Page 1

Energia Wiatrowa Wind Energy in Poland

w Polsce wydanie 3

2011


WE OFFER wind projects development of our own and ordered by Investor Q Q Q Q Q Q Q Q

negotiating lease agreements, establishing easement, agreeing upon cable routes, carrying out changes in spatial studies and plans, legalization and assembly of measurement masts, preparing wind farm layout and noise and shadow analyze, environmental studies and reports, designing works – geotechnical research, projects of foundations, internal roads, electrical connection and substation design, Q conducting environmental and administrative procedures to obtain final construction permit. Q legal and technical support in auction for General Contractor We will willingly enter into cooperation with an investor who is going to operate the project and cooperate with minority partner. 50 MW wind project – find more details in the leaflet inside this magazine!

www.avallon.com.pl

Głównym celem spółek należących do Grupy Vortex Energy jest ekologiczne, bezpieczne i ekonomiczne wytwarzanie energii elektrycznej.

Obszarem naszego działania jest planowanie, finansowanie, realizacja oraz zarządzanie w zakresie projektów związanych z energią wiatrową.

vortex polska management sp. z o.o. vortex polska sp.k.

t + 48 91 431 53 80 f + 48 91 484 31 11

biuro@vortex-energy.de www.vortex-energy.de

ul. jagiellońska 89 / 5 70 – 437 szczecin

Dotychczas wybudowaliśmy w Polsce pięć parków wiatrowych o łącznej mocy 180MW. Obecnie jesteśmy w trakcie realizacji kolejnych projektow (ponad 200MW), dzięki czemu należymy do wiodących firm działających w branży energii odnawialnej w Polsce.


Wydawca

BiznesPolska Media sp. z o.o. ul. Długa 44/50, bud. D, lok 704, 00-241 Warszawa tel./faks: 022 831 7062 Dokumentacja Magdalena Adamczyk madamczyk@biznespolska.pl Prezes Thom Barnhardt barnhardt@biznespolska.pl tel. kom. (0-508) 143 963

Energia Wiatrowa w Polsce zima 2011 Wind Energy in Poland – winter 2011

Spis treści Rynek energetyki wiatrowej w Polsce i perspektywy jego rozwoju do 2020 roku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 Nie zbudujemy, ale przyłączymy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 Akwizycja projektów wiatrowych, czyli jak stąpać po polu minowym . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 Deweloperzy w sektorze energi wiatrowej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9–21

Projekt graficzny i realizacja: Sławek Parfianowicz sparfianowicz.wordpress.com

Energetyka wiatrowa w Polsce – mapy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12–13 Wiadomości . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22–25

1


Trendy

Energia wiatrowa w Polsce

zima 2011

Rynek energetyki wiatrowej w Polsce i perspektywy jego rozwoju do 2020 roku

2

Wg danych URE w końcu 2009 roku na terenie Polski działało 724 MW elektrowni wiatrowych, które wyprodukowały 1029 GWh energii elektrycznej.

Katarzyna Michałowska-Knap Instytut Energetyki Odnawialnej (EC BREC IEO)

Większość mocy zainstalowanej pracuje w 32 największych farmach wiatrowych, zlokalizowanych przede wszystkim w Polsce północnej. Od roku 2005 udział energetyki wiatrowej w całkowitej produkcji energii ze źródeł odnawialnych systematycznie wzrasta – w 2007 roku było to ponad 9% (472 GWh) wyprodukowanej w Polsce energii odnawialnej a w 2009 już 12,5%. Jednak pomimo szybkiego rozwoju, w 2009 r. energetyka wiatrowa stanowiła zaledwie niecałe 0,7% udziału w zużyciu energii elektrycznej w Polsce, przy znikomym (ok. 0,1%) wykorzystaniu istniejącego w Polsce realnego potencjału technicznego. W czerwcu 2010 roku ogłoszono, zainstalowanie pierwszego gigawata (1000 MW) mocy zainstalowanej w Polsce. Największą farmą wiatrową, która przyczyniła się do osiągnięcia tego rezultatu jest zlokalizowany w Wielkopolsce Margonin, dysponujący obecnie mocą 120 MW. Polska staje się coraz atrakcyjniejszym rynkiem dla największych producentów elektrowni wiatrowych. Liderem rynku jest nadal firma Vestas z 35% udziałem w mocy zainstalowanej, niemniej jednak rośnie pozycja innych dostawców, zwłaszcza oferujących turbiny przeznaczone na tereny charakteryzujące się niższą prędkością wiatru. Poza wskazanymi inwestycjami, realizowanymi z użyciem elektrowni wiatrowych

Fuhrländer Siemens

10%

8% Repower

1%

Vestas

GE

35%

12% Gamesa

16%

Enercon

11% Nordex

7% Udziały poszczególnych producentów turbin wiatrowych w zrealizowanych projektach farm wiatrowych w Polsce (czerwiec 2010, dla 32 największych zrealizowanych projektów).

o mocy rzędu 2 MW każda, notowane są także mniejsze projekty o skali od jednej do kilku elektrowni wiatrowych, często używanych. Operatorami tego typu farm są niewielkie lokalne przedsiębiorstwa, a nawet osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, jednakże ich wkład w ogólny bilans energii produkowanej przez elektrownie wiatrowe jest stosunkowo niewielki. Projekty te lokalizowane są głównie w Polsce centralnej, podczas gdy większe farmy wiatrowe powstają głównie w północno-zachodniej części kraju. W latach 2000-2009 średnie roczne tempo wzrostu mocy zainstalowanej w energetyce wiatrowej było bardzo wysokie, jednak pamiętać trzeba o niskim poziomie startowym i wysokich (uzależnionych od różnych i trudno przewidywalnych czynników) fluktuacjach tempa wzrostu w tym okresie.

Dlatego pomimo wysokiego tempa wzrostu i stosunkowo dużej ilości nowo powstających instalacji, istniejące moce zainstalowane w energetyce wiatrowej nie są imponujące w zestawieniu z dynamicznym rozwojem energetyki wiatrowej, jaki ma miejsce w całej UE. Polska była jednym z nielicznych krajów, w którym w 2009 roku zainstalowano mniejszą moc niż w roku 2008. Prawdopodobnie w 2010 r. pojawi się znowu znaczący przyrost mocy, obejmujący także inwestycje niezrealizowane (zgodnie z wcześniejszymi zamierzeniami) z różnych przyczyn (skutki kryzysu finansowego, opóźnione dotacje UE, itp.) w roku ubiegłym. Ilość zrealizowanych krajowych projektów okazuje się szczególnie niewielka, jeśli porównujemy ją z ambitnymi planami developerów. Na podstawie wystąpień o wydanie warunków przyłączenia do sieci


Trendy

źródło: URE

elektroenergetycznej operatorzy oceniają plany inwestorskie nawet na powyżej 70 000 MW. Tego typu ocena jest jednak zdecydowanie myląca – wystarczy wspomnieć, że już w roku 2004 mówiono o przygotowywanych 9500 MW projektów, z których ostatecznie zrealizowano tylko niewielką część. Tak więc informacje pochodzące od operatorów należy traktować jako obraz skali rynku developerskiego, nie zaś rzeczywistych możliwości rozwoju energetyki wiatrowej w ciągu najbliższych kilku lat. Wg oceny Instytutu Energetyki Odnawialnej do roku 2015 możliwa jest realiza-

cja poniżej 10% z rozważanych projektów, pozostałe należy traktować jedynie jako słabo rozwinięte koncepcje. W wielu przypadkach developer dysponuje jedynie prawami własności do gruntu. Niemniej jednak dane operatorów dość dobrze charakteryzują skalę działań – na polskim rynku developerskim energetyki wiatrowej w 2009 roku działało aktywnie ponad 100 podmiotów, liczbę koncepcji projektowych można szacować na powyżej 500 Większość z tych firm przyjmuje model działania znany z rynku niemieckiego jako „develop and sell” – po doprowadzeniu projektu do pewnego etapu (zazwyczaj pozwo-

lenia na budowę) jest on sprzedawany (w całości lub pewnej części) inwestorowi końcowemu (a niekiedy większej firmie developerskiej). Stąd też od kilku lat mamy do czynienia z ogromnym ożywieniem na rynku handlu projektami wiatrowymi. Zagęszczenie koncepcji farm wiatrowych na niektórych terenach, skutkuje narastaniem tam problemów blokujących dalszy rozwój wielu (nawet dobrze przygotowanych) projektów. Dotyczy to przede wszystkim braku możliwości przyłączenio-

dokończenie na stronie

Energia wiatrowa w Polsce

zima 2011

Moc zainstalowana (kolor niebieski) i liczba działających elektrowni wiatrowych (kolor czerwony), czerwiec 2010

4

3


Trendy Rynek energetyki wiatrowej w Polsce i perspektywy jego rozwoju do 2020 roku

Energia wiatrowa w Polsce

zima 2011

dokończenie ze strony

4

3

wych do sieci elektroenergetycznej. Na wielu obszarach, zwłaszcza w Polsce północnej, możliwości były zablokowane przez dużą liczbę farm wiatrowych, które posiadają warunki przyłączenia do sieci. Sytuacja uległa zmianie w związku z wejściem w życie na początku marca 2010 roku nowelizacji Prawa energetycznego. Przewiduje ona bezzwrotną kaucję (w wysokości do 3 mln zł, 30 tys. zł za MW) na poczet opłaty przyłączeniowej, która musi być wniesiona przed wydaniem warunków przyłączenia do sieci. Według informacji podawanych przez operatorów sieci dystrybucyjnej, nowelizacja ta doprowadziła na niektórych obszarach (ENEA) do unieważnienia nawet 90% wydanych uprzednio warunków przyłączenia do sieci energetycznej. Istnieje także szereg innych przeszkód w rozwoju energetyki wiatrowej. Znaczna liczba koncepcji farm wiatrowych budzi na wielu obszarach obawy o możliwy negatywny wpływ na środowisko i prowadzi do narastania konfliktów społecznych. Do niedawna energetyka wiatrowa z reguły spotykała się z entuzjastycznym przyjęciem władz gminnych, ze względu na oczekiwane przychody dla lokalnego budżetu. Obowiązujące prawo dawało możliwość nałożenia na właściciela farmy wiatrowej podatku w wysokości do 2% od pełnej wartości inwestycji, co stanowiłoby bardzo znaczącą pozycję w budżecie gminy. Po interpretacji Ministra Finansów, ograniczającej podstawę naliczania podatku od nieruchomości tylko do fundamentu i wieży elektrowni, wśród władz lokalnych narasta sceptycyzm i opór wobec energetyki wiatrowej. Szczególne obawy wzbudza możliwy wpływ energetyki wiatrowej na krajobraz i potencjalne ograniczenie przychodów z turystyki. Wielu właścicieli projektów wiatrowych oczekiwało z rozpoczęciem ich realizacji na uruchomienie finansowania ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (PO IiŚ), dysponującego ogółem środkami rzędu 352 mln Euro na inwestycję w produkcje zielonej energii elektrycznej, które będą dostępne do 2013 roku. Dotacja, którą można ta droga pozyskać, wydatnie zwiększyłaby opłacalność projektu, jednak już pierwszy ogłoszony z opóźnieniem i zamknięty w kwietniu

Potencjał energetyki wiatrowej w Polsce, oszacowanie IEO Moc

Na lądzie Energia

Moc

Na morzu Energia

(GW)

(TWh)

(GW)

(TWh)

Potencjał teoretyczny

3100

6830

130

380

Potencjał techniczny Potencjał techniczny z uwzględnieniem ograniczeń środowiskowych

1400

3600

130

380

600

1500

20

60

Potencjał ekonomiczny

82

210

7,5

22,5

Potencjał rynkowy 2020

11,5

28

1,5

4,5

ubiegłego roku konkurs do działania 9.4 w ramach PO IiŚ pokazał, że popyt na dotację znacznie przekracza możliwości finansowe programu operacyjnego. Na 120 złożonych wniosków z zakresu odnawialnych źródeł energii na kwotę prawie 3 150 mln zł (dostępna kwota na dotację w konkursie wynosiła 742 mln zł), aż 86 projektów dotyczyło energetyki wiatrowej. W ogłoszonym w kwietniu b.r dodatkowym konkursie,. Ministerstwo Gospodarki (obecnie instytucja wdrążająca dla działania 9.4) alokowało kwotę jedynie 195 mln zł. Pierwsze umowy o przyznanie dotacji (z konkursu rozstrzygniętego w 2009 roku) podpisane zostały dopiero latem roku 2010, co również wskazuje na skalę przeszkód, jakie muszą pokonać właściciele farm wiatrowych w zakresie uzyskania finansowania projektów. Przyszłość energetyki wiatrowej w Polsce po roku 2010, będzie zależała w dużej mierze od ostatecznych decyzji w sprawie sposobu wdrażania w Polsce Pakietu Klimatycznego UE, w tym nowej dyrektywy 2009/28/WE o promocji stosowania odnawialnych źródeł energii*, a w szczególności od wymaganego dyrektywą od Ministerstwa Gospodarki tzw. „Krajowego planu działań na rzecz energetyki odnawialnej do 2020 r.” w tym zakresu zobowiązań w zakresie promocji energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych. Dokument ten, przyjęty przez Radę ministrów w grudniu 2010 roku przewiduje osiągniecie 15,5% energii z OZE w zużyciu energii w 2020 r. Udział zielonej energii elektrycznej z zużyciu energii elektrycznej brutto wynieść ma 19,13%, z czego 47% miałaby dostarczyć energetyka wiatrowa (przy mocy zainstalowanej 6,65 GW). Przyjęto, że w 2020 roku w Polsce zostanie zainstalowane 500

* http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:140:0016:0062:EN:PDF

MW elektrowni wiatrowych na morzu oraz 550 MW małych elektrowni do użytku indywidualnego. W świetle wysokiego potencjału, jakim dysponuje Polsce energetyka wiatrowa, scenariusz ten należy ocenić jako umiarkowany. Wg. „Wizji rozwoju energetyki wiatrowej w Polsce”, raportu przygotowanego przez Instytut Energetyki Odnawialnej (IEO) dla Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej, moc zainstalowana elektrowni wiatrowych w Polsce mogłaby wynieść nawet do 13 GW, w tym 1,5 GW na morzu oraz 0,6 GW elektrowni instalowanych na potrzeby indywidualne. Taka moc pozwoliłaby na produkcję w 2020 roku 33 TWh energii i pokrycie tym samym przez energetykę wiatrową 16,5% krajowego zużycia energii elektrycznej. Nie należy zapominać także o znaczącym potencjale energii wiatru na morzu. Ten kierunek rozwoju energetyki wiatrowej jest w UE traktowany jako przyszłościowy. W Polsce o planach budowy elektrowni wiatrowych na Bałtyku informowało jak dotąd kilka firm (m.in. już w 2008 roku PGE), jednak z doświadczeń innych krajów wynika, że w przypadku tego typu zamierzeń proces developerski i inwestycyjny jest znacznie dłuższy niż na lądzie. Także obecne uwarunkowania prawne w Polsce dotyczące obszarów morskich nie są dostosowane do potrzeb inwestycji w energetykę wiatrową. Za jedną z ważniejszych inicjatyw w tym zakresie należy uznać powstanie w 2009 roku konsorcjum Polskie Sieci Morskie i przygotowanie przez nie koncepcji budowy sieci elektroenergetycznych umożliwiających przyłączenie farm wiatrowych na Bałtyku. Wg. analiz wykonanych w projekcie OffshoreGrid, do roku 2020 w Polsce może zostać zrealizowane 500 MW morskich elektrowni wiatrowych, a w roku 2030 całkowita moc zainstalowana mogłaby sięgnąć 5300 MW.


Studia z zakresu prognozowania produktywno ci farm wiatrowych, rozwoju energetyki wiatrowej na morzu oraz planowania infrastruktury, równie wspó finansowane z programów badawczych UE. Wspó praca z M P w zakresie wdra ania innowacji Przygotowywanie wniosków o finansowanie projektów badawczych i demonstracyjnych Rozwój technologii s onecznej i biogazu

i

oprogramowania

dla

energetyki

Monitoring rynku energetyki odnawialnej w Polsce Analizy, raporty rynkowe, prognozy rozwojowe i strategie przedsi biorstw Doradztwo techniczne dla inwestorów i deweloperów i

wspó praca

Wspó praca z Instytucjami rz dowymi i samorz dowymi Doradztwo i przygotowywanie ekspertyz i ocen strategicznych (m.in. na temat rynku urz dze O E dla Ministerstwa rodowiska oraz na temat potencja u technicznego O E do 2020 roku dla Ministerstwa Gospodarki) Przygotowywanie regionalnych i lokalnych strategii i planów rozwojowych O E oraz zak adanie lokalnych i regionalnych agencji energetycznych

Monitoring atrakcyjno ci inwestycyjnej regionów

INSTYTUT POLECA

‡ Inwestuj w Kolektory – portal dla osób zainteresowanych zakupem i monta em kolektorów s onecznych http://inwestujwkolektory.pl/

z

Przygotowywanie studiów wykonalno ci i wniosków do instytucji finansuj cych

Doradztwo przy inwestycjach samorz dowych

Kontakt: EC BREC IEO Sp. z o.o. ul. Mokotowska 4/6 00-641 Warszawa tel./fax (+48 22) 825 46 52 biuro@ieo.pl http://www.ieo.pl/

‡ I Forum Ma ych Elektrowni Wiatrowych – perspektywy rozwoju do 2020 roku, Warszawa, III Targi CENERG, 23.03.2011, http://www.ieo.pl/forumMEW

Rynek i Przemys O E

Ocena projektów dla inwestorów deweloperami przy realizacji inwestycji

minującym przedmiotem działalności firm z sektora małej energetyki wiatrowej jest dystrybucja urządzeń importowanych od producentów zagranicznych (prawie 80% wszystkich firm). Instytut Energetyki Odnawialnej sprawdził częstotliwość występowania małych turbin wiatrowych z różnych krajów w ofercie wszystkich firm będących przedmiotem badań. Na podstawie przeglądu oferty stwierdzono, że głównymi krajami, z których importuje się małe turbiny wiatrowe są: USA, Chiny, Wielka Brytania i Niemcy. Obecnie decydujące znaczenie dla realizacji rządowych celów na rok 2012 ma przygotowywana przez Ministerstwo Gospodarki Ustawa o Odnawialnych Źródłach Energii. Ma ona m.in. sprecyzować zasady systemu wsparcia dla OZE w Polsce, a tym samym rynkowe warunki funkcjonowania sektora w ciągu najbliższych 10 lat. W oczekiwaniu na ten akt prawny, wielu inwestorów wstrzymuje obecnie działalność, chcąc przed podjęciem inwestycji upewnić się co do jej rentowności w dłuższym horyn zoncie czasowym.

‡ Kolektorek 2.0 – atwy w obs udze i rozbudowany program do doboru kolektorów s onecznych http://www.kolektorek.pl/

Instytut Energetyki Odnawialnej jest niezale nym, niepublicznym think-tankiem i firm doradcz . IEO od 2001 roku monitoruje rozwój rynku energetyki wiadczy tak e odnawialnej w Polsce. us ugi specjalistyczne w zakresie energetyki wiatrowej, s onecznej oraz produkcji i wykorzystania biogazu.

