Page 1


Nasze Ogrody

Spis Treナ田i

2

Informacje o firmie

3

Donice

4

Kwiaty

7

Krzewy

10

Iglaki

14

Oferta handlowa sadzonek sprzedawanych

18


Nasze Ogrody PHU Nasze Ogrody jest firme dzialajaca na rynku od dwóch lat. Zajmujemy sie sprzedaza roslin ozdobnych do ogrodu. Nasza oferta jest niezwykle bogata. Wszystkie sprzedawane przez nas rosliny rosna w donicach. Firma posiada tez bogaty asortyment donic (ceramicznych, plastikowych, ratanowych, metalowych) do domu i do ogrodu. Waznym aspektem naszej dzialalnosci sa projekty malych ogrodów, ich wykonywanie. Przygotowujemy takze ozdoby okolicznosciowe, bukiety, wience cmentarne, wiazanki pogrzebowe, wiazanki slubne, ciekawe kompozycje kwiatowe (z kwiatów zywych i sztucznych) na rózne okazje. Mamy krótkie terminy realizacji zamówien, intratne i elastyczne ceny. Jestesmy otwarci na rózne sugestie i propozycje. Realizujemy zamówienia nawet najbardziej wybrednych klientów. W krótkim czasie gotowi jestesmy dostarczyc dosc wyszukane rosliny ozdobne do ogrodu i domu, donice i inne artykuly dekoracyjne.

Zapraszamy do wspó³pracy

3


Donice Doniczki ceramiczne wykonane s¹ metod¹ tradycyjn¹ z polskiej gliny i barwników. Sprzedawane doniczki s¹ w komplecie z podstawk¹ w tym samym kolorze i rozmiarze.

4


Donice

5


Donice

6


Kwiaty Aksamitka, roœlina w doniczce Sprzedawana roœlina w doniczce. Kolory: ¿ó³ty i pomarañczowy. Wysokoœæ do 15cm, ³adnie rozkrzewiona. Uprawiane s¹ zarówno jako roœliny okrywowe, kwietnikowe i obwódkowe, poza tym stosowane s¹ do obsadzania skrzynek na balkonach, mis i wszelkich pojemników. Odpornoœæ na suszê pozwala na umieszczenie tych roœlin w wiêkszych ogródkach skalnych, stanowi¹ piêkny element dekoracyjny ka¿dego ogrodu czy dzia³ki i bardzo dobrze siê prezentuj¹ zarówno pojedynczo jak i grupowo.

Barwinek, sadzonki Sadzonka doœæ niska, niektóre pêdy maj¹ oko³o 20-30cm. Roœlina wieloletnia, ozdobna. Czêsto uprawiana w kobiercach, obwódkach, rabatkach, skalniakach. Czêsto sadzona na cmentarzach. Ma³o wymagaj¹ca, je¿eli idzie o glebê i œwiat³o, roœnie w ka¿dych warunkach. Sprzedawane roœliny zimowa³y w gruncie, nie s¹ wysiewane w tym roku i nie s¹ szklarniowe.

Begonia stale kwitn¹ca, kwiat w doniczce Sprzedawana doros³a roœlina wysokoœci 10cm. Dwa kolory liœci: zielone i br¹zowawe. Roœlina jednoroczna. Niewymagaj¹ca. Nie lubi nadmiaru wody. Kwitnie od maja do mrozów. Doskona³a na kwietniki, do mis, skrzynek.

Bergenia sercowata, Roœlinka w doniczce, wysokoœæ oko³o 30cm. Bergenia sercowata mo¿e rosn¹æ w ka¿dym miejscu, tak¿e w g³êbokim cieniu i na ka¿dej glebie. Przystosowuje siê do ka¿dej gleby wed³ug zasady `im wiêcej s³oñca tym wiêcej wilgoci`. Najlepiej roœnie na glebie ¿yznej, œrednio wilgotnej lub wilgotnej. W miejscu s³onecznym lepiej kwitnie.Bergenia bêdzie ozdob¹ ka¿dego ogródka skalnego, rabaty, skarpy czy grupy kwiatowej nie tylko w okresie kwitnienia.

