Page 16

16 БУДІВНИЦТВО ТА АРХІТЕКТУРА, БУДМАТЕРІАЛИ 03.00. БУДІВНИЦТВО ТА АРХІТЕКТУРА, ÄÐÀÁÈÍÈ, ÑÒÐÅÌ’ßÍÊÈ ELKOP (ÑËÎÂÀ××ÈÍÀ) Äðàáèíè, ñòðåì’ÿíêè â àñîðòèìåíò³ БУДМАТЕРІАЛИ Êîëåñà äëÿ áóä³âåëüíèõ ðèøòóâàíü 03.01. Архітектурне та будівельне проектування Ïðîåêòóâàííÿ áóäèíê³â, ãîòåë³â, êàôå òà ³í.

äîã.

(096) 772-53-33

373

www.biznes-pro.ua ÄÎÃ.

(032) 276-54-79

327

äîã.

(044) 229-02-05

62

äîã.

(044) 587-62-72

144

Êîëåñà äëÿ ã³äðàâë³÷íèõ â³çê³â (ðîêë)

äîã.

(044) 587-62-72

144

ËÅÁ²ÄÊÀ, ϲIJÉÌÀײ ÁÓIJÂÅËÜͲ

ÄÎÃ.

(044) 222-90-04

347

Ë²Í²ß Ç ÂÈÐ-ÂÀ ÎÁËÈÖ. ÖÅÃËÈ Í/ÑÓÕ. ÏÐÅÑÓÂ.

ÄÎÃ.

(097) 511-60-34

50

Îáë-íÿ ä/âèãîòîâë. ³ ïîäà÷³ ï³íîáåòîíó

äîã.

(044) 232-87-96

305

Îáë.-íÿ ä/ïðèãîòóâàííÿ ³ ïîäà÷³ ðîç÷èí³â

äîã.

(044) 232-87-96

305

ϲIJÉÌÀ× ÔÀÑÀÄ., ϲIJÑ. (ËÞËÜÊÀ), ÏÐÎÄÀÆ

ÄÎÃ.

(044) 222-90-04

347

Ðèøòóâàííÿ áóä³âåëüíå, ïðîäàæ òà îðåíäà

äîã.

(044) 229-02-05

62

Ðèøòóâàííÿ áóä³âåëüí³ á/â

äîã.

(067) 749-48-02

62

Ðîç÷èíîíàñîñè

äîã.

(044) 259-94-54

122

ѲÒÊÀ ÄËß ÀÐÌÓÂÀÍÍß ÁÅÒÎÍÓ

ÄÎÃ.

(044) 592-01-96

277

ѲÒÊÀ ÄËß ØÒÓÊÀÒÓÐÊÈ, ÊËÀÄÊÈ Â ÀÑÎÐÒÈÌÅÍÒ² ÄÎÃ.

(044) 250-65-02

277

ѳòêà çàõèñíà äëÿ ðèøòóâàííÿ

äîã.

(044) 229-02-05

62

ѲÒÊÀ ÒÊÀÍÀ

ÄÎÃ.

(044) 592-01-96

277

ѳòêà ôàñàäíà äëÿ ðèøòóâàíü

äîã.

(044) 232-87-96

305

ѲÒÊÀ, ÊÎËÅÑÀ, ÄÎÌÊÐÀÒ ÄËß ÐÈØÒÓÂÀÍÜ

ÄÎÃ.

(044) 222-90-05

347

Ñì³òòºïðîâ³ä áóä³âåëüíèé

äîã.

(044) 229-02-05

62

Ñòàíö³ÿ øòóêàòóðíà M-tec

äîã.

(044) 259-94-54

122

Ñòðåì’ÿíêè ïîáóòîâ³

â³ä 230 ãðí.

(044) 501-40-99

392

Ñòðåì’ÿíêè ïðîôåñ³éí³

â³ä 655 ãðí.

(044) 501-40-99

392

ÑÒв×ÊÀ ÊÎÍÂŪÐÍÀ

ÄÎÃ.

