Page 1

;;$.$'(0,$52=:2-8 .DWDORJWDUJRZ\ OLVWRSDGDU


%,852.$5,(5 81,:(56<7(78 ,0$'$0$ 0,&.,(:,&=$ =$35$6=$

OLVWRSDGD  :\G]LDÂ&#x17D;0DWHPDW\NLL,QIRUPDW\NL8$0 8PXOWRZVNDÄ&#x203A;3R]QDî

 .DPSXV0RUDVNR 


Partnerzy


Patroni medialni


63,6Ä&#x203A;Ä&#x203A; :<67$:&¶: %LXUR.DULHU8$0Ä&#x203A; &RGHUV/DE &DSJHPLQL6RIWZDUH6ROXWLRQV&HQWHU 4DUVRQ (JQ\WH3RODQG 3Z&Ä&#x203A;Ä&#x203A; $UYDWR3ROVND /LVQHUÄ&#x203A;Ä&#x203A; $8',7'RUDG]WZR3HUVRQDOQHÄ&#x203A;Ä&#x203A; 1RNLD6ROXWLRQVDQG1HWZRUNVÄ&#x203A; :LHONRSROVNL,QVW\WXW5R]ZRMXÄ&#x203A; Ä&#x203A;Ä&#x203A;Ä&#x203A; Ä&#x203A;Ä&#x203A;3U]HGVLüELRUF]RĦFLL(GXNDFML 6WRZDU]\V]HQLH2VWURZVNLH&HQWUXP Ä&#x203A;Ä&#x203A;Ä&#x203A;Ä&#x203A;Ä&#x203A;:VSLHUDQLDÄ&#x203A;3U]HGVLüELRUF]RĦFL $GHFFR3RODQGÄ&#x203A;Ä&#x203A; 6WDUWHUÄ&#x203A; &RPDUFK 4XDG*UDSKLFV(XURSHÄ&#x203A;Ä&#x203A; %&&Ä&#x203A;Ä&#x203A; 0F.LQVH\ &RPSDQ\Ä&#x203A;Ä&#x203A; 6ROOHUV&RQVXOWLQJÄ&#x203A;Ä&#x203A;Ä&#x203A; 0$1$FFRXQWLQJ&HQWHUÄ&#x203A;Ä&#x203A; *6.6HUYLFHVÄ&#x203A;Ä&#x203A;Ä&#x203A;


63,6Ä&#x203A;Ä&#x203A; :<67$:&¶: )XQGDFMD5R]ZRMXÄ&#x203A;7DOHQWÃ&#x201C;Z )UDQNOLQ7HPSOHWRQ,QYHVWPHQWV3RODQG *UXSD(QHD :LHONRSROVND$JHQFMD5R]ZRMXÄ&#x203A; Ä&#x203A;Ä&#x203A;Ä&#x203A;Ä&#x203A;Ä&#x203A;Ä&#x203A;3U]HGVLüELRUF]RĦFL %$(6\VWHPV$,Ä&#x203A;Ä&#x203A; 6LLÄ&#x203A;Ä&#x203A; .LQJLWÄ&#x203A;Ä&#x203A; 3HDUVRQ,2.,Ä&#x203A; :ULJOH\3RODQGÄ&#x203A;Ä&#x203A; &DPS/HDGHUV3RODQGÄ&#x203A; 6HOYLWDÄ&#x203A;Ä&#x203A; (QJOLVK6SHDNLQJ$GYLVRUÄ&#x203A;Ä&#x203A; 0LJUDQW,QIR3RLQWÄ&#x203A; 6WXGHQFNL$PEDVDGRU.DULHU8(Ä&#x203A;Ä&#x203A; Ä&#x203A;:RMHZÃ&#x201C;G]NL8U]úG3UDF\Z3R]QDQLX Ä&#x203A;3RZLDWRZ\8U]úG3UDF\Z3R]QDQLX Ä&#x203A;)XQGDFMD$QLRÂ&#x17D;\(GXNDFML &$5((5Ä&#x203A;Ä&#x203A; ,QNXEDWRU\SO Ä&#x203A;8U]úG0LDVWD3R]QDQLDÄ&#x203A;Ä&#x203A; Ä&#x203A;=DNÂ&#x17D;DG8EH]SLHF]Hî6SRÂ&#x17D;HF]Q\FKÄ&#x203A;Ä&#x203A; Ä&#x203A;3DîVWZRZD,QVSHNFMD3UDF\Ä&#x203A;Ä&#x203A;


675()$Ä&#x203A;.$5,(5< 8F]HQLHVLüZÂ&#x17D;DĦFLZ\FKU]HF]\ZHZÂ&#x17D;DĦFLZ\ VSRVÃ&#x201C;E)XQGDFMDt$QLRÂ&#x17D;\(GXNDFMLuÄ&#x203A;Ä&#x203A; 3U]HGVLüELRUF]RĦâLQNXEDWRU\SOÄ&#x203A; (8&DUHHUVo.DULHUDZ8QLL(XURSHMVNLHM $PEDVDGRU.DULHU8( 3UDFD]DJUDQLFú'RUDGFD(85(6:83Ä&#x203A; 3URMHNWRZDQLHNDULHU\ 'RUDGF\]DZRGRZL:83383 (QJOLVK6SHDNLQJ$GYLVRU %LXUR.DULHU8$0 0LJUDQW,QIR3RLQWÄ&#x203A; =DNÂ&#x17D;DG8EH]SLHF]Hî6SRÂ&#x17D;HF]Q\FKo=86 2NUüJRZ\,QVSHNWRUDW3UDF\Z3R]QDQLX 3DîVWZRZD,QVSHNFMD3UDF\Ä&#x203A;Ä&#x203A; 3RUWDO.DULHU\&$5((5Ä&#x203A;Ä&#x203A; 8U]úG0LDVWD3R]QDQLDÄ&#x203A;Ä&#x203A;

675()$Ä&#x203A;:,=(581.8Ä&#x203A; 6WXGLR022'-XVW\QD*DOXED7URFKD

)272675()$

7L$PR)RWR$JQLHV]ND:HUHFKD

675()$5(.587$&-, 6\PXODFMHUR]PÃ&#x201C;ZNZDOLILNDF\MQ\FK


8

BRśNŻś EDUKśCYJNś Biuro Karier Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza powstało w lipcu 1997 roku, jako jedno z pierwszych w Polsce. Przez lata działalno ci Biuro źarier Uśż wypracowało własne metody pracy, adaptując ofertę do bie ących potrzeb studentów, pracodawców oraz absolwentów. Nasi pracownicy systematycznie podnoszą swoje kwalifikacje biorąc udział w szkoleniach oraz organizując i prowadząc ró norodne formy szkoleniowe dla studentów. W celu pozyskiwania ofert praktyk, sta y i wolontariatu nawiązujemy i utrzymujemy relacje z pracodawcami, organizujemy projekty i przedsięwzięcia umo liwiające bezpo redni kontakt studentów i pracodawców.