7


Kwiaty Dalia, roœliny w doniczce Sprzedawana roœlina w doniczce. Dostêpne kolory: ¿ó³te i czerwone; nie wszystkie da siê teraz rozró¿niæ, nie wszystkie zakwit³y. Roœliny o wysokoœci 1520cm. Koszyczki kwiatowe osadzone na d³ugich wierzcho³kach, o ró¿nej wielkoœci. Dalie wymagaj¹ stanowiska s³onecznego lub lekko zacienionego, gleby przepuszczalnej, lekko wilgotnej, zasobnej w sk³adniki pokarmowe. S¹ niezast¹pione w naturalistycznych kompozycjach, na rabaty, kwietniki, jak równie¿ do pojemników, donic, mis.

Dzwonek brzoskwiniolistny Roœlinki w doniczce P9. Na zdjêciu doniczka wkopana w ziemiê, tak roœlinka zimowa³a. Dorasta do 90cm. Kwiaty du¿e i szerokie, niebieskie i bia³e. Kwitnie od czerwca do sierpnia, roœnie dobrze na ka¿dej glebie. Nadaje siê na rabaty i na kwiat ciêty. Do doniczki przesadzane z gruntu.

Gazania lœni¹ca roœliny w doniczkach, mix kolor Kwiat stosuje siê do ozdoby rabat oraz jako kwiat ciêty. Piêknie prezentuje siê w po³¹czeniu z innymi rodzajami kwiatów. Wielu ogrodników ceni sobie gazanie za swoj¹ niecodziennoœæ i niepowtarzalnoœæ, dlatego z powodzeniem hoduj¹ je w swoich ogrodach i skalnikach, gdzie najlepiej mo¿na podziwiaæ ich urodê. Kwitnie przez ca³y okres kalendarzowego lata oraz jesieni, a¿ do pierwszych przymrozków.

Irys, sadzonki Dwa kolory: fioletowy i ró¿owy, na ten moment nie mo¿na rozró¿niæ koloru. Roœlinki w doniczce P9. Kwitnie obficie, wysokoœæ oko³o 1m. Mrozoodporny. Nadaje siê na rabaty kwiatowe.

8


Kwiaty Irga p³o¿¹ca, sadzonki 25cm lub 45cm W doniczce. Roœlina wieloletnia o fioletowych kwiatach. Liœcie nie opadaj¹ na zimê. Krzewinka dekoracyjna, a jej ozdob¹ s¹ ³adnie b³yszcz¹ce liœcie, przebarwiaj¹ce siê jesieni¹. Drobne bia³e kwiatuszki najczêœciej w maju i czerwcu. Jej niew¹tpliw¹ ozdob¹ s¹ ³adne czerwone owoce. Idealna roœlina na skalniaki.

Kocanka omszona silver Sprzedawana roœlina w doniczce. £adnie rozroœniêta, pêdy do 15cm. Wiele pêdów na jednej ³odydze. Kocanki maj¹ d³ugie, niezbyt miêkkie p³o¿¹ce pêdy z okr¹g³awymi omszonymi liœæmi. S¹ one ow³osione i bardzo przyjemne w dotyku. Odmiana silver ma wyj¹tkowo silny wzrost i srebrnoszare liœcie. Je¿eli u¿yjemy j¹ do kompozycji to z równie silnie rosn¹cymi roœlinami, np.. surfiniami, lub trzeba j¹ ci¹æ.

Konwalia majowa Roœlina uprawiana na rabatach i na kwiat ciêty. Najlepiej roœnie w pó³cieniu. Szybko siê rozrasta. Rozmna¿a siê przez podzia³ pe³zaj¹cych k³¹czy. Jest odporna na mróz. Nie lubi tylko gleb gliniastych. Konwalia chocia¿ jest roœlin¹ truj¹ca ma te¿ zastosowanie w lecznictwie. Napary w winie stosuje siê dla poprawy pamiêci oraz ³agodzenia stanów zapalnych oczu. Ponadto bywa stosowana w leczeniu epilepsji i chorób serca.

