Page 1


I :www. ni e bi e s k i s l on. i nf o E :i nf o@ni e bi e s k i s l on. i nf o T :601379565 ul . S pół dz i e l c z oś c i Pr a c y34 20147L ubl i n

Ni e bi e s k i S ł oń Zaj muj emys i ęs pr z edaż ą ek ol ogi c z ny c hz abawek eduk ac y j ny c hi i nny c har t y k uł ów ws pomagaj ąc y c hr oz wój dz i ec i ,j es t eś mypot o, abyws pi er aćr odz i c ów wwy s i ł k ac hna r z ec zpr awi dł owegor oz woj u, wi edz yi umi ej ęt noś c i s woi c hdz i ec i . Nas z aof er t aobej muj ez abawk i dl ac hł opc ów,z abawk i dl a dz i ewc z y nekor azdl a ni emowl ąti s k i er owanaj es t donowoc z es ny c hac z k ol wi ek z apr ac owany c hr odz i c ów, aj ednoc z eś ni eodpowi edz i al ny c h i z aangaż owany c hwdobr ys t ar t ż y c i owyi s z c z ęś c i es woi c h poc i ec h.

www. fir mowa pol s k a . pl

Of er t a s pec j a l na : Zaj muj emysi ędr ukowani em ispr zedażąksi ążek per sonal i zowanych-gdzi e dzi eckol ubosobador osł a dl a,kt ór ejbędzi e zamówi onaksi ążka,st aj e si ęgł ównym bohat er em baj ki / ksi ążki ( wof er ci eposi adamy t akże2ksi ążkidl aosób dor osł ych) .

T OPF i r my


Ul .Naddni epr z ańska26/ 2d 04205War sz awa Tel .+48228127433 Fax:+48228126257 sal es@mmeu. t v www. mmeu. t v Medi aManagementEur opeof er uj ebogat ywybórnaj popul ar ni ej sz ychświ at owychkanał ów t el ewi z yj nych.Nasz aof er t aski er owanaj estdosz er oki egogr onagościhot el owych,wi ęc z adowol iz ar ównopr z ebywaj ącąnawakacj achr odz i nę,mi ł ośni ków spor t uj akit ur yst ę bi z nesowego,kt ór ypoci ęż ki m dni umyśl ioobej r z eni uwi adomościl ubchwi l ir el aksu. Medi aManagementEur ope,st al ewz bogacaswoj ąof er t ęidokł adawsz el ki chst ar ań,ż eby z apewni ćPańst wunaj l epsz ywybórpr ogr amów t el ewi z yj nych. Of er owanepr z ezMMEkanał yi nf or macyj neibi z nesowe ( BBCWor l dNews,CNN,CNBC,Eur onews,Rusi a24)t o24godz i nneser wi syz apewni aj ące dost ępdor el acj iz eświ at owychwydar z eń,spor t ,pogodę,wi adomościbi z nesowe, bi eż ącewydar z eni aor azpr ogr amydokument al ne. Naj l epi ejr oz poz nawal nekanał yspor t owe( Eur ospor t ,Eur ospor t 2) dost ar cz aj ąni ez apomni anychemocj imi ł ośni kom spor t owychwr aż eń. Kr eskówkimówi ąuni wer sal nym j ęz yki em,z at em ni eważ nei l el atmaj ąWasigości e, Car t oonNet wor k,Boomer angiCBeebi esBBCz awsz ebędąmi ł ąr oz r ywką. Mi ł ośni cydobr egoki naz r el aksuj ąsi ęogl ądaj ącnaj wi ększ eki nowepr z eboj e ( TCM,HBO,HBO2,HBO Comedy) . Wspól neogl ądani et el ewi z j imoż ebyćdoskonał ąr oz r ywkądl acał ejr odz i ny, dl at egow of er ci eMMEz naj duj ąsi ęt akż epr ogr amyokuchni ,modz i e,domu or azr oz woj uosobi st ym iz dr owi u( BBCEnt er t ai nment ,BBCKnowl edge, BBCLi f est yl e,Nat i onalGeogr aphi cChannel ,Fashi onOne,RTRPl anet a) . Of er t aMMEt ot akż el i cz nekanał yobcoj ęz ycz ne:ni emi ecki et j .RTL,VOX, nt v,SAT1,Pr o7,hi sz pański eTVEiTVE24hor azr osyj ski e. Fi r maMMEof er uj edost ępdokanał ów t el ewi z yj nychw hot el achbez pośr edni o odnadawcygwar ant uj ącl egal nąr eemi sj ęw Państ waobi ekci e. Zr óż ni cowanaof er t a,wi el ol et ni edoświ adcz eni eidost osowani eof er t ydoi ndywi dual nych pot r z ebkl i ent asąt ym,conaswyr óż ni a.

www. fir mowa pol s k a . pl

T OPF i r my


Nat ur al napr zyj emnośćdoskonał egosmaku! He r ba t a g a s i pr a g ni e ni e , or z e ź wi a , popr a wi as a mopoc z uc i ei s pr a wnoś ćumy s ł u, z a pe wni adobr ąa t mos f e r ęs pot k a ń, apr z yt y mj e s tpr oduk t e mc a ł k owi c i ena t ur a l ny m. P e ł ni ęna t ur a l ne g os ma k uos i ą g a j ąhe r ba t ypoc hodz ą c ezna j l e ps z y c hpl a nt a c j i ś wi a t a . P ol e c a myP a ńs t wuk ol e k c j ęwy j ą t k owy c hhe r ba tzna j ba r dz i e j c e ni ony c hr e g i onów: pr owi nc j i Y unna nwChi na c h, As s a mwI ndi a c hor a zS r i L a nk i .

Z AS POLS pół k azo. o. Her bat aj es tnapoj em,k t ór yt owar z y s z ynam nac odz i eń, al e wi ec z or ywdomowy mz ac i s z u,c z ys pot k ani azpr z y j ac i ół mi t oi deal naok az j a dos k or z y s t ani azt r ady c y j negopar z eni aher batwc z aj ni c z k ul ub her bac i any m dz bank u. Wi el bi c i el om t r ady c y j ny c hher batl i ś c i as t y c hpol ec amys er i ęher batJ AFTEAEx c l us i v eCol l ec t i on. J AFTEA t onat ur al neher bat yc z ar nei z i el one,oduż y c h,ł adni es k r ęc ony c hl i ś c i ac hor azher bat y l i ś c i as t ezdodat k ami egz ot y c z ny c howoc ów,k wi at ówi ar omat ów, oc i ek awy c h odmi anac hs mak owy c h,t ak i c hj akMangoi Banan,I r i s hCr eam,Ear l Gr ey ,Ex ot i cFr ui t , Ananas ,Tr us k awk ai Ki wi or azJ aś mi n. Her bat yJ AFTEA mogąby ćni et y l k os mac z ny m uz upeł ni eni em pos i ł k ów,al et ak ż ei deal ny m pomy s ł em napodar unekdl anaj bl i ż s z y c h.

Z AS POLS p. zo. o. E :z a s pol @z a s he r ba t y . c om. pl I :www. z a s he r ba t y . c om. pl

www. fir mowa pol s k a . pl

T el / F a x :228623250, 228631004

ul . Owa l na7A 02486Wa r s z a wa

T OPF i r my


Mar kaPer f ectWoolpowst ał aabyzaspokoi ćgust a naj bar dzi ejwymagaj ącychkl i ent ów.Naszekol ekcj eszyt e t onaj wyższejj akościweł naowczaMer ynos,weł nakozi c Kaszmi r ski ch( Kaszmi r )or azweł nawi el bł ądzi a( Camel ) . Naszepr odukt yst al eewol uuj ąpodkr eśl aj ącswoj ąmi sj ę pr ekur sor amody .Of er t adzi el isi ęnadwaodr ębne dzi ał ypoświ ęconemodzi e:Modapości el owa or azModadzi eci ęcaini emowl ęca. St awi amypr zedewszyst ki m nael ast ycznośćor az dopasowani edopot r zebKl i ent a.Jest eśmywst ani e zr eal i zowaćkażdezamówi eni ei ndywi dual ne or azhur t owe. Naj wyższąj akośćnaszychwyr obówpot wi er dza cer t yf i katWOOLMARK.Ur ządr ej est r acj ipr odukt ów l eczni czych,wyr obówmedycznychipr odukt ów bi obój czychpr zyznałnaszym wyr obom weł ni anym st at uswyr obówr ehabi l i t acyj nych.

W nasz ejof er ci ez naj dz i eci et aki epr odukt yj ak: Pości el e,koce,kapci e,kami z el ki ,kur t ki ,cz apki ,sz l af r okiz e100% weł ny.

I NF OL I NI A:519656541 www. fir mowa pol s k a . pl

www. per f ec t wool . c om/ s hop T OPF i r my


Jest eśmypr oducent em wyr obów zdr ewna,dysponuj emysi ł ą pr odukcyj ną,posi adamywł asne magazyny,bazęt r anspor t ową iwykwal i f i kowanychf achowców. Wykonuj emyzl eceni ahur t owe namat er i ał ydl af i r m budowl anych, j akir ówni eżr eal i zuj emy zamówi eni ai ndywi dual ne, podkl i ent a. Pr of esj onal naobsł uga, szybkar eal i zacj a,sol i dne it er mi nowewykonani e. Naj ni ższeceny.

t el . ( 0048) 793999950,( 0048) 885262039 maj st er @eur ot ar t ak. pl

www. eur ot ar t ak. pl

ZAPRASZAM DO ZAPOZNANI ASI EZNASZĄCAŁĄOFERTĄ

www. fir mowa pol s k a . pl

T OPF i r my


WWW. SEMAGASTRO. PL SEMAGASTRO Częst ochowazaj muj esi ękompl eksowym wyposażeni em gast r onomi i wpr of esj onal neur ządzeni aiakcesor i ani ezbędnewkażdejkuchniini et yl ko. Zchęci ązapr oponuj emyspr awdzoner ozwi ązani aispr zęt yt aki chr enomowanyc hf i r mj ak:

Whi r l pool( pi ecekonwekcyj nopar owe,zmywar ki ,pr of esj onal nepr al ki ,suszar ki ) . RM Gast r o( pi ecekonwekcyj nopar oweRet i goiREDFOX,l i ni ekuchenne,chł odni ct wo) . Pl ast met( mebl ezest al ini er dzewnej ,ci ągiwydawcze,ur ządzeni achł odni czeigr zewcze) .

Sanr emo( ci śni eni oweekspr esydokawy ,mł ynkidokawyiakcesor i a. Zapewni amymont ażiszkol eni epr zepr owadzonepr zezzawodowegobar i st ę) . MeskoAGD( wi el of unkcyj ner obot ykuchenne)iwi el ei nnych. Zapewni amyser wi sgwar ancyj nyipogwar ancyj ny ,j akimont ażzakupi onychur ządzeń.

DORADZTWO PROJEKTYSPRZEDAŻSERWI S SEMAGASTRO

ul .M.Skł odowski ej Cur i e27/ 25 42200Częst ochowa

www. fir mowa pol s k a . pl

t el :502378646 bi ur o@semagast r o. pl www. semagast r o. pl

T OPF i r my


Odpr awi e20st ul atzaj muj emysi ębr anżą papi er ni cząospecj al i zacj it ypowo dekor acyj nej .Naszymigł ównymi kl i ent amisąhur t owni eopr of i l u papi er ni czoszkol nobi ur owym al et akże f i r myspecj al i zuj ącesi ęwzaopat r zeni u bezpośr edni oszkółipr zedszkol i . Of er t anaszejf i r myski er owanaj estgł ówni e dodzi eci .Pr awi ekażdedzi eckoci eszy możl i wośćwykazani aakt ywnościt wór czej . Zar ównodzi eckopr zedszkol ne, szóst okl asi st aczyt eżmł odzi eni ec zeszkoł yśr edni ejwi dząwpl ast ycecoś, copr zynosir adość.Al eni et yl kot ut aj ki er uj emyswoj ąof er t ę.Naszaof er t a j estski er owanapr akt yczni edl akażdego cost anowij ąni et yl koof er t ąsezonową al eicał or oczną.Możnaj ąst osować dor óżnegor odzaj udekor acj i ,wyst r oj ów nar óżneokazj ewokr esacht ycht ypowo świ ąt ecznych( BożeNar odzeni eSyl west erczyWi el kanoc)j akit ych pozost ał ych( r óżnegor odzaj u okol i czności owei mpr ezyizabawy) . Sąt omat er i ał ysł użąceni et yl ko dodekor acj ial epr zedewszyst ki m j akomat er i ałdor ozwoj uakt ywności t wór czejdzi eckapobudzaj ącezdol ności manual nei t p.Pr zezt ewszyst ki el at a wypr acowal i śmysobi er enomęwśr ód l okal nychikr aj owychodbi or ców or azhur t ownij ednakj est eśmy wst ani eobsł użyć j eszczewi ęcej kl i ent ówwPol sceiEur opi e.

t el :627853448 best t ot al @wp. pl www. fir mowa pol s k a . pl

www. best t ot al . pl T OPF i r my


„Słowiańska przygoda wakacyjna” „Słowiańska przygoda wakacyjna” to opowiadania o rodzeństwie, które w sposób magiczny przeniosło się do świata starożytnych Słowian. Biorą oni udział w życiu bogów i ludzi tamtych czasów. Jest to książka przygodowa i fantastyczna zarazem. Jednocześnie w sposób współczesny autorka ukazuje czytelnikowi wierzenia i obyczaje starożytnych Słowian. Zadaniem tej książki nie jest nauka historii starożytnej, tylko pomoc w zrozumieniu mentalności starożytnego Słowianina i starożytnego Rzymianina.

Przeprowadź swoją wymarzoną lekcję historii

(ebook dla nauczycieli)

Książka zawiera scenariusze lekcji z historii. Zajęcia rozpisane są w formie tygodniowych ośrodków pracy. Tematy tygodniowych ośrodków pracy znajdują się w spisie treści. Książkę można wykorzystać przygotowując pokazową lekcję w połączeniu z innymi przedmiotami np.: biologią, informatyką, językiem polskim czy religią. Z myślą o umysłach ścisłych autorka pokazuje, jak przy pomocy innych przedmiotów można nauczyć się historii. Opisuje własne techniki uczenia się i nauczania dzięki którym jest magistrem historii i osiągnęła zawodowy sukces.

Poradnik biznesmena Część pierwsza to wpływ przeszłości na naszą współczesność, czyli osiągnięcia naszych przodków, z których do dzisiaj korzystamy i ćwiczenia pomagające zrozumieć przeszłość, by móc wykorzystać ją w teraźniejszości. Część druga to krótka analiza współczesnego społeczeństwa i ćwiczenia uczące zachowań w różnych sytuacjach. Autorka stara się wyłuszczyć to, co w relacjach międzyludzkich czy biznesowych jest bardzo ważne, ale wielu o tym zapomina. Sposób, w jaki się do siebie odnosimy, zdanie, jakie mamy o sobie i innych, to główny temat tej książki. Rzeczy wydawałoby się mało ważne, ale podstawowe do budowania relacji międzyludzkich.

Opowiadania „Mix” „Mix” to opowiadania o różnorodnej tematyce. Znajdziemy opowiadanie przygodowe, gdzie bogate nastolatki poznają przystojnego Araba, który komplikuje ich dotychczasowe życie. W opowiadaniu fantastycznym mieszkańcy Wenus walczą z ziemskimi kolonizatorami. W opowiadaniu kryminalnym zespół naukowców z różnych dziedzin rozwiązuje zagadkę morderstwa. Jeden z kryminałów to sztuka w sześciu aktach. Tematem jest morderstwo popełnione w klubie piłkarskim. Autor: Malina Ziejewska Miękka okładka format A5 stron 141


Postęp cywilizacyjny – gra w karty Gracze uczą się jak przebiegał postęp cywilizacyjny. Symbolem rozkwitu każdej epoki jest duża ilość wynalazków tej epoki i ich niska cena. Gracz, który ma trzy wynalazki jednego okresu symbolizuje dużą ilość produktów popularnych w tym okresie. Tym samym symbolizuje rozkwit tego kresu, dlatego ani okres, który przemija, ani nadchodząca nowoczesność nie może mu zagrozić. Karty można wykorzystać do innych gier zaproponowanych w instrukcji. Doskonała pomoc naukowa na lekcje historii.

Podróż w czasie – gra planszowa Kiedy gracz zatrzyma się na brązowym polu, losuje kartę z którą przenosi się w różne epoki historyczne i wykonuje zadania zapisane na karcie. W cudowny sposób podczas zabawy poznasz tajniki historii. Przesuwając pionki po planszy wędrujesz w czasie. Nigdy nie wiesz w jakiej epoce się znajdziesz i co będziesz musiał w niej robić. To wylosowana karta decyduje o Twojej przyszłości. Zwycięż ten, kto pierwszy dotrze do dolnego białego pola.

ŚWIAT PRZYGODY ALMAL ul. Zygmunta Krasińskiego 5B / 19 85-008 Bydgoszcz tel. 48 887484703

http://malinaziejewska.pl/ http://swiatprzygodyalmalpartnergvo.pl kontakt@malinaziejewska.pl swiat.przygody@gmail.com

NIP: 967- 110- 81 - 20 REGON: 341252890


ŚWIAT PRZYGODY

ALMAL Wydawnictwo i promocja

Nasze wydawnictwo specjalizuje się głównie w książkach dla dzieci i młodzieży. Wydajemy książki edukacyjne o tematyce historycznej. Są to pomoce naukowe z historii, zarówno dla nauczycieli jak i dla uczniów. Podczas zabawy uczymy młodzież o wielkich ludziach i ich osiągnięciach. Nasza historia to nie polityka, tylko ludzie, ich porażki i osiągnięcia. Nasze książki mają na celu pokazać, że sukces nie przychodzi od razu. Jest to długi proces, który kosztuje człowieka wiele wyrzeczeń, samozaparcia i wytrwałości. Niedawno wydaliśmy książkę pt: „Mix” skierowaną zarówno dla dorosłych jak i młodzieży. Dodatkowo firma robi gry planszowe i karciane. Podczas zabawy gracz przenosi się w czasie i wypełnia zadania mieszkających w danej epoce ludzi. Gry, jako dodatek do książek, wysyłamy na zamówienie za zaliczeniem pocztowym.

50% zysków przeznaczamy na leczenie chorej na serce Emilki Gągoli. Jeśli zastanawiasz się nad wyborem prezentu dla swojego dziecka, kup nasze gry lub książki.

Kupując u nas podarujesz serce Emilce.

