Page 1

Delårsrapport januari-september 2008 Bisnode Business Information Group AB

Januari – september 2008 •

Försäljningsintäkter 3 312 (2 764) MSEK.

Rörelseresultat EBITA 434 (479) MSEK, exkl. reavinster 394 (390) MSEK.

Rörelsemarginal EBITA 12,8 (16,6) procent, exkl. reavinster 11,9 (14,1) procent.

Kassaflöde från den löpande verksamheten 218 (282) MSEK.

Väsentliga händelser •

Johan Wall tillträdde som ny vd och koncernchef den 15 september.

Fortsatt expansion genom bolagsförvärv i Belgien, Sverige, Schweiz och Tyskland.

Omstrukturerings- och konsolideringsprocess inledd för att öka fokus på kärnverksamheten.

Refinansiering av koncernen genomförd.

Väsentliga händelser efter periodens slut •

Förhandlingar om övergångsavtal gällande hanteringen av SPAR-tjänster fr.o.m. 1 januari 2009 pågår och förväntas slutföras innan årets slut.

”Bisnode fortsätter visa försäljningstillväxt och god lönsamhet i ett förändrat marknadsklimat. Med våra digitala affärsinformationstjänster kan företag förbättra sina beslutsunderlag och lättare bedöma risker. Det bidrar till att efterfrågan förväntas vara fortsatt god även i ett svårare marknadsläge”, säger Johan Wall, vd Bisnode.

Nyckeltal jpbh

OMMU

OMMT

OMMU

OMMT

OMMTLOMMU

OMMT

àìäJëÉé

àìäJëÉé

à~åJëÉé

à~åJëÉé

çâíJëÉé

eÉä™ê

c∏êë®äàåáåÖëáåí®âíÉê

1 065

989

3 312

2 764

Q=QQS

P=UVV

c∏êë®äàåáåÖëíáääî®ñí

TISB

24,2%

NVIUB

21,3%

åL~

21,8%

NQT

NSS

QPQ

QTV

RPR

RUM

NPISB

NSIQB

NOIUB

NSISB

NNITB

NQIPB

NQO

NSN

PVQ

PVM

QUV

QUS

NPIPB

NSIPB

NNIVB

NQINB

NNIMB

NOIRB

o∏êÉäëÉêÉëìäí~í=b_fq^ o∏êÉäëÉã~êÖáå~ä=b_fq^

o∏êÉäëÉêÉëìäí~í=b_fq^=EÉñâäìëáîÉ=êÉ~îáåëíÉêF o∏êÉäëÉã~êÖáå~ä=b_fq^=EÉñâäìëáîÉ=êÉ~îáåëíÉêF oÉëìäí~í=ÉÑíÉê=ëâ~íí h~ëë~Ñä∏ÇÉ=Ñê™å=ÇÉå=ä∏é~åÇÉ=îÉêâë~ãÜÉíÉå jÉÇÉä~åí~äÉí=~åëí®ääÇ~

OS

SS

VQ

OTM

NMR

OUN

NNU

QR

ONU

OUO

QMS

QTM

P=ONR

P=MPV

P=NST

O=TMT

P=NPV

O=TVM

Bisnode är en av Europas ledande leverantörer av digital affärsinformation med ett komplett utbud av onlinetjänster inom marknads-, kredit- och produktinformation. Med hjälp av Bisnodes affärsinformationstjänster kan företag öka sin försäljning, minska sina risker och förbättra sina dagliga affärsbeslut. Bisnode bildades 1989 och finns i 19 europeiska länder med drygt 3 200 anställda. Bisnode ägs till 70 procent av Ratos och 30 procent av Bonnier. För mer information se www.bisnode.com


