Page 1

HAVREP STEN havredal.dk

Forår 2014

kler elevarti l Ramsløv Michae ? været i praktik – hvor har han mon gået Hvordan er det Dorthe Weber?

aviserne s k rev Se og læ

s mere.

..

Se og læs om

skolens firma

Én skole 3 praktiske uddannelser i Havredal LANDMAND SERVICE GARTNER MEDHJæLPER

kommunal stafetten


. . . t sids Siden Tanker bag det ny HAVREDAL Det ny Havredal er i konstant udvikling. Vi er langt fra i mål i forhold til det, vi gerne vil nå frem til, men det er min oplevelse, at vi nærmer os mere og mere en fælles forståelse af, hvad det er, vi vil. Jeg oplever overordnet, at vi er rigtig godt på vej.

Vælgermøde – Kommunalval det ny Hav redal ha r in g v iteret poli er ne til mø ti de. Der er m ka elever ne ø nsker at de nge emner battere…

Mange elever hænger i for at få mest muligt ud af deres uddannelse, både på det faglige plan i forhold til deres uddannelse og på det mere personlige plan i forhold til at blive så selvhjulpen som mulig. LIGEVÆRDIGHED er et af de ord, vi på Det ny Havredal vil folde ud på forskellig vis.

Udgangspunktet vil være: • Vi vil møde hvert enkelt unikt ungt menneske åbent, interesseret og ligeværdigt, netop som det er, med viden om, at enhver er mere, end man umiddelbart ser.

Processen: • Vi vil se og lytte til den unge med respekt også til det, der ikke bliver sagt, med viden om, at al adfærd er kommunikation. • Vi vil give den unge lyst og rum til at bringe sig selv i spil gennem afstemte udfordringer og inddragelse i beslutningsprocesser. • Vi vil vise den unge, at det er i orden at lave fejl bl.a. ved at indrømme egne fejl og huller i viden.

Det n y

Målet: • Vi vil arbejde på, at den unge kan forlade Det ny Havredal med styrket selvværd, øget selvhjulpenhed og bedre mest ring af eget liv ud fra egne ønsker og håb. Forstander, Poul Erik Clausen

Aktivitetskalender 2014 FEBRUAR 2. 8 nye elever starter Uge 6 Skitur til Østrig for ud- slusnings- elever 18. Møde m. inter- ne landmands- praktikværter

MARTS Praktikvært dag

APRIL 13. Økodag – vi slipper køerne på græs

MAJ 19. - 22. Studietur i Danmark for 1. og 2. års elever

JUNI juli august 11. Praktikvært dag for land- mænd og land- brugselever 14. Farmshow i Skive

24. Gl. elev dag for alle tidligere 14. Triatlon stafet elever fra HPL og HgS 20. Dimissionsfest 23. Sct. Hans fest Grøn Fagmesse

2

e

elevr Thoma å d: s Ha ns en, for Emil W mand eigelt N i e lsen, n Peder S æstfor ahlg re mand n , p ostkas K risto s ffer Sa eansva n Lars rlig Peter N en ielsen Peter B ach Supple anter: Marie Louise og Alla n

28. juli - 1. aug. Tilbud: Kanotur på Storåen

5. Nye elever starter


siden sidst… I foråret 2013 afsluttede Havredal gl. Skole satspuljeprojektet ”unge med psykiske vanskeligheder”. Projektet kom i stand fordi skolen i stigende grad oplevede, at nogle unge udover indlæringsvanskeligheder også havde psykiske problemer, som kunne give kontaktvanskeligheder, angst, selvskadende adfærd, indre uro, koncentrationsproblemer, manglende udholdenhed etc. Formålet med projektet var et ønske om at kunne håndtere disse vanskeligheder kvalificeret og bedst muligt. Projektet er mundet ud i to hæfter/arbejds-redskaber, som kan down-

at I o n

shæf

te

det pæ dagogI ske ar behov bejde med un og psyk ge med Iske va særlIg nskelIg e heder

loades fra Det ny Havredals hjemmeside eller evt. tilsendes til kostprisen. Inspirationshæftet er lavet udfra cases fra skolens hverdag, med et ønske om at italesætte og afhjælpe de vanskeligheder, som kan stå i vejen for den gode trivsel og læring.

mette elle rmann lene bro e

Unge med psykiske vanskeligheder – et satspuljeprojekt…

InspIr

Ideer tIl

Interviewguiden er tænkt som et opsporingsredskab. Har man lyst til at prøve kræfter på interviewguiden, er man velkommen til at kontakte Det ny Havredal for yderligere vejledning.

