Page 44

44 ПРОМИСЛОВЕ ОБЛАДНАННЯ

www.biznes-pro.ua

Âåðñòàò êîëåñîòîêàðíèé

äîã.

(050) 465-30-39

254

ÅËÅÊÒÐÎÒÅËÜÔÅÐÈ ÁÎËÃÀвß, ÐÎѲß

Âåðñòàòè ðîçòî÷óâàëüí³, ëîáîòîêàðí³ d2,5-3ì

äîã.

(067) 639-23-22

385

Ìåòàëîîáð. êîâàëüñ.-ïðåñ.,îáë.á/â íà ñêëàä³

äîã.

(050) 313-24-15

Ìåòàëîîáðîáí³ âåðñòàòè

äîã.

(067) 638-48-75

Ïèëîâëîâëþâà÷³ äî âåðñòàò³â ÂÓÄÎÑ, ÂÄ9,ÂÄ10

äîã.

(050) 140-29-51

ÏÎÑËÓÃÈ Ï²ÑÊÎÑÒÐÓÉÊÈ

ÄÎÃ.

ÏÐÅÑÈ Ã²ÄÐÀÂ˲×Ͳ, вÇÀÊÈ

ÄÎÃ.

Ïðåñè ïàêåòóâ.,áðèêåòóâ.,äëÿ ìåòàëîáðóõòó

äîã.

ÏÐÎÒßÆÊÈ,ÔÐÅÇÈ,ÄÎÂÁ’ßÊÈ ÒÀ ²Í.ÎÁËÀÄÍÀÍÍß ÄÎÃ.

-

(057) 728-30-48

330

Åëåêòðîòåëüôåðè òèï CD1(Êîðåÿ)

äîã.

(096) 295-92-52

130

254

ÊÀÍÀÒÈ ÑÒÀËŲ D1,8-39,5, ÏÅÍÜÊβ, ÊÀÁÎËÊÀ

ÄÎÃ.

(057) 733-09-94

361

363

ÊÎÓØÈ, ÃÀÊÈ, ËÀÍÊÈ ËÀÍÖÞÃÀ ÐÒ-1, ÐÒ-3

ÄÎÃ.

(057) 761-19-24

361

255

Êðàí êîíñîëüíî-ïîâîðîòíèé

äîã.

(096) 295-92-52

130

(057) 705-07-06

380

Êðàí ìîñòîâèé îäíîáàëê., ï³äâ³ñíèé â àñîðò.

äîã.

(044) 592-14-31

130

(044) 292-97-85

65

Êðàí-áàëêà, òåëüôåð (òàëü), ëåá³äêà

äîã.

(056) 371-01-91

64

(050) 313-24-15

254

ÊÐÀÍ-ÁÀËÊÈ Ï²Ä²ÑͲ, ÎÏÎÐͲ, ÒÐÜÎÕÎÏÎÐͲ

ÄÎÃ.

(050) 433-01-84

206

(050) 902-55-20

44

ÊÐÀÍ-ÁÀËÊÈ, ÊÐÀÍÈ (ÎÏÎÐͲ, ϲIJÑͲ)

-

(057) 728-30-48

330

Êðàíè ìîñòîâ³ îäíîáàëî÷í³ îïîðí³ â àñîðòèì.

äîã.

(044) 592-14-31

130

Êðàíîâ³ ìîòîðè ÌÒÐ, ÌÒÍ

äîã.

(056) 721-91-37

385

Êóïèìî êðàíîâå îáëàäíàííÿ

äîã.

(056) 721-91-37

385

ËÀÍÖÞÃÈ ÂÑ²Õ ÂÈIJ  ÀÑÎÐÒ., ÄÎÑÒÀÂÊÀ

ÄÎÃ.

(044) 451-44-82

240

ËÅÁ²ÄÊÀ, ϲIJÉÌÀײ ÁÓIJÂÅËÜͲ

ÄÎÃ.

(044) 222-90-04

347

Ìàãí³òè âàíòàæîï³äéîìí³ Ì-42, Ì-62, àíàëîãè

äîã.

(056) 721-91-37

385

ÍÀÁÈÂÊÀ ÑÀËÜÍÈÊÎÂÀ ÏÏ, ËÏ

ÄÎÃ.

(057) 761-19-24

361

Íàâàíòàæóâà÷³, òåëüôåðè

äîã.

(067) 638-48-75

363

ÎÁËÀÄÍ.ÊÐÀÍÎÂÅ ÒÊÃ, ÒÝ, ÌÎ, ÊÒÏÂ, ÌÊ

ÄÎÃ.

(044) 502-81-23

140

ϳäâ³ñêè êðþê³â 5-20ò

äîã.

(067) 639-23-22

385

ϲIJÉÌÀ× ÔÀÑÀÄ., ϲIJÑ. (ËÞËÜÊÀ) ÏÐÎÄÀÆ

ÄÎÃ.

(044) 222-90-04

347

ϳäøèïíèêè â àñîðòèìåíò³

äîã.

(044) 453-50-53

120

Ñòåíä äëÿ ïîøóêó ì³êðîòð³ùèí â ìåòàëàõ

äîã.

(050) 101-00-63

57

Õîëîäíî-âèñàäî÷íèé âåðñòàò À0218

äîã.

(050) 374-10-52

235

Øë³öè øë³ôóâàëüí³ ÇÂ451 ÂÔ20

äîã.

(050) 374-10-52

235

Ðåäóêòîðè êðàíîâ³ Ö2Ó, Ö3Ó, ÐÌ, ÂÊ, Â400

äîã.

