Page 1

KONTU EMATE PROZESUAREN ITZULKETA 2017 DEVOLUCIÓN RENDICIÓN DE CUENTAS 2017

BULETINA BOLETIN

/ BILBAO


BIZKAIA IREKIA

UNA BIZKAIA ABIERTA

Topaketa baloratzeko eta azaldutakoaren inguruan proposamenak egiteko aukera ere bai izan zenuten.

También tuvisteis la oportunidad de valorar el encuentro y hacer propuestas entorno a lo expuesto.

Bizkaiko ahaldun nagusia Unai Rementeria zurekin eta Bilboko beste biztanle batzuekin batu zen orain dela hilabete batzuk Aldundiak martxan jarritako programa ezberdinen betegarritasun-mailaren berri emateko eta zuen eskualdeko eta Bizkaiko ekimen nabarmenenak azaltzeko.

GURE HELBURUA ZUREKIN BATERA LAN EGITEA DA, ZURE BIZILAGUNEKIN BATERA, BIZKAIA HOBEA ERAIKITZEN.

GURE BILERA BILBON Topaketan zehar, zuk eta Bilboko gainerako bizilagunek positiboki baloratu zenituzten hauek: • Ahaldun nagusiak berak kontuak ematea zuon aurrean. • Topaketan eman genizuen informazioa Aldundiko jarduketei eta Foru aurrekontuari buruz. • Gizarte-ekintzan egindako esfortzua: aurrekontuaren % 40 inguru pertsonei laguntzeko bideratu genuen.

Horrez gain, hobetu beharreko alderdi hauek izendatu zenituzten:

El diputado general de Bizkaia Unai Rementeria se reunió contigo y otros vecinos y vecinas de Bilbao hace algunos meses para dar cuenta del grado de cumplimiento de los programas puestos en marcha desde la Diputación y para explicaros las iniciativas más destacadas de vuestra comarca y de Bizkaia.

NUESTRO OBJETIVO ES TRABAJAR CONTIGO, CON TUS VECINOS Y VECINAS, EN LA CONSTRUCCIÓN DE UNA BIZKAIA MEJOR.

NUESTRA REUNIÓN EN BILBAO Durante el encuentro, tú y el resto de vecinos y vecinas de Bilbao valorasteis positivamente: • Que el propio diputado general rindiera cuentas ante vosotros y vosotras. • La información que os aportamos durante el encuentro en relación a las actuaciones de la Diputación y del presupuesto foral. • Nuestro esfuerzo en materia de acción social: destinamos cerca del 40% del presupuesto a ayudar a las personas.

Al tiempo que señalasteis como aspectos a mejorar lo siguiente:

• Topaketari berari dagokionez: xehetasun eta informazio gehiago baloratzeko aldez aurretik.

• Respecto al propio encuentro: más detalle e información a valorar por adelantado.

• Lurraldeko mugikortasuna: garraio publikoko eta bidesarien tarifak merkatzea, metro-sarea handitzea.

• Movilidad territorial: abaratamiento de tarifas del transporte público y peajes, ampliación red de metro.

• Kultura sustatzea eta indartzea, euskara sustatzea.

• Promocionar y reforzar la cultura, apoyar el euskera.

Bizkaia Goazen estrategiaren proiektuei dagokienez (horiek izan ziren gehien interesatu zitzaizkizuenak), hauxe esan zeniguten: • Gazteen enpleguan laguntzea. Kalitatezko enplegua bermatzea. • Laguntzen eta iruzur fiskalaren kontrola indartzea eta baliabide horiek pertsonen onurarako erabiltzea. • Burokrazia murriztea: Foru administrazio hurbilekoagoa eta eskuragarriagoa izatea, kostuen murrizketarekin lotuta.

Respecto a los proyectos de la estrategia Bizkaia Goazen que más os interesaron, esto fue lo que nos trasladasteis: • Facilitar el empleo de las personas jóvenes. Garantizar empleo de calidad. • Reforzar el control de las ayudas y el fraude fiscal y aprovechar esos recursos en beneficio de las personas. • Reducción de la burocracia: una administración foral más cercana y accesible, asociada a una reducción de costes.


10 650 18 1700

10 topaketa egin ditugu Bizkaia osoan zehar. Celebramos 10 encuentros por toda Bizkaia.

� 650 bizilagun batu ditugu. Os reunimos a 650 ciudadanos y ciudadanas.

� Topaketa bakoitzean 18 proiektu aztertu eta baloratu zenituzten. En cada encuentro, analizasteis y valorasteis 18 proyectos.

� Zuzenean 1.700 datu baino gehiago eman genizkizuen. Os aportamos más de 1.700 datos en directo.

Hauxe izan zen topaketen emaitza: Este fue el resultado de los encuentros:

97

� Bizkaia Goazenerako 97 proiektu baloratuta. 97 proyectos de Bizkaia Goazen valorados.

1562

1.562 ohar eta ekarpen, ahaldun nagusiak azaldutakoari eta topaketan azaldutakoari buruz. 1.562 comentarios y aportaciones recogidos sobre lo expuesto por el diputado general y sobre el propio encuentro. �

246

Unai Rementeriari, Bizkaiko ahaldun nagusiari, zuzendutako 246 idazki. 246 escritos dirigidos a Unai Rementeria, diputado general de Bizkaia. �


ETA ORAIN ZER?

