Page 1


www.agropro.biz

Á²ÇÍÅÑ-ÏÐÎÏÎÇÈÖ²ß ÀÃÐÎ 1 квітня 2010 р.

3


4

www.agropro.biz

Á²ÇÍÅÑ-ÏÐÎÏÎÇÈÖ²ß ÀÃÐÎ 1 квітня 2010 р.


www.agropro.biz

Á²ÇÍÅÑ-ÏÐÎÏÎÇÈÖ²ß ÀÃÐÎ 1 квітня 2010 р.

5


6

ÐÎÑËÈÍÍÈÖÒÂÎ

www.agropro.biz

01.00. ÐÎÑËÈÍÍÈÖÒÂÎ 01.01. Çåðíîâ³, êðóï’ÿí³, áîáîâ³ êóëüòóðè

Á²ÇÍÅÑ-ÏÐÎÏÎÇÈÖ²ß ÀÃÐÎ 1 квітня 2010 р.


www.agropro.biz

Á²ÇÍÅÑ-ÏÐÎÏÎÇÈÖ²ß ÀÃÐÎ 1 квітня 2010 р.

ÐÎÑËÈÍÍÈÖÒÂÎ

7


8

ÐÎÑËÈÍÍÈÖÒÂÎ

www.agropro.biz

Á²ÇÍÅÑ-ÏÐÎÏÎÇÈÖ²ß ÀÃÐÎ 1 квітня 2010 р.


www.agropro.biz

Á²ÇÍÅÑ-ÏÐÎÏÎÇÈÖ²ß ÀÃÐÎ 1 квітня 2010 р.

ÐÎÑËÈÍÍÈÖÒÂÎ

9


10 ÐÎÑËÈÍÍÈÖÒÂÎ

www.agropro.biz 01.02. Òåõí³÷í³ êóëüòóðè

01.01. Çåðíîâ³, êðóï’ÿí³, áîáîâ³ êóëüòóðè

01.05. Ãðèá³âíèöòâî

01.08. Ñàäæàíö³ ïëîäîâèõ äåðåâ, êóù³â

Á²ÇÍÅÑ-ÏÐÎÏÎÇÈÖ²ß ÀÃÐÎ 1 квітня 2010 р.


ÐÎÑËÈÍÍÈÖÒÂÎ 11

www.agropro.biz 01.07. Ïîñ³âíèé ìàòåð³àë, ðîçñàäà

Á²ÇÍÅÑ-ÏÐÎÏÎÇÈÖ²ß ÀÃÐÎ 1 квітня 2010 р.


12 ÐÎÑËÈÍÍÈÖÒÂÎ

www.agropro.biz

01.02. Òåõí³÷í³ êóëüòóðè

01.09. Äîáðèâà

Á²ÇÍÅÑ-ÏÐÎÏÎÇÈÖ²ß ÀÃÐÎ 1 квітня 2010 р.


www.agropro.biz

Á²ÇÍÅÑ-ÏÐÎÏÎÇÈÖ²ß ÀÃÐÎ 1 квітня 2010 р.

ÐÎÑËÈÍÍÈÖÒÂÎ 13


14 ÐÎÑËÈÍÍÈÖÒÂÎ

www.agropro.biz

Á²ÇÍÅÑ-ÏÐÎÏÎÇÈÖ²ß ÀÃÐÎ 1 квітня 2010 р.


www.agropro.biz

Á²ÇÍÅÑ-ÏÐÎÏÎÇÈÖ²ß ÀÃÐÎ 1 квітня 2010 р.

ÐÎÑËÈÍÍÈÖÒÂÎ 15


16 ÐÎÑËÈÍÍÈÖÒÂÎ

www.agropro.biz 01.10. Ïåñòèöèäè, çàñîáè çàõèñòó ðîñëèí

Á²ÇÍÅÑ-ÏÐÎÏÎÇÈÖ²ß ÀÃÐÎ 1 квітня 2010 р.


ÐÎÑËÈÍÍÈÖÒÂÎ 17

www.agropro.biz ÊÀÐÁÀ̲ÄÎ-À̲À×ÍÀ ÑÓÌ²Ø (ÊÀÑ-32)

ÄÎÃ.