Mix kolorów. Wysoka bylina w ró¿nych kolorach. Zimowa³a w ogrodzie, wiec odporna na zmiany temperatury. Roœnie dobrze w ka¿dej glebie. Nadaje siê jako kwiat ciêty i do pojedynczych nasadzeñ.

9


Krzewy Berberys czerwonolistny Roœlina wysokoœci 60-80cm. Przyciêta.Jest to najpopularniejszy gatunek z berberysów uprawianych w Polsce. Pochodzi z Japonii. Odznacza siê du¿¹ odpornoœci¹ na mróz. Ma pokrój gêstego krzewu wysokoœci 1-1,5 m. Jego ga³¹zki s¹ ³ukowato wygiête, liœcie ma³e, czerwone (d³ugoœci 1-3 cm), piêknie przebarwiaj¹ce siê jesieni¹ na ró¿ne odcienie kolorów: czerwonego, pomarañczowego i ¿ó³tego. Dekoracyjne, bardzo liczne, drobne, b³yszcz¹ce, intensywnie czerwone owoce zdobi¹ krzew jesieni¹ i zim¹. Doskonale wygl¹da na skalniakach lub w ma³ych grupach. Mo¿na z niego te¿ tworzyæ niskie ¿ywop³oty oraz szpalery.

Budleja sadzonka w doniczce. Wysokoœæ oko³o 40-60cm. Dostêpne kolory to ró¿owy i niebieski. Budleje nadaj¹ siê do nasadzeñ w ma³ych ogrodach i na dzia³kach, ze wzglêdu na coroczne ciêcie odnawiaj¹ce. Mo¿na je tak¿e z du¿ym powodzeniem uprawiaæ w du¿ych donicach na balkonach lub tarasach. Na rabatach bylinowych najczêœciej wykorzystywane s¹ jako niezwykle atrakcyjne t³o dla innych roœlin. Uprawiane pojedynczo na eksponowanym stanowisku w otoczeniu bylin lub niskich krzewów.Lubi stanowisko s³oneczne, pó³cieniste, zaciszne. Gleby o odczynie obojêtnym lub zasadowym, ¿yzne, przepuszczalne i wilgotne. Doskonale znosi warunki miejskie.

Bukszpan, roœlina wszechstronna Roœlina wysokoœci 20-25cm. Przyciêta. Zimnozielony krzew (lub niewielkie drzewo) o gêsto rosn¹cych liœciach, dobrze znosi przycinanie i nadaje siê szczególnie na ¿ywop³oty czy nadawania im kszta³tu figur geometrycznych. Kwiaty zielonkawe, pachn¹ce, niepozorne, osadzone w k¹tach liœci. Kwitn¹ w kwietniu - maju. Liœcie ciemnozielone, b³yszcz¹ce, pod³ugowate lub eliptyczne, nie opadaj¹ce na zimê. Krzewy rosn¹ powoli i s¹ d³ugowieczne. Maj¹ wszechstronne zastosowanie. W ogrodach na niskie ¿ywop³oty, obwódki lub na rabaty wœród bylin oraz jako formy strzy¿one.

Dereñ bia³y sadzonka z zabezpieczonym korzeniem. Wysokoœæ oko³o 60cm, przyciêta. Nadaje siê na ¿ywop³oty. W parkach nale¿y sadziæ pojedynczo lub w grupach na du¿ych powierzchniach otwartych ³¹k i trawników. Dekoracyjny równie¿ po opadniêciu liœci ze wzglêdu na jaskrawoczerwone ga³êzie. Krzew wys do 2-3 m. Rozrasta siê szeroko. Pêdy i starsze ga³êzie jaskrawoczerwone, b³yszcz¹ce, szczególnie intensywnie zabarwione w zimie. Kolor ten jest tym silniejszy, im krzew ma bardziej s³oneczne stanowisko. Jesieni¹ czerwonofioletowe. M³ode pêdy w lecie pokryte sinym nalotem. Liœcie s¹ ca³kowicie ¿ó³te.