Sid 2 av 10

Finansiell översikt Perioden visar fortsatt försäljningstillväxt och god lönsamhet, bland annat till följd av genomförda förvärv under föregående år. Efterfrågan på digitala informationstjänster ökar framförallt i Centraleuropa, Tyskland och Schweiz samtidigt som en allt större tillgång till publik information ger möjligheter till utveckling av nya och mer effektiva tjänster. Storbritannien och Danmark är marknader med ett stort utbud av informationstjänster och hård konkurrens vilket pressar priserna. Under perioden har koncernen inlett en process för att förbättra lönsamheten genom omstrukturering och konsolidering av verksamheter i dessa länder. Bisnode är inne i en strategisk expansionsfas i Europa där koncernen genom förvärv och avyttringar vill öka fokus på kärnverksamheten. Under perioden har sex kompletterande förvärv genomförts i Belgien, Sverige, Schweiz och Tyskland för att stärka marknadspositionen på respektive marknad. Ett tydligare fokus på kärnverksamheten har även lett till avyttring av dotterföretagen MarketWatch, Stockmann-gruppen, Retail Institute Scandinavia och Wij Special Media samt några av koncernens minoritetsinnehav. Bisnodes digitala affärsinformationstjänster ger företag möjlighet att öka sin försäljning, minska sina risker och förbättra sina dagliga affärsbeslut. Dessa tjänster uppfyller ett informationsbehov hos våra kunder som leder till en fortsatt god efterfrågan även på en finansiellt turbulent marknad och i en förväntad nedgång i ekonomin.

Försäljningsintäkter och resultat Försäljningsintäkterna uppgick till 3 312 (2 764) MSEK, motsvarande en tillväxt om knappt 20 procent jämfört med motsvarande period 2007. Intäktsökningen hänförs huvudsakligen till genomförda förvärv under föregående år. Koncernens rörelseresultat EBITA uppgick till 434 (479) MSEK, varav 40 (89) MSEK avser reavinster från avyttringar av dotterföretag och minoritetsinnehav. Rörelsemarginalen EBITA uppgick till 12,8 (16,6) procent. Justerat för reavinster uppgick rörelsemarginalen till 11,9 (14,1) procent. Den försämrade rörelsemarginalen förklaras främst av betydande utvecklings- och engångskostnader inom affärsområde Credit & Risk Information tillsammans med ökade centrala kostnader. Under perioden har en omfattande strategiprocess inletts och tillsammans med kostnader för koncernledningsförändringar belastar det resultatet för centrala funktioner. Resultatet för Credit & Risk Information belastas med engångskostnader gällande en förstudie om utveckling av en omfattande IT-plattform som resulterade i beslutet att inte genomföra den stora investeringen. Affärsområdet har under perioden dessutom tagit betydande kostnader för en offensiv satsning i Tyskland som omfattar bland annat en väsentlig uppgradering av koncernens tyska företagsdatabas. Satsningen har inneburit en vidareutveckling av befintliga produkter och lansering av nya tjänster som förväntas ge positiva försäljningseffekter under kommande perioder. Totalt har dessa processer och satsningar belastat koncernens resultat med cirka 33 MSEK under perioden. Finansnettot uppgick till -240 (-84). Det försämrade finansnettot förklaras främst av ökade räntekostnader och finansiella engångskostnader hänförliga till koncernens refinansiering. Vidare har en försvagning av den svenska kronan medfört valutakursförluster om 28 MSEK hänförliga till koncernens upplåning i utländsk valuta. Resultatet före skatt sjönk med 213 MSEK till 124 (337) MSEK. Koncernens genomsnittliga skattesats var 24 (20) procent. Jämförelseperiodens låga skattesats beror på att resultatet inkluderar en högre andel skattefria reavinster. Resultatet efter skatt uppgick till 94 (270) MSEK, motsvarande ett resultat per aktie efter utspädning om 0,7 (2,6) SEK.

Bisnode Business Information Group AB. Org. 556681-5725 | E-post: info@bisnode.com | www.bisnode.com


Sid 3 av 10

Kassaflöde och investeringar Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 218 (282) MSEK under niomånadersperioden. Det försämrade kassaflödet förklaras huvudsakligen av ökade finansiella kostnader. Rörelsekapitalet har utvecklat sig bättre än motsvarande period föregående år. Investeringar i anläggningstillgångar uppgick till 156 (102) MSEK, varav investeringar i immateriella tillgångar 86 (66) MSEK, materiella anläggningstillgångar 54 (36) MSEK och finansiella anläggningstillgångar 17 (0). Investeringar i dotterföretag uppgick till 120 (861) MSEK. Investeringar i materiella och immateriella tillgångar som andel av försäljningsintäkterna uppgår till 4,2 (3,8) procent.

Finansiell ställning Koncernens nettoskuld per balansdagen var 3 209 MSEK (2 297 per 2007-12-31). Den ökade nettoskulden förklaras av transaktioner med ägarna i form av utdelning och aktieinlösen om totalt 1 800 MSEK samt betalning av kapitaliserad ränta på konvertibla lån uppgående till 144 MSEK. Under perioden har ägarna tillskjutit kapital i form av ägarlån uppgående till 1 000 MSEK. Likvida medel uppgick per balansdagen till 233 (214 per 2007-12-31) MSEK. Därutöver har koncernen kreditfaciliteter om totalt 400 MSEK. Vid periodens slut var kreditutrymmet outnyttjat.

