Page 43

ПРОМИСЛОВЕ ОБЛАДНАННЯ 43

www.biznes-pro.ua 07.17. Контрольно>вимірювальні прилади, лабораторне обладнання Àâòîòðàíñôîðìàòîðè ËÀÒÐ-1,25 ³ ËÀÒÐ-2,5 Àìïåðì.ÖÀ 0204, 0303; âîëüòì.ÖÂ 0204, 0303

Îììåòð Ì41070/1

432 ãðí.

(04744) 6-94-38

413

Îììåòð Ì419

309 ãðí.

(04744) 3-80-27

413

Îììåòð ÝÑ0212

522 ãðí.

(050) 250-58-90

413

840 ãðí.

(04744) 3-80-27

413

ϳðîìåòðè

äîã.

(044) 592-39-06

166

â³ä 396 ãðí.

(050) 250-58-90

413

ϳðîìåòðè CENTR 350

äîã.

(044) 525-17-45

166

ÀÌÏÅÐÌÅÒÐ+ÂÎËÜÒÌÅÒÐ+ÌÓËÜÒÈÌÅÒÐ,ÀÑÎÐÒ.

ÄÎÃ.

(044) 502-81-23

140

ϳðîìåòðè äâîñïåêòðàëüí³

äîã.

(044) 592-39-06

166

ÀÍÅÌÎÌÅÒÐÈ ÀÑÖ-3,Ì-95,ÌÑ-13,ÀÑÎ-3,ÀÐÈ

ÄÎÃ.

(044) 502-81-23

140

ϳðîìåòðè äëÿ àëþì³í³ºâèõ ñïëàâ³â

äîã.

(066) 270-02-03

166

Âèì³ð-÷ ïàðàì. â ïåòë³ ôàçà-íóëü ÖÊ0220

3324 ãðí.

(04744) 6-94-38

413

ϳðîìåòðè äëÿ êîëüîðîâèõ ìåòàë³â

äîã.

(044) 525-17-43

166

Âèì³ð. â³äñòàí³ äî ì³ñöÿ ïîøêîäæ. êàáåëþ

2502 ãðí.

(04744) 6-94-38

413

ÏÐÅÑÈ ÂÈÏÐÎÁÓÂÀËÜͲ: ÈÏ, Ï, ÌÑ

ÄÎÃ.

(05361) 5-33-54

422

Âèì³ð. íàïðóãè äîòèêó ³ ñòðóìó ÊÇ ÝÊ0200

3186 ãðí.

(050) 250-58-90

413

Ïðèëàä êîíòðîëþ ³çîëÿö³¿ Ô4106 ³ Ô4106À

720 ãðí.

(050) 250-58-90

413

Âèì³ð. ñòðóìó êîðîòêîãî çàìèê.öèôð. Ù41160

2778 ãðí.

(04744) 3-80-27

413

ÏÐÎÏÀÐÎ×Ͳ ÊÀÌÅÐÈ ÄËß ÇÁÂ

Âèì³ðþâà÷ îïîðó çàçåìëåííÿ Ô4103-Ì1

1344 ãðí.

(050) 250-58-90

413

Ðåëå êîíòðîëþ ôàç - ÔÅ0201

Âèì³ðþâà÷ îïîðó çàçåìëåííÿ ÖÑ4107

ÄÎÃ.

(05361) 5-33-54

422

198 ãðí.

(050) 250-58-90

413 422

2820 ãðí.

(04744) 3-80-27

413

ÐÎÇÐÈÂͲ ÌÀØÈÍÈ Ð, ÌÐ, ÈÐ

ÄÎÃ.

(05361) 5-21-02

ÂÈÏÐÎÁÓÂÀËÜÍÀ ÒÅÕͲÊÀ ² ÏÐÈËÀÄÈ

ÄÎÃ.

(05361) 5-21-02

422

ÒÂÅÐÄÎ̲ÐÈ: ÐÎÊÂÅË, ÁвÍÅËÜ, ²ÊÅÐÑ

ÄÎÃ.

(05361) 5-21-02

422

²ÁÐÎÏËÎÙÀÄÊÈ ÑÌÆ

ÄÎÃ.

(05361) 5-21-02

422

ÒÅÐÌÎÌÅÒÐÈ ÒÒÆ, ÒÁ, ÒÊÏ, ÑÏ, ÕÀÐ×β, ÖÈÔÐ.

ÄÎÃ.

(044) 502-81-23

140

Âîëüòìåòðè ÝÂ0201, ÝÂ0202, ÝÂ0203

â³ä 132 ãðí.

(04744) 3-80-27

413

Òåñòåð ÝÊ0201

ÄÀÒ×ÈÊ ÐÎÑ,ÄÅÌ,ÄÌ,ÅÐÑÓ,ÓÊÑ,ÑÓÌ ²Í.

ÄÎÃ.

(044) 502-81-23

140

Òðàíñôîðìàò. ñòðóìó Ò-0,66; Ò-0,66-1;-2

ÄÀÒ×ÈÊ-ÐÅËŠвÂÍ.ÒÈÑÊÓ,ÒÅÌÏ.×ÀÑÓ,ÐÓÕÓ

ÄÎÃ.

(044) 502-81-23

140

ÔÎÐÌÈ ÊÓÁÀ 2ÔÊ-100,3ÔÊ-70 ² Ò.Ä.

Â²Ä 750 ÃÐÍ.

(063) 735-70-12

437

Öèôð.ìåãàîììåòð ÖÑ0202-1,ÖÑ0202-2 (ä/ï³âí.)

ÄÀÒ×ÈÊÈ ÄÐÓ1;ÊÐÌ;ÏÐÓ5Ì;ÐÎÑ-101;301;501

ÄÀÒ×ÈÊÈ ÒÅÌÏÅÐ.ÒÕÀ,ÒÕÊ,ÒÑÌ,ÒÑÏ,ÒÅÐÌÎÏÀÐÈ

ÄÎÃ.