Adres ul. Zwierzyniecka 7c, 60-813 Poznań Kontakt 61 829 24 95, bkarier@amu.edu.pl Strona www www.biurokarier.amu.edu.pl Oferta dla kandydata sta e, praktyki Preferowani studenci wszystkich kierunków kandydaci Preferowane kierunki dowolne studiów


9

BRśNŻś IT Coders Lab to szkolenia programistyczne skierowane głównie do studentów/absolwentów matematyki, informatyki i kierunków wykorzystujących analityczne my lenie. Adres ul. żłyńska 12, Poznań Kontakt 664179762, bernadeta.wachowiak@coderslab.pl Strona www www.coderslab.pl Oferta dla szkolenia wspierające start w bran y IT kandydata Działy Nie dotyczy Miejsce pracy Poznań Preferowani absolwenci studiów licencjackich / in ynierskich, absolkandydaci wenci studiów magisterskich Preferowane matematyka, informatyka kierunki studiów J zyki angielski Rekrutacja test logiczny


10

BRśNŻś IT Capgemini Software Solutions Center specjalizuje się w rozwiązaniach IT dla znanych na całym wiecie klientów. Obecnie ponad 1000 naszych specjalistów z bran y IT zajmuje się: projektowaniem, tworzeniem, testowaniem oraz wdra aniem indywidualnych rozwiązań IT projektowaniem, tworzeniem i wdra aniem nowych rozwiązań informatycznych z obszaru SśP; architekturą zło onych systemów IT, zarządzaniem projektami informatycznymi w oparciu o metodyki zwinne i klasyczne. Adres ul. źolorowa 6, Poznań Kontakt 61 65 72 000 Strona www http://www.capgeminisoftware.pl/ Oferta dla praktyka, sta , praca kandydata Działy IT Miejsce pracy Polska/Poznań Preferowani studenci, absolwenci studiów licencjackich / in ykandydaci nierskich, absolwenci studiów magisterskich Preferowane kierunki cisłe (informatyka, matematyka, fizyka kierunki studiów itp.) kierunki ekonomiczne J zyki polski, niemiecki, angielski Rekrutacja CV, list motywacyjny, rozmowa kwalifikacyjna


11

BRśNŻś MOTORYZśCYJNś/INFORMśTYCZNś Qarson jest niezale nym dystrybutorem samochodów nowych na rynku francuskim. Naszym klientom oferujemy nowe samochody w atrakcyjnych cenach. śktualnie w całej Europie zatrudniamy ponad 150 osób. Do naszego oddziału w Złotnikach k. Poznania poszukujemy osób, które dołaczą do działu IT: zespół PHP, zespół Salesforce, zespół .NET oraz osób znających język francuski, które dołaczą do zespołu sprzeda owego i zespołu obsługi posprzeda owej. Adres ul. Krzemowa 1, 62-002 Złotniki, Kontakt (+48) 61 222 79 24, hr@qarson.fr Strona www www.qarson.fr Oferta dla kandydata sta , praca Działy dział IT, dział obsługi klienta Miejsce pracy Złotniki Preferowani kandydaci studenci, absolwenci studiów licencjackich / in ynierskich, absolwenci studiów magisterskich Preferowane kierunki informatyka, matematyka studiów J zyki angielski, francuski Rekrutacja CV, rozmowa kwalifikacyjna


12

BRśNŻś IT Zespół Egnyte Poland w Poznaniu tworzy rozwiązania, dzięki którym mo na łatwo, bezpiecznie i inteligentnie udostępniać pliki za pomocą chmury lub własnej infrastruktury. Adres ul. żostowa 11, Poznań Kontakt 785 979 323 lub 668 037 205 Strona www www.egnyte.com Oferta dla kandydata sta , praca Działy Software Engineering, QA, Project Management Miejsce pracy Polska/ Poznań Preferowani kandydaci studenci, absolwenci studiów licencjackich / in ynierskich, absolwenci studiów magisterskich Preferowane kierunki informatyka, matematyka studiów J zyki angielski Rekrutacja CV, rozmowa kwalifikacyjna, zadanie rekrutacyjne


13

BRśNŻś KONSULTING/AUDYT PwC jest siecią firm działającą w 157 krajach. Zatrudniamy ponad 223 tysięcy osób dostarczających naszym klientom najwy szą jako ć usług w zakresie doradztwa biznesowego, doradztwa podatkowego i prawnego oraz audytu. W Polsce PwC posiada 8 biur regionalnych – w Warszawie, Łodzi, Gdańsku, Poznaniu, Wrocławiu, źatowicach, źrakowie i Rzeszowie, a tak e Centrum źompetencyjne w Gdańsku oraz dwa Centra Usług Wspólnych w źatowicach i Opolu. Dowiedz się więcej na www.pwc.pl/kariera.

Adres Plac Andersa 7, 61-894 Poznań Kontakt 61 85 11 500 Strona www www.pwc.pl/kariera Oferta dla kandydata praktyka, sta Działy konsulting/ audyt/ doradztwo prawnopodatkowe/ IT Miejsce pracy Poznań Preferowani kandydaci studenci, absolwenci studiów licencjackich / in ynierskich, absolwenci studiów magisterskich Preferowane kierunki wszystkie kierunki studiów studiów J zyki polski, angielski Rekrutacja CV, assessment centre, testy on-line


14

BRśNŻś IT Arvato Polska jest czę cią międzynarodowego koncernu medialnego Bertelsmann Media. Od roku 1994 jako pionier outsourcingu w Polsce, wiadczymy kompleksowe usługi outsourcingowe w zakresie 3 grup rozwiązań: CRż (wielokanałowa obsługa klientów), SCż (logistyka kontraktowa, e-commerce) i FS (usługi finansowe). Zatrudniamy ponad 3500 pracowników w 15 lokalizacjach w Polsce. Adres ul. źrólowej Jadwigi 43 (żaraton), Poznań Kontakt itmocny@arvato.pl Strona www www.itmocny.pl Oferta dla kandydata sta , praca Działy IT Miejsce pracy Poznań żaraton Office Preferowani kandydaci studenci, absolwenci studiów licencjackich / in ynierskich, absolwenci studiów magisterskich Preferowane kierunki informatyczne studiów J zyki angielski Rekrutacja CV, rozmowa kwalifikacyjna, assessment centre


15

BRśNŻś PRODUKCJś, PRZEMYSŁ SPOŻYWCZY Firma Lisner to rynkowy lider produkcji przetworów rybnych, past i sałatek. W Poznaniu jeste my ju od 26 lat i wcią się rozwijamy. Jako czę ć grupy żüller posiadamy globalne struktury organizacyjne, m.in. w Dziale IT. Jeste my zorientowani na innowacyjno ć, kreatywno ć oraz jako ć.

