Page 1

KONTU EMATE PROZESUAREN ITZULKETA 2017 DEVOLUCIÓN RENDICIÓN DE CUENTAS 2017

BULETINA BOLETIN

/ BUSTURIALDEA


BIZKAIA IREKIA

UNA BIZKAIA ABIERTA

Topaketa baloratzeko eta azaldutakoaren inguruan proposamenak egiteko aukera ere bai izan zenuten.

También tuvisteis la oportunidad de valorar el encuentro y hacer propuestas entorno a lo expuesto.

Bizkaiko ahaldun nagusia Unai Rementeria zurekin eta Busturialdeko beste biztanle batzuekin batu zen orain dela hilabete batzuk Aldundiak martxan jarritako programa ezberdinen betegarritasun-mailaren berri emateko eta zuen eskualdeko eta Bizkaiko ekimen nabarmenenak azaltzeko.

GURE HELBURUA ZUREKIN BATERA LAN EGITEA DA, ZURE BIZILAGUNEKIN BATERA, BIZKAIA HOBEA ERAIKITZEN.

GURE BILERA BUSTURIALDEAN Topaketan zehar, zuk eta Busturialdeko gainerako bizilagunek positiboki baloratu zenituzten hauek:

El diputado general de Bizkaia Unai Rementeria se reunió contigo y otros vecinos y vecinas de Busturialdea hace algunos meses para dar cuenta del grado de cumplimiento de los programas puestos en marcha desde la Diputación y para explicaros las iniciativas más destacadas de vuestra comarca y de Bizkaia.

NUESTRO OBJETIVO ES TRABAJAR CONTIGO, CON TUS VECINOS Y VECINAS, EN LA CONSTRUCCIÓN DE UNA BIZKAIA MEJOR.

NUESTRA REUNIÓN EN BUSTURIALDEA Durante el encuentro, tú y el resto de vecinos y vecinas de Busturialdea valorasteis positivamente:

• Bizkaibus zerbitzuaren hobekuntza, egindako inbertsioari eta Autzaganeko tunel berriei esker.

• La mejoría del servicio de Bizkaibus gracias a la inversión hecha y los nuevos túneles de Autzagane.

• Jarduera ekonomikoa: geuk eskualdeko turismoaren edo Muxikako industrialdearen alde egindako apustua.

• Actividad económica: nuestra apuesta por el turismo de la comarca o el polígono industrial de Muxika.

• Aldundikoek aurpegia ematen dugula eta azalpenak ematen ditugula zuen aurrean.

• Que desde la Diputación demos la cara y rindamos cuentas ante vosotras y vosotras.

Horrez gain, hobetu beharreko alderdi hauek izendatu zenituzten:

Al tiempo que señalasteis como aspectos a mejorar lo siguiente:

• Erabiltzeko aukeretan lan egitea Bermeoko porturako, eta turismo iraunkorra eta errespetutsua sustatzea.

• Trabajar en alternativas de uso para el puerto de Bermeo y de un turismo sostenible y respetuoso.

• ETEei emandako laguntza indartzea.

• Reforzar el apoyo a pymes.

• Errepideko loturak hobetzea (esaterako, Bermeo-Bakio).

• Mejorar conexiones por carretera (Bermeo-Bakio, por ejemplo).

• Sollubeko tunela eraikitzea.

• Construir el túnel de Sollube.

• Bizkaibusen maiztasunak hobetzea (2017an zuzeneko loturak handitu genituen Bermeo eta Bilboren artean).

• Mejora de las frecuencias de Bizkaibus (en 2017 aumentamos conexiones directas Bermeo-Bilbao).

Bizkaia Goazen estrategiaren proiektuei dagokienez (horiek izan ziren gehien interesatu zitzaizkizuenak), hauxe esan zeniguten:

Respecto a los proyectos de la estrategia Bizkaia Goazen que más os interesaron, esto fue lo que nos trasladasteis:

• Laguntzak enpresa berritzaileei, etorkizunean eskualdeko ekonomia hobetzeko. Biosferari etekina ateratzea.

• Ayudas a empresas innovadoras para mejorar la economía comarcal a futuro. Sacar rendimiento a la biosfera.

• Gazteen enpleguan laguntzea. Kalitatezko enplegua bermatzea. Bertako talentuaz baliatzea eta atxikitzea.

• Facilitar el empleo de las personas jóvenes. Garantizar empleo de calidad. Aprovechar y retener el talento local.

• Iruzur fiskalaren kontrola indartzea. Zenbait sektoretan arreta handiagoa jartzea.

• Reforzar el control del fraude fiscal. Mayor vigilancia en ciertos sectores.


10 650 18 1700

10 topaketa egin ditugu Bizkaia osoan zehar. Celebramos 10 encuentros por toda Bizkaia.

� 650 bizilagun batu ditugu. Os reunimos a 650 ciudadanos y ciudadanas.

� Topaketa bakoitzean 18 proiektu aztertu eta baloratu zenituzten. En cada encuentro, analizasteis y valorasteis 18 proyectos.

� Zuzenean 1.700 datu baino gehiago eman genizkizuen. Os aportamos más de 1.700 datos en directo.

Hauxe izan zen topaketen emaitza: Este fue el resultado de los encuentros:

97

� Bizkaia Goazenerako 97 proiektu baloratuta. 97 proyectos de Bizkaia Goazen valorados.

