Page 42

42 ПРОМИСЛОВЕ ОБЛАДНАННЯ

www.biznes-pro.ua

Íàñîñè Calpeda, Lowara, Pedrollo

äîã.

(044) 360-82-06

374

Íàñîñè Wilo, Grundfos, CALPEDA, CAPRARI

äîã.

(050) 362-80-59

273

Íàñîñè Wilo, Pedrollo, Grundfos, Saer

äîã.

(056) 370-58-31

365

Íàñîñè ÁÃ, Ã, ÍÏË, ÍÀÐ, Í-403

äîã.

(044) 227-35-81

87

ÍÀÑÎÑÈ ÁÎ×Êβ ÕÀÐ×β, ղ̲×Ͳ, Ä/ÏÀËÈÂÀ

ÄÎÃ.

(044) 502-81-23

140

Íàñîñè â àñîðòèìåíò³, îáëàäíàííÿ

äîã.

(044) 284-93-53

331

ÍÀÑÎÑÈ ÂÀÊÓÓÌͲ ÀÂÇ, ÄÂÍ, ÂÂÍ, ÍÂÐ, SZO

ÄÎÃ.

(067) 261-91-24

197

Íàñîñè âàêóóìí³ òà Ã,ÁÃ,ÑÂÍ,ÍÌØ,Êñ ³ ³í.

äîã.

(056) 372-25-65

106

Íàñîñè âèðîáíèê Ê, ÊÌ, Ä, ÂÊ, ÂÊÑ

äîã.

(05235) 4-03-44

383

Íàñîñè âèðîáíèê ÑÌ, 2ÑÌ, ÑÄ, ÑÄÂ

äîã.

(05235) 4-05-41

383

Íàñîñè ãðóíòîâ³ Ï, ÏÐ, ÏÐÂÏ, ÃÐÀÒ, ÃÐÀÓ,ÃÐÓ

äîã.

(050) 362-80-59

273

Íàñîñè ãðóíòîâ³: ÏÐ, ÏÊ, ÏÐÂÏ, ÏÊÂÏ

äîã.

(056) 372-25-65

106

Íàñîñè äëÿ âîäè Ê, ÊÌ, Ä, ÂÊ(ñ), ÖÍÑ, ªÖÂ

äîã.

(050) 362-80-59

273

Íàñîñè äëÿ âîäè Ê,ÊÌ,1Ä,Ä,ÂÊ(ñ) ³ ³í.

äîã.

(056) 372-25-65

106

Íàñîñè äëÿ çàíóðåííÿ «Âîäîëåé»

äîã.

(057) 754-42-61

299

ÍÀÑÎÑÈ ÄËß ÏÅÐÅÊÀ×ÓÂÀÍÍß ÃÓÑÒÈÕ ÏÐÎÄÓÊҲ ÄÎÃ.

(066) 727-67-26

309

Íàñîñè Ê, ÊÌ, Ä, ÂÊ, ÂÊÑ

äîã.

(05235) 4-03-44

383

Íàñîñè Ê,ÊÌ,Õ,ÕÌ,ÑÌ,Ä,ÖÍÑ,ÖÍÑã,ÀÂÇ,ÂÂÍ

äîã.

(057) 775-35-93

255

ÍÀÑÎÑÈ ÏÀ-25,Ã,ÁÃ,ÂÂØ,ÍØ,ÍÌØ,ÖÃ,Ä,ÑÌ,²Í.

ÄÎÃ.

(044) 502-81-23

140

Íàñîñè ïðîìèñëîâ³

äîã.

(044) 360-82-06

374

Íàñîñè ÑÌ,2ÑÌ,ÑÄ,ÑÄÂ

äîã.

(050) 550-22-97

383

Íàñîñè ôåêàëüí³ ÑÌ, ÑÄ, ÑÄÂ, ÖÌÊ, ÖÌÔ, ÃÍÎÌ

äîã.

(050) 362-80-59

273

Íàñîñè ôåêàëüí³, õ³ì³÷í³, ãðóíòîâ³

äîã.

(056) 372-25-65

106

Íàñîñè õ³ì³÷í³ Õ, ÀÕ, ÕÎ, ÕÏ, ÖÃ

äîã.

(050) 362-80-59

273

Íàñîñè “Âîäîëåé“ ÁÖ

äîã.

(057) 754-42-62

299

Íàñîñí³ ñòàíö³¿

äîã.

(044) 284-93-53

331

Íàñîñí³ ñòàíö³¿ Wilo,Pedrollo,Grundfos,Saer

äîã.

(056) 370-58-32

365

ϳäøèïíèêè â àñîðòèìåíò³

äîã.

(044) 453-50-53

120

Ïîáóòîâ³ íàñîñè «Âîäîëåé»

äîã.

(057)732-53-51

299

Ïðîäàæ, ðåìîíò ïðîì., ïîâ³òðÿíèõ êîìïðåñîð.

äîã.

(050) 520-33-05

304

Ðåäóêòîðè / ðåñòàâðàö³ÿ

äîã.

(050) 321-89-39

150

Ðåìîíò êîìïð. öèë³íäðè, ïîðøí³, ê³ëüöÿ

äîã.

(050) 305-01-71

287

Ðåñèâåðè 230ë, 270ë, 400ë, 430ë, 500ë, 800ë

äîã.

(050) 305-01-71

287

ÐÎÒÎÐ. ÊÎÌÏÐÅÑÎÐ Å-106 Ç ÄÈÇ. ÄÂÈÃ. 8,4 ÊÂÒ 12000ÃÐÍ.

(095) 848-19-69

320

Ô²ËÜÒÐ ÌÀÑËÎÂÎËÎÃβÄÎÊÐÅÌËÞÂÀ×

ÄÎÃ.

(044) 454-11-03

412

Ô³ëüòðè, ç/÷, ðåìîíò ãâèíòîâèõ êîìïðåñîð³â

äîã.

(095) 477-53-95

286

Öåíòðîá³æí³ íàñîñè «Âîäîëåé» ÁÖ

äîã.

(057) 754-42-62

299

БІЗНЕСПРОПОЗИЦІЯ №192 1 квітня 2010 р.

biznes-pro_192  

journal, magazine

biznes-pro_192  

journal, magazine

Advertisement