Adres ul. Strzeszyńska 38/42, 60 - 479 Poznań Kontakt +48 782 670 064, katarzyna.giera@lisner.com.pl Strona www www.lisner.pl Oferta dla sta , praca kandydata Działy IT, marketing, księgowo ć Miejsce pracy Poznań Preferowani studenci, absolwenci studiów licencjackich / kandydaci in ynierskich, absolwenci studiów magisterskich Preferowane informatyka, analiza i przetwarzanie danych, kierunki studiów matematyka J zyki angielski (ewentualnie niemiecki) poziom min. B2 Rekrutacja CV, rozmowa kwalifikacyjna


16

BRśNŻś DORśDZTWś PERSONśLNEGO Firma AUDIT Doradztwo Personalne jest najbardziej do wiadczoną profesjonalną firmą doradztwa personalnego w zachodniej Polsce. W skład naszego zespołu wchodzą eksperci z dziedziny doradztwa personalnego, rekrutacji zarządzania zasobami ludzkimi. Nasi źlienci to przede wszystkim du e i rednie przedsiębiorstwa, zarówno polskie jak i zagraniczne. Dzięki indywidualnemu podej ciu do ka dego źlienta oraz projektu, mo emy poszczycić się bardzo du ą ilo cią stałych zleceniodawców. Adres ul. ydowska 33/4, 61-761 Poznań Kontakt tel.: +48 534 000 350, e-mail: karolina.brodnicka@audit.com.pl Strona www www.audit.com.pl Oferta dla kandydata praktyka, sta , praca Działy produkcja, utrzymanie ruchu, jako ć, finanse, administracja, in ynieria, informatyka Miejsce pracy Poznań, Gorzów Wlkp., Zielona Góra, Szczecin Preferowani kandydaci studenci, absolwenci studiów licencjackich / in ynierskich, absolwenci studiów magisterskich Preferowane kierunki stu- techniczne, ekonomiczne diów J zyki angielski, niemiecki Rekrutacja CV, rozmowa kwalifikacyjna, assessment centre


17

BRśNŻś IT Jeste my jednym z trzech największych centrów technologicznych Nokii na wiecie i jedną z dwóch jednostek firmy zajmujących się rozwojem oprogramowania. We wrocławskim centrum R&D in ynierowie pracują nad oprogramowaniem dla systemów telekomunikacyjnych. Począwszy od fazy koncepcyjno-badawczej, przez zdefiniowanie architektury systemu oraz jego implementacje, a po wdro enie u klienta (operatora sieci komórkowej) i utrzymanie. Adres ul. Żotnicza 12, Wrocław Kontakt magdalena.kluzek@nokia.com Strona www www.nokiawroclaw.pl Oferta dla kandydata praktyka, sta , praca Działy Security, LTE, 5G, Commercial Management, Customer Documentation, Baseband Platforms, Radio Frequency, Customer Support, Product Management Miejsce pracy Wrocław Preferowani kandydaci studenci, absolwenci studiów licencjackich / in ynierskich, absolwenci studiów magisterskich Preferowane kierunki informatyka, automatyka, matematyka, studiów elektrotechnika, technologie radiowe, J zyki j. angielski Rekrutacja CV, rozmowa kwalifikacyjna


18

BIZNES / POZYSKIWANIE RODKÓW UNIJNYCH Nś REśLIZśCJ ORśZ WSPśRCIE LICZNYCH PROJEKTÓW EDUKśCYJNYCH, J ZYKOWYCH, KOMPUTEROWYCH ORAZ AKTYWIZACYJNYCH Od 7 lat konsekwentnie wspieramy prorozwojowe inicjatywy realizując przedsięwzięcia unijne w całej Polsce. Zarządzamy i koordynujemy projektami dotacyjnymi, aktywizacyjnymi oraz językowo – komputerowymi. Codzienne zaanga owanie, odpowiedzialne decydowanie oraz pasja w wykonywaniu pracy stanowią nasze nadrzędne priorytety. Dołącz do nas!

Adres ul. M. Konopnickiej 6/3, 60 - 771 Poznań Kontakt tel. 67 211 30 60, biuro@wirpe.pl Strona www http://www.szkolenia.wirpe.pl/#start Oferta dla kandydata sta , praca, mo liwo ć uczestnictwa w projektach komputerowo-językowych i dotacyjnych Działy Dział Personalny, Dział Funduszy Europejskich Miejsce pracy Polska / Poznań/Chodzie Preferowani studenci, absolwenci studiów licencjackich / kandydaci in ynierskich, absolwenci studiów magisterskich Preferowane kierunki ekonomia, rachunkowo ć, fundusze unijne studiów J zyki nie wymagane Rekrutacja CV, list motywacyjny, rozmowa kwalifikacyjna


19

BRśNŻś FUNDUSZY UNIJNYCH Naszym celem jest wsparcie wszelkich działań, które przyczyniają się do rozwoju naszego regionu. Promujemy idee przedsiębiorczo ci i aktywno ci społecznej. Wspieramy przedsiębiorców, a tak e zachęcamy do tworzenia nowych firm poprzez udzielanie po yczek na korzystnych warunkach. Ciągle poszukujemy nowych rozwiązań, które jeszcze bardziej rozwiną nasz region i uczynią go bardziej atrakcyjnym dla mieszkańców i przedsiębiorców. Adres ul. Warszawska 43 pok.217, Poznań Kontakt 61 81 54 999 Strona www www.ocwp.org.pl Oferta dla własna działalno ć gospodarcza kandydata Działy własna działalno ć gospodarcza Miejsce pracy Wielkopolska Preferowani studenci, absolwenci studiów licencjackich / kandydaci in ynierskich, absolwenci studiów magisterskich, osoby nieaktywne zawodowo Preferowane kierunki brak studiów J zyki brak Rekrutacja zło enie wniosku


20

USŁUGI REKRUTśCYJNE I KONSULTINGOWE Adecco Poland nale y do międzynarodowej grupy śdecco S.ś. wiatowego lidera w ród firm doradztwa personalnego, który posiada 5100 placówek w ponad 60 krajach. W Polsce działamy od 1994 roku w ponad 50 lokalizacjach.Nasze oferty to praca stała oraz tymczasowa, znaczna czę ć ofert to praca dla studentów i absolwentów. Zapraszamy na www.adeccopraca.pl oraz do oddziału przy ulicy Towarowej 35 w Poznaniu.

Adres ul. Towarowa 35, Poznań, Kontakt poznan@adecco.pl Strona www www.adecco.pl Oferta dla kandydata praktyka, praca Działy personalny, payroll, sprzeda y, obsługi klienta Miejsce pracy cała Polska Preferowani kandydaci studenci, absolwenci studiów licencjackich / in ynierskich, absolwenci studiów magisterskich, kandydaci z do wiadczeniem zawodowym Preferowane kierunki filologie obce, in ynierskie, ekonomiczne studiów J zyki niemiecki, angielski, skandynawskie i inne Rekrutacja CV, rozmowa kwalifikacyjna


21

USŁUGI śSSISTśNCE Starter24 to prę nie rozwijająca się międzynarodowa firma z bran y assistance. Działamy na rynku od 2000 roku. Na przestrzeni lat wypracowali my sobie pozycję lidera. Fundamentem naszych działań jest współpraca z klientami B2B, takimi jak: najwięksi producenci aut, firmy z bran y CFż, Towarzystwa Ubezpieczeniowe. Wszystkie działania wspiera nowoczesne Centrum Zgłoszeniowe – Call Center, dzięki czemu jeste my dostępni 24h na dobę, 365 dni w roku.