Du kan jo ikke bare blive liggende På Det Ny Havredal strålede solen over generalforsamlingen 2013 i foreningen Jysk børneforsorg/Fredehjem. En særlig velkomst lød til en tidligere lokalpolitiker, soldat, forsvarsminister og nuværende administrerende direktør for Landbrug & Fødevarer Søren Gade.

Direktøren for det hele Det er direktøren for en af Danmarks helt store og magtfulde erhvervsorganisationer, der kommer på besøg, og Søren Gade kommer da heller ikke i snavsede landmands træsko, men i pudsede sko og veloplagt i skjorteærmer til en snak om landbrugserhvervets sociale ansvar. Søren Gade taler, som han er, lige ud af posen og der er ikke brug for oversættelse til hverdagssprog. Han har set nok af landbrug i virkeligheden til at lægge ud med at slå fast, at har man sit arbejde dér, kan man ikke bare vælge at blive i sengen om morgenen. Landbrugserhvervet er nok blevet industrialiseret i XL-størrelser, men det handler stadig om at uden for køkkendøren venter levende dyr og afgrøder, og arbejdet er stadig en livsform. I landbrugs-kulturen er der plads til socialt ansvar, og ifølge Søren Gade er det et ansvar, erhvervet reelt tager på sig.

Vigtigt med sejre Søren Gade betoner vigtigheden af, at et menneske oplever succes. - Det er antallet af nederlag, der knækker os til sidst, siger han, og er i sin tale en tur omkring folkeskolen, hvor der efter hans mening tabes alt for mange unge. - Hvordan går det til, at så mange af de glade og topmotiverede unger, der møder til første skoledag, er rigtig trætte af alt hvad der hedder skole i 4. klasse?, spørger Søren Gade retorisk. Han mener, at landbrugsuddannelserne har et godt tilbud til de drenge, der ”ikke kan stå stille”, som han udtrykker det. I landbruget er der dyr at passe, det virker beroligende på de fleste, og der er også gode muligheder for at være lidt alene i løbet af arbejdsdagen. Den traditionelle mesterlære er generelt væk, men på en vis måde bevaret i landbruget, det giver muligheder for unge, ”der ikke har det nemt med tysk stil”, mener Søren Gade.

Sammenhængende uddannelse At uddannelserne på Havredal har fokus på at lære tingene i praksis, at man også bor sammen, og at skolen har kontakt med de landmænd, der har eleverne i praktik, ser Søren Gade som en virkelig god og sammenhængende løsning. - I har kontakt med de landmænd, og I holder snor i de unge hele vejen igennem. Det ser jeg som en tryghedsskabende faktor, der helt klart må gøre en forskel, siger Søren Gade, og tilføjer: - Alt for ofte ser man, at ingen har ansvar for det hele, og blot kan lukke døren og sige: ”På den anden side af døren, er du ikke længere mit ansvar.”

Erhvervets ansvar - I vores sektor løfter vi vores del af ansvaret for det rummelige arbejdsmarked, og skaffer plads til mennesker med forskellige udfordringer i forhold til at passe et arbejde. Vi er med i integrationsindsatsen, og vi har heldigvis mange steder både store arbejdspladser som slagterierne og landmænd, der vil tage et socialt medansvar. Det er godt for den enkelte, men det skal jo helst føre til en permanent løsning på sigt, fortæller Søren Gade.

Skrevet af freelance journalist Bent Ulrikkeholm

3


. . . t sids Siden Kære alle! Rigtig mange tak for sidst til jer, der var forbi i forbindelse med markeringen af fusionen mellem Havredal gl. Skole og Havredal Praktiske Landbrugsskole. Det ny Havredal er nu en realitet, og vi glæder os til samarbejdet.