Energia wiatrowa w Polsce

W związku z planami intensywnego roz- getyki Odnawialnej, aktualnie na tym woju sektora energetyki wiatrowej w Euro- rynku działają ponad 124 firmy. Są to pie, istnieje w Polsce znaczące głównie mikro i małe przedsiębiorstwa, zainteresowanie ze strony krajowego prze- które dystrybuują i instalują autonomysłu w obszarze możliwych dostaw kom- miczne systemy przydomowych elekponentów do turbin wiatrowych, na rynek trowni wiatrowych (w tym same turbiny krajowy i zagraniczny. Perspektywiczną wiatrowe, bądź turbiny wraz z akumulatoofertę dla przemysłu energetyki wiatrowej rami i systemem sterowania). Oprócz tego wydaje się posiadać przemysł stoczniowy w Polsce funkcjonują także producenci mai morski. Obok rozpoczynającej się właśnie łych turbin wiatrowych oraz ich kompow Stoczni Gdańskiej produkcji wież dla nentów (głównie masztów i generatorów) elektrowni wiatrowych należy tu wspom- – tego typu ofertę posiada 10 firm. Należy nieć prywatne stocznie Crist (platforma podkreślić, że firmy często nie ograniczają montażowa THOR dla morskich elek- się tylko do jednego rodzaju usług (tzn. trowni wiatrowych) oraz ODYS (wyko- dystrybutorzy i producenci często świadnawca także prototypu elektrowni falowej czą także usługi instalacyjne), a zakres ofeWave Star). Jednakże np. również krajowy rowanych produktów obejmuje cały sektor przemysł elektrotechniczny i elektroma- OZE (głównie systemy fotowoltaiczne, koszynowy może zaoferować swoje produkty lektory słoneczne i pompy ciepła). Instyna rynku energetyki wiatrowej, zwłaszcza tut zbadał również, jaki jest udział w zakresie okablowania oraz konstrukcji przychodów w firmach z tytułu sprzedaży stalowych i odlewów. i instalacji małych turbin wiatrowych. W Polsce kształtuje się także rynek Ponad połowa badanych firm wskazała na małej energetyki wiatrowej (urządzenia małe przychody z tego tytułu, ale ponad dla odbiorców indywidualnych). Według 20% firm wskazała małą energetykę wiatbadań prowadzonych przez Instytut Ener- rową, jako główne źródło utrzymania. Do-

zima 2011

Trendy

Firma zosta a za o ona w 2001roku przez grup ekspertów z Europejskiego Centrum Energii Odnawialnej (krajowej agencji ds. O E), a jej prezesem i g ównym udzia owcem jest Grzegorz Wi niewski.

5


Prawo

Nie zbudujemy, ale przyłączymy Igor Muszynski

Energia wiatrowa w Polsce

zima 2011

Executive Partner, Chadbourne & Parke LLP

6

Rok 2010 przyniósł zmiany w Prawie energetycznym, które miały wyeliminować z rynku zjawisko blokowania mocy przyłączeniowych w sieciach elektroenergetycznych przez wnioskodawców, którzy nie byli w stanie sami realizować inwestycji. Uchwalona w dniu 8 stycznia 2010 ustawa o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr. 21, poz. 104, zwana dalej „Nowelizacją”). wprowadziła dla inwestorów starających się o przyłączenie źródeł energii elektrycznej do sieci, nowe zasady mające, zdaniem ustawodawcy, przyspieszyć rozpatrywanie wniosków o przyłączenie do sieci i wyeliminować wspomniane wyżej wnioski o wydanie warunków przyłączenia dla mało realnych inwestycji. Składając wniosek o przyłączenie wnioskodawca jest obecnie zobowiązany wnieść zaliczkę na poczet opłaty za przyłączenie w wysokości 30 zł kW mocy planowanego źródła energii elektrycznej, lecz nie więcej niż trzy miliony złotych, oraz wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu dla nieruchomości określonych we wniosku, które potwierdzają dopuszczalność lokalizacji danego źródła energii na terenie objętym wnioskiem o określenie warunków przyłączenia. Nowelizacja nie była jednak aktem do końca przemyślanym przez ustawodawcę i spowodowała szereg problemów z jej stosowaniem. Nie do końca uwzględniła ona fakt, że nowe uregulowania dotyczące procedury przyłączenia do sieci dotyczą w zdecydowanej większości inwestorów, którzy złożyli wnioski o wydanie warunków przyłączenia, nie rzadko na wiele lat przed dniem wejścia w życie Nowelizacji. Kluczowe dla energetyki wiatrowej stały się więc przepisy przejściowe. Zgodnie z art. 7 ust. 1 i ust. 2 Nowelizacji podmiot ubiegający się o przyłączenie źródła do sieci, który złożył wniosek o określenie warunków przyłączenia przed dniem wejścia w życie Nowelizacji, otrzymał warunki przyłączenia, których ważność upływa nie wcześniej niż z upływem 6 miesięcy od dnia wejścia w życie Nowelizacji, ale nie zawarł umowy o przyłączenie do sieci, wnosi zaliczkę w terminie 60 dni

od dnia wejścia w życie Nowelizacji. Jeżeli natomiast podmiot ubiegający się o przyłączenie źródła do sieci przed dniem wejścia w życie Nowelizacji złożył wniosek o określenie warunków przyłączenia i nie zostały mu wydane warunki przyłączenia do sieci, wnosi zaliczkę oraz dostarcza w terminie 180 dni od dnia wejścia w życia Nowelizacji wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Przepisy Nowelizacji nie tylko nie spełniły pokładanych w nich nadziei, na wyeli-

„Bezzasadne przekraczanie przez operatora systemu terminu do rozpatrzenia wniosku o wydanie

Igor Muszynski, Executive Partner, Chadbourne & Parke LLP

rozstrzygnięcia w sprawach w których już trwają wszczęte wcześniej postępowania bezprawne i stanowi nadużycie administracyjne przed organami administracji lub sądami. Niektórzy operatopozycji dominującej w rozumieniu rzy powołują się na art. 20 Nowelizacji ustawy o ochronie konkurencji jako na podstawę do stosowania nowych wymagań dotyczących zaliczek i dokui konsumentów. mentów planistycznych jako podstawę do wytłumaczenia, dlaczego dokonano jeszcze pod starymi przepisami odmowy wydawania warunków o przyłączenia lub, posługując się językiem Nowelizacji, jako minowanie tych wnioskodawców, którzy nie podstawę do pozostawienia wniosku bez są w stanie wybudować elektrowni wiatro- rozpoznania wych, lecz stworzyły szereg nowych probleOperatorzy stosujący takie podejście pomów prawych. Nowelizacja pominęła mijają fakt, że rozpatrując wnioski o przyłąmilczeniem fakt, że dziesiątki wnioskodaw- czenie nie są organami administracji i do ich ców chcących wybudować elektrownie wiat- czynności nie stosuje się kodeksu postęporowe’ toczyło w dniu wejścia w życie wania administracyjnego. Oznacza to, że Nowelizacji spory przez Prezesem Urzędu nie mogą na podstawie art. 20 Nowelizacji Regulacji Energetyki z operatorami syste- stosować wymagań wprowadzonych Nowemów dotyczące nieuzasadnionej odmowy lizacją w stosunku do wniosków złożonych przyłączeń farm wiatrowych do sieci. przed wejściem w życie Nowelizacji w szczeArt. 20 Nowelizacji stanowi, że do gólności do spraw, które jeszcze przed wejspraw wszczętych, lecz nie zakończonych ściem w życie Nowelizacji zakończyły się do dnia wejścia w życie Nowelizacji sto- odmową wydania warunków przyłączenia suje się przepisy Nowelizacji. Artykuł ten do sieci, lub wydaniem warunków rażąco jest napisany w sposób zupełnie nieprzy- sprzecznych z prawem. stający do treści Nowelizacji. Zwrot o stoKolejna grupa problemów to zastosowasowaniu przepisów ustawy do spraw nie wymagań art. 7 Nowelizacji do wniowszczętych i niezakończonych stosuje się sków, które wpłynęły do operatorów przed zwykle w sytuacjach, w których przepisy Nowelizacją. Część inwestorów, w zwłaszprawa materialnego ulegają zmianie i zachodzi potrzeba uregulowania treści przedokończenie na stronie 8 pisów jakie mają stanowić podstawę

warunków przyłączenia jest


Finanse

Partner, TPA Horwath Polska

Na polskim rynku deweloperskim w energetyce wiatrowej dominuje jeden podstawowy model przygotowania i realizacji projektów – poprzez umieszczenie każdego projektu (przyszłej farmy) w odrębnej spółce celowej, z reguły z ograniczoną odpowiedzialnością. Mimo pewnych dodatkowych kosztów administracyjnych oraz drobnych niedogodności podatkowych (np. brak możliwości konsolidowania strat między projektami), jest to forma prawno-organizacyjna najkorzystniejsza z punktu widzenia złożoności procesów administracyjnych i ogólnych korzyści podatkowych związanych z późniejszym zbyciem projektu i realizacją zysku. Zmiana właściciela udziałów w spółce celowej nie narusza bowiem uprawnień samej spółki wynikających z uzyskanych decyzji, pozwoleń czy umów. Z kolei transakcja sprzedaży udziałów pozwala często na zmniejszenie opodatkowania dochodu po stronie sprzedającego, zwłaszcza jeśli jest to podmiot zagraniczny. Z tych powodów inwestorzy zainteresowani nabyciem projektu wiatrowego w większości przypadków „zmuszeni są” nabyć udziały w spółce celowej, przez którą sprzedający projekt ów dotąd realizował. Jako że ryzyka (ekonomiczne, prawne, podatkowe, finansowe, odszkodowawcze etc.) związane z nabyciem udziałów w spółce są dalece szer-

która występuje na rynku nieruchomości komercyjnych czy w wielu innych branżach. Jak jednak pokazuje praktyka już zrealizowanych projektów wiatrowych - w odróżnieniu od innych dziedzin gospodarki, gdzie przedmiot transakcji (np. udziały w spółce celowej posiadającej budynek biurowy) jest dużo bardziej wystandaryzowany i poddający się zobiektywizowanej wycenie - skala ryzyk przy nabyciu spółek wiatrowych jest znacznie większa. Wynika to z kilku zasadniczych okoliczności. Po pierwsze, przedmiotem większości transakcji są udziały w spółkach znajdujących się w fazie przygotowania inwestycji, tj. przed rozpoczęciem prac budowlanych. Ryzyko nieuzyskania możliwości przejścia do etapu inwestycyjnego jest w tym przypadku niezerowe, ponieważ duża część projektów dostępnych na rynku jest słabej jakości, czyli jest obciążona przynajmniej jednym poważnym mankamentem (np. po stronie badania wietrzności, trudności w uzyskaniu decyzji środowiskowej, nadmiernych kosztach przyłączenia, niekorzystnej kontraktacji dostawy energii etc.). Bierze się to po części z faktu, iż przygotowaniem projektów zajmują się często deweloperzy

„Często nie wiemy też najważniejszego – czy będzie faktycznie wiać tak, jak założono w szacunkach i pomiarach sporządzonych podczas przygotowania inwestycji

sze niż przy bezpośrednim nabyciu aktywów, inwestorzy podejmują na ogół określone kroki zmierzające do zidentyfikowania i wyceny takich ryzyk, znane pod nazwą procedury due diligence. Wykryte ryzyka trafiają następnie na stół negocjacyjny i albo wpływają na obniżenie ceny, albo podejmowane są w stosunku do nich określone czynności zabezpieczające lub inne uzgodnienia. Do tego momentu opisana sytuacja nie różni się w sposób znaczący od tej,

bez wcześniejszego doświadczenia w branży. Natomiast ryzyko, iż realizacja inwestycji wystąpi w skali mniejszej od założonej jest na ogół wysokie lub bardzo wysokie. Można mówić o sukcesie, jeśli projekt przygotowywany pod farmę o założonej mocy (np. 100 MW) zakończy się budową instalacji przekraczającej 60% tej mocy. To dlatego, że ujawniające się w trakcie przygotowania inwestycji ograniczenia środowiskowe, spory z sąsiadującymi

mieszkańcami, organizacjami społecznymi czy właścicielami infrastruktury technicznej (np. gazociągów, kanalizacji, dróg etc.) wymuszają często znaczną redukcję wcześniejszych założeń. Po drugie, prognozowanie przychodów operacyjnych jest trudniejsze niż w wielu innych branżach, jako że poza efektami koniunkturalnymi (typową determinantą prognoz gospodarczych), głównymi czynnikami, które na dodatek nie dają się skutecznie prognozować, są oczekiwania dotyczące parametrów wietrzności, przyszłe zmiany regulacyjne rynku w zakresie minimalnej ceny energii i opłaty zastępczej wpływającej na notowania certyfikatów pochodzenia oraz potencjalne zmiany systemowe w modelu funkcjonowania rynku. Dziś możemy powiedzieć, że 197 PLN za 1 MW energii powiększone o ponad 250 PLN ze sprzedaży tzw. zielonego certyfikatu kształtują ogólny przychód ze sprzedaży energii z wiatru na zupełnie niezłym poziomie w skali całej unii. Problem polega na tym, że wiemy to dziś, ale nie wiemy, jaką cenę minimalną oraz opłatę zastępczą zaproponuje Urząd Regulacji Energetyki na rok 2011 i lata późniejsze. Nie wiemy też, jaka będzie płynność rynku certyfikatów i czy rynek będzie nadal chciał wchłaniać ich dowolne ilości przy masowym przyroście odnawialnych źródeł energii. Ba – nie wiemy nawet, czy za parę lat obecny system wsparcia bazujący na certyfikatach pochodzenia nie zostanie zastąpiony modelem tzw. feed-in, czyli taryfy stałej, który przyjął się w Europie Zachodniej. O takiej zmianie się dziś poważnie dyskutuje, a koncepcja sama w sobie nie musi być niekorzystna dla inwestorów. Rzecz w tym, że nikt nie ma pojęcia, jak taka taryfa miałaby być kształtowana i czy właściciele farm na takiej zmianie nie stracą. Przede wszystkim zaś trudność samą w sobie stanowi niestabilność rynku nawet w krótkim okresie. Żeby zakończyć zarys problemu z prognozowaniem przychodów: często nie wiemy też najważniejszego – czy będzie faktycznie wiać tak, jak założono w szacunkach i pomiarach sporządzonych podczas przygotowania inwestycji. Na marginesie warto zauważyć, że pewna część projektów realizowana jest na bazie sztywnej kontraktacji dostaw energii łącz-

Energia wiatrowa w Polsce

Wojciech Sztuba

zima 2011

Akwizycja projektów wiatrowych, czyli jak stąpać po polu minowym

dokończenie na stronie 8

7


Prawo Nie zbudujemy, ale przyłączymy

Energia wiatrowa w Polsce

zima 2011

dokończenie ze strony

8

6

cza, ci którzy składali wnioski o wydanie warunków przyłączenia kilka lat przed wejściem w życie Nowelizacji i do dnia jej wejścia w życie nie otrzymała warunków przyłączenia, odkładała kwestię wprowadzenia swoich planowanych inwestycji do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na okres, kiedy otrzymają decyzję w sprawie warunków przyłączenia. Przewidziany w Nowelizacji okres 180 dni na uzupełnienie wniosków o wydanie warunków przyłączenia spowodował szereg sytuacji, w których inwestorzy, którzy działając w dobrej wierze nie zajęli się planowaniem przestrzennych wcześniej, nie byli w stanie złożyć wypisu i wyrysuj z planu miejscowego w przewidziany Nowelizacją terminie. Powstaje więc pytanie, czy przepis Nowelizacji, którzy przewidywał jedynie 180 dni na dołączenie wyrysu i wypisu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jest zgodny z Konstytucją? Termin 180 dni jest bowiem zbyt krótki, żeby przed jego upływem doprowadzić do uchwalenia lub zmiany planu miejscowego. Jedynie więc tylko ci inwestorzy, którzy dużo wcześniej rozpoczęli działania mające na celu uchwalenie lub zmianę planu miejs-

Akwizycja projektów wiatrowych, czyli jak stąpać po polu minowym dokończenie ze strony

7

nie z certyfikatami pochodzenia po z góry i na wiele lat ustalonej cenie. W takim wydaniu prognozowanie przychodów nie nastręcza naturalnie kłopotu, bywa jednak, że staje się nim kwestia jeszcze poważniejsza, tj. usztywnienie strumienia przychodów poniżej poziomu rynku i zasadnicze obniżenie rentowności projektu. A przecież przychody to nie wszystko. Inwestycja rentowna to ta, która przychodami pokryje z nawiązką wszystkie koszty. I w przypadku kosztów również, choć w mniejszym stopniu, pojawia się problem nie tyle związany z ich prognozowaniem w długim okresie, co z precyzyjnym szacunkiem nakładów inwestycyjnych na samym początku. Dużą wrażliwość wykazują np. pozycje kosztowe związane z przyłączeniem farmy do sieci dystrybucyjnej lub przesyłowej, pozyskaniem kapitału, nabyciem samych turbin czy

cowego, byli w stanie spełnić wymagania wynikające z Nowelizacji. Jeżeli ktoś nie uczynił tego wystarczająco wcześnie, to nie był w stanie uzupełnić wniosku w terminie, a jego wniosek stawał się z mocy prawa bezskuteczny. Inwestor jest więc zmuszany rozpocząć procedurę od nowa składając wniosek o wydanie warunków przyłączenia tym razem w całości pod nowymi przepisami, czyli z wypisem i wyrys z planu miejscowego i zaliczką. Kwestia ta ma szczególnie znaczenie, w przypadku, kiedy przewidziane prawem terminy do rozpatrzenia wniosków o wydanie warunków przyłączenia były rażąco naruszane (najczęściej miał zastosowanie termin trzech miesięcy). W takich sytuacjach, inwestorzy obawiając się, że ich wniosek zakończy się odmową wydania warunków przyłączenia, często nie inicjowali procedur mających na celu doprowadzenie do zmiany lub uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w taki sposób, aby uwzględniał planowaną elektrownię wiatrową. Bezzasadne przekraczanie przez operatora systemu terminu do rozpatrzenia wniosku o wydanie warunków przyłączenia jest bezprawne i stanowi nadużycie pozycji dominującej w rozumieniu ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów. Można więc stwierdzić, że wnioskodawca, który padł ofiarą bezprawnego działania

operatora, polegającego na zwłoce w rozpatrzeniu wniosku i przez to zaniechał starań mających na celu doprowadzenia do uchwalenia lub zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, został ukarany przez ustawodawcę za swoje rozsądne podejmie do inwestycji. Dochodzi też do sytuacji, w której operator byłby premiowany za swoje bezprawne działanie, ponieważ jedynym skutkiem uchybienia przez niego terminu do wydania warunków przyłączenia jest w takim przypadku, pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia. Można z dużą dozą pewności stwierdzić, że chęć nagradzania bezprawnych działań operatorów nie mogła leżeć u podstaw uchwalenia Nowelizacji. Zdarzają się przypadki, w których operatorzy kwestionują zakres, czy treść wypisów i wyrysów z planów miejscowych, twierdząc, że przedstawione przez wnioskodawców dokumenty nie spełniają wymagań Nowelizacji. Nowelizacja nie rozwiązała więc istniejących sporów a raczej stworzyła podstawę do pojawiania się nowych sporów. Ministerstwo Gospodarki, które pracuje obecnie nad zestawem nowych ustaw, mających na celu wdrożenie III pakietu dyrektyw dotyczącego energetyki jak również nad specjalną ustawą dotyczą odnawialnych źródeł energii, powinno te kwestie ponownie uregulować tym razem w sposób nie budzący n wątpliwości.