Personal Antalet anställda vid periodens utgång var 3 225 (3 008 per 2007-12-31). Nyanställningar har gjorts framförallt i Sverige och Tyskland och genomförda bolagsförvärv och avyttringar har inneburit en nettoökning med 51 anställda. Medelantalet anställda under niomånadersperioden uppgick till 3 167 (2 707).

Försäljningsintäkter och resultat per affärsområde Vid årsskiftet 07/08 genomfördes förändringar i affärsområdesstrukturen och ett antal verksamheter flyttades från affärsområde Service & Venture Development till respektive strategiskt marknadssegment. Affärsområdenas jämförelsetal har justerats för att tydliggöra utvecklingen.

Januari-september 2008 och 2007 CRM MSEK

CRI

PDT

BMI

Centrala funktioner

SVD

Totalt

2008

2007

2008

2007

2008

2007

2008

2007

2008

2007

2008

2007

2008

2007

Försäljningsintäkter

1 193

840

1 069

961

163

147

710

675

537

515

-360

-374

3 312

2 764

Totala rörelseintäkter

1 213

847

1 084

991

164

148

716

697

590

587

-368

-378

3 399

2 891

110

68

37

83

20

19

164

178

171

180

-69

-48

434

479

9,1%

8,0%

3,4%

8,4%

12,2%

12,6%

23,0%

25,5%

29,0%

30,7%

n/a

n/a

12,8%

16,6%

1

Rörelseresultat EBITA Rörelsemarginal EBITA Rörelseresultat EBITA (exkl reavinster) Rörelsemarginal EBITA (exkl reavinster)

107

68

37

69

20

19

159

158

139

125

-69

-48

394

390

9,0%

8,1%

3,5%

7,1%

12,2%

12,6%

22,5%

23,4%

25,9%

24,3%

n/a

n/a

11,9%

14,1%

Investeringar 2

47

19

36

18

1

1

8

8

41

52

7

2

140

101

Medelantal anställda

928

630

966

867

152

158

567

570

487

424

67

58

3 167

2 707

1 2

I kolumnen Centrala funktioner har koncernintern omsättning eliminerats varför omsättningen är negativ. Avser investeringar i immateriella och materiella anläggningstillgångar

CRM & Direct Marketing Periodens försäljningsintäkter uppgick till 1 193 (840) MSEK. Rörelseresultat EBITA uppgick till 110 (68) MSEK med en rörelsemarginal EBITA om 9,1 (8,0) procent. Den starka tillväxten förklaras framförallt av förvärvet av WDM-koncernen som genomfördes i maj 2007 och som har stärkt affärsområdets position inom konsumentmarknadsföring i Europa. Den förbättrade rörelsemarginalen är en effekt av en positiv lönsamhetsutveckling inom WDM. Under perioden har investeringarna i affärsområdet ökat framförallt i samband med en betydande IT-satsning för en storkund. På den svenska marknaden konsoliderar Bisnode verksamheter och skapar ett starkare helhetserbjudande för hantering av kundrelationer vilket öppnar möjligheter för både merförsäljning och kostnadssynergier. Affärsområde CRM & Direct Marketing (CRM) erbjuder tjänster till sälj och marknadsfokuserade bolag för att identifiera, utveckla och behålla kundrelationer. Bisnode är en av Europas största leverantörer av tjänster inom marknadsföring, service, support, kundrelation (CRM) och adresserad direktmarknadsföring.

Bisnode Business Information Group AB. Org. 556681-5725 | E-post: info@bisnode.com | www.bisnode.com


Sid 4 av 10

Credit & Risk Information Periodens försäljningsintäkter uppgick till 1 069 (961) MSEK. Rörelseresultat EBITA uppgick till 37 (83) MSEK, motsvarande en rörelsemarginal EBITA om 3,4 (8,4) procent. Affärsområdets låga rörelsemarginal förklaras främst av betydande utvecklings- och engångskostnader. Resultatet belastas med väsentliga engångskostnader gällande en förstudie om utveckling av en omfattande IT-plattform som resulterade i beslutet att inte genomföra den stora investeringen. Betydande kostnader har också tagits för uppgradering av en lokal databas med företags- och kreditinformation i Tyskland vilket inneburit vidareutveckling av befintliga produkter och lansering av nya tjänster som förväntas ge en positiv försäljningseffekt under kommande period. Affärsområde Credit & Risk Information erbjuder ett brett utbud av produkter och tjänster för kredit- och riskbedömning, vilka i allt större utsträckning integreras med kundernas affärssystem för mycket snabb och smidig åtkomst. Informationen gör det möjligt för organisationer att identifiera och hantera risker vid försäljning, inköp och andra affärsprocesser.