Vi havde en fantastisk dag med ca. 500 besøgende. Tak for gaver og især tak til vores bagland fra Lokalforeningen Ligeværd Viborg og Jysk børneforsorg/Fredehjem for den fine akvarel lavet til lejligheden af kunstner Birte Mølgaard fra Viborg. Plakaten kan du se på side 11 På de næste sider kan I se hvad aviserne skrev… I ønskes alle et rigtig godt forår! Poul Erik Clausen

Indvielse & Høstival Fredag d. 6. september blev dagen, hvor det ny Havredal blev en realitet. Borgmester Søren Pape fra Viborg Kommune og folketingsmedlem Karin Gaardsted klippede i fællesskab symbolsk den røde snor over på vejen mellem Havredal gl. Skole og Havredal Praktiske Landbrugsskole.

SCAN KODEN OG hør taler fra indvielsen…

Til den efterfølgende reception var der gæster fra hele landet og mange flotte taler. Lyt her på siden til hvad professor Lene Tanggaard og elevrådsformand Frederik Vinther-Larsen sagde. Det ny Havredal benyttede dagen til at afholde ”høstival” – en sammensmeltning af festival og høstfest. Ca. 400 unge deltog fra hele landet Fodboldturnering, scooterringridning, piskesmæld var blandt eftermiddagens aktiviteter. Efter lækker mad i teltet var der underholdning med Carsten Knudsen (De Nattergale), hvorefter diskotek Hvalrossen spillede op til dans. Mange af de unge overnattede på skolen til næste dag.

Det var en på alle måder god og vellykket dag! 4


aviserne skrev

5


etten f sta nal u mm ko Skoler hjælper unge med særlige behov i arbejde Af Poul Erik Clausen, Forstander af det ny Havredal. det ny Havredal er fra 1. august 2013 en fusion af Havredal Praktiske Landbrugsskole og Havredal gl. Skole. Begge skoler har i henholdvis 20 og 16 år arbejdet med at hjælpe unge med særlige behov til en fremtid med job og egen bolig. Hovedparten af eleverne har fået fleksjob, enkelte har fået job på ordinære vilkår, og succesraten har været høj. Skolen har lige nu 66 elever med boglige og indlæringsmæssige vanskeligheder, herunder kognitive og abstraktionsmæssige udfordringer samt for nogle psykiske problemer. Eleverne tilhører den procentdel, der vanskeligt kan gennemføre ordinær erhvervsuddannelse. Unge, som gennem folkeskoletiden har fulgt specialundervisning - unge, som efter al sandsynlighed ikke ville kunne bestå dansk- og matematikkrav for optagelse på en erhvervsskole i fremtiden. Havredal Praktiske Landbrugsskole har godkendelse til at udbyde undervisningen til landbrugsassistent, hvilket inkluderer grundforløb, praktikophold i skolens relativt store landbrug og 1. hovedforløb afsluttende med eksamen. Undervisningen foregår overvejende som en mesterlære kombineret med teoriundervisning på små hold. Det er afgørende, at eleverne bor på skolen, således at der kan arbejdes med de forhindringer for uddannelse og læring, som findes i elevernes fritidsliv. I det ny Havredal er ambitionerne, at tilsvarende model for erhvervsuddannelse skal gennemføres inden for fagene: ejendomsmedhjælper, rengøringstekniker og anlægsgartnerassistent. I øjeblikket pågår udviklingsarbejde med at optimere på uddannelsen til landbrugsassistent med nye undervisningsformer og med at planlægge uddannelsesforløbet for de nye uddannelser.

En faglig identitet En erhvervsuddannelse er for de fleste af skolens elever en uddannelse på trods af dårlig erfaring med tidligere skoleforløb, på trods af svære problemstillinger i familielivet, på trods af kognitive og indlæringsmæssige vanskeligheder. Skolens tilgang til elevens læring i dette felt er at flytte fokus fra undervisning til den nødvendige udførelse af praksis, at formidle fagets kultur og at hjælpe eleven til at få en faglig identitet, hvor viden er et redskab til hjælp i ens praksis. Når fokus skal være på denne måde, kræver det et læringsrum, som har en høj grad af autencitet. Det vil sige, at der er behov for elevernes arbejdskraft. Skolen har 55 økologiske malkekøer, 230 søer, 140 ha økologisk jord, en mindre anlægsgartnervirksomhed, drivhuse, park, køkken og en stor bygningsmasse, med behov for vedligehold og renholdelse. Elevens indsats vil her kunne give anledning til anerkendelse af den praksis, som eleven kan magte, hvorimod de skoleområder, som volder eleven vanskeligheder, kan blive mindre betydende og vil dermed ikke definere eleven som succes eller fiasko. Denne flytning af fokus kan betyde, at eleven efter nogen tid uden undervisning bedre kan fungere i for eksempel danskundervisning og kan udvikle sig overraskende meget.