ŚWIAT PRZYGODY ALMAL ul. Zygmunta Krasińskiego 5B / 19 85-008 Bydgoszcz tel. 48 887484703

http://malinaziejewska.pl/ http://swiatprzygodyalmalpartnergvo.pl kontakt@malinaziejewska.pl swiat.przygody@gmail.com

NIP: 967- 110- 81 - 20 REGON: 341252890


„Gry i zabawy historyczne” Książka „Gry i zabawy historyczne” to pomoc naukowa z historii. Autorka proponuje praktyczny sposób analizowania historii. Lepszemu opanowaniu tematu służą proste i wesołe zadania, rebusy, zagadki i krzyżówki. Pierwsza część to wybór trudnych do wytłumaczenia zagadnień historycznych. Autorka tłumaczy je w sposób praktyczny i prosty. Podczas zajęć dzieci prowadzą czynny udział w lekcji. Lekcja prowadzona jest luźno w formie zabawy. Druga część to analiza epok pod kątem kulturowo – historycznym. Opisane są tu nawyki danej epoki, skąd się brały i dlaczego, stroje i postęp cywilizacyjny. Jest to doskonała pomoc przy analizie tematów związanych z kulturą lub tematów powiązanych z tematami poruszanymi na języku polskim.

Doskonała pomoc naukowa dla szkół integracyjnych. Autorka pracuje z ludźmi upośledzonymi intelektualnie i oparła treść książki na własnych doświadczeniach zawodowych.


I :www. bi oba k t . pl E :bi ur o@bi oba k t . pl T :426370428

668149797

ul . Wól c z a ńs k a155 90525Ł ódź

Bi obak t Of er uj emybi opr epar at ydo mi k r obi ol ogi c z nej obr óbk i ś c i ek ów i ni ec z y s t oś c i woc z y s z c z al ni ac h, l agunac h,s z ambac h,z bi or ni k ac h gnoj ówk i i gnoj owi c y BI ODENNK, SANI DENN, SANI DENNTABS( t abl et k i ) , BI OSANKZ2000,bi opr epar at y doneut r al i z ac j i f et or ów,popr awy war unk ówś r odowi s k owos ani t ar ny c h wobej ś c i ac hi nwent ar s k i c hor az wi nny c hobi ek t ac hi ur z ądz eni ac h opodobnej uc i ąż l i woś c i i obc i ąż eni ac h( s t opni u z ani ec z y s z c z eń,s k aż eńi z ak aż eń) , dopopr awypar amet r ów f i z y k oc hemi c z ny c hi s ani t ar nohi gi eni c z ny c h z ani ec z y s z c z ony c hz bi or ni k ów or azuj ęćwodny c h, ( j ez i or ,s t awów,r z ek ) ,at ak ż e dol i k wi dac j i pr z y k r y c hz apac hów i s k aż eńmi k r obi ol ogi c z ny c h wot oc z eni ut ak i c hobi ek t ów, wy s y pi s k ac hś mi ec i BI OSANGS, BI OSANP,BI OSANKZ2000.

www. fir mowa pol s k a . pl

Of er t a s pec j a l na : S ANI DE NN Pr epa r a tdous pr a wni eni a dz i a ł a ni aws z y s t k i c ht y pów oc z y s z c z a l ni pr z y domowy c h or a zut y l i z a c j i ś c i ek ów i ni ec z y s t oś c i ws z a mba c h i oc z y s z c z a l ni a c h. L i k wi duj ef e t or y or a zz mni ej s z a z a pot r z ebowa ni enat l en, upł y nni aos a dydenne or a zl i k wi duj ek oż uc hy powi es z c hni owe.

T OPF i r my


I :www. s e k ows k i . ne t . pl E :s e k ows k i @one t . pl s e k ows k i @s e k ows k i . ne t . pl T :146940168 604102854 606249410 ul . Z g ody89 33100T a r nów

PPUH" S Ę KOWS KI "S p. zo. o. Pr zedsi ębi or st wo Naszepowst ał o w2009r .j akof i r ma i nżyni er yj nobudowl ana zaj muj ącasi ęwykonywani em si eciwodnych ikanal i zacyj nych, oczyszczal niści eków, zbi or ni kówuj ęci owychwody , hydr of or ni ,pr zył ączywody ikanal i zacj ii t p.

Of er t a s pec j a l na : PRZ YDOMOWE OCZ YS Z CZ AL NI E Ś CI E KÓW

Dzi ał amygł ówni enat er eni e woj ewództ w:mał opol ski ego, podkar packi ego, świ ęt okr zyski ego iśl ąski ego,świ adczącusł ugi zar ównodl ai nst yt ucj i publ i cznych j akt eżdl aosóbf i zycznych.

www. fir mowa pol s k a . pl

T OPF i r my


E :e v ent y @power s por t . pl I :www. powe r s por t . pl T :0222245983

ul . J a g i e l l ońs k a78 03301Wa r s z a wa

Powe r S por t Fi r maPower Spor tmaznaczącywkł ad wt wor zeni epol ski egor ynkui mpr ez iwyj azdówdl af i r m,i nst yt ucj i , at akżeosóbi ndywi dual nych. Ni epr zer wani eod1997r oku zdobywamydoświ adczeni eni ezbędne door gani zacj ir óżnor odnychwydar zeń wPol sceinaświ eci e.Naszzespół t wor ząl udzi e,dl akt ór ychpr aca j estr ówni eżpasj ą.Jednoczynas ambi cj a,r adośćżyci aici ekawość świ at a.Dzi ękit ym cechom zpowodzeni em r eal i zuj emywyj azdy mot ywacyj neiwypr awywnaj dal sze zakąt kiświ at a. W ost at ni ch5l at achskupi l i śmysi ę nadr ozwoj em Dzi ał uEvent owego Agencj i ,kt ór yobecni ej est domi nuj ącym wf i r mi e.Wyznaczamy sobi eambi t necel eikonsekwent ni e j er eal i zuj emy m .Wi emy ,żet wor ząc kompl eksoweiuni kal nescenar i usze, będzi emywst ani eodpowi edzi ećna Państ wapot r zeby .Dl at egoni eust anni e poszukuj emyni est andar dowych, l epszychr ozwi ązańiwykr aczamy pozagr ani cemożl i wości .

www. fir mowa pol s k a . pl

T OPF i r my


AJKwi at k ows c y W nas z ej of er c i ez naj duj ąs i ę z agł awi ac z ei nawi l ż ac z e zodś r odk owy ms y s t emem z amgł awi ani a. Nas z ągł ównąz as adą j es tdos t os owani ei s t ni ej ąc y c h t ec hol ogi i i dobór naj odpowi edni ej s z y c h pr epar at ówmy j ąc y c h i dez y nf ek uj ąc y c ht akabyz ac hwać naj l eps z es t andar dyek ol ogi c z ne, HACCPi GMP.Pos i adamy s z c z egól ni ebogat edoś wi adc z eni e wz as t os owani uwodnegor oz t wor u dwut l enk uc hl or u-j ednego znaj l eps z y c hnar y nk u dez y nf ek ant ów.

Of er t a s pec j a l na : z c a wi a ł mg a Z UP N:T / DW10CP F m owy odk r odś emem t s y s y ł amg ni a z r wa t wy m owy eni ni ś i oc ok s wy i a ni a z r wa t emem wy t s y s e j da ena l ona k Dos . y ł mg , i j c ek nf y z ędode i s , a ni a z r oma odk h, muc i j c da wi k i l a ni uwa us , a ni a bi y z r odg i j c a ul eg r u, odor a ni a ż obni i i c noś ot g l wi . y ur t a emper t

Pr owadz i mypr of es j onal ną s pr z edażdor adc z ąpr epar at ówdo my c i adez y nf ek c j i i odk ami eni ani a. Poz at y m mont uj emyaut omat y c z ne s t ac j edoz owni aś r odk ów dez y nf ek uj ac y c h,uz dat ni aj ac y c h wodę. I :www. a j k wi a t k ows c y . pl E :s k l e p@a j k wi a t k ows c y . pl T :697026236 ul . Pr z y j a ź ni 4/ 29 20314L ubl i n

www. fir mowa pol s k a . pl

T OPF i r my


www. s z k ol e ni ame dy c z ne . or g e mai l : i nf o@s z k ol e ni ame dy c z ne . or g T E L : 781461729

I ns t y t utS z k ol e ńMe dy c z ny c h T OPME D I nst yt utSz kol eńMedycz nychw Poz nani uof er uj epr ogr am sz kol eń specj al i st ycz nychł ącz ącysz er egr óż nychki er unków.

Of er t a s pec j a l na : S z k ol eni ezopt y k i k wa l i fik a c y j ny k ur sz a wodowy

El ement em wyr óż ni aj ącym I nst yt utj estbogat aof er t at emat ycz na, obej muj ącaz agadni eni adot ycz ącez ar ównonaukt echni cz nych, medycz nychj akibi ol ogi cz nych.

Nowaf or mak s z t a ł c eni a , a l t er na t y wnadona uk i ws y s t emi es z k ol ny m, r ea l i z uj ą c ai deęuc z eni a Gł ównym cel em I nst yt ut uj estksz t ał ceni ewysoki ejkl asyspecj al i st ów, s i epr z e zc a ł eż y c i e kt ór z yopanowal it eor et ycz neipr akt ycz neumi ej ęt nościuki er unkowane t onowoc z es nek s z t a ł c eni e napot r z ebyr ynkupr acy. z a wodoweda j ą c e moż l i woś ćuz y s k a ni at y t uł u Pr z ygot owani eabsol went ów nasz ychkur sów w t aki mz akr esi eiw t aki t ec hni k aopt y k a sposób,bybyl iat r akcyj nidl apr acodawców l ubmogl ikont ynuować ws y s t emi ek ur s owy m. naukęnawyż sz ychucz el ni achj estnasz ym pr i or yt et em. Cel em s z k ol eni aj es tpr z ede Wysokowykwal i f i kowanakadr aor azdobr z ewyposaż onegabi net y ws z y s t k i mz r e wi t a l i z owa ni e ipr acowni especj al i st ycz negwar ant uj ąopt ymal newar unkiksz t ał ceni a: wi edz yz a wodowej or a zumoż l i wi eni e -umoż l i wi amyz dobyci ewi edz yiumi ej ęt nościpot wi er dz onych na by c i anowy c h, odpowi edni mz aświ adcz eni em, c z ęs t ouni k a t owy c h -wspi er amyr oz wóji nt el ekt ual nynasz ychsł uchacz y, umi ej ę t noś c i . -umoż l i wi amydoskonal eni ew r amachposi adanegowyksz t ał ceni a, W pr og r a mi es z k ol eni a z dobyci el ubuz upeł ni eni e kwal i f i kacj iz awodowych pr z e wi dz i a noz a j ęc i az ispecj al i st ycz nych, opt y k i ok ul a r owej , -dost osowuj emyki er unkiit r eśćsz kol eni adowymogów r ynkupr acy, j a ki r e f r a k c j i wz r ok u– -umoż l i wi amył ącz eni ewi edz yt eor et ycz nejzpr akt ykąz awodową. pr a k t y c z nej . St awi amynawi edz ęipr akt ycz nyaspektsz kol eń,copr z ekł ada si ęnaskut ecz nedz i ał ani e.

www. fir mowa pol s k a . pl

T OPF i r my


I :www. noni or y g i na l ne . pl www. my mor i nda . c om E :a g a ni 57@wp. pl T :693570409

NONI Znal azł am SokNonif i r myTNIw2004r . JestONpr odukt em pr zedewszyst ki m bezpi ecznym dl anaszegoor gani zmu. Nasamym począt kuzaznaczam żemam doświ adczeni et yl koiwył ączni e zor ygi nal nym pr odukt em Tahi t i anNoni ®Or i gi nal Bi oact i veBever age,kt ór y pol ecam t ym wszyst ki m osobom, kt ór echcąsi ępoczućl epi ej ipr owadząakt ywnyt r ybżyci a. Soknonipozwol i łmiodzyskaćodpor ność or gani zmuor azdodałsi łwi t al nych. Regul ar nepi ci esokuwspomagal eczeni e r ówni eżi nnychchor óbaopr zypadkach, wkt ór ychsoknonipomógłl udzi om iodmi eni łi chżyci echęt ni epor ozmawi am zkażdym,chcącym zasi ęgnąć wi edzywt ejdzi edzi ni e. Nażyczeni ekl i ent awyst awi am r achunek napr odukt yzakupi onewmoi m skl epi e.

www. fir mowa pol s k a . pl

Of er t a s pec j a l na :

I r ydoi dysabar dzoodpor ne napr ocesypr zet war zani a ipr zechowywani acopozwal a naut r zymani ewysoki ejj akoscinapoi nabazi eowocunoni . I RYDOI DY: -sar zadkospot ykane T a hia nNoni ®F a mi l y wzwykl ychowocach Ma n g o + Ma r a k u j a -r ozni asi eodf l awonoi dow z es woi mowoc owy m -st anowi agl owneskl adni ki s ma k i e mt odos k ona ł y odzywczeowocownoni pr oduk tdl ac a ł e j r odz i ny . -spowal ni aj apr ocesgl i kacj i Ma s zdowy bor u dwaws pa ni a ł es ma k i -wzmacni aj asyst em odpor nosci owy o b y d w a p e ł n e n o n i : -ochr ani aj aor gani zm ma ng oi ma r a k uj a pr zedwol nymir odni kami or a zwi nog r ono. -popr awi aj af unkcj onowani e syst emukr azeni a -l i kwi duj ast anyzapal ne wor gani zmi e -dodaj aener gi

T a hia nNoni F a mi l y

T OPF i r my


E :bi ur o@f e ni k s . l ubl i n. pl T :814736610, 882149795 ul . Abr a mowi c k a2f, 20442L ubl i n NI P: 9462640187 KRS : 0000429067 RE GON: 061444650

Wi e l obr anż owa S pół dz i e l ni aS oc j al na " F e ni k s " Naszaf i r maof er uj e szer okiwachl ar zmożl i wości : Usł ugiPor t i er ski e, St r zyżeni eTr awni ków, Spr ząt ani e, Zagospodar owani et er enów zi el onych, Usł ugir emont owobudowl ane, Tr anspor tnal ot ni skoor azna życzeni ekl i ent asamochodem osobowym zkl i mat yzacj ąor az doświ adczonym ki er owcą, Zapr aszamykl i ent ów i ndywi dual nychif i r my zai nt er esowanewspół pr acą.

www. fir mowa pol s k a . pl

T OPF i r my


W Pr acowniKamena uważamy ,żepi ęknoj est ponadczasowe.Bl i skaj estnam f i l ozof i adawnychdekor at or ów, pr agnącychnadaćkażdemu el ement owipor cel anowej zast awy ,char akt ermał ego dzi eł aszt uki . Doążymydot egobynasza pr acabył akont ynuacj ąt aki ego myśl eni a. W naszejpr acowniki er uj emy si ęzasadąspoł ecznej odpowi edzi al nościbi znesu. Wi emy ,żenaświ eci ej estwi el e dozr obi eni a,dl at egot eż st ar amysi epomagaćl udzi om, kt ór zychcązmi eni aćświ atna l epszy .Chcemyt akżedzi ał ać nar zeczr ozwoj uspoł eczności l okal nej .Dl at egowspi er amy kr zewi eni eir ozwójkul t ur y popr zezuczest ni ct wow akcj achsponsor ski chszer egu wydar zeńkul t ur al nych. Pomagamyt akże pot r zebuj ącym,popr zez cor ocznepr zekazani eczęści zyskuwf or mi edot acj inacel e char yt at ywne. www:www. k a me na . e u ema i l :por c e l a na @k a me na . e u T el :338544271 ul . Cha br ów7 43450Us t r oń www. fir mowa pol s k a . pl

T OPF i r my


I BKS YS T E M Naszaf i r mazaj muj esi ępr odukcj ąwszywek,met ekor azpr zywi eszekst osowanychdo znakowani apr odukt ówwpr zemyśl eodzi eżowym,mebl ar ski m,ogr odni czym,budowl anym or azwewszyst ki chi nnychgał ęzi achpr zemysł u,wkt ór ychwymaganej estt r wał e oznakowani ewyr obu. Pr zykł adamywagędozapewni eni awysoki ejj akościit r wał ościnaszychpr odukt ówdl at ego st osuj emymat er i ał yuznanychpr oducent ówor azdysponuj emynowoczesnym par ki em maszynowym speł ni aj ącym wysoki ewymagani a. Dzi ękimaszyni ecyf r owejHPI NDI GO możemydr ukowaćni ski enakł adywj akości of f set owej ,copr zykr ót ki chser i achil i mi t owanychkol ekcj achpr odukt ówst anowikor zyst ne cenowoij akości owor ozwi ązani edl anaszychkl i ent ów. Jakoni el i czniwkr aj upr odukuj emywszywkisat ynowewpeł nejpal eci ebar w, oj akoścido1440x2880dpi ,wysoki ejt r wał ośćnaści er ani e,pr ani ewwysoki ch t emper at ur achiczyszczeni echemi czne.Posi adamymaszynydoci ęci a izapr asowywani awszywek,kt ór epozwal aj ądoci naćmet kipr ost oipodkąt em ( np.wkszt ał ci et r apezu)Dzi ękit ejt echnol ogi ikońcówkiwszyweksązat opi one, cowpł ywanai chwysokąt r wał ość. Dodyspozycj inaszychkl i ent ówudost ępni amywł asnest udi ogr af i czne, wkt ór ym r eal i zuj emykompl eksowepr oj ekt ynaszychkl i ent ówj akiopr acowuj emy powi er zonewzor y .Nasigr af i cywykonaj ądl aPańst wanaj bar dzi ejskompl i kowanef or my gr af i czne–wymyśl onepr zezPańst wa,j akipr zeznas. Pr zyj muj emyzl eceni azar ównonawysoki enakł ady ,j akinakr ót ki eser i e. Gwar ant uj emykr ót kiczasr eal i zacj izamówi eńikonkur encyj neceny .Podej muj emysi ę kar koł omnychwyzwań,pomagaj ącnaszym Kl i ent om wr eal i zacj iuni kal nychr ozwi ązań.

ul . Podgor na15 62007Bi s k upi c e www. fir mowa pol s k a . pl

www. i bk s y s t e m. pl T e l :500212407 T OPF i r my


Rezer wacj aKoncer t ów Tel . :+48609028828 +48322824247 j acek. si l ski @onet . eu www. j aceksi l ski . eu www. fir mowa pol s k a . pl

T OPF i r my


I :www. k a me r t on. f unme di a . pl E :k . ma l i s z e ws k a @f unme di a . pl T :502602591 ul . Z j e dnoc z e ni a92 65120Z i e l onaGór a

