Page 30

30 ПРОМИСЛОВЕ ОБЛАДНАННЯ 07.00. ПРОМИСЛОВЕ ОБЛАДНАННЯ. ІНСТРУМЕНТИ

www.biznes-pro.ua

07.01. Автоматизація: системи, прилади та обладнання DANFOSS-ÏÅÐÅÒÂÎÐÞÂÀ× ×ÀÑÒÎÒÈ, ÀÂÒÎÌÀÒÈÊÀ ÄÎÃ.

(044) 498-07-82

147

ÀÂÒÎÌÀÒÈÇÀÖ²ß ² ÎÁË-Íß ÑÓØÈËÜÍÈÕ ÊÀÌÅÐ

ÄÎÃ.

(050) 603-35-53

343

ÏÅÐÅÒÂÎÐÞÂÀ× ×ÀÑÒÎÒÈ DANFOSS, ÀÂÒÎÌÀÒÈÊÀ ÄÎÃ.

(044) 498-07-82

147

ÏÐÈËÀÄÈ ÏÐÎÌÈÑËÎÂί ÀÂÒÎÌÀÒÈÊÈ Ì²ÊÐÀ

(044) 201-87-55

251

ÄÎÃ.

07.04. Гальванічне обладнання ÑÒв×ÊÀ ÊÎÍÂŪÐÍÀ, ÍÀÉÂÈòÄͲØÀ Ö²ÍÀ

ÄÎÃ.

(067) 209-79-03

218

07.06. Гідравліка, пневматика промислова óäðàâë³÷í³ ðóêàâè âèñîêîãî òèñêó (ÐÂÒ)

äîã.

(067) 447-17-98

424

óäðîàïàðàòóðà âåðñòàòíà

äîã.

(044) 227-35-81

87

òÄÐÎÏÐÈÂÎÄÈ, ÐÅÌÎÍÒ ÒÀ ÂÈÃÎÒÎÂËÅÍÍß

ÄÎÃ.

(044) 227-35-81

87

òÄÐÎÖÈ˲ÍÄÐÈ: ÂÈÃÎÒÎÂËÅÍÍß ² ÐÅÌÎÍÒ

ÄÎÃ.

(061) 701-17-73

230

óäðîöèë³íäðè: âèðîáíèöòâî, ðåìîíò

äîã.

(050) 544-27-69

86

Çàõèñò äëÿ ðóêàâ³â âèñîêîãî òèñêó

äîã.

(067) 447-17-98

424

Ïíåâìîàïàðàòóðà, ïíåâìîêëàïàíè

äîã

(056) 781-26-59

285

Ïíåâìîöèë³íäðè

äîã.

(050) 320-26-59

285

Ïðèëàäè ï³äãîòîâêè ñòèñëîãî ïîâ³òðÿ

äîã.

(050) 320-26-59

285

Ðåìîíò ã³äðàâë³÷íèõ ðóêàâ³â âèñîêîãî òèñêó

äîã.

(067) 447-17-98

424

Ðîçïîä³ëüíèêè, êëàïàíè

äîã.

(044) 227-35-81

87

07.08. Деревообробне обладнання Âàêóóì. êàìåðè ñóø³ííÿ, òåðìîîáðîá. äåðåâ.

äîã.

(050) 315-74-83

357

Îáë-íÿ äëÿ âèãîò.ïàëèâíèõ áðèêåò³â ³ ãðàíóë

äîã.

(044) 559-05-81

393

ÏÈËÈ ÑÒв×Êβ

ÄÎÃ.

(050) 953-29-28

268

Ïîäð³áíþâà÷ äåðåâèíè

äîã.

(050) 438-01-58

150

Ðîëèêè êîíâåºðí³ ðîçá³ðí³

äîã.

(050) 544-27-69

86

Ðóáàëüíà ìàøèíà òèïó RM 800.4 (åëåêòðè÷íà)

äîã.

(03264) 4-69-84

426

Ðóáàëüíà ìàøèíà òèïó RM 800.5

äîã.

(03264) 4-69-84

426

Ðóáàëüíà ìàøèíà òèïó RM 800.6 (äèçåëüíà)

äîã.

(03264) 4-69-84

426

Ðóáàëüíà ìàøèíà òèïó RM 800.7

äîã.

(03264) 4-69-84

426

Ñèòî áàðàáàííå

äîã.

(03264) 4-69-84

426

Ñò³ë ïîäàþ÷èé(ä-4508ìì.,ø-2605ìì.,â-1300ìì)

äîã.

(03264) 4-69-84

426

ÑÒв×ÊÀ ÊÎÍÂŪÐÍÀ ÃÓÌÎÂÎÒÊÀÍÈÍÍÀ

ÄÎÃ.

(044) 453-55-95

218

Ñòðóæêîïèëîñîñ ÂÄ-1,ÂÄ-2,ÂÄ-3,ÂÄ-4,ÂÄ-5

äîã.

(067) 545-50-07

255

07.07. Гірничовидобувне та кар’єрне обладнання ÎÁËÀÄÍÀÍÍß ÍÅÑÒÀÍÄÀÐÒÍÅ (Â ÀÑÎÐÒÈÌÅÍÒ²)

ÄÎÃ.

(067) 523-43-69

128

ϳäøèïíèêè â àñîðòèìåíò³

äîã.

(044) 453-50-53

120

Ïëèòè äëÿ äðîáàðîê

äîã.

(050) 331-96-70

376

Ðåäóêòîðè Ö2Ó100-Ö2Í500, ÐÌ250-ÐÌ1000

äîã.

(0412) 42-83-09

4

(044) 453-55-95

218

ÑÒв×ÊÀ ÊÎÍÂŪÐ.ÍÎÂÀ, Á/Â, ÑÒÈÊÎÂÊÀ ÑÒв×ÎÊ ÄÎÃ.

БІЗНЕСПРОПОЗИЦІЯ №192 1 квітня 2010 р.

biznes-pro_192  

journal, magazine

biznes-pro_192  

journal, magazine

Advertisement