6

STAFET Skoler i Karup er gået sammen for at uddanne og skaffe beskæftigelse til unge med særlige behov. Disse unge skal have mulighed for at blive faglærte.


kommunal stafetten Fagets kultur indgår som en del af den helhed, der er i skole- og fritidsliv. Medarbejdere og de ældste elever viser vejen ved at være engagerede omkring for eksempel dyrskuer, haveudstillinger, traktortræk, messer mv., og arbejdslivets vilkår indenfor faget søges gennemført også på skolen, for eksempel når det gælder sæsonarbejder som høst og såning eller gennemførsel af anlægsopgaver til en tidsfrist. Uanset skolens anstrengelser for at være et autentisk arbejdssted har den virkelige praksis: de lokale landbrugsvirksomheder, anlægsgartnere, boligselskaber og andre virksomheder en stor betydning i arbejdet med at få givet de unge den nødvendige motivation for læring, som kommer af at føle sig som landmand, gartner, pedel, rengøringstekniker. Her har skolen et unikt samarbejde med virksomheder, hvor korte forløb af 3-4 måneders varighed indgår i uddannelserne. Virksomhederne er lokale, hvorfor eleverne stadig bor på skolen i praktikperioderne og derfor kan få den helt nødvendige opbakning omkring fritidslivet.

Udviklingsområder Elevens drivkraft til at lære kommer stærkest indefra, når eleven ønsker at kvalificere sig yderligere i det arbejde, han/hun magter og bliver anerkendt for. Derfor er et af de udviklingsprojekter, skolen har i gang, et projekt, som forsøger at afklare, om der er yderligere mulighed for at bringe de lokale praktikpladser i spil i forhold til de kompetencemål, som skolen skal hjælpe eleven med at nå. Ligeledes har skolen et projekt i støbeskeen med at udvikle træningsstationer i form af it-træningstavler med teorilæringsprogrammer, som kan være placeret, hvor der arbejdes. I projektet skal det evalueres, hvilken placering der bedst fremmer elevernes læring. Skolerne i Havredal har gennem hele deres tilværelse været kendt på deres lyst tiludvikling – der er altid ideer på lager. En stor og spændende opgave for det ny Havredal er at finde sin plads i det nye erhvervs-uddannelseslandskab, som tegner sig.

Skolens naturlige placering er ikke ordinær erhvervsuddannelse og heller ikke afklaringsforløb. Derimod står skolen klar til at tage imod de unge, som er klar til at gøre forsøget som landmand, anlægsgartner, ejendomsservicetekniker eller serviceassistent. Skolens fornemste opgave er da at skabe det motiverende og støttende miljø, som kan hjælpe vore elever til gennemførsel på uddannelsens laveste niveau.

Stafetten går videre til? Vi giver stafetten videre til ungegruppen under jobcenteret i Hedensted Kommune. De har lavet et unikt miljø på Rørkjærgaard, hvor unge og deres rådgivere er samlet i et fælles miljø. Det gør blandt andet, at vi fra det ny Havredal oplever en helt enestående relation, kendskab og tillid mellem den unge og deres rådgivere.

7


uddannelserne Hvad kan vi tilbyde på det ny Havredal... På det ny Havredal kan du tage uddannelsen til landbrugsassistent, anlægsgartnermedhjælper eller servicemedhjælper. På landbrugslinjen udbyder vi erhvervsskolernes grundforløb fra indgangen ”Dyr, planter og natur” samt hovedforløb trin 1 i landbrugsuddannelsen. Den nødvendige praktik afholdes i skolens landbrug og hos landmænd i skolens nærhed.

