(067) 638-48-75

363

Çóá÷àñò³ ìóôòè, ï³äøèïíèêîâ³ êóëüêè

äîã.

(067) 638-48-75

363

Êëàïàíè, ã³äðîçàìêè

äîã.

(044) 227-35-81

87

Ìåòàëîîáðîáí³ âåðñòàòè

äîã.

(067) 638-48-75

363

Íàâàíòàæóâà÷³, òåëüôåðè

äîã.

(067) 638-48-75

363

biznes-pro_192  

journal, magazine

biznes-pro_192  

journal, magazine

Advertisement