Page 18

18 БУДІВНИЦТВО ТА АРХІТЕКТУРА, БУДМАТЕРІАЛИ

www.biznes-pro.ua

ÄÐÀÁÈÍÈ-ÑÒÐÅÌ’ßÍÊÈ ÀËÞÌ. ZARGES (ÄÎ 17Ì.)

ÄÎÃ.

(044) 222-90-05

347

ѳòêà çàõèñíà äëÿ ðèøòóâàíü

äîã.

(044) 522-93-20

51

̳í³-ï³äìîñòêè Í-3,5 ì

äîã.

(044) 521-68-55

51

Ñêëàäè äëÿ öåìåíòó ñèëîñí³ â³ä 20 ò

äîã.

(0522) 55-17-56

352

Îïàëóáêà - îðåíäà, ïðîäàæ

äîã.

(032) 235-11-25

239

Ñì³òòºïðîâ³ä

äîã.

(044) 522-93-20

51

ÎÏÀËÓÁÊÀ ÄËß ÊÎËÎÍ, ÏÅÐÅÊÐÈÒÒß, ÑÒ²ÍÎÂÀ

ÄÎÃ.

(044) 222-90-04

347

ÑÒ²ÉÊÈ+ÒÐÈÍÎÃÈ+ÃÎ˲ÂÊÈ ÄËß ÎÏÀËÓÁÊÈ

ÄÎÃ.

(044) 222-90-04

347

Îïàëóáêà ïåðåêðèòòÿ, êîëîí, ñò³í

äîã.

(044) 232-87-96

305

Ñòðåì’ÿíêà ïðîìèñëîâà KRAUSE

äîã.

(044) 522-93-20

51

Îïàëóáêè ä/ìîíîë³ò. áóä. ÌIDI BOX+îðåíäà

äîã.

(044) 424-48-78

60

Ñòðåì’ÿíêà ïîáóòîâà äî 8 ñõîä. KRAUSE

äîã.

(044) 521-68-55

51

Îðåíäà áóä³âåëüíîãî ðèøòóâàííÿ

äîã.

(067) 749-48-02

62

Òóðà ïåðåñóâíà àëþì³í³ºâà ProTec ðîáî÷à

äîã.

(044) 522-93-20

51

Îô³ñí³ ïåðåãîðîäêè

äîã.

(097) 924-40-97

158

Òóðà ïåðåñóâíà ÏÑРðîáî÷à Í-21,70 ì

äîã.

(044) 522-93-20

51

ϲÄÌÎÑÒÈ ÀËÞ̲Í., ÑÒÀËŲ ÌÎÁ²ËÜͲ

ÄÎÃ.

(044) 222-90-04

347

ϳäìîñòè áóä³âåëüí³ ïåðåñóâí³

äîã.

(044) 232-87-96

305

ϳäìîñòêè ïåðåñóâí³

äîã.

(044) 522-93-20

51

Ïîìîñòè àëþì³í³ºâ³

äîã.

(044) 501-40-99

392

Ïîìîñòè äëÿ ðåìîíòíèõ ðîá. â àñîðòèìåíò³

äîã.

(044) 229-02-05

62

â³ä 1100 ãðí.

(044) 501-40-99

392

Ïîìîñòè ñòàëåâ³ äëÿ ðåìîíòíèõ ðîá³ò ÐÈØÒ-Íß ÁÓÄ. Í=ÄÎ 100Ì., ÏÐÎÄÀÆ, ÎÐÅÍÄÀ

ÄÎÃ.

(044) 222-90-04

347

Ðèøòóâàííÿ áóä. ôàñàä. ðàìí³,øèð.íàñò.-1,0ì

äîã.

(044) 522-93-20

51

Ðèøòóâàííÿ áóä. ôàñàä. õîìóòîâî-êëèíîâ³

äîã.

(044) 522-93-20

51

Ðèøòóâàííÿ áóä³â. ôàñàäí³ (îðåíäà, ïðîäàæ)

äîã.

(044) 522-93-20

51

Ðèøòóâàííÿ áóä³âåëüíå, ïðîäàæ òà îðåíäà

äîã.

(044) 229-02-05

62

Ðèøòóâàííÿ áóä³âåëüí³

äîã.

(044) 232-87-96

305

Ðèøòóâàííÿ áóä³âåëüí³ vdtrade.com.ua

äîã.

(044) 229-02-05

62

Ðèøòóâàííÿ áóä³âåëüí³, ôàñàäí³, êëèíîâ³

â³ä 80 ãðí.

(044) 501-40-99

392

Ðèøòóâàííÿ áóä³âåëüí³, ôàñàäí³, ðàìí³

â³ä 75 ãðí.

(044) 501-40-99

392

Ðèøòóâàííÿ ïåðåñóâí³ äëÿ îáñëóã. âàãîí³â

äîã.

(044) 501-40-99

392

Ðèøòóâàííÿ ô³ðìè ALTPAD ïðîäàæ, îðåíäà

äîã.

(044) 424-48-78

60

Ñàíòåõí³÷í³ ïåðåãîðîäêè

äîã.

(0342) 71-02-99

158

БІЗНЕСПРОПОЗИЦІЯ №192 1 квітня 2010 р.

biznes-pro_192  

journal, magazine

biznes-pro_192  

journal, magazine

Advertisement