Page 36

36 ПРОМИСЛОВЕ ОБЛАДНАННЯ Êîíòàêòîðè ÊÒ-6043Á ö³íà áåç ÏÄÂ

1260 ãðí.

www.biznes-pro.ua (067) 539-07-98

129

ϳ÷í³ òðàíñôîðìàòîðè

äîã.

ÊÎÐÎÁÊÀ ÂÈÏÐÎÁÓÂÀËÜÍÀ ÄËß Ë²×ÈËÜÍ. ÊÈÓÇ 78 ÃÐÍ.

(061) 220-01-83

157

ÏÎÑÒ ÊÍÎÏÎ×ÍÈÉ ÏÊÒ-20, 40, 60

(061) 223-77-04

18.36 ÃÐÍ.

(061) 220-55-97

ÊÎÐÎÁÊÈ Ó994, Ó995, Ó996

12.86 ÃÐÍ.

(061) 220-55-97

157

Êðàíîâ³ äâèãóíè - ÌÒÍ, MTF, MTKH, MTKF

äîã.

(067) 744-89-69

Êðàíîâ³ åëåêòðîäâèãóíè (MTF, MTH, MTKH,³í.)

äîã.

(05549) 5-07-88

136 157

ÏÐÎÆÅÊÒÎÐ 0-20KW ÏÌÇ,ÈÑÓ,ÈÎ,ÆÎ,ÃÎ,ÊÊÓ ²Í

ÄÎÃ.

(044) 502-81-23

140

203

ÏÐÎÆÅÊÒÎÐ ÍÐ, TVGT, MHF,QVF,SOLO,REGENT

ÄÎÃ.

(044) 502-81-23

140

279

Ïóñêà÷³ ³ ðåëå,êåðóâ.íà ïîñò.ñòðóì³ 10À-25À

äîã.

(067) 539-07-98

129

ËÀÌÏÀ 0-20KW ÐÎÇÆÀÐ.ËÞÌ.ÀÂÒÎ,ÑÏÅÖ.Å/ÑÁ.

ÄÎÃ.

(044) 502-81-23

140

Ïóñêà÷³ ÏÌË êîíäåíñàòí³ 12,5êÂÀð-50êÂÀð

äîã.

(095) 230-30-92

129

ËÀÌÏÀ Å/ÑÁ. 3-100W 2U,3U,4U,SPIRAL,MINI

ÄÎÃ.

(044) 502-81-23

140

Ïóñêà÷³ ÏÌË íà ñòðóì 10À-400À

äîã.

(095) 230-30-92

129

ËÀÌÏÀ ËÎÍ 500ÂÒ Ì.ÓÔÀ

ÄÎÃ.

(061) 220-01-83

157

ÏÓÑÊÀײ ÏÌË, ÄÈËÅÐÑÜʲ Ö²ÍÈ

ÄÎÃ.

(057) 721-02-69

234

Ëàìïè ÄÍÀÒ 70-1000 Âò

äîã.

(067) 672-26-25

334

ÏÓÑÊÀײ ÏÌË,ÏÌÀ,ÏÌ,ÊÌÈ,ÏÀÅ,ÏÌÅ,ÊÒÈ ²Í.

ÄÎÃ.

(044) 502-81-23

140

Ëàìïè Äв 70-3500 Âò

äîã.

(067) 672-26-25

334

ÐÀIJÎÊÎÌÏÎÍÅÍÒÈ Â²Ò×./²ÌÏÎÐÒͲ ÀÑÎÐÒÈÌ.

ÄÎÃ.

(044) 502-81-23

140

Ëàìïè ÄÐË 125-1000 Âò

äîã.

(0352) 52-42-88

334

ÐÀIJÎÌÀÒÅвÀËÈ ÄËß ÐÀIJÎÅËÅÊÒÐÎͲÊÈ

ÄÎÃ..

(050) 370-98-79

92

ËÀÌÏÈ ËÎÍ 25-750ÂÒ

1,30 ÃÐÍ.