S z k oł aMuz y c z na Kame r t on

Ni ezal eżni eodt ego, czyi nt er esuj eCi ebi emuzykapoważna, czyr ozr ywkowa, czychceszgr aćznut , czyzesł uchu, czywył ączni edl asi ebi e, czydl apubl i czności , czymuzykamabyćwpr zyszł ości Twoi m zawodem, czypozost aćpasj ą, czychceszspeł ni ćni ezr eal i zowane zdzi eci ńst wamar zeni eośpi ewi e l ubgr zenawybr anym i nst r umenci e-pr zyj dźdonas. Jeżel iodnaj duj eszwt ejgr upi e si ebi e-zapr aszamy!

www. fir mowa pol s k a . pl

Of er t a s pec j a l na : Na uk ag r y Ka mer t onpr z y j muj e c hę t ny c hna i ndy wi dua l nez a j ęc i ag r y nana s t ępuj ą c y c h i ns t r ument a c h: . g i t a r a . ba s . k e y boa r d . a k or deon . pi a ni no . s k r z y pc e . fle tpopr z ec z ny . ha r f a . uk ul el e . ha r moni j k aus t na

T OPF i r my


Naszym celem jest dostarczanie specjalistycznego wyposażenia zarówno dla kilentów indywidualnych i prywatnych. Podejmujemy się standardowych prac (oferta) oraz nietypowych, przygotowanych indywidualnie dla Klienta. Nasze wieloletnie doświadczenie poparte jest wieloma referencjami. Chętnie pomożemy wybrać odpowiedni, dopasowany do Panstwa potrzeb produkt, z którym wiąże się fachowa pomoc techniczna, serwis gwarancyjny i pogwarancyjny. Oferujemy sauny fińskie, łaźnie parowe, kabiny infrared nie tylko w takich miastach jak Poznań, Toruń, Wrocław, ale także na terenie całej zachodniej Polski. W przypadku pytań chętnie udzielimy wszelkich informacji. Oferujemy Państwu budowę saun, łaźni itp. w dowolnych rozmiarach i kształatach w zależności Oferujemy sauny różnego typu takie jak: - sauna sucha (fińska) - sauna mokra (sanarium) - sauna aromatyczna / ziołowa - biosauna tylko e j - kabiny na podczerwień (Infrared) u jm zj - łaźnia parowa Pode iwe decy a n - łaźnia błotna c właś cz do gro w. - łaźnia aromatyczna ó ą - łaźnia solankowa - doł ch Klient - caldarium y nasz - tepidarium - hammam Wyposażenie do schładzania i wypoczynku takie jak: - wanny SPA - leżanki z tworzywa - leżanki ceramiczne - siedziska ceramiczne z misami do moczenia stóp - natryski okrągłe i w kształcie ślimaka wyposażone w wylewki różnego typu - „natryski wrażeń”

BEKABUD Mariusz Powałowski ul. Chudoby 16, 62-200 Gniezno tel./fax 61 426 59 92, kom. 695 429 912 e-mail: biuro@bekabud.pl

www.bekabud.pl


E :ba r t e k phu@poc z t a . one t . e u T :605348790

16400S uwa ł k i ul . W. P ol s k i e g o110F

P . P . H. U. BART E K Fi r mazaj muj esi ę dzi ał al ności ąwi el oki er unkową: j estt opr odukcj agl i cer yny t echni cznej ,kwasów t ł uszczowychpochodzących zoczyszczani abi oodpadu. Usł ugiśl usar skospawal ni cze wewszyst ki chmet al ach, usł ugit r anspor t owet owar ów. Remont yikonser wacj a pr zyczep,naczepz możl i wości ąadopcj ina zast osowani ar ol ni czet ypu pr zewózbelsł omy .Jest r ówni eżmożl i wośćpr odukcj i est r ówmet yl owychwył ączni e nacel et echni cznepod konkr et nezamówi eni ei kl i ent a.

www. fir mowa pol s k a . pl

Of er t a s pec j a l na : na z c hni ec nat y er c i Gl owa z s pa ny y er c i l ag j c oduk Pr , nej z c hni ec t t es naj y er c i Gl . owej z s pa i c oś t r wa a onaz wi ba poz h, c owy z c z us ł ówt s wa k . owna r a l tk es j t es 1000Lj . apoj g Wa . g 1300k 1240-

T OPF i r my


E :pi ot r . puc e k @uni qa . pl I :www. uni qa . l ubl i n. pl T :814421001 ul . Wol s k a11 20411L ubl i n

UNI QAUbe z pi e c z e ni a Pr z e ds t awi c i e l s t wo wL ubl i ni e UNI QAwLubl i ni ei st ni ej edl aPańst wa nar ynkuod1990r oku. Pr zezt enczaszdobyl i śmyuznani e izauf ani ezar ównokl i ent ów i ndywi dual nych, j akipar t ner ówbi znesowych, coj estskut ki em dynami cznegor ozwoj u ici ągł egowzr ost uj akości świ adczonychpr zeznasusł ug. Naszaof er t auj ęt aj estw8gr upach pr odukt owychodzwi er ci edl aj ących naj ważni ej szepot r zebyzapewni aj ące naszym kl i ent om poczuci e bezpi eczeńst wa.

www. fir mowa pol s k a . pl

T OPF i r my


Członkowie grupy „Białogród” w ruchu odtwórczym działają już od 2002 roku. Kultywujemy oraz pielęgnujemy tradycję panującą w czasach kształtowania się Państwa Polskiego. Poprzez organizowanie rożnego rodzaju pokazów i festiwali przekazujemy wiedzę dotyczącą tamtych czasów oraz zapewniamy dużo rozrywki i zabawy. Już od ponad dziesięciu lat organizujemy pokazy przedstawiające życie i kulturę dawnych Słowian oraz Skandynawów. W odtwórstwie historycznym, jesteśmy szeroko rozpoznawalni w kraju i za granicą. Otrzymujemy zaproszenia na największe festiwale historyczne w europie.

O F E R T A

* POKAZY HISTORYCZNE * IMPREZY INTEGRACYJNE DLA FIRM * POKAZY RZEMIOSŁ DAWNYCH * ZABAWY PLEBEJSKIE * STRZELANIE Z ŁUKU * RZUT WŁÓCZNIĄ I TOPOREM * POJEDYNKI I BITWY WOJOWNIKÓW

www.bialogrod.pl Odwiedź nas na Facebooku Białogród-Osada Warowna z Xw.

Sylwester Zalewski tel. 531 371 108 e-mail: sylwester.zalewski@o2.pl Tomasz Pierchała tel. 694 200 450 e-mail: tomaszpierchala@gmail.com


I :www. k a wa . l u E :c of e i na @k a wa . l u T :501333373

05270Ma r k i ul . Pi ł s uds k i e g o65/ 67

Cof e i na Napoc z ąt k u2004r ok uw Al . J anaPawł aI IwWar s z awi e pows t ał amał ak awi ar ni aCof ei na. J ej goś c i emogl i pr z y gl ądać s i ępr oc es owi k awywy pal anej nami ej s c u,c z ęs t os pec j al ni e dl ani c h.Wy pal anamet odą t r ady c y j nąk awas z y bk oz doby ł a s obi euz nani ek ones er ów, dl ak t ór y c hr ówni eważ nyby ł r y t uał par z eni ai pi c i ak awy .T er azt ępas j ę i umi ej ęt noś ćpar z eni ak awyt wór c a k awi ar ni Cof ei napr z ek az uj e s z er s z emugr onuodbi or c ów. Fi r maCof ei naSp. j awnak ont y nuuj e t r ady c j ewar s z aws k i ej k awi ar ni , oddaj ącwPańs t war ęc edos k onał ą ś wi eż ąk awę,wy pal onąs pec j al ni e dl aWas .Of er uj emyPańs t wu t r ady c y j ni epal onąk awę naj wy ż s z ej j ak oś c i ,dos k onał ez aws z eś wi eż e i s t ar anni es k omponowanemi es z ank i k t ór ez as pok oj ąnaj bar dz i ej wy magaj ąc egus t a.

www. fir mowa pol s k a . pl

P AL ARNI A KAWY

Of er t a s pec j a l na : NA: I E COF ANKI Z S E MI O S S PRE S NAE I E -COF E RT UE NAF I E -COF ) na moc ( NA I E -COF BRADO I L QUI E ) ona ż ównowa r z ( NA I E -COF PUMA S CONE ) ema r c ( VO I US XCL NAE I E -COF ) wna y uz l k s ek (

T OPF i r my


Harbest ul.Skrzetuskiego 2, 65-124 Zielona Góra tel. 68 451 24 28 info@harbest.pl www.harbest.pl www.identyfikatory.eu

Produkcją identyfikatorów zajmujemy się od ponad 10 lat. Identyfikatory z eleganckiego aluminium, z wymienną karteczką z nazwiskiem wykonujemy z pełnokolorowym nadrukiem już od jednej sztuki. Identyfikatory są lekkie, a dzięki wielu wariantom zapięć: klipsy, agrafki lub bardzo popularne magnesy, nie sprawiają trudności w mocowaniu. W ofercie posiadamy również id. plastikowe, mosiężne i grawerowane. Realizujemy nietypowe zamówienia, tworzymy niepowtarzalne identyfikatory również z wymiennym nazwiskiem. Do naszych klientów należą banki, sieci sklepów, urzędy oraz oczywiście hotele. Oferujemy profesjonalną obsługę oraz bezkonkurencyjne ceny.

ZAPRASZAMY NA NASZĄ STRONĘ PO BEZPŁATNĄ PRÓBKĘ IDENTYFIKATORA Z TWOIM LOGO

www.harbest.pl

*

* logotypy są własnością ich właścicieli

zostały użyte jedynie w celach prezentacji naszych realizacji


Ar omal i ne a Zapacht oel ementosobowości , j estdopeł ni eni em naszegowi zer unku. Zapomocązapachumożemypr zekazać ni ewer bal ni ewi el ei nf or macj ionas, onaszejf i r mi e,onaszycht owar ach l ubusł ugach.Zapachnadaj ewyr azu iznaczeni a mi ej scu. Zaj muj emysi ędyst r ybucj ązapachów dl abar dzoszer oki ejgamyf i r m, począwszy odskl epówodzi eżowych, gal ant er yj nych,j ubi l er ski ch,popr zez sal onykosmet yczne, spaif r yzj er ski e,gabi net yl ekar ski e, pr zychodni ezdr owi a,gabi net y medycynyest et ycznej ,ażposkl epy ist oi skaspożywcze,kawi ar ni e, r est aur acj ei t d.

Of er t a s pec j a l na : : E RCI E ACHYW OF AP Z , owy nt a r Ama , a k t e i g Ba , nowy y t z s Bur , s moi Cha owe, k bł a oJ t s a Ci , dowy a ol ek Cz , owy ment a Di , owy ur z a L , owy nk y ndr a L , owy fir a z S u, es c uk hS c pa a Z

Toconaswyr óżni at opr ost ot a st osowani azapachów bezużywani aaut omat ów dor ozpyl ani a -cowpł ywanabr ak dodat kowychkoszt ówzast osowani a naszychzapachów.

ema i l :bi ur o@a r oma l i ne a . pl www:www. a r oma l i ne a . pl T el :505230794

www. fir mowa pol s k a . pl

T OPF i r my


Der mast i rEye&Li pCont ourFi l l er s

Ot onowoc z e s nal i ni apr of e s j ona l ny c h, be z i nwa z y j ny c h, k ol a g e nowy c hwy pe ł ni a c z yz ma r s z c z e k , poł ą c z ony c h ze f e k t e ml ii ng u, pr z e z na c z ony c hdos t os owa ni a wok ol i c a c hoc z ui us t . Wy pr oduk owa ne j wna not e c hnol og i i .


ul . Al . J e r oz ol i ms k i e / J a naP a wł aI I 18 Pr z e j ś c i eP odz i e mnel ok a l nr62 00024Wa r s z a wa I :www. moj a t or e bk a . c om E :s k l e p@moj a t or e bk a . c om T :513321626

T E DMAR Fi r maTEDMARj estwł aści ci el em mar ki :moj at or ebka. com. Naszamar kat odbał ośćoKl i ent a, speł ni ani ej egopot r zeb,i ndywi dual ne podej ści e,dbał ośćoszczegół y ,wygodę or azj akośćwykończeni a. Pr oponuj emywyr obynakażdąokazj ę inakażdąpor ęr oku. TEDMAR Nat ur al ni eEl egancj a.Nasząmi sj ąj est pr odukcj agal ant er i ispeł ni aj ącej naj wyższeoczeki wani aKl i ent ów. Chcemyabymar kamoj at or ebka. com, był anaj chęt ni ejwybi er anąmar kąpr zez Wszyst ki chKl i ent ówceni ącychel egancj ę, j akośćiwyr af i nowanyst yl . Nasząwi zj ąj estzdobyci ewysoki ej pozycj inar ynkugal ant er i i ,dost ar czaj ąc wyr af i nowanepr odukt yowysoki ejj akości dl aKl i ent ówposi adaj ącychkl asę ini epowt ar zal nyst yl . Dążymydodoskonał ościpopr zez śl edzeni eświ at owycht r endów isel ekcj onowani enaszychdost awców iwykonawców.

Of er t a s pec j a l na : e, i k ms da i ebk or -T , i ówk t k a i i k z ec -T e i k byMęs or -T , i k t e z s a s i e, -Porel y ór k es z i k s -Pa , nej l a ur t na , i k z i l wa byi or -T e, ol s a r -Pa

Naszym cel em j estWaszasat ysf akcj a.

www. fir mowa pol s k a . pl

T OPF i r my


www. sal onspa. waw. pl af r yka@sal onspa. waw. pl Tel :227749506

Af r y k aDayS P A S z e r ok i z ak r e sus ł ug:

Af r ykadayspapowst ał ozmyśl ą owszyst ki ch,kt ór zypr agnąoder waćsi ę -z abi e gi nat war zi c i ał o nachwi l kęodmonot oni idni acodzi ennego. -me dy c y nae s t e t y c z na Szybki et empożyci aicodzi ennyst r es t owar zyszącynam nakażdym kr oku -z abi e gi l as e r owe negat ywni eodbi j asi ęnakondycj inaszego -nowoc z e s neme t odyodc hudz ani a or gani zmuinanaszym zdr owi u.Szer oki /F al eRF, QL i po, Pr e s ot he r apy/ zakr esusł ugwAf r ykadaySPAŁomi anki -mani c ur e, pe di c ur e pozwal askor zyst aćzpr ogr amów,zabi egów ir yt uał ówSPAmaj ącychnacel u zmni ej szeni est r esu,popr awęst anuskór y or azkondycj if i zycznejipsychi cznej ,pomoc wwal cezr óżnymipr obl emami ,znadwagą ,zcel ul i t em.Pobytwnaszym SPA t oni ezapomni anechwi l e,st ymul uj ące doodnowy ,peł negowyci szeni a,r el aksu iodpoczynku.Dzi ękinaszym zabi egom SPAkażdynabi er zesi łnawi el edni . Bezpośr edni esąsi edzt woPuszczy Kampi noski ejij ejświ eżepowi et r ze dodat kowospr zyj agł ębszemur el aksowi il epszejabsor pcj ist osowanych kosmet yków.Ser deczni ezapr aszamy doskor zyst ani aznaszychusł ug.

05092Łomi anki ul .Wi śl ana74Ipi ęt r ol ok.1 www. fir mowa pol s k a . pl

T OPF i r my


beTr adej estdynami czni er ozwi j aj ącąsi ęf i r mązzakr esu dyst r ybucj inat er enkr aj usol idr ogowej ,spożywczej ,chl or ku wapni a,chemi ipr zemysł owejj akr ówni eżcukr uczyt eż napoj ówbezal kohol owych.Zawszest ar amysi ędost ać ar t ykł yzespr awdzonychźr ódeł ,byj akośćor azdost ępność był agwar ant owana.Pr i or yt et em dl anasj estobsł ugaKl i ent a nanaj wyższym pozi omi et akabywspół pr acabył awi el ol et ni a zpeł nąsat ysf akcj ąPańst wazewspół pr acyznami . Zapr aszamydozapoznani asi ęzof er t ąnaszejf i r my ikont akt uznami . W of er ci ef i r myznaj duj ąsi ępr odukt ypr oducent ów SodaPol skaCi echS. A,Kł odawa, Ar t emsol , KGHM " Pol skaMi edź"SA sóldr ogowa chl or ekwapni a t abl et kisol ne mi eszankasol izchl or ki em wapni awwor kach25kg sólspożywcza sólt echni czna( wypadowa) Zapr aszamydozapoznani asi ęznasząof er t ą.

Of er t a s pec j a l na : owa og dr ól -S dowa pa wy ól -S a z wc y poż s ól -S a pni ekwa or -Chl a nk a z es -Mi a pni uwa k or hl c h c a k wwor i ol s i g 25k na ol as k t e bl a -T

be T r ade ul . 28l ut e g o54a 78400S z c z e c i ne k NI P7651529314

www. s ol dr og owa . i nf o. pl ema i l :k ont a k t @s ol dr og owa . i nf o. pl t el . 728871835 www. fir mowa pol s k a . pl

T OPF i r my


I :www. s e g wa y . c om. pl E :i nf o@s e g wa y . c om. pl T :504411222

ul . Ka j k i 9a 04634Wa r s z a wa

S E GWAYPOL S KA SEGWAYPOLSKASp.zo. o.j est pi er wszym wPol sceof i cj al nym, aut or yzowanym dyst r ybut or em amer ykański chosobi st ych t r anspor t er ówSEGWAYPT zwanycht eżw" Gi nger " . Jestt oobecni enaj bar dzi ej zaawansowanyt echnol ogi czni e samobal ansuj ącysi ępoj azd el ekt r yczny ,kt ór ym możemy swobodni epr zemi eszczaćsi ę nawetdo40ki l omet r ów pokażdejnawi er zchni ! W Pol scenaszeur ządzeni amożna j użzobaczyćwpr acyna Mi ędzynar odowym l ot ni skuOkęci e, St adi oni eNar odowym,St adi oni e mi ej ski m weWr ocł awi uczy nanawetki l kusetwi ększych obi ekt achhandl owych wcał ym kr aj u.