il du v Hvis du! - kan

På anlægsgartnerlinjen udbyder vi undervisning, som tager afsæt i erhvervsskolernes grundforløb fra indgangen ”Dyr, planter og natur” med kompetence til anlægsgartnerassistent. Der afholdes praktik i skolens egen anlægsgartnervirksomhed, i skolens parkanlæg samt hos eksterne anlægsgartnere På servicemedhjælperlinjen udbyder vi undervisning, som tager afsæt i erhvervsskolernes grundforløb fra indgangen ”Bygnings- og brugerservice” med kompetence til henholdsvis ejendomsservicemedhjælper og rengøringstekniker. Der afholdes praktik i skolens egen virksomhed samt hos eksterne virksomheder. Ved uddannelsesstart laver skolen og eleven en aftale om et 3-årigt uddannelsesforløb, som udformes individuelt. De 3 år deles som udgangspunkt op i 2½ år i en helhedsorienteret uddannelse, hvor man bor på skolen, og i den afsluttende praktik på ½ år på et arbejdssted, hvor der er forventning om, at ansættelsesforholdet fortsætter efter endt uddannelse, og hvor eleven hjælpes i egen bolig. I uddannelsens første 2½ år arbejder eleven enten praktisk på de af skolens værksteder, som er relevante i forhold til uddannelsen eller er i praktik af 3-4 måneders varighed hos virksomheder, landbrug og skoler, som skolen samarbejder med. Som supplement til den praktiske undervisning bliver der også afholdt mere teoretiske kurser på skolen.

Skolens værksteder: Anlægsgartner Bygningsvedligehold Hestehold og rideskole Kvæg- og mælkeproduktion Køkken og madlavning Maskiner og mark Rengøring og service Svineproduktion

8

Eksempler på kurser: Arbejdsmiljø Biologi Førstehjælp Grundlæggende IT Grundlæggende værkstedskursus Hygiejne Kost & Sundhed Malkekursus Medicinhåndtering Mindre gartnerimaskiner Motorsav Naturfag Sprøjtebevis Svejsekursus


3 års oversigt SERVICE MEDHJæLPER

GARTNER

LANDMAND

BO-undervisning

BYGNINGSVEDLIGEHOLD

GRØNNE AREALER

KVÆG HESTE

CHAUFFØR

vækstHUS

GRISE

RENGØRING

BELÆGNING

MARK

SERVICEOPGAVER

naturpleje

MASKINER

+ Evt. fag fra de 2 andre hovedlinjer Mulige tilvalg til de 3 hovedlinjer: Dansk, engelsk og matematik

fritidsaktiviteter/-undervisning

Jagt og natur Svømning

Styrketræning

Kærestekursus

Fodbold

Kreativ

It

Motorlære

Musik Skydning

UDSLUSNING 9


rev k s aviserne

10


skolens plakater har e Mølgaard ling h t r i B r e n bestil Kunst ellerne på å skolen. r a v k a t le ma er p e lejlighed til speciell

DU ER : KOM SOM indelse med sammenb Malet i for kolerne i 2013. fs læg ning a

J ERT ET: SE MED H dning af HgS le Malet i an um i 2007. læ 10 års jubil

G SELV: T RO PÅ DI8 – det var det budskab

EGETRYK · 86 63 78 88

Malet i 199 e for på skolen. ejd vi ville arb n, es på skole b ø k n a k e g. Pla katern indramnin n e d u r e ll med e vendelse til n e h o f in e For mer ntor: skolens ko redal.dk detny@hav 22 30 Tlf.: 86 66

11


v ø amsl R L MICHAE

Nuværende elev

Servicemedhjælper – Karup Lufthavn Michael startede på servicemedhjælperlinjen i Havredal i oktober 2012. Michaels store drøm er at komme til at arbejde i en lufthavn. Fra Michael var helt lille har han været interesseret i fly – ofte har hans forældre taget ham med til lufthavnen bare for at se på fly. Så da Michael startede på Havredal var hans primære ønske, at han gerne ville i praktik i en lufthavn.