(061) 220-93-87

157

Ðåàêòîðè åëåêòðè÷í³

äîã.

(061) 270-51-74

136

˳í³éíà àðìàòóðà äëÿ ËÅÏ

äîã.

(06262) 2-67-85

216

Ðåàêòîðè çãëàäæóþ÷³

äîã.

(061) 270-51-74

136

Ëó÷ÑÀÒ ç ³íòåãðàö³ºþ â ñèñòåì³ ÑÀÒ

äîã.

(097) 048-29-56

134

Ðåàêòîðè ÐÒÎÑ

äîã.

(061) 223-78-55

136

ËþêñÅ, ËþêñÅ-01

äîã.

(097) 048-29-56

134

Ðåàêòîðè ÐÒÑÒ

äîã.

(061) 223-78-55

136

Ìàãí³òí³ ïóñêà÷³ ÏÌÀ, ÏÌÅ, ÏÌË, ÏÀÅ

äîã.

(063) 931-85-96

133

Ðåàêòîðè ÐÒÑÒÃ

äîã.

(061) 223-77-04

136

1

(061) 220-06-46

157

Ðåàêòîðè ÐÒÒ

äîã.

(061) 223-77-04

136

ÄÎÃ.

(057) 701-49-20

380

Ðåàêòîðè ÑÐÎÑ

äîã.

(061) 270-51-74

136

-

(057) 728-30-48

330

Ðåàêòîðè ÔÐÎÑ

äîã.

(061) 270-51-74

136

Íàñîñè ð³çíèõ òèï³â

äîã.

(05549) 5-07-88

279

ÐÅÄÓÊÒÎÐ ÂÐ ÄÎ ÍÀÑÎÑÀ ÑÖË-00

ÄÎÃ.

(05161) 3-50-60

310

ÍÀÑÎÑÈ Õ²Ì²×Ͳ,ÕÀÐ×β,ÑÏÅÖ²ÀËÜͲ,ÐÓ×Ͳ

ÄÎÃ.

(044) 502-81-23

140

Ðåäóêòîðè (â àñîðòèìåíò³)

äîã.

(05549) 5-07-88

279

ÌÀÃͲÒͲ ÏÓÑÊÀײ ÏÌË, ÐÏË, ÐÒË, ÏÊË, ÏÂË ÌÎÒÎÐ-ÐÅÄÓÊÒÎÐÈ ÌÎÒÎÐ-ÐÅÄÓÊÒÎÐÈ ÀÑÎÐÒ. (²Ò×., ²ÌÏÎÐÒ)

ÏÅÐÅÒÂÎÐÞÂÀ× ×ÀÑÒÎÒÈ DANFOSS, ÀÂÒÎÌÀÒÈÊÀ ÄÎÃ.

(044) 498-07-82

147

ÐÅÄÓÊÒÎÐÈ DANFOSS-BAUER

ÄÎÃ.

(044) 498-07-82

147

ϳäñòàíö. òðàíñôîðìàò. ÊÒÏ-1Ì 250êÂò 10/4

äîã.

(063) 931-85-96

133

ÐÅÄÓÊÒÎÐÈ Â ÀÑÎÐÒÈÌÅÍÒ²

ÄÎÃ.

(057) 701-49-20

380

ϳäñòàíö³¿, äèçåëü-ãåíåðàòîðè

äîã.

(067) 638-48-75

363

ÐÅÄÓÊÒÎÐÈ ÂÑ²Õ ÒÈϲ (²Ò×. ÒÀ ²ÌÏÎÐÒͲ)

-

(057) 719-98-59

330

ϳäøèïíèêè â àñîðòèìåíò³

äîã.

(044) 453-50-53

120

Ðåäóêòîðè ÊÖ, ÐÌ, Ö2Ó, Ö2, ÖÄÍÄ

äîã.

(067) 639-23-22

385

БІЗНЕСПРОПОЗИЦІЯ №192 1 квітня 2010 р.

biznes-pro_192  

journal, magazine

biznes-pro_192  

journal, magazine

Advertisement