(067) 726-88-55 ÄÎÍÀÃÐÎÕ²Ì

ÀÇÎÔÎÑÊÀ 16:16:16 (ÐÎѲß, Á²ËÎÐÓѲß, ÓÊÐ.)

ÄÎÃ.

(0472) 38-42-69 ÓÊÐÕ²ÌÏÐÎÌ-2005

ͲÒÐÎÀÌÎÔÎÑÊÀ

ÄÎÃ.

(050) 533-50-40 ÄÎÍÀÃÐÎÕ²Ì

ÀÌÎÔÎÑ 12:52 ( ÐÎѲß, ÓÊÐÀ¯ÍÀ)

ÄÎÃ.

(067) 900-19-16 ÓÊÐÕ²ÌÏÐÎÌ-2005

ÑÅ˲ÒÐÀ À̲À×ÍÀ

ÄÎÃ.

(067) 726-88-55 ÄÎÍÀÃÐÎÕ²Ì

Àçîòí³ äîáðèâà (âñÿ ãðóïà). EXW, CPT

äîã.

(067) 900-19-16 Óêðõ³ìïðîì-2005

ͳòðîàìîôîñêà

äîã.

(050) 533-50-40 Äîíàãðîõ³ì

Á²ÇÍÅÑ-ÏÐÎÏÎÇÈÖ²ß ÀÃÐÎ 1 квітня 2010 р.

01.13. Òåïëèö³, ñ/ã ³íâåíòàð


18

www.agropro.biz

Á²ÇÍÅÑ-ÏÐÎÏÎÇÈÖ²ß ÀÃÐÎ 1 квітня 2010 р.


www.agropro.biz

Á²ÇÍÅÑ-ÏÐÎÏÎÇÈÖ²ß ÀÃÐÎ 1 квітня 2010 р.

19


www.agropro.biz 20 ѲËÜÑÜÊÎÃÎÑÏÎÄÀÐÑÜÊÀ ÒÅÕͲÊÀ ÒÀ ÇÀÏ×ÀÑÒÈÍÈ 02.00. ѲËÜÑÜÊÎÃÎÑÏÎÄÀÐÑÜÊÀ ÒÅÕͲÊÀ ÒÀ ÇÀÏ×ÀÑÒÈÍÈ 02.01. Êîìáàéíè

Á²ÇÍÅÑ-ÏÐÎÏÎÇÈÖ²ß ÀÃÐÎ 1 квітня 2010 р.


www.agropro.biz

Á²ÇÍÅÑ-ÏÐÎÏÎÇÈÖ²ß ÀÃÐÎ 1 квітня 2010 р.

ѲËÜÑÜÊÎÃÎÑÏÎÄÀÐÑÜÊÀ ÒÅÕͲÊÀ ÒÀ ÇÀÏ×ÀÑÒÈÍÈ 21


22 ѲËÜÑÜÊÎÃÎÑÏÎÄÀÐÑÜÊÀ ÒÅÕͲÊÀ ÒÀ ÇÀÏ×ÀÑÒÈÍÈ

www.agropro.biz

02.02. Òðàêòîðè

Á²ÇÍÅÑ-ÏÐÎÏÎÇÈÖ²ß ÀÃÐÎ 1 квітня 2010 р.


www.agropro.biz

Á²ÇÍÅÑ-ÏÐÎÏÎÇÈÖ²ß ÀÃÐÎ 1 квітня 2010 р.

ѲËÜÑÜÊÎÃÎÑÏÎÄÀÐÑÜÊÀ ÒÅÕͲÊÀ ÒÀ ÇÀÏ×ÀÑÒÈÍÈ 23


24 ѲËÜÑÜÊÎÃÎÑÏÎÄÀÐÑÜÊÀ ÒÅÕͲÊÀ ÒÀ ÇÀÏ×ÀÑÒÈÍÈ

www.agropro.biz

02.03. Òåõí³êà äëÿ îáðîá³òêó ãðóíòó

Á²ÇÍÅÑ-ÏÐÎÏÎÇÈÖ²ß ÀÃÐÎ 1 квітня 2010 р.