(044) 453-55-95

218

ÔÀÍÅÐÀ ÂÎËÎÃÎÑÒ²ÉÊÀ, ËÀ̲ÍÎÂÀÍÀ, Ä/ÎÏÀË.

ÄÎÃ.

(044) 222-90-04

347

03.02. Біотуалети Á³îòóàëåò òîðô’ÿíèé

äîã.

(044) 232-87-96

305

03.03. Будівельне обладнання ÁÅÒÎÍÎÇ̲ØÓÂÀËÜÍÅ ÎÁËÀÄ., ÐÅÊÎÍÑÒÐÓÊ.

ÄÎÃ.

(050) 326-52-46

ÁÅÒÎÍÎÇ̲ØÓÂÀ× 500Õ100 Ë

ÄÎÃ.

(050) 326-52-46

109 109

ÁÅÒÎÍÎÇ̲ØÓÂÀ× ÐÅÂÅÐÑÍÈÉ ØÍÅÊÎÂÈÉ, 500Ë

ÄÎÃ.

(067) 953-86-29

96

Áåòîíîíàñîñè äëÿ ïîäà÷³ áåòîíó

äîã.

(044) 232-87-96

305

Áåòîíîïðîâîäè, ðóêàâè âèñîêîãî òèñêó

äîã.

(044) 232-87-96

305

Áóä³âåëüíå ðèøòóâàííÿ, ïðîäàæ òà îðåíäà

äîã.

(044) 229-02-05

62

Áóä³âåëüí³ âèøêè-òóðè â àñîðòèìåíò³

äîã.

(044) 229-02-05

62

ÁÓIJÂÅËÜͲ ϲIJÉÌÀײ ÂÑ²Õ ÂÈIJÂ, ÌÎÍÒÀÆ

ÄÎÃ.

(044) 222-90-05

347

Áóä³âåëüí³ ï³ä³éìà÷³ âñ³õ âèä³â, ìîíòàæ

äîã.

(044) 222-90-05

347

ÁÓIJÂÅËÜͲ ÐÈØÒÓÂÀÍÍß

ÄÎÃ.

(032) 276-54-79

327

Áóíêåð äëÿ áåòîíó êîíóñ, òóôåëüêà

äîã.

(044) 232-87-96

305

Âèøêè-òóðè â àñîðòèìåíò³

äîã.

(067) 749-48-02

62

Âèøêè-òóðè ïåðåñóâí³

äîã.

(044) 229-02-05

62

ÂÈØÊÈ-ÒÓÐÈ, ÏÎÌÎÑÒÈ

ÄÎÃ.

(032) 276-54-79

327

³áðàòîð ãëèáèííèé, ïëîùèííèé

äîã.

(044) 232-87-96

305

³áðîïëèòè òà â³áðîòðàìáîâêè

äîã.

(044) 232-87-96

305

03.04. Будівельні конструкції

³áðîðåéêè, çàòèðî÷í³ ìàøèíè

äîã.

(044) 232-87-96

305

ÁÀËÊÀ ÄÅÐÅÂ’ßÍÀ Ä/ÎÏÀËÓÁÊÈ (ÓÊÐÀ¯ÍÀ,ͲÌ.)

ÄÎÃ.

(044) 222-90-05

347

Äîìêðàòè, êîëåñà, ñ³òêà äëÿ ðèøòóâàííÿ

äîã.

(044) 229-02-05

62

Áàëêà äåðåâ’ÿíà äëÿ îïàëóáêè (Óêð., ͳìå÷.)

äîã.

(044) 222-90-04

347

Äðàáèíà òðàíñôîðìåð 4õ3, 4õ4

â³ä 890 ãðí.

(044) 229-02-05

62

Áóä³âåëüíå ðèøòóâàííÿ - îðåíäà, ìîíòàæ

äîã.

(032) 235-11-25

239

Äðàáèíè òðàíñôîðìåðè 4-õ ñåêö³éí³

â³ä 880 ãðí.

