Page 1

NARADA DRUŻYNOWYCH 10 WRZEŚNIA 2012r.

Godz. 18.30 – 21.00 MDK nr 2 ul. Za Cytadelą 121

lp.

czas

temat

prowadzący

1.

20 min

Finanse drużyn

Komendant

2.

7 min

Poczet sztandarowy hufca

Radosław Rosiejka

3.

7 min

Portal harcerski

Jakub malczewski

4.

25 min

Program na rok harcerski 2012-13

Z-ca ds. programowych

5.

10 min

100 – lecie Hufca ZHP PIAST

Z-ca ds. programowych

6.

10 min

Szlachetna Paczka

Natalia Ruks

7.

10 min

PRZERWA

8.

25 min

Podsumowanie HAL 2012

Paweł Wojtczak

9.

10 min

Rejestr pieczątek,

Z-ca ds. organizacyjnych

10.

10 min

Ankieta HAZ 2013

Skarbnik

11.

16 min

Rogalinek

komenadnt

12.

10 min

13 Poznań Maraton

pwd. Klaudia Antkowiak

WYPOŻYCZENIE RZUTNIKA, SAMOCHODU Z racji na problemy z wypożyczanym sprzętem Komenda postanowiła wprowadzić protokoły wypożyczenia i zdania rzutnika oraz samochodu. Każdy wypożyczający ma obowiązek dbać o dobra naszego hufca i zdać w stanie nie gorszym niż pobrał. Wypożyczanie oraz zdanie zawsze musi być powiązane z oględzinami i odpaleniem zarówno rzutnika jak i samochodu.


REGULAMIN KORZYSTANIA Z PROJEKTORA MULTIMEDIALNEGO KOMENDY HUFCA „PIAST” Poznań – St. Miasto 1. Komenda Hufca „Piast” w Poznaniu jest właścicielem projektora multimedialnego firmy Benq model……………. 2. Projektor jest przeznaczony do wykorzystywania na spotkaniach Drużyn, Szczepów oraz zajęciach w ramach kursów organizowanych przez Hufiec „Piast”. 3. Projektor mogą wykorzystywać jednostki, które posiadają aktualnie opłacone składki członkowskie oraz terminowo rozliczają się z biwaków. 4. Przed każdym wydaniem i zdaniem projektor zostanie uruchomiony celem sprawdzenia jego sprawności. 5. Warunkiem wypożyczenia projektora jest podpisanie protokołu z Komendą Hufca. Wzór protokołu stanowi załącznik do niniejszego regulaminu. 6. Za utratę projektora lub wszelkie szkody i usterki odpowiedzialna jest osoba podpisana na protokole. Powyższe nie dotyczy przepalenia się żarówki wynikającego z normalnej eksploatacji projektora. 7. Za wypożyczenie projektora nie pobierana jest opłata. 8. Projektora nie wypożycza się z przeznaczeniem dla celów zarobkowych. 9. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Komendy Hufca „Piast”.

PROTOKÓŁ WYPOŻYCZENIA PROJEKTORA Imię i nazwisko: ................................................ Jednostka: ................................................ Miejsce wykorzystania projektora: ................................................ Oświadczam, że znana mi jest treść regulaminu wypożyczenia projektora multimedialnego firmy Benq model numer seryjny……………………, będącego własnością Komendy Hufca „Piast” Poznań St. Miasto. Termin zwrotu projektora: ................................................ Podpis i data osoby wypożyczającej ………………………………………………….. Podpis Komendy Hufca ……………………………………………………..