Adres ul. Kraszewskiego 30, 60-519 Poznań Kontakt 600 222 141 Strona www www.starter24.pl Oferta dla kandydata praca Działy Centrum Zgłoszeniowe, Dział Sprzeda y, Dział Operacyjny Miejsce pracy Poznań Preferowani kandydaci studenci, absolwenci studiów licencjackich / in ynierskich, absolwenci studiów magisterskich Preferowane kierunki brak studiów J zyki j. angielski lub j. niemiecki Rekrutacja CV, rozmowa kwalifikacyjna


22

BRśNŻś IT/SOFTWśRE/HARDWARE Comarch dostarcza systemy informatyczne klientom na całym wiecie ju od blisko 25 lat. W profilu działalno ci firmy znajduje się m.in. oprogramowanie dla operatorów telekomunikacyjnych, instytucji ubezpieczeniowych i finansowych, linii lotniczych, systemy do zarządzania przedsiębiorstwem, placówkami medycznymi, sklepami internetowymi oraz systemy dla najwa niejszych instytucji publicznych. Comarch oferuje równie oprogramowanie z zakresu IoT, cyber security, smart city, aplikacji mobilnych. Adres śl. Jana Pawła II 39ś, 31-864 źraków Kontakt praca@comarch.pl Strona www www.kariera.comarch.pl Oferta dla kandydata sta , praca Działy Programowanie Miejsce pracy Poznań, źraków, Łód , Warszawa, źatowice, Gliwice, Wrocław, Żublin, Białystok i inne Preferowani kandydaci studenci, absolwenci studiów licencjackich / in ynierskich, absolwenci studiów magisterskich Preferowane kierunki Informatyka i kierunki pokrewne studiów J zyki śngielski w stopniu umo liwiającym tworzenie dokumentacji technicznej Rekrutacja CV, formularz online na stronie www.kariera.comarch.pl


23

BRśNŻś IT Quad/Graphics Europe jest czę cią amerykańskiego koncernu – jednej z największych drukarni na zachodniej półkuli. W działach IT zatrudnionych jest blisko 500 informatyków w ró nych lokalizacjach: w śmeryce Północn ej, śmeryce Poł udniow ej oraz w Europie. W Polsce znajduje się Centrum Technologii Informatycznych w Pile, Bydgoszczy oraz w Gdańsku, gdzie zatrudnionych jest blisko 150 osób. Adres 1. ul. źossaka 20, Piła; 2. ul. Gdańska 123, Bydgoszcz; 3. Office Island, ul. Grunwaldzka 163, Gdańsk; Kontakt pracaIT@quadgraphics.pl Strona www www.quadgraphics.pl Oferta dla kandydata sta , praca Działy IT Miejsce pracy Piła, Bydgoszcz, Gdańsk Preferowani studenci, absolwenci studiów licencjackich / in ykandydaci nierskich, absolwenci studiów magisterskich Preferowane kierunki informatyka studiów J zyki angielski Rekrutacja CV, rozmowa kwalifikacyjna, test wiedzy


24

BRśNŻś IT BCC jest firmą konsultingową, specjalizującą się w usługach SśP, outsourcingu IT i rozwoju oprogramowania. Jeste my liderem rynku usług SśP w Polsce, realizujemy projekty na całym wiecie. Zapewniamy outsourcing IT w oparciu o bezpieczną infrastrukturę BCC Data Centers. BCC Software Factory tworzy innowacyjne aplikacje wspierające dowolne procesy biznesowe. Nale ymy do Grupy SNP. Adres Złotniki, ul. źrzemowa 1, 62-002 Suchy Las Kontakt 61 82 77 000, kariera@bccgroup.com Strona www www.bccgroup.com Oferta dla kandydata sta , praca Działy Dział źonsultingu i Serwisu śplikacyjnego, Dział Usług IT, Dział Rozwoju Oprogramowania Miejsce pracy Złotniki k. Poznania (Suchy Żas), Bydgoszcz, źraków, Warszawa Preferowani studenci, absolwenci studiów licencjackich / kandydaci in ynierskich, absolwenci studiów magisterskich, absolwenci techników informatycznych Preferowane kierunki informatyka, elektronika, ekonomia, inne techniczne studiów lub ekonomiczne J zyki angielski, niemiecki Rekrutacja CV, rozmowa kwalifikacyjna


25

BRśNŻś SSC/BPO, FINANSE

W Centrum Usług Wspólnych McKinsey & Company wspieramy konsultantów z Europy, śfryki oraz Bliskiego Wschodu, m.in. w dziedzinie: finansów, kadr, komunikacji wizualnej, usług asystenckich i innych operacji biznesowych. Adres Malta Office Park, ul. Abpa. A. Baraniaka 88 D, Budynek E Kontakt 61 84 21 070 Strona www www.poznan.mckinsey.com Oferta dla praktyka, sta , praca kandydata Działy Executive Assistants, Visual Graphic Specialist, Finance, Human Resources Miejsce pracy Poznań Preferowani studenci, absolwenci studiów licencjackich / kandydaci in ynierskich, absolwenci studiów magisterskich Preferowane kierunki językowe, finanse, grafika, zarządzanie kierunki studiów zasobami ludzkimi, administracja J zyki angielski, niemiecki, francuski, rosyjski, włoski, hiszpański, niderlandzki, norweski, duński, szwedzki Rekrutacja CV, rozmowa kwalifikacyjna, assessment centre, testy językowe


26

BRśNŻś IT/BśNKOWO Ć/UBEZPIECZENIś Sollers Consulting is an international company specializing in advisory and implementation services for the financial sector. The Sollers Consulting team has completed various projects for over 50 financial groups from all over the world, including Millennium, Raiffeisen, Generali, ING and Proama. The core value of Sollers Consulting is a strong team of professionals – the company employs almost 400 qualified consultants and developers in Warsaw, Żublin, Poznań and Cologne. Adres ul. Szyperska 14, 61-754 Poznań Kontakt job@sollers.eu Strona www career.sollers.eu Oferta dla kandydata praktyka, praca Działy Software Development, Business Consulting, Office Administration Miejsce pracy Polska Preferowani kandydaci studenci, absolwenci studiów licencjackich / in ynierskich, absolwenci studiów magisterskich Preferowane kierunki IT, finanse i rachunkowo ć studiów J zyki angielski (obowiązkowy), niemiecki (mile widziany) Rekrutacja CV, rozmowa kwalifikacyjna


27

BRśNŻś KSI GOWO Ć I FINANSE / SSC MAN Accounting Center Sp. z o. o. wiadczy usługi z zakresu księgowo ci, finansów, a tak e zamówień i zakupów na potrzeby spółek produkcyjnych i sprzeda owych żśN Truck & Bus na terenie Polski, Niemiec, śustrii, Wielkiej Brytanii, Turcji, Hiszpanii, Włoch, Portugalii, Rosji, Czech, Słowacji, Słowenii, Szwajcarii, Węgier, Danii, Norwegii i Francji.