ѲËÜÑÜÊÎÃÎÑÏÎÄÀÐÑÜÊÀ ÒÅÕͲÊÀ ÒÀ ÇÀÏ×ÀÑÒÈÍÈ 25

www.agropro.biz

02.04. Ïîñ³âî-ïîñàäî÷í³ ìàøèíè ÁÎÐÎÍÀ Ä. VEDERSTAD CARIERR 650, 6,5Ì

ÄÎÃ.

(067) 215-14-93 ÞÕÈÌÅÍÊÎ

ÏËÓÃÈ ÎÁÎÐ. G.BESSON, RABE 5-7 ÊÎÐÏÓÑ., Á/Â

ÄÎÃ.

(067) 215-14-93 ÞÕÈÌÅÍÊÎ

ѲÂÀËÊÀ VEDERSTAR RAPID 600 P,6Ì ØÈÐÈÍÀ

ÄÎÃ.

(063) 117-50-33 ÞÕÈÌÅÍÊÎ

ѲÂÀËÊÀ ÊÓÊÓÐÓÄÇßÍÀ Ä.MONOSEM 8-ÐßÄÍÀ

ÄÎÃ.

(067) 215-14-93 ÞÕÈÌÅÍÊÎ

ÃËÈÁÎÊÎÐÎÇÏÓØÓÂÀ× HORSCH TERRANO 6FX

ÄÎÃ.

(063) 117-50-33 ÞÕÈÌÅÍÊÎ

Á²ÇÍÅÑ-ÏÐÎÏÎÇÈÖ²ß ÀÃÐÎ 1 квітня 2010 р.


26 ѲËÜÑÜÊÎÃÎÑÏÎÄÀÐÑÜÊÀ ÒÅÕͲÊÀ ÒÀ ÇÀÏ×ÀÑÒÈÍÈ

www.agropro.biz

Á²ÇÍÅÑ-ÏÐÎÏÎÇÈÖ²ß ÀÃÐÎ 1 квітня 2010 р.


www.agropro.biz

Á²ÇÍÅÑ-ÏÐÎÏÎÇÈÖ²ß ÀÃÐÎ 1 квітня 2010 р.

ѲËÜÑÜÊÎÃÎÑÏÎÄÀÐÑÜÊÀ ÒÅÕͲÊÀ ÒÀ ÇÀÏ×ÀÑÒÈÍÈ 27


28 ѲËÜÑÜÊÎÃÎÑÏÎÄÀÐÑÜÊÀ ÒÅÕͲÊÀ ÒÀ ÇÀÏ×ÀÑÒÈÍÈ

www.agropro.biz

02.05. Òåõí³êà äëÿ âíåñåííÿ äîáðèâ, çàõèñòó ðîñëèí

Á²ÇÍÅÑ-ÏÐÎÏÎÇÈÖ²ß ÀÃÐÎ 1 квітня 2010 р.


www.agropro.biz

Á²ÇÍÅÑ-ÏÐÎÏÎÇÈÖ²ß ÀÃÐÎ 1 квітня 2010 р.

ѲËÜÑÜÊÎÃÎÑÏÎÄÀÐÑÜÊÀ ÒÅÕͲÊÀ ÒÀ ÇÀÏ×ÀÑÒÈÍÈ 29


30 ѲËÜÑÜÊÎÃÎÑÏÎÄÀÐÑÜÊÀ ÒÅÕͲÊÀ ÒÀ ÇÀÏ×ÀÑÒÈÍÈ

www.agropro.biz

02.06. Òåõí³êà äëÿ çáîðó âðîæàþ, çàãîò³âë³ êîðì³â

Á²ÇÍÅÑ-ÏÐÎÏÎÇÈÖ²ß ÀÃÐÎ 1 квітня 2010 р.


www.agropro.biz

Á²ÇÍÅÑ-ÏÐÎÏÎÇÈÖ²ß ÀÃÐÎ 1 квітня 2010 р.