wieczystym użytkowaniem i podatkiem od rwaniem negocjacji, powinno być elemennieruchomości. tem szerszej strategii inwestycyjnej. Jak W sytuacji, w której przedmiotem transak- wynika z powyższych rozważań, prawdopocji jest nie tyle inwestycja, co obietnica przy- dobieństwo zaniechania akwizycji przeciętszłej inwestycji, oczekiwania sprzedających i nego dostępnego na rynku projektu kupujących w zakresie jej wyceny z koniecz- wiatrowego na etapie due diligence lub późności opierają się na założeniach, prognozach niej na etapie negocjacji jest statystycznie i szacunkach. Często trudno stronom znaleźć wysokie. Dlatego dobrym pomysłem stratewspólną, zobiektywizowaną bazę metodolo- gicznym może okazać się przyjęcie uproszgiczną służącą ich weryfikacji, przez co nie- czonej i efektywnej procedury wstępnego rzadko ich stanowiska pozostają silnie „screeningu” dostępnych projektów po to, rozbieżne i blokują proces negocjacyjny. W ta- aby dokładnej i czasochłonnej weryfikacji kich przypadkach warto korzystać ze spraw- poddawać dopiero projekty wstępnie przedzonych rozwiązań kontraktowych badane na okoliczność występowania deal umożliwiających potransakcyjną korektę breakers. Jeszcze lepszym rozwiązaniem ceny, z należytym zabezpieczeniem uzasad- jest długoterminowa kooperacja ze sprawnionych roszczeń obydwu stron do czasu dzonym i rzetelnym deweloperem, choć ten spełnienia lub niespełnienia zaplanowanych luksus nie jest powszechnie dostępny n warunków zawieszających. nawet dla największych inwestorów. W tym stanie rzeczy, akwizycja projekAutor artykułu jest partnerem tów wiatrowych w Polsce stanowi dla inweszarządzającym i szefem sekcji energetycznej torów szczególnego rodzaju wyzwanie, a TPA Horwath Polska. TPA Horwath wraz z sukces rzadko bywa przypadkowy. Zbyt PAIiIZ i kancelarią DZP opublikowała pod wiele zależy bowiem od odpowiedniego zakoniec listopada br. drugą edycję raportu planowania procesu inwestowania. Wczesne rozpoznanie tzw. deal beakers, „Energetyka Wiatrowa w Polsce. 2010”, który czyli problemów na tyle dużych, że grożą ze- jest dostępny na stronie www.tpa-horwath.pl.


Deweloperzy w sektorze energii wiatrowej Acciona Energy Poland Sp. z o.o. Rok rozpoczęcia działalności w Polsce: 2001

Osoby zarządzające w Polsce: Andrzej Konarowski - Head of Acciona Energy Poland Sp. z o.o.

Kontakt: ul. Sienna 86/7, Warszawa, (Polska) tel. 48 22 40 38 195 biuro@accionaenergy.pl www.acciona.es

Właściciele (oraz ew. firma matka): Acciona Energia S.A. (firma hiszpańska)

szeroki zakres technologii i rodzajów paliw, od węgla przez gaz do odnawialnych źródeł energii takich jak wiatr, woda i biomasa. Roczne przychody firmy sięgają 14 mld.

Avallon Sp. z o.o. Rok rozpoczęcia działalności w Polsce: 2000

Spółki zależne zajmujące się energią wiatrową w Polsce:

Uwagi Prowadzimy także projekty biogazowe i oparte na biomasie

AES Corporation

Właściciele (oraz ew. firma matka):

Rok rozpoczęcia działalności w Polsce:

Prywatni udziałowcy

51% wlaściciel 3e (Gdynia) [lato 51%]

Profil firmy:

Spółki zależne zajmujące się energią wiatrową w Polsce:

Rozwój projektów wiatrowych własnych i na zlecenie: negocjowanie umów dzierżawy, ustanawianie służebności, uzgadnianie tras kablowych, przeprowadzanie zmian w planach zagospodarowania przestrzennego, legalizacja masztu pomiarowego, przygotowanie layout’u farmy, prace projektowe - badania geotechniczne, projekty fundamentów, dróg wewnętrznych, projekty elektroenergetyczne, prowadzenie procedur środowiskowych i administracyjnych do pozwolenia na budowę.

Krzysztof Pilch; Johnny Holm

Kontakt: Balladyny 17, Gdynia tel. 58-624-8009 krzysztof.pilch@aes.com www.aes.com

Właściciele (oraz ew. firma matka): AES spółka notowana na giełdzie w USA, z siedzibą Virginii.

Profil firmy: AES jest jedną z największych na świecie firm w sektorze energetycznym. Firma jest właścicielem i operatorem zróżnicowanego portfela przedsiębiorstw, które wspólnie obsługują ponad 100 milionów klientów. Elektrownie AES obejmują

Doradcy:

Rafał Augustyniak Rubież 46 bud. C5/111, Poznań tel. 48 502 35 70 48, 48 61 622 69 30 rafal.augustyniak@avallon.com.pl www.avallon.com.pl

Osoby zarządzające w Polsce:

Development - środki własne i prywatnych inwestorów, realizacja PKO BP S.A., BGŻ S.A., BOŚ S.A.

Osoby zarządzające w Polsce:

Budowa i eksploatacja źródeł energii odnawialnej

3e

Partnerzy finansowi:

Norrwind, Energotelprojekt, CGP Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych

Kontakt:

Golice Wind Farm

Wielkopolska (50; 5; 5; 5; 1,6MW), Mazury (2 MW), Lubelskie (30 MW; 4; 2 MW) Śląskie (2.2 MW), projekty greenfield dolnośląskie, kujawskopomorskie, lubelskie

Elektrownie Wiatrowe Zachód Sp. z o.o.

Strategia działań w sektorze EW w Polsce: Lokalizacja istniejących obiektów:

Obiekty planowane:

Baltic Wind Sp. z o.o. Rok rozpoczęcia działalności w Polsce: 2007

Spółki zależne zajmujące się energią wiatrową w Polsce: Eko Park I Sp. z o.o., Eko Park III Sp. z o.o., Sagittarius Solutions Sp. z o.o.

Osoby zarządzające w Polsce: Zbigniew Modecki, Prezes; Krzysztof Guzowski; Michal Polanowski

Kontakt: Nowolipki 4m19, 00-153, Warszawa tel. 48 602 251 605 chris@balticwind.com www.balticwind.com

Właściciele (oraz ew. firma matka):

Strategia działań w sektorze EW w Polsce:

Firma należy do zarządu

Obsługa inwestorów w wybranym przez nich zakresie zgodnie z opisem powyżej, rozwój własnych projektów, budowa mniejszych farm (kilka turbin) na zlecenie oraz własnych i ich dalsza eksploatacja. Z chęcią podejmiemy współpracę z inwestorem, który zamierza eksploatować projekt i współpracować z mniejszościowym partnerem.

Profil firmy:

Energia wiatrowa w Polsce

Acciona Energy wytwarza energię ze źródeł odnawialnych. Firma produkuje i projektuje turbiny wiatrowe, instalacje fotowaltaiczne i słoneczne systemy energetyczne, rozwija i buduje farmy wiatrowe. Acciona Energia SA była wcześniej znana jako Corporación Energía Hidroelectrica de Navarra, SA Spółka została założona w 1989 roku i ma siedzibę w Sarriguren, Hiszpania. Firma jest światowym liderem w dziedzinie odnawialnych źródeł energii z prawie 5500 MW w eksploatacji i silną pozycją we wszystkich ośmiu dziedzinach działalności. Ma zainstalowany prawie 5300 MW mocy elektrowni wiatrowych w 192 farm wiatrowych w 12 krajach, z czego 3824 MW są własnością firmy. Posiada również aktywa w dziedzinie kogeneracji i produkcji turbin wiatrowych. Prowadzi obecnie prace badawcze w celu wytwarzania wodoru z energii wiatrowej i produkcji bardziej wydajnych ogniw fotowoltaicznych.

zima 2011

Profil firmy:

Baltic Wind jest niezależną firmą specjalizującą się w planowaniu i przygotowywaniu projektów farm wiatrowych w Polsce od 2007 roku. Baltic Wind realizuje swoje indywidualne projekty oraz przedsięwzięcia przy współpracy z inwestorami zagranicznymi i krajowymi.

9


Deweloperzy w sektorze energii wiatrowej Strategia działań w sektorze EW w Polsce:

Doradcy:

Baltic Wind będzie rozwijać swoją działalność w zakresie posiadania i realizowania projektów farm wiatrowych w Polsce, o mocy nie większej niż 15 MW. Będzie także pomagać i ułatwiać prowadzenie swoim partnerom inwestycji przekraczających moc 15 MW.

Good Energies Inc., BBB Umwelttechnik GmbH, Wind Prospect

Obiekty planowane:

Contino Wind Group*

Między innymi farma wiatrowa Ciechocinek - inwestycja o mocy 7.5 MW, zostanie zrealizowana w 2011r.

Rok rozpoczęcia działalności w Polsce:

Uwagi

Contino Polska Sp. z o.o., Contino Wind Partners Sp. z o.o., Contino Białogard Sp. z o.o., Contino Alfa Sp. z o.o., Contino Delta Sp. z o.o., Contino Gamma Sp. z o.o.

*dane z 2009 r.

Osoby zarządzające w Polsce:

Osoby zarządzające w Polsce:

Arnd Morschhäuser - Prezes Zarządu; Osoby odpowiedzialne za projekty w Polsce: Marcin Nawrocki, Michał Maciesowicz

Krzysztof Borowiec, Benedikt Messner

Doradcy: Nordex, Windhunter, Garrad Hassan, Windtest, DEWI, Accreo Taxand, Kancelaria Adwokacka Lukasz Krzyżanowski; Tomasz Krzyzanowski, Elbud Gdansk SA., Deloitte, Geoteko, Dr. Grzegorz Barzyk Consulting

Uwagi *dane z 2009 r.

zima 2011

Doradcy: wpd Assets International GmbH

E.ON

Kontakt:

Mysia 5, Warszawa tel. 48 22 596 50 20

Właściciele (oraz ew. firma matka):

Właściciele (oraz ew. firma matka):

Akcjonariat rozproszony

E.ON Sales & Trading

PS Wind Management Sp. z o.o. PSWM Wielkopolska Sp. z o.o.

Profil firmy:

Profil firmy:

Contino Wind Group prowadzi działalność na rynkach międzynarodowych w dziedzinie rozwijania i eksploatacji projektów farm wiatrowych w zakresie technicznego i administracyjnego doradztwa, jak również realizacji prac montażowobudowlanych „pod klucz”.

Podwaliny pod działanie niemieckiego koncernu w naszym kraju stworzyła firma PreussenElektra Polska, funkcjonująca na polskim rynku od 1999 roku, od której E.ON Polska przejęła wszystkie kluczowe obszary działania. Dziś E.ON Polska jest w 100 % własnością E.ON Sales & Trading.

Osoby zarządzające w Polsce: Mark Crandall - Chairman, Mike Scholey - Chief Executive, Tracy Dziedzic - Corporate Finance

Kontakt:

Strategia działań w sektorze EW w Polsce:

Continental Wind Partners jest firmą prywatną, głównie z akcjonariatem indywidualnym, jak również z akcjonariatem instytucjonalnym z Wielkiej Brytanii i USA

Działania CWG związane są wdrażaniem systemów farm wiatrowych, jak również zakupem gotowych projektów, a także projektów z uzyskanymi pozwoleniami. Głównym celem działalności jest budowa portfela energetycznych parków wiatrowych i ich eksploatacja.

Profil firmy:

Doradcy:

CWP powstała w 2007 roku w celu sfinansowania projektów farm wiatrowych realizowanych w Rumunii i Polsce. Firma rozwinęła się i dziś obecna jest w: Bułgarii, Serbii, Chorwacji, Australii i Nowej Zelandii. CWP jest wiodącym graczem na rynku energii odnawialnej. Firmy skupia się przede wszystkim na energetyce wiatrowej, jednej z najbardziej dynamicznie rozwijających się gałęzi sektora energetycznego. Inwestycje CWP na różnych etapach rozwoju skupiają łączną moc ponad 6000 MW a firma wciąż się powiększa poprzez nowe umowy z lokalnymi deweloperami.

Von der Heyden Development Sp. z o.o.

Właściciele (oraz ew. firma matka):

Energia wiatrowa w Polsce

Aktualnie realizujemy projekty o łącznej mocy 350 MW a naszym celem jest poszerzenie naszego portfolio.

Rok rozpoczęcia działalności w Polsce:

17A Curzon Street, London, W1J 5HS, (United Kingdom) tel. 44 20 7409 5400

Strategia działań w sektorze EW w Polsce: Od momentu wkroczenia na polski rynek w 2006 r. CWP zbudował zdywersyfikowany portfel farm o mocy ponad 700 MW. Miejsca inwestycji zostały starannie dobrane w celu zapewnienia doskonałych warunków wiatrowych i środowiskowych bez znaczącego wtargnięcia na obszary wrażliwe ekologicznie. Do końca 2010 CWP spodziewa się uzyskać wszelkie niezbędne pozwolenia na rozpoczęcie budowy projektu o mocy 160MW.

Obiekty planowane: Plany obejmują 700MW - projekty na różnych etapach realizacji.

10

Strategia działań w sektorze EW w Polsce:

ul. Nabielaka 6, Warszawa tel. 22-840 64 66; +49-89-1254-3108 ewa.bratschke@eon.com www.eon-polska.com

Kontakt:

Continental Wind Partners LLC (CWP)*

środowisko oraz ekspertyz energetycznych), a kończąc na uzyskaniu pozwolenia na budowę.

Eco-Wind Construction S.A. Rok rozpoczęcia działalności w Polsce: 2005

Osoby zarządzające w Polsce:

Uwagi

Piotr Beaupré - Prezes Zarządu, Krzysztof Dobosz - Dyrektor Techniczny, Członek Zarządu, Michał Klesyk - Dyrektor ds. Rozwoju, Członek Zarządu

*dane z 2009 r.

Kontakt:

DOMREL Biuro Usług Inwstycyjnych Sp. z o.o.*

ul. Marynarska 11, Warszawa tel. 48 22 444 08 81 biuro@ecowind.pl www.ecowind.pl

Osoby zarządzające w Polsce:

Właściciele (oraz ew. firma matka):

Roman Kierys - Prezes Zarządu, Tadeusz Kierys, Jan Zysk

Eco-Wind Sp. z o.o., Trakcja Polska S.A., Comsa Energias Renovables S.L.

Kontakt:

Profil firmy:

ul. Odzieżowa 12c/1, Szczecin tel. 91 812 21 05 (Szczecin); 61 820 53 00 (Poznan) www.domrel.pl

Firma ECO-WIND Construction S.A. jest na rynku polskim jednym z wiodących podmiotów w zakresie rozwijania projektów farm wiatrowych. ECO-WIND Construction S.A. podejmuje przedsięwzięcia w branży energii wiatrowej takie jak pozyskiwanie interesujących lokalizacji pod farmy wiatrowe, dalszy rozwój projektu aż do uzyskania pozwoleń administracyjnych i pozwolenia na budowę oraz realizacja całości inwestycji włącznie z finansowaniem i organizacją budowy pod klucz. Dodatkowo firma oferuje usługi związane z eksploatowaniem i kompleksowym zarządzaniem farmami wiatrowymi w Centrum Eksploatacji Farmami Wiatrowymi na potrzeby własne i dla zainteresowanych tymi usługami klien-

Profil firmy: Firma powstała w roku 2001 w celu projektowania, budowy i eksploatacji parków wiatrów w Polsce. Domrel jest członkiem Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej oraz Polskiej Izby Gospodarczej Energii Odnawialnej. Specjalizujemy się w doradztwie przy różnego rodzaju inwestycjach, poczynając od wyboru odpowiednich lokalizacji, przeprowadzeniu pomiarów wiatru, wykonaniu wszelkich niezbędnych analiz (analiza wietrzności, studium oddziaływania na


Deweloperzy w sektorze energii wiatrowej tel. 48 22 529 79 45 biuro.pl@egl.eu www.egl.eu

Energa SA

Właściciele (oraz ew. firma matka): EGL AG (Szwajcaria)

Spółki zależne zajmujące się energią wiatrową w Polsce:

Profil firmy:

Energa Elektrownie Słupsk

Osoby zarządzające w Polsce:

Rok rozpoczęcia działalności w Polsce:

EGL jest europejską grupą energetyczną wywodzącą się ze Szwajcarii. Głównym obszarem działalności biznesowej jest obrót energią elektryczną, gazem i powiązanymi z nimi produktami finansowymi, a także wytwarzanie energii we własnych źródłach. EGL działa na wszystkich ważnych giełdach energetycznych. Oprócz centralnego biura w Dietikon (w Szwajcarii niedaleko Zurichu), EGL posiada 20 lokalnych oddziałów w najważniejszych państwach Europy. EGL realizuje projekty związane z odnawialnymi źródłami energii.

01.2008

Strategia działań w sektorze EW w Polsce:

Osoby zarządzające w Polsce:

EGL oferuje następujące produkty i usługi, które pozwalają zoptymalizować przychody i ograniczyć ryzyka rynkowe jakie wystepują w związku z budową i eksploatacją farm wiatrowych: analizy rynku i prognozy cenowe, bilansowanie ihandlowe i fizyczna obsługa produkcji, umowy na zakup energii elektrycznej (PPA), umowy optymalizacyjne wraz z prognozowaniem produkcji.

Obecnie aktywne Portfolio spółki zawiera 24 projekty farm wiatrowych na łączną przyznaną moc przyłączeniową 889 MW. Obecnie aktywne Portfolio spółki zawiera 24 projekty farm wiatrowych na łączną przyznaną moc przyłączeniową 889 MW.

Partnerzy finansowi: Wśród akcjonariuszy spółki są duże korporacje: firma budowlano-montażowa Trakcja Polska S.A. oraz hiszpańska spółka budowlana Comsa Emte Energías Renovables S.L.

EDP Renewables Polska Sp. z o.o.

Radosław Nowak - Country Manager; Daniel Dzaman - Business, Development Director; Krzysztof Urban - Corporate Director

Kontakt: ul.Puławska 15, Warszawa tel. 48 22 331 01 88 office@edprenovaveis.com www.edprenovaveis.com

Właściciele (oraz ew. firma matka):

Elektrownie Wodne Sp. z o.o.