10


Krzewy Dereñ jadalny sadzonka w woreczku z dobrze zabezpieczonym korzeniem. Wysokoœæ oko³o 40cm, przyciêta. Wymagania glebowe niewielkie. Toleruje gleby bardzo ciê¿kie, choæ musz¹ charakteryzowaæ siê chocia¿ przyzwoitym drena¿em. Mo¿e rosn¹c na bardzo zasadowych i umiarkowanie kwaœnych glebach. Roœlina mo¿e rosn¹æ w pó³cieniu. Dereñ jadalny mo¿e stanowiæ jadalny ¿ywop³ot - wiatrochron, jednak wtedy nie bêdzie bardzo produktywny je¿eli chodzi o iloœæ owoców. Nie znosi natomiast wystawienia na wiatry morskie. Uprawiany jako roœlina ozdobna. Ma ozdobny wygl¹d w marcu

Forsycja wysokoœæ sadzonki oko³o 40cm, przyciête. Krzew powszechnie znany i lubiany. Zawdziêcza to bardzo wczesnemu okresowi kwitnienia, najwczeœniej ze wszystkich krzewów. Obsypuje siê wtedy olbrzymi¹ iloœci¹ ¿ó³tych, delikatnych kwiatów pokrywaj¹cym wiêkszoœæ ga³êzi. Zaraz po przekwitniêciu pojawiaj¹ siê zielone liœcie i roœlina traci wtedy czêœæ swego uroku. Forsycje dorastaj¹ do 3 metrów wysokoœci o d³ugich ga³êziach. Rosn¹ szybko i mocno, a stykaj¹ce siê z ziemi¹ mog¹ siê ukorzeniæ. Krzew forsycji nie jest zbyt wymagaj¹cy pod wzglêdem gleby. Nie musi byæ on bardzo ¿yzna, mo¿e byæ nawet piaszczysta, byle nie gliniasta i podmok³a, bo nie czuje siê tam dobrze. Lubi stanowisko s³oneczne lub lekko zacienione.

Hortensja drzewiasta ANABELLE sadzonka w doniczce 2-litrowej. Wysokoœæ oko³o 40-60cm, przyciêta. Hortensja o dŸwiêcznej nazwie 'Anabelle' to efektownie kwitn¹cy krzew o luŸnym pokroju i grubych ga³êziach. Kwiaty kremowo-bia³e, zebrane w bardzo du¿e ok. 20 cm œrednicy, pó³kuliste kwiatostany, z³o¿one z wielu p³onnych kwiatów. Krzewy te dobrze rosn¹ i kwitn¹ tylko na glebach ¿yznych i próchnicznych. Nie znosz¹ podmok³ych glin i innych ciê¿kich gleb, tzw. zimnych. Hortensje powinny byæ sadzone w miejscu mo¿liwie wilgotnym, podczas suszy podlewaæ obficie. Mrozoodpornoœæ: W okolicach o surowszych zimach i temp. poni¿ej -20 st. C zalecane jest zabezpieczanie systemu korzeniowego.

Hortensja pn¹ca sadzonka w doniczce 2-litrowej. Wysokoœæ oko³o 90cm, przyciêta. Hortensja pn¹ca to krzew dorastaj¹cy do 8 metrów wysokoœci. W naturalnych warunkach pnie siê do 20m. Pêdy czerwonobr¹zowe, sztywne, z czepnymi korzeniami przybyszowymi. Ozdob¹ krzewu oprócz pokroju pn¹cza s¹ bia³e, zebrane w p³askie kwiatostany œrednicy do 25 cm kwiaty p³onne, 5 p³atków korony zroœniêtych ze sob¹ koñcami. Zastosowanie: zazielenianie murów, starszych drzew, dziedziñców, jako pn¹cze kwitn¹ce i okrywaj¹ce altany b¹dŸ wejœcia do domu, pergole lub treja¿e.