… t vildt med fly Michael er hel hav n ft u L p K aru an h te lg va r fo Der periode. til sin prakti k

Det første års tid på uddannelsen var Michael rundt på alle værksteder – i køkkenet, på service, i haven og på bygningsværkstedet. Michael var også i en praktik som servicemedhjælper på Frederiks Skole. ”Det var rigtig godt”, fortæller han. Her slog han græs, gjorde rent, klippede hæk og ryddede op efter det, sorterede skolemælk til klasserne, gjorde klar til dimissionsfest og alt muligt andet. Michael har også i en periode været ude med skolens firma. Her slog han primært græs og buskryddede, men han var også ude og hjælpe med at lave terrasse ved en kunde. Her i efteråret lykkedes det at få etableret en praktik som servicemedhjælper i Karup lufthavn. I første omgang i en måned, men det er gået rigtig godt, så Michael er blevet forlænget igen og igen. ”Jeg kan lære noget ude ved Jens og Søren (i lufthavnen)!” Michaels har svært ved at koncentrere sig og bliver meget let distraheret. ”Det er godt med bare én arbejdsgiver. De holder mig i ørene, til opgaven er fuldført ordenligt. Det lærer jeg meget af”.

VILD med fly… Michael har også taget truckcertifikat mens han har gået på skolen. Både det og praktikken ser han som adgangsbilletter til et fast job i en lufthavn senere. I Karup har han fået lov at prøve en masse – også at hjælpe portørerne – sat bremseklodser på flyene, når de holdt stille, åbnet bagageluger etc. En dag fik han lov at flyve med til København, snakke med piloterne og på turen se, hvordan der så ud i cockpittet. Når vi snakker fremtidsplaner ønsker Michael at færdiggøre sin uddannelse i Havredal. Han får en masse praktiske færdigheder, der måske kan være med til at åbne døren for drømmen om at blive lufthavnsmedarbejder. Fritiden i Havredal bruges blandt andet til styrketræning. Sammen med en flok elever træner Michael dels i Thorning Motionscenter og dels i skolens egne træningsmaskiner, som er lige ved siden af, hvor Michael bor. IT weekender trækker særligt. 6-7 kammerater tager deres IT udstyr med ned i et fælles lokale og tilbringer så hele weekenden med at spille. En tur i Bilka i weekenden med kammeraterne er også ok. Den første lørdag i måneden er der Spildlopper. Frivillige elever fra skolen låner skolens to store køretøjer samt trailere og kører en fast rute for FDF spejderne, hvor private har sat storskrald ud, som kan sælges. Michael har været med rigtig mange gange. – Sådan en lørdag starter man på skolen med fælles morgenkaffe og rundstykker. Bagefter spiser man ofte sammen, går i biografen eller noget andet fælles. Det gode ved at være i Havredal? Og jeg er blevet mere moden, og er god opdragelse i at være på en

12

–” At jeg kom ud i lufthavnen! har lært en masse fagligt. Der arbejdsplads.”


skolens firma e v a g p o s g n Belægni En firma opgave i Kjellerup Det ny Havredal viderefører det firma, som fungerede på Havredal gl. Skole. Firmaet laver mange forskellige opgaver. Det drejer sig primært om at vedligeholde og anlægge haver, men vi tager også ud til mindre renoveringsopgaver. Herunder følger en tidligere kundes oplevelse af, hvordan det var at få lavet indkørsel og lagt ny terrasse af elever fra Havredal. Det er godt 1½ år siden, Birthe fik udført opgaverne. Hun valgte Havredal, fordi hun havde hørt meget godt om skolen gennem sin veninde, der tidligere havde fået sat sit hus i stand af skolens firma. Det så godt ud, det veninden havde fået lavet. Samarbejdet med firma og skole havde været godt. At man som arbejdsgiver samtidig støtter op om et godt projekt og sørger for et meningsfyldt arbejde for unge, skrøbelige mennesker gjorde, at Birthe ikke var et øjeblik i tvivl om, hvem hun skulle spørge, da hun endelig havde besluttet sig for at få renoveret sin indkørsel og sin terrasse. – Hun købte fliser og skærver, Havredal leverede maskiner og arbejdskraft. Når man laver en kontrakt med skolens firma, skriver man samtidig under på, at elever, der arbejder i firmaet er under uddannelse. – Det vil sige, at det kan tage lang tid at udføre en relativ simpel opgave. Det er ikke alle, der er med på arbejdspladsen, der leverer lige meget arbejde. Nogle tager flere pauser end andre. – Det er ikke akkord arbejde. Det er oplæring. Opgaven strakte sig over næsten 4 uger, men det bekymrede ikke Birthe, der havde en fast prisaftale og på forhånd havde fået at vide, at det ville tage lang tid. Ofte inviterede hun holdet på kaffe og en snak, hvis de var der, når hun kom hjem fra arbejde.

