Page 1

¡fl¸øÚ±˜ ¬Ó1ø&≈˘˜˙ø ª^Û¬◊¬Î 1±˘√˝ø˜ œ·±1Œ 1ø&≈˘˜˙ø 1±˜¡≈fl√ ˝˜ ±1√Êø±Ú – ˘∂õø¤ 92 ,±1√Êø±Ú ,¡fl√ı¬À¬Óø∂õ 1œ¡fl±1·¤ œ·±1Œ ¡fl¸øÚ±˜ ±˘√ ˝ø˜ 1±ö¶ª’ ö¶¬Óø¡‘fl∂õ’ Ú±˜¬«Óı¬ ¬Ó1·Ú ˘ø≈ı¬ 1˘=’ œ1≈‡≈Û¬±√ „¬ÈŒ º√ ÂÀ˘ø¬≈Ó 1ø¡fl ¶ôaL¸ ¡flÌ1±Ò±¸Ú√Ê ¸À±aL¸ Ú√ø 1˘∂õø¤ 82 ˛˚Àœ¡fl±1·œ¬Óª≈˚ ±˛˚œ1√Âı¬ 03 √ ◊˝¤ ±˛˚√ø ˛˚¬‰1øÛ¬ ̱۬ 1∏¯±¡fl 1˘¬ÈÀ±√ ˝Œ ¡flœ1±Û¬ 1¬Îí1 œ1±Ì±¸Œ 1ø&≈˘˜˙ø ¬ÓÀ1Û¬√≈ ¡fl¸øÚ±˜ ˚Œ …‡~À◊¬Î º1À¡fl ¬Ó√ ˝±’ √ ◊˝±˛˚1ø˜ ¡flª√±˚ ˘œ˙≈¸ œÚ±¡fl±√Œ ªÀ˘í1Œ 1ø&≈˘˜˙ø 1øÒ Ú√ø√≈¡flø ±ª±˚Œ ˛˚Àœ¡fl±1·±˘√ ˝ø˜ œ·±1Œ ¡flÚ√Êßi¬ˆøı¬ø ˛˚À±∂õ √ ˝∆ ¬Óö¶øÛ¬◊¬Î ¬Ó∏¯±¡fl 1˘¬ÈÀ±√ ˝Œ ¡flœ1±Û¬ ∏n1±’ Ú¬√—√Ê º√ÂÀ√ ˝ø±’ 1ø¡fl Ü©ø‘¸ 1¬Óøö¶ø1øÛ¬ 1¡fl¬Óøœ∂õ’ 1ø±Û¬ √ʱ˘±· -˘ø±· ßi¬ˆøı¬ø ˛˚Àœ¬Óª≈˚ 1Ì1Ò ÚÀ¤ œ¡fl±1·¤ ±1À˘=’ 1ø&≈˘˜˙ø 1À√ÚÀ¬ÓŒ ¬ÈÛ¬ø1±˜ ¡flÚ√Êßi¬ˆøı¬ø ¬ÓÀ·˘ 1±˛˚Úø ˇ¬Ïø±¡fl dı¬-˛˚ı¬ 1À¡flø≈ı¬±¬ˆ ¬ÓÚ±¡fl±√Œ √ ◊˝±Úı¬-√ ◊˝±Ú’ ¬Ó˘=’ 1ø&≈˘˜˙ø º√ÂÀ√ ˝ø±’ √ ˝∆ ¬Ó¬Èø‚—¸ ±Ú¬È‚ 1±1¡fl ı¬À±ı¬ 1±¸»¡flø¬‰ø≈¸ 1±˘√ ˝ø˜ ¡flÒø±¡fl¤ ÚÀ¤ ±1¡fl Ü©ø‘¸ ¸±aL¸ 1ø”‚ Ú±√ 3˝±’ ˘Õı¬√ ˝ø±’ ˇ¬Ïø±ı¬·±’ ¡flڬͷ—¸ œ1±¡fl1¬‰ı¬Œ ¡,Ú¸±˙∂õ ˛˚œÚ±ö¶ º˛˚Àœ¸±ı¬1ø&≈˘˜˙ø √ÂÀ√ ◊˝±Ú√Ê

..............................................................................................................................................

1À±¡fl1¬‰ ˛˚œf¡flŒ – ˘∂õø¤ 92 ,1≈Û¬√ʬӌ ,1±¬«ÈíÛ¬1ø ¬Ù±Ü© 1Ú±Lô¸ œ1±˙À¡flø ¬Ó√ ˝ø±ı¬ı¬ø’ ,±˘√ ˝ø˜ œ¬Óª«¬ˆ· ,q˙ø 1ø√≈Ê˙√Œ º√ÂÀ√ ˝ø±’ 1ø¡fl Ì√ ˝∂¢ Úø¬‰±“’ œ∏¯±˘¬ˆø’ ßi¬ˆøı¬ø ı¬À±ı¬ 1Ú˛˚ßi◊¬Î ¬Ó=øı¬ ¡flœ1±¡flÒø±¬Ó√ ˝ø ±¡flÔ ¬Ó1¬Ó¬ˆø 1±¬Ó›±’ 1Úø¬‰±“’ ÚÀ¬ÓŒ ¬Óøx•¸ ±Ú¬È‚ ¡fl¤ ±1¡fl ¬Ó¬Èø‚—¸ ˜˛˚Úø’ ¡flÛ¬±…ı¬ 1ø¡fl q˙ø ¬Ó√ ˝—¸ ∏n1¬ˆ±· 1±˘√Êø 1≈Û¬¬ÓÌø±˙Œ º√ÂÀ√ ˝ø±’ ˘Õ1√ ˝±Û¬Œ ¬Èø¤ 1¬Ó˛˚±=Û¬ ›±“· ˘±1“¬ˆ√ʱ1 ¬Ó«·Lô’ 1ä¡fl∂õ Ú˛˚ßi◊¬Î ·±˚À¬ˆø’ 1±1¡fl ¬Ó¬Èø‚—¸ ˜˛˚Úø’ ¡flÛ¬±…ı¬ ¬Óf¡flŒ œˇ¬Î±ªÚ·—’ Ú‡¤ ¬Ó1ø¬é±§¶ 1œ¸±ı¬›±“· ¡fl√êM≈˛˚±Û¬◊¬Î √ÊÀ√ ◊˝±1 ˛˚œÚ±ö¶ ˘ø¬≈Ó º1À¡fl œı¬±√ Û¬¬éÀ¶ô√ ˝ ˛˚œ·±¬ˆı¬ø 1ÀSÛ¬-¡fl1±ú¶ 1ڬͷ œ¬È˜ø¡fl Ú¬≈ÓÚ 1f¡flŒ ˘±1“¬ˆ√ʱ1 ¬ÓÚ‡SÛ¬·±˚À¬ˆø’

1¬‰±·Œ ¬Óœ¡fl¬‰ œ¬é1±’

1À±¡fl1¸ ∏¯±LôÀ¸ ]±ª±˘Œ ˘Õı¬1ø¡fl 11‚ 1Ú«˜ı¬ Úı¬À1¬ ±˛˚œ1≈ı¬¬≈‰ 1…ı¬^ Òø∏¯fi ¬Ó1ı¬Œ 1±G±1±ı¬ 1À¡fl ¬é…¬Ó∂õ ±‡1¬ ±¬È¤ ±˘±Û¬À±¬ÈŒ ±˘√√˝ø˜ 1˘±˛˚1øÛ¬ 1Úı¬À1 1±¬‰∂õ ±¬ÈÀ˛˚∏¯ı¬ø º ˛˚Àœ¡fl±1·¤ ¬ÓÀ·˘ 1¡fl±˘Œ 1˘±˛˚1øÛ¬ ¬Ó±ª√ ±˝Œ Úø ¬Óø±˜ ¡fl∏¯±LôÀ¸ ¡flÀ±˘Œ ˙—±¡fl¤ ¬Ó√√˝±’ 1ø¡fl 1Ò1±˜

–˘∂õø¤ 92 ,1≈Û¬˘≈˜±¬Ó ,¡fl√ı¬À¬Óø∂õ 1≈Û¬˘≈˜±¬Ó ¬Ó«·Lô’ 1±˘√Êø ±'±ı¬ ±¬È±¡fl1±√ „±’ ö¶ÚœÒ’ 1±Ú±Ô œÚ√√◊˝±¬Î ¬Óª±“· 1≈Û¬±ª±ÚÀı¬ø ]73 [ 1±¡fl1¸ ∏¯±LôÀ¸ ¬Ó√ ˝µÀ¸ ˛˚œÚ±ö¶ ˙—±¡fl¤ ¡flÚ√ʤ ¡fl±˘Œ 1˜±Ú ±1¡fl ¬Ó√ ˝±’ 1ø¡fl 1Ò1±˜ ¡flÀ±˘Œ ±Ú±Ú ¬Ó±¬ÈÀ˘=’ √√◊˝±Ú¬È‚ ı¬Úø±√Ê º√ÂÀ1ø¡fl Ü©ø‘¸¬1±˛˚êSø¬Óø∂õ¬ ±Ú√ø 1˘∂õø¤ 52 ¬ÓÀ˜ ±1Û¬ ±µ¸ø±ı¬ 11≈Û¬±ª±ÚÀı¬ø ±¬È±¡fl1±√ „±’ ¸±ı¬¸ı¬ ¬Ó˘=’ ±˛˚√ „ø1 Ú±˜¬«Óı¬[

Ú¬Ó±«˚Úø ¬Ó√˝µÀ¸ œÚ√◊˝±¬Î ¡fl∏¯∏n1≈Û¬ ¬Ó1≈Û¬±ª±ÚÀı¬ø ±¬È±¡fl1±√„±’ ±1Û¬ Lô’ 1±Ú¬È‚ ¬ÓÀÚ±˜¸ø º1À¡fl ±Ú√ø 1˘∂õø¤ 62 1Ú≈Û¬ º˘√Âø±Ú 1Ò1±˜ ¡fl∏¯±LôÀ¸ ¡flÀ±˘Œ ˙—±¡fl¤ ˛˚Àœ¬é1±’ ±¬È±¡flœ1±˜¡≈fl º1À¡fl 1˘∂õø¤7 2 1ø±Û¬ ı¬Úø±√Ê ±¬ÈÀ˛˚¯ı¬ø ±¬È±¡flœ1±˜¡≈fl ¡fl∏¯±LôÀ¸ ±Ú√ø ∏¯À±LôÀ¸ º˛˚±˚ ˘∆ ˘Õœ¡fl¬‰ œ¬é1±’ Ü©ø‘¸ ˘µ¡fl ±ª∏n1‚ ˚Œ 1À¡fl 1±¡flœ§¶ ¬Ó1‚ 1Ú«˜ı¬ Úı¬À1¬ ı¬À±ı¬ 1±1¡fl √êM◊¬Î º˘√Âø‡ø±1 …ı¬^ Òø∏¯fi ±Û¬¬‰Œ ›ÚÀ±˜¬«Óı¬ ªÀ±¬ÈÀ±Ú¬È‚ º√ÂÀ‡ø±1 ¬Ó√ ˝±…ı¬’ ±Ú√Ê√ MÀ◊¬Î