11


Krzewy Hortensja ogrodowa odmiany: paniculata i macrophylla Sadzonka w doniczce 2-litrowej. Wysokoœæ oko³o 40-50cm, przyciêta. Najwiêksz¹ zalet¹ hortensji s¹ piêkne i trwa³e kwiaty. W kwiatostanach hortensji mog¹ wystêpowaæ dwa rodzaje kwiatów: kwiaty p³odne s¹ drobne i niepozorne oraz kwiaty p³onne otaczaj¹ce kwiaty p³odne - znacznie wiêksze, o owalnych p³atkach. Kwiaty hortensji skupione s¹ w okaza³ych baldachach w barwach od bia³ej poprzez ró¿ne odcienie ró¿u do czerwonej a za pomoc¹ specjalnych zabiegów mo¿na uzyskaæ barwê niebiesk¹.

Jarz¹b szwedzki wysokoœæ sadzonki oko³o 80 cm, przyciête.Roœlina ozdobna. Jarz¹b ten jest czêsto uprawiany na terenie ca³ego kraju. Ma³o wymagaj¹cy w stosunku do gleby, jednak na siedliskach ubo¿szych zwykle roœnie krzaczasto. Wymaga pe³nego oœwietlenia. Ozdobny jest ze wzglêdu na liœcie, regularn¹ koronê, barwne owoce. Jest odporny na zarazê ogniow¹. Drzewo o 20 m wysokoœci o szerokiej koronie. Liœcie ciemnozielone do 10 cm d³ugoœci, pojedyncze, eliptyczne lub odwrotnie jajowate, pierzasto klapowane. Klapy têpe, nieregularnie pi³kowane. Kwiatostany pojawiaj¹ siê w maju, do 10 cm szerokoœci. Owoce pomarañczowoczerwone

Jaœminowiec wysokoœæ oko³o 40cm, przyciête.Bardzo pospolity, ³atwy w uprawie i wytrzyma³y krzew, kwitn¹cy w czerwcu i lipcu, w zale¿noœci od odmiany. Wyrasta na wysokoœæ od 1 do 3 m. Jaœminowce to krzewy silnie rozrastaj¹ce siê i roz³o¿yste. Kwiaty kremowo-bia³e, pojedyncze lub pe³ne, zebrane w groniaste kwiatostany o piêknym, doœæ silnym zapachu. Liœcie ciemnozielone, owalne i szorstkie, o z¹bkowanych brzegach, na koñcach zaostrzone. Roœlina nawet dla zupe³nych amatorów; ma³o wymagaj¹ca, mo¿e rosn¹æ nawet w ubogiej glebie o ile nie jest zbyt sucha, w miejscach nas³onecznionych i w pó³cieniu (ale wtedy s³abiej kwitnie). Krzewy jaœminowca s¹ wytrzyma³e na mróz i nie wymagaj¹ okrywania na zimê.

Kalina koralowa roœlina wysokoœæ 40-50cm. Kalina koralowa jest roœlin¹ lecznicz¹ stosowan¹ g³ównie w leczeniu chorób kobiecych, zwi¹zanych z problemami zdrowotnymi i bolesnoœciami w czasie ci¹¿y i menstruacji. Ze wzglêdu na efektowne kwiatostany, d³ugo utrzymuj¹ce siê owoce oraz intensywne przebarwienie jesiennych liœci - kalina jest cenion¹ roœlin¹ ozdobn¹.Owoce s¹ jadalne, choæ surowe s¹ w du¿ych iloœciach szkodliwe dla dzieci i na ogó³ nie s¹ cenione ze wzglêdów smakowych.

12


Krzewy Krzewuszka weigela wysokoœæ oko³o 60cm, lekko przyciêta. Jeden z najpiêkniejszych krzewów kwitn¹cych. Najwiêksz¹ ozdob¹ wajgelii s¹ kwiaty: tr¹bkowate, wyd³u¿one, w kszta³cie dzwonków o d³ugoœci oko³o 4 cm. Pokrywaj¹ krzew obficie tworz¹c kiœcie. Barwa kwiatów w zale¿noœci od odmiany ró¿owa, karminowa lub czerwona. S¹ te¿ odmiany o kwiatach bia³ych lub czerwonofioletowych.Ciemnozielone liœcie stanowi¹ doskonale t³o dla innych roœlin i pozostaj¹ d³ugo zielone - ¿ó³kn¹ dopiero przed opadniêciem. Pora kwitnienia: Koniec maja i czerwiec. Czasem powtarza kwitnienie we wrzeœniu ale drugi raz nie kwitnie ju¿ tak obficie.