Product Databases & Trade Press Periodens försäljningsintäkter uppgick till 163 (147) MSEK, rörelseresultat EBITA uppgick till 20 (19) MSEK med en rörelsemarginal EBITA om 12,2 (12,6) procent. Den positiva tillväxten är huvudsakligen en effekt av ökad efterfrågan sedan nya och förbättrade onlinetjänster och mobila applikationer lanserats. Affärsområde Product Databases & Trade Press erbjuder annonsutrymme i affärsmagasin, kataloger och onlinetjänster för en ökad försäljning. Kunderna är främst leverantörer av industrikomponenter.

Business & Market Information Periodens försäljningsintäkter uppgick till 710 (675) MSEK. Rörelseresultat EBITA uppgick till 164 (178) MSEK med en marginal om 23,0 (25,5) procent. Rörelseresultatet exklusive reavinster uppgick till 159 (158) MSEK. Affärsområdet fortsätter att visa hög lönsamhet genom en stabil utveckling i de tre viktigaste verksamhetsländerna Sverige, Tyskland och Slovenien. Under perioden förvärvades Svenska Nyhetsbrev som ett komplement till erbjudandet om skräddarsydd branschinformation. Under sommaren avyttrades verksamheterna i de danska bolagen Stockmann-gruppen och Retail Institute Scandinavia vars verksamheter låg utanför koncernens kärnverksamhet. Affärsområde Business & Market Information erbjuder ett stort antal informationstjänster som ett beslutstöd till beslutsfattare och specialister inom både stora och små organisationer. Bisnode erbjuder skräddarsydda tjänster för utvalda kundsegment inom olika branscher. En viktig framgångsfaktor inom detta affärsområde är hur tjänsterna anpassas efter kundens varierande behov av både bred och djup affärsinformation kombinerat med användarvänliga gränssnitt.

Service & Venture Development Periodens försäljningsintäkter ökade till 537 (515) MSEK, rörelseresultat EBITA uppgick till 171 (180) MSEK med en rörelsemarginal EBITA om 29,0 (30,7) procent. Under perioden avyttrades MarketWatch samt minoritetsinnehaven i Polopoly, Addnode och Racasse vilket medförde reavinster om totalt 32 MSEK. I jämförelseperioden ingår reavinster om 55 MSEK. Justerat för reavinster uppgår rörelsemarginalen EBITA till 25,9 (24,3) procent. Affärsområde Service & Venture Development är ansvarigt för koncernens serviceföretag och för central utveckling av produkter och tjänster. Affärsområdet ansvarar för insamling, harmonisering, analys och förädling av all affärsinformation i koncernen. SVD hanterar också central affärsutveckling och hjälper entreprenörer att utveckla nya affärsidéer.

Centrala funktioner I Centrala funktioner ingår bland annat kostnader för koncernens huvudkontor, däribland ersättningar till vd och finansdirektör, ekonomi, kommunikation och andra koncerngemensamma funktioner. Området belastas även med kostnader för förvärv och avyttringar samt vissa gemensamma utvecklingsprojekt. En fortsatt hög aktivitetsnivå kring förvärv och avyttringar har medfört en högre kostnadsnivå än motsvarande period föregående år. Rörelseresultatet EBITA för perioden uppgick till -69 (-48) MSEK. Under perioden har en omfattande strategiprocess inletts och tillsammans med kostnader för koncernledningsförändringar belastar det resultatet med ytterligare cirka 20 MSEK.