01

92,¬È±√˝1±˚Œ,1±¬«ÈíÛ¬1ø ¬Ù±Ü© 1œ¬é1±’ ¬È±√˝1±˚Œ – ˘∂õø¤ ±ª±˚Œ ˘∆ ·±˚À≈¸ 1±¬Ó˛˚¡ç©øÚø ±1Û¬ 11√Âı¬ Ú±˜±¬È√ ◊˝¡flŒ 1¬Ó◊˝±¡fl¬Î-1±¬‰Œ ¬ÓÚ‡±˘√Êø 1√Ê√ ◊˝±1 Ì1±Ò±¸ ¸À±aL¸ Ü©ø‘¸ 1¡flø≈ı¬±¬ˆ ¬ÓS¬éŒ 1±√ MÛ¬±1Úø 1˘∂õø¤ 12 ±ª±˚Œ º√ÂÀ1ø¡fl ¬Ó±˛˚√Êø˜√ʱ˜ 11·Ú ±˛˚gø¸ Ú√ʤ 1ڬͷ—¸ 1±¡flÒø’ ªÚ±˜ 1˙±Ú̱∂õ √ ◊˝√ M«ı¬√≈ a¶˙¸ ¡flœ«˜¡fl …˘=±¬‰ 1±Ú¬È‚ ±ª±˘À¬‰ ±Ü©¬‰À∂õ ¬Ó˘∂õø¤ 8 2 √ ◊˝¬ÓÀ“›±˚ÃÚŒ 1±˜ ˛˚œ√ Mı¬ø ˛˚œ™Ü©±1 ¬Èø¤ 1Ú≈Û¬ Ú√ø ¡flœ1±¬‰«˜¡fl 1Ú±¬á¬Óø∂õ ±1¡fl ±Ü©¬‰Œ 1¬Óø√ ◊˝±¡fl¬Î ¬ÓÀ1Û¬√≈ Ü©ø‘¸ 1±˛˚êSø¬Óø∂õ Ëı¬œ¬Ó √ ◊˝±Ú¬È‚ 1ø¸≈Ú’ Ìø1ªı¬ø 1±Ú¬È‚ º√ÂÀ1ø¡fl ˛˚œ™Ü©±1 ¬Ó±√Êı¬ 03-11 ±ª≈Û¬ ¬È±√ ˝1±˚Œ 1ÒøÚø ˙±¡flı¬ø Ìœ˜±∂¢ ¬Ó1«˜¡fl Û¬À+1±˛˚∏¯ı¬ø ̬Ÿ 1±˘√Êø 1F¡flÛ¬◊¬Î 11·Ú ¡fl±ª∏n1ı¬ ÚÛ¬Àœ√ ¬Ó«·Lô’ 1±Ú±Ô œ¬é1±’ √Õ·±¬ˆŒ ¬Ó˘=’ ¬¬È±‡œ˜‡ø˘ ,1·Ú ¬‰Õ√ø ±¬È√≈ ±¡flÔ ¬ÈøÛ¬ø Û¬±‡ ±1Û¬ 1À«ı¬”Û¬ Ú‡¤ º1ÀÒ ¬‰ø·±’ ¬ÓÀ√ ◊˝±¡fl¬Î ¬Ó√ ◊˝±¡fl¬Î ±√ ˝’ ¬Ó˘¡flÀ√ ◊˝±¬‰ 1¬È˜ ˘ø¡fl≈˜ Ú‡¤ 1±¬ÈÀ˘=’ √ ◊˝±¬È√≈ …Ú”˙Ú√Ê √êM◊¬Î 1Û¬œ˜¸ 11±ÔÛ¬ 1±ª±‡À1 ªÀ±¬ˆ¡fl«ı¬”Û¬˘ı¬ ¬Ó√◊˝±¬Í 1±ª∏n1ı¬ √ ◊˝±ª≈‡√Œ ˘Ü©Û¬ø ¬Ó√ÂÛ¬ø 1±˛˚Úø¡ ˇ¬Ïø±¡fl ±¬ÈÀ·ı¬Œ ±¡flÔ ¬Ó·˘ 1±Ú¬È‚ º1À¡fl ¸±˛˚∂õ ±1Û¬ √ ˝∆ y¬ˆ¬Ó√ ˝ ¬Ó±¬Ó¡flú¶ø¡fl±’ ˘±¬Î¤ ¬ÓÀ√ ◊˝±¡fl¬Î ¡fl±ª∏n1ı¬ 1Lô±˛˚±Û¬◊¬Î º1À¡fl 1±√˝∂õ 1À√¬ÎÀ1 - 1 û ¤ ¬ ‰ ø 1 À § ¶ ¬ ‰ 2 ◊ ¬ Î √ ◊ ˝ ±ª ∏ n 1 ı ¬ √ ˝ ∆ ¬Èø¤ 11Õ√”¬Óø±Ú ¬Ó±1¡fl 1‡±ı¬ ¬Óı¬À˜¸ ¬Ó√ ˝‘·¸±ı¬ ±˘√˝ø˜ Ú±˜œ¡fl±1·√◊˝¡flŒ ¬Ó±√˝’ ˇ¬Ïø±ı¬·±’ ˘Õœ˘ö¶±Ú¬È‚ º1À¡fl Ú˛˚±˘Û¬ √◊˝±¬È√≈ ¬Ó√◊˝±¡fl¬Î ¬È±√˝1±˚Œ √◊˝¬ÓÀ√ÂÛ¬ø Û¬˘’ 1±Ú¬È‚ œ¬é1±’ 5±∂õ1±¬ˆ 1±Ú±Ô 1√¸ ¡fl±ªn∏1ı¬ √˝∆ ¬Ó¶öøÛ¬¬◊Î ±˚˛¯∏ı¬ø ±¬‰±Û¬Œ-±Ò±¸Œ ¬Ó¬«ˆµ¸ 1±¬ÈÀ±Ú¬È‚ ±¬ÈÀ±Ú¬È‚ √êM¬◊Î √˝◊±ªn∏1ı¬ n∏1±’ 1À¡fl ·±˚À¬ˆø’ º˛˚±Ú√Ê ¡flœ¬é1±’ 1±√˝∂õ ¡flÚ√Êœ1±¬‰«˜¡fl 1ø¸≈Ú’ √◊˝±¬È√≈ ¬Ó√◊˝±¡fl¬Î ¬ÓÀ·˘ 1±1¡fl 1Ú‡˘¡flÀ√◊˝±¬‰ 1¬È˜ 1±ª∏n1ı¬ …‡~À¬◊Î º˚˛±˚ ˘∆ ¬ˇÏø±¡fl ±¬ÈÀı¬ø±¬‰ 1ÒøÚø ˙±¡flı¬ø Ìœ˜±∂¢ ˛˚œ™Ü©±1 ˚Œ 1Úø¬‰±’ “ ̬Ÿ ^¬é≈ ı¬Û”¬-1√M¬◊Î › “ ¬ÓŒ ˜«À˜œ¬‰¸”˚«±¡fl ¡fl¤ ¬Ó·«Lô’ ›±¬È±ı¬¡flŒ 1ª±“· ¬È±‡œ˜‡ø˘ ¬Ó·ı¬ø ¬ÓÀ¸∆ 1¬È±·Œ ¡fl˛˚±√˝¸R±’ º˘√Âø±’ √˝∆ ¬Óˇ¬Îø√Ê 1øÒ Ú√ø√≈¡flø 1̘êS±’ ¡fl±ª∏n1ı¬ ¬ÓÀ1Û¬≈ Ú√ø √◊˝±¬È√≈ ¬Ó√◊˝±¡fl¬Î ±ª±˘Œ 1ø¡fl …¬é˘ Ì1¸≈Ú’ ¡fl“›¬ÓŒ √◊˝±1Û¬ 1À«ı¬”Û¬ º√ÂÀ√˝∆ ±1¡fl √˝µÀ¸ ˘ø≈ı¬ ±√˝’ 1ø¡fl

¬Ó¬È±√˝1±˚Œ Ú√ø 1±ı¬√◊˝¤ /¸±aL¸ 1¬Ó√◊˝±¡fl¬Î

1±ı¬Úø˙ ,1102 ,¬˘∂õø¤ 03 ,ˇ¬Î·∏nËı¬¬Îø-œ¬È±√˝±ª&

1œ1±˙À¡flø-±˘√˝ø˜ œ¬Óª«¬ˆ· ¬Óf¡flŒ œˇ¬Î±ªÚ·—’ 11≈Û¬ ÓÌø±˙Œ ·±˚À¬ˆø’ 1¬Ó±¸R±’ ÚÒ ¬Ó◊I∞øı¬±’ ı¬À±ı¬ 1…√±‡

1±˘√Êø ¬È±‚±˘±·Œ –˘∂õø¤ 92 ,¬È±‚±˘±·Œ ,ÒøÚø¬Óø∂õ ¡fl˜ø…Ò±˜ ¬‰2◊¬Î √ —¬Èø1ø‚ÀÚŒ 1ڜҒ 1êS¬‰√ √˝√ʱ1 ›±“·1√Œ 1√Ê√◊˝±1 1±¬ÈÀ˘=’ 1ø¡fl f¡flŒ ¡fl˘‡√ı¬Œ ¬Èø±˜ 1˛˚˘±…√ı¬ø 1ø¸≈Ú’ ·±˚À¬ˆø’ º√ÂÀ√ ˝∆ Ü©ø‘¸ 1±˛˚êSø¬Óø∂õ Ëı¬œ¬Ó ¬Ó√ʱ˜ 1√∏¯1øÛ¬ ±˘√Êø ±1¡fl QÒøÚø¬Óø∂õ ±1Û¬ 1Ü©ø˜¸ ›±“·1√Œ ˘∆ Q‘ÓÚŒ ¸À±√ ª∏nËÒ S≈Û¬ 1¸±√ œ1±˜¡≈fl ±Úœ˜ ±…¸√¸ √Êø±¸ 1‚ ¬Ó¬Èø±˜ ±‚ı¬ø 1¬ÎŒ 11±ÔÛ¬˘‡Œ 1Ú‡˛˚˘±…√ı¬ø ª∏nËÒ ¡fløÚ±’ º√ÂÀ1ø¡fl Ü©ø‘¸ 1¬Óøö¶ø1øÛ¬ «Ì”Û¬¬Ó±‚—¸ ¡fl¤ ÌÀ±∂õ ¡flÚ√Ê¡fl¬é˙ø Ú±Ò∂õ 1Ú‡˛˚˘±…√ı¬ø ˘∆ ¡flÀ±˛˚√ ◊˝ ¸À±√ 1´ù«·À√≈ ¡fl¬é˙ø Ú±Ò∂õ ˘ø≈ı¬ ±1¡fl Ú±√∂õ ¡flø≈ı¬±¬ˆ 1±1˜ Ú±Ò∂õ ˘ø±¡fl ¬Ó«¬ˆµ¸ √ ◊˝¤ º√ÂÀ1ø¡fl ·±˚À¬ˆø’ √◊˝±¡fl1ø√ʱ√ ˝ ¬Ó·±˚À√ ˝¸ 1√Ê√ ◊˝±1 ˙—±¡fl¤ ˛˚œÚ±ö¶ ˛˚Àœ¡fl±1·¡fl¬é˙ø √ ◊˝¤ ¡1ø¡fl ˘‡ø±√ ·±˚À¬ˆø’ ¡fl√êM≈˛˚±Û¬◊¬Î ±˘√Êø ¬È±‚±˘±·Œ √êM◊¬Î º˛˚±Ú√Ê Ò±1À≈Ú’ 1Ì√ ˝∂¢ ±ö¶ª…ı¬ ¬Ó√ ˝øı¬ø ¬¬ÓS¬éŒ

¬ ¸ª√ø ¡fl˜ø| ¬Ó1ø&˜±¬‰

ßi¬ˆøı¬ø ÚÀ±ª±√ÊŒ ˙—±¡fl¤ 1œÚ√˝ø±ı ¬œ¬é1√˝‘· 5±∂õ̬é˙ø∂õ ˜¸’ Ã√À¸ º…˙√‘ ¡fl¤ 1¬È‚«˜Ò Ú±ö¶ª’ ±1¡fl Ú˘±Û¬ ¬Óˇ¬Î·∏nËı¬¬Îø ¬ÓÚ«Ô˜¸ 1œı¬±√