Perukowiec podolski sadzonka w doniczce 3-litrowej. Wysokoœæ oko³o 3040cm. Nazwa krzewu pochodzi od niezwyk³ych - puszystych i kulistych owocostanów przypominaj¹cych perukê. Dorasta do 3 m wysokoœci. Przez ca³y okres wegetacji ma ciemnopurpurowe liœcie. Kwiaty rozwijaj¹ siê w maju i czerwcu. Przekwit³e kwiatostany przemieniaj¹ siê w puszyste, czerwone owoce. Perukowiec dobrze znosi gorsze warunki glebowe, mo¿e rosn¹æ nawet na glebie piaszczystej. Dobrze znosi suszê i mróz. Lubi stanowisko s³oneczne i ciep³e. Najlepszym miejscem dla perukowca w ogrodzie jest po³udniowa œciana przy domu lub wyeksponowane miejsce na trawniku.

Piêciornik krzewiasty Dostêpne kolory: ¿ó³ty. Inne kolory: ró¿owy, bia³y. Roœlina wysokoœæ 40-50cm. Przyciêta. Jest krzewem z rodziny ró¿owatych o stosunkowo niewielkich wymaganiach. Ma ciemnozielone i lœni¹ce ulistnienie, które jednak zrzuca na zimê. Nie odbiera mu to jednak uroku. Okres kwitnienia jest bardzo d³ugi, ale to latem, kiedy pojawiaj¹ siê najobfitsze kwiaty, piêciornik krzewiasty wygl¹da naprawdê imponuj¹co. Piêciorniki najlepiej rosn¹ w pe³nym s³oñcu. Najlepiej czuj¹ siê na glebach piaszczystych, przewiewnych, lekko alkalicznych, ale rosn¹ praktycznie wszêdzie. Dlatego œwietnie sprawdz¹ siê na skarpach i skalnikach wapiennych. Piêciorniki nale¿y przycinaæ póŸn¹ wiosn¹.

Pióropusznik strusi, paproæ sadzonka wysokoœæ oko³o 30cm. Paproæ wieloletnia. Dorasta do 1,5 m wysokoœci i 1 m szerokoœci. Pióropusznik strusi najlepiej roœnie w cieniu, w miejscach wilgotnych, na glebie próchnicznej z du¿ym dodatkiem torfu. Toleruje równie¿ stanowiska s³oneczne i pó³cieniste. Pióropusznik strusi jest chêtnie uprawiany w ogrodach. Ze wzglêdu na du¿e rozmiary i ekspansywnoœæ nadaje siê raczej do wiêkszych ogrodów (trzeba uwa¿aæ, by nie zag³uszy³ innych roœlin). Roœlina w pe³ni mrozoodporna.

13


Krzewy Porzeczka krwista sadzonka w woreczku z dobrze zabezpieczonym korzeniem. Wysokoœæ oko³o 30-40cm, przyciêta. Porzeczka krwista uprawiana jest g³ównie jako roœlina ozdobna ze wzglêdu na swoje piêkne kwiaty i ozdobne liœcie. Kwitnie na prze³omie kwietnia i maja. Krzew osi¹ga wysokoœæ do 2 metrów, po przekwitnieniu pojawiaj¹ siê ma³e owoce w kolorze niebieskoczarnym. Roœlina nie ma wiêkszych wymagañ glebowych, dobrze zimuje.

Rozchodnik kamczacki bylina o zielonych listkach. Dorasta do wysokoœci 15-20cm. O drobnych ¿ó³tych kwiatach. Zalecana do sadzenia na murkach, w ogródkach skalnych.