Regulamin użyczenia pojazdów I. Użyczenie pojazdu §1. Użyczającym jest: Hufiec „Piast” Poznań Stare Miasto ul. Za Cytadelą 121 Poznań 61-663 NIP: 778-1440-251 REGON: 300429024 zwanym w dalszej części regulaminu "Wypożyczającym". §2. Najemcą lub osobą upoważnioną przez wynajmującą Firmę może być wyłącznie osoba, która ukończyła 18 lat, posiada prawo jazdy kategorii B od co najmniej 1 roku. §3. Wraz z pojazdem Najemca otrzymuje: a) regulamin najmu samochodu, b) dowód rejestracyjny z polisą ubezpieczeniową, c) jeden kpl. kluczy. §4. Użyczony pojazd jest sprawny technicznie i nieuszkodzony – co w dniu przekazania oświadczają użyczający i najmujący. §5. Odbiór pojazdu odbywa się w miejscu i terminie ustalonym wcześniej miejscu. §6. Pojazd może być użytkowany wyłącznie przez osobę wymienioną w umowie użyczenia samochodu tylko w okresie zaznaczonym w umowie. Przedłużenie umowy musi nastąpić min. 24h przed datą wygaśnięcia umowy. §7. Wszelkie uwagi i reklamacje Najemca winien zgłaszać w chwili otrzymania pojazdu . Późniejsze uwagi nie będą uwzględniane. §8. Naruszenie przez Najemcę któregokolwiek z punktów regulaminu daje prawo Użyczającemu do natychmiastowego wypowiedzenia umowy. §9. Wszelkie spory, które mogą powstać w związku z regulaminem użyczenia samochodu i umową użyczenia samochodu podlegają rozpatrzeniu wyłącznie przez właściwy Sąd w Kielcach. II. Opłaty §1. Najemca pokrywa wszelkie opłaty wynikające z umowy użyczenia samochodu. O ile nie uzgodniono inaczej, płatności dokonuje się gotówką w momencie użyczenia. III. Warunki użytkowania pojazdu §1. Najemca zobowiązany jest dbać o pojazd i jego wyposażenie. §2. Nie wolno w pojeździe pozostawiać kluczyków i dokumentów samochodu. §3. Przy każdym opuszczeniu pojazdu przez Najemcę pojazd musi być zamykany, blokady i zabezpieczenia pojazdu powinny być włączone. §4. Wynajęty pojazd nie może być używany do przewozu rzeczy mogących trwale uszkodzić pojazd lub przekraczających jego nośność lub gabaryty, w wyścigach lub zawodach sportowych, wbrew przepisom celnym i prawie o ruchu drogowym oraz innym przepisom w kraju po którym porusza się Najemca, do holowania innych pojazdów i przyczep. §5. Zabrania się Najemcy wyjazdu pojazdem za granice Polski bez pisemnej zgody Użyczającego . IV. Zwrot pojazdu §1. Najemca zobowiązany jest do zwrotu samochodu w takim samym stanie w jakim go odbierał do dnia i godziny określonej w umowie użyczenia. §2. W przypadku opóźnienia w oddaniu pojazdu Użyczający zastrzega sobie prawo do zgłoszenia na Policję kradzieży pojazdu . V. Ubezpieczenie §1. Wynajęty pojazd jest ubezpieczony w pełnym zakresie zgodnie z ogólnymi warunkami Towarzystwa Ubezpieczeniowego. Za wszelkie szkody i straty powstałe podczas użytkowania samochodu przez Najemcę będącego pod wpływem alkoholu lub innego zakazanego przez przepisy prawa o ruchu drogowym środka,


pełną odpowiedzialność, w tym materialną, ponosi Najemca . VI. Uszkodzenia, wypadki, kradzieże §1. W przypadku: a)uszkodzenia pojazdu uniemożliwiającego jego samodzielne poruszanie się, b)uczestnictwa pojazdu w wypadku drogowym, c)kradzieży pojazdu Najemca zobowiązany jest do zabezpieczenia pojazdu i natychmiastowego powiadomienia Użyczającego o zaistniałym fakcie bez podejmowania własnoręcznych działań. Użyczający nie ponosi odpowiedzialności za straty materialne i moralne Najemcy powstałe na skutek zatrzymania lub kradzieży pojazdu. §2. Dokumenty pojazdu i kluczyki Najemca zobowiązany jest przekazać w czasie nie dłuższym niż 12 godzin od chwili zdarzenia Wynajmującemu . §3. Najemca zobowiązany jest również do złożenia pisemnego oświadczenia, co do okoliczności zdarzenia , wymaganego przez Policję lub Towarzystwo Ubezpieczeniowe. §4. Najemca jest zobowiązany wyrównać Użyczającemu stratę jaką poniósł przez zawinione działania Najemcy w tym dla przykładu różnicę pomiędzy poniesioną szkodą , a odszkodowaniem wypłaconym przez Ubezpieczyciela , ubytki i uszkodzenia: powłoki lakierniczej nadwozia, tapicerki , kół , podwozia , braki wyposażenia oraz straty z tytułu niewłaściwego zabezpieczenia pojazdu lub braku dokumentów niezbędnych do likwidacji szkody . §5. Jeżeli szkoda powstała z winy Najemcy pokrywa on każdorazowo koszt naprawy samochodu do stanu pierwotnego.


