Page 22

22 БУДІВНИЦТВО ТА АРХІТЕКТУРА, БУДМАТЕРІАЛИ 03.20. Покрівельні матеріали Á³òóìíà ÷åðåïèöÿ KATEPAL, IKOPAL

äîã.

(067) 644-12-53

39

Âàòà â àñîðòèìåíò³

äîã.

(096) 957-09-91

75

Âîäîñò³÷íà ñèñòåìà Marley (ͳìå÷÷èíà) ÏÂÕ

äîã.

(067) 644-12-53

39

Äåêîðàòèâíèé ñí³ãîçàòðèìóâà÷

äîã.

(096) 957-09-91

75

Åë³òíà ÷åðåïèöÿ GERARD (Íîâ. Çåëàíä³ÿ)

äîã.

(050) 755-78-56

39

Êåðàì³÷íà ÷åðåïèöÿ BRAAS (ͳìå÷÷èíà)

äîã.

(050) 755-78-56

39

www.biznes-pro.ua 03.21. Промислові підлоги, підлогове покриття

ÃÓÌÎÂÎÒÊÀÍÈÍÍŠϲÄËÎÃÎÂÅ ÏÎÊÐÈÒÒß

ÄÎÃ.

(044) 453-55-95

218

03.22. Сипучі матеріали, розчини ÁÅÒÎÍ, ÃÀÐÖ²ÂÊÀ ÂÑ²Õ ÌÀÐÎÊ

ÄÎÃ.

(067) 953-90-24

45

Áóò

äîã.

(0652) 24-80-67

210

ÂÀÏÍÎ Â ÀÑÎÐÒÈÌÅÍÒ²

Â²Ä 1 ÃÐÍ.

(0382) 61-00-91

196

Âàïíî íåãàøåíå áóäü-ÿêî¿ ôðàêö³¿

äîã.

(05134) 3-30-26

19

²ÄÁ²ËÞÂÀײ ÎÏÒÈ×Ͳ

ÄÎÃ.

(044) 406-57-87

308

Ãàëüêà

äîã.

(0652) 24-80-67

210

Äîðîæíÿ ñóì³ø ôðàêö³é 0-40

äîã.

(044) 391-32-07

1

Ìàðìóðîâà êðèõòà

äîã.

(0652) 24-80-67

210

ÎÊÑÈÄ ÒÈÒÀÍÓ

ÄÎÃ.

(044) 406-57-87

308

ÏÅÐËÀÌÓÒÐÈ, Ã˲ÒÒÅÐÈ

ÄÎÃ.

(044) 406-57-87

308 308

Êîíüîê óí³âåðñàëüíèé

äîã.

(096) 957-09-91

75

Ìåìáðàíà äàõîâà

äîã.

(067) 374-46-34

364

Ìåìáðàíà äàõîâà 3-øàðîâà (Ïîëüùà)

äîã.

(067) 374-46-34

364

Ìåòàëî÷åðåïèöÿ RUUKKI, Finnera

äîã.

(050) 755-78-56

39

Ìåòàëî÷åðåïèöÿ: âèðîáí-âà ͳìå÷÷èíà, Ïîëüùà

äîã.

(096) 957-09-91

75

Ïàíåë³ äëÿ ï³äøèâêè êàðíèç. êîðîáó, ôàñàä³â

äîã.

(050) 755-78-56

39

Ïëàíêè äëÿ ïîêð³âë³ òà ôàñàä³â

äîã.

(050) 755-78-56

39

ϲÃÌÅÍÒÈ ÄËß ËÊÌ

ÄÎÃ.

(044) 406-57-87

ÏËÈÒÊÀ ² ×ÅÐÅÏÈÖß ÏÎ˲ÌÅÐϲÙÀÍÀ  ÀÑÎÐÒ.

ÄÎÃ.

(0522) 59-59-80

124

ϲÃÌÅÍÒÈ ² ÄÎÁÀÂÊÈ ÄËß ÁÅÒÎÍÓ

ÄÎÃ.

