Page 25

СИСТЕМИ КОНДИЦІОНУВАННЯ \ МЕБЛІ \ ОХОРОННІ СИСТЕМИ 25

www.biznes-pro.ua Ïîêð³âåëüí³ ðîáîòè áóäü-ÿêî¿ ñêëàäíîñò³

äîã.

(050) 382-73-35

264

Õîäîâà ÷àñòèíà ÄÍ, ÂÄÍ, íàï³âìóôòè, øê³âè

äîã.

(067) 520-67-49

10

Ïîêð³âåëüí³ ðîáîòè âñ³õ âèä³â

äîã.

(044) 592-91-05

264

×àñòîòí³ ïåðåòâîðþâà÷³ HYUNDAI

äîã.

(056) 370-58-33

365

Ðåìîíò ïîêð³âåëü. Óêðà¿íà. ªâðîðóáåðîéä

äîã.

(0382) 74-68-01

81

Óëàøòóâàííÿ ïîêð³âåëü.Óêðà¿íà. ÏÂÕ-ìåìáðàíà

äîã.

(0382) 74-68-02

81

Óëàøòóâàííÿ ôàñàä³â. Óêðà¿íà. Òåðìîïàíåë³

äîã.

(0382) 74-68-03

81

04.05. Системи кондиціонування Çèìîâèé êîìïëåêò äî êîíäèö³îíåð³â

äîã.

(098) 711-12-30

12

Êîíä. Mitsubishi, Daikin (ïðîäàæ, ìîíòàæ)

äîã.

(098) 711-12-30

12

Êîíä.Fijitsu,Panasonic,Midea,McQuay,Pioneer

äîã.

(098) 711-12-30

12

Êîíäèö³îíåðè â øèðîêîìó àñîðòèìåíò³

äîã.

(098) 711-12-30

12

Ïîâ³òðÿíå îïàëåííÿ (ïðîåêòóâàííÿ, ìîíòàæ)

äîã.

(098) 711-12-30

12

(044) 592-91-05

264

(044) 383-46-12

54

(067) 638-48-75

363

04.06. Послуги Âåíòèëÿö³éí³ ðîáîòè

äîã.

04.07. Різне Ñèñòåìè öåíòðàëüíîãî ïèëîâèäàëåííÿ HUSKY

äîã.

04.08. Попит Âåíòèëÿòîðè

05.00. МЕБЛІ, ПРЕДМЕТИ ІНТЕР’ЄРУ

03.31. Різне Ëþê êàíàë³çàö., áîðäþðíèé çà¿çä ãóìîâèé

äîã.

äîã.

(04563) 7-63-13

05.05. Меблева фурнітура, комплектуючі

300 Âîéëîê

04.00. СИСТЕМИ КОНДИЦІОНУВАННЯ ТА ВЕНТИЛЯЦІЇ 04.01. Вентиляційні системи Àâòîìàòèêà äî âåíòèëÿö³¿,âèðîáíèöòâî,ìîíòàæ

äîã.

(098) 711-12-30

12

Àãðåãàòè ïèë.ÇÈË-900Ì,ÈÐÏ-1.5,îïàë.ÀÎ,ÀÎ-2

äîã.

(0562) 34-12-12

104

Âåíòèëÿö., êîíäèö.,ïðîåê., âèãîòîâ., ìîíòàæ

äîã.

(0362) 60-88-51

13

Âåíòèëÿö³ÿ,êîíäèö³îíóâàííÿ,ïðîåêòóâ.,ìîíòàæ

äîã.

(098) 711-12-30

12

Çàñëîíêè ïîâ³òðÿí³ ÀÇÄ ç ðó÷íèì ïðèâîäîì

äîã.

(057) 775-33-32

255

Çàñëîíêè ïîâ³òðÿí³ ç åëåêòðîïðèâîä. BELIMO

äîã.

(050) 140-29-51

255

Êëàïàíè ÊÎ, ÊÎï, ÊË, ÄÊÊ, ÄÊÏ, ÀÇÅ

äîã.

(057) 775-35-93

255

Êëàïàíè ïîâ³òðîçàá³ðí³ óòåïëåí³ ÊÂÓ

äîã.

(057) 775-33-32

255

Êëàïàíè óí³ô³êîâàí³ ïîâ³òðîçàá³ðí³ ÓÂÊ

äîã.

(050) 140-29-51

255

Êëàïàíè óòåïëåí³ ñòóëêîâ³ ÊÓÑ

äîã.

(057) 775-33-32

255

Ðåãóëÿòîðè îáåðò³â âåíòèëÿòîð³â,â-âî

äîã.