Profil firmy:

Rok rozpoczęcia działalności w Polsce:

EDP Renewables jest światowym liderem w sektorze energetyki odnawialnej, działającej w najbardziej atrakcyjnych rejonach, stale poszerza zakres swojej działalności o nowe kraje. Obecnie EDP R jest czwartą na świecie firmą w sektorze energetyki odnawialnej. Zainstalowana moc wzrosła o 300 % w okresie między 2005-2007. Ponadto EDP R jest trzecią firmą na świecie pod względem wzrostu zainstalowanej mocy.

5.12.2000

Pozyskanie pozycji lidera w sektorze energetyki odnawialnej w Polsce.

2007

Mirosław Bieliński, Roman Szyszko

Kontakt: ul. Rybacka 4a, Słupsk tel. 48 58 745 84 05, 48 59 841 69 00 Artur.Szulc@energa.pl www.energagroup.com

Profil firmy: Produkcja, dystrybucja i sprzedaż energii elektrycznej, głównie ze źródeł odnawialnych.

Strategia działań w sektorze EW w Polsce: Pozyskiwanie, rozwijanie, budowa i eksploatacja farm wiatrowych.

EnergoPartner Sp. z o.o.* Osoby zarządzające w Polsce: Marek Hensler - Prezes Zarządu

Kontakt: ul. Warszawska 43, Poznań tel. 48 61 884 54 44

Właściciele (oraz ew. firma matka): (ENEA S.A.)

EDP Renewables Europe S.L.(EDP Renewables Europe S.L.; Hiszpania)

Strategia działań w sektorze EW w Polsce:

Rok rozpoczęcia działalności w Polsce:

Spółki zależne zajmujące się energią wiatrową w Polsce: brak

Osoby zarządzające w Polsce: Janusz Herder - Prezes Zarządu, Marek Hensler Członek Zarządu

Profil firmy: Głównym celem działalności firmy jest kompleksowa realizacja projektów farm wiatrowych, inwestycji, począwszy od rozpoznania możliwości inwestycyjnych, poprzez wykonywanie ekspertyz i pomiarów związanych z uzyskiwaniem pozwoleń, aż do eksploatacji i monitoringu farm wiatrowych.

Uwagi *dane z 2009 r.

Kontakt: Samociążek ew@ew.koronowo.pl www.ew.koronowo.pl

EPA Wind Sp. z o.o. spółka komandytowa

Właściciele (oraz ew. firma matka):

Rok rozpoczęcia działalności w Polsce:

Lokalizacja istniejących obiektów:

100% ENEA S.A.(Polska)

Margonin Wind Farm 120 MW - woj. wielkopolskie

Profil firmy:

12.2010 (od 1988 roku do grudnia 2010 jako EPA Sp. z o.o.)

Obiekty planowane: Korsze Wind Farm 70 MW - woj. warmińskomazurskie

EGL Polska Sp. z o.o.

zima 2011

Strategia działań w sektorze EW w Polsce:

Wytwarzanie energii elektrycznej pochodzącej z odnawialnych źródeł energii. Jako Spółka posiadamy 20 elektrowni wodnych o mocy zainstalowanej 60MW i biogazownię w Liszkowie o mocy zainstalowanej 2.1MW.

Osoby zarządzające w Polsce:

Strategia działań w sektorze EW w Polsce:

ul. Wojska Polskiego 154, Szczecin tel. 48 91 424 84 00 info@epawind.pl www.epawind.pl

Wojciech Głoćko - Prezes Zarządu, Anna Pasławska-Misztal - Wiceprezes Zarządu, Paweł Włoch - Wiceprezes Zarządu

Kontakt:

Rok rozpoczęcia działalności w Polsce:

Pozyskiwanie gotowych projektów farm wiatrowych i praca nad własnymi projektami.

2000

Lokalizacja istniejących obiektów:

Spółki zależne zajmujące się energią wiatrową w Polsce:

22.5 MW w województwie lubuskim; 30 MW w województwie kujawsko-pomorskim

Właściciele (oraz ew. firma matka):

EGL AG (spółka główna)

Partnerzy finansowi:

Profil firmy:

Osoby zarządzające w Polsce:

Na dzień dzisiejszy brak zrealizowanych projektów

Zajmujemy się głównie przygotowaniem i realizacją projektów budowy farm wiatrowych.

Zbigniew Olszewski - Prezes Zarządu Rudolf Anderegg - Członek Zarządu

Kontakt: Al.Jerozolimskie 123, Warszawa, (Polska)

Energia wiatrowa w Polsce

tów. Spółka ECO-WIND Construction S.A. jest spółką z przewagą kapitału polskiego.

EPA Sp. z o.o.(EPA Sp. z o.o., Polska)

Doradcy: DZP, SSW, TPA Horwath, Windtel, Windhunter

ciąg dalszy na stronie

14

11


zima 2011

Energetyka wiatrowa w Polsce – mapy

64 60 63 68 10 5759 61 62 53 54 51 55 56 58 Gdańsk 83 65 66 44 45 49 50 Olsztyn 47 51 81 67 80 42 43 46 43 82 41 80 35 36 70 34 32 31 Bydgoszcz 79 72 33 Toruń Szczecin 30 28 29 26 25 24

22

75 23

Energia wiatrowa w Polsce

Zielona Góra

12

77

13 73

Wrocław

14

21 20 19 17

Poznań

74

27

16

W 78

Łódź

12

15

13

11

Kielc

Opole

8

Katowice Kraków

7

76

6

4


Energetyka wiatrowa w Polsce – mapy

Farmy wiatrowe w Polsce

38

39

84

40

37

Białystok

Warszawa

Barzkowice 0,16 MW 32 Barzowice 5 MW (Agro & Ekoplan) 53 Bogatka 850 kW 65 Bystra 20 MW (Iberdrola) 76 Chwałowice 300 kW 13 Chwałowice 300 kW (bd) 10 Cisowo 18 MW (EnergiaEco) 52 Dąbrowa 200 kW (bd) 31 Darżyno 6 MW (3E/Nowa Energia) 58 Dobrzyń 34 MW (Vortex) 27 Drogosław 0,8 MW (bd) 16 Dukla 10 MW (Martifer) 71 Farma Krzęcin 6 MW (Renergsys) 30 Golice 38 MW (Acciona) 25 Gołdap 69 MW – under construction 38 Górzyca – under construction (Starke Wind Polska) 22 Hnatkowice-Orzechowce 12 MW (Iberdrola) 69 Jagniątkowo 30,6 MW (EPA) 43 Kamieńsk 30 MW (PGE) 11 Karcino 76,5 MW (Dong) 47 Karnice 30 MW – under construction (EPA) 46 Karścino 69 MW (Iberdrola) 50 Kisielice 40,5 MW (Iberdrola) 35 Kłonowo 450 kW 21 Korsze 70MW (EDP) 83 Kramsk 750 kW (bd) 17 Kwilcz 160 kW 23 Lisewo 10,8 MW (Grupa Eurowind) 59

Łebcz 8 MW (EWG Wind Energy)61 Łebcz II 10 MW 60 Łęki Dukielskie 10 MW (Martifer) 3 Łosino 68 Malbork 18 MW (Iberdrola) 67 Margonin 22 MW (EDP) 72 Mielec 250 kW (Ventureal) 9 Morownica 5 MW (Domrel) 75 Nosalin 1,6 MW – under construction 54 Nowogard 225 kW (EPA) 41 Ostrowo 30 MW (Dong) 34 Pawłowo (EDP) 80 Pelplin 48 MW (Gamesa) 81 Pępowo 7.5 MW (Domrel) 73 Piaski 5 MW (Domrel) 74 Piecki 32 MW – under construction 37 Pielgrzymka 150 kW (bd) 4 Pobłocie Małe 13,5 MW 48 Połczyno 1,6 MW 64 Puck 22 MW (PEP) 63 Rembertów 250 kW 12 Rydwanki/Margonin 120 MW (EDP) 26 Rytro 160 kW (bd) 6 Rzepin – under construction (Starke Wind Polska) 24 Ścieki 22MW (Enercap) 78 Sieniawa 600 kW (bd) 2 Skrobotowo 26 MW – under construction 45 Słup 160 kW 29 Słup 160 kW (bd) 14 Śniatowo 32 MW (Power4all) 44

Sokoły 600 kW 19 Sosnowiec 160 kW 18 Sosnowiec 160 kW (bd) 8 Starbienino 250 kW 57 Suwałki 41,4 MW (RWE) 40 Swarzewo 1,2 MW 62 Sztum 14,5 MW (Iberdrola) 66 Taciewo 30 MW (RWE) 84 Tychowo 50 MW (RP Global) 51 Tymień 50 MW (EEZ) 49 Wałcz 4,5 MW (RP Global) 70 Wałcz 4,5 MW bd 33 Widzino 42 MW 82 Wiżajny 600 kW (Ekowiatr i Pędziwiatr) 39 Wizjany 600 kW 36 Wróblik Szlachecki 320 kW (Energetyka Wiatrowa „Galicja”) 1 Wrocki 160 kW (Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska NFOS oraz EKO Fundusz) 28 Wysocko 2,4 MW (bd) 15 Zagórze 30 MW (Vattenfall) 42 Zagorzyce 750 kW 20 Zajączkowo 48 MW (J-Power) 55 Zawoja 160 kW (bd) 7 Zgorzelec 70 MW (GEO Renewables) 77 Żurawica 12 MW (EW Galicja) 5 Żuromin I i II 30 MW+30MW (Gamesa) 79 Zwarcienko 320 kW 56

Energia wiatrowa w Polsce

Obszary Natura 2000 stan na grudzień 2010

Lublin

ce

10 9

69 Rzeszów

71 3 2

1

zima 2011

kolor niebieski – obiekty istniejące kolor czerwony – obiekty w realizacji

5

Source PSEW, IEO

13


Deweloperzy w sektorze energii wiatrowej kontynuacja ze strony

11

Ponadto wykonujemy pomiary wiatru, projekty technologiczne farm wiatrowych i analizy produkcji energii. Istotnym elementem naszej ofery jest sprzedaż masztów pomiarowych obecnie również maszty kratownicowe o wysokości 100m i 120m. Wykonujemy kompleksowe usługi na etapie budowy farm wiatrowych, jak również zajmujemy się obsługą działąjących farm.

Strategia działań w sektorze EW w Polsce:

zima 2011

Realizacja projektów budowy farm wiatrowych w województwach łódzkim i mazowieckim. Eksport masztów pomiarowych. Znaczne rozszerzenie zasięgu bazy danych wiatrowych. Rozpoczęcie współpracy z nowymi inwestorami.

GDF SUEZ Energia Polska S.A. Rok rozpoczęcia działalności w Polsce: 1979

Spółki zależne zajmujące się energią wiatrową w Polsce: Beta Sp. z o.o.; Gamma Sp. z o.o.; GDF Suez Zielona Energia

Osoby zarządzające w Polsce:

Projekty zrealizowane, przygotowane kompleksowo: 154 MW, Projekty zrealizowane przygotowane we współudziale: 103 MW, Projekty w trakcie realizacji, przygotowywane kompleksowo: 143MW

Obiekty planowane:

Kontakt:

Kilkanaście projektów na terenie woj. wielkopolskiego, dolnośląskiego, warmińsko-mazurskiego oraz kujawsko-pomorskiego

Zawada 26, Połaniec tel. 48 15 865 66 01 sekretariat@gdfsuez.pl www.gdfsuez-energia.pl

Lokalizacja istniejących obiektów:

Kontakt:

Energia wiatrowa w Polsce

Inwestowanie w odnawialne źródła energii, bezpośrednio lub jako partner. Konsorcjum Wind 27-JP Trading GbR zostało założone przez niemiecką firmę JP Trading and Global Wind Power w 2009 roku, aby realizować projekty w Niemczech.

Zarząd GDF SUEZ Energia Polska S.A: Grzegorz Górski - Prezes Zarządu; Jerzy Kak - Wiceprezes Zarządu, Dyrektor Generalny; Bogdan Pilch - Wiceprezes Zarządu, Dyrektor ds. Rozwoju Biznesu; Alfreda Świtek Członek Zarządu, Dyrektor Finansowy; Robert Zadora - Wiceprezes Zarządu, Dyrektor ds Inwestycji.

Fersa Energías Renovables Travessera de Gracia 30, 5th floor, Barcelona, (Hiszpania) tel. 34 93 240 53 06 www.fersa.es

Profil firmy: Firma rozpoczęła rozwój na rynku międzynarodowym w 2007 roku. Aktualnie firma dysponuje zainstalowaną mocą 14 MW, z czego 11.6 MW to inwestycje we Francji i w Polsce.

Lokalizacja istniejących obiektów: Eólica Kisielice Sp.zoo, Kisielice faza I, 2MW; Kisielice faza II, 22MW;

Obiekty planowane: Kisielice faza III, 18 MW; Eólica Postolín, 40MW; Eólica Warblewo, 40 MW; Eólica Cieplowody, 40MW

Fusion Investment Spółki zależne zajmujące się energią wiatrową w Polsce: JP Trading, Wind 27-JP Trading GbR

Osoby zarządzające w Polsce: Jarosław Pawluk - Prezes, Marek Nowakowski; Maciej Lipowczan

Kontakt: ul. Stawki 2, Warszawa tel. 48 22 549 32 00

Właściciele (oraz ew. firma matka): Jarosław Pawluk

14

Profil firmy:

Właściciele (oraz ew. firma matka): GDF SUEZ Energia Polska S.A.(GDF SUEZ; Francja)

Profil firmy: GDF SUEZ Energia Polska S.A. – przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się: produkcją energii elektrycznej konwencjonalnej (5% udział w rynku poprzez Elektrownię w Połańcu); produkcją energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych (aktualnie ok. 10% udział w rynku poprzez produkcję z biomasy); sprzedażą energii elektrycznej odbiorcom końcowym i spółkom obrotu; obrotem energią elektryczną na rynku hurtowym. GDF SUEZ w Połańcu - wytwarzanie energii 1 800 MW - mocy osiągalnej; 1654 MW mocy dyspozycyjnej netto; ok. 8,4 TWh produkcji energii elektrycznej rocznie; 5,5 % udział w mocy zainstalowanej w Polsce; ok. 10 % udział energetyczny biomasy w strukturze paliw. Elektrownia Połaniec jest konwencjonalną elektrownią parową, z otwartym obiegiem chłodzenia z rzeki Wisły, opalaną węglem kamiennym współspalanym z biomasą. Elektrownia w Połańcu należy do najmłodszych wytwórców energii elektrycznej w Polsce. Przyjęte rozwiązania techniczne oraz znaczące modernizacje stawiają elektrownię w rzędzie najnowocześniejszych w kraju. W ostatnich latach szczególnie zadbano o wysoki poziom automatycznej kontroli procesu wytwarzania energii elektrycznej (centralna nastawnia) oraz zmniejszenie uciążliwości

elektrowni na środowisko (odsiarczanie wszystkich bloków energetycznych, rozwój instalacji przygotowywania i dozowania biomasy oraz podjęto działania na rzecz obniżenia emisji NOx).

Strategia działań w sektorze EW w Polsce: Do 2015 roku planowane jest wybudowanie kilku farm wiatrowych o łacznej mocy 300 MW

Lokalizacja istniejących obiektów: Farma wiatrowa - „Jarogniew - Mołtowo” - 20 MW - ukończona; Farma wiatrowa „Wartkowo” - 30 MW - projekt w trakcie realizacji

Obiekty planowane: Projekty najbardziej zaawansowane technicznie: Kicko - 18 MW, rozbudowa Jarogniew - Mołtowo o 4 MW oraz Zwartowo - 20 MW

Partnerzy finansowi: Środki własne

Doradcy: Tebodin, Tractabel Engineering, Salans

GEO Renewables S.A. Rok rozpoczęcia działalności w Polsce: 16.07.2010


Deweloperzy w sektorze energii wiatrowej Spółki zależne zajmujące się energią wiatrową w Polsce:

Gewind Sp. z o.o.

Strategia działań w sektorze EW w Polsce:

Rok rozpoczęcia działalności w Polsce:

Brak spółek zależnych

2008

Osoby zarządzające w Polsce:

Spółki zależne zajmujące się energią wiatrową w Polsce:

Realizowanie własnych projektów farm wiatrowych i poszukiwanie możliwości nabycia farm wiatrowych w zaawansowanym stadium budowy.

Al. Krakowska 264, Warszawa tel. 48 22 591 54 70 piotr.siennicki@georenewables.pl

Lokalizacja istniejących obiektów:

Gewind Budziechow Sp. z o.o., Gewind Grabik Sp. z o.o., Popielawy Sp. z o.o., Szadek 6MW Sp. z o.o., Rokiciny Sp. z o.o., Porwind Sp. z o.o.

Opracowywanie projektów farm wiatrowych o łącznej mocy 175 MW wraz z Kopalnią Węgla Brunatnego Konin przez spółkę celową KWE

Osoby zarządzające w Polsce:

Obiekty planowane:

Właściciele (oraz ew. firma matka):

Paulo Albuquerque, Director

GEO Renewables LTD (Holding)(Cypr)

Kontakt:

Dodatkowe dwa projekty farm wiatrowych 40 MW każdy.

Profil firmy: Produkcja Energii Elektrycznej. Przygotowywanie, finansowanie, budowanie i zarządzanie farmami wiatrowymi.

ul. Poznańska 62/68, Poznań paulo.albuquerque@gewind.pl www.gewind.pl

Strategia działań w sektorze EW w Polsce:

Właściciele (oraz ew. firma matka):

Osiągnąć pozycje lidera rynku energii odnawialnej w Polsce

100%(Gesfinu SA, Portugal)

Profil firmy:

Green Bear Corporation Poland Sp. z o.o.

Lokalizacja istniejących obiektów:

bd

Rok rozpoczęcia działalności w Polsce:

W trakcie budowy 70 MW w Jędrzychowicach i Zgorzelcu

Strategia działań w sektorze EW w Polsce:

06.09.2006

Spółki zależne zajmujące się energią wiatrową w Polsce:

Partnerzy finansowi:

Realizowanie własnych projektów farm wiatrowych i współpraca z partnerami przy przygotowywaniu inwestycji. Zakup realizowanych juz farm na potrzeby przyszłych działań i badań.

Środki własne / dotacje Unijne / dług

Lokalizacja istniejących obiektów:

Jean-Claude Moustacakis - CEO

Doradcy:

bd

Kontakt:

Gamesa; Iberdrola, Chadbourne & Parke, Ernst & Young, Dewey & Leboeuf

Obiekty planowane:

Al. Jerozolimskie 81, Warszawa tel. 48 22 212 61 01 poland@greenbearcorp.com www.greenbearcorp.com

Obiekty planowane: Różne lokalizacje, dające łącznie 1400 MW

Gestamp Eolica CEE Development Director Jaime Poves Lopez, Gestamp Eolica Polska CEO Robert Trzaskowski

3 farmy wiatrowe w województwie łódzkim o łącznej mocy 32 MW zostaną zakończone do 2013 roku. 2 parki wiatrowe w województwie lubuskim o mocy 12 MW do 2013 roku. Park wiatrowy w województwie dolnośląskim o mocy 15 MW do 2015 roku. Farma wiatrowa na podkarpaciu o mocy 30 MW zostanie zrealizowana do 2015 roku.