(044) 406-57-87

308

Ïîêð³âåëüí³ ïë³âêè, ìåìáðàíè Juta (×åõ³ÿ)

äîã.

(067) 644-12-53

39

ϳñîê áóä³âåëüíèé

äîã.

(057) 755-01-79

425

ÏÎ˲ÌÅÐϲÙÀÍÀ ×ÅÐÅÏÈÖß Â²Ä ÂÈÐÎÁÍÈÊÀ

ÄÎÃ.

(0412) 42-82-60

321

ϳñîê âàïíÿêîâèé

äîã.

(0652) 24-80-67

210

Ïðîåêòóâàííÿ, äèçàéí

äîã.

(050) 755-78-56

39

ϳñîê ã³ðñüêèé

äîã.

(057) 755-01-79

425

Ïðîôíàñòèë Ò-14: âèðîá-âà ͳìå÷÷èíà, Ïîëüùà

äîã.

(096) 957-09-91

75

ϳñîê êâàðöåâèé ôðàêö³éíèé

äîã.

(044) 451-86-42

340

Ñàìîíàð³çè äàõîâ³

äîã.

(096) 957-09-91

75

ϳñîê ìèòèé

äîã.

(05134) 3-30-26

19

Óëàøòóâàííÿ ïîêð³âåëü. Óêðà¿íà.ªâðîðóáåðîéä

äîã.

(0382) 74-68-01

81

ϳñîê íàìèâíèé

äîã.

(057) 755-01-79

425

Óù³ëüíþâà÷ ï³ä êîíüîê

äîã.

(096) 957-09-91

75

ÖÅÌÅÍÒ ÂÀÃÎÍÍÈÌÈ ÍÎÐÌÀÌÈ Ç Ð²ÇÍÈÕ ÇÀÂÎIJ ÄÎÃ.

(06252) 5-12-31

420

(050) 956-28-68

271

ÖÅÌÅÍÒ ÂÀÃÎÍÍÈÌÈ ÍÎÐÌÀÌÈ, ÍÀÂÀË, ÒÀÐÀ

ÄÎÃ.

(044) 587-56-82

36

Öåìåíò ÏÖ ²-500(-Í) íàâàë âàã. ïî Óêð.

801 ãðí./ò

(062) 381-31-66

112

Öåìåíò ÏÖ ²² À-Ø-400 íàâàë âàã. ïî Óêð.

702 ãðí./ò

(067) 694-02-94

112

Öåìåíò ÏÖ ²² Á-Ø-400 íàâàë âàã. ïî Óêð.

681 ãðí./ò

(067) 694-02-94

112

Öåìåíò ÏÖ ²² Á-Ø-400 òàðà âàã. ïî Óêð.

741 ãðí./ò

(067) 694-02-94

112

Öåìåíò ÑÑ ÏÖ 400 Ä-20 íàâàë âàã. ïî Óêð.

112

ØÈÔÅÐ ÏËÀÑÒ.,ÀÐÌÎÂÀÍ.,12 ÕÂÈË.(PORVIL)ÒÓÐÅ× ÄÎÃ.

750 ãðí./ò

(067) 694-02-94

ÖÅÌÅÍÒ, ÒÀÐÀ 25-50 Êà Dz ÑÊËÀÄÓ Â Ì.ÊȯÂ

ÄÎÃ.

(044) 587-56-82

36

Ùåá³íü 5õ20; 20õ40; 40õ70 âàã. íîðìè

äîã.

(0652) 24-80-67

210

Ùåá³íü ãðàí³òíèé ôðàêö³é 5-10, 10-20

äîã.

(044) 391-32-07

1

Ùåá³íü ãðàí³òíèé ôðàêö³é 5-20, 20-40

äîã.

(044) 391-32-07

1

БІЗНЕСПРОПОЗИЦІЯ №192 1 квітня 2010 р.

biznes-pro_192  

journal, magazine

biznes-pro_192  

journal, magazine

Advertisement