Adres ul. Kolorowa 6, 60-198 Poznań Kontakt + 48 61 88 67 448, rekrutacja.mac-poznan@man.eu Strona www www.man.eu Oferta dla kandydata praktyka, sta , praca Działy Invoice Verification / Accounts Payable Miejsce pracy Polska, Poznań Preferowani kandydaci absolwenci studiów magisterskich Preferowane kierunki finanse i rachunkowo ć, ekonomia i kierunki studiów pokrewne, kierunki lingwistyczne (niemiecki, angielski, włoski, francuski, hiszpański, turecki i inne) J zyki niemiecki, angielski, włoski, francuski, hiszpański, turecki i inne Rekrutacja CV, rozmowa kwalifikacyjna


28

BRśNŻś IT GSK IT zajmuje się rozwojem biznesu i wdra a nowe rozwiązania oraz technologie dla GSź na całym wiecie. Obecnie ponad 700 wysoko wykwalifikowanych specjalistów zatrudnionych w GSź IT obsługuje ponad 100 tysięcy pracowników GSź na całym wiecie. Główne obszary, które wspieramy to: cyber security, badania i rozwój (R&D), systemy zarządzania i monitorowania produkcji leków, bazy i hurtownie danych, narzędzia pracy grupowej, aplikacje CRż, aplikacje mobilne oraz Multi Channel Marketing Services. Adres ul. Grunwaldzka 189, 60-322 Poznań Kontakt gsk.wybitni@gsk.com Strona www https://www.gskit.pl/ Oferta dla kandydata sta , praca Działy aktualne oferty pracy i sta u mo na znale ć na naszej stronie internetowej. Miejsce pracy Polska/Poznań Preferowani kandydaci studenci, absolwenci studiów licencjackich / in ynierskich, absolwenci studiów magisterskich Preferowane kierunki — studiów J zyki j.angielski Rekrutacja CV, list motywacyjny, rozmowa kwalifikacyjna


29

ORGśNIZśCJś POZśRZ DOWś Fundacja Rozwoju Talentów codziennie, swoją pracą, staramy się zmieniać otaczającą nas rzeczywisto ć na lepsze. Cieszą nas efekty: ponad 70% studentów zostaje po sta ach u pracodawców, ponad 3500 gimnazjalistów podejmuje bardziej wiadome wybory w zakresie dalszej edukacji, naszym talentom umo liwiamy rozwój artystycznosportowy. Dbamy, eby nasze działania odpowiadały na potrzeby młodych ludzi, a nie je kreowały. Adres ul. Prusa 20/9, 60-820 Poznań Kontakt 61 64 96 865 Strona www https://rekrutacja.fundacjarozwojutalentow.pl/ Oferta dla sta , wolontariat, warsztaty kandydata Działy ró ne Miejsce pracy Poznań Preferowani studenci, absolwenci studiów licencjackich / kandydaci in ynierskich, absolwenci studiów magisterskich Preferowane zarządzanie, humanistyczne kierunki studiów J zyki zale y od oferty Rekrutacja CV, formularz online na stronie www.kariera.comarch.pl


30

BRśNŻś SSC/BPO, FINśNSE Franklin Templeton Investments to wiodąca globalna organizacja, która od ponad 70 lat zarządza inwestycjami, a jej najwa niejszym zasobem są pracownicy. Na potrzeby obsługi ponad 240 produktów finansowych zatrudniamy ponad 9 tys. osób w 35 krajach na całym wiecie, co pozwala nam oferować wyjątkowo szeroką gamę ró norodnych mo liwo ci rozwoju zawodowego. Wierzymy w koncentrację na potrzebach klienta, budowanie relacji, osiąganie wysokiej jako ci wyników i uczciwo ć w działaniu. Adres Plac Andersa 3, 61 - 894 Poznań, ul. śbp. Baraniaka 6, 61 - 245 Poznań Kontakt 61 66 79 000 Strona www www.franklintempletoncareers.com Oferta dla praktyka, sta , praca kandydata Działy Franklin Templeton Services, Global Marketing Services, Project Management Office, Transfer Agency, Franklin Templeton Technology, Global Product Strategy, Finance Miejsce pracy Poznań Preferowani studenci, absolwenci studiów licencjackich / in ynierskich, kandydaci absolwenci studiów magisterskich Preferowane finanse, rachunkowo ć, ekonomia, marketing, kierunki studiów zarządzanie projektami, zarządzanie, filologia/studia językowe, administracja, prawo, matematyka, informatyka, grafika komputerowa J zyki angielski, sporadycznie: niemiecki, hiszpański, włoski, francuski Rekrutacja CV, list motywacyjny, rozmowa kwalifikacyjna


31

BRśNŻś ENERGETYCZNś Grupa Enea jest wiceliderem polskiego rynku elektroenergetycznego w zakresie produkcji energii elektrycznej. Zarządzamy pełnym łańcuchem warto ci na rynku energii elektrycznej: od paliwa, poprzez produkcję energii elektrycznej, dystrybucję, sprzeda i obsługę źlienta. Zatrudniamy najlepszych specjalistów w bran y, a do naszego grona szukamy ambitnych osób otwartych na nowe technologie. Adres ul. Górecka 1, 60-201 Poznań Kontakt tel. 61 884 52 67, kom. 695 200 162, marzena.nowaczyk@enea.pl Strona www www.enea.pl Oferta dla kandydata praktyka, sta , praca Działy Obszary: HR, Sprzeda , Obszar Techniczno – Operacyjny, Zarządzanie, Obszar źorporacyjny, Logistyka, Marketing/PR, IT, Administracyjno – Prawny, Trading, Finansowo – źsięgowy Miejsce pracy Poznań, Bydgoszcz, Szczecin, Zielona Góra, Gorzów Wlkp., źozienice, Białystok, Połaniec i inne Preferowani kandy- studenci, absolwenci studiów licencjackich / daci in ynierskich, absolwenci studiów magisterskich, osoby z wykształceniem technicznym równie na poziomie szkół rednich Preferowane kierunki matematyka, ekonometria, informatyka studiów i pokrewne J zyki polski oraz dla wybranych stanowisk angielski Rekrutacja CV, list motywacyjny, rozmowa kwalifikacyjna, assessment centre


32

INSTYTUCJA OTOCZENIA BIZNESU Przedmiotem działalno ci WARP Sp. z o.o. jest rozwijanie aktywno ci gospodarczej poprzez wiadczenie pomocy przedsiębiorcom na obszarze województwa wielkopolskiego. WśRP zapewnia obecnym i przyszłym przedsiębiorcom dostęp do: Po yczek, dotacji, doradztwa i szkoleń. Adres ul. Piekary 19, 61-823 Poznań Kontakt tel: +48 61 656 35 00, info@warp.org.pl Strona www http://warp.org.pl/ Oferta dla kandydata oferta po yczek i dotacji unijnych Działy fundusze unijne Miejsce pracy Województwo Wielkopolskie Preferowani kandydaci studenci, absolwenci studiów licencjackich / in ynierskich, absolwenci studiów magisterskich, pracodawcy i pracownicy sektora ż P Preferowane kierunki nie dotyczy studiów J zyki nie dotyczy Rekrutacja nie dotyczy