Bisnode Business Information Group AB. Org. 556681-5725 | E-post: info@bisnode.com | www.bisnode.com


Sid 5 av 10

Väsentliga händelser under perioden Johan Wall tillträde den 15 september som ny VD och koncernchef för Bisnode. Han kommer närmast från posten som VD för börsnoterade mjukvaru- och konsultbolaget Enea. Johan Wall, född 1964, är civilingenjör från KTH i Stockholm och har studerat vid Stanford University i Palo Alto i USA. Johan har även erfarenhet av forskning inom internetområdet och var grundare till svenska internetkonsulten Netsolutions. Till följd av de senaste årens positiva resultatutveckling beslutade Bisnodes ägare i början av året om en refinansiering av koncernen. Refinansieringen innebar en ökad extern upplåning samtidigt som 1 800 MSEK skiftades ut till ägarna i form av utdelning och aktieinlösen. I samband med refinansieringen erhöll koncernen ägarlån om totalt 1 000 MSEK.

Förvärv och avyttringar I januari förvärvades Credita, en lokalt marknadsledande leverantör av kredit- och riskanalysinformation i Schweiz samt Svenska Nyhetsbrev, en leverantör av nyheter och affärsinformation inom specifika branscher. I maj förvärvades Spectron Business Solutions, tidigare Arvato Services NV, verksamt inom data- och kundservice på den belgiska företagsmarknaden. Därutöver har ytterligare tre mindre kompletterande förvärv genomförts i Sverige och Tyskland. Följande dotterföretag har förvärvats respektive avyttrats under januari-september 2008:

Förvärvade dotterföretag Dressler Verlag, Tyskland Credita AG, Schweiz Relevant Information i Uppsala AB, Sverige Svenska Nyhetsbrev AB, Sverige Spectron Business Solutions bvba, Belgien Electronic Data Innovation Group AB, Sverige

Affärsområde PDT CRI SVD BMI CRM SVD

Förvärvsdatum 2008-01-01 2008-01-07 2008-01-08 2008-01-09 2008-05-21 2008-09-01

Förvärvad andel 100% 100% 100% 100% 100% 100%

FörsäljningsAntal anställda1 intäkter1 9 1 24 22 30 17 56 56 1 1 120 97

Avyttrade dotterföretag Market Watch Scandinavia AB, Sverige Stockmann-Gruppen A/S, Danmark Retail Institute Scandinavia A/S, Danmark Wij Special Media B.V, Nederländerna Adbit AB, Sverige

Affärsområde SVD BMI BMI CRM CRM

Avyttringsdatum 2008-01-15 2008-07-01 2008-07-01 2008-09-08 2008-09-11

Avyttrad andel 100% 100% 100% 74%2 100%

FörsäljningsAntal anställda1 intäkter1 11 9 8 6 11 6 50 19 8 6 88 46

1 2

Avser försäljningsintäkter 2007 i MSEK samt antalet anställda vid tidpunkten för förvärvet/avyttringen. Avser hela koncernens innehav.

Utöver ovanstående dotterbolagsförvärv och -avyttringar har koncernen förvärvat en minoritetspost i TA Teleadress Information AB (19,9%) samt avyttrat minoritetsinnehaven i Addnode (12,5%), Polopoly (17,5%) och Racasse (25%).

Händelser efter balansdagen Förhandlingar om övergångsavtal mellan SPAR-nämnden och Bisnodes dotterbolag Infodata, gällande hanteringen av SPAR-tjänster fr.o.m. 1 januari 2009, pågår och förväntas slutföras innan årets slut. Ett övergångsavtal kommer omfatta leverans av SPAR-tjänster under den övergångsperiod som krävs för att Skatteverket ska ha möjlighet att införa en ny verksamhetsmodell.

Information om moderbolaget Moderbolagets verksamhet omfattar finansiering och ägande av dotterföretaget Bisnode AB. Moderbolagets rörelseresultat första halvåret uppgick till -9,4 (-1,0) MSEK. Resultat efter finansiella poster uppgick till 623 (29) MSEK. I resultatet ingår erhållna utdelningar om 650 MSEK. Moderbolaget har inte gjort några investeringar under perioden. Bisnode Business Information Group AB. Org. 556681-5725 | E-post: info@bisnode.com | www.bisnode.com


Sid 6 av 10

B

Risker och osäkerhetsfaktorer I och med koncernens refinansiering och den ökade nettoskuldsättningen har koncernens exponering för ränteförändringar ökat. För detaljerad information om väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer hänvisas till årsredovisningen 2007.

Redovisningsprinciper Denna delårsrapport är upprättad i enlighet med Årsredovisningslagen och IAS 34, Delårsrapportering. Samma redovisningsprinciper och beräkningsmetoder som har använts i senaste årsredovisningen.