ѲËÜÑÜÊÎÃÎÑÏÎÄÀÐÑÜÊÀ ÒÅÕͲÊÀ ÒÀ ÇÀÏ×ÀÑÒÈÍÈ 31


32 ѲËÜÑÜÊÎÃÎÑÏÎÄÀÐÑÜÊÀ ÒÅÕͲÊÀ ÒÀ ÇÀÏ×ÀÑÒÈÍÈ Çåðíîíàâàíòàæóâà÷³ ÇÒÑ-60, ÇÒÑ-100

äîã.

www.agropro.biz

(0412) 22-44-70 Ñâ³ò

Êîðìîðîçäàâà÷ ÊÒÓ-10 À (ïîâîðîòíå êîëî)

46òèñ.ãðí. (06141) 4-34-57 ÎÐѲËÜÌÀØ

Êîðìîðîçäàâà÷ ÊÒÓ-10 À (ðóëüîâ³ òÿãè)

45òèñ.ãðí. (06141) 4-34-57 ÎÐѲËÜÌÀØ

Íîð³¿-åëåâàòîðè ñòð³÷êîâ³, çåðíîâ³ ³ ò.ä.

äîã.

(097) 482-37-92 Áóäìîíòàæ Êîëîñ

Ïîäð³áíþâà÷³ êîðì³â «ÈÊÎÐ-01»

äîã.

(057) 754-42-61 Ïðîìåëåêòðî

02.07. Íàâàíòàæóâà÷³ ÀÂÒÎÐÎÇÂÀÍÒÀÆÓÂÀ× (ÁÓÌ) ßÃÓÀÐ-15

ÄÎÃ.

(098) 589-13-62 ÂÅÑÅËÎÂ

ÊÎÂØÎÂÎ-ØÍÅÊβ ÍÀÂÀÍÒÀÆÓÂÀײ ÊØÏ 5, 6

ÄÎÃ.

(067) 984-37-34

ÕÓÕËÅÉ

Á²ÇÍÅÑ-ÏÐÎÏÎÇÈÖ²ß ÀÃÐÎ 1 квітня 2010 р.


www.agropro.biz

ѲËÜÑÜÊÎÃÎÑÏÎÄÀÐÑÜÊÀ ÒÅÕͲÊÀ ÒÀ ÇÀÏ×ÀÑÒÈÍÈ 33 02.08. Ïðè÷åïè, íàï³âïðè÷åïè äî ñ³ëüãîñïòåõí³êè

Á²ÇÍÅÑ-ÏÐÎÏÎÇÈÖ²ß ÀÃÐÎ 1 квітня 2010 р.


34 ѲËÜÑÜÊÎÃÎÑÏÎÄÀÐÑÜÊÀ ÒÅÕͲÊÀ ÒÀ ÇÀÏ×ÀÑÒÈÍÈ

www.agropro.biz

Á²ÇÍÅÑ-ÏÐÎÏÎÇÈÖ²ß ÀÃÐÎ 1 квітня 2010 р.


ѲËÜÑÜÊÎÃÎÑÏÎÄÀÐÑÜÊÀ ÒÅÕͲÊÀ ÒÀ ÇÀÏ×ÀÑÒÈÍÈ 35 www.agropro.biz 02.09. Ç/÷ òà âèòðàòí³ ìàòåð³àëè äî ñ/ã òåõí³êè ÄÊÓ 1,5 ò/ãîä áåçðåøåòíà

äîã.

(067) 984-37-34 Õóõëåé

ÇÀÏ×ÀÑÒÈÍÈ «ÎÐÈòÍÀË» Ê700, Ê701, Ê702

ÄÎÃ.

(05662) 2-14-24 ×ÅÊÀÍΠÀ.Ô.

ÇÀÏ×ÀÑÒÈÍÈ «ÎÐÈòÍÀË» Ò150, Ò150Ê

ÄÎÃ.

(05662) 2-11-93 ×ÅÊÀÍΠÀ.Ô.

Êíîïêè äî ïóëüòó ÊØÏ-6, ÊØÏ-6

äîã.

(067) 984-37-34 Õóõëåé

Ìàíæåòè

äîã.

(095) 533-16-85 Íèêòà Äèíà 95

ϳäøèïíèêè äî àâòîòðàêòîðíî¿ òåõí³êè

äîã.