UMOWA UŻYCZENIA SAMOCHODU zawarta w dniu………………….…………w ………………………...…………… pomiędzy: 1)

…………………………………………………………………………...…………………..,

zamieszkałym(ą)

………………………………………………...…………………………….., legitymującym(ą)

się

dowodem

osobistym

……………………...………………….,

wydanym

przez

…………………………………….………………………. zwanym dalej użyczającym, a 2)

…………………………………………………………………………………...…………..,

zamieszkałym(ą)

…………………...………………………………………………………….., legitymującym(ą)

się

dowodem

osobistym

…………………………...…………….,

wydanym

przez

…………………………………………………. zwanym dalej najemcą. §1 1. Przedmiotem niniejszej umowy jest samochód marki …………………………………….., rok produkcji ……………, numer rejestracyjny ………………….., poj. silnika …………….. 2. Użyczający oświadcza, że przedmiot umowy stanowi jego własność oraz jest wolny od jakichkolwiek roszczeń i obciążeń na rzecz osób trzecich. 3. Przedmiot użyczenia jest sprawny i znany Najemcy poprzez oględziny przed podpisaniem umowy użyczenia. §2 Użyczający użycza i daje w bezpłatne użytkowanie Najemcy opisany wyżej przedmiot na okres od dnia ………………… do dnia ……………………….., tj. Po upływie powyższego terminu Najemca zobowiązuje się zwrócić przedmiot użyczenia bez wezwań i w stanie niepogorszonym. §3 1. Najemca potwierdza odbiór przedmiotu. 2. Najemca zapewnia, że będzie używał przedmiot zgodnie z przeznaczeniem i nie odda go do używania osobie trzeciej. 3. Wszelkie koszty z tytułu korzystania z przedmiotu przez cały czas trwania umowy poniesie najemca. 4. Najemca zobowiązuje się do dokonywania wszelkich napraw, jakie okażą się konieczne w czasie trwania umowy. §4 1. Najemca zapoznał się z regulaminem użyczenia pojazdu. 2. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 3. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. ………………………… (Użyczający)

……………………………. (Najemca) CELE KOMENDY

Członkowie komendy spotkali się z komendantem i przeanalizowali miniony rok. Efektem tego każdy określił po trzy najważniejsze cele które chce zrealizować w 2013r. Komendant: − rozmowy z gminą Mosina w sprawie bazy w Rogalinku; − skrupulatne przygotowanie budżetu na rok 2013r.; − zwiększenie portfolio bazy w Rogalinku;


z-ca d.s. Programu: − usprawnienie zarządzania projektami; − przeprowadzenie hufiec przez 100-lecie hufca; − wzmocnienie współpracy z namiestnikami; z-ca d.s. Organizacji: − szczegółowe uzupełnienie ewidencji; − uaktualnienie rejestru pieczątek; − uaktualnienie papierowych kartotek instruktorów; skarbnik: − bliższa współpraca z Zespołem Pozyskiwania Grantów; − skuteczniejsza promocja Rogalinka; − terminowe rozliczanie finansów w KCH; FINANSE DRUŻYN Zmiany w finansach od stycznia 2012r.: − zlikwidowano książki finansowe drużyn; − zmniejszono składkowe zadłużenie drużyn z poziomu 12 tys do 2,5 tyś; − zwiększono dochód z bazy w Rogalinku dzięki czemu nie trzeba dopłacać; − zamrożono wszystkie pieniądze drużyn; Dzięki tym działaniom poprawiono stan konta hufca. Jest to proces żmudny i nie da się zmienić wszystkiego w ciągu 10 miesięcy. Dlatego 1/3 finansów drużyn zostaje uwolnione. Dalsze decyzje związane z uwalnianiem pieniędzy drużyn po feriach zimowych. POCZET SZTANDAROWY HUFCA Szefem pocztu sztandarowego zostanie powołany pwd. Radosław Rosiejka zgłoszenia na piast.namiestnictwo@gmail.com W skład pocztu powołanych będzie co najmniej 6 osób + 2 instruktorów. Z budżetu hufca zostaną zakupione elementy wspólne: czarne berety wraz z rozetką powstańczą, chusty, pałatki oraz plakietki na pałatki. Poczet sztandarowy zostanie przeszkolony z musztry i ceremoniału harcerskiego. Powstanie Regulamin pocztu oraz zorganizowany zostanie nabór do pocztu. W najbliższym roku to przede wszystkim: − 17 października 2012r. Rozpoczęcie obchodów 100-lecia hufca; − 27 grudnia 2012r. Święto Bohatera Hufca; − 1-2 czerwca 2013r. Zlot 100-lecia hufca; • możliwe że dojdą jeszcze 2 daty związane z uroczystościami zewnętrznymi.