¿Y AHORA QUÉ?

Zer gertatu da zuen gogoeta guztiekin? 2018ko aurrekontuetara helarazi dira, eta zuen ekarpenak kontuan hartu dira, honako datuetan ikusi dezakezun bezala:

¿A dónde van a parar todas vuestras consideraciones? A los presupuestos 2018, en los que se han tenido en cuenta vuestras aportaciones, tal y como puedes ver en los siguientes datos:

GARRAIOAK

TRANSPORTES

Garraioetarako, mugikortasunerako eta lurralde kohesiorako bideratutako aurrekontua % 3,39 handitzea. Bilbon, Bidesarea Planak, errepideen foru sarearen segurtasuna eta lehiakortasuna hobetzeko denak, 8,3 milioi euro inbertituko ditu.

SUSTAPEN EKONOMIKOA ETA ENPLEGUA �

� �

15,7 milioi euro berrikuntzari eta sektore estrategikoei laguntza emateko. 2,4 milioi euro 30 urte baino gutxiagoko gazteen enplegagarritasun-programentzat.

% 2,62ko gehikuntza enpleguari eta inklusioari bideratutako partidan.

Anezka programa: 4 programa enplegua eta ekintzailetza solidarioa sustatzeko; horietako bat, Bilbon. Guztira 16 dira dagoeneko.

Dependentziari dagokionez, partida gehitu egin da aurrekontuko 88 milioietara iritsi arte. Gizarte Urgazpenerako Erakundearen aurrekontuan (GUFE) % 8,4ko gehikuntza; erakunde horrek zentro sozio-sanitarioak, desgaitasuna dutenentzako zentroak, adinduentzako zentroak, umeentzako eta nerabeentzako zentroak, eta abar kudeatzen ditu.

Umeen politikei zuzendutako aurrekontua % 5,66 gehitzea.

173 milioi euroko inbertsioa adinekoei zuzendutako partidan.

2 milioi euroko gehikuntza desgaitasunaren atalean. 3,9 milioi euro Lan Berri programarentzat, zailtasun bereziak dituzten pertsonak gizarteratzerako.

En Bilbao, el Plan Bidesarea de mejora de la seguridad y competitividad de la red foral de carreteras va a invertir 8,3 millones.

15,7 millones de euros para apoyar la innovación y los sectores estratégicos. 2,4 millones de euros para programas de empleabilidad joven para menores de 30 años. 9,8 millones de euros para apoyar el talento, la excelencia y el emprendimiento. Incremento del 2,62% de la partida destinada a empleo e inclusión. Programa Anezka: 4 nuevas de lanzaderas de empleo y emprendimiento solidario, una de ellas en Bilbao. En total ya 16 lanzaderas.

ÁMBITO SOCIAL

Aumento del 3,39% del presupuesto dirigido a transportes, movilidad y cohesión territorial.

PROMOCIÓN ECONÓMICA Y EMPLEO

9,8 milioi euro talentua, bikaintasuna eta ekintzailetza bultzatzeko.

EREMU SOZIALA �

En cuanto a la dependencia, la partida aumenta hasta los 88 millones de presupuesto. Aumento del 8,4% del presupuesto para el Instituto de Acción Social (IFAS), que gestiona residencias y centros de día, centros para personas con discapacidad y de personas mayores, y hogares para infancia y adolescencia, etc. Aumento del 5,66% del presupuesto dirigido a políticas de infancia. Inversión de 173 millones de euros en la partida dirigida a nuestros mayores. Aumento de 2 millones de euros del presupuesto del apartado de discapacidad. 3,9 millones de euros al programa Lan Berri para personas con dificultades especiales para la inserción.


Gainerako eskualdeetako topaketetan nabarmendutakoak ikusi nahi baldin badituzu, buletinak deskargatzeko aukera dago webgune honetan: www.bizkaia.eus/topaketak-unairekin

Si quieres consultar las cuestiones que han destacado en el resto de encuentros comarcales, puedes descargarte los boletines correspondientes en: web.bizkaia.eus/encuentros-con-unai

Bizkaiko Foru Aldundiak antolatuko dituen hurrengo topaketetan parte hartzea gustatuko litzaizuke? Eman izena hemen: web.bizkaia.eus/parte-hartu

¿Te gustaría participar en los siguientes encuentros que organicemos desde la Diputación Foral de Bizkaia? Apúntate en: web.bizkaia.eus/escucha-activa

Aldiro Bizkaiko Behatokiak buletin bat bidaliko du azken berriekin. Zuk ere jaso nahi baldin baduzu, eman izena hemen: web.bizkaia.eus/parte-hartu

De manera periódica, desde Bizkaiko Behatokia enviamos un boletín con las últimas noticias, para recibirlo, puedes inscribirte en: web.bizkaia.eus/escucha-activa

Profile for bizkaia

Bilbao :: Kontu Emate Prozesuaren Itzulketa. Devolución Rendición de Cuentas 2017  

Bilbao. Kontu Emate Prozesuaren Itzulketa 2017. Devolución Rendición de Cuentas 2017.

Bilbao :: Kontu Emate Prozesuaren Itzulketa. Devolución Rendición de Cuentas 2017  

Bilbao. Kontu Emate Prozesuaren Itzulketa 2017. Devolución Rendición de Cuentas 2017.

Advertisement