(095) 533-16-85 Íèêòà Äèíà 95

ϳäøèïíèêè äî ñ/ã òåõí³êè

äîã.

(095) 533-16-85 Íèêòà Äèíà 95

ÐÅÌ.ÊÏÏ Ç ÃÀÐÀÍÒ²ªÞ Ê700, Ê701, Ê702, Ò150

ÄÎÃ.

(05662) 2-14-24 ×ÅÊÀÍΠÀ.Ô.

Ðîëèêè

äîã.

(095) 533-16-85 Íèêòà Äèíà 95

Ñòð³÷êà â çáîð³ äî ÊØÏ-6

äîã.

(067) 984-37-34 Õóõëåé

Øàðèêè

äîã.

(095) 533-16-85 Íèêòà Äèíà 95

Øíåê â òðóá³ ïîõèëèé òðàíñïîðòåð

äîã.

(067) 984-37-34 Õóõëåé

Øíåê âåðòèêàëüíèé (øíåê â òðóá³)

äîã.

(067) 984-37-34 Õóõëåé

Á²ÇÍÅÑ-ÏÐÎÏÎÇÈÖ²ß ÀÃÐÎ 1 квітня 2010 р.


36 ѲËÜÑÜÊÎÃÎÑÏÎÄÀÐÑÜÊÀ ÒÅÕͲÊÀ ÒÀ ÇÀÏ×ÀÑÒÈÍÈ

www.agropro.biz

Á²ÇÍÅÑ-ÏÐÎÏÎÇÈÖ²ß ÀÃÐÎ 1 квітня 2010 р.


www.agropro.biz

Á²ÇÍÅÑ-ÏÐÎÏÎÇÈÖ²ß ÀÃÐÎ 1 квітня 2010 р.

ѲËÜÑÜÊÎÃÎÑÏÎÄÀÐÑÜÊÀ ÒÅÕͲÊÀ ÒÀ ÇÀÏ×ÀÑÒÈÍÈ 37


38 ѲËÜÑÜÊÎÃÎÑÏÎÄÀÐÑÜÊÀ ÒÅÕͲÊÀ ÒÀ ÇÀÏ×ÀÑÒÈÍÈ

www.agropro.biz

Á²ÇÍÅÑ-ÏÐÎÏÎÇÈÖ²ß ÀÃÐÎ 1 квітня 2010 р.


www.agropro.biz

Á²ÇÍÅÑ-ÏÐÎÏÎÇÈÖ²ß ÀÃÐÎ 1 квітня 2010 р.

ѲËÜÑÜÊÎÃÎÑÏÎÄÀÐÑÜÊÀ ÒÅÕͲÊÀ ÒÀ ÇÀÏ×ÀÑÒÈÍÈ 39


40 ѲËÜÑÜÊÎÃÎÑÏÎÄÀÐÑÜÊÀ ÒÅÕͲÊÀ ÒÀ ÇÀÏ×ÀÑÒÈÍÈ

www.agropro.biz

Á²ÇÍÅÑ-ÏÐÎÏÎÇÈÖ²ß ÀÃÐÎ 1 квітня 2010 р.


www.agropro.biz

Á²ÇÍÅÑ-ÏÐÎÏÎÇÈÖ²ß ÀÃÐÎ 1 квітня 2010 р.

41


42 ÒÂÀÐÈÍÍÈÖÒÂÎ

www.agropro.biz

03.00. ÒÂÀÐÈÍÍÈÖÒÂÎ

Á²ÇÍÅÑ-ÏÐÎÏÎÇÈÖ²ß ÀÃÐÎ 1 квітня 2010 р.


ÒÂÀÐÈÍÍÈÖÒÂÎ 43

www.agropro.biz 03.01. Ñêîòàðñòâî

Á²ÇÍÅÑ-ÏÐÎÏÎÇÈÖ²ß ÀÃÐÎ 1 квітня 2010 р.