Kontakt:

Partnerzy finansowi:

ul. Racławicka 130, 02-634 Warszawa, (Polska) tel. 48 22 646 0211

International Banks

Właściciele (oraz ew. firma matka):

Kancelaria Radcy Prawnego Jacek Kus; Wojnarscy, Lubowski I Seweryn Kancelaria Radców Prawnych - Spółka Jawna; Megajoule Polska

Gestamp Eolica Polska Sp. z o.o.* Osoby zarządzające w Polsce:

Doradcy: Współpracą z wiodącymi firmami: prawniczymi, doradczymi, producentami turbin wiatrowych

Green Bear Wind Poland Sp. z o.o.

Osoby zarządzające w Polsce:

Właściciele (oraz ew. firma matka): Green Bear S.A.(Luxembourg)

Profil firmy:

Reuven Sharon, Henryk Sędzik

Green Bear jest dużym graczem na rynku energetyki odnawialnej, którego podstawowy zakres działalności obejmuje pozyskiwanie, rozwijanie i obsługę projektów energetyki wiatrowej w Polsce. Green Bear została założona w styczniu 2007 roku. Jest zarejestrowana w Luxemburgu, jej siedziba mieści się w Warszawie. Udziałowcami spółki są prywatni inwestorzy z różnych krajów europejskich (Luxemburg, Francja i Szwajcaria). We wrześniu 2007 Green Bear zakończył przejęcie pierwszej farmy wiatrowej w Polsce - Lisewo o mocy 10.8 MW. Portfolio spółki obejmuje farmy wiatrowe na różnym etapie rozwoju o łącznej mocy ponad 500 MW. Pierwszy, najbardziej zaawansowany projekt (powyżej 40 MW) otrzyma pozwolenie na budowę na początku roku 2011.

Kontakt:

Strategia działań w sektorze EW w Polsce:

ul. Wilcza 66/68 Warszawa tel. 48 22 622 32 21 info@globalwindenergy.pl www.globalwindenergy.pl

Opracowywanie projektów farm wiatrowych, ich funkcjonowanie, produkcja energii elektrycznej.

W ciągu najbliższych 5 lat, Gestamp Eolica Polska planuje mieć farmy wiatrowe o mocy około 300 MW. Budowa pierwszego projektu rozpocznie się w 2011 roku.

Właściciele (oraz ew. firma matka): Global Wind Energy Ltd.(Ampal, Clal Industries & Investments, Israel)

Projekty w różnych częściach kraju w portfolio obejmującym farmy o łącznej mocy ponad 500 MW.

Profil firmy:

Partnerzy finansowi:

Uwagi

Profesjonalna budowa i dalsza obsługa projektów wiatrowych typu greenfield.

Inwestorzy z kilku europejskich krajów (Luxembourg, Szwajcaria, Francja, Polska).

Corporacion Gestamp

Profil firmy: Misją firmy Gestamp Eolica jest propagowanie, budowy i eksploatacji własnych gospodarstw wiatrowych na całym świecie. Firma chce stać się jednym z największych graczy na rynku energetyki odnawialnej w ciągu kilku najbliższych lat. Aby to osiągnąć Gestamp Eolica korzysta z doświadczenia międzynarodwej grupy Gestamp i wysokiej klasy specjalistów. Gestamp Eólica składa się z pracowników z dużym doświadczeniem w sektorze odnawialnych źródeł energii, zwłaszcza w opracowywaniu projektów energii wiatrowej na międzynarodowych rynkach. Obecnie Gestamp Eolica dysponuje mocą łączną 360MWs w trakcie eksploatacji lub w budowie w takich krajach jak: Hiszpania, Belgia, Brazylia i Turcja.

Strategia działań w sektorze EW w Polsce:

*dane z 2009 r.

Doradcy:

Global Wind Energy Poland Sp. z o.o. Rok rozpoczęcia działalności w Polsce: 06.2008

Spółki zależne zajmujące się energią wiatrową w Polsce: KWE Sp. z o.o.

Osoby zarządzające w Polsce:

zima 2011

Kontakt:

Lokalizacja istniejących obiektów:

Energia wiatrowa w Polsce

Piotr Siennicki - Prezes Zarządu

Lisewo - Gmina Gniewino - 10.8 MW

Obiekty planowane:

15


Deweloperzy w sektorze energii wiatrowej Doradcy: GFKK, Lovells, Tebodin, Energotelprojekt CDM, Wind Prospect, Garrad Hassan

Green Power Polska Sp. z o.o. Rok rozpoczęcia działalności w Polsce: 14.06.2006

Spółki zależne zajmujące się energią wiatrową w Polsce: Green Power Pomorze Sp. z o.o.

Osoby zarządzające w Polsce: Masaaki Matswoka, Director

Kontakt:

Energia wiatrowa w Polsce

zima 2011

ul. Wileńska 35/1, Słupsk tel. 48 59 848 12 25 matswoka@greenpower.co.jp www.greenpower.co.jp

Właściciele (oraz ew. firma matka): Green Power Investment Corporation (Japonia)

Profil firmy: We wrześniu 2004 roku prezes Eurus Energy Holdings jeden z najbardziej doświadczonych inwestorów skupionych na energetyce wiatrowej, założył firmę Green Power Investment z siedzibą w Japonii. W Polsce rozpoczęła ona realizowanie inwestycji dzięki utworzonej w 2006 roku spółce zależnej Green Power Polska.

Strategią firmy jest stanie się partnerem międzynarodowych firm zainteresowanych energetyką wiatrową w Polsce i wspólne rozwijanie projektów w Polsce.

kolejne120MW Farm Wiatrowych projektowanych przez Grupę Partnerską 3E/Nowa Energia. W tym samym roku zamierzamy zadebiutować na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Obiekty planowane:

Lokalizacja istniejących obiektów:

Obecne portfolio firmy opiewa na 250 MW we wczesny etapie rozwoju, z czego 100 MW rozwijamy z naszym partnerem

Strategia działań w sektorze EW w Polsce:

Producenci turbin, spółki użyteczności publicznej

Realizacja tak wielu projektów związanych z energetyką wiatrową jak to tylko możliwe, aby przyczynić się do rozwiązania problemu zanieczyszczenia środowiska przy pomocy czystej energii.

Grupa Partnerska 3E/Nowa Energia*

Obecnie jesteśmy w posiadaniu ponad 40 projektów farm wiatrowych w północnych województwach Polski: pomorskim, kujawsko-pomorskim, warmińsko-mazurskim i mazowieckim. Projekty można podzielić na 3 grupy: małe farmy, od 4 do 12 MW; duże, od 34 do 48MW; bardzo duże – 120MW. Łącznie portfolio firmy liczy 1411MW mocy nominalnej projektów.

Rok rozpoczęcia działalności w Polsce:

Uwagi

3E Sp. z o.o., Nowa Energia Sp. z o.o.

Obiekty planowane:

Kontakt:

* dane z 2009 r. (AES jest właścicielem 51% [lato 2010])

Północna Polska 9160 MWs + 80 MWs; Południowo-wschodnia część kraju 40 MWs + 100 MWs

Balladyny 17, Gdynia

Greenfield Wind Sp. z o.o Rok rozpoczęcia działalności w Polsce: 2009

Osoby zarządzające w Polsce: Peter Hogren & Karol Nagórka

Kontakt: ul. Nowogrodzka 50, 00-695 Warszawa peter@greenfieldwind, karol@greenfieldwind.com www.greenfieldwind.com

Właściciele (oraz ew. firma matka): Prywatni udziałowcy(Greenfield Wind AB, Szwecja)

Profil firmy: Szwedzki dewoloper zajmujący się inwestycjami w branży energetyki wiatrowej, rozwijający w Polsce na wstępnym etapie własne projekty wspólnie ze swoimi partnerami m. in. firmą Relight.

16

Strategia działań w sektorze EW w Polsce:

Partnerzy finansowi:

Profil firmy: Firmy na całym świecie uważają Polskę za bardzo obiecującą platformę inwestycyjną. Grupa Partnerska 3E/Nowa Energia jest częścią tej platformy. Obecnie przygotowujemy projekty Farm Wiatrowych, które znajdują się na różnych etapach rozwoju. Farmy wiatrowe są zlokalizowane w najbardziej wietrznych rejonach Polski. Dla większości przygotowywane są miejscowe plany zagospodarowania, dla kolejnych projektów jesteśmy na etapie przygotowania projektów budowlanych.

Strategia działań w sektorze EW w Polsce: Oprócz budowy własnych Farm Wiatrowych w oparciu o kapitał własny i dotacje unijne, bazujemy również na schemacie „develop-and-sell” (rozwój i sprzedaż), który wiąże się z przygotowaniem projektów farm wiatrowych i sprzedażą ich firmom zainteresowanym budową i eksploatacją farm wiatrowych. W roku 2010 planujemy wybudować ok 30MW małych Farm Wiatrowych oraz jedną dużą o mocy zainstalowanej 34MW, która powstanie w woj. pomorskim. Zakładamy, że w 2011 roku powstanie

Iberdrola Renewables Polska Sp. z.o.o. Kontakt: Al. Niepodległości 69, Warszawa tel. 48 22 322 72 00 www.iberdrola.com

Profil firmy: Spółka należąca do hiszpańskiej grupy Iberdrola potentata na europejskim rynku energii, światowego lidera w produkcji energii elektrycznej z energii wiatrowej. Działalność Spółki Iberdrola Energia Odnawialna w Polsce skoncentrowana jest głównie na realizacji projektów z zakresu energetyki odnawialnej.

Ibereolica Sp. z o.o. Osoby zarządzające w Polsce: President - Mr Ignacio Huarte; Director - Mr Xavier Canals; Operating Director - Mr Rafał Siwiec.

Kontakt: ul. Chmielna 101/102, Gdańsk, 80-748 tel. 48 58 301 61 60


Deweloperzy w sektorze energii wiatrowej canals@ibereolica.com www.urielinversiones.com www.ibereolica.com

Invenergy LLC

Juwi Energia Odnawialna Sp. z o.o.

Spółki zależne zajmujące się energią wiatrową w Polsce:

Rok rozpoczęcia działalności w Polsce:

Właściciele (oraz ew. firma matka):

EEZ Sp. z o.o.

Osoby zarządzające w Polsce:

Ibereolica jest spółką zależną Iniciativas Energeticas SA zajmującą się budową i eksploatacją generatorów energii ze źródeł odnawialnych w Polsce. Właścicielem jest grupa kapitałowa URIEL INVERSIONES SA(Hiszpania)

Osoby zarządzające w Polsce: Thomas Flanagan

Michael Böhm - Prezes Zarządu, Artur Retkiewicz - Dyrektor Rozwoju Projektów

Kontakt:

Kontakt:

One South Wacker Drive, Chicago, (USA) tel. 1.312.224.1400 www.invenergyllc.com

ul. Bodziszkowa 4/1, Kraków tel. 48 12 625 40 24 info@juwi.com.pl www.juwi.com.pl

Profil firmy:

Właściciele (oraz ew. firma matka):

Invenergy prowadzi na szeroka skalę działalność pozyskiwania i prowadzenia projektów odnawialnych źródeł energii zarówno w Europie jak i Ameryce Północnej. Invenergy rozwija czyste metody pozyskiwania energii i buduje swój potencjał innowacyjny w zakresie produkcji energii elektrycznej. Główna siedziba firmy znajduje się w Chicago, firma ma swoje biura w: Polsce, Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i Szkocji.

Juwi Holding AG (Juwi Holding AG, Niemcy)

J-Power / EPDC Spółki zależne zajmujące się energią wiatrową w Polsce:

Strategia działań w sektorze EW w Polsce:

Zajączkowo Windfarm Sp. z o.o.

Ibereolica rozwija farmy wiatrowe o łacznej mocy ponad 400 MW, dla których posiada pozwolenia na przyłączenie do sieci. W marcu 2011 firma planuje uzyskać pierwsze pozwolenie na budowę dla jednego z przygotowywanych projektów.

Kontakt:

Doradcy:

Właściciele (oraz ew. firma matka):

Kancelaria Domański Zakrzewski Palinka, KPMG, Deloitte, Global Energy Services, Garrad Hassan, PROEKO.

(J-Power / EPDC / Japonia)

Uwagi

Infusion Polska Rok rozpoczęcia działalności w Polsce: Osoby zarządzające w Polsce: Miguel Peres

Kontakt: Al. Solidarności 117, Warszawa tel. 48 22 440 58 91 miquel.peres@infusion.pt www.infusion.pt

Profil firmy: Infusion jest częścią grupy Meneses. Firma skupiona jest na zarządzaniu i realizowaniu projektów energetycznych. Jej głównym zadaniem jest produkowanie energii ze źródeł odnawialnych, również farm wiatrowych.

Obiekty planowane: Farmy wiatrowe: zachodniopomorskie - 108 MW, pomorskie - 52 MW, warmińskoMazurskie - 272 MW, podlaskie - 66 MW, kujawsko-pomorskie - 156 MW, dolnośląskie 74 MW, małopolskie - 144 MW, podkarpackie - 54 MW

15-1, Ginza 6-chome. Chuo-ku, Tokyo, (Japan) tel. 81-3-3546-2211 webmaster@jpower.co.jp www.jpower.co.jp/english/index.html

Profil firmy: Firma J-POWER jest producentem i dystrybutorem hurtowym energii elektrycznej. Została założona w 1952 r. przez rząd Japonii i w pełni sprywatyzowana w roku 2004. Jako jeden z liderów rynku energetyki konwencjonalnej i odnawialnej w Japonii i wielu krajach świata specjalizujemy się w budowie, obsłudze i utrzymaniu elektrowni oraz linii przesyłowych. Nasze elektrownie, o mocy 17GW w Japonii oraz 9GW za granicą, generują energię elektryczną z węgla, gazu, geotermii, wody, odpadów oraz wiatru.

Strategia działań w sektorze EW w Polsce: J-POWER od kilku lat (wraz z firmą MITSUI) jest aktywna na polskim rynku energetyki wiatrowej. Aktualnie jesteśmy w trakcie budowania portfolio z kolejnymi projektami i inwestycjami na rynku energii odnawialnej w Polsce i za granicą. Współpracujemy z developerami oraz konsultantami branżowymi.

Profil firmy: Dzięki nowym i ulepszonym technologiom, elektrownie wiatrowe są coraz bardziej przystępne i wydajne. Ich wybudowanie jednak wiąże się z długim i kompleksowym procesem, którego rezultat jest nieprzewidywalny na początku projektu. juwi jest w stanie tutaj podać pomocną dłoń. Wspieramy we wszystkich fazach projektu, od wyszukania odpowiedniej lokalizacji poprzez planowanie i finansowanie, do realizacji i eksploatacji. Troszczy się o to kilkuset naszych pracowników mocno oddanych idei energii odnawialnej. Przemawia za nami także międzynarodowe doświadczenie, gdyż już od 1996r. doradzamy naszym klientom i partnerom na czterech kontynentach, jak podwyższać udział słońca, wiatru oraz biomasy na rynku energetycznym. Jeżeli chodzi o finansowanie projektów, to mamy wieloletnich i niezawodnych partnerów w wielu instytucjach finansujących, które udzielają nam kredytów o niskim oprocentowaniu. Pozyskujemy także fundusze europejskie, dotacje państwowe oraz środki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska. Juwi posiada również bardzo korzystne umowy z wieloma producentami turbin, wspólnie realizując inwestycje.

Strategia działań w sektorze EW w Polsce: Uczestniczenie w rozwijaniu energii odnawialnej.

Lokalizacja istniejących obiektów: W pierwszym roku swojej działalności w Polsce zainstalowaliśmy łącznie 6 MW w dwóch niezależnych projektach.

Obiekty planowane: Plany naszej firmy obejmują zwiekszenie swego udziału w realizowanych inwestycjach. W tym celu rozwijane obecnie projekty będą stanowiły o ropoznawalności naszej firmy w Polsce.

KDE Energy Polska Sp. z o.o. Rok rozpoczęcia działalności w Polsce: 05.2009

Osoby zarządzające w Polsce:

Lokalizacja istniejących obiektów:

Jaap Wolters, Frank Hoiting

Farma elektrowni wiatrowych w Zajączkowie (gm. Kobylnica) o mocy 48MW

Kontakt:

Obiekty planowane: W najbliższych latach planujemy realizację kolejnych projektów.

zima 2011

Uriel Inversioness SA rozpoczęła działalność w roku 1927. Do dnia dzisiajeszgo poprzez dywersyfikację działań utrzymuje bardzo wysoką dynamikę rozwoju. Należąca do niej grupa przedsiebiorstw działa w Europie, USA, Ameryce Łacińskiej i Azji, gdzie zatrudnia ponad 700 pracowników w spółkach stowarzyszonych i zależnych. Główny obszar działania to energia odnawialna. Firma posiada elektrownie wodne o łącznej mocy 14,2 MW oraz farmy wiatrowe o łącznej mocy 268,4 MW. Ponadto grupa aktualnie prowadzi działalność w sektorach: biopaliwa, przeróbka i unieszkodliwianie odpadów, produkcja podzespołów do silinków samochodowych, obrót surowcami, branża rolno-hodowlana, przemysł spożywczy oraz nieruchomości.

Energia wiatrowa w Polsce

Profil firmy:

05.2009

Pl. Stefana Batorego 5/19, Szczecin tel. 48 91 813 67 08 info-polska@kde-energy.com www.kde-energy.com

17


Deweloperzy w sektorze energii wiatrowej Właściciele (oraz ew. firma matka): KDE Energy B.V. (Holandia)

Mitsui Renewable Energy Europe Ltd.(MREE)

Spółki zależne zajmujące się energią wiatrową w Polsce:

Spółki zależne zajmujące się energią wiatrową w Polsce:

Rozwój projektów farm wiatrowych: przygotowanie, budowa oraz eksploatacja parków wiatrowych.

Zajączkowo Windfarm Sp. z o.o. (ZWS)

EW Kamieńsk Sp. z o.o., EW Resko Sp. z o.o., EW Gniewino Sp. z o.o., EO Baltica Sp. z o.o., EW Turów Sp. z o.o.

Kontakt:

Osoby zarządzające w Polsce:

London , (UK)

Strategia działań w sektorze EW w Polsce:

Właściciele (oraz ew. firma matka):

Krzysztof Konaszewski Prezes Zarządu

Rozwijanie własnych projektów - site finding, rozwój projektów od green field po zaawansowane stadium inwestycji, przejęcia projektów na różnym poziomie rozwoju, współpraca z lokalnymi deweloperami. Budowa oraz eksploatacja farm wiatrowych.

(Mitsui & Co., Ltd., Japan)

Kontakt:

Profil firmy:

ul. Ogrodowa 59 a, Warszawa tel. 48 22 433 11 00 sekretariat@elsp.com.pl www.elsp.com.pl

Uwagi

ZWS - północno-zachodnia Polska, o mocy 48MW (2MW ×24 units).

Profil firmy:

KDE Energy działa na polskim rynku od 2006 roku rozwijając projekty przy współpracy z lokalnymi deweloperami.

MREE powstała w 2007 roku jako spółka holdingowa Mitsui realizująca projekty energii odnawialnej w Europie.