PORTAL DLA INSTRYKTORÓW Istnieją np. dwie drużyny w hufcu. Działają niezależnie od siebie. Każda drużyna posiada jakiś własny kapitał wiedzy i trików dzięki temu że drużynowi specjalizowali się w podanych dziedzinach. Odmienność środowisk sprawia że znają różne pląsy i piosenki. Drużyny spotykają się na wspólnym biwaku - gdzie wymieniają się doświadczeniem. Wniosek - wymiana wiedzy jest uzależniona od akcji gdzie kadry różnych drużyn współpracują - głównie na wyjazdach.

Jest sobie strona, oparta na prymitywnym CMS mojego autorstwa. Wygląd bez szału. W sumie to działa ale wymaga wielu poprawek. Portal jest narzędziem i nie ogranicza się do bazy wiedzy. Analogicznie działa baza sprzętu rozproszonego, pląsów, gier i zabaw. Wzbogacony jest o mapę biwakową, ankiety hufcowe oraz wiele innych rzeczy, które wyjdą w praniu.


PROGRAM 2012-2013

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

Oddanie planów pracy drużyn Kurs ratownictwa dla harcerzy starszych Kurs ratownictwa dla wędrowników (BRĄZ)-2 weekendy XXVII Bieg Nocny o Buławę Rajd Pieczonego Ziemniaka- trasa zuchowa XIII Poznań Maraton (w sobotę ognisko w niedziele maraton) Akcja rozpoczynająca obchody 100-lecia Hufca Piast HTKosz Turniej pływacki Żabka- impreza zuchowa Mikołajki Instruktorskie "Ślizg" Szlachetna Paczka Betlejemskie Światełko Pokoju Święto Bohatera Hufca Rozpoczęcie zadań przedzlotowych HAZ - wyjazd do Rogalinka i Krakowa Biwak Instruktorski w Rogalinku Zimowy Bieg Zastępów- powrót do przeszłości Festiwal Piosenki Zuchowej Ćwirek Baszta Cup Wielkanoc BILIP festiwal Zuchowy Człap Rajd Akcja dla Wędrowników- Murale na 100 lecie ZLOT 100 lecia Hufca Piast Piast Cup – z udziałem drużyn z hufców wielkopolskich HAL WW LAS

10.09.2012 15.09.2012 21-23.09. oraz 5-7.10. 29-30.09. 2012 6.10.2012 13-14.10.2012 17.10.2012 27.10.2012 17.11.2012 03.12.2012 1.11-10.12 16-20.12 27.12.2012 01.01.2013 ferie 14.01- 27.01.2013 1-3.02.2013 16.02.2013 09.03.2013 16.03.2013 31.03-01.04.2013 13.04.2013 20.04.2013 V-13 30.05-02.06.2013 29.06.2013 lipiec-sierpień 2013 VIII-13 VIII-13

Poniżej znajduje się wykaz zlotów z oficjalnego spisu imprez skautowych WOSM oraz tych, na które zaproszenia dotarły bezpośrednio do Wydziału Zagranicznego GK ZHP. Nie jest to list kompletna. Można ją uzupełnić we własnym zakresie, szukając informacji w Internecie, np. na stronach organizacji skautowych należących do WOSM i/lub WAGGGS. 23. Australian Jamboree Organizator: Scouts Australia Gdzie: Maryborough Showground i Equestrian Park, Maryborough, Queensland Kiedy: 2-12 stycznia 2013 Uczestnicy: skautki i skauci, którzy w dniu rozpoczęcia zlotu nie ukończyli 15 roku życia, osoby w wieku od 26 lat wzwyż są zaproszone do udziału jako kadra zlotowa Liczba uczestników: 13 000 Wpisowe: skauci - 1495 AUD, kadra - 1095 AUD (kurs zbliżony do USD) Zgłoszenia: jak najszybciej, tylko przez Wydział Zagraniczny GK wza@zhp.pl Strona zlotu: http://aj2013.scouts.com.au FAQ: http://aj2013.scouts.com.au/index.php/more/faq 14 World Scout Moot w Kandzie Kiedy : 8-18 sierpnia 2013 Gdzie: Quebec i Ontario


