Page 1

REGULAMIN KURSÓW DRUZYNOWYCH 2018 ~ WAKAN TANKA

SACAGAWEA ~

1. Termin: 22-29.06.2018

2. Miejsce: Ośrodek biwakowo-obozowy Hufca „Piast” Poznań-Stare Miasto w Rogalinku (ul. Północna 25, 62-022 Rogalinek)

3. Komendy kursów:

Komendantka kursów: phm. Małgorzata Stelmachowska (BOKK 972/2017)

„Wakan Tanka” – kurs drużynowych zuchowych: 

phm. Małgorzata Stelmachowska

pwd. Martyna Maciejewska,

pwd. Anna Tomkowiak,

pwd. Marianna Zacharyasz,

pwd. Patrycja Janiak. „Sacagawea” – kurs drużynowych harcerskich:

phm. Jakub Malczewski,

hm. Grzegorz Olejniczak,

phm. Jakub Tacik,

pwd. Joanna Kramer,

pwd. Michał Bankiewicz.


4. Warunki uczestnictwa:  16 lat rocznikowo  ukończony kurs przewodnikowski  wypełnienie ankiety zgłoszeniowej do 29.04.2018  oddanie wypełnionej karty kwalifikacyjnej do 22.05.2018  wpłata należności za kurs na konto Hufca „Piast” Poznań-Stare Miasto do 22.05: Prosimy o wp łacanie pieniłdzy dopiero po otrzymaniu maila z decyzjł o przyjłciu na kurs!

Bank Zachodni WBK 3 o/Poznań 69 1090 1359 0000 0000 3501 8260, składka zadaniowa Kurs druzynowych imię i nazwisko lub odpłatność za Kurs druzynowych imię i nazwisko (jeśli chcą Państwo otrzymać fakturę).

 Przesłanie zgody bezpośredniego przełożonego na adres mailowy: namiestnictwo.piast@gmail.com do 29.04 oraz dla osób spoza Hufca również zgody komendanta hufca.  wpis do ewidencji ZHP

5. Pierwszeństwo udziału w kursie: 1) osoby z Hufca „Piast” z otwartą próbą przewodnikowską, 2) osoby z Hufca „Piast” bez otwartej próby przewodnikowskiej, 3) osoby z pozostałych hufców.

6. Mail z decyzją o przyjęciu zostanie wysłany do 1.05.


7. W ramach wpłaty: 

pełne wyżywienie (4 posiłki dziennie),

nocleg pod namiotami,

murowane sanitariaty (w budynku),

dostęp do stołówki i świetlicy (w budynku),

materiały programowe,

gadżety,

dyplom ukończenia kursu.

8. Uczestnicy są objęci polisą ubezpieczeniową NNW Hufca „Piast” Poznań-Stare Miasto nr 1023927516.

9. Co zabrać: 

Pełne umundurowanie,

Śpiwór,

Ciepłe ubrania adekwatne do warunków terenowych,

Kubek, menażkę i sztućce,

Notes i długopis,

Latarkę,

Instrumenty muzyczne, śpiewniki.

10. Wymogi do ukończenia kursu:  aktywny udział w zajęciach,  obecność na wszystkich zajęciach,


 ukończenie z wynikiem pozytywnym e-learningu (termin: 28.05-11.06),  postawa godna instruktora ZHP,  przestrzeganie Prawa Harcerskiego i Kodeksu Instruktorskiego,  pozytywna opinia komendy kursu.

11. Uczestnicy, którzy ukończą kurs otrzymają: 

Dyplom wewnętrzny ukończenia kursu drużż ynowych zuchowych lub harcerskich,

Dyplom zewnętrzny ukończenia kursu wychowawców harcerskich pracujących z dziećmi w wieku 6-10 LAT (zuchmistrzowie) i 10-13 lat (skautmistrzowie).

12. W przypadku rezygnacji organizator zastrzega sobie prawo do niezwrócenia kosztów już poniesionych.

13. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do komendy kursu.

CZUWAJ!

Komendy Kursów Drużynowych "WAKAN TANKA" i "SACAGAWEA"

Regulamin Kursów Drużynowych 2018  

Czuwaj!

Regulamin Kursów Drużynowych 2018  

Czuwaj!

Advertisement