H vad sig udførte er kunden om det arbejde ? Særli g én af ele

ver ne hus ker hun r ig t

ig t godt! ” H a n va r så perten tlig. Han over det – satte den t y pe æ rekærhed hele sin personlig at se.” hed blev jeg m eget glad over Det va r og så t ydelig t, at de un ge nød a r bejdet. – ” De t v a r sjov t at se det hold, kunne lid de e opgaven med at st r skulle g rave – de y re g rave mask inen Men hele !” opgaven f ra sta rt til kunne se slut va r g , hvor lan o g t de kom meget po . Det så go d. Elever ne sitiv t! dt ud. Det va r ”Jeg sy ne s, jeg ha r stø produ kt o g til en fi n ttet et godt projekt , fået et g pris!” odt

13


eber w rthe do

Gl. elev

Hvordan går det mon med Dorthe Weber? På besøg hos Dorthe Weber, Tinglev Rideskole Det er januar og iskoldt – også inde i hestestaldene! Heldigvis skorter det ikke på menneskelig varme på Tinglev Rideklub! Dorthe har travlt med at tage heste ind fra fold og derefter føre andre ud på fold. Det er sidste tjans, inden hun er færdig med formiddagens arbejde. Hun har arbejdet på rideskolen i godt 13 måneder, så hun er efterhånden vant med alle arbejdspladsens rutiner. ”Det er godt at være her. Der er en daglig arbejdsgang. Jeg ved præcis mere eller mindre, hvad jeg skal lave hver dag”. Dorthe har en mødetid hver dag fra 8-12 og igen fra kl. 17-18. Hun fortæller, at hun kommer knap ½ time før tid hver dag. Om formiddagene er hun dels ansvarlig for at trække forskellige heste på de forskellige folde, dels harver hun de indendørs ridehaller. Rideklubben har 47 heste opstaldet. De fleste heste er deres egne, men der er også nogle privatheste. Dem sørger Dorthe også for. Dagene ligner heldigvis ikke helt hinanden. Nogle dage skal der strøes og muges ud, nogle dage skal der harves. Engang i ugen kommer børnehaven. Dorthe hjælper med at trække børnene rundt. Hvis smeden eller andre kommer, så skal hun måske lukke nogen ind før tid. ”Til middag går jeg hjem – spiser frokost og får gjort lidt. - Vasker tøj, passer marsvin”. Frem til nu har plejemor hjulpet med det praktiske. Men fra midt i januar kommer der en støtteperson og hjælper med bl.a. post og planer i forhold til indkøb og madlavning. Sidst på eftermiddagen går Dorthe tilbage til rideklubben. Kl. 17 går hun i gang med at fodre, giver wrap, hø og korn og fejer stalden til slut. De forskellige heste får noget forskelligt. ”Det er rart at være der om eftermiddagen! Det vrimler med folk, der går til ridning, så ofte tager jeg første hjem kl. 19, fordi det er så hyggeligt. Ofte får jeg et lift tilbage til byen hvor jeg bor”. Dorthe har altid ønsket sig at arbejde med dyr. ”I Havredal var jeg mest ved heste og mark, én gang var jeg ved køer og grise ellers var det køkken.” Både Dorthes kommende arbejdsgiver, Karin, samt kassereren fra rideklubbens bestyrelse var med til Dorthes dimissionsfest sidste år. Det var både Dorthe og de rigtig glade for! Her fik de en god fornemmelse af hvad det var for en uddannelse, Dorthe havde taget.

Staldmeda rbe Tinglev R id jder hos eklub

Rideklubbens daglige leder siger? ”Det er fint at have Dorthe ansat – hun er utrolig stabil kommer altid i god tid og går ikke, før hun er færdig! – Hun gør alt hvad man beder hende om. Der er begrænsninger, men det prøver jeg at tage hensyn til. Dorthe er også god til at sige fra – den nye traktor er for eksempel helt yt (den er noget bred, fordi der er fastmoteret rotor på den).” ”Der er sket meget med dig, siden du begyndte. Du er blevet mere social”. Og så følger historien om julefrokosten, og aftenfodringen, som tager længere og længere tid…”Det er hyggeligt at være her”, siger Dorthe. ”Det er rart at snakke med de, der kommer”.