Wiek uczestników: 18-26 lat Strona zlotu: http://www.mootcanada2013.ca Kontakt z komendantką polskiego kontyngentu: aleksandra.wisniewska@zhp.net.pl

18. National Scout Jamboree - USA Organizator: Boy Scouts of America Gdzie: Summit Betchel Reserve, USA (miejsce Światowego Jamboree Skautowego 2019) Kiedy: 15-24 lipca 2013 Uczestnicy: 50 000 skautów i skautek w wieku 14-20 lat w patrolach 10-osobowych (8 + 2 osoby dorosłe), wiek kadry minimum 21 lat, IST od 18 lat wzwyż Motto: ekologicznie, zdrowo, bezpiecznie. Program: przygoda, nowoczesność, zajęcia takie jak rafting, zjazdy na linie, wspinaczka, rowery górskie, wędrówki; zlot chce być przyjazny dla środowiska naturalnego, tragizować zasady Leave-no-trace camping. Koszt: 850 USD - jednakowy dla wszystkich typów uczestników i kadry. W ramach wpisowego zapewniony jest m.in. sprzęt biwakowy - namioty, sprzęt do gotowania itp. Zgłoszenia: jak najszybciej, tylko przez Wydział Zagraniczny GK wza@zhp.pl Strona zlotu: www.bsajamboree.org Zlot Norweskiego Związku Skautowego Stavanger 2013 Organizator: Norweski Związek Skautów i Skautek (NSF) Gdzie: Stavanger, południowo-zachodnie wybrzeże Norwegii Kiedy: 6-13 lipca 2013 Dla kogo: 15 000 skautów i skautek w wieku od 11 lat wzwyż Program pod hasłem morze, fiordy, góry, kultura, kuchnia, natura i energia. Każdy zastęp weźmie udział w wędrówce oraz 1-dniowej wycieczce na klif Prekestolen - jedną z największych atrakcji turystycznych Norwegii. Koszt: 265 EUR Strona zlotu: www.stavanger2013.no Filmik-zaproszenie http://www.stavanger2013.no/articles/view/id/about-Stavanger-2013 Kontakt, zgłoszenia: Solveig Hellstrøm solveig@stavanger2013.no Walesby World Experience 2013 w Anglii Organizator: The Scout Association, Girlguiding UK Gdzie: Walesby Forest Scout & Guide International Activity Centre Kiedy: 27 lipca - 3 sierpnia 2013 Dla kogo: 4 000 skautów i skautek w wieku 8-25 lat Motto: obchody 75-lecia Walesby Koszt: 150 GBP bez wyżywienia Strona zlotu: http://wwe2013.org.uk Kontakt: admin@walesbyforest.org.uk Międzynarodowy Zlot Skautów Kentu, Anglia Organizator: The Scout Association Gdzie: Detting Showground, Kent Kiedy: 30 lipca - 6 sierpnia 2013 Dla kogo: 5 000 skautów i skautek w wieku 11-18 lat Program: przygoda, zabawa, przyjaźń, zwiedzanie Londynu. Koszt: 135 GBP bez wyżywienia Strona zlotu: http://www.kij13.org.uk/ Kontakt: info@kij13.org.uk Zlot Poacher 2013 Gdzie: Lincolnshire Events Centre, Anglia Kiedy: 27 lipca - 3 sierpnia 2013 Uczestnicy : skauci i skautki w wieku 10-16 lat Zlot oferuje 7 dni pełnych wyzwań i przygód, program obejmuje wiele atrakcyjnych zajęć, także poza terenem zlotu - zajęcia wodne, wycieczki. Specjalna strefa ”Round the World” umożliwi prezentacje grupom zagranicznym (wystawy, gry, zajęcia). Koszt - bez wyżywienia: 150 GBP (po 1 stycznia 2013 -160 GBP), kadra - 40 GBP. Zgłoszenia: do 30 kwietnia 2013 na www.poacher2013.org.uk/involved Strona zlotu: www.poacher2013.org.uk Rejestracja online trwa od maja 2012! Zlot Skautek Giggles 2013 Organizator: Girlguiding North East England Gdzie: North Yorkshire, Anglia


