Page 1

KONTU EMATE PROZESUAREN ITZULKETA 2017 DEVOLUCIÓN RENDICIÓN DE CUENTAS 2017

BULETINA BOLETIN

/ NERBIOI-IBAIZABAL


BIZKAIA IREKIA

UNA BIZKAIA ABIERTA

Topaketa baloratzeko eta azaldutakoaren inguruan proposamenak egiteko aukera ere bai izan zenuten.

También tuvisteis la oportunidad de valorar el encuentro y hacer propuestas entorno a lo expuesto.

Bizkaiko ahaldun nagusia Unai Rementeria zurekin eta Nerbioi-Ibaizabalgo beste biztanle batzuekin batu zen orain dela hilabete batzuk Aldundiak martxan jarritako programa ezberdinen betegarritasunmailaren berri emateko eta zuen eskualdeko eta Bizkaiko ekimen nabarmenenak azaltzeko.

GURE HELBURUA ZUREKIN BATERA LAN EGITEA DA, ZURE BIZILAGUNEKIN BATERA, BIZKAIA HOBEA ERAIKITZEN.

GURE BILERA NERBIOI-IBAIZABALEN Topaketan zehar, zuk eta Nerbioi-Ibaizabalgo gainerako bizilagunek positiboki baloratu zenituzten hauek:

El diputado general de Bizkaia Unai Rementeria se reunió contigo y otros vecinos y vecinas de Nerbioi-Ibaizabal hace algunos meses para dar cuenta del grado de cumplimiento de los programas puestos en marcha desde la Diputación y para explicaros las iniciativas más destacadas de vuestra comarca y de Bizkaia.

NUESTRO OBJETIVO ES TRABAJAR CONTIGO, CON TUS VECINOS Y VECINAS, EN LA CONSTRUCCIÓN DE UNA BIZKAIA MEJOR.

NUESTRA REUNIÓN EN NERBIOI-IBAIZABAL Durante el encuentro, tú y el resto de vecinos y vecinas de Nerbioi-Ibaizabal valorasteis positivamente:

• Aldundiak kontuak ematea zuon aurrean.

• Que desde la Diputación rindamos cuentas ante vosotros y vosotras.

• Topaketan eman genizuen informazioa Aldundiko jarduketei eta Foru aurrekontuari buruz.

• La información que os aportamos durante el encuentro en relación a las actuaciones de la Diputación y del presupuesto foral.

• Pertsonen zainketaren inguruan egindako jarduera; adinekoen arloan bereziki, eta egoitza aukeratzeko aukeraren ingurukoa batik bat.

• Nuestra actuación respecto al cuidado hacia las personas; en particular lo relacionado con las personas mayores y sobre todo la posibilidad de elegir la residencia.

Horrez gain, hobetu beharreko alderdi hauek izendatu zenituzten:

Al tiempo que señalasteis como aspectos a mejorar lo siguiente:

• Garraio publikoa, Galdakaoko Ospitalerako loturak, anezkak eta 5. linea azpimarratuz.

• El transporte público, incidiendo en los enlaces con el Hospital de Galdakao, las lanzaderas y la Línea 5.

• Ematen ditugun laguntzak kontrolatzea.

• Control de las ayudas que concedemos.

• Egoitzen gatazkarekin amaitzea (konponduta).

• Acabar con el conflicto de las residencias (solucionado).

Bizkaia Goazen estrategiaren proiektuei dagokienez (horiek izan ziren gehien interesatu zitzaizkizuenak), hauxe esan zeniguten:

Respecto a los proyectos de la estrategia Bizkaia Goazen que más os interesaron, esto fue lo que nos trasladasteis:

• Gazteen enpleguan laguntzea. Gazteen talentuaz baliatzea eta atxikitzea.

• Facilitar el empleo de las personas jóvenes. Aprovechar y retener el talento juvenil.

• Laguntzen eta iruzur fiskalaren kontrola indartzea eta baliabide horiek pertsonen onurarako erabiltzea.

• Reforzar el control de las ayudas y el fraude fiscal y aprovechar esos recursos en beneficio de las personas.

• ETEei laguntzea: laguntza ekonomikoak eta aholkularitza ezarri arte.

• Apoyar a las pymes: ayudas económicas y asesoramiento hasta su consolidación.


10 650 18 1700

10 topaketa egin ditugu Bizkaia osoan zehar. Celebramos 10 encuentros por toda Bizkaia.

� 650 bizilagun batu ditugu. Os reunimos a 650 ciudadanos y ciudadanas.

� Topaketa bakoitzean 18 proiektu aztertu eta baloratu zenituzten. En cada encuentro, analizasteis y valorasteis 18 proyectos.

� Zuzenean 1.700 datu baino gehiago eman genizkizuen. Os aportamos más de 1.700 datos en directo.

Hauxe izan zen topaketen emaitza: Este fue el resultado de los encuentros:

97

� Bizkaia Goazenerako 97 proiektu baloratuta. 97 proyectos de Bizkaia Goazen valorados.

1562

1.562 ohar eta ekarpen, ahaldun nagusiak azaldutakoari eta topaketan azaldutakoari buruz. 1.562 comentarios y aportaciones recogidos sobre lo expuesto por el diputado general y sobre el propio encuentro. �

246

Unai Rementeriari, Bizkaiko ahaldun nagusiari, zuzendutako 246 idazki. 246 escritos dirigidos a Unai Rementeria, diputado general de Bizkaia. �


ETA ORAIN ZER?