1562

1.562 ohar eta ekarpen, ahaldun nagusiak azaldutakoari eta topaketan azaldutakoari buruz. 1.562 comentarios y aportaciones recogidos sobre lo expuesto por el diputado general y sobre el propio encuentro. �

246

Unai Rementeriari, Bizkaiko ahaldun nagusiari, zuzendutako 246 idazki. 246 escritos dirigidos a Unai Rementeria, diputado general de Bizkaia. �


ETA ORAIN ZER?

¿Y AHORA QUÉ?

Zer gertatu da zuen gogoeta guztiekin? 2018ko aurrekontuetara helarazi dira, eta zuen ekarpenak kontuan hartu dira, honako datuetan ikusi dezakezun bezala:

¿A dónde van a parar todas vuestras consideraciones? A los presupuestos 2018, en los que se han tenido en cuenta vuestras aportaciones, tal y como puedes ver en los siguientes datos:

GARRAIOAK

TRANSPORTES

Garraioari bideratutako aurrekontuan % 3,39ko gehikuntza (Bizkaibusera zuzendutako partida 1,2 milioi eurotan gehitu da). 13,1 milioi euro errepideen kontserbaziorako, bidegorriak eraikitzeko eta motoristak babesteko sistema berria ezartzeko. Busturialdean, Bidesarea Planak, errepideen foru sarearen segurtasuna eta lehiakortasuna hobetzeko denak, 7,6 milioi euro inbertituko ditu.

5 milioi euro segurtasuna eta bide-sareko ustiapena hobetzeko. �

SUSTAPEN EKONOMIKOA ETA ENPLEGUA �

15,7 milioi euro berrikuntzari eta sektore estrategikoei laguntza emateko. 2,4 milioi euro 30 urte baino gutxiagoko gazteen enplegagarritasunprogramentzat. 4,5 milioi euro turismoari laguntzeko eta Bizkaia helmuga gisa sustatzeko. 9,8 milioi euro talentua, bikaintasuna eta ekintzailetza bultzatzeko.

Aumento del 3,39% del presupuesto dirigido a transportes (la partida destinada a Bizkaibus se incrementa en 1,2 millones de euros). 13,1 millones de euros para la conservación de carreteras, construcción de bidegorris y la instalación del nuevo sistema de protección de motoristas. En Busturialdea, el Plan Bidesarea de mejora de la seguridad y competitividad de la red foral de carreteras va a invertir 7,6 millones. 5 millones para mejorar la seguridad y la explotación de la red viaria.

PROMOCIÓN ECONÓMICA Y EMPLEO �

15,7 millones de euros para apoyar la innovación y los sectores estratégicos. 2,4 millones de euros para programas de empleabilidad joven para menores de 30 años. 4,5 millones de euros para apoyar el turismo y la promoción de Bizkaia como destino. 9,8 millones de euros para apoyar el talento, la excelencia y el emprendimiento.

% 2,62ko gehikuntza enpleguari eta inklusioari bideratutako partidan.

Incremento del 2,62% de la partida destinada a empleo e inclusión.

2,8 milioi euro ETE-ei nazioartekotzen laguntzeko.

2,8 millones de euros para ayudar a las pymes a internacionalizarse.

� �

EREMU SOZIALA

ÁMBITO SOCIAL

Umeen politikei zuzendutako aurrekontua % 5,66 gehitzea.

173 milioi euroko inbertsioa gure adinekoei zuzendutako partidan.

2 milioi euroko gehikuntza desgaitasunaren atalean. �

Aumento del 5,66% del presupuesto dirigido a políticas de infancia. Inversión de 173 millones de euros en la partida dirigida a nuestros mayores. Aumento de 2 millones de euros del presupuesto del apartado de discapacidad.


Gainerako eskualdeetako topaketetan nabarmendutakoak ikusi nahi baldin badituzu, buletinak deskargatzeko aukera dago webgune honetan: www.bizkaia.eus/topaketak-unairekin

Si quieres consultar las cuestiones que han destacado en el resto de encuentros comarcales, puedes descargarte los boletines correspondientes en: web.bizkaia.eus/encuentros-con-unai

Bizkaiko Foru Aldundiak antolatuko dituen hurrengo topaketetan parte hartzea gustatuko litzaizuke? Eman izena hemen: web.bizkaia.eus/parte-hartu

¿Te gustaría participar en los siguientes encuentros que organicemos desde la Diputación Foral de Bizkaia? Apúntate en: web.bizkaia.eus/escucha-activa

Aldiro Bizkaiko Behatokiak buletin bat bidaliko du azken berriekin. Zuk ere jaso nahi baldin baduzu, eman izena hemen: web.bizkaia.eus/parte-hartu

De manera periódica, desde Bizkaiko Behatokia enviamos un boletín con las últimas noticias, para recibirlo, puedes inscribirte en: web.bizkaia.eus/escucha-activa

Profile for bizkaia

Busturialdea :: Kontu Emate Prozesuaren Itzulketa. Devolución Rendición de Cuentas 2017  

Busturialdea. Kontu Emate Prozesuaren Itzulketa 2017. Devolución Rendición de Cuentas 2017.

Busturialdea :: Kontu Emate Prozesuaren Itzulketa. Devolución Rendición de Cuentas 2017  

Busturialdea. Kontu Emate Prozesuaren Itzulketa 2017. Devolución Rendición de Cuentas 2017.

Advertisement