Kiedy: 27 lipca - 3 sierpnia 2013; można przyjechać na cały zlot lub na kilka dni Dla kogo: skautki - dziewczęta i kobiety z wszystkich grup wiekowych, mile widziane grupy dowolnych rozmiarów, a także instruktorki, seniorki, z drużynami lub indywidualnie Program: różnorodne zajęcia dostosowane do możliwości i zainteresowań różnych grup wiekowych, między innymi sport, wędrówki, całodniowa wycieczka do ciekawych miejsc w okolicy, majsterka, taniec, tradycyjne techniki, geo-caching, INO i wiele innych. Wpisowe (w tym wyżywienie i dla niektórych grup wiekowych namioty): 220 GBP uczestniczki, 150 GBP kadra; możliwe zakwaterowanie pod dachem za dodakotwą opłatą 5 funtów za noc. Kontakt: Sandra White giggles@girlguiding.org.uk W Wydziale Zagranicznym GK dostępny materiał informacyjny. Marsna Jamborette 2013 Gdzie: Meerssen, prowincja Limburg, południowy kraniec Holandii, niedaleko Maastricht Kiedy: 29 lipca - 9 sierpnia 2013 Dla kogo: skauci i skautki w wieku 13-17 lat Celem zlotu jest stworzenie warunków do nawiązania przyjaźni międzynarodowych, zajęcia będą zbliżać do siebie uczestników. Koszt: 195 EUR Strona zlotu: www.marsna-jamborette.nl Kontakt: info@marsna-jamborette.nl Międzynarodowy Obóz 4G – Girl Guides Go Global Organizator: Girlguiding Surrey West Gdzie: Herons Wey Campsite, Surrey, 65 km od Londynu, Anglia Kiedy: 3-8 sierpnia 2013 Dla kogo: dziewczęta w wieku od 13 lat wzwyż Planowana liczba uczestniczek: 500, w tym 150 z zagranicy Program: różnorodne zajęcia nawiązujące do czterech obszarów - Góry, Oceany, Pustynie, Przestworza. Koszt: 240 GBP, w tym wyżywienie i miejsce w namiotach Wstępne zgłoszenia do 31 grudnia 2012 Strona zlotu: http://girlguidingsurreywest4g.moonfruit.com/ Kontakt: 2013intl.surreywestcamp@gmail.com Zgłoszenie musi być potwierdzone w Wydziale Zagranicznym GK ZHP. PLANET 13 – Jamboree Skautów i Skautek Górnej Austrii Gdzie: Eggenberg, St. Georgen/Attergau, Górna Austria Kiedy: 5-14 sierpnia 2013 Uczestnicy: 3500 skautek i skautów w wieku 13-20 lat Program zlotu sprawi, że będziecie zdumieni wspaniałością i różnorodnością naszej planety, kultur, ras, gatunków, możliwości, które stwarza oraz okazji do dobrej zabawy. Koszt: 280 EUR Strona zlotu: www.planet13.at facebook.com/planet13jamboree twitter: @planet13jam Inne zloty w roku 2013 16. JOTI - Jamboree Skautowe w Internecie 55. JOTA - Jamboree Skautowe na falach eteru 20-21 października 2012 1st Interamerican Scout Camporee/14th Interamerican Scout Jamboree Rerdiscover America! Bogota, Kolumbia 4-12 stycznia 2013 www.jamcam2013.org Central Florida International Jamborette Orlando, Floryda 14-20 lipca 2013 http://jamborette.wordpress.com 16. Narodowe Jamboree Japonii/ 30. Jamboree Regionu Azji i Pacyfiku WOSM Kirara-hama, Prefektura Yamaguchi 31 lipca - 8 sierpnia 2013 Zlot jest „testem” przed Światowym Jamboree Skautowym 2015


http://www.scout.or.jp/event/16NJ_30APRSJ/ Więcej informacji: w Wydziale Zagranicznym GK Risgo Centennial 2013 International Scout Jamboree Kandy, Sri lanka 18-22 lutego 2013 www.risgo.info