Of er t a s pec j a l na : 2 i , ny l a s wer uni Model nydo owa t ek oj pr a z h c a unk r dywwa z a j z a hor c i k s ej mi e eni er wt e z or ol ępnywk t Dos z a m or ny r a z c m ny owa z i l a t me m ony el i z e) g a cS i l l a t Me . ng a (

Segway' ezost ał ywdr ożone wmagazynachicent r ach l ogi st ycznycht aki chf i r mj ak m. i n. :Pr uszyńskiiska,Rol eski , Fakr o,Bal exMet al ,Rot oFr ank, TescoczyDHL.

www. fir mowa pol s k a . pl

T OPF i r my


. Gł ówna9 www. bi oek oc ompa ny . eu ul 96325Ra dz i ej owi c e bi oek o@me. c om T el :603335533

BI OE KOCOMP ANY BI OEKOCOMPANYj estdynami czni e r ozwi j aj ącąsi ęf i r mązaangażowaną wszer okizakr esdzi ał al nościzwi ązanej zekol ogi ą,ut yl i zacj ąir ecykl i ngi em Jest eśmypr of esj onal nąf i r mąwzakr esi e odbi or uizagospodar owani azużyt ych ol eigast r onomi cznych.I nt ensywni e r ozwi j aj ącysi ęr ynekodpadów zmobi l i zowałnasdopr ężnegor ozwoj u naszejf i r my ,zogr omnym zaangażowani em st ar amysi ęzapewni ć naszym kl i ent om sol i dnośćif achowość wzakr esi eof er owanychusł ugpopr zez ci ągł edoskonal eni ej akościnaszych usł ug. Wszel ki ekwest i epr awnedot yczące ochr onyśr odowi skaizwi ązanezt ym wymagani at r akt uj emypr i or yt et owo.

Of er t a s pec j a l na : my eś t es J mą nąfir z c y t s i l a j pec s ę i ąs c ą muj j a z em or m odbi mowy r da u ej ool eg t y uż z u, z c z us ł t oi eg z wc y poż s em, t por ns a r ht c zi a or em ni nowa y z a g ma em. ni owa r poda os g a z i da a i mapos afir z s Na a eni wol z e ownez os t s e eni dz owa napr e i es r k a wz i c noś l a ł a i dz dów, aodpa ni a er bi z y z c z us ł t ówi ej ol a eni hodz poc o. nneg i l oś r

Naszym cel em j estpoł ączeni enaj wyższej j akościof er owanychpr odukt ówzszer oką dzi ał al ności ąi nwest ycyj nąnar ynku kr aj owym inar ynkach mi ędzynar odowych.Koncent r uj emy naszedzi ał ani anawykor zyst ani u pr zyj aznychdl aśr odowi skat echnol ogi i ekol ogi cznych.

www. fir mowa pol s k a . pl

T OPF i r my


www. ямБr mowa pol s k a . pl

T OPF i r my


Z aj muj e mys i ęs pr z e daż ą i s e r wi s e mur z ądz e ń c z y s z c z ąc opol e r uj ąc y c hobuwi e od10l at . Z doby t edoś wi adc z e ni e pomaga namdobr aći z aof e r ować naj k or z y s t ni e j s z er oz wi ąz ani a. Duż ar óż nor odnoś ćur z ądz e ń, z ar ównoj e ś l i c hodz i owz or ni c t wo , wy k ońc z e ni e j aki c e n yj e s twi e l k i m uł at wi e ni e m. Dos z e r ok i e go gr onanas z y c hk l i e nt ównal e ż ą z ar ównour z ę dyadmi ni s t r ac j i publ i c z ne j , fir mywi e l ubr anź j aki k l i e nc i i ndy wi dual ni . Nas zpar t ne r , F i r maHe ut e Mas c hi ne nf abr i kod60l at k ons t r uuj ei pr oduk uj eur z ądz e ni a doc z y s z c z e ni a i pol e r owani aobuwi a, mas z y n y c z y s z c z ąc omy j ąc e doobuwi ar oboc z e go i pr z e my s ł owemat ywe j ś c i owe. Doś wi adc z e ni az doby t e wt y mc z as i es pr awi ł y , ż es ąonet e r azwy k on y wane znaj wy ż s z e j j ak oś c i mat e r i ał ów i s pe ł ni aj ąwy magani a i oc z e k i wani ak l i e nt ów.

www. puc y but . c om. pl i nf o@bms er wi s . pl T el :801003360 www. fir mowa pol s k a . pl

T OPF i r my


Tylko u nas: • szeroka gama kolorystyczna • przepiękne nowoczesne wzornictwo • najlepsza cena VIPRO BTL PRODUKT 25-340 Kielce ul. Konarskiego 14 tel. 41/ 365 33 03 kom. 502 170 555 kupujemy@tanieobrusy.pl www.tanieobrusy.pl

Oferujemy: • obrusy do restauracji • serwetki bankietowe • bieżniki, nakładki • pokrowce na krzesła • falbany stołowe (skirting) Zapraszamy do współpracy

www.tanieobrusy.pl


www.ledsgroup.pl

LEDS Group Sp. z o.o. specjalizuje się w projektowaniu, rozwoju i produkcji systemów oświetlenia LED. Posiadamy własnych projektantów, co umożliwia wdrażanie indywidualnych pomysłów. Nasze produkty oraz rozwiązania z dziedziny oświetlenia LED są szeroko stosowane w komercyjnych i mieszkaniowych oświetleniach, takich jak biura, szkoły, hotele, restauracje, biblioteki, szpitale, i tak dalej. Jest to oświetlenie pozwalające zaoszczędzić energię, jest trwałe i przyjazne dla środowiska. Brak szkodliwego promieniowania, brak efektu migotania oraz wysoka wydajność systemu optycznego, doskonałe chłodzenie i idealny system rozproszenia powoduje, że oświetlenie LED staje się opłacalnym ekonomicznie i „naturalnym” rozwiązaniem.

NOWOŚĆ!

Ultra cienkie PANELE LED (tylko 26 mm grubości)

ŻARÓWKA LED GWINT E27 SYMBOL: LG-RS-E27-BL09W1-MCOB-WW Żarówka LED 5W (450lm!) zamiennik 40W zwykłej żarówki SUPER CENA 25,05 zł netto Żarówka LED 7W (650lm!) zamiennik 70W zwykłej żarówki SUPER CENA 26,05 zł netto Żarówka LED 9W (850lm!) zamiennik 90W zwykłej żarówki SUPER CENA 26,16 zł netto Jest to żarówka, w której podstawowym elementem emitującym światło są diody w technologii MCOB. W odróżnieniu od zwykłej żarówki, żarówka MCOB pozwala na znaczną redukcję kosztów ponieważ generują strumień światła o bardzo dużej mocy, jednocześnie odznaczając się długą żywotnością i małym poborem energii. Żarówka posiada wysokiej klasy wytrzymałą szklaną obudowę oraz aluminiowy radiator który dobrze oddaje ciepło na zewnątrz. Zaleta tej żarówki jest nie tylko niska konsumpcja energii ale także długa żywotność oraz przyjazne światło. Zastosowania: Oświetlenie domu, hoteli, biura, supermarketów, szpitali, sale konferencyjne, restauracje.

Sprawdź naszą pełną ofertę na stronie:

www.sklep.ledsgroup.pl sklep@ledsgroup.pl

Oświetlenie panelowe LED jest światłem najwyższej jakości oświetlenia wewnętrznego. Światło diodowe jest jednolite na całej płaszczyźnie świecenia dzięki zastosowaniu lekkiej płyty o dużej współczynniku przepuszczalności. Unikatowa konstrukcja panelu LED pozwala uzyskać równomierne oświetlenie na całej powierzchni. Żywotność oświetlenia panelowego jest dziesięciokrotnie dłuższa, a zużycie energii o połowę mniejsze.

ŻARÓWKA LED 11W AR111 900 lm ! Żarówka AR111 o mocowaniu G53 zastępuje popularne (tradycyjne) źródło światła jakim jest tzw. halospot. W przeciwieństwie do niego nie nagrzewa się i nie oddaje ciepła. Dzięki niskiemu poborowi mocy jest żarówką energooszczędną, przez co można ograniczyć koszty eksploatacji. Pracuje przy napięciu 12V. Nie występuje efekt migania, zaraz przy włączeniu uzyskuje pełną moc świetlną przy stałym poborze prądu. Najczęściej stosowane są w sklepach, witrynach, korytarzach, halach, zakładach pracy itp.

Świetlówka LED jest wysokiej jakości oświetleniem do użytku wewnętrznego. Świetlówki te wykorzystują diody SMD 3014 jako źródło światła. Spód jest wykonany z czystego, anodowanego aluminium 6063, a obudowa z przezroczystego, matowego lub prążkowanego PC. Bolce na obu końcach tworzą z obudową jedną całość, co wygląda elegancko i estetycznie. Są przyjazne środowisku, zużywają dużo mniej energii niż tradycyjne świetlówki. Są one lżejsze i mają mniejszą objętość. Żywotność świetlówki LED jest bardzo duża aż do 80000 godzin. Świetlówki LED mają szerokie zastosowanie w biurach, sypialniach, hotelach, szkołach, szpitalach itd.

Leds Group Sp. z o.o., ul. Człuchowska 66, 01-360 Warszawa, tel. +48 22 664 80 84 biuro@ledsgroup.pl, www.ledsgroup.pl


I :www. pe wni a k g a r a z e . pl E :bi ur o. pe wni a k @op. pl T el 1:506623395 T el 2:504696380 ul . J odł owni k139 34620J odł owni k

PE WNI AK J es t eś myc eni ony mi uz nany m dy s t r y but or em gar aż y bl as z any c h,br am gar aż owy c hi i nny c hk ons t r uk c j i s t al owy c h W nas z ej of er c i ez naj dąPańs t wowy s ok i ej j ak oś c i BRAMY GARAŻOWEUCHYLNEIDWUSKRZYDŁOWEDO MURU or azGARAŻEBLASZANE,GARAŻEZPROFI LA, WI ATY,HALE,KOJ CEDLAPSÓW i t p. . Zas t os owani enowoc z es ny c ht ec hnol ogi i wy k onani az apewni a nas z y m pr oduk t om naj wy ż s z ąt r wał oś ći j ak oś ć . Doś wi adc z eni pr ac owni c yzł at woś c i ąs pr os t aj ąnaj t r udni ej s z y m z adani om.Sł uż ącpomoc ąi r adąwwy bor z eodpowi edni ej br amy doPańs t wagar aż u.Duż ynac i s kk ł adz i emynaes t et y k ę wy k onani a br am.Pods t awowąi c hz al et ąj es tpr os t a,s t abi l na i t r wał ak ons t r uk c j a,k t ór agwar ant uj ec i c hąi s pr awnąpr ac ę. Kons t r uk c j abr am wy k onanaj es tz ar az em zmat er i ał ówl ek k i c h or azgwar ant uj ąc y c hwy t r z y mał oś ći bez pi ec z eńs t wo. Kol or y s t y k ęi wz or ypr oduk t ówopr óc zs t andar dowego wy k onani ados t os owuj emywedl ei ndy wi dual nego z amówi eni aKl i ent a.

www. fir mowa pol s k a . pl

T OPF i r my


Planujesz zakupy, inwestycje w dziale gastronomii?

Zadzwoń tel. 660-904-616 i zapytaj o ofertę specjalnie dla CIEBIE!

Najlepsze ceny na rynku - doskonała jakość będzie dla Ciebie standardem, na który Cię stać W ramach współpracy opracujemy dla Ciebie technologię kuchni, kawiarni, HACCP

Oferujemy kompleksowe wyposażenie gastronomii, m.in.:

GastroHevi

- Specjaliści nie tylko od kuchni ! Zapraszamy

gastrohevi.pl

Serwis gastrohevi.pl „HEVI” Henryk Itrich ul. Dworcowa 15/29, 75-201 Koszalin tel. 660 904 616, gastrohevi@op.pl

• porcelanę • szkło • sztućce • zastawę bufetową i stołową • urządzenia dla gastronomii • meble ze stali nierdzewnej • profesjonalną chemię • inne


Firma Eurokinderland jest wiodącym producentem i wykonawcą sal zabaw w całej Uni Europejskiej. Posiadamy wieloletnie doświadczenie w budowie nowoczesnych sal zabaw z materiałów pochodzących tylko z UE. Nasze produkty posiadają wysokie standardy jakościowe zgodnie z obowiązującymi normami unijnymi ( TUV,CE,GS) oraz certyfikaty najwyższej jakości materiału i bezpieczeństwa p-pożarowego. Zlecając naszej firmie realizację projektu wybranego przez inwestora gwarantujemy urzeczywistnienie powstania sali zabaw na najwyższym poziomie. Projekt sal zabaw będzie oferował rozpiętą gamę różnorodnych elementów takich jak : profesjonalna trampolina dla dzieci i dorosłych, zjeżdżalnia kręcona i tubowa, labirynty, mosty siatkowe, wejścia kaskadowe, wejścia gąbkowe, ściany wspinaczkowe, basen z piłeczkami, armatki pneumatyczne strzelające mięciutkimi piłeczkami oraz elementy wiszące. Całość będzie kolorowa. Konstrukcja wieży zabawowej jest także przystosowana do zabawy rodziców z dziećmi co jest nowością na rynku polskim. Z racji jakości naszych sal zabaw wybudowanych przez naszą firmę, wiemy z doświadczenia, że cieszą się wielkim powodzeniem spowodowanym przez rozmyślne i ciekawe rozwiązania techniczne. Efektem naszych realizacji są największe renomowane Centra Handlowe w Polsce takie jak : Silesia City Center w Katowicach ( Jupi Park),Centrum Handlowe Land w Warszawie Crazy Land), CH Silver Screen w Łodzi (Jupi Park), CH Jurajska w Częstochowie, E.W. Galeria Rondo Busines Centre w Sieradzu ,galeria Malta w Poznaniu, sala zabaw Tęczowa Planeta w Szczecinie C.H. „NORFA” Vilno Litwa wiele przedszkoli oraz innych sal zabaw na terenie całego kraju i zagranicą.

„Eurokinderland” - ul. Rodziewiczówny 6 lok 4, 71-562 Szczecin tel./fax (091) 4232767 tel. 512 008 661 512 008 662

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY

e-mail: biuro@eurokinderland.pl

www.eurokinderland.pl


PRODUKTY UŻYTKOWE NOŚNIKIEM TWOJEJ REKLAMY !!! Firma ODEK zajmuje się reklamą na przedmiotach i produktach użytkowych dla branży HoReCa. Specjalizujemy się w pakowaniu cukru i słodyczy w opakowania z nadrukiem reklamowym, nadrukami na rozetkach i serwetkach gastronomicznych oraz logowaniem innych opakowań jednorazowego użytku.

Cukier biały i trzcinowy, 8-siem rodzajów opakowań

Cukierki: miętowe, owocowe - pakowane flow pack lub kokardka

Ciasteczka: karmelowe, kakaowe i amaretto

Migdały w belgijskiej czekoladzie: gorzkiej, mlecznej, z dodatkiem cynamonu lub kakao

Okrągłe czekoladki z zatopionym wafelkiem: czekolada gorzka, mleczna

Śmietanki 10g

Rozetki 1-dno warstwowe pod filiżankę

Ekskluzywne rozetki 6-cio warstwowe, pod filiżankę lub drinka - nadruk tłoczony

Hotelowe podkłady śniadaniowe - PADY !!!

Serwetki - różne rozmiary

Sól i Pieprz

Kubki papierowe jednorazowe „To-Go”

Nasze produkty doskonale promują logo i pozwalają uprzyjemnić chwile spędzone w restauracji lub przy filiżance kawy.

www.ODEK.pl e-mail: biuro@odek.pl

tel. kom. 669 547 145 tel./fax 32/ 457 60 52

ul. Radoszowska 32f 44-280 Rydułtowy


I :www. r a nc z ona dmos z c z e ni c a . c om. pl E :r a nc z ona dmos z c z e ni c a @o2. pl T :502326589 ul . Kot owi c e21 95001Bi a ł a

Ranc z onadMos z c z e ni c ą Podst awąnaszejdzi ał al nościj est HOTELDLAZWI ERZĄT pr owadzonyj użodki l kul at . Nahot elpr zyj muj emypsi aki ,koci aki or azkoni e.Zwi er zęt apr zebywaj ące whot el umaj ązapewni onąopi ekę wet er ynar yj nązapr zyj aźni onej wet er ynar zzLeczni cyARKA wOzor kowi e.Psi akimaj ą dodyspozycj ikoj cezbudamior az boksywbudynku.Wokółkoj ców r ozci ągaj ąsi ęzagr ody .Ot aczaj ą gor ozl egł eł ąkiil asyst anowi ące r ewel acyj nemi ej scedospacer ówpod bacznym oki em opi ekunów.Panuj e unaspr awdzi wi edomowaat mosf er a.

Of er t a s pec j a l na : Hot el Dl aZ wi er z ą t

P ods t a wąna s z e j dz i a ł a l noś c i j e s t HOT E LDL AZ WI E RZ ĄT pr owa dz onyj użodk i l k u l a t . Nahot e l pr z y j muj e myps i a k i , k oc i a k i or a zk oni e . Z wi e r z ę t apr z e by wa j ą c e whot e l uma j ą z a pe wni onąopi e k ę we t e r y na r y j ną .