33

BRśNŻś IT The Applied Intelligence business of BAE Systems delivers solutions which help to protect and enhance the connected world. Our solutions combine large scale data exploitation, ‘intelligence-grade’ security and complex services and solutions integration. We operate in four key domains of expertise: Cyber Security, Financial Crime, Communications Adres ul. śbpa Baraniaka 88, Poznań Kontakt robert.cwikla@baesystems.com Strona www www.baesystems.com Oferta dla sta , praca kandydata Działy IT Miejsce pracy Poznań Preferowani absolwenci studiów licencjackich / in ynierskich, kandydaci absolwenci studiów magisterskich Preferowane informatyka, matematyka, fizyka kierunki studiów J zyki angielski Rekrutacja CV


34

BRśNŻś IT Zatrudniając ponad 3000 in ynierów, Sii jest liderem usług IT i in ynierii w Polsce. Realizujemy projekty dla wiodących firm z Polski i z zagranicy. Wspieramy naszych źlientów w zakresie rozwoju oprogramowania, zarządzania infrastrukturą IT, testów, usług service desk, szkoleniowych i in ynieryjnych. Adres ul. źrólowej Jadwigi 43, 61-872 Poznań Kontakt 538 340 198, kstrugala@pl.sii.eu Strona www https://sii.pl/ Oferta dla kandydata sta , praca Działy Programowanie, Testowanie aplikacji, Wsparcie u ytkownika Miejsce pracy Poznań Preferowani studenci, absolwenci studiów licencjackich / kandydaci in ynierskich, absolwenci studiów magisterskich Preferowane kierunki informatyka studiów J zyki polski, angielski Rekrutacja CV, rozmowa kwalifikacyjna, rozmowa techniczna


35

BRśNŻś HR Kingit to agencja rekrutacyjna działająca w obszarze IT. Posiadamy w swojej ofercie oferty z całej Polski na ró nym poziomie do wiadczenia. Znamy bardzo dobrze rynek rekrutacyjny w bran y IT. Dzielimy się wiedzą jak zdobyć swoją pierwszą, wymarzoną pracę. Kingit jako jedna z pierwszych agencji rekrutacyjnych w Polsce ma w swojej ofercie testy (online) umo liwiające sprawdzenie swojej wiedzy z zakresu programowania w kilkunastu technologiach.

Adres ul. Henryka Sienkiewicza 22/613, Poznań Kontakt 666 310 306 Strona www www.kingit.pl Oferta dla kandydata praktyka, sta , praca Działy HR Miejsce pracy Poznań Preferowani kandydaci studenci, absolwenci studiów licencjackich / in ynierskich, absolwenci studiów magisterskich Preferowane kierunki informatyka, matematyka studiów J zyki angielski Rekrutacja CV


36

BRśNŻś IT/EDUKśCJś

Pearson IOKI to prawie 200-osobowy zespół zajmujący się tworzeniem platform i materiałów e-learningowych wspierających naukę języka angielskiego. Od ponad 2 lat jeste my czę cią grupy Pearson, co daje nam mo liwo ć pracy nad produktami o globalnym zasięgu, jak i realnego kształtowania przyszło ci edukacji na wiecie! Nasz zespół składa się z działów IT, Content Development, Efficacy Analytics, Support oraz jednostek wpierających (śdministracja, HR, Finanse).

Adres ul. Dąbrowskiego 77ś, 60-529 Poznań Kontakt karolina.smolinska@pearson.com, 61 66 86 781 Strona www https://ioki.pl/ Oferta dla praktyka, sta , praca kandydata Działy IT, Content Development, Efficacy Analytics Miejsce pracy Poznań Preferowani studenci, absolwenci studiów licencjackich / kandydaci in ynierskich Preferowane informatyka, matematyka, anglistyka kierunki studiów J zyki język polski, angielski Rekrutacja CV, rozmowa kwalifikacyjna, assessment centre


37

BRśNŻś FMCG

Firma Wrigley jest uznanym liderem w bran y słodyczy, oferującym szeroką gamę produktów, w tym gumy do ucia, miętusy oraz cukierki. Znane na całym wiecie marki nale ące do Wrigley - Orbit®, śirwaves®, Winterfresh®, tak e słodycze Skittles® - są dla konsumentów ka dego dnia ródłem prostych przyjemno ci.

Adres ul. Obodrzycka 69, Poznań Kontakt poznan.office@wrigley.com Strona www wrigley.pl Oferta dla sta kandydata Działy Produkcja, Utrzymanie ruchu, Żean, Sprzeda , żarketing, Personalny, Żogistyka, Jako ć, BHP, Finanse, Programowanie i wsparcie biznesu Miejsce pracy Poznań Preferowani studenci kandydaci Preferowane brak preferencji kierunki studiów J zyki angielski na poziomie min.B2 Rekrutacja CV, rozmowa kwalifikacyjna, assessment centre


38

BRśNŻś TURYSTYKś I REKREACJA Camp Leaders Poland zajmuje się organizacją wyjazdów do pracy na o rodkach kolonijnych lub w presti owych hotelach w USś w okresie wakacyjnym. Oferujemy pełną pomoc w całej organizacji wyjazdu. W cenie programu zawiera się ubezpieczenie, pozwolenie na pracę oraz bilet lotniczy w obie strony!

Adres ul. C. Godebskiego 3/13, 20-045 Lublin Kontakt 796-333-998, poland@campleaders.com Strona www www.campleaders.com/pl Oferta dla praktyka, sta , praca kandydata Działy Turystyka i rekreacja Miejsce pracy USA Preferowani studenci kandydaci Preferowane wszystkie kierunki studiów J zyki j. angielski Rekrutacja aplikacja na stronie


39

BRśNŻś LIFE SCIENCE Selvita S.A. jest jedną z największych w Europie firm biotechnologicznych działających w obszarze odkrywania i rozwoju leków stosowanych w obszarze onkologicznym. Selvita zajmuje się równie wiadczeniem usług badawczo-rozwojowych na zlecenie firm farmaceutycznych, biotechnologicznych i chemicznych z całego wiata. Zatrudnia ponad 400 pracowników. Selvita posiada biura w największych o rodkach biotechnologicznychna wiecie tj. w Stanach Zjednoczonych oraz w UK. Adres 1. ul. Bobrzyńskiego 14, 30-348 źraków 2. ul. Umultowska 89C, 61-614 Poznań Kontakt selvita@selvita.com Strona www www.selvita.com Oferta dla praca kandydata Działy Dział Chemii Miejsce pracy Poznań, źraków Preferowani absolwenci studiów magisterskich kandydaci Preferowane chemia organiczna, chemia medyczna kierunki studiów J zyki angielski Rekrutacja CV, rozmowa kwalifikacyjna


40

ORGśNIZśCJś POZśRZ DOWś Migrant Info Point jest miejscem, w którym Cudzoziemiec mieszkający w Poznaniu otrzyma bezpłatnie informacje w zakresie legalizacji pobytu, pracy oraz wsparcie w sprawach związanych z yciem codziennym. Nasza oferta obejmuje równie bezpłatne: konsultacje, doradztwo prawne, kursy języka polskiego, szkolenia z zakresu doradztwa zawodowego oraz płatne: szkolenia dla pracodawców i pracowników administracji publicznej. Organizujemy równie spotkania integracyjne i warsztaty dla dzieci. Adres ul. w. żarcin 78, 61 -809 Poznań Kontakt office@migrant.poznan.pl , +48 503 979 758 Strona www www.migrant.poznan.pl Oferta dla wolontariat kandydata Działy Informacja i wsparcie dla Cudzoziemców w Poznaniu Miejsce pracy Poznań Preferowani brak preferencji kandydaci Preferowane administracja, ekonomia kierunki studiów J zyki angielski, rosyjski, arabski Rekrutacja CV


41

INSTYTUCJE MI DZYNśRODOWE Ambasador Karier Unii Europejskiej swoją działalno cią przybli a osobom zainteresowanym mo liwo ć pracy w organach UE. Pomaga im się odpowiednio przygotować do rekrutacji oraz rozwiewa wszelkie wątpliwo ci, które się pojawiają.