√êM◊¬Î ¬Ó√ÂÛ¬ø 1±1¡fl 1ø±√Ê ªÀ±¬ˆ˛˚œ·±¬ˆı¬ø ±Ú˙√«ÀÚø œ1±¡fl1¬‰ ı¬À±ı¬ ÚÀÛ¬±·Œ ¡flÕ±ª±ÚÀ√ÊÚ ¡fl√Ê√ ◊˝±1 ±¬û¤· ˛˚Àœ¡fl±1·œ«˜¡fl 1f¡flŒ ¬Óø˜ø¸ ±Ú˘±¬‰1øÛ¬ Ú‡¤ ¡flœ¡fl±1·œ«˜¡fl ∏n1±’ ¬ÓøÛ¬±¬ˆ¸ Ú√êM±∂õ ¬ÓÚ‡SÛ¬·±˚À¬ˆø’ ˘ø≈ı¬ ±˛˚√ø ±˜√Ê ¬Ó˛˚˘±«˚±¡fl 1ø¡fl ڬͷ ˚Œ 1À¡fl ‡~À◊¬Î ¬ÓÀ·˘ ¬ÓÚ‡SÛ¬·±˚À¬ˆø’ º1À¡fl ‡~À◊¬Î ±˛˚êSø∂õ ڬͷ ¬Óø˜ø¸ ±Ú˘±¬‰1øÛ¬ …Ú±…Ú’ ¬ÓÚ‡¬Ó˛˚±=Û¬ ±Ú˘±¬‰1øÛ¬ ÚÀÛ¬±·Œ 1ø¡flÚ Ì1¸≈Ú’ ±Ú˙√«ÀÚø-¬ÓøœÚ ˛˚œ·±¬ˆı¬ø ,±˘√ ˝ø˜ œ¬Óª«¬ˆ· ˚Œ …‡~À◊¬Î º1À¡fl ڬͷ √ ˝”˜¸¬Óø˜ø¸ 1¡flÜ©ø≈Û¬ ¬Ó◊I∞øı¬±’ ı¬À±ı¬ 1¬‘Ó±˜ 1Ú±Lô¸ œ1±˙À¡flø ¬Ó√ ˝ø±ı¬ı¬ø’ √ ◊˝¤ º√ÂÀ1ø¡fl »±¸R±’ ÚÒ ˛˚±√≈˜¸ ¡flÕ±1¡flÚ Ì1¬Óı¬ø 1±√ ˝±’ 8 ı¬À±ı¬ 1f¡flŒ √êM◊¬Î √ ◊˝±¡fl1ø√ʱ√ ˝ ¬‰ø ±˛˚∏¯ı¬ø œ¡fl1±√¬Ó ¬Ó¡«flÛ•¸

…√±‡ 1Ú±˜ß•Úø √ÂÀ√ ˝∆ ±1Ò Ú±·±˚Œ ¡flq˙ø ªÀ±¬ÈÀ˘√ œ1±¡fl·±˚À¬ˆø’ ˘ø≈ı¬ ±˛˚√ø Ú◊I∞ı¬±’ ±¡fl¬È 0 9 1 ± √ Ê ± √ ˝ ˘‡ø±√ ¡fl√êM≈˛˚±Û¬◊¬Î ±˘√Êø º1À¡fl ˙±¡fl∂õ ¬Ó1√ M◊¬Î 1üù∂õ ±Ò±¸Œ ¬ÓÀí¸ 1˜˛˚Úø’ 1Ì1¬Óı¬ø œ∂¢˜±¸-…√±‡ ¬ÓSÛ¬·±˚À¬ˆø’ ±1¡fl º1À¡fl ‡~À◊¬Î ªÀ±¬ˆ«Ì”Û¬«˚Û¬»±¬Ó ˘ø≈ı¬ ¬Óˇ¬Îø√Ê ±˛˚∏¯ı¬ø ˛˚œ·±¬ˆı¬ø ¬Ó¬Ó˛˚±=Û¬ ˇ¬Î·√ʱ1 1ڜҒ 1ä¡fl∂õ Ú˛˚ßi◊¬Î q˙ø ¬Ó√˝—¸ ∏n1¬ˆ±· ¬ÓøÛ¬±¬ˆ¸ ¬Ó˛˚±=Û¬ ˘øı≈¬ ±¡flÔ f¡flŒ œ¬ˇÎ±ªÚ·—’ ±¬È 82 ÚÀ¤ ¬Í˜≈ ¡fl˘¡fl¸q˙ø ¬Óøx•¸ ˛˚¡fl ¬ÓÀ·˘ √ø ı¬Úø±√Ê ÚÀ±˜√˝1 1≈ı¬√Êø˜ ]1±√Ê√◊˝±¬ˆ1±Û¬≈√Â[ º1Ú±˜ß•Úø ¬Óø’ ›…√±‡ ±√˝’ 1øÒ Ú±·±˚Œ ¡fl1±√¬Ó √˝”˜¸f¡flŒ ªÀ±¬ˆ√êM≈˚Û¬◊¬Î ˛˚Àœ¡fl±1·±˛˚∏¯ı¬ø œ¡fl1±√¬Ó ˘ø≈ı¬ ±¡flÔ √◊˝±ª±‡Œ œ∂¢˜±¸ 1Ú±˜ß•Úø ÚÀ¤ ı¬À±ı¬ 1±1¡flÚ º√ÂÀ√◊˝±Ú√Ê ¡fl˜…Ò±˜ √±ı¬—¸ ˛˚Àœ¡fl±1·¬ÓøÛ¬±¬ˆ¸

1≈Û¬˜±¡fl√ÊÚø ¬Ó˜±Ú 1Úø¬‰±“’ ±·1ÀÚ¤ œg±· ±R±√˝˜ ·±˚À¬ˆø’ 1˜˛˚Úø’ ¬Ó¬Ó˛˚±=Û¬ ›±“·

¬ Ó « · L ô ’ 1 G ‡ Ú ˛ ˚ ß i ◊ ¬ Î œ ˘ ¬ Ó ± ˛ ˚ œ ¬ Í ¡ fl – ˘∂õø¤ 92 , 1 ≈ Û ¬ ˜ ± ¡ fl , ¡ fl √  ı ¬ À ¬ Ó ø ∂ õ ,¬«Î±¡flı¬√Ê ,ÚkÛ¬Œ X‘ı¬ ,±Ú√ʱ˚Œ ¸±ª±’ ±1µø√ ◊˝ ¬Ó¬Ó˛˚±=Û¬ ›±“· 1≈Û¬˜±¡fl√ÊÚø 1˜˛˚Úø’ -¬Óøœ«Ú√≈ ¡flÛ¬±…ı¬ ¬ÓS¬éŒ 1√ʱ¡fl-˜±¡fl ßi¬ˆøı¬ø 1Úø¬‰±“’ ±·1ÀÚ¤ œg±· ±R±√ ˝˜ ¬Ó±¬ÈÀ¬Ó˛˚±=Û¬ 1Ú≈Û¬ ¬Ó√ÂÛ¬ø 1±√ ˝’ √ ˝∆ ¬ÓÛ¬ø±O◊¬Î ·±˚À¬ˆø’ ̱«˜Úø 1Àœ∂¢˜±¸ 1Ú±˜ß•Úø ÔÛ¬ ¬Èø¤ 1Úø¬‰±“’ ±·1ÀÚ¤ Ú¬Ó¬‰À¸ 1±¬ÈÀ¬Ó˛˚±=Û¬ √ÂÀ√ Úø±’ ·±˚À¬ˆø’ 1¬Ó∏n1& 1±1¡fl œg±· ±R±√ ˝˜ 1±¬ÈÀ¬Ó˛˚±=Û¬ 1ø¸≈Ú’ ·±˚À¬ˆø’ º√ÊÀ√ ◊˝±1 œÚ±◊Iõ±¡flˇÎ· ›±“·í√ ¬ÓڜҒ 1Úø¬‰±“’ ±·1ÀÚ¤ œ·±˚À√ —¸ ˘ÕÚ±˙¨ù ›±“·√ʱ˜ ±1Û¬ 1ÔÛ¬ ˘ø±’Úø¬Óø 1±¡fl¬È ‡±˘ ¬‰±“Û¬ ¬Ó◊I∞øı¬±’ ı¬À±ı¬ 1̱«˜Úø 1±¬ÈÀÔÛ¬ √ÂÀ√ ˝∆ ±˛˚√ø √ ◊˝±˘¡fl±˜Œ ¬ÓÀ˛˚1ø√Ê 1±¬ÈÀ·±¬ˆı¬ø ±¡fl¬È ‡±˘ Úø¬Óø ˚ø …ÒÀ˜¬Óø√ ◊˝ √ ˝”˜¸œ∂¢˜±¸ ¬Ó+√ ˝ª…ı¬ ¬Ó±¬ÈÀÔÛ¬ ±1¡fl y1±’ ˜±¡fl 1̱«˜Úø 1ÀÚÀÒ √êM◊¬Î

,¡fl¬éœÒ’ œ¬é1±’ ±˘√Êø Û¬ø˘ø¬Óø∂õ 1SÛ¬·±˚À¬ˆø’ ¡fl«˙√1øÛ¬ 1√ ˝”˜¸˛˚˘±…√ı¬ø ,±˛˚¯ı¬ø êS¬‰ √ ˝√ʱ1 ›±“·1√Œ ˛˚˘±…√ı¬ø√ ÂÀ1ø¡fl Ì1∂õŒ ˘Õ±Ú±Ô œ¬é1±’ ›±“·1√Œ ∏n1±’ ¡fl¬éø˙∆ 1±¬ÈÀ˘=’ ¬ÓÚ¬‰ 4691 ˚Œ …‡~À◊¬Î º √◊˝¬éÛ¬«‘¬Ó¡fl ¬ÓڜҒ 1˜·Úø √ ˝±¬‰ ˜¸’ ¡‡ø±1 …¬é˘ ¬Óø∂õ 1˙±¡flı¬ø ¡fl˜ø…Ò±˜ ¬‰2◊¬Î —¬Èø1ø‚ÀÚŒ √ ◊˝±√¬‰·ø±ı¬ √ ˝±¬‰ —¬Èø1ø‚ÀÚŒ ¬Èø±˜ ±¬Í¡fl Úø¬Óø ±‚ı¬ø ßiª±¡fl¤ ı¬À±ı¬ 1±¬á¬Óø∂õ 1˛˚˘±…√ı¬ø ¬Ó¡fl±Û¬1˜Œ 1±¬Ó”¸ ±√ „1 œ1±¡fl1¬‰ c¡flø º˛˚À√ø Ú◊I∞ı¬±’ ¬ Ó ˜ ± Ú 1 Ú ‡ ˛ ˚ ˘ ± … √  ı ¬ ø G ‡ ˜ ø ” ¬ ˆ √ ê M ◊ ¬ Î 1 À √  ı ¬ 7 4 √Êø±’ 1øÛ¬ √ ◊˝êS¬‰Ü©√≈ ˙—±¡fl¤ √ ◊˝ı¬À±ı¬ 1±ª±√ ˝À±ÚŒ 1ø±√ʘ±Ú ˘À±¬Ù√ ◊˝ º√ÂÀ√ø Ü©ø√‘Ú˙Œ ¬Ó1Û¬› 1˜ø¬”¬ˆ 1Ú¡‡˛˚˘±…√ı¬ø ¬Ó¡«flÛ•¸ ±Ú¬È‚ ÚÀ◊˝√ÂÀU √≈˜±˜ ª±ı¬Ú √êM≈˛˚±Û¬◊¬Î ±˘√Êø ±1¡fl Ì√ ˝∂¢ Û¬¬éÀ√Û¬ ˛˚œ¬Óª±˚¬¬Ó√ÂÛ¬ø 1±ª±Û¬Œ ·±˚À¬ˆø’ º√ÂÀ√ø ˘Õı¬Úø±√Ê ˘ø≈ı¬

