Page 1


òåë./ôàêñ.: (0362) 45-06-07 ìîá.: (096) 124-84-91, (099) 556-87-06, (073) 106-86-54 ì.Ðiâíå, ïð.Ìèðó 7à, îô.3 Âiäïî÷èíîê íà áóäü-ÿêèé ñìàê. Ïðàöåâëàøòóâàííÿ çà êîðäîíîì. Òóðè âèõiäíîãî äíÿ. Iíäèâiäóàëüíi òóðè. Âiçè, àâiàêâèòêè.

Âàø âiäïî÷èíîê - öå íàøà ðîáîòà!


С одки Оксами ! Влаштуйт свої рідни т дру я свят !

• Весільн короваї • Торт • Тіст к • Кенд -бар н рі н свят , н рі н тем !

Terasa

Р Е С Т О Р А Ц І Я

м.Костопіль вул.Прибережна, 2г

(067) 490-66-56 (099) 299-86-81

2 поверх, банкетна зала, жива музика

Асторія

КАФЕ

КАФЕ

(067) 647-51-50, (03657) 2-48-50 ТЕЛЕФОНУЙТЕ ПРЯМО ЗАРАЗ

При замовленні піци

(098) 72-77-488, (03657) 2-48-60 v .co /i 226659481 faceboo .co /peopl /Тор -Н -Зака -Оксан /100012115542440

(095) 48-67-018, (096) 85-91-764 Оксан

• ВЕСІЛЛЯ • БАНКЕТИ м.Костопіль вул.Б.Хмельницького, 15

Красуння  

Тематичний довідник

Красуння  

Тематичний довідник

Advertisement