(044) 502-81-23

140

ÊÀÌÅÐÈ Ê˲ÌÀÒÈ×Ͳ

ÄÎÃ.

(05361) 5-33-54

422

456 ãðí.

Êîìïëåêò äî ïðèëàäó Ô4103-Ì1 - Ï4126-Ì2

276 ãðí.

(04744) 6-94-38

413

â³ä 87 ãðí.

(050) 250-58-90

413

ÄÎÃ.

(05361) 5-33-54

422

â³ä 2196 ãðí.

(04744) 3-80-27

413

ÝÀ0300 àìïåðì., ÝÂ0300 âîëüòì.(àíàëîã êóò.)

145,20 ãðí.

(050) 250-58-90

413

ÝÀ0302,/ ÝÂ0302, ÝÀ0302/1, ÝÂ0302/1

â³ä 132 ãðí.

(04744) 6-94-38

413

â³ä 191,40 ãðí.

(04744) 3-80-27

413

(04744) 3-80-27

413

ÊÎÌÏËÅÊÒÀÖ²ß ËÀÁÎÐÀÒÎÐ²É ÇÁ (ÁÓIJÂÅËÜÍ.) ÄÎÃ.

(05361) 5-33-54

422

ÊÎÏÐÈ ÌÀßÒÍÈÊβ: ÈÙ, ÊÌ ² Ò.Ä.

ÄÎÃ.

(05361) 5-33-54

422

ÌÀÃͲÒÎÌÅÒÐÈ. ÏÐÎÄÀÆ. ÃÀÐÀÍÒ²ß

ÍÅÄÎÐÎÃÎ

(067) 766-25-34

390

äîã.

(050) 476-20-90

199

ÌÀÍÎÌÅÒÐÈ ÄÀ,ÄÂ,ÌÂÏ,ÂÅ-16ÐÁ,ÌÏ-3À,ÌÒÊ

ÄÎÃ.

(044) 502-81-23

140

ÌÀÍÎÌÅÒÐÈ ÌÏ,ÌÒÏ,ÄÌ,ÅÊÌ,ÌÒÈ,ÌÎ,ÑÏÅÖ.,²Í.

ÄÎÃ.

(044) 502-81-23

140

óäðîàïàðàòóðà âåðñòàòíà

äîã.

(044) 227-35-81

87

â³ä 1248 ãðí.

(050) 250-58-90

413

óäðîïðèâîäè, âèãîòîâëåííÿ òà ðåìîíò

äîã.

(045) 979-74-56

87

ÍÅÄÎÐÎÃÎ

(067) 766-25-34

390

Ðåäóêòîðè Ö2Ó, Ö3Ó, ÐÌ, Ö2,×,2×,ÇÌÏ31 ³ ³í.

äîã.

(0412) 42-83-09

4

1758 ãðí.

(04744) 3-80-27

413

Òîêàðíèé ïàòðîí 250ìì 7100-0009 (Ïñêîâ)

3960 ãðí.

(057) 759-08-95

221

ÒÐÀÍÑÏÎÐÒÅÐÍÀ ÑÒв×ÊÀ ÄËß ÌÀØÈÍÎÁÓÄ.

ÄÎÃ.

(044) 453-55-95

218

Ìàíîìåòðè àì³à÷í³

Ìåãàîììåòðè ÝÑ0202/1Ã,/2Ã,ÝÑ0210, ÝÑ0210/à ÌÅÒÀËÎØÓÊÀײ. ÏÐÎÄÀÆ. ÃÀÐÀÍÒ²ß Ì³êðîîììåòð Ô4104–Ì1 ̳êðîîììåòð ÖÑ4105 áàãàòîôóíêö. öèôð. ̳ëë³àìïåðì., àìïåðì. ÌÀ0201,ÌÀ0202,ÌÀ0203 ÍÀÏÎÐÎ̲РÍÂÏ-52;100;ÊË.Ò-1,0;1,5;2,5 Íóòðîìåòðè, ì³êðîìåòðè, òàõîìåòðè

БІЗНЕСПРОПОЗИЦІЯ №192 1 квітня 2010 р.

2508 ãðí.

(04744) 6-94-38

413

â³ä 132 ãðí.

(04744) 6-94-38

413

750-1600 ÃÐÍ.

(063) 735-70-12

437

äîã.

(057) 759-08-95

221

ÝÀ0302/1Ó àìïåðì. ÝÂ0302/1Ó âîëüòì.êóòîâ³

07.19. Маркування, обладнання ÒÀÁËÈ×ÊÈ (ÂÈÃÎÒÎÂËÅÍÍß), ØÈËÜÄÈÊÈ

ÄÎÃ.

(067) 410-17-79

68

07.20. Машинобудівне обладнання

07.21. Металообробне обладнання Àâòîì. â³äð³çíèé êðóãëîïèëüíèé 8Ã663-100

äîã.

(050) 374-10-52

235

Àâòîìàòè äëÿ âèãîòîâëåííÿ ñ³òêè

äîã.

(098) 357-85-45

95

Âåðñòàò ãðàâ³ðóâ.-ôðåçåðíèé ËÔ250ÔÇ (3øò.)

äîã.

(050) 374-10-52

235

Âåðñòàò äëÿ ðóáêè òà ãíóòòÿ àðìàòóðè

äîã.

(044) 232-87-96

305

Âåðñòàò çàòî÷íèé äëÿ çàòî÷êè ñâåðäë ÇÅ653

äîã.

(050) 374-10-52

235

biznes-pro_192  

journal, magazine

biznes-pro_192  

journal, magazine

Advertisement