Adres Poznań Kontakt damian.wielechowski96@gmail.com Strona www https://epso.europa.eu Oferta dla kandy- praktyka, sta , praca data Działy IT, marketing, HR Miejsce pracy Bruksela Preferowani studenci, absolwenci studiów licencjackich / kandydaci in ynierskich, absolwenci studiów magisterskich Preferowane wszystkie kierunki studiów J zyki angielski Rekrutacja CV, list motywacyjny, rozmowa kwalifikacyjna, assessment centre


42

PUBLICZNE SŁUŻBY ZśTRUDNIENIś Wojewódzki Urz d Pracy w Poznaniu jest jednostką organizacyjną samorządu województwa wielkopolskiego realizującą zadania w zakresie kreowania polityki rynku pracy, inicjowania i wspierania skutecznych rozwiązań promujących i stymulujących rozwój rynku pracy w województwie wielkopolskim. Adres ul. Szyperska 14, 61-754 Poznań Kontakt 61 846 38 19 - sekretariat WUP Poznań Strona www http://wuppoznan.praca.gov.pl Oferta dla Praca, oferty pracy za granicą oraz doradztwo kandydata zawodowe Działy brak Miejsce pracy Poznań Preferowani studenci, absolwenci studiów licencjackich / kandydaci in ynierskich, absolwenci studiów magisterskich Preferowane nie dotyczy kierunki studiów J zyki nie dotyczy Rekrutacja oferty pracy, doradztwo zawodowe


43

BRśNŻś PO REDNICTWś PRACY, PORADNICTWO ZAWODOWE Powiatowy Urz d Pracy w Poznaniu zajmuje się kompleksową pomocą bezrobotnym i poszukującym pracy w znalezieniu odpowiedniego zatrudnienia, poradnictwem zawodowym, szkoleniami, sta ami, dofinansowaniami działalno ci gospodarczej. Oferuje równie wsparcie pracodawców w procesach rekrutacyjnych, dofinansowania do zatrudnienia oraz refundacje kosztów zatrudnienia.

Adres ul. Czarnieckiego 9, 61 - 538 Poznań Kontakt 61 8345-692, kancelaria@pup.poznan.pl Strona www poznan.praca.gov.pl Oferta dla sta , praca, szkolenia, poradnictwo zawodowe, wsparkandydata cie w procesie rekrutacji. Działy po rednictwo pracy, poradnictwo zawodowe Miejsce pracy Poznań i powiat poznański Preferowani osoby poszukujące pracy kandydaci Preferowane brak kierunki studiów J zyki brak Rekrutacja brak


44

ORGśNIZśCJś POZśRZ DOWś Fundacja “śnioły Edukacji” opiera się na zało eniu, e człowiek uczy się przez całe ycie. Zale y nam na tym, aby ka dy mógł uczyć się wła ciwych rzeczy we wła ciwy dla siebie sposób. Dlatego prowadzimy doradztwo edukacyjne i zawodowe oraz pomagamy osobom uczącym się, rodzicom, nauczycielom i przedsiębiorcom tworzyć warunki wspomagające rozwój. Promujemy równie czytelnictwo ksią ek oraz prowadzimy szkolenia i warsztaty dla ró nych grup. Adres ul. Dąbrowskiego 77 ś, 60-529 Poznań Kontakt 501 620 113 Strona www www.aniolyedukacji.org.pl Oferta dla wolontariat kandydata Działy zarządzanie projektami Miejsce pracy Poznań Preferowani studenci, absolwenci studiów licencjackich / kandydaci in ynierskich, absolwenci studiów magisterskich Preferowane pedagogika, zarządzanie, IT kierunki studiów J zyki nie wymagane Rekrutacja rozmowa kwalifikacyjna


45

BRśNŻś EDUKśCYJNś Portal rozwoju CARE-ER jest nowoczesną platformą personalizacji kariery i wsparcia biznesu poprzez automatycznie dopasowaną do odbiorców prezentację wydarzeń, szkoleń, konferencji, ofert edukacji i pracy (na ywo bezpo rednio w systemie + raport tygodniowy). Łączymy ze sobą ludzi, wydarzenia, inicjatywy i mo liwo ci, niezbędne dla rozwoju.

Adres ul. Junikowska 53, 60-163 Poznań Kontakt 801 01 13 26 Strona www www.care-er.pl Oferta dla rozwój kandydata Działy nie dotyczy Preferowani kandy- studenci, absolwenci studiów licencjackich / daci in ynierskich, absolwenci studiów magisterskich


46

BRśNŻś DORśDCZś śkademickie Inkubatory Przedsi biorczo ci to praktyczna szkoła prowadzenia biznesu. Inkubatory umo liwiają przetestowanie pomysłów na rynku na preferencyjnych warunkach i bez konieczno ci rejestracji działalno ci gospodarczej lub spółki - w ramach programu Firma na Próbę. Ponadto ka dy startup otrzymuje w pakiecie obsługę księgową, kadrowo-płacową oraz prawną. Wszystko to, co jest potrzebne początkującemu przedsiębiorcy.

Adres ul. Umultowska 85. sala 119 (I piętro) Kontakt poznan@inkubatory.pl Strona www aip.org.pl Oferta dla własna firma kandydata Działy nie dotyczy Miejsce pracy Poznań Preferowani studenci, absolwenci studiów licencjackich / kandydaci in ynierskich, absolwenci studiów magisterskich Preferowane nie dotyczy kierunki studiów J zyki nie dotyczy Rekrutacja zgłoszenie przez stronę www


47

INSTYTUCJś SśMORZ DOWś Urz d Miasta Poznania to jednostka samorządu terytorialnego odpowiedzialna za zarządzanie miastem poprzez efektywne wykorzystywanie zasobów lokalowych, stymulowanie przedsiębiorczo ci oraz podnoszenie atrakcyjno ci Poznania. Adres pl. Kolegiacki 17, 61-841 Poznań Kontakt 61 878 55 10, anna_sarbinowska@um.poznan.pl Strona www www.poznan.pl Oferta dla praktyka, sta kandydata Działy Wykaz biur/wydziałów Urzędu żiasta Poznania prowadzących nabór dostępny na stronie internetowej: http// www.poznan.pl/mim/staz Miejsce pracy Poznań Preferowani studenci, absolwenci studiów licencjackich / kandydaci in ynierskich Preferowane m.in. administracja, prawo, nauki społeczne, kierunki studiów archiwistyka i zarządzanie dokumentacją, kierunki ekonomiczne i przyrodnicze, marketing, zarządzanie, transport, budownictwo, gospodarka przestrzenna, informatyka, kierunki medyczne; szczegółowe informacje: http//www.poznan.pl/mim/staz J zyki Biuro Obsługi Inwestorów - wymagana znajomo ć języka angielskiego (poziom C1) Rekrutacja rozmowa kwalifikacyjna, elektroniczny formularz zgłoszeniowy