Œnieguliczka ró¿owa sadzonka w woreczku z dobrze zabezpieczonym korzeniem. Wysokoœæ oko³o 30-40cm, przyciêta. Œnieguliczka ró¿owa jest bujnym krzewem, który roœnie wszêdzie - w pe³nym s³oñcu lub w g³êbokim cieniu pod gêstymi koronami drzew. £atwo rozprzestrzenia siê, tworz¹c zaroœla w dzikszych partiach ogrodu. Zdobi¹ j¹ liczne, du¿e kuliste owoce o powierzchni przypominaj¹cej marmur. Owoce pojawiaj¹ siê w paŸdzierniku i wisz¹ na krzewie wiele miesiêcy. Nadaj¹ siê do dekoracji wnêtrz i na ¿ywop³oty, ale wymagaj¹ opieki.

Tamaryszek drobnokwiatowy sadzonka w woreczku z dobrze zabezpieczonym korzeniem. Wysokoœæ oko³o 40cm, przyciêta. Roz³o¿ysty krzew osi¹ga najczêœciej do 2 m wysokoœci i o wiele wiêcej szerokoœci. Kwitnie bardzo obficie na pêdach zesz³orocznych, na prze³omie kwietnia i maja. Jego delikatne i kaszkowate kwiaty tworz¹ niewielkie i bardzo w¹skie grona. Po zakoñczeniu kwitnienia warto przeprowadziæ ciêcie, które nada mu bardziej zwartego pokroju. One bardzo szybko siê regeneruj¹ i w miejscu ciêcia wytwarzaj¹ liczne pêdy. Tamarix parviflora jest doœæ wytrzyma³y na mrozy. W przypadku zmarzniêcia nale¿y usun¹æ

14


Iglaki Cis pospolity (jagodowy) sprzedawana roœlina mocno rozkrzewiona. Wysokoœæ oko³o 50 cm. D³ugowieczne, iglaste, zimozielone drzewo lub krzew, wysokoœci do 20m. Korona w m³odoœci sto¿kowata, póŸniej zaokr¹glona, bardzo gêsta. Kora cienka, ³uszcz¹ca siê, br¹zowawa. Twarde, ale bez ¿ywicy, drewno nadaje siê do wyrobu mebli. Drewno zró¿nicowane na biel i twardziel; biel w¹ski, bia³y, twardziel brunatnoczerwona, b³yszcz¹ca. Drewno ciê¿kie, zwiêz³e, odznaczaj¹ce siê dobrymi w³aœciwoœciami mechanicznymi i technicznymi oraz piêkn¹ budow¹. Ceniony jako drzewo ozdobne.

Ja³owiec horyzontalny, p³o¿¹cy sprzedawana doros³a roœlina wysokoœci 50cm, mocno rozkrzewiona do 100cm, w donicy. Ró¿ne odmiany: Virginiana Hetz, Blue Chip, Blue CarpetBardzo du¿e okazy, dobrze ukorzenione, mog¹ stanowiæ ozdobê ka¿dego trawnika.Roœlina nie ma du¿ych wymagañ glebowych. £adnie wygl¹da na trawnikach, ale te¿ na wszelkich skarpach. Jest ca³kowicie odporna na mróz.

Limba sprzedawana roœlina wysokoœci oko³o 60-70cm, w donicy. Osi¹ga œrednio 20m wysokoœci, oraz 1,5m œrednicy. Pieñ czêsto powykrzywiany u starszych egzemplarzy. U m³odych drzew kora jest g³adka, szarozielona. z wiekiem ciemnieje i pêka. M³ode ga³¹zki rdzawo ow³osione. Sztywne szpilki zebrane w pêczki, ciemnozielone lub sinozielone, z delikatnie z¹bkowanym brzegiem. Lubi stanowiska s³oneczne. Do nasadzeñ w parkach lub ogródkach. Gleba ¿yzna, gliniasta, dobrze nawodniona.

Sosna ¿ó³ta sprzedawana roœlina wysokoœci oko³o 40cm, w donicy. £atwa w uprawie roœlina ogrodowa przeznaczona dla amatorów jak i proprofesjonalnych ogrodników. Lubi pó³cieñ i stanowiska s³oneczne. Szybki wzrost. Do nasadzeñ w grupach jak i pojedynczo. Gleba bez szczególnych wymagañ. Bardzo wytrzyma³a na suszê i doœæ wytrzyma³a na mrozy.

