Page 1

KONTU EMATE PROZESUAREN ITZULKETA 2017 DEVOLUCIÓN RENDICIÓN DE CUENTAS 2017

BULETINA BOLETIN

/ LEA-ARTIBAI


BIZKAIA IREKIA

UNA BIZKAIA ABIERTA

Topaketa baloratzeko eta azaldutakoaren inguruan proposamenak egiteko aukera ere bai izan zenuten.

También tuvisteis la oportunidad de valorar el encuentro y hacer propuestas entorno a lo expuesto.

Bizkaiko ahaldun nagusia Unai Rementeria zurekin eta Lea-Artibaiko beste biztanle batzuekin batu zen orain dela hilabete batzuk Aldundiak martxan jarritako programa ezberdinen betegarritasun-mailaren berri emateko eta zuen eskualdeko eta Bizkaiko ekimen nabarmenenak azaltzeko.

GURE HELBURUA ZUREKIN BATERA LAN EGITEA DA, ZURE BIZILAGUNEKIN BATERA, BIZKAIA HOBEA ERAIKITZEN.

GURE BILERA LEA-ARTIBAIN Topaketan zehar, zuk eta Lea-Artibaiko gainerako bizilagunek positiboki baloratu zenituzten hauek:

El diputado general de Bizkaia Unai Rementeria se reunió contigo y otros vecinos y vecinas de Lea-Artibai hace algunos meses para dar cuenta del grado de cumplimiento de los programas puestos en marcha desde la Diputación y para explicaros las iniciativas más destacadas de vuestra comarca y de Bizkaia.

NUESTRO OBJETIVO ES TRABAJAR CONTIGO, CON TUS VECINOS Y VECINAS, EN LA CONSTRUCCIÓN DE UNA BIZKAIA MEJOR.

NUESTRA REUNIÓN EN LEA-ARTIBAI Durante el encuentro, tú y el resto de vecinos y vecinas de Lea-Artibai valorasteis positivamente:

• Bizkaibus zerbitzua.

• El servicio de Bizkaibus.

• Durangoko bidesariari gehieneko kopurua ipintzea (30 euro) eta Urberuagako errepide-tartea hobetzea.

• La reducción del peaje de Durango a un máximo de 30€ y la mejora de la carretera de Urberuaga.

• Adinekoentzako zerbitzuen arloan egin dugun lana.

• Nuestra actuación en materia de servicios para las personas mayores.

Horrez gain, hobetu beharreko alderdi hauek izendatu zenituzten:

Al tiempo que señalasteis como aspectos a mejorar lo siguiente:

• Lurraldeko mugikortasuna eta konektibitatea. batez ere, Markina edota Etxebarriko saihesbidea eta Ondarroako konexioak hobetzea.

• Movilidad y conectividad del territorio. En particular, las variantes de Markina y Etxebarria, y la mejora de conexiones en Ondarroa.

• Gizarte kohesioa: aukera-berdintasuna eta laguntzak bazterkeriaarriskuan dauden pertsonentzat, adinekoentzat eta mendekotasunean daudenentzat.

• Cohesión social: igualdad de oportunidades y apoyo a personas en riesgo de exclusión, mayores y dependientes.

Bizkaia Goazen estrategiaren proiektuei dagokienez (horiek izan ziren gehien interesatu zitzaizkizuenak), hauxe esan zeniguten:

Respecto a los proyectos de la estrategia Bizkaia Goazen que más os interesaron, esto fue lo que nos trasladasteis:

• Tokiko merkataritza sustatzea, belaunaldi-etenik ez gertatzeko eta dendak ez ixteko.

• Desarrollo del comercio local para evitar la falta de paso generacional y cierres.

• Iruzurraren kontra borrokatzea eta baliabide horiek banatzea.

• Lucha contra el fraude y redistribuir esos recursos.

• Burokrazia murriztea: foru administrazioa gertuago eta errazago aritzea teknologiak ematen dituen aukerei esker.

• Reducción de la burocracia: una administración foral más cercana y accesible, asociada a las posibilidades que nos brinda la tecnología.


10 650 18 1700

10 topaketa egin ditugu Bizkaia osoan zehar. Celebramos 10 encuentros por toda Bizkaia.

� 650 bizilagun batu ditugu. Os reunimos a 650 ciudadanos y ciudadanas.

� Topaketa bakoitzean 18 proiektu aztertu eta baloratu zenituzten. En cada encuentro, analizasteis y valorasteis 18 proyectos.

� Zuzenean 1.700 datu baino gehiago eman genizkizuen. Os aportamos más de 1.700 datos en directo.

Hauxe izan zen topaketen emaitza: Este fue el resultado de los encuentros:

97

� Bizkaia Goazenerako 97 proiektu baloratuta. 97 proyectos de Bizkaia Goazen valorados.

1562

1.562 ohar eta ekarpen, ahaldun nagusiak azaldutakoari eta topaketan azaldutakoari buruz. 1.562 comentarios y aportaciones recogidos sobre lo expuesto por el diputado general y sobre el propio encuentro. �

246

Unai Rementeriari, Bizkaiko ahaldun nagusiari, zuzendutako 246 idazki. 246 escritos dirigidos a Unai Rementeria, diputado general de Bizkaia. �


ETA ORAIN ZER?

¿Y AHORA QUÉ?