Lokalizacja istniejących obiektów:

zima 2011

06.05.2009

Osoby zarządzające w Polsce:

04.2010

Wojciech Cetnarski - Członek Zarządu, Santiago Ibanez Lopez - Członek Zarządu

Prezes Reuven Sharon, Członkowie zarządu Bartłomiej Karbowy, Grzegorz Frąckowiak

Kontakt: ul. 600-lecia 9, Kleczew tel. 48 63 247 55 55 biuro@kwe.konin.pl www.kwe.konin.pl

Energia wiatrowa w Polsce

Rok rozpoczęcia działalności w Polsce:

Rok rozpoczęcia działalności w Polsce: Osoby zarządzające w Polsce:

Właściciele (oraz ew. firma matka): KWB Konin w Kleczewie S.A. i Global Wind Energy Poland Sp. z o.o.

Profil firmy: Profesjonalna budowa i dalsza obsługa projektów wiatrowych typu greenfield.

Strategia działań w sektorze EW w Polsce: Rozwój projektów farm wiatrowych o mocy do 175 MW głównie na terenie powiatu konińskiego

Doradcy: Współpracą z wiodącymi firmami: prawniczymi, doradczymi, producentami turbin wiatrowych

Kontakt: ul. Emilii Plater 53, Warszawa tel. 48 22 370 61 80 norventopolska@norvento.com www.norvento.com

Właściciele (oraz ew. firma matka): Kapitał prywatny(Norvento SL, Hiszpania, członek grupy Norvento Enerxia)

Profil firmy: Norvento Enerxia jest grupą firm inżynierskich i konsultingowych, a także inwestorem w dziedzinie różnych źródeł energii odnawialnej wiatrowej, słonecznej, biomasy, i wodnej. Swoje projekty przygotowuje m.in. w USA, Chile, i Brazylii. W Polsce firma planuje budowę farm wiatrowych.

Strategia działań w sektorze EW w Polsce: Zakup projektu we wstępnym stadium organizacji, development własnymi siłami, i długoterminowa eksploatacja (BOO).

Lokalizacja istniejących obiektów: Projekty przygotowywane: Piątkowo 48 MWe, oraz Krasin 20 MWe.

Martifer Energia Sp. z o.o.

Obiekty planowane:

Osoby zarządzające w Polsce: Tiago Gomes

Portfel około 250 MWe w ciągu najbliższych trzech - pięciu lat.

Kontakt:

Partnerzy finansowi:

tel. 32 775 28 00 www.martifer.com.pl

W Hiszpanii - bank Caixa Galicia, strategiczny partner finansujący projekty wiatrowe. W Polsce - banki komercyjne, i międzynarodowe instytucje finansowe.

Właściciele (oraz ew. firma matka): (Martifer Energy Systems)

Profil firmy: Martifer Group z siedzibą w Portugalii jest spółką holdingową złożoną ze 120 firm. Znaczna część z nich skupia się na produkcji energii elektrycznej.

Lokalizacja istniejących obiektów: Łęki Dukielskie

18

PGE Polska Grupa Energetyczna SA

Profil firmy:

Norvento Polska Sp. z o.o. KWE Sp. z o.o.

Właściciele (oraz ew. firma matka):

PGE Energia Odnawialna S.A.

PGE Energia Odnawialna S.A. od lat jest jednym z liderów na polskim rynku odnawialnych źródeł energii. Spółka świadczy usługi systemowe wspomagające bezpieczeństwo krajowego systemu elektroenergetycznego oraz wytwarza i dostarcza energię elektryczną o najwyższej jakości, produkowaną przy pomocy technologii przyjaznych środowisku, wykorzystujących odnawialne źródła energii pierwotnej. W chwili obecnej w skład Grupy Kapitałowej PGE Energia Odnawialna wchodzą: elektrownie szczytowo – pompowe, wodne elektrownie przepływowe oraz elektrownie wiatrowe. Priorytetem dla PGE Energii Odnawialnej S.A. jest realizacja polityki firmy w zakresie nieustannego rozwoju OZE. Spółka konsekwentnie inwestuje w nowe źródła energii, aktywnie angażuje się w promowanie odnawialnych źródeł energii oraz edukację proekologiczną.

Strategia działań w sektorze EW w Polsce: W chwili obecnej PGE EO na rynku energetyki wiatrowej jest graczem mniejszościowym. Jednak dysponuje odpowiednim doświadczeniem wynikającym ze zrealizowania inwestycji Park Wiatrowy Kamieńsk. Elektrownia ta jest eksploatowana przez PGE EO od roku 2007 i jest obecnie 13 największą elektrownią wiatrową w Polsce. Grupa jest merytorycznie, organizacyjnie i technicznie przygotowana do podjęcia dalszych inwestycji w zakresie energetyki wiatrowej. Grupa Kapitałowa PGE EO jest w trakcie realizacji kilku dużych inwestycji m.in.: farmy wiatrowej Gniewino o mocy 300 MW, Polanów o mocy 160 MW czy Kowale Oleckie o mocy 100 MW. Ponadto Polska Grupa Energetyczna chce do 2020 roku na Morzu Bałtyckim zbudować morskie farmy wiatrowe o łącznej mocy 1000 MW.

Lokalizacja istniejących obiektów: Elektrownia Wiatrowa Kamieńsk - 30 MW

Rok rozpoczęcia działalności w Polsce:

Obiekty planowane:

1993 (dawna nazwa: Elektrownie Szczytowo-Pompowe S.A.)

15 lokalizacji lądowych o łącznej mocy 870 MW. 3 lokalizacje morskie o łącznej mocy 1000 MW.


Deweloperzy w sektorze energii wiatrowej Profil firmy: Relight CEE jest niedawno utworzoną częścią Relight Group, wiodącego operatora na włoskim rynku energii odnawialnej. Tworzy i zarządza (bezpośrednio lub przez spółki zależne) farmami wiatrowymi o łącznej mocy ponad 5000 MW. Mimo, że Relight CEE jest częścią międzynarodowej grupy, korzystać będzie z lokalnych, polskich ekspertów do realizacji kolejnej inwestycji o mocy 300 MW. Firma współpracuje między innymi z Green Field Wind.

Strategia działań w sektorze EW w Polsce:

Obiekty planowane: Pierwsze inwestycje o łącznej mocy 100 MW obecnie w fazie rozwoju, znajdują się w północno-wschodniej i południowo-centralnej części kraju.

Partnerzy finansowi: Kontakt:

Osoby zarządzające w Polsce:

ul. Budowlanych 64 D, Gdańsk tel. 48 58 342 46 23 info@prokon-pl.net www.prokon-pl.net

Zbigniew Prokopowicz - Prezes, Anna Kwarcińska - Wiceprezes, Michał Kozłowski - Wiceprezes

Kontakt:

Relight CEE w całości jest własnością Relight of Italy

Renovatio Power Polska Sp. z o.o. Rok rozpoczęcia działalności w Polsce:

Właściciele (oraz ew. firma matka):

12.2008

Osoby zarządzające w Polsce:

Firma notowana na GPW.

PROKON Holding GmbH & Co. Verwaltungs(PROKON Holding GmbH & Co. Verwaltungs Niemcy)

Profil firmy:

Profil firmy:

Polish Energy Partners SA oferuje usługi dla przemysłu w zakresie obniżania kosztów dostaw energii i produkcji energii ze źródeł odnawialnych. PEP skutecznie łączy wiedzę konieczną zarówno przy przygotowywaniu inwestycji, jej realizacji, finansowaniu i pełnej obsłudze farm wiatrowych. Ponad 5% całej produkowanej w Polsce energii ze źródeł odnawialnych jest wytwarzanych przy udziale PEP.

Energetyka wiatrowa, ekologiczne lokaty kapitałowe, biopaliwa

Plac Trzech Krzyży 18, Warszawa tel. 48 508 008 362; 48 508 008 361 poland@renovatiopower.com www.rnvgroup.com

ul. Wiertnicza 169, Warszawa tel. 48 22 840 75 70, 858 89 42

Właściciele (oraz ew. firma matka):

Obiekty planowane: Do roku 2012 budowa fram wiatrowych Gniewino, woj.pomorskie 6MW, Subkowy woj. pomorskie 10MW, Marusza woj. kujawsko- pomorskie 8MW, Swarozyn 16MW woj. kujawsko-pomorskie

Doradcy: Vestas

Lokalizacja istniejących obiektów: WF Modlikowice [12 turbin; 24 MW] ; WF Łukaszów - [17 turbin; 34 MW. WF Modlikowice i WF Łukaszów – dotacja UE w wysokości 80 mln euro.

Obiekty planowane: 80 MW, 170 MW i 260 MW of PEP’s mocy własnej zainstalowanej do końca 2011 r., 2012 i 2013, odpowiednio. 1000 MW - inwestycja zakończy się w 2014 r.

Michał Moczkowski- Członek Zarządu

Kontakt:

Właściciele (oraz ew. firma matka): R.G. Renovatio Group Limited

Profil firmy: Deweloper i operator farm wiatrowych oraz projektów fotowoltaicznych, producent paneli fotowoltaicznych

Strategia działań w sektorze EW w Polsce:

Relight CEE Rok rozpoczęcia działalności w Polsce: 09.2010

Spółki zależne zajmujące się energią wiatrową w Polsce: Relight CEE

W chwili obecnej firma realizuje projekty o łącznej mocy 200 MW. W przeciągu kolejnych trzech lat przewidywane jest rozpoczęcie kolejnych projektów o łącznej mocy 200 MW.

Partnerzy finansowi: Środki własne oraz instytucje finansujące

Osoby zarządzające w Polsce: Marcello Deplano. CEO

Kontakt:

RP Global Poland Sp.z o.o. Rok rozpoczęcia działalności w Polsce:

2007

Al. Armii Ludowej 26, PL-00-609 , Warszawa marcello.deplano@relight.it www.relight.it/index.php?lan=en

Osoby zarządzające w Polsce:

Właściciele (oraz ew. firma matka):

Carsten Rodbertus, Ralf Dohmann, Henning Mau

Relight, Italy

Prokon New Energy Poland Sp.z o.o. Rok rozpoczęcia działalności w Polsce:

Energia wiatrowa w Polsce

Polish Energy Partners

zima 2011

Relight CEE chce rozwijać się na rynku europejskim. Planuje inwestycje o łącznej mocy 300 MW. Do 2013 chce osiągnąć 1/3 mocy - 100 MW z zaplanowanych 300. Firma na bieżąco spracuje kontrolę nad wszystkimi etapami swoich inwestycji.

13.04.2007

Osoby zarządzające w Polsce: Gerhard Matzinger - Prezes Zarządu, Johann Nather -Wiceprezes Zarządu, Tomasz Zelek Członek Zarządu

19


Deweloperzy w sektorze energii wiatrowej Kontakt:

zima 2011

Al. Wojska Polskiego 70, Szczecin tel. 48 91 43 22 580 hq.szczecin@rp-global.com www.rp-global.com

Energia wiatrowa w Polsce

Kontakt:

Do 2015 roku firma planuje wybudować w Polsce 300 megawatów energii z wiatru i stać się tym samym znaczącym inwestorem w branży.

ul. Kosynierów Gdyńskich 51, Gorzów Wlkp. tel. 48 95 737 06 66 biuro@starkewind.pl www.starkewind.pl

Właściciele (oraz ew. firma matka):

Lokalizacja istniejących obiektów:

Właściciele (oraz ew. firma matka):

RP Poland Development S.L.U.

Suwalki (36 MW)

Jan Starke

Profil firmy:

Obiekty planowane:

Profil firmy:

RP Global jest spółką z 26-letnim doświadczeniem w dziedzinie energii odnawialnej. Zajmuje się projektami elektrowni wodnych i wiatrowych, poczynając od fazy inwestycji, skończywszy na zarządzaniu gotowym projektem. Obecnie RP Global posiada elektrownie wodne i wiatrowe będące na różnych etapach zaawansowania w wielu krajach na całym świecie, m.in. w Austrii, Portugalii, Hiszpanii, Francji, Chorwacji, Turcji i Chile. W Polsce spółka jest obecna od 2007 roku. Aktualnie RP Global przygotowuje projekty farm wiatrowych o łącznej mocy ok. 600 MW, które w najbliższych pięciu latach zostaną zrealizowane głównie na Pomorzu.

Do 2015 roku firma planuje wybudować w Polsce 300 megawatów energii z wiatru. RWE zrealizowało dotychczas inwestycję w Suwałkach, o łącznej mocy 42 MW (18 turbin wiatrowych). Kolejnym etapem inwestycji RWE w energetykę wiatrową będzie budowa farmy wiatrowej w Tychowie. Jej ukończenie planowane jest na 2010 r. RWE planuje zainstalować w tej lokalizacji 15 turbin wiatrowych, o mocy 2,3 megawatów każda.

Przygotowywanie koncepcji projektów farm wiatrowych;wybór lokalizacji; wykonanie wszystkich niezbędnych badań i projektów budowlanych; uzyskanie niezbędnych pozwoleń; wybór strategicznego inwestora; zabezpieczenie inwestycji

Sevivon*

Obiekty planowane:

Strategia działań w sektorze EW w Polsce:

Osoby zarządzające w Polsce:

Rozwój, budowa i eksploatacja własnego portfolio, pozyskiwanie projektów na rynku na różnych etapach rozwoju.

Stefan Ebeling - Prezes Zarządu, Bogdan Gutkowski- Wiceprezes Zarządu

Lokalizacja istniejących obiektów:

ul. Wojska Polskiego 24-26, Koszalin tel. 48 94 342 54 51

Faza I: Starke Wind Rzepin, Starke Wind Górzyca; Faza II: Starke Wind Goraj, Starke Wind Nowa Nied , Starke Wind Sława; Faza III: Starke Wind Bogdaniec, Starke Wind Myszęcin, Starke Wind Stypułów, Starke Wind Szczaniec, Starke Wind Wschowa

Właściciele (oraz ew. firma matka):

Doradcy:

WKN Windkraft Nord AG, Husum; AOS Sp. z o.o. Sp. k., Koszalin

Kancelaria Wardyńscy & Wspólnicy; Energoprojekt - Poznań SA; Energoprojekt - Kraków SA; Biuro Inżynierskie „WINDTEL”; Windhunter S.C.; Autorskie Biuro Projektów M&G; Wind & Regen; Intergeo S.C.; inne

Tychowo (woj.zachodniopomorskie) 50 MW Wałcz II 4,5MW (woj. zachodniopomorskie). W budowie: Stramnica 4 MW (woj. zachodniopomorskie)

Strategia działań w sektorze EW w Polsce:

Uwagi *dane z 2009 r.

Kontakt:

Obiekty planowane:

Profil firmy:

2011 - 50 MW, 2012 - 120 MW, 2013 - 100 MW

Sevivon Sp. z o.o. jest deweloperem projektów farm elektrowni wiatrowych na terenie całej Polski, jednakże jej główna działalność skupia się na obszarze województwa zachodniopomorskiego oraz pomorskiego. Spółka kompeksowo rozwija projekty od podstaw „green field” aż po wprowadzanie wytwarzanej energii do sieci.

Partnerzy finansowi: Środki własne, banki, dofinansowanie z Funduszy Unii Europejskiej

Doradcy: Wardyńscy & W-cy, Windhunter, Windconsult

RWE Polska*

Strategia działań w sektorze EW w Polsce:

Strategia działań w sektorze EW w Polsce: Cele działania firmy Starke Wind: ciągłe udoskonalanie i unowocześnianie stosowanych metod oraz technik wykonywanych zadań zgodnie z oczekiwaniami klientów, a także najnowszymi standardami światowymi; bieżące śledzenie i analiza rozwoju rynku energii odnawialnej; aktywne reagowanie na zachodzące na rynku energii odnawialnej zmiany.

Taiga Mistral Rok rozpoczęcia działalności w Polsce: 2008 w Hiszpanii

Spółki zależne zajmujące się energią wiatrową w Polsce:

Osoby zarządzające w Polsce:

Aktualnie spółka rozwija projekty o mocy ok. 400MW. Do roku 2012 planowane jest zrealizowanie projektów o mocy ok.150MW. Do roku 2015 planowane jest ukończenie i realizacja kolejnych projektów o mocy ok. 250MW.

Filip Thon, Prezes RWE Polska

Obiekty planowane:

Kontakt:

Kontakt:

Właściciele (oraz ew. firma matka):

W roku 2010 planowane jest rozpoczęcie budowy farmy wiatrowej składającej się z 25 elektrowni wiatrowych (50MW) na terenie województwa zachodniopomorskiego. (dane 2009)

Camino de la Zarzuela, 15 - Edificio B - Planta 2, 28023 Aravaca – Madrid, Madrid, (Spain) tel. 34 91 357 63 10, 48 668 282 993 mikel.garay@taigamistral.com www.taigamistral.com

RWE AG

Uwagi

Właściciele (oraz ew. firma matka):

Profil firmy:

*dane z 2009 r.

Banco Santander, Caja Navarra, Caja Avila & some particulars(Taiga Mistral Gestión SGECR SA (Spain))

Starke Wind Polska Sp. z o.o.

Profil firmy:

Rok rozpoczęcia działalności w Polsce: 02.12.2004

Fundusz Private Equity inwestujący w energetykę wiatrową w Polsce.

Osoby zarządzające w Polsce:

Strategia działań w sektorze EW w Polsce:

Jan Starke - Prezes; Alicja Chilińska - Dyrektor; Peter Buchta - Prokurent

Firma przejmuje projekty w zaawansowanym stopniu realizacji od lokalnych deweloperów. Fi-

Spółki zależne zajmujące się energią wiatrową w Polsce: RWE Renewables Polska

ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 41, Warszawa tel. 48 22 821 3111

Największymi firmami należącymi do RWE w Polsce są RWE Polska – spółka odpowiedzialna za wsparcie rozwoju koncernu w Polsce, sprzedająca energię około 900 tysiącom klientów oraz firma RWE Stoen Operator, zarządzająca warszawską siecią elektroenergetyczną. Zależna spółka RWE Reneawables Polska do 2015 roku RWE uruchomienie farm wiatrowych o mocy 300

20

megawatów na Mazurach, Pomorzu i w Wielkopolsce.

Tundra Advisory (exclusive advisors for Taiga Mistral)

Osoby zarządzające w Polsce: Mikel Garay (Managing Director)


Deweloperzy w sektorze energii wiatrowej Kontakt: Jaśkowa Dolina 81, Gdańsk tel. 48 58 661 22 60 biuro@wiatropol.pl www.wiatropol.pl

Właściciele (oraz ew. firma matka): Greentech Energy Systems A/S, Dania)

Profil firmy: Wiatropol jest spółką energetyczną skupioną na rozwijaniu, budowie i eksploatacji farm wiatrowych. Firma jest obecna na polskim rynku od 1997 roku z portfolio projektów o łącznej mocy ok. 300 MW. Wiatropol jest własnością duńskiej firmy Greentech Energy Systems A / S, która jest notowana na NASDAQ OMX Copenhagen A / S działalności - oprócz Polski prowadzi także w Danii, Niemczech, Włoszech i Norwegii.

Lokalizacja istniejących obiektów: nalizuje proces budowy i finansowania projektu. Nadzoruje dalszą działalność farmy jako właściciel.