Försäkran Styrelsen försäkrar att delårsrapporten ger en rättvisande översikt av företagets och koncernens verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som företaget och de företag som ingår i koncernen står inför.

Stockholm den 7 november 2008 Styrelsen

Rapporten har ej varit föremål för översiktlig granskning av bolagets revisorer. För ytterligare information kontakta: Johan Wall, VD och koncernchef Telefon: 08-558 059 31, Mobil: 0705-54 18 00, E-post: johan.wall@bisnode.com Fredrik Åkerman, CFO

13

Telefon: 08-558 059 35, Mobil: 0704-15 23 65, E-post: fredrik.akerman@bisnode.com

Bisnode Business Information Group AB. Org. 556681-5725 | E-post: info@bisnode.com | www.bisnode.com


Sid 7 av 10

RÄKENSKAPER KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2008 jul-sep

2007 jul-sep

2008 jan-sep

2007 jan-sep

2007/2008 okt-sep

2007 Helår

Försäljningsintäkter Aktiverat arbete för egen räkning Övriga rörelseintäkter Summa rörelseintäkter

1 065 9 11 1 085

989 7 15 1 011

3 312 26 61 3 399

2 764 21 106 2 891

4 446 47 69 4 563

3 899 42 114 4 055

Varor och tjänster Personalkostnader Avskrivningar och nedskrivningar Övriga kostnader Andelar i intresseföretags resultat Summa rörelsekostnader

-252 -469 -53 -187 0 -961

-239 -425 -54 -150 0 -868

-825 -1 479 -156 -576 0 -3 035

-716 -1 180 -128 -459 13 -2 470

-1 116 -2 010 -202 -794 0 -4 122

-1 007 -1 711 -174 -678 13 -3 557

Rörelseresultat

124

144

364

421

441

498

Finansiella intäkter Valutakursförändringar Finansiella kostnader Finansnetto

4 -23 -78 -97

2 6 -62 -54

13 -28 -224 -240

56 10 -150 -84

17 -50 -274 -307

60 -12 -199 -151

Resultat före skatt

27

90

124

337

134

347

Inkomstskatt

-1

-24

-30

-67

-29

-66

Periodens resultat

26

66

94

270

105

281

Hänförligt till: Moderbolagets aktieägare Minoritetsintresse

22 5

63 3

81 13

265 5

91 15

275 6

124

144

364

421

441

498

24

22

71

59

93

82

147

166

434

479

535

580

Belopp i MSEK

Härledning av rörelseresultat - EBITA Rörelseresultat Av- och nedskrivningar av övervärden hänförliga till förvärv Rörelseresultat - EBITA

KONCERNENS BALANSRÄKNING 2008-09-30

2007-09-30

2007-12-31

TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Goodwill Övriga immateriella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Övriga anläggningstillgångar Summa anläggningstillgångar

Belopp i MSEK

4 338 959 335 212 5 844

4 043 902 285 220 5 449

4 199 963 326 232 5 721

Omsättningstillgångar Varulager Kortfristiga fordringar Derivatinstrument Likvida medel Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR

4 967 7 233 1 210 7 054

7 992

7 913

245 1 244 6 693

214 1 135 6 856

734 56 790

1 313 49 1 362

2 382 52 2 434

1 033 3 517 4 551

1 132 2 632 3 764

2 525 2 525

1 714 1 714 6 265 7 054

5 1 561 1 566 5 331 6 693

144 2 1 750 1 896 4 422 6 856

EGET KAPITAL Eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare Minoritetsintresse Summa eget kapital SKULDER Långfristiga skulder Ägarlån Övriga långfristiga skulder Summa långfristiga skulder Kortfristiga skulder Ägarlån Derivatinstrument Övriga kortfristiga skulder Summa kortfristiga skulder Summa skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

Bisnode Business Information Group AB. Org. 556681-5725 | E-post: info@bisnode.com | www.bisnode.com


Sid 8 av 10

FÖRÄNDRINGAR I KONCERNENS EGET KAPITAL Belopp i MSEK Eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare

Ingående balans per 1 januari 2007

Aktiekapital

Övrigt tillskjutet kapital

200

541

Reserver

Balanserad vinst inkl. årets resultat

-13

253

Kassaflödessäkringar, efter skatt Omräkningsdifferenser Summa transaktioner redovisade direkt i eget kapital