¿Y AHORA QUÉ?

Zer gertatu da zuen gogoeta guztiekin? 2018ko aurrekontuetara helarazi dira, eta zuen ekarpenak kontuan hartu dira, honako datuetan ikusi dezakezun bezala:

¿A dónde van a parar todas vuestras consideraciones? A los presupuestos 2018, en los que se han tenido en cuenta vuestras aportaciones, tal y como puedes ver en los siguientes datos:

GARRAIOAK

TRANSPORTES

Garraioari bideratutako aurrekontuan % 3,39ko gehikuntza (Bizkaibusera zuzendutako partida 1,2 milioi eurotan gehitu da 2018an). Nerbioi-Ibaizabalen, Bidesarea Planak, errepideen foru sarearen segurtasuna eta lehiakortasuna hobetzeko denak, 14,8 milioi euro inbertituko ditu.

SUSTAPEN EKONOMIKOA ETA ENPLEGUA �

15,7 milioi euro berrikuntzari eta sektore estrategikoei laguntza emateko. 2,4 milioi euro 30 urte baino gutxiagoko gazteen enplegagarritasun-programentzat.

2,8 milioi euro ETE-ei nazioartekotzen laguntzeko.

9,8 milioi euro talentua, bikaintasuna eta ekintzailetza bultzatzeko.

% 2,62ko gehikuntza enpleguari eta inklusioari bideratutako partidan.

EREMU SOZIALA �

Dependentziari dagokionez, partida gehitu egin da aurrekontuko 88 milioietara iritsi arte. Gizarte Urgazpenerako Erakundearen aurrekontuan (GUFE) % 8,4ko gehikuntza; erakunde horrek egoitzak eta eguneko zentruak, desgaitasuna dutenentzako zentroak, adinduentzako zentroak, umeentzako eta nerabeentzako zentroak, eta abar kudeatzen ditu.

Umeen politikei zuzendutako aurrekontua % 5,66 gehitzea.

173 milioi euroko inbertsioa gure adinekoei zuzendutako partidan.

2 milioi euroko gehikuntza desgaitasunaren atalean. 3,9 milioi euro Lan Berri programarentzat, zailtasun bereziak dituzten pertsonak gizarteratzerako.

15,7 millones de euros para apoyar la innovación y los sectores estratégicos. 2,4 millones de euros para programas de empleabilidad joven para menores de 30 años. 2,8 millones de euros para ayudar a las pymes a internacionalizarse. 9,8 millones de euros para apoyar el talento, la excelencia y el emprendimiento. Incremento del 2,62% de la partida destinada a empleo e inclusión.

ÁMBITO SOCIAL

En Nerbioi-Ibaizabal, el Plan Bidesarea de mejora de la seguridad y competitividad de la red foral de carreteras va a invertir 14,8 millones.

PROMOCIÓN ECONÓMICA Y EMPLEO

Aumento del 3,39% del presupuesto dirigido a transportes (la partida destinada a Bizkaibus se verá aumentada en 2018 en 1,2 millones de euros).

En cuanto a la dependencia, la partida aumenta hasta los 88 millones de presupuesto. Aumento del 8,4% del presupuesto para el Instituto de Acción Social (IFAS), que gestiona residencias y centros de día, centros para personas con discapacidad y de personas mayores, y hogares para infancia y adolescencia, etc. Aumento del 5,66% del presupuesto dirigido a políticas de infancia. Inversión de 173 millones de euros en la partida dirigida a nuestros mayores. Aumento de 2 millones de euros del presupuesto del apartado de discapacidad. 3,9 millones de euros al programa Lan Berri para personas con dificultades especiales para la inserción.


Gainerako eskualdeetako topaketetan nabarmendutakoak ikusi nahi baldin badituzu, buletinak deskargatzeko aukera dago webgune honetan: www.bizkaia.eus/topaketak-unairekin

Si quieres consultar las cuestiones que han destacado en el resto de encuentros comarcales, puedes descargarte los boletines correspondientes en: web.bizkaia.eus/encuentros-con-unai

Bizkaiko Foru Aldundiak antolatuko dituen hurrengo topaketetan parte hartzea gustatuko litzaizuke? Eman izena hemen: web.bizkaia.eus/parte-hartu

¿Te gustaría participar en los siguientes encuentros que organicemos desde la Diputación Foral de Bizkaia? Apúntate en: web.bizkaia.eus/escucha-activa

Aldiro Bizkaiko Behatokiak buletin bat bidaliko du azken berriekin. Zuk ere jaso nahi baldin baduzu, eman izena hemen: web.bizkaia.eus/parte-hartu

De manera periódica, desde Bizkaiko Behatokia enviamos un boletín con las últimas noticias, para recibirlo, puedes inscribirte en: web.bizkaia.eus/escucha-activa

Profile for bizkaia

Nerbioi-Ibaizabal :: Kontu Emate Prozesuaren Itzulketa. Devolución Rendición de Cuentas 2017  

Nerbioi-Ibaizabal. Kontu Emate Prozesuaren Itzulketa 2017. Devolución Rendición de Cuentas 2017.

Nerbioi-Ibaizabal :: Kontu Emate Prozesuaren Itzulketa. Devolución Rendición de Cuentas 2017  

Nerbioi-Ibaizabal. Kontu Emate Prozesuaren Itzulketa 2017. Devolución Rendición de Cuentas 2017.

Advertisement