Osoby zarządzające w Polsce:

Lokalizacja istniejących obiektów:

Tadeusz S. Staszewski, Project Director, Wind Power Central Europe

Projekty: Połoczyno, Parnowo, Ustka, Puck, Porzecze-Dobiesław, Smolęcin, Pomorze Offshore

41.4 MW W budowie - północ Polski.

Kontakt:

Partnerzy finansowi:

Obiekty planowane: Cel: 200 MW łącznej mocy farm 2011-13. 41.4 MW w budowie. Pozostałe projekty w przygotowaniu.

ul. Złota 59, Warszawa tel. 48 22 587 50 00 sekretariat@vattenfall.pl www.vattenfall.pl

Bank BZ WBK, Nordea, Pricewaterhouse Coopers; Kancelaria Żelaznowski & Głowiński; DEWI; ABB, Siemens, Areva; IEN Gdańsk; Enercon, Vestas.

Partnerzy finansowi:

Właściciele (oraz ew. firma matka):

Market Project Finance

Vattenfall AB(Szwecja)

Doradcy:

Profil firmy:

Zajączkowo Windfarm Sp. z o.o.

Tundra Advisory.

Vattenfall jest w Europie pionierem w rozwoju oraz eksploatacji parków wiatrowych na lądzie (onshore) oraz na morzu (offshore). Vattenfall użytkuje w Danii, Wielkiej Brytanii, Szwecji oraz Holandii jedne z największych na świecie parków wiatrowych offshore oraz buduje kolejne duże parki tego typu. Około 45 kilometrów od wybrzeży Borkum Vattenfall wybudował, wraz z partnerami z Niemiec, pierwszy w Niemczech park wiatrowy offshore, o nazwie alpha ventus. Poprzez budowę kolejnych parków wiatrowych na lądzie i morzu Vattenfall, do roku 2011, podwoi wytwarzanie energii elektrycznej pochodzącej z wiatru, do czterech miliardów kilowatogodzin rocznie. Ilość ta wystarczy na zasilenie czystym, przyjaznym dla środowiska prądem, miliona gospodarstw domowych.

Rok rozpoczęcia działalności w Polsce:

Uwagi Poszukiwanie farm wiatrowych w celu zakupu.

Tauron Ekoenergia Kontakt: ul. Lwowska 23, Katowice tel. 32 774 27 04

Profil firmy: Tauron obsługuje obszar 17 % kraju. Jest drugim co do wielkości producentem energii elektrycznej w Polsce i liderem w sprzedaży energii.

Strategia działań w sektorze EW w Polsce: Jako część strategii rozwoju mocy energetycznej Tauron chcę realizować inwestycje w sektorze energetyki odnawialnej. Firma planuje do 2020 roku wyprodukować 440 MW energii pochodzącej z farm wiatrowych.

Vattenfall Rok rozpoczęcia działalności w Polsce:

listopad 2006

Osoby zarządzające w Polsce: Pan Keiji Iguchi - Prezes

Kontakt: ul. Witosa 27, Kobylnica tel. 48 59 720 62 20

Właściciele (oraz ew. firma matka): Mitsui & Co. Ltd. - 45%, J-Power - 45%, WFL 10%(Mitsui & Co. Ltd. - Japonia, Electric Power Development - Japonia)

Profil firmy:

Wiatropol International Sp. z o.o.

Mitsui jest firmą handlową i inwestycyjną zajmującą się między innymi inwestowaniem w sektorze energetycznym na świecie wliczając w to energetykę odnawialną. J-Power jest drugim co do wielkości wytwórcą energi elektrycznej w Japonii oraz spółką destrybucyjną. Obie firmy planują kolejne inwestycje w energetykę wiatrową w Polsce.

Rok rozpoczęcia działalności w Polsce:

Strategia działań w sektorze EW w Polsce:

1997

Firmy wspólnie pracują nad rozwojem przyszłych projektów polegających na budowie elektrowni wiatrowych.

1997

Spółki zależne zajmujące się energią wiatrową w Polsce:

Spółki zależne zajmujące się energią wiatrową w Polsce:

Wiatropol Puck Sp. z o.o., Wiatropol Smolęcin Sp. z o.o., Wiatropol Ustka Sp. z o.o.,

Lokalizacja istniejących obiektów:

Vattenfall Poland Sp. z o.o., Vattenfall WolinNorth Sp. z o.o.

Osoby zarządzające w Polsce:

Partnerzy finansowi:

Prezes Zarządu: Sławomir Sikorski

Dobierane w zależności od projektu.

Energia wiatrowa w Polsce

Celem firmy jest osiągnięcie znaczącej pozycji na rynku polskim, w trzech kategoriach działalności: planowaniu, budowie i zarządzaniu średniej wielkości farmami wiatrowymi.

zima 2011

Strategia działań w sektorze EW w Polsce:

Zajączkowo koło Słupska - 48 MW

21


Energia wiatrowa w Polsce

zima 2011

Wiadomości z sektora energii wiatrowej w Polsce

22

Polska na drugim miejscu pod względem fuzji i przejęć w sektorze OZE w krajach Europy Środkowo-Wschodniej Według najnowszego raportu DealWatch, Polska pod względem ilości fuzji i przejęć oraz łącznej ich wartości w sektorze OZE, zawartych między 2007 r. a trzecim kwartałem 2010 r., jest na drugim miejscu wśród krajów Europy Środkowo-Wschodniej i Południowej. Największą transakcją w analizowanym okresie był zakup trzech farm wiatrowych w północnej Polsce (130 mln euro), a następnie zakup mniejszościowych udziałów w spółce Iberdrola Renewables Polska przez EBOR (75 mln euro). Farmy wiatrowe były przedmiotem ponad 80 proc. wszystkich transakcji w sektorze. Jak podaje DealWatch liczba fuzji i przejęć w minionych trzech kwartałach 2010 roku w sektorze OZE w krajach Europy Środkowo-Wschodniej i Południowej wyniosła tyle co w całym 2007 roku, co oznacza średni roczny wzrost o 60 proc. Łączna wartość transakcji między 2007 r. a trzecim kwartałem 2010 r. wzrosła z 67 mln euro do 363 mln euro. W Europie Środkowo-Wschodniej i Południowej energia z wiatru stanowiła 53 proc. całości energii produkowanej z OZE pomiędzy 2007 r. a trzecim kwartałem 2010 r. Źródło: wnp.pl Wiatraki: rekord przyrostu mocy W ciągu trzech kwartałów farmy wiatrowe zwiększyły moc o 51 proc. Cały rok przyniesie wzrost o 75 proc. W ciągu mijającego roku nastąpiło wiele zmian korzystnych dla inwestorów z sektora energetyki wiatrowej – podkreśla najnowszy raport o tym rynku przygotowany pod patronatem Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych. Po zmianie prawa energetycznego i wprowadzeniu zaliczek na przyłączenie elektrowni do sieci znika najpoważniejsza bariera, jaką do niedawna stanowiło zablokowanie tzw. warunków przyłączeniowych. Te zmiany przynoszą szybkie efekty. Trzy kwartały okazały się rekordowe dla rozwoju energetyki wiatrowej w Polsce. Przyrost mocy farm w porównaniu z 2009 r. wyniósł w tym okresie 51 proc. PAIIZ przewiduje, że w całym roku wzrost może wynieść 75 proc. – Moc elektrowni wiatrowych wynosi już 1096 MW bez uwzględniania budowanej w Margoninie farmy o mocy 240 MW – podaje Łukasz Leśniewski z PAIIZ. Farma w Margoninie (Wielkopolska) będzie największą tego typu inwestycją w Polsce i jedną z największych w Europie. Właściciel – portugalska firma EDP, rozpoczął już produkcję energii. Koszt zbudowania urządzeń o mocy 1 MW to w Polsce wydatek od 4,5 mln zł do 6,9 mln zł. Cała inwestycja kosztuje ponad 1 mld zł. – Polski rynek zielonej energii jest stabilniejszy dzięki systemowi zielonych certyfikatów – twierdzi Bartosz Marcinkowski, partner kancelarii Domański Zakrzewski Palinka, współautor raportu “Energetyka wiatrowa w

Polsce”. W ciągu dziesięciu lat prognozowany jest 12-krotny wzrost mocy farm wiatrowych. Źródło: Rzeczpospolita PGE: Z projektem morskiej farmy wiatrowej czekamy na zmianę prawa Polska Grupa Energetyczna chce do 2020 roku zbudować morskie farmy wiatrowe o łącznej mocy 1000 MW. Przynajmniej połowa tej mocy potrzebna jest, by Polska za dziesięć lat produkowała 15 proc. zielonej energii. Pomóc w realizacji tych planów może nowelizacja ustawy o obszarach morskich. Ta utknęła jednak w Sejmie. Źródło: cire Pora na elektrownie wiatrowe Unijny pakiet energetyczno-klimatyczny zobowiązuje Polskę do produkcji od 2015 roku aż 15 proc. energii ze źródeł odnawialnych. To wymusza duże inwestycje, finansowane także leasingiem Leasingodawcy chcą uczestniczyć w projektach pro-ekologicznych związanych z zobowiązaniami, które Polska wzięła na siebie, wstępując do Unii Europejskiej. Takim przykładem są elektrownie wiatrowe. – Od kilku lat obserwujemy rynek i widzimy spore zapotrzebowanie na nowe rozwiązania finansowe. Stąd też wziął się pomysł na Eko-Leasing, specjalny produkt umożliwiający kompleksowe finansowanie elektrowni wiatrowych, który wprowadziliśmy jako pierwsi na polskim rynku – mówi Tomasz Górski, koordynator ds. leasingu elektrowni wiatrowych w BZ WBK Finanse & Leasing. Zainteresowanie ekologicznymi rozwiązaniami wśród polskich firm jest coraz większe, zwłaszcza że mogą liczyć na unijne wsparcie.– Rynek energetyki odnawialnej w Polsce jest niezwykle perspektywiczny. Dotyczy to zwłaszcza energetyki wiatrowej. W swoim ostatnim raporcie „Pure Power” analitycy Europejskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej (EWEA) zaliczyli nasz kraj do grona państwa o najwyższym potencjale rozwoju

mocy farm wiatrowych – mówi Maciej Sus, dyrektor zarządzający Corporate Leasing w Europejskim Funduszu Leasingowym. Z danych za I półrocze 2010 r. opublikowanych przez Urząd Regulacji Energetyki wynika, że zdolności wytwórcze elektrowni wiatrowych na przestrzeni ostatnich 12 miesięcy się podwoiły, z ponad 500 MW w czerwcu 2009 r. do ponad 1000 MW w lipcu bieżącego roku. Dla porównania w tym samym czasie przyrost mocy źródeł wykorzystujących biomasę do produkcji energii elektrycznej wyniósł zaledwie 20 MW. Źródło: Rzeczpospolita Podlaskie: 18 mln zł z UE na inwestycje w energię odnawialną 18 mln zł z UE z Regionalnego Programu Operacyjnego otrzyma 5 podmiotów w Podlaskiem na inwestycje wykorzystujące energię odnawialną. Wartość tych inwestycji to 29 mln zł - poinformował we wtorek PAP Podlaski Urząd Marszałkowski. Za te pieniądze na Suwalszczyźnie powstanie elektrownia wiatrowa, którą zbuduje prywatny inwestor. Miasto Grajewo będzie wykorzystywać biomasę, szpital w Bielsku Podlaskim zainwestuje w solary i kotłownię na biomasę. Z odnawialnych źródeł energii skorzysta też Zespół Szkół Elektrycznych w Białymstoku oraz basen w Łomży. Źródło: Bankier Wiosną ruszy budowa wiatraków w gminie Biskupiec Pomorski Poważna inwestycja szykuje się w gminie Biskupiec Pomorski. Już w 2011 roku ruszy budowa farmy wiatrowej. Inwestycja przyniesie gminie milionowe korzyści. Planowane są dwie farmy wiatrowe. Budowa pierwszej najprawdopodobniej ruszy wiosną nadchodzącego roku, a wiatraki powstaną w obszarze miejscowości — Osówko, Podlasek i Babalice. Zbudowanych zostanie tam 9 wiatraków.


Wiadomości

Ma zasięg 143 metrów i kosztował 30 mln zł. Dzięki niemu konsorcjum gdyńskich firm chce przejąć sporą część rynku budowy farm wiatrowych w Polsce i Szwecji. - Szwecja pozyskuje dziś 40 proc. energii z energii odnawialnej, Dania 24 proc., a Niemcy ok. 10 proc. W Polsce na razie opieramy się na węglu. Według planów Unii Europejskiej do 2020 roku Szwecja ma osiągnąć 49 proc., a według naszych szacunków w Polsce będzie się budować ok. 250 wiatraków rocznie - mówi prezes firmy Viatron, Igor Pawela. Właśnie dlatego konsorcjum Morskiej Agencji Gdynia, terminalu GCT, Portowego Zakładu Technicznego i właśnie Viatronu (właścicielem jest giełdowy fundusz BBI Zeneris) kupiło za 30 mln zł dźwig (60 proc. dołożyła Unia Europejska), który służy do stawiania konstrukcji wiatraków. Żuraw GTK 1100 jest jednym z siedmiu takich na świecie. Potrafi podnieść ładunek nawet na wysokość 143 m, czyli o 1,4 m wyżej niż najwyższy punkt Sea Towers. Najcięższym elementem wieży wiatrowej jest tzw. gondola, która waży 95 ton i trzeba ją podnieść na wysokość 105 metrów. Nie to jest jednak największą zaletą dźwigu. Źródło: Trójmiasto.pl

RWE rzuca miliardy na wiatr Zagraniczni producenci elektryczności inwestują w odnawialne źródła. Niemcy zbudują wiatraki za ponad 2 mld zł, a Szwedzi z Vattenfalla zastępują węgiel biomasą. RWE, drugi po E.ON niemiecki koncern energetyczny, po miesiącach niepewności wycofał się z budowy bloku opalanego węglem kamiennym na terenie kopalni Czeczot. Tłumaczy to niepewnością dotyczącą przyszłych kosztow związanych z emisjami dwutlenku węgla. Teraz RWE zapowiada, że będzie realizować w Polsce zielone inwestycje i w ciągu pięciu lat wybuduje co najmniej 300 MW mocy energii z odnawialnych

źródeł. Udział RWE w polskim rynku energii wiatrowej oceniany jest na 4 proc. – Do 2015 r. planujemy zainwestować w energetykę wiatrową 2 mld zł. Niewykluczone, że nasze zaangażowanie w energetykę niskoemisyjną i zeroemisyjną będzie jeszcze większe – mówi „DGP” Andrzej Modzelewski, dyrektor ds. rozwoju w RWE Polska. W 2009 r. spółka ukończyła budowę wiatraków w Suwałkach. Kolejnym etapem będzie budowa farmy w Tychowie. Ma być gotowa jeszcze w 2010 r. RWE planuje zainstalować tam 15 turbin o mocy 2,3 megawatów każda. Koncern nie wyklucza, że zainwestuje w budowę innych źródeł czystej energii, np. elektrowni wodnej. Źródło: Dziennik ABB inwestuje w technologie wspomagające energetykę wiatrową Firma ABB inwestuje w Pentalum Technologies, zlokalizowane w Izraelu przedsiębiorstwo rozwijające zaawansowane technologie „wyczuwania” wiatru, pozwalające na sterowanie i optymalizację pracy turbin i farm wiatrowych. Pentalum pracuje nad innowacyjną technologią LIDAR (light detection and ranging), która pozwala na zdalne “wyczucie” wektora wiatru przed turbiną wiatrową, tak by ustawić ją optymalnie do uderzających w turbinę strumieni wiatru. System firmy Pentalum może mieć również zastosowanie do prognozowania wiatru i oceny miejsca lokalizacji farmy. Został zaprojektowany, by znacząco podnieść wydajność pracy farmy wiatrowej, przy jednoczesnym obniżeniu kosztów w porównaniu do zastosowania innych, istniejących technologii pomiarowych. Inwestycja została wykonana za pośrednictwem ABB Technology Ventures, ramienia firmy ABB do inwestycji typu venture, które inwestuje młode przedsiębiorstwa znajdujące się we wczesnej fazie wzrostu, dysponujące technologiami o znaczeniu strategicznym dla gałęzi przemysłu obsługiwanych przez ABB. Wśród innych inwestorów znalazły się również firmy Cedar Fund i Evergreen Venture Partners z Izraela oraz Draper Fischer Jurvetson ze Stanów Zjednoczonych. Źródło: wnp.pl Elektrownia wiatrowa w Surażu. Za kilka lat stanie tutaj kilkanaście wiatraków Budowa parku wiatrowego na ziemiach gminy Suraż nabrała tempa. Jak mówi burmistrz Sławomir Halicki, sporządzono już studium uwarunkowań. – Na terenie wsi Lesznia i Zimnochy zostaną ustawione dwa maszty pomiarowe, które przez rok będą badać kierunek, siłę i natężenie wiatru – mówi burmistrz Suraża. Zawarto też trzydziestoletnie umowy z dwudziestoma rolnikami na dzierżawę ziemi. W ramach rekompensaty otrzymają oni przyzwoite pieniądze. Następnie będzie sporządzony plan zagospodarowania przestrzennego. W przyszłym miesiącu wykonana zostanie też decyzja środowiskowa pod planowaną inwestycję. Jeśli

zima 2011

Żuraw wyższy niż Sea Towers w Gdyni

Stocznia Gdańsk produkuje wieże wiatrowe W Stoczni Gdańsk ruszyła największa w Polsce linia produkująca wieże wiatrowe. Harmonogram zakłada rozszerzenie produkcji docelowo do 300 sztuk wież lądowych lub morskich rocznie Produkcją wież wiatrowych zajmuje się odrębna spółka – GSG Towers. Linia produkcyjna zlokalizowana jest w największej hali prefabrykacyjnej w Europie, gdzie obok wież, powstają także specjalistyczne statki i konstrukcje stalowe. Wyposażenie hali w specjalną linię produkcyjną kosztowało 25 mln zł. Pozwala ona wytwarzać 100 kadłubów rocznie. W kolejnym etapie spółka planuje budowę osobnej fabryki wież wiatrowych, co pozwoliłoby jej zwiększyć produkcję o kolejnych 200 konstrukcji rocznie. Owa linia wytwarza teraz wieże na potrzeby kontraktu ze znaną niemiecką firmą Nordex. Ta giełdowa spółka jest od 25 lat potentatem w produkcji turbin i kompletnych elektrowni wiatrowych. Umowa ze stocznią obejmuje wyprodukowanie w pełni wyposażonych wież wiatrowych dla Nordexu. Produkcją wież wiatrowych zajmuje się odrębna spółka – GSG Towers. Linia produkcyjna zlokalizowana jest w największej hali prefabrykacyjnej w Europie, gdzie obok wież, powstają także specjalistyczne statki i konstrukcje stalowe. Wyposażenie hali w specjalną linię produkcyjną kosztowało 25 mln zł. Pozwala ona wytwarzać 100 kadłubów rocznie. W kolejnym etapie spółka planuje budowę osobnej fabryki wież wiatrowych, co pozwoliłoby jej zwiększyć produkcję o kolejnych 200 konstrukcji rocznie. Owa linia wytwarza teraz wieże na potrzeby kontraktu ze znaną niemiecką firmą Nordex. Ta giełdowa spółka jest od 25 lat potentatem w produkcji turbin i kompletnych elektrowni wiatrowych. Umowa ze stocznią obejmuje wyprodukowanie w pełni wyposażonych wież wiatrowych dla Nordexu. Do tej pory Nordex zainstalował na całym świecie ponad 4,2 tys. turbin o zdolnościach produkcyjnych przekraczających 6 tys. MW. Eksport ma ponad 95 proc. udziału w obrotach firmy. Grupa Nordex ma biuro w Warszawie i zatrudnia ponad 2,4 tys. osób w różnych regionach świata. Źródło: Rzeczpospolita