-34 20 -15

Periodens resultat Summa totalt redovisade intäkter och kostnader

-15

Förvärvad/avyttrad minoritet Erhållna aktieägartillskott Övriga förändringar Utgående balans per 30 september 2007

Totalt

Minoritetsintresse

Summa eget kapital

982

2

984

-34 20 -15

0 0

-34 20 -15

265 265

265 250

5 5

270 255

42

1 1 519

0 81 1 81 1 313

0 42 49

42 81 0 123 1 362

Totalt

Minoritetsintresse

Summa eget kapital

2 382

52

2 434

-8 7 15 57 71

0 0

-8 7 15 57 71

81 0 200

81 622

0 -28

Eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare

Ingående balans per 1 januari 2008

Aktiekapital

Övrigt tillskjutet kapital

Reserver

Balanserad vinst inkl. årets resultat

482

1 327

37

535

Verkligt värde-förändringar, efter skatt: -Finansiella tillgångar som kan säljas Kassaflödessäkringar, efter skatt Kassaflödessäkringar, upplösta mot resultaträkningen Omräkningsdifferenser Summa transaktioner redovisade direkt i eget kapital

-8 7 15 57 71

Periodens resultat Summa totalt redovisade intäkter och kostnader

71

81 81

81 152

13 14

94 165

0 108

-1 800 -1 800 -1 184

-1 800 -1 800 734

-9 -1 -10 56

-9 -1 801 -1 810 790

Förvärvad/avyttrad minoritet Lämnade utdelningar och aktieinlösen Utgående balans per 30 september 2008

0 482

0 1 327

Bisnode Business Information Group AB. Org. 556681-5725 | E-post: info@bisnode.com | www.bisnode.com


Sid 9 av 10

KONCERNENS KASSAFLÖDESANALYS 2008 jul-sep

2007 jul-sep

2008 jan-sep

2007 jan-sep

2007/2008 okt-sep

2007 Helår

27 101 -3

90 56 -10

124 201 -70

337 66 -29

134 260 -87

347 125 -46

125

136

255

373

307

426

Förändring i rörelsekapital Kassaflöde från den löpande verksamheten

-7 118

-90 45

-37 218

-91 282

98 406

44 470

Kassaflöde från investeringsverksamheten Förvärv av dotterföretag, netto likviditetspåverkan Avyttring av dotterföretag, netto likviditetspåverkan Investeringar i övriga anläggningstillgångar Försäljning av övriga anläggningstillgångar Kassaflöde från investeringsverksamheten

-54 37 -65 7 -75

5 -30 0 -25

-120 44 -156 95 -137

-861 113 -102 29 -821

-178 44 -242 96 -280

-919 113 -187 30 -964

Kassaflöde från finansieringsverksamheten Förändring av lån och fordringar Lämnade utdelningar och aktieinlösen Kassaflöde från finansieringsverksamheten Periodens kassaflöde

-55 1 -55 -12

-60 0 -60 -40

1 731 -1 801 -70 11

483 0 483 -56

1 651 -1 801 -150 -24

403 0 403 -91

Likvida medel vid periodens början Kursdifferens i likvida medel Likvida medel vid periodens slut

240 5 233

285 -1 245

214 8 233

298 3 245

245 13 233

298 8 214

2008 jul-sep

2007 jul-sep

2008 jan-sep

2007 jan-sep

2007/2008 okt-sep

2007 Helår

1 065 7,6 3 215 331 13,6 13,3 11,4 121 121 0,2 0,2 734 3 209 4,37

989 24,2 3 039 326 16,4 16,3 14,2 50 121 1,3 0,7 1 313 2 245 1,71

3 312 19,8 3 167 1 046 12,8 11,9 10,7 121 121 0,7 0,7 734 3 209 4,37

2 764 21,3 2 707 1 021 16,6 14,1 14,5 50 121 5,3 2,6 1 313 2 245 1,71

4 446 n/a 3 139 1 416 11,7 11,0 9,7 115 121 0,8 0,7 734 3 209 4,37

3 899 21,8 2 790 1 398 14,3 12,5 12,3 62 121 4,4 2,7 2 382 2 297 0,96

Belopp i MSEK Kassaflöde från den löpande verksamheten Resultat före skatt Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet Betald skatt Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital

KONCERNENS NYCKELTAL

Försäljningsintäkter, MSEK Försäljningstillväxt, % Medelantal anställda, period Försäljningsintäkter per anställd, TSEK Rörelsemarginal EBITA, % Rörelsemarginal EBITA, % (exklusive reavinster) Rörelsemarginal EBIT, % Genomsnittligt antal utestående aktier Genomsnittligt antal utestående aktier efter utspädning Resultat per aktie, kr Resultat per aktie efter utspädning, kr Eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare, MSEK Extern nettoskuld, MSEK Skuldsättningsgrad, ggr Nyckeltalen för respektive delårsperiod har ej justerats till avkastning på årsbasis.