PobytnaRanczoNat ur aj est wspani ał ąl ekcj ąpr zyr ody . Daj eonmożl i wośćcał odzi ennego kont akt uzezwi er zęt ami ,r ośl i nami , wodą–at owszyst konaświ eżym powi et r zu.

www. fir mowa pol s k a . pl

T OPF i r my


I :www. phuba a s . pl E :ba a s 1@wp. pl T :509319995 ul . Nowa10 63900Ra wi c z

PHUBAAS Pr zedsi ębi or st woHandl owoUsł ugowe " BAAS"j estf i r mar odzi nnązwi el ol et ni ą t r adycj ą,wbudowni ct wi epr acuj emy odkońcal atosi emdzi esi ąt ych.W naszej kar i er zezawodowejzaj mowal i śmy si ęwykonawst wem,pr oj ekt owani em, koszt or ysowani em,nadzor em budowl anym.Pr zezki l kanaści el at pr owadzi l i śmywł asnyzakł ad r emont owobudowl any ., pozwol i ł ot onam zdobyćwszechst r onnedoświ adczeni e, koni ecznepr zypr of esj onal nym zar ządzani uni er uchomości ami , koszt or ysowani ur obótbudowl anych il i kwi dacj iszkódmaj ąt kowych. Fi r maPHUBAASwobecnejpost aci i st ni ej eodst yczni a1996r oku. ,aodr oku 2006specj al i zuj esi ęwzar ządzani u ni er uchomości ami ,koszt or ysowani ur obót budowl anychil i kwi dacj iszkód maj ąt kowych.Dzi ękiwi el ol et ni emu doświ adczeni u,posi adanym wykwal i f i kowanym kadr om zl i cencj ami zar ządcówni er uchomościst ał asi ęf i r mą wpeł nipr of esj onal nąwzar ządzani u

Of er t a s pec j a l na : L i k wi da c j as z k ód ma j ą t k owy c h Z e s pół t wor z ąL i k wi da t or z y S z k ódzduż y m doś wi a dc z e ni e m, z doby t y m pr z e wa ż ni ewk i l k ur óż ny c h fir ma c hube z pi e c z e ni owy c h obe c ny c hnapol s k i mr y nk u. Na s i pr a c owni c y i ws pół pr a c owni c yt wor z ą z e s pół wy s ok i e j k l a s y s pe c j a l i s t ówpos i a da ni e z bę dnąwi e dz ę or a zdoś wi a dc z e ni e .

ni er uchomości ami .

www. fir mowa pol s k a . pl

T OPF i r my


E :de r e n. k r z y s z t of @g ma i l . c om T :502244067

ul . Ma t e j k i 10/ 2 48130Ki e t r z

Kr z y s z t ofDe r e ń I nf or mat y k a Fi r maKDIpowst ał awwyni kupot r zeby uzupeł ni eni aof er t ypr of esj onal nego dor adzt waiser wi sukomput er owego nat er eni epowi at u. Zupł ywem czasuokazał o si ę,żepoj awi aj ąsi ęof er t ynawet zpozawoj ewództ wa,wobecczego zakr esdzi ał al nościf i r myr ozszer zyłsi ę iobej muj epr omi eń150–160km odKi et r zawwoj ewództ wi eopol ski m. Ser wi sj estwst ani edot r zećwszędzi e nat er eni ecał ejPol ski ,j ednak zewzgl ędunadł ugi eczasy oczeki wani a,t ypowyzasi ęg t owoj ewództ woopol ski e,śl ąski e, dol nośl ąski eiczęści owomał opol ski e.

www. fir mowa pol s k a . pl

Of er t a s pec j a l na : my ąfir i c noś l a j pec S u j a odz or eg i k el z ąws s em t ę z pr es emyz obl pr m, owy er omput k wa a pr na , a ni mowa a r og opr i ec i es ni zbudowa a or k a ęj ol k z AN.S L nne ći wa i ug ł obs k a ej i k a t , a eni dz ą z ur y t e bl a t , eGPS j c a g wi na a eni dz ą z nneur zi a or ne. j y er f y per

T OPF i r my


I :www. j a t r on. pl E :bi ur o@j a t r on. pl T :228646080

ul . Og r odowa8, 05080I z a be l i n k / Wa r s z a wy

J at r on Jest eśmyf i r mą wyspecj al i zowanąwpr odukcj i , dost awi eimont ażuur ządzeń, pozwal aj ącychspr awni e zar ządzaćpar ki ngi em zr ecepcj il ubbezobsł ugowo. Br anżąur ządzeń par ki ngowych zaj muj emysi ęod1997r oku począt kowoi nst al uj ąc syst emyi mpor t owane, t opozwol i ł omam zdobyćdoświ adczeni e iopr acowaćsyst em Access Par k,kt ór ymożebyć modyf i kowanyna zamówi eni ecoj estogr omną zal et ąwpor ównani u dosyst emówi mpor t owanych.

www. fir mowa pol s k a . pl

Of er t a s pec j a l na : G2500 ł a t os nz ba a l z S ony ż a pos wy k owni ł i ys c ą uj ok mobl a s em 230V i k ni l i zs a edl ni owa os t s a maz i ej i k s dówoni z a ej z pr hu. uc r i c wnoś y ens nt i ony z c na z e z npr ba a l z S dów z a ej z apr dl 5m, do2, i c oś ok er z os s a z nyc l ma ni mi a2s i c r wa ot ć30%. wnoś a pr s

T OPF i r my


E :t oni k o@t oni k o. c om I :www. t oni k o. c om T :509914507

ul . NaUboc z u2 02791Wa r s z a wa

T oni k o Naszaf i r mai st ni ej eod1989r oku. W opar ci uowi el ol et ni edoświ adczeni e st wor zyl i śmypr of esj onal nysyst em zaopat r zeni ahot el iigast r onomi i , dost osowanydopol ski chr eal i ów, al eodpowi adaj ącyeur opej ski m nor mom iwymagani om. Jakoj edyniwPol sceł ączymyzesobą wi el edzi edzi nzaopat r zeni ahot el u l ubr est aur acj ipr oponuj ącnaszym Kl i ent om,cał ości owypr ogr am zaopat r zeni adost osowanykonkr et ni e doi chpot r zeb. Naszedoświ adczeni apr acyzar ówno zdużymisi eci amihot el owymi ( Hol i dayI nn,Mar r i ot t ) j akizni ewi el ki miobi ekt ami ( np.Hot elNadmor skiwGdyni ) zaowocował oumi ej ęt ności ą kompl et acj iior gani zacj izaopat r zeni a t egot ypuobi ekt ów,wznaczni e szer szym zakr esi eni żst andar dowy pr ogr am pr oponowany pr zeznasząf i r mę.

www. fir mowa pol s k a . pl

Of er t a s pec j a l na : i j epc ec r i ug ł eobs oj r t S bt z e ni hi c y ł ona k ezdos t y z S ć da ą ł k s n, ni a k ht c i og dr , ek r na y r ązma ęmog i s z ul z os k eki el z mi a k , mi a k z s pa a , mi a k j a r k , mi a t wa a r yk z c mi a k z mus h c a or hwz c ny óż wr o eg Dot h. c a or ol k i e c pódni emys oponuj pr h c ny óż ewr podni zs a or e omoż ot k t s y z Ws h. c ona s a f m ny oneha owa z c na ćoz by o. og ml mowy fir

T OPF i r my


I :www. a f v i de ov i s i on. pl E :i nf o@a f v i de ov i s i on. pl T :692403794 ul . Ry ne kPi ł s uds k i e g o73 18200Wy s ok i eMa z owi e c k i e

Age nc j aF i l mowa VI DE OVI S I ON Jakośćisol i dność wykonywanychpr zez nasusł ugt onaszemot t o. Świ adczymynaszeusł ug inanaj wyższym pozi omi e szer oki ejgami eodbi or ców odosóbpr ywat nych popr zdsi ębi or st wa. Nacodzi eńkor zyst amy znaj nowocześni ej szego spr zęt uiopr ogr amowani a r enomowanychf i r m t aki chj ak Sony ,Canon,Adobe, gwar ant uj ąct ym samym naj wyższąj akość świ adczonychusł ug.

www. fir mowa pol s k a . pl

Of er t a s pec j a l na : Wi deoŚ l ubne Ś l ubi Wes el e t ona j wa ż ni ej s z a i na j pi ęk ni ej s z a c hwi l adl adwoj g a k oc ha j ą c y c hs i ęl udz i . Chr z es t , Komuni a , S t udni ówk a , Ba l Ma t ur a l ny t ona j wa ż ni ej s z e i na j pi ęk ni ej s z ec hwi l e dl adz i ec k ai j eg o r odz i c ówi c a ł ej r odz i ny .

T OPF i r my


I :www. k r us z t r a ns . c om. pl E :k r us z t r a ns @o2. pl T :880253336 ul . Bor e kS t a r y144 36020Bor e kS t a r y

Kr us z T r anss . c . Pr oduk c y j noUs ł ugowoHandl owa ' ' KRUSZTRANS' ' s . c z aj muj es i ępr z edews z y s t k i m ek s pl oat ac j ąs ur owc ównat ur al ny c h t ak i c hj ak ;pi as ek ,k ami eńoz dobny , budowl any ,z i emi ,ł upk u, wr azzt r ans por t em of er owany c h mat er i ał ówr ówni eżus ł ugami mas z y nami budowl any mi i ws z el k i egor odz aj ówpr ac ami z i emny mi . Zapr as z amydows pół pr ac yf i r my budowl ane,br uk ar s k i e,dr ogowe j aki k l i ent ówi ndy wi dual ny c h. Mamynadz i ej e,ż ezk aż dy m dni em będz i epr z y by waćf i r mi k l i ent ów z adowol ony c hz eś wi adc z ony c h pr z ezNas z ąf i r męus ł ug.

www. fir mowa pol s k a . pl

Of er t a s pec j a l na : Us ł ug i ma s z y na mi budowl a ny mi : s py c ha r k aCa t er pi l l a rD4 zpł ug i em s z eś c i o poz y c y j ny m, k opa r k ag ą s i eni c owa , k opa r k ak oł owa , woz i dł at ec hni c z ne6s c i o t onoweopoj emnoś c i ł a dunk owej 3, 5m3, ł a dowa r k i k oł owe opoj emnoś c i ł y ż k i 2m3i 3, 5m3, s a moc hodywy wr ot k i ,

T OPF i r my


I :www. qba s e k . pl E :qba s e k 2@one t . pl T :603812397

ul . P a r z y c e27 95035Oz or k ów

QBAS E K Fi r manaszazaj muj esi ępr odukcj ą mebl iogr odowychor azmał ą ar chi t ekt ur ąogr odowąt ypuhamaki , huśt awki ,al t any ,gar aże,wi at y iwi el e i nnychwyr obówzdr ewna. Dokł adamywszel ki chst ar ańbynasze wyr obywyr óżni ał ysi ęswoi m uni kal nym wygl ądem odmasowo dost ępnychnar ynkuor azbyci eszył y okoisł użył yj aknaj dł użej .Dl at ego wykonanesąz naj l epszegomat er i ał u izai mpr egnowanenaj l epszymi i mpr egnat ami ,kt ór ebędąj echr oni ć pr zedupł ywem czasu,czynni kami at mosf er ycznymiibi ol ogi cznymi .

Of er t a s pec j a l na : HAMAKI AWKI T HUŚ E UDNI T S ANY T AL AWKI Ł ABAW ACEZ PL

Jest eśmyr ówni eżot war cina szczegól neżyczeni a or azsugest i e kl i ent awzgl ędem wygl ądu,kol or yst yki if unkcj onal nościnaszychwyr obów. Zapr aszamydonaszej EKSPOZYCJI mebl iidomówkt ór ami eścisi ę 1, 5km odŁęczycywmi ej scowości Bor ki87,99100Łęczyca

www. fir mowa pol s k a . pl

T OPF i r my


E :ma r i us z s t a l ma c h@i nt e r i a . pl T :601274690

ul . T r z c i a na45 32733T r z c i a nakBoc hni

F . H. U. P . Max we nt Mar i us zS t al mac h Robi mywent yl acj ękl i mat yzacj ę, ogr zewani enadmuchowe, ogr zewani e nadmuchowezkomi nka. Or azogr zewani enadmuchowe zpi ecymul i ol ej owychnaol ej pr zepr acowany , st ar y , zużyt y . Jakr ówni eżr ekuper acj ęczyl i went yl acj ęzodzyski em.ci epł a wdomkachj ednor odzi nnych. Mamywł asnąpr odukcj ękanał ów went yl acyj nychor azwszyst ki ch el ement ówt j .pr zepust ni c, podst aw dachowych, wyr zut ni , czer pni , kl ap zwr ot nychi t d.Wykonuj emy obl achowani akanał ów went yl acyj nychor azr urchł odubl achą al umi ni owąj akiocynkowaną. W swoj ejof er ci emamyr ówni eż kl apyp. pożor azzabezpi eczeni a p. poż.conl i t em kanał ów went yl acyj nych.

www. fir mowa pol s k a . pl

Of er t a s pec j a l na : S er wi s Kl i ma t y z a c j i Mont a ż Kl i ma t y z a t or ów I ns t a l a c j a S y s t emu Kl i mt ma y z a c j i

T OPF i r my


I :www. a bc ha c c p. pl E :a bc ha c c p@wp. pl T :666267282 Ni e k ł oni c e8 76024Ś wi e s z y no

ABC-HACCP Pr of esj onal newdr ażani eSyst emów Jakościor azsyst emubezpi eczeńst wa zdr owot negoHACCP.Pr zepr owadzani e audi t ówwewnęt r znychor azdost awcy . Szkol eni akadr yzar ządzaj ącejwyższego ini ższegoszczebl a,or azpr acowni ków. Pr of esj onal neukł adani ej adł ospi sów zgodni ezzasadamizdr owegożywi eni a. Pomocwpr ocesi ecer t yf i kacj i . Fi r maABCHACCPSyst emyJakości of er uj enast ępuj ąceusł ugi : -kompl eksowewdr ażani esyst emów zar ządzani aj akości ąnazgodność zwymagani amist andar dówI FS,BRC, MSC,nor m ser i iI SO 9000,22000,TQM, GLOBALGAP,BI O -Sanepi dwymagaodCi ebi esyst emu HACCP?Zr obi mygozaCi ebi e! -pr zygot owani ef i r m wzakr esi e f unkcj onowani eGHP/ GMP -szkol eni akadr yzar ządzaj ącejwyższegoi ni ższegoszczebl aor azpr acowni ków -konsul t acj epr zydoskonal eni u syst emówzar ządzani a -pr zepr owadzeni eaudi t ów wewnęt r znychidost awców -ukł adani ej adł ospi sówzgodni e zzasadamipr of esj onal negożywi eni a -nadzórnadDDD ( dezynf ekcj a,dezynsekcj ader at yzacj a) , -pomocwpi sani ubi znespl anów, -współ pr acuj emyzj ednost kacer t yf i kuj ącą

www. fir mowa pol s k a . pl

: Cer t y fik a t y em t s y -S ą i c oś k a aJ ni a dz ą z r a Z a6 j s Swer F myI wgNor emuHACCP t s y tS per s k -E O22000. S I . wg ny z r t wnę orWe t -Audy . emuHACCP t s y S . UV T i c oś k a kJ ni nomoc -Peł w i c oś k a erJ dż -Mena m. y z wc y poż eS l ś emy z Pr i j c nnowa tI a fik y t -Cer i c oś z c or ębi i eds z Pr

T OPF i r my


E :a ndr z ej . s z t a ba @mi l a nos t y l e. pl I :www. s z t a ba . bi z T :692305138

ul . K wi a t owa54 82400S z t um

PPHS z t abaAndr z e j Naszaf i r mapowst ał aw1993r oku ispecj al i zuj esi ęwur ządzeni ach pr zyj aznychochr oni eśr odowi ska nat ur al nego. W naszejof er ci eznaj duj ąsi em. i n. : Kol ekt or ysł oneczne,Pompyci epł a, Akcesor i adoi nst al acj isol ar nych. Popr zezswoj ądzi ał al nośćdążymy dor ozpowszechni eni asyst emów ekol ogi cznych,kt ór emaj ąogr omny wpł ywnaposzanowani eener gi i , daj ądużeoszczędnościwkoszt ach ekspl oat acj i . Si edzi baf i r mymi eścisi ęwSzt umi e. Tr anspor timont ażur ządzeńobej muj e cał ąPol skę.Obsł uguj emykl i ent ów i ndywi dual nych,f i r my ,or gani zacj eor az i nst yt ucj epańst wowe.Of er uj emy naj l epszer ozwi ązani awzakr esi e dor adzt wa,dobor u,pr oj ekt owani a imont ażuur ządzeń.

www. fir mowa pol s k a . pl

Of er t a s pec j a l na : NE CZ ONE Ł ORYS KT E KOL AD MYUKŁ E RUJ E OF ORÓW KT E KOL CH OWY NI PRÓZ CHDO ĄCY Ż E NAL I RACJ NE JGE E Z NOWS NAJ Ń E ĄDZ URZ CH ĄCY KUJ YS POZ ÓB POS NYS URAL W NAT Ę RGI NE NĄE CZ OGI KOL E NĄ. CZ ONE Ł S E ANI T YS WYKORZ CH OWANY AAWANS Z . PE ATPI HE OGI CHNOL E T

T OPF i r my


ACCORDO

Us ł ugi F i nans owoUbe z pi e c z e ni owe *Konsol i dacyj ne *Got ówkowe * Samochodowe( r ówni eżpomocwpozyskani uaut a) wysoki ekwot ykr edyt udo150000złPLN Kr edyt ydl aosóbf i zycznychor aznaf i r mębezwzgl ędu mi ni mum f or mal nościiszybkadecyzj a nast at uspr awny upr oszczonapr ocedur a Do100% war t ościpoj azduor azNAWETdodat kowe j użod18r okużyci a 15% war t ościaut anawł asnepot r zeby SPŁATAKREDYTU Możl i wośćzr ef i nansowani akoszt ówzakupupoj azdu dł ugiokr eskr edyt owani a-nawetdo10l at do100% j egowar t ości sam decyduj eszodaci epł at nościr at y Kr edytsamochodowybezwkł aduwł asnego możl i wośćwcześni ej szejspł at y dokwot y 90t yśzł *Hi pot eczne Okr eskr edyt owani ado10l at wybi er zesznaj kor zyst ni ej sząof er t ę; Kr edyt owani esamochodówosobowych,ci ągni ków dopasuj eszr at ękr edyt udoswoi chmożl i wości r ol ni czych,aut obusów,pr zyczep,naczep,mot ocykl i , iokr eśl i szodpowi edniokr eskr edyt u; at akżepoj azdówci ężar owychpow.3, 5t dowi eszsi ęj akzał at wi ćwszel ki ef or mal ności ipoj azdówzabyt kowych Ener gooszczędneDomy-domyzdr ewna Samochodynoweiużywane,osoboweici ężar owe, * Dl aFi r m kr aj oweispr owadzane,t est oweipol easi ngowe opr ocent owani euzal eżni oneodzabezpi eczeni a, Kr edyt owani esamochodówkupi onychudeal er a, czyt eżj egobr akudo100000złbezzabezpi eczeń wkomi si e,odosobypr ywat nejl ubzzagr ani cy! r óżnef or myakcept owal nychzabezpi eczeń: Pr ocedur aupr oszczonanaoświ adczeni eodochodzi e ni er uchomości ,samochody ,maszyny Zabezpi eczeni em kr edyt uj estpr zewł aszczeni ena do50% war t ościni er uchomościor azdo100% war t ości kr edyt owanym poj eździ ewr azzcesj ąpr awzpol i syAC samochodubezdokument owani adochodów Ubezpi eczeni eAC,OC,ZK,Assi st ance-możl i wość możl i wośćdar mowej ,wcześni ej szejspł at y skr edyt owani askł adek.Ekspr esowadecyzj akr edyt owa wszel ki egor odzaj upomocdl akl i ent apr zyudzi el ani u Bezpł at ner ozpat r zeni ewni oskukr edyt owego kr edyt u.Of er t adl aWOLNYCHZAWODÓW ( Lekar z,Not ar i usz,Ksi ęgowyi t p. )oświ adczeni e do120000PLN

Współ pr acuj emymi ędzyi nnymizt aki mibankamij ak:

Tel :505087194 www. fir mowa pol s k a . pl

emai l :accor do@wp. pl T OPF i r my


I :www. doml ux . i nf o. pl E :doml ux @doml ux . i nf o. pl T :501522353 ul . I ł ż e c k a36 27400Os t r owi e cŚ wi ę t ok r z y s k i

DomL ux Fi r maDomLux,wcześni ejpodnazwą „ Sal onFi r an”powst ał aw2002r . iodpocząt kuswoj ejdzi ał al nościzaj muj e si ępr oj ekt owani em ir eal i zacj ąwyst r oj u wnęt r zor azdekor acj amioki ennymi . Obecni ezaj muj emysi ęr ówni eż kompl eksowym zaopat r zeni em i nwest or ów wst ol ar kęot wor ową:oknapcv ,okna dr ewni ane,dr zwizewnęt r zne,br amy gar ażowe. Tr endywar chi t ekt ur zezmi eni aj ą si ęni eust anni e,ar ynekdaj ecor azwi ęcej możl i wościwzakr esi edobor ukszt ał t u, wi el kościczykol or uoki enidr zwi . Abyj ednaknadaći m uni kal nego char akt er u,war t owykor zyst aćel ement y dekor acyj ne,dzi ękikt ór ym dopasuj eszst ol ar kęnawet donaj bar dzi ejwymyśl nejel ewacj i . Nal eżypami ęt aćj eszczeoj ednym. Dzi si ej szesyst emyosł onoki ennych t oj użni et yl kozwykł adekor acj a. Bar dzoczęst ost anowi ąskut eczną ochr onęant ywł amani ową.

www. fir mowa pol s k a . pl

Of er t a s pec j a l na : Rol e t y a nt y wł a ma ni owe Al umi ni ower ol e t y z e wnę t r z ne , zuwa g i namnog oś ćs y s t e mów s ąpr oduk t e m uni we r s a l ny mos z e r ok i c h moż l i woś c i a c hz a s t os owa ni a i pr z e z na c z ony mdl a s z e r ok i e g og r ona odbi or c ów.