Energia wiatrowa w Polsce

Druga ferma z kolei planowana jest na północnych terenach gminy Biskupiec w okolicach Szwarcenowa, Piotrowic, Słupnicy oraz Podlaska Małego i Dużego. Źródło: Gazeta Olsztynska

23


Wiadomości

Energia wiatrowa w Polsce

zima 2011

plany się powiodą to już w 2012 roku rozpocznie się budowa farmy. W sumie ma stanąć kilkanaście wiatraków. Będą one od siebie oddalone o pół kilometra. Wybuduje je zagraniczny inwestor. Urządzenia nowej generacji będą wytwarzały prąd o mocy 90 megawatów. Jeden wiatrak może zasilić w energię 3 tys. gospodarstw rolnych. Źródło: Kurier Poranny

24

Koszt budowy instalacji wiatrowych w Polsce: 5-7 mln zł za 1 MW Budowa instalacji wiatrowych w naszym kraju kosztuje 5-7 mln zł za 1 MW zainstalowanej mocy wynika z raportu o energetyce wiatrowej w Polsce, który powstał przy współpracy Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych. Z dokumentu wynika, że największy koszt to sama turbina wiatrowa - ok. 80 proc. inwestycji. Pozostałe wydatki to m.in.: budowa dróg dojazdowych i fundamentów pod konstrukcję (w sumie 7 proc. kosztów). Inwestor musi również w wydatkach uwzględnić koszty przyłączenia do sieci (ok. 6 proc. całości), koszt projektu (ok. 4 proc.); w przypadku farm wiatrowych dochodzi jeszcze wewnętrzna sieć energetyczna (1 proc.) oraz m.in. ubezpieczenie (1 proc.). Firma doradcza TPA Horwath, która współtworzyła raport, przeanalizowała kilka konkretnych inwestycji, powstających w Polsce. Nakłady dla uzyskania 1 MW mocy z instalacji wiatrowych w badanych przypadkach wyniosły przeciętnie 6,8 mln zł - w tym koszt turbiny wiatrowej to ok. 5,5 mln zł na 1 MW mocy, dróg i fundamentów ok. 0,5 mln zł, koszt przyłączenia do sieci ok. 400 tys. zł. Natomiast 250 tys. na każdy MW mocy stanowiły koszty projektowe, a po 100 tys. - koszt wewnętrznej sieci elektrycznej oraz ubezpieczenie i pozostałe wydatki. Źródło: Bankier.pl Rząd przyjął krajowy plan działań dla odnawialnych źródeł energii Rząd przyjął we wtorek krajowy plan działań w zakresie energii ze źródeł odnawialnych, przygotowany przez ministra gospodarki. W 2020 r. w Polsce 15,5 proc. w zużyciu energii końcowej brutto ma pochodzić z odnawialnych źródeł energii (OZE). „Filarami zwiększenia udziału energii ze źródeł odnawialnych będzie większe wykorzystanie biomasy oraz energii elektrycznej z wiatru” - poinformowało Centrum Informacyjne Rządu w komunikacie po wtorkowym posiedzeniu Rady Ministrów. Rząd chce, by dojście do 15,5 proc. poziomu zużycia energii z OZE odbyło się w sposób zrównoważony. Krajowy plan uwzględnia zasoby odnawialnych źródeł energii i surowców do wytwarzania paliw oraz stanu systemu elektroenergetycznego - zaznaczył rząd. Rozwój wykorzystania OZE umożliwi zaspokojenie wzrastającego zapotrzebowania na energię -

uważa rząd. Zwiększy też stopień uniezależnienia się od dostaw energii z importu. “Promowanie wykorzystania OZE pozwala zwiększyć poziom dywersyfikacji źródeł dostaw oraz stworzyć warunki do rozwoju energetyki rozproszonej, opartej na lokalnie dostępnych surowcach” - podkreśliło CIR w komunikacie. Wytwarzanie energii ze źródeł odnawialnych cechuje się niewielką lub zerową emisją zanieczyszczeń, co zapewnia pozytywne efekty ekologiczne - przypomina CIR. “Energetyka odnawialna przyczynia się również do rozwoju słabiej rozwiniętych regionów, bogatych w zasoby energii odnawialnej. Realizacja inwestycji związanych z odnawialnymi źródłami energii wpływa także na wzrost zatrudnienia w gospodarce” - zaznaczyło Centrum. Źródło: PAP Biznes nie zamierza przespać zielonej rewolucji Ważą się losy Europy. I nie chodzi wcale o kryzys greckich finansów publicznych czy irlandzkiego systemu bankowego. Niedawna publikacja unijnej strategii energetycznej „Europa 2020” i planowany na luty pierwszy szczyt energetyczny UE zadecydują, z jakich źródeł będzie pochodził prąd dla Starego Kontynentu przez kilka najbliższych dekad. Ci, którzy dostosują się do trendu, będą mogli nieźle zarobić. Pod wpływem Niemiec Unia Europejska idzie w kierunku energii odnawialnej. Atom i gaz pozostaną dobrym interesem, ale prawdziwe pieniądze pójdą w najbliższych latach przede wszystkim na zielony biznes. – W ciągu najbliższej dekady wydamy bilion euro na przestawianie europejskiej gospodarki na energię odnawialną – zapowiedział w połowie listopada unijny komisarz ds. energetycznych, Niemiec Guen-

ther Oettinger. Bruksela będzie też naciskała na kraje członkowskie, by dawały zielonym technologiom priorytet przy rozdziale pieniędzy, które co roku płyną z Brukseli do europejskich stolic. To oznacza jedno: ekobiznes przestaje być ukochaną przez idealistów pieśnią przyszłości. Staje się realnym interesem, w którym stawką są poważne pieniądze. Walka o ich podział już się rozpoczęła. Także polscy przedsiębiorcy nie są bez szans w tej rozgrywce. Źródło: Forsal.pl PGE, Dalkia i Fortum zainteresowane przejęciem firm Vattenfalla w Polsce Polska Grupa Energetyczna, Dalkia i Fortum nie wykluczają zainteresowania przejęciem podmiotów należących do Vattenfall w Polsce. We wrześniu br. Vattenfall ogłosił swoją nową strategię zakładającą m.in. skoncentrowanie się działalności koncernu na trzech najważniejszych dla siebie rynkach: Szwecji, Niemczech i Holandii. Z tych trzech rynków Vattenfall osiąga ok. 85 proc. przychodów. Nie wiadomo jeszcze co szwedzki koncern zrobi ze swoimi aktywami w Belgii, Danii, Finlandii, Wielkiej Brytanii oraz Polsce. Nieoficjalnie mówi się, że aktywa te mogą zostać sprzedane, a decyzja w tej sprawie może zapaść w ciągu kilku miesięcy. Podobno Vattenfall już prowadzi rozmowy z chętnymi na kupno jego firm w Polsce. Gdyby Vattenfall zdecydował się na sprzedaż swoich firm w Polsce to nie miałby problemów ze znalezieniem kupców. Vattenfall posiada w Polsce kilka spółek, do najważniejszych należą Vattenfall Heat Poland (dawniej Elektrociepłownie Warszawskie), Vattenfall Distribution Poland (dystrybutor energii elektrycznej na części terenów woj. śląskiego), farma wiatrowa o mocy 30 MW leżąca niedaleko Wolina oraz dwie spółki obrotu energią


Enea: Nie stać nas na wiatraki Włączenie do sieci małej elektrowni wiatrowej kosztuje nawet 300 mln zł – skarży się Enea Operator. Spółka twierdzi, że nie stać jej na wiatraki. Spółki dystrybucyjne żądają wyższych opłat doliczanych do rachunków za prąd, bo boją się, że zabraknie im na inwestycje. URE zdecydowanie mówi „nie”. Spółki, które zarabiają na przesyle energii zarządzanymi przez siebie sieciami dystrybucyjnymi, kończą uzgadnianie pięcioletnich planów rozwoju infrastruktury. Żeby w polskich domach nie zgasły żarówki, firmy potrzebują wielomiliardowych inwestycji. W 2011 r. dystrybutorzy prądu mieli rozpocząć wieloletni program modernizacyjny. Ale tak się nie stanie. – Prezes Urzędu Regulacji Energetyki zamierza uzgodnić plany rozwoju operatorów sieci dystrybucyjnej do końca roku wyłącznie na 2011 r. Plany na kolejne lata będą uzgadniane w pierwszej połowie 2011 r. – usłyszeliśmy w URE.

Mariusz Sfora, prezes URE, nie chce się zgodzić na podwyżki opłaty doliczanej do rachunków. Opłata w kolejnych latach miałaby rosnąć. To z nich spółki dystrybucyjne miałyby sfinansować inwestycje. Z naszych informacji wynika, że tylko w 2011 r. opłata za przesył poszłaby do góry o 5 – 7 proc. W kolejnych latach jeszcze więcej. Sfora mówi jednak „nie”, bo rachunki windują także producenci energii. Do końca roku zatwierdzi tylko stawki na 2011 r. Źródło: Gazeta Prawna PSEW za utrzymaniem systemu tzw. zielonych certyfikatów Prezes Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej Jarosław Mroczek uważa, że nie należy zmieniać obecnego systemu wsparcia dla producentów energii ze źródeł odnawialnych - tzw. zielonych certyfikatów. Przygotowywana jest ustawa o odnawialnych źródłach energii. PSEW obawia się nowych rozwiązań. Zielone certyfikaty potwierdzają, że energia została wytworzona ze źródeł odnawialnych. Certyfikatami można obracać na rynku. Kupują je te firmy energetyczne, które

W Gdyni zaprezentowano najwyższy w Polsce żuraw Pierwszy w Polsce i piąty w Europie najwyższy żuraw Grove GTK 1100 zaprezentowano w poniedziałek w porcie w Gdyni. Żuraw może podnieść 95 ton na wysokość 112 m, a jego maksymalna wysokość podnoszeń wynosi 140 m. Jak poinformował PAP rzecznik prasowy Morskiego Terminalu Masowego Gdynia Adam Schmidt, po zainstalowaniu dodatkowej kratownicy, żuraw może podnosić ciężary nawet na wysokość 160 m. Dźwig może być wykorzystywany do budowy wieżowców i do instalacji turbin wiatrowych w regionie Morza Bałtyckiego. Pierwsze montaże i instalacje turbin wiatrowych planowane są na początek 2011 roku. Dla porównania, najwyższy budynek mieszkalny w Polsce - Sea Towers w Gdyni (z iglicą) ma wysokość 141,6 m. Jak poinformowała spółka, Żuraw Grove GTK 1100, to w uproszczeniu dwa teleskopowe żurawie postawione jeden na drugim, połączone i usztywnione hydraulicznym systemem odciągów montowanych do głowicy wieży i podpór żurawia. W porównaniu z tradycyjnymi żurawiami, konstrukcja GTK 1100 jest w pełni innowacyjna; cechuje ją wysoka mobilność i możliwość pracy na niewielkiej powierzchni operacyjnej. Właścicielem żurawia jest spółka Viatron, która w celu zapewnienia kompleksowej usługi związanej z montażem turbin wiatrowych zawiązała konsorcjum Gdynia Wind Solution. Tworzą go Gdyński Terminal Kontenerowy, Morska Agencja Gdynia, Portowy Zakład Techniczny i spółka Viatron. Źródło: PAP

Walka z wiatrakami W Kluczborku trwa walka z wiatrakami. Mieszkańcy wsi protestują przeciwko budowie fermy wiatrowej. Na razie udało się doprowadzić do spotkania przy jednym stole wszystkich, których inwestycja interesuje i dotyczy. Do kompromisu jednak jeszcze daleko. Mieszkańcy kilku wsi protestowali, pikietowali, krzyczeli. Nikt nie jest szczęśliwy z prezentu jakim chcą ich obdarować władze. Jednakże nie mówią wiatrakom „nie” z definicji czy dla zasady. Domagają się zastosowania unijnych norm ograniczających lokalizowanie wiatrowych elektrowni. W Niemczech czy w Czechach odległość od siedzib ludzkich to 3 km, a oprócz tego są porobione strefy gdzie te wiatraki mogą stanąć – mówią protestujący mieszkańcy

W podkluczborskich wsiach wiatraki o wysokości Pałacu Kultury mogłyby stanąć nawet dwieście metrów od zabudowań. Lęki mieszkańców wynikają z obawy o jakość życia w takim sąsiedztwie. Mieszkańcy nie mają szczęścia. W okolicy wieje szczególnie mocno – teren jest więc wymarzony dla wiatrowych elektrowni. O lokalizację ubiegają się aż trzy firmy, każda chce realizować kilka projektów. Inwestorzy twierdzą, że praca ogromnych śmigieł nie jest szkodliwa. Podpierają się naukowymi autorytetami. Specjaliści nie ukrywają - że największym problemem są emitowane przez wiatraki infradźwięki. Ale i tu raczej uspokajają. Żadne z badanych przez ze mnie urządzeń nie osiągnęło nawet połowy progu słyszalności czyli 85 decybeli – to jest próg odczuwalności infradźwięków. Natomiast przepisy mówią o 140 decybelach - mówi Tomasz Boczar z Politechniki Opolskiej. Jednak w Kluczborku pod wpływem nacisków z pomysłu popierania inwestycji wycofują się zarówno władze gminy jak i powiatu. Źródło: TVP Opole PEP: Wiatraki się opłacają Dom Maklerski BZ WBK doradza kupno akcji spółki Polish Energy Partners. Rekomendacja ta bierze się stąd, że kilka dni temu Ministerstwo Gospodarki opracowało plan działań dla odnawialnych źródeł energii elektrycznej w Polsce – Wynika z niego, że otoczenie prawne i system wsparcia dla energetyki wiatrowej pozostaną niezmienione mimo obaw, które pojawiały się ostatnio na rynku – skomentował Paweł Puchalski, analityk  DM BZ WBK. Zaznaczył, że przy niecałym gigawacie mocy zainstalowanej w  farmach wiatrowych w  Polsce pozostaje duża przestrzeń dla budowy wiatraków, zapowiadanej przez PEP (mają mieć moc również około 1 GW). Według BZ WBK docelowa cena  akcji PEP to 45 zł. Na koniec piątkowej sesji, po spadku kursu o 2,24 proc., za akcje spółki płacono po 30,50 zł. Źródło: Parkiet

Energia wiatrowa w Polsce

(Vattenfall Sales Poland - zajmująca się sprzedażą energii odbiorcom końcowym oraz Vattenfall Trading Services - prowadząca hurtowy handel energią). Źródło: wnp.pl

chcą spełnić ustawowe wymogi poziomu wytwarzania energii odnawialnej. „O obecnym systemie zielonych certyfikatów wiem jedno - okazało się, że dobrze funkcjonuje. Z pewnością nie jest doskonały i jest drogi, co skutkuje wyższymi kosztami dla spółek dystrybucyjnych, ale ma też olbrzymią zaletę - przyciąga inwestorów” powiedział PAP Mroczek we wtorek w Warszawie, podczas zorganizowanego przez PSEW Forum Energetyki Wiatrowej. „Pięć lat już pracujemy systemie zielonych certyfikatów. Teraz zbliżamy się do momentu, w którym ma szansę stać się systemem na prawdę rynkowym. Może nie warto tego zepsuć” dodał. Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej opowiada się za zachowaniem obecnych rozwiązań. W razie wprowadzenia zmian, domaga się od rządu utrzymania dotychczasowych zasad dla budowanych już instalacji, a stosowania nowych dopiero dla tych, które zostaną rozpoczęte w przyszłości. Według stowarzyszenia okres przejściowy powinien być dłuższy niż rok. Ustawa powinna też gwarantować niezmienność rozwiązań przez cały okres funkcjonowania inwestycji. Stowarzyszenie chce też, by określono progi wsparcia dla poszczególnych technologii odnawialnych źródeł energii w oparciu o transparentne publicznie analizy. Źródło: Bankier.pl

zima 2011

Wiadomości

25


ZMIENIAMY

ENERGETYKĘ

W DONG ENERGY MAMY DŁUGOTERMINOWĄ WIZJĘ: Zapewnić niezawodne dostawy energii bez emisji CO2. Do tego celu dążymy poprzez realizację nowych inwestycji i doskonalenie istniejących już źródeł energii. Aby go osiągnąć, energetyka musi ulec istotnym zmianom, tak by produkować więcej energii przy niższej emisji CO2. Jesteśmy świadomi, że jest to przedsięwzięcie wymagające czasu i że osiągnięcie zamierzonego celu nie będzie łatwe. Mimo tego DONG Energy kontynuuje ogromne inwestycje w energetykę wiatrową. Lądowe farmy wiatrowe w Polsce DONG Energy wybudował dotąd na terenie Polski trzy farmy wiatrowe. W roku 2010 oddaliśmy do eksploatacji Farmę Wiatrową Karcino. Obiekt ten, o mocy 51 MW, zlokalizowany jest w okolicy Kołobrzegu i jest

www.dongenergy.com

najnowszą farmą wiatrową DONG Energy w Polsce. Pozostałe dwie to Jagniątkowo (w eksploatacji od 2007 r.) oraz Karnice I (od 2010 r.), każda z nich o mocy 30 MW. Więcej energii z wiatru Natura obdarzyła nas bogatymi zasobami wiatru. DONG Energy jest obecnie liderem na rynku rozwoju i budowy morskich farm wiatrowych. Tę pozycję zamierzamy coraz bardziej umacniać. W roku 2009 odbyła się inauguracja największej na świecie morskiej farmy wiatrowej Horns Rev 2 w Danii, w roku 2010 oddana została do eksploatacji farma Gunfleet Sands w Wielkiej Brytanii, zaś kolejne nasze przedsięwzięcia są w trakcie realizacji. Zmiany w sposobie produkcji energii uzależnione są od właściwych kompetencji i od woli podjęcia odpowiednich działań. W DONG Energy posiadamy i jedno, i drugie.

DONG Energy jest jedną z czołowych grup energetycznych w północnej Europie. Nasza siedziba mieści się w Danii. Zajmujemy się budową obiektów energetycznych oraz produkcją, dystrybucją i obrotem energią oraz związanymi z nią produktami na terenie północnej Europy. W roku 2009 zanotowaliśmy 6,6 mld euro przychodu. Więcej informacji na: www.dongenergy.com.

Energia Wiatrowa w Polsce  
Energia Wiatrowa w Polsce  

Directory of all wind energy developers in Poland

Advertisement