Jeg har altid ønsket at arbejde med dyr…

Dort h i go d e h a r a r b t hånd 13 måne ejdet på r d e plad n vant m er, så hu ideskole sens n e d alle a er ef te n rutin rrbejd er. s-

DET BEDSTE VED HAVREDAL – Det var kammeraterne!

14

Det kan godt mangle lidt, når man er flyttet… Dorthe besøger nu af og til de af hendes Havredal kammerater, der bor i nærheden, og så går hun selv til ridning én gang i ugen.


Alexander Lindekilde Rasmussen

Allan Sinkbæk Andreasen

Anders Hjelme Ohrt

Anders Juul-Olsen

Anni Andreasen

Camilla Julie Petersen

Camilla Lønne Martinussen

Chris Hansen

Christian Ehlers Holm

Christian Mikkelsen

Christoffer Ravn Sørensen

Dennis Andersen

Emil Weigelt

Emilie Rossel Jepsen

Frederik VintherLarsen

Helene Petersen

Jakob Bergen

Jakob Lodberg Pedersen

Jesper Godiksen

Jesper Hedegaard

Jesper Olesen

Jesper Stjerne Mikkelsen

Jonas Andie Daugaard Nielsen

Kasper Dumont Nielsen

Kasper Larsen

Keld Jensen

Kristoffer San Larsen

Lauge Ahle

Lone Kæmpsgaard

Mads Loke Wamberg

Marc Lindgren Damgaard

Marie Louise Skou Sørensen

Martin Lønstrup

Mathias Jørgen Christiansen

Martin Østergaard Nielsen

Lars Lemvig Andersen

Mich Rehnquist

Michael Ramsløv

Michael Tholstrup

Morten Glamstrup

Morten Sahlgreen Kristensen

Morten Werling

Nick Kruse Hansen

Nicklas Lynge Wendelboe

Nicolai Nielsen

Nikolaj Lønborg Nielsen

Ninette Viborg

Patrick Grøn Mouritsen

Patrick Helweg Møller

Patrick Sloth Gade

Peder Sahlgren Kristensen

Peter Bach

Peter Nielsen

Peter Kæmsgaard

Rasmus Svensson

Regina Nicolajsen

Robert Popp Juel Nielsen

Sjors Rops

Stefan Toft Knudsen

Steffan Jørgensen

Steffen Berggren

Theis Ferederiksen

Thomas Toft Hansen

Ulvedalsvej 30-32 · Havredal · 7470 Karup J. detny@havredal.dk · Tlf.: 86 66 22 30 Tim Vinter Poulsen

Troels Søgaard Olsen

15


opslagstavlen Hvor stort er dæktr ykk et på en fyldt trillebør?

Der pro d uceres j uledekorat ioner

Mo tor sav Ch sho ris t lde o Mo f f t i er, rte L n aug gang Jon S . , e as J & P esper , atr O ick H.M .

dæktr yk Der måles

Besøg på Fo u lum: Morten G. ha r hånden i en af koen s maver

NATUR

med

Keld reno verer vinduer

FAG

- fors nærin øg gsstof fer

Theis til Grundforløbsprøve

ls gør Peder og Troe klar. en af hestene

rs de t n e A & er d tat s l i v r o su Ch lte re e sto d ig r fæ

Indvielse af den nye værkste d s hems

Morten S. på kursus i mindre gartnerimaskiner

Krist offer og S nyde ebas r tur tian en…

Hvis d uv - kan d il u!

Banden

B obslæde-

Frank, Emilie, Morgen G. og Kristoffer spiller tiljulefrokosten

Et af de gamle elevhold klar til kamp til Høstivallen Rasmus, Jørgen, Kasper, John & Svend-Erik

Oplag: 1.000 stk. Produktion: Reklame-Avisen Layout: BITSCH and pieces

Ande rs ig ang den med nye hems .

014 Skitur 2 østrig

Sjors til Grundforløbsprøve

Havreposten · nr. 3 · 2014  
Havreposten · nr. 3 · 2014  

Avisen produceres til "Det ny Havredal" - de praktiske erhvervsuddannelser. Avisen udkommer 2 gange om året og er skolens egen avis, hvor e...

Advertisement