(044) 501-40-99

392

Âèãîòîâëåííÿ îô³ñíèõ ïåðåãîðîäîê

äîã.

(068) 126-40-12

30

Äðàáèíè óí³âåðñ.ðîçêëàäí³ 2-õ òà 3-õ ñåêö.

â³ä 900 ãðí.

(044) 501-40-99

392

Âèøêà-òóðà íà êîëåñàõ 2-25 ì

äîã.

(044) 232-87-96

305

äîã.

(067) 749-48-02

62

Âèøêà-òóðà ïåðåñóâíà àëþì³í³ºâà

äîã.

(044) 501-40-99

392

Âèøêà-òóðà ïåðåñóâíà, ñòàë., 2,0õ0,75ì

â³ä 3200 ãðí.

(044) 501-40-99

392

Âèøêà-òóðà ïîëåãøåíà ç ïëàòôîðì. 2,0õ1,2ì

â³ä 3600 ãðí.

(044) 501-40-99

392

Âèøêà-òóðà ïîëåãøåíà ç ïëàòôîðì. 2,0õ2,0ì

â³ä 4300 ãðí.

(044) 501-40-99

392

Âèøêè â àñîðòèìåíò³ vdtrade.com.ua

äîã.

(044) 229-02-05

62

ÂÈØÊÈ ÌÎÁ²ËÜͲ Í=21Ì

ÄÎÃ.

(044) 222-90-04

347

Âèøêè ìîäóëüí³ - îðåíäà, ïðîäàæ

äîã.

(032) 235-11-25

239

Âèøêè-òóðè 1,5õ0,7; 2õ0,8; 2õ1,2; 2õ2

äîã.

(044) 229-02-05

62

Äðàáèíà âàð³îòîï 2õ6 ñõîä. KRAUSE

äîã.

(044) 521-68-55

51

Äðàáèíà Êîìá³ìàò³ê 2õ6 ñõîä. KRAUSE

äîã.

(044) 521-68-55

51

Äðàáèíà ïðèñòàâíà KRAUSE

äîã.

(044) 522-93-20

51

Äðàáèíà ñòðåì’ÿíêà 2-õ ñåêö³éíà KRAUSE

äîã.

(044) 522-93-20

51

Äðàáèíà ñòðåì’ÿíêà 3-õ ñåêö³éíà KRAUSE

äîã.

(044) 522-93-20

51

Äðàáèíà ñòðåì’ÿíêà 2-õ ñòîðîí.â³ä 2õ2 ñõîä.

äîã.

(044) 522-93-20

51

Äðàáèíà ñòðåì’ÿíêà øàðí³ðíà-4õ3ñò./4õ4ñò.

äîã.

(044) 522-93-20

51

Äðàáèíè áàãàòîôóíêö³îíàëüí³

äîã.

(044) 522-93-20

51

ÄÐÀÁÈÍÈ ÂÑ²Õ ÂÈIJ  Ò.×. ÍÀ ÃÎÐÈÙÅ

ÄÎÃ.

(044) 222-90-05

347

Äðàáèíè, ñòðåì’ÿíêè KRAUSE

äîã.

(044) 229-02-05

62

Äðàáèíè óí³âåðñàëüí³

Äðàáèíè, ñòðåì’ÿíêè vdtrade.com.ua

äîã.

(044) 229-02-05

62

Äðàáèíè, ñòðåì’ÿíêè, ðèøò-íÿ, âèøêè ìîá³ë.

äîã.

(044) 222-90-05

347

ÄÐÀÁÈÍÈ-ÑÒÐÅÌ’ßÍÊÈ ÀËÞÌ. ZARGES (ÀÑÎÐÒ.)

ÄÎÃ.

(044) 222-90-05

347

БІЗНЕСПРОПОЗИЦІЯ №192 1 квітня 2010 р.

biznes-pro_192  

journal, magazine

biznes-pro_192  

journal, magazine

Advertisement