Page 33

ПРОМИСЛОВЕ ОБЛАДНАННЯ 33

www.biznes-pro.ua ÄÂÈÃÓÍ 0,09-315KWÇÀÃ.ÏÐÎÌ.ÊÐÀÍ.ÂÈÁÓÕÎÇÀÕ.

ÄÎÃ.

(044) 502-81-23

140

Åëåêòðîòåõí³÷íà ïðîäóêö³ÿ

äîã.

(06262) 2-67-85

Äâèãóí âèáóõîçàõèñíèé 1êÂò-45êÂò

äîã.

(0522) 55-16-07

10

ÅËÅÊÒÐÎÙ²ÒÊÈ ÅÒ, ÌÃ

ÄÎÃ.

(048) 728-40-98

405

Äâèãóí åëåêòðè÷íèé ÂÀÑÎ 11-75 êÂò;ÑÔÎ-30êÂò

äîã.

(050) 457-32-23

10

Åëåêòðîù³òêè, ù³òêîòðèìà÷³, êîíòàêòè

äåøåâî

(050) 620-26-49

202

ÄÂÈÃÓÍ ÊÐÀÍÎÂÈÉ MTF(H), MTKF(H), MTM

ÄÎÃ.

(044) 502-81-23

140

Çàãàëüíîïðîìèñëîâ³ åë.äâèã.ð³çíèõ ìàðîê

äîã.

(05549) 5-07-88

279

Äåòàë³ êîíòàêòí. ìåðåæ³ åëåêòðîô. çàë³çíèö

äîã.

(067) 627-82-06

216

Çàìîê Ì-16 (W-16), Ì-20 (W-20) ÃÎÑÒ 12253-8

äîã.

(06262) 2-67-85

216

84 ÃÐÍ.

(061) 220-06-46

157

ÇÀÏÎÁ²Æ. D,D0,BS,NV,NH,CH,WT,ULTRA-QUICK

ÄÎÃ.

(044) 502-81-23

140

Äðîñåë³ ÄÍàÒ, ÄÐË

äîã.

(061) 223-78-55

136

ÇÀÏÎÁ²Æ.0,4-10Ê ÏÒ,ÏÍ,NÒ,ÏÐÑ,ÏÐ,ÏÂÄ ²Í.

ÄÎÃ.

(044) 502-81-23

140

Åë.äâèãóí, åë.ïðèâîä íà çàñóâêè, òðàíñôîðì.

äîã.

(067) 638-48-75

363

ÇÀÏÎÁ²ÆÍÈÊ ÏÊÒ; ÏÊÍ, ÏÊÅ, ÂÈÐÎÁÍÈÊ

ÄÎÃ.

(061) 223-60-13

183

Åëåêòðî- òà ñâ³òëîòåõí³÷íà ïðîäóêö³ÿ

äîã.

(038) 492-15-55

126

ÇÀÏÎÁ²ÆÍÈÊ ÏÍ22; ÏÏ57, ÂÈÐÎÁÍÈÊ

ÄÎÃ.

(061) 223-60-14

183

Åëåêòðîäâèãóíè 0,5-500 êÂò

äîã.

(067) 579-83-00

79

ÇÀÏÎÁ²ÆÍÈÊÈ ÏÍ-2 100-400À

7,20ÃÐÍ.

(061) 220-01-83

157

ÅËÅÊÒÐÎÄÂÈÃÓÍÈ ÂÈÁÓÕÎÇÀÕÈÑͲ  ÀÑÎÐÒ.

ÄÎÃ.

(057) 705-07-06

380

Çàðÿäíèé ïðèñòð³é ÇÓ-220

äîã.

(097) 048-29-56

134

ÅËÅÊÒÐÎÄÂÈÃÓÍÈ ÇÀÃÀËÜÍÎÏÐÎÌÈÑË. Â ÀÑÎÐ.

ÄÎÃ.

(057) 701-49-20

380

²çîëÿòîðè

äîã.

(06262) 2-67-85

216

ÅËÅÊÒÐÎÄÂÈÃÓÍÈ ÊÐÀÍβ  ÀÑÎÐÒ.

ÄÎÃ.

(057) 705-07-06

380

²ÇÎËßÒÎÐÈ ÂÑ²Õ ÂÈIJÂ

ÄÎÃ.

(095) 801-42-91

142

Åëåêòðîäâèãóíè ïîñò³éíîãî ñòðóìó-ÏÁÑÒ,ÏÍÏÁ

äîã.

(056) 370-55-15

203

²ÇÎËßÒÎÐÈ ÂÑ²Õ ÂÈIJÂ

ÄÎÃ.

(06262) 2-90-32

142

ÅËÅÊÒÐÎËÀÁÎÐÀÒÎÐ²ß ÅÒË-10

ÄÎÃ.

(0382) 71-12-48

382

²ÍÄÓÊÖ²ÉÍÎ-ÀÊÓÑÒÈ×ÍÈÉ ÏÐÈÉÌÀ× ²ÀÏ-06

ÄÎÃ.

(0382) 71-12-48

382

ÅËÅÊÒÐÎËÀÁÎÐÀÒÎÐ²ß ÅÒË-35

ÄÎÃ.

(0382) 71-12-48

382

ÊÀϲÒÀËÜÍÈÉ ÐÅÌÎÍÒ ÑÈË. ÒÐÀÍÑÔÎÐÌÀÒÎвÂ

ÄÎÃ.

(0619) 42-80-40

176

ÅËÅÊÒÐÎËÀÁÎÐÀÒÎÐ²ß ÅÒË-35Ê

ÄÎÃ.

(0382) 71-12-48

382

ʲÍÖÅÂÈÊÈ ÊÓ 701, 704, ÍÂ-701

ÅËÅÊÒÐÎÏÅײ - ÄÎ 1800 Ñ ÒÅÌÏÅÐÀÒÓÐÀ

ÄÎÃ.

(044) 592-08-93

368

Êîìïëåêòí³ òðàíñôîðìàòîðí³ ï³äñòàíö³¿

ÅËÅÊÒÐÎÏÅײ ÎÏÎÐÓ (ÒÅÌÏÅÐÀÒÓÐÀ ÄÎ1500C)

ÄÎÃ.

(044) 223-03-41

368

ÊÎÍÒÀÊÒÎÐ ES,ID,KT,ÊÒÊ,ÊÏÄ,ÊÒÏÂ,ÒÊÑ,ÒÊÄ

ÅËÅÊÒÐÎÏÅײ ÎÏÎÐÓ ÑÍÎË, Ñ×ÎË, ÑÓÎË

ÄÎÃ.

(044) 592-08-93

368

ÊÎÍÒÀÊÒÎÐ ÊÒ 6022, ÊÒ6023

ÄDzÍÊÈ ÃÓ×ÍÎÃÎ ÁÎÞ ÌÇÌ-1, ÑÈÐÅÍÈ ÑÑ-1

БІЗНЕСПРОПОЗИЦІЯ №192 1 квітня 2010 р.

216

178 ÃÐÍ.

(061) 220-06-46

157

äîã.

(0382) 74-46-72

55

ÄÎÃ.

(044) 502-81-23

140

495 ÃÐÍ.

(061) 220-00-45

157

biznes-pro_192  

journal, magazine

biznes-pro_192  

journal, magazine

Advertisement