T OPF i r my


I :www. me bl e . pi s z . pl E :m. bor k ows k i @me bl e . pi s z . pl T :874233259

ul . Dwor c owa9 12200Pi s z

PHUMARKANN Pr zedsi ębi or st woHandl owoUsł ugowe „ Mar kann”i st ni ej eod1990r okuipr owadzi dzi ał al nośćwSal oni eMebl owym wPi szu pr zyul .Dwor cowej9opow.1500m2. Nal eżydosekt or af i r mr epr ezent uj ących br anżęmebl iiar t ykuł ówwyposażeni a wnęt r zor azusł ugwzakr esi e kompl eksowegowyst r oj uobi ekt ów ( hot el i ,bi ur ,skl epów,kawi ar ni ) . Specj al i zuj esi ęwspr zedażyszer oki ego asor t yment umebl iidodat ków dowyposażeni apomi eszczeń mi eszkal nychor azużyt eczności publ i cznej .W of er ci epr zeznaczonej dl akl i ent ówi ndywi dual nychii nst yt ucj i znaj duj ąsi ęr ówni eżusł ugidekor at or ski e.

Of er t a s pec j a l na : KI NI NAROŻ KI AL RS WE KANAPYI AWY Ł A, Ł S E KRZ , Y OŁ T S URA BI YI T NE GABI E NI ADAL J E NI AL YPI S E AŻ L E T S RACEI E MAT ROWE T Ę KAPI ÓŻ Ł

Powi er zchni aspr zedażyir óżnor odność of er owanegoasor t yment upozwal aj ą zakwal i f i kowaćPHU‘ ’ Mar kann’ ’ dogr ona ni el i cznychf i r m wr egi oni e war mi ńskomazur ski m,kt ór eof er uj ą kl i ent om kompl eksower ozwi ązani aw zakr esi ewyposażani ar óżnych pomi eszczeń.

www. fir mowa pol s k a . pl

T OPF i r my


E :a r t a r ma ndo@one t . pl T el 1:530999661 T el 2:519543900

ul . Wa r s z a ws k a27 06100Puł t us k

S t udi oAr tAr mando Szt ukąpr oj ekt owani em wnęt r z zaj muj ęsi ę…. cał eżyci e( ! ) wr oku1997st wor zył em st udi opr oj ekt owani awnęt r z, kt ór ezaj mował osi ęar anżacj ą wnęt r zr óżnegot ypuod ar anżacj ipr zest r zeni handl owychpr zezmi eszkani a, apar t ament y ,domy , r ezydencj eszer okor ozumi aną gast r onomi ęii nnel okal e użyt ecznościpubl i cznej . I nt er esuj emni er eal i zacj a pr oj ekt ówni et ypowych, or ygi nal nychi nnychni ż komer cyj naszt ampa. Obecni est udi odzi ał apod nazwąar t Ar mando.

Of er t a s pec j a l na : I ACJ KTARANŻ E PROJ RZ T WNĘ a z r t ęwnę uj t ek oj Pr ne. j y c omer k nei t wa y pr , y ment a t r Apa e, j denc y z e r , domy , a ni a k z es mi m ny ól eg z c z es az ur bi i l a ok em l eni ędni l g z uwa h. c ny z c onomi r t s a g

Wnęt r zapr oj ekt uj ęcał eżyci e odkądzaczął em post r zegać est et ykęot aczaj ącegomni e świ at a.

www. fir mowa pol s k a . pl

T OPF i r my


I :www. v e t r o. pl E :pi ot r @v e t r o. pl T :508064048

ul . De ot y my43al ok . 22 01441Wa r s z a wa

VE T RO Zał ożyci el em f i r myj est St ani sł awŻur awski ,dzi ał aj ący nar ynkuzabudówszkl anych odponad17l at . Nasząpodst awową dzi ał al ności ąsąwszel ki e zabudowyszkl ane,kabi ny pr yszni cowe,l ust r a, wypeł ni eni aszkł em pr zest r zeni ,podł ógi t p. Of er uj emyPańst wudor adzt wo wr ozwi ązani acht echni cznych iest et ycznychpr zywybor ze okuć,gr ubościor azkol or u szkł a.

Of er t a s pec j a l na : owe c ni z s y nypr bi -Ka ne a l k z nys y r t -Wi ne a l k z s i k er i r -Ba ne a l k z ys t a -Bl ne a l k z s i og -Podł a k y t oma -Aut owa wi z dr ado i or es c -Ak nej a l k z budowys a z

Si edemnast ol et ni apr akt yka gwar ant uj ef achowośćor az wysokąj akośćwykonywanych usł ug.

www. fir mowa pol s k a . pl

T OPF i r my


I :www. bl a de s c e nt e r . pl E :da r i us z pol i ns k i @wp. pl T :695662433

ul . Nor wi da9 62600Koł o

Bl ade s Ce nt e r Mam pr zyj emnośćzapoznaćPańst waz dzi ał al ności ąf i r my PRODUKCJA HANDELRENOWACJAPI Ł TAŚMOWYCH. Zaj muj emysi ępr odukcj ą or azr egener acj ą; wzakr esi eost r zeni a,r ozwi er ani azębów iponownegozgr zewani api łt aśmowych at akżekompl eksowym zaopat r zeni em wnar zędzi azakł adypr zemysł u dr zewnego,t ar t akior azzakł ady st ol ar ski e. W swoj ejof er ci eposi adamywszel ki ego r odzaj upi ł yt aśmowedodr ewna or azdomet al uj akr ówni eżost r zar ki bor azonowe,r ozwi er akidopi ł t aśmowychat akżeakcesor i adot r aków t aśmowych.Naszepoł ożeni ewsamym cent r um Pol skij estgwar ancj ą t er mi nowegor eal i zowani azamówi eń. Decyduj ącsi ęnawspół pr acęznaszą f i r mąot r zymuj eszwzami anopi ekę podpost aci ąf achowegodor adzt wa or azser wi su.

Of er t a s pec j a l na : i k r ama i ędz z r Na : obus Gl e ł k wy owez z c r a yt ł -pi mowe ś a yt ł -pi owe k a r yt ł -pi ek r a ug r t edos -noź owe t ł a t z s yk z e r f owe z e r ef c owi ł -g

Aut or yzowanydyst r ybut orGLOBUS,CMT,RI PPER,ARMOTH

www. fir mowa pol s k a . pl

T OPF i r my


Gor l i c k i ePr z e ds i ę bi or s t woPr z e my s ł uDr z e wne goF or e s ts p. zo. o. Odponad77l atgor l i ckieksper twpr odukcj iwi eszakówodzi eżowych. Jest eśmypr oducent em szer oki ejgamydr ewni anychwi eszakówodzi eżowych, kt ór eof er uj emywwi el umodel achiopcj achwykończeni owych. W 2012ł ączni ewypr odukowal i śmyponad3000000wi eszaków ini ebędzi ezat em pr zesadąj eśl ipowi emy ,żenawi eszakachznamysi ęnaj l epi ej . Opr óczwi eszakówpol ecamyt akżedr ewni anedeskidokr oj eni awar zyw,poj emni ki napi eczywo,r óżnor odnepr zybor ykuchenne. Zat r udni amy240osóbij est eśmynaj wi ększym t egot ypuzakł adem wPol sce.Udzi ał ekspor t uwcał kowi t ejpr odukcj if i r myt oponad60%.Podst awowym mat er i ał em dopr odukcj iwyr obówj estdr ewnobukowecogwar ant uj et r wał ośćiwi el ol et ni e użyt kowani enaszychwyr obów Naszewyr obymożnaznal eźćmi n. wsi eciskl epówReal ,Car r ef our ,E. Lecl er cor azMakr oCashandCar r y . Zachęcamyt akżedoodwi edzeni anaszegoskl epui nt er net owego www. f or est gor l i ce. home. pl.

Of er t a s pec j a l na : owe ż e i odz i k a z es -wi e -mebl henne uc k i k -des eb hl nac i k emni -poj henne uc yk bor y z -pr

I :www. f or e s t . g or l i c e . pl E :j . bog da n@g or l i c e . pl T :183535623

ul . Bi e c k a9 38300Gor l i c e

www. fir mowa pol s k a . pl

T OPF i r my


www.luxtradepoland.com.pl sklep internetowy

- pościel francuska - narzuty na łóżka - koce i pledy - kołdry i poduszki - ręczniki i szlafroki - tekstylia dla HOTELI Bogactwo wzorów i kolorów. Najwyższa jakość francuska. Marki: SYLVIE THIRIEZ, PANSU, PASOTTI, VENT DU SUD, SAVON MARSEILLE.

LUX TRADE POLAND Natasza Wojtyńska

ul. Herbsta 2a/62 02-784 Warszawa

tel. +48 606 77 55 33 fax +48 22 648 16 86

Wyłączny i bezpośredni dystrybutor w Polsce


- stylowe dekoracje: gobeliny, poduszki dekoracyjne, obrusy

- luksusowe prezenty Zapraszamy do współpracy

sprzedaż hurtowa i detaliczna - sklep internetowy

www.luxtradepoland.com.pl biuro@luxtradepoland.com.pl


I :www. v e l da . c om. pl E :i nf o@v e l da . c om. pl T :606985985

ul . Mus i oł a43 41936By t om

VE L DA Of er uj emypr odukt yhol ender ski ej f i r myVELDA, r enomowanego-świ at owej sł awy-pr oducent aur ządzeń iśr odkówdout r zymywani a wnaj l epszym st ani eoczek wodnych,sadzawekist awów. Jest eśmywył ącznym aut or yzowanym dyst r ybut or em pr odukt ówf i r myVELDAwPol sce. Robi ączakupywnaszym skl epi e,maci ePańst wogwar ancj ę nabyci aor ygi nal nychpr odukt ów naj wyższejj akości . Zapr aszamydozapoznani asi ę zof er t ą.Znaj dzi eci ewni ej wszyst kocopot r zebuj eoczko wodnedozachowani a odpowi edni ejhar moni i . Możnaunaskupi ćpompy or azf i l t r ydzi ęki ,kt ór ym zi el ona wodawyt war zaj ącagl onyzni kni e. Zpr zyj emności ąodpowi emy r ówni eżnapyt ani aiudzi el i my dodat kowychi nf or macj i .

www. fir mowa pol s k a . pl

Of er t a s pec j a l na : Round l entAl l el c x E 6mm i c oś k a j ej i ok s Wy , oi k pi r a ak m dl r a pok em i k t zdoda x e Compl ni a S . er t Boos ni a S i m r a wypok i c ś a Wł . oi hk c owy dr az dl mu r a espok r k a enz Peł ej z s ż wy j bona y ar dl . i c oś k a j

T OPF i r my


I :www. r oboc z o. e u E :be r uf s k l e i dung @one t . e u T :502653583

ul . S k oc z y ńs k i e g o11/ 40 97500Ra doms k o

Be r uf s l e i dung Ber uf sl ei dung-mar kowa odzi eżr obocza Zaj muj ęsi ęspr zedażą mar kowejni emi ecki ej iduński ejodzi eżyr oboczej or azmar kowegoobuwi a r oboczegopr odukcj i ni emi ecki ejiszwedzki ej . Odzi eżr obocza,kt ór ąof er uj ę, t opr odukt ynaj wyższejj akości zapr zyst ępnącenę. Zapr aszam dozapoznani a si ęzof er t ą.

www. fir mowa pol s k a . pl

Of er t a s pec j a l na : mowe i z i k t ur -k i k wi e z r -t a s edopa podni -s i k z c odni r eog podni -s hy uc t r a -f owa k s a żodbl e i -odz

T OPF i r my


I :www. pa l a c s l onowi c e . c om E :ma na g e r @pa l a c s l onowi c e . c om T :739002008

ul . S ł onowi c e4 78316Br z e ź no

Pał acMy ś l i ws k i S ł onowi c e Pał acz naj duj es i ęnat er eni e z aby t k owegopar k unas k ar pi enad j ez i or em Sł onowi c eopowi er z c hni 48ha,poł ąc z onek anał em zr z ek ą Regą.Doj ez i or apr owadz i al ej k a50m. Nadj ez i or em z naj duj es i ępr y wat na pi as z c z y s t apl aż azpomos t em i pr z y s t ani ądl ał ódek .I s t ni ej e moż l i woś ćwy poż y c z eni as pr z ęt u pł y waj ąc ego.Kol ej nąnas z ąat r ak c j ą j es ts t aj ni ai k oni e,j aki ws z y s t k o c os i ęzt y mz wi ąż e:nauk aj az dy dl apoc z ąt k uj ąc y c h,wy j az dywt er en, r aj dy ,wy naj em br y c z k i i t p.Dl agoś c i pr z y got owal i ś my70mi ej s c noc l egowy c hwpok oj ac h1,2,3,4 0s obowy c howy s ok i ms t andar dz i e, ws z y s t k i ewy pos aż one wpr z es t r onneł az i enk i ,TV,r adi o. W Pał ac uz naj duj es i ęr ówni eżs al a k onf er enc y j no–bal owana120 mi ej s c ,r es t aur ac j a,s t y l owybar my ś l i ws k i wpodz i emi ac h,k awi ar ni a, s auna.

www. fir mowa pol s k a . pl

Of er t a s pec j a l na : noc a k el Wi , ny z ec t ą wi sś a z enc Nat ną os wi nyi noc a k el wi my a z s a pr a yz c hną c pa o eg i k ws i l ś uMy c a ł doPa a t ę wi Ś e. c onowi ł S nna i odz or ut c a ł wPa y obfit , a er f mos t a e i k s opol r a t s , ół t s e j c dy a r t . y ur t ćna oś k s i bl i

T OPF i r my


I :www. k ul c z y k j a c e k . pl E :s k l e p@k ul c z y k j a c e k . pl T :227013675

ul . Na dr z e c z na 7A 05552Wól k aKos ows k a

KUL CZ YKF AS HI ON J ac e kKul c z y k Hur t owni aKul czykFashi on j estbezpośr edni mi mpor t er em odzi eżymęski ejzTur cj i . Jest eśmynar ynkuni e pr zer wani eodponad15l at . Naszaf i r mazaj muj esi ę gł ówni espr zedażąhur t ową, at akżedet al i czną.Posi adamy bogat yasor t ymentt owar u, gł ówni eswet r y ,koszul e wi zyt oweispor t oweat akże wi el ei nnychar t ykuł ów. Lat azdobyt ychdoświ adczeń izauf ani ezest r onynaszych kl i ent ówzdecydowani e ugr unt ował ypozycj ęf i r my Kul czykFashi onwPol sce, al ezapewni ł ynam t akże uznani ezagr ani cą.

www. fir mowa pol s k a . pl

T OPF i r my


I :www. wy k l a dz i ny . pl E :f ox @wy k l a dz i ny . pl T :504256787

ul . NOWEOS I E DL E41 62004CZ E RWONAK

P . H. U. F OX Fi r maPHUFoxwykł adzi nami podł ogowymizaj muj e si ęj uż22l at . Wt ym czasi ezebr al i śmyspor a wi edzęidoświ adczeni ekt ór e pozwal anam swobodni e por uszaćsi ępowymagaj ącym r ynkui nwest ycyj nym. Ci ągł yr ozwójf i r mydopr owadzi ł dout wor zeni ew2008r oku wKi ci ni epodPoznani em naszegocent r um bi ur owomagazynowego gwar ant uj ącanal eżyt aobsł ugę kl i ent ów. Kor zyst aj ącznaszych doświ adczeńpr zygot owal i śmy dl aPańst waszer okąof er t ę wykł adzi nobi ekt owychzar ówno el ast ycznychj akidywanowych wi odącychpr oducent ów eur opej ski ch,dost osowana doakt ual nychgust ów ioczeki wańkl i ent ów –częśćwykł adzi nj est wnaszejof er ci enawył ączność iposi adamyi chodpowi edni e st anymagazynowezapewni aj ąc bł yskawi cznąr eal i zacj ę zamówi eń.

www. fir mowa pol s k a . pl

Of er t a s pec j a l na : u t ek oj OdPr ” u” t ek f doE a t er aof z s ona T e ebi aCi dl mś sKi ana eśdl t es J ęc m wi owy k t ą j Wy fimy a r pot emyi hc c ć y z s y z r owa t e pi a t me dy ż a wk Ci nej a z ą wi z i j c y t nwes i . ą k dz a ąpos woj zT

T OPF i r my


I :www. g z ddd. pl E :g z ddd@wp. pl T :601402596

ul . Gł ówna22 44144Ni e bor owi c e

Gl i wi c k i Z ak ł ad De z y nf e k c j i De z y ns e k c j i i De r at y z ac j i Hi st or i anaszejdzi ał al ności r ozpoczynasi ewr oku1967. Wt ym czasi eobecnywł aści ci el Fi r myJózefKuszkar ozpoczął pr acęwKat owi cki m Zakł adzi e Dezynf ekcj i ,Dezynsekcj i iDer at yzacj i .Tam zdobył odpowi edni ąpr akt ykę,wi edzę iumi ej ęt nościbywr oku1994 zał ożyćwł asnyZakł ad. Obecni eznanyj estpodnazwą Gl i wi ckiZakł adDezynf ekcj i , Dezynsekcj iiDer at yzacj i . Odr oku2000wwt aj ni kiswoj ej dzi ał al nościzaczął wpr owadzaćswoj egosyna Kszyszt of aKuszka,zkt ór ym dodzi śwspól ni epr owadzi Fi r mę.Zkażdym kol ej nym r oki em i st ni eni ar ozszer zasi ę obszardzi ał al nościZakł adu, t akżepozaagl omer acj ęśl ąską. Wr oku2004zost ałot war t y nowyOddzi ałwKat owi cach, gdzi edzi ał aspecj al i st yczna eki padezynf ekt or ów.

www. fir mowa pol s k a . pl

T OPF i r my


" Z WW WACH" Powst ał a,j akospecj al i st yczna f i r mausł ugowa,zaj muj ąca si ęgł ówni eukł adani em powi er zchnipodł ogowych. W późni ej szym czasi e wpr owadzi l i śmyspr zedaż panel ipodł ogowych,or az podł ógdr ewni anychf i r my „ BARLI NEK”sł ynącej zwysoki ejj akości mat er i ał ówpodł ogowych. Obecni ebogat sioponad 20l et ni edoświ adczeni e wzakr esi emont ażupodł óg, of er uj emynaszym kl i ent om wysoki ejj akościpodł ogi dr ewni ane,l i t eiwar st wowe, zdr ewnakr aj owego iegzot ycznegopr odukowanych pr zezf i r mę„ BARLI NEK” , „ TARKETT” ,or az„ BOEN” .