·±˚À¬ˆø’ XÀ∏n1ı¬ø 1S≈Û¬ 1±…¸√¸ √∏¯1øÛ¬ ±˘√Êø

˘‡√ı¬Œ ¬Èø±˜ 1˛˚˘±…√ı¬ø ¬Óª±“·1√Œ

œı¬±√ 1Lô√¬Ó 1œ¸±ı¬¬Ó˛˚±=Û¬

1Úø¬‰±“’ ±·1ÀÚ¤ 1«∏¯ı¬ 11-0102 º√ÂÀ1ø¡fl ·±˚À¬ˆø’ √ÊÀ√◊˝±1 ˘ø≈ı¬ 1Ú±˜ß•Úø ¬ÓÀ·˘ 1±Ú’ √ÊÀ√ ◊˝±1 ·±˚À¬ˆø’ 1±1¡flÚ ˜±¡fl ¬ÓÀ˜ Úø¬‰±“’ ±¬ÈÀÔÛ¬ √êM◊¬Î 1 ± ª ± √ ˝ Œ 1 Ú ± ˜ ß • Ú ø ¬ Ó ø ’ ± ˛ ˚ √ ¸ Œ √ÂÀ√ ˝∆ ±1¡fl 1±√ ˝ª…ı¬ ¬‰ı¬ø±1 ˚ø ¬Ó±¬ÈÀÔÛ¬ ±¡flÔ ¬Ó±¬ÈÀÔÛ¬ 1øÛ¬√≈¬Ó º˙±¡fl∂õ ¬Ó·±˚À¬ˆø’ ˘ø≈ı¬ «Ì”Û¬1øÛ¬ 1À¬Èø±˜ ¬ÓÀ·˘ 1À¬‰Àı¬ø±1 ˚ø ¬Ó˙—’ 1˘¬Ó ¬Ó«˚±¡fḻ«˜Úø 1±¬ÈÀ˘≈Û¬ ±¬ÓÀ1Û¬› 1Q˛˚ø±ö¶ 1±¬Ó √ÂÀ1ø¡fl ±ö¶ª…ı¬ 1Ì1¡flœ¡flÛ¬ ¬ÓS¬éŒ √◊˝¤ º√ÂÀ1ø¡fl ˙±¡fl∂õ √ ˝µÀ¸ √ÊÀ√ ◊˝±1 Ú˛˚ßi◊¬Î œ˘¬Ó±˛˚œ¬Í¡fl √˘ø±¡fl √ÊÀ√ ◊˝±1 1±¬ÈÀ¬Ó˛˚±=Û¬ ¬ÓS¬éŒ ¬1̱«˜Úø 1±¬ÈÀÔÛ¬ ¡flœ¡fl±1·±˛˚∏¯ı¬ø 1G‡ 1À¡fl ˘‡ø±√ SÛ¬·±˚À¬ˆø’ ¡fl¤ 1˜˛˚Úø’ ±ª±√ ˝Œ œ·±˚ÀÛ¬◊¬Î 11±√ ˝ª…ı¬ 1√Ê√ ◊˝±1 ¡flœ¡fl±1·±˛˚∏¯ı¬ø 1ø¡fl Lô√¬Ó √êM≈˚Û¬◊¬Î ¡fl¤ ∏n1±’ º˛˚±Ú√Ê œı¬±√ ˘Õı¬1ø¡fl ±ö¶ª…ı¬ 1̱«˜Úø 1¬ÈøÔÛ¬ ¡flÕ±ª±√ ˝Œ

11±¡fl1¬‰ ¬Ó√„±¬‰±ª±“ÒŒ "¤ √¤ √◊˝±’ ı¬ø

œêSı¬ø ÒÀ±ı¬’ √¤ √◊˝±’ ˘¡flÚ 1√˝±˜Œ √◊˝±’ œ∂¢˜±¸ ±ª±·À˘ 92 ,1±ª√≈Ú ,¡fl√ı¬À¬Óø∂õ 1˘=±˜±∂¢ 1Ú‡…√ʱ1 – ˘∂õø¤ ∏n1±’ ±¬ÓÚ¬Ó¬‰À¸’ 1¡fl±˘Œ Ì√ ˝∂¢ ·±˚À≈¸ 1±ö¶ª1√≈ ¡fl«Ôø±’ 1˙√À∂õ 1√ M◊¬Î ,±¬Ó±¡fl˘¡fl 1ø¡fl 11ø&˘ø˙ø ∏n1±’ Ú±ö¶ ßi¬ˆøı¬ø ≈Ò±¸’ Ú±˜√≈¡flø ±1Û¬ ¬Ó¬áø¬Óø∂õ ˛˚ÀœÚ±Û•±¡flŒ 1¬È¡flÀÛ¬Œ 1œ∂¢˜±¸ 1œÚ±Û•±¡flŒ ±˛˚œ¶ô¸ ±¡flÔ ˘˜ø Uı¬U ¬Ó·˘


1˘=±˜±∂¢ 1Ú‡…√ʱ1 – ˘∂õø¤ ∏n1±’ ±¬ÓÚ¬Ó¬‰À¸’ 1¡fl±˘Œ Ì√ ˝∂¢ ·±˚À≈¸ 1±ö¶ª1√≈ ¡fl«Ôø±’ 1˙√À∂õ 1√ M◊¬Î ,±¬Ó±¡fl˘¡fl 1ø¡fl 11ø&˘ø˙ø ∏n1±’ Ú±ö¶ ßi¬ˆøı¬ø ≈Ò±¸’ Ú±˜√≈¡flø ±1Û¬ ¬Ó¬áø¬Óø∂õ ˛˚ÀœÚ±Û•±¡flŒ 1¬È¡flÀÛ¬Œ 1œ∂¢˜±¸ 1œÚ±Û•±¡flŒ ±˛˚œ¶ô¸ ±¡flÔ ˘˜ø Uı¬U ¬Ó·˘ ßi¬ˆøı¬ø 1Ú‡…√ʱ1 œ∂¢˜±¸ 1≈Û¬¬ÓÌø±˙Œ ¬ÓÀ·˘ 1Lô±∂õ ˜±¬‰¤ 1À±√Êı¬-¬ÈÀ±√ ˝ 1±˘√Êø 1◊I∞√ÊÀ¤ 1±˛˚œ˜¸’-±Ú’ ¬Óøx•¸ º√ÂÀ√ø ˘ø˜Œ ¬ÓÀ˛˚1ø√Ê ±1¡fl ¬Ód∂õ √ ˝À”˜¸Ú±¬á¬Óø∂õ ÚÀ¤ ,˜œêS ,1±√◊¬Î±Û¬ ,Ú±ı¬À±¬‰ gø·≈¸ ,1±√◊¬Î±Û¬ ˜¡flƒ˘¬ÈŒ 1√ø±’ ¡flÜ©øÛ¬˘ø ,≈Û•√ÂŒ ,˘¬ÓŒ 1±ı¬À¬Ó¡flŒ ±1¡fl ¬È¡flÀÛ¬Œ ¬ÓÀ·˘ ¬Ó¬áø¬Óø∂õ 1œ∂¢˜±¸ …√±‡ ¬ÓÀ˜±√ ±Ò±’ 1œÚ±Û•±¡flŒ ˛˚±˚ ±ª±Û¬Œ ¬Ó1±√Êı¬ 1Ú‡±˘√Êø 1œÚ±Û•±¡flŒ œ˜±Ú ›√ø˚ ±¡flÔ ˘˜ø ¬Ó·˘ 1¬È¡flÀÛ¬Œ …¡fl«Ô±Û¬ ¡flÀ±˘Œ Ì1±Ò±¸ ı¬À±ı¬ º1À±ª±ÚŒ ı¬1øÒ √ÊÀ√ ˝¸ √ ◊˝¤ ªÀ±¬ˆ«Ì”Û¬«˚Û¬»±¬Ó ,1§•Ú ¬√Â√ƒÈı¬Œ ¬Ó1±ı¬Àœ∂¢˜±¸ ,˛˚˜¸ 1±1¡fl ¬Ód∂õ √ø±’ ±Ú¡fl¬Íø 1œÚ±Û•±¡flŒ º¡flÀ±Ô±Ú ‡~À◊¬Î ÚÀ¤ ˚Œ ±˛˚œ·˘ı¬1ø¡flÚ˜ Ú±ı¬À±¬‰ ˘±√ʬˆŒ ±˛˚œ¶ô¸ ¬Ó˘±√ ¬Ó˘¬Ù 1±1¡fl 1±√ ˝ª…ı¬ 1±ª±√ ˝Œ ¬Óøª√≈ʇ ,·±√ ßi¬ˆøı¬ø 1±1¡fl 1±√ ˝ª…ı¬ ≈Û•√ÂŒ 1øÛ¬◊¬Î ˘1À±¬ÙÀ1øÛ¬Œ ¬Ó˘¬Ù ı¬í√ ˝ ·±1Œ 1À√ 1√¬Èø√ ◊˝±˜ÚŒ ¬Ó¬È¡flÀÛ¬Œ ¬ÓÀ±√ ˝Ú±’ º1À±Û¬ ,…√±‡ ¡fl¬‰±1À‡≈˜ ˘±√ʬˆŒ ±¡flÔ 1¡!‘ı¬ ±1Û¬ 1√ø±’ ˘¬ÓÀ±¬Í˜ø ,±‚ 1œ˘ö¶¡fl±Û¬ ,±¬Ó˘¡flı¬ø 1øÛ¬◊¬Î 1±ª±√ ˝Œ √ø±’ ·±1À√+√ ˝ ±¡fl—˙±’ ±1À±ª±√ ˝Œ ·±1Œ ¬È¡«fl¡fl ÚÀ¤ 1Ú±˜ß•Úø º¡flÀ±Ô Ò±1Œ œêSı¬ø 1√ ˝”˜¸œ∂¢˜±¸ Q∏n1& ÚÀ¸±˙∂õ ¬ÓS¬éŒ 1±1¡fl ÚÀ¤ ¬Ó1±√Êı¬ ¬Ó˘¬Ù 1±˛˚√øÚø √ ˝∆ ¬Ó‘¶ôı¬ø ¡flÒø’ œ∂¢˜±¸ √ ◊˝±’ ı¬ø ˚Œ …‡~À◊¬Î º√ÂÀ1øÛ¬ ˘¡flÚ 1ø¸≈Ú’ 6891 √ "¤ √¤ 1√ ˝±˜Œ 1√ ◊˝±’ √¤ √ ◊˝±’ 1√Âı¬¤ ¬ÓÒ±1Û¬’ 1±ª±·À˘ ±Ú˜1ø√Ê ±ı¬ ˘√ÊŒ Lô«˚Û¬ Ú±√∂õ ¶ôø±˙ ±¬È±˛˚À√≈ ±ı¬Ô’ ›√ø˚ √ÂÀ±’ ±ö¶ª…ı¬ 1±1¡fl Q∏n1& ¬Ó˙√ø √ ◊˝¤ ÚÀ¸±˙∂õ Ú¬Ó¬‰À¸ √ ˝À˘ø≈ı¬ √ ◊˝±Ú ±˛˚√ø º√ÂÀ1ø¡fl ˙±¡fl∂õ ¬Ó˜ √ÊÀ√ ◊˝±1 ¬ÓÀ˜ 1˘√ ˝˜ Ú¬Ó¬‰À¸ ¡flÒø±⁄¶√ ˝¸ 1±˘√Êø 1≈Û¬¬ÓÌø±˙Œ ßi¬ˆøı¬ø √ ◊˝1À¬‰ø’ ¡flÀ±˘Œ ,¡≈fl≈ı¬ ,¬ÈÛ¬Œ 1øÒ ¡flÀ·±1À«˜¬‰ ¬Ó√ø±’ ·±1Œ 1“›±¬Ù“›±√ ˝ √ ◊˝±¡fl—˙±’ 1±ª±√ ˝Œ Lô±êS±’ º√ÂÀ√ø ±‡√Œ