(098) 711-12-30

12

Ñèñòåìè îñóøåííÿ ïîâ³òðÿ

äîã.

(098) 711-12-30

12

ÑÈÑÒÅÌÈ Î×ÈÙÅÍÍß ÏβÒÐß

ÄÎÃ.

(0472) 34-69-05

341

Ô³ëüòðè êîì³ðêîâ³ ÔÿÐ, ÔÿÂ, ÔÿÓ, ÔÿÏ

äîã.

(057) 775-33-32

255

Ô²ËÜÒÐÈ ÏβÒÐßͲ Ä/ÑÈÑÒÅÌ ÂÅÍÒÈË. ÊÎÍÄÈÖ. ÄÎÃ.

(0472) 34-69-05

341

Ôëàíö³ äëÿ âåíòñèñòåì

äîã.

(0522) 55-17-56

352

Öèêëîíè ïðîåêòóâàííÿ, âèãîòîâë., ìîíòàæ

äîã.

(0362) 60-88-50

13

Öèêëîíè ÖÍ-1,ÖÍ-15,ÖÎË,ÑÈÎÒ, ³í.,óãë,íåðæ.

äîã.

(0562) 35-78-59

104

Öèêëîíè: ÖÍ-11, ÖÍ-15, Ö, ÎÝÊÄÌ, ÓÖ,ËÒÀ,ÖÎÊ

äîã.

(057) 775-35-93

255

Øóìîãëóøíèêè, âóçëè ïðîõîäó, äåôëåêòîðè

äîã.

(050) 140-29-51

255

Ùèòè àâòîìàòè÷íîãî óïðàâë³ííÿ âåíòèëÿö³¿

äîã.

(098) 711-12-30

12

äîã.

(067) 374-46-34

364

ÄÂÎÊÎÌÏ. ÊËÅÉ Ä/ÌÅÁË.ÌÄÔ ÔÀÑÀIJ MITREFIX ÄÎÃ.

(050) 956-28-68

271

Ìàòåð³àë íåòêàíèé Ôë³çåë³í

äîã.

(067) 374-46-34

364

ÍÀÏÎÂÍÞÂÀ× Ä/Ì’ßÊÈÕ ÌÅÁ˲ ÕÎËËÎÔÀÉÁÅÐ

ÄÎÃ.

(095) 328-20-62

232

Íåòêàí³ ìàòåð³àëè

äîã.

(067) 374-46-34

364

Ñèë³êîíîâ³ êóëüêè

äîã.

(067) 374-46-34

364

Ñèíòåïîí

äîã.

(067) 374-46-34

364

Ô³áåðòåêñ 120 ã/êâ.ì - 125 ã/êâ.ì

äîã.

(067) 374-46-34

364

Ôë³çåë³í

äîã.

(067) 374-46-34

364 364

Ôë³çåë³í 17 ã/êâ.ì äî 150ã/êâ.ì

äîã.

(067) 374-46-34

ÖÂßÕ ÌÅÁËÅÂÈÉ ÆÎÂÒÈÉ, ËÀÊÎÂÀÍÈÉ

27 ÃÐÍ./ÊÃ

(04341) 2-11-12

40

ÖÂßÕ ÌÅÁËÅÂÈÉ Ñ²ÒËÈÉ, ËÀÊÎÂÀÍÈÉ

22 ÃÐÍ./ÊÃ

(04341) 2-11-12

40

(0642) 71-74-28

332

05.07. Меблі для офісу Ñåéôè, ñòåëàæ³ îô³ñí³

äîã.

05.08. Меблі для кафе, ресторанів, відпочинку ÃÎÉÄÀËÊÈ ÄÀ×Ͳ  ÀÑÎÐÒÈÌÅÍÒ², ²ÒÀ˲ß

ÄÎÃ.

(044) 501-09-66

270

ËÅÆÀÊÈ Â ÀÑÎÐÒÈÌÅÍÒ², ²ÒÀ˲ß

ÄÎÃ.

(044) 501-09-66

270

ÌÅÁ˲ ÏËÀÑÒ.  ÀÑÎÐÒÈÌÅÍÒ², ²ÒÀ˲ß

ÄÎÃ.

(044) 501-09-66

270

ÐÎÇÊËÀÄÀ×ÊÈ Â ÀÑÎÐÒÈÌÅÍÒ², ²ÒÀ˲ß

ÄÎÃ.

(044) 501-09-66

270

ØÅÇËÎÍÃÈ Â ÀÑÎÐÒÈÌÅÍÒ², ²ÒÀ˲ß

ÄÎÃ.