Of er t a s pec j a l na : na a wni e aDr og Podł nek i l r Ba ny owa er i k a bl Dą m2 / ł e79z eni wc . as r em g ż a zmont ma j a oS ol c c onPi i es J m2 / ł e145z eni wc as r żg a zmont

I :www. ba r l i ne k l e s z no. pl E :bi ur o@ba r l i ne k l e s z no. pl T :605068721

ul . Obr ońc ówL wowa12 64100L e s z no

www. fir mowa pol s k a . pl

T OPF i r my


ul . Di a ment owa50 11036Gi e t r z wa ł d T el :602369842

www. wes t o. pl

wes t o@wes t o. pl

WE S T O

Of er t a specj al na: WI DRZ

Naszaf i r maf unkcj onuj eodmaj a1993r oku.Zakł adPr odukcj i Dr zewnej" WESTO"j estkont ynuat or em f i r my" St ol ar st wo" , NE RZ T WNĘ WE kt ór aswoj ądzi ał al nośćr ozpoczęł aj eszczew1983r oku.Fi r ma WESTO r ozpoczęł aswoj ądzi ał al nośćwnowowybudowanym, Kl ć noś es z nowoc ai k y s a zwł asnychśr odkówobi ekci e,pr zyst osowanym dopr odukcj i o deg ż a ak dl st ol ar ski ej .Napocząt kuzat r udni ał a5pr acowni ków. Od1996r okuf i r mazaczęł aut r wal aćswoj ąpozycj enar odzi mym s zna e z onepr z wor t S r ynku,pr omuj ącwł asnąmar kęiopi ni ęoni ej . wi z edr j c ek ol k Od1998r okuzaczęl i śmywspół pr acowaćzdyst r ybut or ami y oduż ht c ny z r t wnę we wi nnychczęścikr aj u. ów oj dopok wi z bórdr wy e ni a t s y z or k Wy . enek i z a ł i

Odpocząt kunaszegof unkcj onowani ast ar amysi ędbaćpr zede s ów ement hel c nny i ai ł k z wszyst ki m oj akośćnaszychpr odukt ów.Odzawszebyłt oczynni k oz u eni z c ą hwpoł c dobny wyr óżni aj ącynasspośr ódi nnychpr oducent ówdr zwi . mi ny es z ównoznowoc r a z Twor zymydr zwi ,wkt ór ewkł adamynaszeser caidusze. mi a t ł a t z s k mi ny z c y t s a l k ki a j Robi myj enaj l epi ejj akpot r af i my ,ł ącząct r adycyj nemet ody ny l a z r a epowt ani z r wa t s znowoczesnąt echnol ogi ą,j ednocześni edbaj ąconaszer el acj e . z r t twnę ma i l k zkl i ent ami .Państ wazadowol eni ej estdl anaspodst awowym mi er ni ki em sukcesu.

www. fir mowa pol s k a . pl

T OPF i r my


I :www. s e c a r . pl E :bi ur o@s e c a r . c om. pl T :426888811 ul . Kr z e mi e ni e c k a2 94030Ł ódź

S E CAR Pr zedsi ębi or st wo" SECAR" zsi edzi bąwŁodzif unkcj onuj e nar ynkuel ekt r oni ki samochodowejod1991r oku. Nasząspecj al i zacj ąsąi nst al acj e el ekt r oni cznesyst emów zabezpi eczeń,sat el i t ar nych syst emówochr onyor az pozycj onowani apoj azdów-GPS, samochodowegospr zęt uaudi o, al ar mówsamochodowych, nawi gacj isamochodowychGPS. Pr owadzi myser wi sCBr adi o iśr odkówł ącznościr adi owej or azwszel ki egor odzaj u wyposażeni ael ekt r oni cznego poj azdów.I nst al uj emy wpoj azdachsyst emygł ośno mówi ącedot el ef onów komór kowych.Of er uj emy zest awyf i r m NOKI A,PARROT, JABRAor azi nnychpr oducent ów.

Of er t a s pec j a l na : ARROTCK3000 P ON I UT VOL E yCK3000 ł a ni pa Ws ON I UT VOL E o ONt I UT VOL CK3000E w a t es hodowyz moc a s y c ą nomówi oś ł g e i k a yt c ą uj t s y z or k wy : k a ej i og hnol ec t h, oot t ue Bl emowy ni wa na poz oz r umów z as ni uwa yus z c . a eni z oc zot

Pozapowyższymiusł ugami , zaj muj emysi ęr ówni eżspr zedażą ww.ur ządzeńor az opr ogr amowani em doni ch. Obsł uguj emyr ówni eżsyst emy kl i mat yzacj isamochodowych, kor zyst aj ącznaj nowszego spr zęt uf i r myTEXA.

www. fir mowa pol s k a . pl

T OPF i r my


www.gablotki24.pl

Unikalne nośniki reklamowe www.gablotki24.pl

Oferujemy Państwu zewnętrzne gablotki podświetlane, wabiące klientów z ulicy. Niewielka inwestycja w wizerunek swojego lokalu zwróci się Państwu już po kilku lub kilkunastu dodatkowych klientach, których ściągnie do Was nasza gablotka.

W jej wnętrzu możecie Państwo łatwo umieścić 2 kartki A 4 ze swoją ofertą lub cennikiem. Gablotka jest podświetlana i bardzo atrakcyjnie wygląda. Nieporównywalnie lepiej niż na zdjęciach. Pracuje dla Was również po zmierzchu. Wydruk pokrywany jest laminatem UV, by był odporny na działanie światła słonecznego. Oprawa płaszczyzny gracznej w znakomitej jakości prole ramiarskie rmy Nielsen. Wewnątrz mieszczą się dwie kartki formatu A-4, które mocowane są za pomocą magnesów neodymowych. Skrzynka posiada uszczelki chroniące przed wilgocią, kurzem i owadami. Konstrukcja skrzynki – stalowa, odporna na wilgoć i warunki atmosferyczne.

LEVEL 8, 05-870 Błonie, ul. Szkolna 8; tel: 501 658 698, e-mail: biuro@gablotki24.pl


ul . Pr z e my s k a22e / 1 80180Gdańs k T E L :514133536 hani ak i r e j c z y k @wp. pl www. k i r e j c z y k . c om. pl Ki r e j c z y k Pr of e s j onal nyS al onF r y z j e r s k i S al onpr owadz onyj e s tpr z e zAbs ol we nt ów T e c hni k umF r y z j e r s k i e go, k t ór z yuk ońc z y l i wi e l ek ur s ówT e c hni kF r y z j e r s k i c h. Char ak t e r y z uj ąs i ępas j ądowy k ony wany c h us ł ug. S ł uż y mypomoc ąpr z ydobor z ef r y z ur y or azk ol or y z ac j i pas uj ąc e j dot y puur ody or azk s z t ał t ut war z y . OF E RUJ E MY : Godz i nyOt war c i a: -s t r z y ż e ni edams k i ei mę s k i e -k ol or y z ac j i poni e dz i ał e k pi ąt e k :1019 -mas e c z k i bł ot nenawł os y s obot a:916 -s aunapar owa ni e dz i e l ani e c z y nne -f r y z ur yok ol i c z noś c i owe -k aut e r y z ac j a( odbudował us k i wł os a) -pr z e dł uż ani ewł os ówme t odąHAI RT AL K -he nnanabr wi i r z ę s yor azr e gul ac j abr wi . www. fir mowa pol s k a . pl

T OPF i r my


ADAH Spółka Jawna 34-120 Andrychów ul. Beskidzka 5 b tel. 33/ 870 46 60, 33/ 875 47 23 fax 33/ 870 46 62 e-mail: adah@adah.pl www.adah.pl

Działająca od 1991 roku firma ADAH poleca Państwu aluminiowe drążki do zasłon łazienkowych, zasłony prysznicowe i półki narożne do łazienek. Pozwolą one podnieść estetykę i funkcjonalność już istniejącej łazienki bez konieczności jakiejkolwiek jej przebudowy, a w przypadku nowo wyposażanych obiektów znacznie ograniczyć koszty inwestycji w porównaniu z zastosowaniem kabin prysznicowych. Jest to rozwiązanie ogólnie znane na świecie i stosowane w nawet najbardziej renomowanych hotelach. Dzięki różnorodności oferowanych wyrobów istnieje możliwość dopasowania kształtu, wymiarów i koloru do większości łazienek. Drążki o średnicy 28mm produkowane są w kolorach: biały , srebrny (efekt chromu), srebrny anoda (matowy-satyna), jasnopopielaty, jasnobeżowy, jasnoniebieski, jasnoróżowy, czerwony, brązowy. Przykładowo: mając dwie ściany równoległe na końcach wanny czy też natrysku, bez konieczności wiercenia w ciągu kilku minut jesteśmy w stanie zamontować drążek rozprężny z zasłoną nad brodzikiem lub wanną w zakresie rozpiętości od 70 cm do 250 cm (zakresy drążków z płynną regulacją: 70 – 110 cm, 105 – 180 cm, 140 – 250 cm). Dla montażu pozostałych drążków niezbędne są wiercenia otworów pod kołki mocujące W przypadku gdy wanna ( brodzik) stoi w narożniku łazienki, możemy zastosować drążek kątowy 90 x 90 cm, lub kątowy uniwersalny, dzięki któremu jesteśmy w stanie uzyskać osłonę nawet z trzech stron prysznica. Dla stabilizacji mocowania narożnika drążka kątowego można zastosować podwieszenie drążka kątowego do sufitu. Dla wanien narożnych półokrągłych. producent przewidział drążki łukowe symetryczne (80 x 80 cm, 90 x 90 cm, 120 x 120 cm,140 x 140 cm, 150 x 150 cm), oraz asymetryczne (105 x 120 cm, 105 x 140 cm, 105 x 150 cm). Coraz częściej w łazienkach stosowane są deszczownice i brodziki okrągłe. Dla nich polecamy drążki okrągłe o średnicach 80, 90, 100 cm mocowane do ściany bocznej. Bardzo praktycznym rozwiązaniem w łazienkach hotelowych okazują się półki narożne do łazienek „ OLIVIA”. Jest to pojedyncza półka wieszana na dowolnej wysokości łazienki po wywierceniu w narożniku otworu pod kołek mocujący. Można ją stosować również wewnątrz natrysku jako podstawkę na szampon, mydło i inne drobne kosmetyki niezbędne przy kąpieli. W razie potrzeby zastosowania kilku półek najlepszym rozwiązaniem jest półka narożna „ANNA” montowana rozprężnie od podłogi, brodzika , lub wanny do sufitu. Dostępne kolory to: biały, srebrny efekt chromu z bezbarwnymi półkami, srebrny anodowany matowy z bezbarwnymi półkami. Ciekawa kolorystyka i wzornictwo zasłon łazienkowych tekstylnych i PCV na pewno ożywi każde wnętrze łazienki i pozwoli na dostosowanie do kolorystyki istniejącego wnętrza i gustu inwestora.

www.adah.pl


www. omeg a pi l z nol og i s t y k a . pl

ul . Mok r z ec50

ema i l :i nf o@omeg a pi l z nol og i s t y k a . pl

39220Pi l z no

T :146467321

Podk ar pac k i Par k L ogi s t y c z ny OME GAPi l z noS p. zo. o. Pr oj ektOMEGAPi l z no– Logi st ykaj estz l okal i z owany w Mokr z cu k. lPi l z na,57km naz achód odRz esz owai1 14km nawschód odKr akowanat r asi eE4 Rz esz ówKr aków ibez pośr edni o pr z yz j eź dz i ezobwodni cyPi l z na. Obecni ePar kLogi st ycz ny OMEGAPi l z noma17000mkw powi er z chnimagaz ynowej . Powi er z chni adocel owa magaz ynu:70000mkw, Of er uj emymagaz ynowani e kr ót koidł ugot er mi nowe,at akż e sz er okiwachl ar zusł ug dodat kowych,kt ór epoz wal aj ą naopt ymal i z acj ęiwspi er ani e usł ugmagaz ynowani a or azdyst r ybucj i .

www. fir mowa pol s k a . pl

T OPF i r my


WYPOSAŻENIE TECHNICZNE HOTELI MCM COMPUTER MARCIN WALKOWIAK

WWW.DLAHOTELI.COM.PL WWW.MCM.COM.PL

ROZWIĄZANIA WARTE POZNANIA Instalacje telewizji hotelowej, cyfrowe stacje czołowe Telewizory hotelowe Samsung, Philips, LG Telewizja interaktywna IP, VOD i Pay-TV Zamki elektroniczne na karty chipowe i zbliżeniowe Oprogramowanie i sprzęt komputerowy dla recepcjii i gastronomii Systemy telewizji przemysłowej i alarmowe Instalacje dostępu do internetu, Wi-Fi Instalacje teleinformatyczne, centrale telefoniczne i aparaty Nowoczesne oświetlenie LED i efekty świetlne Profesjonalne instalacje nagłośnieniowe Systemy konferencyjne i audiowizualne Systemy przeciwpożarowe SAP i oddymiania Wyposażenie pokoi: minibary, sejfy, suszarki, pościel i ręczniki hotelowe Suszarki basenowe, odkurzacze … oraz wiele innych rozwiązań dla branży HO-RE-CA Darmowa wizja lokalna Leasing na wszystkie rozwiązania Bardzo konkurencyjne ceny

Nasze rozwiązania kierujemy do hoteli, pensjonatów, ośrodków wypoczynkowych, apartamentowców, szpitali, budynków wielorodzinnych, i innych DZIAŁAMY W CAŁEJ POLSCE OD 1994 ROKU

Zadz w terazoń 61 8 4 lub n 20 325 ap ema isz il

ul. Polska 70 60-401 Poznań tel. 61 84 20 325 biuro@mcm.com.pl


URSZULA PAKUŁA DZIAŁALNOŚĆ KULTURALNO- OŚWIATOWA ZAPRASZA:

* 10 PROGRAMÓW FAMILIJNYCH DLA DZIECI - publiczność na scenie jest bardzo aktywna, występuję i tańczy z rekwizytami * FESTYNY, DZIEŃ DZIECKA, DNI MIAST PIKNIKI RODZINNE I FIRMOWE * BIESIADY DLA DOROSŁYCH - ZABAWA Z PUBLICZNOŚCIĄ Z REKWIZYTAMI, TAŃCE ARABSKIE, HAWAJSKIE, BOLLY DANCE, NAUKA UKŁADÓW TANECZNYCH, KONKURS NA MACHO - zabawy z pomponami * IMPREZY GMINNE - DOŻYNKI, LETNIE FESTYNY * IMPREZY RODZINNE, WODZIREJ NA WESELU, KOMUNIJNE SHOW RODZINNE Z UDZIAŁEM PUBLICZNOŚCI * MIKOŁAJKI JAK Z BAJKI - UDZIAŁ DZIECI I DOROSŁYCH W PRZEBRANIACH W KAŻDEJ ZABAWIE (CHOINKI, SNIEŻYNKI, MIKOŁAJKI, RENIFERY) * SYLWESTER DLA DZIECI - OFERTA SPECJALNA Zainteresowanym prześlę więcej informacji

tel. 42/ 633 45 83, tel. kom. 602 44 99 79, e-mail: koncerty@ulapakula.pl

www.ulapakula.pl


I :www. j e z c z e . pl E :j e z c z e @g ma i l . c om T :668380420

ZES PÓŁMUZYCZNY I st ni ej emyodzawszej est eśmyspadkobi er camit r adycj ipi el ęgnowanych pr zezpokol eni a. Nasipr adzi adowi ebyl ipr zynar odzi nach„ Bogur odzi cy” .Maczal iswoj e gęsi epi ór a,nucącMar syl i ankę,zmi eni al ikoł awzapr zęgu,kt ór ym Chopi n udawałsi ęnaemi gr acj ę,l eczyl iBeet hovenazgł uchot y( nomożet oni e naj l epszypr zykł ad) ,anawetsąaut or aminaj popul ar ni ej szegopol ski ego ut wor u„ St ol at ” . Mydzi edzi czymyponi chschedę,gr al i śmyibawi l i śmyl udzinawszyst ki ch i mpr ezach,odr ubasznychpr zyj ęćkamer al nychposzt ukiwFi l har moni i Wi edeński ej . Specj al i zuj emysi ęwper f ekcyj nym wykonywani uut wor ów,kt ór esą kami eni amimi l owymimuzykir ozr ywkowej .Wychodzi myzzał ożeni anaszemuzykowani epowi nnospr awi aćr adośćwszyst ki m sł uchaczom, dl at egowkł adamywni ecał eser ceit al entj aki m dysponuj emy . Dogł ębnepr zygot owani edoi mpr eznaj aki chnam pr zyj dzi epr acować, pozwal azadowol i ćl wi ączęśćl ożyszyder cówiwszyst ki chsponsor ów. Koncer t ypr owadzi myzpoczuci em humor u.Zesceny sł ychaćni et yl ko muzykęal eidowci py .