¬Èø±˜ ±¬Í¡fl Úø¬Óø ±‚ı¬ø ßiª±¡fl¤ ı¬À±ı¬ 1±¬á¬Óø∂õ 1˛˚˘±…√ı¬ø ¬Ó¡fl±Û¬1˜Œ 1±¬Ó”¸ ±√ „1 œ1±¡fl1¬‰ c¡flø º˛˚À√ø Ú◊I∞ı¬±’ ¬ Ó ˜ ± Ú 1 Ú ‡ ˛ ˚ ˘ ± … √  ı ¬ ø G ‡ ˜ ø ” ¬ ˆ √ ê M ◊ ¬ Î 1 À √  ı ¬ 7 4 √Êø±’ 1øÛ¬ √ ◊˝êS¬‰Ü©√≈ ˙—±¡fl¤ √ ◊˝ı¬À±ı¬ 1±ª±√ ˝À±ÚŒ 1ø±√ʘ±Ú ˘À±¬Ù√ ◊˝ º√ÂÀ√ø Ü©ø√‘Ú˙Œ ¬Ó1Û¬› 1˜ø¬”¬ˆ 1Ú¡‡˛˚˘±…√ı¬ø ¬Ó¡«flÛ•¸ ±Ú¬È‚ ÚÀ◊˝√ÂÀU √≈˜±˜ ª±ı¬Ú √êM≈˛˚±Û¬◊¬Î ±˘√Êø ±1¡fl Ì√ ˝∂¢ Û¬¬éÀ√Û¬ ˛˚œ¬Óª±˚¬¬Ó√ÂÛ¬ø 1±ª±Û¬Œ ·±˚À¬ˆø’ º√ÂÀ√ø ˘Õı¬Úø±√Ê ˘ø≈ı¬ 9 2 ,±ª±‡À›±˘ ,¡fl√ı¬À¬Óø∂õ ±¬é1≈¸ ¡fl˜ø| ˜¸’ Ã√À¸ – ˘∂õø¤ ´ùı¬ø ˛˚Àœ¬È˜ø¡fl ±˘√Êø ›±“·Ú 1±öL¸ ‡ø±1 ¬Óø·—¸ ¬Ó·˘ 1¸ª√ø ¡fl˜ø| √ ˝Ê±1 1ø&˜±¬‰ ‡À1ø±¬Ó 혌 1 ± √ ˝ ’ ¬‰2◊¬Î œ1±˜√◊¬Î 1±¡fl˘À¤ êS¬‰ ¬ÓÌ·—±∂õ ˛˚˘±…√ı¬ø ¡fl˜ø…Ò±˜ ¬Èø¸ª√ø 1Àœ¬‰”¸«˚±¡fl ±1±√ÊÀÚ√ø y1±’ ±¬Ó1Û¬»¬Ó ¡flÛ¬±…ı¬ 1Ú˘±Û¬ 1œ¬È˜ø¡fl ˛˚œf¡flŒ 1±öL¸ º√ÂÀ1ø¡fl ±ª≈Û¬ ±1±Z¡ 1√ ◊˝±√ ˝ ˘≈s±’ ¬ÓøÛ¬±¬ˆ¸ 1ÀÚÀ˘√±√MÀ◊¬Î ±¡fl±¬ÓÛ¬ ¬Ó±√Êı¬ 8 y1±¬ˆq 1œ¬‰”¸«˚±¡fl ßi¬ˆøı¬ø ±˛˚œ1Û¬√≈ 1±¬ÈÀÚ±¬á≈Ú’ ±˛˚œ·˘ı¬í√ ˝ ±˛˚œ·˘ı¬√í√˝ ¬Ó¬áø≈Ú’ ¬Ó±√Êı¬ 2 1 1œ¬È˜ø¡fl ˛˚œf¡flŒ ¬Ó±¬ˆ¸ ˘ø¡fl≈˜ º ı¬1ø¡fl Ì√ ˝∂¢˙—’ √ ◊˝±˛˚œı¬ı¬˛˚∏¯ı¬ø

¬ ¸ª√ø ¡fl˜ø| ¬Ó1ø&˜±¬‰

√ Êø±¸ 1‚ ¬Ó¬ Èø±˜ ±‚ı¬ø 1¬ÎŒ 11±ÔÛ¬˘‡Œ 1Ú‡˛ ˚˘±…√ı¬ø ª∏nËÒ ¡fløÚ±’ º√ÂÀ1ø¡fl Ü©ø‘¸ 1¬Óøö¶ø1øÛ¬ «Ì”Û¬¬Ó±‚—¸ ¡fl¤ ÌÀ±∂õ ¡flÚ√Ê¡fl¬é˙ø Ú±Ò∂õ 1Ú‡˛˚˘±…√ı¬ø ˘∆ ¡flÀ±˛˚√ ◊˝ ¸À±√ 1´ù«·À√≈ ¡fl¬é˙ø Ú±Ò∂õ ˘ø≈ı¬ ±1¡fl Ú±√∂õ ¡flø≈ı¬±¬ˆ 1±1˜ Ú±Ò∂õ ˘ø±¡fl ¬Ó«¬ˆµ¸ √ ◊˝¤ º√ÂÀ1ø¡fl ·±˚À¬ˆø’ √◊˝±¡fl1ø√ʱ√ ˝ ¬Ó·±˚À√ ˝¸ 1√Ê√ ◊˝±1 ˙—±¡fl¤ ˛˚œÚ±ö¶ ˛˚Àœ¡fl±1·¡fl¬é˙ø √ ◊˝¤ ¡1ø¡fl ˘‡ø±√ ·±˚À¬ˆø’ ¡fl√êM≈˛˚±Û¬◊¬Î ±˘√Êø ¬È±‚±˘±·Œ √êM◊¬Î º˛˚±Ú√Ê Ò±1À≈Ú’ 1Ì√ ˝∂¢ ±ö¶ª…ı¬ ¬Ó√ ˝øı¬ø ¬¬ÓS¬éŒ

±…¬Ó√˝R±’ Xø‘ı¬ ¬Óœ˘±√˝ı¬ø ¡ 1 j i √ Ê ∂ õ ª ≈ ˚ ¡ fl Õ ∏ ¯ ˙ À ı ¬ ø ¬ Ó œ ˘ ± √ ˝ ı ¬ ø – ˘∂õø¤ 9 2 , — ± · 1 ı ¬ , ¡ fl √  ı ¬ À ¬ Ó ø ∂ õ ¬Ó˘ø¬‰ º√ÂÀ1øÒ ˘Õı¬±Û¬ Xø‘ı¬ ¬Ó1±√ ˝ Ëı¬œ¬Ó ±…‡—¸ 1±¬Ó̪∂õÒ±1Û¬’ ¬Ó√ʱ˜ 1À¬ÓøXÛ¬ ßi¬ˆøı¬ø ˛˚Àœ¬Óª≈˚-¡flª≈˚ ¡flÒø’ ±1À1ø¡≈fl¤ ¬Ó1¬Ó¬ˆø 1√ ˝±˜ Úø¬Óø ¬Ó«·Lô’ 1±Ú±Ô œ¬é1±’ œ˘±√ ˝ı¬ø ˘ø±¡fl º√ÂÀ˘∆ ¬√Âø±ı¬ ÔÛ¬ 1±…¬Ó√ ˝R±’ ˛˚À1ø¬Ó±ı¬ 1±1¡fl ±…¬Ó√ ˝R±’ ¬ÓÀ1‚ ±ª±ÒŒ ±· ¡flÀª≈˚ Ú√ʤ ¬Óœˇ¬Îı¬œ˘±Û¬ÚŒ 03.9 1Ú√ø ˘ø±¡fl ¬ÓÀ˜ …Ô¬Ó ¡5±∂õ º√ÂÀ1ø¡fl Ü©ø‘¸ 1…˘=±¬‰ ¬Ó±¬ÈÀ˘=’ ¬Ó1‚ ±ª±ÒŒ ±· ˛˚Œ]82[ œ˘±1¬ˆ ¬Ó√Êø´ùı¬ø ¡flª≈˚ 1œˇ¬Îı¬œ˘±Û¬ÚŒ ¬Ó±√Êı¬ Uı¬ √ ◊˝±˜±¸Œ ¬Ó1‚ ±ª±ÒŒ ±· º1À¡fl ±…¬Ó√ ˝R±’ ˘∆ œ1√ÊÛ¬¬‰ø √ ◊˝±˜±¸Œ ˛˚œÚ±ö¶ ¬Ó±1¡fl 1‡±ı¬-1û¤¬‰ø ˛˚ÀœPÛ¬ 1“›¬ÓŒ ¬Ó±√ ˝Ú √ ◊˝±˘› ¡flÀ˘Õ˛˚˜¸ ˛˚œÚ±ö¶ º1À¡fl ¬é…¬Ó∂õ ¬Ó±ö¶ª’ ±¡flÔ ˜ø˘› ¬Ó1¬Ó¬ˆø √ „ø±¬ˆ ±√«Ê√ √ÊÀ√ ◊˝±1 ˝∆ Ü©√Vø∏n1Úø 1øÒ Ú√ø Uı¬ œ˘±1¬ˆ ¬Ó√Êø´ùı¬ø ¬Ó√ ˝Úø ¬ÓÀ˜ ±ª±ÚÀ√Ê √ÊÀ√ ◊˝±1 1ø¡fl 1±X◊¬Î ±1Û¬ 11±Z¡1ø√ ˝ ¡«ı¬À”Û¬ Ú√ø√≈ √ ¡flÀ±˘Œ 1˘±˛˚1øÛ¬ º˘√Âø±’√ ¬Èø¤ √ ˝¸œPÛ¬ ¬Ó˛˚˜¸ 1…¬≈Ó‘˜ º1À¡fl ±…¬Ó√ ˝R±’ √˘ø±¡fl ›√ø˚ ÚÀ±’ º˛˚±˚ Ô∆ 1ø¤ Ú±Lô¸ ±˛˚œ√ ˝˜1¬ÎŒ

1·±«˚À√≈ ¡fl¬Óø¡‘fl±∂õ ¬Ó√ʱ˜ 1˘¡fl¸œS±√Â-S±√ ˛˚ÀœÚ√˝ø±ı¬ ¡flÛ¬±«ı¬Úø ü¢ø’ ¬Ó1±¡Á±Û¬√Âø ¬Ó√˝±5¸ ¡flÛ¬±«ı¬Úøü¢ø’ œ¡fl¬‰Úø≈˜¬≈Î ¡fl√ı¬À¬Óø∂õ º¬«Ó”√˝≈˜ ¡fl¤ 1Ú±√∂õ ±¬é˙ø 1˘˙áflŒ 1Ú§•˘ª’ ±¬ÓÚ±Òª±¸ ±·˘ ı¬í˘ ¬Ó˛˚˜¸

1˘∂ ø¤7 2 1ø±Û¬ ı¬Úø±√Ê ±¬ÈÀ˛˚¯ı¬ø ±¬È±¡flœ1±˜¡≈fl ¡fl∏¯±LôÀ¸ ±Ú√ø ∏¯À±LôÀ¸ º˛˚±˚ ˘∆ ˘Õœ¡fl¬‰ œ¬é1±’ Ü©ø‘¸ ˘µ¡fl ±ª∏n1‚ ˚Œ 1À¡fl 1±¡flœ§¶ ¬Ó1‚ 1Ú«˜ı¬ Úı¬À1¬ ı¬À±ı¬ 1±1¡fl √êM◊¬Î º˘√Âø‡ø±1 …ı¬^ Òø∏¯fi ±Û¬¬‰Œ ›ÚÀ±˜¬«Óı¬ ªÀ±¬ÈÀ±Ú¬È‚ º√ÂÀ‡ø±1 ¬Ó√ ˝±…ı¬’ ±Ú√Ê√ MÀ◊¬Î

