Page 37

ПРОМИСЛОВЕ ОБЛАДНАННЯ 37

www.biznes-pro.ua Ðåëå åëåêòðîòåï.ñåð.ÐÒË òà ðåëå ïðîì³æíå

äîã.

(067) 539-07-98

129

ÒÐÀÍÑÔÎÐÌÀÒÎÐ ÇÀÊÀËÎ×. ÒÇ-7/800, ÒÇ-4/800

ÄÎÃ.

(044) 502-81-23

140

ÐÅËÅ ÐÏ,ÏÒ-40,ÐÝÂ,ÐÂ,ÐÝÎ,ÐÓ,ÐÍ,ÐÇÒ,ÒÐÍ

ÄÎÃ.

(044) 502-81-23

140

Òðàíñôîðìàòîðè ÎÑÇ

äîã.

(061) 223-77-04

136

ÐÅËÅ ÐÏ-21, ÅË,ÂË,ÂÑ,ÐÝÏ,ÍË,ÏÝ,ÀË,ÌÊÓ,ÐÒË

ÄÎÃ.

(044) 502-81-23

140

Òðàíñôîðìàòîðè ÎÑÌ

äîã.

(067) 539-07-98

129

ÐÅËÅ ÐÏÃ, ÐÝÓ, ÐÍÏÏ,ÔÐ,ÐÊÑ,ÐÂÏ-72,ÐÑ-67,FK

ÄÎÃ.

(044) 502-81-23

140

Òðàíñôîðìàòîðè ÎÑÌ

äîã.

(061) 223-78-55

136

ÐÅËÅ ÐÑ, R15, FINDER, MY,MK, ÐÝÊ,ÐÝÑ,RM,PKC

ÄÎÃ.

(044) 502-81-23

140

Òðàíñôîðìàòîðè ÎÑÎÂ

äîã.

(061) 223-77-04

136

ÐÅËÅ ÐÒË, ÄÈËÅÐÑÜʲ Ö²ÍÈ

ÄÎÃ.

(057) 721-02-69

234

Òðàíñôîðìàòîðè ïåðåòâîðþâàëüí³

äîã.

(061) 270-51-74

136

ÐÅÌÎÍÒ ÅËÅÊÒÐÎÄÂÈÃÓͲ ÂÑ²Õ ÒÈϲÂ

ÄÎÃ.

(096) 939-09-62

227

ÒÐÀÍÑÔÎÐÌÀÒÎÐÈ Ï²ÄÑÒÀÍÖ²¯

ÄÎÃ.

(067) 383-33-88

181

ÐÅÌÎÍÒ ² ÍÀËÀØÒÓÂÀÍÍß ÏÅÐÅÒÂÎÐÞÂÀ×. ×ÀÑÓ ÄÎÃ.

(044) 498-07-82

147

Òðàíñôîðìàòîðè ñóõ³ äî 4000 êÂà

äîã.

(061) 270-51-74

136

ÐÅÌÎÍÒ ÏÅ×ÅÉ ÎÏÎÐÓ, ÌÎÄÅÐͲÇÀÖ²ß

ÄÎÃ.

(044) 592-08-93

368

ÐÎÇ’ªÄÍÓÂÀײ ÂÐ32, ÐÅ19, ÐÏÑ, ÏÖ

1

(061) 220-01-83

157

Ðîç’ºäíóâà÷ ÐÂÎ, ÐËÍÄ, ÐËÍ, ÐÂÇ, ÐÂÐ

äîã.

(067) 868-42-32

33

Ðîç’ºäíóâà÷³ ÐÂÎ, ÐËÍÄ

äîã.

(0382) 74-46-72

55

ѲÒ-Ê ÂÎËÎÃÎ+ÂÈÁÓÕÎÇÀÕÈÑÒ.²Ð65 Ç ÅÏÐÀ.

ÄÎÃ.

(044) 502-81-23

140

ѲÒ-Ê ËÏÎ,ËÏÏ,ËÑÐ,ÐÊÓ,ÆÊÓ,ÍÑÏ,ÐÑÏ ²Í.

ÄÎÃ.