Bisnode Business Information Group AB. Org. 556681-5725 | E-post: info@bisnode.com | www.bisnode.com


Sid 10 av 10

MODERBOLAGETS RESULTATRÄKNING 2008 jul-sep

2007 jul-sep

2008 jan-sep

2007 jan-sep

2007/2008 okt-sep

2007 Helår

Personalkostnader Övriga kostnader Summa rörelsekostnader

-3,5 0,3 -3,2

-0,6 0,0 -0,6

-7,7 -1,8 -9,4

-0,6 -0,4 -1,0

-17,9 -27,1 -45,0

-10,8 -25,7 -36,5

Rörelseresultat

-3,2

-0,6

-9,4

-1,0

-45,0

-36,5

Resultat från finansiella poster Resultat från andelar i koncernföretag Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader och liknande resultatposter Summa resultat från finansiella poster

0,0 0,2 -19,8 -19,6

0,0 21,7 -33,2 -11,5

650,0 18,6 -35,9 632,7

112,6 -82,7 29,9

1 302,6 49,1 -61,2 1 290,5

652,6 143,1 -108,0 687,6

Resultat efter finansiella poster

-22,8

-12,1

623,3

28,9

1 245,5

651,1

6,4

-1,1

1 251,9

650,0

Belopp i MSEK

Skatt på periodens resultat Periodens resultat

7,5 -15,3

7,5 -12,1

630,8

28,9

MODERBOLAGETS BALANSRÄKNING Belopp i MSEK

2008-09-30

2007-09-30

2007-12-31

Finansiella anläggningstillgångar Kortfristiga fordringar Kassa och bank SUMMA TILLGÅNGAR

1 373 293 0 1 667

2 582 59 29 2 670

2 582 767 0 3 349

Eget kapital Avsättningar Långfristiga skulder Kortfristiga skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

606 0 1 033 27 1 667

810 0 1 389 472 2 670

2 425 0 231 692 3 349

Definitioner Försäljningsintäkter per anställd – Försäljningsintäkter/medelantal anställda.

Rörelsemarginal EBIT - Rörelseresultat EBIT i procent av totala rörelseintäkter.

Medelantal anställda - Genomsnittligt antal heltidsarbetande under perioden.

Rörelsemarginal EBITA - Rörelseresultat EBITA i procent av totala rörelseintäkter.

Nettoskuld - Räntebärande skulder (exklusive ägarlån) minskat med likvida medel och andra räntebärande fordringar.

Rörelsemarginal EBITA exkl. reavinster - Rörelseresultat EBITA, justerat för reavinster, i procent av försäljningsintäkter.

Region Centraleuropa - Estland, Polen, Slovakien, Slovenien, Tjeckien, Ungern och Österrike.

Rörelseresultat EBIT- Resultat före skatt och finansiella poster.

Region Norden - Danmark, Finland, Norge och Sverige.

Rörelseresultat EBITA - Resultat före skatt, finansiella poster och ned-/avskrivningar på övervärden hänförliga till förvärv.

Region Västeuropa. Belgien, Frankrike, Irland, Luxemburg Nederländerna, Schweiz, Storbritannien och Tyskland.

Skuldsättningsgrad - Nettoskuld i förhållande till eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare.

Resultat per aktie efter utspädning - Resultat hänförligt till moderbolagets aktieägare justerat för räntekostnader på konvertibla skuldebrev efter skatteeffekt/genomsnittligt antal utestående aktier efter utspädning. Siffror i denna delårsrapport har avrundats, medan beräkningar utförts utan avrundning. Detta kan medföra att vissa tabeller och nyckeltal till synes inte summerar korrekt.

Bisnode Business Information Group AB. Org. 556681-5725 | E-post: info@bisnode.com | www.bisnode.com

Bisnode delårsrapport Q3 2008  

Bisnode delårsrapport Q3 2008