11‚ 1Ú ˜ı¬ Úı¬À1¬ ±˛˚œ1≈ı¬¬≈‰ 1…ı¬^ Òø∏¯fi ¬Ó1ı¬Œ 1±G±1±ı¬ 1À¡fl ¬é…¬Ó∂õ ±‡1¬ ±¬È¤ ±˘±Û¬À±¬ÈŒ ±˘√√˝ø˜ 1˘±˛˚1øÛ¬ 1Úı¬À1 1±¬‰∂õ ±¬ÈÀ˛˚∏¯ı¬ø º ˛˚Àœ¡fl±1·¤ ¬ÓÀ·˘ 1¡fl±˘Œ 1˘±˛˚1øÛ¬ ¬Ó±ª√ ±˝Œ Úø ¬Óø±˜ ¡fl∏¯±LôÀ¸ ¡flÀ±˘Œ ˙—±¡fl¤ ¬Ó√√˝±’ 1ø¡fl 1Ò1±˜

]73 [ 1±¡fl1¸ ¯± ôÀ¸ ¬Ó√ ˝µÀ¸ ˛˚œÚ±ö¶ ˙—±¡fl¤ ¡flÚ√ʤ ¡fl±˘Œ 1˜±Ú ±1¡fl ¬Ó√ ˝±’ 1ø¡fl 1Ò1±˜ ¡flÀ±˘Œ ±Ú±Ú ¬Ó±¬ÈÀ˘=’ √√◊˝±Ú¬È‚ ı¬Úø±√Ê º√ÂÀ1ø¡fl Ü©ø‘¸¬1±˛˚êSø¬Óø∂õ¬ ±Ú√ø 1˘∂õø¤ 52 ¬ÓÀ˜ ±1Û¬ ±µ¸ø±ı¬ 11≈Û¬±ª±ÚÀı¬ø ±¬È±¡fl1±√ „±’ ¸±ı¬¸ı¬ ¬Ó˘=’ ±˛˚√ „ø1 Ú±˜¬«Óı¬[

“ ¬ÓŒ ˜«À˜œ¬‰¸”˚«±¡fl ¡fl¤ ¬Ó·«Lô’ › ›±¬È±ı¬¡flŒ 1ª±“· ¬È±‡œ˜‡ø˘ ¬Ó·ı¬ø ¬ÓÀ¸∆ 1¬È±·Œ ¡fl˛˚±√˝¸R±’ º˘√Âø±’ √˝∆ ¬Óˇ¬Îø√Ê 1øÒ Ú√ø√≈¡flø 1̘êS±’ ¡fl±ª∏n1ı¬ ¬ÓÀ1Û¬≈ Ú√ø √◊˝±¬È√≈ ¬Ó√◊˝±¡fl¬Î ±ª±˘Œ 1ø¡fl …¬é˘ Ì1¸≈Ú’ ¡fl“›¬ÓŒ √◊˝±1Û¬ 1À«ı¬”Û¬ º√ÂÀ√˝∆ ±1¡fl √˝µÀ¸ ˘ø≈ı¬ ±√˝’ 1ø¡fl

– ˘∂õø¤ 92 ,≈˜¬Îø ,¡fl√ı¬À¬Óø∂õ ̬éø√ ¬Ó«·Lô’ 1±˜¡≈fl√ ˝˜ ±˛˚√ „ø1 œ·±√ ˝íı¬ ¬Ó√◊˝±¬Í±ı¬√◊˝¡flŒ 1±˛˚√ „ø1 º√ÂÀ√ ˝∆ ±1¡fl Ú√ʱ˛˚À±’ 1ª¸»◊¬Î Ì∏n1¬Ó ±˛˚œÚÛ¬±¬‰ – ¬Ó±˛˚œÚÛ¬±¬‰ ˘∂õø¤ 03 ±√ ˝’ ¬Ó·±…√À◊¬Î 1‚—¸ 1Àœ¬‰”¸«˚±¡fl ±˛˚œÚ√ø√≈ ¬Ó혌 1 ∏n1±’ 1Uı¬ø œ˘±√ „1 ¬Ó1ø¡fl±ı¬ ‚—¸ ±¡fl±¬ÓÛ¬ º√ÂÀ√ ˝∆ ±1¡fl Ú√ʱ˛˚À±’ ¡fl¬Óø®‘¶—±¸ ,Ì«Û¬¬Ó √√ ˝ø√ ,Ú˘±√ MÀ◊¬Î ,±¬Ó·ø±˚À¬Óø∂õ …¬Ó√˝ø±¸ ,±S±˚±¬ˆ±˙Œ Ú¬‰˙¬ˆŒ ,Ú˘;∂õ Lôøı¬ 1ø¬‰“U Uı¬ø ,±¬Ó·ø±˚À¬Óø∂õ …¬Ó‘Ú ¡flÚø≈Ò±’ ,±¬Ó·ø±˚À¬Óø∂õ ±˙Úø 1혌 1 ¬ÓÀ·˘ 1±¬Ó·ø±˚À¬Óø∂õ 1˜¸’ ¬Ó±˛˚gø¸ ¡fl¬Óø®‘¶—±¸ ∏n1±’ √ʱ1ª√Œ ±Ú±¬È œä˙øF¡fl Ú˙ªÀ1øÛ¬ ¬Óœ·—¸ ¸À±√ œ˘±«Ìı¬ ¡fl√±Û•¸ 1‚—¸ Ì∏n1¬Ó ˘ø≈ı¬ ı¬1ø¡fl º√ÂÀ√ ◊˝±Ú√Ê √ ◊˝±¡fl¬ÎŒ √Ê¡fl—Û¬ ∏n1±’ 1 ±√ ˝’ – ¬¬Óœ¬È±√ ˝—±1±ı¬ ˘®≈¶ ¬¬ˆø ˜¤ œ¬È±√ ˝—±1±ı¬ ¬Ó혌 2 ¡fl˘ø=±’ œ¬È±√ ˝—±1±ı¬ ¬ÓÌ·—±∂õ ¬Ó¬áø≈Ú’ Ú‡Ú˘jiø¸ Uı¬ø œ˘±√ „1

˛˚À˘±…√ı¬ø±√ ˝˜ ¡flaLø±˚¬ˆø’ ¬Ó˘∂õø¤ 22 ±ª±˚Œ – ˘∂õø¤ 92,œ¬È±√˝±ª& ±¬ˆ¬Óø∂õ ˘˛˚À1ø혘Œ œ√ ˝±¬‰√ √˝±´ù ≈ı¬±’ ±1¡fl Ú√ʱ˛˚À±’ ¬Ó±‡±˙ ±¬È√≈ œS±Â-S±√ 1˘®≈¶ Ê1ø˜Œ ◊I∞¬√ÂŒ ¬È±√ ˝1±˚Œ ¬Ó±‡±˙ í¡flë 1±¬éœ1Û¬ œÚ±g¸ ¬ˆ±˘ Ú±ö¶ ˛˚œ¬ÓZ¡ø ∏n1±’ ˜Ô∂õ ¬˜ÀêS √ ◊˝±1ª√≈ ÚÛ¬œV◊¬Î ∏n1±’ S±Û¬ ±…ı¬±¡fl ¡flœS±√Â-S±√ Ú√ʱ˛˚À√≈ ±1¡fl Ú√«Ê’ Q¬Óø¡‘fl ¬Ó±¬éœ1Û¬ √êM◊¬Î º1À¡fl √º˛˚√ ˝ ±1¡fl ¬Ó‘®¶1≈Û¬ 1ÀÚÀÒ √·Ú ∏n1±’ SÛ¬Ú±˜

Q¬Óø¡‘fl 1œ«Ô±…√ı¬ø 1√Ê1ø˜Œ ◊I∞√ÂŒ

¬ÓøÛ¬±¬ˆ¸ 1¬Óø˜ø¸ ±Ú˘±¬‰1øÛ¬ ºı¬í√˝ ¡fl√±Û•¸ ∏n1±’ ±¡fl¬ÎŒ Ô±Ú f1À≈¸ ¬ÓÀ˜ ±ª±ÚÀ√Ê √ ◊˝±˛˚œ¡fl√ ◊˝˙ 1´ùÌÀ±∂õ ßi¬ˆøı¬ø ¬ÓÀÚ√ø ±˛˚À√≈ 1Ú˘jiø¸ Uı¬ø 1øÛ¬◊¬Î 1±ª±√ ˝Œ ¬Ó√Êø±˛˚À±’ Ú±¬á≈Ú’ 1ø¬‰“U Uı¬ø ,±¬Ó·ø±˚À¬Óø∂õ Uı¬ø ˘ø¡fl≈˜ …¬Ó‘Ú ¡flÚø≈Ò±’ ,±¬Ó·ø±˚À¬Óø∂õ 1˜¸’ ¬ÓÀ·˘ 1±¬Ó·ø±˚À¬Óø∂õ ¬Óø±…√ÊÀªÌ∂õ √,Ê ≈ ±¬‰ œä˙øF¡fl ˚˛∂õøÚ√Ê ¬Ó±˛˚gø¸ ¡fl¬Óø®‘¶—±¸ √ ◊˝±Ú?1 ∏n1±’ ºı¬1ø¡fl Ú˙ªÀ1øÛ¬ ¬Óœ· ı¬”Û¬¬ – ¬ Ó œ ¬ È ± √ ˝ — ± 1 ± ı ¬ ı ¬ ” Û ¬ 1‚—¸ ¬Óø±…√ÊÀªÚ œ¬È±√ ˝—±1±ı¬ qÛ¬ ¬Ó혌 7 ±√ ˝’ ¬Ó…Ú√ÊøŒ ±1±√ÊÀÚ√ø ¬ÓÌ·—±∂õ ˛˚˘±¸»¡flø¬‰ø 1ª¸»◊¬Î œ·±√ ˝íı¬ 1Àœ¬‰”¸«˚±¡fl f1ÀœÒ –±¬Î º√ÂÀ1ø¡fl Ú√ʱ˛˚À±’ f·ÀÚ ,¬ÓøÛ¬±¬ˆ¸ ¡fl±¡fl¬ÎŒ Ô±Ú Û¬À±¬‰√˝ø ¡fl√±Û•¸ ¡fl±¬Ó˘ø¡fl Ú√˝±˜Œ ±1¡fl ڬͷ ¬Óø˜ø¸ ÚÛ¬±˚ƒ√◊¬Î Uı¬ø ˘∆ ±·˘ ı¬í√˝ ¬Ó¬áø≈Ú’ ±˙Úø º√ÂÀ√ ˝∆ œä˙øF¡fl ¬ÓÚ±¬á≈Ú’ ¡fl¬Óø®‘¶—±¸ Ú±¬á≈Ú±¬Óœ·—¸ 1À˜¸ 1·±¸ ºı¬1ø¡fl Ú˙ªÀ1øÛ¬

¬ˆ¬Ó±·¬é±’Àı1¬ø˘1í1œŒ«˜¡¬flÓ±˛˚±√„˜øœ1ı¬ œ·±√˝íı¬ ¬Ó±˛˚√„ø1 ̬éø√ ±…¬Ó√˝R±’ 1œ¬Óª≈˚ √◊˝±˛˚Û¬ø“√ʬ Ú√ʱ˛˚À±’ 1ª¸»◊¬Î