(044) 502-81-23

140

ѲÒ-ÊÈ ÑÀÄÎÂÎ-ÏÀÐÊβ,ÎÏÎÐÈ 0,5-6Ì, ÀÑÎÐÒ. ÄÎÃ.

(044) 502-81-23

140

Ñâ³òèëüíèê «Ñâ³òëÿ÷îê» Ñâ³òèëüíèê «Ñâ³òëÿ÷îê-1»

äîã. äîã.

(097) 048-29-56 (097) 048-29-56

134 134

Ñâ³òèëüíèê «Ñâ³òëÿ÷îê-л âèáóõîáåçïå÷íèé

äîã.

(097) 048-29-56

134

Ñâ³òèëüíèê ãîëîâíèé ã³ðíè÷èé «ËÓ×-Ð-03»

äîã.

(097) 048-29-56

134

Ñâ³òèëüíèê îñîáîâèáóõîçàõèùåíèé

äîã.

(097) 048-29-56

134

Ñâ³òèëüíèêè ÂÇÃ, Í×Á-150, Í×Á-300

äîã.

(0352) 52-42-88

ÒÐÀÍÑÔÎÐÌÀÒÎÐÈ ÒÌ,ÒÌÇ,ÒÌÍ,ÒÄÍ,ÒÐÄÍ

ÄÎÃ.

(067) 430-28-71

141

ÒÐÀÍÑÔÎÐÌÀÒÎÐÈ ÒÌ-25-1000

ÄÎÃ.

(067) 383-33-88

181

ÒÐÀÍÑÔÎÐÌÀÒÎÐÈ ÒÌ3-630-1600

ÄÎÃ.

(067) 383-33-88

181

Òðàíñôîðìàòîðè ÒÑÇ

äîã.

(061) 223-78-55

136

Òðàíñôîðìàòîðè ÒÑÇÈ

äîã.

(061) 223-78-55

136

Òðàíñôîðìàòîðè ÒÑÇÍ

äîã.

(061) 223-77-04

136

Òðàíñôîðìàòîðè ÒÑÓ

äîã.

(061) 223-77-04

136

ÒÐÀÍÑÔÎÐÌÀÒÎÐÍÀ ϲÄÑÒÀÍÖ²ß ÊÒÏ-10 0,4ÊÂ

ÄÎÃ.

(044) 572-57-42

403

Òðàíñôîðìàòîðí³ ï³äñòàíö³¿ ÊÒÏ-35êÂò

äîã.

(0382) 74-99-20

55

ÓÑÒ-ÊÈ ÊÎÍÄÅÍÑÀÒÎÐͲ, ÊÎÍÄÅÍÑÀÒÎÐÈ 6,10ÊÂ

ÄÎÃ.

(044) 572-57-42

403

ÓÑÒÀÍÎÂÊÀ ÏÐÎÏÀËÞÞ×À Ð-05ÄÏ

ÄÎÃ.

(0382) 71-12-48

382

334

ÓÑÒÀÍÎÂÊÀ ÏÐÎÏÀËÞÞ×À Ð-07

ÄÎÃ.

(0382) 71-12-48

382

(044) 572-57-42

403

ÄÎÃ.

(044) 223-03-41

368

Ñâ³òèëüíèêè ÆÊÓ, ÐÊÓ

äîã.

(0352) 52-42-88

334

ÓÑÒÀÍÎÂÊÈ ÊÎÍÄÅÍÑÀÒÎÐͲ, ÊÎÍÄÅÍ-ÐÈ 0,4ÊÂÒ ÄÎÃ.

Ñâ³òèëüíèêè ËÏÏ 2õ36, ËÏÏ 2õ58

äîã.

(067) 672-26-25

334

ØÀÔÈ ÑÓØÈËÜͲ

Ñâ³òèëüíèêè ËÑÏ, ÍÏÏ, ÐÏÏ, ÍÏÎ

äîã.

(0352) 52-42-88

334

Øàõòåðñüêèé ñâ³òèëüíèê (ñàìèé ëåãêèé)

äîã.

(097) 048-29-56

134

Ñâ³òèëüíèêè ÍÑÏ, ÐÑÏ, ÃÑÏ, ÆÑÏ

äîã.

