Page 24

24 БУДІВНИЦТВО ТА АРХІТЕКТУРА, БУДМАТЕРІАЛИ

www.biznes-pro.ua

Çâóêî³çîë. ïëèòêà 600õ600õ12,5 ìì, Gypton

äîã.

(044) 251-21-21

22

Ïë³âêà ã³äðî³çîëÿö³éíà òîâù. 1.0ìì

äîã.

(061) 217-02-44

173

Çâóêî³çîë. Øóìàíåò-100,ðóëîí 15õ1ì,òîâù.3ìì

äîã.

(044) 251-21-21

22

Ñåíäâ³÷-ïàíåëü 500õ1500õ120 ìì, ÇÈÏÑ-Ñèíåìà

äîã.

(044) 251-21-21

22

50ãðí./ì.ïîã.

(044) 251-21-21

22

Ñåíäâ³÷-ïàíåëü 500õ1500õ40 ìì, ÇÈÏÑ-Âåêòîð

äîã.

(044) 251-21-21

22

Çâóêî³çîëÿö³ÿ ³áðîñòåê-Ì, ðóëîí 30 ì

äîã.

(044) 251-21-21

22

Ñåíäâ³÷-ïàíåëü 500õ1500õ70 ìì, ÇÈÏÑ-Ìîäóëü

äîã.

(044) 251-21-21

22

Êð³ïëåííÿ ñò³íîâå Øóìàíåò-êîííåêò ÊÑ

102ãðí./øò.

(044) 251-21-21

22

Ñèñòåìè åëåêòðîîïàëåííÿ

äîã.

(044) 227-16-30

26

̳íïëèòà 600õ1000õ50 ìì, Øóìàíåò-ÁÌ

äîã.

(044) 251-21-21

22

Ñèñòåìè ñí³ãîòàíåííÿ

äîã.

(044) 227-16-30

26

Íàï³âöèë³íäðè ïåðë³òîâ³ ä/òåïëî³çîëÿö³¿

äîã.

(044) 531-96-02

43

Ñêëîïëèòà 600õ1250õ20; ì³íïëèòà 1200õ300õ20

äîã.

(044) 251-21-21

22

ϳäâ³ñ ñòåëüîâèé Øóìàíåò-êîííåêò Ê15

102ãðí./øò.

(044) 251-21-21

22

Ñêëîïëèòà 600õ1250õ50, Øóìàíåò-ÑÊ,

äîã.

(044) 251-21-21

22

ϳäâ³ñ ñòåëüîâèé Øóìàíåò-êîííåêò Ê15

49 ãðí./øò.

(044) 251-21-21

22

Ñêëîïëèòà ÍÃ, 600õ1250õ50, Øóìàíåò ÅÊÎ

äîã.

(044) 251-21-21

22

ϳäêëàäêà ï³ä ï³äëîãîâå ïîêðèòòÿ, Àêóôëåêñ

äîã.

(044) 251-21-21

22

Òåïëà ï³äëîãà

äîã.

(044) 227-16-30

26

ϳñîê ïåðë³ò. òåïëî-çâóêî³çîëÿö. ìàòåð³àë

äîã.

(044) 531-96-02

43

Øóìî³çîë. Regufoam150, ðóëîí 5000õ1500õ25ìì

äîã.

(044) 251-21-21

22

ϳñîê ïåðë³òîâèé ëåãêèé, ÐÌ100, ÐÌ150

äîã.

(04594) 7-91-82

43

ϳñîê ïåðë³òîâèé ÌÌ-75, ÌÌ-100

äîã.

(044) 492-00-55

43

Ïëèòà ïåðë³òîâà ä/òåïëî-çâóêî³çîëÿö³¿

äîã.

(044) 492-00-55

43

Çâóêî³çîëþþ÷à ï³äêëàäêà ³áðîñòåê-V300

03.28. Труби (металопластикові, полімерні, ін.) Òðóáè Aquaterm

äîã.

(056) 370-58-31

365

Òðóáè àçáîöåìåíòí³ d100-500

äîã.

(044) 516-84-00

71

03.29. Фасади, сайдинг Àëþì³í³ºâ³ ôàñàäè

äîã.

(0342) 71-02-99

158

Âèãîòîâëåííÿ íàâ³ñíèõ ôàñàä³â

äîã.

(068) 126-40-12

30

Ñàéäèíã: âèðîáíèöòâà Êàíàäà, Ïîëüùà

äîã.

(096) 957-09-91

75

Óëàøòóâàííÿ ôàñàä³â. Óêðà¿íà. Òåðìîïàíåë³

äîã.

(0382) 74-68-02

81

Óòåïëåííÿ, îçäîáëåííÿ ñàéäèíãîì (Êàíàäà)

äîã.

(0352) 51-22-00

143

03.30. Послуги Àëìàçíà ð³çêà äâåðíèõ îòâîð³â â ç/á

äîã.

(044) 510-83-10

114

Àëìàçíà ð³çêà ñòðîá ï³ä åëåêòðèêó

äîã.

(044) 531-65-13

114

Àëìàçíå ñâåðäë³ííÿ îòâîð³â d=32-350ìì

äîã.

(067) 507-45-22

114

Àëìàçîð³çàííÿ çàë³çîáåòîíó

äîã.

(044) 531-65-13

114

Àëìàçîð³çêà àðîê â çàë³çîáåòîí³

äîã.

(067) 507-45-22

114

ÁÓIJÂÅËÜͲ ÏÎÑËÓÃÈ

ÄÎÃ.

(067) 352-06-34

372

ÂÈÊÎÍ. ÄÎÐÎÆÍÜÎ-ÁÓÄ., ËÀÍÄØÀÔÒÍÈÕ ÐÎÁ²Ò

ÄÎÃ.

(044) 452-68-89

67

Âèñîòí³ ðîáîòè

äîã.

(044) 592-91-05

264

Äåìîíòàæ çàë³çîáåòîíó òà öåãåëüíèõ ñò³í

äîã.

(044) 510-83-10

114

Ìîíòàæ ìàíñàðäíèõ â³êîí

äîã.

(050) 382-73-35

264

БІЗНЕСПРОПОЗИЦІЯ №192 1 квітня 2010 р.

biznes-pro_192  

journal, magazine

biznes-pro_192  

journal, magazine

Advertisement