(044) 501-09-66

270

05.09. Меблі спеціального призначення Ìåáë³ äëÿ ó÷áîâèõ çàêëàä³â

äîã.

(050) 842-62-69

291

04.02. Витяжки, димарі Âèðîáíèê äèìîñîñ³â Ä-3, 5Ì, ÄÍ6, 3-12,5

äîã.

(050) 550-22-97

383

Ä-3, 5Ì, ÄÍ6,3, ÄÍ (ÂÄÍ) 8-12,5 âèðîáíèê

äîã.

(05235) 4-03-44

383

Äèìîñîñè Ä-3, 5Ì, ÄÍ6,3, ÄÍ(ÂÄÍ), 8-12,5

äîã.

(05235) 4-03-44

383

04.04. Промислові вентилятори Àãðåãàòè îïàëåííÿ åëåêòðè÷í³: ÑÔÎ, ÀÎÂ-ÝÂÎ

äîã.

(050) 140-29-51

255

Àãðåãàòè îïàëåííÿ ïàðîâ³, âîäÿí³ ÀÎ, ÀÏÂÑ

äîã.

(057) 775-35-93

255

Àåðàòîðè ÏÀÌ-32À,ÏÀÌ-24(ïîâîð. òà íåïîâîð.)

äîã.

(0562) 35-78-59

104

ÂÅÍÒÈËßÒÎР²ÄÖÅÍÒÐ.ÎÑÜÎÂÈÉ D200-630ÌÌ

ÄÎÃ.

(044) 502-81-23

140

Âåíòèëÿòîðè

äîã.

(067) 638-48-75

363

Âåíòèëÿòîðè ÂÂÄ,ÂÖ,ÂÖÏ,ÂÐÏ,ÂÎ,ÂÎÅ-5 òà ³í.

äîã.

(0562) 34-12-12

104

ÂÅÍÒÈËßÒÎÐÈ ÂÖ,ÂÎ,ÂÐ,ÂÂÄ,ÂÊÐ,ÂÖÏ,ÂÄ, ²Í.

ÄÎÃ.

(044) 502-81-23

140

Âåíòèëÿòîðè ÂÖ; ÂÖÏ; ÂÊÐ; ÂÂÄ; (øàõòí³)

äîã.

(0522) 55-16-07

10

ÂÅÍÒÈËßÒÎÐÈ ÃÐÀÄÈÐͲ

ÄÎÃ.

(067) 705-37-83

91

Âåíòèëÿòîðè ãðàäèðí³ ÂÃ 25; 50; 70

äîã.

(067) 520-67-49

10

ÂÅÍÒÈËßÒÎÐÈ Ä/ÏÒÀÕ²ÂÍÈÖÒÂÀ,ÒÂÀÐÈÍÍÈÖÒÂÀ ÄÎÃ.

(044) 502-81-23

140

ÂÅÍÒÈËßÒÎÐÈ ÏÐÎÌÈÑËβ

ÄÎÃ.

(057) 751-61-01

91

Âåíòèëÿòîðè ïðîìèñëîâ³

äîã.

(044) 360-82-06

374

Äèìîñîñè Ä,ÄÍ,ÂÄ,ÂÄÍ,ÂÂÄÍ,ÂÃÄÍ óãëåð.,íåðæ.

äîã.

(0562) 34-12-12

104

Äèìîñîñè Ä; ÄÍ; ÂÄ; ÂÄÍ 3,5-24

äîã.

(050) 457-32-23

10

Êàëîðèôåðè ÊÑÊ, ÊïÑÊ, ÊÂÁ, ÊÂÑ, ÂÍÂ, ÂÍÏ

äîã.

(067) 545-50-07

255

Êëàïàí ïîâ³òðÿíèé àñîðòèìåíò

äîã.

(044) 360-82-06

374

Ïðîìèñëîâ³ âåíòèëÿòîðè ÂÖ 4-75, ÂÖ 14-46

äîã.

(057) 775-33-32

255

БІЗНЕСПРОПОЗИЦІЯ №192 1 квітня 2010 р.

06.00. ОХОРОННІ СИСТЕМИ ТА СИГНАЛІЗАЦІЇ 06.04. Системи спостереження ²ÄÅÎÑÏÎÑÒÅÐÅÆÅÍÍß, ÎÕÎÐÎÍͲ ÑÈÑÒÅÌÈ

ÄÎÃ.

(044) 332-86-86

417

biznes-pro_192  

journal, magazine

biznes-pro_192  

journal, magazine

Advertisement