44 ÒÂÀÐÈÍÍÈÖÒÂÎ

www.agropro.biz 03.03. Ïòàõ³âíèöòâî

Á²ÇÍÅÑ-ÏÐÎÏÎÇÈÖ²ß ÀÃÐÎ 1 квітня 2010 р.


www.agropro.biz 03.07. Áäæ³ëüíèöòâî

04.00. ÎÁËÀÄÍÀÍÍß ÄËß ÔÅÐÌ 04.01. Òâàðèííèöüê³ êîìïëåêñè «ï³ä êëþ÷» ÃÓÌβ ÏÎÊÐÈÒÒß Ä/ÒÂÀÐÈÍÍÈÖÜÊÈÕ ÊÎÌÏËÅÊѲ ÄÎÃ.

Á²ÇÍÅÑ-ÏÐÎÏÎÇÈÖ²ß ÀÃÐÎ 1 квітня 2010 р.

(096) 425-25-85 ÅÊÎÃÓÌÀ

ÒÂÀÐÈÍÍÈÖÒÂÎ \ ÎÁËÀÄÍÀÍÍß ÄËß ÔÅÐÌ 45 04.02. Îáëàäíàííÿ äëÿ ïòàõ³âíèöòâà


46 ÎÁËÀÄÍÀÍÍß ÄËß ÔÅÐÌ

www.agropro.biz 04.04. Îáëàäíàííÿ äëÿ ôåðì ÂÐÕ

Á²ÇÍÅÑ-ÏÐÎÏÎÇÈÖ²ß ÀÃÐÎ 1 квітня 2010 р.


www.agropro.biz 04.03. Îáëàäíàííÿ äëÿ ñâèíàðñòâà

05.00. ѲËÜÑÜÊÎÃÎÑÏÎÄÀÐÑÜÊÅ ÎÁËÀÄÍÀÍÍß 05.01. Îáëàäíàííÿ äëÿ ïåðåðîáêè òà çáåð³ãàííÿ ñ³ëüñüêîãîñïîäàðñüêî¿ ïðîäóêö³¿ ÂÀÃÀ ÀÂÒÎÌÎÁ²ËÜÍÀ 15Ò

ÄÎÃ.

(098) 589-13-62 ÂÅÑÅËÎÂ

ÒÐÀÍÑÏÎÐÒÅÐÈ Íβ

ÄÎÃ.

(098) 589-13-62 ÂÅÑÅËÎÂ

Ïíåâìàòè÷í³ òðàíñïîðòåðè çåðíîâèõ 1,5-50ò

äîã.

(05235) 7-21-65 ÀËÅÊÑÇÅÐÍÎÒÅÕͲÊÀ

Ïíåâìîòðàíñïîðòåðè ÏÒ 3-12,ÏÒ3-1,5 ³ ³í.

äîã.

(067) 539-73-19 ÀËÅÊÑÇÅÐÍÎÒÅÕͲÊÀ

Ïíåâìîòðàíñïîðòåðè ÏÒ3-25,ÏÒ3-14,ÏÒ3-25Á

äîã.

(067) 539-73-19 ÀËÅÊÑÇÅÐÍÎÒÅÕͲÊÀ

Âåíòèëÿòîðè ð³çíèõ ìàðîê

äîã.

(0412) 42-59-15 Áóäìîíòàæ Êîëîñ

Íîð³¿-åëåâàòîðè ñòð³÷êîâ³, çåðíîâ³ ³ ò.ä.

äîã.

(097) 482-37-92 Áóäìîíòàæ Êîëîñ

Ñåïàðàòîð ïîâ³òðÿíîãî î÷èùåííÿ ÑÎ-25

äîã.

(067) 753-45-33 Áóäìîíòàæ Êîëîñ

Ñåïàðàòîðè çåðíîâ³ òèïó Ñ3-25,Ñ3-50,Ñ3-100

äîã.

(0412) 42-59-15 Áóäìîíòàæ Êîëîñ

Á²ÇÍÅÑ-ÏÐÎÏÎÇÈÖ²ß ÀÃÐÎ 1 квітня 2010 р.