48

BRśNŻś UBEZPIECZE Zakład Ubezpiecze Społecznych jest państwową jednostką organizacyjną posiadającą osobowo ć prawną, zajmującą się gromadzeniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne obywateli oraz dystrybucją wiadczeń (np. emerytur, rent, zasiłków chorobowych lub macierzyńskich) w wysoko ci i na zasadach ustalonych w przepisach powszechnie obowiązujących. Adres ul. Dąbrowskiego 12 , Poznań Kontakt 61 841 61 36, e-mail: magdalena.sobiak@zus.pl Strona www www.zus.pl Oferta dla praktyka, sta , praca kandydata Działy Informacja i wsparcie dla Cudzoziemców w Poznaniu Miejsce pracy Poznań Preferowani brak preferencji kandydaci Preferowane administracja, ekonomia, marketing, itp. kierunki studiów J zyki nie dotyczy Rekrutacja CV, list motywacyjny, rozmowa kwalifikacyjna


49

Pś STWOWś INSPEKCJś PRśCY W POZNśNIU żisją Pa stwowej Inspekcji Pracy jest skuteczne egzekwowanie przepisów prawa pracy, w tym bezpieczeństwa i higieny pracy, poprzez efektywne i ukierunkowane kontrole oraz działania prewencyjne, zmierzające do ograniczenia zagro eń wypadkowych i poszanowania prawa pracy. Adres ul. więty żarcin 46/50, 61-807 Poznań Kontakt kancelaria@poznan.pip.gov.pl Strona www www.poznan.pip.gov.pl Oferta dla nie dotyczy kandydata Działy nie dotyczy Miejsce pracy nie dotyczy Preferowani nie dotyczy kandydaci Preferowane nie dotyczy kierunki studiów J zyki nie dotyczy Rekrutacja nie dotyczy


50 STREFA KARIERY / CAREER ZONE 10.00 – 16.00

Uczenie się właściwych rzeczy we właściwy sposób Fundacja „Anioły Edukacji” www.aniolyedukacji.org.pl Od nas dowiecie się:  czego i jak się uczyć,  co zrobić, żeby dobrze zaprojektować swoją ścieżkę zawodową,  jak zaplanować swój rozwój.

Przedsiębiorczość inkubatory.pl www.inkubatory.pl Od nas dowiecie się:  co to jest przedsiębiorczość,  jak przygotować się do założenia swojej firmy,  jak przetestować swój pomysł zanim otworzymy firmę,  jak niebanalne pomysły przekuć w przedsiębiorstwo Twoich marzeń!

EU Careers – Kariera w Unii Europejskiej Ambasador Karier UE www.facebook.com/EUCareersUAM Od nas dowiecie się:  co zrobić, aby dostać pracę w instytucjach Unii Europejskiej,  czy warto aplikować na staże w instytucjach UE,  jak wygląda proces rekrutacji oraz na co warto zwrócić uwagę.

Praca za granicą Doradca EURES, WUP www.ec.europa.eu/eures/public/pl/homepage Od nas dowiecie się wszystkiego o:  metodach poszukiwania pracy, weryfikacji legalności firm oraz agencji zatrudnienia,  formalnościach związanych z przeprowadzką za granicę oraz podjęciem zatrudnienia,  prawach i obowiązkach pracownika oraz pracodawcy.


51 Projektowanie kariery Doradcy zawodowi - WUP, PUP www.wuppoznan.praca.gov.pl www.poznan.praca.gov.pl Od nas dowiecie się:  w jaki sposób poprawnie skonstruować CV i LM,  jak sprawdzić swoje predyspozycje zawodowe,  aktualnych tendencjach na rynku pracy,  co zrobić, żeby zaplanować swoją ścieżkę edukacyjno-zawodową,  jak przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej.

English Speaking Advisor Biuro Karier UAM www.biurokarier.amu.edu.pl You will learn:  which skills you need to succeed,  how to prepare your CV in English,  how to plan international career. Migrant Info Point www.migrant.poznan.pl You will:  receive information and support related to the legalization of your stay, work and daily life,  get advise on how to fill out forms and explain the intricacies of Polish law,  learn what kind of support for foreign offers Migrant Info Point. Zakład Ubezpieczeń Społecznych – ZUS www.zus.pl Od nas dowiecie się wszystkiego o:  zasadach podlegania ubezpieczeniom społecznym (w tym z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej czy sposobie sumowania okresów ubezpieczenia lub zamieszkania za granicą),  świadczeniach społecznych,  kapitale początkowym.

Okręgowy Inspektorat Pracy w Poznaniu - PIP www.poznan.pip.gov.pl Od nas dowiecie się wszystkiego o:  skutecznym egzekwowaniu przepisów prawa pracy,  bezpieczeństwie i higienie pracy,  umowie o pracę oraz legalności zatrudnienia.


52 Portal Kariery CARE-ER www.care-er.pl Od nas dowiecie się wszystkiego o:  wydarzeniach, inicjatywach i możliwościach niezbędnych dla rozwoju,  światowym Tygodniu Przedsiębiorczości,  budowaniu marki osobistej w Internecie.

Urząd Miasta Poznania www.poznan.pl Od nas dowiecie się wszystkiego o:  programie staży i praktyk studenckich,  stażach absolwenckich,  wspieraniu przedsiębiorczości,  wydarzeniach, którymi żyje akademicki Poznań.

STREFA WIZERUNKU 11.00 – 14.00 MOOD – Monika Galuba-Trocha www.studio-mood.pl   

profesjonalny makijaż, porady jak się malować w sytuacjach mniej i bardziej formalnych, porady jak dobrać makijaż do Twojego Typu urody.

FOTO-STREFA 11.00– 14.00 TiAmoFoto – Agnieszka Werecha www.TiAmoFoto.pl 

bezpłatna sesja, której efektem będzie nowe profesjonalne zdjęcie do CV


53 STREFA REKRUTACJI 10.30 – 15.30  

Symulacje rozmów kwalifikacyjnych UWAGA! Udział w symulacji wymaga wcześniejszego zgłoszenia! Wyślij swoje CV na adres targi@amu.edu.pl w temacie wiadomości wpisując „symulacje rozmów kwalifikacyjnych” i czekaj na potwierdzenie. Ilość miejsc ograniczona!


Profile for Biuro Karier UAM

Akademia Rozwoju - katalog targowy  

Szukasz stażu? Praktyki? Wkrótce kończysz studia i chcesz znaleźć odpowiednią pracę? A może zdjęcie w Twoim CV nie jest już do Ciebie podobn...

Akademia Rozwoju - katalog targowy  

Szukasz stażu? Praktyki? Wkrótce kończysz studia i chcesz znaleźć odpowiednią pracę? A może zdjęcie w Twoim CV nie jest już do Ciebie podobn...

Advertisement