(067) 672-26-25

334

ßÙÈÊ ßÐÏ-100À (ÊÎÐÅÍÅÂÎ)

285 ÃÐÍ.

(061) 220-06-46

157

Ñèãíàë³çàòîð ãàçó Ëó÷ÐÃÀ

äîã.

(097) 048-29-56

134

ßÙÈÊ ßÒÏ-0,25 220/12, 24, 36, 42, ßÐÏ

158 ÃÐÍ.

(061) 220-93-87

157

1700 ãðí.

(095) 230-30-92

129

Ñèëîâ³ òðàíñôîðìàòîðè

äîã.

(061) 223-78-55

136

ÑÈËβ ÒÐÀÍÑÔÎÐÌÀÒÎÐÈ ÏÐÎÄÀÆ ² ÑÊÓÏÊÀ

ÄÎÃ.

(050) 486-56-90

176

Ñòàá³ë³çàòîð ÑÒÑ-2Ì, 100 êÂò

äîã.

(067) 868-42-32

33

ÒÐÀÍÑÔ.1-3Ô ÎÑÌ,ÒÑÇ(È),ËÀÒÐ,ÎÑÓ,ÒÂÊ-75

Ñèãíàë³çàòîð ÑÄÂ-1Ì ö³íà áåç ÏÄÂ

ÄÎÃ.

(044) 502-81-23

140

ÒÐÀÍÑÔ.ϲÄÑÒÀÍ. ÊÒÏ,ÒÐÀÍÑÔÎÐÌÀÒÎÐÈ ÒÌ,ÒÌÇ ÄÎÃ.

(067) 430-28-71

141

ÒÐÀÍÑÔ.ÑÒÐÓÌÓ 0,66-10ÊÂ ÒØ,ÒÏË,ÒÏÎË,ÒÍØË

ÄÎÃ.

(044) 502-81-23

140

Òðàíñôîð. ï³äñòàíö³¿ ê³îñêîâ³ 25-1000êÂò

äîã.

(0382) 74-99-20

55

Òðàíñôîð. ï³äñòàíö³¿ ìà÷òîâ³ 25-150êÂò

äîã.

(0382) 74-95-86

55

Òðàíñôîð. ï³äñòàíö³¿ ì³ñüê³ 100-1000êÂò

äîã.

(0382) 74-46-72

55

Òðàíñôîðì.ï³äñò.ÊÒÏ çàã.ïðîì. 250-1000êÂò

äîã.

(0382) 74-95-86

55

07.11. Енергетичне обладнання ÀÐÌÀÒÓÐÀ ÄËß ËÅÏ

ÄÎÃ.

(06262) 2-90-32

ÇÀÏÎÁ²ÆÍÈÊ ÏÊÆ, ÏÊÊ, ÂÈÐÎÁÍÈÊ

ÄÎÃ.

(061) 223-60-14

142 183

ÇÀÏÎÁ²ÆÍÈÊ ÏÊÒ, ÏÊÍ, ÏÊÅ, ÂÈÐÎÁÍÈÊ

ÄÎÃ.

(061) 218-41-07

183

ÇÀÏÎÁ²ÆÍÈÊ ÏÍ22, ÏÏ57, ÂÈÐÎÁÍÈÊ

ÄÎÃ.

(061) 223-60-13

183

²ÇÎËßÒÎÐÈ ÓÑ²Õ ÂÈIJÂ

ÄÎÃ.

(095) 801-42-91

142

07.12. Енергозберігаючі технології

БІЗНЕСПРОПОЗИЦІЯ №192 1 квітня 2010 р.

Êîòåë ïàðîâèé,ïàëèâî-ãàç/äèç/ìàçóò/êîìá³

äîã.

(066) 345-22-99

170

Ïîäð³áíþâà÷³ ñîëîìè, â³ä 3ìì

äîã.

(095) 209-80-40

261

ØÀÔÈ ÓÏÐÀÂ˲ÍÍß Ï²Ä ÇÀÌÎÂËÅÍÍß

ÄÎÃ.

(044) 498-07-82

147

biznes-pro_192  

journal, magazine

biznes-pro_192  

journal, magazine

Advertisement