Zer gertatu da zuen gogoeta guztiekin? 2018ko aurrekontuetara helarazi dira, eta zuen ekarpenak kontuan hartu dira, honako datuetan ikusi dezakezun bezala:

¿A dónde van a parar todas vuestras consideraciones? A los presupuestos 2018, en los que se han tenido en cuenta vuestras aportaciones, tal y como puedes ver en los siguientes datos:

GARRAIOAK

TRANSPORTES

Garraioari bideratutako aurrekontuan % 3,39ko gehikuntza (Bizkaibuserako partida 1,2 milioi eurotan gehitu da). 13,1 milioi euro errepideen kontserbaziorako, bidegorriak eraikitzeko eta motoristak babesteko sistema berria ezartzeko. Lea-Artibain Bidesarea Planak, errepideen foru sarearen segurtasuna eta lehiakortasuna hobetzeko denak, 10,1 milioi euro inbertituko ditu. Akordioa Gipuzkoarekin tarifen sistema integrala ezartzeko, eta bidesarietan hileko gastua mugatzeko.

SUSTAPEN EKONOMIKOA ETA ENPLEGUA �

15,7 milioi euro berrikuntzari eta sektore estrategikoei laguntza emateko. 2,4 milioi euro 30 urtetik beherako gazteen enplegagarritasunerako programentzat.

2,8 milioi euro ETEei nazioartekotzen laguntzeko.

9,8 milioi euro talentua, bikaintasuna eta ekintzailetza bultzatzeko.

% 2,62ko gehikuntza enpleguari eta inklusioari bideratutako partidan. �

Gizarte Urgazpenerako Erakundearen aurrekontuan (GUFE) % 8,4ko gehikuntza; erakunde horrek egoitzak eta eguneko zentroak, desgaitasuna dutenentzako zentroak, adinekoentzako zentroak, umeentzako eta nerabeentzako zentroak kudeatzen ditu, besteak beste.

En Lea-Artibai, el Plan Bidesarea de mejora de la seguridad y competitividad de la red foral de carreteras va a invertir 10,1 millones. Acuerdo con Gipuzkoa para implantar sistema integral de tarifas y el establecimiento del límite de gasto mensual en peajes.

15,7 millones de euros para apoyar la innovación y los sectores estratégicos. 2,4 millones de euros para programas de empleabilidad joven para menores de 30 años. 2,8 millones de euros para ayudar a las pymes a internacionalizarse. 9,8 millones de euros para apoyar el talento, la excelencia y el emprendimiento. Incremento del 2,62% de la partida destinada a empleo e inclusión.

ÁMBITO SOCIAL �

Dependentziari dagokionez, partida gehitu egin da: 88 milioiko aurrekontua.

Umeentzako politiketarako aurrekontua % 5,66 gehitu da.

173 milioi euroko inbertsioa gure adinekoei zuzendutako partidan.

2 milioi euroko gehikuntza desgaitasunaren atalean.

13,1 millones de euros para la conservación de carreteras, construcción de bidegorris y la instalación del nuevo sistema de protección de motoristas.

PROMOCIÓN ECONÓMICA Y EMPLEO

EREMU SOZIALA

Aumento del 3,39% del presupuesto dirigido a transportes (la partida destinada a Bizkaibus se incrementa en 1,2 millones de euros).

Aumento del 8,4% del presupuesto para el Instituto de Acción Social (IFAS), que gestiona residencias y centros de día, centros para personas con discapacidad y de personas mayores, y hogares para infancia y adolescencia, etc. En cuanto a la dependencia, la partida aumenta hasta los 88 millones de presupuesto. Aumento del 5,66% del presupuesto dirigido a políticas de infancia. Inversión de 173 millones de euros en la partida dirigida a nuestros mayores. Aumento de 2 millones de euros del presupuesto del apartado de discapacidad.


Gainerako eskualdeetako topaketetan nabarmendutakoak ikusi nahi baldin badituzu, buletinak deskargatzeko aukera dago webgune honetan: www.bizkaia.eus/topaketak-unairekin

Si quieres consultar las cuestiones que han destacado en el resto de encuentros comarcales, puedes descargarte los boletines correspondientes en: web.bizkaia.eus/encuentros-con-unai

Bizkaiko Foru Aldundiak antolatuko dituen hurrengo topaketetan parte hartzea gustatuko litzaizuke? Eman izena hemen: web.bizkaia.eus/parte-hartu

¿Te gustaría participar en los siguientes encuentros que organicemos desde la Diputación Foral de Bizkaia? Apúntate en: web.bizkaia.eus/escucha-activa

Aldiro Bizkaiko Behatokiak buletin bat bidaliko du azken berriekin. Zuk ere jaso nahi baldin baduzu, eman izena hemen: web.bizkaia.eus/parte-hartu

De manera periódica, desde Bizkaiko Behatokia enviamos un boletín con las últimas noticias, para recibirlo, puedes inscribirte en: web.bizkaia.eus/escucha-activa

Profile for bizkaia

Lea-Artibai :: Kontu Emate Prozesuaren Itzulketa. Devolución Rendición de Cuentas 2017  

Lea Artibai. Kontu Emate Prozesuaren Itzulketa 2017. Devolución Rendición de Cuentas 2017.

Lea-Artibai :: Kontu Emate Prozesuaren Itzulketa. Devolución Rendición de Cuentas 2017  

Lea Artibai. Kontu Emate Prozesuaren Itzulketa 2017. Devolución Rendición de Cuentas 2017.

Advertisement