(0412) 42-83-29

4

1ÊÃ.-5ÃÐÍ.

(095) 848-19-69

320

ÑÒв×ÊÀ ÊÎÍÂŪÐÍÀ, ÑÒв×ÊÀ ÊÎÍÂŪÐÍÀ Á/Â

ÄÎÃ.

(044) 453-55-95

218

ÑÒÐÎÏÈ (Ï²Ä ÇÀÌÎÂË.), ØÏÀÃÀÒ ÏÅÍÜÊÎÂÈÉ

ÄÎÃ.

(057) 733-09-94

361

Ñòðîïè êàíàòí³ ÑÊÏ, ÑÊÊ, 1ÑÊ-6ÑÊ

äîã.

(044) 537-29-17

401

Ñòðîïè ëàíöþãîâ³ ÓÑÖ, 1ÑÖ-4ÑÖ, 2ÑÖâç

äîã.

(044) 404-62-51

401

Ñòðîïè òåêñòèëüí³ ÑÒÏ, ÑÒÊ, 1ÑÒ-4ÑÒ

äîã.

(044) 537-29-17

401

Òàë³ åëåêòðè÷í³ 0,5-12,5 ò. â-âî Áîëãàð³ÿ

äîã.

(044) 592-14-31

130

Òàë³ åëåêòðè÷í³ ÂÁÈ â-âî Áîëãàð³ÿ

äîã.

(096) 295-92-52

130

ÒÀ˲,ÌÎÑÒβ ÊÐÀÍÈ Â-ÂÀ STAHL CRANE

ÄÎÃ.

(057) 715-66-26

436

Òåëüôåð 0,5-5ò âèðîáíèöòâî Ðîñ³ÿ, Áîëãàð³ÿ

äîã.

(067) 579-83-00

79

Òåëüôåð åëåêòðè÷íèé 2ò/6-18ì. (Áîëãàð³ÿ)

äîã.

(096) 295-92-52

130

ÒÅËÜÔÅÐ ÒÐÎÑ, ËÀÍÖÞÃ, ÂÇ ÍÀ ÑÊËÀIJ

-

(057) 719-98-59

330

ÄÎÃ.

(044) 502-81-23

140

ÑÒвËÀ, ÐÅÄÓÊÒÎÐÈ ² Ò.². ÄËß ÁÀØÒ. ÊÐÀͲÂ

07.22. Металургія, обладнання ÑÒв×ÊÀ ÊÎÍÂŪÐÍÀ,ÑÒв×ÊÀ ÊÎÍÂŪÐÍÀ Á/Â

ÄÎÃ.

(044) 453-55-95

218

07.23. Обладнання для виготовлення будматеріалів, вікон, дверей Ôàëüö. âêëàäèø 4 âèäè äëÿ ìåòàëîïëàñò.â³êîí

äîã.

(04571) 2-38-03

66

ÒÅËÜÔÅÐ, ÒÀËÜ, ËÅÁ²ÄÊÈ.ÅËÅÊÒÐ.,ÐÓ×Í. ÀÑÎÐÒ.

07.24. Очищення води, обладнання Ãðàäèðí³ âåíòèëÿòîðí³

äîã.

(050) 947-31-84

20

Êàò³îí³ò,ñóëüôîâóã³ëëÿ,êîòëîî÷èñòêà,öåîë³ò

äîã.

(03840) 5-51-29

74

Ô²ËÜÒÐÈ ÂÎÄÎϲÄÃÎÒÎÂÊÈ, ÏÐÎÌ.

ÄÎÃ.

(044) 454-11-03

412

07.25. Переробка полімерів, обладнання Òåðìîïëàñòàâò-òè õìåëüíèöüê³ 63-400 êóá.ñì

äîã.

(050) 521-10-42

259

Òåðìîïëàñòàâòîìàò Klockner 375ñì3, 180 ò.

äîã.

(050) 521-10-42

259

Òåðìîïëàñòàâòîìàòè 50-3200 òîí

äîã.

(0382) 78-51-82

42

ÒÅÐÌÎÏËÀÑÒÀÂÒÎÌÀÒÈ ÄÀ3032-02, ÄÊ3327.Ô1

ÄÎÃ.

(0382) 55-55-29

371

07.26. Підйомно>транспортне обладнання Áàðàáàíè òðîñîâ³

äîã.

(067) 639-23-22

ÁÓIJÂÅËÜͲ ϲIJÉÌÀײ ÂÑ²Õ ÂÈIJÂ, ÌÎÍÒÀÆ

ÄÎÃ.

(044) 222-90-05

385 347

³çêè êðàí³â ìîñòîâèõ 5ò, 10ò

äîã.

(067) 639-23-22

385

ÃÀÊÈ, ËÅÁ²ÄÊÈ, ÊÎËÅÑÀ ÄËß ÁÀØÒÎÂ. ÊÐÀͲ 1ÊÃ/5ÃÐÍ.

(095) 848-19-69

320

Åëåêòðîòàëü 10ò/6ì,â-âî Áîëãàð³ÿ

äîã.

(044) 592-14-31

130

Åëåêòðîòåëüôåð 1-5ò/6-36ì, Áîëãàð³ÿ

äîã.

(096) 295-92-52

130

БІЗНЕСПРОПОЗИЦІЯ №192 1 квітня 2010 р.

biznes-pro_192  

journal, magazine

biznes-pro_192  

journal, magazine

Advertisement