ÎÁËÀÄÍÀÍÍß ÄËß ÔÅÐÌ \ Ñ/Ã ÎÁËÀÄÍÀÍÍß 47


48 ѲËÜÑÜÊÎÃÎÑÏÎÄÀÐÑÜÊÅ ÎÁËÀÄÍÀÍÍß

www.agropro.biz

Á²ÇÍÅÑ-ÏÐÎÏÎÇÈÖ²ß ÀÃÐÎ 1 квітня 2010 р.


www.agropro.biz

Á²ÇÍÅÑ-ÏÐÎÏÎÇÈÖ²ß ÀÃÐÎ 1 квітня 2010 р.

ѲËÜÑÜÊÎÃÎÑÏÎÄÀÐÑÜÊÅ ÎÁËÀÄÍÀÍÍß 49


50 ѲËÜÑÜÊÎÃÎÑÏÎÄÀÐÑÜÊÅ ÎÁËÀÄÍÀÍÍß

www.agropro.biz

Á²ÇÍÅÑ-ÏÐÎÏÎÇÈÖ²ß ÀÃÐÎ 1 квітня 2010 р.


www.agropro.biz

Á²ÇÍÅÑ-ÏÐÎÏÎÇÈÖ²ß ÀÃÐÎ 1 квітня 2010 р.

ѲËÜÑÜÊÎÃÎÑÏÎÄÀÐÑÜÊÅ ÎÁËÀÄÍÀÍÍß 51


52 ѲËÜÑÜÊÎÃÎÑÏÎÄÀÐÑÜÊÅ ÎÁËÀÄÍÀÍÍß

www.agropro.biz

Á²ÇÍÅÑ-ÏÐÎÏÎÇÈÖ²ß ÀÃÐÎ 1 квітня 2010 р.


www.agropro.biz

ѲËÜÑÜÊÎÃÎÑÏÎÄÀÐÑÜÊÅ ÎÁËÀÄÍÀÍÍß 53 05.02. Îáëàäíàííÿ äëÿ âèðîáíèöòâà êîðì³â

05.06. Ñèñòåìè êîíòðîëÿ ïàëèâà

Á²ÇÍÅÑ-ÏÐÎÏÎÇÈÖ²ß ÀÃÐÎ 1 квітня 2010 р.


54 ѲËÜÑÜÊÎÃÎÑÏÎÄÀÐÑÜÊÅ ÎÁËÀÄÍÀÍÍß

www.agropro.biz

05.06. Ñèñòåìè êîíòðîëÿ ïàëèâà

05.07. Ñèñòåìè ïîëèâó

05.10. ²íøå ñ/ã îáëàäíàííÿ

Á²ÇÍÅÑ-ÏÐÎÏÎÇÈÖ²ß ÀÃÐÎ 1 квітня 2010 р.


www.agropro.biz

06.00. Ñ/Ã ÏÎÑËÓÃÈ

Á²ÇÍÅÑ-ÏÐÎÏÎÇÈÖ²ß ÀÃÐÎ 1 квітня 2010 р.

ѲËÜÑÜÊÎÃÎÑÏÎÄÀÐÑÜÊÅ ÎÁËÀÄÍÀÍÍß \ Ñ/à ÏÎÑËÓÃÈ 55

06.01. Çáèðàííÿ âðîæàþ


56 Ѳ/à ÏÎÑËÓÃÈ

www.agropro.biz

06.03. Çáåð³ãàííÿ ñ³ëüãîñïïðîäóêö³¿

06.06. Îáñëóãîâóâàííÿ òà ðåìîíò ñ/ã òåõí³êè Ðåìîíò/ïðîäàæ êîâøîâî-øíåêîâèõ íàâàíòàæ.

äîã.

(067) 984-37-34

Õóõëåé

Á²ÇÍÅÑ-ÏÐÎÏÎÇÈÖ²ß ÀÃÐÎ 1 квітня 2010 р.


www.agropro.biz

Á²ÇÍÅÑ-ÏÐÎÏÎÇÈÖ²ß ÀÃÐÎ 1 квітня 2010 р.

Ñ/Ã ÏÎÑËÓÃÈ 57


58

www.agropro.biz

Á²ÇÍÅÑ-ÏÐÎÏÎÇÈÖ²ß ÀÃÐÎ 1 квітня 2010 р.


Agro13opt  
Agro13opt  
Advertisement