Rok 2014 19. Australijski Rover Moot 2013/2014 Organizator: Scouts Australia Gdzie: Woodman Point Recreation Camp, niedaleko Fremantle, Zachodnia Australia Kiedy: 30 grudnia 2013 - 10 stycznia 2014 Uczestnicy: wędrowniczki, wędrownicy, instruktorki i instruktorzy w wieku 18-25 lat, osoby w wieku od 26 lat wzwyż są zaproszone do udziału jako kadra zlotowa. Liczba uczestników: 500. W programie: 5-dniowa wyprawa, różnorodne zajęcia, m.in. rajdy, żeglowanie, surfing, rowery, samochody, nurkowanie, poznawanie okolicznych plaż i innych pięknych miejsc.

Zgłoszenia: przez Wydział Zagraniczny GK wza@zhp.pl Strona zlotu: www.wam2014.com.au WINGS 2014 Organizator: The Scout Associatioan i Girlguiding UK Gdzie: Windsor Great Park, Berkshire, Anglia Kiedy: 2-9 sierpnia 2014 Uczestnicy: 8000 skautów i skautek w wieku 10-25 lat Motto: dzielimy się naszą z wami kulturą, doświadczeniem i naszym Berkshire Zajęcia: wspinaczka, abseiling, sztuka, wymian kulturalna, wyzwania związane z naturą, pracą zespołową i wiele innych Strona zlotu: http://www.wings2014.org.uk NORJAM 2014 - 14. Zlot skautek i skautów hrabstwa Norfolk Gdzie: Norfolk Showground, Anglia Kiedy: 9-16 sierpnia 2014 Uczestnicy: 5000 skautów i skautek w wieku 10-18 lat Motto: powrót do przeszłości. Wpisowe (bez wyżywienia): uczestnicy 10-18 lat - 135 GBP, kadra (bez udziału w zajęciach) - 50 GBP, IST (od 16 lat wzwyż)- 20 GBP lub z wyżywieniem 80 GBP. W ramach wpisowego m.in. zajęcia, T-shirt, chusta zlotowa, 1-dniowa wycieczka. Strona zlotu: www.norjam.org.uk Zgłoszenia wystartują we września 2012. Można zamówić informacje wysyłając email pod adresem: registration@norjam2014.org.uk Przypominajka- zasady organizacji imprezy grantowanej LIDER dostaje wytyczne + wysokosc dofinansowania (z podziałem) • • • • • •

ulotka (logo, informacja o dofinansowaniu, wysłanie na maila ZESPOŁU DS. POZYSKIWANIA ŚRODKÓW granty.piast@gmail.com; ) zaproszenie na imprezę sponsora bądź nie (ustalamy z ZESPOŁEM) "zaklepanie fotografa" zdjęcia z imprezy rozliczenie imprezy (zachować wskazany podział) sprawozdanie (wysyłamy do ZESPOŁU)

PLANOWANIE

DZIALANIE

ANALIZA

Początek przygotowań: od roku do minimum 2 miesięcy przed imprezą • •

dogadanie fotografa (dajcie mu trochę czasu:)) ustala harmonogram działań (preferowane- za pomocą osobnego kalendarza GOOGLE z przypominajkami na 3 dni przed działaniem) udostępnia go komendantowi, programowcu, namiestnikowi


przygotowuje na minimum 2 tyg. przed imprezą:

RAMOWY PLAN IMPREZY

+

PRELEMINARZ KOSZTÓW

wypłata zaliczki (ew.grant + wpłaty) ok.2 tyg.przed imprezą

zakupy, zbieranie faktur

SZLACHETNA PACZKA

start 17 PAŹDZIERNIKA 2012r. Szefem akcji jest Natalia Ruks


PODSUMOWANIE HAL 2012

Przygotowania przed obozem Plusy:

• • • •

Materiały informacyjne i broszury przygotowane przez organizatorów Regulamin zgrupowania Publikacja harmonogramu przygotowań Szeroki zakres komunikacji: maile, biuletyn, strona hufca, telefon

Minusy:

• Nieprzestrzeganie założonych terminów (sporadycznie) • Powielanie informacji w różnych komunikatach • Nie wszystkie informatory zostały dopracowane w 100% System zgłoszeń Plusy: • Zróżnicowanie ceny obozu • Możliwość ubiegania się o dofinansowanie dla uczestników i kadry • Wysokie kwoty dofinansowań • Szybka weryfikacja oddanych kart • Zaangażowanie instruktorów w niwelowanie błędów w zgłoszeniach uczestników Minusy: • Nieprzestrzeganie terminów oddawania kart uczestników • Problemy z tytułowaniem przelewów przez rodziców • Brak informacji o możliwych do uzyskania kwotach dofinansowania • Błędy w kartach uczestników, częsty brak kompletu podpisów Baza Plusy •

• • •

Teren Stan infrastruktury Obsługa bazy Kajaki Odległość od podobozów

Minusy:

• • • • • • • •

Część namiotów w słabym stanie Mała ilość kocy Komendantka bazy Problemy podczas posiłków Limitowana kąpiel pod prysznicem Bałagan w łazienkach Niewystarczająca ilość ciepłej wody Mała liczba podobozów

Praca komendy HAL Plusy: • Zaangażowanie w pracę podczas obozu i rozwiązywanie problemów • Cierpliwość i poświęcenie kwatermistrza w zdobywaniu materiałów programowych Minusy:


• Brak stanowczości komendanta w kontaktach z obsługą bazy • Brak należytej organizacji podczas wydawania materiałów programowych • Zbyt małe zaangażowanie zastępcy komendanta w realizację swoich obowiązków

Współpraca podczas obozu Plusy:

• • • •

Zgranie i dobra współpraca w ramach podobozów Dobra współpraca między podobozami Możliwość współpracy między środowiskami Nauka współpracy z innymi instruktorami

Minusy:

• Słaba komunikacja pomiędzy komendą a podobozami • Zbyt mała ilość odpraw z komendantami podobozów • Brak doświadczonej kadry Podobozy Plusy: • Dobra współpraca między jednostkami i zaangażowanie w realizację zadań • Dobór składu podobozów • Duża ilość instruktorów • Wysokie budżety podobozów Minusy: • Duża ilość kadry • Problemy z utrzymaniem pożadku • Niski poziom pionierki obozowej • Mała ilość podobozów • Duża liczebność podobozów • Problemy w organizacji pracy na podobozach Program Programy podobozów zostały przygotowane i realizowane rzetelnie w miarę zgodnie z założeniami

• • • •

Były spójne z tematyką podobozów Część programów wnosiła coś nowego Wszystkie w terminie Brak większych błędów

Oczekiwania w stosunku do HAL 2013 Preferowana forma obozu: zgrupowanie

• Miejsce: baza o standardzie zbliżonym do Podgaj lub Łowynia • Kierunek: okolice Poznania, morze lub mazury • Funkcje: nikt nie wyraził chęci zostania komendantem zgrupowania w 2013 roku


REJESTR PIECZĘCI Jednostki hufca mają prawo posiadać pieczęci. Jednak musi to być zgodne z Regulaminem Kancelaryjnym ZHP. Każda z drużyn musi przybyć do hufca z pieczęciami gdzie zostaną one odbite i zapisane w rejestrze. Dlaczego to jest tak ważne? Zasady obowiązujące w zakresie kancelaryjnym określają: „Instrukcja archiwalna Związku Harcerstwa Polskiego” obowiązujące zasady pracy Naczelnika i Głównej Kwatery ZHP oraz komend chorągwi i komend hufców. Obowiązek Drużynowych: Za dysponowanie pieczątką jednostki odpowiedzialność ponosi odpowiednio drużynowy, przewodniczący kręgu, komendant szczepu, komendant związku drużyn, komendant hufca, komendant chorągwi, kierownik centralnego ośrodka, kierownik jednostki samobilansującej, Naczelnik ZHP lub osoby przez nich upoważnione. Ważne zasady: a) słowa: „Związek Harcerstwa Polskiego”, b) określenie jednostki (nazwa jednostki z podaniem jej numeru i imienia), c) nazwa miejscowości, na terenie której działa, d) określenie hufca macierzystego e) kolor zielony

Narada Drużynowych  

Hufiec PIAST

Advertisement