15


Iglaki Œwierk bia³y CONICA sprzedawana roœlina wysokoœci 40-50cm, w donicy.Lubi stanowisko s³oneczne lub pó³cieñ. £atwa w uprawie roœlina ogrodowa przeznaczona zarówno dla amatorów jak i pó³profesjonalnych ogrodników. Do nasadzeñ w grupach, pojedynczo, na skalniaki, w pojemnikach. Mrozoodporna.

Œwierk gniazdowy sprzedawana roœlina wysokoœci 20cm ponad doniczkê, szerokoœæ 30-35cm, w donicy. Drzewo ozdobne iglaste, dorasta powoli do 1,5metra wysokoœci. Ma niezwyk³¹, przypominaj¹c¹ ptasie gniazdo, sp³aszczon¹ i bardzo gêst¹ koronê. Ig³y ma krótkie, gêsto osadzone na ga³¹zkach, niebieskawe. Nadaje siê szczególnie do ogrodów skalnych lub japoñskich. Roœnie w s³oñcu lub pó³cieniu, w glebie ¿yznej i wilgotnej. Odporny na mróz.

Tuja Brabant sprzedawana roœlina wysokoœci 70cm, w doniczce. £atwa w uprawie roœlina ogrodowa przeznaczona dla amatorów jak i profesjonalnych ogrodników. Jej uprawa nie sprawi problemu najwiêkszemu laikowi. Ca³kowicie mrozoodporna, szybko przyrasta, najlepiej roœnie na stanowisku s³onecznym w przepuszczalnej glebie.

Tuja GLOBOSA sprzedawana roœlina wysokoœci 40-50cm, w doniczce. £atwa w uprawie roœlina ogrodowa przeznaczona dla amatorów jak i profesjonalnych ogrodników. Jej uprawa nie sprawi problemu najwiêkszemu laikowi. Ca³kowicie mrozoodporna, doœæ wolno przyrasta, najlepiej roœnie na stanowisku s³onecznym w przepuszczalnej glebie.

16


Iglaki

Tuja SUNKIST sprzedawana roœlina wysokoœci oko³o 50cm, w donicy. Lubi stanowisko s³oneczne. £atwa w uprawie roœlina ogrodowa przeznaczona zarówno dla amatorów jak i pó³profesjonalnych ogrodników. Gleby przepuszczalne. Nadaje siê na ¿ywop³oty, ekrany, mo¿na sadziæ w grupie lub pojedynczo, równie¿ w donicach. Mrozoodporna.

Tuja SZMARAGD sprzedawana roœlina wysokoœci oko³o 100cm, w donicy. Tuja szmaragdowa czyli inaczej ¿ywotnik zachodni lub szmaragd to roœlina o wyj¹tkowo g³êbokim odcieniu zieleni igie³, które nie trac¹ swojej barwy nawet zim¹. Wyj¹tkowo popularna odmiana jest idealna na ¿ywop³oty i szpalery ze wzglêdu na swoj¹ mrozoodpornoœæ oraz prost¹ pielêgnacjê. Dochodzi do 8-10 metrów oraz 2-2,5metra szerokoœci w dolnej czêœci i roœnie w kszta³cie sto¿ka. Najlepiej czuje siê na ¿yznej, kwaœnej glebie i nie ma znaczenia czy jest wystawiona na s³oñce czy roœnie w niewielkim cieniu.

17


Nasze Ogrody

Oferta handlowa sadzonek sprzedawanych przez PHU Nasze Ogrody

18 2


Oferta handlowa sadzonek sprzedawanych przez PHU Nasze Ogrody

19


Nasze Ogrody

Oferta handlowa sadzonek sprzedawanych przez PHU Nasze Ogrody

20 2


Oferta handlowa sadzonek sprzedawanych przez PHU Nasze Ogrody

21


Nasze Ogrody PHU Nasze Ogrody Wanda Kropiwnicka ul. Zr贸dlana 15 17-250 Kleszczele e-mail: naszeogrody@op.pl tel.: 535367113

Zapraszamy

nasze_-_ogrody-katalog  

nasze_-_ogrody-katalog

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you