1±¬È˜ø±˘À¡flø ¡fl¤ ±1Û¬ 1Ú¬‰Ü©Œ ˘í1Œ ±˛˚√„ø1 – ˘∂õø¤ 92 ,±˛˚√„ø1 ,ÒøÚø¬Óø∂õ 1˘í1Œ Lô˘¬‰ ˛˚Àœ¬Óª≈˚ œ¡fl±1·¤ ±˛˚gø¸ 1˘∂õø¤ 72 ¬Ó±ª¬≈‰˘Õ±˙ 1·˘Úø º√ÂÀ1øÛ¬ ±√“ 1¡fl±˙Œ ¬Ó±¬ÈÀ˘=’ ˘∆ ¡fl±1¡fl ±…¬Ó√ ˝R±’ √ ◊˝±˛˚Û¬ø“√Ê ¬Ó·±’ ]81[ ˘Õ±˙ œ˘±Ú±√ÊŒ 1±ª¬≈‰˘Õ±˙ 1±˛˚√„ø1 œ¡fl±1·œ¬Óª≈˚ ±1¡fl ±…¬Ó√˝R±’ ±˛˚gø¸ √ ˝ø1Û¬ 1ø¸≈Ú’ Ìø1ªı¬ø 1±Ú¬È‚ º√ÂÀ√ ˝∆ ±1¡fl √êM±Ú¬‰ø ˘ø≈ı¬ 1±˛˚gø¸ ±˘√ ˝ø˜-∏¯∏n1≈Û¬ ˙—±¡fl¤ 1±¬ÈÀ1øı¬¬≈‰ œ¬«ÓªÛ¬œ˜¸ 1±¬ÈÀÚ√ ◊˝±˘˘í1Œ √ ˝øı¬ ¬ÓÛ¬œ˜¸ 1Ú√ ◊˝±˘˘í1Œ 1ø¡fl ª√Ê&-ä· ¬ÓÀ√ʱ˜ 1√ÊÚø ˘∆ √ ˝±¬Óı¬ ˘ø¡fl≈˜ √Â∂õÀ'¤ Ü©√ ◊˝ -«ÔÚ ±ª≈˜Úø√Ê◊¬Î ¬ÓÀ˛˚˜¸ ±ª¡≈flÚÀ¬ÓŒ ¡fl¬Íø º˘√Âø±’ ±1Û¬ 1Ú√ ◊˝±˘˘í1Œ √ ˝À≈Ú±˜ ±˘À¡fl¸ ±¡flÔ ¬Óö¶øÛ¬◊¬Î ¬Ó±¬Ó ¬Ó±√ ˝’ Ú‡œˇ¬Î±·˘í1Œ ¬Ó±ª±Û¬Œ 1¬‰› √ ˝ø±’ Ú‡œˇ¬Î±·˘í1Œ ˛˚Àœ˘±Ú±√ÊŒ ¬Ó‘˜ ›√ø˚ ˛˚À√ø 1ø¬Ó±“’ √ ˝∆ ˛˚Ôø 1ø¡fl ‡≈˜ ÚÀÛ¬ø 1˙ø ±¡flÔ √ ˝ø±’ Ú‡œˇ¬Î±· ¬Ó√ʱ˜±“¸Œ 1Ú√ ◊˝±˘˘í1Œ 1ø¬Ó±“’ ¡flœ˘±Ú±√ÊŒ ªÀ±˘À¡fl¸ ¬Óö¶øÛ¬◊¬Î ¬ÓG±¡fl ¬Ó«¡flø¬Ó’ √ ◊˝¤ º˛˚À√ ø ¡flÀ±˘À¡fl¸ ˛˚Àœ˘±Ú±√ÊŒ ¬ÓÀ˜ 1œ«˙¬é…¬Ó∂õ ›√ø˚ √ ◊˝±Ú√Ê Ò∏±1ÀÚ’ ˘Õı¬√ ˝ø±’ ¡fl√ ◊˝±¬Ó ¬ÓÀ¬«Ó”√ ˝≈˜ ∏n1±’ ¡flÀ±Ô √ø ˛˚Ôø √ ˝∆ :∂õ¬Óö¶ø ¬Ó±¬Ó 1ø¡fl ̱¡fl›±’ 1˘Õ±˙ ±˜1Û¬ œ˛˚±¸ª…ı¬ ˘¬ÈÀ±√ ˝Œ 1±ª¬≈‰˘Õ±˙ º˛˚ÀÚø √ ◊˝±˛˚¬Óø√ ˝˜ ÚÀ‡˘í1Œ ±ª ± 1 À ¡ fl ± ¬ é œ 1 Û ¬ 1 √ M ± Ì À 1 ˜ √ ˘ ø ± ¡ fl √ ˝ √  À ¬ Ó ‘ ˜ 1 œ ¬ Óª ≈ ˚ œ ¡ fl ± 1 · √ ◊ ˝ ¤ ± … Ú ¡ fl ± ˛ ˚ œ ¬ Ó ¬ ‘ Ó º√ÂÀ±’ √ ˝∆ ¬Ó‘ı¬±…¸√ ˝1 Û¬ø±…√’ Ì1±¡fl 1…≈¬Ó‘˜ ›√ø˚ ˛˚√ ˝

¡flı¬Àı¬øë ¬Óª±“·√◊˝±√„ı¬¬ Ú˜·±’ 1í√Â∂õÀ'¤

1ji√Ê∂õ-ªÚ 1˙√Œ ¡fl«˙√±’ ∏n1±’ «˜¡fl – ˘∂õø¤ 92 ,›±“·√◊˝±√„ı¬ ,ÒøÚø¬Óø∂õ 1˛˚˘±aL˜ ˘í1Œ ˛˚œf¡flŒ 1À…¬é˘ 1±1¡fl ¬Ó√ ˝ø±¸»◊¬Î 1øÒ √ „ø±√ ¬Ó√ʱ˜ º√ÂÀ√ ˝∆ ¬Óö¶øÛ¬◊¬Î √ ˝ø±’ ¬Óª±“·√ ◊˝±√ „ı¬ ˘ø±¡fl Ú‡¤ ˘í1Œ ∏¯˙Àı¬ø ¡fl˘”˜œÚ«˙√∂õ ± ª≈Û¬ Ú‡˘í1Œ ¡fl˘”˜œÚ«˙√∂õ √êM≈˚±ı¬√ ±¬È√≈ 1˜±Ú √Â∂õÀ'¤ ¡flı¬Àı¬ø 1˘G˜—¸ ±˛˚√ „ø1 ¬Ó√ÂÛ¬ø 1±ª±√ ˝Œ ¬Óö¶øÛ¬◊¬Î ¬ÓÚ√—√Ê ˘í1Œ ›±“·√ ◊˝±√ „ı¬◊¬ÎÚø ı¬À±ı¬ 1Ú«˙√∂õ 1¡fl«˙√ √ ◊˝f¬‰ ˙√ ˝À˜ ¡flgª∂õ ¡fl˘øG±˜ œ1±¡fl√ ˝¸ 1Ú«˙√∂õ 1√Ê√ ◊˝±1 ˘Õ˘∂õø¤ 03 ±√ ˝’ º˛˚À√ø 1ø¡fl ˘ø¡fl≈˜ ªÀ±¬ˆ¡flÚø±¬á≈Ú±’ 1√Êø±1«˜¡fl ,Ú«˙√ 1µÚ±¡flı¬Àı¬ø œ˜±§¶ ¬Ó√Â∂õÀ'¤ ¡flı¬Àı¬ø ±¡flÔ ˘ø¡fl≈˜ ı¬À±ı¬ º√ÂÀ√ ˝∆ ±1¡fl Ü©ªøßiø¸ √ø±’ Úø‡˘ø ,S¬‰ø1ö¶ø ±˛˚œ˘”˜Uı¬ ±1¡fl √ ˝∂¢—¸ ¬Ó1Û¬› ˘À¡fl¸œS±√Â-S±√ 1˛˚˘±…√ı¬ø±√ ˝˜-˛˚˘±…√ı¬ø ¡flÕ∏¯˙Àı¬ø 1ø¡fl ¬é…¬Ó∂õ 1±ı¬À√ ◊˝¤ 1§•Ú 1ø±¬‰ Ú‡˘í1Œ ºı¬1ø±Û¬ ı¬Úø±√Ê ¡«flÀÛ•¸ ˙√ø ßi¬ˆøı¬ø 1œ¡fl±1·œ∏¯œÚ˜ º√ÂÀ1ø¡fl Ú±ö¶ª’ ¬Ó«˜¬Ù¬È≠õŒ

∏n1±√ʬÓø±Û¬ ,1ø±¬Ï Û¬ø±√Ê ı¬À±ı¬ 1˘¡fl¸¡fl˛˚¬Óø‡Œ ,¬‰ø±“¡fl Lôø‡ ,1±¡flŒ 1±˘˜Œ ¬ÓÀ±√ ˝Ú±’ º√ÂÀ√ ˝∆ ¬Ó¬éø˘1øÛ¬ ±1¡fl ˛˚êS √ø±’ ±ˇ¬Ï≈˜ ,œÚ√Âı¬ø ¡flŒ √¤ √êM≈˛˚±Û¬◊¬Î ]…˜±∂¢[ ±˘√Êø Û¬+1˜±¡fl ¬ÓÀ±¬ÈÀÚ√ø ˜Lôø’ ,Ú√ ◊˝√ÂÀU ˘∏n1≈Ú ¡fl˛˚±Òı¬ø ,±ª∏n1ı¬ Úªœ√Ê «ı¬”Û¬’ ¡fl¬éœÒ’ œ¬é1±’ ,˛˚1 ¡fl¬éœÒ’ œ¬é1±’ ¡√êM1ø¬Óø’ ,±√ ˝˘ø¬‰ Û¬1ø¡flø √¸—±¸ Ú√êM±∂õ ±˘˜Œ √ ◊˝±¡fl¬ÎŒ ¬‰ø±¡flŒ ±˛˚∏¯ı¬ø œ¬é1±’ ˘±«¡flÀ±¬‰ ,±¡fl¬ÎŒ ˘œÚüõ§¶ ±Ú˘±¬‰1øÛ¬ ±˘˜Œ ¡flœ¡fl±1·√êM≈˛˚±Û¬◊¬Î «ı¬À”Û¬ 1±˛˚√ ◊˝ º1À¡fl Ú«˙√1øÛ¬ º˛˚ÀÚø 1ø√±’ ˘Õ±˘˜Œ 1ÀÚÀ˛˚±ı¬-Ú˛˚±· ,˘±¬Ó-˘±‡Œ ˛˚À¬Óø˜ø¸ ¬Ó±¬ˆ¸ ¡fl¤ ¬Ó¬áø≈Ú’ ¬Ó¬é¡fl±¬ˆ¸ œ˛˚±ö¶’ 1˘±1“¬ˆÔø≈Û¬ ¬Ó√ÂÛ¬ø √êM≈˛˚±Û¬◊¬Î ¬Ó±¬ˆ¸ ±1Ò ¬Ó“±’ ˛˚Àœ¬Ó¡fl±¡fl ˘¬≈Ó’ º1À¡fl Ì√ ˝∂¢˙—’ ¬ÓÀ±˚ √ ◊˝±˘˜Œ ˘ø¬ÍÀ¬ˆ √ ◊˝¤ ˛˚Àœ¡fl±1·¡fl¬éœÒ’ œ¬é1±’ ∏n1±’ 1˛˚§i˜¸ ±Ô¬Ó ¬Óøœx•¸-Lôø±˙ ¬Ó√ʱ˜ 1√Ê√ ◊˝±1 1±¬ÈÀ˘=’ Ì∏¯±¬ˆ º1À¡fl ˙±¡fl∂õ ±˙±’ √ ◊˝1À±¬Ó ‡À±1 J¬≈é’ ˛˚±√¸ Ú‡¬≈Ó¸Œ ±˘˜Œ ˘ø¬ÍÀ¬ˆ ¡fl¸ø±√ ˝¬Óø‹ √ ◊˝¤ 1±˛˚√ø˜±1 ¡flÀ±˘À“›¬ÓŒ ¬Ó·—¸∂õ