www. fir mowa pol s k a . pl

T OPF i r my


L i ght S e ns e ™E x c l us i v eL E DL i gh ng Li ght Sense™ specj al i zuj esi ęwspr zedażynowoczesnegoior ygi nal negooświ et l eni a LEDr enomowanychf i r m.W zmi eni aj ącejsi ęr zeczywi st ościgospodar czejiot oczeni u, wj aki m żyj emy ,pr omuj emyekol ogi czneiener gooszczędner ozwi ązani aoświ et l eni owe wt echnol ogi il ed,kt ór auważanaj estzapr zeł om wdzi edzi ni eoświ et l eni a. St awi amynazadowol eni ekl i ent a,agwar ancj ąj egozapewni eni aj estzr óżni cowana of er t ar ozwi ązańoświ et l eni owych,pozwal aj ącanazaspokoj eni ei ndywi dual nychpot r zeb ar anżacj iwnęt r zor azobsł ugaipomocnanaj wyższym pozi omi ej aki ejudzi el amy . Wi er zymy ,żewysokaj akośćnaszychpr odukt ów,i chni epowt ar zal nast yl i st yka or azwysokaj akośćnaszejobsł ugiznaj dzi euznani ewśr ódszer oki ejr zeszynaszych Kl i ent ów.Doł ożymywszel ki chst ar ań,bydoł ączyl iPańst wodogr onanaszych zadowol onychKl i ent ów.Zapr aszamydoodwi edzeni aizagł ębi eni asi ęwof er t ęnaszego skl epui nt er net owego.

l i ght s e ns e . pl T e l :587180103 www. Ul . Gr anat owa48 E mai l :i nf o@l i ght s e ns e . pl 81113Gdy ni a www. fir mowa pol s k a . pl

T OPF i r my


F . U . E X P R E S 4 1 5 0 0C h o r z ó w l . C h r o p a c z o ws k a1 1 +4 86 0 27 4 05 0 0 +4 86 9 60 4 74 0 5 f a x :3 23 4 50 06 0

www. f u e x p r e s . p l b i u r o @f u e x p r e s . p l

O d1 9 9 8fi r maF . U . E x p r e sz a j mu j es i ęb u d o wąs a l z a b a w.P r z e zt e nc z a swy k o n a l i ś myp o n a ds e t k ę t a k i c ho b i e k t ó w. D z i ę k i t e mumo ż e myp o c h wa l i ćs i ę n a j l e p s z y mi ,d o ś wi a d c z o n y mif a c h o wc a mio r a z p o z y t y wn y mi o p i n i a mi z l e c e n i o d a wc ó w. G ł ó wn ewa r t o s c iia t u t yfi r myt owi a r y g o d n o ś ć , t e r mi n o wo ś ć ,b e z p i e c z e ń s t woo r a zwy s o k aj a k o ś ć wy k o n y wa n y c hz l e c e ń . Ma t e r i a ł yo r a zk o mp o n e n t y ,k t ó r y c hu ż y wa my , p o c h o d z ąo dn a j l e p s z y c hp r o d u c e n t ó w U n i i E u r o p e j s k i e j ,c op o p a r tj e s tc e r t y fi k a t a mi ,o r a z s t o s o wn y mi a t e s t a mi . Wn a s z e j o f e r c i ez n a j d z i e c i eP a ń s t wo : we wn ę t r z n es a l ez a b a w z e wn e t r z n es a l ez a b a w b a s e n yz p i ł e c z k a mi z j e ż d ż a l n i e u r z ą d z e n i ad mu c h a n e( z a mk i , z j e ż d ż a l n i e , t o r yp r z e s z k ó d , i t p . ) a r ma t k i p n e u ma t y c z n e l a b i r y n t y k ł a d k i wi e t n a ms k i e mo s t yr u c h o me


Skl e pwww. ot oc he mi a. plof e r uj es pe c j al i s t yc zneś r odki c he mi c znedozas t os owańpr of e s j onal nyc h. W nas ze j of e r c i eznaj dzi e s z: LLV150C

DL

PŁYNDO MYĆAMASZYNOWEGO W WODZI E MI ĘKKI EJZZAWARTOŚCI Ą AKTYWNEGO CHLORU

PREPARATDO USUWANI A KAMI ENI AWODNEGO

Skut ecz myw wodz i emi ękki ej

Usuwaizapobi egaosadzani usi ękami eni awodnego

Myj eni epoz ost awi aj ącśl adów

Si l nyodkami eni acz

Ef ektwybi el ani a

LRV100

LLV100

PŁYNDO PŁUKANI A W WODZI EMI ĘKKI EJ

PŁYNDO MASZYNOWEGO MUCI ANACZYŃSTOŁOWYCH ORAZKUCHENNYCH W WODZI EMI ĘKKI EJ

Pł ukani enaczyńwewszyst ki cht ypachmaszynmyj ących

Skut ecznyw wodzi emi ękki ej Myj eni epozost awi aj ącśl adów

Redukcj acz asuosusz ani a Poł yskbezśl adów

Pai nt ar ' sGol d ui ar ' sQui k Megui Rest or at i onKi t Meg Cl assCar nauba Det ai l er Pl us

Kompl et nyz est aw Popr awi a Woskzbogat ą dor enowacj i poł yski mi e s z a n k ą o d ż y w ek iochr onyl aki er u ochr onęl aki er u

www. fir mowa pol s k a . pl

DeepCr yst al Pol i sh

Wheel Pol i shi ngKi t

Cz yst apol i t ur a (473ml )

Zest aw do pol er owani af el g

kont akt @ot ochemi a. pl

ul .Mi eczykowa83

Tel :683204305

www. ot ochemi a. pl

65012Zi el onaGór a

Kom:508224116

T OPF i r my


www. hoi an. pl bi ur o@hoi an. pl Dom t oni et yl kor odzi na,al eost oj a,mi ej scegdzi eczł owi ekwypoczywapot r udachdni a,t ownęt r ze, kt ór et wor zypr zezl at a.Odpowi edni edekor acj e,ni et uzi nkowemebl e,pr zedmi ot ykt ór enadaj ą at mosf er ępomi eszczeni om.Wybi er amyt aki edodat ki ,ar anżuj emyot oczeni et akabyczućsi ęw ni m swobodni e.Ot aczamysi ęt aki mipr zedmi ot ami ,kt ór epozyt ywni ewpł ywaj ąnanaszesamopoczuci e. Dl at egot eżHOIANot wi er aswoj edr zwiizapr aszadoskl epui nt er net owegoishowr oomu peł negouni kat owychior ygi nal nychr zeczy. Of er uj emypr odukt ynat ur al newykonanezr at t anuihi acynt uwodnego.Rzeczy,kt ór et wor ząkl i mat . Naszepr odukt yi mpor t uj emyzdal eki ejAzj i ,i chzal et ąj estt o,żesąr ęczni ewykonane,pr zyczym or ygi nal ne,nadaj ąni esamowi t ykl i matdomu,dodaj ąsmaku.Ni eznaj dzi eszi chw skl epi ezar ogi em. Jeżel ichceszdowi edzi ećsi ęwi ęcejonas,of er ci ekt ór ąmamy,l ubopr zedmi oci e,kt ór yszczegól ni e Ci ebi ezai nt er esowałnapi sz,chęt ni eodpowi emynawszel ki eTwoj epyt ani a. Ser deczni ezapr aszamydoshowr oomu,gdzi emaj ąPańst womożl i wośćzapoznani asi ęznaszą of er t ą–pr osi mywcześni ejot el ef on,bądźmai l a( bi ur o@hoi an. pl )w cel uumówi eni a si ęnaspot kani e.Jeżel ipr agni eszmi ećcośwyj ąt kowego,szczegól negozapr aszamydoHOIAN. HOIANt oni et uzi nkowyskl epzszer okaof er t ąar t ykuł ów dekor acyj nych, mebl izr at t anuihi acynt uwodnego.

MEBLE IPODKŁADKI

LAMPY

KOSZE

www. fir mowa pol s k a . pl

T OPF i r my


Tel .515693217

Świ atHer bat-t oskl epi nt er net owyzpasj ąizaangażowani em. Tocał yświ atw j ednejf i l i żance. . .

Odsamegopocząt kunaj ważni ej szybyłdl anaskl i ent .Spr owadzal i śmyt yl ko t eher bat yikawy, kt ór ei nt er esował ynaszychodbi or ców.Pr zezl at at est owal i śmydost awców ii cht owar y, or azpr zepr owadzal i śmysel ekcj ę-cor obi myst al e. Gwar ant uj emykonkur encyj necenyist ał e,świ eżedost awy. Współ pr acuj emybezpośr edni o zi mpor t er ami ,f i r mamiFAI RTRADE.Ni ej est eśmypowi ązaniumowamif r anczyzy, samidecyduj emy,kt ór ąpozycj ęzamówi my-ukt ór egodost awcy. Ki er uj emysi ęzasadą-NAJLEPSZAJAKOŚĆPRZYNAJLEPSZEJCENI E. St awi amyj ednaknawypr acowanekont akt yispr awdzonef i r my. Mi sj af i r my" Her bat at oni et yl konapój ,al ef i l ozof i ażyci a" Możl i wośćzl eceni adużychzamówi eń:

60gx10. 000s z ther ba t yz i el onej " Ma ng o"l ubi nny c hzof er t y , Kos z epr e z ent oweod39z ł ne oz as z t uk ę, i l oś c i np. 100-1. 000s z t , Na nos z eni edowol ny c hi nf or ma c j i nana k l ej k a c h, wt y mL OGOk l i ent a , Pr z y g ot owa ni ez es t a wówwpudeł k a c h, k os z a c hl ubi nny c hopa k owa ni a c h, Pomi ni ęc i epoś r edni k aZ AWS Z Es i ęopł a c a : )

www. swi at her bat . com. pl www. fir mowa pol s k a . pl

swi at her bat @gmai l . com T OPF i r my


E :s t udi ot e c hni k c y f r owy c h@g ma i l . c om T el :426811990 ul . Wól c z a ńs k a247 93005Ł ódź

S t udi oT e c hni kCy f r owy c h Fi r maSt udi oT ec hni kCy f r owy c hpos i adanaj nowoc z eś ni ej s z y s pr z ęti ponadt r z y dz i es t ol et ni edoś wi adc z eni e. Odwi el ul atwy k onuj emywy j ąt k owej j ak oś c i pr ac er ek l amowe. W nas z y c hdz i ał ani ac hnaj waż ni ej s z aj es tj ak oś ć , t er mi nowoś ći s at y s f ak c j ak l i ent ów. Fot ogr af uj emy:Ses j ez dj ęc i owemody ,Pr oduk t ypr z emy s ł owe, Dr ukuj emy:Baner y ,Si at k i t y puMESH,Fol i es amopr z y l epne, Nak l ej k i naf ol i ac hz wy k ł y c hi per f or owany c h,Fot ot apet y , T abl i c ezPCV,s z k ł ai al umi ni um,Obr az ynabl ej t r amac h, Wykonuj emy:Lami nowani ef ol i ami ,Lami nowani epł y nne, Ok l ej amys amoc hodyi wi t r y nys k l epowe,Mont uj emyr ek l amy , St oj ak i r ek l amowe,Rol l upy Real i z uj emyf i l myzuż yci em model il at aj ących: Fi l myr ek l amowe,Fi l myi ns t r uk t ar z owe, Fi l mydok ument uj ąc e,Fi l myr epor t aż owe

www. fir mowa pol s k a . pl

T OPF i r my


83200St ar ogar dGdański ul .Lubi chowska8 Tel . :583523484,790709330 Emai l :i nf o@hanl o. pl Web:www. hanl o. pl Fi r maHanl opowst ał aw Gr azuwAust r i i ,38l att emu.Pr oj ekt uj e,wykonuj eibuduj edomyzgot owych el ement ów wedł ugi ndywi dual nychpr oj ekt ów,wyr óżni aj ącesi ęnaj wyższąj akości ą.W f abr yceHanl ow ni emi ecki m Fr ei wal depowst aj ąekol ogi cznedomy“zduszą”,wyposażonew naj nowocześni ej sze ur ządzeni a.DomyHanl owykonanesąw 90% zdr ewna( sosna,świ er k) .Sązdr owe,pol ecanedl a al er gi ków,char akt er yzuj ąsi ębar dzokor zyst nym bi l ansem ci epl nym.Współ czynni ki em pr zeni kani a ci epł au=0, 13mogąsi ęposzczyci ćw Ni emczechzal edwi eczt er yfir my,w t ym Hanl o,dl akt ór ejści ana zachowuj ącat aki epar amet r yt ost andar d.Dr ewno,zkt ór egopowst aj ądomyw f abr yceHanl oj est suszonedo13% wi l got ności .Ni ewymagaj ąkonser wacj ianit eżużyci aśr odków chemi cznych.Ci , kt ór zyw ni chj użmi eszkaj ąt wi er dzą,żepr zyni osł yi m szczęści e.

Of er t anaszejf i r my:Budowni ct woener gooszczędne,domydr ewni ane budowanewt echnol ogi iXXIwi ekut onaszawspól naszansanar ozwójekol ogi cznych met odbudowydomuat ym samym gwar ancj anal epsząpr zyszł ośćdl anaszychdzi eci . Budowadomuznamit odecyzj ani et yl koj aknaj bar dzi ejsł usznaor azpr zedewszyst ki m zgodnazduchem czasu.Of er uj emyPańst wuener gooszczędnedomyzdr ewna,st awi ane wsyst emi eFer t i ghaus.Domyznaszejof er t ysąt yl kopr zykł adamij akmożnabudowaćdom. Buduj emydomyzgodni ezwybr anym pr zezWaspr oj ekt em naszym zdowol nami zmi anamij akr ówni eżnabazi epr oj ekt ówgot owych.

DOMY PARTEROWE

DOMY KLASYCZNE

DOMY NOWOCZESNE

www. fir mowa pol s k a . pl

T OPF i r my


Eleganckie, stylowe, nowoczesne ? Wybierz najlepszy styl dla Twojego hotelu. Nasza oferta obejmuje meble wykonane według indywidualnych oczekiwań Klienta, jak również funkcjonalne systemy, przeznaczone do wyposażania pokoi hotelowych i apartamentów Recepcja jest wizytówką każdego hotelu, pełni funkcję reprezentacyjną wskazując na jego status i styl pracy. Posiadane przez nas w ofercie lady recepcyjne pozwalają na zorganizowanie funkcjonalnego stanowiska pracy. Duża liczba kształtów i wielkości lad recepcyjnych stwarza nieograniczone możliwości komponowania dowolnej przestrzeni recepcyjnej. Wnętrze recepcji nabierze lekkości i elegancji, a czekanie stanie się przyjemnością dzięki licznym propozycjom mebli tapicerowanych. W naszej ofercie znajdą Państwo również szeroki wybór krzeseł, foteli i sof które stanowią nieodłączny element wyposażenia wszystkich pomieszczeń obsługi klienta, gabinetów, sal konferencyjnych, restauracji i kawiarni.

www.anadeco.pl 84-230 Rumia, ul. Dąbrowskiego 36/1 tel. 58 380 04 02, kom. 509 406 503, 796 906 503

biuro@anadeco.pl znajdziesz nas również na facebooku


Daniel Dudka MEBLE OSOWSKIE Daniel Dudka tel. 514-590-594 e-mail:stolarz@poczta.pl

Dzięki szerokiej wiedzy na temat produkcji potrafimy zaoferować Państwu meble kuchenne, łazienkowe, pokojowe, jak i wiele innych doskonałych np. do Twojego ogrodu, biura, sklepu czy magazynu. Współpracując z jednymi z najlepszych firm produkujących akcesoria meblowe jesteśmy w stanie zapewnić każdemu klientowi meble z różnego rodzaju materiałów między innymi:

www.mebleosowskie.pl fronty lakierowane (matowe, połysk, wysoki połysk), • fronty fornirowane (naturalne i modyfikowane), • fronty PCV (50 dostępnych kolorów foli ) • aluminium, • drewno naturalne, • szkło kolorowe, lustra, • prowadnice szufladowe każdego rodzaju, • oraz inne akceroria dzięki którym zapewniamy gwarancje dobre wykonanie. •

www.mebleosowskie.pl


I :www. k r a g o. i nf o. pl E :k r a g o@wp. pl T :609886818

ul . S ę dz i woj e wo74 62302Wę g i e r k i

KRAGO Zaj muj emysi ępr odukcj ą pokr owcównawszyst ki e model ekr zesełdost epnychna r ynku.Począwszyod st andar dowycht aki chj ak kr zesł akonf er encyj nei soczy kr zesł abanki et owe,na ni est andar owychkończąc. Naszepokr owcei deal ni e zamaskuj ązni szczonel ub ochr oni ąpr zedzabr udzeni em nowet api cer kikr zesełw r est aur acj ach,hot el achor az domowychsal onach, j adal ni ach,kuchni ach.

Of er t a s pec j a l na : wny y uz l k s k E ec w oi r pok a owc r pok ł y dobnyt Oz d o y n a w o z os l k oz r 3 2/ i c oś ok s wy . y s a p r ó z a-w i c r opa a d a i s o p y n ba l a ódf z Pr y d ł a f a r t on ek dwi h c a k ni oż r yna z pr r ó z w a k s i edz i s owe. t a wi ek z c pną

W naszejof er ci eznaj dą Państ wor ówni eż obr usy , f al banybanki et owe( ski r t i ngi ) , ser wet kist oł oweibanki et owe, bi eżni kior azpozost ał e el ement ygal ant er i ist oł owej dl adomów,r est aur acj ior az hot el i .

www. fir mowa pol s k a . pl

T OPF i r my


I :www. a r t ha l . pl E :bi ur o@a r t ha l . pl T :785832305 ul . Ż e r ni c k a9 55010Wr oc ł a w

Ar t hal J es t eś myf i r mąpr z edews z y s t k i m handl ową.Spec j al i z uj emys i ę wdos t awi ewy s ok i ej j ak oś c i pr oduk t ównaj l eps z y c hś wi at pwy c h pr oduc ent ówdl ai ns t al ac j i c hł odni c z y c hor azwy pos aż eni a gas t r onomi c z nego. Dof undament al ny c hk or z y ś c i nas z y c hk l i ent ównal eż ynaj wy ż s z a j ak oś ći ni ez awodnoś ćof er owany c h ur z ądz eń.Nas z y m pr i or y t et em t opr z edews z y s t k i m dbał oś ć onaj wy ż s z ypoz i om z adowol eni a k l i ent a.W pr z y padk uj ak i c hk ol wi ek ni ej as noś c i t ec hni c z ny c hnat y c hmi as t udz i el amyf ac howej por ady . Nas z eof er t ys ąz aws z e k ompl ek s owei z godne zwy mogami k l i ent a.

Of er t a s pec j a l na : L a daGr a z i a J ednazpods t a wowy c h l a ddoz a s t os owa ń wma ł y c hi duż y c h ma r k e t a c h. Zc hł odz ony m s c howk i em ods t r ony obs ł ug i

Naż y c z eni enas z y c hk l i ent ów j es t eś myws t ani ewy k ony wać i ns t al ac j ec hł odni c z ej aki dos t ar c z y ć k ompl ek s owewy pos aż eni ek uc hni

www. fir mowa pol s k a . pl

T OPF i r my

Czerwiec 2013  

FP CZERWIEC 2013