1±1¡fl Ì«Û¬±√Û¬ ¬Ó±˛˚√ø˜±1 ªÀ√ÀªÒ±˜ ¿¿ ª¸»◊¬Î ˘ø¬ÍÀ¬ˆ ˘ø¬ÍÀ¬ˆ ¬Ó√ÂÛ¬ø 1±√ ˝’ ±Ú√Ê∏n1& ›√ø˚ ˘√Âø√ ˝ø±’ ˘ø¬‰ ±1Û¬ 1À·±’ »±«Ô’ ¬Ó˘∂õø¤ 12 º˛˚√ ˝ Ú√ʱ˚À—¸ ª±¬ˆ∂õ ˛˚œ«˜Ò ¬Óª¸»◊¬Î ±1Û¬ 1Lô±∂õ ßi¬ˆøı¬ø 1˜¸’ √ ◊˝±1Û¬ 1±ª≈Û¬ ±Ú√ø ˜Lôø’ 1±˘˜Œ ±¬È√≈ ˜Ô∂õ º˘Õ±˘˜Œ ˘√Âøı¬∆ ¬Ó±“¸Œ 1«œÔ±Ú«˙√ 1±√Ê√±˝ 1√±Ê√ ±˝ ±Ô¬Ó ˛˚œ¬Ó¬‘Ó ¬Ó√ÂÛ¬ø 1±ª±Û¬À±ÚŒ ¬È±ı¬ √ø 1ı¬ø ¬Óœ˘Ô±˘˜Œ Ú√ø 1±˘˜Œ º ˘√Âø√ ˝∆ ˜·±˜¸ 1√êM¬ˆ ÚÌ·’ ˘Õ±˙Úø ›±Ú√ø ˜Lôø’ 1ª±“· ±˛˚œ1≈ı¬¬≈‰ -1¬‰› ¬ÓÀ·˘ 1±˛˚√ø˜±1 √ ◊˝±Ú√ø ˜Lôø’ -˝±“ı¬ 1œ1±ı¬˘Ú ñœ∂¢˜±¸ ∏¯ø¡‘fl ±1¡fl Ú√±Û¬»◊¬Î ˘À¡fl¸¡fl∏¯¡‘fl 1±˘Œ ßi¬ˆøı¬ø ±1¡fl 1±˛˚¬Ó∆ ˘À¡fl¸1±˜¡fl ∏n1±’ œ∂¢˜±¸ 1¬Óı¬Œ√ º˛˚√ ˝ ¬Ó¬áø≈Ú’ ±˘˜Œ ¡fl…√ÊøÌø±ı¬ ¡fl¤ ±ª±√ ˝Œ¬ ¬Ó«˙ø√∂õ œ∂¢˜±¸ √ ◊˝±1Û¬ 1Ú‡±˘˜Œ ¡fl…√ÊøÌø±ı¬ ˘À¡fl¸œ«Ô±Ú«˙√ ±√ ˝’ ˘Õ±˘˜Œ √,√˝˛˚1ø¸ ±·ı¬ ,√ʱ˛˚“Û¬ø ,∏n1√ ˝Ú ñœ∂¢˜±¸ ßi¬ˆøı¬ø ı¬À±ı¬ 1±¬ÈÀ1√Âı¬ ,œ1±¬È¡fl-±√ ,±˘√˜-±˜ ,±√ „¬ÈŒ œ˘¬ÓÀ¬ÓŒ ,ˇ¬Îø&1ø&ı¬ ,±1¡flÀÔŒ

-Û¬±√À˘√ ÚÀ√ø ±¬ÈÚø¬Óø ¬ – ˘∂õø¤ 82 ,±√ÊÀ±√˝ ,¡fl√ı¬À¬Óø∂õ ±˛˚√ø˜±1 ±˛˚œ1√Âı¬ ˙1ø±¬‰ ¡fl¸ø±√ ˝¬Óø‹ ±¡flÔ √ ˝∆ Û¬±√À˘√ ±µÀ√ ˝Œ ±˛˚√ø˜±1 º1ÀÛ¬ Ìø1˜±¸ ±˙Úø 1˘∂õø¤ 12 1ª¸»◊¬Î ±˘˜Œ ˘ø¬ÍÀ¬ˆ ±ª±˚Œ ¬Ó±Ú˘±¬‰1øÛ¬ 1f¡flŒ ¡fl¬Óø®‘¶—±¸ ¡fl√ ˝ø”˜±¸ ∏n1±’ ˘±1“ˆÔø≈Û¬ ª¸»◊¬Î 1±1Û•1Û¬ ±Ô¬Ó ˛˚œ«˜Ò √ ◊˝¤ ±ª±√ ˝Œ y1±’ ±1Û¬ √ 1˘∂õø¤ 9 1 œÌ±ı¬ 1˛˚§i˜¸ ¬Ó√ʱ˜ 1Ú±˜˘√Â≈˜-≈µ√ ˝ø 1±¬ÈÀ˘=’ √ ◊˝±˘˜Œ ˘ø¬ÍÀ¬ˆ ˘ø¬ÍÀ¬ˆ 1±˛˚√ø˜±1 ª¸»◊¬Î ¡fl±˘Œ ˚Œ …·±˚À‡~À◊¬Î º√ÂÀÚø±’ √◊˝±˛˚ˇ¬Ïø¡fl 1ª¸»◊¬Î √ ◊˝¤ º¡flœ¬Ó∂õ 1˛˚§i˜¸ ¡fl¤ 1˛˚±√x•¸ Ú±˜˘√Â≈˜-≈µ˝ø º√ÂÀ±’ √ ˝∆ ¬Óˇ¬Îø√Êı¬ø ¬Óø‘ú¶ 1ª√ÀªÒ±˜ ¿¿ ∏¯∏n1≈Û¬±√ ˝˜ ¬Ó·˘ -˘±¬ÏŒ √◊˝±1Û¬ 1±˘±‡Œ ˘ø¬ÍÀ¬ˆ ¬Ó·±√˝íı¬ ˛˚√ 1–œË‡ 4951 ¡fl±Ú√Ê∏n1& ˛˚√ º˘√Âø√ ˝∆ ±ª±ÚÀ√Ê Ì∏¯±y¸ ˛˚±√ı¬ø 1À±Ú√ʱı¬ …√±ı¬-˘±¬Ó ,˘±‡Œ Uı¬ø ¬Ó±¸ ¡fl±˛˚√ ◊˝ ÌÀ1±¡fl◊˝¸Œ ºª¸»◊¬Î ˘”˜ 1˘ø¬ÍÀ¬ˆ ±Ú√ø 1·±√ ˝íı¬ ª±¬ˆ∂õ ˛˚œ«˜Ò ¬Ó˘ø¬ÍÀ¬ˆ 1±˛˚√ø˜±1 ˚ Œ …‡~À◊¬ Î º˛˚√ ˝ ±ª±¡flŒ ›˘ø≈ı¬ 1±˛˚√ø˜±1 º˛˚√˝Ú ¬Ó¬éø˘1øÛ¬ ¬Ó˘ø¬ÍÀ¬ˆ 1√◊˝±¬Í Ú√◊˝’ ±¬ÈÀ˚ø ,Ú±˜…√ı¬ø

Ìø1˜±¸ 1ª¸»◊¬Î ±˘˜Œ ˘ø¬ÍÀ¬ˆ 1±˛˚√ø˜±1 ¡fl¸ø±√˝¬Óø‹ ±Ü©¬‰À∂õ 1±¬Ó 1ø±Û¬ ı¬1ø¡fl ±¬á¬Óø∂õ ¬Ó1±ı¬1√ 1´ùı¬ø ¬ÓÀ±˚ ¡flª¸»◊¬Î ¡flÕ¬Ó±˛˚√ ◊˝ ı¬À±ı¬ 1œ«Ô±Ú«˙√ ¬ÓÀ±˚ Ú‡±˘˜Œ 1ø¡fl ‡~À◊¬Î ˘ø≈ı¬ ı¬±˘¬‰ ˛˚À∏¯ı¬ø √ ◊˝¸Œ ˛˚±˚ ±1Û¬ ı¬1ø¡fl Ú√ʱ˛˚À±’ 1À¬ÓøXÛ¬ ¬Óßi◊¬Î ¡flÒø’ ¡fl˛˚±Òı¬ø ¬Ó±¬ˆ¸ º1À¡fl ˙±¡fl∂õ ¬Ó˜ ˘ø≈ı¬ Ú√ʱ˛˚À∂õ 1±¬«‰¬‰-±Lô¬‰ø √êM1ø¬Óø’ ∏n1±’ ±√ ˝˘ø¬‰ Û¬1ø¡flø √¸—±¸ Ú√êM±∂õ ,Ú√ ◊˝√ÂÀU ˘∏n1≈Ú ˘À±¬Ù√ ◊˝ º1À¡fl Ú±√∂õ Ì∏¯±¬ˆ ±˛˚À±¡fl¬ÎŒ ˘œÚüõ§¶ ¡fl¬éœÒ’ œ¬é1±’ ¡fl¬Óø®‘¶—±¸ ¡fl√ ˝ø”˜±¸ ∏n1±’ ˘±1“¬ˆÔø≈Û¬ ¬Ó±√Êı¬ 8 ±˛˚gø¸ ±Ú√ø√ ◊˝¸Œ 1±˘˜Œ 1ÀÚ˘jiø¸ ¬Óøœ∂õ ¬Ó√ʱ˜ 1˘¡fl¸…¸√¸ Ìø1≈Û¬-Ú 1f¡flŒ f¬‰ ˙ÌÀ· ¬ÓøÛ¬±¬ˆ¸ 1¬Óø˜ø¸ ±Ú˘±¬‰1øÛ¬ ±˘˜Œ º1ÀÛ¬ Ìø1˜±¸ ˛˚œ·±¬ˆı¬ø ¬ÓÚ˘jiø¸ ¬Ó¬áø≈Ú’ ¬ÓQ¬ÓøÛ¬±¬ˆ¸ 1±˛˚œ1¡≈fl±¬Í ¬ÓÀ·˘ 1±1¡fl Ú±√∂õ Ì∏¯±¬ˆ √ÊÚø √ÊÚø ˘À¡fl¸¡fl√±Û•¸ ¬Ó1Û¬› 1±…¸˜¸ ßi¬ˆøı¬ø ±ª±√ ˝Œ Úœ‡≈ji¸ ˘À¡fl¸œ˛˚±¸ª…ı¬ √ ˝”˜¸±…¸˜¸ √ ◊˝¤ ¬Ó˛˚˜¸ œ√ «¬Óª1Û¬ º˛˚√ ˝ ±1¡fl ±Ú¬‰±˘À±’ ªÀ±¬ˆ√˙ı¬ø º˛˚√ ˝ ±1¡fl Ú±√∂õ ¸±´ù±’ ¡fl˘¡fl¸œ˛˚±¸ª…ı¬ ˘ø≈ı¬ ı¬√í√˝ ±1¡fl 1√”

p10-29  
p10-29  

Û Û õ Û Û Û Û Û Û ª ª Û Û õ Û Û Û Û ª Û õ Û Û ª Û Û ª Û Û õ Û Û õ õ õ ª Û Û ª Û ª Û Û ª Û ª Û Û ª Û Û ª ª õ õ Û õ õ ª Û Û Û Û Û Û Û Û Û ª ª...

Advertisement